v Ljubljani Biotelmf.~k.t~ fakulteta

Cniverl<l
v Ljubljani
Biotelmf.~k.t~
fakulteta
UL. Biotehni$ka fakulteta ,
Jammkarjeva 101. 1000 Ljubljana
Oddelek za lesarstvo
Rožna dolina. Cesta V/11134
p.p. 2995
1001 Ljubljana, Slovenija
telefon. 01 320 3603
faks . 01 257 22 97
www bf uni-lj si/les!
268/2015
15 9.2015
Na osnov1 sklepa Senata Oddelka za lesarstvo BF razpiSUjemo zagovore diplomskih del na Umverz1tetnem
študiju Lesarstva, na VIsokošolskem strokovnem študiju Lesarstva tn na Magistrskem študijskem programu
Lesarstvo, 2. stopnja
17. september 2015 ob 8 :00 uri
v predavalnici 3 Oddelka za lesarstvo BF,
Ljubljana, Rožna dolina, Cesta Vl/l/34 .
Kandidatt:
Mentor/ica, somentor/ica in
recenzent/ka
1. KUMŠE DAMJAN, UN BSe
Naslov diplomskega dela.
Določanje stopnje razkrojenosti bukovega lesa,
poškodovanega v žledolomu
prof dr. Miha Humar
asist. dr. Nejc Thaler
prof. dr. Katarina Čufar
Komisija na zagovoru·
- predsednik:
prof. dr. Franc Pohleven,
- član :
prof. dr. Miha Humar
- član :
asist. dr. Nejc Thaler,
- član :
prof. dr. Katarina Čufar
2. ZAKRAJŠEK NEJC, TLVK VS BSe
Naslov diplomskega dela:
Povezava med vlažnostjo lesa iglavcev in
poj avom modrenja na fasadi modelnega objekta
Komisija na zagovoru:
- predsednik:
prof. dr. Franc Pohleven,
- član.
prof dr. Miha Humar,
- član:
asist dr. Nejc Thaler,
- član:
doc. dr. Boštjan Lesar
prof. dr. Miha Humar
asist. dr. Nejc Thaler
doc. dr. Boštjan Lesar
Kandidati
Mentor/ica, somentor!lca 1n
recenzent/ka
3. SLABE SIMON. TLVK VS BSe
Naslov diplomskega dela:
Lastnosti hibridnih kompozitov
iz odsluženih lesnih oken
prof. dr. Miha Humar
dr Aleš Ugovšek
prof. dr. Franc Pohleven
Komisija na zagovoru.
- predsednica:
prof. dr. Katarina Čufar,
- član :
prof. dr. Miha Humar,
- član :
dr Aleš Ugovšek,
-član :
prof. dr Franc Pohleven
4. JARC TADEJ, TLVK VS BSe
Naslov diplomskega dela:
Spremljanje vlažnosti lesa v lopi,
izdelani iz termično modificiranega lesa
prof. dr. Miha Humar
asist. dr. Nejc Thaler
prof. dr. Franc Pohleven
Komisija na zagovoru:
- predsednica.
prof. dr Katarina Čufar,
- član:
prof. dr Miha Humar,
- član :
as1st. dr Nejc Thaler,
-član :
prof. dr Franc Pohleven
5. KIDRIČ JERNEJ, TLVK VS BSe
Naslov diplomskega dela:
Vsebnost anorganskih onesnažil v
lesnih kompozitih na slovenskem trgu,
prof dr. Miha Humar
doc. dr. Boštjan Lesar
prof dr. SergeJ Medved
Komisija na zagovoru:
- predsednica.
prof. dr. Katarina Čufar,
- član :
prof. dr. M1ha Humar.
- član :
doc. dr. Boštjan Lesar,
-član :
prof. dr. Sergej Medved
6. ZUPANČIČ KLEMEN , MSc
Naslov diplomskega dela:
Lastnosti z voski impregnirane
termično modificirane smrekovine
Komisija na zagovoru.
- predsednica.
prof. dr. Katarina Čufar,
- član :
prof. dr Miha Humar,
- član :
doc. dr. Boštjan Lesar,
- član :
prof. dr Franc Pohleven
prof. dr. Miha Humar
doc. dr. Boštjan Lesar
prof. dr. Franc Pohleven
Kandidati:
Mentor/ica, somentor/ica in
recenzent/ka:
7. ZUPANC MARTIN, MSc
Naslov diplomskega dela:
Vpliv staranja na poliuretanske premazne sisteme
in sintetične polimerne folije v interieru
Komisija na zagovoru:
- predsednica:
prof. dr. Katarina Čufar,
- član :
prof. dr. Marko Petrič,
-član:
asist. dr. Matjaž Pavlič,
-član:
doc. dr. Ida Poljanšek
Strokovna delavka:
Urška Kovačič
Obveščeni :
- kandidati,
- mentorji, somentorja in recenzenti
- predsednica in člani/ci komisij na zagovoru,
-referat za študente BF,
- zaposleni na Odd. za lesarstvo.
Objavljeno na oglasni deski in spletni strani.
prof. dr. Marko Petrič
asist. dr. Matjaž Pavlič
doc. dr. Ida Poljanšek