Merkintälomake - JOM Rahastoyhtiö

MERKINTÄLOMAKE
JOM Rahastoyhtiön JOM Silkkitie - tai JOM Komodo -sijoitusrahastoa voi merkitä kaksi kertaa kuukaudessa: 1)
kuukauden 15. päivänä, tai sitä edeltävänä pankkipäivänä mikäli 15. päivä ei ole pankkipäivä, ja 2) kuukauden
viimeisenä pankkipäivänä.
Ohjeet JOM Rahastoyhtiön sijoitusrahastojen merkitsemiseen:
1. Ennen merkintää tutustukaa huolellisesti merkittävän rahaston avaintietoesitteeseen, sääntöihin,
hinnastoon ja rahastoesitteeseen, jossa on sijoittajalle tärkeitä tietoja.
2. Täyttäkää merkintälomake sekä asiakastietolomake uusille asiakkaille (jos merkitsette ensimmäistä
kertaa) ja toimittakaa täytetyt lomakkeet, sekä kopio henkilöllisyystodistuksestanne rahastoyhtiölle.
Jos merkitsijä on yhteisö, liittäkää merkintäilmoitukseen lisäksi kopio voimassaolevasta
kaupparekisteriotteesta sekä valtuutetun henkilöllisyystodistus. Merkintälomake on oltava
rahastoyhtiössä vähintään kaksi (2) pankkipäivää ennen merkintäpäivää.
3. Kummallekin rahastolle on oma merkintätilinsä. Valitkaa maksutili alta sen mukaan, kumpaa rahastoa
olette merkitsemässä:
JOM Silkkitie -sijoitusrahaston merkintätili:
(Minimimerkintä 5 000 EUR)
IBAN: FI8133010001129717
BIC: ESSEFIHXXXX
JOM Komodo -sijoitusrahaston merkintätili:
(Minimimerkintä 5 000 EUR)
IBAN: FI7533010001136324
BIC: ESSEFIHXXXX
Merkintämaksun on oltava merkittävän rahaston merkintätilillä viimeistään merkintäpäivänä kello 14.00.
Viestikentässä tulee olla henkilötunnuksenne tai Y-tunnus. Huomioikaa myös rahastojen
minimerkintäsummat, jotka on esitetty yllä.
Merkittävän rahaston nimi
(rastittakaa jompikumpi tai molemmat)

JOM Silkkitie -sijoitusrahasto
ISIN: FI4000003470

JOM Komodo -sijoitusrahasto
ISIN: FI4000043401
Rahastoon merkittävä summa (EUR)
Rahaston merkitsijän tiedot
Nimi
Puhelin
Osoite
Postinumero ja toimipaikka
Henkilötunnus / Y-tunnus
Sähköposti
Pankki
Tilinumero
Mahdollisia lisätietoja merkintään liittyen:
Merkitsijällä on tai on ollut yhteys Yhdysvaltoihin, esim. USA:n kansalaisuus, oleskelulupa, postiosoite,
määräävä omistus USA:han rekisteröidyssä yhteisössä tai muu sivuilla 2-3 määritetty liitäntä USA:han? (Lisätiedot
merkintälomakkeen s.2-3. Jos vastaatte ”Kyllä”, täyttäkää yksityiskohdat sivuille 2 tai 3)
Paikka ja aika
Kyllä
Ei
Allekirjoitus
JOM Rahastoyhtiö Oy, Punavuorenkatu 2 A, 00120 Helsinki, Y-tunnus 2031632-8
Puh: +358-9-670 115 Fax: +358-9-670 117 [email protected] www.jom.fi
UUSIEN OSUUDENOMISTAJIEN ASIAKASTIEDOT − YKSITYISHENKILÖT
Nimi:
Henkilötunnus:
Sähköpostiosoite:
Verotusmaa ja -kunta:
 Asiointiin SAA käyttää sähköisiä viestintävälineitä.
Asiakas antaa samalla suostumuksensa siihen, että palveluntarjoaja voi täyttää arvopaperimarkkinalain 4 luvun 4§:n
mukaisen yleisen tiedonantovelvollisuutensa sähköisiä viestintävälineitä käyttäen.
Alla kysytyt asiakkaan tuntemiseen liittyvät kysymykset perustuvat lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen
estämisestä ja selvittämisestä. Uusi laki tuli voimaan 1.8.2008 (503/2008).
Arvioidut ansio- ja pääomatulot vuodessa (brutto):
 Alle 40 000 €
 40 000 – 70 000 €
 70 000 - 100 000 €
 Yli 100 000 €
Nettovarallisuus (varat – velat): ___________________________________euroa
Merkintää varten siirrettävien varojen alkuperä:
 Palkkatulo
 Perintö
 Sijoitukset
 Säästöt
 Lahja
 Muu, mikä?
Teettekö merkinnän jonkun muun tahon puolesta?
 En
 Kyllä,
Nimi:
Henkilö- tai Y-tunnus:
Lisätietoja toisen henkilön puolesta tehtävästä merkinnästä:
Mikä on merkinnän tavoite ja tarkoitus?
 Yleinen sijoitustoiminta (tuoton tavoittelu)
Erityinen, mikä?
Oletteko tai oletteko ollut poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (muualla kuin Suomessa) tai edellä mainitun henkilön
perheenjäsen tai edellä mainitun henkilön läheinen yhtiökumppani?
 En
 Kyllä, tarkempi selvitys:
LISÄTIEDOT LIITTYEN MERKITSIJÄN SITEISIIN YHDYSVALTOIHIN
Alla kysytyt asiakkaan tuntemiseen liittyvät kysymykset perustuvat vuonna 2014 solmittuun verotietojen vaihtoa
koskevaan sopimukseen Suomen ja Yhdysvaltojen välillä (FATCA).
Merkitsijällä on tai on ollut jokin seuraavista siteistä tai liitännöistä Yhdysvaltoihin:
 Kansalaisuus
 Syntymäpaikka
 Posti- tai muu osoite
 Puhelinnumero
 Työ- tai oleskelulupa (Green Card)
 Muu merkittävä yhteys, mikä?
 Yli 25 % omistusosuus tai yli 25 % äänivaltaan
oikeuttava omistusosuus USA:han rekisteröidystä
yhteisöstä
Merkitsijällä EI OLE tai EI OLE OLLUT em. yhteyksiä tai liitäntöjä Yhdysvaltoihin.
Pyydämme Teitä lähettämään merkintälomakkeen mukana kopion henkilöllisyystodistuksestanne, sekä muut
mahdolliset liitteet merkintää varten (valtakirja, lahjakirja tms.).
JOM Rahastoyhtiö Oy, Punavuorenkatu 2 A, 00120 Helsinki, Y-tunnus 2031632-8
Puh: +358-9-670 115 Fax: +358-9-670 117 [email protected] www.jom.fi
UUSIEN OSUUDENOMISTAJIEN ASIAKASTIEDOT – YRITYKSET JA YHTEISÖT
Yrityksen yhteyshenkilö / -henkilöt:
Nimi:
Henkilötunnus:
Nimi:
Henkilötunnus:
Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:
Tilinumero:
Yrityksen verotusmaa ja -kunta:
 Asiointiin SAA käyttää sähköisiä viestintävälineitä.
Asiakas antaa samalla suostumuksensa siihen, että palveluntarjoaja voi täyttää arvopaperimarkkinalain 4 luvun 4§:n mukaisen
yleisen tiedonantovelvollisuutensa sähköisiä viestintävälineitä käyttäen .
Alla kysytyt asiakkaan tuntemiseen liittyvät kysymykset perustuvat lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja
selvittämisestä. Uusi laki tuli voimaan 1.8.2008 (503/2008).
Yrityksen toimiala:
_______________________________________________________________________________
Yrityksen taloudellinen asema (viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaisesti):
Liikevaihto:
euroa
Oma pääoma:
euroa
Tase:
euroa
Liikevoitto/tappio:
euroa
Merkintää varten siirrettävien varojen alkuperä:
 Yritystoiminnan tuotot
 Yrityksen kassavirta
 Investoinnit
 Muu, mikä?
Mikä on merkinnän tavoite ja tarkoitus?
 Yleinen sijoitustoiminta (tuoton tavoittelu)
 Erityinen, mikä?
Onko yrityksessä omistajia, joiden omistusosuus ja/tai äänioikeus ylittää 25 %?
 Ei
 Kyllä
Nimi:
Nimi:
Nimi:
Nimi:
Hetu/Y-tunnus
Hetu/Y-tunnus
Hetu/Y-tunnus
Hetu/Y-tunnus
Osuus:
Osuus:
Osuus:
Osuus:
%
%
%
%
LISÄTIEDOT LIITTYEN YRITYKSEN TAI YHTEISÖN SITEISIIN YHDYSVALTOIHIN
Alla kysytyt asiakkaan tuntemiseen liittyvät kysymykset perustuvat vuonna 2014 solmittuun verotietojen vaihtoa koskevaan
sopimukseen Suomen ja Yhdysvaltojen välillä (FATCA).
Merkitsevällä yhteisöllä on tai on ollut jokin seuraavista siteistä tai liitännöistä Yhdysvaltoihin:
 Verovelvollisuus USA:ssa
 Kotipaikka tai rekisteröintipaikka
 Yhteisöllä on tai on ollut
 Työ- tai oleskelulupa USA:ssa (Green
USA:ssa
henkilöomistajia, tai sen
Card)
määräysvaltatahoilla on henkilö Verovelvollisuus USA:ssa
omistajia, joilla on yli 25 % omistus Posti- tai muu osoite USA:ssa
osuus/ äänivalta JA joilla on tai on ollut:
 Puhelinnumero USA:ssa
 Posti- tai muu osoite
 USA:n kansalaisuus
 Muu merkittävä yhteys USA:han, mikä?
 Muu merkittävä yhteys, mikä?
 Syntymäpaikka USA:ssa
Yhteisöllä tai yhteisön omistajilla EI OLE tai EI OLE OLLUT em. yhteyksiä tai liitäntöjä Yhdysvaltoihin.
Pyydämme Teitä liittämään merkintäilmoitukseen kopion enintään kolme (3) kuukautta vanhasta
kaupparekisteriotteesta sekä kopion valtuutetun virallisesta henkilöllisyystodistuksesta.
Valtuutetun nimi:
Paikka ja aika:
Allekirjoitus:
JOM Rahastoyhtiö Oy, Punavuorenkatu 2 A, 00120 Helsinki, Y-tunnus 2031632-8
Puh: +358-9-670 115 Fax: +358-9-670 117 [email protected] www.jom.fi