S T A D I O N I - združenje športnih centrov slovenije

I 150225 Ljubljana Seminar Dvorane 10 02 Vabilo - 150201
ZDRUŽENJE ŠPORTNIH CENTROV SLOVENIJE
Seminar in delavnica za pripravo standardov in normativov za pogajanja z državo in občinami.
S
T
A
D
I
O
N
I
zunanje površine
Modeli upravljanja  Struktura zaposlenih delavcev  Financiranje  Umetna in naravna trava
Kongresni center Brdo pri Kranju, sreda, 18. marec 2015
MovePlaySportIndustry ©
09.00 Registracija
09.15 Standardi upravljanja stadionov in zunanjih površin za šport in prosti čas
(1) Standardi upravljanja po vrstah stadionov in zunanjih površin za šport in prosti čas. Kakovost, varnost
in dostopnost storitev za vse ljudi. (2) Lastnina, pravni status in dokumenti. (3) Trajnostni razvoj. (4)
Socialno-ekonomski razvoj / Športna industrija. (5) Programi. (6) Infrastruktura. (7) Management.
09.45 Kadrovski normativi
(1)
Modeli upravljanja stadionov in zunanjih površin po namembnosti in velikosti. Občine, zavodi,
podjetja, športne organizacije. (2) Struktura in število redno zaposlenih delavcev in drugih sodelavcev.
(3) Usposabljanje in zaposlovanje delavcev.
10.15 Finančni normativi
(1) Finančni normativi upravljanja po vrstah stadionov in zunanjih površin za šport in prosti čas. (2)
Struktura prihodkov in odhodkov. (3) Nadzor stroškov poslovanja.
10.45 Odmor
11.00 Delavnica za oblikovanje standardov in normativov
(1) Predstavitev rezultatov anketne raziskave. (2) Predstavitev standardov upravljanja, kadrovskih in
finančnih normativov pri upravljanju zunanjih površin, igrišč in stadionov. (3) razprava in sklepi.
12.00 Upravljanje in vzdrževanje travnatih površin
(1) Organizacija upravljanja in vzdrževanja travnatih površin. (2) Selekcioniranje travnih mešanic. (3)
Gnojilni načrt.
12.30 Strojni park za vzdrževanje travnatih površin
(1) Vrste strojev. (2) Načrtovanje strojnega parka. (3) Program nabave strojev.
13.00 Državni nogometni center
(1) Predstavitev projekta izgradnje Državnega nogometnega centra. (2) Ogled lokacije in zgrajenih
objektov in površin.
Prijavite se lahko po elektronski pošti
[email protected] ali telefonu 041 393 111.
Prijavitelj sporoči imena udeležencev in plača kotizacijo
po predračunu. ● Program seminarja vključuje
predavanja, video predstavitve, elektronski priročnik,
osvežilne napitke in potrdilo o strokovnem
usposabljanju. ● Kotizacija je 175 evrov, brez DDV.
V primeru, da se prijavljeni udeleženec ne udeleži
seminarja, se kotizacija ne vrne. Prijavitelju se pošlje
priročnik po elektronski pošti. ● Organizator ima
pravico spremeniti ali odpovedati program, zaradi
objektivnih okoliščin ali premajhnega števila
prijavljenih. V tem primeru organizator vrne plačano
kotizacijo.
Združenje športnih centrov Slovenije
SPORT CENTER ASSOCIATION OF SLOVENIA    ZDRUŽENJE ŠPORTNIH CENTROV SLOVENIJE
Slovenski trg 5, 4000 Kranj, Slovenia. Tel./Phone: +386 41 393 111. Fax: +386 (0)1 300 7047. E-mail: [email protected] Web site: www.sportnicentri.si
Reg.št.vl. pri Okrožnem sodišču Kranj /Reg.no.District Court in Kranj: 1/08334/00. Matična št. /Legal reg.no.: 2223961. Id.št. za DDV /VAT no.: SI10318712