Seuratoiminnan tulevaisuus - ruotsin tulevaisuusilta slidet

2025
Tulevaisuuden urheiluseura
MINKÄ TIEN SEURASSASI VALITSETTE?
Tulevaisuus on käsissäsi
Maailma muuttuu
Millaisen tulevaisuuden
haluat seurallesi?
Valmistaudutko
seurassasi
vastaanottamaan
tulevaisuuden haasteet
vai odotatko, että joku
muu tekee sen
puolestasi?
Työkalu käyttöösi
4 megatrendiä
10 alatrendiä
Kysymyksiä ja taulukoita
työn tueksi
Valmistaudu tulevaisuuteen
lisäämällä omaa tietämystäsi
tärkeistä asioista, jotka
vaikuttavat lajisi ja seurasi
tulevaisuuteen
tekemällä aktiivisesti töitä
hankkimillasi tiedoilla seuran
tulevaisuuden eteen, jotta
seurallasi on suurempi
mahdollisuus onnistua
jatkamalla vanhaan malliin ja
katsomalla kuinka käy
Lähde: SISU Idrottsböcker: Framtidens idrottsförening - vansinnigt viktiga vägval
Käyttöohje
Seuraavaan on koottu erilaisia teemakortteja, joiden
avulla voit pohtia seuranne tulevaisuutta.
Voit käyttää kortteja yhdessä tai erikseen.
Pakasta löytyy:
* 4 megatrendien työstökorttia
*10 alatrendin työstökorttia
* muutamia kysymyspaketteja ja infoa
MEGATRENDIT
1. Kaupallistuminen
Useammat
seurat toimivat
yritysten
kaltaisesti ja
jäsenet
mieltävät
itsensä
asiakkaiksi.
Yritykset
tarjoavat
samoja
palveluja kuin
seurat.
Tuottavuus, kustannustehokkuus,tavoitteiden täyttäminen,
resurssien optimointi, kvartaaliraportit,
asiakastietoisuus ja tulospainotteisuus
ovat aikaa kuvaavia termejä.
2. Yksilöllistyminen
Itselle räätälöidyt
palvelut lisääntyvät.
Voit suunnitella
omat kengät,
muokata
puhelimesi
toimintoja jne.
Itsensä
kehittäminen on
trendikästä. Halutaan
yksilöllisiä palveluja.
Erilaiset valinnat
määrittävät omaa
"tuotemerkkiäsi"
3. Tarve olla tunnettu ja
näkyvä toimija
Yhä useampia toimijoita samoilla
markkinoilla.
On oltava oikeassa paikassa
oikeaan aikaan!
Uudet kommunikaatiotavat seurojen oltava valmiita
viestimään eri foorumeissa.
Median vaikuttavuus on suuri.
Urheiluseurojen paine terveys ja
liikuntapalvelujen yleisenä
tuottajana kasvaa.
4. Muuttuva väestörakenne
Ikääntyvä väestö
on
entistä terveempää.
Monikulttuurisuus
lisääntyy.
Odotettu elinikä nousee ja
väestö ikääntyy.
Ihmiset liikkuvat
enemmän
paikasta toiseen.
Pysähdy
pohtimaan!
Mitä ajattelet kuvatuista megatrendeistä uskotko niihin?
Millä tavoin itse panet merkille nämä trendit?
Minkä trendien uskot tai tiedät vaikuttavan
lajiisi ja urheiluseuraasi eniten?
Mistä trendeistä sinun lajisi ja seurasi voi
hyötyä?
ALATRENDIT
1. Kaupallistuminen
toimintaympäristössä
Elämme
kvartaalitaloudessa.
Liikunta ja urheilu
on kaupallistunut
ja
kaupallistuminen
jatkuu edelleen.
Rahalla saa entä
vähävaraiset?
Kun jollain on
tarve tiettyyn
toimintaan, aina
löytyy joku joka
tarjoaa palvelun.
Yritykset tarjoavat
esim.
leiritoimintaa,
urheilukouluja ja
erikoisvalmennusta
Urheiluseurat
toimivat yhä
enemmän
yritysmaailman
pelisääntöjen
mukaan.
Onko
perusseuratoiminnan
ideologia
hukkumassa?
Mahdollisuudet ja uhkat
* Mitä mahdollisuuksia lajillanne tai seurallanne on lasten urheilun ja yleisesti liikunnan
kaupallistumisessa?
* Mitä päätöksiä seurassanne pitää tedä, että voitte tarttua mahdollisuuksiin?
* Mitä asioita pitää tehdä heti, jotta päätöksissä päästään eteenpäin?
* Mitkä asiat puhuvat urheiluseuratoiminnan puolesta tai sitä vastaan verrattessa sitä samaa toimintaa
harjoittaviin yrityksiin?
* Katso laatikkoa alla. Kuinka voisitte hyötyä näistä ajatuksista? Haluatteko sitä?
* Mitä ongelmia tai uhkia kaupallistuminen harrasteliikunnan ja lasten urheilun osalta aiheuttaa
seurassanne?
* Mitä teidän tulisi tehdä näiden vaikutusten minimoimiseksi?
* Mitkä tekijät mahdollistavat onnistumisen?
KAUPALLISET TOIMIJAT SANOVAT:
- Ole vilpittömästi kiinnostunut niistä, jotka eivät ole mukana
- Ole riippumaton organisatorisista velvotteista
- Ole riippumaton traditioista, erikoistumisesta ja säännöistä
- Kehitä uusia liikuntamuotoja, joihin ei vaadita suurta tietämystä/taitoa
- Reagoi nopeasti ihmisten muuttuneisiin tarpeisiin.
- Lopeta sellainen toiminta, jolle ei ole kysyntää.
- Lainaa parhaat ideat yhdistyksiltä, esimerkiksi jäsenyysajattelu
2. Lisääntyvä odotus
palveluista ja
tuottavuudesta
Urheiluseurojen tulisi olla
entistä tuotteistetumpia.
Laatusertifioinnit
lisääntyvät.
Yhä useampi urheiluseura toimii
yrityksen kaltaisesti - ajaudutaanko
pois perustehtävästä talous- ja
tulosodotusten keskellä?
Useammat ovat valmiita
maksamaan ammattimaisesta
palvelusta.
Ammattimaista toimintaa
vaaditaan yhä enemmän Erityisesti valmentajilta vaaditaan
ammattitaitoa.
Urheiluseurojen odotetaan ottavan
entistä enemmän vastuuta esim.
kansanterveydestä. - Odotukset kuntien
ja valtion suunnasta lisääntyvät.
Valitse seurasi tie
Jos sinun pitää valita seuraavista, mitä valitset ja miksi?
Mieti mitä vastauksesi/vastauksenne vaikuttaa seuranne kehittymiseen? Miten
seuraukset näkyvät arjessa?
Enemmän
Enemmän ei
kyllä
kuin kyllä
kuin ei
Olemme ehdottomasti sitä mieltä, että vaatimukset
seuratoimintaa kohtaan ovat kasvaneet.
Olemme valmiita vastaamaan vaatimuksiin ja pidämme
nykyisestä kehityksestä.
Meillä ei ole mitään mahdollisuuksia ottaa työntekijää johtamaan
seuraa.
Olemme miettineet keinoja sille, kuinka tehtäviä jaetaan usean
henkilön tehtäväksi sen sijaan, että vain harvat tekevät kaiken.
Jos johtaisimme seuraa kuten yritystä, useat jäsenemme
jättäisivät seuran.
Erityyppisten laatusertifikaattien avulla saamme seuratyön laatua
nostettua ja se on oikea tapa viedä toimintaa eteenpäin.
3. Jäsenyysajattelun
muutos
Jäsenyysajattelu on
muutoksessa. Seuran
jäseneksi liitytään,
mikäli siitä on jotain
hyötyä.
On lukuisia tapoja päästä
mukaan. Voit olla
rahoittaja, kuluttaja,
vapaaehtoinen, aktivisti,
myötäilijä, suurlähettiläs,
sponsori, fani tai
kannattaja ilman, että olet
jäsen.
Jäsenyys
vs
asiakkuus
Kun jäsenyyttä ei pidetä
enää itsestäänselvyytenä,
välimatka
päätöksentekijöiden ja
osallistujien välillä kasvaa.
Ovatko jäsenet
enemmän asiakkaita
urheiluseuralle?
Yritykset "kauppaavat"
jäsenyysajattelua, esim.
kuntosaliketjujen jäsenyys.
Ajattelumalli:" Miksi olisin
mukana talkootöissä jne,
kun haluan vain nauttia
"liikuntapalveluista", kun
se minulle sopii", yleistyy.
Mahdollisuudet ja uhkat
* Mitä tarkoittaa jäsenyys? Mitä odotuksia jäsenille asetetaan?
* Mitä tapahtuu jäsenyydelle, jos se alkaa entistä enemmän muistuttaa yritysmaailman
asiakkuutta?
* Mitä mahdollisuuksia lajillesi tai seurallesi voisi olla muuttuvasta jäsenyyskäsityksestä?
Pitäisikö esimerkiksi olla muita tapoja osallistua toimintaan? Mitä ne voisivat olla?
* Mitä päätöksiä seurassa pitäisi tehdä, jotta voisitte ottaa kopin mahdollisuuksista?
* Mitä teidän pitää tehdä, että saatte päätökset mahdollisimman nopeasti käytännön
toiminnaksi?
* Mitä ongelmia tai uhkia tuo tullessaan muuttunut jäsenyyskäsitys?
* Mitä seuran tulisi tehdä näiden ongelmien ja uhkien vähentämiseksi?
* Mitä teette, että onnistutte tässä?
Kolme neuvoa organisaatioille, jotka haluavat kasvaa ja kehittyä:
* Vahvista sisäistä vuoropuhelua ja keskustelua.
* Vahvista vuoropuhelua muiden organisaatioiden kanssa - järjestä
keskustelufoorumeita
* Lisää jäsenten vaikutusmahdollisuuksia ja tarjoa merkityksellisiä kokemuksia
(Apostolis Papkostas, Sosiologian porfessori Södertörn korkeakoulu)
4. Yksilöllistyminen ja
seuran omaleimaisuus
Seuran on pohdittava
miten se näyttäytyy
ulospäin.
Yhä useampi rakentaa
tietoisesti tai
tiedostamattaan omaa
"tuotemerkkiään".
Ihmiset hakeutuvat sellaiseen
toimintaan, joka vahvistaa heidän
identiteettiään ja elämäntapaansa.
Perinteinen seurakulttuuri rakentuu
ajatukselle, että yksilöt haluavat tehdä
jotain yhdessä ja pyrkivät yhteiseen
päämäärään.
Yksilöllisyyden korostuessa ei
enää olla yhtä kiinnostuneita
perinteisistä seura-arvoista kuin
aiemmin.
Kollektiivisuus koetaan yleisesti
ottaen hidasteena,
vanhanaikaisena ja
epätrendikkäänä.
Vaatimus joustavaan ja nopeaan
osallistumiseen ja toimintaan
lisääntyy.
Valitse seurasi tie
Jos sinun pitää valita seuraavista, mitä valitset ja miksi?
Mieti mitä vastauksesi/vastauksenne vaikuttaa seuranne kehittymiseen? Miten
seuraukset näkyvät arjessa?
Enemmän
Enemmän ei
kyllä
kuin kyllä
kuin ei
Seurassamme ei pitäisi ajatella kaikkia, vaan
keskittyä vain omaan toimintaamme.
On tärkeää ja mahdollista vastata kaikkien tarpeisiin,
kiinnostuksenkohteisiin ja motiiveihin seuran toiminnassa.
Me emme ehkä voi olla yhtä kiinnostavia kaikkien näkökulmasta.
Meillä ei ole mitään vaikeuksia saada ihmisiä seuran hallitukseen
tai muihin luottamustehtäviin.
Meillä on olemassa enemmän tehtäviä seurassa kuin mitä on
tehtäviin sitoutuneita henkilöitä.
5. Elämyksien
tavoittelu, kasvavat
laatuvaatimukset
Erilaiset tapahtumat (esim.
Helsinki city run) täyttyvät
osallistujista.
Elämysten tavoittelu
lisääntyy!
Nettisivustot, joilla annetaan
esim. harjoitusvinkkejä
lisääntyvät.
Kaikki terveyteen liittyvä on
trendikästä
Terveys- ja liikunta-alan
yritystoiminta lisääntyy
Kilpailu kasvaa
Seurat joutuvat pohtimaan
miten vastaavat
lisääntyneeseen kilpailuun Miten tehdään omasta
toiminnasta entistä
parempaa?
Mahdollisuudet ja uhkat
* Mitä mahdollisuuksia lajillesi ja seurallesi tuo yleinen terveystrendi?
* Mitä mahdollisuuksia lajillesi ja seurallesi tuo se, että ihmiset etsivät elämyksiä ja haluavat
haastaa itsensä?
* Mitä päätöksiä seurassanne pitää tehdä, että voitte tarttua mahdollisuuksiin?
* Mitä asioita pitää tehdä heti, jotta päätöksissä päästään eteenpäin?
* Mikä puhuu sen puolesta tai sitä vastaan, että seuranne tulisi tavoittaa sekä ne jotka
osallistuvat massatapahtumiin, että ne jotka hakevat enemmän tai vähemmän extremeurheilua?
* Yhä useammat koittavat onneaan liikunnan ja terveyden sektorilla. Mitä ongelmia ja uhkia
tämä tuo?
* Mitä seuranne tulisi tehdä minimoidakseen nämä vaikutukset?
* Mitä teette, että onnistutte tässä?
6. Näkyvyys
Tekniikan nopea kehitys
ja lisääntynyt käyttö
lisäävät vaatimusta
tavoitettavuudesta.
Vastatrendi: fyysinen
kokoontuminen
tekee paluun.
Maailma on "taskussasi" ja
kommunikaatio muuttuu
entistä rajattomammaksi ja
rajoittamattomammaksi.
Seurojen on pystyttävä olemaan
mukana kehityksessä, jotta
ne säilyttävät
näkyvyytensä.
Urheiluseuran yhteisöllisyys mahdollisuus taistella
ihmisten erakoitumista
vastaan.
Valitse seurasi tie
Jos sinun pitää valita seuraavista, mitä valitset ja miksi?
Mieti mitä vastauksesi/vastauksenne vaikuttaa seuranne kehittymiseen? Miten
seuraukset näkyvät arjessa?
Enemmän Enemmän ei
kyllä
kuin kyllä
kuin ei
Panostamme tietoisesti nykyaikaisen teknologian käyttöön
eri yhteyksissä.
Valmentajiemme ja johtajiemme käytössä tulisi aina olla uusin
tekniikka, mikäli se auttaa heitä suoriutumaan tehtävistään.
Meillä on viestintästrtegia siitä, missä yhteyksissä ja
miten näymme.
Käytämme enenevässä määrin helposti saatavissa olevia
menetelmiä kokousten järjestämisessä sähköisissä ympäristöissä.
Olemme huomanneet, että puhelimet, tabletit ja tietokoneet
häiritsevät aitoa vuorovaikutusta harjoituksissa ja kokouksisssa.
Uskomme, että lisääntynyt web läsnäolo parantaa kykyämme rekrytoida uusia jäseniä , aktiiveja , valmentajia ja johtajia sekä vanhempia
Tiedämme ketkä seurassamme osaavat käyttää eri viestintäkanavia
ja ovat halukkaita auttamaan.
7. Urheilun
kaksoisrooli
Urheilu kohtaa
vaateita siihen
suuntaan, että se
on muutakin kuin
kilpailua ja
suorituskyvyn
mittaamista.
Menestyvä
urheiluseura
tarjoaa urheilua
kaikille.
Nuoret haluavat
osallistua, mutta eivät
välttämättä sillä tavoin
kuin nykyiset rakenteet
sen mahdollistavat.
Urheiluseuroissa
tulostavoitteellisuus,
harjoittelu- ja
kilpailumäärät sekä
intensiteetti
kasvavat.
Valitse seurasi tie
Jos sinun pitää valita seuraavista, mitä valitset ja miksi?
Mieti mitä vastauksesi/vastauksenne vaikuttaa seuranne kehittymiseen? Miten
seuraukset näkyvät arjessa?
Enemmän
Enemmän ei
kyllä
kuin kyllä
kuin ei
Seuramme kulttuuri on avoin ja salliva.
Seurallamme on johdonmukainen tapa ("punainen lanka"),
joka näkyy kaikessa tekemisessä ja viestinnässä.
Seuramme toimintaa luonnehtii kilpailu- ja
tulosajattelu.
Olemme ottaneet selvää mitä seuramme nuoret haluavat
urheilutoiminnaltaan.
8. Muuttuva
väestörakenne
Ihmiset kuolevat yhä vanhempina.
Ikääntyvät ovat entistä koulutetumpia
ja terveempiä ja asettavat korkeita
vaatimuksia toimintaan
osallistumiselleen.
Lasten ja nuorten ikäluokat pienenevät.
Kilpailu nuorten vapaa-ajasta
lisääntyy. Nuorten prosentuaalinen
osuus urheiluseurassa pienenee.
Mahdollisuudet ja uhkat
* Mitä mahdollisuuksia väestörakenteen muuttuminen tuo lajillesi ja seurallenne?
* Mitä päätöksiä seurassanne pitää tehdä, että voitte tarttua mahdollisuuksiin?
* Mitä asioita pitää tehdä heti, jotta päätöksissä päästään eteenpäin?
* Mitä ongelmia ja uhkia väestörakenteen muutos tuo?
* Mitä seuranne tulisi tehdä minimoidakseen nämä vaikutukset?
* Mitä teette, että onnistutte tässä?
9. Yhdenvertaisuus ja
monimuotoisuus
Ulkomaalaistaustaisten henkilöiden määrä lisääntyy.
Yhteisöt, jotka suhtautuvat avoimesti monimuotoisuuteen ja
monikulttuuiruuteen säilyttävät elinvoimansa.
Nuorilla edelleen vähän todellisia vaikuttamismahdollisuuksi
Menestyvässä urheiluseurassa toteutuvat tasa-arvo ja yhtäläiset
osallistumismahdollisuudet.
Valitse seurasi tie
Jos sinun pitää valita seuraavista, mitä valitset ja miksi?
Mieti mitä vastauksesi/vastauksenne vaikuttaa seuranne kehittymiseen? Miten
seuraukset näkyvät arjessa?
Enemmän
Enemmän ei
kyllä
kuin kyllä
kuin ei
Kaikki tuntevat olevansa tervetulleita seuraan.
Lisäämme seuramme monimuotoisuutta aktiivisesti.
Meille maahanmuuttajien saaminen mukaan seuratoimintaan
on mahdollisuus.
Voisimme vielä tehdä paljon enemmän, että seurassamme olisi
tasa-arvoiset ja tasapuoliset mahdollisuudet olla mukana.
Useat keskeiset ihmiset jäisivät pois seuran toiminnasta, mikäli
maahanmuuttajia otetaan toimintaan mukaan.
10. Suuret seurat kasvavat pienet ovat yhä pienempiä
Kaupunkikeskittymät
kasvavat ja maaseutu
autioituu.
Kasvukeskuksissa
urheilutoiminta
ammattimaistuu entistä
enemmän.
Kasvukseskusten
ulkopuolella urheiluseuran
taloudellinen pyörittäminen
on yhä vaikeampaa harrastamisen
mahdollisuudet vähenevät.
Pienten
paikkakuntien
liikunatapaikat
heikkenevät.
Pienillä
paikkakunnilla
kilpailu nuorista
kasvaa
entisestään.
Maalta kaupunkiin
muuttavat ovat vaarassa
syrjäytyä
seuratoiminnasta, mikäli
eivät löydä itselleen
sopivaa urheiluseuraa.
Pysähdy
pohtimaan!
Miksi valtion, kunnan tai maakunnan tulisi tukea urheilua yeisesti ja sinun
seurasi näkökulmasta?
Miksi lähiliikuntapaikat ja urheilumahdollisuudet pitäisi olla kunnossa joka
puolella? Mikä on paras perusteesi tälle?
Mitä kunnan pitäisi mielstäsi tehdä nuorten aktivoimiseksi seuratoimintaan
mukaan?
Mitä sanoisit poliitikolle jonka mielestä urheilun ei tule saada lisää rahaa, niin
kauan kun siitä kirjoitetaan mediassa negatiivisesti?
Jos oliisit poliitikko ja urheiluseurasi saisi vallan päättää asioista, millaiselta
sinun ja seuranne urheilupolitiikka näyttäisi?
Ajateltavaa:
Miksi seuranne on olemassa?
Keitä varten olette olemassa?
Mitä tarpeita täytätte?
Mitä haluatte saattaa yhteen?
Mikä on erityistä seurassanne?
Mitä teette aivan omalla tavallanne?
Koska olette menestyksekkäitä ja miten se näkyy?
Mitä vastaatte toimittajalle, kun hän kysyy mitä lajinne ja seuranne
tarjoaa?
Onko muita, jotka tarjoavat samoja tuotteita ja palveluita kuin
seuranne?
Miten voitte erottua muista toiminnallanne?
Mitkä ovat tärkeimmät lähtökohdat, joille aiotte/voitte/haluatte
toimintanne rakentaa?
Mikä antaa toiminnallenne omanleimaisuuden ja tunnettavuuden?
Mitä sellaista osaatte, jota kukaan muu ei osaa?