Toimintakertomus 2014

HEUREKA 2014
TOIMINTAKERTOMUS
Tiedekeskus Heurekassa tutustutaan tieteeseen ja teknologiaan hauskalla tavalla itse tehden ja kokeillen. Yleisö voi kokea oivaltamisen
iloa elämyksellisissä vuorovaikutteisissa näyttelyissä, planetaariossa, oppimisohjelmissa
ja tapahtumissa. Vantaan Tikkurilassa sijaitseva Heureka avattiin yleisölle vuonna 1989.
Heureka on yksi Suomen suosituimmista
vapaa-ajankeskuksista, jossa käy keskimäärin
lähes 300 000 vierailijaa vuosittain.
HEUREKA – OIVALTAMISEN
ILOA JA ELÄMYKSIÄ KAIKILLE!
MISSIO
OIVALTAMISEN ILOA KAIKILLE!
Jaamme innostuksen oppimiseen.
Tarjoamme ympäristön inspiraatiolle.
Perustamme on tutkimus ja tiede.
Luomme maailmanluokan näyttelyitä
ja kokemuksia kävijöillemme.
VISIO
Heureka on yksi maailman
parhaista tiedekeskuksista.
TOIMINTAKERTOMUS
HEUREKA 2014 19–21
Pop-up Heureka ja muita
uusia oppimisohjelmia
4
Heureka valmistautuu
loikkaamaan tulevaisuuteen
5–8
Vuoden 2014
kävijämäärät
9–14
Vilkas näyttelyvuosi
15–16
Uusia tapahtuma­muotoja
18
Planetaariossa
monipuolinen ohjelmisto
22
Tiedekeskusnäyttelyiden
”Oscar” Heurekalle
23
Heurekan kävijöille verkko
on yleisin tietolähde
24
Henkilöstö
27–30
Taloudellinen tilanne heikkeni
huippuvuoden jälkeen
33
Heurekan laajennushanke hyväksyttiin
33–34
Tiedekauppa Magneetti Oy ja
Heureka Overseas Productions Ltd Oy
3
4
HEUREKA VALMISTAUTUU
LOIKKAAMAAN TULEVAISUUTEEN
Heureka täytti neljännesvuosisadan keväällä 2014
ja juhlisti taivalta perustajiensa, yhteistyökumppaneidensa, tukijoidensa ja ystäviensä kanssa. Virstanpylvään ohittaminen Heurekassa osuu vuoteen,
josta on nostettavissa esiin useita merkittäviä tapahtumia ja päätöksiä, jotka luovat pohjan pitkälle
tulevaisuuteen.
Näistä oleellisin oli Vantaan kaupungin tekemä
päätös käynnistää Heurekan ja Kiinteistö Oy Tiedepuiston jo pitkään valmistelema laajennushanke.
Päätös yli seitsemän miljoonan euron hankkeesta
nykyisten yleisö- ja tuotantotilojen laajentamiseksi noin 2 800 neliöllä merkitsee mahdollisuutta
uudenlaisen vuorovaikutuksen luomiseen tieteen
popularisoimiseksi. Vantaan kaupungin ja opetusja kulttuuriministeriön sitoutuminen hankkeen
rahoittamiseen on ratkaisevan tärkeä luotaessa
suomalaisille mahdollisuuksia osallistua tieteen
viemiseen osaksi arkea. Heurekalaiset ovat valmistautuneet yleisölle tarjottavan sisällön uudistamiseen. Vuoden 2014 aikana kokeiltiin esimerkiksi
vain aikuisyleisöille suunnattuja K-18-tapahtumia.
Positiivinen laajennuspäätös juuri 25-vuotistaipaleen kohdalla, ja koko Suomen kannalta haastavassa taloudellisessa tilanteessa, on selkeä ja kirkas
viesti tieteen ja tiedekasvatuksen puolesta.
Heurekan toimintaan mahtui vuonna 2014 peräti neljän uuden näyttelyn avajaiset. Lasten Heureka-, Suojaan!-, Älykäs kaupunki- ja Maan alle
-näyttelyt viestivät oivaltavasti kävijöille tieteen ja
teknologian merkityksestä arjessa. Vuoden aikana
Heurekan näyttelyitä kiersi myös Ateenassa, Haifassa, Hong Kongissa ja Lissabonissa. Harva tiedostaa, että Heurekan näyttelyjä näkee ulkomailla
huomattavasti suurempi yleisö kuin kotimaassa.
Yksi syksyn 2014 merkittävimmistä kohokohdista oli kansainvälisen tiedekeskusliitto Association of Science-Technology Centersin (ASTC)
Heurekalle myöntämä Roy L. Shafer Leading Edge
-palkinto Heureka tulee hulluksi -näyttelyn kävijäkokemuksesta. Näyttely on toteutettu Heurekan,
Pariisin Universcience-tiedekeskuksen ja Lissabonin Pavilhão do Conhecimento -tiedekeskuksen yhteistyönä. Tämä ”tiedekeskusten Oscar” on
herättänyt paljon positiivisia odotuksia näyttelyn
kierrättämiseksi useissa Pohjois-Amerikan tiedekeskuksissa. Olemme hyvin ylpeitä näyttelyn saamasta positiivisesta nosteesta.
Toiminnan johtamisen osalta Heurekassa tapahtui vuonna 2014 merkittäviä vaihdoksia. Talous- ja
hallintojohtaja Hannu Luutonen jäi eläkkeelle elokuussa, ja hänen tilallaan aloitti Ari Kurenmaa.
Anneli Paulin siirryttyä Lappeenrannan teknillisen
yliopiston rehtoriksi aloitin toiminnanjohtajana
kaksi viikkoa Arin jälkeen. Heureka on hyvin kiitollinen Anneli Paulille ja Hannu Luutoselle heidän
panoksestaan Heurekan menestyksen eteen.
Vuosi 2015 antaa laajennuksen käynnistämisen
myötä hyvät eväät uudistumiselle. Vaikka toimintaympäristö on haasteita täynnä, heurekalaiset voivat
nähdä itsensä tulevaisuudessa yhä edelläkävijöinä.
Tapio Koivu
Toiminnanjohtaja
5
VUODEN 2014 KÄVIJÄMÄÄRÄT
Tiedekeskus Heurekassa vieraili vuoden 2014 aikana kaikkiaan 243 599 kävijää. Kävijämäärä jäi
selvästi vuoden 2013 huippulukemasta (409 403).
Näin on käynyt aiemminkin menestyksellisten
vuosien jälkeen. Heurekan 25-vuotisen historian
yleisölukuja tutkimalla voidaan todeta, että hyvin
vilkkaiden vuosien jälkeen seuraavan vuoden kävijämäärä on yleensä jäänyt selvästi pienemmäksi.
Koulu- ja oppilaitoskävijöitä oli niin ikään vähemmän vuonna 2014 kuin edellisenä vuonna, yh-
teensä 52 288 (74 390 vuonna 2013). Kaikista kävijöistä koulu- ja oppilaitosryhmiä oli näin ollen noin
21 %. Kävijäryhmistä ainoastaan alle 6-vuotiaita oli
enemmän vuonna 2014 (17 318) kuin edellisenä
vuonna (14 610).
Keväästä 1989 alkaen Heurekan näyttelyitä on
nähnyt Heurekassa kaikkiaan yli 7,3 miljoonaa kävijää. Kun lasketaan mukaan Heurekan näyttelyitä
muualla nähneet, nousee kokonaisyleisömäärä lähes 25 miljoonaan.
Heurekan kävijät vuosina 2010–2014
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
Kaikki
100 000
Koulu- ja
oppilaitosryhmät
50 000
0
2010
2011
2012
2013
2014
Kävijäryhmät vuosina 2012–2014
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
2012
100 000
2013
50 000
2014
0
Lapset,
alle 6-v.
6
Lapset
6–15-v.
Koulu- ja
oppilaitosryhmät
Aikuiset
Opiskelijat Eläkeläiset
Kävijät
yhteensä
Kävijämäärät 1989–2014
Kävijämäärältään Heureka on Suomen suosituimpia maksullisia vierailukohteita.
Kun tiedekeskusta 1980-luvulla suunniteltiin, sen vuosittaiseksi kävijämääräksi
arvioitiin 250 000. Pitkän ajan keskiarvo on noussut hieman korkeammaksi eli
noin 283 000 vierailijaan vuosittain. Kävijämäärä vaihtelee vuosittain melko paljon riippuen mm. Heurekan ja sen kilpailijoiden tarjonnasta sekä taloudellisesta
tilanteesta, joka vaikuttaa eri kävijäryhmien kysyntään ja kulutuspäätöksiin. Menestysvuosien jälkeen seuraavana vuonna kävijämäärään on usein tullut pudotus.
400 000
300 000
200 000
100 000
0
1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2014
Heurekan kävijämäärät 1989–2014. Keskiarvo n. 283 000 kävijää/vuosi on merkitty katkoviivalla. Dinosaurusten perhe-elämä- (2001) ja Body Worlds (2013) -näyttelyt olivat poikkeuksellisen menestyksekkäitä ja nostivat kävijämäärät yli 400 000.
Heurekan näyttelyitä vuosina 1989–2014
Heurekassa ja muualla nähneet
HEUREKASSA
MUUALLA
7 362 453 +
17 262 961
keskiarvo 283 171 +
vuodessa
663 960
= 24 625 414
= 947 131
7
KÄVIJÄTUTKIMUSTEN 2014 TULOKSIA
Kävijöitä ja heidän mielipiteitään Heurekasta kartoitetaan säännöllisillä kävijätutkimuksilla, jotka
vuonna 2014 toteutettiin aiempien vuosien tapaan
neljä kertaa suomalaisten koulujen loma-aikoina
(talviloma, pääsiäisloma, kesäloma, syysloma). Vastauksia kertyi yhteensä 1293.
Vuoden 2014 kävijätutkimusten mukaan Heurekassa käy tasaisesti sekä naisia (54,7 %) että miehiä
(45,3 %). Kävijät ovat loma-aikoina pääosin lapsiperheitä. Noin 60 % kävijöistä tuli muualta kuin
pääkaupunkiseudulta (pääkaupunkiseudun kunnat
ja kehyskunnat). Heureka-kävijät ovat hyvin koulu-
tettuja, noin kolmanneksella yli 25-vuotiaista vastanneista oli korkeakoulututkinto.
Puolet vastanneista oli Heurekassa toista tai
kolmatta kertaa. Lähes 28 % kävijöistä oli käynyt
Heurekassa viimeisen vuoden aikana. Yli puolet
(52,8 %) viipyi Heurekassa yli kolme tuntia. Tärkeimmiksi käyntisyiksi mainittiin useimmin ”lasten vuoksi” sekä ”kiinnostuneena Heurekasta” ja
”kiinnostuneena tieteestä”, mutta lähes 20 % mainitsi myös jonkun vaihtuvan näyttelyn tärkeimpänä käyntisyynä.
HEUREKALLE PARHAAT ARVIOT VAPAAAJANKESKUSTEN MIELIKUVATEKIJÖISSÄ
Heureka saavutti ensimmäistä kertaa kärkisijan Taloustutkimuksen tekemässä Vapaa-ajankeskusten
yrityskuvat 2014 -tutkimuksessa kaikkiaan kymmenestä eri mielikuvatekijästä annettujen kokonaisarvioiden perusteella. Myönteisimmät mielikuvat
Heurekasta syntyivät sopivuudesta koko perheelle,
monipuolisuudesta, siisteydestä ja halusta tulla uudelleen.
Tutkimuksessa mukana olleista 23:sta vapaa­
ajankeskuksesta Heureka säilytti asemansa neljän­
8
neksi tunnetuimpana vapaa-ajankeskuksena. Heu­
rekan tuntee noin 60 % suomalaisista. Heureka sai
tutkimuksessa yleisarvosanan 8,24, jolla se sijoittui
jaetulle kakkossijalle.
Taloustutkimuksen kirjekyselynä toteuttamaan
Vapaa-ajankeskusten yrityskuvat 2014 -tutkimukseen vastasi syys-lokakuussa 2014 yhteensä 3 791
iältään 15–79-vuotiasta suomalaista. Tutkimus on
osa vuosittain tehtävää Suomi tänään -monitilaajatutkimusta.
KÄVIJÄTUTKIMUSTEN 2014 TULOKSIA
Kävijöiden koulutus,
Sukupuoli,
% yli 25-vuotiaista vastanneista (n=734)
% vastanneista (n=1293)
Naisia 55
Miehiä 45
Tohtorintutkinto
1,5
Korkeakoulututkinto
33
Ammattikorkeakoulututkinto
24
Ammatillinen koulutus
33
Lukio/ylioppilastutkinto
6
Peruskoulu/kansakoulu
1,4
Seurue,
Asuinpaikka,
% vastanneista (n=1269)
% vastanneista (n=1284)
Perhe/puoliso
71
Suomi, 200 km Heurekasta 24
Ystävät/tuttavat
12
Suomi, alle 200 km Heurekasta 31
Sukulaiset
12
Kehyskunnat 9
Ryhmä
4
Pääkaupunkiseudun kunnat 31
Työkaverit
0,5
Yksin
0,6
Ulkomaat 6
Käynnin kesto,
Käyntikerta,
% vastanneista (n=1244)
% vastanneista (n=1250)
Alle tunti 1
1. kerta 28
1–2 tuntia 14
2./3. kerta 50
2–3 tuntia 32
4. tai useampi 22
3–4 tuntia 27
yli 4 tuntia 26
Aikaa edellisestä käynnistä,
% vastanneista (n=935)
Alle vuosi 28
1–5 vuotta 45
Tärkeimmät käyntisyyt,
% vastanneista (n=1190)
Lasten vuoksi 42
Kiinnostuneena Heurekasta 41
5–10 vuotta 13
Kiinnostuneena tieteestä 34
yli 10 vuotta 15
Näyttelyn tai näyttelykohteen vuoksi 19
Sukulaisten kanssa 10
Planetaarion vuoksi 7
9
LASTEN HEUREKA
(12.4.2014 - 24.1.2016,
31.12.2014 mennessä)
171 889
kävijää esilläoloaikana
656 kävijää/päivä
Lasten
Heurekassa
on leikkisä
ja aktiivinen
ilmapiiri.
LASTEN HEUREKA
10
12.4.2014 – 24.1.2016
VILKAS NÄYTTELYVUOSI
Huhtikuussa 2014 Pilarihalliin avattu Lasten Heureka ei nimestään huolimatta ole suunnattu vain
lapsille, vaan se kannustaa kaikenikäisiä toimimaan
ja käyttämään koko kehoaan. Näyttelykohteet on
suunniteltu yhdessä käytettäviksi – leikkisästi ja
pelillisesti. Erityisenä kohderyhmänä ovat kaikki
perheet ja seurueet, joissa on mukana ainakin yksi
alle 8-vuotias lapsi. Toiminnallisuus innostaa lapsia,
mutta myös koko perhettä yhteistyöhön.
Tiedon hankinnassa ja käsittelyssä tärkeää on
lapsen oma aktiivisuus. Tämä alkaa pienillä lapsilla
havaintoja tekemällä ja leikkimällä. Näyttely käsittelee uudessa valossa riittävän tuttuja asioita, joilla on
jo kaikupohja kävijöiden mielissä. Useilla näyttelykohteilla ei ole vain yhtä oikeaa käyttötapaa.
Näyttelyssä on pelejä, mutta niiden tavoitteena ei
ole vain toisen voittaminen. Monet kohteista soveltuvat myös liikuntarajoitteisille käyttäjille. Näyttely
auttaa lapsia oppimaan kehonhallintaa ja tuo koko
ryhmälle hymyn huuleen.
Heurekan näyttelytuotanto oli poikkeuksellisen vilkasta vuonna 2014. Heurekassa
avattiin kaksi uutta omaa tuotantoa
olevaa vaihtuvaa näyttelyä – Lasten
Heureka ja Maan alle – sekä kaksi uutta
omaa tuotantoa olevaa päänäyttelyosastoa: Suojaan! ja Älykäs kaupunki. Tämän
lisäksi Heureka oli mukana tuottamassa
kahta konsortionäyttelyä, Kööpenhaminassa avattua Talviurheilu-näyttelyä ja
Pariisissa avattua Otatko riskin? -näyttelyä, jotka molemmat esitellään Heurekassa myöhemmin.
HEUREKA TULEE HULLUKSI
12.10.2013–21.9.2014
Heureka tulee hulluksi on ensimmäinen vuorovaikutteinen tiedekeskusnäyttely mielenterveydestä. Sen suunnittelussa käytettiin
monitieteisen asiantuntemuksen lisäksi kokemusasiantuntijoita ja toteutuksessa taiteilijoita. Heureka tulee hulluksi avattiin lokakuussa
2013 ja se oli esillä Heurekan Kaarihallissa
21.9.2014 saakka.
Lokakussa 2014 kansainvälinen tiedekeskusliitto ASTC (Association for Science-Technology Centers, Washington D.C.) palkitsi
Heurekan arvostetulla Roy L. Shafer Leading
Edge Awardilla Heureka tulee hulluksi -näyttelyn kävijäkokemuksesta. Palkintolautakunta
kertoi perusteluissaan olleensa vaikuttunut
näyttelyn avoimesta ja innovatiivisesta tavasta
esitellä mielenterveyttä. He ylistävät rohkeutta,
jolla yleisö halutaan haastaa ajattelemaan aihetta uusilla tavoilla.
HEUREKA TULEE HULLUKSI
(12.10.2013–21.9.2014)
231 248
Heurekalaiset
antoivat kasvonsa
näyttelyn
markkinointi­
kampanjalle.
kävijää esilläoloaikana
672 kävijää/päivä
11
MÄÄRÄNPÄÄNÄ MARS
(5.10.2013–23.3.2014)
105
389
kävijää esilläoloaikana
620 kävijää/päivä
MÄÄRÄNPÄÄNÄ
MARS
5.10.2013–23.3.2014
KONSORTIOSSA TUOTETTU
TALVIURHEILU-NÄYTTELY
AVATTIIN KÖÖPENHAMINASSA
Heureka on mukana pohjoismaisessa
yhteistyökonsortiossa, jonka tuottama
Talviurheilu-näyttely (Vintersport)
avattiin Kööpenhaminassa Experimentarium Cityn uusissa tiloissa 6.2.2014.
Näyttely esittelee monipuolisesti ja koko
kehoa hyödyntäen talviurheilua, talven
ulko­ilmakulttuuria ja talven ilmiöiden
tiedettä. Näyttely suljettiin Experimentariumissa vuoden lopussa ja sen näki siellä
184 133 kävijää. Seuraavaksi näyttely
avattiin Norjassa Bergenin VilVite-tiedekeskuksessa 6.2.2015. Heurekaan näyttely
tulee helmikuussa 2016. Näyttelyn neljäs
yhteistyökumppani on Tukholman
­Tekniska Museet.
12
Heurekan ensimmäisessä avaruusaiheisessa näyttelyssä kävijä sai pohdittavakseen kysymyksen:
Lähtisitkö sinä Marsiin? Kanadalaisen Ontario
Science Centerin tuottama Määränpäänä Mars
-näyttely esittelee fyysisiä, psykologisia, teknologisia ja eettisiä haasteita, jotka meidän tulisi ratkaista ennen ensimmäistä matkaamme punaiselle
planeetalle. Lokakuussa 2013 avattu näyttely oli
Heurekassa esillä 23.3.2014 asti.
MAAN ALLE
11.10.2014–20.9.2015
Lokakuussa 2014 Kaarihalliin avattu näyttely kertoo maanalaisen toiminnan vaikutuksesta ihmisten jokapäiväiseen elämään. Heurekan tuottaman
näyttelyn painopisteitä ovat geologia, kaivosteollisuus ja maanalainen rakentaminen. Näyttelyn tavoitteena on lisätä kävijöiden ymmärrystä ja tietoa
kaivoksista ja kalliorakentamisesta, sekä hälventää
pelkoja ja ennakkoluuloja antamalla yleisölle työkaluja oman näkemyksen muodostamiseen. Näyttely jakautuu kahteen osaan: yhtäältä voimakkaasti
valaistuun avoimeen näyttelytilaan ja toisaalta hämärään tunnelistoon, joka luo jännittävän tunnelman ja vastakohdan. Sisällön suunnitteluun osallistui laaja yhteistyöryhmä alan eri toimijoita.
MAAN ALLE (11.10.2014-20.9.2015,
32.12.2014 MENNESSÄ)
44
894
kävijää esilläoloaikana
554 kävijää/päivä
13
PÄÄNÄYTTELYYN
KAKSI UUTTA
OSASTOA
Suojaan!
Yhdessä Puolustusvoimien ja Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen kanssa toteutettu Suojaan!-näyttely avattiin osaksi Heurekan päänäyttelyä 5.6.2014. Näyttely esittelee tieteen ja
teknologian merkitystä nykyajan puolustusvoimissa vertaamalla ihmisen ja luonnon suojautumiskeinoja. Näyttelyn virtuaalisessa Suojan
tutkimuskeskuksessa voi tutustua mm. luonnon
parhaimpiin piiloutujiin ja harhauttajiin sekä
kokeilla ihmishahmon muuttamista näkymättömäksi, yrittää osua ilmakanuunalla liikkuvaan
maaliin tai pelata uutta, moderniin puolustusteknologiaan pohjautuvaa laivanupotuspeliä.
14
PUOLUSTUSVOIMAT
SUOJAAN!-NÄYTTELYN
YHTEISTYÖKUMPPANINA
”Suojaan!-näyttely popularisoi teknologian
merkitystä nykyajan puolustusvoimissa ja
sitä tukevassa tutkimuksessa ja teollisuudessa. Idea näyttelystä syntyi Suojan osaamisverkostossa , ja ammattitaitoisena tieteen
popularisoijana tiedekeskus Heureka oli
luonnollinen valinta yhteistyökumppaniksi.
Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen kehittämä kokonaisvaltainen Suojan konsepti
esitellään lapsille tuttuun viitekehykseen
eli luontoon ja eläinmaailmaan tukeutuen.
Esiintyyhän Suojan ideaa vastaavaa kaksinkamppailua luonnossa kaikkialla.
Yhteistyö Heurekan innostuneen ja
asiantuntevan henkilöstön kanssa oli mutkatonta. Näyttelyn suunnittelu ja toteutus
onnistuivat aikataulussa ja näyttelyssä
kävijöiden palaute on ollut erinomaista.”
Johtava tutkija Veijo Miihkinen,
Puolustusvoimien tutkimuslaitos
Suomen tiedetoimittajain liitto ry:n järjestämä
kansallinen tiedeviestinnän konferenssi pidettiin
Heurekassa 24.10.2014.
Osallistujat tutustuivat
mm. Älykäs kaupunki
-näyttelyyn.
ITS FINLAND ÄLYKÄS
KAUPUNKI –NÄYTTELYN
YHTEISTYÖKUMPPANINA
Älykäs kaupunki
Näyttely havainnollistaa tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia kaupunkien toimintojen, turvallisuuden, energiatehokkuuden
ja ympäristöystävällisyyden parantamisessa.
Näyttelyssä voi tutustua muun muassa avoimeen dataan perustuvaan venesimulaattoriin,
ajaa henkilöautolla tulevaisuuden Tampereella,
pelata Energiamestari-peliä ja katsoa, kuinka
tietotekniikkaa voidaan hyödyntää kaupunkisuunnittelussa.
Näyttely avattiin osaksi Heurekan päänäyttelyä 16.6.2014 ja se on toteutettu yhteistyössä
älykkään liikenteen verkoston ITS Finland ry:n
ja sen jäsenorganisaatioiden kanssa.
Heureka oli kumppanina Älyliikenteen kansainvälisessä ITS Europe -tapahtumassa,
joka keräsi 2500 alan asiantuntijaa ympäri
maailman. Samaan aikaan avattu Älykäs
kaupunki -näyttely toi hienosti näytille sen,
mikä on jo mahdollista ja kohta käytössä.
Heurekan osaaminen uusien, varsin teknistenkin asioiden, kansantajuistamisessa oli
ihailtavaa. Oli ilo nähdä karaistuneidenkin
asiantuntijoiden nauttivan ja oppivan uutta
teknologian käytöstä.
Toiminnanjohtaja Sampo Hietanen,
ITS Finland
15
UUSIA TAPAHTUMAMUOTOJA
Vuosi 2014 oli Heurekassa jälleen vilkas
yleisötapahtumavuosi. Heurekan 25-vuotis­
juhlatapahtumat 26.–29.4. ja Arkeologian yö
4.12. olivat vuoden suurimpia tapahtumia,
­jotka houkuttelivat Heurekaan tuhansia
kävijöitä. Vuoden 2014 aikana kokeiltiin myös
uusia tapahtumamuotoja, kuten esimerkiksi
vain aikuisille suunnattuja K-18-iltoja, joista
saatiin rohkaisevaa palautetta.
Vuoden 2014 tapahtumat:
5.1. Tietokirjailija Markus Hotakaisen Mars-­
esitykset Tiedettä pallolla -näyttelykohteella.
Muut esityspäivät: 6.1., 2.3., 9.3. ja 24.3.
12.1. Professori Markku Kulmalan huippu­
tutkimusryhmän lumitutkimustapahtuma
­GLOBE-kampanjassa.
30.1. Psykoosit ja hulluus -luennot, esiintyjinä
Hannu Lauerma ja Roberto de Vita.
2.2. Mielen hyvinvoinnin teemapäivät. Teemoina työn ilo, liikunnan ja unen merkitys,
masennuksen ja stressin ehkäisy. Paneelikeskusteluja, asiantuntijaesityksiä, työpajoja ja
tutkimustoimintaa. ­Yhteistyössä Terveystalo
ja Työsuojelurahasto. Muut tapahtumapäivät:
16.2., 2.3., 16.3. ja 30.3.
13.2. Heureka-luento planetaariossa. Sini
Merikallio: Avaruusmatkailun tulevaisuus.
Toinen esityspäivä 13.3., joka kuvailutulkattiin
näkövammaisille.
15.2. Tutki ja käytä Mars-mönkijän tekno­
logiaa! -työpaja. Vaisalan huipputeknologiaa
hyödyntävä työpaja.
20.2. Studia Generalia - suorat esitykset
Helsingin yliopistolta. Muut esityspäivät:
27.2., 6.3. ja 13.3.
13.–14.2. Rubikin kuution ratkaisun
mestaruus­kisat.
7.–19.3. Avaruusmatka-taidenäyttely
pikkuaulassa.
7.–9.3. European Student Parliament,
nuorten keskustelutapahtuma.
16
16.3. Kansainvälinen planetaariopäivä.
Lyhyt­elokuvia ja planetaarioelokuvia.
24.3. Kukkia Suomesta -näyttely ravintola
­Einsteinissa.
10.4. Tietokirjailta opettajille.
11.4. Kirkonkyläseminaari. Vantaan kaupunginmuseon uusia tutkimustuloksia.
24.4. Kilpisjärvellä-planetaarioelokuvan
esitys. Muut esitykset 8.5. ja 15.5.
26.–29.4. Heurekan 25-vuotisjuhlat.
26.4. Heurekan ja Ahhaa-tiedekeskuksen
tiede­show-esitykset. Helsingin yliopiston
Kulmalan ryhmän Tiedettä pallolla -esitykset.
Kalevala Korun Hopean kemiaa -luennot.
Aikuisten K-18-ilta.
27.4. Michael Bradken Cultural Claptrap
­-tiede-esitys. Heureka-luennot planetaariossa:
Sini Merikallio ja avaruusmatkailu, Tapio
Markkanen ja muinaisen Egyptin tähtitiede.
Innovaatioyritysten työpajat: KeepLoop ja
Epooq. Kaikki ilma­pallolla -tempputyöpajat.
Kulmalan ryhmän Tiedettä pallolla -esitykset.
Helena Telkänrannan rottatutkimusesitys.
28.4. Kuinka koulutan rottani -esitykset.
Time-­lapse planetaarion rakentamisesta.
Kutsuvierasilta, jossa tiedeshow-esityksiä,
Michael Bradken esitys ja Pecha Kucha -esitys, jossa puhujina Heurekan entiset toiminnanjohtajat Tapio Markkanen ja Per-Edvin
Persson.
29.4. Leluhakkerointia. Lipputietovisa.
Tiede­lavaesitykset.
26.–29.4. Vanhojen Heurekan tv-mainosten
potpuri ja Heurekan historiaa Helsingin
Sanomien lehtijuttujen kautta -näyttely.
Kulmalan ryhmän Hiilipuu. Kalevala Korun
Hopean kemiaa -näyttelykohde.
26.4. Aikuisten K-18-ilta. Molekyylidrinksu­
logiaa-työpaja, Michael Bradken tiedeshowt,
Suomen Akatemian tutkijoiden speed-dating,
Anu Hopian Cocktailien tiedettä -luento ja
planetaariossa Sonic Vision -elokuva.
4.–5.5. Säröjä todellisuuteen -flash mob-teatteriryhmä Heureka tulee hulluksi -näyttelyssä.
15.5. Jan Fast: Heurekan arkeologisten Joki­
niemen kaivausten johdantoluento.
18.5. Halisko Heurekassa -pilotointi. TUL:n
liikunnallinen ulkoseikkailurata Lasten Heureka -hengessä.
5.–8.6. Suojaan!-näyttelyn nelipäiväinen
avajaistapahtuma. Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen toiminnan esittelyä, työpajoja lapsille
ja aikuisille, Laivaston soittokunnan konsertti
ja asiantuntijaluentoja.
10.6.–17.8. Halisko Heurekassa. TUL:n liikunnallinen ulkoseikkailurata Lasten Heureka
-hengessä Heurekan edustalla kuutena päivänä
viikossa.
6.8. Helsingin yliopiston alumnien Think Fest
-perhepäivä.
13.9. TIKAS-pilotointi. OKM:n tukeman lisäketodellisuushankkeen testausta. Tapahtuma
myös 26.10. ja 16.11.
27.–28.9. Liikenneturvan suurtapahtuma.
Pyörähdysauto, säteilymittausta, Kananmuna
kypärässä -työpaja, heijastinrata, aivotyöpaja.
3.–5.10. Turun tiede- ja kirjamessut. Pop-up
Heurekan kymmenen esitystä.
4.–5.10. Kansainvälinen avaruusviikonloppu:
­CERNin Hiukkaskiihdytinkohde Higgsin juhlavuoden merkeissä ja Angry Birds -hengessä,
CERN-­tutkimuksen esittelyä, Rosetta-lennon
tuloksia, työpajoja, esityksiä, luentoja, elokuvia. Planetaariossa myös Avaruuden ikkunat
-esitys, Markus Hotakaisen tähtiretki ja Tuukka Perho­niemen Vega-aikamatka.
23.–24.10. Helsingin kirjamessut: Pop-up Heureka ja Heurekan ohjelmaa Tiedelavalla.
9.11. Minecraft-turnaus. Maan alle -näyttelyyn
liittynyt maanalaisen rakentamisen virtuaalipelitapahtuma.
23.11. Haliskon syystempaus. TUL:n liikunnallinen ulkoseikkailurata lapsille.
23.11. Bzz bzz - tietoa ja työpajoja mehiläisten
kasvattamisesta.
29.–30.11. Kierrätysvärkkäystä. Kierrätys­
materiaaleja ja joululahjavärkkäystä Marttojen
työpajoissa.
30.11. 3Doodler-työpaja. 3D-printtausta
erikoiskynällä.
1.12.2014–7.1.2015 Heurekan joulu -näyttely.
­Virtuaalinen joulutietousnäyttely aulassa.
4.12. Arkeologian yö. Suurtapahtuma, jossa
Suomen muinaistaideseuran kansainvälinen
kalliomaalausseminaari, esityksiä Jokiniemen
kaivauksilta ja arkeologin työstä ja kommentoitu elokuvaesitys. Työpajoissa tee-se-itse
-muumio, nuolenpääkirjoitusta, savi-idolien
sekä kallio­maalausten tekoa.
4.12. Aikuisten K-18-ilta. Teemana Oluen
arkeologia. Olut-tasting, asiantuntijaluentoja,
työpaja.
13.–14.12. Rubikin kuution ratkaisemisen
Suomen ennätys -tapahtuma.
17.–19.12. Inspiring Science Education
-­EU-­projektin kansainvälinen kokous.
UUSILLA TAPAHTUMILLA
UUSIA KÄVIJÖITÄ
Heureka kokeili mahdollisuuksia suunnata
toimintaansa uusiin kävijäryhmiin. Huhtikuun
lopulla järjestetty aikuisten K-18-ilta sai siellä
käyneiltä erittäin myönteistä palautetta:
”Ilta oli todella hieno, ainoa,
että aika loppui kesken.”
”Ilta oli kiva ja oli hauskaa käydä Heurekassa
näin aikuisenakin. Näitä joskus uudestaankin,
yhtään ei käynyt aika tylsäksi.”
”Oikein hyvä idea, ilta-aika mukava. Aikuinenkin
ihminen löytää itsestään lapsen lasten osastolla.”
”Hurjan kivaa. Todella hyvä idea.
Oli kivaa leikkiä vain aikuisten kesken.”
”Voi että kuin kivaa kun ei oo lapsia.
Pääsee joka paikkaan ja voi olla ite
testaajana lasten osastolla.”
17
18
PLANETAARIOSSA MONIPUOLINEN
OHJELMISTO
Vuoden 2014 monipuolinen ohjelmisto ja erilaiset
planetaariossa toteutetut tapahtumat saivat Heureka-kävijöiltä kiitettävää palautetta. Heurekan
planetaariossa kävi vuonna 2014 yhteensä 115 161
kävijää.
Ohjelmistossa oli vuoden 2014 aikana kaikkiaan
neljä elokuvaa, joista kolme oli tähtitiedeaiheista ja
yksi animaatioelokuva ihmiskehon soluista. Planetaariossa esitettiin myös vuonna 2012 tuotettua
opastettua ohjelmaa Avaruuden ikkunat. Ohjelman
kohderyhmänä ovat erityisesti kouluryhmät, mutta
sitä esitettiin vuoden aikana myös erilaisissa tapahtumissa, kuten esimerkiksi Avaruusviikonloppuna.
Vuonna 2011 aloitettujen Heureka-luentojen sarjaa
jatkettiin edelleen. Heureka-luennot ovat tiedetapahtumien sarja, jossa planetaarion koko jättikupu
on tiede-esityksen audiovisuaalisena näyttämönä
ja jossa hyödynnetään planetaarion erikoistekniikkaa. Tuloksena on ainutlaatuinen moniaistinen ja
vaikuttava tiede-elämys. Esiintyjät ovat suomalaisten tutkijoiden terävintä kärkeä.
Planetaarion ohjelmisto,
katsojat ja esitykset vuonna 2014
AVARUUSTEKNOLOGIA
ARJESSAMME (10.2.–31.12.)
59 895
SE ON SOLU! (1.1.–31.12.)
katsojaa
40 116
katsojaa
Elokuva/ohjelma LÖYTÖRETKI AVARUUTEEN (1.1.–9.2.) TIE TÄHTIIN (1.1.–9.2.) SE ON SOLU! (1.1.–31.12.) AVARUUSTEKNOLOGIA ARJESSAMME (10.2.–31.12.) AVARUUDEN IKKUNAT, OPASTETTU OHJELMA (1.1.–31.12.) HEUREKA-LUENNOT (12.2., 13.3., 16.3., 27.4., 28.4., 4.10., 5.10.) ERIKOISTAPAHTUMAT (Heureka 25-vuotta, Avaruusviikonloppu,
Kansainvälinen planetaariopäivä ja Arkeologian yö) KAIKKI YHTEENSÄ Katsojaa Esitystä Katsojaa/esitys
4 559 4 644 40 116 59 895
2 625
1 442 81 95 1 328 1 547 63 14 56
49
30
39
42
103
1 880 115 161 26 3 154
72
19
POP-UP HEUREKA JA MUITA
UUSIA OPPIMISOHJELMIA
Heurekassa yleisö tutustuu tieteellisiin ilmiöihin
näyttelyiden ja planetaarioelokuvien lisäksi erilaisten oppimisohjelmien ja oppimateriaalien avulla.
Oppimisohjelmat ovat Heurekan innoittajien pitämiä näyttelyopastuksia, laboratorio- ja työpajaohjelmia sekä Tiedettä pallolla-, tiedeteatteri- ja
rottakoripalloesityksiä. Oppimisohjelmia pidetään
ennakkovarauksesta koulu- ja muille ryhmille, sekä
avoimina yleisöesityksinä vapaa-ajankävijöille.
Heurekan oppimateriaalit ovat näyttelyiden teemaan orientoivia ennakkotehtäviä, näyttelyssä suoritettavia tehtäviä tai käynnin jälkitehtäviä.
Vuoden 2014 keväällä lanseerattiin Pop-up
Heureka, joka tuo tiede-esityksen yleisön keskelle
uudella ja yllättävällä tavalla. Heurekan tiedeleireille tuotettiin vuonna 2014 seitsemän uutta oppimisohjelmaa ja päivitettiin kaksi aiempaa ohjelmaa. Tarjonnassa oli oppimateriaaleja Suolistossa
suhisee-, Määränpäänä Mars- ja Heureka tulee
hulluksi -näyttelyihin, sekä kaksi erilaista näyttelyt
ja planetaarioelokuvan yhdistävää oppimispolkua.
Vuonna 2014 tuotettiin myös kaikille kävijöille
suunnattuja tehtäviä Lasten Heureka ja Maan alle
-näyttelyihin sekä Heurekan kivipuistoon.
20
Pop-up Heureka popahtaa
yleisön pariin
Keväällä 2014 Heurekan 25-vuotisjuhlissa sai
ensi-­iltansa Pop-up Heureka, joka on uusi liikkuva tiede-elämys. Tiedesirkuksen menestyksen ja
kysynnän pohjalta luotu Pop-up Heureka on demonstraatioita, kokeita ja vuorovaikutusta sisältävä
tiedeshow, joka avautuu matka-arkusta yllätyksellisesti yleisön keskelle. Pop-up Heurekan kuljetusarkkuun on sisäänrakennettu esiintymislava, äänentoisto ja valot sekä elämyksellinen, innoittajan
esittämä fysiikan ilmiöihin pohjautuva tiede-esitys.
Pop-up Heureka liikkuu kätevästi myös Heurekan
ulkopuolelle, ja sitä voidaan tarjota esimerkiksi
yritysten tai yhteistyökumppaneiden tilaisuuksiin.
Vuonna 2014 Pop-up Heureka kiersi sekä Suomessa että Suomen rajojen ulkopuolella. Esityksiä oli
Heurekassa lähes 100 ja Heurekan ulkopuolella 28.
Heurekan Tiedesirkuksen
kiertue jatkui
Tieteen tiedotus ry sekä Jenny ja Jenny ja Antti
Wihurin rahasto mahdollistivat Heurekan Tiedesirkuksen kiertueen jatkumisen vuonna 2014. Kahdeksan näyttelykohteen ja elämyksellisen Atomi
töissä -tiede-esityksen kokonaisuus kiersi nuorisokeskuksissa Kannonkoskella ja Virroilla sekä kauppakeskuksissa Turussa, Joensuussa ja Tampereella.
Heurekan Tiedesirkus rantautui kuhunkin kauppakeskukseen kuukaudeksi ja tavoitti koululaisten
lisäksi alueen muita eri-ikäisiä yleisöjä. Tiedesirkuksen vetäjiksi palkattiin ja koulutettiin paikallisia
nuoria. Vuonna 2014 Tiedesirkus vieraili Piispalan
nuorisokeskuksessa Kannonkoskella, Marttisen
nuorisokeskuksessa Virroilla, Turun Skanssi-kauppakeskuksessa, Joensuun Metropol-kauppakeskuksessa ja Tampereen Tullintorin kauppakeskuksessa.
Vuoden 2014 aikana Tiedesirkuksessa vieraili yhteensä 11 153 kävijää, joista 6 292 oli koululaisia
opettajineen.
Heurekan tiedeleireillä
ennätysmäärä osallistujia
Heurekassa järjestetään vuosittain koulujen kesäloma-aikana elämyksellisiä tiedeleirejä, jotka ovat
vuosi toisensa jälkeen kasvattaneet suosiotaan. Viikon mittaisilla, monitieteellisillä päiväleireillä 7–15
-vuotiaat lapset ja nuoret tutustuvat eri tieteisiin
ilmiöpohjaisen oppimismenetelmän, kokeellisen
työskentelyn sekä itse tekemisen ja oivaltamisen
ilon kautta. Kesän 2014 tiedeleireille osallistui ennätykselliset 1007 lasta ja nuorta. Erillisiä leiriryhmiä oli 50, joissa kussakin noin 20 lasta tai nuorta.
Heurekan arkeologisilta
kaivauksilta merkittäviä löytöjä
Heinä-elokuun vaihteessa 2014 Heureka järjesti arkeologi Jan Fastin ja Helsingin yliopiston
alumniyhdistyksen kanssa yhteistyössä 10 päivän
mittaiset arkeologiset yleisökaivaukset Vantaan
Jokiniemessä. Kaivauksilla ahkeroi lähes sata arkeologiasta kiinnostunutta Helsingin yliopiston
alumnia. Kaivajat vaihtuivat päivittäin. Kaivauksilla oli mukana myös Arkeologian harrastajat Ango
ry:n jäseniä ja kokeneita arkeologeja ohjaajina.
Kaivauksilla tehtiin kaksi merkittävää savi-idolilöydöstä. Niiden lisäksi löydettiin meripihkakorujen kappaleita, piikivisiä nuolenkärkiä sekä tuhansia saviastianpaloja. Arkeologiset yleisökaivaukset
järjestetään myös kesällä 2015.
Tiedeleirien osallistujamäärät 2000–2014
1 000
800
600
400
200
0
2000 2001 20022003 2004 20052006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
21
Vuonna 2014 Heurekan
rotat pelasivat innoittajan ohjauksessa noin
1 000 koripallo-ottelua
ja esitykset keräsivät yli
55 000 katsojaa.
Oppimisohjelmien yleisömäärä
vuonna 2014
0 3000 60009000
Minuuttilabra
Avoimet yleisöesitykset
Värilaboratorio
Ennakkovaratut esitykset
Liukeneeko?
DNA-eletroforeesi
Synttärikemiaa
Makeat platonit -työpaja
Iloa Ilmasta -tiedeteatteri
Tiedettä pallolla -esitys
Avaruuden ikkunat -planetaarioesitys
Näyttelysprintti
Tiedettä pallolla -esitykset
Tiedettä pallolla -näyttelykohteella pidettiin vuonna
2014 yhteensä 485 innoittajien vetämää esitystä.
Yleisölle pidettiin kolmea eri esitystä neljällä eri
kielellä: Tiedettä pallolla -uutiset, Aurinkokunta ja
Mars. Ennakkovarattuina esityksinä koululaisille ja
opettajaryhmille pidettiin Tellus-esitystä ja muille
aikuisryhmille Tiedettä pallolla -uutisia. Useimmiten
esityksissä käytettiin yleisön aktivoimiseksi Mimioäänestyslaitteita. Näyttelykohteen käyttöliittymän
avulla Heurekan kävijät voivat myös itsenäisesti
tutkia Tiedettä pallolla -näyttelykohdetta silloin,
kun ei siinä ole esityksiä. Tiedettä pallolla
-näyttelykohteella järjestettiin myös erilaisia
erityistapahtumia kaikkiaan seitsemänä päivänä ja
yhteensä 14 eri esitystä.
22
Oppimisohjelmia pidetään sekä ennakkovarattuina esityksinä erityisesti
kouluryhmille että avoimina yleisöesityksinä mm. vapaa-ajankävijöille.
Ennakkovarattuja ohjelmia pidetään
suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä
joskus myös venäjäksi. Näiden lisäksi
vuonna 2014 Heurekan näyttelyissä
pidettiin 49 ennakkovarattua opastettua kierrosta kolmella eri kielellä.
Kierrosten osallistujamäärät vaihtelivat 2–32 henkilön välillä.
TIEDEKESKUSNÄYTTELYIDEN
”OSCAR” HEUREKALLE
Heureka osallistuu alansa kansainväliseen yhteistyöhön korkeatasoisen toiminnan takaamiseksi
Suomessa, tiedekeskusalan kehittämiseksi ja näyttelyidensä viennin edistämiseksi. Heureka on seuraavien toimialansa kansainvälisten yhteistyöjärjestöjen jäsen:
Association of Science-Technology Centers
(ASTC, Kansainvälinen tiedekeskusliitto)
European Network of Science Centres and Museums
(ECSITE, Euroopan tiedekeskusliitto)
Nordisk Science Center Forbund
(NSCF, Pohjoismaiden tiedekeskusliitto)
The Asia Pacific Network of Science & Technology
Centres (ASPAC, Aasian tiedekeskusliitto)
International Council of Museums
(ICOM, Kansainvälinen museoneuvosto)
Giant Screen Cinema Association
(GSCA, Kansainvälinen superelokuvateatteriliitto)
Euromax (Euroopan superelokuvaliitto)
International Planetarium Society
(IPS, Kansainvälinen planetaarioyhdistys)
Immersive Media Entertainment, Research, Science &
Arts (IMERSA, immersiivisen median yhteisö)
Nordisk planetariumforening
(NPF, Pohjoismaiden planetaarioyhdistys)
European Science Events Association
(Eusea, Euroopan tiedetapahtumien järjestäjien liitto)
Visitor Studies Association (VSA, Kävijätutkimusseura)
Heureka on aktiivinen jäsen ASTC:n, ECSITEn ja
NSCF:n toiminnassa. Oppimispäällikkö on NSCF:n
hallituksessa ja elämysjohtaja on ECSITEn vuosikonferenssin ohjelmatoimikunnan puheenjohtaja.
Heureka on edustettuna myös Energiakeskuksen
(Tallinna) ja Museo delle Scienzen (Trento) tieteellisissä neuvottelukunnissa.
Heureka on ollut aktiivisesti luomassa kansainvälistä näyttelytuotantoyhteistyötä. Yhdessä
tuottamalla pyritään lisäämään suunnittelun henkisiä resursseja, jakamaan tuotantokustannukset ja
takaamaan näyttelyn laaja kansainvälinen levitys
ilman välivarastointia.
Vuonna 2014 avattiin kahden konsortion yhteistuotantonäyttelyt (Talviurheilu ja Otatko riskin?)
ja kolmas oli suunnitteilla (Tarttuvaa). Heurekan
tuotantovastuulla ollut konsortionäyttely, Heureka
tulee hulluksi, oli esillä Heurekassa ja siirtyi sitten
Lissaboniin Pavilhão do Conhecimento -tiedekeskukseen.
Marras-joulukuussa 2014 Heurekan nelihenkinen suunnittelutiimi osallistui Kolkatassa näyttelykehitystyöpajaan Intian tiedekeskusverkoston ja
Thaimaan kansallisen tiedekeskuksen edustajien
kanssa. Kehityskohteena olivat yhtäältä sähköaiheiset näyttelykohteet sekä toisaalta näyttelyteema
luonnonkatastrofit.
Vuoden 2014 aikana Heureka oli edellisiä vuosia vähemmän mukana eurooppalaisten tiedekeskusten, -museoiden ja niiden yhteistyökumppanien
yhteishankkeissa, jotka saivat rahoitusta Euroopan
komissiolta. Nelivuotinen PLACES-hanke (www.
openplaces.eu) päättyi keväällä 2014. Hankkeessa kehitettiin tiedekeskusten ja paikallisyhteisöjen
yhteistyötä ja tiedekulttuurikaupunki-konseptia.
INSPIRING SCIENCE EDUCATION -hankkeessa (www.inspiring-science-education.org) kontaktoitiin vuoden aikana 200 koulua ja innostettiin
opettajia uusien eLearning-opetusvälineiden ja
digitaalisten kirjastojen käyttöön jokapäiväisessä
tiedeopetuksessa.
Tiedekeskusten suurin kansainvälinen kattojärjestö Association of Science-Technology Centers
(ASTC) myönsi vuosikokouksessaan arvostetun
Roy L. Shafer Leading Edge Awardin Heureka tulee
hulluksi -näyttelyn kävijäkokemuksesta. Palkintoa
oli vastaanottamassa näyttelyn projektipäällikkö
Heidi Rosenström (vas.) ja elämysjohtaja Mikko
Myllykoski. Keskellä järjestön presidentti Chevy
Humphrey näyttelyn “skitsofoni” päässään.
23
HEUREKAN KÄVIJÖILLE VERKKO
ON YLEISIN TIETOLÄHDE
Kävijätutkimusten mukaan Heurekan kävijät
saavat tietoa Heurekasta yleisimmin verkosta eli
Heurekan verkkosivuilta ja sosiaalisesta mediasta.
Heureka viestii säännöllisesti mm. www.heureka.fi
-sivustonsa ja uutiskirjeidensä kautta sekä olemalla aktiivisesti läsnä seuraavissa sosiaalisen median
kanavissa: Facebook, YouTube, LinkedIn, Pinterest
ja Instagram. Vuoden 2013 helmikuussa julkaistua
uudistettua heureka.fi -sivustoa kehitettiin edelleen
vuoden 2014 aikana ja verkkokauppa sekä planetaariopaikkavarausjärjestelmän uudistettiin kokonaan. Heurekan Facebook-sivun tykkääjien määrä
kasvoi monipuolisten sisältöpäivitysten myötä vuoden 2014 aikana jo lähes 15 000:een. Verkon lisäksi
Heureka markkinoi näyttelyitään ja muita palvelujaan vuoden aikana televisiossa, printtimediassa,
ulkomainontapaikoilla ja messuilla.
Kävijätutkimukset 2014: Mitä kautta sait tietoa Heurekasta?
Mainitse kaikki tietolähteet!
% vastanneista (n=1241)
Ystävät/sukulaiset
Heurekan kotisivut
Lehdistä (artikkelit, mainokset)
Televisiosta (ohjelmat, mainokset)
Sosiaalisesta mediasta
0
15
30
45
Heureka.fi -verkkopalvelun tunnuslukuja
2010 2011 2012 20132014
Käynnit
339 103
460 354
423 070
855 347 409 895
Yksilöidyt kävijät
297 454
607 657 269 651
Viipymä keskimäärin
4:18 min
3:56 min 3:57 min
3:01 min 2:56 min
Sivua/käyntikerta keskimäärin
6,30
5,59
5,85
3,59
3,49
Uutiskirjeitä
16 15 19 1820
Uutiskirjeen tilaajia
5 551
5 064
3 917
4 028
4 494
Facebook-tykkääjiä
1 349
5 386
12 429
14 705
24
HENKILÖSTÖ
Tiedekeskussäätiön palveluksessa oli vuoden 2014
lopussa 68 vakituista, 6 määräaikaista ja 26 tuntityöntekijää. Henkilötyövuosien kokonaismäärä oli
77, joka oli hieman pienempi kuin vuonna 2013.
Tämän lisäksi Heurekassa oli 60 vapaaehtoista,
jotka tekivät kaikkiaan 7 206 vapaaehtoistuntia.
Lisäksi Heurekassa työskenteli vuonna 2014 joukko oppivelvollisuus- ja työharjoittelijoita sekä yksi
siviilipalvelusmies.
Henkilöstökulujen osuus kaikista kuluista oli
51 % eli 4 886 070 euroa. Vuonna 2014 sairauspoissaolopäiviä oli 9,2 päivää/henkilö (vuonna 2013 7,1
päivää/henkilö). Valtakunnallisesti kaikkien pal­kan­
saajien vastaava luku on viimeisimmän tiedon mukaan 9,8 (Tilastokeskus, Työvoimatutkimus 2013).
Koulutus
Syksyllä 2013 alkanut, erityisesti asiakaspalvelussa
työskenteleville suunnattu venäjän kielen intensiivikurssi jatkui vuoden 2014 puolelle. Yhteistyökumppanina koulutuksessa toimi Delingua Oy.
Lisäksi henkilöstön jäseniä osallistui erilaisiin hanke- tai ammattikohtaisiin koulutuksiin niin Suomessa kuin ulkomaillakin.
Viikoittain järjestettävät perjantaiseminaarit,
jotka ovat koko henkilökunnalle tarkoitettuja tunnin mittaisia koulutustilaisuuksia, ovat merkittävä
sisäisen tiedotuksen ja koulutuksen väylä. Perjantaiseminaareja järjestettiin vuoden 2014 aikana 34.
Heurekan johdossa vaihdoksia
Vuonna 2013 Tiedekeskussäätiön toiminnanjohtajaksi valittu Anneli Pauli siirtyi Lappeenrannan
teknillisen yliopiston rehtoriksi kesäkuun lopussa
2014. Tiedekeskussäätiön hallitus valitsi Heurekan
uudeksi toiminnanjohtajaksi tekniikan tohtori Tapio Koivun. Hän toimi ennen Heurekaa Makery
Oy:n toimitusjohtajana. Tapio Koivu aloitti tehtävässään elokuussa 2014.
Heurekan pitkäaikainen talous- ja hallintojohtaja Hannu Luutonen jäi eläkkeelle elokuun lopussa 2014. Uudeksi talous- ja hallintojohtajaksi
Tiedekeskussäätiön hallitus valitsi kauppatieteiden
maisteri, varanotaari Ari Kurenmaan. Ennen Heurekaan tuloaan Kurenmaa toimi Sanoma-konsernissa talousjohtajana.
25
TIEDEKESKUSSÄÄTIÖN VALTUUSKUNTA
VUONNA 2014
Thomas Wilhelmsson
Valtuuskunnan
puheenjohtaja
Kimmo Kiljunen
Valtuuskunnan
varapuheenjohtaja
Salla Airaksinen
Juha Antila
Jan Edelmann
Piritta Hellberg
Ilari Hetemäki
Erja Hilli
Kirsi Jääskeläinen
Mervi Karikorpi
Maarit Karppinen
Kari Kinnunen
Pirjo Kutinlahti
Markku Kuula
Marja Kyyrö
Erkki Laukkanen
Timo Leppä
Tapio Lokki
Juha Malmi
Mikko Mäkelä
Jouko Narikka
Yrjö Neuvo
Jari Niemelä
Kirsi Nousiainen
Pasi Pesonen
Inkeri Ruokonen
Mia Salminvuo
Hannu Sariola
Seppo Turkka
TIEDEKESKUSSÄÄTIÖN HALLITUS
VUONNA 2014
Tapani Mäkinen
Puheenjohtaja
Markku Löytönen
Varapuheenjohtaja
Susanna Aaltonen
Jari Koivisto
Jaakko Niinistö
Lea Ryynänen-Karjalainen
Raimo Sepponen
Ari Sihvola
Kaarina Suonperä
HEUREKAN KUNNIAJÄSENET 1989–2014
Eeva Ahtisaari
Kalevi Alén
Kaarina Dromberg
Leif Fast
Paul Fogelberg
Jarkko Hautamäki
Erkki Huurtamo
Jouko Joensuu
Matti Karjalainen
Toivo Katila
26
Erkki Kurenniemi
Lauri Lairala
Olli Lehto
Olli Lokki
Tapio Markkanen
Hannu I. Miettinen
Carl G. Nordman
Heikki Oja
Ernst Palmén
Simo Parpola
Per-Edvin Persson
Yrjö Pessi
Harry Pyykkö
Timo Relander
Päivi Setälä
Riitta Uosukainen
Paavo Uronen
Matti Virtanen
Johan Wrede
HEUREKAN ORGANISAATIO
VUODEN 2014 LOPUSSA
Valtuuskunta
Thomas Wilhelmsson
Puheenjohtaja
Hallitus
Tapani Mäkinen
Puheenjohtaja
Tapio Koivu
Toiminnanjohtaja
Talous- ja hallinto-osasto
Ari Kurenmaa
Talous- ja hallintojohtaja
Elämysosasto
Mikko Myllykoski
Elämysjohtaja
Viestintäosasto
Heli Ainoa
Viestintäjohtaja
HEUREKAN YHTIÖT
Heureka Overseas Productions Ltd Oy
Tapio Koivu
Hallituksen puheenjohtaja
Seppo Stark
Vientipäällikkö
Tiedekauppa Magneetti Oy
Tapio Koivu
Hallituksen puheenjohtaja
Päivi Astrén
Toimitusjohtaja
27
TALOUDELLINEN TILANNE HEIKKENI
HUIPPUVUODEN JÄLKEEN
Tiedekeskus Heurekan toiminnasta vastaa
Tiedekeskussäätiö. Säätiön talous riippuu
olennaisesti itse hankituista tuloista: pääsylippu- ja vuokratuloista, varainhankinnasta ja
näyttelyviennin tuloista. Lisäksi tiedeyhteisön
tuottaman tutkimustiedon merkittävä, vastikkeeton osuus sekä elinkeinoelämän tiedollinen
ja tuotannollinen tuki näyttelytuotannossa ovat
Heurekan toiminnalle elintärkeitä. Näiden toimintojen huomattava arvo jää varsinaisen tilinpidon ulkopuolelle.
Vuonna 2014 taloudellinen tilanne heikkeni huippuvuodesta 2013. Pääsylipputulot olivat
5,6 % talousarviota pienempiä. Keskimääräinen
pääsylipputulo kävijää kohden laski 6,6 % ja oli
11,78 euroa. Yritysyhteistyön tuotot ja säätiöiltä saatu rahoitus laskivat. Myös vuokratuotot
(Tiedekauppa Magneetti Oy, ravintola Café
Einstein ja tilavuokrat) jäivät edellisvuodesta.
Vientitoimintaa harjoittavan Heureka Overseas Production Ltd Oy:n tuottamat tulot jäivät
myös vuoden 2013 tasosta. Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustus oli 2 183 000 euroa.
Vantaan kaupungin avustus käyttömenoihin oli
3 076 987 euroa.
Tilinpäätös osoittaa alijäämää 406 728,62
euroa odotettua huonommasta tuottokehi-
tyksestä johtuen. Taseen loppusumma laski
rahavarojen pienentyessä ja oli 1 883 858,57
euroa. Oma pääoma on yhteensä 109 287,92
euroa. Oma pääoma heikkeni 79 % ja sen
osuus taseesta oli 6 %. Tilikauden päättymisen
jälkeen Heurekassa aloitettiin yhteistoimintaneuvottelut, joihin liittyy myös säästötavoite
henkilöstö­kulujen osalta.
Tiedekeskussäätiöllä oli 31.12.2014 pankkilainaa yhteensä 96 000 euroa. Luottolimii­tin­
määrää nostettiin tilikauden aikana 330 000
eurosta 600 000 euroon, ja siitä oli tilikauden
päättyessä käytössä 458 356 euroa. Luottolimiitin lisääntynyt käyttö johtuu tuloksellisesti
heikommasta vuodesta sekä Heurekassa vuosina 2015–2018 esillä olevien vaihtuvien näyttelyiden ennakkomaksuista. Maksuvalmius on
edellisvuotta heikommalla tasolla.
Tilinpäätös on tehty hyväksyttyä tilinpäätöskäytäntöä noudattaen. Näyttelyirtaimistosta ei tehdä vuosipoistoja, koska päänäyttelyn
uudistamista tai vaihtuvien näyttelyiden tuotantokustannuksia ei aktivoida. Tiedekeskussäätiön tilintarkastajana on toiminut BDO Oy
KHT-yhteisö ja sen valitsemat tilintarkastajat
Pertti Hiltunen, KHT ja Pekka Klemetti, KHT.
Heurekan rahoitusrakenne vuonna 2014
Oma toiminta ja ulkopuolinen rahoitus Pääsylipputulo
Tilavuokrat Yritysyhteistyö
Muut oman toiminnan tuotot Vientitoiminnan tulot
Muut tulot
Yhteensä
EUR
2 623 822,95
372 335,95
280 020,11
395 521,85
188 519,39
108 811,33
3 969 031,58
%
28,4
4,0
3,0
4,3
2,0
1,2
43,0
Varsinaiseen toimintaan kohdistuvat avustukset
EUR%
Vantaan kaupungin avustus
3 076 987,00
33,3
Opetus- ja kulttuuriministeriön avustus
2 183 000,00
23,7
Yhteensä 5 259 987,00
57,0
Rahoitus yhteensä 9 229 018,58
100,0
28
Tiedekeskussäätiön tuloslaskelma
1.1.2014 -31.12.2014 1.1.2013–31.12.2013
VARSINAINEN TOIMINTA
TUOTOT
EUR EUR
PÄÄSYMAKSUT
2 623 822,95
4 690 037,59
VUOKRATUOTOT
372 335,95
475 149,98
YRITYSYHTEISTYÖN TUOTOT
280 020,11
406 115,63
MUUT OMAN TOIMINNAN TUOTOT
199 273,14
221 135,03
TUOTOT YHTEENSÄ
3 475 452,15
5 792 438,23
KULUT
YLEISHALLINTO
-3 391 649,79
-4 292 991,02
OPPIMISKESKUS
-298 866,90
-412 698,20
VIESTINTÄOSASTO
-1 956 763,26
-1 959 242,85
ELÄMYSOSASTO
-3 145 773,38
-4 255 875,47
TIEDESIRKUS
-52 272,43
-72 758,11
PLANETAARIO
-498 323,33
-530 326,96
POISTOT
-181 802,47
-157 637,96
KULUT YHTEENSÄ
-9 525 451,56
-11 681 530,57
KULUJÄÄMÄ
-6 049 999,41
-5 889 092,34
VIENTITOIMINTA
TUOTOT
188 519,39
217 163,21
KULUT
-77 598,28
-144 027,33
KULUJÄÄMÄ
-5 939 078,30
-5 815 956,46
MUUT TUOTOT
21 104,45
33 924,71
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT
142 446,90
45 287,46
OMAN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ
-5 775 526,95
-5 736 744,29
AVUSTUKSET
VALTION AVUSTUKSET
2 183 000,00
2 150 000,00
VANTAAN KAUPUNKI
3 076 987,00
3 033 030,00
MUUT AVUSTUKSET
108 811,33
637 491,84
AVUSTUKSET YHTEENSÄ
5 368 798,33
5 820 521,84
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
-406 728,62
83 777,55
29
Tiedekeskussäätiön tase
31.12.2014
31.12.2013
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
EUR
EUR
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
PITKÄVAIKUTTEISET MENOT
327 487,02
373 549,14
AINEELLISET HYÖDYKKEET
554 848,63
662 174,51
OSAKKEET JA OSUUDET
172 726,68
172 726,68
PYSYVÄT VASTAAVAT
1 055 062,33
1 208 450,33
VAIHTUVAT VASTAAVAT
LYHYTAIKAISET SAAMISET
738 269,04
884 528,97
RAHAT JA PANKKISAAMISET
90 527,20
817 827,75
VAIHTUVAT VASTAAVAT
828 796,24
1 702 356,72
VASTAAVAA
1 883 858,57
2 910 807,05
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
109 287,92
516 016,54
VIERAS PÄÄOMA
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
506 356, 21
391 021,42
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
1 268 214,44
2 003 769,09
VIERAS PÄÄOMA
1 774 570,65
2 394 790,51
VASTATTAVAA
1 883 858,57
2 910 807,05
30
Toimintaa kuvaavat tunnusluvut
Tunnusluvut on määritelty Heurekan, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Vantaan kaupungin
välisessä aiesopimuksessa Heurekan toiminnan turvaamisesta. Indikaattorit lasketaan kolmen
vuoden keskiarvoina (suluissa tavoitetaso).
Toteutuneet keskiarvot
1. Heurekan kävijät ja heidän tyytyväisyytensä a. kävijämäärä vuodessa (> 250 000) b. suositeltavuus kävijätutkimuksissa (> 85 %) c. pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tulleet kävijät (> 50 %) 2010–12
272 397
91,4
54,4
2011–13
331 691
89,6
55,9
2012–14
306 657
85,9
62,4
2. Taloudellinen tehokkuus, tilojen käyttö ja henkilöstön mitoitus
a. kävijöitä per henkilötyövuosi (> 2800) b. omarahoitusosuus (> 42 %) c. taloudellinen tulos (> - 25 000 euro) 3 260
46,6
+73 056
4 216
50,2
+97 875
3 965
48,6
-77 802
55,0
89
16
65,7
82
16
63
93
15
83,4
83,8
56 201
83,3
84,1
61 886
83,7
83,2
60 456
3. Heurekan tiedesisältö ja näyttelymedian uusiminen
a. näyttelypinta-alan uudistuvuus (> 50 %) b. organisaatiokumppaneiden lukumäärä (> 60) c. innovatiivisia näyttelykohderatkaisuja, lukumäärä (> 10) 4. Heureka oppimisen vaikuttajana
a. näyttelyiden kiinnostavuus yleisötutkimuksissa (> 80 %)
b. näyttelyiden ymmärrettävyys yleisötutkimuksissa (> 75 %) c. koululaiskävijöiden määrä vuodessa (> 60 000) 31
YRITYSTEN, SÄÄTIÖIDEN JA YHTEISÖJEN
TUKI HEUREKALLE
Vuosi 2014 oli taloudessa haastava, mikä näkyy
myös Heurekan kumppaneiltaan saamassa rahallisessa tuessa. Siitä huolimatta Heureka on edelleen
haluttu yhteistyökumppani. Kaikessa elämystuotannossaan Heureka nojaa vahvaan yliopistojen,
tutkimuslaitosten ja muiden asiantuntijoiden tukeen. Erityisesti yritykset ja säätiöt tukevat Heurekan toimintoja ja hankkeita suoraan rahallisesti tai
välillisesti lahjoittamalla laitteita tai osaamistaan.
Myös yksityishenkilöiden on mahdollista tukea
Heurekaa ohjaamalla merkkipäivähuomionosoitukset tai testamenttilahjoitukset Heurekalle.
Vuonna 2014 Heureka teki yhteistyötä kymmenien kumppanien kanssa, joista tärkeimpinä mai-
nittakoon toiminnan pitkäaikaiset tukijat Aga ja
Vaisala, Älykäs kaupunki -näyttelyä tukeneet ITS
Finland ry, liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto sekä Liikenteenturvallisuusvirasto Trafi,
Suojaan!-näyttelyn yhteistyökumppani Puolustusvoimien tutkimuslaitos sekä Maan alle -näyttelyn pääyhteistyökumppani Sandvik Mining and
Construction.
Heurekan tavoitteena on nostaa yritysten ja
säätiöiden tuen arvo pysyvästi yli miljoonaan euroon vuodessa. Vuosien 2007–2014 keskiarvo on
ollut noin 714 000 euroa.
Yritysten, säätiöiden ja muiden tahojen
tuki Heurekalle vuosina 2007–2014
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
2007
2008
2009
Yritysyhteistyö
2010
2011
2012
2013
2014
Säätiöt ym.
Yritysten, säätiöiden ja muiden tahojen tuki Heurekan
toimintaan on merkittävä osa Heurekan varainhankintaa, jonka arvo on parhaimmillaan kohonnut yli miljoonaan euroon vuodessa. Tiedesirkuksen Kulttuurirahastolta saama miljoonan euron rahoitus nosti erityisesti
vuosien 2008–2011 tukien kokonaismääriä.
32
HEUREKAN TOIMINTAA VUONNA 2014
TUKENEET YRITYKSET JA YHTEISÖT
3D Solutions Oy
Aalto-yliopisto,
Insinööritieteiden korkeakoulu
Oy AGA Ab
CERN, Euroopan
hiukkasfysiikan tutkimuskeskus
Creanex Oy
Destia Oy
Earth House Oy kumppaneineen
Endomines Oy
Euroopan Unioni
Festo Oy
First Quantum Minerals Ltd
Forcit Oy
Geologian tutkimuskeskus
Oy Halva Ab
Helsingin Energia
Helsingin kaupungin liikennelaitos
Helsingin kaupungin mittausosasto
Helsingin kaupunki,
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Helsingin Sanomat
Helsingin seudun
ympäristöpalvelut
Helsingin yliopisto,
fysiikan laitos
Helsingin yliopisto,
Geotieteiden ja maantieteen laitos
Helsingin yliopisto,
Ilmakehätieteiden
osasto/Fysikaalisten tieteiden laitos
Helsingin yliopiston Alumniyhdistys
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
Infradex Oy
ITS Finland ry
Itä-Suomen yliopisto, Historia- ja
maantieteiden laitos | ympäristöpolitiikka
Jenny ja Antti Wihurin rahasto
Kaivosteollisuus ry.
Kalevala Koru Oy
Kalliorakennus-Yhtiöt
Kauppakeskus Metropol
Kauppakeskus Skanssi
Kauppakeskus Tullintori
Kiviteollisuusliitto ry.
Lauri Jäntin säätiö
Lemminkäinen Oyj
Liikenne- ja viestintäministeriö
Liikenneturva
Liikennevirasto
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
Lindström Oy
Maanalaisten tilojen rakentamisyhdistys
Marttaliitto ry
MTV Media Oy
National Council of Science
Museums India
National Science Museum Thailand
Nokia Oyj
Nokian Raskaat Renkaat Oy
Nordkalk Oy Ab
Normet Oy
Nuorten akatemia
Näkövammaisten Keskusliitto ry.
OnniBus.com Oy
Oulu Mining School
Outokummun kaivosmuseo
Outokumpu Oyj
Palin Granit
Puolustusvoimien tutkimuslaitos
Pöyry PLC
K. H. Renlundin säätiö
Robert Bosch Foundation
Saanio & Riekkola Oy
Sandvik Mining and Construction Oy
Schneider Electric Finland Oy
SLY-kaupunkilehdet Oy
Società Dante Alighieri –ry.
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
Suomen Akatemia
Suomenlinnan hoitokunta
Suomen muinaistaideseura ry
Suomen Rahapaja Oy
Suomen Terveystalo Oy
Suomen Tietokirjailijat ry.
Suomen Työväen Urheiluliitto ry
Suomen ympäristökeskus
Surma Ltd
Tekes
Tevella Oy
Tiedetuubi
Tieteen tiedotus ry
Työ- ja elinkeinoministeriö
Työsuojelurahasto
Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry
Vaisala Oyj
Veikkaus Oy
WWF Suomi
33
HEUREKAN LAAJENNUSHANKE
HYVÄKSYTTIIN
A
Kuvaaja:
ewitz
ki Schad
Heurekan kiinteistön omistaa Kiinteistö Oy Tiedepuisto, jonka kaikki osakkeet ovat Vantaan kaupungin omistuksessa.
Heurekan laajennus sai kauan odotetun vahvistuksen Vantaan kaupunginhallituksen hyväksyttyä
hankkeen tarveselvityksen ja hankesuunnitel­man
15.12.2014. Laajennusosa rakennetaan nykyisen
Heureka-rakennuksen jatkoksi talon eteläpää­­
hän. Uutta tilaa suunnitelmassa on noin 2 000 m2
ja olemassa olevia tuotantotiloja saneerataan noin­­­
1 000 m2. Toimintojen suunnittelu käynnistyi välittömästi aiemman valmistelun pohjalta. Rakennussuunnittelu alkoi vuoden 2015 alussa. Laajennusosa on suunniteltu valmistuvan vuoden 2016
lopussa.
Alkuvuonna 2014 viimeisteltiin auditorion täydellinen pintaremontti ja ravintolan uusittu keittiö otettiin käyttöön. Itäjulkisivun vino lasiseinä,
spektriseinä, peruskorjattiin ja maalattiin alkuperäisin värein. Spektri on nyt värikkäänä miljoonien
pääradan junamatkustajien ihasteltavana. Rakennuksen ympäristön maanpainumat korjattiin ja samalla uusittiin ulkovalaistus pääjulkisivun alueelle.
Kivipuisto valaistiin samassa yhteydessä. Valaistuksen uusiminen jatkuu vuoden 2015 puolella.
Vantaan kaupunki peruskorjasi radan alikulkusillan loppukesällä. Alikulku on Heurekan sisääntuloportti yleisöparkkipaikalta tuleville, ja Heureka
suunnitteli paikkaan anamorfisen illuusion ohjaamaan tulijan ajatukset tiedekeskuksen elämyksiin.
TIEDEKAUPPA MAGNEETTI OY
Tiedekeskussäätiön kokonaan omistama Tiedekauppa Magneetti Oy toimii osana Heurekan palvelukonseptia. Yhtiöllä on kaksi Heureka Shop
-nimellä toimivaa myymälää: toinen tiedekeskus
Heurekassa ja toinen Kampin kauppakeskuksessa Helsingin keskustassa. Näiden lisäksi tuotteita
myydään verkkokaupassa.
Vuonna 2014 kasvua syntyi eniten verkkokaupassa, jonka myynti kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna. Heureka Shopien joulumyynti onnistui myös varsin hyvin, ja yhtiö teki historiansa
parhaimman joulumyynnin. Yhtiön liikevaihto
laski hieman menestysvuodesta 2013, mutta oli
kuitenkin samalla tasolla kuin vuonna 2012.
34
Vuonna 2014 keskityttiin yhtiön perustoimintojen kehittämiseen ja tulevaisuuden rakentamiseen.
Yhtiöllä on tarkoitus laajentaa toimintaa vuoden
2015 aikana. Neuvotteluja on käyty tiiviisti ja niitä
jatketaan edelleen mm. Helsinki-Vantaan lentoaseman pysyvästä liiketilasta.
Suomen Asiakastieto Oy myönsi Tiedekauppa
Magneetille Suomen Vahvimmat 2014 -sertifikaatin osoituksena yrityksen erinomaisista taloudellisista tunnusluvuista, positiivisista taustatiedoista ja
hyvästä maksukäyttäytymisestä.
HEUREKA OVERSEAS PRODUCTIONS LTD OY
Tiedekeskussäätiön omistama Heureka Overseas
Productions Ltd Oy tukee Tiedekeskussäätiön
varainhankintaa vuokraamalla ja myymällä Heurekan ja muiden tiedekeskusten näyttelyitä sekä
myymällä konsultointipalveluita. Yhtiön tuottamat
tulot olivat vuonna 2014 188 500 euroa.
Jo vuodesta 2008 maailman eri tiedekeskuksissa
kiertänyt Heurekan omatuotantonäyttely Laivat ja
meri oli vuonna 2014 esillä Ateenassa helmikuun
puoliväliin. Sieltä näyttely siirtyi israelilaiseen MadaTech -tiedekeskukseen.
Niin ikään Heurekan omaa tuotantoa oleva
suosittu Liiku ja pelaa! -näyttely jatkoi menestyksekästä maailmankiertuettaan ja oli vuonna 2014
esillä norjalaisessa Inspiria-tiedekeskuksessa tammikuun alkupuolelle. Hong Kongissa näyttely vieraili juhannuksesta lokakuun loppuun.
Heureka Overseas Productions Ltd Oy kierrättää Heureka tulee hulluksi -konsortionäyttelyä
ensin yhteistyökumppanien tiedekeskuksissa Lissabonissa ja Pariisissa. Näyttely avattiin Pavilhão
do Conhecimento -tiedekeskuksessa lokakuussa
ja Pariisin Cité des sciences et de l'industrie -tiedekeskukseen se siirtyy lokakuussa 2015. Lokakuusta
2016 näyttelyä vuokrataan muille tiedekeskuksille.
Pohjois-Amerikan kiertoa valmisteltiin aktiivisesti.
Heureka Overseas Productions Ltd Oy edustaa
meksikolaisen Humanoides-yhtiön dinosaurusrobotteja Euroopan markkinoilla. Dinosaurukset
olivat esillä Aalborgin eläintarhassa toistamiseen
kesäkauden huhtikuusta lokakuuhun.
Heureka Overseas Productions Ltd Oy:n vuokraamat
tai myymät näyttelyt vuonna 2014
LIIKU JA PELAA!
INSPIRIA, Grålum, Norja
1.1.–6.1.2014
687 kävijää
DINOSAURUKSET
Aalborg Zoo, Tanska
17.4.–19.10.2014
415 000 kävijää
LAIVAT JA MERI
MadaTech, Haifa, Israel
7.4.–31.12.2014
11 779 kävijää LASTEN TIEDEKESKUS Ciência Viva, Lissabon (myyty)
1.1.–31.12.2014
176 951 kävijää
HEUREKA TULEE HULLUKSI
Pavilhão do Conhecimento,
Lissabon
19.10.–31.12.2014
34 758 kävijää
LIIKU JA PELAA!
Hong Kong Science Museum
20.6.–29.10.2014
283 770 kävijää LAIVAT JA MERI
The Mall, Ateena
1.1.–16.2.2014
9 810 kävijää
Heurekan tuottama näyttely
yhteistuotanto
agentuuri
Yhteensä 932 755 kävijää
35
TUE HEUREKAA TEE LAHJOITUS HEUREKAN
JUHLARAHASTOON!
Voit tukea Heurekan tärkeää työtä ja olla näin mukana
jakamassa oivaltamisen iloa lahjoittamalla haluamasi
summan Heurekan juhlarahaston tilille Nordea 122030-269700.
Voit myös hankkia Heurekan auditorio Virtasesta oman
nimikkotulin itsellesi tai vaikka lahjaksi.
Lisätietoja: www.heureka.fi.
HEUREKA, SUOMALAINEN TIEDEKESKUS
Tikkurila | PL 166 | 01301 Vantaa
Puh. (09) 85799
[email protected] | www.heureka.fi