KOULUTUSPAKETTI

E-DECO: Opettajien coaching-taitojen kehittäminen, sähköisten ympäristöjen käyttö ja yrittäjähenkisyys
DE
CO
E-DECO. OPETTAJIEN COACHING-TAITOJEN KEHITTÄMINEN,
SÄHKÖISTEN YMPÄRISTÖJEN KÄYTTÖ JA YRITTÄJÄHENKISYYS
KOULUTUSPAKETTI
E-DECO Project No: 2013-1-FI1-LEO05-12566
E-DECO-projektista
Opetushenkilökunta tarvitsee kaikilla koulutustasoilla uudenlaista asennetta sekä uusia työkaluja ja
menetelmiä, joiden avulla he voivat tukea opiskelijoiden oppimista ja pyrkimystä kohti ammatillisia
tavoitteita. E-DECO-projektin (vv.2013-2015) tarkoituksena on ollut auttaa opettajia toimimaan
innovatiivisesti, kehittämään ammattitaitoaan ja tukemaan opiskelijoiden kehittymistä kohti
yrittäjähenkisyyttä, jota nykyajan työmarkkinoilla tarvitaan. E-DECO tarjoaa opettajille ja kouluttajille
seuraavat työkalut:
1. COACHING-TAITOJEN KEHITTÄMINEN: coaching-työkaluja oppimiseen sitouttamiseksi sekä
tukemaan tavoitteiden saavuttamista.
2. E-OPPIMISYMPÄRISTÖJEN KÄYTTÖ: esimerkkejä sähköisen ympäristön perustyökaluista ja
niiden käyttämisestä päivittäisessä opetustyössä.
3. YRITTÄJÄHENKISYYS: mm. interaktiivinen E-DECO-virtuaalipeli, joka motivoi sitoutumaan ja
tukee yrittäjähenkistä ajattelutapaa. Innovatiivinen ajattelutapa tarkoittaa poistumista
mukavuusalueelta ja sitä, että asiat uskalletaan tehdä uudella tavalla.
E-DECO-aineisto kehittää ja edistää coaching-työkalujen käyttöä opettamisessa ja ohjaamisessa.
Tavoitteena on, että opiskelijat voivat ottaa vastuun omista tavoitteistaan ja kehittävät yrittäjämäistä
ajattelutapaa. Työkalut soveltuvat monenlaisiin ohjaustilanteisiin.
YHTEISTYÖKUMPPANIT
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu www.haaga.helia.fi
[email protected]
Politeknika Ikastegia Txorierri, Espanja www.txorierri.net
Landstede, Alankomaat
www.landstede.nl
Norton Radstock College, Iso-Britannia
www.nortcoll.ac.uk
Marijampoles Profesinio Rengimo Centras, Liettua
www.mprc.lt
2
Sisällysluettelo
E-DECO-koulutuspaketin käyttö ...............................................................................5 LÄMMITTELYHARJOITUKSIA ....................................................................................6 MENETELMIÄ PALAUTTEENANTOON ...........................................................................7 COACHING OHJAUSMENETELMÄNÄ ............................................................................8 COACHING-TYÖKALUJA ....................................................................................... 11 Swot-analyysi................................................................................................ 11 Interventiot .................................................................................................. 13 Vuorovaikutustyökaluja .................................................................................... 14 KUUNTELU ................................................................................................ 14 PEILAAMINEN ............................................................................................. 16 YHTEENVEDOT ............................................................................................ 18 KYSYMINEN ................................................................................................ 20 Tavoitteiden asettaminen ja coaching-prosessin hallinta............................................ 25 SMART: Tavoitteen asettaminen ...................................................................... 26 GROW-malli ............................................................................................... 29 TOIMINNAN SUUNNITTELU .............................................................................. 31 Arvojen käsittely ........................................................................................... 33 ARVOYMPYRÄ ............................................................................................. 35 Päätöksenteko .............................................................................................. 41 Osaamisen kartoittaminen ................................................................................... 42 OSAAMISPYLVÄS .......................................................................................... 42 NAVIGOINTI KOHTI ONNISTUMISTA .................................................................... 44 Vertaiscoaching ............................................................................................. 47 E-OPPIMISYMPÄRISTÖJÄ ...................................................................................... 48 WhatsApp .................................................................................................... 49 QR-koodin lukijaohjelma .................................................................................. 50 Skype ......................................................................................................... 51 Blogit ......................................................................................................... 52 3
Sovellukset .................................................................................................. 53 Sosiaalinen media .......................................................................................... 54 Verkkohakupalvelut ........................................................................................ 55 Lisää sähköisiä työkaluja .................................................................................. 56 COACHING e-oppimisympäristössä ....................................................................... 58 ENNAKKOTEHTÄVIÄ e-oppimisympäristöissä ........................................................... 59 YRITTÄJÄHENKISYYDEN EDISTÄMINEN ...................................................................... 61 Yrittäjyystesti ............................................................................................... 62 Riskinotto .................................................................................................... 65 Innovaatiot: idean löytäminen ja tarkastelu ........................................................... 66 IDEOINTI – MAHDOLLISUUKSIEN AVAAMINEN: ”KYLLÄ, ja …” ...................................... 66 IDEOIDEN ja VAIHTOEHTOJEN LÖYTÄMINEN ......................................................... 66 IDEAN VIEMINEN KÄYTÄNTÖÖN ja TESTAAMINEN ................................................... 67 IDEAN KEHITTÄMINEN LIIKETOIMINNAKSI PELAAMALLA ............................................. 68 VISIOIDEN JAKAMINEN - TANGRAM .................................................................... 70 IDEAN MYYMINEN ......................................................................................... 71 E-DEKO-KOULUTUKSEN RAKENTAMINEN ................................................................... 72 OPETTAJIEN COACHING-TAITOJEN KEHITTÄMINEN, E-OPPIMISYMPÄRISTÖJEN KÄYTTÖ JA
YRITTÄJÄHENKISYYS ....................................................................................... 72 Koulutuksen alkuun ...................................................................................... 72 Loppuun ................................................................................................... 73 Lähteet, kirjallisuus ja linkit ................................................................................ 75 Projektin rahoitukseen on saatu tukea Euroopan komissiolta. Euroopan komissio ei ole vastuussa
julkaisun sisältämien tietojen käytöstä missään muodossa.
LLP-Leonardo da Vinci TOI, hankkeen numero: 2013-1-FI1-LEO05-12566
4
E-DECO-koulutuspaketin käyttö E-DECO voi auttaa opettajia olemaan ”edupreneureita” eli yrittäjämäisen ajattelun ja
oppimisen edistäjiä. E-DECO-koulutuspaketissa on aineistoa ja harjoituksia, joita voi vapaasti
hyödyntää erilaisissa koulutuksissa sisällön ja siihen osallistuvien henkilöiden tarpeiden
mukaan. Paketti sisältää toiminnallisia harjoituksia erilaisiin tilanteisiin:
Lämmittely- ja palautteenantoharjoituksia
Coaching-työkaluja
E-oppimisympäristöjä
Yrittäjähenkisyyden edistäminen
E-DEKO-koulutuksen rakentaminen
E-DECO-harjoitukset ovat osallistavia. Osallistujien keskinäinen luottamus ja kunnioitus ovat
olennaisia koulutuksen onnistumiseksi.
5
LÄMMITTELYHARJOITUKSIA
Lämmittelyyn ja ryhmäytymiseen kannattaa varata aikaa. Lämmittelystä on hyötyä myös
silloin, kun koulutus on hyvin lyhyt. Näin ihmiset heittäytyvät paremmin harjoituksiin ja
osallistuvat intensiivisemmin. Kouluttaja voi tietenkin toteuttaa harjoitukset haluamallaan
tavalla.
Korttipeli
Käytä kuvakortteja: Osallistujat saavat satunnaiset 3–5 korttia.
Tehtävänä on vaihtaa kortteja muiden kanssa 10 minuutin aikana niin, että kukin
osallistuja kerää korttisarjan, joka kuvaa tämän arvoja, kiinnostuksen kohteita,
kokemuksia, unelmia ja niin edelleen. Osallistujat esittelevät itsensä ryhmälle.
Ihmisbingo
Luo helppo bingopeli valitsemalla satunnaisesti erilaisia kiinnostuksen kohteita ja
mieltymyksiä kuvaavia kortteja. Tehtävänä on saada selville, mistä kukakin
pitää. Vaihtoehto: osallistujat etsivät jokaiseen taulukon kohtaan sopivan
henkilön ja kirjoittavat tämän nimen siihen.
3 faktaa
Osallistujien tehtävänä on kertoa itsestään kolme asiaa, joista yksi on vale.
Seuraavana olevan henkilön tulee arvata, mikä asioista on vale.
Osallistujat haastattelevat
vasemmalla puolellaan olevaa henkilöä. Parista piirretään kuva ja hänet
esitellään ryhmälle.
Mielikuvitusleikki
Osallistujat kiertävät ja juttelevat lyhyesti kaikkien paikalla olevien kanssa. Tämän
jälkeen osallistujat valitsevat sopivat henkilöt seuraaviin: kenen kanssa ryöstäisit
pankin/siivoaisit kellarin/matkustaisit maailman ympäri veneellä? Osallistujat luovat
henkilöstä profiilin ja perustelevat valintansa.
6
MENETELMIÄ PALAUTTEENANTOON
Viisi sormea
– Miten hyvin päivä vastasi odotuksiasi?
– 1 sormi= ei ollenkaan, 5 sormea = erinomaisesti
– Palaute kannattaa ainakin joskus kerätä niin, että kaikki sulkevat silmänsä
ja vain kurssin vetäjät näkevät palautteen
Fyysinen ilmaisu, paikan valinta
– Miten tyytyväinen olet omaan panokseesi tänään?
– 1 = ei ollenkaan tyytyväinen (vasen seinä), 5 = täysin tyytyväinen, en olisi
voinut toimia paremmin (oikea seinä)
Tarrat/merkit, vihreä ja punainen
– Miten tyytyväinen olet omaan panokseesi tänään?
– 1 = en ollenkaan tyytyväinen, 5 = täysin tyytyväinen, en olisi voinut toimia
paremmin
Linjat – paikan merkitseminen
– Missä määrin olisit valmis käyttämään koulutusaineistoa organisaatiossasi?
Puhekapula
– Vapaamuotoinen palautteenanto käyttämällä mitä tahansa viestikapulaa,
palloa tms.
Asteikko 1–10
Vapaamuotoiset kommentit post-it-lapuille
Piirtäminen: miltä tuntuu – osallistujat voivat kommentoida esimerkiksi työpajan
alussa tehtyä piirrosta.
7
COACHING OHJAUSMENETELMÄNÄ
ICF:n määritelmä (International Coaching Federation, http://www.coachfederation.org/):
”Coaching on luottamuksellinen, luova ja tavoitteellinen yhteistyösuhde. Se inspiroi
asiakasta hyödyntämään kokonaisvaltaisesti henkilökohtaisen ja ammatillisen
potentiaalinsa.”
Coaching on läsnä opettajan asenteessa aina, kun hän jättää vastuun tavoitteen
määrittelystä opiskelijalle. Tavoitteen asettamista opettaja voi tukea käyttämällä erilaisia
harjoituksia ja esittämällä mm. vahvoja kysymyksiä. Kysymykset, keskustelu ja
vuorovaikutus tukevat opiskelijaa selkeän tavoitteen asettamisessa ja kannustavat sen
saavuttamisessa.
Periaate coachingissa on, että opiskelija on itse vastuussa omasta motivaatiostaan,
oppimisprosessistaan ja päätöksistään. Opettajan on hyvä tunnistaa, että kaikki opiskelijat
eivät etene samalla vauhdilla. Coachaajana opettaja auttaa, muttei tee asioita tai kanna
vastuuta opiskelijan puolesta.
Opiskelijaa ei kuitenkaan jätetä yksin etenemään tavoitettaan kohden, sillä coachaaja –
ja kenties myös vertaisryhmä - on tukemassa ja kannustamassa:
•
•
•
•
•
•
Rakenna luottavainen suhde opiskelijaan. Pidä kunnioittava asenne ja ole avoin
hänen kokemuksensa tuomaan osaamiseen.
Tue, motivoi ja herättele opiskelijan omaehtoista kasvua. Tämä auttaa myös
tehokkaan henkilökohtaisen oppimispolun / päätöksenteonpolun/ vastuun
rakentamisessa.
Anna palautteessasi opiskelijalle mahdollisuus omiin oivalluksiin.
Tue opiskelijaa hänen oman kehityksensä määrittelemisessä.
Keskustele opiskelijan kanssa motivaatioista, kunnianhimoista ja uskomuksista sekä
yleensä asioita, jotka johtavat sitoutumiseen ja onnistumisiin.
Anna opiskelijan pohtia omaa rooliaan oppimisprosessissa. Käy tätä keskustelua sekä
kahden kesken että ryhmässä. Keskustelkaa myös edistymisestä ja tavoitteista.
Tutustu coachin ydintaitoihin ja mieti, mikä niissä on haastavinta juuri sinulle
ohjaajana/opettajana:
http://www.icffinland.fi/ydintaidot/
8
KESKUSTELU 1: Mitä coaching on? Mitä sana coach merkitsee sinulle?
Tämä pohdinta on tärkeä coachingin merkityksen tai tavoitteiden ymmärtämiseksi.
Mitä eroa on Coachaamisella ja..
‐ Opettamisella
‐ Ohjaamisella
‐ Konsultoinnilla
‐ Informoimisella


Oma rooli coachaajana: ajattelutapa / taidot / työkalut
Coaching mahdollistaa uudenlaisen aikuisten tai opettajan ja oppilaan välisen suhteen
(ks. transaktioanalyysimalli: Eric Berne)

Coachingin elementit: tavoitteiden asettaminen, ratkaisulähtöisyys, keskittyminen
resursseihin, vahvuudet ja henkilökohtainen vastuu

Tärkeää on uskoa jokaisen yksilön mahdollisuuksiin.
9

Opettajan on joskus tarpeen määrittää työskentelyn rajat ja antaa neuvoa, miten tulee
toimia. Tällainen neuvominen ei kuulu coachingiin, vaikka se onkin osa opettajan työtä
ohjaajana. On hyvä todeta ääneen, milloin siirtyy coachaajasta vaikkapa mentoriksi.
KESKUSTELU 2: Eettiset kysymykset coachingissa
Millaisia eettisiä kysymyksiä opiskelijoiden coachaaminen voi nostaa esiin?
ICF:n eettisen toiminnan standardit: http://www.coachfederation.org/Ethics/
Hyvien käytäntöjen jakaminen.
Erilaisista tilanteista voidaan keskustella pienissä ryhmissä:



–
–
–
–
–
–
Opiskelija haluaa, että kerrot vastaukset, koska niin opettajat tekevät.
Kollegasi pyytää sinua ottamaan vastuullesi oppilaan, jolla on psyykkisiä
ongelmia, sillä olethan sinä coach.
Olet coachannut opiskelijaa uran valinnassa. Opiskelijan mielestä olet vastuussa
päätöksestä, jota hän nyt katuu.
Opiskelija haluaa sinun coachaavan häntä yrityksen perustamisessa.
Yrityksen liikeidea on vahvasti ristiriidassa arvojesi kanssa.
Olet luvannut pitää coaching-keskustelut luottamuksellisina. Olet keskustellut
yhdestä tapauksesta kollegasi kanssa, ja nyt opiskelija on saanut tietää, että et
ole pitänyt viimeisintä keskustelua omana tietonasi.
Opiskelija haluaa vaihtaa coachia, sillä hän ei pidä tyylistäsi (liian suora, hieman
haastava tms.).
IDEA: Tee QR-ARTIKKELEITA coachingin eettisistä kysymyksistä ja haasteista. Ks. E‐DECO‐aineiston kohta E‐oppimisympäristöt.
10
COACHING-TYÖKALUJA
Swot-analyysi
SWOT-analyysi on hyvä työkalu coaching-prosessissa, sillä sen avulla opiskelija tai
coachattava voi tarkastella henkilökohtaisia resurssejaan pyrkiessään kohti tavoitettaan.
Seuraavaa mallia voidaan käyttää joko itsekseen pohtien tai coachaajan kanssa
keskustellen.
HENKILÖKOHTAINEN SWOT-ANALYYSI

Sisäiset vahvuudet ja heikkoudet

Ulkoiset mahdollisuudet ja uhkat
Vahvuudet – OMAT SISÄISET VAHVUUDET
Heikkoudet – OMAT SISÄISET HEIKKOUDET
Mahdollisuudet – ULKOISET MAHDOLLISUUDET
Uhkat – ULKOISET UHKAT
SWOT‐YHDISTELMÄT
VAHVUUDET–MAHDOLLISUUDET: Miten voin varmistaa, että vahvuuteni tukevat mahdollisuuksiani? Miten hyödynnän vahvuuksiani? (VOIMALINJA)
HEIKKOUDET–MAHDOLLISUUDET: Miten voin kehittää heikkouksiani tai ottaa ne huomioon niin, että ne eivät estä minua hyödyntämästä mahdollisuuksiani?
VAHVUUDET–UHKAT: Miten voin hyödyntää vahvuuksiani niin, että ulkoiset uhkat eivät toteudu?
HEIKKOUDET–UHKAT: Miten voin pienentää riskiä, että heikkouteni ja ulkoiset uhkat alkavat ruokkia toisiaan?
11
SWOT-VAIHTOEHTO
Hyvä vaihtoehto edellä esitellylle SWOT-analyysille on tehdä SWOT-analyysi mind map muodossa:
http://www.biggerplate.com/mindmaps/z37RrRqW/personal-development-swotanalysis
12
Interventiot
Coaching-tapaamisessa interventio on tapa, jolla coachaaja vaikuttaa keskustelun
etenemiseen. Esimerkiksi näin:
Kuuntelu
Ilmaise, että seuraat opiskelijan puhetta: nyökkää, hymähtele.
Toista sana tai pari, hymyile, kurtista kulmiasi.
Anna palautetta
Näytä, että olet kuullut ja ymmärtänyt. Voit esim. omin sanoin
tiivistää mitä kuulit. Käytä peilausta.
Selvennä
Jäsennä opiskelijan viesti, pistä asioita loogiseen
järjestykseen ja kohtaa opiskelijan kanssa ristiriitaisuuksia.
Vahvista
Reagoi siihen,mitä opiskelija sanoo. Tee selventäviä
kysymyksiä. Hae vastauksia kysymällä esim:"Mitä voit kertoa
tästä lisää?”
Innosta
Rohkaise ja innosta opiskelijaa puhumaan sekä tutkimaan ja
hankkimaan lisätietoja.
Lisää
Esitä lisäkysymyksiä, jos coachina havaitset oleelliseksi saada
lisätietoa opiskelijasta. Muista etiikka ja tiedon intressi.
Löydä lähteitä
Haasta. Esitä vastakohta asialle, jota opiskelija edistää. Tällä
tarkistetaan, miten itsenäinen hän on – tai stimuloidaan uusia
ajatuksia.
Keskeytä
Keskeytä opiskelija ja ohjaa keskustelu toiseen suuntan
Informoi
Hiljaisuus
Arvioi
Valista (varoen). Kommunikoi joku kriittinen asia.
Hiljaisuus antaa opiskelijalle mahdollisuuden ajatella tai
jäsentää kysymyksiä tai tietoa rauhassa. Hiljaisuuden
interventiota voidaan soveltaa kaikkien vaiheiden aikana.
Koulumaailmassa coachaamis-prosessiin kuuluu usein
arviointia. Arvioi ennalta määrityn kriteeristön tai
tunnistettavan raamin mukaan.
13
Vuorovaikutustyökaluja
KUUNTELU
Arkipäivän keskusteluissa muutamme helposti rooliamme puhujasta kuuntelijaksi ja
päinvastoin. Muutokset ovat usein nopeita ja yllättäviä, emmekä ole niistä suoraan
tietoisia. Kuuntelija ei aina ole passiivinen ja vastaanottava. Hän voi keskeyttää puhujan,
kommentoida tai tuomita tämän sanomisia, jättää puheet huomiotta, nauraa puhujalle,
esittää kysymyksiä tai väittää vastaan.
Coachatessaan ohjaaja tai opettaja omaksuu erilaisen kuuntelijan roolin, jossa hän:

kuuntelee opiskelijaa tarkkaavaisesti keskeyttämättä

keskittyy keskustelun sisältöön eikä reagoi muihin ärsykkeisiin

eläytyy opiskelijan tunnemaailmaan

säilyttää empaattisen katseyhteyden opiskelijaan

motivoi opiskelijaa jatkamaan puhumista pienillä eleillä ja merkeillä

antaa pitkienkin hiljaisten hetkien kulua, jos opiskelija tuntuu olevan omien
ajatustensa tai tunteidensa vallassa

ei kerro opiskelijalle omaa mielipidettään

hyväksyy opiskelijan oman totuuden varauksetta

tiedostaa omat ajatuksensa ja painaa ne tietoisesti taka-alalle

tiedostaa omat tunteensa ja hallitsee ne

pitää ajatuksensa nykyhetkessä ja coaching-tilanteessa

pitää yllä pysyvää, mutta näkymätöntä yhteyttä opiskelijaan.
Tavoitteena on luoda tilanne, jossa opiskelija tuntee, että hänet hyväksytään ja otetaan
vakavasti ja että häntä tuetaan ja arvostetaan. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi
valmentajan on kehitettävä monia ominaisuuksiaan: empatia, herkkyys, omanarvontunto sekä
kuuntelu-, havainnointi- ja keskittymiskyky.
Kun mainittu tilanne on luotu ja opiskelija kokee coachaajan olevan kiinnostunut, hänen
luottamuksensa kasvaa ja hän voi jättää huolensa taakseen. Opiskelija voi tämän jälkeen
tuntea olevansa samalla tasolla coachaajan kanssa, jolloin he voivat työskennellä yhdessä
opiskelijan oman sisäisen totuuden löytämiseksi.
14
KUUNTELUHARJOITUS:
Testaa harjoitusta toisen kouluttajan kanssa: Älä kiinnitä ensimmäisellä kuuntelukerralla
huomiota kuulemaasi. Kuuntele sama toisen kerran huolellisesti ja tarkkaile eroa.
Pariharjoitus
Kertokaa tarina 2–3 minuutissa (esimerkki: Mitä tein aamulla / Mistä pidän ja miksi)
Ensimmäisellä kerralla: älä kuuntele keskittyneesti
Toista tarina
Toisella kerralla: kuuntele keskittyneesti
Miltä tämä tuntui kertojasta ja kuuntelijasta? Antakaa palautetta.
Vaihtakaa rooleja.
Keskustelkaa koko ryhmän kanssa, miltä harjoitus tuntui ja kirjoittakaa havaintoja post-itlapuille
Miltä tuntuu, kun sinua kuunnellaan?
Miltä tuntuu, kun kuuntelet keskittyneesti?
Pohdi kuuntelutaitojasi: missä voisit kehittyä?
15
PEILAAMINEN
Kun keskustelemme toisen ihmisen kanssa, herätämme keskustelukumppanissamme
ajatuksia, tunteita, mielleyhtymiä ja parhaassa tapauksessa saamme hyväksynnän
käsityksillemme. Tarkkailemme kuuntelijaamme ja olemme kiinnostuneita siitä, miten tämä
ottaa sanottavamme vastaan ja reagoi siihen. Havainnoimalla tietoisesti, miten muut
ihmiset peilaavat käyttäytymistämme, voimme saada tukea henkilökohtaiseen
edistymiseemme.
Ympäristömme reaktiot meihin paljastavat jotain niin itsestämme kuin
ympäristöstämmekin. Jokapäiväisessä elämässämme emme useinkaan saa peilausta, josta
olisi meille hyötyä. Monilla meistä ensimmäiset traumat liittyvät vanhemmilta tai
opettajilta tulleeseen negatiiviseen peilaukseen, jonka seurauksena olemme muodostaneet
selviytymiskeinoja. Näistä lapsuudessa hyödyllisistä keinoista rakentuu ns. sisäistettyjä
malleja. Ne muodostavat käsityskykymme, ajattelutapamme, tunteemme ja
käyttäytymisemme. Näiden mallien ymmärtäminen ja empaattinen integrointi on keskeisenä
aiheena monissa terapia- ja coaching-istunnoissa sekä itsensä tiedostamiseen keskittyvissä
työpajoissa.
On monia tapoja reagoida ihmisten puheisiin ja peilata niitä. Alla on lueteltu kuusi erilaista
peilausmenetelmää, joista katsomme yhden sopivimmaksi coaching-prosesseihin.
Välinpitämätön peilaus
Vähättelevä peilaus
Liioitteleva peilaus
Vakava ja suora peilaus
Narsistinen peilaus
Arvostava peilaus
Esimerkkinä edellisistä:
Pieni tyttö juoksee keittiöön ja kertoo innostuneena äidilleen koulupäivän tapahtumista:
”Äiti, meillä oli tänään kokeet ja minä sain kympin! Opettaja sanoi, että minä sain luokan parhaan
tuloksen. Pojat olivat aika kateellisia.”
Välinpitämätön peilaus
(Äiti jatkaa keittiöaskareita reagoimatta lapseen. Hänen olemuksessaan ei tapahdu muutoksia tytön
puheen aikana.) ”Pese kätesi! Ruoka on valmista.”
Vähättelevä peilaus
16
(vaimealla äänellä) ”Tulet saamaan paljon hyviä arvosanoja vastakin, koska tytöt ovat aina parempia
kuin pojat. Minäkin sain koulussa aina parhaita arvosanoja, mutta eipä siitä ole juuri hyötyä ollut.”
Liioitteleva peilaus
(innostuneella äänellä) ”Tulet saamaan vastaisuudessakin paljon hyviä arvosanoja. Huomisesta
lähtien teet ahkerasti töitä, jotta sinusta tulee luokan paras! Muutaman vuoden päästä suoritat
ylioppilastutkinnon, menet yliopistoon, saat hyvän työpaikan ja tienaat paljon rahaa!”
Vakava ja suora peilaus
(vakavalla ja välinpitämättömällä äänellä) ”Oletko jo tehnyt läksysi? Tämän päivän tapahtumilla ei ole
mitään merkitystä huomisen kannalta!”
Narsistinen peilaus
(keskeyttää askareensa) ”Niinkö? Se tuokin mieleeni oman koulumenestykseni sinun iässäsi. Hyvät
suoritukset motivoivat minua entistä suurempiin saavutuksiin. Tiesitkös, että minun aikanani koulut
olivat…” (jatkaa oman tarinansa kertomista)
Arvostava peilaus
(keskittyy lapseen ja ottaa katsekontaktin) ”Sehän on hienoa, kulta! Olen hyvin ylpeä sinusta! Mitä jos
juhlistaisimme tätä tapausta hieman. Mikä sinulle maistuisi?”
***
Tunnemme luultavasti kaikki nämä tyylit. Käytämme niitä huomaamattamme päivittäisissä
tilanteissa emmekä tiedosta tyylien seurauksia ja niiden synnyttämiä tunteita
keskustelukumppaneissamme.
Coaching-prosessissa on tärkeää peilata opiskelijaa tavalla, joka tukee hänen edistymistään
sekä tavoitteen saavuttamista. Valmentajan on olennaisen tärkeää kehittää arvostavaa
peilaustekniikkaa ja käyttää sitä coaching-tapaamisissa. On myös hyödyllistä tunnistaa
valmentajalle itselleen tutuin peilaustyyli sekä tyyli, jota hän käyttää tiedostamattomasti.
Valmentajalle on hyödyksi kokea viisi negatiivista peilaustapaa harjoitusten kautta ja
havainnoida, miten ne vaikuttavat hänen omiin ajatuksiinsa ja tunteisiinsa. Näin hän
kykenee ymmärtämään paremmin, miksi niitä tulisi välttää.
PEILAAMISHARJOITUS: Selitä, mitä peilaaminen on, mikä sen tarkoitus on ja mihin
tässä harjoituksessa pyritään.
Jaa osallistujille peilaamista käsittelevä aineisto, jonka avulla voitte harjoitella
peilaamistyylejä. Harjoitelkaa pareittain aiheita, kuten ”Työtoveri kertoo haasteistaan
oppilaan kanssa”.
Työskennelkää pareittain ja miettikää, miten opettajat voivat hyödyntää peilaamista
opiskelijoiden kanssa. Tunnistakaa peilaamistilanteita päivittäisestä elämästä. Miten omia
peilaamistaitoja voi kehittää päivittäisessä vuorovaikutuksessa?  Jakakaa kokemuksia
ryhmän kanssa.
17
YHTEENVEDOT
Kun avaudumme ja alamme puhua elämästämme, uskomuksistamme ja tunteistamme,
haluamme olla varmoja, että meitä ymmärretään ja että viesti välittyy kuuntelijalle
vääristymättömänä. Koemme, että meitä ymmärretään, jos keskustelukumppanimme kuulee
puheistamme jotain, mikä pitää paikkansa, mutta mitä emme sanoneet suoraan. Tämä
kokemus rakentaa luottamusta ja auttaa meitä havainnoimaan sisäistä totuuttamme ja
avaamaan itseämme keskustelun aikana.
Kun opiskelija puhuu coaching-prosessin aikana pitkään, valmentajan tulee vetää hänen
sanomansa yhteen ja pyytää opiskelijaa vahvistamaan tai korjaamaan johtopäätöstä. Näin
coachaaja voi varmistaa ymmärtäneensä opiskelijan puheet oikein.
Yhteenveto voi kerätä kokoon ja tuoda esille tärkeitä näkökohtia ja faktoja. On tärkeää
käyttää yhteenvedossa opiskelijan sanastoa, mutta samalla muotoilla sisältö uudella tavalla.
Myös puheen tunneperäinen sisältö voidaan ottaa esiin yhteenvedon painopisteenä.
Coachaaja voi aistia rivien välistä tunteita, joita opiskelija ei välttämättä mainitse suoraan.
Molemmissa tapauksissa valmentajan on pyydettävä opiskelijaa vahvistamaan yhteenvedon
todenperäisyys omasta näkökulmastaan.
Rationaalinen yhteenveto
Tässä yhteenvetomuodossa coachaaja keskittyy:

erottelemaan opiskelijan puheesta tärkeimmät näkökohdat

havainnoimaan avainsanoja

kyselemään faktoista ja yksityiskohdista prosessin hahmottamiseksi

ymmärtämään loogiset riippuvuudet ja syy-seuraussuhteet

toistamaan sisällön neutraalisti eri sanoilla

selventämään ja tarkentamaan keskeisimpiä seikkoja

jäsentämään tilannetta yhteenvedon yhteydessä

kuvailemaan tilanteen kronologisesti

käyttämään opiskelijan tyyliä ja sanastoa yhteenvedossa.
Coachaaja voi aloittaa yhteenvedot seuraavilla rakenteilla:
− ”Mikäli ymmärsin oikein, ...”
− ”Saanko vetää yhteen tähänastisia asioita?”
− ”Jotta varmistun siitä, että olen ymmärtänyt sinut oikein, haluaisin vetää yhteen tähän
asti kuulemiani asioita.”
18
Emotionaalinen yhteenveto
Tässä yhteenvetomuodossa coachaaja keskittyy:

havainnoimaan lausuntojen tunneperäistä sisältöä

tulkitsemaan piilotettuja tunneperäisiä viestejä

tulkitsemaan opiskelijan ruumiinkieltä ja eleitä

havainnoimaan opiskelijan intonaatiota, artikulaatiota ja puhenopeutta

havaitsemaan ristiriidat ja ottamaan ne puheeksi

osoittamaan sanallisesti myötätuntoa opiskelijaa kohtaan

kiinnittämään huomiota omiin tunteisiinsa ja niiden syihin

pohtimaan tunneperäistä sisältöä seikkaperäisesti.

Coachaaja tekee yhteenvedot tunneperäisistä asioista ns. ehdotuslauseiden avulla.
Ehdotuslauseet ovat jotain toteamuksen ja kysymyksen väliltä. Niissä ei ole suoria
kysymyssanoja, mutta ne esitetään kysyvästi.
Yhteenvetojen tekemistä tunneperäisistä asioista voidaan pitää ehdotusten tarjoamisena.
Opiskelijan reaktio ilmaisee valmentajalle, osuiko ehdotus oikeaan. Jos näin on, opiskelija
vahvistaa toteamuksen ja rentoutuu.
Esimerkki:
Opiskelija: ”En tiedä mistä aloittaisin. Kaikki tuntuvat haluavan minulta jotain ja vielä yhtä
aikaa!”
Valmentaja: ”Tunnet olosi stressaantuneeksi ja uupuneeksi…?”
Opiskelija: ”Lapseni eivät kuuntele minua! En tiedä, miten voisin motivoida heidät tekemään
kotiläksynsä!”
Valmentaja: ”Tunnet itsesi päivä päivältä huolestuneemmaksi ja avuttomammaksi…?”
TIIVISTÄMISHARJOITUS:
Esittele aihe näyttämällä, miten kysymysten esittäminen, kuunteleminen ja tiivistäminen
toimivat yhdessä.


Harjoitelkaa esimerkkejä koko ryhmän kanssa. Kysy osallistujilta: mistä pidät eniten
työssäsi/kotikaupungissasi/harrastuksessasi? Tiivistä vastaukset. Pyydä muita
kokeilemaan.
Harjoitelkaa pareittain. Jaa aineisto tämän jälkeen.
19
KYSYMINEN
Käytämme arkielämässä usein kahdenlaisia kysymyksiä: avoimia ja suljettuja. Coachingprosessissa on hyödyllistä käyttää myös muunlaisia kysymyksiä, jotka auttavat opiskelijaa
käymään läpi oman todellisuutensa tutkimattomia alueita. Valmentajan on tärkeää tehdä
ero erilaisten kysymysten välillä ja valita oikeat kysymystyypit kuhunkin tilanteeseen.
Suljetut kysymykset
Kysymyksiä, joihin voidaan vastata suoraan ”kyllä” tai ”ei”, kutsutaan suljetuiksi
kysymyksiksi. Valmentajan esittäessä suljetun kysymyksen on ainoastaan rajalliset
vastausmahdollisuudet. Opiskelija voi luonnollisesti vastata myös suljettuihin kysymyksiin
muutoin kuin vain myöntävästi tai kieltävästi. Suljetut kysymykset eivät kuitenkaan
kannustaa opiskelijaa aktiivisuuteen.
Tietyissä tilanteissa suljettujen kysymysten esittämisestä on hyötyä: esimerkiksi jos
valmentajan on varmistuttava, että hän on ymmärtänyt opiskelijan vastauksen oikein tai jos
opiskelija ei kykene vastaamaan avoimeen kysymykseen ja valmentajan on tarjottava valmis
vastaus suljetun kysymyksen kautta. Suljettuja kysymyksiä voidaan käyttää myös todellisuutta
koskevan tiedon varmistamiseen tai aktiivisten ehdotusten esittämiseen.
Tarkoittaako se, että et muuttanut suuntaa?
Pyritkö välttämään juuri riippuvuutta?
Tukeeko perheesi sinua työnhaussa?
Teetkö usein päätöksiä, jotka hylkäät lähes välittömästi?
Näetkö itsesi luovana ihmisenä?
Ovatko työtoverisi tyytyväisiä uuteen järjestelyyn?
Avoimet kysymykset
Avoimet kysymykset antavat vastaajalle aktiivisen roolin. Avoin kysymys alkaa yleensä
kysymyssanalla mikä, milloin, missä, kuka, miksi tai miten:
Mikä motivoi sinut aloittamaan opiskelut?
Miten pitkälle ystäväsi ovat tietoisia nykyisestä tilanteestasi?
20
Milloin haluaisit nähdä ensimmäiset tulokset?
Kuka muu on kiinnostunut coaching-tavoitteestasi?
Mikä motivoi sinut hakemaan kyseistä työtehtävää?
Keneltä pyysit apua?
Ei ole suositeltavaa esittää miksi-kysymyksiä suoraan, sillä ne voivat antaa opiskelijalle
vaikutelman, että hänen sanomisiaan ei hyväksytä. Väärinkäsitysten välttämiseksi miksikysymykset voidaan muotoilla uudestaan käyttämällä toisia kysymyssanoja: esimerkiksi
”Mikä oli syy siihen, että...?”
Ratkaisukeskeiset kysymykset
Siinä missä suljetut kysymykset ovat suuntaavia ja avoimet kysymykset neutraaleja,
ratkaisukeskeiset kysymykset painottavat opiskelijan mahdollisuuksia. Ne vapauttavat
opiskelijan luovuuden ja kannustavat häntä tutkimaan erilaisia positiivisia mahdollisuuksia.
Ratkaisukeskeiset kysymykset ovat avoimia kysymyksiä, jotka tarjoavat työkaluja ratkaisun
löytämiseen:
Mitä onnistuneita askeleita olet ottanut kohti tavoitettasi?
Milloin olit viimeksi tyytyväinen työhösi?
Miten arvokasta opintojen päättäminen on sinulle itsellesi?
Mitä pitäisi tapahtua, jotta saisit niitä kaksi lisää viikossa?
Valmentajan on suositeltavaa pystyä esittämään ratkaisukeskeisiä kysymyksiä aina tilanteen
salliessa. On monia tapoja muuttaa suljettu tai avoin kysymys ratkaisukeskeiseksi
kysymykseksi.
Suljettu kysymys / Avoin kysymys / Ratkaisukeskeinen kysymys
Oletko tyytyväinen nykyiseen toimistoosi? Mitä mieltä olet nykyisestä toimistostasi? Miten
toimistosi voisi toimia vielä paremmin?
Onko sinun selvitettävä tämä ongelma yksin? Miten voit selvittää tämän ongelman?
Kuka voi tukea sinua ongelman selvittämisessä?
Tunnetko olosi energisemmäksi maanantaisin? Millainen olo sinulla on maanantaisin?
Milloin viimeisten viikkojen aikana tunsit itsesi erityisen vahvaksi?
21
Tuntuuko sinusta, että suoriudut kokeiden aiheuttamasta stressistä? Millaisen olon kokeiden
aiheuttama stressi saa sinussa aikaan? Miten selviydyt kokeiden aiheuttamasta stressistä?
Näkökulmaa muuttavat kysymykset
Toisinaan on hyödyllistä kysyä vastausta toisen henkilön näkökulmasta. Näkökulmaa muuttavat
kysymykset saavat opiskelijan tarkastelemaan tilannetta toisesta perspektiivistä.
Tästä voi olla merkittävää hyötyä, jos opiskelija ei salli itsensä vastata tiettyyn kysymykseen.
Mitä sisaresi kertoisi minulle lahjakkuudestasi?
Jos kysyisin esimieheltäsi toimistonne eilisestä tilanteesta, mitä hän sanoisi?
Mitä henkilö, joka ei ymmärrä kieltämme, ajattelisi sinusta puhuessasi työtoverisi
kanssa?
Miten joku työtovereistasi kuvailisi projektiasi esimiehellesi?
Mitä mahdollisuuksia puolueeton tarkkailija näkisi tässä tilanteessa?
Vahvat coaching-kysymykset
Vahvat coaching kysymykset ovat avoimia kysymyksiä, jotka provosoivat, mutta joiden
tavoitteen on lopettaa hankalien asioiden välttely ja tehdä selkeyttä hankaliin aiheisiin.
Esittämällä vahvan kysymyksen coachaaja johdattaa opiskelijan kohti selkeyttä ja käytännön
toimintaa. Tavoitteena on tuoda ajattelu uudelle tasolle: Laventaa oppimista ja tuoda
käsiteltyyn asiaan uutta perspektiiviä. Alla listatut kysymykset, ovat esimerkkejä
Ennakointi
Mikä on mahdollista?
Mitä sitten, jos asiat menevät juuri kuten
toivot?
Mikä on unelmasi?
Mikä tässä on mielestäsi kutkuttavaa?
Mikä on (tässä asiassa) polttava tarve? Mitä
intuitiosi kertoo?
Selvennys
Mitä te tarkoitatte?
Miltä asia tuntuu?
Mikä on vielä epäselvää?
Kertoisitko asiasta lisää?
Mitä sinä haluat?
Arviointi
Mitä mieltä olet siitä?
Minkä arvelet olevan paras?
Miten asia näyttäytyy sinulle?
Mitä tunteita se herättää?
Mikä tässä on juuri sinulle tärkeää?
Yksityiskohtainen tarkastelu
Voitteko te kertoa minulle enemmän?
Mitä muuta?
Mitkä muita ajatuksia/tunteita teillä on siitä?
22
Tutkiminen
Mikä tässä on aihe, jota haluat tutkia?
Mikä osa on sinulta vielä tutkimatta?
Mitä muita näkökulmia voisit ajatella?
Mikä on viimeinen vaihtoehto/ mahdollisuus?
Mitkä ovat sinun muut optiot?
Jos voisit tehdä sen uudestaan, mitä tekisit eri
tavalla?
Miten muuten asiaa voisi käsitellä?
Jos voisit tehdä mitä tahansa, mitä tekisit?
Inspired by Laura Whitworth, Co-Active coaching, 2007
Arviointi
Mikä tässä on mahdollisuus? Mikä on haaste?
Miten tämä sopii muihin suunnitelmiisi/
elämäntapaasi/arvoihisi?
Mitä se miestäsi tarkoittaa?
Mikä on teidän arvionne?
Esimerkki
Kerro esimerkki?
Esimerkiksi?
Kuten mikä?
Kuten?
Miltä se näyttäisi?
MIKSI EI PIDÄ KYSYÄ
MIKSI…?
Miksi kysymys on ongelmallinen. Miksi-kysymys voi tuntua uhkaavalta tai jopa syyttävältä.
Kysymykset tyyliin: "Miksi teit niin" provosoivat puolustautumaan tai vaativat vastaajaa
vastuuvelvollisuuteen. Miksi kysymyksiä käyttäen on hyvin epävarmaa saatko keskustelun
ohjattua haluamaasi suuntaan tai tiedon, jota kaipaat.
Miksi- sanaa kannattaa siis välttää sanaa jonkin aikaa. Sanan voi korvata ”miten", "mikä", tai
"kertokaa minulle …"tai pelkästään lisäämällä kysymysmerkin.
"Miksi te olette tehneet sen sillä tavalla?" voidaan muuttaa:
- Voitko kertoa minulle, miten sen teit?
- Mitä teit sen jälkeen tai myöhemmin?
- Ja sen jälkeen?
- Mitä tapahtui, kun te teitte (tietyllä tavalla)?
- Mitkä olivat syysi tehdä sillä tavalla?
Kysymykset liittyen arvioihin
Kysymykset, joilla voi työstää opiskelijan arvoja, löytyvät arvoja käsittelevästä kohdasta.
KYSELYHARJOITUS:

Jaa seuraava linkki tai haluamasi saman tyyppiset linkit osallistujille (esimerkiksi QRkoodien avulla, katso Sähköiset työkalut -osio).
- http://www.inc.com/articles/2001/09/23385.html

Havainnollista avointen ja suljettujen kysymysten vaikutusta.
Selitä niiden erot ja kerro, miten eri kysymystyyppejä käytetään.
23



Jaa aineisto.
Esittele ratkaisukeskeiset ja kiertävät kysymykset.
Harjoitelkaa kolmen henkilön ryhmissä (coachaaja, coachattava, tarkkailija) oikealla
tapauksella.
- Harjoitelkaa kuuntelemista, peilaamista ja kysymysten esittämistä.
- Tarkkailija kirjoittaa ylös kaikki kuulemansa kysymykset ja tarkkailee
coachattavan reaktioita.
- Antakaa palautetta ja vaihtakaa rooleja.
-
Keskustelkaa kokemuksista koko ryhmän kanssa: mitkä olivat
tehokkaimmat kysymykset ryhmässäsi?
24
Tavoitteiden asettaminen ja coachingprosessin hallinta
Coaching-prossessissa coachattavalla on vastuu asioiden tekemisestä ja edistämisestä.
Coachattava tukee ja kannusta, mutta varoo ottamasta vastuuta siitä, mitä coachattavan
pitää tehdä.
Yrittäjyyteen ryhtyminen tai ajatuksesta toistaiseksi luopuminen on yrittäjyyttä harkitsevan
opiskelijan oma päätös. Tuossa prosessissa opettajan on järkevää (eettistä myös) pitäytyä
coachaavan roolissa ja korkeintaan hienovaraisesti ohjata tiedon äärelle.
Jossain muissa ohjaustilanteissa opettaja–coach voi aina välillä palata puhtaaseen opettajan /
ohjaajan rooliin, jolloin on hyvä todeta, mistä roolista käsin ohjaus etenee. ”Mentorinasi
sanoisin…”
Työkaluista SMART-tavoite, GROW-malli ja Toiminnan suunnittelu ohjaavat tavoitteen
määrittelemistä ja sen saavuttamista eli coaching-prosessia. Työkalut ovat vaihtoehtoisia tai
tosiaan tukevia. Aloittelevan coachin kannattaa ottaa ne haltuun yksi kerrallaan.
25
SMART: Tavoitteen asettaminen
Coaching-prosessin onnistuminen riippuu paljon siitä, miten selkeästi haluttu tavoite on
määritelty. Prosessissa muodostettavia tavoitteita kutsutaan SMART-tavoitteiksi:
Specific (tarkka)
Measurable (mitattava)
Achievable (saavutettavissa oleva)
Relevant (asiaankuuluva)
Time-based (aikaan perustuva)
Specific (tarkka)
Jotta tarkka tavoite voidaan asettaa, opiskelijan on tiedettävä, mitä hän haluaa saavuttaa.
Mitä tarkemmin tavoite saadaan asetettua, sitä suuremmalla todennäköisyydellä se saadaan
toteutettua. Coachaaja esittää kohdennettuja kysymyksiä, jotka ohjaavat opiskelijaa
tarkan tavoitteen määrittämisessä.
− Mitä haluat saavuttaa?
− Miten haluat päästä tavoitteeseesi?
− Mitä sinun on tehtävä etukäteen?
− Keitä muita on mukana prosessissa?
− Mitkä ovat työn vaatimukset ja rajoitteet?
− Milloin tavoite tulisi saavuttaa?
Measurable (mitattava)
On myös tärkeää kyetä mittaamaan edistymistä ja lopullista suoritusta. Tämä auttaa
säilyttämään motivaation ja osoittamaan, milloin tavoite on saavutettu.
26
− Kuinka paljon …..?
− Kuinka monta …..?
− Mistä tiedät, että tavoite on saavutettu?
− Mistä muut mukana olevat huomaavat, että olet saavuttanut tavoitteesi?
− Mikä on muuttunut, kun olet saavuttanut tavoitteesi?
− Miten voit havainnoida muutoksia?
Achievable (saavutettavissa oleva)
Opiskelijan asettaman tavoitteen tulisi olla hänen kykyjensä rajoissa. Tavoitetta, joka vaatii
muutosta opiskelijan itsensä ulkopuolella ei voi saavuttaa, jos ympäristö ei ole suuntautunut
kohti samaa tavoitetta. Tavoitteen tulisi myös olla saavutettavissa opiskelijan käytettävissä
olevan ajan ja resurssien puitteissa. Täysipäiväistä toimintaa vaativan tavoitteen
saavuttaminen ei onnistu henkilöltä, jolla on kokopäiväinen työ ja perhe.
− Miten voit saavuttaa tavoitteen yksin?
− Mitkä muut muutokset ovat tarpeen tavoitteen saavuttamiseksi?
− Miten voit vaikuttaa näihin muutoksiin?
− Miten paljon henkilökohtaista työtä ja resursseja tavoitteen saavuttaminen vaatii?
− Miten realistista tavoitteen saavuttaminen on nykyisessä tilanteessasi?
− Miten voit antaa itsellesi voimaa tavoitteen saavuttamiseen?
27
Relevant (asiaankuuluva)
Tavoitteen on oltava opiskelijalle merkityksellinen ja sen tulisi tuoda tärkeä muutos hänen
elämäänsä. Asioita, jotka ovat tärkeitä vain muille ihmisille, ei voi asettaa
henkilökohtaisiksi tavoitteiksi. Tavoitteen tulisi tukea tiettyjen tärkeiden arvojen
täyttymistä.
− Mitä tavoite merkitsee sinulle?
− Mitä arvoja tavoitteeseen liittyy?
− Mitä tarpeita ja tunteita tavoitteeseen liittyy?
− Miten paljon elämäsi on muuttunut tavoitteen saavuttamisen jälkeen?
− Miten hyvin tavoite sopii näkemykseesi elämästäsi?
− Mitä tapahtuu, jos et muuta mitään?
Time-based (aikaan perustuva)
Paraskin tavoite on hyödytön, jos sen toteutumiselle ei aseteta aikarajaa. Vaikka aika ei
tekijänä olisikaan opiskelijalle tärkeä, on olennaista asettaa aikaan perustuva tavoite, sillä
mieli reagoi eri tavalla tarkkoihin vaatimuksiin. Päivämäärän asettaminen ja
toimintasuunnitelman laatiminen konkretisoi tavoitteen merkityksen opiskelijalle.
− Miten aiot saavuttaa tavoitteen?
− Milloin tavoitteen saavuttaminen on realistista?
− Miten paljon aikaa tarvitset tavoitteen saavuttamiseen?
− Mitä muuta sinun on tehtävä sinä aikana?
− Miten paljon resursseistasi (aika, energia, työpanos jne.) voit sijoittaa tavoitteen
saavuttamiseen?
28
GROW-malli
Määritetään aluksi keskustelun aihe
‐ Mistä haluat puhua?
‐ Missä haluaisit saada coachausta?
‐ Missä aiheessa haluat päästä eteenpäin?
G= Goal (Autetaan opiskelijaa määrittelemään tarkasti omat tavoitteensa käsiteltävän
teeman suhteen
Mitä haluat saavuttaa tämän session/ vuoden aikana?
Mitä oikeasti haluat pitkällä tähtäimellä?
Miten haluaisit asioiden olevan toisin?
Miten voin coachina auttaa sinua?
Missä tarvitset eniten apua?
Miten hyödyt tavoitteesi saavuttamisesta?
Miltä ympärilläsi näyttää/ sinusta tuntuu kun olet saavuttanut tavoitteesi?
Miten sinä itse /ympärilläsi olevat ihmiset tietävät, että olet saavuttanut
tavoitteesi?
R= Reality (Autetaan opiskelijaa hahmottamaan nykyhetken todellisuus)
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐ Missä olet nyt tämän asian suhteen?
‐ Millainen on nykyhetken todellisuus?
‐ Millainen oma roolisi on?
‐ Mikä tässä asiassa on tärkeintä?
‐ Millainen on nykytilan ja toivotun tilan välinen kuilu?
‐ Mikä estää sinua etenemästä kohti tavoitetta?
‐ Mitä haluaisit ensin muuttaa?
‐ Mitä resursseja sinulla on käytettävissäsi?
‐ Mikä tämän hetken toimintasi vie sinua jo kohti tavoitettasi?
O = Opportunities (Autetaan opiskelijaa hahmottamaan mitä
mahdollisuuksia hänellä on edetä kohti tavoitettaan ja mitä hän voisi tehdä sen
saavuttamiseksi)
‐
Mitä vaihtoehtoja sinulla on ratkaista tämä asia?
‐
Mitä muita vaihtoehtoja sinulla on?
‐
Mitä vaihtoehtoja olet jo kokeillut?
‐
Mitä voisit tehdä, jotta pääsisit lähemmäksi tavoitettasi?
‐
Mitä aikaisemmin hyväksi havaittua toimintatapaa voisit käyttää hyväksesi?
‐
Keneltä voisit saada apua matkallasi?
‐
Mitä etenemistapaa uskoisit muiden suosittelevan tässä tilanteessa?
‐
Mistä voisi olla hyvä aloittaa?
‐
Mitä tekisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä?
W=Wrap Up /Will (Vedetään keskustelu yhteen ja sovitaan konkreettisesta toiminnasta
29
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Mitä aiot tehdä (jo tänään)?
Mikä on aikataulusi?
Mitkä ovat ensimmäiset askeleesi?
Mitkä ovat välitavoitteesi?
Mistä tiedät, että olet matkalla kohti tavoitetta?
Asteikolla 1-10, kuinka sitoutunut olet toteuttamaan toimesi? Mikä auttaisi
sitoutumaan 10:n verran?
30
TOIMINNAN SUUNNITTELU
Joskus on tarpeen muotoilla pitkän tähtäimen tavoite, jota kohti opiskelija etenee
coachingissa hahmotellun toimintasuunnitelman mukaisesti. Coachaaja ohjaa opiskelijaa
kohti tarkoituksenmukaista näkökulmaa seuraavasti:
1.
Coachaaja kysyy opiskelijalta, mikä tämän (esimerkiksi ammatillinen) tavoite on
ja milloin se olisi tarkoitus saavuttaa. Tämän jälkeen coachaaja piirtää aikajanan
nykyhetkestä tavoitteen täyttymiseen. Usein opiskelija ei osaa suoralta kädeltä määrittää
realistista ajankohtaa tavoitteen saavuttamiselle. Jos näin on, opiskelija voi piirtää janan
esimerkiksi kolmen vuoden päähän nykyhetkestä. Janan alkuun ja loppuun merkitään tarkat
päivämäärät.
2.
Jotta tavoite muodostuisi konkreettisemmaksi, coachaaja pyytää opiskelijaa
kuvittelemaan itsensä tavoitteen saavuttamishetkeen tai kolmen vuoden päähän
tulevaisuuteen. Sitten coachaaja kysyy opiskelijalta, mitä tämä on saavuttanut ja mikä on
mahdollistanut saavutuksen.
3.
Coachaaja kysyy opiskelijalta, millaisia toimenpiteitä kuviteltuun tilanteeseen
pääseminen vaatii. Tällä pyritään selvittämään tavoitteen täyttämiseen tarvittavat
konkreettiset vaiheet. Coachaaja tiedustelee myös, milloin kukin vaihe olisi tarkoitus saattaa
päätökseen, ja lisää niihin liittyvät toimenpiteet ja ajankohdat aikajanalle.
4.
Seuraavaksi coachaaja esittää samat kysymykset haastattelun viimeisessä osiossa
esiin tulleesta toimenpiteestä. Kysymyskiertoa toistetaan, kunnes on saatu laadittua
toteuttamiskelpoinen toimintasuunnitelma, jonka aikatavoitteet ovat realistisia.
5.
Coachaaja pyytää opiskelijaa tarkastelemaan toimintasuunnitelmaa ja
ilmaisemaan kaikki sitä koskevat kysymykset ja huolenaiheet. Nämä huomiot voivat osoittaa,
että kaikkia suunnitelman vaatimuksia ei ole tuotu riittävän selvästi esille. Esimerkiksi uusiin
toimenpiteisiin johtavat vaiheet tai sisäiset esteet voivat olla vielä epäselviä. Ensimmäisessä
tapauksessa coachaaja jatkaa haastattelua toimintasuunnitelman viimeistelemiseksi.
Jälkimmäisessä tapauksessa coachaaja voi tarjota opiskelijalle uutta coaching-prosessia,
jonka tavoitteena on sisäisestä esteestä suoriutuminen.
31
Esimerkki:
− Mikä on tavoitetilanteesi kolmen vuoden päästä, esimerkiksi heinäkuussa vuonna XXXX?
− Asianajotoimisto, jossa minulla on yksi tai kaksi kollegaa ja sihteeri.
− Miten monta opiskelijaa toivoisit sinulla siihen mennessä olevan?
− Vähintään kymmenen.
− Missä vaiheessa sinulla on oltava vähintään viisi opiskelijaa, jotta saat kokoon kymmenen
opiskelijaa vuoden XXX aikana?
− Mitä tarvitset opiskelijamäärän lisäämiseen?
− Toimiston, ensimmäisen opiskelijan, markkinointia jne.
− Milloin olet suunnitellut muuttavasi toimistoon työtovereidesi kanssa?
− Mitä toimenpiteitä on oltava tehtynä ennen muuttoa?
− Minun on selvitettävä, ketkä tulevat työskentelemään toimistossa minun kanssani.
− Mitä sinun on tehtävä sen selvittämiseksi?
− Minun on otettava yhteyttä muutamiin kollegoihin, joiden kanssa voisin kuvitella
työskenteleväni.
− Missä vaiheessa se olisi realistista?
− Mitä muuta sinun on tehtävä ennen muuttoa uuteen toimistoon?
− ……
32
Arvojen käsittely
Arvojen käsittely on välttämätön pohja coaching-prosessille. Arvoanalyysi on kognitiivinen
menetelmä, jota hyödynnetään ongelmantunnistusvaiheen alussa osana nykyhetken ja
tulevan tilanteen analyysia. Arvoanalyysin kautta coachaaja saa käsiinsä ensimmäisen
avaimen opiskelijan tarpeiden ja ihanteiden maailmaan. Yksilö tarvitsee arvoja voidakseen
tuntea olonsa tyytyväiseksi. Jos olennainen arvo jää toteutumatta, tunnemme, että jotain
puuttuu. Olomme on epämukava, ja pyrimme löytämään menetetyn arvon uudelleen. Arvot
ovat osa syvimpiä tarpeitamme, mutta toisaalta ne rakentavat myös ihanteitamme ja ovat
toiveittemme kohteita. Arvot motivoivat meitä toimimaan ja kehittämään itseämme. Ne
ovat sisäinen kompassi, joka suuntaa askeleitamme. Koemme koko elämämme arvojen
kautta ja mittaamme niiden avulla, miten onnellisia olemme. Näin ollen on suuri etu päästä
tutustumaan opiskelijan arvoihin.
Arvoanalyysin periaatteet

Olennaisten arvojen puuttuminen johtaa kokemukseen riittämättömyydestä ja
tyytymättömyydestä.

Yksilö on valmis panostamaan riittävästi aikaa ja energiaa olennaisen arvon täyttämiseen.

Tärkeisiin arvoihin liittyviä päämääriä tavoitellaan ahkerammin kuin muita.

Arvojen käsittely on hyvin yksilöllinen prosessi, joka on äärimmäisen tärkeä päätöksenteon
kannalta kaikissa elämäntilanteissa.
Sisäiset ja ulkoiset arvot
Sisäiset arvot muodostavat yksilön sisäisen maailman: hänen luonteensa, ajatuksensa ja
tunteensa. Ne voivat myös muodostaa toisen hänelle tärkeän ihmisen näkökulman tai edustaa
tekijöitä, jotka ovat hänelle olennaisia ihmisten välisissä suhteissa.
Esimerkki:
Rakkaus, rauha, optimismi, vapaus, arvostus ja vuorovaikutus
Ulkoiset arvot muodostavat havainnoitavat ja henkilölle itselleen tärkeät faktat henkilöstä
hänen oman yhteisönsä sisällä tai muissa järjestelmissä, paikoissa tai rakenteissa, joiden
sisällä hän elää.
Esimerkki:
Kauneus, asema, urheilu, luonto, valo, terveys ja demokratia
33
Olennaiset ja rinnakkaiset arvot
Rinnakkaiset arvot voivat muuttua ja niitä voidaan korvata toisilla arvoilla. Ne ovat
sitoutuneita tiettyihin elämänalueisiin tai ajankohtiin. Ne voivat olla olennaisten arvojen
alaisia.
Olennaiset arvot muodostavat arvorakenteen ylimmän kerroksen. Niitä ei voida korvata,
eivätkä ne ole riippuvaisia muista arvoista. Ne luonnehtivat niitä yksilön ihanteita ja
tarpeita, jotka pysyvät muuttumattomina ajan kuluessa ja tilanteiden vaihtuessa.
Coaching-prosessissa on hyödyllistä selvittää opiskelijan rinnakkaiset arvot perinpohjaisesti,
jotta saadaan esille niiden taustalta löytyvät olennaiset arvot.
Esimerkki:
− Opiskelija ilmaisee rahan ulkoiseksi arvoksi.
− Coachaaja kysyy, miksi opiskelija tarvitsee rahaa ja mitä tapahtuisi, jos rahaa ei olisi
riittävästi.
− Opiskelija tarvitsee rahaa matkusteluun ja talon rakentamiseen.
− Coachaaja kysyy opiskelijalta, mitä matkustelu ja talo tuovat hänen mieleensä.
− Haastattelun tuloksena coachaaja saa selville olennaiset arvot: seikkailu ja turvallisuus.
34
ARVOYMPYRÄ
Coaching-prosessissa arvoanalyysin tulokset kerätään arvoympyrään. Seuraavassa kuvataan
arvoympyrän muodostamisen vaatimat vaiheet.
1.
Ensimmäisessä vaiheessa kerätään arvot raakana tietona. Tämä onnistuu esittämällä
opiskelijalle suoria kysymyksiä tämän tärkeimmistä arvoista tai lähestymällä niitä
epäsuorasti kysymyssarjojen avulla. Jälkimmäinen tapa kartoittaa paremmin opiskelijan
arvomaailmaa kokonaisuudessaan. Voit käyttää mitä tahansa haastattelutekniikoita ja
laatia omat kysymyksesi.
Esimerkki:
o
o
o
o
o
o
o
o
Mikä on erityisen tärkeää elämässäsi? o Mitä asioita ilman et voi elää?
Mikä sisäinen tila on sinulle erityisen tärkeä?
Mikä on sinulle tärkeää ympäristössäsi?
Minkä asioiden puuttumisen huomaat välittömästi?
Mitä toivot rakastamillesi ihmisille?
Mitä teet vapaa-aikanasi? o Palauta mieleesi tilanne, jossa tunsit itsesi onnelliseksi.
Mitä tekijöitä oli läsnä siinä tilanteessa?
Mitkä sisäiset asiat kehittyivät sinussa itsessäsi siinä tilanteessa?
Coachaaja pyrkii löytämään arvot opiskelijan näihin ja vastaaviin kysymyksiin antamista
vastauksista. Päästäkseen tähän tavoitteeseen coachaaja ehdottaa vastauksista
johdettuja käsitteitä niin kauan, kunnes oikeat käsitteet löytyvät. On tärkeää käyttää
opiskelijan ilmaisuja ja sanastoa. Jokainen käsite kirjoitetaan kortille.
2.
Coachaaja ja opiskelija luokittelevat jokaisen arvon joko sisäiseksi tai ulkoiseksi arvoksi.
3.
Coachaaja pyytää opiskelijaa piirtämään ympyrän, jakamaan sen pinnan 10 tai 20 osaan
ja sijoittamaan sillä hetkellä keskeisimmät arvot muodostettuihin osioihin. Harjoitus
voidaan tehdä pidemmän istunnon aikana tai se voidaan antaa kotitehtäväksi kahden
harjoituskerran välillä.
4.
Coachaaja haastattelee opiskelijaa nykyisten arvojen roolista ja siitä, miten pitkälle ne
ovat toteutuneet. Kunkin arvon toteutuminen voidaan esittää vastaavan osion kokoa
kuvastavalla viivalla tai osion täyttävällä värillä. Kumpi tahansa coachingin osapuolista
voi lisätä viivat tai värit.
Esimerkki:
o
o
Jos koko ympyrä edustaa arvon täydellistä toteutumista, miten suuren osan siitä
katsot toteutuneen tämänhetkisessä elämässäsi?
Jos asteikolla 0–10 luku 0 tarkoittaa, että arvo ei ole toteutunut lainkaan
tämänhetkisessä elämässäsi, ja 10 tarkoittaa, että se on toteutunut täydellisesti,
miten kuvaisit nykyistä tilannettasi?
35
5.
Vastauksia ja niiden todenperäisyyttä voidaan tarkentaa ajatuksia herättävillä
kysymyksillä.
Esimerkki:
o Mihin perustat arviosi toteutumisen tasosta?
o
6.
Mikä ilmaisee, miten hyvin arvo on toteutunut elämässäsi?
Tuloksena saatava arvoympyrä osoittaa, mitkä osa-alueet opiskelijan elämästä ovat
tasapainossa ja millä alueilla on ongelmia. Näistä tiedoista voi olla paljon hyötyä halutun
muutoksen ja coaching-prosessin käynnistämisessä. Ne ilmentävät opiskelijan sisäisiä
motivaation lähteitä ja esteitä. Arvoympyrän avulla coachaajavoi tarkistaa opiskelijan
halukkuuden edetä kohti tavoitetta.
36
Keskeisiä kysymyksiä arvoanalyysiin
Yleistä
o Mikä on sinulle kaikkein tärkeintä?
o Mikä on lempivärisi? Mitä se tuo mieleesi?
o Mikä on suosikkieläimesi? Mitä se tuo mieleesi?
o Mitä harrastuksia sinulla on? Mitä ne antavat sinulle?
o Mihin kulutat rahasi?
o Mitä saat suosikkiravintolastasi?
o Mitä kaipasit edellisessä työpaikassasi?
o Millaisista taide-esineistä pidät eniten? Mikä niissä on
merkittävintä?
Sisäiset arvot
o Millaisia sisäisiä piirteitä sinulle läheisimmillä ihmisillä on?
o Mitä sisäisiä vahvuuksia arvostat itsessäsi?
o Mitä puuttuu sisäisestä maailmastasi?
o Keitä historiallisia henkilöitä ihailet? Mitä he tuovat mieleesi?
o Mitä ominaisuuksia odotat henkilöltä, jotta tästä voi tulla
ystäväsi/kumppanisi/liikekumppanisi?
o Millaiset ihmisten väliset suhteet yhteisössä saavat sinut tuntemaan
olosi hyväksi?
o Mikä tekee perheestäsi sinulle tärkeän?
o Mitä lemmikkisi merkitsee sinulle? o Mistä huomaat, kiinnostaako
jokin keskustelu sinua?
Ulkoiset arvot
o Mihin kiinnität huomiota tarkastellessasi omaa kehoasi?
o Mistä pidät omassa ulkonäössäsi?
o Mikä saa ihmisen näyttämään mielestäsi viehättävältä?
o Millaisesta käyttäytymisestä pidät?
o Millaisia ulkoisia piirteitä ihmisellä on oltava, jotta voit rakastaa
häntä? o Mitä teet/harrastat kaikkein mieluiten?
o Mitä asioita punnitsisit, jos olisit palkkaamassa työntekijää?
o Mitä odotat yhteiskunnalliselta ja poliittiselta järjestelmältä?
o Mikä kaupunki/maa on suosikkisi koko maailmassa?
o Mitä vaadit lomakohteelta?
o Mihin asioihin kiinnität huomiota valitessasi asuntoa?
o Mistä pidät/et pidä tässä huoneessa?
o Mitä mielestäsi puuttuu tästä huoneesta?
37
Sisäiset arvot
Hyväksyntä
Tunnustus
Arvostus
Aitous
Yhteenkuuluvuus
Itseluottamus
Sivistys
Luovuus
Kuri
Innokkuus
Empatia
Eettisyys
Oikeudenmukaisuus
Usko
Joustavuus
Vapaus
Ystävyys
Anteeksianto
Kunnia
Vieraanvaraisuus
Itsenäisyys
Rehellisyys
Älykkyys
Ilo
Velvollisuus
Rakkaus
Uskollisuus
Vaatimattomuus
Moraali
Kunnioitus
Vastuullisuus
Turvallisuus
Henkisyys
Tasapainoisuus
Sympatia
Suvaitsevaisuus
Luottamus
Totuus
Viisaus
Tahdonvoima
Ulkoiset arvot
Seikkailu
Esteettisyys
Eläimet
Taide, taiteellisuus
Sosiaalinen itsevarmuus
Kauneus
Kirjat
Kantava voima
Värit
Vuorovaikutus
Yhteisö
Demokratia
Diplomatia
Ekologisuus
Sitoutuneisuus
Perhe
Menestys
Terveys
Koti
Talo
Hierarkia
Huumori
Imago
Laki, laillisuus
Kirjallisuus
Valo
Raha
Musiikki
Luonto
Järjestys
Rauha
Kohteliaisuus
Yksityisyys
Solidaarisuus
Rakenne
Tahdikkuus
Maku
Aika
Perinne
Lämpö
3
8
19
Lista arvoista englanniksi Accomplishment
Excellence
Order
Accuracy
Excitement-Thrill
Partnership
Achievement
Expertise
Passion
Achieving potential
Fairness
Peace
Acknowledgment
Faith
Peace of mind
Adventure
Fame
Personal growth
Aesthetics/beauty
Fast pace
Power
Animals
Forward
movementAdvances
Pioneering
Altruism
Friendship
Privacy
Appreciation
Fun
Recognition
Art
Harmony
Respect
Authenticity
Helping others
service
Responsibility
Autonomy
Honesty
Results
Balance
Honour
Risk-taking
Belonging
Humour
Romance
Books
Imagination
Routine
Challenges
Independence
Safety
Clarity
Influencing
Security
Commitment
Integrity
Self-expression
Compassion
Intellect
Sensuality
Completion
Intimacy
Solitude
Connection
Intuition
Spirituality
Contribution
Joy
Status
Co-operation
Justice
Success
Creativity
Leadership
Support
Dependability
Learning
Technology
3
9
Directness
Leisure
Team
Doing your best
Literature
Tolerance
Ease-comfort
Love
Tradition
Elegance
Loyalty
Trust
Emotional balance
Making a difference
Variety
Empathy
Making decisions
Vitality
Empowerment
Money
Wellbeing
Energy
Nature
Winning
Entertainment
Nurturing
Wisdom
The Environment
Openness
Work
40
Päätöksenteko
Päätöksenteko on usein yksi coachingin ydinalueita. Useimpien coaching‐prosessien aikana opiskelijan on jossain vaiheessa väistämätöntä tehdä päätös, jotta haluttu tavoite saavutetaan. Tällöin päätöksenteosta voidaan tehdä osatavoite. Päätösanalyysi on ratkaisuvaiheeseen kuuluva työkalu, jolla voidaan tukea päätöksentekoa. Kyseessä on kognitiivinen menetelmä, jota on helppo hyödyntää missä tahansa päätöksentekoa vaativassa tilanteessa. 1.
Opiskelija kuvailee vaihtoehdot, joiden välillä päätös pitäisi tehdä. 2.
Coachaaja laatii jokaiselle vaihtoehdolle taulukon, jossa on omat sarakkeensa hyville puolille ja huonoille puolille. Kunkin vaihtoehdon edut kirjataan hyvien puolien sarakkeeseen ja haitat huonojen puolien sarakkeeseen. Sarakkeiden tiedot tulkitaan argumenteiksi kunkin vaihtoehdon puolesta ja sitä vastaan. Taulukon piirtämiseen voidaan käyttää kirjoitustaulua, lehtiötaulua, paperia tai taulua, johon voidaan kiinnittää kortteja. Tämä vaihe voidaan antaa opiskelijalle kotitehtäväksi aiemmalla tapaamiskerralla. 3.
Opiskelija punnitsee jokaista hyvää ja huonoa puolta. 4.
Coachaaja pyytää opiskelijaa tarkastelemaan molempia taulukoita ja kuvailemaan tuntemuksiaan. 5.
Tämän jälkeen opiskelijan tulee alustavasti valita yksi vaihtoehdoista. 6.
Coachaaja pyytää opiskelijat pohtimaan valitun vaihtoehdon seurauksia ja antaa tämän puhua vaihtoehdosta. 7.
Jos valmentajasta vaikuttaa, että valittu vaihtoehto soveltuu opiskelijalle parhaiten, hän pyytää tätä käymään päätöstä läpi coaching‐tapaamisen ulkopuolella. Joissain tapauksissa opiskelija tuntee, että päätös on jo tehty. Tästä huolimatta on suositeltavaa kehottaa opiskelijaa antamaan päätökselle aikaa varmuuden saamiseksi. 8.
Seuraavalla tapaamiskerralla coachaaja pyytää opiskelijaa kertomaan, mitä tämä ajattelee edellisen kerran päätöksestä ja miksi vaihtoehto tuntuu edelleen parhaalta mahdolliselta. 41
Osaamisen kartoittaminen Voidaksemme mitata onnistumisia realistisesti, meidän on oltava tietoisia omista
osaamisalueistamme. Samalla tavoin kuin monet arkkitehtoniset rakenteet, myös
kehittyminen vaatii pylväitä tuekseen. Kunkin henkilön taidot, lahjat, vahvuudet ja kyvyt
voidaan nähdä pylväinä, joiden päälle yksilön onnistuminen rakentuu.
OSAAMISPYLVÄS
Osaamispylväs tarjoaa analyyttisen työkalun, jonka avulla voidaan selvittää opiskelijan
ydintaitojen ja kykyjen todellinen tila. Se on erityisen käyttökelpoinen ammatillisen
(uudelleen)suuntautumisen yhteydessä. Menetelmä keskittyy osaamisalueisiin ja pyrkii
tuomaan esille kehitettäviä alueita. Coachaaja selvittää haastattelun kautta opiskelijan
käsityksen itsestään ja lähipiiristään. Tarkoituksena on laatia kattava kartoitus opiskelijan
osaamisesta.
Analyysin anti järjestellään seuraavien kenttien mukaisesti:
Tekninen osaaminen
Henkilökohtainen osaaminen
Sosiaalinen osaaminen
Tekninen osaaminen
Tällä viitataan osaamiseen, joka hankitaan opintojen, kurssien ja koulutusten kautta.
Coachaaja tiedustelee opiskelijalta tämän opinnoista, työkokemuksesta ja niiden kautta
kehittyneistä taidoista.
Henkilökohtainen osaaminen
Tähän kenttään luetellaan kaikki opiskelijan ominaisuudet ja vahvuudet, jotka voivat
tukea tavoitteen saavuttamista. Coachaaja pyytää opiskelijaa luonnehtimaan itseään ja
kertomaan, mitkä asiat auttavat tätä onnistumaan tilanteesta riippumatta.
Sosiaalinen osaaminen
Tämä viittaa opiskelijan vahvuuksiin ja kykyihin, joista on hyötyä vuorovaikutuksessa
toisten ihmisten kanssa. Coachaaja kysyy, miten opiskelija suhtautuu
toimintaympäristöönsä ja millä tavoin tämä hoitaa suhteitaan toisiin ihmisiin.
42
Menetelmä koostuu seuraavista vaiheista:
1.
Coachaaja selittää mainitut kolme osaamiskenttää.
2.
Coachaaja piirtää pylvään ja pyytää opiskelijaa jakamaan sen kolmeen osaan sen
mukaan, miten tämä katsoo osaamisalueiden jakautuvan.
3.
Coachaaja pyytää opiskelijaa kirjaamaan osaamisalueensa paperille tai korteille.
4.
Coachaaja ja opiskelija järjestävät taidot kolmeen kenttään.
5.
Coachaaja pyytää opiskelijaa kuvittelemaan tilanteen, jossa kahdelta ihmiseltä
kysellään opiskelijan taidoista ja osaamisesta. Opiskelijan tulee valita koulutusta
tai ammatillista puolta edustava kuvitteellinen henkilö sekä perheeseen tai
muuhun lähipiiriin kuuluva henkilö.
6.
Coachaaja esittää valituille henkilöille kysymyksiä opiskelijan osaamisesta ja lisää
uudet osaamisalueet muiden kentissä olevien alueiden joukkoon.
7.
Coachaaja pyytää opiskelijaa määrittämään itselleen tärkeimmät osaamisalueet.
8.
Coachaaja piirtää toisen pylvään ja pyytää opiskelijaa jakamaan sen kolmeen
osaan kuhunkin kenttään löydettyjen osaamisalueiden perusteella.
9.
Coachaaja pyytää opiskelijaa tarkastelemaan kahta pylvästä niiden esittämän
tiedon sisäistämiseksi. Opiskelijan tulee pohtia pylväiden eroja ja antaa niistä oma
tulkintansa.
10.
Coachaaja kysyy opiskelijalta, mitä ominaisuuksia tämä on aina arvostanut
itsessään ja mitkä ovat jääneet vähemmälle huomiolle.
11.
Lopuksi coachaaja pyytää opiskelijaa arvioimaan tuloksia niiden
havainnollistamiseksi. Opiskelijan tulee pohtia erityisesti, mitä voidaan muuttaa
saavutetun tiedon perusteella ja miten se vaikuttaa tavoitteiden saavuttamiseen.
Tämä pohdinta voidaan antaa kotitehtäväksi, jolloin aiheesta voidaan keskustella
seuraavan tapaamisen yhteydessä.
Osaamispylväästä saatuja tietoja voidaan käyttää siirtymänä coaching-prosessin
ratkaisuvaiheeseen.
43
NAVIGOINTI KOHTI ONNISTUMISTA
Tämä menetelmä on kognitiivinen työkalu, joka voidaan yhdistää osaamispylvääseen tai
jota voidaan käyttää itsenäisesti. Se on sekä analyyttinen että synteettinen menetelmä,
jota käytetään menneen analysointiin ja hypoteesien rakentamiseen tulevaisuutta varten.
Sitä voidaan käyttää siltana ongelmantunnistuksen ja ratkaisuvaiheen välillä tai
ratkaisuvaiheessa.
Menetelmän tavoitteena on löytää kaavat rooleille, ominaisuuksille ja arvoille, joita
opiskelijalla on ollut onnistumistilanteissa. Nämä kaavat näyttävät suuntaa kohti tulevia
onnistumista ja voivat näin tukea opiskelijan taitoja ja konkretisoida hänen visioitaan.
Menetelmä koostuu kahdesta vaiheesta:
Haastattelu
1.
Opiskelijaa pyydetään palauttamaan mieleensä kolme tilannetta, joissa hän
on tuntenut olevansa onnellinen, menestyvä ja pätevä. Tilanteet voivat olla yksityis- tai
työelämästä. Voi olla hyödyllistä ottaa mukaan vähintään yksi tilanne työelämästä, mutta
se ei ole välttämätöntä. Tämä haastattelun osa voidaan antaa kotitehtäväksi aiemmalla
coaching-kerralla.
2.
Opiskelijaa pyydetään kuvailemaan ensimmäistä tilannetta. Coachaaja kirjaa
ylös otsikoita valmiin taulukon sopiviin kenttiin.
3.
Coachaaja kysyy osaamisalueista, jotka lisäävät saavutuksen tuntua, ja
kirjaa tiedot taulukon sopiviin kenttiin.
4.
Coachaaja kysyy arvoista, jotka toteutuivat osittain tai kokonaan aiemman
menestyksen kautta, ja kirjaa taas tiedot taulukkoon.
5.
Coachaaja kysyy roolista, joka opiskelijalla oli tilanteessa. Esimerkkejä
rooleista ovat johtaja, auttaja, joukkuepelaaja, yksinäinen soturi, tasapainottaja,
koordinaattori, hiljainen jäsen, assistentti ja sovittelija. Coachaaja kirjaa roolit
taulukkoon.
6.
Opiskelijaa kehotetaan muistelemaan, oliko tilanteessa osallisina tai
tarkkailijoina muita henkilöitä. Coachaaja esittää kysymyksiä, jotka asettavat opiskelijan
kyseisen henkilön asemaan. Kysymykset koskevat opiskelijan kykyjä ja rooleja mainitussa
tilanteessa. Myös nämä tiedot kirjataan taulukon sopiviin kenttiin (ks. edempänä).
7.
Coachaaja kysyy toisesta ja kolmannesta tilanteesta ja haastattelee
opiskelijaa yllä kuvatulla tavalla. Coachaaja kirjaa vastaukset taulukon sopiviin kenttiin.
44
Arviointi
8.
Coachaaja kysyy, huomasiko opiskelija vastauksissa toistuvia asioita tai
muita selvästi erottuvia seikkoja.
9.
Coachaaja ja opiskelija tutkivat haastattelun tuloksia ja yrittävät löytää
toistuvia kaavoja. On tärkeää löytää vastaavia tai toistuvia osaamisalueita, rooleja tai
arvoja.
10.
Coachaaja ja opiskelija pyrkivät ryhmittelemään erottuvat osaamisalueet,
arvot ja roolit.
11.
Opiskelijaa pyydetään havainnoimaan ja nimeämään kaikki mielleyhtymät ja
tuntemukset, jotka tulevat pintaan tulosten ryhmittelyn ja järjestelyn aikana. Tätä
tarkoitusta varten coachaaja tuo aina esiin omat mielleyhtymänsä ja kysyy, tulevatko ne
myös opiskelijan mieleen.
Esimerkki:
Opiskelija nimeää erilaisia arvoja, kuten ryhmäkeskeisyys, avuliaisuus ja yhteisöllisyys.
Auttajan, järjestäjän ja tukijan roolit tuodaan esille erilaisten onnistuneiden tilanteiden
yhteydessä. Opiskelija ja yksi kuvitteellisista henkilöistä nimeävät yhteistyökykyisyyden
yhdeksi opiskelijan sosiaalisista osaamisalueista. Mainituista havainnoista voidaan johtaa
seuraava keskeinen teema:
<< Toimiminen avustajana projekteissa, jotka ovat hyödyksi yhteisölle >>
45
E-DECO: OPETTAJIEN COACHING-TAITOJEN KEHITTÄMINEN, E-OPPIMISYMPÄRISTÖJEN KÄYTTÖ JA YRITTÄJÄHENKISYYS
Liite – Taulukko
TILANNE
OSAAMISALUEET
ARVOT
ROOLIT
NÄKÖKULMAA
MUUTTAVA
HAASTATTELU
NÄKÖKULMAA
MUUTTAVA
HAASTATTELU
NÄKÖKULMAA
MUUTTAVA
HAASTATTELU
46
Vertaiscoaching
Hyvä tapa coachaamis-kokemuksen hankkimiseen on järjestää vertaiscoaching toisen
samaan organisaatioon kuuluvan henkilön tai toisen kurssilla olevan henkilön kanssa
esimerkiksi Skypen välityksellä.
Vertaiscoaching on tapa tukea henkilökohtaista
kehitystä organisaatiossa.
Annat tukea ja saat tukea.
POHDI TAI KESKUSTELKAA:



Millaista kokemusta sinulla on vertaisen tai työtoverin coachaamisesta tai
coachattavana olemisesta?
Miten ja milloin vertaiscoachingia voidaan käyttää?
Miten coaching-käytäntöjä voitaisiin luoda yrityksessäsi?
Nancy Kline: Time to Listen
“We help people by listening to them respectfully; help them develop their selfawareness and awareness of options through our questioning, help people set goals
that matter to them, and give them constructive feedback to help them develop and
grow.”
47
E-OPPIMISYMPÄRISTÖJÄ
Elämme digitaalista aikaa. Vuonna 2014 osassa Pohjoismaista älypuhelin oli jo yli 50
prosentilla kansalaisista, ja tietyissä EU-maissa päästään samalle tasolle vuonna 2015.
Nuoremmissa ikäluokissa osuus voi olla lähes 80 prosenttia. Käytämme jo useita
työkaluja, sovelluksia ja sivustoja ostosten tekoon, sosiaaliseen kanssakäymiseen ja
viestintään. Alle 25-vuotiaat ovat diginatiiveja, he ovat verkossa käytännössä jatkuvasti.
KESKUSTELU


Millainen asema digitaalisilla työkaluilla, peleillä ja sovelluksilla on opetuksessa
tai luokkatoiminnassa?
Millainen rooli näillä työkaluilla on omalla alallasi tai omassa opetuksessasi?
Ennen sähköisten työkalujen käyttöä voi olla hyvä käydä läpi innovaatio-osiota.
Innovoimista voi kokeilla opettamisessa käytettävillä työkaluilla.
http://www.emarketer.com/Article/Worldwide-Smartphone-Usage-Grow-25-2014/1010920
48
WhatsApp
WHATSAPP: www.whatsapp.com
WhatsApp on erittäin edullinen pikaviestityökalu, jota miljoonat älypuhelinten omistajat
ympäri maailmaa käyttävät. Useimmat opiskelijat käyttävät sitä tai muuta saman tyyppistä
sovellusta.
Käyttäjät voivat lähettää viestejä, kuvia ja videoita nopeasti yksittäisille vastaanottajille tai
ryhmille. Sovellus sopii hyvin nopeaan viestintään. Sovelluksella voit


lähettää tehtäviä E-DECO-kurssin osallistujille, pyytää heitä esittelemään itsensä ja
jakaa ideoita ryhmän kanssa.
KESKUSTELU: miten WhatsApp-sovellusta voidaan käyttää opetuksessa ja oppimisessa?
Tarvitset vain älypuhelimen, jossa on Internet-yhteys.
49
QR-koodin lukijaohjelma
QR-koodin lukijaohjelma: katso Google Play Store tai App Store, iTunes.
MIKÄ QR-KOODIN LUKIJAOHJELMA ON? QR-koodin lukijaohjelma on MAKSUTON sovellus, jonka
avulla käyttäjä voi skannata 2D-viivakoodeja älypuhelimen kameralla. Kamera tallentaa koodin
ja sen sisältämä tieto näkyy joko tekstimuodossa tai verkkolinkkinä.
MIKSI QR-KOODEJA KÄYTETÄÄN? Markkinoinnissa hyödynnetään jo ihmisten uteliaisuutta
nähdä, mitä koodin taakse kätkeytyy. Koodit houkuttelevat opiskelijoita katsomaan lisätietoja.
Opettajat voivat luoda QR-koodeja verkkolinkeistä ja tiedosta, jonka he haluavat jakaa. Koodit
voidaan jättää luokkaan oppilaiden löydettäviksi ja tutkittaviksi, TAI ne voidaan jakaa
osallistujille WhatsAppin, sähköpostin tai muun oppimisalustan kautta.
MITEN QR-KOODEJA LUODAAN?
Valitse aineisto, jonka haluat jakaa osallistujien kanssa QR-koodin avulla. Tämä voi olla
esimerkiksi verkkolinkki.
1. Lataa sovellus QR-koodien tekemiseen (esim. https://www.the-qrcodegenerator.com/) tai luo koodeja helposti osoitteessa www.qrstuff.com.
Koodien luominen on helppoa: anna linkki, jonka haluat jakaa, ja lataa ja tallenna tai tulosta
luotu QR-koodi.
-
50
Skype
SKYPE: www.skype.com
SKYPE on maksuton videoviestintäalusta. Käyttäjän tarvitsee vain rekisteröityä ja luoda
käyttäjätunnus ja salasana, kuten muissakin sovelluksissa. Voit hakea tai kutsua mukaan
henkilöitä, joihin haluat pitää yhteyttä sovelluksen kautta. Skypen avulla saat puhe- tai
videoyhteyden ihmisiin ympäri maailmaa älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella.
KESKUSTELU: miten voisit käyttää Skypeä ja muita työkaluja omalla alallasi tai
opetuksessasi, sähköisten työkalujen avulla tapahtuvan vertaiscoachingin lisäksi?
51
Blogit
Blogit ovat keino ilmaista itseään Internetissä. Blogissa voidaan kirjoittaa mistä tahansa
aiheesta. Monet kirjoittajat, kommentoijat, ajattelijat ja opettajat (!) ilmaisevat ja jakavat
ajatuksiaan blogeissaan.
TEHTÄVÄ: Etsi blogi, jossa käsitellään sinua kiinnostavaa aihetta. Jos ajattelet, että blogin
perustaminen ja kirjoittaminen on monimutkaista, E-DECO-kurssilla saatat huomata, että näin
ei olekaan.
KESKUSTELU: miten blogeja voidaan käyttää luovuuden ja oppimisen tukena opetuksessa tai
luokassa oppilaiden kanssa?
PERUSTA BLOGI: luo blogitili joko osoitteessa https://wordpress.com/ tai osoitteessa
https://www.blogger.com/home.





Anna blogille nimi.
Tee blogista haluamasi näköinen käyttämällä malleja.
Valitse, onko blogi yksityinen vai kaikkien nähtävissä.
Jos teet blogista yksityisen, kutsu E-DECO-kurssin osallistujat blogin seuraajiksi.
Tutustu blogin perustoimintoihin.
52
Sovellukset
Vuoden 2015 koulutustrendeissä on listattu menetelmät ja käytännöt, joita käytetään yhä
enemmän luokkaopetuksessa. Sovellusten käyttäminen opetuksessa on trendien kärjessä.
http://www.teachthought.com/
SOVELLUKSET

http://www.teachthought.com/apps-2/52-of-the-best-apps-for-classrooms/
‐
KESKUSTELU: miten sovelluksia voidaan hyödyntää oppimisen kehittämisessä omalla
aihealueellasi?
‐
Valitse edellä olevan linkin 52 sovelluksesta yksi (tai jokin muu tuntemasi sovellus) ja
tutustu siihen tarkemmin. Kerro muille kurssin osallistujille, mitä olet saanut selville.
 Voit myös pyytää oppilaitasi kertomaan sovelluksista, jotka he ovat havainneet
hyödyllisiksi opinnoissa.
Tarkoituksena ei ole täyttää opetusaikaa uusilla työkaluilla tai muuttaa opetustyyliä täysin.
Ideana on uuden kokeileminen (kollegojen tai suoraan opiskelijoiden kanssa) aihealueen
käsittelyn ja oppimisen tehostamiseksi.
53
Sosiaalinen media
Facebook – Twitter – LinkedIn
Sosiaalinen media on lyönyt läpi digitaalisessa viestinnässä viimeisten viiden vuoden aikana.
Tunnetuimmilla sosiaalisen median sivustoilla on miljoonia käyttäjiä.
KESKUSTELU: miten sosiaalinen media, kuten Facebook ja Twitter, sekä ammatilliset
sosiaalisen median verkostot, kuten LinkedIn, voivat tehostaa oppilaiden oppimista – tai omaa
opetustasi?
 Facebook: www.facebook.com
‐
Perusta suljettu Facebook-ryhmä kurssisi oppilaille. Jakakaa ideoita, kuvia ja
aiheeseen liittyviä kontakteja ryhmän jäsenten kesken.
 Twitter: www.twitter.com
‐
‐
Perusta ryhmälle Twitter-tili. Jakakaa projekteja, havaintoja ja kiinnostavaa
aineistoa aiheesta tviittaamalla (enintään 140 merkkiä).
Etsi ja järjestä aiheen kannalta mielenkiintoista tietoa. Voit myös tviitata muille
aiheeseen liittyville henkilöille.
 LinkedIn: www.linkedin.com
‐
‐
Avaa LinkedIn-tili. Päivitä ammatilliseen profiiliisi projektitiedot ja osaaminen.
Etsi muita, jotka työskentelevät samojen asioiden parissa tai jotka ovat
kiinnostuneita samoista aiheista, ja seuraa heitä.
54
Verkkohakupalvelut
Opettajilla on käytettävissään useita digitaalisia työkaluja, mutta tiedon haku ja
läpikäynti voi tuntua työläältä. On kuitenkin olemassa työkaluja, jotka etsivät ajoittain
tietoa käyttäjää kiinnostavista aiheista, ja lajittelevat löydetyn tiedon. Twitterin ja
LinkedInin lisäksi Inoreader ja Google Alerts ovat kokeilemisen arvoisia.
 INOREADER www.inoreader.com
Inoreader on automaattinen verkkohakupalvelu, joka hakee verkosta tietoa haluamistasi
aiheista. Voit lajitella hakutulokset helposti kansioihin luettaviksi myöhemmin.
Voit myös lähettää Internetistä löytämiäsi artikkeleita Inoreader-tilillesi napsauttamalla
Inoreader-kuvaketta.





Rekisteröidy Inoreader-käyttäjäksi.
Valitse kategoriat ja sivustot, joista saatat olla kiinnostunut ja joista haluat saada
tietoa, napsauttamalla +-kuvaketta. Voit tehdä omia hakuja napsauttamalla
suurennuslasikuvaketta.
Luo kansioita hakutuloksille napsauttamalla hallintapaneelin vasemmassa
reunassa olevaa painiketta.
Voit tallentaa aiheesta saamasi artikkelit napsauttamalla tähtikuvaketta. Voit
myös jakaa, tulostaa tai ladata artikkelit.
Voit poistaa artikkeleita merkitsemällä ne luetuiksi tai poistaa koko hakuvirran.
55
Lisää sähköisiä työkaluja
Sähköisiä työkaluja on saatavilla valtavasti. Monet niistä ovat ilmaisia. Osassa on olemassa
suppeampi ilmainen ja laajempi maksullinen versionsa. Osa toimii selaimessa ja joitain varten
ladataan oma sovellus puhelimeen, tablettiin tai kannettavaan. Osaan voi tuottaa sisältöjä ja
nähdä muiden tuotantoa. Osa soveltuu asioiden jakamiseen pienelle porukalle, osassa yleisö on
luontevasti laajempi. Sähköisten työkalujen yleisö on kansainvälinen. Toisaalta sisältöjä ja
yhteisöitä löytyy monella eri kielellä. Myös suomeksi.
Mukaan Tubettajien maailmaan
 You Tube https://www.youtube.com/schools ja TUBEBOX lataamiseen
http://en.tubebox.org/index.html

TED: http://www.ted.com/ Ted Blog http://blog.ted.com/

Educanon: http://www.educanon.com/
Luo omia opetusvideoita

Screencast: http://www.screencast-o-matic.com/ Kuvaa oma sisältöä ja jaa
kuvaamasi. Katsele muiden sisältöjä.
Kollaaseja


Paper.li http://paper.li/
Alusta itseluotuduille sähköisille sanomalehdille
PADLET: https://padlet.com/
Luo seisältöseiniä internetin eri sisälöistä
Etsi ja tallenna kiinnostavia juttuja

Delicious: https://delicious.com/ Löydä ja jaa online sisältöjä

Scoop it: http://www.scoop.it/
Löydä ja tallenna online sisältöjä jaettavaksi

Pinterest: https://www.pinterest.com/
Organisoi online gtraaffisia sisältöjä jaettavaksi.
Kohtaa diginatiivit niiden omilla välineillä  Socrative: www.socrative.com
Luo koulutuksellisia aktiviteettejä kannettaville, älypuhelimille ja tableteille
 Nearpad: https://www.nearpod.com
Luo ja hae aktiviteettejä alypuhelimelle tai tabletille
56
Kalvosulkeisiin


Powtoon: www.powtoon.com
Prezi: https://prezi.com/
Vaihtoehtoisia, visuaalisia esitystapoja esim. power pointille.
Englannin opiskeluun

Lyricwebsite: www.lyrics.com/ Laulujen
sanotuksia

Games to Learn English:
www.gamestolearnenglish.com/
Leikistä apua englannin opiskeluun
Pelejä ja leikkejä muuten vaan

Sporcle: www.sporcle.com/ Online
tietokisoja

Kahoot.com: https://getkahoot.com/
Pelilinen alusta opettajille
Tiedostojen hallinnointiin ja jakamiseen




Dropbox/Onedrive: www.dropbox.com
One drive: www.onedrive.live.com
We transfer: https://www.wetransfer.com
Evernote: https://evernote.com/intl/es/

CNN student news: http://edition.cnn.com/studentnews
Kymmenen minuutin uutisia ympäri maalimaa, uuiset valittu nuorille
57
COACHING e-oppimisympäristössä
Coaching-tapaamisia ei aina voi järjestää kasvokkain. Usein se ei ole edes tarpeellista.
Tuolloin puhelin, skype tai jokin muu kanava on hyvä apukeino.


Mitkä ovat edut ja haasteet coachaamisessa Skypen, Google Hangoutin (GHO),
FaceTimen, Viberin tai muun kanavan kautta?
Mitä työkaluja tarvitaan ennen aloittamista? Katso Sähköiset työkalut -osio ja sen
Skype-ohjeet.
Pyydä kutakin osallistujaa valitsemaan aihe, jossa he haluaisivat coachausta. Kannattaa
aluksi valita ns. helppoja aiheita. Jaa osallistujat pareiksi niin, että kaikki toimivat
coacheina ja coachattavina eri parin kanssa:
Järjestäkää virtuaalisia, noin 20 minuutin mittaisia coaching-sessioita Skypen
välityksellä.
 Pohtikaa coaching-sessioiden jälkeen tuntemuksianne ja oppimistanne.
Kirjatkaa (blogiin?), miltä tuntuu ja mitä olette oppineet.
 Mikä onnistui hyvin? Mihin tulee keskittyä enemmän?
 Vaihtakaa rooleja/pareja.

Keskustelkaa kokemuksistanne: Mikä onnistui hyvin? Mikä oli hankalaa? Mitä tulisi tehdä
eri tavalla seuraavalla kerralla? Mitä etä-coachingiin tarvitaan?
Voisitko toimia coachaajana sähköpostin tai blogin välityksellä?
Jos tavoitteena on siirtää vastuu asian edistämisestä coachattavalle, kummalla on
vastuu soittamisesta, coachilla vai coachattavalla?
Miltä hiljaisuus tuntuu etä-coaching yhteydessä? Onko hengityksen ja huokausten
kuuntelusta coachille apua? Mitä?
58
ENNAKKOTEHTÄVIÄ e-oppimisympäristöissä
Kokoa kurssin osallistujat yhteen ennen E-DECO-koulutuksen alkamista, jotta he pääsevät
tutustumaan sinuun ja toisiinsa sekä saavat heti tuntumaa ja varmuutta sähköisten työkalujen
käyttöön. On tärkeää, että kaikilla osallistujilla on jo ennen koulutuksen alkamista käytössään
työkalut, joita koulutuksessa on tarkoitus käyttää.
Voit käyttää esimerkiksi jotakin seuraavista työkaluista ja yhdistellä niitä haluamallasi tavalla:
1.
VIDEO: Tee itsestäsi YouTube-video ja jaa kaikille osallistujille linkki videoon
sähköpostitse.
ESIMERKKI: E-DECO-kurssi 1
https://www.youtube.com/watch?v=75p5yA9kjRw&list=UUdKB_8YF0ysfwwpCEdS54 kA
Jos olet Google-käyttäjä, tämä onnistuu helposti.
 www.youtube.com/upload
2.

Luo oma kanava videoiden lataamista varten ohjeiden mukaisesti.

Kuvaa video mobiililaitteellasi. Kirjaudu kanavaasi ja lataa video laitteeltasi.
WHATSAPP: Lähetä osallistujille ohjeet WhatsApp-sovelluksen lataamiseen
(www.whatsapp.com tai Google Playn kautta) ja luo osallistujille WhatsApp-ryhmä.
 Pyydä osallistujia lähettämään sinulle matkapuhelinnumeronsa.
 Voit kertoa ohjeet WhatsApp-sovelluksen lataamiseen ja pyytää osallistujien
matkapuhelinnumeroa videolla (katso kurssin 1 video edellä). Voit myös lisätä
mukaan helpon tehtävän, jossa pyydät osallistujia esittelemään itsensä
WhatsAppin kautta.
 Lisää kysymyksiä ja pyydä osallistujia vastaamaan niihin.
3.
QR-koodin lukijaohjelma: Pyydä osallistujia lataamaan QR-koodin lukijaohjelma
matkapuhelimeensa ja pyydä heitä testaamaan esimerkiksi seuraavaa QR-koodia:
QR-koodi johtaa seuraavaan: BLOGSPOT – Coaching Educativo (en castellano)
59



QR-koodin lukijaohjelman lataaminen:
iPhoneen App Storesta, esim. QR-code scanner, Barcode scanner
Windows-puhelimeen Windows-kaupasta, esim. QR
Code Reader
Android-puhelimeen Google Play Storesta, esim. QR Reader for Android, QR Droid
TBD
QR-KOODIEN LUOMINEN ideoiden jakamiseen
Valitse aineisto, jonka haluat jakaa osallistujien kanssa QR-koodin avulla. Jaettava
aineisto voi olla esimerkiksi pelkkä teksti, linkki verkkosivustoon, LinkedIn-profiili tai
video.

Lataa QR-koodin luomisessa tarvittava sovellus tai käytä QR-koodin luomiseen
maksutonta työkalua (ks. esimerkiksi http://www.qrstuff.com/).
TALLENNA KOODI

Lisää linkki tai aineisto, jonka haluat jakaa, ja tallenna tai tulosta luotu QRkoodi.
4. BLOGI: Pyydä osallistujia luomaan blogitili. Se onnistuu esimerkiksi osoitteessa
https://wordpress.com/ tai osoitteessa https://www.blogger.com/home.





Anna blogille nimi.
Tee blogista haluamasi näköinen käyttämällä malleja.
Valitse, onko blogi yksityinen vai kaikkien nähtävissä.
Jos teet blogista yksityisen, kutsu E-DECO-kurssin osallistujat blogin seuraajiksi.
Tutustu blogin perustoimintoihin.
5. SKYPE (tai VIBER)
Pyydä osallistujia avaamaan Skype-tili tietokoneelleen, puhelimeensa tai tabletilleen
osoitteessa www.skype.com.
 Pyydä ryhmän jäseniä antamaan Skype-osoitteensa muille.
 Pyydä jäseniä lisäämään muut jäsenet tilinsä yhteystietoihin.
60
YRITTÄJÄHENKISYYDEN EDISTÄMINEN
Aktiivisten kansalaisten, tulevaisuuden työntekijöiden ja menestyksekkäiden yrittäjien
opettajan ja coachaajan on hyvä pyrkiä lisäämään ymmärrystään siitä, mitä
yrittäjähenkisyys tarkoittaa. Nykyään lähes kaikki tarvitsevat yrittäjähenkistä osaamista
jossakin kohtaa elämäänsä.
Opetuskäytäntöjä uudistamalla ja uskaltautumalla kokeilemaan sähköisiä työkaluja olet
jo muuttanut omaa toimintaasi yrittäjähenkisemmäksi. Sen myöntäminen, että et tiedä
kaikkea digitaalisten työkalujen käytöstä, on hyvä alku. Opiskelijat saavat varmuutta
voidessaan auttaa sinua työkalujen käytössä.
Keskittymällä olemaan coachaava opettaja ja oppimisen edistäjä autat opiskelijoita
ottamaan vastuuta oppimisestaan, määrittämään näkemyksiään ja saavuttamaan
tavoitteitaan, ottamaan riskejä ja olemaan kunnianhimoisia, ratkaisemaan ongelmia,
tekemään toimintasuunnitelmia ja keskittymään ratkaisuihin. Coachingin myötä olet jo
saanut hyvän käsityksen siitä, mitä yrittäjähenkinen toiminta tarkoittaa.
Voit käyttää seuraavia työkaluja ja tehtäviä käsityksen ja ymmärryksen syventämiseen.
Niiden avulla voit motivoida opiskelijoita ajattelemaan ja toimimaan
yrittäjähenkisemmin.
61
Mitä yrittäjämäinen ajattelu merkitsee
sinulle?
Yrittäjyystesti
Tee yrittäjyystesti, niin saat käsityksen siitä, millainen yrittäjähenkinen ajattelutapa on
ja onko oma asenteesi yrittäjähenkinen.



ISENBERG-TESTI

IESTEK-kyselylomake: www.iestek.net

Pohdi omaa yrittäjähenkisyyttäsi itseksesi, blogissasi, E-DECO-ryhmässä tai
työtiimissäsi.

62
Vastaa kyselylomakkeen kysymyksiin.
0 = Tämä ei kuvaa minua ollenkaan – 5
= Tämä kuvaa minua erinomaisesti
Itsenäisyys/vapaus/kontrolli
1. Muille työskentely ei houkuttele minua.
Haasteiden tarve
2. Haasteet todella innostavat minua.
Keskittyminen
3. Asetan selkeät tavoitteet ja työskentelen niiden saavuttamiseksi.
4. Olen hyvä numeroissa.
Taloudellinen osaaminen
Usko itseen
5. Uskon, että pystyn toteuttamaan sen, mitä ryhdyn tekemään.
Verkostoituminen
6. Pidän verkostoitumisesta ja uusien kontaktien solmimisesta.
7. Olen varsin kunnianhimoinen. Haluan hyödyntää taitojani ja osaamistani mahdollisimman hyvin.
8. Minua voisi kuvailla uteliaaksi. Olen luonteeltani sellainen, että haluan tietää, mitä, miksi ja miten.
9. Saan projektit valmiiksi stressaantumatta liikaa.
10. Vaihdan välillä toimintatapaa, mutta en koskaan luovuta.
Kunnianhimo/into
Uteliaisuus/kyseenalaistaminen
Rauhallisuus, hyvä paineensietokyky
Päättäväisyys/keskittymiskyky
Innovatiivisuus
11. Uudet lähestymistavat ja ideat kiinnostavat minua.
Epävarmuuden sietokyky / joustavuus
Kunnianhimo/into
12. Epävarmuus hermostuttaa joitakin, mutta minua epävarmuus ei haittaa.
13. Haluan saada aikaan jotain, joka jättää jäljen.
14. Kanssani työskentelevät ihmiset arvostavat minua.
15. Olen yleisesti ottaen sitä mieltä, että olen varsin vakuuttava.
Johtajuus
Hyvät vuorovaikutustaidot
Vakuuttavuus/myyntihenkisyys
Tiedonhankinta
Useiden asioiden hoitaminen / ajanhallintataidot
Energisyys/innokkuus
Itsensä motivoiminen / into
Sinnikkyys
0
1
2
3
4
5
16. Löydän tarvitsemani tiedot ja resurssit ilman suurempia vaikeuksia. Kaiken löytää, kun osaa hakea.
17. Pystyn hoitamaan useita asioita samanaikaisesti stressaantumatta.
18. Paneudun yleensä täysillä siihen, mitä teen.
19. Pyrin ylittämään itseni jatkuvasti.
20. Pystyn yrittämään uudelleen, jos asiat eivät onnistu.
63
Toimintakeskeisyys Vaistonvaraisuus/visio
Hyvät vuorovaikutustaidot / selkeys
Optimistisuus/neuvokkuus
Vastuunotto
Omistautuneisuus/intohimo
Avoimuus
Terävyys/visio
Terve suhtautuminen riskeihin
Tiimityöskentely
Aloitteellisuus / itsensä motivointi
Joustavuus/luovuus
Realistisuus/käytännöllisyys
Päättäväisyys
Terve suhtautuminen riskeihin
Innovatiivisuus
21. Tehtävien loppuun vieminen on minulle tärkeämpää kuin niiden suunnitteleminen.
22. Luotan vaistoihini ja noudatan niitä päätöksenteossa.
23. Uskon, että minulla on hyvät vuorovaikutustaidot. Muut sanovat, että viestintäni on hyvin selkeää ja toimintani on helposti ymmärrettävää. 24. Olen ihmistyyppinä sellainen, että lasini on ennemmin puoliksi täysi kuin puoliksi tyhjä.
25. Olen valmis kantamaan vastuun päätöksistäni.
26. Kun suhtaudun intohimoisesti johonkin, ei ole väliä, kuinka monta koulutusa sen eteen täytyy työskennellä.
27. Tunnen oloni melko mukavaksi uusissa tilanteissa.
28. Punnitsen tilanteen nopeasti ja pääsen helposti asian ytimeen. 29. En pelkää virheiden tekemistä.
30. Muiden kanssa työskenteleminen on antoisaa.
31. Muut sanovat, että olen aloitekykyinen. En yleensä odota, että muut kertovat minulle, mitä pitää tehdä.
32. Löydän ongelmiin yleensä useampia ratkaisuja.
33. Kun pyrin kohti tavoitteitani, hyväksyn, että se voi vaatia uhrauksia.
34. Minulle on tyypillistä pyrkiä viemään asiat päätökseen.
35. Minusta elämässä pitää olla valmis ottamaan riskejä. Se kuuluu asiaan. 36. En pidä vanhojen, tuttujen menetelmien toistamisesta. Myös yleiset käytännöt ikävystyttävät minua.
2013‐1‐FI1‐LEO0512566 Projektin rahoitukseen on saatu tukea Euroopan komissiolta. Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan. Euroopan komissio ei ole vastuussa julkaisun sisältämien tietojen käytöstä missään muodossa. 64
Riskinotto
Yrittäjille on ominaista jatkuva kiinnostus innovaatioihin, uskallus ottaa riskejä ja
epäonnistumisen mahdollisuuden hyväksyminen.
Keskustele osallistujien kanssa riskinotosta ja heidän kokemuksistaan:
Milloin he ovat ottaneet riskin ja miltä se tuntui?
Miksi ottaa riskiä?
Kuinka riskiä ottaa?
Epäonnistumisesta oppiminen?
Taustaaineistoa:
STANFORD JOLTS: http://universityinnovation.org/wiki/Category:Resources Yrittäjyyteen
liittyvää aineistoa yliopistoille ja korkeakouluille verkossa. “You risk 100% of the shots you never take” Wayne Gretzky 65
Innovaatiot: idean löytäminen ja tarkastelu
Innovaatioiden syntymiseen tarvitaan ideoiden keksimistä (luovuutta) ja VAIHTOEHTOJEN
etsimistä. Muutos- tai kehittämisalueiden tai palvelulle tai toiminnalle lisäarvoa tuovien osaalueiden tunnistaminen ja vaihtoehtojen löytäminen ovat ensimmäisiä askelia yrittäjyydessä.
Seuraavassa on mainittu joitain hauskoja (tulisiko hauskuuden olla suuremmassa asemassa
oppimisessa?) ja innovatiivisia tapoja tähän.
IDEOINTI – MAHDOLLISUUKSIEN AVAAMINEN: ”KYLLÄ, ja …”
Pyydä ryhmää muodostamaan rinki, ja tehkää sitten nopea esimerkkiharjoitus. Jokainen
valitsee parin. Toinen aloittaa ehdotuksella, kuten: Miten voisimme järjestää tämän vuoden
opetussuunnitelman / kansainvälisyyspäivän / yrittäjyyspäivän / vuoden päätösretken? Miten
voisimme tehdä koulustamme vihreämmän?




Jos uudistaisimme koulun tilat / huonekalut / opetussuunnitelman / laitoksen tavoitteet
/ työharjoittelujärjestelmän:
”Voisimme _____________________”
Pari saa vastata ainoastaan ”KYLLÄ! JA ____________________” ja esittää uuden
ehdotuksen.
Ei-sanan käyttö ja idean toimivuuden epäileminen tai siitä keskusteleminen on
kiellettyä. Tavoitteena on löytää mahdollisimman PALJON ideoita. KAIKKI ideat ovat
tässä vaiheessa HYVIÄ ideoita.
IDEOIDEN ja VAIHTOEHTOJEN LÖYTÄMINEN
Tehkää ryhmissä seuraava tehtävä:
Opiskelijoiden motivointi


‐
‐

Ideoikaa yksitellen ja keksikää mahdollisimman monta ideaa kahden minuutin
aikana. Kirjoittakaa jokainen idea post-it-lapulle.
Laajentakaa ideoitanne:
Mitä jos kaikki olisi mahdollista?
Pystyttekö keksimään 1–2 täysin hullua ideaa?
Kertokaa ideanne ryhmälle. Käyttäkää 10–15 minuuttia siihen, että kuuntelette
toisianne, yhdistätte ja kehitätte ideoita, lisäätte ideoita post-it-lapuille ja
kokoatte ideaseinän.
66
Valitkaa kolme ideaa, jotka ovat
–
hulluimmat
–
kiehtovimmat
–
mahdottomimmat toteuttaa (mielestänne).
 Valitkaa yksi idea kokeiltavaksi.

IDEAN VIEMINEN KÄYTÄNTÖÖN ja TESTAAMINEN
Anna ryhmälle käytännöllisiä, hauskoja materiaaleja, kuten Lego-palikoita,
muovailuvahaa, piippurasseja, teippiä, sakset ja paperia (värikkäitä kortteja). Pyydä
ryhmää rakentamaan ideasta prototyyppi tai hahmotelma esiteltäväksi muille ryhmille.



Rakentakaa ideastanne yksinkertainen prototyyppi, jotta voitte testata ideaa
opiskelijoilla tai toimeksiantajilla.
Testatkaa ideaa toisella ryhmällä (=opiskelijoillanne). Antakaa ryhmän kokeilla ideaa ja
tarkkailkaa, miten ryhmä käyttäisi sitä ja mitä mieltä he ovat. Mitä kysymyksiä he
esittävät tai millaisia epäilyksiä heillä herää? Haluaisivatko he idealta jotain enemmän?
Tämä on tärkeää palautetta loppukäyttäjiltä.
Miten voisitte kehittää prototyyppiä testaajilta saamanne palautteen pohjalta?
LUOVUUTTA ja INNOVATIIVISIA PROSESSEJA käsitteleviä LÄHTEITÄ
–
Improv Wisdom: Patricia Ryan Madson
–
InGenious: Tina Seelig
–
Creative Confidence: Tom & David Kelley
http://www.creativitypost.com/create/tina_seeligs_insights_on_creativity#sthash.CL
NG4wwy.dpuf - Tina Seeligin luovuutta käsittelevä blogi.
–
The Innovation Engine in learning
http://blogs.kqed.org/mindshift/2012/09/how-to-fuel-the-innovation-engine-inlearning/
67
IDEAN KEHITTÄMINEN LIIKETOIMINNAKSI PELAAMALLA
Innovatiivisuus ja yrittäjähenkisyys voivat synnyttää toimivia liikeideoita ja palveluita.
Interaktiiviset pelit voivat osana coachaamista auttaa yrittäjiä kehittämään toimintansa
tärkeimpiä alueita ja saavuttamaan tavoitteitaan.
Kokeile E-DECOn verkkopeliä, niin näet, miten tämä tapahtuu.
P’s of CAKE /A PIECE OF CAKE http://in.fm/v/MdPYnM
Tässä vuorovaikutteisessa verkkopelissä käyttäjät tukevat nuorta yrittäjää leipomon
perustamisessa ja liiketoiminnan menestyksekkäässä pyörittämisessä. Käyttäjät pohtivat
seuraavaan neljään tekijään (neljään P:hen) liittyviä vaihtoehtoja:




TUOTE (PRODUCT)
HINTA (PRICE)
SIJAINTI (PLACE)
MAINOSTAMINEN (PROMOTION)
Hauskaa peliä!
68
KESKUSTELU:
‐
‐
‐
A. Pelaamalla oppiminen, toimiiko se?
B. Mitkä ovat keskeisimpiä alueita menestyksekkään idean kehittämisessä?
C. Miten coaching tukee tätä vaihetta liiketoiminnan kehittämisessä?

Keskustele käyttäjien kanssa siitä, mitä he oppivat liikeidean tai tuotteen
toteuttamisesta pelin kautta.
Millä tavalla oppiminen pelin välityksellä erosi teoreettisesta, luokassa tapahtuvasta
oppimisesta?
Miten tämä ja muut vastaavat työkalut voivat tukea oppimista?
Millaisia muita harjoituksia tai menetelmiä voidaan käyttää, jotta oppiminen muuttuu
kokemuksen kautta oppimiseksi?



Voit tukea liikeidean kehittämistä seuraavan Business Model Canvas -työkalun avulla.
Löydät sen tulostettavaksi hakemalla Googlessa sanoilla Business Model Canvas tai alla olevan
QR-koodin kautta.
69
VISIOIDEN JAKAMINEN - TANGRAM
Joskus yhteisen vision löytäminen toisten kanssa on yllättävän haastavaa. Tiimityöskentely ja
yhteistyökyky ovat hyvin tärkeitä taitoja yrittäjälle.
Pyydä osallistujia jakautumaan pieniin ryhmiin.
‐
Ryhmästä yksi henkilö istuu pöydän ääressä tangrammin kokoajana.
‐
Ryhmän muut jäsenet menevät toiseen huoneeseen katsomaan kuviota, joka on
tarkoitus koota (esimerkiksi yksinkertainen kissa). Voisi ajatella, että kuvio on helppo
selittää toiselle. Ryhmän jäsenet palaavat tangrammin kokoajan (A) luokse ja
kuvailevat, mitä ovat nähneet. He eivät kuitenkaan saa koskea paloihin.
‐
Henkilö A yrittää koota paloista sen, mitä muut kuvailevat.
‐
Muut voivat käydä toisessa huoneessa katsomassa kuvaa niin usein kuin haluavat.
‐
Tietyn ajan jälkeen A voi pyytää yhtä ryhmän jäsentä auttamaan, mutta tästä eteenpäin
ryhmä ei saa enää käydä katsomassa kuvaa.
Joskus kuvan kokoaminen onnistuu, joskus ei.
Opittavaa: Eri ihmiset näkevät ja mieltävät asiat eri tavalla. On vaikea hahmottaa, millainen
mielikuva toisella on tietystä asiasta. Kun haluat jakaa uuden idean tai vision tiimisi kanssa, sinun
pitää varmistaa, että muut ymmärtävät sanomasi. Saatat kuvitella, että näette asian samalla
tavalla, mutta usein näkemykset ovat erilaiset.
70
IDEAN MYYMINEN
Idean myyminen on innovatiivista toimintaa, joka myös kannustaa riskien ottamiseen.
Haasteena on myydä lyhyessä ajassa idea jollekulle, joka ei ole ollut mukana idean
suunnittelussa ja kehittämisessä. Tähän tarvitaan taloudellista ja muunlaista tukea. Se,
pääseekö ideasi eteenpäin vai kaatuuko se alkumetreillä, riippuu siitä, miten osaat myydä
idean. Haastavaa? EHDOTTOMASTI!
Yrittäjät myyvät ideoitaan tyypillisesti riskisijoittajille saadakseen rahoitusta ja tukea
idealleen. Hyviä esimerkkejä:
–
David S. Rose, How to pitch to a VC?
http://www.ted.com/talks/david_s_rose_on_pitching_to_vcs#t219733
–
http://www.businessinsider.com/the-best-startup-pitches-of-all-time201211?op=1
–
https://www.youtube.com/watch?v=Ifg7BTATWAI&list=PL7x45KHuu46
kGtrHZiobtpnkhi8YhfJ6w
 Maksuton työkalu esityksen luomiseen startup-ideasta. https://www.pitch.fi/
HARJOITUS:


Luo yksinkertainen, viiden minuutin mittainen myyntipuhe osastosi johtajalle/tiimillesi
esimerkiksi opetuskäytäntöjen muuttamisesta, coaching-kulttuurin luomisesta tai
sähköisten opetustyökalujen käyttöönotosta.
HARJOITTELE ideasi myymistä muiden E-DECO-ryhmäläisten kanssa.
71
E-DEKO-KOULUTUKSEN RAKENTAMINEN
OPETTAJIEN COACHING-TAITOJEN
KEHITTÄMINEN, E-OPPIMISYMPÄRISTÖJEN
KÄYTTÖ JA YRITTÄJÄHENKISYYS
E-DECO-aineistoa voi käyttää kokonaisen koulutuskokonaisuuden rakentamiseen. Esitellyt
työkalut ja menetelmät ovat osallistavia. Omien tavoitteiden asettaminen ja saavuttaminen ovat
keskiössä coaching-taitoja harjoitellessa.
Tavoitteiden nimeämistä ja kuvaamista on hyvä harjoitella. Odotukset ja tavoitteet koskien
kutakin koulutuskertaa voivat toimia herättelijänä.
Jotkut tavoitteet ovat pieniä ja heti saavutettavissa. Toiset tavoitteet ovat etäämpänä ja
vaativat enemmän aikaa. Osa tavoitteista on haastavampia nimetä tai kuvata.
Osallistujien keskinäinen luottamus ja kunnioitus ovat olennaisia koulutuksen onnistumiseksi,
jonka vuoksi lämmittelyharjoituksiin kannattaa panostaa.
Koulutuksen alkuun
ODOTUKSET

Mitä odotat E-DECO-kurssilta?
– Kerää odotuksia lehtiötaululle ja keskustele ryhmän kanssa.

Miksi olemme kurssilla?
–
–
–
Kurssilla käsitellään coachingia ja harjoitellaan coaching-taitoja.
Kurssilla kerrotaan yleisistä sähköisistä työkaluista ja harjoitellaan niiden
käyttöä.
Kurssilla harjoitellaan yrittäjämäistä asennetta ja sen ymmärtämistä.
HYVÄ POHTIA LÄPI KURSSIN: Miten voin hyödyntää näitä taitoja opetuksessa? Millaisia
harjoituksia teen jatkossa?
72
E-DECO-HARJOITUKSET
 Mitä teemme? OPETTAJAT TOIMIVAT INNOVAATTOREINA
MITEN?
–
–
–
–
Keskustelut
Harjoittelu
Oppiminen
Testaaminen
–
–
–
Poistuminen mukavuusalueelta
Pohtiminen
Arvioiminen

Tutustuminen ja luottamuksen rakentaminen –
Valitse harjoitukset lämmittelyosiosta.

Oppituntien ja ensimmäisen päivän rakenne
– Esittele päivän agenda (katso agendamalli PowerPoint-esityksestä).
– Aikatauluta loput oppitunnit.
Loppuun
Seuraavassa on muutamia kysymyksiä, joita voidaan käyttää jokaisen oppitunnin
lopussa. Opettajat voivat käyttää näitä myös luokkiensa kanssa.











Mitä uusia ajatuksia sait tänään?
Mitä opit tänään?
Miten tyytyväinen olet omaan panokseesi tänään?
Mikä oli päivän paras osuus? Mitä opit itsestäsi tänään?
Mikä oli tänään kiinnostavin aihe ja miksi?
Mikä oli päivän paras harjoitus ja miksi?
Mitä olisimme voineet tehdä tänään toisin?
Miten voisimme kehittää nykyistä toimintatapaa?
Mitä unohdimme?
Mitä lupaat?
Millaista tukea tarvitset pitääksesi lupauksesi?  Mitä teet seuraavaksi?
73
Mitä haluan tästä koulutuksesta?
Miten saavutan sen?
Miltä minusta tuntuu, kun olen
saavuttanut tavoitteeni?
Mikä on minun pitkän aikavälin
suunnitelmani?
Aseta kehitystavoitteesi
opettajana
74
Lähteet, kirjallisuus ja linkit
COACHING

Powerful Questions have a Positive Effect:
http://www.inc.com/articles/2001/09/23385.html

International Coaching Federation http://www.coachfederation.org/ Clutterbuck, D. Making Coaching Work: Creating a Coaching Culture.
Chartered Institute of Personnel & Development, 2005
Whitmore, J. Coaching for Performance: Growing Human Potential and Purpose.
Nicholas Brealey, 2004
-
E-OPPIMISYMPÄRISTÖJÄ

Blogit
https://wordpress.com/ TAI https://www.blogger.com/home

Facebook
www.facebook.com




Inoreader www.inoreader.com  LinkedIn www.linkedin.com
Sovellus QR-koodien tekemiseen
www.qrstuff.com /
https://www.theqrcode-generator.com/
QR-koodin lukijaohjelma
SKYPE
www.skype.com


Twitter
WhatsApp

OPEN CULTURE: http://www.openculture.com Maksutonta opetus- ja mediasisältöä
verkossa
Älypuhelimen käyttö http://www.emarketer.com/Article/WorldwideSmartphone-Usage-Grow-25-2014/1010920

www.twitter.com
www.whatsapp.com

Stanford JOLTS: Yrittäjähenkisiä resursseja
http://universityinnovation.org/wiki/Category:Resources

SWOT-mind mapit http://www.biggerplate.com/mindmaps/z37RrRqW/personaldevelopmentswot-analysis
TEACH THOUGHT: Teknologia opetuksessa http://www.teachthought.com/apps-2/52-ofthe-best-apps-for-classrooms/

75
YRITTÄJÄHENKISYYS
-
E-DECO-PELI: A Piece of Cake http://in.fm/v/MdPYnM
- Proyecto IESTEK www.iestek.net
- Proyecto ENTRE-COACH www.entre-coach.eu
 Business Model Canvas:
http://www.businessmodelgeneration.com/canvas/bmc
 http://www.ted.com/talks/david_s_rose_on_pitching_to_vcs#t-219733





-
http://www.businessinsider.com/the-best-startup-pitches-of-all-time-201211?op=1
https://www.youtube.com/watch?v=Ifg7BTATWAI&list=PL7x45KHuu46kGtrHZi
obtpnkhi8YhfJ6w
https://www.pitch.fi/
http://blogs.kqed.org/mindshift/2012/09/how-to-fuel-the-innovation-engineinlearning/
http://www.creativitypost.com/create/tina_seeligs_insights_on_creativity#st
hash.CLNG4wwy.dpuf Tina Seelig
Ryan Madson, P. Improv Wisdom: Don’t Prepare, Just Show Up. Crown Archetype, 2005
Seelig, T. InGenious: A Crash Course on Creativity. Hay House, 2012
Kelley, T & D.Creative Confidence: Unleashing the Creative Potential in us all.
Crown Business, 2013 & http://www.creativeconfidence.com/
3.9.2015
76