Lukuvuositiedote 2015-2016

LAUTTAKYLÄN LUKIO
LUKUVUOSITIEDOTE
2015 - 2016
2
LAUTTAKYLÄN LUKIO
Lauttakylänkatu 22
32700 Huittinen
Rehtori
Timo Mäkinen
(02) 560 4281,
(044) 560 4281
Ryhmänohjaajat
OR 1A
OR 1B
Birgitta Simola
Jenna Wallin
(02) 560 4285
(02) 560 4285
OR 2A
OR 2B
OR 2C
Petteri Mertala
Jussi Marttila
Lasse Pohjalainen
(02) 560 4285
(02) 560 4285
(02) 560 4285
OR 3A
OR 3B
Jari Ekberg
Nina Naatula
(02) 560 4285
(02) 560 4285
Opinto-ohjaaja
Anu Heinonen-Seppälä
(02) 560 4287, (050) 394 6835
Koulusihteeri
Anne Paasikivi (13.1.-16 alk.)
Eeva Suontausta (12.1.-16 asti)
(02) 560 4283
(02) 560 4283
Terveydenhoitaja
Mailis Roue
(02)560 4292, (044)772 8322
Koulupsykologi
Tiina Marjamäki
(044) 773 0230
Kiinteistönhoitaja Timo Marttila
Email:
Internet-sivut:
Blogi
Twitter
(050)394 6767
[email protected]
http://www.huittinen.fi/lukio
lauttakylänlukio.blogspot.fi
https://twitter.com/Lauttakylnlukio
2
3
LAUTTAKYLÄN LUKIO
LUKUVUOSITIEDOTE
2015 - 2016
SISÄLLYSLUETTELO
SIVU
Lauttakylän lukion opiskelijoille
Koulun työajat
Opetusjärjestelyt
Kurssien suoritus ja arvostelu
Ohjaus ja neuvonta
Kustannuksista ja avustuksista
Terveydenhuolto
Ruokahuolto
Poissaolot ja virkistys
Koulutuslautakunta
Opettajat
Oppilaat
Tuntijako
Kurssitarjotin
Oppikirjat
Ylioppilastutkinto
Työpäivät
4
4
6
6
9
10
11
11
11
12
13
14
23
24
25
33
36
3
4
LAUTTAKYLÄN LUKION
OPISKELIJOILLE
Tähän lukuvuositiedotteeseen on koottu tiiviiseen muotoon sellaista tietoa, jota
oppilaitoksessamme opiskeleva tarvitsee lukuvuoden aikana. Lue lukuvuositiedote
huolellisesti läpi ja pidä se mukanasi tai säilytä kotona, jotta se on aina käytettävissäsi.
KOULUN TYÖAJAT
OPPITUNNIT JA RUOKAILU
Kellot soittavat sisälle 08.27
Päivänavaus 08.30 - 08.35
1. 08.35 - 09.50
2A. 10.05 - 11.20
2A ruokailu 11.20 - 11.50
2B. 10.00 - 10.30
2B ruokailu 10.30 - 10.55
ja
10.55 - 11.40
3. 11.50 - 13.05
4. 13.20 - 14.35
5. 14.45 - 16.10
JAKSOJEN AJAT
1. jakso 11.8. - 30.09.2015
2. jakso 01.10. - 29.11.2015
3. jakso 30.11.2015 - 09.02.2016
4. jakso 10.02. -11.04.2016
5. jakso 12.04. - 04.06.2016
- syyslukukaudella työpäiviä 90
- kevätlukukaudella työpäiviä 99
KOEVIIKOT
Koeviikon kokeet ovat aina jakson kuutena viimeisenä päivänä.
1. 23. – 30.09.
2. 20. – 27.11.
3. 02. – 09.02.
4. 04. – 11.04.
5. 26.05 – 02.06.
4
5
UUSINTAKUULUSTELUT
Uusintakuulusteluun tulee ilmoittautua etukäteen toisen kerroksen lokerikosta
saatavalla lomakkeella.
Ke
Ti
To
Ti
To
Ti
Ti
19.08.
13.10.
10.12.
12.01.
18.02.
19.04.
14.06.
LOMAT
syysloma
joululoma
hiihtoloma
pääsiäinen
helatorstai
loma perjantai
klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo
14.50 -17.50
14.50 - 17.50
14.50 - 17.50
14.50 - 17.50
14.50 - 17.50
14.50 - 17.50
10.00 - 13.00
19. -25.10.2015
21.12.2015 - 6.1.2016
22.02. - 28.02.2016
25.-28.03.2016
05.05.2016
06.05.2016
5
6
OPETUSJÄRJESTELYT
Luokattomuus
Lauttakylän lukiossa opiskellaan luokattoman järjestelmän
mukaisesti.
Kurssitarjotin
Lukiossa ei ole ennalta määrättyjä opetusryhmiä. Ne muodostuvat valinnoista, jotka oppilaat tekevät kurssitarjottimen pohjalta. Kurssitarjotin muodostaa koulun lukuvuoden perustan.
Se sisältää lukion tarjoamat kurssit ja niiden aikataulun.
Kurssitarjottimessa olevien aineiden opetus sijoittuu tunneille
1 – 5 eli aikavälille klo 8.30 – 16.10.
Jakso
Lukion lukuvuosi muodostuu viidestä jaksosta. Yhden jakson
pituus on 37-38 työpäivää. Jakson aikana opiskellaan keskitetysti vain osaa lukion oppiaineista.
Kokeet
Kurssikokeet pidetään keskitetysti koeviikolla. Koeviikolla
kurssikokeen jälkeen on aina seuraavan päivän kokeen valmistelutunti tai opettaja on muutoin opiskelijoiden tavoitettavissa.
KURSSIEN SUORITUS JA ARVOSTELU
Opetussuunnitelma
Lukion opiskelijat noudattavat Opetushallituksen 2003
hyväksymiä opetussuunnitelman perusteita, joiden pohjalta
Huittisten koulutuslautakunta on 2005 hyväksynyt
kuntakohtaisen lukion opetussuunnitelman.
Kurssien
suoritus
Kurssien pääsääntöinen suoritustapa on osallistuminen kurssin opetukseen. Tämä merkitsee säännöllistä osallistumista
oppituntityöskentelyyn.
Kursseja voidaan suorittaa kokonaan tai osittain itsenäisesti.
Tällöin asiasta on neuvoteltava ensin ao. opettajan kanssa.
Jos suorittaminen katsotaan tarkoituksenmukaiseksi, opiskelija ilmoittautuu itsenäiseksi suorittajaksi lomakkeella,
johon opettaja merkitsee suoritusohjeet. Prosessi raukeaa
sopimuksen pettäessä, mikäli opettaja ja oppilas eivät ole
muuta keskenään sopineet. Samaa kurssia opiskelijan on
mahdollista yrittää suorittaa itsenäisesti vain yhden kerran.
Itsenäisestä suorituksesta ei voi saada hylättyä arvosanaa.
Muissa lukioissa suoritetut opinnot kelpaavat sellaisenaan.
6
7
Sen sijaan muissa oppilaitoksissa suoritetut oppimäärät voidaan katsoa osaksi lukio-opintoja, jos ne tavoitteeltaan vastaavat lukion opetussuunnitelman mukaisia kursseja. Ennen
hyväksymistä voidaan opiskelijalta vaatia lisäsuorituksia, ellei kurssin arvostelu ilman niitä ole mahdollista. Ammattija yrittäjäopiston kanssa yhteistyössä toteutettavat kurssit hyväksytään lukion kursseiksi.
Arvostelu
Arvostelu pohjaa Opetushallituksen arvostelun perusteista
antamaan ohjeistoon. Arvioinnin pohjana on kirjalliset kokeet, opintojen edistymisen jatkuva havainnointi sekä opiskelijan tuotosten arviointi.
Kunkin oppiaineen pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan
numeroin, riippumatta siitä, annetaanko kurssista tai oppiaineen oppimäärästä suoritusmerkintä vai käytetäänkö muuta
arviointitapaa.
Numeroarvostelussa käytetään asteikkoa 4 – 10. Hylätty suoritus merkitään arvosanalla 4, arvosana 5 osoittaa välttäviä,
6 kohtalaisia, 7 tyydyttäviä, 8 hyviä, 9 kiitettäviä ja 10 erinomaisia tietoja. Muita arviointitapoja ovat s = suoritettu,
h = hylätty ja k = keskeyttänyt, kesken.
Mikäli opiskelija on saanut kahdesta saman aineen pakollisesta kurssista hylätyn arvosanan, hän voi jatkaa aineen opiskelua vasta suoritettuaan ainakin toisen kursseista hyväksytysti.
Kesken jäänyt kurssi on suoritettava loppuun seuraavan
jakson aikana.
Opiskelijalla on oikeus yrittää korottaa hylättyä kurssiarvosanaa kerran, joko osallistumalla saman kurssin jonkun muun
ryhmän kurssikokeeseen tai erilliseen uusintakuulusteluun.
Mikäli opiskelija ei ole pystynyt korottamaan hylättyä arvosanaa, voi hän halutessaan osallistua uudelleen kurssin opiskeluun. Suorittamansa kurssin opiskelija voi suorittaa uudelleen normaalissa järjestyksessä rehtorin luvalla.
Runsaiden poissaolojen takia opiskelijan kurssisuoritus jätetään arvostelematta.
Jakson päättymisen jälkeen jaetun kurssitodistuksen opiskelija palauttaa ryhmänohjaajalle tarkistettavaksi huoltajan allekirjoituksella varustettuna.
Kurssisuorituksen
arviointi
Yleisten arviointiperusteiden lisäksi kunkin kurssin arviointiperusteet on selvitettävä opiskelijalle kunkin kurssin alussa,
jolloin niistä keskustellaan opiskelijoiden kanssa.
Kurssin arviointi perustuu mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin,
opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan
7
8
tietojen
ja taitojen arviointiin.
huoltajat
saavat
opiskelijan
allekirjoitettavaksi.
Jakson päätyttyä
jaksotodistuksen
Pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan
numeroin. Muista syventävistä tai soveltavista kursseista
suoritusmerkinnällä (S = suoritettu, H = hylätty) arvioidaan
EN0, EN9, EN10, EN11, RU0, RU9, RU10, MAA0,
MAA16, ÄI11, ÄI12, ÄI13, FY11, FY12, KE7, KE8, BI6,
GE5, YH6, IL1-3, ME 1-5, OP2-3 ja AT1-5. Keskeneräinen
kurssisuoritus merkitään K-kirjaimella. Kurssisuoritus on
täydennettävä seuraavan jakson loppuun mennessä.
Opiskelijalla on mahdollisuus kerran lukuvuodessa
järjestettävässä
erityisessä
hyväksyttyjen
kurssien
uusintakuulustelussa
yrittää
korottaa
hyväksyttyä
kurssisuoritusta. Tällöin lopulliseksi kurssiarvosanaksi tulee
parempi suoritus.
Opiskelijan siirtyessä oppiaineen pitkästä oppimäärästä
lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot
luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä oppiaineiden
kohdalla esitetyllä tavalla. Tällöin pitkän oppimäärän
kurssien arvosanat siirtyvät suoraan lyhyiden kurssien
arvosanoiksi. Muut pitkän oppimäärän kurssit voivat olla
lyhyen oppimäärän syventäviä tai soveltavia kursseja.
Oppiaineen
Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opisoppimäärän arviointi kelemien pakollisten ja valtakunnallisesti syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvona.
Oppiaineen oppimäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan
arvioidut pakolliset ja opetussuunnitelman perusteissa
määritellyt valtakunnallisesti syventävät kurssit, eikä mitään
niistä voi jälkikäteen poistaa.
Opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään
seuraavasti:
Opiskelusuunnitelman mukaisesti joista voi olla hylättyjä
opiskeltuja pakollisia ja ops:n
kurssiarvosanoja
perusteissa määriteltyjä valtaenintään
kunnallisesti syventäviä kursseja
1-2 kurssia
0
3-5 kurssia
1
6-8 kurssia
2
9 kurssia tai enemmän
3
Mikäli opiskelijalla on enemmän hylättyjä kurssiarvosanoja
jossakin oppiaineessa kuin edellä olevassa taulukossa
8
9
esitetään, hän ei voi edetä seuraavalle sen oppiaineen
kurssille eikä voi saada päättöarvosanaa.
Opiskelijalla on oikeus ennen päättötodistuksen saamista
osallistua oppiaineiden kertaus kuulusteluihin. Kuulusteltavan
oppimäärän laajuus määräytyy opiskelijan opinto-ohjelmasta.
Mikäli opiskelija osoittaa erillisessä kuulustelussa suurempaa
kypsyyttä ja oppiaineen hallintaa kuin kurssien arvostelusta
määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää, tulee arvosanaa
korottaa.
Numeroarvosanoin
arvioidaan
kaikki
pakollisten
oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet.
Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Mikäli
opiskelija
pyytää,
hän
on
oikeutettu
saamaan
suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista,
joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden
kurssin sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan
suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia.
Lukion suorittamisen vähimmäiskurssimäärä on 75.
Opiskelijan tulee sisällyttää opinto-ohjelmaansa vähintään 10
valtakunnallisesti syventävää kurssia. Koulun omista
syventävistä ja soveltavista kursseista voidaan lukea mukaan
lukion oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat
kurssit. Myös itsenäinen kurssi pitää suorittaa hyväksytysti.
Opinnoissa etenemistä tai päättöarviointia koskevan
päätöksen uusimista on pyydettävä kahden kuukauden
kuluessa tiedon saamisesta. Uudesta arvioinnista päättävät
koulun rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä.
OHJAUS JA NEUVONTA
Ohjausryhmät
Opintojen ohjausta ja asioiden yleistä järjestelyä varten oppilaat on jaettu ohjausryhmiin.
Jokaisen ryhmän ohjaajana toimii opettaja. Ryhmänohjaajana
on oppilaan ensisijainen ohjaaja ja koulunkäynnin sekä opintojen seuraaja. Ryhmä valitsee keskuudestaan myös luottamusoppilaan, joka on ryhmän yhdyshenkilö ja samalla ehdokas oppilaskunnan hallituksen jäseneksi. Ohjausryhmät kokoontuvat koeviikkoja lukuunottamatta pääosin torstaisin.
Ryhmänohjaustuokio tai -tunti on lukion tärkein molemminpuolinen informaatiokanava ja sen vuoksi kaikkien läsnäolo
on aina välttämätöntä.
9
10
Lopo
Opintojen
ohjaaja auttaa opiskelijoita opiskeluun
liittyvissä
kysymyksissä
ja
tiedottaa
jatkoopintomahdollisuuksista.
Ohjaus
on
pääsääntöisesti
yksilöllistä (mm. haastattelut). Toiminta-alaan kuuluvista
asioista opintojen ohjaaja tiedottaa opintojenohjaustunneilla,
joista tiedotetaan aina erikseen. Näille tunneille
osallistuminen kuuluu lukio-opintojen pakolliseen osaan.
Kurssivalinnat
Opiskelija tekee kurssivalinnat lukuvuodeksi kerrallaan.
Hänen on myös itse oltava tietoinen omista valinnoistaan.
Luokaton lukio on pyritty tekemään opiskelijalle joustavaksi
järjestelmäksi. Opiskelu- ja elämäntilanteiden muuttuessa
kurssivalintoja voidaan ja on useimmiten syytä muuttaa.
Kurssivalintamuutoksia tehdään myös opiskeluryhmien
tasapainottamiseksi. Kehotuksia valintamuutoksille tullaan
antamaan ja on ilmeistä että kaikki kurssit eivät toteudu.
Muutosehdotukset on luonnollisesti aina saatettava tiedoksi
opintojen ohjaajalle ja rehtorille.
Yhteydet
Koulunkäyntiin liittyvissä asioissa voi aina ottaa yhteyttä
kouluun, joko rehtoriin, koulusihteeriin, opintojen ohjaajaan,
ryhmänohjaajaan tai ao. aineen opettajaan.
Sekä yleisistä, että oppilaskohtaisista ongelmista voidaan
vaihtaa mielipiteitä vanhempaintilaisuuksissa, joita järjestetään lukuvuoden aikana.
KUSTANNUKSISTA JA AVUSTUKSISTA
Oppikirjat
Oppikirjat hankkii lukiolainen itse. Jos kurssille on määrätty
oppikirja, se on myös hankittava ja se tulee olla mukana
kurssin ensimmäisestä tunnista alkaen.
Opintotuki
Lukiolaisen (17 vuotta täyttänyt) on mahdollista anoa ja saada
kansaneläkelaitoksen opintotukikeskuksen opintorahaa, asumistukea ja opintolainaa. Kotona asuva lukiolainen saa pääsääntöisesti vain perusosaa. Opintorahan määrään vaikuttavat
vanhempien yhteenlasketut ansio- ja pääoma-tulot.
Hakukaavakkeita on saatavissa lukion kansliasta.
10
11
TERVEYDENHUOLTO
Kouluterveydenhuolto on ilmainen terveyden vaalimiseksi
tarkoitettu oppilashuollon palvelu.
Terveydenhoitaja
Terveydenhoitajana toimii Mailis Roue p. 044-7728322 ja
02-560 4292. Vastaanotto sijaitsee lukiorakennuksen pohjakerroksessa.
Hampaat
Kaikki
oppilaat
kuuluvat
hammashuollon
piiriin.
Terveyskeskuksen toimesta suoritettu hoito on maksuton alle
18-vuotiaille. Kiireellisen avun antaa päivystävä hammaslääkäri.
Psykologi
Psykologi palvelee myös lukiolaisia. Koulupsykologina
toimii Tiina Marjamäki. Ajan voi tilata terveydenhoitajan
kautta tai puhelimitse numerosta 044-7730230.
Www
www.huittinen.fi/opiskelu
RUOKAHUOLTO
Ruoka
Koulupäivän aikana tarjotaan oppilaille maksuton kouluateria. Kouluateria kattaa noin kolmanneksen päivittäisestä ravinnon tarpeesta. Koulussa on kaksi ruokailuvuoroa.
Opiskelijalla on mahdollisuus tietyin edellytyksin valita kasvisruokavalio.
POISSAOLOT JAVIRKISTYS
Poissaolot
Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, ellei hänelle ole
myönnetty siitä vapautusta (LL 25 §).
Jos poissaoloja on yli sovitun rajan kurssin voi joutua suorittamaan uudelleen. Poissaoloja ei merkitä, jos opiskelija
on koulun järjestämässä tilaisuudessa tai koulun edustustehtävissä.
11
12
Poissaololupa
luvan
poissaoloa
varten
Mikäli opiskelija tarvitsee
etukäteen tiedossa olevasta syystä on hänen anottava sitä
kirjallisesti ennen ao. ajankohtaa.
Luvan enintään kolmen päivän poissaoloon myöntää ryhmänohjaaja, muut luvat myöntää rehtori.
Myöhästyminen
Oppitunneille on mentävä ajoissa. Myöhästely on tapa, josta
jokaisen on syytä hankkiutua eroon.
Opiskelijoiden
oma taukotila
Opiskelijat saavat käyttöönsä oppilaskunnan ja rehtorin yhteistä sopimusta vastaan oman tilan koulun alakerrasta, joka
on lukion kaikkien opiskelijoiden käytössä.
Mahdollisesta kioski-kahvilasta vastaavat lukion oppilaat.
Atk-luokka
internet
Lukion oppilaat voivat käyttää oppilaskunnan tilaan sijoitettuja tietokoneita.
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 1.1.2013 ALKAEN
Esittelijänä koulutusjohtaja Eija Mattila, sihteerinä Margit Kankaanpää.
Hannu Haapasalo (pj)
Sari Harakka
Pekka Hiltunen
Tero Hosike
Juha Kraapo
Ann-Marii Lindell
Jouko Lindstedt
Sisko Sarjomaa
Anni Tormas
12
13
Opettajat lv. 2015 – 2016
Bondfolk
Ekberg
Heinonen-Seppälä
Höylänen
Johansson
Marttila
Mertala
Minkkinen
Mäkinen
Naatula
Nyholm
Pohjolainen
Riihisalo
Salminen
Simola
Vähä-Heikkilä
Wallin
Yhteensä 17
Petri Bon Kultainmäentie 103
Jari
Ekb Wareliuksenkatu 3 A 4
Anu
Hei Laidunmaankatu 3
Sanna HöyS Metsätie 4 A 7
Eeva Joh Rantatie 176
Jussi Mar Lipinkuja 4
Petteri Mer Vuohikuja 3 A 1
Sami MinSa Pentinmäentie 20
Timo Mäk Pirttimäenkatu 19
Nina Naa Kiviniementie 70
Jonna Nyh Voimakatu 16 A 11
Lasse Poh Lepistarontie 26
Vesa Rii
Rekitie 5 as 6
Leena SalL Loimijoentie 25
Birgitta Sim Kouknipunvahe 5
Kalle Väh Pihlajatie 3
Jenna Wal Sakkolankatu 4 A 3
31900 PUNKALAIDUN
20380 TURKU
32700 HUITTINEN
32700 HUITTINEN
27800 SÄKYLÄ
32700 HUITTINEN
32700 HUITTINEN
32760 SUTTILA
32700 HUITTINEN
32730 SASTAMALA
33100 TAMPERE
38210 SASTAMALA
32700 HUITTINEN
32700 HUITTINEN
26200 RAUMA
21870 RIIHIKOSKI
37120 NOKIA
13
14
OR 1A Ryhmänohjaaja Birgitta Simola
*Doremus
Meghan
Hakala
Miia
Rekikoskentie 810
32700 HUITTINEN
Hakasuo
Hermanni
Pajulinnuntie 10
32700 HUITTINEN
Hakuni
Katri
Aittakaut 4 A 7
32700 HUITTINEN
Heinonen
Samuli
Mattilantie 27
27860 KÖYLIÖ
Hiljanen
Aliina
Kalmeentie 396
27740 VOITOINEN
Hovi
Janitta
Pehtoorintie 9 B
32700 HUITTINEN
Hyttinen
Anna
Intonen
Annika
Maurialankatu 4
32700 HUITTINEN
Jaakola
Leevi
Karhiniementie 241
32700 HUITTINEN
Jokinen
Jere
Huhdantie 45
32610 VAMPULA
Jussilainen
Janita
Aittamaantie 5
32560 VIRTTAA
Järri
Emma
Huhtaantie 456
32440 ALASTARO
Kaasalainen
Fanni
Kaasalantie 10
32700 HUITTINEN
Kahilakoski
Sanni
Akuntie 1
32730 SASTAMALA
Kaleva
Pyry
Matkusjoentie 207
32610 VAMPULA
Kalmi
Markus
Vesiniityntie 200
32700 HUITTINEN
Kiiala
Aina
Orhipolku 7 B 8
32700 HUITTINEN
Kivipelto
Eetu
Emännänkatu 17
32700 HUITTINEN
Kopi
Saku
Huhtaantie 195
32610 VAMPULA
Kultanen
Liisa
Kanteenmaantie 1190
32440 ALASTARO
Kuusisto
Sivi
Kangastie 550
32700 HUITTINEN
Kuvaja
Liina
Ilmiintie 37
27730 TUISKULA
Kyläheikkilä
Amanda
Virttaanraitti 76
32560 VIRTTAA
Laaksonen
Johanna
Niementie 21
32700 HUITTINEN
Laineenoja
Matias
Laineentie 66
32700 HUITTINEN
Lehtinen
Janina
Kirkonkyläntie 66
32700 HUITTINEN
Lehtomäki
Yhteensä: 28
Katariina
Karhiniementie 272
32700 HUITTINEN
*Vaihto-oppilas Yhdysvalloista
14
15
OR 1B Ryhmänohjaaja Jenna Wallin
Lindroos
Elis
Kangastie 373 as 1
32700 HUITTINEN
Mustanoja
Taneli
Pellervonkatu 6
32700 HUITTINEN
Mäkelä
Anni
Kankurinkatu 8
32700 HUITTINEN
Mäkinen
Eetu
Koivumäentie 8
32700 HUITTINEN
Mäkiö
Milla
Orivuorentie 6
32500 ORIPÄÄ
Naatula
Jasmiina
Uolankatu 9
32700 HUITTINEN
Noppari
Oskari
Untonmäentie 2
32700 HUITTINEN
Nummisto
Maija
Rantakatu 4
32700 HUITTINEN
Ojala
Atte
Villiläntie 257
32740 SASTAMALA
Ojala
Vilma
Manneliininkaarre 4
38300 SASTAMALA
Pellia
Konstantin
Pehtoorintie 3 A 2
32700 HUITTINEN
Perttula
Juho
Lauttakyläntie 910
31930 VANTTILA
Pietilä
Virve
Risteentie 51
32700 HUITTINEN
Raitanen
Marisanna
Valtenpellontie 5
32500 ORIPÄÄ
Rantanen
Antti
Kirvesmiehentie 11
32740 SASTAMALA
Riikonen
Janita
Kanteenmaantie 471
32440 ALASTARO
Rinne
Kristian
Rekikoskentie 871
32700 HUITTINEN
Ruusumaa
Severi
Lammassaarenkatu 4
32700 HUITTINEN
Salmi
Sini
Perkiöntie 4
32730 SASTAMALA
Setälä
Karoliina
Kivirannantie 20 A
32700 HUITTINEN
Sillanpää
Niki
Oikotie 11
32700 HUITTINEN
Sundqvist
Iina
Säilä
Rita
Yhdystie 127
32610 VAMPULA
Torpo
Eveliina
Täpäränpolku 2
32700 HUITTINEN
Tuumanen
Mikko
Huhkolantie 1 A 1
32700 HUITTINEN
Vartiainen
Tenho
Keijukaistenkatu 1
32700 HUITTINEN
Venäläinen
Pyry
Lehteläntie 80
32700 HUITTINEN
Virtanen
Serafia
Kellosepänkatu 14
32700 HUITTINEN
Äyväri
Elina
Huhtaantie 214
32610 VAMPULA
Yhteensä: 29
15
16
OR 2A Ryhmänohjaaja Petteri Mertala
Eskola
Tommi
Säterintie 19
27860 VUORI
Hakala
Anni
Rantakatu 26
32700 HUITTINEN
Heikkilä
Emilia
Korkeakoskentie 114
32700 HUITTINEN
Heikkilä
Lasse
Huittistentie 350
27860 VUORI
Holmström
Ellinoora
Hakoveräjänkatu 18
29200 HARJAVALTA
Honkanen
Tuomas
Vankilantie 906
27860 VUORI
Häihänen
Julia
Viialankatu 13 as 1
32700 HUITTINEN
Immonen
Jani
Harjunkuja 27
32700 HUITTINEN
Jalas
Emmi
Kakolammintie 271
32770 HUHTAMO
Jokinen
Iiro
Huhdantie 45
32700 HUITTINEN
Järnförs
Mira
Kivirannanraitti 4
32700 HUITTINEN
*Kankaanpää
Pihla
Korkeakoskentie 120
32700 HUITTINEN
Karmakallio
Heli
Korvenkulmantie 114
32500 ORIPÄÄ
Keinonen
Ville
Viidanmaantie 26
31900 PUNKALAIDUN
Kiuru
Titta
Pyhällyksentie 126
32700 HUITTINEN
Koivula
Oona-Emilia Laidunmaankatu 7
32700 HUITTINEN
Koivumäki
Pinja
Kangastie 1248
32700 HUITTINEN
Koivuniementie 72
32620 RUTAVA
Koivuniemi
Krista
Yhteensä: 18
*Vaihto-oppilaana lukuvuoden 2015-2016
16
17
OR 2B Ryhmänohjaaja Jussi Marttila
Koivuniemi
Olli
Koivuniementie 40
32610 VAMPULA
Korpela
Johanna
Prantinkatu 6 B 12
32700 HUITTINEN
Kuiko
Katja
Mommolankaari 80
32700 HUITTINEN
Kurikka
Katja
Kivenmäki 21 A
32700 HUITTINEN
Kursi
Matilda
Kiviniementie 2
32730 SASTAMALA
Kuusisto
Jasmin
Karhulantie 8A 5
32700 HUITTINEN
Latvanen
Saara
Niementie 46
32700 HUITTINEN
Lehto
Annika
Paukkiontie 39
32700 HUITTINEN
Lehtonen
Tomi
Karhiniementie 386
32700 HUITTINEN
Lähteenmäki
Kasperi
Myllytie 28
32700 HUITTINEN
Martikainen
Julianna
Kotirannantie 43
32910 KAUVATSA AS
Matintalo
Johannes
Kukonharjantie 660
32610 VAMPULA
Mattila
Kukka
Vuohikuja 3 B 2
32700 HUITTINEN
Miini
Roosa
Kivirannantie 6 B
32700 HUITTINEN
Mikkonen
Aleksi
Käräjämäentie 16
32700 HUITTINEN
Mäkelä
Anna
Pyölönvuorentie 101
32700 HUITTINEN
Nieminen
Amanda
Porintie 688
32700 HUITTINEN
Nurmi
Viivi
Niementie 34
32700 HUITTINEN
Nylund
Jasmi
Karpintie 7 A 5
32700 HUITTINEN
*Ojala
Aurora
Tiilikuja 3
32700 HUITTINEN
Pajunen
Anniina
Rajalantie 47
32770 HUHTAMO
Pihko
Yhteensä: 22
Emmi
Lauttakyläntie 935
31930 VANTTILA
*Vaihto-oppilaana lukuvuoden 2015-2016
17
18
OR 2C Ryhmänohjaaja Lasse Pohjolainen
Pitkänen
Lauri
Löysälänkatu 14
32700 HUITTINEN
Pällijeff
Maria
Hakalankatu 7
32700 HUITTINEN
Rantala
Riina
Vuorenmaantie 320
27860 KÖYLIÖ
Rauvala
Jenna
Ollinkuja 2
32700 HUITTINEN
Rintanen
Salla
Tapulitie 2
32700 HUITTINEN
Salminen
Aleksi
Karhulantie 9 E 55
32700 HUITTINEN
Salminen
Eveliina
Loimijoentie 1291
32620 RUTAVA
Salminen
Perttu
Tiilipruukinkuja 56
32700 HUITTINEN
Savijoki
Topias
Suontaustantie 833
32700 HUITTINEN
*Savolainen
Annika
Ritakallionmaantie 163
32700 HUITTINEN
Sorjamäki
Joonas
Peltomäentie 10
32700 HUITTINEN
Suutari
Iina
Kiviniementie 15
32730 SASTAMALA
Tenkanen
Aleksi
Kärkkääntie 34
32770 HUHTAMO
Tenkanen
Tuomas
Kärkkääntie 34
32770 HUHTAMO
Tiukka
Eveliina
Rekisuontie 51
31900 PUNKALAIDUN
Toivonen
Tytti
Kollantie 17
32700 HUITTINEN
Tuomisto
Katariina Mäkitalontie 1
32500 ORIPÄÄ
Tuomola
Aino
Ernastentie 69 A
27740 VOITOINEN
Virtanen
Samu
Ratatie 177
32700 HUITTINEN
Välläri
Alina
Penttilänkuja 12
31900 PUNKALAIDUN
Wiik
Elisa
Yhteensä: 21
Heinimaantie 90
32730 SASTAMALA
*Vaihto-oppilaana lukuvuoden 2015-2016
18
19
OR 3A Ryhmänohjaaja Jari Ekberg
Aaltonen
Suvi
Kangastie 674
32700 HUITTINEN
Heikkilä
Josefiia
Löysälänkatu 10 as 4
32700 HUITTINEN
Heikkilä
Teemu
Korvenkyläntie 195
32700 HUITTINEN
Jokinen
Riikka
Kannaksenkatu 19
32700 HUITTINEN
Karvonen
Eine
Toivarintie 142
32700 HUITTINEN
Kelkka
Tuomo
Kellosepänkatu 9
32700 HUITTINEN
Kiuru
Piia
Pyhällyksentie 126
32700 HUITTINEN
Kranni
Julia
Ylimatikkalankuja 6
32700 HUITTINEN
Kuusisto
Erika
Kukonharjantie 345
32620 RUTAVA
Kuusisto
Julia
Karhulantie 8 A 5
32700 HUITTINEN
Kylänpää
Milja
Vuohikatu 3 as 2
32700 HUITTINEN
Matintalo
Janita
Metsätie 12
32700 HUITTINEN
Metsämäki
Herkko
Matkusjoentie 429
32610 VAMPULA
Mäkelä
Niko
Karpintie 12 as 9
32700 HUITTINEN
Mäkinen
Essi
Koivumäentie 8
32700 HUITTINEN
Nieminen
Viljo
Veräjänkorvantie 78
27860 KÖYLIÖ
Nummi
Akseli
Salattimentie 246
27710 KÖYLIÖ
Nummisto
Olavi
Rantakatu 4
32700 HUITTINEN
Karhulantie 4 A 1
32700 HUITTINEN
Nurminen
Niko
Yhteensä: 19
19
20
OR 3B Ryhmänohjaaja Nina Naatula
Perttula
Antti
Lauttakyläntie 910
31930 VANTTILA
Puisto
Anna-Helena
Kalliokuja 8
32700 HUITTINEN
Salminen
Sami
Kallintie 186
32620 RUTAVA
Salo
Tomi
Kuusikatu 4
32700 HUITTINEN
Soukola
Jonne
Ristikankaantie 82
32700 HUITTINEN
Tammela
Henri
Jokitie 117
32700 HUITTINEN
Teppo
Tebbo
Lähteentie 3
32700 HUITTINEN
Turto
Minna
Kyntäjänkatu 3 B 8
32700 HUITTINEN
Turunen
Elsi
Tornitie 5
32700 HUITTINEN
Törmä
Johanna
Punkalaitumentie 603
32760 SUTTILA
Valo
Roosa-Maria
Kirjatie 4 B
32700 HUITTINEN
Vartiainen
Sanni
Keijukaistenkatu 1
32700 HUITTINEN
Vehviläinen
Tuomas
Kärväseläntie 4
32610 VAMPULA
Virtanen
Terhi
Ylinentie 93
27750 KÖYLIÖ
Virtaranta
Ilona
Kirjatie 4 C 25
32700 HUITTINEN
Voutilainen
Janni
Isännänkatu 14 A 8
32700 HUITTINEN
Yhteensä: 16
20
21
OR 4
Hokkanen
Mikko
Räätälinkatu 25
32800 KOKEMÄKI
Leppänen
Minka
Karhulantie 9 D 35
32700 HUITTINEN
Mikkola
Laura
Huittistentie 275
27860 KÖYLIÖ
Mäkelä
Sofia
Pyölönvuorentie 101
32700 HUITTINEN
Mäkinen
Eveliina
Vellamontie 1
27710 KÖYLIÖ
Taalikka
Jenni
Risto Rytin katu 32 C 15
32700 HUITTINEN
Yhteensä: 6
21
22
Kaksoistutkinto
Ilen
Sasu
Vakintie 18
32730 SASTAMALA
Jussila
Niina
Vakkakuja 4
32700 HUITTINEN
Kulmala
Kirka
Oikotie 5
32700 HUITTINEN
Kykylä
Teppo
Karhiniementie 422
32710 SAMPU
Yhteensä: 4
22
23
TUNTIJAKO
Oppiaine tai
aineryhmä
pakolliset
kurssit
Äidinkieli
Englanti, A-kieli
Ruotsi, B1-kieli
Saksa, A2-kieli
Saksa, B3-kieli
Ranska, B3-kieli
Italia, B3-kieli
Venäjä, B3-kieli
Espanja, B3-kieli
Kiinan kieli
Matematiikka, pitkä oppimäärä
Matematiikka, lyhyt oppimäärä
Biologia
Maantiede
Fysiikka
Kemia
Uskonto
Elämänkatsomustieto
Psykologia
Filosofia
Historia
Yhteiskuntaoppi
Terveystieto
Musiikki valittava yht.
Kuvataide
3 kurssia
Liikunta
Opinto-ohjaus
Tietotekniikka
Ilmaisutaito
Tapakulttuuri
Lingua Linguarum
(kulttuurilatinan erikoiskurssi)
Kansainvälisyyskurssi
Opiskelijan turvakurssi
Mediakulttuuri
Yhteensä
6
6
5
10
6
2
2
1
1
3
3
1
1
4
2
1
1
1
2
1
syventävät
valtakunnalliset
kurssit
3
2
2
6
8
8
8
8
8
3
2
3
2
7
4
2
2
4
3
2
2
2
4
4
2
1
lukion omat
kurssit
3
3
4
1
2
4
2
3
1
5
3
1
1
1
1
2
1
1
2
1
5
3
1
1 (10 h)
5
1
5
47 – 51
102
63
23
24
KURSSITARJOTIN 2015 – 2016
1. jakso 11.08. - 30.09.2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ÄI1.1
PS1.1
KU1.1
UE1.1
MAA1.2
ÄI1.2
AT1.1
LIp1.1
LIt2.1
LIp5.1
LIt3.1
ME2.1
TE1.1 MAA6.1
MAA1.1 MAB1.1
MU1.1 ENA1.1
ENA1.2 RUB4.2
YH1.1 BI2.1
PS1.2 SAA1.1
ÄI12.1 FI4.1
LIt1.1 OP2.1
LIp4.1
LIt5.1 KU6.1
LIp3.1 TK1.1
ME3.1 UE6.1
MAB4.1
ÄI4.1
RUB4.1
HI3.1
ENA4.1
ÄI4.2
RUB11.1
YH6.1
ENA7.1 HI5.1
UE4.1
FI2.1
RUB7.1 ENA7.2
MAB4.2 FY4.1 RUB8.1 BI5.1
RUB3.1 MAA12.1 BI6.1
KE6.1 SAB37.1 PS6.1
KE3.1 MAA16.1 MAB7.1
KVK1.1
BI7.1
FI5.1 KVK2.1
FY11.1
ÄI13.1
AT2.1
GE5.1
YH5.1
HI7.1
AT3.1
AT4.1
AT5.1
2. jakso 01.10. - 29.11.2015
1
2
3
4
5
6
FY1.1
GE1.1
HI1.1
ÄI2.1 ENA4.2 GE2.1
RUB1.1 ENA5.1 MAA7.1 PS3.1
SAA4.1
HI6.1
ÄI9.1
FY8.1
MAA13.
MU1.2 KU2.1 ENA0.1 ÄI4.3 ENA5.2 MAB5.1
1
UE1.2 ENA2.1 HI3.2
TE2.1 MAB8.1 FY7.1
KE1.1 MAA2.1 BI2.2 ENA4.3 YH3.1 ÄI10.1 SAB38.1
RUB1.2 BI1.1 RUB4.3 FY5.1 ENA12.1
ÄI9.2
FI3.1
3. jakso 30.11.2015 - 09.02.2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
YH1.2
RUB2.1
KU1.2
ENA2.2
GE1.2
MAA3.1
KU3.1
LIt1.2
LIp2.1
LIt4.1
KU5.1
ÄI2.2
FY1.2
MU1.3
KE1.2
HI1.2
MAB2.1
ÄI7.1
MU3.1
LIt2.2
MU4.1
MU5.1
ENA6.1 BI2.3
FY6.1 MAA14.1 MAB9.1
HI4.1
ÄI5.1
UE5.1 ENA10.1 MAA11.1 SAB39.1
RUB0.1 ÄI5.2
YH2.1
TE3.1 ENA9.1 ENA9.2
GE2.2 MAA8.1 PS4.1
YH4.1
ÄI8.1
SAA2.1 UE3.1 KE4.1 ENA8.1 ÄI8.2
RUB5.1 HI3.3
PS5.1 ENA10.2 FY9.1
FY10.1
MA
4.jakso 10.02. - 11.04.2016
1
2
3
4
5
6
7
FI1.1 ENA3.1 ÄI5.3 MAA15.1 SAA5.1
TE1.2
FY2.1 ENA5.3 MAB5.2
KU2.2 MU2.1
FI1.2 RUB5.2 MAA9.1
UE2.1 RUB2.2 ÄI6.1
GE2.3 KE5.1 KU4.1
UE2.2 MAA4.1 HI4.2 RUB5.3 GE3.1
ÄI3.1
HI2.1 SAA3.1 UE3.2
BI4.1 ENA8.2
ME1.1 YH2.2 RUB6.1
5. jakso 12.04. - 04.06.2016
1 RUB3.2
2 RUB3.3
3
ÄI3.2
4 UE2.3
5
BI1.2
6 MAB3.1
FY3.1
IL1.1
YH2.3 MAA10.1
KE2.1 ENA6.2 MAB6.1 GE4.1
PS2.1 ENA6.3 MAB6.2 FY12.1
ENA3.2 ÄI6.2
KE7.1 SAA6.1
HI2.2
UE3.3
ÄI6.3 RUB9.1
MAA5.1 HI4.3
BI3.1
KE8.1
1 8.35 - 9.50
10.05 2A 11.20
10.00 2B 10.30
10.30 10.55
11.20 11.50
10.55 2B 11.40
11.50 3 13.05
13.20 4 14.35
14.45 5 16.10
KE
TO
PE
2
TI
4
5
1
6
1
5
3
2
4
1
5
3
2
4
RUO
KAI
LU
2B
RUO
KAI
LU
2A
1
5
3
2
4
4
3
1
6
5
6
7 ja
8
7
2
7
3
9
10
11
24
25
OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2015 – 2016
(Älä päällystä oppikirjaasi ennen, kuin ryhmän oppitunnilla on varmistettu että sinulla on kirjasta
oikea painos)
= sähköinen oppikirjamahdollisuus
Uskonto
Kustantaja: SanomaPro
Tekijät: Hanki, Könni, Lehtonen, Manninen, Nyyssönen
Kurssi Kirjan nimi
1-3 Silta 1-3 Lukion uskonto (suositus)
(1 Silta 1 Uskonto ja raamattu
2
Silta 2 Kristinuskon historia
3
Silta 3 Etiikka ja kirkon oppi)
4
Silta 4 Maailmanuskonnot
5
Silta 5 Uskonto Suomessa
6
Ei oppikirjaa
Psykologia
Kustantaja: Otava
Tekijät: Karrasch, Lindblom-Ylänne, Niemelä, Päivänsalo, Tynjälä
Kurssi Kirjan nimi
1
PS Lukion psykologia 1 (uudistettu painos)
2
PS Lukion psykologia 2 (uudistettu painos)
3
PS Lukion psykologia 3
4
PS Lukion psykologia 4
5
PS Lukion psykologia 5
6
PS Sosiaalipsykologia
Kustantaja: Sanomapro
Tekijät: Vilkko,Riihelä
Lukion psykologian kertauskirja
Filosofia
Kustantaja: Edita
Tekijät: Hallamaa, Pihlström, Pulliainen, Salmenkivi, Sihvola
Kurssi Kirjan nimi
1
Filosofian Odysseia
2
Etiikan Odysseia
3
Tiedon Odysseia
4
Yhteiskunnan Odysseia
25
26
Äidinkieli
Kustantaja: Otava
Tekijät: Haapala, Hellström, Kantola, Kaseva, Korhonen ym.
Kurssi Kirjan nimi
1-6
Särmä – suomen kieli ja kirjallisuus
1
Särmä Tehtäviä 1
2
Särmä Tehtäviä 2
3
Särmä Tehtäviä 3
4
Särmä Tehtäviä 4
5
Särmä Tehtäviä 5
8
Särmä Tehtäviä 8
Kustantaja: SKS ja ÄOL
8-9
Ylioppilastekstejä 2015
Kustantaja: SanomaPro
Tekijät: Panhelainen
10
Kielenhuollon kivijalka
Englanti A-kieli
Kustantaja: Otava
Tekijät: Iskanius, Moilanen, Ontero, Harrison
Kurssi Kirjan nimi
0
Take Off! Kertauskirja lukion alkuun
Tekijät: McWhirr, Mäki, Päkkilä, Riite, Silk, Karapalo
1
Open Road 1
2
Open Road 2
3
Open Road 3
4
Open Road 4
5
6
7
Open Road 5
Open Road 6
Open Road 7
Tekijät: McWhirr, Mäki, Päkkilä, Riite, Silk, Karapalo
Open Road 8
Tekijät: Benmergui, Lampinen, Leinonen-Nuorgam, Mäki, Päkkilä, Silk
8
9
12
1-9
Culture Café 7 ja Culture Café 8 kertausosiot tai
Tekijät: Silk, Mäki
Abi Englanti (uusin painos)
Kielioppi opettajan suosituksen mukaan
Tekijät: Benmergui, Lampinen, Leinonen-Nuorgam, Mäki, Päkkilä, Silk
Culture Café 8
Tekijät: Silk, Mäki, Kijsik
Seuraavat suositeltavia, ei pakollisia:
Grammar Rules!
Grammar Rules! Key (vastausavain)
26
27
Ruotsi B-kieli
Kustantaja: Sanomapro
Tekijät: Fröjdman, Helvelahti, Lähdemäki-Kempas, Määttä
Kurssi Kirjan nimi
0
Signal
Tekijät: Kaunisto, Paasonen, Salonen, Vaaherkumpu
Kustantaja: Otava
Tekijät: Jukarainen, Harkoma, Löthberg
1-7 Grammatik Galleri
Tekijät: Blom, Kaunisto, Paasonen, Salonen, Vaaherkumpu, Hyypiä
1
Galleri, Kurs 1
2
Galleri, Kurs 2
3
Galleri, Kurs 3
Tekijät: Blom, Kaunisto, Paasonen, Salonen, Hyypiä
4
Galleri, Kurs 4
Tekijät: Blom, Kaunisto, Paasonen, Salonen
5
Galleri, Kurs 5
6
Galleri, Kurs 6
7
Galleri, Kurs 7
Tekijät: Harkoma, Jukarainen, Rosenberg-Wolff
8
Abi Ruotsi (uusin painos)
Kustantaja: SanomaPro
Tekijät: Bulut, Kajander, Nordgren, Repo, Wahlroos
11
Magnet 6
Saksa A2-kieli
Kustantaja: Otava
Tekijät: Busse, Jaakamo, Ovaska, Tuuna, Vainionpää, Vilenius-Virtanen
1-3
Panorama Deutsch 1-3 Texte
Panorama Deutsch 1 Übungen
Panorama Deutsch 2 Übungen
Panorama Deutsch 3 Übungen
4-6
Panorama Deutsch 4-6 Texte
Panorama Deutsch 4 Übungen
Panorama Deutsch 5 Übungen
Panorama Deutsch 6 Übungen
7-8
Panorama Deutsch 7-8 Texte
Panorama Deutsch 7 Übungen
Panorama Deutsch 8 Übungen
Tekijät: Busse, Jakamo
9
Abi Saksa
27
28
Ranska A2-kieli
Kustantaja: Finn lectura-Opetushallitus
Tekijät: Delcos, Pohjola, Voutilainen
Kurssi Kirjan nimi
1-3
Allez, allez viens! 1-3
Kielioppi
Kustantaja: Otava
Tekijät: Bärlund, Jokinen
Ranskan kielioppi ja harjoitukset
Saksa B3-kieli
Kustantaja: SanomaPro
Tekijät: Seppänen, Toiviainen, Hűbner, Haapala, Pyykkönen
Kurssi Kirjan nimi
1
Super gut I
2
Super gut II
Tekijät: Halsti, Liljeberg-Thronicke, Sairanen, Tiala
3
Gute Idee! 1
Tekijät: Dahlmann, Halsti, Liljeberg-Thronicke, Sairanen, Tiala
Gute Idee! 2
4
Gute Idee! 2
Tekijät: Halsti, Liljeberg-Thronicke, Sairanen, Tiala
Gute Idee! 3
5
Gute Idee! 3
Tekijät: Dahlmann, Halsti
Gute Idee! 4
6
Tekijät: Dahlmann, Halsti
Gute Idee! 4
Tekijät: Seppänen, Toiviainen, Hűbner, Haapala, Pyykkönen
Gute Idee! 5
7
Tekijät: Seppänen, Toiviainen, Hűbner, Haapala, Pyykkönen
Gute Idee! 5
Tekijät: Halsti, Liljeberg-Thronicke, Sairanen, Tiala
Gute Idee! 6
Tekijät: Halsti, Liljeberg-Thronicke, Sairanen
8-9 Gute Idee! 7-8
Tekijät: Busse, Jaakamo
9
Abi Saksa
Ranska B3-kieli
Kustantaja: Otava
Tekijät: Bärlund, Jokinen, Raitala
Kurssi Kirjan nimi
1-2 Voilà! 1 Textes pour le lycée
Voilà! 1 Exercices pour le lycée
Tekijät: Bärlund, Jokinen, Maala
28
29
3
4
5
6
7-8
Voilà! 2 Textes et exercices
Tekijät: Bärlund, Raitala, Simula
Voilà! 3 Textes et exercices
Tekijät: Hankala-Perttula, Mauffret, Raitala
Voilà! 4 Textes et exercices
Tekijät: Hankala-Perttula, Kivivirta, Kuikka
Voilà! 5 Textes et exercices
Tekijät: Kivivirta, Kuikka, Mauffret
Voilà! 6 Textes et exercices
Italia B3-kieli
Kustantaja: SanomaPro
Tekijät: Marchesani, Mehtonen, Soininen-Saari
Kurssi Kirjan nimi
1-4
In piazza 1, tekstikirja
In piazza 1, harjoituskirja
5-8
In piazza 2, tekstikirja
In piazza 2, harjoituskirja
Matematiikka
Lyhyt oppimäärä
Kustantaja: SanomaPro
Tekijät: Hemmo, Vahviainen, Taskinen, Ekonen
Kurssi Kirjan nimi
1
Sigma 1, Lausekkeet ja yhtälöt
2
Sigma 2, Geometria
3
Sigma 3, Matemaattisia malleja I
4
Sigma 4, Matemaattinen analyysi
5
Sigma 5, Tilastot ja todennäköisyys
6
Sigma 6, Matemaattisia malleja II (uusi painos)
7
Sigma 7, Talousmatematiikka
8
Sigma 8, Matemaattisia malleja III
9
Sigma Σ, Kertauskirja
Sigma Σ, Kertauskirjan tehtävien ratkaisut
Taulukkokirja: MAOL-taulukot (uusin painos)
Pitkä oppimäärä
Kustantaja: SanomaPro
Tekijät: Kontkanen, Lehtonen, Liira, Luosto, Nurmi, Nurmiainen,
Ronkainen, Savolainen
Kurssi Kirjan nimi
1
Pyramidi 1, Funktiot ja yhtälöt
2
Pyramidi 2, Polynomifunktiot
3
Pyramidi 3, Geometria
4
Pyramidi 4, Analyyttinen geometria
5
Pyramidi 5, Vektorit
29
30
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Pyramidi 6, Todennäköisyys ja tilastot
Pyramidi 7, Derivaatta
Pyramidi 8, Juuri- ja logaritmifunktiot
Pyramidi 9, Trigonometriset funktiot ja lukujonot
Pyramidi 10, Integraalilaskenta
Pyramidi 11, Lukuteoria ja logiikka
Pyramidi 12, Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä
Pyramidi 13, Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi
Pyramidi Kertauskirja
Pyramidi Kertauskirja Ratkaisut
Tekijät: Hemmo, Vahviainen, Taskinen, Ekonen
15
Sigma 7, Talousmatematiikka
Taulukkokirja: MAOL-taulukot (uusin painos)
Fysiikka
Kustantaja: SanomaPro
Tekijät: Lehto, Havukainen, Maalampi, Leskinen
Kurssi Kirjan nimi
1
Fysiikka 1, Fysiikka luonnontieteenä
2
Fysiikka 2, Lämpö
3
Fysiikka 3, Aallot
4
Fysiikka 4, Liikkeen lait
5
Fysiikka 5, Pyöriminen ja gravitaatio
6
Fysiikka 6, Sähkö
7
Fysiikka 7, Sähkömagnetismi
8
Fysiikka 8, Aine ja säteily
9
Fysiikka, Kertauskirja (uudistettu painos)
10
Ei oppikirjaa
11
12
Ei oppikirjaa
Ei oppikirjaa
Kemia
Kustantaja: Otava
Tekijät: Lehtiniemi, Turpeenoja
Kurssi Kirjan nimi
1
Mooli 1, Ihmisen ja elinympäristön kemia
2
Mooli 2, Kemian mikromaailma
3
Mooli 3, Reaktiot ja energia
4
Mooli 4, Metallit ja materiaalit
5
Mooli 5, Reaktiot ja tasapaino
6
Abi kemia
Abi kemia ratkaisut
30
31
Maantiede
Kustantaja: SanomaPro
Tekijät: Anttila-Muilu, Cantell, Jutila, Lappalainen, Sorvali, Tani
Kurssi Kirjan nimi
1
Geos 1, Sininen planeetta
2
Geos 2, Yhteinen planeetta
3
Geos 3, Haasteiden maailma
4
Geos 4, Aluetutkimus
5
Geos 5 Kertauskirja
Biologia
Kustantaja: Otava
Tekijät: Nowak, Kokkonen, Sipura, Veistola, Vilkki
Kurssi Kirjan nimi
1
Lukion biologia 1, Eliömaailma
2
Lukion biologia 2, Solu ja perinnöllisyys
Tekijät: Kokkonen, Nowak, Veistola, Vilkki
Kustantaja: SanomaPro
Tekijät: Happonen, Holopainen, Sariola, Sotkas, Tenhunen, TihtarinenUlmanen, Venäläinen
3
Bios 3, Ympäristöekologia
4
Bios 4, Ihmisen biologia
5
Bios 5, Bioteknologia
6
YO Biologia
Historia
Kustantaja: Edita
Tekijät: Aalto, Aromaa, Haapala, Hanska, Hentilä, Hänninen,
Nieminen, Paju, Salmi
Kurssi Kirjan nimi
1
Kaikkien aikojen historia 1
Ihminen, ympäristö ja kulttuuri
2
Kaikkien aikojen historia 2
Eurooppalainen ihminen
3
Kaikkien aikojen historia 3
Kansainväliset suhteet
4
Kaikkien aikojen historia 4
Suomen historian käännekohtia
5
Kaikkien aikojen historia 5
Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan
6
Kaikkien aikojen historia 6, Kulttuurien kohtaaminen
Kustantaja: Otava
Tekijät: Kohi, Palo, Päivärinta, Vihervä
7
Abi historia
31
32
Yhteiskuntaoppi
Kustantaja: Otava
Tekijät: Kohi, Palo, Päivärinta, Vihervä
1
Forum 1 – Uusi yhteiskuntatieto
2
Forum 2 – Uusi taloustieto
Kustantaja: SanomaPro
Tekijät: Kivelä, Nordell
3
Jokaisen oikeustieto
Kustantaja: Otava
Tekijät: Kohi, Palo, Päivärinta, Vihervä
4
Forum 4 – Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni
Kustantaja: Otava
Tekijät: Kohi, Liuskari, Palo
5
Abi yhteiskuntaoppi
Terveystieto
Kustantaja: SanomaPro
Tekijät: Fogelholm, Huuhka, Reinikkala, Sundman
1
Terve! 1 Lukion terveystieto, Terveyden perusteet
2
Terve! 2, Nuoret, terveys ja arkielämä
3
Terve! 3, Terveys ja tutkimus
Tekijät: Koski, Orkovaara, Taskinen, Vertio
4
YO Terveystieto
Tietotekniikka
ei oppikirjaa
Musiikki
Kustantaja SanomaPro
Tekijät: Juutilainen, Kukkula
Kurssi Kirjan nimi
1
Lukion musa 1 Intro
2
ei oppikirjaa
3
ei oppikirjaa
Kuvataide
Kustantaja SanomaPro
Tekijät: Töyssy, Vartiainen, Viitanen
Kuvataide, Visuaalisen kulttuurin käsikirja
32
33
YLIOPPILASTUTKINTO
Ylioppilastutkinto järjestetään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä.
KOKEET
Ylioppilastutkintoon sisältyy
1)
2)
3)
4)
5)
äidinkielen koe
toisen kotimaisen kielen koe A tai B -taso
vieraan kielen koe
A tai C -taso
matematiikan koe
A tai B -taso
reaalikoe
Tutkintoon sisältyy vähintään neljä koetta. Tutkinnon pakollinen osa muodostuu
kokeesta 1 ja kokeista 2 – 5 on valittava kolme koetta.
Tutkintoon voi sisältyä ylimääräisiä kokeita.
Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään
vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet.
Ainakin yhdessä pakollisessa oppiaineessa on suoritettava vaativampi koe.
SUORITUS
Ylioppilastutkinto tulee suorittaa enintään kolmena perättäisenä tutkintokertana.
OSALLISTUMISOIKEUS
Lukion oppilas osallistuu ylioppilastutkintoon suorittaakseen tutkinnon. Tutkinnon
osallistuminen edellyttää, että oppilas on opiskellut ennen kokeeseen osallistumista
asianomaisen aineen pakolliset kurssit tai jos on kyse reaalikokeesta, opiskellut
vähintään kahden kokeeseen sisältyvän oppiaineen vastaavan oppimäärän tai jos on
kyse lyhyen kielen kokeesta, opiskellut vähintään kolme kurssia. Erityissyistä voidaan
edellä mainituista rajoituksista rehtorin päätöksellä joustaa.
UUSIMINEN JA TÄYDENTÄMINEN
Hylätty pakollinen koe saadaan uusia kaksi kertaa kokeen tutkintokertaa välittömästi
seuraavan kolmen tutkintokerran aikana.
Hylätty ylimääräinen koe saadaan uusia kaksi kertaa.
Hyväksytty koe saadaan uusia kerran, hyväksytty reaalikoe kuitenkin kaksi kertaa.
Tutkintoa voidaan myöhemmin myös täydentää. Tällöin voidaan myös suorittaa jo
suoritetussa kokeessa eritasoinen koe.
ARVOSTELU
Kokeet tarkastaa ja arvostelee valmistavasti lukion asianomaisen aineen opettaja ja
lopullisesti ylioppilaslautakunta.
33
34
Kokeista annettavat arvosanat ja niitä vastaavat pistemäärät ovat L = laudatur (7), E =
eximia cum laude approbatur (6), M = magna cum laude approbatur (5), C = cum laude
laude approbatur (4), B = lubenter approbatur (3), A = approbatur (2) ja I = improbatur
(0).
TODISTUS
Kokelaalle, joka on hyväksytysti suorittanut pakolliset kokeet ja jolle annetaan lukion
päästötodistus, annetaan ylioppilastutkintotodistus.
Lukion päästötodistukseen oikeutettu ja ylioppilaskirjoituksen pakolliset kokeet
suorittanut saa ylioppilastutkintotodistuksen.
SYKSYN 2015 YLIOPPILASTUTKINNON KOKEET JÄRJESTETÄÄN
SEURAAVINA AIKOINA:
Kuulunymmärtämiskokeet
ma
07.09.
Toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ruotsi, A- ja B-taso
klo 8.30 - 9.00
suomi, A- ja B-taso
klo 8.30 - 9.00
ti
08.09.
Vieras kieli, pitkä oppimäärä
englanti
klo 08.30 - 09.00
saksa
klo 11
ranska
klo 13
venäjä/espanja
klo 15
ke
09.09.
vieras kieli, lyhyt oppimäärä
saksa
klo 8.30 - 9.00
ranska
klo 11
espanja
klo 13
englanti
klo 14
venäjä/italia
klo 15.00 - 15.30
Kirjalliset kokeet
pe
11.09.
ma
14.09.
ke
16.09.
pe
18.09.
ma
21.09.
ke
pe
23.09.
25.09.
ma
ke
28.09.
30.09.
äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe
psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
vieras kieli, pitkä oppimäärä
toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
äidinkieli, suomi ja ruotsi, esseekoe
suomi/ruotsi toisena kielenä -koe
matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede,
terveystieto
vieras kieli, lyhyt oppimäärä
äidinkieli, saame, esseekoe
34
35
KEVÄÄN 2016 YLIOPPILASTUTKINNON KOKEET JÄRJESTETÄÄN
SEURAAVINA AIKOINA:
Kuullunymmärtämiskokeet
ma 15.02.
vieras kieli, pitkä oppimäärä
englanti
saksa
ranska
venäjä/espanja
ti 16.02.
toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ruotsi A- ja B-taso
suomi A- ja B-taso
ke 17.2.
vieras kieli, lyhyt oppimäärä
saksa
ranska
espanja
englanti
venäjä/italia
Kirjalliset kokeet
pe 12.02.
äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe
ma 14.03.
äidinkieli, suomi ja ruotsi, esseekoe
suomi/ruotsi toisena kielenä –koe
ke 16.03.
uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia
maantiede, terveystieto
pe 18.03.
vieras kieli, pitkä oppimäärä
ma 21.03.
toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ke 23.03.
matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
ke 30.03.
psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
pe 01.04.
vieras kieli, lyhyt oppimäärä
ma 04.04.
äidinkieli, saame
35
36
Työpäivät lukuvuonna 2015 - 2016
Lauttakylän lukio
Syyslukukausi 2015
Päivä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Elo
Yht.
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Syys
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
15
22
Kevätlukukausi 2016
Loka Marras Joulu Päivä Tammi
38
76
1
39
55
77
2
56
78
3
57
79
4
loma
40
58
5
loma
41
59
6
Itsen.pv
Loppia.
42
80
7
91
43
81
8
92
44
60
82
9
61
83
10
62
84
11
93
45
63
12
94
46
64
13
95
47
85
14
96
48
86
15
97
49
65
87
16
66
88
17
67
89
18
98
loma
68
90
19
99
loma
69
20
100
loma
loma
21
101
loma
loma
22
102
loma
70
loma
23
71
24
72
25
103
Joulupv
50
73
26
104
51
74
27
105
52
loma
28
106
53
loma
29
107
54
75
loma
30
21
loma
31
17
21
15
17
Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Päivä
108
124
145
186
1
Vappu
109
125
166
187
2
110
126
167
188
3
111
127
146
168
189
4
112
147
5
Helat.
148
loma
6
128
149
7
113
129
150
8
114
130
169
9
115
131
170
10
116
132
151
171
11
117
152
172
12
153
173
13
133
154
14
118
134
155
15
119
135
174
16
120
136
175
17
121
137
156
176
18
122
157
177
19
158
178
20
138
159
21
loma
139
160
22
loma
140
179
23
loma
141
180
24
loma
161
181
25
Pääloma
162
182
26
si163
183
27
äi164
28
nen
123
142
165
29
143
184
30
144
185
31
16
21
90
21
20
4
99
Lukuvuoden koulutyö alkaa ti 11.8.2015
Lukuvuoden koulutyö päättyy la 4.6.2016
koeviikko
loma
Syyslukukausi päättyy la 19.12.2015
Kevätlukukausi alkaa to 7.1.2016
I jakso 11.8. - 30.9.2015
II jakso 1.10. - 29.11.2015
III jakso 30.11.2015 - 9.2.2016
IV jakso 10.2. - 11.4.2016
V jakso 12.4. - 4.6.2016
Syysloma 19.10. - 25.10.2015 (vko 43)
Joululoma 21.12.2015 - 6.1.2016
Hiihtoloma 22.2. - 28.2.2016 (vko 8)
Loma pe 6.5.2016
189
36
37
37