Licenciranje znanstvenih in strokovnih digitalnih vsebin

Licenciranje znanstvenih in strokovnih
digitalnih vsebin
Nadzor dokumenta
1. Status
Delovna verzija za javno obravnavo
2. Skrbnik
Karmen Štular Sotošek
3. Zgodovina različic:
22. 10. 2014
Pripravila: mag. Karmen Štular Sotošek
Strokovna in jezikovna redakcija: dr. Melita Ambrožič in Srečko Bončina
Sodelavci: Borut Abram, mag. Darko Balažic in Janja Korošec
Založila: Narodna in univerzitetna knjižnica
Odgovorna: Martina Rozman Salobir
Ljubljana, 2014
Publikacija je brezplačna.
Način dostopa (URN):
To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 2.5 Slovenija licenco
2
Kazalo
Povzetek ……………………………………………………………………….
1.
5
O DOKUMENTU……………………………………………………… 7
1.1 Namen dokumenta………………………………………………………..
7
1.2 Strokovna izhodišča………………………………………………………
8
1.3 Strateška izhodišča………………………………………………………..
9
1.4 Nastanek dokumenta in vključevanje strokovne javnosti……………… 10
1.5 Viri in literatura…………………………………………………………… 11
2. NAČELA LICENCIRANJA COSEC………………...……………….
13
3. VZORČNA KONZORCIJSKA POGODBA EIFL……………………
19
3
4
Povzetek
V okviru mednarodnega programa EIFL – Licensing je na pobudo članic nastal strateški dokument
EIFL Model Consortium Licence. To je vzorčna konzorcijska pogodba, ki odraža najnovejše dobre
prakse na področju licenciranja plačljivih digitalnih vsebin. Vzorčna pogodba vključuje vrsto novih
poudarkov, ki odgovarjajo tehnološkim in informacijskim potrebam sodobnega uporabnika in
raziskovalnim ustanovam, zato je primernejša kot standardne komercialne licence. Je enostavna za
razumevanje in pomnjenje, saj je vedno enaka. V proces licenciranja vnaša jasnost, transparentnost,
prihranek časa, zmanjšuje tveganja in stroške.
Zaradi teh lastnosti smo se odločili, da EIFL Model Consortium Licence v celoti poslovenimo. S
pogodbo v slovenskem jeziku želi Narodna in univerzitetna knjižnica članom konzorcija COSEC,
založnikom, sofinancerjem in širši strokovni javnosti omogočiti dokumentiran vpogled v zahteve pri
dostopu do e-vsebin. Poslovenjeno pogodbo smo poimenovali Vzorčna konzorcijska pogodba EIFL.
Dokument predstavlja zahtevno pravno branje, zato smo mu pridali Načela licenciranja COSEC.
Načela prinašajo izvleček bistvenih določil vzorčne pogodbe in hkrati temeljne smernice pogajanj z
založniki in s ponudniki e-virov.
Delo je sestavljeno iz treh sklopov. V prvem sklopu predstavimo strokovna in strateška izhodišča
potrebnosti, pričakovanj in nujnosti tovrstnih transparentnih dokumentov. Drugi sklop prinaša
Načela licenciranja COSEC in tretji Vzorčno konzorcijsko pogodbo.
Z javno razgrnitvijo ključnih orodij za licenciranje tako stopamo na pot zagotavljanja sodobnih
pripomočkov za lažje delo raziskovalnih organizacij in knjižnic v zahtevnem digitalnem okolju.
5
6
1. O DOKUMENTU
1.1 Namen dokumenta
Dokument prinaša dva strateška pripomočke za strokovno delo konzorcija in njegovih članov pri
delu in pogajanjih z založniki in s ponudniki digitalnih vsebin.
Uporaba digitalnih vsebin je že skoraj dve desetletji običajno definirana s pogodbami, ki jih poznamo
pod imenom licence. Licence podrobno opisujejo pogoje odnosa med dobavitelji in konzorciji.
Licenciranje predstavlja zahtevne poslovne dogovore med dobavitelji digitalnih vsebin in konzorciji
(Načela licenciranja, IFLA, 2001).
Načela licenciranja COSEC
Načela smo pripravili po vzoru številnih mednarodnih načel licenciranja. Zbrana so v sklope,
ki predstavljajo jedrnat okvir, v katerem se konzorcij pogaja. Predstavljajo izvleček bistvenih
določil vzorčne pogodbe in temeljne smernice pogajanj konzorcija COSEC.
Načela skušajo razjasniti in pojasniti najpogostejše dileme, s katerimi se srečujejo knjižnice,
visokošolske in raziskovalne organizacije pri delu z uporabniki. Prinašajo zlasti jasne
odgovore na vprašanje o uporabnikih, dovoljenih uporabah, medbibbliotečni izposoji,
obveznostih in pravicah konzorcija kot prejemnika licence in ključnih obveznosti založnikov.
Služijo kot vodilo pri uporabi konzorcijskih pogodb ter tako demistificirajo licenčne
pogodbe in njihova morebitna določila zaupne narave.
Vzorčna konzorcijska pogodba EIFL
To je pogodba, ki jo konzorcij uporabi za začetek vsakih dogovarjanj in pogajanj z
založnikom ali ponudnikom plačljivih digitalnih vsebin v državah, ki so partnerice EIFL.
Vzorčna licenčna pogodba se uporablja samo za informativne namene in ne nadomesti
sklenjenih pogodb med konzorcijem COSEC in posameznimi založniki. Predstavlja izhodiščni
dokument za pogajanja, ki se lahko zaključijo s sprejetjem prav vseh določil tega dokumenta
ali vsaj najbolj bistvenih. Zato je pomembno, da člani konzorcija, predno začnejo delati z
licenčnih gradivom, vedno preverijo aktualno sklenjeno licenco konzorcija s posameznimi
založniki.
Vzorčna pogodba je nastala kot del mednarodnega programa EIFL - Licensing in predstavlja
pomemben mejnik za razvoj in razumevanje strokovnega področja licenciranja digitalnih
virov. Zaradi teh lastnosti, smo se odločili, da jo poslovenimo in namenimo javni uporabi.
Izvorni dokument sledi določilom anglosaškega prava in podpira pridobivanje globalnih
informacijskih virov. Prevedena pogodba je skladna z izvirnikom, a vseeno na mestih, ki bi
lahko bile slovenskemu uporabniku zaradi drugačnega pravnega okolja nerazumljiva, daje
prednost smiselnemu prevodu. Hkrati je vsebina vzorčne pogodbe dobrodošla tudi za delo z
lokalnimi (slovenskimi) ponudniki digitalnih vsebin.
Vzorčna pogodba prinaša odgovore na vprašanja:
Kateri so ključni terminološki pojmi licenciranja in njihov pomen?
S kakšnimi nameni uporabljamo znanstvene in strokovne digitalne vsebine?
Kdo sme uporabljati te vsebine?
Kaj lahko pooblaščene organizacije z e-viri delajo?
Katere so odgovornosti konzorcija in njegovih članic?
7
Katere so odgovornosti založnika?
Kako založnik zagotavlja uporabniško pomoč?
Kako pri uporabi digitalnih vsebin varovati intelektualne pravice?
Z obema pripomočkoma želimo različnim partnerjem konzorcija COSEC omogočili dokumentiran
vpogled v naše zahteve pri dostopu do e-vsebin. Strokovna pripomočka sta nastala z mislijo, da
uresničita pričakovanja zlasti naslednjih skupin deležnikov:





javnih raziskovalnih organizacij, knjižnic, fakultet, univerz;
raziskovalcev, študentov in drugih uporabnikov mednarodnih raziskovalnih digitalnih vsebin;
(so)financerjev;
založnikov in dobaviteljev naročniških digitalnih vsebin;
kogarkoli, ki si želi spoznati temeljno delo upravljanja digitalnih vsebin.
1.2 Strokovna izhodišča
Danes konzorciji za pridobivanje in dostop do digitalnih vsebin povsod po svetu nadaljujejo svojo
vlogo mediatorjev med uporabniki – državljani in hitro se razvijajočim trgom digitalnih virov, ki so
praviloma veliko dražji od tiskanih informacijskih virov. Finančna sredstva zanje so običajno javna,
zato mora biti odgovornost, ekonomičnost in preudarnost nosilcev licenc vedno v ospredju. Hkrati
sodobna knjižnična skupnost zelo podpira nadaljevanje širitve digitalne ponudbe knjižnic, ki je na
tem področju omejena z avtorsko pravno zakonodajo.
Prva zato je dobro, da so se že zgodaj razvili ustrezni postopki in politike, ki podpirajo razvoj
upravljanja digitalnih publikacij. Licenciranje in licence predstavljajo že ustaljeno rdečo nit poslovanja
med komercialnimi ponudniki digitalnih vsebin in knjižničnimi konzorciji. Zaradi globalnih trgov
digitalnih virov mednarodna strokovna skupnost teži k splošno veljavnim in prepoznavnim
postopkom dela in formalnim sklepnim dokumentom med ponudniki e-vsebin in njihovimi
uporabniki.
Leta 2001 so nastala mednarodna Načela licenciranja IFLA, ki so prevedena v slovenščino in aktualna
še danes. Britanski konzorcij JISC je 2002 v okviru svojega programa NESLi2 izdal prvo vzorčno
licenco, ki jo na letni ravni redno dopolnjujejo in posodabljajo. Pri tem poudarjajo: »Le-tako lahko
ponudimo kvalitetno, standardno in prepoznavno orodje, ki prinaša lažje razumevanje licenčnih
določil. Vzorčen model prinaša strokovni javnosti zlasti fleksibilna in jedrnata pogodbena določila.«
(The NESLi2 Model Licence – JISC Collections, 2014).
Prav slednje je bil razlog, da je EIFL pripravil in pridobil svojo različico vzorčne konzorcijske
pogodbe. Pri tem smo imeli člani EIFL jasno zahtevo: modularna licenca mora vključiti vrsto novih
poudarkov, ki odgovarjajo tehnološkim in informacijskim potrebam sodobnega uporabnika in novim
poslovnim modelom med konzorciji in založniki.
V 2014 je EIFL Model Consortium Licence pri svojem delu začelo uporabljati skoraj 20 konzorcijev
iz 20 držav, zato v mednarodni strokovni skupnosti že predstavlja enotno merilo kakovosti
licenčnega poslovanja. Pomeni lažjo in uspešnejšo pot do sklenitve boljšega dogovora med
ponudniki in knjižnicami ter tako prihranek časa in denarja.
V NUK smo se lotili obravnave te naloge z vedenjem, da tako neposredno podpiramo naše temeljne
naloge in vrednote, zlasti - usmerjenost k uporabnikom, odgovornost za smotrno porabo javnega
denarja ter zavezanost k sodelovanju med različnimi vrstami knjižnic. Z javno razgrnitvijo ključnih
8
pripomočkov za licenciranje tako skupaj s knjižnično mrežo Slovenije stopamo na pot zagotavljanja
sodobnih pripomočkov za lažje delo knjižnic v zahtevnem digitalnem okolju.
Na strani založnikov gre verjetno pričakovati različen odziv. Vendar: dokumenta sta nastala z
vedenjem, da že samo seznanjanje založnikov z določili vzorčne licence, ki se sicer ne bo zaključilo s
podpisom vseh zahtev, predstavlja velik napredek v smeri splošne demokratizacije dostopa do znanja
in ekonomične porabe javnega denarja. Vzorčna konzorcijska pogodba je seveda nastajala z
upoštevanjem vseh najboljših praks, ki so se stkale med založniki in konzorciji, zato njena določila za
založnike ne bi smela predstavljati prevelika neodobravanja ali celo začudenja. Podpisalo jo je že nekaj
založnikov, tudi s konzorcijem COSEC, zato ji lahko napovedujemo množično sprejetje pri
založnikih, če ne v kratkem pa vsaj v daljšem časovnem obdobju.
Poslanstvo konzorcijev je graditi s ponudniki plačljivih digitalnih vsebin dolgoročna partnerstva.
Vzorčna konzorcijska pogodba in Načela licenciranja so nastala z namenom poglabljanja dobrih
odnosov med konzorcijem in ponudnikom ter lažjega razumevanja narave dela in poslanstva obeh
strani.
1.3 Strateška izhodišča
Številni nacionalni in mednarodni dokumenti podpirajo nastanek in javno razgrnitev pričujočega
dela.
Neposredne mednarodne pobude in dokumenti, ki smo jih že predstavili v tem dokumentu, so:
•
•
•
Načela licenciranja IFLA (IFLA, 2001);
NESli2Model Licence (JISC, 2002);
EIFL Model Consortium Licence (EIFL, 2014).
Drugi mednarodni dokumenti:
•
Memorandum of understanding: eIFL-NUK (2005): skupna izjava zavezuje NUK, da seznanja
nacionalno strokovno javnost z najnovejšimi dosežki na področju licenciranja in dostopa do
e-vsebin ter tako slovenskim knjižnicam omogoči enakopravno udeležbo na globalnem trgu
e-virov.
•
Digital Agenda for Europe (2010): dostop do konzorcijsko pridobljenih digitalnih virov se
vsebinsko navezuje tudi na Evropsko digitalno agendo (2010), zlasti glede na cilje, ki
zadevajo zagotavljanje trajnostne prihodnosti na podlagi spletne dostopnost do znanja v
družbi, ki temelji na znanju. Pričujoča orodja za licenciranje se ujemajo z naslednjimi
poudarki Digitalne agende: stroškovno učinkovite in uporabniško usmerjene e-storitve ter
doseganje napredka na podlagi mednarodnega sodelovanja, ki zmanjšuje tveganja in stroške.
Ti poudarki digitalne agende so skladni s cilji in nameni naših prizadevanj: zagotavljanje
najširše dostopnosti do e-virov ob optimalni porabi javnih finančnih sredstev ter licenciranje
virov za slovenske knjižnice v tesnem sodelovanju z mednarodno strokovno skupnostjo.
Nacionalni dokumenti:
•
Strategija razvoja Slovenije 2014-2020 (osnutek) (2013): podpira družbo, ki temelji na znanju
in trajnostnem razvoju, še zlasti:
o spletna dostopnost do znanja in premagovanje prostorskih ovir za enakomernejši
prostorski razvoj;
o stroškovno učinkoviti e-storitve;
9
uporabniško usmerjene e-storitve;
napredek na podlagi mednarodnega sodelovanja z namenom zmanjševanja tveganja in
stroškov.
Vse to se sklada tako s poslanstvom COSEC kot cilji pričujočega dokumenta. Zlasti pa z
našimi prizadevanji krepimo inovativnost, kreativnost, mednarodno primerljivost ter
odprtost izobraževanja in usposabljanja kar je še posebej poudarjeno v strateškem scenariju
razvoja Slovenije.
o
o
•
Nacionalni program za kulturo 2014-2017 (2014): opredeljuje poslanstvo knjižnic, kjer ima
osrednje mesto zagotavljanje najboljše ponudbe digitalnega knjižničnega gradiva, ki pa jo
lahko zagotovimo le z ustreznim licenciranjem in ustrezno licenco.
•
Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020: podpira razvoj
raziskovalne infrastrukture, kamor sodijo viri znanje, in mednarodno povezovanje pri
dostopu do velikih raziskovalnih infrastruktur.
1.4 Nastanek dokumenta in vključevanje strokovne javnosti
V okviru mednarodnega programa EIFL – Licensing je na pobudo članic nastal strateški dokument
EIFL Model Consortium Licence in Slovenija, ki je od 2003 članica EIFL, je pri tem aktivno
sodelovala. Vzorčno konzorcijsko pogodbo je pripravila odvetniška družba iz Nizozemske z ga.
Emanuelle Giavarre, ki je že v preteklosti oblikovala podobne dokumente. Dokument EIFL Model
Consortium Licence so na prehodu v 2014 sprejele vse članice EIFL. Dokument ima več različic
glede na vrsto e-gradiva (EIFL Model Consortium Licence for Journals Subscription in EIFL Model
Consortium Licence for Databases in Ebook Subscription) in nosilce naročil (1.skupina članic EIFL,
2.skupina članic EIFL).
V NUK smo se lotili prevoda v okviru delovne skupine, ki so jo sestavljali: Borut Abram, pravnik in
tajnik NUK, dr. Melite Ambrožič, pomočnice ravnateljice NUK za univerzitetno dejavnost, Srečko
Bončina, predstojnik Enote za delo z uporabniki, mag. Darko Balažic, koordinator licenciranja, Janja
Korošec, prevajalka in mag. Karmen Štular Sotošek, izvršna direktorica COSEC in predstavnica EIFL
za Slovenijo.
Že v času nastajanja smiselnega prevoda smo delo javno predstavili na Srečanju konzorcijev v CTK
(april, 2014) visokošolskim knjižnicam, predstavnikom Agencije za raziskovalni dejavnost Republike
Slovenije (ARRS) in članom strokovne komisije Razpisa za nabavo mednarodne literature in baz
podatkov pri ARRS. Takrat je postalo jasno, da zahtevna pogodba potrebuje za pravilno tolmačenje
in lažje izvajanje v praksi ustrezno nadgradnjo. Tako so nastala Načela licenciranja in uvodna
pojasnila.
Z namenom kontinuirane vključenosti slovenske strokovne javnosti pri usmeritvah licenciranja javno
branje in komentiranje tega dokumenta poteka preko spletnih strani COSEC. Po vzoru konzorcijev
drugih držav je naš namen tudi redno posodabljanje Načel licenciranja.
10
1.5 Viri in literatura

Digital Agenda for Europe : a Europe 2010 Iniative (2010). Evropska komisija. Pridobljeno 10.5.2014 s spletne strani
http://ec.europa.eu/digital-agenda/.

EIFL Model Licenc (2014), EIFL. Pridobljeno 28.7.2014 s spletne strani: http://www.eifl.net/faq/eifl-licensing.

Berstrom et al. (2014). Evaluating big deal journal bundles. V: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United
States of America, vol. 111, št.26, str. 9425-9430. Pridobljeno 20.8.2014 s spletne strani:
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.04903720828&origin=inward&txGid=B1223A0A1EC22291F8F570DAADF84363.y7ESLndDIsN8cE7qwvy6w%3a2

FinELib-Consortium Licensing Principles for Electronic Resources (2010). FinELib. Pridobljeno (28.7.2014) s spletne strani:
http://www.kansalliskirjasto.fi/attachments/5l4xoyz0b/5zqi7NqxB/Files/CurrentFile/FinELib_Licensi.ng_Principles_2011.pdf.

IFLA Licensing Principles (2001). Pridobljeno 28.7.2014 s spletne strani http://www.ifla.org/publications/ifla-licensingprinciples-2001.

How Model Licences work (2002, posodobljeno 2014), JISC, pridobljeno 28.7.2014 s spletne strani: https://www.jisccollections.ac.uk/Help-and-information/How-Model-Licences-work/

Memoradum of understanding: eIFL-NUK (2005). eIFL. Interni dokument.

The NESLi2 Model Licence – JISC Collections (2002, posodobljeno 2014). JISC. Pridobljeno 5.5.2014 s spletne strani
https://www.jisc-collections.ac.uk/Help-and-information/How-Model-Licences-work/NESLi2-Model-Licence-/.

Nacionalni program za kulturo (2014). Ministrstvo za kulturo.
http://www.vlada.si/teme_in_projekti/nacionalni_kulturni_program/.

Načela licenciranja: pripravil IFLA Committee on Copyright and other Legal Matters (2001). Gradivo za seminar v okviru
projekta CELIP z naslovom »Problemi licenciranja v knjižnicah«, Ljubljana 16. november 2001. Pridobljeno 5.5.2014 s spletne
strani http://www.nuk.uni-lj.si/dokumenti/pdf/nacela_licenciranja.pdf

Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020. Uradni list RS, 43/2011. Pridobljeno 23.3.2014 s spletne
strani http://www.uradni-list.si/1/content?id=103975.

Rudarjenje besedil (2014). Wikipedija. Pridobljeno 29.8.2014 s spletne strani: http://sl.wikipedia.org/wiki/Rudarjenje_besedil.

Strategija razvoja Slovenije. 2014-2020 (osnutek). (2013). Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo. Pridobljeno
10.5.2014 s spletne strani : http://www.eu-skladi.si/ostalo/operativni-programi/strategija-razvoja-slovenije.

Žumer, M. (2001): Knjižnice in licenciranje. V: Knjižnica 45, 4.
Pridobljeno
23.3.2014
s
spletne
strani
11
12
Načela licenciranja povzemajo in razlagajo ključna določila mednarodno sprejete Vzorčne licenčne pogodbe EIFL. Hkrati so
prilagojena najnovejšim zahtevam konzorcija COSEC pri dostopu do plačljivih digitalnih vsebin. Trenutno so do 30.
novembra v javni obravnav na spletnem mestu: www.nuk.uni-lj.si/cosec/načela_licenciranja_2014.
Uporaba licenčnega gradiva je dovoljena samo pooblaščenim (avtoriziranim) uporabnikom, ki so
razdeljeni v dve skupini:
1.
posamezniki, ki imajo dovoljenje pooblaščene organizacije za dostop do informacijskih
storitev pooblaščene organizacije na kraju samem (v knjižnici in vseh javno dostopnih
prostorih pooblaščene organizacije) ali na daljavo (oddaljen dostop) prek varne
avtentikacije. To je lahko:
 dodiplomski ali podiplomski študent z veljavnim študentskim statusom pri pooblaščeni
organizaciji ali diplomant pooblaščene organizacije;
 član osebja pooblaščene organizacije (redno ali začasno zaposlena ali upokojena
oseba ali kateri koli pedagoški delavec, ki poučuje pooblaščene uporabnike v
državi, v kateri deluje pooblaščena organizacija);
 pogodbenik pooblaščene organizacije;
2. dnevni obiskovalci, ki lahko z dovoljenjem pooblaščene organizacije v njenih prostorih
dostopajo do informacijskih storitev prek računalniških delovnih postaj ali kako
drugače. Pomembno je, da je dostop dovoljen tudi dnevnim obiskovalcem, ki niso
člani pooblaščene organizacije ali niso v kakršnem koli drugem formalnem odnosu s
pooblaščeno organizacijo. Dostop do licenčnega gradiva jim lahko pooblaščena
organizacija zagotavlja (tudi) prek varnega brezžičnega omrežja. Dnevnim obiskovalcem
dostop do licenčnega gradiva zunaj prostorov pooblaščene organizacije (oddaljen dostop)
ni dovoljen.
Pooblaščene organizacije pomenijo katerokoli visokošolsko, splošno, nacionalno in vladno knjižnico
ali javno raziskovalno organizacijo. To so upravičene organizacije, ki so navedene v licenčni pogodbi
in za katere je dajalec licence prejel IP naslove.
Licenčno gradivo je dovoljeno uporabljati samo prek varne avtentikacije in samo v izobraževalne
namene (za potrebe izobraževanja, poučevanja, učenja na daljavo, osebnega študija in/ali
raziskovanja). Komercialna uporaba ni dovoljena. Če pooblaščen uporabnik uporablja gradivo za
znanstveno raziskavo, ki jo financira komercialna organizacija, to ne sodi med komercialno
rabo.
13
Uporaba licenčnega gradiva mora podpirati izobraževalne in raziskovalne napore ter uspešno
znanstveno komuniciranje.
Pooblaščeni uporabniki in dovoljena uporaba:
Poizvedujejo, iščejo in pregledujejo iskalne rezultate na ekranu.
Natisnejo eno kopijo posameznega licenčnega gradiva, npr. članek v reviji, ali poglavje
v knjigi.
Shranijo del – to pomeni zmerne količine - tega gradiva na računalnikih, elektronskih
bralnikih, USB ključih, ipd. Elektronski bralniki in druge podobne naprave postajajo
prevladujoče, zato je pomembno dovoliti prikazovanje in elektronsko shranjevanje
celotnih besedil gradiva na takšnih napravah. Zmerne tehnične omejitve glede tiskanja
in elektronskega shranjevanja so sprejemljive.
Vključitev delov licenčnega gradiva ter njegovih predelav v tiskane in elektronske učne
pakete za poučevanje v predavalnici in/ali v virtualnem učnem okolju, ki deluje v varnem
omrežju.
Pooblaščenim uporabnikom so lahko učni paketi na voljo tudi v drugih oblikah zapisa,
kot na primer v Braillovi pisavi.
Vključitev delov licenčnega gradiva in njegovih predelav, v tiskani ali elektronski obliki, v
pisne naloge in portfelje ter diplomska, magistrska, doktorska in druga visokošolska
dela. Dovoljena je izdelava kopij visokošolskih del za osebno uporabo in za njihovo
hrambo v knjižnici. Kopije se lahko izroči tudi sponzorjem visokošolskih del.
Dovoljeno je javno prikazovanje in predstavljanje licenčnega gradiva kot del
raziskovalnega ali izobraževalnega procesa na seminarjih, delavnicah, konferencah.
Pomembno je, da je pooblaščenim uporabnikom dovoljena uporaba celotnega besedila
licenčnega gradiva za rudarjenje besedil in podatkov v znanstvene in druge izobraževalne
namene znotraj varnega omrežja. Rudarjenje besedil je ena izmed jezikovnih tehnologij
(strojni proces), katere namen je iz besedil in vhodnih podatkov, kakršnih oblika ni taka, da
bi že sama izpostavljala vsebovane informacije (npr. preglednice, tabele, podatkovne baze itd)
izluščiti uporabne informacije.
Pri vseh teh dejanjih morajo pooblaščeni uporabniki vedno navesti vse podrobnosti o
viru (naslov in imetnika avtorskih pravic).
Pooblaščene organizacije in dovoljena uporaba:
Pooblaščenim organizacijam in njihovim zaposlenim je dovoljeno lokalno shranjevanje
licenčnega gradiva. To je ključno zlasti tam, kjer zaposleni želijo uporabo licenčnih
vsebin pri izvajanju učnega procesa, vključno s spletnimi učilnicami. Dostop do tako
shranjenih kopij licenčnega gradiva mora biti zagotovljen prek varnega omrežja pod
14
enakimi določili in pogoji, ki veljajo za celotno uporabo licenčnega gradiva. Dostop
do tako shranjenega licenčnega gradiva v spletnih učilnicah je dovoljen samo
pooblaščenim uporabnikom.
Dovoljena je shranitev in/ali trajno hranjenje dela licenčnega gradiva v varnem omrežju
delujočih elektronskih repozitorijih pooblaščenih organizacij in/ali upravičenih
uporabnikov. Do gradiva v takšnih repozitorijih lahko dostopajo in ga uporabljajo
izključno pooblaščeni uporabniki.
Pooblaščene organizacije zagotovijo oddaljen dostop - 24/7 simultan dostop
neomejenemu številu pooblaščenih uporabnikov, razen dnevnim obiskovalcem.
Naredijo in distribuirajo razumne količine kopij izobraževalnih vsebin v tiskanih ali
elektronskih formatih na zahtevo študentov, raziskovalcev in visokošolskih delavcev.
Za namene izobraževanja pooblaščenih uporabnikov, promocije ali testiranja lahko
pooblaščene organizacije shranijo, natisnejo, reproducirajo, distribuirajo del – to pomeni
zmerno količino licenčnega gradiva
Uporaba licenčnega gradiva mora podpirati knjižnične storitve:
Dovoljenja mora biti medknjižnična izposoja v nekomercialne namene v isti državi kot je
pridobitelj licence. Dovoljena je dostava ene kopije izvirnika. Pri tem je zaželeno varno
elektronsko dostavljanje dokumentov posamezne kopije, pri čemer je elektronska datoteka
izbrisana takoj, ko je natisnjena.
Prikazovanje dela licenčnega gradiva ni dovoljeno na javno dostopnih spletnih straneh in omrežjih.
Npr. članka revije, ki je del licenčnega gradiva, ni dovoljeno posredovati na javne elektronske liste ali
objaviti na javno dostopnih spletnih straneh univerze ali fakultete. Spletne učilnice, ki uporabljajo
licenčno gradivo, ne smejo biti javno dostopne.
Podatki o imetnikih avtorskih pravic ne smeji biti nikoli odstranjeni, prikriti ali zamolčani.
Samo prek varnega omrežja je dovoljena uporaba licenčnega gradiva.
Izdelati tiskane ali elektronske kopije posameznih delov licenčnega gradiva v več izvodih ni
dovoljeno.
Te omejitve veljajo tudi po izteku licenčne pogodbe.
15
Pridobitelj licence si mora prizadevati, da bodo pooblaščene organizacije seznanjene z določili in
pogoji uporabe, navedenimi v licenčnem sporazumu.
Če je seznanjen s kakršno koli nepooblaščeno uporabo ali drugih kršitev, mora pridobitelj licence
takoj obvestiti dajalca licence in sprejeti vse potrebne ukrepe, da zagotovi ustavitev takšne dejavnosti
in prepreči njena ponovitev.
Pridobitelj licence mora poskrbeti, da bodo pooblaščene organizacije založniku jamčile:



da je računalniški sistem pooblaščene organizacije, prek katerega bo potekala uporaba
licenčnega gradiva, konfiguriran in deluje tako, da bo dostop do licenčnega gradiva
nepooblaščenim osebam onemogočen;
da bodo seznanjale pooblaščene uporabnike o pogojih uporabe licenčnega gradiva;
da si bodo v času trajanja te licence po svojih najboljših močeh nenehno prizadevale
preprečiti vsakršno obliko nedovoljenega dostopa do licenčnega gradiva in pooblaščene
uporabnike ustrezno seznanjale o njegovi pravilni uporabi.
Dajalec licence mora ponuditi povračilo stroškov za daljše prekinitve na spletni storitvi v primeru,
če je napaka na strani dajalca licence.
Dajalec licence bo pridobitelja licence obvestil o vsaki bistveni spremembi licenčnega gradiva
(sprememba vsebine, funkcionalnosti, dostopnosti, programske opreme).
Če je gradivo umaknjeno iz spletne storitve v pogodbenem obdobju, mora dajalec licence
ponuditi nadomestilo. Količina gradiva, ki zahteva nadomestilo, je določena posebej v vsakem
licenčnem sporazumu.
Dajalec licence mora jamčiti, da ima pravico do licenciranja gradiva pod pogoji, navedenimi v
licenčni pogodbi, in da uporaba gradiva v skladu s temi pogoji ne krši nobenih pravic intelektualne
lastnine.
Dajalec licence mora pridobitelju licence ali upravičenim organizacijam zagotoviti zagotovil vsaj vsako
četrtletje pridobitelju licence in pooblaščenim organizacijam statistične podatke o uporabi gradiva,
kot jih določa standard COUNTER (Counting Online Usage of Networked Electronic Resources).
Dajalec licence naj zagotovi uresničevanje standarda »Open URL« (www.niso.org), da bi
pooblaščenim uporabnikom omogočil lažje iskanje/odkrivanje in uporabo licenčnega gradiva; Po
svojih najboljših močeh si prizadeva zagotoviti tudi uresničevanje spletnih standardov W3C
(www.W3.org).
Dajalec licence mora brezplačno zagotoviti dokumentacijo o licenčnem gradivu, ki lahko služili
tudi za promocijske namene.
16
Dajalec licence si prizadeva brezplačno zagotoviti metapodatke za namestitev v sistemih za
avtomatizacijo.
Pooblaščenim organizacijam in uporabnikom mora zagotoviti po telefonu ali elektronski pošti
uporabniško podporo.
Po preteku licenčne pogodbe se konzorcij dogovarja o dostopu do arhiva licenčnega gradiva.
Trajni dostop do licenčnega gradiva bo na voljo brezplačno v primerih, ko založnik še naprej
omogoča dostop do arhiva prek svojega strežnika; ali dobavi ročno elektronske datoteke vsaki
upravičeni organizaciji. Pooblaščene organizacije si lahko po preteku veljavnosti licence zagotovijo
dostop do arhiva v njihovi instituciji na lastne stroške.
Delo s konzorcijem prinaša dajalcu licence prihranke, zato mora dajalec ponuditi konzorcijski
popust. En član konzorcija se šteje kot ena lokacija.
Dajalec licence mora dovoliti gradivo vsem zainteresiranim članom konzorcija.
Licenca za gradivo je podeljena celotni organizaciji.
Posamezen naslov (e-časopisov/e-knjig) praviloma ni predmet licenčnega gradiva konzorcija, samo
zbirka ali nabor e-revije/e-knjige (z izjemo Science, Nature in nekaterih referenčnih del).
Za dostop in uporabo licenčnega gradiva je potrebna avtentikacija pooblaščene organizacije.
Avtentifikacijska metoda, ki jo trenutno uporabljajo člani konzorcija, je avtentifikacija prek IP-
naslova.
Notranji model delitve stroškov konzorcija se uporablja za razdelitev skupne cene paketa licenčnega
revije med pridobitelje licence, kadar je to potrebno.
17
18
DATUM
LETO
ZALOŽNIK / PONUDNIK
- in -
KONZORCIJ / PRIDOBITELJ LICENCE
LICENČNA POGODBA ZA E-VIR
19
LICENČNA POGODBA
ZALOŽNIK/PONUDNIK, naslov
dovoljuje pridobitelju licence dostop do licenčnega gradiva in njegovo uporabo pod pogoji, navedenimi v tej
licenčni pogodbi (dalje: pogodba).
Pogodba je sklenjena z izročitvijo izpolnjene Izjave o sprejemu licenčnih pogojev (Priloga 2 k tej pogodbi)
založniku/ponudniku (dalje: založnik) e-vira.
UVODNE NAVEDBE
 e-vir in intelektualne pravice zanj so last založnika ali je založnik imetnik teh pravic;

določila te licence in licenčnina za e-vir so bila dogovorjena med Stichting eIFL.net in založnikom, dne xxx;

pogodbeni stranki želita doseči sporazum za dostop do licenčnega gradiva (navedenega v nadaljevanju)
pooblaščenim uporabnikom iz pooblaščenih ustanov, zato je
DOGOVORJENO KOT SLEDI:
1.
DEFINICIJE
1.1
V pogodbi je pomen izrazov naslednji:
"Izjava o sprejetju licenčnih pogojev"
pomeni obrazec dodan k tej pogodbi (Priloga 2).
"Pooblaščena organizacija"
pomeni upravičeno organizacijo za katero je založnik prejel IP
naslove.
"Pooblaščeni uporabniki"
so posamezniki, ki imajo dovoljenje pooblaščene organizacije
za dostop do informacijskih storitev pooblaščene organizacije
na kraju samem ali na daljavo prek varne avtentikacije.
Pooblaščeni uporabnik je lahko:




dodiplomski ali podiplomski študent z veljavnim
študentskim statusom pri pooblaščeni organizaciji ali
diplomant pooblaščene organizacije;
član osebja pooblaščene organizacije (redno ali začasno
zaposlena ali upokojena oseba ali kateri koli pedagoški
delavec, ki poučuje pooblaščene uporabnike v državi, v
kateri deluje pooblaščena organizacija);
pogodbenik pooblaščene organizacije;
dnevni obiskovalec pooblaščene organizacije .
Dnevni obiskovalci so osebe, ki lahko z dovoljenjem
pooblaščene organizacije znotraj njenih prostorov dostopajo do
informacijskih storitev prek računalniških delovnih postaj ali
kako drugače. Dostop do licenčnega gradiva jim lahko
pooblaščena organizacija zagotavlja tudi prek varnega
brezžičnega omrežja. Dnevnim obiskovalcem dostop do
licenčnega gradiva zunaj prostorov pooblaščene organizacije ni
dovoljen.
"Komercialna uporaba"
pomeni uporabo licenčnega gradiva v pridobitne namene (ali s
strani ali za pridobitelja licence, pooblaščeno organizacijo ali
pooblaščenega uporabnika) z njegovo prodajo, preprodajo,
posojo, prenosom, najemom ali kakršno koli drugo obliko rabe.
Povrnitev neposrednih stroškov pooblaščeni organizaciji s strani
pooblaščenega uporabnika in uporaba licenčnega gradiva s strani
pooblaščene organizacije ali pooblaščenega uporabnika za
raziskavo, ki jo financira komercialna organizacija, ne
predstavljata komercialne uporabe.
"Izobraževalni namen"
pomeni uporabo licenčnega gradiva za potrebe izobraževanja,
poučevanja, učenja na daljavo, osebnega študija in/ali
raziskovanja.
"Licenčnina"
pomeni plačilo za licenco ter za dostop in uporabo licenčnega
gradiva s strani pooblaščenih organizacij in pooblaščenih
uporabnikov kot je določeno v Izjavi o sprejemu licenčnih
pogojev (Priloga 2). Višina licenčnine je skladna z dogovorjeno
ponudbo in navedena v pogodbi za [e-vir] med Stichting
eIFL.net in založnikom, z dne xxx. Podrobnejši podatki o
ponudbi so navedeni v preglednici cen, dostopni na spletni strani
EIFL v razdelku »samo za člane«.
"Upravičena organizacija"
pomeni katero koli visokošolsko, splošno, nacionalno ali vladno
knjižnico ali raziskovalno organizacijo ali katero koli drugo
organizacijo s sedežem v državi, v kateri pridobitelj licence
deluje, in za katero lahko v skladu z zakonom ali na osnovi
pogodbe zagotavlja informacijsko podporo in/ali storitve.
Upravičene organizacije so navedene v Izjavi o sprejemu
licenčnih pogojev.
"Licenčno gradivo"
pomeni gradivo, navedeno v Prilogi 1: Seznam licenčnega
gradiva, in pripadajoče metapodatke, ki jih zagotavlja založnik.
"Pridobitelj licence"
pomeni organizacijo, ki v imenu upravičenih organizacij sklene
licenčno pogodbo z založnikom. Pridobitelj licence je lahko: a)
zakonito ustanovljen konzorcij; b) s strani upravičenih
organizacij pooblaščena vladna organizacija; ali (c) vodilni
partner v neformalnem konzorciju upravičenih organizacij.
"Gradivo"
pomeni nabor zbirk/gradiva/e-knjig (vključno z metapodatki), ki
ga vključuje ponudba založnika, in kot je navedeno v Prilogi 1:
Seznam licenčnega gradiva.
"Metapodatek"
pomeni besedilno informacijo, ki opisuje nastanek, vsebino in
druge značilnosti posameznega dela licenčnega gradiva (npr.
datum nastanka, vsebino, lokacijo digitalne datoteke, lastništvo).
Izraz vključuje metapodatke, ki jih založnik zagotovi
pridobitelju licence in pooblaščenim organizacijam ter
metapodatke, ki jih ustvarijo pridobitelj licence, pooblaščene
organizacije in/ali pooblaščeni uporabniki.
"Spremembe"
pomeni spreminjanje, dopolnjevanje, brisanje in/ali predelavo
posameznih delov metapodatkov, ki jih zagotavlja založnik v
skladu z avtorskopravnimi predpisi.
"Spremeniti/modificirati"
pomeni spremeniti, dopolniti,
posamezne dele metapodatkov.
"Varna avtentikacija"
pomeni dostop do licenčnega gradiva z območij IP naslovov ali z
uporabniškim imenom in geslom, ki ga zagotovi pridobitelj
licence, ali z uporabo drugih oblik avtentikacije, dogovorjenih
med založnikom in pridobiteljem licence.
"Varno omrežje"
pomeni omrežje, do katerega imajo dostop le pooblaščeni
uporabniki prek varne avtentikacije.
izbrisati
in/ali
prilagoditi
1.2
Naslovi posameznih razdelkov te pogodbe predstavljajo le pripomoček za njeno uporabo in ne odražajo
nujno vsebine členov posameznega razdelka v celoti.
1.3
Kadar smisel besedila to dopušča, lahko besede v edninski obliki vključujejo tudi množinsko obliko in
obratno, besede, ki se nanašajo na moški spol veljajo tudi za ženski spol in obratno.
2.
DODELITEV LICENCE
2.1
Založnik na podlagi plačila licenčnine dodeli pridobitelju licence neizključno in neprenosljivo dovoljenje
za dostop do licenčnega gradiva in za njegovo uporabo. Založnik dovoljuje pooblaščenim organizacijam in
pooblaščenim uporabnikom dostop in uporabo licenčnega gradiva v skladu s to pogodbo, prek varne
avtentikacije in samo v izobraževalne namene.
3.
DOVOLJENE UPORABE
3.1
Ta licenca dovoljuje pridobitelju licence in pooblaščenim organizacijam izključno za izobraževalne
namene:
3.1.1
zagotavljanje celovitega dostopa do licenčnega gradiva pooblaščenim uporabnikom;
3.1.2
dostavo ene tiskane kopije izvirnika posameznega dokumenta članu knjižnice, ki svojo dejavnost
izvaja kot nepridobitno, in se nahaja v isti državi kot pridobitelj licence. Dokument se lahko
dostavi po pošti, faksu ali prek varnega elektronskega prenosa pod pogojem, da se elektronska
datoteka izbriše takoj po natisu dokumenta;
3.1.3
dostavo ene tiskane ali elektronske kopije posameznega članka na zahtevo posameznega
pooblaščenega uporabnika;
3.1.4
prikaz, prenos in natis delov licenčnega gradiva za promocijo ali testiranje licenčnega gradiva ali
za izobraževanje pooblaščenih uporabnikov;
3.1.5
izdelavo in razširjanje kopij učnega gradiva, v katerem je uporabljeno licenčno gradivo v skladu z
licenco;
3.1.6
namestitev in uporabo metapodatkov v lastnih ali kupljenih sistemih za avtomatizacijo
knjižničnega poslovanja;
3.1.7
dovoljuje pooblaščenim uporabnikom izključno za izobraževalne namene:
3.1.7.1 dostop do licenčnega gradiva prek varne avtentikacije za
poizvedovanja, prikaza in pregledovanja licenčnega gradiva;
potrebe iskanja,
3.1.7.2 predelavo/spremembo metapodatkov in izdelavo novih metapodatkov za licenčno
gradivo;
3.1.7.3 elektronsko shranitev delov licenčnega gradiva in njegovih predelav;
3.1.7.4 natis ene kopije posameznega dela licenčnega gradiva in njegovih predelav;
3.1.7.5 vključitev delov licenčnega gradiva ter njegovih predelav v tiskane in elektronske učne
pakete za poučevanje v predavalnici in/ali v virtualnem učnem okolju, ki deluje v
varnem omrežju. V učnih paketih morajo pooblaščeni uporabniki navesti naslov in
imetnika avtorskih pravic vanje vključenega licenčnega gradiva. Pooblaščenim
uporabnikom so lahko učni paketi na voljo tudi v drugih oblikah zapisa, kot na primer v
Braillovi pisavi.
3.1.7.6 vključitev delov licenčnega gradiva in njegovih predelav, v tiskani ali elektronski
obliki, v pisne naloge in portfelje ter diplomska, magistrska, doktorska in druga
visokošolska dela (dalje: visokošolska dela). Dovoljena je izdelava kopij visokošolskih
del za osebno uporabo in za njihovo hrambo v knjižnici. Kopije se lahko izroči tudi
sponzorjem visokošolskih del. Pooblaščeni uporabnik mora navesti naslov in imetnika
avtorskih pravic v visokošolskem delu uporabljenega licenčnega gradiva.
3.1.7.7 javno predstavljanje in javno prikazovanje delov licenčnega gradiva v okviru
seminarjev, konferenc, delavnic ali drugih podobnih dogodkov.
3.1.7.8 shranitev in/ali trajno hranjenje dela licenčnega gradiva v varnem omrežju delujočih
elektronskih repozitorijev pooblaščenih organizacij in/ali upravičenih uporabnikov. Do
gradiva v takšnih repozitorijih lahko dostopajo in ga uporabljajo izključno pooblaščeni
uporabniki; in
3.1.7.9 uporabo licenčnega gradiva za izvajanje besedilnega/podatkovnega rudarjenja za potrebe
znanstvenih raziskav in za druge izobraževalne namene. Pooblaščenim uporabnikom je
dovoljeno nameščanje in vključevanje z besedilnim/podatkovnim rudarjenjem
pridobljenih rezultatov v varno omrežje in njihova uporaba v skladu s to licenco.
3.2
V skladu s pogoji te licence lahko pridobitelj licence, pooblaščene organizacije in njihovi zaposleni
posamezne članke iz licenčnega gradiva brezplačno shranijo v institucionalnih ali tematskih repozitorijih.
Časovni embargo za shranitev člankov lahko traja največ eno leto. Članki morajo biti shranjeni v obliki,
kot jih je objavil založnik (npr. PDF) in odprto dostopni.
4.
OMEJITVE
4.1
Če v licenci ni navedeno drugače, pridobitelj licence, pooblaščene organizacije in pooblaščeni uporabniki
ne smejo:
4.1.1
brez pisnega dovoljenja založnika uporabiti celotno ali del licenčnega gradiva, metapodatkov in
njihovih predelav v komercialne ali kakršne koli druge namene razen za izobraževanje;
4.1.2
odstraniti, zakriti ali spremeniti oznake o imetniku avtorskih pravic, besedilne ali druge
identifikacijske oznake ter opozorila o omejitvah uporabe gradiva, razen metapodatkov;
4.1.3
licenčno gradivo spreminjati ali prilagajati (z izjemo metapodatkov), razen v obsegu potrebnem
za njegovo nazornejše prikazovanje na računalniškem zaslonu, ali kot je sicer dovoljeno v tej
licenci. Spreminjanje besed ali njihovega vrstnega reda ni dovoljeno;
4.1.4
prikazovati ali razširjati kateri koli del licenčnega gradiva (z izjemo metapodatkov in njihovih
predelav) na katerem koli elektronskem omrežju, vključno z internetom, razen v varnem omrežju;
4.1.5
izdelati tiskane ali elektronske kopije posameznih delov licenčnega gradiva v več izvodih za
kakršen koli namen, razen kot je določeno s to licenco;
4.1.6
sistematično razširjati celotno ali kateri koli del licenčnega gradiva komur koli razen
pooblaščenim uporabnikom.
4.2
Določila tega razdelka veljajo tudi po prenehanju veljavnosti te licence.
5.
OBVEZNOSTI ZALOŽNIKA
5.1
Založnik (si) bo:
5.1.1
zagotovil dostop in dovolil uporabo licenčnega gradiva v skladu z določbami, navedenimi v tej
pogodbi;
5.1.2
dal na voljo licenčno gradivo pridobitelju licence in pooblaščenim organizacijam prek lastnega
strežnika ali strežnika tretje osebe;
5.1.3
zagotovil po telefonu ali elektronski pošti uporabniško podporo pooblaščenim organizacijam in
njihovim pooblaščenim uporabnikom, vključno z odgovori na vprašanja prek elektronske pošte,
ki se nanašajo na uporabo, funkcionalnosti in vsebino licenčnega gradiva;
5.1.4
brezplačno zagotovil dokumentacijo o elektronskem proizvodu/storitvi. Založnik dovoljuje
pridobitelju licence kopiranje dokumentacije v celoti ali njenega dela ter posredovanje kopij
pooblaščenim organizacijam, pri čemer mora kopija vključevati izvirno oznako lastništva ali
njegovo pravilno navedbo;
5.1.5
zagotovil vsaj vsako četrtletje pridobitelju licence in pooblaščenim organizacijam statistične
podatke o uporabi gradiva, kot jih določa standard COUNTER (Counting Online Usage of
Networked Electronic Resources);
5.1.6
po svojih najboljših močeh prizadeval zagotoviti uresničevanje standarda »Open URL«
(www.niso.org), da bi pooblaščenim uporabnikom omogočil lažje iskanje/odkrivanje in uporabo
licenčnega gradiva;
5.1.7
po svojih najboljših močeh prizadeval zagotoviti uresničevanje spletnih standardov W3C
(www.W3.org), da bo dostop do licenčnega gradiva zagotovljen vsem pooblaščenim
uporabnikom;
5.2
5.1.8
občasno obveščal pridobitelja licence o uporabnikom nedostopnih arhivih, ki jih uporablja za
arhiviranje licenčnega gradiva za primer pojava višje sile ali prenehanja poslovanja založnika;
5.1.9
v primeru večletnih pogodb pridobitelju licence in pooblaščenim organizacijam dovolil letne
odpovedi in zamenjave licenčnega gradiva.
Založnik si pridržuje pravico iz licenčnega gradiva kadar koli odstraniti katero koli vsebino ali del
vsebine:
i)
za katero založnik nima več pravice objave; ali
ii)
za katero založnik upravičeno sklepa, da krši avtorske pravice, škoduje časti ali dobremu imenu
koga, je nespodobna, nezakonita ali kakor koli drugače sporna.
V primeru odstranitve določene vsebine bo založnik o tem pisno obvestil pridobitelja licence. Če
odstranjeno gradivo predstavlja več kot deset odstotkov (10 %) licenčnega gradiva, bo založnik
pridobitelju licence povrnil sorazmerni del licenčnine. Pri določitvi višine zneska vrnjene licenčnine bo
upošteval količino odstranjenega gradiva in preostali čas do zaključka naročniškega obdobja.
6.
OBVEZNOSTI PRIDOBITELJA LICENCE
6.1
Pridobitelj licence se strinja, da:
6.1.1
si bo po svojih najboljših močeh prizadeval, da bodo pooblaščene organizacije seznanjene s
pogoji te licence;
6.1.2
si bo po svojih najboljših močeh prizadeval, da bodo pooblaščene organizacije in pooblaščeni
uporabniki spoštovali določila te pogodbe. Pridobitelj licence bo takoj, ko bo opazil
neavtorizirano uporabo licenčnega gradiva ali kakršno koli drugo kršitev, o tem obvestil
založnika ter sprejel vse ustrezne ukrepe za prenehanje takšne dejavnosti ali za njeno ponavljanje;
6.1.3
bo zagotovil sam ali poskrbel, da bodo pooblaščene organizacije založniku posredovale sezname
veljavnih IP naslovov. Pogodbeni partnerji se dogovorijo o časovnih intervalih, v katerih bodo
redno posodabljali sezname IP naslovov; in
6.1.4
bo poskrbel, da bodo pooblaščene organizacije založniku jamčile:
i)
da je računalniški sistem pooblaščene organizacije, prek katerega bo potekala uporaba
licenčnega gradiva, konfiguriran in deluje tako, da bo dostop do licenčnega gradiva
nepooblaščenim osebam onemogočen;
da bodo seznanjale pooblaščene uporabnike o pogojih uporabe licenčnega gradiva;
da si bodo v času trajanja te licence po svojih najboljših močeh nenehno prizadevale preprečiti
vsakršno obliko nedovoljenega dostopa do licenčnega gradiva in pooblaščene uporabnike
ustrezno seznanjale o njegovi pravilni uporabi.
ii)
iii)
7.
PLAČILO LICENČNINE
7.1
Pridobitelj licence bo založniku plačal licenčnino v skladu s pogoji, navedenimi v Izjavi o sprejemu
licenčnega gradiva. Založnik bo pridobitelju licence poslal račun na naslov naveden v Izjavi o sprejemu
licenčnega gradiva.
8.
TRAJANJE IN PRENEHANJE
8.1
Ta pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in traja do datuma, določenega v
Izjavi o sprejemu licenčnega gradiva (Priloga 2), razen če njena veljavnost preneha prej iz razlogov
navedenih v tem Razdelku 8.
8.2
Vsaka od pogodbenih strank lahko kadar koli odpove to pogodbo z vročitvijo pisnega obvestila o
prepoznavanju bistvene kršitve ali ponavljajočega se kršenja katerega koli določila te pogodbe s
strani druge pogodbene stranke. Odpoved bo začela veljati trideset (30) dni po prejemu pisne ga
obvestila, razen če pogodbena stranka, ki krši določila, takoj odpravi kršitev in to sporoči drugi
pogodbeni stranki.
8.3
Ob prekinitvi te pogodbe s strani založnika zaradi bistvenih ali ponavljajočih se kršitev na strani
pridobitelja licence, bo založnik pooblaščenim organizacijam in pooblaščenim uporabnikom onemogočil
vsakršen dostop do licenčnega gradiva v celoti. Vse pravice iz te pogodbe bodo s tem avtomatično
prenehale obstajati, z izjemo pravice do izvajanja dejavnosti, povezanih s prekinitvijo pogodbe, in
obveznosti, ki izrecno ali domnevno ostanejo v veljavi tudi po prenehanju pogodbe.
8.4
Ob prekinitvi te pogodbe s strani pridobitelja licence zaradi bistvenih ali ponavljajočih se kršitev na
strani založnika, bo založnik povrnil pridobitelju licence sorazmerni delež licenčnine za
neizkoriščeno obdobje te licence.
8.5
Ob prekinitvi te pogodbe lahko pridobitelj licence, pooblaščene organizacije in/ali pooblaščeni
uporabniki metapodatke, njihove spremembe in kopije delov licenčnega gradiva, ki so jih naredili v
času trajanja pogodbe, tudi obdržijo. Po prekinitvi te pogodbe pri uporabi kopij licenčnega gradiva še
vedno veljajo določila iz Razdelka 3 in Razdelka 4 te licence.
9.
PRIZNAVANJE IN VARSTVO PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE
9.1
Založnik jamči, da so vse pravice iz naslova intelektualne lastnine, razen kot je navedeno v členih 9.2
in 9.3, ki se nanašajo na licenčno gradivo, last založnika ali jih je pridobil z ustreznimi licencami. Ta
pogodba pridobitelju licence ne daje in nanj ne prenaša nobene pravice intelektualne lastnine ali
lastninske pravice, razen pravice do uporabe licenčnega gradiva v skladu z določili in pogoji te
pogodbe.
9.2
Založnik potrjuje, da so pravice izdelovalcev podatkovnih zbirk, ki jih je ustvaril pridobitelj licence,
pooblaščena organizacija ali pooblaščen uporabnik s podatkovnim/besedilnim rudarjenjem licenčnega
gradiva v skladu z določili odstavka 3.1.7.9, last pridobitelja licence ali pooblaščene organizacije ali
pooblaščenega uporabnika.
9.3
Založnik potrjuje, da so vse pravice, ki izhajajo iz intelektualne lastnine metapodatkov in njihovih
predelav, ki jih je naredil pridobitelj licence, pooblaščena organizacija ali pooblaščen uporabnik, last
pridobitelja licence, pooblaščene organizacije ali pooblaščenega uporabnika.
10.
ZASTOPANJE, JAMSTVA IN ODŠKODNINA
10.1
Založnik jamči, da je pristojen za podelitev licence po tej pogodbi, in da uporaba licenčnega gradiva iz
te pogodbe ne pomeni kršitve avtorskih ali drugih pravic intelektualne lastnine katere koli fizične ali
pravne osebe. Založnik potrjuje, da pridobitelj licence in pooblaščene organizacije nimajo nikakršne
odgovornosti, in da bo založnik plačal odškodnino, branil in varoval pridobitelja licence in pooblaščene
organizacije pred vsemi neposrednimi škodami, odgovornostmi, terjatvami, zahtevki, plačili odvetn ikom
in stroški, ki bi jih imel pridobitelj licence ali pooblaščene organizacije pri zagovarjanju pred kakršnim
koli zahtevkom tretje strani glede kršitve avtorskih pravic, ali pred njenimi grožnjami v zvezi z uporabo
licenčnega gradiva, če:
(1) je bila uporaba licenčnega gradiva skladna s pogoji in določili te licence; (2) so pridobitelj licence in
pooblaščene organizacije nemudoma obvestili založnika o vsaki tovrstni zahtevi ali grožnji z njo; (3)
pridobitelj licence in pooblaščene organizacije polno sodelujejo z založnikom pri izpodbijanju oziroma
poravnavi takšnega zahtevka; in (4) ima popoln nadzor nad reševanjem takšnega zahtevka založnik.
10.2
Založnik si pridržuje izključno pravico do spremembe vsebine in njenega prikaza, uporabniških
funkcionalnosti ali dostopnosti posameznih delov licenčnega gradiva, in do sprememb v programski
opremi, ki zagotavlja dostop do licenčnega gradiva. Založnik bo pridobitelja licence obvestil o vsaki
bistveni spremembi licenčnega gradiva.
10.3
Založnik nima nobenega razloga za domnevo, da obstajajo netočnosti ali napake v podatkih, ki jih
vsebuje licenčno gradivo, zato ne navaja, ne jamči in ne daje nobenih neposrednih ali posrednih jamstev
v zvezi s podatki, ki jih vsebuje licenčno gradivo ali njegovi deli, vključno (brez omejitve) s
primernostjo takšnih podatkov ali njihovih delov, za kakršen koli namen. Založnik tudi ne prevzema
nobene odgovornosti za morebitno izgubo ali povzročeno škodo, ki bi jo utrpele pooblaščene
organizacije ali pooblaščeni uporabniki zaradi zaupanja v verodostojnost licenčnega gradiva.
10.4
Založnik ni v nobenem primeru odgovoren pridobitelju licence za kakršno koli škodo povzročeno zaradi
vzrokov, na katere sam nima neposrednega vpliva, vključno (vendar ne samo) z okvarami elektronskih
ali mehanskih naprav ali komunikacijskih vodov, telefonskimi ali drugimi komunikacijskimi motnjami,
nepooblaščenimi dostopi, krajo ali napakami operaterja.
10.5
Pridobitelj licence soglaša, da bo založnika takoj obvestil in mu priskrbel vse potrebne informacije v
primeru, da izve za dejanski ali morebitni zahtevek katere koli tretje osebe v zvezi z vsebin o katerega
koli dela licenčnega gradiva. Založnik lahko v primeru takšnega zahtevka, ali če zanj izve iz drugih
virov, odstrani takšno vsebino(e) iz licenčnega gradiva. Če pridobitelj licence kljub vednosti ne obvesti
založnika o dejanskem ali morebitnem zahtevku katere koli tretje osebe, se to šteje kot bistvena kršitev
te pogodbe.
10.6
Pridobitelj licence ni odgovoren za kršitev določb te pogodbe s strani pooblaščene organizacije ali
pooblaščenega uporabnika, v primeru če kršitve ni povzročil sam, pri njej zavestno sodeloval ali dopuščal
nadaljevanje kršitve po tem, ko je zanjo izvedel.
11.
VIŠJA SILA
11.1
Če katera od pogodbenih strank ne izpolnjuje katerega koli določila ali pogoja iz te pogodbe zaradi
okoliščin na katere sama nima vpliva (v primerih kot so vojna, stavke, poplave, vladne omejitve ter
izpadi električne energije, telekomunikacij, interneta ali poškodbe oziroma uničenje
telekomunikacijskih naprav), se "višja sila" ne šteje kot kršitev te pogodbe.
11.2
Če katera od pogodbenih strank ne izpolnjuje ali zamuja z izpolnjevanjem svojih pogodbenih obveznosti
zaradi višje sile, in o tem pisno obvesti drugo pogodbeno stranko, pojasni razloge za sklicevanje na
višjo silo, priloži razpoložljiva dokazila ter navede obdobje za katerega ocenjuje, da ne bo mogla
izpolnjevati ali bo zamujala z izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti, se ji za čas od obvestila in za čas
trajanja takšnega razloga neizvajanje pogodbenih določil ne šteje kot kršitev.
12.
PRENOS PRAVICE IN ODSTOP UPORABE PRAVIC
12.1
Nobena pogodbena stranka ne sme brez predhodnega pisnega soglasja druge stranke prenesti v celoti ali
delno svojih pravic na drugega; takšno soglasje tudi ne sme biti neutemeljeno zavrnjeno ali ovirano. V
primeru dovoljenega prenosa pravic mora odstopnik zagotoviti in priskrbeti, da bo prejemnik odstopljene
pravice prevzel vse njegove pravice in obveznosti ter v celoti sprejel licenčne pogoje.
13.
VELJAVNA ZAKONODAJA IN REŠEVANJE SPOROV
13.1
Ta pogodba se uporablja in razlaga v skladu z angleškim pravom. Pogodbene stranke se nepreklicno
strinjajo, da je vsak spor, ki izhaja iz ali je v zvezi s to pogodbo, v pristojnosti slovenskih sodišč.
13.2
Pogodbeni stranki soglašata, da si bosta po svojih najboljših močeh prizadevali spore reševati sami na
neformalen način po mirni poti, s sporazumnim dogovorom med odgovorno osebo dajalca licence in
odgovorno osebo prejemnika licence. Kadar se stranki strinjata, da je spor, ki izhaja iz ali je v zvezi s to
licenco, najbolje rešiti z odločitvijo neodvisnega strokovnjaka, se dogovorita o vrsti potrebnega
izvedenca in ga imenujeta dogovorno.
13.3
Vsakdo, na katerega se nanaša člen 13.2, bo deloval kot strokovnjak in ne kot razsodnik v sporu in bo
njegova odločitev (ki jo posreduje v pisni obliki in navede razloge za svojo odločitev) dokončna in
obvezujoča za obe strani, razen v primeru očitne napake ali goljufije.
13.4
Vsaka pogodbena stranka zagotovi izvedencu potrebne podatke/informacije in dokumentacijo, ki jih ta z
upravičenim razlogom zahteva za sprejetje svoje odločitve.
13.5
Pogodbeni stranki krijeta stroške izvedenca v takšnih razmerjih, kot določi izvedenec pod pogojem, da
so glede na dane okoliščine pravični in razumni, ali v enakem razmerju, če izvedenec ne poda predloga
delitve stroškov.
14.
OBVESTILA
14.1
Vsa obvestila, ki jih je potrebno posredovati na podlagi te pogodbe, se poda v pisni obliki v angleškem
jeziku in pošlje po elektronski pošti, faksu ali s priporočeno pošto brez ali s povratnico ustreznemu
naslovniku na njegov spodaj navedeni naslov ali na kak drug naslov, ki ga je sporočila katera od strank
drugi stranki v tej pogodbi. Za takšna obvestila se šteje, da jih je stranka prejela (a) 24 ur po uspešnem
posredovanju po elektronski pošti ali telefaksu; (b) štirinajst (14) dni po oddaji priporočene pošte:
založniku:
[vpišite podrobnosti/naslov]
pridobitelju licence :
[vpišite podrobnosti/naslov]
kontaktni osebi na naslov, naveden v Izjavi o sprejemu licenčnih pogojev (Priloga 2)
15.
KONČNE DOLOČBE
15.1
Ta pogodba, vključno z njenimi prilogami, je popoln in izključen zapis volje pogodbenih strank ter
razveljavlja vse morebitne predhodne pisne in ustne dogovore, ki so med strankama obstajali v zvezi s
predmetom te pogodbe. Pogodba se ne sme enostransko spremeniti ali dopolniti, vse spremembe in
dopolnitve k tej pogodbi so veljavne le s pisnim soglasjem obeh strank.
15.2
Priloge so sestavni del te pogodbe.
15.3
Nobene določbe v tej pogodbi ne more izvrševati oseba, ki ni stranka te pogodbe.
15.4
Neveljavnost ali neizvršljivost kakršne koli določbe te pogodbe ne vplivata na nadaljnje izvajanje
preostalega dela pogodbe.
15.5
Pravicam pogodbenih strank, ki izhajajo iz te pogodbe, se stranki lahko odrečeta le pisno.
DATUM:
DATUM:
PODPIS:
PODPIS:
PODPISNIK:
PODPISNIK:
ZALOŽNIK:
PRIDOBITELJ LICENCE:
NASLOV:
NASLOV:
Priloga 1: SEZNAM LICENČNEGA GRADIVA
[vpišite podrobnosti]
Priloga 2: IZJAVA O SPREJEMU LICENČNIH POGOJEV
[e-VIR]:
Izjava o sprejemu licenčnih pogojev
Pridobitelj licence sprejema in se strinja s pogoji [ime e-vira] licenčne pogodbe, ki so navedeni na
spletni strani EIFL v razdelku »samo za člane« (številka pogodbe [ime e-vira] 2013-­‐01) in
njegovimi prilogami in dodatki.
Pridobitelj licence naroča licenčno gradivo za pooblaščene organizacije, navedene v Prilogi 1, za
obdobje od [vpišite datum] do [vpišite datum].
Rok za plačilo licenčnine je 90 dni od prejema in potrditve računa. Licenčnina ne vključuje davka
na dodano vrednost in lokalnih davkov.
Organizacija:
Naslov:
Telefonska številka:
Kontaktna oseba:
Faks:
E-­‐pošta:
Namestnik kontaktne osebe:
Faks:
E-­‐pošta:
Številka naročila:
Naslov za izstavitev računa (če je
drugačen od zgornjega):
IP naslovi:
Podpis:
Podpisnik:
Funkcija:
Datum:
Priloga 3: SEZNAM POOBLAŠČENIH ORGANIZACIJ
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pooblaščena organizacija Kontaktna oseba
Naslov
IP naslovi
Priloga 4: SEZNAM NAROČENIH ZBIRK S CENAMI
Pooblaščena organizacija
Zbirka
Cena