Pöytäkirja PDF-muodossa - Itä

Itä-Suomen yliopisto
Pöytäkirja
5/2015
1
20.05.2015
Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto
Aika
20.05.2015, 10:15 - 12:11
Paikka
Educa-rakennuksen neuvotteluhuone E204/SOKL A130 (videoneuvottelu)
Osallistujat
Nimi
Väisänen Pertti
Antti Juvonen
Atjonen Päivi
Hirvonen Vesa
Arminen Elina
Holopainen Mervi
Puharinen Anna-Maria
Lehkonen Emilia
Tehtävä
professori, varapuheenjohtaja
professori, varajäsen
professori, jäsen
henkilöstö, jäsen
henkilöstö, varajäsen
henkilöstö, varajäsen
henkilöstö, varajäsen
opiskelija, varajäsen
Venäläinen Juhana
Saravuoma Sami
opiskelija, varajäsen
opiskelija, jäsen
Mäki Jarno
Korhonen Kari
Kouki Satu
opiskelija, jäsen
valmistelija, sihteeri
valmistelija
Filppula Markku
Jääskeläinen Riitta
Antti Raunio
Vuori Jaana
Seppälä Serafim
Pöllänen Sinikka
Kantelinen Ritva
Räty Hannu
Haapasalo Lenni
Laitila Teuvo
Mäkisalo Jukka
Happonen Heikki
Valtonen Teemu
Kettukangas Titta
Sivenius Ari
Joensuu Maija
Martikainen Paula
Järvinen Anni
Tiippana Sara
Suvanto Katja
Tervonen Anni
professori, puhenjohtaja
professori, jäsen
professori, jäsen
professori, varajäsen
professori, varajäsen
professori, jäsen
professori, varajäsen
professori, jäsen
professori, varajäsen
henkilöstö, varajäsen
henkilöstö, jäsen
henkilöstö, jäsen
henkilöstö, jäsen
henkilöstö, varajäsen
henkilöstö, jäsen
opiskelija, jäsen
opiskelija, jäsen
opiskelija, varajäsen
opiskelija, jäsen
opiskelija, varajäsen
opiskelja, varajäsen
Läsnäolo
1-20
1-20
1-20
1-20
1-20
2-17
1-20
1-4,6-20 (paikalla
5)
1-20
1-4,6-20 (paikalla
5)
10-20
Itä-Suomen yliopisto
Pöytäkirja
5/2015
2 (28)
Käsitellyt asiat
Asia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Otsikko
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Dosentin arvoa hakeneen MMT Minna Aution opetustaidon
arvosteleminen
Dosentin arvon myöntäminen MMT, dosentti Minna Autiolle
Väittelyluvan myöntäminen YTT, HTM Anna Liisa Westmanille
Zaki Etelän pro gradu -tutkielman arvosteleminen (2. käsittely)
Esityksen tekeminen filosofisen tiedekunnan hakukohteista ja
aloituspaikoista 2016
Avoimen yliopiston opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuodelle
2015-2016
Filosofisen tiedekunnan opinto-oppaiden hyväksyminen lukuvuodelle
2015-2016
Humanistisen osaston opetusohjelmien vahvistaminen lukuvuodelle
2015 – 2016
Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opetusohjelmien
vahvistaminen lukuvuodelle 2015-2016
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston
opetusohjelmien vahvistaminen lukuvuodelle 2015-2016
Teologian osaston opetusohjelmien vahvistaminen lukuvuodelle
2015-2016
Kansainvälisille opiskelijoille tarjottavan opetuksen opetusohjelman
vahvistaminen 2015-2016
Kasvatustieteiden ja psykologian osaston sekä soveltavan
kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston
harjoittelusuunnitelmien vahvistaminen lukuvuodelle 2015 - 2016
Yliopisto-opettajan, musiikkikasvatus, soitto, tehtävää
(vakanssinumero 30961) hakeneiden opetustaidon arvosteleminen
Esityksen tekeminen yliopisto-opettajan, musiikkikasvatus, soitto,
tehtävään (vakanssinumero 30961) otettavasta
Yliopisto-opettajan, musiikkikasvatus, laulu ja äänenkäyttö,
tehtävää (vakanssinumero 30914) hakeneiden opetustaidon
arvosteleminen
Esityksen tekeminen yliopisto-opettajan, musiikkikasvatus, laulu ja
äänenkäyttö, tehtävään (vakanssinumero 30914) otettavasta
Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouspäivät
syyslukukaudella 2015
Tiedekunnassa vapautuneen tehtävän tehtäväalan ja
tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen
Sivu
3
4
5
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
26
27
Itä-Suomen yliopisto
Filosofisen tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja
§1
5/2015
3 (28)
20.05.2015
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Monijäseninen hallintoelin kokoontuu, milloin puheenjohtaja tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi, yliopiston
hallitus ja tiedekuntaneuvosto kokoontuu myös milloin vähintään kolme
jäsentä sitä pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. (Itä-Suomen
yliopiston hallintojohtosääntö, 1.1.2014, 25 §)
Kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään
neljä arkipäivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin
päättänyt. Hallintoelimen jäsen, joka on estynyt osallistumasta
kokoukseen, on velvollinen ilmoittamaan asiasta varajäsenelleen.
(Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosääntö, 1.1.2014, 25 §)
Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Hallintoelin voi kuitenkin
läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen
asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
(Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosääntö, 1.1.2014, 25 §)
Yliopiston monijäseniset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun
puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä.
(Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosääntö, 1.1.2014, 26 §)
Jäsenen katsotaan olevan läsnä myös videoneuvotteluyhteydessä tai
muussa etäosallistumismuodossa, mikäli puheenjohtaja päättää järjestää
kokouksen tällä tavalla (Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosääntö,
1.1.2014. 26 §).
Hallintoelimen varajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Hallintoelimeen kuulumattomien henkilöiden läsnäolosta päättää
puheenjohtaja. (Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosääntö, 1.1.2014, 25 §)
Opintosuoritusten arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet ja
varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus taikka jotka on otettu
professorin tehtävään. (Yliopistolaki 24.7.2009/558, 29 §)
Asian laadun edellyttäessä tiedekuntaneuvostoon voidaan kutsua
asiantuntijoita, joilla on puheoikeus. (Itä-Suomen yliopiston
hallinto-johtosääntö, 1.1.2014, 11 §)
Dekaanin tehtävänä on erityisesti päättää asiantuntijoiden kutsumisesta
tiedekuntaneuvostoon. (Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosääntö,
1.1.2014, 12 §, 14. kohta)
Dekaani on lähettänyt kokouskutsun 13.5.2015. Kokouskutsussa on
mainittu käsiteltävät asiat.
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Tiedekuntaneuvosto otti yksimielisesti käsiteltäväkseen ylimääräisenä
asiana asiakohdan 20: Tiedekunnassa vapautuneen tehtävän tehtäväalan
ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen.
Itä-Suomen yliopisto
Filosofisen tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja
§2
5/2015
4 (28)
20.05.2015
Dosentin arvoa hakeneen MMT Minna Aution opetustaidon arvosteleminen
valmistelija johtava hallintopäällikkö Kari Korhonen
MMT, dosentti Minna Autio on hakenut kotitaloustieteen dosentin arvoa
Itä-Suomen yliopistoon.
Opetusnäytteen antamisesta päättää dekaani. Dekaani nimesi päätöksellään
127/2015 opetusnäytelautakunnan dosentin arvoa hakeneen MMT Minna Aution
opetusnäytteen arvioimista varten sekä kutsui MMT Minna Aution antamaan
kotitaloustieteen dosentin arvoa varten vaadittavan opetusnäytteen.
Opetusnäytelautakunnan pöytäkirja on liitteenä.
Minna Autio antoi opetusnäytteen aiheesta ”Kuluttajakasvatuksen pedagogiikan
haasteet oppimistutkimuksen valossa”.
Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvioida MMT Minna Aution opetusnäyte
käyttäen asteikkoa välttävä – tyydyttävä – hyvä – erinomainen.
Päätös:
Arvosteltiin MMT, dosentti Minna Aution opetustaito arvosanalla hyvä.
LIITE
OPETUSNÄYTELAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA
Itä-Suomen yliopisto
Filosofisen tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja
§3
5/2015
5 (28)
20.05.2015
Dosentin arvon myöntäminen MMT, dosentti Minna Autiolle
valmistelija johtava hallintopäällikkö Kari Korhonen
MMT, dosentti Minna Autio on hakenut kotitaloustieteen dosentiksi Itä-Suomen
yliopiston filosofiseen tiedekuntaan (Dnro 1150/01.01.10.02/2013).
Dosenttihakemus on pantu vireille filosofisessa tiedekunnassa 9.9.2013.
Yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on
perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky
itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito
(Yliopistolaki 558/2009, 89 §).
Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön 11 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on päättää dosentin arvon myöntämisestä sekä dosentin arvoa hakeneesta pyydettävistä asiantuntijoista.
Dosentille ei ole säännöksissä tai yliopiston johtosäännöissä määritelty
kielitaitovaatimuksia.
Filosofisen tiedekunnan dekaani on 30.9.2014 päätöksellään nro 490/2014
kutsunut professori Kaija Turkin (HY) ja dosentti Johanna Aution asiatuntijoiksi
antamaan lausuntonsa MMT Minna Aution tieteellisestä pätevyydestä
kotitaloustieteen dosentiksi.
Dekaani on 23.4.2015 tekemällään päätöksellä nro 128/2015 kutsunut MMT Minna
Aution antamaan opetusnäytteen. Tiedekuntaneuvosto arvosteli Minna Aution
opetusnäytteen arvosanalla hyvä.
Professori Kaija Turkki on antanut lausuntonsa 21.11.2014 ja dosentti Johanna
Autio 29.10.2014.
Molemmat asiantuntijat ovat lausunnoissaan todenneet MMT Minna Aution
tieteellisesti päteväksi kotilaustieteen dosentuuriin.
MMT Minna Autio on





suorittanut maatalous-metsätieteen tohtorin tutkinnon 2006 ja yleisen
opettajakelpoisuuden tuottavat yliopistopedagogiset opinnot (60 op)
työskennellyt Helsingin yliopistossa yliopistonlehtorina 2006 alkaen, post
doc-tutkijana 2008-2011, assistenttina 2002-2007, tutkijana 2001-2002
(19 kk), 1996-1999 (yht 34 kk) ja lehtorina 1999-2000 (17 kk)
hakuajankohtana julkaisuluettelossa on 86 julkaisua
ohjannut huomattavan määrän pro gradu-töitä ja toiminut viiden
väitöskirjatyön ohjaajana
nimitetty Helsingin yliopiston dosentiksi 2009
Itä-Suomen yliopisto
Pöytäkirja
5/2015
Esitys:
Esitän, että tiedekuntaneuvosto toteaa, että MMT Minna Autio täyttää
yliopistolaissa mainitut dosentin arvon edellytykset ja myöntää Autiolle
kotitaloustieteen dosentin arvon Itä-Suomen yliopistoon.
Päätös:
Esityksen mukainen.
LIITE
ASIANTUNTIJALAUSUNNOT
6 (28)
Itä-Suomen yliopisto
Filosofisen tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja
§4
5/2015
7 (28)
20.05.2015
Väittelyluvan myöntäminen YTT, HTM Anna Liisa Westmanille
valmistelija opintopäällikkö Satu Kouki
YTT, HTM Anna Liisa Westman on jättänyt tiedekuntaan väittelyluvan saamiseksi
kasvatustieteen alalta laatimansa, väitöskirjaksi tarkoittamansa käsikirjoituksen
Ammatillinen korkeakouluopettajuus ja sukupuolitietoisuus. Tarinoita
sukupuolesta, toimijuudesta ja pedagogisista käytännöistä.
Filosofisen tiedekunnan dekaani määräsi päätöksellään n:o 90/2015 YTT, HTM
Anna Liisa Westmanin väitöskirjaksi tarkoittaman käsikirjoituksen esitarkastajiksi
professori Päivi Naskalin (Lapin yliopisto) ja dosentti Seija Mahlamäki-Kultasen
(Tampereen yliopisto).
Molemmat esitarkastajat esittävät väittelyluvan myöntämistä (liite).
Ennen väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen ja näitä vastaavan opin- ja
taidonnäytteen arvostelua on tekijälle varattava tilaisuus vastineen antamiseen
esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. (Yliopistolaki
558/2009, 24.7.2009, 44 §)
Anna Liisa Westman on ilmoittanut kirjallisesti, ettei hänellä ole huomautettavaa
väitöskirjan käsikirjoitusta koskevista esitarkastajien lausunnoista.
Esitys:
Esitarkastajien lausuntojen perusteella esitän, että tiedekuntaneuvosto myöntää
YTT, HTM Anna Liisa Westmanille väittelyluvan.
Päätös:
Esityksen mukainen.
LIITTEET
ESITARKASTAJIEN LAUSUNNOT
VÄITÖSKIRJAN KÄSIKIRJOITUKSEN TEKIJÄN VASTINE
Itä-Suomen yliopisto
Filosofisen tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja
§5
5/2015
8 (28)
20.05.2015
Zaki Etelän pro gradu -tutkielman arvosteleminen (2. käsittely)
valmistelija opintopäällikkö Satu Kouki
Zaki Etelä on jättänyt tarkastettavaksi englannin kielen ja kulttuurin alalta
laatimansa pro gradu -tutkielman ÄAt the Brink of Misunderstanding: Truth
Values, Game-Theoretical Equilibria, and Family Resemblance in Scientific
Metaphors. Humanistisen osaston johtaja määräsi päätöksellään nro 20/2015
tutkielman tarkastajiksi professori Gregory Watsonin ja yliopistonlehtori Heli
Tissarin. Heidän lausuntonsa ovat liitteenä.
Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön 11 § mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on arvostella pro gradu -tutkielmat tarkastajien lausuntojen
perusteella. Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 21.1.2014 tekemän
delegointipäätöksen mukaan osastonjohtaja arvostelee pro gradu
-tutkielmat tarkastajien lausuntojen perusteella. Mikäli tarkastajat ehdottavat
arvolauseeksi approbatur tai laudatur tai mikäli opiskelija tai osastonjohtaja niin
haluaa, on asia käsiteltävä tiedekuntaneuvostossa. Osastonjohtaja voi myös
harkintansa mukaan määrätä kolmannen tarkastajan mikäli arvosanaehdotukset
eivät ole yhteneväiset tai opiskelija on tyytymätön arvosanaehdotukseen. Näissä
tapauksissa tiedekuntaneuvosto arvostelee tutkielman saatujen lausuntojen
perusteella.
Tarkastajat esittivät yhteisessä lausunnossaan arvosanaksi laudaturia. Zaki Etelä
ilmoitti kirjallisesti, ettei hänellä ole huomautettavaa tarkastajien lausunnoista.
Ilmoitus on liitteenä.
Tiedekuntaneuvosto päätti 18.3.2015 kokouksessaan että Zaki Etelän pro gradu
-tutkielmalle määrätään kolmas, yliopiston ulkopuolinen, tarkastaja dekaanin
päätöksellä. Dekaani määräsi päätöksellään nro 89/2015 kolmanneksi
tarkastajaksi professori emeritus Risto Hiltusen (Turun yliopisto). Kolmas
tarkastaja ehdottaa arvosanaksi laudaturia. Lausunto on liitteenä.
Zaki Etelä on ilmoittanut kirjallisesti, ettei hänellä ole huomautettavaa
kolmannen tarkastajan lausunnosta. Ilmoitus on liitteenä.
Yliopistolain (24.7.2009/558) 29 §:n mukaan opintosuoritusten arvosteluun
saavat osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet ja varajäsenet,
joilla on samantasoinen opintosuoritus taikka jotka on otettu professorin tehtävään.
Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella Zaki Etelän pro gradu
-tutkielma käyttäen asteikkoa approbatur, lubenter approbatur, non sine laude
approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum
laude approbatur, laudatur.
Itä-Suomen yliopisto
Pöytäkirja
5/2015
9 (28)
Pro gradu -tutkielma lähetetään tiedekuntaneuvoston jäsenille ja varajäsenille
sähköisesti tutustuttavaksi.
Päätös:
LIITTEET
Arvosteltiin Zaki Etelän pro gradu -tutkielma yksimielisesti arvosanalla
laudatur.
HUMANISTISEN OSASTON JOHTAJAN PÄÄTÖS NRO 20/2015
TARKASTAJIEN LAUSUNNOt
DEKAANIN PÄÄTÖS NRO 89/2015
KOLMANNEN TARKASTAJAN LAUSUNTO
PRO GRADU -TUTKIELMAN TEKIJÄN VASTINE KOLMANNEN TARKASTAJAN
LAUSUNNOSTA
Itä-Suomen yliopisto
Filosofisen tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja
§6
5/2015
10 (28)
20.05.2015
Esityksen tekeminen filosofisen tiedekunnan hakukohteista ja aloituspaikoista 2016
valmistelija opintopäällikkö Satu Kouki
Yliopistolain (558/2009) 14.2 § 10 kohdan mukaan yliopiston hallituksen
tehtävänä on päättää yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä.
Itä-Suomen yliopiston hallitus päättää yliopistoon otettavien opiskelijoiden
määrän suunnitelman mukaan heinäkuun kokouksessaan 2015.
Esitys:
Esitän, että tiedekuntaneuvosto hyväksyy tiedekunnan hakukohteet ja
aloituspaikat 2016 liitteen mukaisesti ja tekee hallitukselle liitteen pohjalta
esityksen tiedekuntaan otettavien opiskelijoiden määrästä. Edelleen esitän, että
tiedekuntaneuvosto delegoi dekaanille esitykseen mahdollisesti tehtävät
muutokset.
Päätös:
Esityksen mukainen.
LIITE
Filosofisen tiedekunnan hakukohteet ja aloituspaikat 2016
Itä-Suomen yliopisto
Filosofisen tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja
§7
5/2015
11 (28)
20.05.2015
Avoimen yliopiston opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuodelle 2015-2016
valmistelija opintopäällikkö Satu Kouki
Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön (11 §) mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.
Avoin yliopisto on pyytänyt hyväksymään avoimen yliopiston aiemmin
vahvistamattomat opetussuunnitelmat ja opetussuunnitelmamuutokset.
Opetussuunnitelmat on työstetty yhteistyössä oppiaineesta vastaavien
tiedelaitosten kanssa.
Esitys:
Esitän, että tiedekuntaneuvosto vahvistaa avoimen yliopiston tarjoamien
opintokokonaisuuksien opetussuunnitelmat ja opetussuunnitelmamuutokset
liitteiden tarkoittamassa muodossa lukuvuodelle 2015 - 2016:
Erityispedagogiikka, perus- ja aineopinnot, 25 op ja 35 op
Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopinnot 25 op ja 35 op
Opetushallinto, perusopinnot 25 op
Psykologia, perus- ja aineopinnot, 25 op ja 35 op
Työ- ja organisaatiopsykologia, perus- ja aineopinnot, 25 op ja 35 op
Suomi toisena/vieraana kielenä, perusopinnot 25 op
Päätös:
Tiedekuntaneuvosto vahvisti avoimen yliopiston tarjoamien
opintokokonaisuuksien opetussuunnitelmat ja opetussuunnitelmamuutokset
liitteiden tarkoittamassa muodossa lukuvuodelle 2015 - 2016:
Erityispedagogiikka, perus- ja aineopinnot, 25 op ja 35 op
Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopinnot 25 op ja 35 op
Opetushallinto, perusopinnot 25 op
Psykologia, perus- ja aineopinnot, 25 op ja 35 op
Työ- ja organisaatiopsykologia, perus- ja aineopinnot, 25 op ja 35 op
Suomi toisena/vieraana kielenä, perusopinnot 25 op
Avoimen yliopiston esitykseen sisältyvää lukua Opintosuoritusten ja
opintokokonaisuuksien arvostelu ei hyväksytty. Tiedekunnan hyväksymien
opetussuunnitelmien mukaisen opetuksen arviointi on kuvattu tiedekunnan
osastojen opinto-oppaissa.
LIITTEET
AVOIMEN YLIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAT LV. 2015-2016
Liitteet ovat luettavissa osoitteessa
https://www.uef.fi/intra/filtdk/tiedekuntaneuvoston-asiakirjat
Itä-Suomen yliopisto
Filosofisen tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja
§8
5/2015
12 (28)
20.05.2015
Filosofisen tiedekunnan opinto-oppaiden hyväksyminen lukuvuodelle 2015-2016
valmistelija opintopäällikkö Satu Kouki
Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön (11 §) mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.
Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännön (17 §) mukaan tiedekuntaneuvostot
vahvistavat seuraavan lukuvuoden opetuksen opetussuunnitelmat ja
opetusohjelmat toukokuun loppuun mennessä.
Esitys:
Esitän, että tiedekuntaneuvosto hyväksyy humanistisen osaston,
kasvatustieteiden ja psykologian osaston, soveltavan kasvatustieteen ja
opettajankoulututuksen osaston sekä teologian osaston opinto-oppaan sisällön
lukuvuodelle 2015-2016 liitteiden tarkoittamassa muodossa.
Esitän edelleen, että tiedekuntaneuvosto valtuuttaa
tiedekunnan hallintopalvelukeskuksen tekemään opinto-oppaisiin tarvittaessa
teknisluontoisia korjauksia ja dekaanin hyväksymään tehdyt korjaukset.
Päätös:
LIITTEET
Esityksen mukainen.
Humanistisen osaston opinto-opas
Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulututuksen osaston opinto-opas
Teologian osaston opinto-opas
Liitteet ovat luettavissa osoitteessa
https://www.uef.fi/intra/filtdk/tiedekuntaneuvoston-asiakirjat
Itä-Suomen yliopisto
Filosofisen tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja
§9
5/2015
13 (28)
20.05.2015
Humanistisen osaston opetusohjelmien vahvistaminen lukuvuodelle 2015 – 2016
valmistelija opintopäällikkö Satu Kouki
Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön (11 §) mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.
Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännön 17 § mukaan tiedekuntaneuvostot
vahvistavat seuraavan lukuvuoden opetuksen
opetussuunnitelmat ja opetusohjelmat toukokuun loppuun mennessä.
Esitys:
Esitän, että tiedekuntaneuvosto vahvistaa humanistisen osaston opetusohjelmat
(ml. kv-opetus) lukuvuodelle 2015-2016 liitteen tarkoittamassa muodossa ja
valtuuttaa tiedekunnan hallintopalvelukeskuksen tekemään niihin
teknisluontoisia korjauksia ja valtuuttaa dekaanin tarvittaessa hyväksymään
tehdyt korjaukset.
Edelleen esitän, että tiedekuntaneuvosto delegoi dekaanille opetusohjelmien
vahvistamisen niiltä osiin, kun tarkat aikataulutiedot eivät ole vielä selvillä tai
kun niihin tulee muutoksia esim. henkilöstövalintojen vahvistumisen myötä.
Päätös:
Esityksen mukainen.
LIITTEET
HUMANISTISEN OSASTON OPETUSOHJELMAT LV. 2015-2016
Liite on luettavissa sähköisesti osoitteessa
https://www.uef.fi/intra/filtdk/tiedekuntaneuvostonasiakirjat
Itä-Suomen yliopisto
Filosofisen tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja
§ 10
5/2015
14 (28)
20.05.2015
Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opetusohjelmien vahvistaminen
lukuvuodelle 2015-2016
valmistelija opintopäällikkö Satu Kouki
Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön (11 §) mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.
Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännön 17 § mukaan tiedekuntaneuvostot
vahvistavat seuraavan lukuvuoden opetuksen opetussuunnitelmat ja
opetusohjelmat toukokuun loppuun mennessä.
Esitys:
Esitän, että tiedekuntaneuvosto vahvistaa kasvatustieteiden ja psykologian
osaston opetusohjelmat lukuvuodelle 2015-2016 liitteen tarkoittamassa
muodossa ja valtuuttaa tiedekunnan hallintopalvelukeskuksen tekemään niihin
teknisluontoisia korjauksia ja valtuuttaa dekaanin tarvittaessa hyväksymään
tehdyt korjaukset.
Edelleen esitän, että tiedekuntaneuvosto delegoi dekaanille opetusohjelmien
vahvistamisen niiltä osin, kun tarkat aikataulutiedot eivät ole vielä selvillä tai
kun niihin tulee muutoksia esim. henkilöstövalintojen vahvistumisen myötä.
Päätös:
Esityksen mukainen.
LIITTEET
KASVATUSTIETEIDEN JA PSYKOLOGIAN OSASTON OPETUSOHJELMAT LV.
2015-2016
Liite on luettavissa sähköisesti osoitteessa
https://www.uef.fi/intra/filtdk/tiedekuntaneuvoston-asiakirjat
Itä-Suomen yliopisto
Filosofisen tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja
§ 11
5/2015
15 (28)
20.05.2015
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opetusohjelmien
vahvistaminen lukuvuodelle 2015-2016
valmistelija opintopäällikkö Satu Kouki
Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön (11 §) mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.
Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännön 17 § mukaan tiedekuntaneuvostot
vahvistavat seuraavan lukuvuoden opetuksen opetussuunnitelmat ja
opetusohjelmat toukokuun loppuun mennessä.
Esitys:
Esitän, että tiedekuntaneuvosto vahvistaa soveltavan kasvatustieteen ja
opettajankoulutuksen osaston opetusohjelmat lukuvuodelle 2015-2016 liitteen
tarkoittamassa muodossa ja valtuuttaa tiedekunnan hallintopalvelukeskuksen
tekemään niihin teknisluontoisia korjauksia ja valtuuttaa dekaanin tarvittaessa
hyväksymään tehdyt korjaukset.
Edelleen esitän, että tiedekuntaneuvosto delegoi dekaanille opetusohjelmien
vahvistamisen niiltä osiin, kun tarkat aikataulutiedot eivät ole vielä selvillä tai
kun niihin tulee muutoksia esim. henkilöstövalintojen vahvistumisen myötä.
Päätös:
Esityksen mukainen.
LIITTEET
SOVELTAVAN KASVATUSTIETEEN JA OPETTAJANKOULUTUKSEN OSASTON
OPETUSOHJELMAT 2015-2016
Liite on luettavissa sähköisesti osoitteessa
https://www.uef.fi/intra/filtdk/tiedekuntaneuvoston-asiakirjat
Itä-Suomen yliopisto
Filosofisen tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja
§ 12
5/2015
16 (28)
20.05.2015
Teologian osaston opetusohjelmien vahvistaminen lukuvuodelle 2015-2016
valmistelija opintopäällikkö Satu Kouki
Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön (11 §) mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.
Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännön 17 § mukaan tiedekuntaneuvostot
vahvistavat seuraavan lukuvuoden opetuksen opetussuunnitelmat ja
opetusohjelmat toukokuun loppuun mennessä.
Esitys:
Esitän, että tiedekuntaneuvosto vahvistaa teologian osaston opetusohjelmat
lukuvuodelle 2015-2016 liitteen tarkoittamassa muodossa ja valtuuttaa
tiedekunnan hallintopalvelukeskuksen tekemään niihin teknisluontoisia
korjauksia ja valtuuttaa dekaanin tarvittaessa hyväksymään tehdyt korjaukset.
Edelleen esitän, että tiedekuntaneuvosto delegoi dekaanille opetusohjelmien
vahvistamisen niiltä osiin, kun tarkat aikataulutiedot eivät ole vielä selvillä tai
kun niihin tulee muutoksia esim. henkilöstövalintojen vahvistumisen myötä.
Päätös:
LIITTEET
Esityksen mukainen.
TEOLOGIAN OSASTON OPETUSOHJELMAT 2015-2016
Liite on luettavissa sähköisesti osoitteessa
https://www.uef.fi/intra/filtdk/tiedekuntaneuvoston-asiakirjat
Itä-Suomen yliopisto
Filosofisen tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja
§ 13
5/2015
17 (28)
20.05.2015
Kansainvälisille opiskelijoille tarjottavan opetuksen opetusohjelman vahvistaminen
2015-2016
valmistelija opintopäällikkö Satu Kouki
Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön (11 §) mukaan
tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja
tutkintovaatimuksista. Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännön (17 §)
mukaan tiedekuntaneuvostot vahvistavat seuraavan lukuvuoden opetuksen
opetussuunnitelmat ja opetusohjelmat toukokuun loppuun mennessä.
Esitys:
Esitän, että tiedekuntaneuvosto vahvistaa kansainvälisille opiskelijoille
tarjottavan opetuksen opetusohjelmat lukuvuodelle 2015-2016 liitteen
tarkoittamassa muodossa ja valtuuttaa tiedekunnan hallintopalvelukeskuksen ´
tekemään niihin teknisluontoisia korjauksia ja valtuuttaa dekaanin tarvittaessa
hyväksymään tehdyt korjaukset.
Edelleen esitän, että tiedekuntaneuvosto delegoi dekaanille opetusohjelmien
vahvistamisen niiltä osiin, kun tarkat aikataulutiedot eivät ole vielä selvillä tai
kun niihin tulee muutoksia esim. henkilöstövalintojen vahvistumisen myötä.
Päätös:
Esityksen mukainen.
LIITTEET
KANSAINVÄLISILLE OPISKELIJOILLE TARJOTTAVAN OPETUKSEN
OPETUSOHJELMAT 2015-2016
Liite on luettavissa sähköisesti osoitteessa
https://www.uef.fi/intra/filtdk/tiedekuntaneuvoston-asiakirjat
Itä-Suomen yliopisto
Filosofisen tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja
§ 14
5/2015
18 (28)
20.05.2015
Kasvatustieteiden ja psykologian osaston sekä soveltavan kasvatustieteen ja
opettajankoulutuksen osaston harjoittelusuunnitelmien vahvistaminen lukuvuodelle
2015 - 2016
valmistelija opintopäällikkö Satu Kouki
Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön (11 §) mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.
Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännön 17 § mukaan tiedekuntaneuvostot
vahvistavat seuraavan lukuvuoden opetuksen opetussuunnitelmat ja
opetusohjelmat toukokuun loppuun mennessä.
Esitys:
Esitän, että tiedekuntaneuvosto vahvistaa kasvatustieteiden ja psykologian
osaston sekä soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston
harjoittelusuunnitelmat lukuvuodelle 2015-2016 liitteiden tarkoittamassa
muodossa ja valtuuttaa tiedekunnan hallintopalvelukeskuksen tekemään niihin
teknisluontoisia korjauksia ja valtuuttaa dekaanin tarvittaessa hyväksymään
tehdyt korjaukset.
Päätös:
Esityksen mukainen.
LIITTEET
Harjoittelusuunnitelmat
Liitteet ovat luettavissa osoitteessa
https://www.uef.fi/intra/filtdk/tiedekuntaneuvoston-asiakirjat
Itä-Suomen yliopisto
Filosofisen tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja
§ 15
5/2015
19 (28)
20.05.2015
Yliopisto-opettajan, musiikkikasvatus, soitto, tehtävää (vakanssinumero 30961)
hakeneiden opetustaidon arvosteleminen
valmistelija johtava hallintopäällikkö Kari Korhonen
Yliopisto-opettajan, musiikkikasvatus, soitto, tehtävä on ollut haettavana
4.3.2015 päättyneenä aikana. Tehtävää hakivat määräaikaan mennessä MuM
Hannu Hiltula, FM Nora Kankkunen, MuM Teemu Takanen, FM Katja Valmunen,
MuM Jori Vuorinen, MuM Mikko Rajala, KM, musiikkipedagogi (AMK)
Hanna-Leena Laamanen, MuM Pinja-Liisa Hasu, musiikkipedagogi (AMK)
Olli-Veikka Moilanen ja MuM, muusikko (AMK) Petri Rahikkala
Jori Vuorinen on perunut hakemuksensa 22.4.2015.
Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön (12 §) mukaan dekaani päättää
siitä, onko yliopisto-opettajan tehtävään hakevan annettava opetusnäyte.
Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvioida opetustehtävää hakeneiden
opetustaito (11 §).
Dekaani nimesi 15.4.2015 päätöksellään 107/2015 opetustaidon arviointilautakunnan yliopisto-opettajan, musiikkikasvatus, soitto, tehtävää kelpoisena
hakeneiden taidon arvioimista varten. Opetustaidon arviointitilaisuus järjestettiin
29.4.2015. Opetusnäytteeseen kutsuttiin MuM Teemu Takanen, MuM Jori
Vuorinen, MuM Pinja-Liisa Hasu ja MuM Hannu Hiltula. DEkaani on myöntänyt
Hiltulalle vapautuksen, koska hän on antanut hyväksytyn opetusnäytteen
tiedekunnan toiseen tehtävään 2014.
Opetustaidon arviointilautakunnan pöytäkirja on liitteenä.
Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella MuM Teemu Takasen, MuM
Pinja-Liisa Hasun ja MuM Hannu Hiltulan opetustaito käyttäen asteikkoa välttävä
- tyydyttävä - hyvä - erinomainen.
Päätös:
Arvosteltiin MuM Teemu Takasen opetustaito arvosanalla hyvä, MuM Pinja-Liisa
Hasun opetustaito arvosanalla erinomainen opetustaito ja MuM Hannu Hiltulan
opetustaito arvosanalla hyvä.
LIITE
OPETUSNÄYTELAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA
Itä-Suomen yliopisto
Pöytäkirja
Filosofisen tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto
§ 16
5/2015
20 (28)
20.05.2015
Esityksen tekeminen yliopisto-opettajan, musiikkikasvatus, soitto, tehtävään
(vakanssinumero 30961) otettavasta
valmistelija johtava hallintopäällikkö Kari Korhonen
Yliopisto-opettajan, musiikkikasvatus, soitto, tehtävä (vakanssi nro 30961) on
ollut haettavana 4.3.2015 päättyneenä aikana. Tehtävää hakivat määräaikaan
mennessä MuM Hannu Hiltula, FM Nora Kankkunen, MuM Teemu Takanen, FM
Katja Valmunen, MuM Jori Vuorinen, MuM Mikko Rajala, KM, musiikkipedagogi
(AMK) Hanna-Leena Laamanen, MuM Pinja-Liisa Hasu, musiikkipedagogi (AMK)
Olli-Veikka Moilanen ja MuM, muusikko (AMK) Petri Rahikkala. Hakijoista
Moilanen on suorittanut alemman korkeakoulututkinnon eikä hän täytä
yliopisto-opettajan kelpoisuusehtoja.
Jori Vuorinen on perunut hakemuksensa 22.4.2015.
Hakukuulutuksen mukaan
Tehtäviin vaadittavasta kielitaidosta on säädetty valtioneuvoston asetuksella
770/2009. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän
hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta.
Hakukuulutuksen mukaan soiton yliopisto-opettajan opetustehtävät sisältävät
pianonsoiton ryhmä- ja yksilöopetusta, erityisesti vapaan säestyksen opetusta.
Opetustehtäviin voi sisältyä myös muuta musiikkikasvatuksen opetusta.
Lisäksi soiton yliopisto-opettajan tehtävään kuuluu soiton ryhmäpedagogiikan
kehittäminen. Kitaransoiton opetustaito sekä perehtyneisyys musiikkiteknologian
pedagogiseen käyttöön katsotaan eduksi.
Yliopisto-opettajan tehtävänä on osallistua musiikkikasvatuksen sekä osaston
muuhun toimintaan ja kehittämistyöhön. Opetus- ja kehittämistehtävät
sijoittuvat lastentarhan- ja luokanopettajakoulutukseen.
Yliopisto-opettajan palvelussuhteeseen valittavan tulee olla soveltuvan ylemmän
yliopistotutkinnon suorittanut henkilö, jolla on hyvä käytännön perehtyneisyys
opetustehtävien alaan ja hyvä opetustaito (hallintojohtosääntö 31 §).
Filosofisen tiedekunnan dekaani on 15.4.2015 päätöksellään nro 106/2015
määrännyt MuM Teemu Takasen, MuM Jori Vuorisen, MuM Pinja-Liisa Hasun ja
MuM Hannu Hiltulan antamaan opetusnäytteen 29.4.2015. Filosofisen
tiedekunnan tiedekuntaneuvosto arvosteli asiakohdassa 15 opetusnäytelautakunnan pöytäkirjan pohjalta MuM Teemu Takasen opetustaidon arvosanalla
hyvä, MuM Pinja-Liisa Hasun opetustaidon arvosanalla erinomainen ja MuM
Hannu Hiltulan opetustaidon arvosanalla hyvä.
Hasu on



suorittanut musiikin maisterin tutkinnon (korrepetitio) 2013 ja
tutkintoon sisältyvät opettajakelpoisuuden tuovat pedagogiset
opinnot
opinnäytetöiden lisäksi ei dokumentoitua julkaisutoimintaa
työskennellyt Imatran musiikkiopistossa pianonsoiton opettajana
2013; Lappeenrannan musiikkiopistossa pianonsoiton ja vapaan
säestyksen opettajana 2012 (3kk) ja musiikkileikkikoulun
Itä-Suomen yliopisto
Pöytäkirja
5/2015
21 (28)
opettajana 2009-2010 (17 kk), lisäksi useiden eri tapahtumien
säestystehtävissä
Hiltula on



suorittanut suorittanut MuM-tutkinnon, Sibelius-Akatemia,
kirkkomusiikin koulutusohjelma, 1999, musiikkikasvatuksen
perusopinnot (26 op.) 2013, sotilassoittajan tutkinto 1993,
nokkahuilun soiton C-kurssi (18ov) 1997, kansanmusiikki
–opintokokonaisuus (10 ov) 1997 ja pianopedagogiikka (5 ov),
1998
julkaissut neljä (4) ammattiyhteisölle suunnattua julkaisua (D1),
Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta (F), 20 äänitettä, 10
sävellystä, 5 sovitustyökokonaisuutta, huomattava määrä
konsertti-esiintymisiä usean musiikkityylin tapahtumissa
työskennellyt Nousiaisten seurakunnan kanttorina 2001 alkaen,
Turun Seudun musiikkiopisto, nokkahuilun- ja pianonsoiton
tuntiopettajana 2005-2013, Turun kaupunginteatteri, vs.
kapellimestari 2004-2005 (10 kk), Sibelius-Akatemia, sivut.
tuntiopettaja1999-2002 (26 kk); Kuopion konservatorio, sivut. ja
pt tuntiopettajana 1998-2001 (28 kk)
Takanen on



suorittanut musiikin maisterin tutkinnon (jazzmusiikki) ja
tutkintoon sisältyvät opettajakelpoisuuden tuovat pedagogiset
opinnot
julkaissut kaksi (2) äänitettä
työskennellyt freelance-muusikkona 2003-, Savonlinnan Big Band
-orkesterin kapellimestarina 2009- ja Savonlinnan taidelukion
sivutoimisena tuntiopettajana 2009 alkaen, Itä-Suomen
yliopistossa sivutoimisena tuntiopettajana 2012-2013 (yht 80
tuntia)
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto esittää tehtävään
valittavaksi MuM Pinja Hasun.
Kärkihakijoista Hasun tutkinto kohdentuu sisällöltään parhaiten haettavan
tehtävän työkenttään. Lisäksi valintaa puoltaa erinomaiseksi arvioitu
opetustaito.
Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä hallintopäälliköllä ja kokouksessa.
Esitys:
Esitän, että tiedekuntaneuvosto esittää akateemiselle rehtorille, että
yliopisto-opettajan, musiikkikasvatus, soitto, tehtävään (vakanssinumero 30961)
nimitetään MuM Pinja Hasu 1.8.2015 lukien toistaiseksi.
Päätös:
Esityksen mukainen.
LIITTEET
OSASTONJOHTAJAN ESITYS
Itä-Suomen yliopisto
Filosofisen tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja
§ 17
5/2015
22 (28)
20.05.2015
Yliopisto-opettajan, musiikkikasvatus, laulu ja äänenkäyttö, tehtävää
(vakanssinumero 30914) hakeneiden opetustaidon arvosteleminen
valmistelija johtava hallintopäällikkö Kari Korhonen
Yliopisto-opettajan, musiikkikasvatus, laulu ja äänenkäyttö, tehtävä on ollut
haettavana 4.3.2015 päättyneenä aikana. Tehtävää hakivat määräaikaan
mennessä MuM Pia Rask, KM, MA, musiikkipedagogi (AMK) Mari Karjalainen,
MuM, musiikkipedagogi (AMK) Sirkka Lamminen, musiikkipedagogi (AMK) Saara
Silvennoinen, FM Nora Kankkunen, MuM Tarja Varha, MuM Sanna Pirttisalo,
MuM Eila Hartikainen, KM Jarmo Kuittinen, MuM Sirkka Kosonen, MuM Minttu
Pesu, kasvatustieteen yo Merja Tuononen, MuM, KK Elina Risku-Pellinen,
musiikkipedagogi (AMK) Julia Vuorinen, MuM Mikko Rajala, Master Mgr.art
Henna-Mari Luolamo, musiikkipedagogi (AMK) Mari Vuorijärvi, FM,
musiikkipedagogi (AMK) Tua Sofia Hakanpää, KM musikkipedagogi Mari
Multanen ja musiikkipedagogi (AMK) Hanna Seppänen.
Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön (12 §) mukaan dekaani päättää
siitä, onko yliopisto-opettajan tehtävään hakevan annettava opetusnäyte.
Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvioida opetustehtävää hakeneiden
opetustaito (11 §).
Dekaani nimesi 16.4.2015 päätöksellään 109/2015 opetustaidon arviointilautakunnan yliopisto-opettajan, musiikkikasvatus, laulu ja äänenkäyttö, tehtävää
kelpoisena hakeneiden opetustaidon arvioimista varten. Opetustaidon
arviointitilaisuus järjestettiin 27.4.2015. Opetusnäytteen antoivat Master Mgr.art
Henna-Mari Luolamo, MuM Elina Risku-Pellinen, MuM Tanja Varha, KM Mari
Multanen ja MuM Sirkka Lamminen.
Opetusnäytelautakunnan pöytäkirja on liitteenä.
Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella Master Mgr.art Henna-Mari
Luolamon, MuM Elina Risku-Pellisen, MuM Tanja Varhan, KM Mari Multasen ja
MuM Sirkka Lammisen opetustaito käyttäen asteikkoa välttävä - tyydyttävä hyvä - erinomainen.
Päätös:
Arvosteltiin Master Mgr.art Henna-Mari Luolamon opetustaito arvosanalla
erinomainen, MuM Elina Risku-Pellisen opetustaito arvosanalla hyvä, MuM
Tanja Varhan opetustaito arvosanalla erinomainen, KM Mari Multasen
opetustaito arvosanalla hyvä ja MuM Sirkka Lammisen opetustaito arvosanalla
hyvä.
LIITE
OPETUSNÄYTELAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA
Itä-Suomen yliopisto
Pöytäkirja
Filosofisen tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto
§ 18
5/2015
23 (28)
20.05.2015
Esityksen tekeminen yliopisto-opettajan, musiikkikasvatus, laulu ja äänenkäyttö,
tehtävään (vakanssinumero 30914) otettavasta
valmistelija johtava hallintopäällikkö Kari Korhonen
Yliopisto-opettajan, musiikkikasvatus, laulu ja äänenkäyttö, tehtävä (vakanssi nro
30914) on ollut haettavana 4.3.2015 päättyneenä aikana. Tehtävää hakivat
määräaikaan mennessä MuM Pia Rask, KM, MA, musiikkipedagogi (AMK) Mari
Karjalainen, MuM, musiikkipedagogi (AMK) Sirkka Lamminen, musiikkipedagogi
(AMK) Saara Silvennoinen, FM Nora Kankkunen, MuM Tarja Varha, MuM Sanna
Pirttisalo, MuM Eila Hartikainen, KM Jarmo Kuittinen, MuM Sirkka Kosonen, MuM
Minttu Pesu, kasvatustieteen yo Merja Tuononen, MuM, KK Elina Risku-Pellinen,
musiikkipedagogi (AMK) Julia Vuorinen, MuM Mikko Rajala, Master Mgr.art
Henna-Mari Luolamo, musiikkipedagogi (AMK) Mari Vuorijärvi, FM,
musiikkipedagogi (AMK) Tua Sofia Hakanpää, KM musikkipedagogi Mari Multanen
ja musiikkipedagogi (AMK) Hanna Seppänen.
Hakijoista Silvennoinen, Tuononen, Vuorinen, Vuorijärvi ja Seppänen ovat
suorittaneet alemman korkeakoulututkinnon, joten he eivät täytä
yliopisto-opettajan kelpoisuusvaatimuksia.
Tehtäviin vaadittavasta kielitaidosta on säädetty valtioneuvoston asetuksella
770/2009. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän
hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta.
Hakukuulutuksen mukaan yliopisto-opettajan musiikkikasvatus, laulu ja
äänenkäyttö, opetustehtävien keskeisinä vastuualueina ovat laulun ja
äänenkäytön opetus sekä laulupedagogiikan kehittäminen
luokanopettajakoulutuksessa. Eduksi katsotaan perehtyneisyys lasten ja nuorten
äänenkäytön ohjaamiseen. Lisäansioksi voidaan katsoa osaaminen ja kokemus
muilta musiikkikasvatuksen alueilta. Yliopisto-opettajan tehtävänä on osallistua
musiikkikasvatuksen sekä osaston muuhun toimintaan ja kehittämistyöhön
Yliopisto-opettajan palvelussuhteeseen valittavan tulee olla soveltuvan ylemmän
yliopistotutkinnon suorittanut henkilö, jolla on hyvä käytännön perehtyneisyys
opetustehtävien alaan ja hyvä opetustaito (hallintojohtosääntö 30 §).
Filosofisen tiedekunnan dekaani on 15.4.2015 päätöksellään nro 105/2015
määrännyt Master Mgr.art Henna-Mari Luolamon, MuM Elina Risku-Pellisen, MuM
Tanja Varhan, KM Mari Multasen ja MuM Sirkka Lammisen antamaan
opetusnäytteen 27.4.2015. Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto arvosteli
asiakohdassa 16 opetusnäytelautakunnan pöytäkirjan pohjalta Master Mgr.art
Henna-Mari Luolamon opetustaidon arvosanalla erinomainen, MuM Elina
Risku-Pellisen opetustaidon arvosanalla hyvä, MuM Tanja Varhan opetustaidon
arvosanalla erinomainen, KM Mari Multasen opetustaidon arvosanalla hyvä ja MuM
Sirkka Lammisen opetustaidon arvosanalla hyvä.
Lamminen on


suorittanut musiikin maisterin tutkinnon (laulumusiikki) 2005
julkaissut neljä (4) julkisen taiteellisen teoksen osatoteutusta,
huomattava määrä kansallisia ja kansainvälisiä julkisia taiteellisia
esityksiä (F3)
Itä-Suomen yliopisto
Pöytäkirja
5/2015
24 (28)

työskennellyt laulunopettajana 1996 alkaen, Suomen
kansallisoopperassa vierailevana solistina 2001-2012;
Savonlinnan oopperajulilla määräaikaisena oopperasolistina ja
PR-henkilönä 2012 (6 kk); Joensuun oopperayhdistyksen
vierailevana solistina 2014 (3kk); huomattava kokemus freelance
oopperalaulajan tehtävistä

suorittanut Master Mgr.art tutkinnon 2012, opettajan pedagogiset
opinnot ammatillisesta opettajankoulutuksesta annetun lain
356/2003 ja asetuksen 357/2003 mukaisesti
ei dokumentoitua julkaisutoimintaa
työskennellyt yliopisto-opettajana Itä-Suomen yliopistossa
2014-2015 (10 kk); Vakka-Suomen musiikkiopistossa
laulunopettajana 2010 (2 kk); määräaikaisia laulunopetuksen ja
äänenmuodostuksen opetustehtäviä, runsaasti
esiintymiskokemusta
Luolamo on


Multanen on



suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon
(musiikkikasvatus) 2002 ja musiikkipedagogin tutkinnon 2009
(pop/jazz); opettajan pedagogiset opinnot sisältyvät maisterin
tutkintoon
julkaissut opinnäytetöiden lisäksi audiovisuaalista aineistoa (I) ja
työskennellyt 10 äänitetyön osatehtävissä
työskennellyt Internet-musiikkikoulu Rackwayn
laulutuotantovastaavana 2015-; Ilomantsin kunnassa pt musiikin
tuntiopettajana; Suomen Raamattuopiston laulun ja äänenkäytön
tuntiopettaja 2009 -; Rytmimusiikkiopiston laulun ja äänenkäytön
tuntiopettaja 2008 -; monipuolisita musiikin alan
tuntiopetuskokemusta 2003-2008
Risku-Pellinen on



suorittanut musiikin kandidaatin tutkinnon (yl korkeakoulututk:)
1986, opettajan pedagogiset opinnot (AMK) 2010,
lastentarhanopettajan tutkinnon 1977
julkaissut kaksi (2) äänitettä (F2)
työskennellyt päätoimisena tuntiopettajana Lahden
ammattikorkeakoulu oy:ssä 2015-, 2010-2014 ja 2007-2008;
sivutoimisena yrittäjänä Ohjelmapalvelu Juhlahetki ky:ssä 1999-;
Lahden konservatoriossa esiintymistaidon ja vuorovaikutustaitojen
tuntiopettajana 2006-2013; lukuisia lyhytaikaisia opetustehtäviä
koulutuksn eri tasoilla 1976 alkaen; lukuisia oopperarooleja
Suomessa ja konsertoinut niin Suomessa kuin ulkomailla
Itä-Suomen yliopisto
Pöytäkirja
5/2015
25 (28)
Varha on



suorittanut musiikin maisterin tutkinnon (musiikkikasvatus) 2008,
pianonsoiton ja sähköbasson opintoja
opinnäytetöiden lisäksi julkaissutoimintana 10 konserttia ja 10
näyttämötyötä sekä kaksi (2) sävellystyötä (F), osallistunut
kahdeksan (8) äänitteen osa-esityksiin
työskennellyt laulunopettajana ja rehtorina Musiikkiopisto BBG:ssä
2010 -; Musiikkiteatterikoulu Skenessä 2013-2015;
freelancemuusikkona 2004- Musiikinopettajana Vantaan
kaupungin kouluissa 2007-2010
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto esittää tehtävään
valittavaksi Master Mgr.art Henna-Mari Luolamon ja varalle MuM Tanja Varhan.
Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä hallintopäälliköllä ja kokouksessa.
Esitys:
Esitän, että tiedekuntaneuvosto esittää akateemiselle rehtorille, että
yliopisto-opettajan, musiikkikasvatus, laulu ja äänenkäyttö, tehtävään
(vakanssinumero 30914) nimitetään Master Mgr.art Henna-Mari Luolamo
1.8.2015 lukien toistaiseksi.
Päätös:
Esityksen mukainen.
LIITTEET
OSASTONJOHTAJAN ESITYS
Itä-Suomen yliopisto
Filosofisen tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja
§ 19
5/2015
26 (28)
20.05.2015
Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouspäivät syyslukukaudella 2015
valmistelija johtava hallintopäällikkö Kari Korhonen
Tiedekuntaneuvoston syyslukukauden 2015 kokoukset esitetään pidettäväksi
KE
KE
KE
KE
KE
26.8.2015
23.9.2015
21.10.2015
18.11.2015
16.12.2015
Tiedekuntaneuvoston kokoukset alkavat klo 10.15 ellei toisin ilmoiteta.
Savonlinnan kampuksen jäsenet ja varajäsenet voivat osallistua kokoukseen
videoneuvotteluyhteyden välityksellä ellei asian käsittely edellytä läsnäoloa
Joensuun kampuksen kokouspaikalla.
Päätös:
Esityksen mukainen.
Itä-Suomen yliopisto
Filosofisen tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja
§ 20
5/2015
27 (28)
20.05.2015
Tiedekunnassa vapautuneen tehtävän tehtäväalan ja tehtävämäärityksen
uudelleenmäärittelyn hyväksyminen
valmistelija johtava hallintopäällikkö Kari Korhonen
Hallintojohtosäännön 11 §:ssä määritellään tiedekuntaneuvoston tehtäväksi
"hyväksyä tiedekunnan yli kolmivuotisen opetus- ja tutkimustehtävän tehtäväala
ja tehtävämääritys" (asiakohta 10). Filosofisen tiedekunnan dekaani,
kasvatustieteiden ja psykologian osaston osastonjohtaja, sekä
hallintopäällikkö ovat yhteistyössä neuvotelleet ja valmistelleet osastossa
vapautuneen tehtävän tehtäväalan ja -määrityksen.
Seuraavan tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen
uudelleen määrittely:
Kasvatustieteen ja psykologian osasto:
1. Yliopistonlehtori, kasvatuspsykologia (vakanssi nro 31821)
Yliopistonlehtorin, kasvatuspsykologia, tehtävä on kasvatustieteiden ja
psykologian osastossa (ohjauksen koulutus), jossa yhdistyvät
aikuiskasvatustieteen, kasvatustieteen, erityispedagogiikan, psykologian ja
ohjauksen osaaminen. Osaston toiminnan ydin muodostuu näiden alojen
asiantuntijoiden perus- ja jatkokoulutuksesta ja niihin liittyvästä tutkimuksesta.
Ohjaus oppiaineena on monitieteinen tiedonala, jolla on perustansa ohjaus- ja
neuvontapsykologiassa sekä kasvatustieteissä, kasvatuspsykologiassa ja
kasvatussosiologiassa.
Ohjauksen koulutus tarjoaa opinto-ohjaajan koulutuksen (300 op), ohjausalan
maisteriopinnot (120 op) sekä erilliset opinto-ohjaajan kelpoisuusopinnot (60
op). Ohjauksen koulutuksen tutkimusteemat ovat ohjausvuorovaikutus,
ohjauksen toimintakulttuurit ja palvelujärjestelmät sekä koulutus- ja työpolut ja
elämänkulku. Osaston strategisista painopistealueista painottuvat toimijuus,
elämänkulku ja kehittävät interventiot.
Yliopistonlehtorin tehtäviin kuuluvat opetus- ja ohjaustehtävät ohjauksen ja
kasvatuspsykologian opinnoissa ja tutkimusmenetelmäopinnoissa. Yliopistolehtori
ohjaa työssään harjoitteluja ja tutkielmien tekoa. Työnkuvaan sisältyy tutkimusja julkaisutoimintaa. Tehtävään kuuluvat myös kehittämis- ja vastuutehtävät
ohjauksen koulutuksessa sekä osastotasolla.
Itä-Suomen yliopisto
Pöytäkirja
5/2015
28 (28)
Yliopistonlehtorilta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa, opettajan
pedagogisia ja opinto-ohjaajan kelpoisuusopintoja tai vastaavaa koulutus- ja
tutkimuskokemusta sekä käytännöllistä perehtyneisyyttä opetusalaan.
Hakemuksen liitteenä voi olla tutkimussuunnitelma, jonka tulee kohdentua
jollekin ohjauksen koulutuksen ja osaston tutkimuksen painopistealueelle.
Yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytetään dokumentoitua näyttöä
väitöskirjatyön jälkeisestä tutkimustoiminnasta. Tehtäviin voi sisältyä opetusta
englannin kielellä.
Esitys:
Esitän, että tiedekuntaneuvosto hyväksyy yliopistonlehtorin, kasvatuspsykologia,
tehtävämäärityksen 1.8.2015 lukien.
Päätös:
Asia jätettiin uudelleen valmisteltavaksi.
Joensuu 21.5.2015
sihteeri
Kari Korhonen
PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY
puheenjohtaja
Pertti Väisänen