Toimintakertomus 2014 (esitys kevätkokoukselle)

Lapin Partiolaiset ry
• Toimintakertomus 2014
• Tuloslaskelma 2014
• Tase 2014
Lapin Partiolaiset ry Toimintakertomus 2014 – ESITYS kevätkokoukselle 28.3.2015
1
ESITYS kevätkokoukselle 28.3.2015
Sisällys
Johdanto ......................................................................................................................................... 3
I Laadukas toiminta ja tapahtumat .............................................................................................. 4
Jäsenmäärää kasvattaneet lippukunnat ................................................................................. 5
II Toimivat partion rakenteet ....................................................................................................... 6
Adventtikalenterikampanjan parhaat lippukunnat ................................................................... 7
III Lappilainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan ............................................................... 8
Hallinto .......................................................................................................................................... 10
Kurssisuoritukset........................................................................................................................... 12
Myönnetyt ansiomerkit .................................................................................................................. 13
Piirin partiotaitokilpailujen sijoitukset ............................................................................................. 14
SM-partiotaitokilpailujen sijoitukset ............................................................................................... 14
Osallistumiset partiotilaisuuksiin.................................................................................................... 15
Vierailuja lippukuntiin ja muita muistamisia ................................................................................... 15
Vierailut piiriin ............................................................................................................................... 15
Osallistumiset muihin tilaisuuksiin ................................................................................................. 16
Lippukunnanjohtajat 2014 ............................................................................................................. 16
Jäsenistö 2014.............................................................................................................................. 17
Kaavio jäsenmäärästä .................................................................................................................. 18
Tuloslaskelma ............................................................................................................................... 18
Tase
19
Kertomuksessa käytetyt lyhenteet:
LPKR= lippukuntaryhmä
OR= ohjelmaryhmä
VR= viestintäryhmä
TR= talousryhmä
PIHA= piirihallitus
Kansi: Mervi Saukkoriipi. Ollakko2020-seminaari Rovaniemellä Tiedekeskus Pilkkeessä 15.3.2014
Lapin Partiolaiset ry
Rajajääkärinkatu 3 A 1
96 100 Rovaniemi
[email protected]
040 8338 556
Lapin Partiolaiset ry Toimintakertomus 2014 – ESITYS kevätkokoukselle 28.3.2015
2
Johdanto
Vuosi 2014 oli strategiakauden viimeinen vuosi. Tavoitteena oli, että lappilaisessa partioliikkeessä
pyritään vuoteen 2015 mennessä tilanteeseen, jossa toteutuvat
I Laadukas toiminta ja tapahtumat
II Toimivat partion rakenteet ja
III Lappilainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan.
Pitkäntähtäimen suunnitelman mittarien avulla seurataan vuosittain toimintasuunnitelman
toimenpiteiden ja tapahtumien vaikutusta. Mittareita laskiessa huomioidaan koko piirin vuosittainen
toiminta ja tarvittaessa sitä suhteutetaan piirin jäsenmäärään.
Nelivuotiskauden mittari-tiedoista voidaan todeta, että vaikka piirin lippukunnista muutamat ovat
kasvattaneet jäsenmäärää, piirin kokonaisjäsenmäärä laskee. Ja vaikka jäsenmäärä on laskenut, on
toimivien lippukuntien määrä pysynyt ennallaan. Isot tapahtumat, kuten piirileiri Hehku 2011 sekä
talvileiri Ahava ja Suurjuhla 2014 nostavat osallistujavuorokausien määrää ja niiden kautta saadaan
medianäkyvyyttä. Tarpoja-, samoaja- ja vaeltajaryhmien määrä piirissä on kasvanut, kun taas ptkisojen osallistujamäärät samoissa ikäluokissa putoavat radikaalisti. Lippukunnat osallistuvat piirin
päätöksentekoon kohtuullisesti, sillä vuosikokouksiin osallistuu noin puolet piirin toimivista
lippukunnista.
Piirin keskeinen tehtävä on tukea lippukuntia. Sitä on toteutettu järjestämällä tapahtumia ja
koulutuksia, olemalla yhteydessä lippukuntiin ja tukemalla heitä tapahtumien järjestämisessä. Piirin
tehtäviä toteutti piirissä eri ryhmät (lippukuntaryhmä, ohjelmaryhmä, viestintäryhmä, talousryhmä sekä
piirihallitus ja sen alla toimivat toimikunnat). Piirihallituksen toimesta selvitettiin aikuisryhmien
tilannetta eri lippukunnissa ja järjestettiin aikuisten rekrytointia tukevia tilaisuuksia.
Vuonna 2014 piirille laadittiin uusi strategia vuosille 2015-18. Tämä toteutettiin ottamalla lippukunnat
aktiivisesti mukaan suunnitteluun. Lippukuntien kanssa käytiin keskusteluja monessa eri yhteydessä,
mm. Ollakko 2020 -tapahtumassa, kevätkokouksessa ja Eloluistossa. Prosessi oli pitkä ja haastava,
mutta sen tuloksena syntyi selkeä suunnitelma lappilaisen partiotoiminnan eteenpäin viemiselle.
Piirissä koettiin, että lippukunnista nousseet asiat ja tarpeet saatiin hyvin huomioitua. Strategian
myötä piirissä tulee olemaan entistä enemmän tekemisen meininkiä ja iloa. Kiitos kaikille työhön
osallistuneille.
Piirille laadittiin yhdessä SP:n kanssa kasvusuunnitelma, jonka tarkoituksena on tukea piirihallitusta ja
piirin luottamushenkilöitä piirin jäsenmäärän kasvattamisessa. Tavoitteena on, että vuoden 2016
lopussa Lapissa on yli 1100 partiolaista. Jäsenmäärän nousun myötä toiminnassa on enemmän
ihmisiä ja vastuu jakautuu useammalle. Näin voidaan tarjota mahdollisimman monelle pääsy mukaan
huippuharrastukseen. Piirin kasvusuunnitelman asiat nousivat piirin strategiasta ja siten ne ovat
kiinteä osa piirin toimintaa.
Syyskokous päätti Ylläksellä piirin uudesta strategiasta, tulevan vuoden toiminnasta ja teki
henkilövalintoja. Jäsenkokoukseen Mikkelissä osallistui piiristämme virallisten edustajien lisäksi kaksi
nuorisoedustajaa.
Vuoden 2014 kohokohtia ja piirin yhteishenkeä tukevia tapahtumia olivat partiotahti Äläskeleponen
Tervolassa ja piirin talvileiri Ahava Inarissa. Sudenpentujen, seikkailijoiden ja tarpojien kevätkisat
Hiidenkirnu kokosi ison joukon kisaajia Rovaniemelle ja isommat mittelivät syyskisoissa Pellossa.
Kesäkuussa lappilaiset valtasivat Kouvolan, kun reilut 200 jäsentä osallistui valtakunnalliseen
Suurjuhlaan. Partiomestari tv-sarjassa piiriä edustivat Marakatit Pohjan Tytöistä ja Sisseistä.
Adventtikalentereita myytiin yhteensä 6702, joka on 690 kalenteria enemmän, kuin vuonna 2013.
Suuri kiitos tästä kuuluu kaikille myyjille ja lippukuntien kalenteriasiamiehille hyvin tehdystä työstä.
Lapin Partiolaiset ry Toimintakertomus 2014 – ESITYS kevätkokoukselle 28.3.2015
3
I Laadukas toiminta ja tapahtumat
Partio-ohjelman toteuttaminen ja viikoittainen toiminta on lippukuntatoiminnan ydin ja se on
laadukasta. Retket, leirit ja pt-kisat ovat luonnollinen ja tärkeä osa lippukunnan toimintaa ja niiden
toteuttamista tuetaan alueellisen yhteistyön kautta.
Piirin tapahtumat ovat partio-ohjelman ja lippukuntien tarpeiden mukaisia. Keskitytään
tapahtumissa laatuun, pyritään tekemään asiat hyvin ja huolellisesti sekä tuetaan tapahtumien
järjestämistä. Laadukkaat ja isoja osallistujamääriä kokoavat tapahtumat rakentavat muun muassa
lappilaisten partiolaisten yhteenkuuluvuuden tunnetta. Lappilaiset partiolaiset osallistuvat
säännöllisesti SP:n järjestämiin tapahtumiin ja osallistumista tuetaan toiminnallisesti.
Toimenpiteet 2014
Tapahtumat 2014
 Tuotiin SP:n ohjelmapainotus “Kuulun
 Partiotahti Äläskeleponen, Tervola, 8.-9.2.
 350 osallistujaa 15 lippukunnasta
maailmalle” mukaan partiotahdin ohjelmaan
(OR).
 Seuraavan pt-kisan järjestäjät kutsuttiin
edellisiin kisoihin tutustumaan (OR).
 Edistettiin piirin vaeltajien verkostoitumista ja
yhteistyötä yli lippukuntarajojen (OR).
 Pestattiin piiriin samoajaohjelmaohjaaja (OR).
 Järjestettiin partiotahdin palautekeskustelu
järjestävän lippukunnan kanssa, jotta
partiotahdin järjestämisen tukemista voidaan
kehittää (OR).
 Järjestettiin talvileiri Ahava 2014, jossa oli ptkisojen tyyppinen rastirata (OR).
 Järjestettiin kysely Partiotahdin ohjelman ja
järjestämisen kehittämiseksi. Kyselyyn vastasi
78 partiolaista (OR, VR).
 Kannustettiin lippukuntia kirjoittamaan
järjestämistään jutuista ja tapahtumista ScoutInfoon (OR, VR).
 Pidettiin yhteyttä lippukuntiin tekemällä
soittokierros syksyllä. Tavoitteena oli
tukiverkoston luominen lippukuntaryhmän ja
lippukuntien toimijoiden välillä (LKPR).
 Kartoitettiin lippukuntien koulutustarvetta ja
huomioitiin vaihtoehtoiset koulutustavat (LPKR).
 Järjestettiin esittelypöytä koulutusten
markkinoimiseksi ja Kahvila-Alue partiotahti
Äläskeleposessa (LPKR)
 Tuettiin partio-ohjelman mukaista toimintaa
 Tarpojatapahtuma TOJu 29.-30.3. Sodankylä
 31 osallistujaa 11 lippukunnasta
 Talvileiri Ahava 17.-21.4. Inari, Köysivaara
 113 osallistujaa 10 lippukunnasta
 Vaeltajavisio 9.-10.5. Rovaniemi
 8 osallistujaa 6 lippukunnasta
 Kevät-pt-kisa Hiidenkirnu Rovaniemi 17.5.
sudenpentu, seikkailija, oranssi ja vihreä -sarjat
 25 ryhmää 10 lippukunnasta
 SP:n Suurjuhla Kouvola 7.-8.6.
 Lapista 218 osallistujaa, 13 lippukunnasta
 Akela-/Sampo-kurssin starttikoulutus 16.8. Kolari
 10 osallistujaa 1 lippukunnasta
 Syys-pt-kisa Tellus 21.-22.9. Pello
 8 ryhmää, 5 lippukunnasta
 Akela-/Sampokurssi 3.-5.10. Rovaniemi
 6 osallistujaa 4 lippukunnasta
 Partiojohtajaperuskurssi
1.osa 3.-5.10. Rovaniemi, 2.osa 24.-26.10. Ylläs
 6 osallistujaa 5 lippukunnasta
 Tarpojatapahtuma TOJu 7.-9.11. Ylitornio
 37 osallistujaa 8 lippukunnasta
 Islannin Jamboree 20.-27.7.2014
 3 osallistujaa, kahdesta lippukunnasta
 Partiojohtajaperuskurssi monimuotokouluksena
 ei riittävästi ilmoittautuneita
lippukunnassa (LPKR).
 Scout-Infoon tehtiin juttuja aikuisten mahdollisuudesta osallistua partiotoimintaan (VR).
 Tehtiin Scout-Infon lukijakysely, jonka tulosten
perusteella lehden ulkoasua, jakelua ja
ilmestymistä kehitetään (VR).
 Piirin luottamushenkilöt tekivät
lippukuntavierailuja (PIHA).
 Aloitettiin piirileirin 2015 ja kansallisen
Kirkkopyhän 2015 valmistelut (PIHA).
Lapin Partiolaiset ry Toimintakertomus 2014 – ESITYS kevätkokoukselle 28.3.2015
4
Mittarit: Laadukas toiminta ja tapahtumat
Osallistujavuorokaudet piirin tapahtumissa jäsentä
kohden.
Suoritetut ikäkausien vaihe- ja päätösmerkit jäsentä
kohden. (Vuosien 2012-14 luvut sis. kaikki merkit, kuten
2011
2,91vrk
2012
0,97vrk
2013
1,25vrk
2014
1,91vrk
0,11kpl
2,31kpl
1,60kpl
1,67kpl
15
13
0
5
0
0
2
2
11
13
2
1
1
0
3
6
13
10
4
2
2
0
5
2
7
13
3
2
2
0
4
2
sudareiden jäljet, seikkailijoiden ilmansuunnat, väliilmansuunnat, taitomerkit, jne.)
Partiotaitokisojen osallistujavartioiden määrä sarjoittain:
Sudenpentu
Seikkailija
Oranssi
Vihreä
Sininen
Punainen
Ruskea
Harmaa
Jäsenmäärää kasvattaneet lippukunnat
Tilanteesta 31.12.2013 tilanteeseen 31.12.2014.
 Lapin Kiehiset Ja Kivekkäät ry
 Lapin Samoilijat ry
 Kallin Kanervat ry
 Pohjan Tytöt ja Sissit ry
 Inarin Tunturisudet ry
 Mellan Kiipijät ry
Lapin Partiolaiset ry Toimintakertomus 2014 – ESITYS kevätkokoukselle 28.3.2015
5
II Toimivat partion rakenteet
Jokaista lippukuntaa tuetaan, jotta partion harrastamismahdollisuudet Lapissa säilyvät.
Piirin ja lippukuntien välinen suhde on välitön, helppo ja suora.
Ikäkausirakenne toimii vakiintuneesti ja sitä sovelletaan lippukunnissa ja piirin toiminnassa tarpeen
mukaan. Jokaisella partiolaisella on mahdollisuus toimia ikäkausiohjelmansa mukaisesti. Seikkailijaja tarpojaikäkausiin kiinnitetään erityistä huomiota.
Toimenpiteet 2014
Tapahtumat 2014
 Tuettiin vaeltajatoimintaa eri puolilla piiriä (OR).
 Tammiluisto 18.-19.1. Rovaniemi
 osallistui 14 piirin luottamushenkilöä
 Tuettiin erityisesti seikkailija- ja tarpojaikäkausiohjelman järjestämistä partiotahdissa olemalla
yhteydessä suoraan tahdin kyseistä ohjelmaa
vastaavaan henkilöön (OR).
 Markkinoitiin kansallisia ja kansainvälisiä
tapahtumia ja projekteja piirilehdessä, nettisivuilla
ja piirin Facebook-sivulla (OR, VR).
 Tarjottiin lippukunnille apua omien nettisivujen
tekemiseen kevätkokouksen yhteydessä (VR).
 Ikäkausiohjelmat, Partiotahti Äläskeleponen
8.-9.2. Tervola
 Kahvila-Alue, Partiotahti Äläskeleponen
8.-9.2. Tervola
 Ollakko2020-seminaari 14.-15.3. Rovaniemi
 8 osallistujaa, 7 lippukunnasta,
9 piirin luottamushenkilöä
 Vierailtiin lippukuntien tapahtumissa (LPKR, PIHA).
 Tarpojatapahtuma TOJu 29.-30.3. Sodankylä
 Markkinoitiin pestiajatusta lippukuntiin mm.
soittokierroksella ja partiojohtajaperuskurssilla
(LPKR).
 Nettisivutyöpaja 29.3. Sodankylä
 4 osallistujaa, 4 lippukunnasta
 Otettiin koulutusrinki uudelleen käyttöön ja kerättiin
tietoa lippukunnista löytyvästä
koulutusosaamisesta ja potentiaalisista
pestittömistä henkilöistä (LPKR).
 Sääntömääräinen kevätkokous 29.3. Sodankylä
 Piirin vaeltajavisio 9.-10.5. Rovaniemi
 Kuksa -koulutus 3.6. Rovaniemi piiritoimisto
 6 osallistujaa, 5 lippukunnasta
 Muistutettiin lippukuntia Tervetuloa partioon –
kurssista ja kannustettiin uusien aikuisten mukaan
ottamista mm. soittokierroksella (LPKR).
 Eloluisto 29.-30.8. Rovaniemi
 4 osallistujaa 4 lippukunnasta ja
9 piirin luottamushenkilöä
 Mainostettiin Ko-Gi-kurssia mm. henkilökohtaisilla
kirjeillä (LPKR).
 Melontaretki lippukuntien johtajille 9.-10.8. Kemi
 7 osallistujaa 4 lippukunnasta
 Tehtiin syyskokouksen jälkeen kysely
vuosikokouksen järjestelyistä. Tulosten perusteella
järjestelyjä ja sisältöä kehitetään (PIHA).
 Järjestettiin kaksi Kuksa-koulutustilaisuutta, joissa
lippukuntien johtajia koulutettiin uuden
jäsenrekisterin käyttöön (PIHA).
 Järjestettiin Aikuistyyppistä asiaa -koulutus
syyskokouksen yhteydessä. Koulutuksessa
esiteltiin aikuistoimintaa ja tuotiin esille sen
erityispiirteitä (PIHA).
 Koordinoitiin piirin alueella valtakunnallisen
Lastenpäivän säätiön tuki (PIHA).
 Piirin talouden tukijalkoja olivat jäsenmaksutulot ja
valtionapu sekä adventtikalanterikampanja (TR).
 Adventtikalenterikampanja onnistui erinomaisesti ja
kalentereita myytiin yhteensä 6702, joka on 690
kalenteria enemmän, kuin edellisenä vuonna (TR).
 Lippukunnille hankittiin varainhankinnaksi
 Akela-/Sampo-kurssin starttikoulutus 16.8.
Kolari
 Akela-/Sampo-kurssi Rovaniemi 3.-5.10.
 Partiojohtajaperuskurssi
1.osa 3.-5.10. Rovaniemi, 2.osa 24.-26.10. Ylläs
 Kuksa -koulutus 26.10. Ylläs
 8 osallistujaa, 7 lippukunnasta
 Aikuistyyppistä asiaa -koulutus 26.10. Ylläs
 7 osallistujaa, 4 lippukunnasta
 Sääntömääräinen syyskokous 26.10. Ylläs
 Tarpojatapahtuma TOJu 7.-9.11. Ylitornio
 Pesti ja aikuisen ohjaaminen -moduuli 13.12.
Rovaniemi, piiritoimisto
 6 osallistujaa, 3 lippukunnasta
 Piirin samoajatapahtuma
 ei riittävästi ilmoittautuneita
joulupostikortti-paketteja, paketteja myytiin
kuitenkin vähän (TR).
Lapin Partiolaiset ry Toimintakertomus 2014 – ESITYS kevätkokoukselle 28.3.2015
6
Partiossa nuoret toteuttavat ja aikuiset tukevat. Aikuiset ovat lippukunnissa toiminnan ja
erityisesti ikäkausiohjelman tukijoita ja mahdollistajia. Lippukunnan johtajisto ja piirin
luottamushenkilöstö on sitoutunut. Pestijärjestelmä on käytössä, pestit ovat vaihtuvia ja nuoria on
kasvamassa vastuullisempiin tehtäviin. Pestit toimivat aikuisten sitouttajina ja toiminnan
selkeyttäjinä.
Toimenpiteet 2014
Tapahtumat 2014
 Piirin isojen tapahtumien johtajat pestattiin
tehtäviinsä (PIHA, OR).
 Akela/Sampo -startti 16.8. Kolari
 Esiteltiin mm. Scout-Infossa partiolaisten
vanhemmille mitä aikuinen voi tehdä partiossa
(VR).
 Partiojohtajaperuskurssi
1 osa 3.-5.10. Rovaniemi, 2 osa 24.-26.10. Ylläs
 Scout-Infon toukokuun numero tehtiin teemalla
”Aikuisena partiossa” ja sitä jaettiin myös
irtokappaleina elokuussa Pellon Korjuu tapahtumassa (VR).
 Akela-/Sampo-kurssi 3.-5.10. Rovaniemi
 Aikuistyyppistä asiaa -koulutus 26.10. Ylläs
 Päätettiin, että 1.1.2015 alkaen vuosittain yksi
Lapin Scout-Infon numero lähetetään jokaiseen
lappilaiseen partioperheeseen, jotta myös
sudenpentu- ja seikkailijaikäisten kotiin saadaan
tietoa Lapin partiotoiminnasta (PIHA, VR).
Mittarit: Toimivat partion rakenteet
Piirin jäsenmäärä
kaikki jäsenet
maksaneet jäsenet
maksamattomat jäsenet
Piirin toimivien lippukuntien lukumäärä.
Edustettujen lippukuntien lukumäärä kevätkokouksissa.
Edustettujen lippukuntien lukumäärä syyskokouksissa.
Yhteenlaskettu tarpoja-, samoaja- ja vaeltajaryhmien
lukumäärä.
Nuorten ja nuorten aikuisten (alle 29-vuotiaiden) osuus
lippukuntien hallituksissa.
Nuorten ja nuorten aikuisten (alle 29-vuotiaiden) osuus piirin
luottamushenkilöissä.
2011
1229
1089
140
20
10
8
13
2012
1058
844
214
19
4
9
16
2013
1248
874
374
19
7
6
28
#
36 %
42%
2014
1136
822
314
19
10
11
20
Ta ja Sa*
42%
72 %
71 %
70 %
43%
# =tietoa ei ole saatavilla, koska tätä kysyttiin vuosien 2012 ja 2013 vuosiselosteessa.
* =Partio-ohjelman vaeltajaohjelma ei ole sidottu ryhmään, joten ryhmien määrää ei kysytty vuosiselosteessa.
Adventtikalenterikampanjan parhaat lippukunnat
1. Kemijärven Tunturitytöt ja -pojat
 11,68 myytyä kalenteria/lippukunnan jäsen
2. Lapin Kiehiset ja Kivekkäät
 10,11 myytyä kalenteria/lippukunnan jäsen
3. Pohjolan Tytöt
 9,85 myytyä kalenteria/lippukunnan jäsen
Lapin Partiolaiset ry Toimintakertomus 2014 – ESITYS kevätkokoukselle 28.3.2015
7
III Lappilainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan
Lappilainen partiolainen on ylpeä omasta harrastuksestaan. Hän ymmärtää harrastuksen
mielekkyyden ja on saanut kokemuksia oppimiensa tietojen ja taitojen hyödyntämisestä. Omasta
toiminnasta viestiminen on tehokasta ja se rakentaa kuvaa partiotoiminnasta ja sen vaikutuksista.
Lappilainen partiolainen osaa kertoa omasta harrastuksestaan.
Toimenpiteet 2014
Tapahtumat 2014
 Aktivoitiin ja kehitettiin Facebookin käyttöä mm.
antamalla kaikille piirin luottamushenkilöille valmiudet
päivittää piirin FB-sivua. Avattiin Lapin Partiolaisten
Instagram-tili @lappipartio (VR).
 Talvileiri Ahava 17.-21.4. Inari,
Köysivaara
 Pyrittiin saamaan piirin kaikki toiminnanalat tekemään
viestintää (VR).
 Kannustettiin lappilaisia hakemaan SP:n nuorten
medialähettiläiden YSP-koulutukseen (VR).
 Lahjoitettiin Kolpeneen asumisyksikköön
adventtikalentereita ja saatiin mukavasti julkisuutta (VR).
 SP:n Suurjuhla 7.-8.6. Kouvola
 Toimiva partiojohtaja -tunnustuksen jako
partiotahti Äläskeleposessa
 Maaseutunäyttely Pellon Korjuu 9.-10.8
Pello
 Vapaaehtoisten päivä 3.12. Rovaniemi,
Sampokeskus
 Lippukunnat = piiri. Yhteistyö ja toiminta pyrittiin
kääntämään tarvelähtöiseksi ajatuksena, että toimivan
yhteistyön tuloksena lappilaiset (partiolaiset) sitoutuvat
partiotoimintaan ja jäsenmäärä kasvaa (LPKR).
 Pyrittiin siihen, että lippukuntatoimijoiden yhteiset jutut
piirin tapahtumien ja koulutusten myötä vahvistavat
tukiverkostoa ja mahdollistavat vertaistuen. Samalla se
kasvattaa piirin ME-henkeä. (LPKR)
 North Scout -tuotemalliston avulla partiolaiset näkyivät
partion ulkopuolella (PIHA).
 Aloitettiin yhteistyö Tiedekeskus Pilkkeen kanssa.
Pilkkeen väki oli kevät pt-kisoissa Rovaniemellä ja
syyskokouksessa Ylläksellä kertomassa metsässä
oppimisesta. Vierailtiin Pilkkeessä ja aloitettiin piirileirin
valmistelut Pilkkeen Mottimetsään (PIHA).
 Kannustettiin lippukuntia käyttämään partiolaisten
ansiomerkki- ja palkitsemisjärjestelmää johtajien
kannustamiseen ja palkitsemiseen mm. tiedottamalla
merkeistä Scout-Infossa (PIHA).
 Kutsuttiin Lapin kansanedustajat Ahava -talvileirille.
Valitettavasti kukaan ei ehtinyt osallistumaan (LEIRIN
STAABI, PIHA).
 Osallistuttiin aktiivisesti valtakunnalliseen partioviikon
Yhdessä parempi maailma -haastekampanjaan, jossa
tehtiin paljon pieniä hyviä töitä. Mellan Kiipijät sijoittuivat
kampanjassa kolmanneksi (PIHA).
Lapin Partiolaiset ry Toimintakertomus 2014 – ESITYS kevätkokoukselle 28.3.2015
8
Me lappilaiset partiolaiset -henki on vahva. Lappilaiset partiolaiset ovat kiinteä ryhmä. Partiota
tehdään ryhmissä. Naapurilippukunnat ovat läheisiä ja alueet toimivia. Lappilainen partiolainen toimii
aidosti ikäkautensa partio-ohjelman mukaisesti ja kaikissa ikäkausissa saadaan kokemuksia mehengestä.
Lappilainen partiolainen näkyy ja kuuluu. Viestintä on aikaansa seuraava ja sitä on piirin ja
lippukuntien välillä sekä piirin luottamushenkilöiden ja yksittäisten lappilaisten partiolaisten kesken.
Lappilaisista partiolaisista on hyvä ja nuorekas kuva. Piirinä Lapin Partiolaisilla on oma asemansa
kansallisessa partioliikkeessä ja lappilaisesta nuorisotyössä.
Toimenpiteet 2014
Tapahtumat 2014
 Selvitettiin viestinnän uudistustarpeita ja huomioitiin ne
piirin viestintää kehitettäessä (VR).
 Kaikki piirin tapahtumat lisäsivät
yhteenkuuluvuutta ja ylpeyttä
partiolaisuudesta.
 Osallistuttiin aktiivisesti partioneuvoston ja laajennettujen
valiokuntien päätöksentekoon (PIHA).
 Osallistuttiin Suomen Partiolaisten koulutuksiin ja muihin
tapahtumiin (PIHA).
 Piirin tapahtumien kautta lappilainen
partio näkyi ja kuului.
 Tuotiin esille partiolaisuutta julkisuudessa. Lappilainen
partio näkyi ja kuului Lapin lehdissä ja radiossa (PIHA).
 Osallistuttiin lappilaista nuorisoa koskevaan kehittämiseen
ja päätöksentekoon (PIHA)
 Osallistuttiin Partiomestarit tv-sarjan tekoon taloudellisesti.
Partiomestarissa piiriä edusti tarpojavartio Marakatit Pohjan
Tytöistä ja Sisseistä. Sarja kuvattiin kesällä ja se tuli
televisiosta syyskuussa. Marakatit sijoittuivat kolmanneksi
(PIHA).
 Oltiin aktiivisesti mukana Lapin järjestöstrategian
eteenpäinviemisessä, jossa mm. kartoitettiin Lapin kuntien
yhdistysten yhteistyön tilannetta (PIHA).
 Hankittiin piirille materiaalia ja välineitä, jotta partion
näkyvyyttä ulkopuolisille erilaisissa tapahtumissa ja
tilanteissa voidaan parantaa. Näkyvyyttä parannettiin mm.
piiritoimiston uusilla ikkunateippauksilla (PIHA).
Mittarit: Lappilainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan
Piirin omissa medioissa julkaistujen juttujen lukumäärä
lippukuntien ja piirin tapahtumista tai toiminnasta.
Lappilaisista partiolaisista tehtyjen lehti-, radio- ja muiden
mediajuttujen lukumäärä.
Osallistujavuorokaudet SP:n tapahtumiin, valiokuntiin,
partioneuvostoon, koulutuksiin ja muuhun toimintaan sekä
vierailut muihin piireihin ja muista piireistä.
Lapin Partiolaisten osallistumiset muiden nuoriso-, harraste- tai
vastaavien järjestöjen toimintaan tai näihin liittyviin
yhteistyöelimiin.
2011
34 kpl
2012
35 kpl
2013
31 kpl
2014
33 kpl
36 kpl
26 kpl
19 kpl
29 kpl
45 vrk
32 vrk
46 vrk
49 vrk
21 krt
13 krt
10 krt
10 krt
Lapin Partiolaiset ry Toimintakertomus 2014 – ESITYS kevätkokoukselle 28.3.2015
9
Hallinto
Ylintä päätäntävaltaa piirissä käyttävät piirin kevät- ja syyskokoukset. Piirin kokousten päätösten
täytäntöönpanosta huolehtii piirihallitus. Hallitukseen kuuluivat piirinjohtaja, piirin varajohtaja sekä
kuusi jäsentä. Hallitus suunnittelee ja ohjaa piirin toimintoja sekä valitsee tarvittavat projekti- tai
pysyvät ryhmät sekä vastaa piirin toiminnasta ja taloudesta. Käytännön asioista huolehtivat
järjestösihteeri sekä pestatut luottamushenkilöt. Järjestösihteerin esimiehenä toimii piirinjohtaja.
Piirin vuosikokoukset
- Kevätkokous 29.3. Sodankylässä, 24 virallista kokousedustajaa 10 lippukunnasta.
- Syyskokous 26.10. Kolarissa Ylläksellä, 29 virallista kokousedustajaa, 11 lippukunnasta.
Piirin kevätkokous asetti vaalitoimikunnan etsimään uusia piirihallituksen jäseniä syyskokousta
varten. Vaalitoimikunnan kokoonpano oli piirinjohtaja Leena Pernu, Kai Ryynänen (NaPo) ja Hanna
Hiltunen (MeKi) ja he kokoontuivat kolme kertaa. Lisäksi toimikunta piti yhteyttä puhelimitse ja
sähköpostitse.
Piirihallitus asetti piirin luottamushenkilöistä koostuvan strategiatiimin valmistelemaan piirin
strategiaa 2018. Tiimiin kuuluivat Julius Oförsagd, Maaret Arffman, Niilo Karjalainen, Jenna Silveri,
Sanna Koponen ja Mervi Saukkoriipi. Tiimi kokoontui seitsemän kertaa. Lippukuntien johtajistoille
ja piirin luottamushenkilöille järjestettiin Ollakko2020 -tapahtuma 14.-15.2. ja Eloluisto 30.8., joissa
piirin strategiaa 2018 valmisteltiin.
Piirihallitus
Vuosikokousten välillä päätösvaltaa käytti piirihallitus, joka kokoontui vuoden aikana 8 kertaa.
Hallituksen sihteerinä toimi Mervi Saukkoriipi. Suluissa osallistuminen kokouksiin.
piirinjohtaja
Leena Pernu
Napapiirin Tytöt
(7/8)
piirin varajohtaja
Maaret Arffman
Kallin Kanervat
(8/8)
ohjelma
Paula Päivinen
Pellon Pailakat
(8/8)
viestintä
Iiris Jakola
Kemijärven Tunturitytöt ja -pojat (8/8)
talous
Kirsi Lantto
Napapiirin Tytöt
(4/8)
jäsen
Heikki Korkala
Pohjan Tytöt ja Sissit
(6/8)
jäsen
Jenni Helaniva
Pellon Pailakat
(5/8)
Piirin edustajat valtakunnallisissa kokouksissa
Ajankohta Tapahtuma
22.-23.2
Partioneuvosto I ja piirinjohtajien
seminaari
22.2.
Laajennetut SP:n valiokunnat I
Paikka
Helsinki
Osallistuminen
Maaret Arffman
Helsinki
12.-13.4.
25.4.
26.-27.4.
19.-21.9.
25.10.
Laajennetut SP:n valiokunnat II
Partion strategia-ilta
Partioneuvosto II
Partioneuvoston tulevaisuusseminaari
Laajennetut SP:n valiokunnat III
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki
28.11.
28.-30.11.
22.-23.11.
Partiotyönantajat ry:n vuosikokous
Partioneuvosto III
Suomen Partiolaiset ry:n
XIII Jäsenkokous
Helsinki
Helsinki
Mikkeli
Paula Päivinen
Iiris Jakola
Riikka Kariniemi
Paula Päivinen
Leena Pernu
Leena Pernu
Leena Pernu
Iiris Jakola
Riikka Kariniemi
Leena Pernu
Leena Pernu
Leena Pernu (varsinainen edustaja)
Iiris Jakola (varsinainen edustaja)
Anna Kivelä (vara- ja nuorisoed.)
Pekka Muotka (vara- ja nuorisoed.)
Lapin Partiolaiset ry Toimintakertomus 2014 – ESITYS kevätkokoukselle 28.3.2015
10
Piirin luottamushenkilöt
Piirin luottamushenkilöitä eli luottiksia ovat kaikki piirin pestissä toimivat.
Yhteensä piirissä oli 28 luottista. Luottikset kokoontuivat yhdessä kaksi
kertaa kouluttautumaan ja suunnittelemaan toimintaa Tammiluistoon ja
yhdessä lippukunnanjohtajien kanssa Eloluistoon.
Työvaliokunta kokoontui vuoden aikana 19 kertaa.
piirinjohtaja
Leena Pernu
piirin varajohtaja
Maaret Arffman
järjestösihteeri
Mervi Saukkoriipi
Napapiirin Tytöt
Kallin Kanervat
Ansiomerkkitoimikunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa.
puheenjohtaja
Jouni Hilke
Napapiirin Pojat
jäsen
Kaisu Pirttilä
Lapin Kiehiset ja Kivekkäät
jäsen
Leena Pernu
Napapiirin Tytöt
Lippukuntaryhmä kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Alueilla toimivat alueohjaajaparit.
(ao=alueohjaaja)
puheenjohtaja ja Metsä-Lapin ao Asta Taali
Inarin Tunturisudet
Metsä-Lapin ao
Esa Marjomaa
Napapiirin Pojat
Kielaan ao
Sini Kurki
Ylläs-Partio
Kielaan ao
Katja Martimo (20.7. asti) Pohjolan Tytöt
Tunturi-Lapin ao
Outi Ahvenjärvi
Pellon Pailakat
Tunturi-Lapin ao
Riikka Kariniemi
Napapiirin Tytöt
koulutusohjaaja
Mari Ahmajärvi
Kätkän Kävijät
koulutusohjaaja
Sanna Koponen
Napapiirin Tytöt
lpk-koulutusvastaava
Tero Marin
Inarin Tunturisudet
pj-peruskoulutusvastaava ja varapj Jenna Silveri
Napapiirin Tytöt
Akela/sampokoulutusvastaava
Maria Tervonen
Napapiirin Tytöt
Ohjelmaryhmä kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. (oo = ohjelmaohjaaja)
puheenjohtaja ja pt-kisavastaava Paula Päivinen
Pellon Pailakat
tarpojaohjelmaohjaaja
Elli Niemelä
Ylläs-Partio
samoajaohjelmaohjaaja
Sanna Kangas
Napapiirin Tytöt
vaeltajaohjelmaohjaaja
Niilo Karjalainen
Keminmaan Kivekkäät
pt-kisavastaava
Antero Taikina-Aho
Kokkopartio (Pohjanmaa)
Viestintäryhmä kokoontui vuoden aikana 12 kertaa.
puheenjohtaja
Iiris Jakola
Kemijärven Tunturitytöt ja -pojat
Scout-Infon päätoimittaja
Matti Björninen
Mellan Kiipijät
nettisivuvastaava
Matti Silveri
Pohjolan Tytöt
Piiri-YSP
Essi Ranta (31.5. asti)
Napapiirin Tytöt
Anna Enbuske (1.6. alk.) Napapiirin Tytöt
Scout-Info toimitussihteeri
Mervi Saukkoriipi
Piirin alueen Yspi-koulutetut (neljä henkilöä) ovat pitäneet yhteyttä piiri-yspin johdolla.
Talousryhmä kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa, lisäksi on pidetty puhelinneuvotteluja.
puheenjohtaja
Kirsi Lantto
Napapiirin Tytöt
jäsen
Leena Pernu
Napapiirin Tytöt
jäsen
Jouni Hike
Napapiirin Pojat
Piirin adventtikalenteriasiamiehinä toimivat Leena Erkkilä ja Mervi Saukkoriipi.
Muita vastuuhenkilöitä:
Piirin edustaja valtakunnallisessa sisukoordinaatioryhmässä Päivi Karasti (Napapiirin Tytöt).
Piirileiri Loimu 2015 leirinjohtajat Sanna Koponen (Napapiirin Tytöt) ja Timo Helaniva (Kätkän Kävijät).
Kansallisen Kirkkopyhän 2015 vastaava Sirpa Nykänen (Napapiirin Tytöt).
Lapin Partiolaiset ry Toimintakertomus 2014 – ESITYS kevätkokoukselle 28.3.2015
11
Toimisto
Piiritoimistolla järjestösihteerinä toimi Mervi Saukkoriipi. Järjestösihteeri on osallistunut ryhmien
toimintaan ja kokouksiin tarpeen mukaan. Kirjanpidon hoiti Tilitoimisto Katteexi Oy ja piiritoimiston
siivoojana toimi Emma Napari.
Tilintarkastajana toimi Tuomas Enbuske (HTM) Rovaniemeltä ja varatilintarkastajana Risto Pauna
(HTM) Rovaniemeltä.
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaopiskelija Toni Kangasharju oli piirissä työssäoppimassa 17.3.-23.5.
Työssäoppimisjakso toteutettiin yhteistyössä Rovaniemen seurakunnan nuorisotyön kanssa.
Merkonomiopiskelija Minna Nissinen suoritti marraskuussa piiritoimistolla näyttötutkinnon osiot
toimistopalveluista ja asiakaspalvelusta.
Ounasvaaran
yläasteen
yhdeksäsluokkalainen
tutustumisjaksolla piiritoimistolla 26.-29.10.
Antti-Kalle
Karasti
oli
Työelämään
Kurssisuoritukset
Partiojohtajavaltakirjat
1/2014
2/2014
3/2014
4/2014
5/2014
6/2014
7/2014
8/2014
9/2014
10/2014
Hanna Alakulppi
Sini Kurki
Katja Lohiniva
Anne Marjakaarto
Tuula Oja
Martti Oja
Napapiirin Tytöt
Ylläs-Partio
Pellon Pailakat
Kallin Kanervat
Mellan Kiipijät
Mellan Kiipijät
- mitätöidään, virheellinen numerointi
Jenni Rautavaara
Pekka Muotka
Marikaisa Laiti
Napapiirin Tytöt
Napapiirin Pojat
Inarin Tunturisudet
Lapin Partiolaiset ry Toimintakertomus 2014 – ESITYS kevätkokoukselle 28.3.2015
12
Myönnetyt ansiomerkit
Suomen Partiolaiset ry:n ansiomerkit
Hopeinen Ansioristi
Leena Pernu
Napapiirin Tytöt
Collanin solki
Paula Päivinen
Katri Mattila
Napapiirin Tytöt
Napapiirin Tytöt
Louhisuden solki
Anna Enbuske
Rosa Coste
Napapiirin Tytöt
Napapiirin Tytöt
Collaninsolki ja -pinssi
Hopeinen ansioristi
Louhisudensolki ja -pinssi
Lapin Partiolaiset ry:n ansiomerkit
Hopeinen ansiomerkki
Julius Oförsagd
Kai Ryynänen
Keminmaan Kivekkäät
Napapiirin Pojat
Pronssinen ansiomerkki
Juho Kunelius
Laura Kunelius
Jani Koivusalo
Elina Koivusalo
Janne Jaako
Pohjan Tytöt ja Sissit
Pohjan Tytöt ja Sissit
Pohjolan Tytöt
Pohjolan Tytöt
Pohjolan Tytöt
Kultainen ansioplaketti
Hannu Happonen
Pohjan Tytöt ja Sissit
Hopeinen ansioplaketti
Lauri Kauppinen
Mauno Kauppinen
Raimo Lahdenperä
Ari ja Irene Kangasniemi
Lapin Partiolaiset ry:n ansiomerkit
Toimiva lappilainen partiojohtaja 2014 -tunnustus
Elli Niemelä
Ylläs-Partio
Toimiva lappilainen partiojohtaja -tunnustuksen merkki ja kello
Lapin Partiolaiset ry Toimintakertomus 2014 – ESITYS kevätkokoukselle 28.3.2015
13
Piirin partiotaitokilpailujen sijoitukset
Sudenpentu- ja seikkailijakilpailu Hiidenkirnu Rovaniemellä 16.5.
-
Järjestävä lippukunta Napapiirin Pojat
Sudenpennut: osallistui 7 pentuetta
1. Ninjat
Karun Sirkut ja Eräveljet
2. HaSu
Napapiirin Pojat
3. Pingviini
Mellan Kiipijät
Seikkailijat: osallistui 13 joukkuetta
1. Susi
Keminmaan Kivekkäät
2. Sössölööri
Lapin Kiehiset ja Kivekkäät
3. Kovoshetkat
Mellan Kiipijät
Kevät pt-kilpailu Hiidenkirnu Rovaniemellä 16.5.
-
Järjestävä lippukunta Napapiirin Pojat
Oranssi sarja: osallistui 3 vartiota
1. Marakatit
Pohjan Tytöt ja Sissit
2. Pullasorsat
Pohjan Tytöt ja Sissit
3. Lumikot
Kallin Kanervat
Vihreä sarja: osallistui 2 vartiota
1. Möhköfantit
Pellon Pailakat
2. Tuulihaukat
Korvatunturin Kävijät
Syys pt-kilpailu Tellus Pellossa 21.-22.9.
-
Järjestävä lippukunta Pellon Pailakat
Sininen sarja: osallistui 2 vartiota
1. Tatit
Napapiirin Tytöt
2. Marakatit
Pohjan Tytöt ja Sissit
Ruskea sarja: osallistui 4 vartiota
1. Siin' Rinkka-Akka Ylläs-Partio
2. Jänöset
Napapiirin Tytöt
3. Turboankat
Kemijärven Tunturitytöt ja -pojat
Harmaa sarja: osallistui 2 vartiota
1. TiRiVi
Kätkän Kävijät, Lapin Samoilijat,
Napapiirin Tytöt
2. Tuurihaukat
Pohjan Tytöt ja Sissit
SM-partiotaitokilpailujen sijoitukset
Talvi SM-kisa 2014 POLARpop 8.-9.3. Hämeenlinna
Kevät SM Valliralli 7.6. Luumäki
 ei osallistujia piiristä
Syys SM Raulin Riimit, Salo 4.–5.10.
 Ruskea, Jänkäkurppa, Pellon Pailakat, sijoitus 7.
Kisaseita kiertopalkinto 2014
Pohjan Tytöt ja Sissit
Lapin Partiolaiset ry Toimintakertomus 2014 – ESITYS kevätkokoukselle 28.3.2015
14
Osallistumiset partiotilaisuuksiin
Ajankohta Tapahtuma
23.1., 3.10. Ohjelman, Koulutuksen ja Alueen
toimihenkilöpäivät
24.1., 2.10. Viestinnän toimihenkilöpäivät
25.-26.1.
YSP-koulutus
23.2.
Haloo ohjelmaseminaari
11.-13.6.
Partion toimihenkilöpäivät
22.5., 26.8. Kuksa koulutus
Paikka
SP/Helsinki
Osallistuminen
Mervi Saukkoriipi
SP/Helsinki
SP
SP/Hki
SP/Viro
SP/Helsinki
25.8.
31.3., 25.8.
22.5., 7.9.,
8.10.
Adventtikalenteripäivä
SP:n puheenjohtajien puhelintunnit piirinjohtajille
Jäsenmäärän kasvuun liittyvät skype-kokoukset
SP:n kanssa
SP/Helsinki
SP
SP
Toimihenkilöiden kuukausittaisia eri
toiminnanalojen skype-kokouksia
SP/skype
Mervi Saukkoriipi
Anna Enbuske
Paula Päivinen
Mervi Saukkoriipi
Mervi Saukkoriipi
Tapio Nykänen
Mervi Saukkoriipi
Leena Pernu
Maaret Arfman
Iiris Jakola
Leena Pernu
Mervi Saukkoriipi
Mervi Saukkoriipi
Vierailuja lippukuntiin ja muita muistamisia
Ajankohta Tapahtuma
16.5.
Piirihallitus vieraili piirin kevätkisoissa,
samassa yhteydessä ansiomerkkien jako
28.8.
Aikuisinfo
Paikka
Rovaniemi
Osallistuminen
Leena Pernu
Pello
5.12.
Rovaniemi
Heikki Korkala
Jenni Helaniva
Leena Pernu
Rovaniemi
22 osallistujaa
13.12.
Itsenäisyyspäivänaaton iltakirkko,
samassa yhteydessä ansiomerkkien jako
Lellun yllätyskiitosteet
Vierailut piiriin
Ajankohta Tapahtuma
8.-9.2.
Vierailu partiotahti Äläskeleposessa
8.-9.2.
20.2.
20.2.
15.3.
18.-19.4.
10.8.
Paikka
Tervola
Osallistuminen
Sanna Salu
Suurjuhlan ohjelmapäällikkö
Tervola
Kaisa Johto
SP:n partiokasvatusvaliokunta
Rovaniemi Soile Oikkonen
Kuksan projektiryhmä
Rovaniemi Leena Pernu
Partio-ohjelman Road show!
Vierailu partiotahti Äläskeleposessa
Vierailu piiritoimistolla uuteen
jäsenrekisteriin liittyen
Napapiirin Tyttöjen K35 vieraili
piiritoimistolla
Vierailu piiritoimistolla ja Ollakko2020 Rovaniemi Harri Länsipuro
-tapahtumassa
SP:n puheenjohtaja
Vierailu Ahava -talvileirillä
Inari
Harri Länsipuro SP:n pj
Niina Johansson SP:n varapj
Opus-päivä
Pello
Saara Heinänen,
Opus on uudistettu piirin ja
SP:n hallituksen jäsen
keskusjärjestön työnjako lippukuntien
Maaret Arffman, Jenni Helaniva,
tukemiseksi
Heikki Korkala, Leena Pernu,
Paula Päivinen, Mervi Saukkoriipi
Lapin Partiolaiset ry Toimintakertomus 2014 – ESITYS kevätkokoukselle 28.3.2015
15
Osallistumiset muihin tilaisuuksiin
Ajankohta Tapahtuma
11.2.
Nuoret, netti ja nuorisotyö -koulutus
(Verkkonuorisotyön valtakunnallinen
kehittämiskeskus ja Lapin AVI)
6.5.
Vaikuta Somella -koulutus (Soste ry)
2.6.
Aluehallintoviraston nuorisotyöntekijäkokous
29.8.
Opi tekemään tiedote -koulutus
(OK-opintokeskus)
7.10.
Aluehallintoviraston nuorisotyöntekijäkokous
13.11.
Maakunnallisen luontokasvatuksen
yhteistyöryhmän kokous
Lapin nuorisopiirijärj. työntekijöiden aamukahvit
(nuorisojärjestöjen verkosto)
12.2.
- Lapin Partiolaiset
28.3.
- Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri
5.6.
- Lapin Sosiaali- ja Terveysturvayhdistys
27.8.
- SPR:n Lapin piiri
29.9.
- Lapin Partiolaiset => Tiedekeskus Pilke
3.11.
- Rovalan Nuoret/Tyttöjen Talo
2.12.
- Aluehallintovirasto/nuorisotyö
Paikka
Osallistuminen
Rovaniemi Mervi Saukkoriipi
Rovaniemi Mervi Saukkoriipi
Rovaniemi Mervi Saukkoriipi
Oulu
Iiris Jakola
Mervi Saukkoriipi
Rovaniemi Mervi Saukkoriipi
Rovaniemi Mervi Saukkoriipi
Rovaniemi Mervi Saukkoriipi
Lippukunnanjohtajat 2014
Lippukunta
Kunta
Lippukunnanjohtaja
Inarin Tunturisudet ry
Kallin Kanervat ry
Karun Sirkut ja Eräveljet ry
Kemijärven Tunturitytöt ja -pojat ry
Keminmaan Kivekkäät ry
Kiirunapartio ry
Kitkankiertäjät ry
Korvatunturin Kävijät ry
Kätkän Kävijät ry
Lapin Kiehiset Ja Kivekkäät ry
Lapin Samoilijat ry
Mellan Kiipijät ry
Muonion Susipirkat ry
Napapiirin Pojat ry
Napapiirin Tytöt ry
Njálat ry
Pellon Pailakat ry
Pellon Väyläveikot ry
Pohjan Tytöt ja Sissit ry
Pohjolan Tytöt ry
Seitapartio
Tervolan Jatulitytöt ja -pojat ry
Ylläs-Partio ry
Inari
Keminmaa
Tornio
Kemijärvi
Keminmaa
Enontekiö
Posio
Savukoski
Kittilä
Sodankylä
Rovaniemi
Ylitornio
Muonio
Rovaniemi
Rovaniemi
Utsjoki
Pello
Pello
Tornio
Kemi
Rovaniemi
Tervola
Kolari
Anitta Kuusinen
Sanna Niskakoski
Tarja Mäkelä
Anniina Pyhäjärvi
Pekka Saario
Erika Ikonen
Aarni Moisio
Reija Aaltonen
Timo Helaniva
Henna Poikela
Ville-Pekka Jokela
Anne Korva
Taija Hemminki
Tapio Nykänen
Anna Kivelä
Juha Reinola
Katja Lohiniva
Ari Korteniemi
Sami Pohjanen
Jani Koivusalo
Juhani Perälä
Annastiina Rytkönen
Elli Niemelä
Lapin Partiolaiset ry Toimintakertomus 2014 – ESITYS kevätkokoukselle 28.3.2015
16
Jäsenistö 2014
Piirin varsinaisia jäseniä ovat piirihallituksen hyväksymät rekisteröidyt partiolippukunnat.
perust. piirin jäs.
1946
28.09.1976
1933
28.09.1976
1954
26.03.1977
1960
01.09.1977
1959
01.09.1977
1949
01.09.1977
1948
01.09.1977
1958
01.09.1977
1954
01.09.1977
1961
22.10.1977
1946
22.10.1977
1917
29.11.1977
1973
07.02.1978
1946
01.04.1978
1950
28.10.1978
1979
29.05.1979
1962
21.04.1981
1950
29.08.1981
1936
15.10.1982
1982
16.10.1982
1983
03.02.1984
1962
29.11.1985
1988
15.12.1988
1992
23.04.1993
1994
17.12.1994
1977
15.09.1995
Lippukunta
Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry
Lapin Samoilijat ry
Seitapartio
Kallin Kanervat ry
Keminmaan Kivekkäät ry
Napapiirin Pojat ry
Napapiirin Tytöt ry
Pellon Pailakat ry
Pellon Väyläveikot ry
Karun Sirkut ja Eräveljet ry
Kemijärven Tunturitytöt ja Pojat ry
Pohjan Tytöt ja Sissit ry
Kitkankiertäjät ry
Veitsiluodon Metsänkävijät ry
Muonion Susipirkat ry
Kiirunapartio ry
Inarin Tunturisudet ry
Mellan Kiipijät ry
Pohjolan Tytöt ry
Simon Kuutit ry
Korvatunturin Kävijät ry
Totto-Partio ry
Ylläs-Partio ry
Kätkän Kävijät ry
Njalat ry
Tervolan Jatulitytöt ja -pojat ry
kaikki maks. kaikki maks. kaikki maks.
2012 2012 2013 2013 2014 2014
53
24
4
24
68
115
184
71
4
36
25
93
1
1
7
11
88
51
28
5
17
4
35
63
6
40
1058
39
15
4
20
58
91
150
58
3
26
22
79
1
1
5
4
70
45
22
3
13
3
25
49
5
33
844
69
22
4
27
74
130
227
75
4
37
40
107
1
1
7
11
121
64
33
5
22
4
37
79
6
41
1248
41
13
4
19
57
97
168
52
3
16
28
72
1
1
4
1
87
44
29
3
15
4
28
51
4
32
874
76
29
4
31
69
97
199
54
3
27
23
120
1
1
3
1
127
58
32
3
18
4
35
87
4
30
1136
52
28
4
21
52
61
135
46
3
16
22
83
1
1
3
1
105
48
26
3
5
4
28
51
2
21
822
Muut piirin alueen lippukunnat
Partiolippukunta Kielaat (Ranua), Kemin Versot ry, Keron Kiertäjät (Pelkosenniemi), Tornion Versot
ry, Kemin Metsänkävijät ry, Kemin Kotkat (yhdistynyt PoTy:n kanssa), Sompion Samoilijat
(Vuotso), Kemin Suuntaveljet ry ja Sallan Erauspojat ry.
Jäsentiedot ovat Jäsenrekisteri Kuksasta tilanteesta 31.12.
Aluejako kunnittain
Tunturi-Lappi: Enontekiö, Muonio, Kolari, Kittilä, Utsjoki, Inari, Sodankylä, Savukoski
Metsä-Lappi: Pelkosenniemi, Salla, Kemijärvi, Posio, Ranua, Rovaniemi
Kielas: Pello, Ylitornio, Karunki, Tornio, Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola.
Lapin Partiolaiset ry Toimintakertomus 2014 – ESITYS kevätkokoukselle 28.3.2015
17
Kaavio jäsenmäärästä
Jäsenmaksunsa maksaneet jäsenrekisteristä tilanteesta 31.12.
Tuloslaskelma
Lapin Partiolaiset ry Toimintakertomus 2014 – ESITYS kevätkokoukselle 28.3.2015
18
Tase
Lapin Partiolaiset ry Toimintakertomus 2014 – ESITYS kevätkokoukselle 28.3.2015
19
HUIPPU PIIRI,
HUUTO KIIRI,
TÄÄLTÄ TULEE
LAPPI!
Lapin Partiolaiset ry Toimintakertomus 2014 – ESITYS kevätkokoukselle 28.3.2015
20