vpis v 2. in 3. letnik, ponovni vpis, dodatno leto, redni študij

Referat za študijske zadeve
Gosarjeva ulica 5
SI-1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 5805 501
Faks: +386 1 5805 505
www.fu.uni-lj.si
Interdisciplinarni univerzitetni študijski
program
Upravna informatika prva stopnja
(IN)
REDNI ŠTUDIJ
Vpisani v študijskem letu 2014/15
Številka: 22530-1/2015-20
Datum: 13. 7. 2015
OBVESTILO
o vpisih v študijskem letu 2015/16
Vpis v:
- 2. letnik,
- 3. letnik,
- ponovni,
- dodatno leto
bo potekal v dveh delih, in sicer:
1. del – elektronski predvpis
Predvpis morate opraviti, takoj ko izpolnite pogoje za vpis.
Predvpis bo potekal preko spletne strani Fakultete za upravo na povezavi e-študent.
Vpisni list bo delno že izpolnjen. Podatke preverite, dopolnite ali spremenite in na koncu potrdite. Po
potrditvi se vam dodeli status »predvpisan«. Na osnovi tega statusa se vam bo oblikovala elektronska
vpisna dokumentacija. S tem ste zaključili 1. del vpisa.
Na podlagi vaših podatkov iz predvpisa vam bomo poslali ustrezen račun za študijsko leto 2015/16. Na
spletni strani se vam dodeli status »predvpisan – račun poslan«.
Znesek mora biti poravnan do roka plačila navedenega na računu. Spremljajte status v svojem eštudentu (sprememba statusa na »predvpisan – plačano«).
2. del – vpis
Vpisno dokumentacijo:



podpisano elektronsko vpisno dokumentacijo – preko spletne strani Fakultete vstopite v eštudent/e-vpis in preko ustrezne povezave natisnete dokumentacijo,
izpolnjeno vlogo za izdajo subvencionirane mesečne vozovnice, če jo
potrebujetehttp://www.fu.uni-lj.si/studenti/pravilniki-in-obrazci/ Vloga za izdajo subvencionirane
vozovnice in
študentsko izkaznico, na katero vam bomo nalepili nalepko,
pošljite na naslov: Fakulteta za upravo, Referat za študijske zadeve, za vpis, Gosarjeva ulica 5, 1000
Ljubljana. Pošljite jo takoj po plačilu računa oz. najkasneje do 30. 9. 2015. Vpis po tem datumu ne bo
več možen!
Na osnovi prejete popolne dokumentacije vas bomo vpisali v ustrezen letnik (v e-študentu sprememba
statusa na »vpisan«).
1
Potrjeno vpisno dokumentacijo vam bomo vrnili po pošti najkasneje v sedmih delovnih dneh od
prejema popolne vpisne dokumentacije. V kolikor vpisne dokumentacije ne bomo prejeli, vpis ne bo
potrjen.
Posebna opozorila:





Zadnji dan predvpisa je 30. 9. 2015. Vpis po tem datumu ne bo več možen.
Študijsko leto se začne v četrtek, 1. 10. 2015. Razpored predavanj bo objavljen v e-študentu.
Tiskane učbenike bo možno kupiti preko Spletne knjigarne, e-gradivo pa preko e-študenta (študijsko
gradivo).
Prosimo, spremljajte obvestila v e-študentu.
Študenti, ki ne bodo izpolnili pogojev za vpis v višji letnik in se ne bodo vpisali, izgubijo status
študenta. Izpite in druge obveznosti iz vpisanega predmetnika preteklih let lahko opravljajo kot
študenti brez statusa (plačujejo vsak pristop k izpitu posebej).
STROŠKI IZOBRAŽEVANJA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2015/16
Vpisnina znaša 23,50 €.
Vpisnina vključuje stroške za nalepko za študentsko izkaznico za študijsko leto, potrdila o vpisu, prispevek
za informacijski sistem Univerze v Ljubljani in Fakultete, prispevek za letno članarino za knjižnice UL, CTK in
NUK ter prispevek za Študentski svet FU.
Želimo Vam prijetne počitnice in vas lepo pozdravljamo.
D E K A N:
izr. prof. dr. Janez Stare, l. r.
2