Ohjelma - Kansanlähetys

"
Donkkis Big Camp -kesäleirin terveisiä
J
käsittelyssä.
uhannuksen jälkeisenä viikonloppu­
na (26.–28.6.) järjestettiin perintei­
nen Donkkis Big Camp ­kesäleiri
Vaivion kurssikeskuksessa. Mukana oli
kaikkiaan 32 lasta sekä viisi isosta ja
neljä kokoaikaista ohjaajaa. Lisäksi
leirillä kävi useita vierailijoita apuoh­
jaajan, opettajan ja yövahdin tehtävis­
sä.
Toteutus hoitui monipuolisesti muun
muassa tarinoiden, draaman, toimin­
nallisten osuuksien sekä musiikin
avulla. Leiriläiset pääsivät itsekin
seikkailuista osallisiksi kiertäessään
rastirataa Joonatanin, Nooan, Nehe­
mian, Pietarin ja Jeesuksen matkassa.
Jousiammunta,
"Kun elää Jumalan yhteydessä,
veden päällä kä­
Leirin kantava tee­
elämästä ei puutu
vely ja monet
ma oli tällä kertaa
jännitystä
ja
seikkailuja."
muut matkan var­
"Seikkailu Jumalan
rella vastaan tul­
kanssa". Kun elää
Jumalan yhteydessä, elämästä ei puutu leet tehtävät takasivat sen, että menoa,
jännitystä ja seikkailuja, kuten moni meininkiä ja haasteita riitti.
meistä on varmasti kokenut tavalla tai
toisella. Tämä näkyy myös monien Leiristä jäi kaikesta päätellen hyvä
Raamatusta tuttujen henkilöiden, kuten mieli niin lapsille kuin isosille ja ai­
Esterin, Danielin ja apostolien elämän­ kuisillekin, mikä rohkaisee jatkamaan
tarinoissa. Juuri eri ihmisten kerto­ perinnettä ja järjestämään leirejä myös
mukset omakohtaisista kokemuksista tulevaisuudessa – jos Herra suo.
ja Raamatun henkilöiden elämänvai­
heet toimivatkin leirin aikana keskei­ Teemu Sarkkinen
simpänä
tulokulmana
teeman
1
Pohjois­Karjalan Ev.lut. Kansanlähetys ry
Kauppakatu 17 B, 80100 Joensuu
Toimisto avoinna ma–to klo 10–14
Puh. 013­122 808
S­posti: p­[email protected]
Kotisivu: http://pohjois­karjala.sekl.fi
Facebook: Pohjois­Karjalan Kansanlähetys
Työntekijät
Piirijohtaja (tavattavissa toimistolla ma ja ke klo 10–14)
Gerson Mgaya
Puh. 050­511 0141
S­posti: [email protected]
Vs. toimistonhoitaja
Tanja Heiskanen
Puh. 013­122 808
S­posti: [email protected]
Piirihallitus
Piirihallituksen puheenjohtaja
Heimo Karhapää
Puh. 050­554 0731
S­posti: [email protected]
Tanja Eskelinen, Markku Fräntilä, Reijo Karjunen, Veikko Kettunen,
Elina Löhönen, Maila Mustonen, Ari Mäkelä, Pirjo Polojärvi
Lähetystyö
Etu­Aasia, Etiopia, Lähi­itä, Papua­Uusi­Guinea
Etukannen kuva: https://www.flickr.com/
Kuva sivulla 1: Mari Syrjäläinen
Kuva sivulla 4: Gerson Mgayan albumi
Kuvat sivulla 6: Heimo Karhapään albumi
Takakansi: Sami Kuvaja
Taitto: Tanja Heiskanen
2
Pääkirjoitus
Tervehdys ja pyyntö
akkaat P­KKL:n ystävät ja tuki­
jat, olkoon Herramme Jumalan
rauha ja armo alati kanssanne, aamen.
Haluan esittää pyynnön. Kun tiedäm­
me, että työmme on Herramme käsis­
sä, Hän pitää sitä yllä, pyydän, että
aina rukoillessamme yksilöinä tai ryh­
minä muistaisimme rukoilla työmme
puolesta. Näen, että Jumala on alka­
maisillaan tehdä jotain aivan ihmeel­
listä kirkkonsa hyväksi tämän työn
kautta, jossa sinäkin olet mukana. Hän
itse on se, joka haluaa tehdä, meidän
osamme on sallia Hänen tehdä kaut­
tamme kaikki se, mitä Hän on suunni­
tellut.
R
Haluaisin tässä tervehtiä teitä kaikkia
meidän Herramme Jeesuksen Kristuk­
sen nimessä, Hänen, joka tekee sa­
noinkuvaamattomia tekoja meille joka
hetki. Haluan myös kiittää teitä kaikkia
siitä, että pidätte tärkeänä palvella
Herraa P­KKL:n kautta. Olisitte voi­
neet palvella Häntä muualla, mutta nyt
teette työtä P­KKL:n kautta. Tahdon
vakuuttaa teille, että Jumala ei koskaan
unohda palavuuttanne Hänen työtään
kohtaan eikä tukeanne niille, jotka an­
tavat aikansa ja voimansa lähetystyö­
hön. Toiveeni olisi tavata teidät kaikki
kasvotusten, jotta voisimme jakaa vie­
lä enemmän uskostamme yhdessä ja
löytää lisää tapoja vahvistaa työtäm­
me. Uskon, että Jumala kyllä antaa
meille siihen mahdollisuuden, mutta
siihen saakka pidetään mielessä, että
Herramme ei unohda teidän työtänne
(Hepr. 6:10). Älkäämme väsykö teke­
mään
hyvää
(Gal.
6:9).
Ennemmin
tai
myöhemmin:
• Jumala nostaa jotkut meistä omaa
tehtäväänsä varten. Kun se tapahtuu,
olkaamme valmiita.
• Jumala vahvistaa meitä hengellisesti,
meidän pitäisi muistaa kiittää Häntä.
• Jumala nopeuttaa meihin kylvetyn
siemenen kasvua, olkaamme valmiita
kylvämään sitä eteenpäin.
Johtoporras on asettanut joitain tavoit­
teita, jotka ohjaavat työtämme tiekar­
tan tavoin. Rukoillaan, että pystymme
saavuttamaan nuo
tavoitteet.
Mutta
Liittyessäni SEKL:een "Pyydän, että muistaisimme olen aivan varma,
huomaan, että Herra Ju­ rukoilla työmme puolesta." että Jumala antaa
malamme on tehnyt ih­
meille lisää tavoit­
meellisiä asioita omiensa kautta ja on teita. Jos jotain erityistä tulee esille,
pitänyt työmme erossa tämän maail­ kun rukoilet tai rukouksen seuraukse­
man myrskyiltä ja haasteilta. Sinä (jo­ na, pyytäisin sinua jakamaan asiasi
ka luet tätä kirjettä nyt) olet myös ollut hallituksen kanssa, jotta voimme yh­
hyvä Jumalan työkalu. Siunatkoon Ju­ dessä oppia erottamaan, mikä on Ju­
mala sinua henkilökohtaisesti ja pitä­ malasta ja mikä ei. Niin kuljemme
köön huolta sinusta ja läheisistäsi.
3
Pääkirjoitus
yhdessä pitkin sitä polkua, jota Herra
meitä johdattaa.
rimmäisen hyvä, uskonnollinen ja
kunnioitettava henkilö, mutta häneltä
puuttui Jeesus elämästä! Hän tarvitsi
pelastusta. Hoviherra oli uskonnolli­
nen, mutta hän ei edes ymmärtänyt
lukemaansa. Saulus palveli palavasti
Jumalaa, mutta väärällä tavalla. Kun
he löysivät Jeesuksen, heistä kaikista
tuli täysin uusia ihmisiä.
Voiko ihminen olla moraalisesti
hyvä mutta silti joutua
kadotukseen?
Haluaisin, että alkaisimme nähdä, mi­
ten tärkeä Jeesus on koko elämässäm­
me. Riippumatta siitä, miten hyvä
ihminen on, hänen elämänsä on täysin
merkityksetöntä
ilman
Jeesusta.
Apostolien teoista voimme lukea kol­
mesta miehestä; etiopialaisesta hovi­
herrasta
(8:27–36),
Saulus
Tarsolaisesta (9:1–9) ja Korneliukses­
ta (10:1–10), jotka olivat uskonnolli­
sia ja hyviä ihmisiä, mutta koska
Jeesus ei ollut heidän elämässään, se
oli heille iso tappio. Hoviherra ei
kyennyt ymmärtämään lukemaansa,
Saulus oli täysin kadoksissa ja Korne­
lius oli onneton. Onneksi ovi oli
avoinna kaikille näille kolmelle, ja jo­
kainen heistä löysi Jeesuksen. Heidän
uskonnollisuutensa ja hyvyytensä löy­
sivät uuden tarkoituksen Jeesuksessa.
Ihmisen on siis mahdollista olla mo­
raalisesti hyvä ja kuitenkin joutua ka­
dotukseen. Meidänkin sukulais­ ja
ystäväpiiristämme saattaa löytyä mo­
nia sellaisia henkilöitä. Annetaan it­
semme Jumalan käyttöön ja kerrotaan
ihmisille sekä täällä että ulkomailla,
kuinka tärkeää on, että Jeesus on hei­
dän elämässään. Lisätään raamattu­
piirien
määrää,
järjestetään
festivaaleja ja raamattuleirejä ja kut­
sutaan ihmisiä niihin. Tuetaan jatkos­
sakin niitä, jotka lähtevät työhön
muualle maailmaan. Siunatkoon Ju­
mala sinua, että osallistut ainakin yh­
teen
työmuotoon.
Omassa maassamme, kuten maail­
massa laajemmaltikin, on noiden kol­
men miehen kaltaisia ihmisiä. He
tarvitsevat opastusta ja sitä, että joku
tuo heidät Jeesuksen luokse. Herran
työkaluja, sinua ja minua, pyydetään
olemaan valmiita oikealla hetkellä.
Meidän tulee kertoa maailmalle, että
hyvän tekeminen ei takaa pelastusta!
Tarvitaan henkilökohtainen suhde
Jeesuksen kanssa. Kornelius oli ää­
Gerson Mgaya
4
Piirijohtaja
Puheenjohtajan palsta
Gerson Mgaya aloitti
piirijohtajana 1.9.2015
uoden ensimmäisessä ystäväkir­
jeessä piirihallituksen varapu­
heenjohtaja Veikko Kettunen kirjoitti,
että pastori, TT Gerson Mgaya on va­
littu Pohjois­Karjalan Kansanlähetyk­
sen piirijohtajaksi ja että hän aloittaa
työn syksyllä 2015.
Kristusta omana Vapahtajanaan.
V
Toivotamme Gerson Mgayan tervetul­
leeksi piirijohtajan tehtävään. Pyy­
dämme, että Jumala antaa meille
jatkuvasti ilon ja voiman palvella yh­
dessä Häntä ja lähimmäisiä lähellä ja
kaukana.
Kesän ja syksyn ohjelmasta
Mgayan perhe muutti Tansaniasta Suo­
sekä taloudesta
meen heinäkuun alussa. Heidän kotin­ Syksyn ohjelma seuraa ystäväkirjeen
sa on Joensuussa. Heinä­ ja elokuu on mukana. Ohjelma täydentyy vielä. Sen
merkinnyt Mgayan perheelle lomaa se­ toteuttamiseen tarvitsemme paljon kä­
kä kotiutumista Suomeen ja kodin va­ siä ja hartioita sekä Kristuksen meille
rustamista. Muutto Suomeen on antamaa rakkautta ja rukousta. Kai­
sujunut hyvin. Sa­
kessa kristillises­
malla se on luonnolli­ "Jumala, joka on teissä alkanut sä toiminnassa on
sesti merkinnyt uuden hyvän työnsä, myös saattaa sen suuri
haaste,
vaiheen alkua heidän päätökseen Kristuksen Jeesuksen kuinka evankeliu­
elämässään.
min
ilosanoma
päivään mennessä."
saavuttaa
uusia
Veikko Kettunen mainitsi kirjoitukses­ ihmisiä. Evankeliumin julistamisen ta­
saan, että piirijohtajan valinta on ru­ voitteena on se, että kuulijoiden sydä­
kousvastaus. Näin olemme saaneet missä
syntyisi
uskonkuuliaisuus
kokea. Kiitämme esirukouksistanne Hänen nimeään kohtaan, kuten apos­
valintaprosessin aikana ja sen jälkeen. toli Paavali ilmaisee asian Roomalais­
Jumalan valtakunnan työ tarvitsee us­ kirjeen
1.
luvussa.
kovien ja seurakunnan rukousta jatku­
vasti.
Tarvitsemme
uusiutuvasti Kesän 2015 aikana järjestettiin muuta­
kehotusta kantaa esirukouksissamme mat kotiseurat. Iloitsimme siitä, että
lähimmäisiämme, uskon kaidalla tiellä niihin kokoontui runsaasti kuulijoita.
kulkevia kanssavaeltajia sekä Jumalan Voisiko kotiseuratoiminta olla yksi uu­
valtakunnan työtä. Työmme tavoittee­ delleen nouseva toimintamuoto piiris­
na on, että kristityt kasvavat Jumalan sämme?
Elokuun
ensimmäisenä
ja Herramme Jeesuksen Kristuksen sunnuntaina kokoontui runsaslukuinen
tuntemisessa. Toinen tavoite on evan­ ystäväjoukko Parikkalaan Miika Peuh­
keliumin sanoman vieminen niille, jot­ kurin lapsuudenkotiin. Vietimme yh­
ka eivät tunne henkilökohtaisesti dessä lähetyksen kiitosjuhlaa sekä
5
Puheenjohtajan palsta
Miikan ja Hannan merkkipäivää. Kii­
timme Jumalaa Hänen armostaan ja
uskollisuudestaan. Kiitos Hannalle ja
Miikalle juhlan järjestämisestä.
Syksyn ohjelmaan sisältyvät mm.
Joensuun (25.–27.9.2015) ja Pielisen­
suun (16.–18.10.2015) seurakunnassa
järjestettävät syystapahtumat. Joen­
suun
syystapahtumassa
pidetään
Joensuun
kirkossa
sunnuntaina
27.9.2015 messu klo 10 alkaen. Mes­
sussa siunataan pastori Gerson Mgaya
piirijohtajan tehtävään, minkä jälkeen
kokoonnutaan seurakuntakeskukseen
päiväjuhlaan.
Kiteen Evankelisella Kansanopistolla
järjestetään miestapahtuma lauantaina
24.10.2015. Maakunnan seurakunnis­
sa järjestetään tilaisuuksia ja lähetys­
pyhiä. Joensuussa joka toinen
sunnuntai järjestettävät Leipäsunnun­
tait siirtyvät Noljakan kirkkoon. En­
simmäinen
tilaisuus
pidetään
13.9.2015 klo 17. Varhaisnuorille jär­
jestetään Donkkis Big Night ­iltoja
Joensuussa Hukanhaudan seurakunta­
talolla ja Polvijärven srk­talolla.
Ystäväkirjeen talousuutiset kertovat,
että kesän 2015 tulot olivat selvästi
pienemmät kuin vuonna 2014
vastaavana
aikana.
Olkoon
rukouksenamme pyyntö, että saamme
toimintaamme varten tarvittavat varat.
Jumalan meille antaman tehtävän to­
6
teuttaminen merkitsee vaivannäköä,
mutta siihen sisältyy myös Jumalan
sydämeemme antama ilo, josta Paa­
vali kirjoittaa (Fil. 1). Kiitämme teistä
ja rukoilemme puolestanne. ”Jumala,
joka on teissä alkanut hyvän työnsä,
myös saattaa sen päätökseen Kristuk­
sen Jeesuksen päivään mennessä.”
(Fil. 1:6)
Siunaavin terveisin ja hyvää syksyä
2015!
Heimo Karhapää
Puheenjohtaja
Lentopostia: Etiopia
T
apio on kierrellyt seurakuntien lei­
reillä puhumassa lähetyksestä ja
Etiopiasta. Hän on edelleen sekä Keski­
Pohjanmaan Kansanlähetyksen että
Suomen Kansanlähetyksen palkkalis­
toilla kokotoimisesti 1.9.2015 saakka.
Sen jälkeen on suunnitelmissa jatkaa
osatoimisena vuoden loppuun, siksi
kannatusta tarvitaan.
Tapio ja Markus olivat runsaat kolme
viikkoa Etiopiassa opetusmatkalla. Aika
Etiopiassa oli hyvin ylä­ ja alamäkinen.
Erilaisia vastuksia oli vaikka kirjeeksi
asti. Ihmeellistä ja puhuttelevaa on ollut
se, että niistä huolimatta saimme käy­
tännössä kaiken tarvittavan matkallam­
me tehtyä ja kaikki opetuksemme
pidettyä loppukokeineen päivineen.
Näemme siinä kaikessa taas rukouksen
voiman ja tarpeellisuuden. Uskomme
Herramme johtaneen ja armahtaneen
meitä tekemisissämme siksi, että te
olitte Etiopiassa rukouksin rinnallam­
me.
Tapio ja Helena
8
Lentopostia: Papua-Uusi-Guinea
S
aimme kielitestien tulokset, jotka
olivat riittävän hyvät työlupaa
varten. Nyt on helpottunut olo. Seu­
raavaksi jännitämme, saako Kaisa sai­
raanhoitajalisenssin
Papualle.
Kielikokeen jälkeen kävimme piipah­
tamassa lomalla Virossa. Lämpöä ei
ollut Pärnussakaan, mutta muuten
viihdyimme.
Nyt, kun viimeisetkin paperimme läh­
tivät Papua­Uuden­Guinean suuntaan,
on jälleen odottamisen vuoro. Aikai­
sempien kokemusten perusteella työ­
luvat saadaan kohtuullisen nopeasti,
mutta sairaanhoitajalisenssin saami­
sessa saattaa mennä hieman kauem­
min.
Jälleen toivoisimme, että rukoilisitte
ahkerasti
puolestamme,
että
jaksaisimme odottaa ja pitää liekkiä
yllä. Aina tällaisina hetkinä, kun ei ole
hetkeen kuulunut mitään, alkaa
häviämään itseltä se tunne, että on
oikeasti valmistautumassa lähtöön.
Jukka ja Kaisa, lapset
9
Ohjelma
JOENSUU
● Rukouspiiri toimistolla, Kauppakatu 17
B, 3. krs, joka ma ja ke klo 9.
● Nuorten aikuisten ja opiskelijoiden Kolme
Kohtaamista ­illat srk­keskuksen
nuorisotilassa, Kirkkokatu 28, joka to klo 18.
Ensimmäinen kokoontuminen to 3.9.
● Seurat Noljakan kirkon takkahuoneella,
Noljakantie 81, su 20.9. klo 17.
● Syystapahtuma Noljakan kirkossa pe–la
25.–26.9. ja su 27.9. klo 10 messu ja
piirijohtajan tehtävään siunaaminen
Joensuun kirkossa sekä kirkkokahvit ja
päiväjuhla srk­keskuksessa, Kirkkokatu 28.
● Lähetysmyyjäiset la 26.9. ja la 5.12. alk.
klo 11 srk­keskuksessa.
● Joulujuhla su 13.12. klo 17.30 srk­
keskuksessa.
Leipäsunnuntait Noljakan kirkossa su klo
17:
13.9." Emmauksen tiellä", Gerson Mgaya
(HPE)
11.10. "Minä syntisenä ihmisenä", Reijo
Toivanen
25.10. "Usko ja epäilys", Teemu Sarkkinen
(HPE)
8.11. "Miten kohdata kärsivä ihminen?",
Heikki Salomaa
22.11. "Mikä on totuus?", Martti Laato
(HPE)
6.12. "Kuka meistä on suurin?", Heimo
Karhapää
Lähetyspiirit:
Ke 30.9. klo 13 päivälähetyspiiri Urho ja
Aila Pirisellä, Torpantie 18 B 4. Klo 18
iltalähetyspiiri toimistolla.
Ke 28.10. klo 13 päivälähetyspiiri (ks.
Kontiolahti) ja klo 18 iltalähetyspiiri
toimistolla.
10
Ohjelma
Ke 25.11. klo 13 päivälähetyspiiri Heimo
ja Kaisu Karhapäällä, Itärinteentie 7. Klo
18 iltalähetyspiiri toimistolla.
KITEE
La 24.10. miestapahtuma Evankelisella
opistolla, Opistontie 7.
POLVIJÄRVI
● Valoa pimeyteen ­illat srk­talolla,
Pappilantie 1 B, pe klo 18: 18.9. ja 16.10.
● Donkkis Big Night ­toimintailtapäivät
srk­talolla la klo 14–16: 12.9. ja 21.11.
● Donkkis­kerhot srk­talon
kerhohuoneella pe klo 14–15: 25.9., 9.10.,
23.10., 6.11. ja 4.12.
● Su 15.11. lähetyspyhä (klo 10 messu
kirkossa, Pappilantie 6, ja lähetyslounas ja
­tilaisuus srk­talolla)
KONTIOLAHTI
Ke 28.10. klo 13 päivälähetyspiiri Pirjo
Hyttisellä, Höytiäisentie 1 as 2.
RANTAKYLÄ
La 14.11. klo 10 ystäväretriitti kirkossa,
Rantakylänkatu 2.
LIEKSA
Ilta Sanan äärellä srk­talolla, Mönninkatu
13, ti klo 18: 15.9., 13.10., 10.11. ja 8.12.
TOHMAJÄRVI
Ti 8.9. klo 14 seurat (KL ja KRELL)
Maija Kukkosella, Sarvikankaantie 23
Su 27.9. klo 18 filia­ryhmä Maija
Kukkosella
Ti 13.10. klo 14 seurat (KL ja KRELL)
Emmalassa, Kirkkotie 23
Su 25.10. klo 18 filia­ryhmä Maija
Kukkosella
Ti 10.11. klo 14 seurat (KL ja KRELL)
Emmalassa
Su 29.11. klo 18 filia­ryhmä Maija
Kukkosella
Ti 8.12. klo 14 seurat (KL ja KRELL)
Emmalassa
JUUKA
Lähetyspiirit Lähetyssopessa, Kauppakuja
2 B, ma klo 12: 14.9., 5.10., 2.11. ja 7.12.
NURMES
Sanan ja lähetyksen illat to klo 18.30:
10.9. srk­keskuksessa, Ikolantie 3
8.10. rukoushuoneella, Kirkkokatu 11
5.11. srk­keskuksessa
10.12. srk­keskuksessa
OUTOKUMPU
Su 4.10. klo 15 kotiseurat Veikko ja Asta
Kettusella, Louhelankatu 26.
Su 8.11. klo 10 messun jälkeen
kirkkokahvit ja lauluseurat srk­salissa,
Kummunkatu 19.
PIELISENSUU
● Kouluikäisten toimintailta Donkkis Big
Night Hukanhaudan srk­talolla, Lonikintie
18, pe klo 18–20: 11.9., 9.10., 6.11. ja
4.12.
● Syystapahtuma kirkossa, Tikkamäentie
15, pe–su 16.–18.10.
Ohjelma täydentyy ja siinä voi tapahtua
muutoksia. Seuraa seurakuntasi kirkollisia
ilmoituksia, Kirkkotietä ja Uuden Tien
Kansanlähetyksessä tarjolla ­palstaa.
Seuraa ilmoittelua kotisivuillamme:
pohjois­karjala.sekl.fi ja Facebookissa:
"Pohjois­Karjalan Kansanlähetys" tai
ilmoittaudu sähköpostilistallemme
toimiston kautta. Saat mainoksia
tapahtumista myös toimistoltamme.
11
Talousuutiset
12
Talousuutiset
Yllä vuoden 201 5 tammikuusta heinäkuuhun toteutuneet tulot,
menot ja niiden vertailu budjetoituun keskivertotarpeeseen sekä
vuoteen 201 4.
Menojen puolella maaliskuussa maksettiin säännöllisten menojen
lisäksi puolet koko vuoden työeläkemaksuista. Muuten alkuvuosi
on ollut sekä tulojen että menojen osalta melko tasaista. Kesällä
tulot eivät kattaneet menoja.
Kiitämme ja iloitsemme jokaisesta ystävästä, joka tukee työtämme
vapaaehtoistehtävissä, esirukouksin tai taloudellisesti, niin että
Jumalan valtakunnan työ menisi eteenpäin niin lähellä kuin
kaukanakin.
13
Leipäsunnuntaissa puhaltavat uudet tuulet
L
eipäsunnuntaissa puhaltavat uudet
tuulet. Ensinnäkin jätämme hyväs­
tit Mutalan kirkolle ja suuntaamme kul­
kumme Noljakan kirkkoon. Kellonaika
ei muutu, joten vastakin olet tervetullut
hyvän raamattuopetuksen, innostavan
musiikin ja keskinäisen yhteyden pariin
klo 17 alkaen! Eikä kuivin suin tarvitse
Leipäsunnuntaista jatkossakaan lähteä,
sillä ilta päättyy yhteisiin iltakahveihin.
Jumalan Sanan ääreen kannattaa lähteä
koko perheen voimin, sillä lapsille on
omaa ohjelmaa.
Jeesuksesta Kristuksesta ja Jumalan
Hänessä suorittamasta sovituksesta ja
lunastuksesta. ”Jumala oli Kristuksessa
ja sovitti maailman itsensä kanssa.” (2.
Kor. 5:19 / KR 1938) P­KKL on ollut
tällä evankeliumin asialla jo vuodesta
1969. Tänäkään syksynä Leipäsunnun­
taita ei järjestetä vain ajankuluksi, vaan
jotta ilosanoma Kristuksen uhrista ja
Jumalan armosta saisi tavoittaa jokaisen
Joensuussa, Pohjois­Karjalassa, Suo­
messa
ja
koko
maailmassa.
Syksyllä
evankeliumin
"Saamme nauttia
ilosanomaa tulevat kuu­
Toiseksi, leipäsun­
kuolemattomuuden lääkettä." luttamaan Gerson Mgaya,
nuntaityöryhmän
Reijo Toivanen, Teemu
kokoonpanossa on
Sarkkinen,
Heikki
Salomaa, Martti
tapahtunut muutoksia. Pasi Eskelinen,
Laato
ja
Heimo
Karhapää.
Joka toisessa
Benjamin Koskela, Tuula Kuisma, Ville
Löhönen, Aino Mujunen ja Martti Turu­ illassa, alkaen 13.9., pääsemme lisäksi
nen ovat siirtyneet ”vuorotteluvapaalle” polvistumaan ehtoollispöytään, jossa
ja heidän saappaisiinsa ovat astuneet Kristus antaa meille itsensä. Saamme
Markku Fräntilä, Tanja Heiskanen, Hei­ nauttia kuolemattomuuden lääkettä:
mo Karhapää, Reijo Karjunen, Martti Herramme ruumiin ja veren.
Laato, Seppo Lamminsalo ja Teemu
Sarkkinen. Jatkuvuutta edellisen ja ny­ Rukouksemme on, että Leipäsunnuntai­
kyisen työryhmän välillä edustavat Anni illoista muodostuu jokaiselle osallistu­
Laato ja Sami Kuvaja. Pasille, Ainolle, valle virvoittava ja vahvistava keidas­
Benjamille, Villelle, Turusen Martille ja hetki, jonka aikana voimme yhdessä
Tuulalle iso, nöyrä ja sydämellinen kii­ kuulla ravitsevaa raamattuopetusta, ru­
tos vastuunkannosta! Työnne Herran koilla ja kiittää Jumalaa sekä vastaanot­
elovainolla ei Leipäsunnuntain(kaan) taa ehtoollisen sakramentin. Vain näin
osalta ole ollut turha. Heimolle, Tanjal­ jaksamme palvella niin Jumalaa kuin
le, Laaton Martille, Reijolle, Sepolle ja lähimmäisiämmekin vapain ja iloisin
sydämin. Tervetuloa rohkeasti mukaan!
Teemulle tervetuloa ”etulinjaan”!
Vaikka muutoksia on tapahtunut, on yk­
si asia, joka pysyy ja säilyy muuttumat­
tomana, nimittäin tämä: sanoma
14
Markku Fräntilä