Priznani izpiti iz UNI VKI na BA VOI

PRIZNANI IZPITI ZA NOV BOLONJSKI PROGRAM
Ponovni vpis v 1.letnik iz UNI VKI na VKI I.stopnja
POTRJEVANJE PRIZNAVANJA IZPITOV PRI PREHODU IZ STAREGA NA NOVI PROGRAM VODARSTVO IN KOMUNALNO
INŢENIRSTVO I. stopnja – 1. letnik
Predmet na UNI
VKI
1. letnik
Število Nosilec
KT
predmeta
Predmet na VKI
I.stopnja- 1.
letnik
Priznano Nosilec predmeta
število
KT
Priznavanje
izpita DA/NE
Fizika I
6
Peternelj
Fizika I
6
Peternelj
Geodezija
3
Kogoj
Geodezija
4
Kogoj
Gradiva
5
Ţarnić
Gradiva
4
Ţarnić
Osnove kemije
5
Demšar
Osnove kemije
5
Demšar
Osnove matematične
analize
11,5
Škapin Rugelj
Matematika I
10
Škapin Rugelj
Matematika II
7
Škapin Rugelj
SE V CELOTI
PRIZNA
SE V CELOTI
PRIZNA
SE V CELOTI
PRIZNA
SE V CELOTI
PRIZNA
SE V CELOTI
PRiZNA
SE V CELOTI
PRIZNA *
Hidrologija I
6
Brilly
Tehnična
dokumentacija
in informatika
6
Turk Ţ., Dolenec
M.
Osnove meteorlogije
in hidrologije
Tehnična
dokumentacija in
informatika
9
8,5
Brilly,
Rakovec
Turk Ţ.,
Dolenec M.
SE V CELOTI
PRIZNA
SE V CELOTI
PRIZNA
Podpis nosilca
predmeta
* Če ima
opravljeno
Matematično
analizo III
Predmet na UNI VKI
v 2. letniku
Načrtovanje naselij in
obnova podeţelja
Osnove vodne
mikrobiologije
6,5
Pogačnik,
Prosen
4
Toman
Načrtovanje
naselij in obnova
podeželja
Osnove ekologije
celinskih voda
8
Pogačnik, Prosen
SE V CELOTI
PRIZNA
4
Toman
SE V CELOTI
PRIZNA
POTRJEVANJE PRIZNAVANJA IZPITOV PRI PREHODU IZ STAREGA NA NOVI PROGRAM VODARSTVO IN KOMUNALNO
INŢENIRSTVO I. stopnja – 2. letnik
Predmet na UNI VKI
2. letnik
Število Nosilec
KT
predmeta
Geologija
Gospodarjenje z
odpadnimi snovmi
Hidromehanika
3
6,5
Pavšič
Grilc
5
Četina
Matematična analiza
III
Mehanika tal
7,5
Škapin Rugelj
6,5
Majes,
Petkovšek
Osnove čiščenja voda
5
Osnove mehanike
9,5
Kompare,
Panjan
Saje M.
Temelji informacijsko
upravljalskih sistemov
6,5
Turk G.
Predmet na VKI
I.stopnja - 2.
letnik
Priznano Nosilec predmeta
število
KT
Priznavanje izpita
DA/NE
Hidromehanika
5
Četina
SE V CELOTI
PRIZNA
Mehanika tal in
inženirska
geologija
7
Majes, Petkovšek
SE V CELOTI
PRIZNA
Osnove
mehanike
8
Saje M.
SE V CELOTI
PRIZNA
Podpis nosilca
predmeta
Predmet na UNI VKI
– 1. letnik
Osnove prostorske
4
sociologije
Statistika z elementi
informatike
4
Predmet na UNI VKI
– 3. letnik
Hidravlika
8,5
Osnove gradbenih
konstrukcij
10
Gantar, Kos
Osnove
prostorske
sociologije
Statistične
metode v
gradbeništvu
3
Gantar, Kos
SE V CELOTI
PRIZNA
4
Turk G.
SE V CELOTI
PRIZNA
Hidravlika I
5
Steinman
Saje F., Lopatič Osnove
betonskih in
zidanih
konstrukcij
6
Saje F.
SE V CELOTI
PRIZNA
SE V CELOTI
PRIZNA
4
Lopatič, Korelc
Geotehnika
6
Majes, Logar
Komunalne
naprave
Inženirska
hidrotehnika
6
Rakar, Šubic
Kovač, Panjan
Mikoš, Panjan
Turk G.
Steinman
Osnove lesenih in
jeklenih
konstrukcij
Zemeljska dela
4,5
Predmet na UNI VKI
- 4. letnik
Komunalne naprave in 3,5
seminar
Rakar
6
SE V CELOTI
PRIZNA
POTRJEVANJE PRIZNAVANJA IZPITOV PRI PREHODU IZ STAREGA NA NOVI PROGRAM VODARSTVO IN KOMUNALNO
INŢENIRSTVO I. stopnja – 3. letnik
Predmet na UNI VKI
3. letnik
Število
KT
Nosilec predmeta
Predmet na VKI
I.stopnja - 3. letnik
Priznano
število
KT
Nosilec predmeta
Priznavanje izpita
DA/NE
Ceste
5
Juvanc
Ceste in promet
6
Juvanc
SE V CELOTI
PRIZNA
Daljinsko zaznavanje
Hidravlika
Hidrologija in
vodarstvo
Organizacija
gradbenih del
4
8,5
7
Kosmatin Fras
Steinman
Brilly
4
Kryţanowski
Organizacija
gradbenih del in
poslovanje
6
Šelih
SE DELNO
PRIZNA
Osnove gradbenih
konstrukcij
Pravne osnove
10
Uporabna ekologija in
ekotoksikologija
4
Saje F., lopatič,
Korelc
Pličanič,
Bugarič
Drobne D.
Uporabna
ekologija in
ekotoksikologija
5
Drobne D.
Športna vzgoja
3
Golja
Temelji
ekonomske
analize
3
Domadenik
4
Vodovod in čiščenje
4
pitnih voda
Zemeljska dela
9
Športna vzgoja
Predmet na UNI VKI
1.letnik
Temelji ekonomske
4
analize
Kompare
Logar
Golja
Domadenik
SE DELNO
PRIZNA
Podpis nosilca
predmeta
Predmet na UNI VKI
2. letnik
Gospodarjenje z
6,5
odpadnimi snovmi
Predmet na UNI VKI
4.letnik
Mestne prometne
4,5
površine
Grilc, Ţarnič
Lipar ,Kastelic
Gospodarjenje z
odpadnimi
snovmi
6
Grilc
SE V CELOTI
PRIZNA
Operacijske
raziskave v
gradbeništvu
5
Turk G.
SE V CELOTI
PRIZNA*
Mestne prometne 5
površine
4
Praktično
usposabljanje
8
Diplomsko delo
Kastelic
SE V CELOTI
PRIZNA
* če ima
opravljeno
Temelji
inf.uprav.sistemov