Oddelek 4 Sodišče - EUR-Lex

ODDELEK IV — SODIŠČE EVROPSKE UNIJE
PRIHODKI — LASTNA SREDSTVA
Številke
Naslov
Postavka
Proračun 2014
Proračun 2013
Realizacija 2012
4
PRIHODKI OD ZAPOSLENIH V INSTITUCIJAH IN
DRUGIH ORGANIH UNIJE
47 303 000
44 794 000
49 750 773,28
5
PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA
INSTITUCIJE
p.m.
p.m.
1 042 130,96
9
RAZNI PRIHODKI
p.m.
p.m.
0,00
47 303 000
44 794 000
50 792 904,24
Skupaj
NASLOV 4 — PRIHODKI OD ZAPOSLENIH V INSTITUCIJAH IN DRUGIH
ORGANIH UNIJE
Številke
Naslov
Poglavje
Postavka
Proračun 2014
Proračun 2013
Realizacija 2012
40
RAZNI DAVKI IN ODBITKI
28 606 000
26 670 000
25 069 043,88
41
PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE
18 697 000
18 124 000
24 681 729,40
47 303 000
44 794 000
49 750 773,28
Naslov 4 — Skupaj
POGLAVJE 4 0 — RAZNI DAVKI IN ODBITKI
Številke
Naslov Poglavje
Člen Postavka
Postavka
Proračun 2014
40
RAZNI DAVKI IN ODBITKI
400
Prihodki od davka na plače, prejemke in nadomestila
članov institucije, uradnikov, drugih uslužbencev in
prejemnikov pokojnin
403
Prihodki od začasnega prispevka iz plač članov institucije,
uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev
404
Prihodki od posebnih dajatev na prejemke članov
institucije, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih
uslužbencev
Poglavje 4 0 — Skupaj
Proračun 2013
Realizacija 2012
2012/2014
24 204 000
23 277 000
21 834 376,16
p.m.
p.m.
0,00
90,21 %
4 402 000
3 393 000
3 234 667,72
73,48 %
28 606 000
26 670 000
25 069 043,88
87,64 %
Člen 4 0 0 — Prihodki od davka na plače, prejemke in nadomestila članov institucije, uradnikov, drugih
uslužbencev in prejemnikov pokojnin
Številke
Proračun 2014
Proračun 2013
24 204 000
Opombe
Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije, zlasti člen 12.
Realizacija 2012
23 277 000
21 834 376,16
Uredba Sveta št. 422/67/EGS, št. 5/67/Euratom z dne 25. julija 1967 o določitvi prejemkov predsednika in članov Komisije,
predsednika, sodnikov, generalnih pravobranilcev in sodnega tajnika Sodišča, predsednika, sodnikov, generalnih pravobranilcev in
sodnega tajnika Splošnega sodišča ter predsednika, članov in sodnega tajnika Sodišča za uslužbence Evropske unije (UL 187,
8.8.1967, str. 1).
Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 260/68 z dne 29. februarja 1968 o pogojih in postopku obdavčevanja v korist Evropskih
skupnosti (UL L 56, 4.3.1968, str. 8).
Člen 4 0 3 — Prihodki od začasnega prispevka iz plač članov institucije, uradnikov in drugih aktivno
zaposlenih uslužbencev
Številke
Proračun 2014
Proračun 2013
Realizacija 2012
p.m.
p.m.
0,00
Opombe
Uredba Sveta št. 422/67/EGS, št. 5/67/Euratom z dne 25. julija 1967 o določitvi prejemkov predsednika in članov Komisije,
predsednika, sodnikov, generalnih pravobranilcev in sodnega tajnika Sodišča, predsednika, sodnikov, generalnih pravobranilcev in
sodnega tajnika Splošnega sodišča ter predsednika, članov in sodnega tajnika Sodišča za uslužbence Evropske unije (UL 187,
8.8.1967, str. 1).
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 66a različice, ki je bila v veljavi do 15. decembra 2003.
Člen 4 0 4 — Prihodki od posebnih dajatev na prejemke članov institucije, uradnikov in drugih aktivno
zaposlenih uslužbencev
Številke
Proračun 2014
Proračun 2013
Realizacija 2012
4 402 000
3 393 000
3 234 667,72
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 66a.
Uredba Sveta št. 422/67/EGS, št. 5/67/Euratom z dne 25. julija 1967 o določitvi prejemkov predsednika in članov Komisije,
predsednika, sodnikov, generalnih pravobranilcev in sodnega tajnika Sodišča, predsednika, sodnikov, generalnih pravobranilcev in
sodnega tajnika Splošnega sodišča ter predsednika, članov in sodnega tajnika Sodišča za uslužbence Evropske unije (UL 187,
8.8.1967, str. 1).
POGLAVJE 4 1 — PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE
Številke
Naslov Poglavje
Člen Postavka
Postavka
Proračun 2014
41
PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE
410
Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje
411
Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev
412
Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in
začasnih uslužbencev na dopustu iz osebnih razlogov
Poglavje 4 1 — Skupaj
Proračun 2013
Realizacija 2012
18 697 000
18 124 000
18 123 205,39
p.m.
p.m.
6 558 524,01
p.m.
p.m.
0,00
18 697 000
18 124 000
24 681 729,40
2012/2014
96,93 %
132,01 %
Člen 4 1 0 — Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje
Številke
Proračun 2014
Proračun 2013
18 697 000
Realizacija 2012
18 124 000
18 123 205,39
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 83(2).
Člen 4 1 1 — Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev
Številke
Proračun 2014
Proračun 2013
p.m.
Realizacija 2012
p.m.
6 558 524,01
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 107 ter člen 11(2) in člen 48 Priloge VIII.
Člen 4 1 2 — Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnih uslužbencev na dopustu iz
osebnih razlogov
Številke
Proračun 2014
Proračun 2013
p.m.
Realizacija 2012
p.m.
0,00
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije.
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.
NASLOV 5 — PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE
Številke
Naslov
Poglavje
Postavka
Proračun 2014
Proračun 2013
Realizacija 2012
50
PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN
p.m.
p.m.
339 395,47
51
PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM
p.m.
p.m.
0,00
52
PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN
DRUGIH OBRESTI
p.m.
p.m.
11 779,87
55
PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV IN DEL
p.m.
p.m.
0,00
57
DRUGI PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z UPRAVNIM
POSLOVANJEM INSTITUCIJE
p.m.
p.m.
688 285,65
58
RAZNA NADOMESTILA
p.m.
p.m.
2 669,97
59
DRUGI PREJEMKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA
p.m.
p.m.
0,00
p.m.
p.m.
1 042 130,96
Naslov 5 — Skupaj
POGLAVJE 5 0 — PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN
Številke
Naslov Poglavje
Člen Postavka
Postavka
Proračun 2014
Proračun 2013
Realizacija 2012
50
PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN
NEPREMIČNIN
500
Prihodki od prodaje premičnin (dobava blaga)
5000
Prihodki od prodaje vozil – Namenski prejemki
p.m.
p.m.
5001
Prihodki od prodaje premičnin – Namenski prejemki
p.m.
p.m.
0,00
p.m.
p.m.
122 275,75
p.m.
p.m.
217 119,72
p.m.
p.m.
339 395,47
Člen 5 0 0 — Vmesni seštevek
502
Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov –
Namenski prejemki
Poglavje 5 0 — Skupaj
2012/2014
122 275,75
Člen 5 0 0 — Prihodki od prodaje premičnin (dobava blaga)
Postavka 5 0 0 0 — Prihodki od prodaje vozil – Namenski prejemki
Številke
Proračun 2014
Proračun 2013
p.m.
Realizacija 2012
p.m.
122 275,75
Opombe
V to postavko se knjižijo prihodki od prodaje ali zamenjave vozil, ki so v lasti institucij. Vanjo se knjižijo tudi prejemki od prodaje
vozil, ki so nadomeščena z drugimi ali izločena, ko je knjigovodska vrednost v celoti amortizirana.
V skladu s členom 21 finančne uredbe se štejejo ti prejemki za namenske; tako nastala dodatna sredstva se knjižijo v postavke
prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.
Postavka 5 0 0 1 — Prihodki od prodaje premičnin – Namenski prejemki
Številke
Proračun 2014
Proračun 2013
p.m.
Realizacija 2012
p.m.
0,00
Opombe
V to postavko se knjižijo prihodki od prodaje ali zamenjave premičnin v lasti institucij, ki niso prevozna sredstva.
V skladu s členom 21 finančne uredbe se štejejo ti prejemki za namenske; tako nastala dodatna sredstva se knjižijo v postavke
prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.
Člen 5 0 2 — Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov – Namenski prejemki
Številke
Proračun 2014
Proračun 2013
p.m.
Realizacija 2012
p.m.
217 119,72
Opombe
V skladu s členom 21 finančne uredbe se štejejo ti prejemki za namenske; tako nastala dodatna sredstva se knjižijo v postavke
prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.
POGLAVJE 5 1 — PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM
Številke
Naslov Poglavje
Člen Postavka
Postavka
Proračun 2014
Proračun 2013
Realizacija 2012
51
PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM
511
Prihodki od dajanja nepremičnin v najem in podnajem ter
povračilo najemnih stroškov
5110
Prihodki od dajanja nepremičnin v najem in podnajem ter
povračilo najemnih stroškov – Namenski prejemki
p.m.
p.m.
0,00
5111
Povračilo najemnih stroškov – Namenski prejemki
p.m.
p.m.
0,00
Člen 5 1 1 — Vmesni seštevek
p.m.
p.m.
0,00
Poglavje 5 1 — Skupaj
p.m.
p.m.
0,00
2012/2014
Člen 5 1 1 — Prihodki od dajanja nepremičnin v najem in podnajem ter povračilo najemnih stroškov
Postavka 5 1 1 0 — Prihodki od dajanja nepremičnin v najem in podnajem ter povračilo najemnih stroškov – Namenski
prejemki
Številke
Proračun 2014
Proračun 2013
Realizacija 2012
p.m.
p.m.
0,00
Opombe
Ti prejemki se v skladu s členom 21(3)(a) finančne uredbe štejejo za namenske in tako nastala dodatna sredstva se knjižijo v postavke
prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.
Postavka 5 1 1 1 — Povračilo najemnih stroškov – Namenski prejemki
Številke
Proračun 2014
Proračun 2013
Realizacija 2012
p.m.
p.m.
0,00
Opombe
Ti prejemki se v skladu s členom 21(3)(a) finančne uredbe štejejo za namenske in tako nastala dodatna sredstva se knjižijo v postavke
prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.
POGLAVJE 5 2 — PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN
DRUGIH OBRESTI
Številke
Naslov Poglavje
Člen Postavka
Postavka
Proračun 2014
52
PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL,
BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI
520
Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih
obresti na računih institucije
522
Obresti od vnaprejšnjega financiranja
Poglavje 5 2 — Skupaj
Proračun 2013
p.m.
Realizacija 2012
p.m.
11 779,87
p.m.
p.m.
0,00
p.m.
p.m.
11 779,87
2012/2014
Člen 5 2 0 — Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucije
Številke
Proračun 2014
Proračun 2013
Realizacija 2012
p.m.
p.m.
11 779,87
Opombe
Na tem členu se zbirajo sredstva od prihodkov od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih prihodkov.
Člen 5 2 2 — Obresti od vnaprejšnjega financiranja
Številke
Proračun 2014
Proračun 2013
Realizacija 2012
p.m.
p.m.
0,00
POGLAVJE 5 5 — PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV IN DEL
Številke
Naslov Poglavje
Člen Postavka
Postavka
Proračun 2014
55
PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV IN DEL
550
Prihodki od opravljenih storitev in del za druge institucije
ali organe, skupaj z vračili stroškov službenih potovanj, ki
so bili plačani v imenu drugih institucij ali organov –
Namenski prejemki
551
Prihodki od tretjih oseb za storitve ali dela, opravljena na
njihovo zahtevo – Namenski prejemki
Poglavje 5 5 — Skupaj
Proračun 2013
p.m.
Realizacija 2012
p.m.
0,00
p.m.
p.m.
0,00
p.m.
p.m.
0,00
2012/2014
Člen 5 5 0 — Prihodki od opravljenih storitev in del za druge institucije ali organe, skupaj z vračili stroškov
službenih potovanj, ki so bili plačani v imenu drugih institucij ali organov – Namenski prejemki
Številke
Proračun 2014
Proračun 2013
p.m.
Realizacija 2012
p.m.
0,00
Opombe
V skladu s členom 21 finančne uredbe se štejejo ti prejemki za namenske; tako nastala dodatna sredstva se knjižijo v postavke
prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.
Člen 5 5 1 — Prihodki od tretjih oseb za storitve ali dela, opravljena na njihovo zahtevo – Namenski
prejemki
Številke
Proračun 2014
Proračun 2013
p.m.
Realizacija 2012
p.m.
Opombe
V skladu s členom 21 finančne uredbe se štejejo ti prejemki za namenske; tako nastala dodatna sredstva se knjižijo v postavke
prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.
0,00
POGLAVJE 5 7 — DRUGI PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z UPRAVNIM
POSLOVANJEM INSTITUCIJE
Številke
Naslov Poglavje
Člen Postavka
Postavka
Proračun 2014
Proračun 2013
Realizacija 2012
57
DRUGI PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z
UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE
570
Prihodki, ki izhajajo iz vračil neupravičeno izplačanih
zneskov – Namenski prejemki
p.m.
p.m.
110 239,61
571
Namenski prejemki, kot so prihodki od ustanov,
subvencije, darila ter volila, skupaj z namenskimi
prejemki, ki so specifični za vsako institucijo
p.m.
p.m.
0,00
573
Drugi prispevki in vračila v zvezi z upravnim poslovanjem
institucije – Namenski prejemki
p.m.
p.m.
578 046,04
p.m.
p.m.
688 285,65
Poglavje 5 7 — Skupaj
2012/2014
Člen 5 7 0 — Prihodki, ki izhajajo iz vračil neupravičeno izplačanih zneskov – Namenski prejemki
Številke
Proračun 2014
Proračun 2013
p.m.
Realizacija 2012
p.m.
110 239,61
Opombe
V skladu s členom 21 finančne uredbe se štejejo ti prejemki za namenske; tako nastala dodatna sredstva se knjižijo v postavke
prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.
Člen 5 7 1 — Namenski prejemki, kot so prihodki od ustanov, subvencije, darila ter volila, skupaj z
namenskimi prejemki, ki so specifični za vsako institucijo
Številke
Proračun 2014
Proračun 2013
p.m.
Realizacija 2012
p.m.
0,00
Opombe
V skladu s členom 21 finančne uredbe se štejejo ti prejemki za namenske; tako nastala dodatna sredstva se knjižijo v postavke
prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.
Člen 5 7 3 — Drugi prispevki in vračila v zvezi z upravnim poslovanjem institucije – Namenski prejemki
Številke
Proračun 2014
Proračun 2013
p.m.
Realizacija 2012
p.m.
578 046,04
Opombe
V skladu s členom 21 finančne uredbe se štejejo ti prejemki za namenske; tako nastala dodatna sredstva se knjižijo v postavke
prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.
POGLAVJE 5 8 — RAZNA NADOMESTILA
Številke
Naslov Poglavje
Člen Postavka
Postavka
Proračun 2014
Proračun 2013
Realizacija 2012
58
RAZNA NADOMESTILA
580
Prihodki iz nadomestil za najem – Namenski prejemki
p.m.
p.m.
0,00
581
Prihodki od prejetih zavarovalnin – Namenski prejemki
p.m.
p.m.
2 669,97
p.m.
p.m.
2 669,97
Poglavje 5 8 — Skupaj
2012/2014
Člen 5 8 0 — Prihodki iz nadomestil za najem – Namenski prejemki
Številke
Proračun 2014
Proračun 2013
Realizacija 2012
p.m.
p.m.
0,00
Opombe
V skladu s členom 21 finančne uredbe se štejejo ti prejemki za namenske; tako nastala dodatna sredstva se knjižijo v postavke
prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.
Člen 5 8 1 — Prihodki od prejetih zavarovalnin – Namenski prejemki
Številke
Proračun 2014
Proračun 2013
Realizacija 2012
p.m.
p.m.
2 669,97
Opombe
V skladu s členom 21 finančne uredbe se štejejo ti prejemki za namenske; tako nastala dodatna sredstva se knjižijo v postavke
prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prejemki.
POGLAVJE 5 9 — DRUGI PREJEMKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA
Številke
Naslov Poglavje
Člen Postavka
Postavka
Proračun 2014
59
DRUGI PREJEMKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA
590
Drugi prejemki iz upravnega poslovanja
Poglavje 5 9 — Skupaj
Proračun 2013
Realizacija 2012
p.m.
p.m.
0,00
p.m.
p.m.
0,00
2012/2014
Člen 5 9 0 — Drugi prejemki iz upravnega poslovanja
Številke
Proračun 2014
Proračun 2013
p.m.
Opombe
Na tem členu se zbirajo drugi prejemki iz upravnega poslovanja.
Realizacija 2012
p.m.
0,00
NASLOV 9 — RAZNI PRIHODKI
Številke
Naslov
Poglavje
90
Postavka
Proračun 2014
RAZNI PRIHODKI
Naslov 9 — Skupaj
Proračun 2013
Realizacija 2012
p.m.
p.m.
0,00
p.m.
p.m.
0,00
POGLAVJE 9 0 — RAZNI PRIHODKI
Številke
Naslov Poglavje
Člen Postavka
Postavka
90
RAZNI PRIHODKI
900
Razni prihodki
Proračun 2014
Poglavje 9 0 — Skupaj
Proračun 2013
Realizacija 2012
2012/2014
p.m.
p.m.
0,00
p.m.
p.m.
0,00
Člen 9 0 0 — Razni prihodki
Številke
Proračun 2014
Proračun 2013
Realizacija 2012
p.m.
p.m.
0,00
ODHODKI — IZDATKI
Številke
Naslov
Postavka
Proračun 2014
Odobritve 2013
Realizacija 2012
1
IZDATKI ZA ZAPOSLENE V INSTITUCIJI
268 882 000
267 249 500
248 118 583,60
2
STAVBE, POHIŠTVO, OPREMA IN RAZNI
OPERATIVNI IZDATKI
86 499 000
87 585 500
95 418 786,52
3
IZDATKI ZA POSEBNE NALOGE, KI JIH IZVAJA
INSTITUCIJA
52 000
45 000
30 322,40
10
DRUGI IZDATKI
p.m.
p.m.
0,—
355 433 000
354 880 000
343 567 692,52
Skupaj
NASLOV 1 — IZDATKI ZA ZAPOSLENE V INSTITUCIJI
Številke
Naslov
Poglavje
Postavka
FO
Proračun 2014
Odobritve 2013
Realizacija 2012
10
ČLANI INSTITUCIJE
5
33 749 500
33 357 000
30 895 975,25
12
URADNIKI IN ZAČASNI USLUŽBENCI
5
212 686 000
208 399 500
196 730 313,46
14
DRUGI USLUŽBENCI IN ZUNANJE STORITVE
5
16 977 000
19 686 500
14 919 828,06
16
DRUGI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI NA INSTITUCIJI
5
5 469 500
5 806 500
5 572 466,83
268 882 000
267 249 500
248 118 583,60
Naslov 1 — Skupaj
POGLAVJE 1 0 — ČLANI INSTITUCIJE
Številke
Naslov Poglavje
Člen Postavka
Postavka
FO
10
ČLANI INSTITUCIJE
100
Osebni prejemki in druga upravičenja
1000
Osebni prejemki in dodatki
1002
Upravičenja v zvezi z nastopom, spremembo in
prenehanjem funkcije
Proračun 2014
5.2
5.2
Člen 1 0 0 — Vmesni seštevek
Odobritve 2013
23 185 000
22 849 000
Realizacija 2012
2012/2014
21 629 589,62
93,29 %
553 000
565 000
476 943,05
86,25 %
23 738 000
23 414 000
22 106 532,67
93,13 %
102
Začasni dodatki
5.2
2 579 000
2 279 000
2 268 749,19
87,97 %
103
Pokojnine
5.2
6 700 000
6 666 000
5 980 525,17
89,26 %
104
Službena potovanja
5.2
293 000
288 000
284 000,00
96,93 %
106
Izobraževanja
5.2
439 500
435 000
256 168,22
58,29 %
109
Začasna sredstva
5.2
275 000
0,—
33 357 000
30 895 975,25
Poglavje 1 0 — Skupaj
33 749 500
91,54 %
Člen 1 0 0 — Osebni prejemki in druga upravičenja
Postavka 1 0 0 0 — Osebni prejemki in dodatki
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
23 185 000
Realizacija 2012
22 849 000
21 629 589,62
Opombe
Uredba Sveta št. 422/67/EGS, št. 5/67/Euratom z dne 25. julija 1967 o določitvi prejemkov predsednika in članov Komisije,
predsednika, sodnikov, generalnih pravobranilcev in sodnega tajnika Sodišča, predsednika, sodnikov, generalnih pravobranilcev in
sodnega tajnika Splošnega sodišča ter predsednika, članov in sodnega tajnika Sodišča za uslužbence Evropske unije (UL 187,
8.8.1967, str. 1), zlasti členi 3, 4, 4a, 11 in 14.
Iz teh sredstev se članom institucije krijejo:
— osnovne plače,
— dodatki za bivanje v tujini,
— družinski dodatki, namreč: dodatek za gospodinjstvo, otroški dodatek in dodatek za šolanje,
— dodatek za reprezentančne stroške,
— prispevek institucije (0,87 %) za zavarovanje za primer poklicne bolezni in nesreče, prispevek institucije (3,4 %) za zdravstveno
zavarovanje,
— dodatek za rojstvo otroka,
— stroški v primeru smrti člana institucije,
— plačila ponderjev za osnovne plače, dodatki za bivanje v tujini, družinski dodatki in transferji dela prejemkov članov institucij v
tujino (po analogiji s členom 17 Priloge VII Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije).
Postavka 1 0 0 2 — Upravičenja v zvezi z nastopom, spremembo in prenehanjem funkcije
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
553 000
Realizacija 2012
565 000
476 943,05
Opombe
Uredba Sveta št. 422/67/EGS, št. 5/67/Euratom z dne 25. julija 1967 o določitvi prejemkov predsednika in članov Komisije,
predsednika, sodnikov, generalnih pravobranilcev in sodnega tajnika Sodišča, predsednika, sodnikov, generalnih pravobranilcev in
sodnega tajnika Splošnega sodišča ter predsednika, članov in sodnega tajnika Sodišča za uslužbence Evropske unije (UL 187,
8.8.1967, str. 1), zlasti člen 5.
Iz teh sredstev se krijejo:
— potni stroški za člane institucije (vključno s potnimi stroški za družinske člane) ob nastopu ali prenehanju funkcije,
— dodatki za nastanitev in preselitev za člane institucije ob nastopu ali prenehanju funkcije,
— stroški selitve za člane institucije ob nastopu ali prenehanju funkcije.
Člen 1 0 2 — Začasni dodatki
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
2 579 000
Realizacija 2012
2 279 000
2 268 749,19
Opombe
Uredba Sveta št. 422/67/EGS, št. 5/67/Euratom z dne 25. julija 1967 o določitvi prejemkov predsednika in članov Komisije,
predsednika, sodnikov, generalnih pravobranilcev in sodnega tajnika Sodišča, predsednika, sodnikov, generalnih pravobranilcev in
sodnega tajnika Splošnega sodišča ter predsednika, članov in sodnega tajnika Sodišča za uslužbence Evropske unije (UL 187,
8.8.1967, str. 1), zlasti člen 7.
Ta sredstva so namenjena kritju začasnih dodatkov in družinskih dodatkov ter korekcijskih količnikov za države, v katerih prebivajo
nekdanji člani institucije.
Člen 1 0 3 — Pokojnine
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
6 700 000
Realizacija 2012
6 666 000
5 980 525,17
Opombe
Uredba Sveta št. 422/67/EGS, št. 5/67/Euratom z dne 25. julija 1967 o določitvi prejemkov predsednika in članov Komisije,
predsednika, sodnikov, generalnih pravobranilcev in sodnega tajnika Sodišča, predsednika, sodnikov, generalnih pravobranilcev in
sodnega tajnika Splošnega sodišča ter predsednika, članov in sodnega tajnika Sodišča za uslužbence Evropske unije (UL 187,
8.8.1967, str. 1), zlasti členi 8, 9, 15 in 18.
Iz teh sredstev se krijejo:
— starostne pokojnine nekdanjih članov institucije ter korekcijski količniki za države, v katerih prebivajo,
— invalidske pokojnine,
— stroški družinskih pokojnin za preživele zakonce in/ali otroke nekdanjih članov institucije ter korekcijski količniki za države, v
katerih prebivajo.
Člen 1 0 4 — Službena potovanja
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
293 000
Realizacija 2012
288 000
284 000,00
Opombe
Uredba Sveta št. 422/67/EGS, št. 5/67/Euratom z dne 25. julija 1967 o določitvi prejemkov predsednika in članov Komisije,
predsednika, sodnikov, generalnih pravobranilcev in sodnega tajnika Sodišča, predsednika, sodnikov, generalnih pravobranilcev in
sodnega tajnika Splošnega sodišča ter predsednika, članov in sodnega tajnika Sodišča za uslužbence Evropske unije (UL 187,
8.8.1967, str. 1), zlasti člen 6.
Ta sredstva so namenjena kritju potnih stroškov, dnevnic in dodatnih ali izrednih izdatkov, ki nastanejo med službenim potovanjem.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m.
Člen 1 0 6 — Izobraževanja
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
Realizacija 2012
439 500
435 000
256 168,22
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški jezikovnih tečajev ali drugih seminarjev, namenjenih poklicnemu izpopolnjevanju članov institucije.
Člen 1 0 9 — Začasna sredstva
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
Realizacija 2012
275 000
0,—
Opombe
Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za
splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).
Ta sredstva so namenjena kritju učinka vseh morebitnih uskladitev plač in pokojnin, ki bi jih sprejel Svet tekom proračunskega leta.
Ta sredstva so začasna in se lahko uporabijo le po prerazporeditvi v ustrezne člene ali postavke tega poglavja v skladu s finančno
uredbo.
POGLAVJE 1 2 — URADNIKI IN ZAČASNI USLUŽBENCI
Številke
Naslov Poglavje
Člen Postavka
Postavka
FO
Proračun 2014
Odobritve 2013
Realizacija 2012
2012/2014
12
URADNIKI IN ZAČASNI USLUŽBENCI
120
Osebni prejemki in druga upravičenja
1200
Osebni prejemki in dodatki
5.2
209 556 000
202 805 000
193 977 059,68
92,57 %
1202
Plačano nadurno delo
5.2
689 500
728 500
670 334,49
97,22 %
1204
Upravičenja v zvezi z nastopom, premestitvijo in
prenehanjem funkcije
5.2
Člen 1 2 0 — Vmesni seštevek
122
Nadomestila po predvidenem prenehanju funkcije
1220
Nadomestila za uslužbence, upokojene v službenem
interesu
1222
Nadomestila ob dokončnem prenehanju delovnega razmerja
in poseben pokojninski sistem za uradnike in začasne
uslužbence
5.2
5.2
Člen 1 2 2 — Vmesni seštevek
129
Začasna sredstva
5.2
2 210 500
2 908 000
1 990 214,84
90,03 %
212 456 000
206 441 500
196 637 609,01
92,55 %
230 000
230 000
92 704,45
40,31 %
p.m.
p.m.
0,—
230 000
230 000
92 704,45
1 728 000
0,—
40,31 %
Poglavje 1 2 — Skupaj
212 686 000
208 399 500
196 730 313,46
92,50 %
Opombe
Za sredstva iz tega poglavja se je uporabil pavšalni odbitek v višini 3 %.
Člen 1 2 0 — Osebni prejemki in druga upravičenja
Postavka 1 2 0 0 — Osebni prejemki in dodatki
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
209 556 000
Realizacija 2012
202 805 000
193 977 059,68
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti členi 62, 64, 65, 66, 67, 68, kot tudi oddelek I Priloge VII, člen 69, kot tudi člen
4 Priloge VII, člen 18 Priloge XIII, člen 72, člen 73 in člen 15 Priloge VIII, členi 70, 74 in 75, člen 8 Priloge VII ter člen 34.
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, zlasti člen 28a, člen 42, člena 47 in 48.
Pravilnik o zdravstvenem zavarovanju uradnikov Evropskih skupnosti, zlasti člen 23.
Iz teh sredstev se krijejo:
— osnovne plače uradnikov in začasnih uslužbencev,
— družinski dodatki, ki vključujejo dodatek za gospodinjstvo, otroški dodatek, dodatek za šolanje za uradnike in začasne
uslužbence,
— nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za uradnike ter začasno osebje,
— nadomestila za tajniška dela uradnikov kategorije AST, ki so na delovnih mestih: stenodaktilografija, pošiljanje tekstov,
strojepisje, tajnik direkcije in glavni tajnik,
— prispevek delodajalca za zdravstveno zavarovanje (3,4 % osnovne plače). Prispevek v breme uradnika znaša 1,7 % osnovne
plače,
— prispevki institucije za nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni (0,87 % osnovne plače) in dodatni
izdatki, ki izhajajo iz uporabe Kadrovskih predpisov,
— nadomestilo za primer brezposelnosti začasnih uslužbencev,
— plačila institucije za pridobitev ali ohranitev pokojninskih pravic začasnega osebja v njihovih matičnih državah,
— pomoč ob rojstvu otroka in, v primeru smrti uradnika, celotna plača preminulega do konca tretjega meseca, ki sledi mesecu smrti,
in stroški za prevoz posmrtnih ostankov do matičnega kraja preminulega,
— potni stroški za potovanja od kraja zaposlitve do matičnega kraja v času letnega dopusta, za uradnike ali začasne uslužbence,
njihove zakonce in vzdrževane družinske člane,
— nadomestilo uradnikom na poskusnem delu, ki so odpuščeni zaradi očitne neprimernosti, nadomestilo, ki se izplača v primeru, ko
institucija odpove pogodbo začasnemu uslužbencu, odkup pokojninskih pravic nekdanjih članov pomožnega osebja, ki so
imenovani za začasne uslužbence ali uradnike,
— korekcijski količniki za osebne prejemke uradnikov in pomožnega osebja in nadurno delo,
— dodatki za nastanitev in prevoz,
— pavšalna nadomestila za službeno delovanje,
— pavšalna nadomestila za lokalne potne stroške,
— nadomestila za neprekinjeno delo ali dežurstvo ali pripravljenost na delo na delovnem mestu ali doma.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m.
Postavka 1 2 0 2 — Plačano nadurno delo
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
689 500
Realizacija 2012
728 500
670 334,49
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 56 in Priloga VI.
Iz teh sredstev se krijejo pavšalna nadomestila in plačila po urnih postavkah za nadurno delo uradnikov, začasnih uslužbencev in
pomožnega osebja ter lokalnega osebja, ki mu ni bilo mogoče odobriti kompenzacijskega dopusta v skladu s predpisanimi postopki.
Postavka 1 2 0 4 — Upravičenja v zvezi z nastopom, premestitvijo in prenehanjem funkcije
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
2 210 500
Realizacija 2012
2 908 000
1 990 214,84
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člena 20 in 71 ter členi 5, 6, 7, 9 in 10 Priloge VII.
Iz teh sredstev se krijejo:
— potni stroški za uslužbence (vključno s stroški njihovih družinskih članov) ob nastopu ali prenehanju dela ali ob premestitvi v
drugi kraj,
— nadomestila za namestitev in preselitev uslužbencev, ki morajo ob nastopu službe in po dokončnem prenehanju delovnega
razmerja v instituciji zamenjati kraj bivanja,
— stroški selitve za uslužbence, ki morajo ob nastopu službe in po prenehanju delovnega razmerja v instituciji zamenjati kraj
bivanja,
— dnevnice, do katerih so upravičeni uslužbenci, ki lahko dokažejo, da so morali ob nastopu službe zamenjati kraj bivanja.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m.
Člen 1 2 2 — Nadomestila po predvidenem prenehanju funkcije
Postavka 1 2 2 0 — Nadomestila za uslužbence, upokojene v službenem interesu
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
230 000
Realizacija 2012
230 000
92 704,45
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti členi 41, 50 in 72 ter Priloga IV.
Iz teh sredstev se krijejo nadomestila, izplačana uradnikom, ki jim je bil zaradi ukrepa zmanjšanja števila delovnih mest v instituciji
dodeljen neaktiven status in tistim, ki so bili v interesu službe razrešeni z delovnega mesta naziva AD 16, AD 15 ali AD 14.
Postavka 1 2 2 2 — Nadomestila ob dokončnem prenehanju delovnega razmerja in poseben pokojninski sistem za
uradnike in začasne uslužbence
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
Realizacija 2012
p.m.
p.m.
0,—
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člena 64 in 72.
Iz teh sredstev se krijejo:
— nadomestila, ki jih je treba izplačati ob uporabi Kadrovskih predpisov ali uredb,
— prispevki delodajalca za zdravstveno zavarovanje oseb, ki prejmejo nadomestila,
— uskladitve s korekcijskimi količniki raznih nadomestil iz postavk.
Člen 1 2 9 — Začasna sredstva
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
Realizacija 2012
1 728 000
0,—
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 65.
Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za
splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).
Iz sredstev iz tega člena se krijejo izdatki za uskladitve plač, ki jih je Svet odobril med proračunskim letom.
Ta sredstva so začasna in se lahko uporabijo le po prerazporeditvi v ustrezne člene ali postavke tega poglavja v skladu s finančno
uredbo.
POGLAVJE 1 4 — DRUGI USLUŽBENCI IN ZUNANJE STORITVE
Številke
Naslov Poglavje
Člen Postavka
Postavka
FO
Proračun 2014
Odobritve 2013
Realizacija 2012
2012/2014
14
DRUGI USLUŽBENCI IN ZUNANJE STORITVE
140
Drugi uslužbenci in zunanje osebje
1400
Drugi uslužbenci
5.2
5 309 000
5 200 000
4 705 146,42
88,63 %
1404
Poskusna doba in izmenjava zaposlenih
5.2
670 500
676 000
560 000,00
83,52 %
1405
Druge zunanje storitve
5.2
269 500
309 000
251 500,00
93,32 %
1406
Zunanje jezikovne storitve
5.2
10 728 000
13 454 500
9 403 181,64
87,65 %
16 977 000
19 639 500
14 919 828,06
87,88 %
47 000
0,—
16 977 000
19 686 500
14 919 828,06
Člen 1 4 0 — Vmesni seštevek
149
Začasna sredstva
5.2
Poglavje 1 4 — Skupaj
87,88 %
Člen 1 4 0 — Drugi uslužbenci in zunanje osebje
Postavka 1 4 0 0 — Drugi uslužbenci
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
5 309 000
Realizacija 2012
5 200 000
4 705 146,42
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, zlasti člen 3 in naslova III in IV, člen 4 in naslov V, člen 5 in naslov VI.
Iz teh sredstev se krijejo:
— osebni prejemki in prispevek delodajalca za socialno varnost za pomožno osebje, pomožne tolmače, lokalno osebje in pomožne
prevajalce,
— honorarji in drugi izdatki posebnih svetovalcev, vključno s honorarji za zdravnika-svetovalca,
— izdatki za morebitno zaposlitev pogodbenih sodelavcev.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m.
Postavka 1 4 0 4 — Poskusna doba in izmenjava zaposlenih
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
670 500
Realizacija 2012
676 000
560 000,00
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo:
— izdatki uradnikov iz držav članic ali drugih nacionalnih strokovnjakov, ki so napoteni na delo v službe Sodišča Evropske unije,
— stroški financiranja štipendij za stažiste v službi institucije.
Postavka 1 4 0 5 — Druge zunanje storitve
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
269 500
Realizacija 2012
309 000
251 500,00
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo predvsem stroški za dodatne storitve, ki jih službe institucije ne morejo opraviti same.
Postavka 1 4 0 6 — Zunanje jezikovne storitve
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
10 728 000
Realizacija 2012
13 454 500
9 403 181,64
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo:
— izdatki v zvezi z ukrepi, ki jih je določil Medinstitucionalni odbor za prevajanje in tolmačenje (ICTI) z namenom pospeševanja
medinstitucionalnega sodelovanja na jezikovnem področju,
— plačilo samostojnih tolmačev Generalnega direktorata Evropske komisije za tolmačenje,
— plačilo konferenčnih tolmačev,
— plačila za stroške pogodbenih in občasnih konferenčnih sodelavcev,
— dodatne storitve v zvezi s popravljanjem besedil, zlasti honorarji in stroški zavarovanj, potni stroški, dnevnice in službene poti
samostojnih korektorjev ter pripadajoči administrativni stroški,
— stroški, povezani z delom samostojnih ali začasnih prevajalcev, strojepisnim in drugim delom, ki ga prevajalska služba odda
zunanjim sodelavcem.
Člen 1 4 9 — Začasna sredstva
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
Realizacija 2012
47 000
0,—
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člena 65 in 65a ter Priloga XI.
Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za
splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).
Iz teh sredstev se krije učinek vseh morebitnih uskladitev plač in pokojnin, ki bi jih je sprejel Svet tekom proračunskega leta.
Ta sredstva so začasna in se lahko uporabijo le po prerazporeditvi v ustrezne člene ali točke tega poglavja, v skladu s finančno uredbo.
POGLAVJE 1 6 — DRUGI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI NA INSTITUCIJI
Številke
Naslov Poglavje
Člen Postavka
Postavka
FO
Proračun 2014
Odobritve 2013
Realizacija 2012
2012/2014
16
DRUGI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI NA
INSTITUCIJI
161
Izdatki v zvezi s kadrovskimi zadevami
1610
Razni izdatki za zaposlovanje
5.2
208 000
278 500
174 234,32
83,77 %
1612
Nadaljnje poklicno usposabljanje
5.2
1 548 000
1 534 000
1 483 465,47
95,83 %
1 756 000
1 812 500
1 657 699,79
94,40 %
5.2
349 500
346 500
336 000,00
96,14 %
5.2
21 000
43 000
0,—
5.2
243 000
267 500
210 560,66
86,65 %
264 000
310 500
210 560,66
79,76 %
119,32 %
Člen 1 6 1 — Vmesni seštevek
162
Službena potovanja
163
Izdatki za uslužbence institucije
1630
Socialno skrbstvo
1632
Družabne aktivnosti zaposlenih in drugi izdatki socialne
narave
Člen 1 6 3 — Vmesni seštevek
165
Dejavnosti v zvezi z zaposlenimi na instituciji
1650
Zdravstvena služba
5.2
182 000
189 000
217 153,60
1652
Restavracije in menze
5.2
80 000
198 000
74 052,78
92,57 %
1654
Večnamenski center za predšolske otroke
5.2
2 838 000
2 950 000
3 077 000,00
108,42 %
Člen 1 6 5 — Vmesni seštevek
3 100 000
3 337 000
3 368 206,38
108,65 %
Poglavje 1 6 — Skupaj
5 469 500
5 806 500
5 572 466,83 101,88 %
Člen 1 6 1 — Izdatki v zvezi s kadrovskimi zadevami
Postavka 1 6 1 0 — Razni izdatki za zaposlovanje
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
208 000
Realizacija 2012
278 500
174 234,32
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov oglaševanja, pozivanja kandidatov, najemanja prostorov in opreme za organizacijo javnih
natečajev na medinstitucionalni ravni ter potnih stroškov kandidatov in stroškov zdravniških pregledov za kandidate. V določenih
primerih, upravičenih na podlagi operativnih potreb, in po posvetovanju z Evropskim uradom za izbor osebja je mogoče ta sredstva
deloma uporabiti tudi za natečaje, ki jih organizira sama institucija.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m.
Postavka 1 6 1 2 — Nadaljnje poklicno usposabljanje
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
1 548 000
Realizacija 2012
1 534 000
1 483 465,47
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 24a.
Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za tečaje usposabljanja in preusposabljanja, vključno z jezikovnimi tečaji, ki potekajo na
medinstitucionalni ravni.
Ta sredstva krijejo tudi izdatke za nakup opreme za poučevanje in tehnične opreme.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m.
Člen 1 6 2 — Službena potovanja
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
349 500
Realizacija 2012
346 500
336 000,00
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti členi 11, 12 in 13 Priloge VII.
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov prevoza, plačil dnevnic za službena potovanja ter dodatnih ali izrednih izdatkov, nastalih
med službenim potovanjem.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m.
Člen 1 6 3 — Izdatki za uslužbence institucije
Postavka 1 6 3 0 — Socialno skrbstvo
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
21 000
Realizacija 2012
43 000
0,—
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 76.
Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za pomoč uradnikom in drugim uslužbencem, ki so v posebno težkem položaju.
V okviru politike v korist invalidnih oseb so ta sredstva namenjena naslednjim kategorijam invalidnih oseb:
— aktivno zaposlenim uradnikom in začasnim uslužbencem,
— zakoncem aktivno zaposlenih uradnikov in začasnih uslužbencev,
— vsem vzdrževanim otrokom v smislu Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije.
S temi sredstvi se v mejah proračunskih možnosti in po uveljavitvi vseh zajamčenih pravic na državni ravni v državi bivanja ali
matični državi povrnejo nemedicinski izdatki, ki so ocenjeni kot potrebni in so posledica invalidnosti ter za katere obstajajo
utemeljeni razlogi.
Postavka 1 6 3 2 — Družabne aktivnosti zaposlenih in drugi izdatki socialne narave
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
243 000
Realizacija 2012
267 500
210 560,66
Opombe
Ta sredstva so namenjena:
—
vzpodbujanju in finančni podpori za pobude, namenjene promociji družabnih aktivnosti med zaposlenimi različnih narodnosti,
skupaj z dotacijami, namenjenimi klubom, športnim in kulturnim društvom zaposlenih,
— kritju drugih izdatkov in subvencij za uslužbence in njihove družine.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m.
Člen 1 6 5 — Dejavnosti v zvezi z zaposlenimi na instituciji
Postavka 1 6 5 0 — Zdravstvena služba
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
182 000
Realizacija 2012
189 000
217 153,60
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 59 in člen 8 Priloge II.
Iz teh sredstev se krijejo stroški letnih zdravniških pregledov vseh uradnikov, vključno z vsemi nadaljnjimi zdravniškimi pregledi in
preiskavami v okviru letnega zdravniškega pregleda, ter tudi stroškov za delovanje dispanzerja.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m.
Postavka 1 6 5 2 — Restavracije in menze
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
Realizacija 2012
80 000
198 000
74 052,78
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa in vzdrževanja opreme restavracij in menz ter del njihovih tekočih stroškov.
Sredstva so namenjena tudi kritju stroškov preureditve in zamenjave opreme restavracij in menz.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m.
Postavka 1 6 5 4 — Večnamenski center za predšolske otroke
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
Realizacija 2012
2 838 000
2 950 000
3 077 000,00
Opombe
Iz teh sredstev se krije prispevek Sodišča za večnamenski center za predšolske otroke in šolski center v Luxembourgu.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m.
NASLOV 2 — STAVBE, POHIŠTVO, OPREMA IN RAZNI OPERATIVNI
IZDATKI
Številke
Naslov
Poglavje
Postavka
FO
Proračun 2014
Odobritve 2013
Realizacija 2012
20
STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI
5
62 663 000
62 265 000
70 358 308,36
21
INFORMATIKA, OPREMA IN POHIŠTVO: NAKUP, NAJEM
IN VZDRŽEVANJE
5
18 338 500
18 632 500
18 611 025,71
23
TEKOČI IZDATKI ZA UPRAVNO DELOVANJE
5
1 496 500
2 843 000
1 710 641,60
25
SREČANJA IN KONFERENCE
5
587 500
696 500
507 756,20
27
IZDATKI ZA RAZŠIRJANJE INFORMACIJ: NAKUP,
ARHIVIRANJE, PRODUKCIJA IN RAZŠIRJANJE
5
Naslov 2 — Skupaj
3 413 500
3 148 500
4 231 054,65
86 499 000
87 585 500
95 418 786,52
POGLAVJE 2 0 — STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI
Številke
Naslov Poglavje
Člen Postavka
Postavka
FO
Proračun 2014
Odobritve 2013
Realizacija 2012
2012/2014
20
STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI
200
Stavbe
2000
Najemnine
5.2
9 531 500
13 132 000
12 758 042,02
133,85 %
2001
Najem/nakup
5.2
32 790 000
30 030 000
42 019 048,39
128,15 %
2003
Nakup nepremičnin
5.2
p.m.
p.m.
0,—
2005
Gradnja stavb
5.2
p.m.
p.m.
0,—
2007
Opremljanje prostorov
5.2
1 350 000
1 520 000
310 585,27
23,01 %
2008
Šolanje in tehnična pomoč v zvezi z nepremičninskimi
projekti
5.2
976 000
1 440 000
1 405 703,29
144,03 %
Člen 2 0 0 — Vmesni seštevek
44 647 500
46 122 000
56 493 378,97
126,53 %
202
Stroški v zvezi s stavbami
2022
Čiščenje in vzdrževanje
5.2
7 965 500
7 153 000
5 852 316,07
73,47 %
2024
Poraba energije
5.2
3 854 000
2 870 000
2 379 087,37
61,73 %
2026
Varnost in nadzor stavb
5.2
5 779 000
5 684 000
5 239 200,84
90,66 %
2028
Zavarovanje
5.2
112 000
112 000
107 536,03
96,01 %
2029
Drugi izdatki, ki se nanašajo na stavbe
5.2
305 000
324 000
286 789,08
94,03 %
Člen 2 0 2 — Vmesni seštevek
18 015 500
16 143 000
13 864 929,39
76,96 %
Poglavje 2 0 — Skupaj
62 663 000
62 265 000
70 358 308,36 112,28 %
Člen 2 0 0 — Stavbe
Postavka 2 0 0 0 — Najemnine
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
9 531 500
Realizacija 2012
13 132 000
12 758 042,02
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju najemnin za stavbe , v katerih ima Sodišče prostore.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m.
Postavka 2 0 0 1 — Najem/nakup
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
32 790 000
Realizacija 2012
30 030 000
42 019 048,39
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za nepremičnine, ki so predmet pogodb o najemu/nakupu.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m.
Postavka 2 0 0 3 — Nakup nepremičnin
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
p.m.
Realizacija 2012
p.m.
0,—
Postavka 2 0 0 5 — Gradnja stavb
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
p.m.
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo morebitna sredstva za gradnjo nepremičnin.
Realizacija 2012
p.m.
0,—
Postavka 2 0 0 7 — Opremljanje prostorov
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
1 350 000
Realizacija 2012
1 520 000
310 585,27
Opombe
Iz teh sredstev se krije:
— izvedba različnih gradbenih del, zlasti postavitev vmesnih sten, zastorov, kablov, pleskanje, tapeciranje, prevleka tal, spuščeni
stropovi in s tem povezana obrtno-instalacijska dela,
— izdatka v zvezi z delom, ki izhaja iz šolanja in pomoči.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m.
Postavka 2 0 0 8 — Šolanje in tehnična pomoč v zvezi z nepremičninskimi projekti
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
976 000
Realizacija 2012
1 440 000
1 405 703,29
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki v zvezi s šolanjem in tehnično pomočjo v zvezi z velikimi nepremičninskimi načrti.
Člen 2 0 2 — Stroški v zvezi s stavbami
Postavka 2 0 2 2 — Čiščenje in vzdrževanje
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
7 965 500
Realizacija 2012
7 153 000
5 852 316,07
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja in čiščenja prostorov ter tehničnih instalacij na podlagi sklenjenih pogodb, kot tudi
stroškov za delo in material, potreben za splošno vzdrževanje (barvanje, popravila itd.) zgradb, ki jih institucija uporablja.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m.
Postavka 2 0 2 4 — Poraba energije
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
3 854 000
Realizacija 2012
2 870 000
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za vodo, plin, elektriko in ogrevanje.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 120 000 EUR.
2 379 087,37
Postavka 2 0 2 6 — Varnost in nadzor stavb
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
Realizacija 2012
5 779 000
5 684 000
5 239 200,84
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov nadzora stavb, ki jih uporablja institucija.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m.
Postavka 2 0 2 8 — Zavarovanje
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
Realizacija 2012
112 000
112 000
107 536,03
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju zavarovalnih premij za stavbe, v katerih deluje institucija.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m.
Postavka 2 0 2 9 — Drugi izdatki, ki se nanašajo na stavbe
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
Realizacija 2012
305 000
324 000
286 789,08
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju drugih tekočih izdatkov za stavbe, ki niso posebej predvideni v drugih členih tega poglavja, zlasti za
cestne takse, kanalizacijo, odvoz smeti, cestno signalizacijo itd.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m.
POGLAVJE 2 1 — INFORMATIKA, OPREMA IN POHIŠTVO: NAKUP, NAJEM IN
VZDRŽEVANJE
Številke
Naslov Poglavje
Člen Postavka
Postavka
FO
Proračun 2014
Odobritve 2013
Realizacija 2012
2012/2014
21
INFORMATIKA, OPREMA IN POHIŠTVO: NAKUP,
NAJEM IN VZDRŽEVANJE
210
Oprema, stroški rabe in storitev v zvezi z informatiko in
telekomunikacijami
2100
Nakup, delovanje, oskrbovanje in vzdrževanje opreme in
programske opreme
5.2
5 315 000
5 371 000
4 889 910,88
92,00 %
2102
Zunanje storitve za rabo, izvedbo in vzdrževanje
programske opreme in sistemov
5.2
9 928 000
9 883 000
10 069 258,71
101,42 %
2103
Telekomunikacije
5.2
802 000
800 000
926 615,30
115,54 %
16 045 000
16 054 000
15 885 784,89
99,01 %
636 000
926 000
1 026 692,06
161,43 %
Člen 2 1 0 — Vmesni seštevek
212
Pohištvo
5.2
214
Nakup opreme in tehničnih naprav
5.2
254 000
244 000
398 717,83
156,98 %
216
Vozila
5.2
1 403 500
1 408 500
1 299 830,93
92,61 %
Poglavje 2 1 — Skupaj
18 338 500
18 632 500
18 611 025,71 101,49 %
Člen 2 1 0 — Oprema, stroški rabe in storitev v zvezi z informatiko in telekomunikacijami
Postavka 2 1 0 0 — Nakup, delovanje, oskrbovanje in vzdrževanje opreme in programske opreme
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
5 315 000
Realizacija 2012
5 371 000
4 889 910,88
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo nakup, obnova, najem, popravilo in vzdrževanje vse informacijske in pisarniške opreme ter opreme za
telefonijo (vključno s fotokopirnimi stroji, opremo za videokonference in večpredstavno opremo) ter materiala za tolmačenje, kot so
kabine, slušalke, preklopne enote za simultano tolmačenje.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m.
Postavka 2 1 0 2 — Zunanje storitve za rabo, izvedbo in vzdrževanje programske opreme in sistemov
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
9 928 000
Realizacija 2012
9 883 000
10 069 258,71
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov analiz in programiranja.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m.
Postavka 2 1 0 3 — Telekomunikacije
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
802 000
Realizacija 2012
800 000
926 615,30
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo vsi izdatki v zvezi s telekomunikacijami, kamor spadajo stroški naročnine in telefonske linije (fiksne in
mobilne).
Sredstva krijejo tudi stroške, povezane z informacijskim omrežjem.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 50 000 EUR.
Člen 2 1 2 — Pohištvo
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
636 000
Realizacija 2012
926 000
1 026 692,06
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo:
— izdatki za nakup dodatnega pohištva,
— zamenjava najmanj 15 let starega pohištva ter pohištva, ki ga ni mogoče popraviti,
— najem pohištva,
— vzdrževanje, uporaba in popravila pohištva.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m.
Člen 2 1 4 — Nakup opreme in tehničnih naprav
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
Realizacija 2012
254 000
244 000
398 717,83
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo:
— nakup opreme in tehničnih naprav,
— izdatki za zamenjavo tehnične opreme in zlasti audiovizualni material, material za arhiviranje, knjižnico ter razni pripomočki za
vzdrževanje stavb in material za razmnoževanje, razširjanje in pošto,
— stroški najema tehničnih naprav in opreme,
— stroški vzdrževanja, uporabe ter popravil tehničnih naprav in opreme iz tega člena.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m.
Člen 2 1 6 — Vozila
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
1 403 500
Realizacija 2012
1 408 500
1 299 830,93
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo:
— izdatki za nakup prevoznih sredstev,
— stroški zamenjave vozil, ki imajo največjo kilometrino in najmanj 120 000 prevoženih kilometrov,
— stroški najema in uporabe najetih vozil,
— stroški vzdrževanja, popravil, garažiranja, parkirnine, cestnine in zavarovanja službenih vozil.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 84 700 EUR.
POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA UPRAVNO DELOVANJE
Številke
Naslov Poglavje
Člen Postavka
Postavka
23
TEKOČI IZDATKI ZA UPRAVNO DELOVANJE
230
Pisarniške in druge potrebščine
FO
5.2
Proračun 2014
658 500
Odobritve 2013
736 000
Realizacija 2012
699 844,79
2012/2014
106,28 %
231
Stroški finančnih storitev
5.2
232
Pravni stroški in odškodnine
5.2
20 000
20 000
8 579,00
42,90 %
236
Poštni stroški
5.2
350 000
350 000
635 000,00
181,43 %
238
Drugi upravni izdatki
418 000
1 717 000
352 131,56
84,24 %
1 496 500
2 843 000
5.2
Poglavje 2 3 — Skupaj
50 000
20 000
15 086,25
30,17 %
1 710 641,60 114,31 %
Opombe
Člen 2 3 0 — Pisarniške in druge potrebščine
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
658 500
Realizacija 2012
736 000
699 844,79
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo naslednji izdatki za pisarniške potrebščine:
— xerox in fotokopirni papir ter obrazci za račune,
— papir in pisarniški material,
— material za delavnico za razmnoževanje dokumentov,
— material za splošne službe za razširjanje informacij in pošto,
— material za glasovno snemanje,
— tiskovine in obrazci,
— računalniška in elektronska pisarniška oprema,
— druge potrebščine in materiali, ki niso del inventarja.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 1 100 EUR.
Člen 2 3 1 — Stroški finančnih storitev
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
50 000
Realizacija 2012
20 000
15 086,25
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo bančni stroški (provizije, bančne provizije, razni stroški), kot tudi drugi finančni stroški.
Obresti, ki pripadajo instituciji, so navedene pod prihodki.
Člen 2 3 2 — Pravni stroški in odškodnine
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
20 000
Realizacija 2012
20 000
8 579,00
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo zlasti stroški za nagrade odvetnikov, ki zastopajo uslužbence v postopkih, ki potekajo med administracijo in
uradniki ali uslužbenci, kot tudi odškodnine.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m.
Člen 2 3 6 — Poštni stroški
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
Realizacija 2012
350 000
350 000
635 000,00
Opombe
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m.
Člen 2 3 8 — Drugi upravni izdatki
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
418 000
Realizacija 2012
1 717 000
352 131,56
Opombe
Iz teh stroškov se krijejo:
— razni stroški zavarovanja (predvsem za civilno odgovornost, kraje, riziko opreme za obdelavo besedil, elektronski riziko),
— stroški nakupa, vzdrževanja in čiščenja tog sodnikov, uniforme vratarjev in šoferjev, delovne obleke za osebje v delavnici za
razmnoževanje dokumentov in vzdrževalce,
— razni izdatki za interne sestanke,
— stroški selitve opreme, pohištva in pisarniških zalog,
— stroški operativnih stroškov izvajalcev storitev,
— drugi operativni izdatki, ki niso posebej predvideni v prejšnjih členih.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m.
POGLAVJE 2 5 — SREČANJA IN KONFERENCE
Številke
Naslov Poglavje
Člen Postavka
Postavka
FO
Proračun 2014
Odobritve 2013
Realizacija 2012
2012/2014
25
SREČANJA IN KONFERENCE
252
Stroški za sprejeme in reprezentanco
5.2
149 000
197 000
131 153,51
88,02 %
254
Srečanja, kongresi in konference
5.2
291 000
326 000
239 529,94
82,31 %
256
Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na
javnih prireditvah
5.2
147 500
173 500
137 072,75
92,93 %
257
Pravna informatika
5.2
p.m.
p.m.
0,—
587 500
696 500
507 756,20
Poglavje 2 5 — Skupaj
86,43 %
Člen 2 5 2 — Stroški za sprejeme in reprezentanco
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
149 000
Realizacija 2012
197 000
131 153,51
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za razvedrilo in reprezentanco v okviru obveznosti institucije, kot tudi reprezentančni stroški in
izdatki za razvedrilo osebja.
Člen 2 5 4 — Srečanja, kongresi in konference
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
Realizacija 2012
291 000
326 000
239 529,94
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju predvsem stroškov organizacije, ob sodelovanju pravosodnih ministrstev, seminarjev in drugih
izobraževanj na sedežu institucije za sodnike in druge pravnike držav članic.
Zaradi razvoja sodne prakse institucije in nacionalnih sodišč na področju prava Unije so potrebni študijski sestanki s sodniki visokih
nacionalnih sodišč in s strokovnjaki za pravo Unije.
Iz teh sredstev se krijejo tudi stroški organizacije, kot tudi potni stroški in dnevnice udeležencev.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m.
Člen 2 5 6 — Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
Realizacija 2012
147 500
173 500
137 072,75
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za nakup in objavo del, namenjenih razširjanju prava Unije, drugi stroški za razširjanje informacij in
stroški fotografij, kot tudi sodelovanje pri financiranju stroškov obiskov institucije.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m.
Člen 2 5 7 — Pravna informatika
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
Realizacija 2012
p.m.
p.m.
0,—
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo morebitni izdatki za sofinanciranje storitev pravne informatike na zahtevo Komisije (vzdrževanje in
distribuiranje medinstitucionalnih baz podatkov).
POGLAVJE 2 7 — IZDATKI ZA RAZŠIRJANJE INFORMACIJ: NAKUP,
ARHIVIRANJE, PRODUKCIJA IN RAZŠIRJANJE
Številke
Naslov Poglavje
Člen Postavka
Postavka
FO
Proračun 2014
Odobritve 2013
Realizacija 2012
2012/2014
27
IZDATKI ZA RAZŠIRJANJE INFORMACIJ: NAKUP,
ARHIVIRANJE, PRODUKCIJA IN RAZŠIRJANJE
270
Omejena posvetovanja, študije in raziskave
5.2
p.m.
p.m.
0,—
272
Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiv
5.2
1 351 500
1 333 500
1 263 606,74
274
Produkcija in objave
2740
Uradni list
5.2
650 000
630 000
600 000,00
92,31 %
2741
Publikacije splošnega značaja
5.2
1 412 000
1 185 000
2 367 447,91
167,67 %
2 062 000
1 815 000
2 967 447,91
143,91 %
Člen 2 7 4 — Vmesni seštevek
93,50 %
Poglavje 2 7 — Skupaj
3 413 500
3 148 500
4 231 054,65 123,95 %
Člen 2 7 0 — Omejena posvetovanja, študije in raziskave
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
Realizacija 2012
p.m.
p.m.
0,—
Člen 2 7 2 — Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiv
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
1 351 500
Realizacija 2012
1 333 500
1 263 606,74
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo:
— izdatki za nakup knjig, dokumentov in drugih publikacij ter posodabljanje obstoječih zvezkov,
— vnos in nakup informacijskih baz pravnih virov,
— posebna oprema za knjižnice,
— stroški naročnin za časopise, nespecializiran periodični tisk in raznih biltenov,
— naročnine na tiskovne agencije,
— vezava in vzdrževanje knjižnega sklada,
— naročnine za neposreden dostop do informacijskih storitev.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m.
Člen 2 7 4 — Produkcija in objave
Postavka 2 7 4 0 — Uradni list
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
650 000
Realizacija 2012
630 000
600 000,00
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov objav institucije v Uradnem listu Evropske unije.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe je ocenjen na 20 000 EUR.
Postavka 2 7 4 1 — Publikacije splošnega značaja
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
1 412 000
Realizacija 2012
1 185 000
2 367 447,91
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov tiskanja in razširjanja Zbirke odločb Sodišča, vključno s sodno prakso Splošnega sodišča in
Sodišča za uslužbence, ter indeksa sodne prakse prava Unije.
Iz teh sredstev se krijejo tudi izdatki za izdajanje Letnega poročila Sodišča in drugih informativnih brošur Sodišča, ki so na voljo
obiskovalcem.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m.
NASLOV 3 — IZDATKI ZA POSEBNE NALOGE, KI JIH IZVAJA
INSTITUCIJA
Številke
Naslov
Poglavje
37
Postavka
FO
POSEBNI IZDATKI NEKATERIH INSTITUCIJ IN ORGANOV
Proračun 2014
5
Naslov 3 — Skupaj
Odobritve 2013
Realizacija 2012
52 000
45 000
30 322,40
52 000
45 000
30 322,40
POGLAVJE 3 7 — POSEBNI IZDATKI NEKATERIH INSTITUCIJ IN ORGANOV
Številke
Naslov Poglavje
Člen Postavka
Postavka
FO
37
POSEBNI IZDATKI NEKATERIH INSTITUCIJ IN
ORGANOV
371
Posebni izdatki Sodišča Evropske unije
3710
Stroški Sodišča
3711
Arbitražni odbor iz člena 18 Pogodbe o ustanovitvi
Evropske skupnosti za atomsko energijo
Proračun 2014
5.2
5.2
Odobritve 2013
52 000
45 000
Realizacija 2012
30 322,40
2012/2014
58,31 %
p.m.
p.m.
0,—
Člen 3 7 1 — Vmesni seštevek
52 000
45 000
30 322,40
58,31 %
Poglavje 3 7 — Skupaj
52 000
45 000
30 322,40
58,31 %
Člen 3 7 1 — Posebni izdatki Sodišča Evropske unije
Postavka 3 7 1 0 — Stroški Sodišča
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
52 000
Realizacija 2012
45 000
30 322,40
Opombe
Iz teh sredstev se zagotovijo sredstva za normalen potek postopkov v primerih, ko je dodeljena brezplačna pravna pomoč in ko je
treba plačati stroške pričam in izvedencem, za stroške ogledov, zaprosil, nagrad odvetnikov in za druge stroške, ki bi jih moralo
založiti Sodišče.
Znesek namenskih prejemkov v skladu s členom 21(3) finančne uredbe: p.m.
Postavka 3 7 1 1 — Arbitražni odbor iz člena 18 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
p.m.
Realizacija 2012
p.m.
0,—
NASLOV 10 — DRUGI IZDATKI
Številke
Naslov
Poglavje
Postavka
10 0
ZAČASNA SREDSTVA
10 1
VARNOSTNA REZERVA
FO
Proračun 2014
5.2
Naslov 10 — Skupaj
Odobritve 2013
Realizacija 2012
p.m.
p.m.
0,—
p.m.
p.m.
0,—
p.m.
p.m.
0,—
POGLAVJE 10 0 — ZAČASNA SREDSTVA
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
Realizacija 2012
p.m.
p.m.
0,—
Opombe
POGLAVJE 10 1 — VARNOSTNA REZERVA
Številke
Proračun 2014
Odobritve 2013
Realizacija 2012
p.m.
p.m.
1.
S — USLUŽBENCI
1.1.
S 1 — Oddelek IV — Sodišče Evropske unije
Funkcionalna skupina in razred
0,—
Sodišče Evropske unije
2014
2013
(ne upošteva spremembe proračuna št. 4/2013)
Stalna delovna mesta
Začasna delovna mesta
Stalna delovna mesta
Začasna delovna mesta
AD 16
5
—
5
—
AD 15
10
1
10
1
AD 14
451
472
453
454
AD 13
120
—
100
—
AD 12
995
72
1026
68
AD 11
50
79
67
75
AD 10
52
37
42
34
AD 9
196
2
136
2
AD 8
100
1
170
1
AD 7
175
—
156
—
AD 6
27
—
44
—
1 Od tega 1 AD 15 ad personam.
2Od tega 1 AD 15 ad personam.
3 Od tega 1 AD 15 ad personam.
4 Od tega 1 AD 15 ad personam.
5Od tega 1 AD 14 ad personam.
6 Od tega 1 AD 14 ad personam.
AD 5
SKUPAJ
52
28
49
28
931
267
926
254
AST 11
10
—
10
—
AST 10
17
1
12
1
AST 9
30
—
29
—
AST 8
47
5
41
5
AST 7
56
31
67
29
AST 6
62
24
65
24
AST 5
65
49
66
47
AST 4
91
42
81
42
AST 3
167
11
140
10
AST 2
40
6
84
5
AST 1
39
—
57
—
624
169
652
163
1 5557
436
1 5788
SKUPAJ
Vse skupaj
Vse skupaj
1 9919
417
1 99510
7Ni upoštevana fiktivna rezerva, brez dodeljenih sredstev, za uradnike, ki so razporejeni k članom Sodišča, Splošnega sodišča ali
Sodišča za uslužbence (6 AD 12, 12 AD 11, 18 AD 10, 9 AD 7, 11 AST 6, 17 AST 5, 21 AST 4, 8 AST 3).
8 Ni upoštevana fiktivna rezerva, brez dodeljenih sredstev, za uradnike, ki so razporejeni k članom Sodišča, Splošnega sodišča ali
Sodišča za uslužbence (6 AD 12, 12 AD 11, 18 AD 10, 9 AD 7, 11 AST 6, 17 AST 5, 21 AST 4, 8 AST 3)
9Zasedenost nekaterih delovnih mest za polovični delovni čas je mogoče nadomestiti z zaposlovanjem drugih uslužbencev v okviru
števila delovnih mest, ki so se tako sprostila v posamezni kategoriji.
10Zasedenost nekaterih delovnih mest za polovični delovni čas je mogoče nadomestiti z zaposlovanjem drugih uslužbencev v okviru
števila delovnih mest, ki so se tako sprostila v posamezni kategoriji.