2015-04-20 - Zapisnik 17. redne seje KZRZ

Klasifikacijski znak: 038
Univerza v Mariboru
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
KOMISIJA ZA ZNANSTVENO-RAZISKOVALNE ZADEVE
Zapisnik
17. redne seje KOMISIJE ZA ZNANSTVENO-RAZISKOVALNE ZADEVE FS,
z dne 20. aprila 2015 ob 8:30 uri
Prisotni:
red. prof. dr. Jože Balič, izr. prof. dr. Marko Kegl, izr. prof. dr. Jure Ravnik, red. prof. dr. Simona
Strnad
Opravičeno odsotna: izr. prof. dr. Matej Vesenjak, Aljaž Kovačič, Marko Šori
Predstavniki strokovnih služb: Janko Zierer (delno), Danijel Zimšek (delno)
Sejo je vodil prodekan prof. dr. Jože Balič.
Soglasno je bil sprejet naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika

16. redne seje z dne 17.3.2015
2. Raziskovalna dejavnost



Izvolitev v raziskovalni naziv
Potrditev sklenitve mednarodnega sporazuma
Pregled aktivnosti na področju raziskovalne dejavnosti
3. Podiplomski študij



Doktorski študij
 Potrditev ocene doktorske disertacije kandidata Andreja Likeba, univ. dipl. inž. str., imenovanje komisije za
zagovor ter določitev datuma zagovora
 Potrditev ocene doktorske disertacije kandidata mag. Milijenka Cvetića, univ. dipl. inž. str., imenovanje komisije
za zagovor ter določitev datuma zagovora
 Imenovanje komisije za oceno doktorske disertacije kandidata Marka Šorija, univ. dipl. inž. str.
 Imenovanje dodatnega somentorja pri doktorski disertaciji Mateja Bračiča, univ. dipl. inž. str.
 Potrditev poročila o primernosti teme doktorske disertacije kandidata mag. Bruna Glaserja, univ. dipl. inž. el.
ter predlog mentorja in somentorja
 Predstavitev individualnega raziskovalnega dela 3
Magistrski študij
 Potrditev teme magistrske naloge kandidatke Mateje Golčer, univ. dipl. inž. tekst ter imenovanje mentorja in
somentorja
 Potrditev teme magistrske naloge kandidatke Alenke Ambrož Jurgec ter imenovanje mentorja in somentorja
Specialistični študij
 Potrditev strokovne ocene specialistične naloge kandidata Janeza Vilhelma Petana, dipl. inž. str., imenovanje
komisije za zagovor ter potrditev datuma zagovora
4. Razno
1
Ad. 1.
Pregled sklepov in potrditev zapisnika 16. redne seje z dne 17. 3. 2015
Soglasno je bil sprejet
1. SKLEP:
Komisija za znanstveno raziskovalne zadeve sprejema informacijo o izvršitvi sklepov in
potrjuje zapisnik 16. redne seje Komisije za znanstveno-raziskovalne zadeve FS z dne
17.3.2015.
Ad. 2.
Izvolitev v raziskovalni naziv
Na osnovi vloge dr. Mojce Božič in pozitivnega mnenja članov komisije: izr. prof. dr. Darinke Fakin, red.
prof. dr. Majde Sfiligoj Smole in red. prof. dr. Karin Stana Kleinschek je bil soglasno sprejet
2. SKLEP:
Komisija za znanstveno raziskovalne zadeve predlaga Senatu FS, da dr. Mojco Božič izvoli v
raziskovalni naziv znanstveni sodelavec za raziskovalno področje Materiali.
Po izvolitvi se njeni podatki ažurirajo v registru raziskovalcev Agencije za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije.
Potrditev sklenitve mednarodnega sporazuma
Na predlog prof. dr. Jožeta Baliča je bil soglasno sprejet
3. SKLEP:
Komisija za znanstveno raziskovalne zadeve predlaga Senatu FS, da potrdi sklenitev
mednarodnega sporazuma med Fakulteto za strojništvo Univerze v Mariboru in Pannon
Fejlesztési Alapítvány - Technológiai Centrum Zalaegerszeg, Republic of Hungary.
Pregled aktivnosti na področju raziskovalne dejavnosti
Janko Zierer je komisijo seznanil z naslednjimi aktivnostmi na področju nacionalne raziskovalne dejavnosti:
- NAČRT RAZPOREDITVE RAZISKOVALNIH UR za leto 2015:
Do roka – 30. 4. 2015 bomo na ARRS poslali vse obrazce NRU – najava raziskovalnih ur za leto 2015. Za
leto 2015 to pomeni 19 obrazcev.
- REVIZIJA PORABE SREDSTEV ARRS za leto 2013:
Na podlagi osnutka poročila o notranji reviziji porabe sredstev za sofinanciranje raziskovalne dejavnosti
v letu 2013 je revizijska hiša ABC revizija, d.o.o. UGOTOVILA, da so bila na Fakulteti za strojništvo
Maribor razpoložljiva sredstva NAMENSKO PORABLJENA.
- POZIV ZA DODELITEV MENTORSKIH MEST ZA MLADE RAZISKOVALCE V LETU 2015:
Po rokovniku ARRS je 21.04.2015 rok za obvestilo prijaviteljem in poziv za oddajo imen kandidatov za
mentorje.
- RAZISKOVALNA OPREMA:
V zaključni fazi je ažuriranje evidence podatkov o uporabi raziskovalne opreme nabavljene iz paketov
ARRS in drugih sredstev v vrednosti opreme nad 20.000,00 EUR.
Glede na podano informacijo strokovne službe, da nekateri posredujejo nepopolne preglednice je bil
soglasno sprejet
4. SKLEP: Komisija za znanstveno raziskovalne zadeve pooblašča strokovno službo, da še enkrat
pozove vse vodje laboratorijev, ki niso posredovali ustrezno izpolnjenih preglednic, da le
te do četrtka, 23.4.2015 popravijo oz. dopolnijo, skladno z že poslanimi navodili.
2
Pri določitvi lastne cene za uporabo raziskovalne opreme se za določitev cene stroškov
dela upoštevajo določila ARRS, stroške amortizacije izračuna strokovna služba, stroške
materiala in storitev za vzdrževanje pa določi vodja laboratorija.
Nato sta Janko Zierer in Danijel Zimšek sejo zapustila.
Ad. 3.
DOKTORSKI ŠTUDIJ
Potrditev ocene doktorske disertacije kandidata Andreja Likeba, univ. dipl. inž. str., imenovanje komisije
za zagovor ter določitev datuma zagovora
Na osnovi pozitivnega mnenja komisije za oceno doktorske disertacije v sestavi: doc. dr. Tomaž Vuherer,
red. prof. dr. Nenad Gubeljak, red. prof. dr. Dražan Kozak, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu,
Hrvaška, in prof. dr. Yury Matvienko, Mechanical Engineering Research institute, Moscow, Russia ter
sklepa Katedre za konstruiranje in oblikovanje z dne 8. 4. 2015 je bil soglasno sprejet
5. SKLEP:
Komisija za znanstveno raziskovalne zadeve predlaga Senatu FS, da potrdi pozitivno
strokovno oceno doktorske disertacije kandidata Andreja Likeba, univ. dipl. inž. str., z
naslovom »Primernost obročnega preizkušanca za določitev lomne žilavosti materiala
cevovoda« v sestavi:
 red. prof. dr. Niko Samec, Fakulteta za strojništvo Maribor, predsednik,
 red. prof. dr. Nenad Gubeljak, Fakulteta za strojništvo Maribor, mentor, član,
 red. prof. dr. Dražan Kozak, Mechanical Engineering Faculty in Slavonski Brod, Croatia,
član,
 doc. dr. Tomaž Vuherer, Fakulteta za strojništvo Maribor, član
 prof. dr. Yury Matvienko, Mechanical Engineering Research institute, Moscow, Russia,
član
ter potrdi datum zagovora doktorske disertacije, ki bo v sredo, 20. 5. 2015 ob 13. uri.
Potrditev ocene doktorske disertacije kandidata mag. Milijenka Cvetića, univ. dipl. inž. str., imenovanje
komisije za zagovor ter določitev datuma zagovora
Na osnovi pozitivnega mnenja komisije za oceno doktorske disertacije v sestavi: doc. dr. Tomaž Vuherer,
red. prof. dr. Nenad Gubeljak in red. prof. dr. Dražan Kozak, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu,
Hrvaška ter sklepa Katedre za konstruiranje in oblikovanje z dne 8. 4. 2015 je bil soglasno sprejet
6. SKLEP:
Komisija za znanstveno raziskovalne zadeve predlaga Senatu FS, da potrdi pozitivno
strokovno oceno doktorske disertacije kandidata mag. Miljenka Cvetića, z naslovom
»Energijski model za oceno življenjske dobe osi vetrne elektrarne«, imenuje komisijo za
zagovor doktorske disertacije v sestavi:
 red. prof. dr. Niko Samec, Fakulteta za strojništvo Maribor, predsednik,
 red. prof. dr. Nenad Gubeljak, Fakulteta za strojništvo Maribor, mentor, član,
 red. prof. dr. Dražan Kozak, Mechanical Engineering Faculty in Slavonski Brod, Croatia,
član,
 izr. prof. dr. Jožef Predan, Fakulteta za strojništvo Maribor, somentor, član,
 doc. dr. Tomaž Vuherer, Fakulteta za strojništvo Maribor, član
ter potrdi datum zagovora doktorske disertacije, ki bo usklajen do seje senata.
3
Imenovanje komisije za oceno doktorske disertacije kandidata Marka Šorija, univ. dipl. inž. str.
Marko Šori, univ. dipl. inž. str. je na Katedri za konstruiranje in oblikovanje dne 8. 4. 2015 uspešno
predstavil doktorsko disertacijo z naslovom Računski model za ugotavljanje upogibne trdnosti sintranih
zobnikov pod mentorstvom red. prof. dr. Srečka Glodeža in somentorstvom doc. dr. Tomaža Vuhererja.
Na predlog Katedre za konstruiranje in oblikovanje z dne 8. 4. 2015 je bil soglasno sprejet
7. SKLEP:
Komisija za znanstveno raziskovalne zadeve predlaga Senatu Fakultete za strojništvo, da
imenuje komisijo za oceno doktorske disertacije kandidata Marka Šorija, univ. dipl. inž. str.
z naslovom Računski model za ugotavljanje upogibne trdnosti sintranih zobnikov v sestavi:
 izr. prof. dr. Borivoj Šuštaršič, Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana,
predsednik,
 red. prof. dr. Nenad Gubeljak, Fakulteta za strojništvo Maribor, član,
 zasl. prof. dr. Jože Flašker, upokojen, član.
Imenovanje dodatnega somentorja pri doktorski disertaciji Mateja Bračiča, univ. dipl. inž. str.
Na predlog Katedre za materiale in preoblikovanje z dne 14. 4. 2015 je bil soglasno sprejet
8. SKLEP:
Komisija za znanstveno raziskovalne zadeve predlaga Senatu Fakultete za strojništvo, da
zaradi interdisciplinarnosti teme imenuje izr. prof. dr. Olivero Šauperl kot dodatno
somentorico kandidatu Mateju Bračiču, univ. dipl. inž. str. pri pripravi doktorske disertacije
z naslovom »Površinska obdelava silikona s polisaharidi za razvoj protimikrobnih uroloških
katetrov«.
Utemeljitev potrebe po dodatnem somentorstvu:
Doktorska disertacija mag. Mateja Bračiča z naslovom »Površinska obdelava silikona s polisaharidi za razvoj protimikrobnih
uroloških filtrov« je izrazito interdisciplinarne narave. Združuje namreč različna področja znanstvenih disciplin.
Naloga se opravlja v skladu z razvojnimi potrebami podjetja Savatech d.o.o., kjer je bil mag. Matej Bračič tudi zaposlen.
Zaradi izražene potrebe s strani podjetja Savatech d.o.o. po prenosu znanstvenega dela v prakso na področju proizvodnje
katetrov, je Savatech d.o.o. izrazila potrebo po nadgradnji znanstvenega dela z vključitvijo presoje specifičnih mehanskih in
drugih fizikalno-kemijskih lastnosti silikonskih materialov za izdelavo uroloških filtrov. V tem kontekstu se zato poraja nuja po
vključitvi dodatnega somentorja v okvir doktorske disertacije mag. Mateja Bračiča. V okviru te nadgradnje bo dodatno
izvedel še natezne preskuse silikonskih materialov, kakor tudi nagnjenost k obrabi, togost, zračno prepustnost, pH vodnega
ekstrakta in vrednotenje sorpcijskih lastnosti. Vse omenjeno pomeni, da je v tem smislu potrebno dobro poznavanje
standardiziranih testnih metod in možnosti njihovih modifikacij za optimalen prenos v sistem silikonskih materialov, skupaj s
poznavanjem pravilne interpretacije rezultatov.
Zato predlagamo dodatnega somentorja, izr. prof. dr. Olivero Šauperl, v vključitev doktorske disertacije mag. Mateja Bračiča,
saj je vodja preskušanja v LOPPM in zato znanstveno-strokovno kompetentna za vključitev v tovrstne raziskave za katere
Savatech d.o.o pričakuje, da bodo prav tako obravnavane v okviru omenjene doktorske disertacije.
Potrditev poročila o primernosti teme doktorske disertacije kandidata mag. Bruna Glaserja, univ. dipl.
inž. el. ter predlog mentorja in somentorja
Komisija v sestavi red. prof. dr. Srečko Glodež, red. prof. dr. Nenad Gubeljak in red. prof. dr. Dražan Kozak,
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, Hrvaška je podala pozitivno poročilo o primernosti prijavljene
teme doktorske disertacije kandidata mag. Bruna Glaserja z naslovom Razvoj metode za spremljanje rasti
razpoke na površini materiala med obratovanjem.
Soglasno je bil sprejet
9. SKLEP:
Komisija za znanstveno raziskovalne zadeve FS predlaga Senatu Fakultete za strojništvo, da
sprejme pozitivno strokovno mnenje članov komisije za oceno disertabilnosti teme
doktorske disertacije kandidata mag. Bruna Glaserja z naslovom »Razvoj metode za
spremljanje rasti razpoke na površini materiala med obratovanjem« ter za mentorja
predlaga red. prof. dr. Nenada Gubeljaka in za somentorja izr. prof. dr. Jožefa Predana.
4
Predstavitev individualnega raziskovalnega dela 3
Komisija se je seznanila, da je Peter Majerič, študent 3. letnika 3. stopnje študijskega programa Strojništvo,
smer Tehnologija materialov na Katedri za materiale in preoblikovanje dne 14. 4. 2015 uspešno predstavil
individualno raziskovalno delo 3 (30 ECTS).
MAGISTRSKI ŠTUDIJ
Potrditev teme magistrske naloge kandidatke Mateje Golčer, univ. dipl. inž. teks. ter imenovanje
mentorja in somentorja
Mateja Golčer, univ. dipl. inž. teks. je na Katedri za tekstilne materiale in oblikovanje uspešno predstavila
individualno raziskovalno delo za 1. in 2. letnik podiplomskega magistrskega študija v obsegu 150 ur in
temo magistrske naloge z naslovom Funkcionalizacija celuloznih vlaken s formulacijo eugenola in hitozana
v različnih strukturnih oblikah, pod mentorstvom izr. prof. dr. Olivere Šauperl.
Na predlog Katedre za tekstilne materiale in oblikovanje z dne 9. 4. 2015 sta bila soglasno sprejeta
10. SKLEP:
Komisija za znanstveno raziskovalne zadeve predlaga Senatu Fakultete za strojništvo, da
potrdi končni naslov magistrske naloge kandidatke Mateje Golčer, univ. dipl. inž. teks. z
naslovom »Funkcionalizacija celuloznih vlaken s formulacijo eugenola in hitozana v
različnih strukturnih oblikah«.
11. SKLEP:
Komisija za znanstveno raziskovalne zadeve predlaga Senatu Fakultete za strojništvo, da za
mentorico kandidatki Mateji Golčer, univ. dipl. inž. teks. imenuje izr. prof. dr. Olivero
Šauperl ter zaradi kompleksnosti teme za somentorici izr. prof. dr. Lidijo Fras-Zemljič in
red. prof. dr. Karin Stana-Kleinschek. Izr. prof. dr. Lidija Fras Zemljič bo sodelovala pri
okarakteriziranju protimikrobno funkcionaliziranih vlaken, red. prof. dr. Karin StanaKleinschek pa pri načrtovanju in razvoju medicinskih tekstilij.
Potrditev teme magistrske naloge kandidatke Alenke Ambrož Jurgec, univ. dipl. inž. grad. ter
imenovanje mentorja in somentorja
Alenka Ambrož Jurgec, univ. dipl. inž. grad. je na Katedri za mehaniko uspešno predstavila individualno
raziskovalno delo za 1. in 2. letnik podiplomskega magistrskega študija v obsegu 150 ur in temo magistrske
naloge z naslovom Pouk mehanike s sodobnimi učnimi metodami in ob uporabi učnih okolij 21. stoletja,
pod mentorstvom red. prof. dr. Borisa Aberška.
Na predlog Katedre za mehaniko z dne 15. 4. 2015 sta bila soglasno sprejeta
12. SKLEP:
Komisija za znanstveno raziskovalne zadeve predlaga Senatu Fakultete za strojništvo, da
potrdi končni naslov magistrske naloge kandidatke Alenke Ambrož Jurgec, univ. dipl. inž.
grad. z naslovom »Pouk mehanike s sodobnimi učnimi metodami in ob uporabi učnih
okolij 21. stoletja«.
13. SKLEP:
Komisija za znanstveno raziskovalne zadeve predlaga Senatu Fakultete za strojništvo, da za
mentorja kandidatki Alenki Ambrož Jurgec, univ. dipl. inž. grad. imenuje red. prof. dr.
Borisa Aberška, FNM Maribor in za somentorja red. prof. dr. Nenada Gubeljaka.
Opomba:
Vsebina naloge je interdisciplinarna, gre za tematiko povezano z dvema znanstvenima disciplinama didaktiko in mehaniko. V
skladu s tem je smiselna vključitev poleg mentorja tudi so-mentorja v raziskavo omenjenega magistrskega dela. Red. prof. dr.
Boris Aberšek je izvoljen za »Didaktiko« na FNM in »Konstruiranje in oblikovanje« na FS ter ima izkušnje na pedagoškem
načinu podajanja snovi in ocenjevanja, med tem ko je red. prof. dr. Nenad Gubeljak izvoljen za področje »Mehanike« in
deluje na razvoju mehanskih sistemov ter bo s svojo ekspertizo usmerjal delo kandidatke v pravilno praktično uporabo
naloge.
5
SPECIALISTIČNI ŠTUDIJ
Potrditev strokovne ocene specialistične naloge kandidata Janeza Vilhelma Petana, dipl. inž. str.,
imenovanje komisije za zagovor ter potrditev datuma zagovora
Na osnovi pozitivnega mnenja komisije za oceno specialistične naloge v sestavi: red. prof. dr. Franc Čuš, red.
prof. dr. Borut Buchmeister in red. prof. dr. Bojan Ačko ter sklepa Katedre za proizvodno strojništvo z dne
14. 4. 2015 je bil soglasno sprejet
14. SKLEP:
Komisija za znanstveno raziskovalne zadeve predlaga Senatu FS, da potrdi pozitivno strokovno
oceno specialistične naloge kandidata Janeza Vilhelma Petana, dipl. inž. str. z naslovom
»Optimizacija proizvodnje uparjalnikov velikih gospodinjskih aparatov«, imenuje komisijo za
zagovor doktorske disertacije v sestavi:
 red. prof. dr. Franc Čuš, Fakulteta za strojništvo Maribor, predsednik,
 red. prof. dr. Borut Buchmeister, Fakulteta za strojništvo Maribor, mentor, član,
 red. prof. dr. Bojan Ačko, Fakulteta za strojništvo Maribor, somentor, član
ter potrdi datum zagovora specialistične naloge, ki bo v petek, 8. 5. 2015 ob 12:30 uri.
Seja je bila zaključena ob 9:05 uri.
Zapisala:
Darja Novak
Predsednik komisije
red. prof. dr. Jože Balič
6