Parolan koulun lukuvuositiedote lv. 2015-2016

PAROLAN KOULUN
LUKUVUOSITIEDOTE
2015-2016
LUKUVUOSI 2015-16 KÄYNTIIN
Lukuvuositiedote ilmestyy tänä vuonna ensimmäisen kerran vain sähköisessä muodossa.
Löydät sen Wilman tiedotteet-osiosta.
Hyvää lukuvuotta 2015-16
Marko Seppälä, rehtori
YHTEYSTIEDOT
Postiosoite
Parolan koulu
Merventie 12, 13720 Parola
Internet
www.hattula.fi
Rehtori
Mika Saarinen
Rehtori
Marko Seppälä,050 362 7154
[email protected]
Keskuskeittiö Eväsreppu
Piritta Kovero, puh. 6731 243
Kiinteistöhuolto
Pekka Anttila puh. 6731 358, 050 516 7154
Siistijät
Opettajien huone
03-6731 238
Opettajat tavoittaa varmimmin taukojen aikana.
Henkilökunnan sähköpostiosoitteet: [email protected]
Luokanopettajat
Karhu-luokka (1. lk):
Pirjo Mäenpää-Kapanen
Senni Lepistö
Helena Leppinen
Jaana Heikkilä (EO)
Laaja-alainen
erityisopettaja
Leila Luosto
Lehtorit
Soile Rantalainen, englanti
Ilves-luokka (2. lk):
Eija Ojanen
Soja Männistö
Mari Tuomela (EO)
Luokat 3-6:
3A Mirja Heikurinen
3B Pirkko Ruuska
4A Leena Kämäri
4B Pirjo Mäki
5A Pekka Henttonen
5B Irma Tyventö
6A Ismo Ala-Kauhaluoma
6B Markus Juppo
Erityisluokanopettajat
3-4 Plussa-luokka Jaana Haapalainen
5-6 Otava-luokka Jorma Pärssinen
1-6 Yksilöllistetty erityisopetus Päivi Kankkunen
Oppilaita on lukuvuoden alkaessa 338
Kouluohjaajat
Eeva Vallinen
Eija Rättyä
Minna Uusitalo
Irma Pajuoja
Minna Honkala
Anni Leppänen
KOULUN TYÖ- JA LOMA-AJAT 2015–2016
Syyslukukausi
Kevätlukukausi
11.08–19.12.2015
07.01. – 4.6.2016
Syysloma
Joululoma
Talviloma
Pääsiäisloma
12.10. – 16.10.2015 (vko 42)
20.12.2015 – 6.1.2016
29.02. – 4.3.2016 (vko 9)
25.03. – 28.3.2016
PÄIVITTÄINEN TYÖSKENTELYAIKATAULU
8.25-9.10
9.15-10.00
10.00-10.30
10.30-12.15
12.15-12.45
12.45-13.30
12.45-14.15
14.15-15.00
oppimisjakso
oppimisjakso
tauko
oppimisjakso ja ruokailu
tauko
oppimisjakso
oppimisjakso
oppimisjakso
SYKSYN TAPAHTUMIA
Tapahtumista tiedotetaan Wilmassa. Opettajat tiedottavat lisäksi koteja oman luokkansa
asioissa.
KOULUTERVEYDENHUOLTO
Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhuoltoa jatkona neuvolassa
tehdylle terveydenhuoltotyölle. Koululääkäri ja kouluterveydenhoitaja tekevät peruskoululaisille määräajoin yksilölliset terveystarkastukset; terveydenhoitaja tapaa jokaisen oppilaan kerran lukuvuoden aikana ja koululääkäri kolme kertaa peruskoulun aikana.
Kouluterveydenhuollon ensisijaisena toimintamuotona ovat lakisääteiset terveystarkastukset, joita terveydenhoitajat tekevät maanantaista perjantaihin koko lukuvuoden ajan sekä
ala- että yläkoulun puolella samanaikaisesti. Tarkastuksia pyritään tekemään päivittäin
vähintään neljä. Oppilaan (ja perheen) ollessa vastaanottohuoneessa, emme vastaa puheluihin, koska se häiritsee vastaanottotilannetta.
Kouluterveydenhuollon palveluihin kuuluvat terveystarkastukset, rokotukset, ensiapu koulutapaturmissa koulupäivän aikana (henkeä uhkaavissa tilanteissa, kuten vakavissa allergisissa reaktioissa, tajuttomuustilassa, jne. soita heti 112.), yhteistyö opettajien ja muun
oppilashuollon henkilöstön kanssa sekä henkilökohtaiset terveystapaamiset oppilaan/perheen kanssa.
Ota yhteyttä terveysasemalle tai omalle lääkärille seuraavissa tapauksissa: vapaa-ajalla
sattuneet tapaturmat ja niiden jälkihoito, pitkäaikaissairauksien hoito ja seuranta sekä sairaanhoidolliset asiat, kuten ihottumat, korva- ja silmätulehduksen epäily, kivut ja säryt sekä
toimenpiteet (tämä siksi, että terveysasemalla saa lääkärin konsultaation).
Kouluterveydenhoitaja Kati Virkki, puh. 050- 543 6308 ottaa vastaan Parolan koulun tiloissa, osoitteessa Merventie 12. Yhteyttä voi ottaa myös sähköpostitse: [email protected] Kouluterveydenhoitajan vastaanotolle voi mennä ilman ennalta
sovittua aikaa ma-pe klo 8.30-9.30 ja 13.30-14.00.
Puhelinaika on ma-pe klo 13.00-13.30
alakoulu 03-6731 415 / 050-5436 308
yläkoulu 03-6731 414 / 050-3093 997
Koululääkäri suorittaa terveystarkastuksen toisen luokan oppilaille sekä viidesluokkalaisille
tarvittaessa.
HAMMASHUOLTO
Hammaslääkärin tarkastus on kaikilla 1. ja 6. luokan oppilailla. Muuten noudatetaan yksilöllistä hoitoväliä. Lisäksi 3. luokkalaisille annetaan yksilöllistä pesuopetusta hammashoitolassa vanhempien läsnä ollessa. Vanhemmat huolehtivat lasten hammashoitokäynneistä.
KOULUPSYKOLOGI
Koulupsykologin työn tavoitteena on lapsen oppimisen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen kouluyhteisössä.
Koulupsykologi Sonja Sirviön tavoittaa varmimmin puhelimitse tiistaisin klo 8-10 numerosta
040-7619 184. Sähköpostitse voi ottaa yhteyttä [email protected] Vastaanottotilat
sijaitsevat osoitteessa Koulutie 4, as.5, 2. kerros.
KOULUKURAATTORI
Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Koulukuraattorityön tavoitteena on oppilaiden
psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen, ongelmien ennaltaehkäiseminen sekä
koulunkäyntiin liittyvien toimintaedellytysten turvaaminen.
Koulukuraattori tekee yksilö-, ryhmä- ja kouluyhteisötason työtä tukea antavien keskustelujen, ryhmä- ja verkostotyömenetelmien sekä konsultaation avulla. Koulukuraattorin työ on
erityisesti oppilaan ja perheen tukemista, vuorovaikutusta ja yhteistyötä vanhempien, opettajien, kouluterveydenhoitajan tai muun henkilön suosittelemana.
Koulukuraattorina toimii Anne Riihilahti, joka on tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostilla. Puhelinnumero on 03-6731 087 tai 050-569 5363
ja sähköposti [email protected] Kuraattori toimii koulupsykologin kanssa samassa
osoitteessa.
OPPILASHUOLTORYHMÄ
Koulussa toimii oppilashuoltoryhmä, jossa moniammatillisesti käsitellään oppilailla ilmenneitä ongelmia. Ryhmän koostumus riippuu käsiteltävästä asiasta, mutta useimmiten mukana ovat koulupsykologi, luokanopettaja ja erityisopettaja sekä koulukuraattori ja tarvittaessa myös sosiaalityöntekijä. Yhteistyö oppilaan huoltajien kanssa on tärkeä osa ryhmän
toimintaa.
POISSAOLOT
Sairauden takia
Jos oppilas on sairauden vuoksi poissa koulusta ja sairauden oletetaan olevan hieman
pidempiaikaisen, pitää luokanopettajalle mahdollisimman nopeasti ilmoittaa poissaolon
syy. Koulu kuitenkin toivoo, että poissaolosta ilmoitetaan viipymättä opettajalle joko Wilmassa tai muilla keinoin. Mikäli suinkin mahdollista tulisi sairaana olleen oppilaan ottaa
selville ennen kouluun tuloa seuraavan päivän läksyt ja tehdä ne.
Muu poissaolo
Jos oppilas joutuu olemaan koulusta pois muun kuin sairauden takia, on siihen aina pyydettävä lupa etukäteen. Alle kolmen päivän loman voi myöntää opettaja, pidemmät lomat
myöntää rehtori. Loma anotaan Wilman kautta vapaamuotoisella anomuksella joko opettajalta tai rehtorilta. Anomuksesta tulee ilmetä loman syy ja kesto. Loma-ajaksi oppilas saa
opettajalta läksyjä, jotka tehdään loman aikana. Huoltajat vastaavat siitä, ettei oppilas jää
loman takia opinnoista jälkeen.
TUKIOPETUS
Tukiopetusta annetaan opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai muusta syystä. (Ei katsota koskevan lomamatkan vuoksi jälkeen jääneitä.)
ERITYISOPETUS
Koulussamme annetaan sekä luokkamuotoista että laaja-alaista erityisopetusta. Laajaalainen erityisopetus on oppilaan auttamista joko luokkatilanteessa tai laaja-alaisen erityisopettajan kanssa joko yksilöllisesti tai pienessä ryhmässä.
KOULUTAPATURMAT
Jos oppilaalle sattuu tapaturma koulussa tai koulumatkalla, pyritään koulussa antamaan
ensiapu, ja ilmoitetaan tapahtuneesta kotiin. Huoltaja huolehtii oppilaan mahdollisista lääkärissäkäynneistä. Kunnan ottama vakuutus korvaa aiheutuneet kustannukset. Tällöin
esim. sairaalassa ilmoitetaan kyseessä olevan koulutapaturman, jolloin lasku lähetetään
suoraan sivistystoimistoon.
Oppilaan tulee pyytää mahdollisimman pian opettajalta vahinkoilmoitus, joka palautetaan
koululle. Vakuutus kattaa julkisten terveyspalvelujen käytöstä aiheutuneet kustannukset.
Yksityislääkärillä käynnit jäävät vanhempien kustannettaviksi.
Hammastapaturman sattuessa tulisi opettajan antaa oppilaalle mukaan vahinkoilmoitus jo
hammashoitolaan mentäessä.
KIRJAT JA TYÖVÄLINEET
Oppilas on velvollinen käyttämään ja käsittelemään huolellisesti hänelle opiskelua varten
luovutettuja oppikirjoja, koulutarvikkeita ja työvälineitä sekä muuta koulun omaisuutta.
Huolimattomasti käsittelemänsä opiskeluvälineen rikkoutumisen tai katoamisen oppilas
joutuu korvaamaan tai hankkimaan uuden tilalle.
KOULUMATKAT
Oppilaat ovat koulumatkoillakin koulun järjestyssääntöjen alaisia. Koulun päätyttyä oppilaan tulee välittömästi mennä suorinta (turvallisinta) tietä kotiin tai hoitopaikkaansa. Jos
oppilas on tuntikausia viivytellyt kotiin menossa ja joutuu tällöin onnettomuuteen, saattaa
kulujen saaminen koulun vakuutuksesta olla kyseenalaista.
Ensiluokkalaisten ja lähellä asuvien ei pitäisi käyttää polkupyörää. Pyöräillessä käytetään
aina pyöräilykypärää!
Merventien kääntöpaikalla henkilöautoliikenne on ohjattu liikennemerkein kääntöpaikan
vasempaan laitaan ja bussi- sekä taksiliikenne oikeaan laitaan. Jos tuotte oppilaita
autolla kouluun, noudattakaa merkkejä, jotta taksi- ja bussiliikenne mahtuu kulkemaan sujuvasti ja jotta välttyisimme vaaratilanteilta. Myöskään työväentalon pihaan ei saa ajaa
henkilöautoilla.
VÄLITUNTIALUE
Välituntien aikana oppilaat voivat olla koulun pihalla ja urheilukentällä. Alueen rajat selviävät jokaisessa luokassa olevasta pihakartasta. Järjestyssääntöjen mukaan välituntien aikana alueelta ei saa poistua ilman lupaa.
SISÄJALKINEET
Yhteisestä sopimuksesta koulussa käytetään sisäjalkineita. Jokaisella oppilaalla olisi hyvä
olla omat nimellä varustetut sisäjalkineet, joita säilytetään koululla.
VARUSTEET JA LÖYTÖTAVARAT
Pyydämme vanhempia kiinnittämään huomiota siihen, että lapsella on aina turvalliset ja
ulkoliikunnassa säänmukaiset liikuntavarusteet. Sisäliikuntavarusteisiin kuuluu myös pyyhe, sillä tuntien jälkeen peseydytään. Myös välitunneiksi oppilaalla kannattaa olla säänmukainen vaatetus. Varusteissa on hyvä olla oppilaan nimi. Löytötavarakaappi sijaitsee alaaulassa. Löytötavaroita säilytetään yhden lukukauden ajan.
ILTAPÄIVÄKERHO
Hattulan kunta järjestää iltapäivätoimintaa lähinnä 1.-2. luokkalaisille sekä pienluokkien
oppilaille Parolan koulun tiloissa arkipäivisin klo 11-17.
VIDEOVALVONTA
Koulumme tiloissa (myös ulkona) on nauhoittava videovalvontajärjestelmä.
YHTEYDENOTOT
Jos vanhemmilla on koulua koskevia aloitteita, toivomuksia, huomautettavaa, valituksia
jne., tulisi yhteydenotot suunnata suoraan koululle joko opettajalle tai rehtorille. Näin menetellen asiat järjestyvät joustavimmin.
KIELIOHJELMA JA KIELIVALINNAT
Hattulan kunnassa englannin kieli on yhteinen ensimmäinen vieras kieli kaikille oppilaille.
Englannin opiskelu alkaa 2. vuosiluokalla. A1-englanti jatkuu vuosiluokilla 3-9. A2-kieli on
vapaaehtoinen. Hattulan kunnassa vapaaehtoinen kieli on saksa, jonka opiskelu on mahdollista aloittaa 4. luokalla. A2-kieli valitaan koko perusopetuksen ajaksi. Ilmoittautuminen
vapaaehtoiseen kielenopetukseen tapahtuu 3. luokan keväällä. Lukuvuonna 2015-16 koulussamme ei aloita saksan ryhmää.
TODISTUKSET
Keväällä oppilaat saavat kirjallisen lukuvuositodistuksen koko lukuvuoden työstä. Syyslukukauden päättyessä oppilaat saavat kirjallisen arviointipalautteen syyslukukauden työstä.
Syyslukukauden numeroarvioinnissa voidaan käyttää myös puolikkaita numeroita.
Luokkien 1.-2. lukuvuositodistuksessa arviointi annetaan sanallisena. Luokilla 3.-6. käytetään numeroarviointia.
KERHOTOIMINTA
Hattulassa toimii koulujen ja järjestöjen sekä urheiluseurojen toimesta paljon erilaisia kerhoja. Koulujen oma kerhotoiminta tähtää erityisesti innostamaan lapsia itselleen uusien
harrastusten ja liikuntamuotojen piiriin.
Koulujenvälistä yhteistyötä olemme pyrkineet rakentamaan pitämällä yllä mahdollisimman
monipuolista ja kattavaa kunnallista kerhotarjotinta, jotta lapset pystyisivät löytämään itseään kiinnostavaa kerhotoimintaa myös muualta kuin omalta lähikoulultaan.
Hyvän lisän koulujen järjestämään kerhotoimintaan tuovat esimerkiksi 4H-yhdistyksen ja
urheiluseurojen kerhot, jotka usein toimivat koulujen tiloissa, vaikkakin omien vetäjiensä
johdolla.
Lisätietoa saatte kerhotoiminnan yhdysopettajalta Jussa Lehtiseltä ([email protected]) tai oman lapsenne opettajalta.
Hattulan kunnan kotisivuille tulee syksyn aikana näkyviin kerhotarjotin, josta löydätte kaikki
kunnassa toimivat kerhot.
PERHENEUVOLA
Perheneuvolapalvelut ovat käytettävissäsi, kun
• olet huolissasi lapsesi käyttäytymisestä tai kehityksestä
• haluat keskustella kasvatuskysymyksistä
• lapsellasi ei suju päiväkodissa, koulussa tai kavereiden kanssa
• kotona on jatkuvia ristiriitoja
• perheessä on kohdattu menetyksiä tai muita vaikeita elämäntilanteita
• perheessä harkitaan avioeroa tai on jo erottu ja lasten asioista on huolta
Perheneuvolan tehtävänä on antaa psyykkistä tukea vaikeissa tilanteissa. Yhdessä perheen kanssa etsitään ratkaisuja huolen aiheisiin, pohditaan millaista tukea tarvitaan ja
suunnitellaan mahdolliset jatkotoimenpiteet.
Usein tarvitaan myös yhteistyötä lapsen opettajan, terveydenhoitajan tai päivähoidon työntekijöiden kanssa. Nämä yhteydenpidot tapahtuvat aina perheen luvalla ja usein perheet
ovat itse mukana neuvotteluissa. Vanhemmat voivat tulla myös keskustelemaan lapsen
kasvatukseen liittyvistä asioista ilman, että lapsen tarvitsee olla mukana.
Käynnit ovat maksuttomia, vapaaehtoisia ja luottamuksellisia.
Parhaiten tavoitat meidät soittamalla ja jättämällä viestin vastaajaan nimesi sekä puhelinnumerosi kera.
Yhteystiedot
Sosiaalityöntekijä
Susanna Valariutta
puh: 03 6731 551
Psykologi
Marika Mäkelä
puh: 03 6731 550
Perheneuvolan osoite
Pappilanniementie 9, 4. krs
13880 Hattula
PAROLAN KOULUN TOIMINTA-AJATUS
Parolan koulussa opiskellaan perustietoja ja –taitoja. Lisäksi korostamme positiivisen minäkuvan ja toisten huomioon ottamisen merkitystä sekä vastuuta ympäristöstä. Koulumme
toiminta-ajatus perustuu yhdessä työstämiimme koulun arvoihin.
31.5.2006
PAROLAN KOULUN YHTEISET SÄÄNNÖT JA SOPIMUKSET PÄIVITTÄISESSÄ
TYÖSKENTELYSSÄ JA KOULUMATKOILLA:
1§
Käyttäydyn kohteliaasti.
2§
Teen koulu- ja kotitehtäväni tunnollisesti. (Perusopetuslaki 7. luku §35)
3§
Annan työrauhan.
4§
En ole luvatta poissa koulusta.
5§
Tulen ajoissa kouluun. Lähden koulupäivän päätyttyä välittömästi kotiin tai
iltapäiväkerhoon enkä jää koulun pihalle leikkimään.
6§
Noudatan koulumatkoilla liikennesääntöjä. Käytän kypärää aina pyöräillessäni.
7§
En kiusaa. En vahingoita toista esim. lyömällä, tönimällä, potkimalla tai nimittelemällä.
8§
Lähden viivyttelemättä välitunnille. En juokse käytävillä.
9§
Leikin sopuisasti välitunnilla. En heittele kiviä, käpyjä tai lumipalloja. Otan toiset mukaan leikkiin.
10§
Kunnioitan toisten omaisuutta. En ota luvatta.
11§
En tuo kouluun tarpeetonta tavaraa kuten rahaa, karkkia, leluja, pelikortteja,
soittimia tai teräaseita.
12§
Käsittelen omaa, toisten ja koulun omaisuutta huolellisesti ja korvaan aiheuttamani vahingon.
13§
Pukeudun sään mukaisesti. Käytän päähinettä viileällä säällä. Pukeudun liikuntatunneille asiallisesti.
14§
Noudatan hyviä ruokailutapoja. (Syön riittävän aterian).
15§
Noudatan myös koulun muun henkilökunnan antamia ohjeita.