Teollisuusyritysten digipolku

KATSAUS 319/2015
Teollisuusyrityksen
digipolku
Katsaus digitalisaatioon teollisuusyritysten
näkökulmasta
Harri Lakkala, Timo Rainio, Jari Jussila, Hannu Kärkkäinen,
Olli Pirttilä, Marko Seppänen ja Tero Peltola
2
Harri Lakkala, Timo Rainio, Jari Jussila, Hannu Kärkkäinen,
Olli Pirttilä, Marko Seppänen ja Tero Peltola
Teollisuusyrityksen digipolku
Katsaus digitalisaatioon
teollisuusyritysten näkökulmasta
Tekes Review 319/2015
Helsinki 2015
3
Tekes – rahoitusta ja asiantuntemusta
Tekes on innovaatiorahoittaja. Rahoitamme kasvuun ja uuteen liiketoimintaan tähtäävien
innovaatioiden kehittämistä ja uuden osaamisen luomista. Kannustamme edelläkävijyyteen.
Asiakkaitamme ovat yritykset, tutkimusorganisaatiot ja julkisten palvelujen tarjoajat. Tekesillä
on vuosittain käytettävissä avustuksina ja lainoina noin 550 miljoonaa euroa tutkimus- ja
kehitysprojektien rahoitukseen.
Tekesin ohjelmat – valintoja suomalaisen osaamisen kehittämiseksi
Tekesin ohjelmat ovat laajoja monivuotisia kokonaisuuksia, jotka on suunnattu elinkeinoelämän
ja yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta tärkeille alueille. Ohjelmilla luodaan uutta osaamista ja
yhteistyöverkostoja.
Copyright Tekes 2015. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tämä julkaisu sisältää tekijänoikeudella suojattua aineistoa, jonka tekijänoikeus kuuluu
Tekesille tai kolmansille osapuolille. Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.
Julkaisun sisältö on tekijöiden näkemys, eikä edusta Tekesin virallista kantaa.
Tekes ei vastaa mistään aineiston käytön mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.
Lainattaessa on lähde mainittava.
ISSN 1797-7339
ISBN 978-952-457-601-7
Kannen kuva: Tanaka Juuyoh, Creative Commons -lisenssin mukaisesti
– https://www.flickr.com/photos/tanaka_juuyoh/4489149778/
Taitto: DTPage Oy
4
Esipuhe
Liideri – Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa -ohjelma haastaa suomalaisia yrityksiä uudistamaan liiketoimintaa kehittämällä johtamista ja uusia toimintatapoja.
Visiona on, että Suomessa on Euroopan kilpailukykyisimmät työpaikat vuonna 2020.
Liideri-ohjelma kokoaa yhteen sen teemoihin liittyviä yritysten ja muiden organisaatioiden kehittämisprojekteja. Pääteemoja on kolme: 1) Työntekijöiden osallistuminen tuotteiden ja palvelujen uudistamiseen. Miten otatte asiakkaat mukaan
kehittämistyöhön? 2) Uudet tavat tehdä työtä. Miten hyödynnätte verkostoja ja digitaalisuutta? Etsittekö uusia toimintamalleja strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi? ja 3) Uudenlainen johtaminen. Nähdäänkö teillä työntekijöiden osaaminen ja
aloitteellisuus yrityksen kilpailuedun lähteenä? Miten tätä johdetaan?
Kävimme eri tahojen kanssa kevään 2013 aikana keskustelua siitä, miten Tekes
voisi tukea yrityksiä paremmin hyödyntämään sosiaalista mediaa oman liiketoimintansa uudistamisesta. Keskustelujen pohjalta Tekes järjesti tarjouskilpailun ”Liideri –
Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa -ohjelman kokeilu yhteisöllisen sosiaalisen
median paremmasta hyödyntämisestä teollisuusyritysten liiketoiminnan kehittämisessä.”
Tekes toivoi saavansa uusia ehdotuksia, ideoita ja ajatuksia, joilla voidaan vauhdittaa suomalaisten teollisuusyritysten kilpailukyvyn kehittämistä edistämällä yhteisöllisten toimintatapojen käyttöönottoa. Kokeilun avulla haluttiin lisätä ymmärrystä
yhteisöllisten toimintatapojen mahdollisuuksista sekä kokeiluun osallistuvassa yritysryhmässä että laajemmin suomalaisissa teollisuusyrityksissä. Tavoitteena oli luoda
yrityksiä tukeva toimintamalli yhteisöllisen sosiaalisen median hyödyntämisen edistämiseksi suomalaisessa teollisuudessa.
Selvityksen tekijäksi valittua asiantuntijajoukkoa koordinoi toimitusjohtaja Harri
Lakkala Intosome Oy:stä. Muina keskeisinä asiantuntijatahoina toimivat Tampereen
teknillinen yliopisto professori Hannu Kärkkäisen johdolla ja Hermia Groupin kehityspäällikkö Timo Rainio.
Runsaan vuoden kestänyt selvityshanke monipuolisine sisältöineen ja erilaisine
tilaisuuksineen on takana. Selvityksen laajempana antina syntynyt ”Teollisuusyritysten digipolku” -julkaisu on nyt valmis ja tarkoitettu suomalaisten teollisten pk-yritysten ”käsissä kulutettavaksi”.
Kiitän mielestäni erinomaisen julkaisun tekijöitä. Uskon ja toivon, että sähköinen
julkaisu löytää lukijansa ja sen kautta moni yritys saa paremmin kiinni omista digitaalisuuden hyödyntämisen mahdollisuuksistaan.
Huhtikuussa 2015
ohjelmapäällikkö Nuppu Rouhiainen
5
Sisältö
Esipuhe............................................................................................................................................................................................... 5
Johdanto.......................................................................................................................................................................................... 8
Miten liikkeelle digitalisaation kanssa?........................................................................................................... 9
Muista liiketoimintalähtöisyys................................................................................................................................... 9
Tue muutosta......................................................................................................................................................................... 9
Harjoittele sisäisesti........................................................................................................................................................... 9
Huomioi resurssit............................................................................................................................................................. 10
Hyödynnä ammattilaisia............................................................................................................................................. 10
Etene askel kerrallaan................................................................................................................................................... 10
Digitalisaatio asiakasrajapinnassa..................................................................................................................... 11
Miten liikkeelle................................................................................................................................................................... 11
Mahdollisuudet – Ulkoinen...................................................................................................................................... 13
Käytännön vinkkejä – Ulkoinen............................................................................................................................. 14
Verkkopalveluja................................................................................................................................................................. 15
Digitalisaatio yrityksen sisällä ja partnerien kanssa....................................................................... 18
Miten liikkeelle................................................................................................................................................................... 18
Mahdollisuudet – Sisäinen........................................................................................................................................ 18
Digitaalisia ja yhteisöllisiä työkaluja................................................................................................................... 19
Digitalisaatiokartoitus.................................................................................................................................................... 22
Riskit ja strategiset virheet........................................................................................................................................ 23
Tietoturva............................................................................................................................................................................. 23
Riippuvuus verkkoyhteyksistä pilvipalvelujen osalta............................................................................ 23
Työkalujen käyttöönotto epäonnistuu............................................................................................................ 24
Menetetty kilpailuetu................................................................................................................................................... 24
Yritysesimerkkejä teollisuudesta........................................................................................................................ 25
Case Ata Gears – Parhaat hammaspyörät ja yhteisöllisyys................................................................ 25
Case Sandvik ja Nomet – Kilpailukykyä yhdessä kehittämällä........................................................ 26
Muita yritysesimerkkejä.............................................................................................................................................. 27
SYKE-projektin materiaaleja..................................................................................................................................... 27
6
Digitalisaatio ja mittaaminen.................................................................................................................................. 29
Seuraa ja mittaa: sisäinen mittaaminen.......................................................................................................... 29
Mistä tukea kehittämiseen?...................................................................................................................................... 31
Kehittämistoiminnan hankkeistus ja rahoitusmahdollisuudet...................................................... 31
Tutkimus ja kehittämistoiminnan rahoitus – Tekes................................................................................. 32
EU-rahoitus........................................................................................................................................................................... 33
INKA – Innovatiiviset kaupungit -ohjelma..................................................................................................... 33
SYKE-projekti............................................................................................................................................................................ 34
Tekijätiedot................................................................................................................................................................................. 35
Tekesin katsaukset.............................................................................................................................................................. 36
7
Johdanto
Digitalisaatio on todennäköisesti myös teollisuusyritysten
johtajille vastaan tullut termi. Kuitenkin monissa yrityksissä – etenkin pk-sektorilla – digitalisaation mahdollisuudet
ja käyttöönottotavat ovat todennäköisesti vielä hämärän
peitossa.
Edessäsi oleva ”Teollisuusyrityksen digipolku” -raportti pyrkii selkeyttämään digitalisaation mahdollisuuksia ja
käyttöönottoa teollisuuden pk-yritysten näkökulmasta. Siis
– mistä on kyse, mitä mahdollisuuksia on olemassa ja miten
lähteä teeman kanssa liikkeelle.
Raportin tarkoitus ei ole tarjota kaikkia vastauksia, vaan
auttaa yrityksiä liikkeelle digitalisaatioon tutustumisessa sekä antaa käytännön hyödyntämisvinkkejä. Suuntaviivana
on ollut viitoittaa yrityksille ”selkeä polku” digitalisaatioon.
Raportti on tarkoitettu kaikille pk-teollisuusyritysten kehittämistehtävissä työskenteleville; etenkin johdolle, markkinointivastaaville ja sisäisten prosessien kehittäjille.
Digitalisaatio on laaja termi ja voi tarkoittaa kaikkea
verkkokaupasta Teolliseen internettiin tai data-analytiikasta itseajaviin ajoneuvoihin. Tässä raportissa tarkastellaan
toimeksiantajan toiveen mukaisesti lähinnä digitaalisten
ja yhteisöllisten työkalujen hyödyntämistä yritysten sisällä
ja välillä sekä sosiaalisen median palvelujen käyttöä B2Byritysten markkinointiviestinnässä.
Raportti on samalla teollisuuden digitalisaatiota selvittäneen Teollisuuden uusi SYKE -projektin loppuraportti.
Projekti toteutettiin vuonna 2014 ja alkuvuonna 2015 osana Tekesin Liideri – Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa
-ohjelmaa. SYKE-projektin toteutuksesta vastasivat Intosome Oy (Harri Lakkala, [email protected], 045 260
3884), Tampereen teknillinen yliopisto (Hannu Kärkkäinen,
[email protected], 040 849 0228) ja Hermia Group
(Timo Rainio, [email protected], 0500 736 605).
Jos kaipaat nopeaa katsausta aiheeseen tutustu ensin ”Teollisuusyrityksen digipolku”-infograafiin:
http://www.slideshare.net/hrry/syke-infograafi
8
Miten liikkeelle digitalisaation kanssa?
Digitalisaatiosta on saatavilla todella paljon tietoa, mutta
selkeän kuvan muodostaminen mahdollisuuksista ja siitä
miten asiaa tulisi lähestyä, on monessa yrityksessä haastavaa. Tässä tiivistelmä tärkeimmistä asioista aiheeseen tarttumista mietittäessä.
Muista liiketoimintalähtöisyys
Mieti miten digitalisaatio voisi oikeasti tukea liiketoimintaasi. Mahdollistaako se jonkin uuden tavan tehdä asioita tai saada kilpailuetua?
Digitalisaatio voi auttaa tekemään asioita tehokkaammin, tekemään asioita uusilla tavoilla tai jopa luomaan
uutta liiketoimintaa. Ota digitalisaation mahdollisuudet
huomioon strategiasuunnittelussa ja mieti miten voisit
tukea valittuja strategisia kehittämisteemoja digitalisaation avulla.
Teollinen internet on digitalisaation liiketoimintaa
luova ja uudistuva ulottuvuus, tarkoittaen muun muassa
etämonitoroinnin ja -huollon sekä data-analytiikan mahdollistamaa palveluliiketoimintaa. Aihe on tärkeä etenkin
suurille teollisuuden päähankkijayrityksille, mutta myös
pk-yritykset, joilla on omia älyä sisältäviä tuotteita voivat
hyötyä siitä. Kaikkien yritysten kannattaa myös miettiä
miten hyödyntää teollisen internetin teknologioita oman
toimintansa tehostamisessa.
Käynnistäessäsi kehittämistoimia muista myös kertoa
muille miksi muutos on tarpeellinen ja miten se tukee yrityksesi strategiaa.
Tue muutosta
Kanavien avaaminen ja työkalujen hankkiminen on nopeaa; toimintatapojen ja kulttuurin muuttaminen hidasta. Muista johtaa ja tukea muutosta.
Pilvipalveluiden aikakaudella uusien viestintäkanavien
tai sisäisten digitaalisten työkalujen hankkiminen on hyvin nopeaa. Työkalujen saaminen päivittäiseen käyttöön
ja uuden avoimemman kommunikointitavan jalkauttaminen on puolestaan hidasta. Digitaalisten työkalujen
käyttöönotto kannattaakin nähdä muutosprosessina,
jossa kietoutuvat toisiinsa työkalut, hyödyntämiskohteiden selvittäminen ja muutoksen tukeminen.
Muutosta tukevia asioita:
•• Kommunikoi aktiivisesti – Kerro miksi muutos tehdään,
••
••
••
••
••
millaisella aikataululla ja mikä tulee muuttumaan käytännön työskentelyssä.
Koulutukset – Koulutukset ovat tärkeitä, mutta työkalujen käytön lisäksi niissä on tärkeä kertoa mihin tarkoitukseen työkaluja käytetään ja miksi.
Tunnista hyödyntämiskohteet – Käy hyödyntämiskohteita läpi eri toiminnoissa tai tiimeissä henkilöstön
kanssa ja poimi selkeimmät tarvealueet ensimmäisiksi
käyttökohteiksi.
Seuraa käyttöä – Seuraa työkalujen käyttöä ja aktivoi avainhenkilöitä mukaan. Neuvo käyttäjiä hyvien
käytäntöjen hyödyntämisessä. Mieti mittarit ja seuraa
muutosta niiden kautta.
Varmista johdon esimerkki – Avainhenkilöiden osallistuminen vaikuttaa paljon myös muiden suhtautumiseen.
Hyödynnä onnistumiset – Poimi toimivia käyttökohteita esimerkeiksi ja jaa niistä tietoa.
Harjoittele sisäisesti
Yrityksen omat sisäiset työkalut tarjoavat turvallisen paikan harjoitella online-työskentelyä ennen julkiseen internettiin siirtymistä.
Verkossa julkaiseminen tai verkkokeskusteluihin osallistuminen on vielä outoa ja yleensä pelottavaakin isolle
osalle työntekijöistä. Etenkin avoimilla foorumeilla toimimiseen voi tämän vuoksi olla iso kynnys.
Normaalisti onkin helpointa aloittaa digitaalisten ja
yhteisöllisten työkalujen käyttö ensin yrityksen sisällä. Työkavereiden kanssa kommunikointiin on paljon pienempi
kynnys ja opittuja toimintamalleja voi hyödyntää myös
avoimissa verkkopalveluissa.
9
Huomioi resurssit
Pk-yrityksessä resurssit ovat pienet ja kehittämistä on
paljon. Jaa kehittäminen pienemmiksi peräkkäisiksi askeliksi, hyödynnä ulkoisia resursseja ja aikatauluta kehittäminen.
Pienissä yrityksissä suurin pullonkaula digitalisaatiokehittämiselle ovat pienet henkilöstöresurssit. Avainhenkilöillä on monia vastuualueita ja helposti tärkeätkin
kehittämisteemat jäävät operatiivisen toiminnan ja kiireellisten asioiden jalkoihin.
Mieti etukäteen miten kehitystä viedään eteenpäin
pienin askelin (pitäen myös pidempi näkökulma mielessä),
varaa itsellesi aikaa ohjata kehittämistä ja jos mahdollista,
hyödynnä sisäisiä ja ulkoisia osaajia avuksi suunnittelussa
ja tekemisessä.
Hyödynnä ammattilaisia
Ulkopuoliset osaajat nopeuttavat kehittämistä, pienentävät omaa resurssitarvetta ja varmistavat oikeiden asioiden tekemisen. Valitse osaavat ja luotettavat kumppanit.
Hyödynnä rohkeasti ulkopuolista osaamista ja resursseja
digitalisaatiokehityksessä. Alkuvaiheessa ulkoinen asiantuntija voi auttaa selventämään aihetta avainhenkilöille,
tunnistaa tärkeimmät hyödyntämiskohteet ja auttaa kehittämissuunnitelman laatimisessa.
Kehittämisen tueksi kannattaa pitää koulutuksia, tehdä ohjeistuksia sekä seurata ja ohjata käyttöä. Ulkopuoliset
resurssit voivat olla näissä isoksi avuksi, mutta huomaa, että
tarvitset myös sisäisen omistajan aiheelle.
10
Voit ehkä pystyä kiihdyttämään yrityksesi digitalisaatiokehitystä erilaisten hankkeiden kautta tai hakemalla
julkista kehittämisrahoitusta. Lue lisää aiheesta tämän raportin loppupuolelta kehitysrahoitusta käsittelevästä kappaleesta.
Etene askel kerrallaan
Hahmottele määränpää pidemmälle, mutta lähde liikkeelle pienin ja konkreettisin askelin. Tekemällä opit ja
pystyt suunnittelemaan seuraavat askeleet helpommin.
Digitalisaation käyttöönotto ei ole yksittäinen projekti,
jonka voi suunnitella alusta loppuun ennen kehittämisen aloitusta. Se on enemmänkin pienistä kehitystoimista koostuva laajempi ohjelma, jossa on takaisinkytkentä
suunnitteluprosessiin.
On tärkeää miettiä heti alussa strategiset tavoitteet ja
kehittämisen yleinen aikataulu, mutta tavoitteita ja suunnitelmia kannattaa tarkistaa saatujen kokemusten myötä.
Ymmärrys markkinointiviestinnästä omalla alalla ja organisaation toiminnan muuttamisesta kasvaa kehittämisprojektien myötä ja auttaa jatkotoimien suunnittelussa ja
toteuttamisessa.
Liian tarkkojen suunnitelmien vaatiminen aiheuttaa
myös riskin jäämisestä jumiin suunnitteluvaiheeseen. Kehittämistoimien myöhästyminen viivyttää hyötyjen saamista
tai kehittäminen voi jäädä kokonaan käynnistämättä, jolloin
myöskään hyötyjä ei saada.
Digitalisaatio asiakasrajapinnassa
Miten liikkeelle
Miten digitalisaation ulkoisen hyödyntämisen kanssa kannattaisi lähteä liikkeelle? Seuraavassa käytännön tasolla
toimivaksi havaittuja vinkkejä.
Tähtää ensin
Tee kevyt strategia tai suunnitelma digitalisaation hyödyntämiseksi. Jos teema on tuntematon, digitalisaatiokartoitus auttaa liikkeelle suunnitelmallisesti ja ketterästi.
Digitalisaation hyödyntämisessä on kyse yrityksen toiminnan kehittämisestä uusia mahdollisuuksia hyödyntämällä ja kehittäminen kannattaa luonnollisesti suunnitella ensin. Iso haaste suunnittelun kanssa kuitenkin on,
että monesta organisaatiosta ei löydy tarpeeksi osaamista aiheesta, jotta hyödyntämismahdollisuudet tunnettaisiin ja tiedettäisiin mitä käyttöönotto vaatii.
Jos osaamista tai aikaa aiheen läpikäyntiin ei löydy,
kannattaa harkita digitalisaatiokartoituksen tilaamista ulkoiselta osaajalta. Kunnollinen digitalisaatiokartoitus nostaa esiin tärkeimmät hyödyntämismahdollisuudet ja tarjoaa
selkeän kuvan kehittämistoimien toteuttamisesta. Tutustu
tämän raportin Digitalisaatiokartoitus- ja Yritysesimerkitkappaleisiin saadaksesi lisätietoa aiheesta.
Ulkoisen hyödyntämisen suunnitelmaa tehdessä kannattaa miettiä muun muassa seuraavia asioita:
•• Päätavoitteet
•• Kohderyhmät
•• Kanavat ja niiden roolit
•• Resurssit ja vastuut
•• Budjetti
•• Kehittämisen painopistealueet ja aikataulu
•• Karkean tason viestinnän ja markkinoinnin toimenpidekalenteri (esimerkiksi messut ja muut tapahtumat)
Hyödynnä henkilöstö
Yrityksen uskottavuus ja asiantuntemus rakentuu sen henkilöstön varaan. Laita avainhenkilöiden ammatilliset profiilit
kuntoon ja ota heidät mukaan tuottamaan verkkosisältöjä.
Verkko on nykypäivänä ensimmäinen ja tärkein tiedonhakukanava, josta haetaan tietoa sekä yrityksistä että
niiden henkilöstöstä. Tämän vuoksi on tärkeää huolehtia uskottavan kuvan antamisesta sekä yrityksen omien
kanavien – kuten kotisivut ja yrityksen sosiaalisen median profiilit – että avainhenkilöiden oman ammatillisen
verkkoläsnäolon kautta.
Tehokas tapa parantaa yrityksen uskottavuutta verkossa on pitää henkilöstölle koulutus LinkedInin tehokkaasta
hyödyntämisestä ja tukea avainhenkilöitä LinkedIn-profiilien laittamisessa kuntoon. Etenkin yrityksen myyjien ja
ylimmän johdon profiilien tulisi näyttää uskottavilta ja ammattimaisilta.
Samalla kannattaa luoda yritykselle yritysprofiili ja
miettiä sisältöjen julkaisemisesta myös sen kautta. LinkedInissä voi julkaista esimerkiksi uutisia, videoita ja työpaikkailmoituksia, ja pyytää henkilöstöä ja yhteistyökumppaneita
jakamaan sisältöjä eteenpäin.
Yritysten avainhenkilöiden oma ammatillinen verkkonäkyvyys, eli esimerkiksi LinkedIn-profiilin sisältö, vaikuttaa
myös henkilön työnantajasta luotavaan kuvaan. Henkilöstö
voi lisäksi löytää erilaisia kiinnostavia keskusteluja erilaisista
verkkoyhteisöistä, joista voidaan saada selville uusia potentiaalisia asiakaskontakteja.
Henkilöstöä kannattaa hyödyntää myös verkkosisältöjen tuottajina. Esimerkiksi asiantuntijoita ja johtoa voi
hyödyntää blogikirjoittajina. Huomaa kuitenkin tarjota
koulutusta ja sparrausta verkkokirjoittamiseen ja muutenkin verkossa toimimiseen.
Sovi pelisäännöt
Laadi ja jalkauta oma sosiaalisen median ohjeistuksesi
yhteisten pelisääntöjen luomiseksi.
Sosiaalisen median – tuttavallisemmin ”some” – läpimurron myötä käytännössä jokaisen yrityksen henkilöstöä on jakamassa kuulumisiaan ja ajatuksiaan verkossa.
Työntekijät saattavat kuitenkin kertoa ymmärtämättään
liikaa työasioista tai jopa arvostella työnantajaansa ajattelemattomuuttaan. Työntekijän lojaliteettivelvoite kuitenkin kattaa myös vapaa-ajan. Koska some-päivityksiä
on helppo jakaa eteenpäin, harkitsemattomat julkaisut
voivat johtaa ongelmiin
Yritysten kannattaa tämän vuoksi tehdä omat sosiaalisen median ohjeistuksensa. Tiiviissä ohjeessa on suositeltavaa kannustaa verkon hyödyntämiseen, mutta samalla
11
nostaa esiin työntekijän vastuut ja velvollisuudet. Someohjeistuksesta ja sen käytännön vaikutuksista kannattaa
myös kertoa henkilöstölle.
Verkosta löytyy useita eri yritysten ja organisaatioiden
some-ohjeistuksia pohjaksi omalle ohjeistukselle. Ohjeistuksesta kannattaa kuitenkin räätälöidä yrityksen arvoihin
ja kulttuuriin sopiva versio.
Ohjeistuksia verkossa:
•• Yleinen ohjeistuspohja Intosomen sivuilla:
http://www.intosome.fi/someohjeistukset/
•• Sosiaalisen median ohjeistus SAK:n henkilöstölle:
http://www.sak.fi/ajankohtaista/uutiset/sakn-henkilostolle-sosiaalisen-median-pelisaannot
•• Pidempi listaus ohjeistuksia: http://wiki.eoppimiskeskus.fi/display/someorg/Some-ohjeistuksia
Benchmarkkaa
Katso mitä kilpailijasi ja eri alojen edelläkävijät tekevät ja
poimi parhaat ideat.
Ovatko kilpailijasi vielä lähtökuopissa digitalisaation
hyödyntämisen suhteen vai onko joukossa myös edelläkävijöitä? Oman strategisen suunnittelun taustaksi ja
ideoiden saamiseksi on hyvä kartoittaa mitä kilpailijat
tekevät verkossa.
Kartoitettavia asioita:
•• Millaisessa kunnossa kilpailijan kotisivut ovat?
••
••
••
••
••
Onko ne linkitetty sosiaalisen median kanaviin?
Missä sosiaalisen median kanavissa kilpailijat toimivat
(esim. LinkedIn, YouTube, Facebook tai Twitter)
Millaisia sisältöjä verkossa jaetaan?
Millaista tyyliä eri verkkokanavissa käytetään?
Miten kuvia, videoita ja muita sisältöjä käytetään?
Kuinka uskottavalta ja ammattimaiselta verkkoosallistuminen vaikuttaa?
Mitä ideoita voisimme hyödyntää ja mitä puolestaan
meidän ei kannata tehdä?
Kilpailijoiden lisäksi kannattaa tutkia edelläkävijäesimerkkejä muilta vastaavilta aloilta sekä isommista yrityksistä.
Tee verkosta myynnin väline
Rakenna verkosta kanava liidien ja yhteystietojen keräämiseen. Se on helpompaa ja edullisempaa kuin luulet.
Alkuvaiheessa on tärkeää näkyä verkossa ja houkutella
mahdollisia asiakkaita, eli niin sanottuja prospekteja,
tutustumaan tarjottuihin ratkaisuihin ja käymään verkkosivuillasi. Tästä eteenpäin yhä tärkeämmäksi nousee
pyytää asiakkailta markkinointilupa ja kommunikoida
12
myös asiakkaan suuntaan. Kotisivuilla tulisi tietenkin olla myyjien yhteystiedot sekä yhteydenottolomake, mutta lisäksi kannattaa tarjota kävijälle mahdollisuus tilata
yrityksen uutiskirje tai jos yrityksellä on blogi, niin tieto
uusista kirjoituksista.
Yksi kiinnostava keino on myös ”hunajapurkkien” hyödyntäminen eli tarjota kävijälle jotakin hyödyllistä sisältöä
hänen yhteystietojaan (tyypillisesti sähköpostiosoite) vastaan. Tarjottava sisältö voi olla esimerkiksi jokin raportti,
tutkimus tai verkkolaskuri.
Esimerkiksi suomalainen yritys Actiw tarjoaa vapaasti
ladattavaksi referenssikuvauksia omasta rahtikonttien lastaamisen automatisoivasta tuotteestaan, mutta pidempien
aihealueeseen liittyvien raporttien lataaminen vaatii sähköpostiosoitteen antamista. Katso lisää Actiw LoadPlaten
sivuilta: http://loadplate.com/media/.
Yhteystietonsa antaneiden voi olettaa olevan kiinnostuneita yrityksen tarjoamien tuotteiden tai palvelujen
hankkimisesta. Myynti voi olla kontakteihin yhteydessä tai
heille voi esimerkiksi lähettää yrityksen uutiskirjeen ja ottaa
yhteyttä myöhemmin.
Jos liidien kerääminen verkon kautta on hyvin tärkeää, kannattaa tutustua viime vuosina suosioon nousseisiin markkinointiautomaatioratkaisuihin. Automatisointi
vähentää työmäärää ja mahdollistaa paljon suuremman
liidimäärän tehokkaan hallinnan. Järjestelmät ovat etenkin
suuryritysten suosiossa, mutta markkinoilta löytyy nykyään
myös pk-yrityksille soveltuvia tuotteita.
Ruukin kattobisnes on ollut yksi suomalaisia edellä­
kävijöitä teollisuudessa, lisätietoa: http://blog.idbbn.
fi/2013/11/19/mestarit-katolla-kuinka-rautaruukille-luotiin-teraeksinen-liidikone.aspx ja http://www.slideshare.
net/KimmoKanerva/marketing-automation-and-it-collaboration-eloqua-markie-award-winner-2014-rautaruukki.
Seuraa ja mittaa
Hyödynnä ilmaiset tai edulliset seurantatyökalut ja ohjaa
kehittämistoimiasi datan pohjalta mutun sijaan.
Yrityksen kotisivujen kävijämääriä on helppo seurata
edullisilla tai jopa ilmaisilla analytiikkapalveluilla. Ilmainen Google Analytics (http://www.google.com/analytics/) on hyvä työkalu ja palvelun käyttöönoton pitäisi
onnistua kaikilta kotisivujen toteuttajilta. Toinen vaihtoehto on käyttää kotimaista Snoobi Analytics -palvelua
(http://www.snoobi.fi/snoobi-analytics/), jonka hinta
lähtee noin sadasta eurosta kuukaudessa.
Web-analytiikkapalvelu näyttää kävijämäärät eri sivuilla, sekä millä hakusanoilla tai minkä muiden sivustojen
kautta kotisivuille on löydetty. Palveluilla voi myös seurata
hakusanamainonnan tai mainoskampanjoiden vaikuttavuutta kävijämääriin.
Useat sosiaalisen median palvelut (kuten LinkedIn, Facebook ja Twitter) tarjoavat myös omat yleensä maksuttomat analytiikkatyökalut sisältöjen ja kävijöiden seurantaan.
Esimerkiksi Twitter Analytics -palvelun (https://analytics.
twitter.com) saa käyttöön kirjautumalla sivustolle omalla
Twitter-tunnuksella.
Statistiikkojen ymmärtäminen vaatii opettelua (lue esimerkiksi http://todaymade.com/blog/heres-whats-wrongwith-social-media-metrics/), mutta tietoa löytyy paljon sekä
verkosta että aihealueen asiantuntijoilta. Tärkeää on miettiä, mitkä ovat tärkeimmät seurattavat asiat ja miten tietoja
hyödynnetään. Parhaistakaan raporteista ei ole apua, jos
katsotaan vääriä asioita tai raportteja ei käytetä päätöksenteossa.
Huomaa yhteisöt
Kartoita ja osallistu oman alasi verkkoyhteisöihin. Mieti
oman yhteisön perustamista tukemaan myyntiä, asiakaspalvelua tai innovointia.
Olethan huomannut hyödyntää yrityksesi alaa lähellä
olevat verkkoyhteisöt? Esimerkiksi LinkedInistä löytyy
paljon eri toimialojen ryhmiä, ja lisäksi erilaisilla ammattilehdillä ja järjestöillä voi olla omia verkkoyhteisöjään.
Yhteisöistä voi löytää ratkaisuja kartoittavia kyselijöitä
tai aihealueen mielipidevaikuttajia, joita kontaktoida. Muista kuitenkin toimia fiksusti. Älä pelkästään mainosta omia
ratkaisujasi, vaan tuota yhteisöön arvoa osallistumalla keskusteluihin ja jakamalla hyödyllisiä sisältöjä.
Verkkoyhteisöjä voi hyödyntää myös asiakastuessa,
kuten Genelec on tehnyt (http://bit.ly/genelectuki) sekä
innovoinnissa, kuten ideoiden keräämisessä tuotekehitykseen liittyen. Verkkoon on syntynyt esimerkiksi iso, globaali
CAD-suunnittelijoiden yhteisö GrabCAD, jota muun muassa
Konecranes on hyödyntänyt uuden tuotteen yhden ominaisuuden kehittämisessä. Lue aiheesta tarkemmin Yritysesimerkit-kappaleesta.
Mahdollisuudet – Ulkoinen
Herätät tarpeita
Tuo tarjoamasi uudenlaiset tuotteet ja palvelut laajemmin ja tehokkaammin potentiaalisten asiakkaiden tietoon ja herätä uusia ajatuksia.
Myyntiputken ihan alussa ja jo ennen sitä mahdollisilla
asiakkailla ei ole edes käsitystä, että heillä on jokin tarve
tai että heidän ongelmansa voisi ratkaista. Nostamalla
esiin tarjontaasi liittyviä kysymyksiä ja yritysesimerkkejä, voit parantaa tietoisuutta tuotteistasi ja herättää uudenlaisia tarpeita potentiaalisten asiakkaittesi joukossa.
Esimerkiksi blogikirjoittaminen voi olla tehokas työkalu sekä esitysten ja videoiden julkaiseminen verkossa. Hyvä
tapa on esittää kysymyksiä sisältöjesi otsikoissa ja tarjota
niihin vastaus.
Parannat uskottavuuttasi
Verkko on yksi tärkeimpiä tiedonhakukanavia joka markkina-alueella. Panostamalla fiksuun verkkoläsnäoloon
näytät luotettavalta ja modernilta toimijalta. Lisäpotkua
saat näyttämällä asiantuntemuksesi verkossa.
Verkkohaut ovat ensisijainen tiedonhakukanava suurimmalle osalle potentiaalisista asiakkaista, joten sillä miten
yritys ja sen henkilöstö näkyy verkossa on suuri merkitys yrityksestä muodostuvaan mielikuvaan. Yrityksen on
vaikea mainostaa itseään aikaansa seuraavana tai edelläkävijänä, jos sillä ei ole verkkosivuja tai ne eivät vastaa
nykypäivän vaatimuksia.
Kotisivujen lisäksi toinen tärkeä paikka on LinkedIn,
johon kannattaa luoda sekä yritysprofiili että uskottavat
profiilit yrityksen avainhenkilöille. Yrityksen koko henkilöstölle on hyvä järjestää koulutus LinkedInin hyödyistä ja siitä
millainen on hyvä profiili.
Verkkoläsnäolon perusasioiden kuntoon laittamisen
jälkeen kannattaa paneutua asiantuntijuuden näyttämiseen verkossa. Esimerkiksi hyvän yritysblogin avulla voit
tukea myyntiä ja kerätä liidejä, mutta lähtökohtana täytyy
olla asiakkaiden auttaminen ja lisäarvon tuottaminen, eikä
pelkkä myyminen.
Ymmärrät markkinoita paremmin
Ymmärrä paremmin millaista tietoa potentiaalit hakevat
ja mistä sitä haetaan. Jaa markkina- ja kilpailijatietoa tehokkaasti oman yrityksesi sisällä. Voit myös hyödyntää
verkkoyhteisöjä innovoinnissa.
Verkko tarjoaa myös laajan tietolähteen yrityksellesi, josta
voit kerätä tietoa asiakkaiden tarpeista, markkinoista ja kilpailijoista. Seuraa esimerkiksi oman liiketoiminta-alueesi
verkkoyhteisöjä ja katso millaisia kysymyksiä siellä esitetään. Voit ohjata sen pohjalta omaa sisällöntuotantoasi
sekä tietenkin myös osallistua verkkokeskusteluihin.
Sovi myös käytännöt markkina- ja kilpailijatiedon jakamiseen yrityksesi sisällä. Hyvä työkalu tähän on käyttöön on
mikroblogijärjestelmä, johon voit perustaa keskusteluryhmän aiheelle. Jakamalla tärkeimmät uutiset muidenkin nähtäväksi parannat henkilöstön ymmärrystä markkinatilanteesta sekä kilpailijoiden toimista. Voit myös jakaa asiakkaiden
luona tai eri tapahtumissa kuulemaasi epävirallista tietoa.
Verkkoyhteisöjä voi myös hyödyntää teollisuusyritysten innovoinnin apuna. Lue lisää aiheesta Yritysesimerkitkappaleesta.
13
Näyt laajemmin verkossa
Google rakastaa tuoreita ja asiantuntevia sisältöjä – ja
niin myös asiakkaasi. Verkkoon räätälöidyt sisällöt ja niiden aktiivinen jakaminen kasvattavat verkkojalanjälkesi
ihan uuteen kokoluokkaan.
Verkkonäkyvyyden kasvattamiseksi yrityksellä on kolme
keinoa: 1) mainostaa verkossa, 2) optimoida kotisivujen
hakukonenäkyvyyttä tai 3) tuottaa verkkosisältöjä. Kaikille näistä keinoista on paikkansa, mutta pidemmällä
tehokkainta on laadukkaiden verkkosisältöjen tuottaminen. Mainonnan teho katoaa, kun lopetat mainoksien
ostamisen ja pk-yrityksen verkkosivustot ovat tyypillisesti niin pieniä, että hakukonenäkyvyyden optimointi
ei vaikuta merkittävästi.
Yleensä järkevintä onkin tuottaa suunnitelmallisesti potentiaalisia asiakkaita kiinnostavia verkkosisältöjä ja
jakaa niitä parhaan kykynsä mukaan. Omien kotisivujen
sijaan sisältöjä kannattaa julkaista sisällönjakopalveluissa –
kuten SlideShare, YouTube tai Issuu – ja sen jälkeen jakaa
linkkejä aktiivisesti verkossa, eli esimerkiksi LinkedInissä,
Twitterissä ja Facebookissa.
Sisältöjen suunnittelussa, tekemisessä ja jakamisessa
kannattaa olla suunnitelmallinen ja hyödyntää asiantuntijaapu sekä suunnittelu- että tuotantovaiheessa.
Luot uuden kanavan liideille
Houkuttele potentiaalisia asiakkaita verkkosivuillesi tarjoamalla kiinnostavia sisältöjä ja kerää heidän yhteystietojaan uutiskirjeitä ja myyntikontaktointia varten.
Parantamalla verkkonäkyvyyttäsi ja jakamalla sisältöjä
houkutat enemmän kävijöitä verkkosivuillesi. Jo ostovaiheessa olevat kävijät tulisi aktivoida ottamaan yhteyttä
yritykseesi, mutta kannattaa pyrkiä säilyttämään kontakti myös myyntiprosessin aiemmissa vaiheissa oleviin
potentiaaleihin.
Voit esimerkiksi tarjota mahdollisuutta tilata tiedon
uusista blogikirjoituksista tai julkaisemastasi uutiskirjeestä
sähköpostiin. Lisäksi kannattaa hyödyntää ”hunajapurkkeja” eli esimerkiksi erilaisia oppaita ja raportteja, jotka kävijä
saa ladattua yhteystietojaan vastaan. Lue lisää aiheesta ”Tee
verkosta myynnin väline” -kappaleesta.
Käytännön vinkkejä – Ulkoinen
Seuraavassa joitain käytännön vinkkejä ulkoiseen hyödyntämiseen.
Hyödynnä hitaat ja passiiviset kanavat – Alussa on helpompi mennä mukaan hitaampiin kanaviin, jotta päivi-
14
tyksiä ja sisältöä ei tarvitse julkaista kovin usein. Esimerkiksi LinkedIniin voi luoda aluksi pelkän yritysprofiilin tai
voi perustaa blogin, johon riittää julkaiseminen kerran
kuussa.
Tutustu sovelluksiin – Tutustu tarjolla oleviin työpöytäja mobiilisovelluksiin. Esimerkiksi Twitterin käyttö helpottuu huomattavasti Tweetdeckillä (https://tweetdeck.
twitter.com/) verrattuna selaimen käyttämiseen. Facebookiin ja LinkedIniin löytyy puolestaan monipuoliset
mobiilisovellukset kännyköihin ja tabletteihin.
Aikatauluta julkaiseminen ja seuranta – Suunnittele sisällöillesi julkaisuaikataulu ja tutustu sosiaalisen median
hallintapalveluihin (esim. Falcon Social – http://www.falconsocial.com/) keskustelujen seurannan ja päivitysten
aikatauluttamisen helpottamiseksi. Mieti myös sinulle
sopiva tapa seurata verkkokeskusteluja ja varaa kalenterista aika, jolloin julkaiset omaa sisältöä verkossa.
Uudelleenkäytä sisällöt eri kanavissa – Oletko tehnyt
tai teettänyt videon? Kirjoita aiheeseen liittyen myös blogikirjoitus ja upota video siihen, tai lisää ruutukaappaus
ja linkki videoon painettuihin esitemateriaaleihin. Kerro
sitten sisällöistä verkkosivujesi uutisissa, Twitterissä ja
yrityksesi LinkedIn-profiilissa.
Tue messuosallistumista verkossa – Messut voivat olla
tärkeä markkinointikeino. Hyödynnä myös verkko aktiivisesti ennen messuja, niiden aikana sekä jälkeen. Kerro
osallistumisesta, jaa tunnelmakuvia ja tietoa tuoteuutuuksista ja vaikka haastattele messukävijöitä osastollasi.
Luo inhimillisempi kuva yrityksestäsi – Yleensä teollisuusyritysten markkinointiviestintä on hyvin ammattimaista ja pyrkii antamaan neutraalin kuvan yrityksestä.
Sosiaalisessa mediassa voit luontevammin nostaa esiin
ihmiset yrityksen takana. Jaa esimerkiksi kuvia yrityksesi
henkilöstötapaamisista, nosta esiin ihmisiä eri toiminnoista tai kerro henkilöhaastattelun kautta millaista uutta osaajaa etsitte.
Kouluta henkilöstöäsi – Jos haluat osallistaa henkilöstösi verkossa toimimiseen, on heille hyvä järjestää koulutuksia. Pidä koulutus itse tai hanki asiantuntija ulkoa
kertomaan sosiaalisen median käytöstä teollisuusyrityksissä. Aloita esimerkiksi LinkedInin tehokäytöstä tai verkkokokousten ja mikroblogien hyödyntämisestä.
Käytä sekä sisältöpankkeja että jakopalveluja – Osa sosiaalisen median palveluista soveltuu pääosin sisältöjen
jakamiseen (esim. YouTube videoille ja SlideShare esityksille) ja osa taasen sisältöjen jakamiseen (esim. Twitter,
Facebook ja LinkedIn). Tuota laadukkaita sisältöjä ja var-
mista niille riittävä näkyvyys (nk. ”reach”), jotta ne huomataan yrityksesi seuraajien ja hakukoneiden toimesta.
Huomioi visuaalisuus – Yksi viime vuosien iso trendi on
ollut visuaalisuuden merkityksen kasvu. Kotisivut ovat
muuttuneet enemmän verkkolehtien suuntaan (tutustu
esim. Flockler-palveluun – http://flockler.com/), kuvanjakopalvelujen (kuten Instagram) suosio on noussut ja
infografiikat ovat nousseet uudeksi sisältötyypiksi. Mieti,
miten voisit hyödyntää visuaalisuutta omassa viestinnässäsi.
Verkkopalveluja
Kotisivut
Vaikka kotisivujen merkitys onkin pienentynyt sosiaalisen
median palvelujen myötä, ne ovat kuitenkin edelleen yrityksen verkkoläsnäolon kulmakivi. Kotisivut luovat ensimmäisen mielikuvan yrityksestä, toimivat sisältö- ja uutisvarastona ja mahdollistavat kontaktitietojen keräämisen.
Jos mahdollista, kotisivut kannattaa uudistaa muutaman vuoden välein sekä ulkoasun että sisältöjen osalta.
Mieti samalla uudistuksen yhteydessä kotisivujen rooli digitaalisen markkinoinnin kokonaisuudessasi ja miten voisit
valjastaa ne tehokkaammin osaksi myyntikoneistoasi.
Vinkki: Mieti ”hunajapurkkien” eli kiinnostavien asiantuntijasisältöjen (raportit, laskurit tai tutkimukset) jakamista sivuillasi. Sisällöt annetaan ladata ilmaiseksi, mutta vastineeksi vaaditaan sähköpostiosoitteen tai muiden
yhteystietojen antamista. Kontaktitietoja voi käyttää
uutiskirjeiden lähettämisessä tai myyntikontaktoinnissa.
LinkedIn
LinkedIn on yksi tärkeimpiä palveluja B2B-yrityksille uskottavuuden rakentamisessa. Yrityksen avainhenkilöiden
profiilit kertovat paljon yrityksestä ja ammattimainen yritysprofiili luo kuvan isommasta yrityksestä.
Palvelua voi hyödyntää hyvin monipuolisesti mm.
tiedonhakuun, verkostojen luomiseen ja ylläpitoon, uskottavuuden rakentamiseen ja myyntiliidien hakemiseen.
Yrityksen henkilöstölle kannattaa järjestää koulutus LinkedInin tehokäytöstä ja auttaa profiilien luomisessa ja parantamisessa.
Vinkki: Järjestä koulutus LinkedInin tehokkaasta hyödyntämisestä yrityksesi henkilökunnalle. Koulutus auttaa
ammatillisesti uskottavien profiilien luomisessa ja voit
vaikka järjestää valokuvaussession samassa yhteydessä
kunnollisten profiilikuvien ottamiseksi.
Blogit
Jos yritys haluaa profiloitua oman alueensa asiantuntijana,
on blogi yleensä paras tapa näyttää henkilöstön osaaminen. Samalla kuitenkin kiinnostavan blogin pitäminen on
yleensä haastavaa teollisuusyrityksille. Kirjoitusten pitäisi
olla hyödyllisiä lukijoille, kiinnostavia ja mielellään helposti
luettavia. Jos kirjoittaminen on ulkoistettu viestintävastaavalle tai ulkoiselle kirjoittajalle, se paistaa helposti läpi, eikä
näytä autenttiselta.
Blogikirjoittamiselle kannattaa laatia sisältöaikataulu,
jossa mietitään mistä aiheista halutaan kirjoittaa, millaisia
näkökulmia nostaa esiin ja kuinka usein kirjoituksia julkaistaan. Jakamalla kirjoitusvuorot useamman ihmisen kesken,
vähennetään kirjoittamisen aiheuttamaa taakkaa. Blogikirjoituksia kannattaa myös pyytää vieraskirjoittajilta, kuten
esimerkiksi oman alan konsulteilta, tutkijoilta tai yhteistyökumppaneilta. Vierailta saa blogille sisältöä, uskottavuutta
ja lisänäkyvyyttä verkossa.
Ennen blogin perustamista, kirkasta blogisi tavoitteet,
sisältösuunnitelma ja julkaisuaikataulut, sekä tarjoa asiantuntijoillesi koulutusta verkkokirjoittamiseen. Yrityksen
viestintävastaavan on myös syytä tukea bloggaajia kirjoitusprosessissa sparraajana.
Vinkki: Tutustu kuljetinratkaisuja tarjoavan Ferroplanin
(http://www.ferroplan.fi/) persoonalliseen tapaan markkinoida. Yrityksen sivuilta löytyy paljon YouTube-videoita
sekä Suomen tunnetuin teollisuusblogi (http://www.ferroplan.fi/blogi/).
YouTube
Video on voimakas media, jolla voi herättää tunteita ja
mielikuvia. Perinteiset yritysesittelyvideot kannattaa jakaa
verkkonäkyvyyden saamiseksi YouTubessa ja upottaa ne
kotisivuille. Esittelyjä voi täydentää esimerkiksi referenssivideoilla, haastatteluilla tai esitys- tai webinaaritallenteilla.
Kaiken videomateriaalin ei tarvitse olla täysin viimeisteltyä, vaan perustason kameroilla ja mobiililaitteilla saa jo
riittävän hyvää jälkeä. Esimerkiksi messuilta ja tapahtumista voi kuvata videota itse, editoida niistä lyhyen tunnelmakoosteen ja julkaista sen verkossa.
Hyviä suomalaisia esimerkkejä YouTuben käytöstä teollisuudessa:
•• Pk-yritys Actiw Oy:n logistiikkaratkaisut:
http://www.youtube.com/channel/UCJwnouQUVvUG0w4K5gubNIg
•• Elematicin betonielementtituotantoratkaisut:
http://www.youtube.com/user/ElematicGroup
•• Kempin hitsaustuotteet ja -palvelut:
http://www.youtube.com/user/KemppiJoyOfWelding
15
SlideShare
Twitter
SlideShare nimeää itsensä ”powerpointtien YouTubeksi”, mikä kuvaakin palvelua hyvin. Palvelu mahdollistaa esitysten
ja tekstidokumenttien jakamisen verkossa ja upottamisen
muille verkkosivuille. Tuotekuvauksia tai seminaariesityksiä
voi jakaa palvelussa ja upottaa esimerkiksi kotisivuille tai
blogikirjoituksiin.
SlideShare mahdollistaa myös infografiikoiden jakamisen sekä yhteystietojen pyytämisen esitysten katsojilta kontaktointia varten. Esimerkiksi SYKE-projektin ”Teollisuusyrityksen digipolku” -infograafi on jaossa SlideSharen kautta:
http://www.slideshare.net/hrry/syke-infograafi.
Twitter on merkittävä sosiaalisen median palvelu, etenkin
kansainvälistä markkinointia tekeville yrityksille. Suomessa
Twitter-käyttäjiä on melkein 300 000, joista aktiivisia viikkotasolla noin 50 000 (tilastot: http://www.toninummela.
com/suomi-twitter/). Maailmalla, kuten Pohjois-Amerikassa ja Englannissa, Twitter on kuitenkin paljon suositumpi
ja suosituimmilla tunnuksilla on yli 60 miljoonaa seuraajaa
(tilastot: http://www.socialbakers.com/statistics/twitter/
profiles/).
Twitterissä voi jakaa omaan yritykseen tai bisnesalueeseen liittyviä päivityksiä, tarjota asiakastukea ja aloittaa
keskusteluja muiden käyttäjien kanssa. Sieltä voi löytää
oman alan mielipidevaikuttajia ja luoda heihin yhteyksiä
jakamalla heidän päivityksiään eteenpäin (nk. retweet) tai
käymällä keskusteluja heidän kanssaan.
Yrityksen oman Twitter-tunnuksen luomisen lisäksi
kannattaa hyödyntää oman yrityksen asiantuntijat, jotka
ovat jo aktiivisia verkossa. Ihmisten välille syntyy helpommin suhde, kuin ihmisen ja yrityksen.
Vinkki: SlideShare-esitykset tulevat monesti korkealle
Google-hauissa, joten mieti jonkinlaisen kiinnostavan
esityksen laatimista omasta alastasi ja sen jakamista
palvelussa. Esitys voi nousta esiin useilla eri hakutermeillä ja johdattaa tiedonhakijoita tutustumaan tarjontaasi.
Facebook
Facebook on selvästi suosituin palvelu B2C-markkinoinnissa, mutta siitä on iloa myös teollisuusyrityksille. Yrityksen
profiilille ei välttämättä saa lukumääräisesti hirveän paljon
seuraajia, mutta Facebookia voi olla silti järkeä käyttää julkaisukanavana. Ihmiset kuitenkin jakavat melko aktiivisesti
näkemiään päivityksiä Facebookissa ja maksamalla päivityksille saa lisänäkyvyyttä.
Yksi kiinnostava trendi B2B-markkinoinnissa on yrityksien ihmimillistäminen, eli vapaamuotoisemmat päivitykset, joissa nostetaan yrityksen työntekijöitä ja vapaamuotoisemmin yrityksen kuulumisia esiin. Inhimillistäminen
auttaa luomaan yrityksestä uskottavamman ja rakentaa
myös hyvää työnantajakuvaa – etenkin nuoremmille sukupolville.
Isot teollisuusyritykset käyttävät Facebookia oman
työnantajakuvansa rakentamiseen nuorten osaajien keskuudessa, rekrytoinnin tukena sekä saadakseen sisällöilleen
laajemman näkyvyyden.
16
Hyviä suomalaisia esimerkkejä Twitterin käytöstä teollisuudessa:
•• Varastoautomaatioratkaisujen tarjoaja Pesmel:
https://twitter.com/pesmel.
•• Metso flow control:
https://twitter.com/metsoflow.
•• Generaattori- ja tehonmuokkainvalmistaja The Switch:
https://twitter.com/theswitchenergy.
•• Taajuusmuuttajavalmistaja Vacon:
https://twitter.com/VaconGroup.
Vinkki: Lähde liikkeelle Twitterin kanssa parin viikon kokeilujaksolla, jonka aikana pyrit aktiivisesti seuraamaan
muutamaa aihetta, esimerkiksi alaasi liittyviä tunnisteita
(nk. hashtag eli esimerkiksi #heattreatment). Luo itsellesi
tunnus ja pyydä alkuun neuvoja joltain Twitterissä aktiiviselta tutultasi tai käy jokin Twitterin perusteet -esitys läpi
(esityksiä SlideShare-palvelusssa: http://www.slideshare.
net/search/slideshow?searchfrom=header&q=twitter+p
erusteet.
Wikipedia
Muita palveluja ja markkinointikeinoja
Maininta suositulla sivulla tai oma sivu Wikipediassa voi auttaa merkittävästi yrityksen verkkonäkyvyyden parantamisessa, mutta sellaisen saaminen ei välttämättä ole helppoa.
Wikipedia ei ole paikka mainospuheille ja sinne halutaan
vain merkityksellistä tietoa, joten lisätyt tiedot saatetaan
helposti poistaa.
Yleensä toimivin tapa päästä esille Wikipediassa onkin
käydä läpi oman yrityksen bisnesaluetta koskevat suomentai englanninkieliset sivut, ja keksiä luonteva tapaa linkittää
niihin jotain omaa yritystään koskevaa. Voi olla parempi linkittää johonkin lehtijuttuun omaa yritystä koskien tai verkosta löytyvään tuotevertailuun, jossa on itse mukana, kuin
suoraan omille kotisivuille.
Jotkut yritykset ovat myös toteuttaneet jonkinlaisen
verkkosovelluksen, kuten vaikka alaan liittyvän investointilaskurin tai muunnostyökalun, jonka voi linkittää Wikipediaan. Kannattaa tutkia myös kuinka omat – isot ja pienet
– kilpailijat näkyvät Wikipediassa ja miettiä vastaavia tapoja.
Nykypäivän teollisuusmarkkinoijan pitäisi tuntea myös liuta
muita verkkopalveluja ja markkinointikeinoja. Seuraavassa
lista joistain kiinnostavimmista.
•• Instagram – kuvien jakamiseen
(http://instagram.com/).
•• Flickr – kuvien jakamiseen ja markkinoinnissa
käytettäviin ilmaisten kuvien etsimiseen
(https://www.flickr.com/). Katso esim. Volvo Trucks:
https://www.flickr.com/photos/volvotrucks.
•• Pinterest – kuvien ja kuvakokoelmien jakamiseen
(http://www.pinterest.com/).
•• Bitly – verkkolinkkien lyhentämiseen ja niiden
klikkausten seurantaan (http://bitly.com).
•• Asiakaslehdet – kustannustehokkaampi digitaalisena
tai mahdollinen erottumiskeino paperisena.
•• Issuu – verkkolehtien julkaisemiseen ja jakamiseen
(http://issuu.com/).
•• Uutiskirjeet – tapa pysyä asiakkaiden mielessä ja
kertoa omista uutisista ja tarjouksista.
•• Hakusanamainonta – mainostaminen Google-hakujen
yhteydessä.
•• Sähköpostimarkkinointi – sähköisten mainoskirjeiden
lähettämistä hankituille kontakteille.
17
Digitalisaatio yrityksen sisällä ja
partnerien kanssa
Miten liikkeelle
Seuraavassa vinkkejä digitalisaation hyödyntämiseen
yritysten sisällä ja partnerien, kuten päämiesten ja jälleenmyyjien, kanssa.
Kommunikoi fiksummin
Tehosta kommunikointia ja varmista tiedon tallentuminen korvaamalla sähköposti ”sisäisellä Facebookilla” eli
mikroblogeilla.
Sähköpostilla viestiminen on välillä tuskallista, etenkin
jos mukana on isompi joukko vastaanottajia ja viestinnän tulisi olla monenkeskistä. Edelläkävijäyritykset ovatkin jo korvanneet sähköpostittelun ”sisäisellä Facebookilla” eli mikroblogijärjestelmällä.
Mikroblogeissa voi jakaa lyhyitä päivityksiä, joista voi
tykätä ja niitä voi kommentoida. Viesteistä tykkääminen
kertoo käyttäjän lukeneen viestin ja kommentointi mahdollistaa sähköpostia sujuvamman tavan käydä keskusteluja. Viestiketjut myös jäävät yhteiseen talteen myöhempää
käyttöä varten.
Suosituin mikroblogijärjestelmä on tällä hetkellä Yammer. Se on osa Microsoftin Office 365 -pakettia, jota moni
pk-yritys jo käyttää sähköposti- ja kalenterijärjestelmänään.
Ylläpidä tietopankkeja
Helpota tietopankkien, kuten laatukäsikirjan ja työohjeiden, ylläpitoa viemällä ne verkkoon. Mahdollista myös
sisällöistä keskusteleminen niiden yhteydessä.
Yritysten verkkolevyiltä löytyy paljon dokumentteja, joiden sisältämää tietoa voitaisiin hyödyntää tai ylläpitää
tehokkaammin. Nykypäivänä on käytettävissä monia
edullisia pilvipalveluita tiedostojen tallentamiseen ja
jakamiseen. Ne mahdollistavat tiedostojen jakamisen
helposti alihankkijoille, jälleenmyyjille ja asiakkaille.
Jos tietoa täytyy luoda tai ylläpitää useamman henkilön toimesta, kannattaa tutustua wikeihin. Wikit toimivat
kuten verkkosanakirja Wikipedia, eli mahdollistavat tekstisisällön muokkaamisen ja muutosten seurannan. Tyypillisiä
käyttökohteita wikeille ovat esimerkiksi yrityksen laatukä-
18
sikirjan ja työohjeiden ylläpito. Yritysesimerkit-kappaleesta
löydät linkin kuvaukseen miten pk-konepaja Reifer käyttää
wikejä.
Osa wiki-järjestelmistä myös tukee sisältöjen kommentointia ja niistä keskusteluja sisältöjen yhteydessä. Tiedon ja
keskustelujen yhdistäminen helpottaa tiedon löytämistä ja
hiljaisen tiedon tallentumista.
Toimi tehokkaammin verkostona
Vähennä matkustamista verkkokokouksilla, syvennä
asiakassuhteita uusilla interaktiotavoilla ja jaa tietoa alihankkijoille ja kumppaneille.
Teollinen tuotanto on hyvin verkostoitunutta ja lopputuotteen kustannuksista iso osa tyypillisesti syntyy toimittajaverkostossa. Jotta yritys olisi kilpailukykyinen sen
tulisi toimia tehokkaasti, sekä sisäisesti että sen kumppaniyritysten – kuten alihankkijoiden, jälleenmyyjien ja
asiakkaiden – kanssa.
Vastaavat työkalut ja toimintatavat kuin yrityksen sisällä, voidaan viedä verkostokäyttöön. Käyttöönotto vaatii kuitenkin tiivistä yhteistyötä vastapuolen kanssa sekä yhteistä
halua hyödyntää mahdollisuuksia.
Lue lisää toiminnan tehostamisesta päämiehen ja alihankkijan välillä Yritysesimerkit-kappaleessa.
Mahdollisuudet – Sisäinen
Vähennät sähläämistä
Läpinäkyvä kommunikointi ja tietojen avaaminen kaikille parantaa tilannetietoisuutta ja vähentää ”sähläämistä” eli turhaa ja päällekkäistä työtä.
Monessa yrityksessä ilmenee vielä paljon ”sähläämistä” tietotyön osalta. Osa tiedoista on tallennettu vain yksittäisten
työntekijöiden koneelle, tiedostojen uusimpia versioita joutuu metsästämään tai tehtävien edistymisestä joutuu aina
erikseen kysymään.
Lean-kehittämisellä on onnistuttu vähentämään tuotantotyön hukkaa ja pienentämään varastoja. Vastaavasti
yritysten tietotyötä kannattaisi ”digi-leanata” eli kehittää
kommunikointi ja yhteistyöskentely modernille tasolle.
Uudet digitaaliset ja yhteisölliset työkalut auttavat parantamaan tilannetietoisuutta ja tehostamaan työskentelyä,
esimerkiksi projekteissa ja poikkeuksien käsittelyssä.
Tutkimusyhtiö McKinsey on arvioinut, että isoissa yrityksissä tietotyötä pystyy tehostamaan 20–25 %. Monessa
pk-yrityksessäkin pystyttäisiin saavuttamaan vastaavia, ja
osaltaan jopa isompiakin hyötyjä, tehokasta kommunikointia ja yhteistyötä vaativissa prosesseissa.
Pienennät riskejä
Kommunikoinnin ja dokumenttien siirtäminen sähköpostista verkkotyökaluihin tuo ne oikeasti yrityksen
omistukseen ja hallintaan. Uusi toimintatapa pienentää
toiminnan jatkuvuuden riskejä ja helpottaa työtä lomien
ja muiden poissaolojen aikana.
Sähköpostia käytettäessä tiedon omistajuus on käytännössä yksittäisillä työntekijöillä, sillä toisten sähköpostilaatikoiden sisältöä ei yleensä pääse lukemaan.
Siirtämällä keskustelut sähköpostista esimerkiksi mikroblogijärjestelmään, ne tulevat näkyviksi ja tallentuvat
myös myöhempää käyttöä varten. Samalla keskustelut
muuttuvat yrityksen omaisuudeksi, joten tiedonhallinnan näkökulmasta muutos tarjoaa selkeitä hyötyjä.
Keskustelujen lisäksi dokumentit tai niissä oleva tieto
kannattaa siirtää jaettuihin verkkotyökaluihin, kuten verkkolevyille yrityksen sisällä, turvallisiin pilvipalveluihin tai mahdollisesti wikeihin. Tämä helpottaa työskentelyä avainhenkilöiden työmatkojen ja lomien aikana, kun muutkin pääsevät
aina dokumenttien viimeisimpiin versioihin käsiksi.
Tehostat verkostojasi
Digitalisaatio mahdollistaa toiminnan tehostamisen
etenkin pitkissä ja laajoissa asiakassuhteissa. Yhteinen
”digi-leanattu” toimintamalli parantaa laatua ja kustannustehokkuutta sekä nopeuttaa uusien tuotteiden saamista markkinoille.
Jos yritykselläsi ei ole omia tuotteita, vaan tarjoat palveluja
muille, tai jos hyödynnät alihankkijoita tai ostopalveluja
merkittävästi, niin sinun kannattaa miettiä verkostojen
toiminnan tehostamista. Vaikka yhden yrityksen sisällä
tieto kulkisikin, tyypillisesti verkostossa toimitaan pienimmän yhteisen nimittäjän mukaan eli käytetään lähinnä
sähköpostia ja puhelinta sekä tavataan kasvotusten.
Tuomalla digitaaliset työkalut käyttöön yritysten välillä voidaan toimintaa yleensä tehostaa merkittävästi. Aloita
vaikka ensimmäisenä ottamalla verkkokokoukset käyttöön
nopeiden asioiden läpikäyntiin ja kokeile tilaus-toimitus-
prosessin poikkeuksien käsittelyä yhteisessä mikroblogiryhmässä.
Voit myös tehostaa projektinhallintaa yhteisillä ”digileanatuilla” työkaluilla ja toimintatavoilla kumppaniesi
kanssa. Tämä auttaa nopeuttamaan esimerkiksi tuotekehitysprojektien läpivientiä ja vähentää yllättäen vastaan tulevien pikaisten tehtävien määrää.
Digitaalisia ja yhteisöllisiä työkaluja
Yritysten sisäiseen ja partnerikäyttöön löytyy useita uusia
työkaluja. Osalle henkilöstöstä vastaavat työkalut voivat
olla tuttuja vapaa-ajalta, kuten harrastekerhoista tai järjestötoiminnasta.
Verkkokokoukset
Eräs helpoimpia tapoja hyödyntää digitalisaatiota on ottaa
verkkokokoukset käyttöön. Hyvä tavoite voisi olla esimerkiksi korvata puolet tapaamisista tuttujen asiakkaiden kanssa verkkokokouksilla. Säästöt matka-ajoissa ja -kustannuksissa voivat olla merkittäviä.
Verkkokokousjärjestelmiä löytyy todella monia. Suosituimpia ovat esimerkiksi Skype, Lync (osa Microsoftin Office
365 -pakettia), AdobeConnect, WebEx ja GoToMeeting.
Verkkokokouksia varten kannattaa hankkia kaikille
toimihenkilöille headset-kuulokkeet ja yritykseen yksi tai
kaksi kaiutinmikrofonia, jonka avulla useampi henkilö voi
osallistua kokoukseen samasta huoneesta. Verkkokokouksiin osallistumista kannattaa myös harjoitella pari kertaa
omalla porukalla tai tuttujen kumppanien kanssa.
Verkkokokouksista on erityisesti hyötyä, jos yrityksellä
on useita toimipisteitä, henkilöstö tekee myös etätöitä tai
avainhenkilöt matkustavat paljon.
Mikroblogit
Mikroblogijärjestelmä on eräänlainen yrityksen ”sisäinen
Facebook” eli paikka päivitysten jakamiseen, keskusteluihin
ja tykkäämisille. Päivityksessä voi esimerkiksi kertoa projektin etenemisestä, kommunikoida sisäisiä uutisia, kysyä kollegoilta apua tai käsitellä jotain poikkeustapausta.
Kollegat voivat kommentoida päivitystä ja keskustelut
tallentuvat ketjuksi sen alle. Päivityksistä ja kommenteista
voi myös tykätä eli kertoa lukeneensa sen, mikä käytännössä korvaa ”ok”-viestit.
Mikroblogeilla kannattaa korvata sähköpostilla jaettavaa tietoa, kuten yrityksen sisäisiä tiedotteita ja keskusteluja. Esimerkiksi laatupoikkeamien hoitaminen on helpompaa, kun asiaan liittyvä viestintä on kaikkien asianosaisten
tiedossa.
19
Esimerkki keskustelusta mikroblogijärjestelmässä.
Mikroblogit voivat toimia eräänlaisena ”läpinäkyvänä sähköpostina”, jossa viestintä käydään pienen ryhmän
kesken, mutta kuka tahansa pääsee näkemään keskustelut.
Esimerkiksi kehitysprojektilla voi olla oma ryhmänsä, jossa
kaikki projektia koskeva keskustelu käydään. Tällöin johto
voi seurata projektin etenemistä ja mahdollisia ongelmia
paljon helpommin, kuin kyselemällä tilannepäivityksiä
muistaessaan.
Wikit
Wiki on yhteisöllisesti muokattava verkkosivusto. Tunnetuin
esimerkki wikistä on verkkosana Wikipedia, jota vapaaehtoiset ylläpitävät ja täydentävät. Wiki näkyy käyttäjälle
verkkosivustona, jonka ”muokkaa”-nappia painamalla sivua
pääsee muokkaamaan suoraan selaimessa. Tallentamalla
muutokset, itse sisältösivu päivittyy vastaavasti.
Esimerkki yrityksen sisäisestä wiki-sivusta (kuva Reifer Oy).
20
Yritys voi esimerkiksi siirtää laatukäsikirjansa ja työohjedokumenttien sisällöt wiki-alustalle, jossa niitä on helpompi ylläpitää yhdessä. Järjestelmä seuraa kaikkia sisältöön tehtäviä muutoksia ja tallentaa lisäksi tiedon kuka on
tehnyt mitkäkin muutokset.
Lisätietoa wikien käytöstä teollisuusyrityksistä löytyy
Yritysesimerkit-kappaleesta. Esimerkiksi automaatiojärjestelmiä toimittava Fastems hyödyntää wikejä laajasti sisäisissä prosesseissaan ja konepaja Reifer laatukäsikirjan ja
työohjeiden ylläpidossa.
Verkkolevyt ja pilvilevyt
Monessa yrityksessä käytetään yhteisiä verkkolevyjä dokumenttienhallintaan. Markkinoilla on myös useita palveluja,
joilla verkkolevyn voi perustaa ”pilveen” eli ulkoisen palveluntarjoajan alustalle. Pilvilevyyn pääsee helposti käsiksi myös mobiililaitteilla ja niitä on helppo jakaa ulkoisten
käyttäjien, kuten vaikka päämiesten, alihankkijoiden tai
jälleenmyyjien, kanssa.
Pilvipalveluiden tietoturva voi pelottaa, mutta yleisesti arvioiden palvelut ovat suhteellisen turvallisia, ja käytännössä palveluiden tarjoamat hyödyt ylittävät riskit. Käyttöä
ei kannata kuitenkaan aloittaa yrityksen kaikista arkaluontoisimmalla tiedolla, vaan selvittää palvelun tietoturva ennen käytön laajentamista.
Projektinhallinta
Projektinhallintajärjestelmiä on markkinoilla todella paljon.
Tyypillisiä ominaisuuksia ovat projektin jakaminen osakokonaisuuksiin, tehtävien luominen ja seuranta sekä projektin yleistason seuranta.
Yrityksen kannattaa valita projektinhallintaratkaisu, joka
soveltuu sen liiketoimintaan, on helppokäyttöinen ja toimii
hyvin yhteen yrityksen muiden järjestelmien kanssa. Järjestelmiä kannattaa myös pyrkiä käyttämään pitkäaikaisten
asiakkaiden ja omien alihankkijoiden kanssa, jotta tuotekehitys- tai toimitusprojektien läpivienti olisi helpompi hallita.
Perustason projektinhallintaa voi tehdä esimerkiksi
Microsoftin SharePoint-järjestelmällä. Lisäksi teollisuusyrityksiä kiinnostava vaihtoehto on verkostojen hallinta- ja
kehittämistyökalu Jakamo (http://jakamo.net/), johon on
luvattu olevan piakkoin tulossa verkostokäytön erityispiirteet huomioiva projektinhallintatoiminto.
Muut työkalut
Pk-yritykset voivat hyödyntää myös suurta määrää muita
digitaalisia ja yhteisöllisiä työkaluja. Yrityksissä on jo tyypillisesti ERP-järjestelmä tuotannon ohjaamiseen, CRMjärjestelmä myynnin hallintaan ja taloushallintojärjestelmä
talouden hoitamiseen.
Eri järjestelmiä voi nykypäivänä hankkia myös pilvipalveluina, niin että yrityksen ei tarvitse itse huolehtia järjestelmän tai palvelimien ylläpidosta, vaan järjestelmästä maksetaan käytön mukaista kuukausimaksua. Pilvipalveluiden
tarjonta sekä käyttö tulevat varmasti tulevaisuudessa vain
kasvamaan.
Pk-yrityksen näkökulmasta haaste on rakentaa erillisistä järjestelmistä toimiva kokonaisuus sekä teknisesti
että käyttökohteiden kannalta. Tiedon siirtäminen järjestelmästä toiseen pitäisi olla mahdollisimman helppoa ja
mielellään automatisoitua. Henkilöstölle kannattaa kertoa
minne mikäkin tieto tallennetaan ja miten heidän halutaan
käyttävän eri järjestelmiä työssään.
21
Digitalisaatiokartoitus
”Digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia ei tunneta.”
Suomalaisissa teollisuuden pk-yrityksissä ja toisaalta
isojen yritysten toimittajaverkostojen kehittämisessä
digitalisaation mahdollisuuksia ei vielä hyödynnetä lähellekään täysimääräisesti. Isolta osin tämä johtuu siitä,
että aihetta ei edelleenkään ymmärretä tarpeeksi hyvin.
Vaikutuksia pitäisi ymmärtää yleisesti liiketoiminnassa,
teollisuuden piirissä sekä oman yrityksen tasolla. Joihinkin
bisnesalueisiin ja toimijoihin digitalisaatio vaikuttaa dramaattisemmin kuin toisiin, mutta mikään yritys ei täysin
välty siltä.
Yritysten kannalta tärkeintä olisi kuitenkin ymmärtää
mitä digitalisaatio voi tarjota omalle yritykselle. Miten esimerkiksi sisäistä kommunikointia ja prosesseja voi tehostaa,
tai miten yritys voi näyttää uskottavalta toimijalta verkossa
ja auttaa potentiaalisia asiakkaita löytämään sen tuotteet
ja palvelut.
Hyvä työkalu mahdollisuuksien ymmärtämiseen on
tehdä tai teettää yrityksellesi digitalisaatiokartoitus, joka
näyttää nykytilan, mahdollisuudet ja reitin eteenpäin.
Suosituksia digitalisaatiokartoitusta koskien
Hyödynnä ulkopuolista osaamista – Teetä kartoitus
mieluiten ulkopuolisella asiantuntijalla, joka sekä tuntee digitalisaation mahdollisuudet hyvin että ymmärtää
myös teollisuuden tarpeet. Huomaa, että kuluttajamarkkinointi ja IT-ala yleensä eroavat teollisuudesta.
22
Ulkoinen näkökulma tai sisäinen ja partnerit – Kartoitus voi käsitellä joko sosiaalisen median palvelujen hyödyntämistä (ulkoinen hyödyntäminen) tai digitaalisten
työkalujen käyttöä yrityksen sisällä ja partnerien kanssa
(sisäinen ja partneri hyödyntäminen) tai kumpaakin.
Kartoituksen muoto – Kartoitusta varten kannattaa
haastatella yrityksen avainhenkilöt ja samalla kertoa lyhyesti mahdollisuuksista kehittämisideoiden saamiseksi.
Haastatteluja voi täydentää verkkokyselyllä henkilöstölle ja kartoitukseen voi sisällyttää myös avainasiakkaiden
näkemysten keräämisen.
Vaadi näkemyksiä – Pyydä kartoituksen tekijää keräämään kaikki kehitys- ja hyödyntämisideat talteen, mutta
myös suosittelemaan yhtä tai kahta tärkeintä hyödyntämiskohdetta. Lisäksi pyydä kuvausta kehittämistoimien
toteuttamisesta, jotta ymmärrät projektien luonteen
paremmin.
Hyvä kartoitus parantaa yrityksen avainhenkilöiden
ymmärrystä digitalisaatiosta, konkretisoi tärkeimmät
mahdollisuudet ja tarjoaa pohjan kehittämistoimille.
Kommunikoi kartoituksen tulokset henkilöstölle ja sovi
aikataulu kehittämistoimien toteuttamiselle.
Riskit ja strategiset virheet
Tietoturva
Käytä luotettavien toimijoiden palveluja, jätä liiketoimintakriittisin tieto sisäisiin järjestelmiin, ohjeista ja kouluta
henkilöstöä tietoturva-asioista, varmista läppäreiden ja
mobiililaitteiden turvallisuus lukituskoodeilla ja tietojen
salaamisella.
Monessa yrityksessä tuntuu vielä olevan vallalla käsitys,
että omassa verkossa sijaitsevat palvelimet ovat turvallisia ja ulkoisessa verkossa eli ”pilvessä” toimivat turvattomia. Tällöin helposti yliarvioidaan oman paikallisen
verkon turvallisuus ja aliarvioidaan pilvipalvelujen tietoturva.
Lisäksi vertailussa olisi hyvin tärkeä myös huomioida eri
ratkaisujen tarjoamat hyödyt verrattuna riskeihin. Mikään
järjestelmä tai ratkaisu ei ole täysin riskitön ja pilvipalvelut
voivat tarjota sekä kustannushyötyjä, mutta etenkin niissä
oleviin tietoihin yleensä pääsee helpommin toimiston ulkopuolelta sekä erilaisilla mobiililaitteilla. Yrityksen tietoturva on aina kokonaisuus, johon liittyviä riskejä kannattaa
tarkastella laaja-alaisesti eli huomioiden sekä tekninen että
inhimillinen puoli.
Seuraavassa joitain käytännön vinkkejä tietoturvan parantamiseksi:
•• Valitse luotettavien palveluntarjoajien ja mielellään
yrityskäyttöön tehtyjä palveluja.
•• Luokittele mikä tieto yrityksessäsi on oikeasti bisneskriittistä ja varmista, että etenkin sitä käsitellään vastuullisesti.
•• Varmista henkilöstösi osaaminen tietoturvan perusteista
ja että yrityksesi tietoturvaohjeet ovat heidän tiedossaan.
•• Jos jollakin mobiililaitteella pääsee käsiksi yrityksesi
tietoihin, kuten sähköpostiin tai tiedostoihin, vaadi että
siinä käytetään lukituskoodia.
•• Läppäreiden, mobiililaitteiden ja nykyään myös pöytäkoneiden tiedot tulisi salakirjoittaa, jotta niitä ei pääse
lukemaan, jos laite varastetaan. Varmista, että tämä on
tehty yrityksessäsi.
•• Jos verkkopalvelu tarjoaa kaksivaiheisen tunnistautumisen, esimerkiksi tekstiviestien tai mobiilisovelluksen
avulla, ota se käyttöön. Tällöin vaikka salasanasi paljastuisi, tietoihisi ei päästä uusilta laitteilta käsiksi.
•• Vältä avoimien langattomien verkkojen käyttöä tai luo
yhteys niiden kautta VPN-yhteyden läpi.
•• Älä käytä samaa salasanaa useissa verkkopalveluissa
ja keksi laadukkaita salasanoja, jotka on myös helppo
muistaa. Vinkkejä hyvän salasanan keksimiseen: http://
www.itviikko.fi/tietoturva/2014/08/07/5-konstia-salasanan-parantamiseen--ja-ekstravinkki/201410945/7.
Riippuvuus verkkoyhteyksistä
pilvipalvelujen osalta
Varmista yrityksellesi nopea ja luotettava verkkoyhteys
sekä varaudu vikatilanteisiin varayhteyksillä, esimerkiksi
eri operaattorin mobiiliverkossa.
Nykypäivänä yritykset ovat yhä riippuvaisempia toimivista verkkoyhteyksistä. Mitä enemmän toimintaa rakennetaan verkkopalvelujen varaan, sitä tärkeämpää on
panostaa luotettaviin yhteyksiin.
Onkin suositeltavaa tilata yrityksellesi varayhteys
pääyhteyden rinnalle. Tämän voi toteuttaa helpoiten mobiiliverkkoyhteydellä, kuten 4G-mokkulalla. Riskien vähentämiseksi varayhteys kannattaa ottaa eri operaattorilta kuin
pääyhteys, kuten Elisan 2014 ulkomaiset yhteydet katkaissut kaapelirikko osoitti.
Markkinoilta löytyy palomuurilaitteita, jotka osaavat
kytkeä varayhteyden automaattisesti käyttöön, jos pääyhteys katkeaa. Lisäksi laite lähettää tiedon ongelmasta verkon
ylläpitäjälle.
23
Työkalujen käyttöönotto epäonnistuu
Varaa muutoksen läpivientiin ja siitä kommunikointiin
tarpeeksi aikaa ja tukea, varmista että uudet toimintatavat oikeasti tukevat käytännön työtä ja työntekijät ymmärtävät miksi muutosta ollaan tekemässä.
Kuten jokaisessa muutoksessa, myös digitaalisten työkalujen käyttöönotto voi epäonnistua. Voi olla että työkalut hankitaan, niitä kokeillaan muutaman kerran ja sitten
palataan vanhaan toimintatapaan. Sen vuoksi on tärkeää
panostaa kunnolla muutoksen läpivientiin ja mieluiten
tehdä se pienempinä paloina.
Digitalisaation hyödyntämisessä voi näyttää olevan
kyse erilaisista työkaluista ja kanavista, mutta kyseessä on
oikeasti toimintatapojen muutos. Uudet mahdollisuudet
täytyy ymmärtää sekä johdon että työntekijöiden tasolla
ja uuden toimintamallin täytyy oikeasti tukea käytännön
työtä. Muista myös varata resursseja muutoksen eteenpäin
viemiseen ja muutoksista kommunikoimiseen.
24
Menetetty kilpailuetu
Mieti millaisen kilpailuedun tarjoat digitalisaation mahdollisuudet hyödyntäville kilpailijoille, jos et tee mitään.
Digitalisaatio ei ole kaikkea kaikille, vaan tarjoaa erilaisille yrityksille erilaisia hyötyjä. Kannattaa kuitenkin
miettiä tarjoatko kilpailijoillesi etumatkaa, jos et tartu
sen mahdollisuuksiin. Lyhyellä tähtäimellä ero voi olla
pieni, mutta pidemmän ajan kuluessa ero voi muuttua
merkittäväksi.
Jos et pysty panostamaan teemaan heti isossa mittakaavassa, mieti milloin on kunnon panostuksen aika ja mitä
pienempiä askelia voit ottaa jo ennen sitä. Voit esimerkiksi
esitellä teeman esiin yrityksesi johtoryhmälle, kokeilla jotain uutta digitaalista työkalua vapaa-ajallasi tai käydä kuulemassa kokemuksia jossakin aiheen kanssa pidemmällä
olevassa yrityksessä.
Yritysesimerkkejä teollisuudesta
SYKE-projektin puitteissa tehtiin digitalisaatiokartoitus neljässä erilaisessa pilottiyrityksessä sekä kerättiin laajemmin
hyviä esimerkkejä. Tässä kappaleessa esitellään kartoituskohteista kaksi tarkemmin sekä esitellään muita yritysesimerkkejä.
Case Ata Gears – Parhaat hammaspyörät
ja yhteisöllisyys
”Digitalisaatioon panostaminen pitää tehdä suunnitellusti. Kartoitus konkretisoi sekä mahdollisuudet että reitin
eteenpäin. Olemme vielä alussa, mutta menossa vahvasti
eteenpäin.” – Timo Reunanen, markkinointipäällikkö
Ata Gears Oy
Ata Gears Oy on tamperelainen metalliteollisuuden yritys, joka myy, suunnittelee ja valmistaa kartiohammaspyöriä meri- ja muun teollisuuden tarpeisiin. Ata Gearsin
liikevaihto oli vuonna 2014 53 miljoonaa euroa ja henkilöstöä yrityksessä työskentelee noin 220. Suoraan tuotteista menee vientiin 65 % ja suomalaisten päämiesten
välityksellä käytännössä kaikki loputkin.
Omalla erikoissegmentillään Ata Gears on yksi maailman johtavia yrityksiä ja sen kilpailukyky perustuu vahvaan osaamiseen kartiohammaspyörien suunnittelussa ja
valmistamisessa.
Kartiohammaspyörämarkkinoilla Atan asiakassuhteet
ovat tyypillisesti pitkiä ja asiakkaat haluavat käyttää useita toimittajia toimitusvarmuuden ja kustannusten vuoksi.
Toimittajan hintakilpailukyvyn täytyy siis olla kunnossa ja
lisäksi toimittajan täytyy olla osaava ja kehittyvä kumppani,
jonka kanssa on helppo toimia. Markkinoilla käydään myös
nopeampaa spottikauppaa pienemmistä toimituksista,
joissa reagointinopeuden ja toimitusaikojen täytyy olla
kunnossa.
Osa kilpailijoista hyödyntää verkkoa paljon aktiivisemmin, esimerkiksi uutisten jakoon ja sisältöjen julkaisemiseen, ja mainostaa teknologisia innovaatioitaan Ata Gearsia aggressiivisemmin. Samat keinot ja markkinointityyli ei
välttämättä sovi Ata Gearsille, mutta kilpailijoiden toiminta
on herättänyt miettimään miten yritys voisi näkyä verkossa laajemmin, tuoda asiantuntijuutensa näkyviin ja tukea
myyntiään.
Lisäksi kilpailijat yrittävät voittaa markkinaosuuksia
hinnoittelulla ja nopeilla toimitusajoilla. Ata Gearsilla on
siis tarve kehittää toimintaansa koko ajan.
Digitalisaation hyödyntäminen kilpailukyvyn kehittämiseksi – sekä sisäisesti, kumppanien kanssa että ulkoisesti
– on kiinnostanut Ata Gearsia jo pitkään, mutta asian kanssa
on haluttu edetä suunnitelmallisesti. Aiheesta haluttiin ennen liikkeellelähtöä selkeä kuva ja kehittäminen on haluttu
tehdä pienin askelin.
Ata Gearsin markkinointipäälllikkö Timo Reunanen kävi kertomassa heidän digitalisaatioon liittyvistä kehitystoimistaan SYKE-projektin workshopissa. Alla kerättynä Timon
tärkeimmät neuvot aihetta pohtiville:
•• Osta osaamista ulkoa – Ulkopuoliset asiantuntijat ovat
auttaneet nykytilanteen ja mahdollisuuksien kartoittamisessa, koulutuksissa ja käyttöönotossa.
•• Harjoittele sisäisesti – Digitaalista toimintatapaa on
turvallisempaa harjoitella ensin oman yrityksen sisällä.
Osaamisesta on hyötyä, jos käyttöä viedään myöhemmin partneri- ja asiakasrajapintaan.
•• Suunnitelmallisuus ja pienet kehitysaskeleet – Teema
on uusi sekä yrityksen johdolle että etenkin henkilöstölle. Pienin askelin eteneminen on antanut ihmisille aikaa
sisäistää asioita ja vähentänyt muutosvastarintaa.
•• Nopeimmin hyötyjä sisäisten prosessien kehittämisestä – Verkossa näkyminen on tärkeää, mutta keskikokoisessa yrityksessä nopeimmin merkittäviä hyötyjä voi
saada sisäisen kommunikoinnin ja prosessien kehittämisestä.
Timo Reunasen mukaan Ata Gearsilla on lähdetty liikkeelle:
”Rohkeasti, suunnitelmallisesti ja apua pyytämällä”.
Käytännön tasolla kehittäminen on tarkoittanut muun muassa seuraavia asioita:
•• Teetetty kartoituksia – Yritykselle on tehty brändianalyysi sekä digitalisaatiokartoitus, ja lisäksi IT-järjestelmiä
on käyty läpi uusien työkalujen valinnan yhteydessä.
•• Laadittu ja jalkautettu sosiaalisen median ohjeistus
– Ata Gears on laatinut ohjeistuksen koko henkilöstölle
sosiaalisen median käyttöä koskien ja kommunikoinut
sen koko henkilöstölle.
25
•• LinkedIn-läsnäolo on laitettu kuntoon – Ata Gearsille
on luotu yritysprofiili LinkedIniin ja henkilöstöä on tuettu profiilien luomisessa ja päivittämisessä koulutuksien
ja valokuvaussession avulla.
•• Sisäistä kommunikointia on lähdetty uudistamaan –
Sisäisiä sähköpostikeskusteluja on lähdetty korvaamaan
mikroblogikommunikoinnilla. Yammer-palvelu on tuotu
tuetusti käyttöön aluksi muutaman pilottikäyttökohteen
kautta.
Lisämateriaalia digitalisaatiosta Ata Gearsilla:
•• Markkinointipäällikkö Timo Reunasen haastattelu: ”Mitä
yhteisöllisyys merkitsee Atalle?” – https://www.youtube.com/watch?v=3PqjNfO4cAU (5:29 min)
•• Videotallenne markkinointipäällikkö Timo Reunasen
esityksestä ”Parhaat hammaspyörät ja yhteisöllisyys”
– https://www.youtube.com/watch?v=ulwfyw-PEq4
(21:03 min), esityskalvot: http://bit.ly/atagearsesitys
Case Sandvik ja Nomet – Kilpailukykyä
yhdessä kehittämällä
”Suurin osa tuotteidemme kustannuksista syntyy alihankintaketjuissamme. Sen vuoksi meidän on välttämätöntä
optimoida koko verkoston kilpailukykyä. Yhteisölliset
työkalut tarjoavat siihen isoja mahdollisuuksia.”
– Antti Riipola, hankintapäällikkö Sandvik Mining and
Construction Oyj
Sandvik on globaali päähankkijayritys, jossa työskentelee yli 47 000 työntekijää, ja jolla on useita yksiköitä
Suomessa. Lahdessa sijaitseva Breakers-yksikkö kehittää
ja valmistaa muun muassa kivien murskaamisessa sekä
purkutöissä käytettäviä hydraulivasaroita. Tuotteita myydään usealla eri brändillä, joista tunnetuin on Rammer.
Sandvik Breakers työllistää Lahden tehtaallaan noin 100
henkeä.
Yksi Sandvik Breakersin avainalihankkijoista on tamperelainen sopimusvalmistuskonepaja Nomet. Nometilla
työskentelee noin 50 henkeä ja yrityksen liikevaihto on
noin 8,5 miljoonaa euroa vuodessa. Nometilla ei ole omia
tuotteita, vaan se tarjoaa valmistuspalveluja – pääosin koneistusta – sekä muita palveluja asiakkailleen.
Sandvik Breakers vastaa itse tuotteidensa loppukokoonpanosta, sekä valmistaa osan komponenteista omalla
tehtaallaan, mutta pääosa tuotteiden osista hankitaan toimittajaverkostosta. Suurin osa lopputuotteen kustannuksista – arviolta jopa 80 % – syntyy toimittajaverkostossa,
joten toimittajaverkoston ja etenkin avaintoimittajien kilpailukyvyn kehittäminen on Sandvikille tärkeää.
Verkoston kilpailukykyä onkin kehitetty jo pitkään;
muun muassa kehittämällä yritysrajat ylittävää tilaus-toimitusprosessia ja tuotteiden valmistettavuutta sekä levit-
26
tämällä parhaita käytäntöjä ja menetelmiä alihankkijalta
toiselle. Perinteisten keinojen rinnalle sekä toisaalta myös
niiden tueksi, ollaan nyt tuomassa digitaaliset työkalut ja
toimintatavat. Pitkällä tähtäyksellä niiden nähdään tarjoavan merkittäviä hyötyjä.
Nomet puolestaan haluaa uudistaa toimintaansa monelle rintamalla. Yrityksen toimitusjohtaja Harri Jokinen on
todennut: ”Supistuvalla markkinalla ja toimintaympäristön
muutoksessa nykyinen tekeminen ei riitä”. Nykyisiä asiakkuuksia halutaan kehittää syvemmiksi kumppanuuksiksi ja
asiakasyhteistyön tueksi on halua kehittää moderni, digitalisaation mahdollisuudet hyödyntävä toimintatapa. Uutta
– Sandvikin kanssa kehitettävää – toimintamallia voi myöhemmin hyödyntää myös muiden hankkijoiden kanssa sekä
mahdollisissa tulevaisuuden alliansseissa muiden alihankkijayritysten kanssa verkostotyöskentelyn tehostamiseksi.
Sandvik Breakersin ja Nometin välillä tehdyssä digitalisaatiokartoituksessa tärkeimmiksi hyödyntämisalueiksi
nousivat uustuoteprojektien tiedonhallinnan tehostaminen
sekä tilaus-toimitusprosessin kommunikoinnin helpottaminen. Yleisesti voi todeta, että digitaaliset työkalut vähentävät sähläämistä, tallettavat hiljaista tietoa sekä poistavat
prosessien pullonkauloja, kun tieto on yhteisessä käytössä.
SYKE-kartoituksen jälkeen kehittämistä on viety eteenpäin yhteisen pilottiprojektin avulla, jossa kokeiltiin muutamaa digitaalista työkalua yhden uustuoteprojektin kommunikoinnissa ja yhteistyöskentelyssä. Kehittämispilotti toteutettiin osana INKA-ohjelman Uudistuva teollisuus -osuutta,
jota koordinoi Tampereen kaupunkiseudun kehittämisorganisaatio Tredea (lisätietoa: http://www.investtampere.
fi/how/innovation-programmes/innovatiiviset-kaupungitinka/inka-tampereen-kaupunkiseudulla/).
Ulkopuoliset asiantuntijat voivat tarjota tietoa hyödyntämiskohteista, tunnistaa hyödyntämismahdollisuuksia
sekä auttaa työkalujen käyttöönotossa, mutta kriittisessä
roolissa on myös kehitettävän yrityksen johto ja henkilöstö, jonka täytyy oppia ymmärtämään digitalisaatiota teorian lisäksi myös käytännön tasolla. Digitaalisia työkaluja
ja toimintamalleja ei opi ymmärtämään syvällisesti ilman
omakohtaista kokemusta niiden käytöstä, joten käytännön
kokeilut ovat tärkeä osa käyttöönottoprosessia.
Digitaalisten työkalujen hyödyntämistä suunnitellessa
kannattaa myös huomioida, että teollisuusyritysten henkilöstöstä monia muita aloja pienempi osa on aktiivisia sosiaalisen median, kuten Facebookin, käyttäjiä vapaa-aikanaan.
Tämä tarkoittaa että muutosten tukemiseen kannattaa panostaa enemmän, eikä olettaa että perustason asiat, kuten
status-päivitykset tai tykkääminen, olisivat ihmisille tuttuja.
”Haluamme toimia tehokkaasti sisäisesti, mutta varsinkin
asiakkaidemme kanssa. Globaalit kilpailukykypaineet
eivät hellitä ja digitalisaatio tarjoaa keinon tehostaa
kommunikointia ja prosesseja.”
– Harri Jokinen, toimitusjohtaja Nomet Oy
Lisämateriaalia digitalisaatiosta Nometilla:
•• Haastatteluvideo ”Harri Jokinen – Yhteisölliset toimintatavat pk-teollisuusyrityksessä” – https://www.youtube.
com/watch?v=NazlLhGjMD8 (3:23 min)
•• Videotallenne Nomet Oy:n toimitusjohtaja Harri
Jokisen esityksestä ”Mikä saa pk-konepajan innostumaan digitalisaatiosta” – https://www.youtube.com/
watch?v=Pi1myIIWap8 (27:22 min), esityskalvot: http://
bit.ly/nometesitys
Muita yritysesimerkkejä
Yksi tehokkaimpia tapoja saada ideoita oman yrityksensä
kehittämiseen on tutustua siihen mitä muut teollisuusyritykset ovat tehneet digitalisaation hyödyntämiseksi ja mitä
hyötyjä ne ovat saavuttaneet.
SYKE-projektissa läpikäytiin ja dokumentointiin 6 hyödyntämisesimerkkiä suomalaisista teollisuusyrityksistä.
Esimerkeistä tehtiin sekä lyhyt tiivistelmä että pidempi yksityiskohtia laajemmin esittelevä case-raportti. Esimerkit on
listattu seuraavassa:
•• HT Laser – sisäisen tiedon jakamisen ja toiminnan tehostaminen digitaalisilla työkaluilla
–– Kuvaus: http://insyke.fi/esimerkkeja#ht-laser
–– Pidempi case-raportti: http://bit.ly/htlasercase
•• Beckhoff Automation – partneriyhteistyön tukeminen
automaatiojärjestelmien toimitusprojekteissa
–– Kuvaus: http://insyke.fi/esimerkkeja#beckhoff
–– Pidempi case-raportti: http://bit.ly/beckhoffcase
Reifer
– pienen konepajan laatukäsikirja ja työohjeet
••
yhteisölliselle alustalle
–– Kuvaus: http://insyke.fi/esimerkkeja#reifer
–– Pidempi case-raportti: http://bit.ly/reifercase
–– Toimitusjohtaja Lassi Otrasen haastattelu:
https://www.youtube.com/watch?v=1BqC4PBn7Rw
(kesto 6:00 min)
–– Toimitusjohtaja Lassi Otrasen esitys Teknologia­
teollisuuden seminaarissa: https://vimeo.
com/36917867 (kesto 17:17 min)
•• SKS Connecto – mikroblogien hyödyntäminen yrityksen
eri toimipisteiden välisen tiedonkulun parantamiseen
–– Kuvaus: http://insyke.fi/esimerkkeja#sks-connecto
•• Fastems – tiedonkulun ja prosessien tehostaminen
sisäisen wikin avulla
–– Kuvaus: http://insyke.fi/esimerkkeja#fastems
–– Pidempi case-raportti: http://bit.ly/fastemscase
•• Konecranes – tuotekehitysideoiden kerääminen verkossa CrabCAD-yhteisön avulla
–– Kuvaus: http://insyke.fi/esimerkkeja#konecranes
–– Pidempi case-raportti: http://bit.ly/konecranescase
SYKE-projektin materiaaleja
SYKE-projektin osana järjestettiin vuonna 2014 kaksi workshoppia ja projektin edustajia oli lisäksi puhumassa tammikuussa 2015 yhteisömanagerien tapahtumassa. Ensimmäinen SYKE-workshop käsitteli sisäistä ja partnerihyödyntämistä ja toinen puolestaan ulkoista hyödyntämistä.
Tilaisuuksien esitysmateriaalit on jaettu verkossa ja
videotallenteet SYKE-projektin YouTube-kanavalla (https://
www.youtube.com/user/insyke1). Seuraavassa listaus eri
tilaisuuksien sisällöistä sekä linkit videoihin ja dokumentteihin.
SYKE-workshop 12.8.2014 – Sisäinen ja
partnerihyödyntäminen
•• Yleiset asiantuntija-alustukset
–– ”Digitaalisuus ja yhteisölliset toimintatavat
teollisuudessa” – Toimitusjohtaja Harri Lakkala,
Intosome Oy – https://www.youtube.com/
watch?v=Ygdto0Ho6UI (19:43 min)
– Asiantuntijapuheenvuoro
–– ”Teollinen Internet pk-yrityksen kannalta” – Partneri
Kaija Pöysti, Intosome Oy – https://www.youtube.
com/watch?v=jzrLiZJqCT0 (19:05 min)
– Asiantuntijapuheenvuoro
•• Case Fastems
–– ”Yhteisölliset työvälineet sisäisen kommunikaation
tehostajana” – Lean Manager Ville Kilkku,
Fastems Oy Ab – https://www.youtube.com/
watch?v=0s1Ak1-jXbU (2:21 min) – Yrityshaastattelu
–– ”Yhteisölliset työvälineet projektihallinnan tukena” –
Lean Manager Ville Kilkku, Fastems Oy Ab – https://
www.youtube.com/watch?v=cHmFOk9i7zU
(27:54 min) – Yrityspuheenvuoro
•• Case Nomet
–– ”Yhteisölliset toimintatavat pk-teollisuusyrityksessä”
– Toimitusjohtaja Harri Jokinen, Nomet Oy –
https://www.youtube.com/watch?v=NazlLhGjMD8
(3:23 min) – Yrityshaastattelu
–– ”Mikä saa pk-konepajan innostumaan digitalisaatiosta?” – Toimitusjohtaja Harri Jokinen, Nomet Oy
– https://www.youtube.com/watch?v=Pi1myIIWap8
(27:21 min) – Yrityspuheenvuoro
•• Materiaalit
–– Tilaisuuden esitykset sekä työpajaosion yhteenveto:
https://drive.google.com/folderview?id=0B3f29pLl
RRlwVWc1RF9hak5MZjg
–– Muistilista ulkoisen somen aloittamiseen:
https://drive.google.com/file/
d/0Bw4rVclmOb0uZm5jZHhHbDY1eTA/
edit?usp=sharing
27
–– Muistilista sisäisen yhteisön aloittamiseen:
https://drive.google.com/file/
d/0Bw4rVclmOb0uQnB5c3ZXekdrcWs/
edit?usp=sharing
SYKE-workshop 31.10.2014 – Digitalisaation
hyödyntäminen asiakasrajapinnassa
•• Yleiset asiantuntija-alustukset
–– ”Teollisuusyritysten digimarkkinointi ja sosiaalinen
media” – Toimitusjohtaja Harri Lakkala,
Intosome Oy – https://www.youtube.com/
watch?v=EqQSUqu3QWk (18:17 min)
– Asiantuntijapuheenvuoro
–– ”Vuorovaikutteiset verkkosivut ja analytiikka” –
Partneri Kaija Pöysti, Intosome Oy – https://www.
youtube.com/watch?v=ca4aRIQOu6c (35:24 min)
– Asiantuntijapuheenvuoro
–– ”Joukkoistaminen ja teollisuus” – Professori Hannu
Kärkkäinen, Tampereen teknillinen yliopisto –
https://www.youtube.com/watch?v=RNTCPJppAjw
(28:17 min), raportti https://dspace.cc.tut.fi/dpub/
handle/123456789/22443 – Asiantuntijapuheenvuoro ja tutkimusraportti
•• Case Kemppi
–– ”Digitaalinen markkinointi ja integroitu markkinoin­
tiviestintä” – Markkinointijohtaja Päivi Talonen,
Kemppi Oyj – https://www.youtube.com/
watch?v=2eJ1biBGIKE (8:05 min) – Yrityshaastattelu
–– ”Edelläkävijän vinkit digitaalisuuden hyödyntä­
miseen” – Markkinointijohtaja Päivi Talonen,
Kemppi Oyj – https://www.youtube.com/
watch?v=z8vMVGoGBi0 (31:31 min)
– Yrityspuheenvuoro
28
•• Case Ata Gears
–– ”Ata Gears – Sosiaalinen media ja yhteisölliset työ­välineet” – Markkinointipäällikkö Timo Reunanen,
Ata Gears Oy – https://www.youtube.com/
watch?v=3PqjNfO4cAU (5:29 min)
– Yrityshaastattelu
–– ”Parhaat hammaspyörät ja yhteisöllisyys” – Markki­
nointipäällikkö Timo Reunanen, Ata Gears Oy
– https://www.youtube.com/watch?v=ulwfyw-PEq4
(21:03 min) – Yrityspuheenvuoro
•• Materiaalit
–– Tilaisuuden esitykset sekä yhteenveto sisällöstä: https://drive.google.com/folderview?id=0B3f29pLl
RRlwdDhMS0tvc3JQejA
Yhteisömanagerien seminaari CMAD2015
26.1.2015
•• SYKE-projekti ja case Ferroplan
–– ”Digiajan Liideri – yhteistyöllä Sykettä teollisuuteen”
– Ohjelmapäällikkö Nuppu Rouhiainen, Tekes;
Kehityspäällikkö Timo Rainio, Hermia Group;
Minna Patosalmi, Ferroplan Oy – http://bit.ly/
patosalmicmadfi2015 – Katsaus SYKE-projektiin ja
teollisuusblogin pitämiseen
•• Yleiset asiantuntija-alustukset
–– ”Managerin matematiikka – miksi yhteisömanageri
tarvitsee viestintäosaamisen lisäksi myös analytiikkaosaamista” – Partneri Kaija Pöysti, Intosome
Oy – https://www.youtube.com/watch?v=xXP25jlV8w#t=8752 (21:37 min), esityskalvot: http://bit.
ly/poysticmadfi2015 – Asiantuntijapuheenvuoro
Digitalisaatio ja mittaaminen
Mittaamisen tarkoitus on vähentää päätösten epävarmuutta.
Digitalisaatioon tarttumista epäröidään, koska a) koetaan yleistä epävarmuutta, saavutetaanko siitä konkreettista hyötyä, tai b) ei tiedetä miten mitata sen vaikutuksia. Molemmat huolet ovat aiheellisia. On toki selvää, että
mittaaminen ei kannata, jos mittaamisen kustannus on
suurempi kuin siitä saatava hyöty. Mittaamisen kustannus pysyy aisoissa kun vältetään mittaamiseen hurahtamista. Yksinkertaiset ratkaisut ovat usein parhaita.
Mitä hyötyä sitten yritys voi saada digitalisaatiosta?
Eri selvityksissä (katso esimerkiksi SYKE-projektin kartoitus
eri selvityksistä: http://www.slideshare.net/teropeltola/
syke-mittarikartoitus) hyödyiksi on havaittu muun muassa yhdessä työskentelyn tehostuminen sekä tehokkaampi
viestintä ihmisten välillä. Lisäksi tarvittava tieto löytyy nopeammin ja tallentuu tulevaa käyttöä varten.
Digitalisaation hyötyjen realisoiminen edellyttää, että
pystymme arvioimaan (mittaamaan) nykytilan eli missä
olemme nyt. Onko digitalisaatiolla johdon tuki ja yhteys liiketoimintaan? Onko meillä tulevaisuuden tarpeet täyttävät
tietojärjestelmät ja työkalut? Mikä on henkilöstön osaamisen taso ja suhtautuminen digitalisaatioon? Ymmärrämmekö mitä muutos vaatii ja miten tukea sitä?
Mittaaminen vähentää epävarmuutta siitä ymmärrämmekö nykytilanteemme oikein sekä mikä vaikutus erilaisilla
kehittämistoimilla oikeasti on.
Seuraa ja mittaa: sisäinen mittaaminen
Yrityksen sisäisen ymmärryksen parantaminen ei vaadi monimutkaista mittaristoa. Yksinkertainenkin testi vähentää
koettua epävarmuutta huomattavasti.
SYKE-mittarin kysymyspatteristo.
29
SYKE-projektissa kehitetty SYKE-mittari (http://www.
slideshare.net/teropeltola/sykemittari) paljastaa yrityksen
nykytilan ja antaa samalla vinkkejä kehittämistarpeista. Eri
kypsyysvaiheissa (epävarmuus, herääminen, valaistuminen,
viisastuminen ja varmuus) eteenpäin pääseminen voi vaatia
merkittävästi panostamista ja työtä organisaatiossa.
Mittarin yksi tärkeä käyttötarkoitus on myös käynnistää sisäinen keskustelu yrityksen nykytilanteesta sekä tarjota näkemys seuraavien kypsyysvaiheiden vaatimuksista
ja hyödyistä.
Yrityksen konkreettisia kehittymistavoitteita voidaan
perata esittämällä itselle sarja kysymyksiä ja pyrkimällä
vastaamaan niihin. Esimerkiksi pohdittaessa digitalisaation
ensimmäisten askelten ottamista voimme kysyä:
1. Miksi meidän kannattaa ryhtyä digitalisoimaan toimintaamme? – Parantaaksemme asiakaspalvelua.
2. Miksi asiakaspalvelun parantaminen on tärkeää? – Parantaaksemme asiakastyytyväisyyttä.
3. Miksi asiakastyytyväisyyden pitäisi parantua? – Säilyttääksemme olemassa olevat asiakkaamme edelleen asiakkaanamme.
Kun konkreettinen tavoite (esimerkissä asiakasvaihtuvuuden vähentäminen) on tunnistettu, voidaan esittää lisää
kysymyksiä:
Miten toimintaamme pitää kehittää että asiakasvaihtuvuus
vähenee? Mitä asiakas palvelussamme arvostaa? Pystymmekö vastaamaan tarjouspyyntöihin nopeammin? Löytääkö
asiakas meidät aiempaa helpommin? Kuinka nopeasti asiakas
saa vastauksen kysymykseen verkkosivultamme tai asiakaspalvelusta? Suositteleeko asiakas meitä? Miksi? …
30
Tällaisen kysymyssarjan tarkoituksena on tunnistaa
konkreettisia hyötyjä, joita asiakas arvostaa.
Esimerkiksi Beckhoff Automation (katso http://insyke.
fi/esimerkkeja#beckhoff ) saavutti seuraavia hyötyjä ottaessaan digitaalisia ja yhteisöllisiä työkaluja käyttöön toimitusprojektien hallinnassa:
•• Projektinhallinta tehostui tiedonkulun nopeutuessa
ja koordinoinnin parantuessa (liiketoimintaprosessin
tehostuminen)
•• Kumppaniyhteistyö tehostui, kun kumppanien osaamisalueet ja yhteystiedot tunnetaan paremmin ja tiedot
hallitaan keskitetysti (hyödyt tiedon jakamisesta)
•• Kumppaniviestintä tehostui jakamalla tietoa oikeille
henkilöille, joilta on projektin vaatima osaaminen (hyödyt tiedon jakamisesta)
•• Resursseja säästyi ja kustannukset alenivat ajantasaisen
tiedon yhteisöllisen jakamisen ja muokkaamisen ansiosta
Mieti mitä mahdollisia hyötyjä digitalisaatio voisi tarjota
omassa yrityksessäsi ja mitkä ovat mahdollisimman yksinkertaiset, mutta silti oikeita asioita seuraavat, mittarit
vaikutusten seurantaan. Jos vain mahdollista, kannattaa
mittausdatan kerääminen automatisoida. Hyödynnä tuloksia muutosten tukemisessa ja hyötyjen näyttämisessä
henkilöstölle ja johdolle.
Ulkoisen hyödyntämisen mittaamista on käsitelty aiemmin Seuraa ja mittaa -osiossa.
Mistä tukea kehittämiseen?
Kehittämistoiminnan hankkeistus ja
rahoitusmahdollisuudet
Rahoitusta haettaessa on tärkeää aina muistaa, että sen
taustalla täytyy olla aito selkeästi määritetty tarve ja organisaation valmius myös itse panostaa kehittämiseen.
Mahdollisuudet eivät muutu euroiksi ja työpaikoiksi ilman käytännön tekemistä ja toimintaa. Heti kun tarve on
tiedostettu ja oma osaaminen sekä kumppanit on kartoitettu, rahoitusta erilaisiin tutkimus-, kehittämis- ja koulutushankkeisiin on tarjolla monien eri väylien kautta.
Yleensä pk-yritysten kannattaa ensimmäisenä lähestyä
paikallista ELY-keskusta tarpeen ja alustavan idean kanssa.
Sieltä löytyy tietoa sekä ELY-, Tekes- että EU-hankkeiden
suunnitteluun. Paras tapa edetä ja resursoida kehittämistarve toimenpiteiksi vaihtelee kehittämistoiminnan luonteen
mukaan.
Uuden tuotteen tai palvelujen kehittämiseen sekä
liiketoiminta- tai organisaatiomallien uudistamiseen Tekesillä on tarjolla sekä yksittäiselle yritykselle että yritysryhmille suunnattua rahoitusta. Kaikessa Tekes-rahoituksessa
keskeisenä kriteerinä on tavoite hankkeen myötä uudistaa
ja kasvattaa yrityksen liiketoimintaa. Varsinaista yrityksen
Reitti yrityksen tarpeista rahoituksen hakemiseen.
31
operatiivista perustoimintaa tai myyntiä ja markkinointia
ei suoraan rahoiteta. Kasvu ja kansainvälisyys tulee myös
huomioida kaikessa kehitystyössä.
Alkuvaiheen yhteydenottoihin Tekes on avannut verkossa niin kutsutun tunnustelupalvelun, jonka kautta on
mahdollista avata keskustelu tai löytää oman alueensa
kontaktihenkilö: http://www.tekes.fi/rahoitus/tunnustelu/.
ELY-keskuksilla on myös tarjolla kehittämistarpeiden
kartoitukseen ja isompien kehittämishankkeiden valmisteluun tarkoitettuja tuotteistettuja kehittämispalveluita ja
tähän liittyvää rahoitusta: http://www.yritystenkehittamispalvelut.fi/.
Osana kehittämistoimintaa voi olla myös oman tai asiakasyritysten henkilöstön kehittäminen tai alan ja alueen
rakenteiden uudistaminen. Näissä hankkeissa perinteisen
Tekes-rahoituksen lisäksi kannattaa selvittää mahdollisuudet osallistua alueella käynnissä oleviin ESR- ja EAKR-hankkeisiin. Usein näissä hankkeissa on mukana yritysten lisäksi
toteuttajana erilaisia alueellisia ja kansallisia tutkimus- ja
oppilaitoksia sekä kehittäjäorganisaatioita.
Seuraamalla ja osallistumalla aktiivisesti Tekes-ohjelmatoimintaan sekä muihin oman kehittämisalueen (esimerkiksi INKA-ohjelma ja SHOK-yhtiöt) tilaisuuksiin on
mahdollista verkottua erilaisten hanketoimijoiden kanssa.
Tekes rahoittaa myös erikseen alan tutkimusta lähinnä
yliopistojen ja muiden tutkimusorganisaatioiden tutkimushankerahoituksen muodossa. Näissäkin tutkimusaiheet ja
tarpeet tulevat osittain yrityksistä ja tästä syystä kyseiset
organisaatiot ovat yleensä kiinnostuneita saamaan oman
aihealueensa yrityksiä mukaan hankkeisiinsa. Tutkimushankkeissa yritys tyypillisesti maksaa pienen omarahoitusosuuden ja pääsee hyödyntämään hankkeen tuloksia ja
mahdollisesti tutkimus- tai kehittämiskohteeksi.
Viime vuosina hanketoiminnassa on panostettu erityisesti aloittavien eli start-up -yritysten tukemiseen. Tekes
tarjoaa kiinnostavimmille start-up -yrityksille rahoitusta
erityisehdoin ja yleisestikin pyritään tarjoamaan erityistukea alkavien yritysten sekä liiketoiminnan että tuotteiden
kehittämiseksi.
EU-tason ohjelmiin mukaan lähteminen vaatii laajempia usein sekä yritys- että tutkimustoimijoista muodostuvia
verkostoja. Paikallisten ELY-keskusten lisäksi Tekesin ohjelmat sekä yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat myös hyvä
väylä verkostoitua. Usein sitä kautta löytyy jo käynnissä olevia aihealueen kehittämishankkeita, joissa etsitään yrityksiä
mukaan kehittämiskohteiksi.
Seuraavassa yhteenveto keskeisimmistä rahoitusmahdollisuuksista.
32
Tutkimus ja kehittämistoiminnan rahoitus
– Tekes
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kansallisin valtion budjettirahoin toteutettavan kehittämistoiminnan suurin rahoittaja on Tekes. Sen rahoitus muodostuu seuraavista
osa-alueista:
Yritysten tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoiminta
•• pienten ja keskisuurten yritysten projektirahoitus
•• suurten yritysten projektirahoitus
Innovaatiotoiminnan erityisrahoitus
•• nuorten innovatiivisten kasvuyritysten rahoitus
•• innovaatiotoimintaa tukevien asiantuntijapalvelujen
hankinta
Julkisen tutkimuksen rahoitus
•• yksittäiset tutkimusprojektit
•• Tekesin ohjelmien projektit
•• kansainväliset projektit ja niiden valmistelu
Rahoitusvaihtoehtoja Tekes-hankkeissa ovat avustus, laina
tai niiden yhdistelmä. Lisätietoa eri vaihtoehdoista löytyy
Tekesin verkkosivuilta: https://www.tekes.fi/rahoitus/.
Digitalisaatio ja Teollinen internet on vahvasti esillä myös
Tekesin ohjelmatoiminnassa. Erityisesti teollisuusyritysten
näkökulmasta mielenkiintoisia Tekes-ohjelmia ovat:
•• Teollinen Internet – kone-kone, ihminen-ihminen,
kone-ihminen
•• Liideri – Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa – liiketoiminnan uudistaminen kehittämällä johtamista ja
uusia toimintatapoja
•• Fiiliksestä fyrkkaa – uudenlaiset arvoverkot ja aineeton
arvoluonti kilpailuedun lähteenä
•• 5thGear – uuden sukupolven langaton tietoliikenne ja
ko. liiketoiminta
•• Terveyttä biteistä – terveys- ja hyvinvointialalta kansainvälistä kasvua tavoitteleville yrityksille, jotka voivat
hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia
Lista kaikista Tekesin ohjelmista: http://www.tekes.fi/ohjelmat-ja-palvelut/ohjelmat-ja-verkostot/.
EU-rahoitus
INKA – Innovatiiviset kaupungit -ohjelma
ESR ja EAKR -rahoitus
Vuoden 2014 alusta käynnistettiin Suomessa INKA – innovatiiviset kaupungit -ohjelma. Sen tavoitteena on synnyttää
korkeaan osaamiseen perustuvia kilpailukykyisiä yrityksiä
ja siten vauhdittaa innovaatiokeskittymien syntymistä Suomeen.
Ohjelmaan on valittu viisi teemaa ja niille vetovastuussa olevat kaupunkiseudut, sekä teemoissa kumppaneina
toimivat muut kaupunkiseudut.
Perinteisen teollisuuden uudistuminen ja sitä kautta
alan kilpailukyvyn varmistaminen tulevaisuudessa on myös
yksi keskeinen INKA-ohjelman tavoite. Tampereen seudulla
on pitkät perinteet koneenrakennusalan merkittävänä keskittymänä Suomessa. Tästä johtuen Tampere vastaa ”Älykäs
kaupunki ja uudistuva teollisuus” -teeman vetämisestä pääkumppaneinaan Lahden, Oulun, Turun ja pääkaupunkialueen kaupunkiseudut.
EU-rahoitusta on myös saatavissa kansallisesti pääsääntöisesti kotimaassa tapahtuvaan kehittämistyöhön. Tätä
varten on olemassa ns. EU rakennerahasto-ohjelma. Se
muodostuu EAKR- ja ESR-osioista. EAKR-hankkeissa kehitetään rakenteita ja toimintamalleja tavoitteena pk-yritysten
kilpailukyvyn parantaminen ja tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen. ESR-hankkeissa tavoitteena on
puolestaan enemmän osaamisen kehittäminen yrityksissä.
Pk-yritysten kannattaa hyödyntää alueella jo käynnissä
olevat EAKR- ja ESR-hankkeet, eli selvittää mitä hankkeita
on käynnissä ja voisiko niihin päästä mukaan. Lisäksi kannattaa luoda kontakteja alueen kehittämishankkeita toteuttaviin toimijoihin ja antaa näkemyksiä tulevien hankkeiden
pohjaksi.
Horisontti 2020 SME-rahoitus
Jos tahdotaan lähteä kehittämään toimintaa aidosti kansainväliseksi ja kansainvälisissä verkostoissa EU:n Horisontti
2020 -ohjelma tarjoaa lukuisia vaihtoehtoja. Erityisesti pkyritysten tuotteen, palveluiden ja liiketoiminnan kehittämiseksi ja kansainvälistämiseksi on uudella ohjelmakaudella
olemassa niin kutsuttu SME-instrumentti.
SME-instrumentti koostuu kolmesta vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa (phase 1) yritys voi hyvin kevyellä hakemusmenettelyllä saada rahoitusta noin puolen vuoden
markkinoiden ja idean selvitykseen. Seuraavassa vaiheessa
(phase 2) on mahdollista jatkaa selvitystä idean demonstroinnin ja konseptoinnin myötä. Viimeisessä vaiheessa
(phase 3) tarjotaan jo maksimissaan usean miljoonan euron
rahoitusta tuotteen kaupallistamisen tueksi.
Horisontti 2020 -ohjelmassa löytyy lisäksi myös muita
yrityksille sekä tutkimus- ja kehitystoimijoille soveltuvia rahoitusinstrumentteja.
Lisätietoa INKA-ohjelmasta
•• Tietoa INKA-ohjelmasta Tekesin sivuilla: http://www.
tekes.fi/inka/.
INKA-ohjelman
LinkedIn-ryhmä: https://www.linkedin.
••
com/groups/INKAohjelma-Innovatiiviset-kaupungit6695536
Lisätietoa Horisontti 2020 -ohjelmasta
•• Yleisestä Horisontti 2020 -ohjelmasta Tekesin sivuilla:
http://www.tekes.eu/horisontti-2020/.
•• Lisätietoa SME-instrumentista: http://ec.europa.eu/
programmes/horizon2020/en/h2020-section/smeinstrument.
33
SYKE-projekti
SYKE-projekti oli vuonna 2014 ja alkuvuonna 2015 Tekesin
Liideri-ohjelman osana toteutettu selvitysprojekti, jossa
katsottiin digitalisaatiota teollisuuden ja etenkin pk-yritysten näkökulmasta. Projektin toteuttivat Intosome Oy,
Tampereen teknillinen yliopisto ja Hermia Group. Projektin
viestinnästä vastasi Viestintätoimisto Tulus Oy.
Projektin tärkeimmät tulokset on kerätty tähän raporttiin sekä ”Teollisuusyrityksen digipolku” -infograafiin (http://
www.slideshare.net/hrry/syke-infograafi). Yritysesimerkitkappaleesta löydät kattavan kokoelman linkkejä asiantuntija- ja yrityspuheenvuoroihin digitalisaation ulkoisesta ja
sisäisestä hyödyntämisestä. Lisäksi kannattaa tutustua projektin verkkosivuihin osoitteessa: http://insyke.fi/.
Vaikka SYKE-projekti onkin päättynyt suomalaisilla
teollisuusyrityksillä on edelleen tarve saada tietoa digitalisaation mahdollisuuksista ja käyttöönotosta. Projektin materiaalit jäävät elämään verkossa aiheesta tietoa hakevien
yritysten hyödyksi ja projektin toteuttajat tulevat edelleen
työskentelemään aiheen parissa.
Vuonna 2015 SYKE-toiminta jatkuu pienehköllä kansainvälisellä jatkoselvityksellä. KV-SYKE -selvityksessä tullaan keräämään teollisuudelle relevantteja kansainvälisiä
esimerkkejä liiketoiminnan uudistamisesta. Etsimme ja
analysoimme yrityksiä ja verkostoja, jotka ovat onnistuneesti uudistaneet liiketoimintaansa, ja selvitämme uudistumisen vaikutuksia toimintamalleihin sekä digitalisaation
roolia muutoksessa. Jatkoprojekti on osa Team Finland Future Watch -toimintaa ja siitä tullaan jakamaan tietoa SYKEsivustolla (http://insyke.fi/).
Jos pystymme auttamaan yritystäsi eteenpäin aiheen
kanssa tai muuten edistämään digitalisaation hyödyntämistä suomalaisessa teollisuudessa, ota rohkeasti yhteyttä:
Hermia Group
Timo Rainio
[email protected]
i 0500 736 605
p. 045 260 3884
p.
Tampereen teknillinen yliopisto
Hannu Kärkkäinen
[email protected]
p. 040 849 0228
34
Tekijätiedot
Teollisuusyrityksen digipolku -raportin kirjoittamiseen ovat osallistuneet Harri Lakkala
Intosomesta, Timo Rainio Hermia Groupista sekä Hannu Kärkkäinen, Jari Jussila, Olli Pirttilä,
Marko Seppänen ja Tero Peltola Tampereen teknillisestä yliopistosta.
SYKE-projektia ovat olleet toteuttamassa:
•• Intosome Oy – toimitusjohtaja Harri Lakkala ja partneri Kaija Pöysti
•• Hermia Group – kehityspäällikkö Timo Rainio
•• Tampereen teknillinen yliopisto / Novi-tutkimuskeskus – professori Hannu Kärkkäinen,
projektipäällikkö Jari Jussila ja tutkimusapulainen Olli Pirttilä
•• Tampereen teknillinen yliopisto / CITER-tutkimuskeskus – apulaisprofessori Marko
Seppänen ja tutkijatohtori Tero Peltola
•• Viestintätoimisto Tulus Oy – viestintäkonsultti Liisa Oksanen ja tiedottaja Saara Töyssy
35
Tekesin katsaukset
319/2015
Teollisuusyrityksen digipolku – Katsaus digitalisaatioon teollisuusyritysten näkökulmasta.
Harri Lakkala, Timo Rainio, Jari Jussila, Hannu Kärkkäinen, Olli Pirttilä, Marko Seppänen ja
Tero Peltola. 35 s.
318/2015
Impact of Tekes on Capabilities. Kimmo Halme, Katri Haila, Brian Barge, Margaret Dalziel,
Tarmo Lemola and Antti Hautamäki. 157 p.
317/2015
Innovatiivisuus uudistamaan yhteiskuntaa. Pirjo Ståhle ja Mika Pirttivaara (toim.).
316/2015
In Vitro Diagnostics – a Finnish Success Story. Dr Paul Mundill. 42 p
315/2014
Impact of Tekes activities on productivity and renewal. Kimmo Viljamaa, Kalle Piirainen, Annu
Kotiranta, Hannu Karhunen and Janne Huovari. 106 p.
314/2014
A view to future business opportunities – The Finn family summer trip 2045. 12 p.
313/2014
Tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia – Suomisen perheen kesämatka 2045. 22 s.
312/2014
Innovativeness in Finnish workplaces – Renewing working life to bring Finland to bloom.
Tuomo Alasoini, Maija Lyly-Yrjänäinen, Elise Ramstad ja Asko Heikkilä. 39 p.
311/2014
Innovatiivisuus Suomen työpaikoilla – Menestys versoo työelämää uudistamalla. Tuomo
Alasoini, Maija Lyly-Yrjänäinen, Elise Ramstad ja Asko Heikkilä. 39 s.
310/2014
Organisointikäytännöt, innovatiivisuus ja työhyvinvointi – Työnantaja- ja työntekijähaastatteluja
yhdistävä MEADOW-aineistoon perustuva tutkimus. Simo Aho, Jaana Minkkinen ja Ari Mäkiaho.
68 s.
309/2014
Arvonluonnin uusi aalto – Näin rakennetaan tämän vuosisadan arvokkaimmat yritykset.
Ville Tikka ja Nuppu Gävert. 70 s.
308/2014
The impact of Tekes Activities on Wellbeing and Environment. A study by Technopolis B.V.,
VTT and Statistics Finland. Ville Valovirta, Janne Lehenkari, Olavi Lehtoranta, Torsti Loikkanen,
and Arho Suominen (VTT); Hanneke Bodewes, Bastian Mostert, Stijn Zegel and Geert van der
Veen (Technopolis). 83 p.
307/2014
Verso – Vertical Software Solutions 2006–2010 – Katsaus ohjelman toimintaan. Marit Tuominen,
Sari Vähämäki, Kari Ryynänen ja Risto Setälä. 74 s.
306/2014
Innovation policy options for sustainability transitions in Finnish transport. Armi Temmes, Venla
Virkamäki, Paula Kivimaa, Paul Upham, Mikael Hildén and Raimo Lovio. 55 p.
305/2014
Bioalan katsaus (työnimi, ei ole vielä valmis, joten ei kannata listalle laittaa)
304/2014
Puunkorjuun koneistuminen – kehityspolku. Erkki Kare. 47 s.
303/2013
Peliteollisuus – kehityspolku. KooPee Hiltunen, Suvi Latva ja Jari-Pekka Kaleva. 54 s.
302/2014
Suomisen perhe 2040 – Katsaus tulevaisuuteen. Marleena Ahonen, Ville Niemi ja Kristiina
Nurmenniemi. 30 s.
301/2013
Fuel cells and hydrogen in Finland – Finnish Fuel Cell Programme 2007–2013. 20 p.
300/2013
Organisaatioiden ja työn dynamiikka työnantajien näkökulmasta – MEADOW-tutkimuksen 2.
väliraportti. Jaana Minkkinen, Simo Aho ja Ari Mäkiaho. 145 s.
299/2013
Organisaatioiden ja työn dynamiikka työnantajien näkökulmasta – MEADOW-tutkimuksen 1.
väliraportti. Simo Aho ja Ari Mäkiaho. 153 s.
298/2013
Kumppanuudesta kilpailuetua – Strategiset yrityskumppanuudet vesi-, metsä- ja kemian alan
tulevaisuuden kilpailuedun rakentajina. Julia Illman, Niina Hokkanen, Pekka Pokela, Tiina Pursula,
Päivi Luoma ja Ylva Gilbert. 48 s.
297/2012
Avoimen maastotiedon liiketoimintamahdollisuudet. Pekka Sarkola. 20 s.
Julkaisujen tilaukset Tekesistä: www.tekes.fi/julkaisulista
36
Kyllikinportti 2, PL 69
00101 Helsinki
Puh. +358 2950 55000
www.tekes.fi
Lisätiedot
Nuppu Rouhiainen
Tekes
[email protected]