Ohjeita palvelusetelitoiminnasta

HELSINGIN KAUPUNKI
Sosiaali- ja terveysvirasto
Suun terveydenhuolto
3.11.2015
Ohjeita yksityishammaslääkäreille Helsingin kaupungin suun terveydenhuollon palvelusetelitoiminnasta 1.1.2016 alkaen
1. Palvelusetelihammaslääkärilistalle hakeutuminen tai toiminnan lopettaminen
 1.1.2016 alkavaan palvelusetelitoimintaan uudeksi palveluntuottajaksi hakeutuvien hammaslääkärien tulee toimittaa hakeutumislomake, vaaditut todistukset, henkilökohtaisesti allekirjoittamansa kriteerit-lomake sekä hammaslääkärikohtainen hinnastopohjaan täydennetty hinnastonsa
Helsingin kaupungin Kirjaamoon, viimeistään 20.11.2015 klo 15.00. Hinnasto tulee samanaikaisesti toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen [email protected] niin, että se on perillä viimeistään 20.11.2015 klo 15.00.
 Nykyisten palvelusetelihammaslääkärien tulee toimittaa hammaslääkärikohtainen hinnastonsa
(jokaiselta hammaslääkäriltä oma hinnasto) sähköpostilla viimeistään 20.11.2015 klo 15.00 osoitteeseen [email protected] .
 Mahdollisuus hakeutua palvelusetelitoimintaan seuraavan kerran ja tarkistaa hintoja järjestetään
alustavan suunnitelman mukaan 1.6.2016.
 Jos yksityishammaslääkäri haluaa toimia palvelusetelihammaslääkärinä useammalla vastaanotolla, hänen tulee toimittaa hyväksymiskriteereissä mainitut selvitykset ja hinnastot erikseen
kunkin vastaanoton osalta.

Palvelusetelihammaslääkäriksi hyväksytty hammaslääkäri voi vaihtaa vastaanottoa, jos kaikki hyväksymiskriteerit täyttyvät uudenkin vastaanoton osalta ja hänen ilmoittamansa hinta pysyy samana. Hammaslääkärin on toimitettava uuden vastaanoton osalta hyväksymiskriteereissä mainitut selvitykset suun terveydenhuollon ostopalveluyksikköön.
o
Jos kyseessä oleva uusi vastaanotto on yhteisvastaanotto, jossa kaikilla jo toiminnassa mukana olevilla palvelusetelihammaslääkäreillä on samat hinnat, vastaanotolle tuleva uusi palvelusetelihammaslääkäri voi käyttää kyseisiä hintoja, vaikka hänellä olisi edelleen eri hinnasto
sillä vastaanotolla, jolla on toiminut aikaisemmin.
 Jos palvelusetelihammaslääkäri lopettaa toimintansa tai vaihtaa vastaanottoa, hänen tulee ilmoittaa asiasta kuukautta aikaisemmin kirjallisesti joko sähköpostilla tai kirjeitse suun terveydenhuollon ostopalveluyksikköön.
 Suuhygienisti voi aloittaa palvelusetelitoiminnassa sen jälkeen, kun hän on osoittanut täyttävänsä
hyväksymiskriteerit ja hänelle on terveyskeskuksessa tehty Effica-tunnus. Myös suuhygienistin
lopettaessa toiminnan tulee asiasta ilmoittaa kirjeitse tai sähköpostilla suun terveydenhuollon ostopalveluyksikköön
1
HELSINGIN KAUPUNKI
Sosiaali- ja terveysvirasto
Suun terveydenhuolto
3.11.2015
 Palvelusetelihammaslääkärin tulee ilmoittaa terveyskeskukselle, minkä ajan sisällä uusi potilas
pääsee hänelle hoitoon (Vaihtoehdot: Viikon sisällä, Kahden viikon sisällä, Kolmen viikon sisällä, Kuukauden sisällä, Kahden kuukauden sisällä, Kolmen kuukauden sisällä, Neljän kuukauden sisällä, Ei toistaiseksi uusia asiakkaita). Hoitoonpääsyaikoja koskevista muutoksista ilmoitetaan sähköpostitse osoitteella [email protected] tai puhelimitse ostopalveluhammashoitajille.
 Mikäli palvelusetelihammaslääkäri haluaa internetissä olevan vertailulaskurin lisätiedoissa ilmoitettavan, että hammaslääkäri voi palvella potilasta myös ruotsin kielellä, hammaslääkärin on ilmoitettava siitä suun terveydenhuollolle ja toimitettava todistus ruotsin kielen vähintään tyydyttävästä suullisesta taidosta, mikäli todistusta ei ole jo aikaisemmin toimitettu.
 Mikäli palvelusetelihammaslääkäri haluaa internetissä olevan vertailulaskurin lisätiedoissa ilmoitettavan, että vastaanotolle on esteetön pääsy myös pyörätuolilla, siitä voi ilmoittaa hinnastolomakkeen lisätietoja-kohdassa.
2. Palvelusetelipotilaan hoito
 Potilas voi saada palvelusetelin suun terveydenhuollon
o päivystyksestä ensiavun jatkohoitoon
o hammashoitolasta kokonaishoitoon
o ajanvarauksesta yksittäisen lohkeaman hoitoon
o ajanvarauksesta tutkimukseen
 Palvelusetelin saanut potilas voi hakeutua kenelle tahansa Helsingin kaupungin suun terveydenhuollon palvelusetelihammaslääkäriksi hyväksymälle yksityishammaslääkärille.
 Palvelusetelihammaslääkäri vastaa ajanvarauksesta. Aikaa annettaessa tulee varmistaa potilaan
helsinkiläisyys/oikeus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston järjestämään hoitoon ja
potilaan yhteystiedot. Suun terveydenhuollossa ei vastata potilaiden osoitteita tai puhelinnumeroita koskeviin kyselyihin.
o
Vuoden 2014 alusta alkaen henkilön oikeus valita kiireettömän hoidon hoitopaikka on
laajentunut. Tämän myötä palvelusetelillä hoitoon voi tulla myös muita kuin helsinkiläisiä.
Edellytyksenä on potilaan tekemä ja terveyskeskuksen hyväksymä ilmoitus siitä, että potilas valitsee hoitopaikakseen Helsingin. Tämän jälkeen asiakasta kohdellaan kuten helsinkiläistä. Mikäli puolestaan helsinkiläinen potilas on tehnyt ilmoituksen terveydenhoidon
siirrosta toiseen kuntaan, potilaalla mahdollisesti olevan palvelusetelin voimassaolo päättyy siirtopäivästä lukien, vaikka hoito jäisikin kesken.
 Kun potilas saapuu vastaanotolle, hän antaa palvelusetelihammaslääkärille palvelusetelinsä,
joka muodostuu:
o hoitosuunnitelman tai tutkimuspyynnön sisältävästä PALSE-lomakeesta
o tarkastus-statuksesta (vain kokonaishoidon palvelusetelissä)
o mahdollisista rtg-kuvista CD-levykkeelle tallennettuna. Rtg-kuvien tallennusmuoto on
BMP tai JPEG (*.jpg), ne eivät edellytä erillistä ohjelmaa tiedoston avaamista ja tallentamista varten.
2
HELSINGIN KAUPUNKI
Sosiaali- ja terveysvirasto
Suun terveydenhuolto

3.11.2015
Tutukimuspalveluseteli ja lohkeamapalveluseteli lähetetään potilaalle e-kirjeenä
ilman liitteitä ja röntgenkuvia.
 Potilas voi hankkia palvelusetelillä vain terveyskeskuksen PALSE-lomakkeella pyydettyjä
toimenpiteitä.
o
Terveyskeskushammaslääkärin tekemä hoitosuunnitelma tulostetaan palveluseteliin Effica-potilastietojärjestelmästä. Se kertoo, mitä toimenpiteitä palveluseteli sisältää.
Terveyskeskuksen omassa toiminnassa käytetään joidenkin koodien lopussa a-, b.-, c- tai
muita kirjaimia, jotka toimivat erottelukoodina tietyissä tilanteissa eikä palvelusetelihammaslääkärin tarvitse niistä välittää.
o
Palvelusetelin hoitosuunnitelmaa ei voi laajentaa käsittämään hoitosuunnitelmassa
mainitsemattomia hampaita tai muuta hoidontarvetta. Palvelusetelillä tehtäväksi
suunniteltujen hoitotoimenpiteiden poikkeamat sallitaan vain tietyissä rajoissa. On esimerkiksi mahdollista, että hoitoa annettaessa yksityishammaslääkäri havaitsee, että potilas
tarvitsee tilattua toimenpidettä laajemman toimenpiteen: yhden pinnan täytteen sijaan tarvitaankin useamman pinnan täyte, juurihoito tai poisto. Tämän kaltaiset muutokset hoitosuunnitelmassa ovat hyväksyttäviä, ja vaikuttavat myös kaupungin subventioon eli palvelusetelin arvo muuttuu toimenpidettä vastaavaksi. Palvelusetelihammaslääkäri on velvollinen sopimaan potilaan kanssa näistä hoitosuunnitelman muutoksista, sillä ne
voivat vaikuttaa myös potilaan palvelusetelihammaslääkärille maksamaan omavastuuosuuteen.
o
Jos palvelusetelihammaslääkäri havaitsee, että tarvittava hoito poikkeaa tilatusta hoidosta
merkittävästi, esimerkiksi tavanomaisen paikan sijasta tarvittaisiinkin keraaminen täyte tai
proteettinen kruunu ja muutos on hammaslääketieteellisesti perusteltu, hänen on pyydettävä suun terveydenhuollon ostopalveluyksiköltä muutosta palvelusetelin sisältöön. Hammaslääkärin tulee itse olla puhelimitse yhteydessä ostopalveluista vastaaviin hammaslääkäreihin, potilasta tai toimistohenkilöä ei voi edellyttää soittamaan ostopalveluhallintoon.
o
Mikäli hoitosuunnitelmassa on proteettista tai purentafysiologista hoitoa, palvelusetelihammaslääkäri voi käyttää valitsemaansa hammaslaboratoriota. Hänen tulee sopia
hammaslaboratorion kustannuksista potilaan kanssa.
o Palvelusetelihammaslääkäri ei voi laskuttaa Helsingin kaupunkia mahdollisesti tekemästään tutkimuksesta kokonais-, ensiavun jatko- tai lohkeamapalvelusetelihoidon yhteydessä.
o
Mikäli hoitosuunnitelman laatimisen jälkeen on ilmaantunut uutta hoidontarvetta, potilaan
tulee hakeutua uudelleen terveyskeskukseen. Vaihtoehtoisesti palvelusetelihammaslääkäri ja potilas voivat sopia tämän uuden hoidontarpeen toteuttamisesta KELA-korvattuna
yksityishammashoitona. Tällöin Helsingin kaupunki ei ole osapuolena asiassa eikä korvaa
hoidosta mitään.
 Hoidon annettuaan palvelusetelihammaslääkäri kirjaa annetun hoidon potilasasiakirjoihinsa.
Koska palvelusetelilain mukainen rekisterinpitäjä palvelusetelitoiminnassa on terveyskeskus, hoidosta kirjatut käyntikohtaiset potilasasiakirjamerkinnät tulee lähettää laskutuksen
yhteydessä Helsingin kaupungille, samoin mahdollisesti otetut rtg-kuvat.
3
HELSINGIN KAUPUNKI
Sosiaali- ja terveysvirasto
Suun terveydenhuolto
3.11.2015
 Jos asiakas on tyytymätön saamaansa hoitoon, hän voi tapauksesta riippuen vaatia virheen oikaisua tai uutta suoritusta, vahingonkorvausta jne. Palvelusetelikäytännössä tämä on palvelun
tuottavan hammaslääkärin ja asiakkaan välinen asia, koska heidän välilleen syntyy sopimussuhde ja sitä koskevat kuluttajaoikeuden säännökset.
 Suuhygienistin suorittama parodontologinen hoito
o
Mikäli palvelusetelihammaslääkärillä on suuhygienisti palveluksessaan, suuhygienisti voi
toteuttaa osaamistaan vastaavan osuuden hoitosuunnitelmassa mainitusta parodontologisesta hoidosta. Tällöin käytetään toimenpideluokituksen kohdan SDE (parodontologinen
perushoito suuhygienistillä) toimenpidekoodeja.
o
Suuhygienisti ei ole palveluntuottaja, joten hoidosta vastaavan palvelusetelihammaslääkärin sv-numero tulee liittää laskuun ja se kirjataan Helsingin kaupungin suun terveydenhuollon potilastietojärjestelmään.
 Erikoishammaslääkäritasoinen hoito
o
Potilas voi hankkia palvelusetelillä vain perushoitoa.
o
Mikäli hoitosuunnitelman toteuttaminen edellyttää palvelusetelihammaslääkärin arvion
mukaan erikoishammaslääkärin antamaa hoitoa, potilaasta tulee tehdä lähete Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen kuntien suun erikoishoidon yksikköön (PKS-SEHYK), PL
6670, 00099 Helsingin kaupunki. Potilas saa tarvittaessa kutsun PKS-Sehykistä konsultaatiokäynnille ja/tai hoitoon. Potilasta tulee informoida, että mahdollisesti tarjottava hoito
tehdään erikoishammaslääkäritaksoin. Konsultaatiokäynnistä potilaalle tuleva maksu on
60–80 euroa.
Lisätietoa hakuun liittyvistä asioista on verkkosivulla:
http://www.hel.fi/static/sote/suunte/palse
4