Publikacija OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert

OSNOVNA ŠOLA DR. PAVLA LUNAČKA ŠENTRUPERT
Šentrupert 57, 8232 Šentrupert
telefon: tajništvo 07 3434 780, faks: 07 3434 782
e-naslov: [email protected]; [email protected]
PUBLIKACIJA
za šolsko leto 2015/2016
SEPTEMBER
2015
Publikacija OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert
OSNOVNI PODATKI O ŠOLI
Ime in sedež šole: Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert
Šentrupert 57, 8232 Šentrupert
V njeno sestavo sodi še Vrtec Čebelica, Šentrupert 57, 8232 Šentrupert.
Ustanovitelj šole je Občina Šentrupert.
KONTAKTNI PODATKI
telefon 07 / 34 34 780
faks 07 /34 34 782
spletna stran www.os-sentrupert.si
elektronski naslov [email protected]
št. transakcijskega računa 0141-6000000013
davčna številka 79666981
ravnateljica
poslovna sekretarka
Miroslava Brezovar 07 / 34 34 790
Vilma Virc 07 / 34 34 780
[email protected]
zbornica
učitelji 07 / 34 34 784
podaljšano bivanje
07 / 34 34 794
pedagoginja
šolska knjižnica
računovodkinja
Marta Mencin 07 / 34 34 792
[email protected]
Alenka Drobnič 07 / 34 34 785
[email protected]
Marija Pene 07 / 34 34 781
[email protected]
hišnik
Pavel Rugelj 07 / 34 34 783
kuhinja
07 / 34 34 793
ŠOLSKI OKOLIŠ: V šolski okoliš OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert spadajo naslednja naselja:
Bistrica, Brinje, Dolnje in Gornje Jesenice, Draga, Hom, Hrastno, Kamnje, Kostanjevica, Mali
Cirnik, Okrog, Prelesje, Rakovnik, Ravne, Ravnik, Roženberk, Slovenska vas, Straža, Šentrupert,
Škrljevo, Trstenik, Vesela Gora, Vrh, Zabukovje, Zaloka.
šolsko leto 2015/16
Stran 2
Publikacija OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert
UPRAVLJANJE ŠOLE
Šolo upravljata ravnateljica in svet šole.
RAVNATELJ je pedagoški vodja in poslovodni organ. Njegove naloge so določene v 49. členu
ZOFVI in drugih podzakonskih aktih s področja vzgoje in izobraževanja, delovne zakonodaje in
finančnih predpisov.
SVET ŠOLE sestavlja 11 članov. Mandat članov sveta je štiri leta, člani so lahko izvoljeni največ
dvakrat zaporedoma. Njegove pristojnosti so opredeljene v 48. členu ZOFVI in 1. členu Zakona
o spremembah in dopolnitvah ZOFVI (Ur. l. RS, št. 58/2009).
Svet šole sestavljajo:
PREDSTAVNIKI
LJA
USTANOVITE- PREDSTAVNIKI ŠOLE
Marija Bizjak
Danica Grandovec
Ruža Brcar
Janja Jerovšek
Irena Anžur Brcar
Marija Gorenc
Mojca Praznik
Marta Mencin
PREDSTAVNIKI SVETA STARŠEV
Alma Zavodnik Lamovšek
Boštjan Jerko
Boštjan Nemec
Nov svet zavoda je bil konstituiran 15. maja 2012. Predsednica sveta šole je Janja Jerovšek,
namestnica predsednice je Alma Zavodnik Lamovšek.
STROKOVNI ORGANI ŠOLE
-
učiteljski zbor
oddelčni učiteljski zbor
razredniki
strokovni aktivi
šolsko leto 2015/16
Stran 3
Publikacija OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert
I PREDSTAVITEV PROGRAMA
PREDMETNIK DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE
Število ur tedensko po razredih
Predmeti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6
7
7
5
5
5
4
SLOVENŠČINA
4
4
5
5
4
4
4
MATEMATIKA
2
3
4
4
ANGLEŠČINA
2
2
2
2
2
1
1
LIKOVNA UMETNOST
2
2
2
1,5
1,5
1
1
GLASBENA UMETNOST
2
3
DRUŽBA
1
2
GEOGRAFIJA
1
2
ZGODOVINA
DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA
1
3
3
3
SPOZNAVANJE OKOLJA
FIZIKA
KEMIJA
BIOLOGIJA
NARAVOSLOVJE
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA
Skupaj ur
predmeta
8.
3,5
4
3
1
1
9.
4,5
4
3
1
1
1,5
2
1
2
2
2
2
1,5
2
2
2
2
3
1
1
2
2/1
1
1
0,5
2
2/1
1
1
0,5
1631,5
1318
656
487
452
175
221,5
239
70
315
134
134
116,5
175
210
140
87,5
834
204
102
102
103,5
7907,5
3
3
3
1
3
2
1,5
3
0,5
0,5
0,5
2
2/1
1
1
0,5
8
24
35
9
26
35
11
26
35
14
29,5
35
16
30
35
14
30
32
DNEVI DEJAVNOSTI
KULTURNI DNEVI
6
6
6
20
21
22
35
35
35
Število dni letno
4
4
4
3
3
3
3
3
3
150 ur
NARAVOSLOVNI DNEVI
3
3
3
3
3
3
3
3
3
135 ur
TEHNIŠKI DNEVI
3
3
3
4
4
4
4
4
4
165 ur
ŠPORTNI DNEVI
5
5
5
5
5
5
5
5
5
165 ur
ŠT. TEDNOV DEJAVNOSTI
3
3
3
3
3
3
3
3
3
675 ur
GOSPODINJSTVO
ŠPORT
IZBIRNI PREDMET 1
IZBIRNI PREDMET 2
IZBIRNI PREDMET 3
ODDELČNA SKUPNOST
3
3
3
ŠTEVILO VSEH UR
ŠTEVILO PREDMETOV
ŠTEVILO UR TEDENSKO
ŠTEVILO TEDNOV
šolsko leto 2015/16
Stran 4
Publikacija OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert
KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2015/16
2
0
1
5
2
0
1
6
torek
SOBOTA
1. september
3. OKTOBER
ponedeljek
-petek
sobota
nedelja
sreda
26. - 30.
oktober
31. oktober
1. november
23. december
četrtek
petek
sobota
ponedeljek
- četrtek
petek
ponedeljek
petek
ZAČETEK POUKA
DEKD- praznovanja
jesenske počitnice
NADOMEŠČANJE, četrtek, 24. 12.
praznik
DAN REFORMACIJE
praznik
DAN SPOMINA NA MRTVE
24. december
25. december
26. december
29. - 31. december
1. januar
29. januar
5. februar
pouk odpade
POUK IN PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
Nadomeščanje 3. 10.
praznik
BOŽIČ
praznik
DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
novoletne počitnice
POČITNICE
praznik
NOVO LETO
ponedeljek
8. februar
praznik
petek
sobota
ponedeljek
- petek
ponedeljek
sreda
četrtek,
petek
nedelja in
ponedeljek
sreda
12., 13.
februar
22. - 26.
februar
28. marec
27. april
28., 29.
april
1. in 2. maj
petek
24. junij
petek
sobota
24. junij
25. junij
15. junij
POČITNICE
ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA
POUK IN PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM PRAZNIKOM
SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK, PREŠERNOV
DAN
INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE
ŠOLE
zimske počitnice
ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA
JUGOVZHODNE SLOVENIJE
praznik
VELIKONOČNI PONEDELJEK
praznik
DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
prvomajske počitnice
POČITNICE
praznik
PRAZNIK DELA
ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBD. ZA UČENCE 9. R.; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL
ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBD. ZA UČENCE 1. - 8. R.; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL
POUK IN PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI
praznik
DAN DRŽAVNOSTI
IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE
16. junij – 20. junij 2016
27. junij – 8. julij 2016
18. – 31. avgust 2016
1. rok
1. rok
2. rok
učenci 9. razreda
učenci od 1. do 8. razreda
učenci od 1. do 9. razreda
Pri predmetih, ki se izvajajo strnjeno (fleksibilni predmetnik), učenec opravlja izpit naknadno v rokih, ki jih določi ravnateljica, vendar ne prej kot v desetih dneh po zaključku predmeta.
šolsko leto 2015/16
Stran 5
Publikacija OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert
OCENJEVALNE KONFERENCE
1. ocenjevalna konferenca: - četrtek, 28. januar 2016
2. ocenjevalna konferenca: - četrtek, 9. junij 2016 za 9. razred
- torek, 21. junij 2016 za vse ostale razrede
IZVEDBA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA (NPZ)
Nacionalno preverjanje se izvede v skladu s Pravilnikom o šolskem koledarju in je za učence
6. in 9. razreda obvezno.
Učenci 6. razreda bodo ob koncu drugega obdobja opravili preizkus znanja iz slovenščine,
matematike in angleščine.
Ob koncu tretjega obdobja preverjanja bodo učenci 9. razreda opravili preizkus znanja iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga po predhodni pridobitvi mnenja pristojnega
strokovnega organa določi minister že v septembru. V letošnjem letu je izbrani predmet LIKOVNA UMETNOST.
Izvedba NPZ:
- sreda, 4. maj 2016
- petek, 6. maj 2016
- torek, 10. maj 2016
NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
NPZ iz likovne umetnosti za 9. razred
NPZ iz angleščine za 6. razred
ORGANIZACIJA POUKA
Učitelji od 1. do 9. razreda pri pouku in vseh drugih oblikah organiziranega dela diferencirajo
delo z učenci glede na njihove zmožnosti.
V 7. razredu bo pri slovenščini, matematiki in angleščini ¼ ur, namenjenih tem predmetom,
organiziranih v manjših učnih skupinah.
V 9. razredu bo pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku pouk vse leto organiziran z razporeditvijo učencev v dve manjši učni skupini.
FLEKSIBILNI PREDMETNIK bomo v šolskem letu 2015/16 izvajali pri nekaterih predmetih od 6.
– 8. razreda; to pomeni, da bodo ure, ki bi jih izvajali enkrat tedensko skozi celo šolsko leto,
izvedene v enem polletju.
razred
predmet
št. ur 1. polletje/teden
št. ur 2. polletje/teden
6. r.
GEO, LUM
ZGO, GUM
LUM
35/2
/
35/2
/
35/2
/
35/2
/
/
35/2
/
35/2
/
35/2
/
35/2
7. r.
8. a
8. b
šolsko leto 2015/16
GUM
LUM
GUM
LUM
Stran 6
Publikacija OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert
IZBIRNI PREDMETI
Izbrani izbirni predmeti v šolskem letu 2015/16:
predmet
NEMŠČINA II. – 8. R.
NEMŠČINA III. – 9. R.
Jaka Darovec
Jaka Darovec
št. ur/teden
2
2
GLEDALIŠKI KLUB
Janja Jerovšek
1
ŠPORT ZA SPROSTITEV - badminton
NAČINI PREHRANJEVANJA
SODOBNA PRIPRAVA HRANE
RASTLINE IN ČLOVEK
OBDELAVA GRADIV - les
RAČUNALNIŠKA OMREŽJA
UREJANJE BESEDIL
MULTIMEDIJA
Igor Silvester
1
1
1
1
1
1
1
1
Izbrani neobvezni izbirni predmeti:
predmet
RAČUNALNIŠTVO 4., 5. r.
TEHNIKA 4., 5. r.
ANGLEŠČINA 1. r.
izvajalec
Irena Anžur Brcar
Irena Anžur Brcar
Irena Anžur Brcar
Anja Špiljar
Jože Tratar
Jože Tratar
Jože Tratar
izvajalec
Katja Končina
Anja Špiljar
Jaka Darovec
št. ur/teden
1
1
2
DNEVI DEJAVNOSTI
KULTURNI DNEVI
razred št. KD
VSEBINA
ČAS IN KRAJ IZVEDBE
1. – 4.
1.
ogled gledališke predstave v KC Janeza Trdina
Novo mesto
5. – 9.
1.
ogled gledališke predstave v KC Janeza Trdina + ogled muzeja
Novo mesto
1. – 9.
2.
počastitev dneva samostojnosti in enotnosti,
novoletno rajanje
23. 12. 2015, šola
1. – 9.
3.
kulturni praznik (2 uri)
5. 2. 2016, šola
1. – 8.
3.
počastitev dneva državnosti, podelitev pohval in priznanj (3 ure)
24. 6. 2016, šola
9.
3.
valeta (3 ure)
15. junij 2016, šola
1. – 3.
4.
zaključna ekskurzija
maj, Kostanjevica na Krki
šolsko leto 2015/16
Stran 7
Publikacija OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert
TEHNIŠKI DNEVI
razred
št. TD
VSEBINA
ČAS IN KRAJ IZVEDBE
1. -3.
1.
dnevi kulturne dediščine
3. oktober 2015, Dežela kozolcev
4.-9.
1.
safe.si delavnica (2)
15. 2. šola
promet (3)
april, šola
1.-9.
2.
voščilnice in izdelki
november, šola
1. – 3.
3.
promet, kolesarčki
8. oktober, šola
4.
3.
božična peka
december, šola
4.
tehniška škatla
april, šola
3.
CŠOD
9. – 13. 5 2016, Cerkno
4.
ekskurzija
junij 2016, Postojna
3.
Jumicar (2 uri)
9. 10. 2015, šola
3.
papir (3 ure)
oktober/november, šola
4.
ekskurzija
junij 2016, Postojna
3.
CŠOD
13. – 17. 6. 2016, Planica
4.
ekskurzija
maj 2016, Idrija
3.
energija (Dan Zemlje)
marec, Šentrupert
4.
ekskurzija
maj 2016, Idrija
3.
dan poklicev
nov./jan., Trebnje
4.
priprava valete
junij, šola
5.
6.
7.
8.
9.
šolsko leto 2015/16
Stran 8
Publikacija OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert
NARAVOSLOVNI DNEVI
razred
št. ND
VSEBINA
ČAS IN KRAJ IZVEDBE
4. – 9.
1.
dnevi kulturne dediščine
3. oktober 2015, Dežela kozolcev
1. – 3.
1.
gozd in kostanjev piknik
oktober, šola
1., 3.
2.
sistematski pregled
Trebnje
2.
2.
naravni ekosistem - travnik
maj, Šentrupert
1. – 3.
3.
gozd in kostanjev piknik
oktober, Šentrupert
4.
2.
pust (2)
februar, Šentrupert
2.
tehniška škatla (3)
maj, šola
3.
ekskurzija (Šentjernej)
maj/junij,Šentjernej
2.
zdravstvena vzgoja
šola
3.
CŠOD
maj, šola
2.
Dan Zemlje, eko tržnica
april, Novo mesto
3.
zdravniški pregled
Trebnje
2.
ločevanje zmesi, voda
oktober, šola
3.
dejavnosti v CŠOD
Planica, 13. – 17. 6. 2016
2.
sistematski pregled
ZD Trebnje
3.
svet energije
Krško
2.
svet energije
Krško
3.
delavnice iz kemije in biotehnologije
januar, Grm Novo mesto CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA
5.
6.
7.
8.
9.
šolsko leto 2015/16
Stran 9
Publikacija OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert
ŠPORTNI DNEVI
razred
št. ŠD
VSEBINA
ČAS IN KRAJ IZVEDBE
1. – 3.
1.
jesenski orientacijski pohod
oktober
4., 5.
1
jesenski orientacijski pohod
8. september, Okrog
6. – 9.
1.
pohod Pot miru
9. september, Posočje
1. – 4. 2.
zimski športni dan
Sankanje, smučanje
januar ali februar,
Škrljevo
5. – 9.
2.
zimski športni dan
januar /februar, sankanje (Škrljevo), smučanje
1. – 9.
3.
Bit center
november, Ljubljana
1. – 5.
4.
atletika
april, šola
6. – 9.
4.
atletika – mnogoboj
april, šola
1. – 4. 5.
plavanje
junij, Šmarješke Toplice
5. – 8.
5.
plavanje
junij, Šmarješke Toplice
9.
5
ekskurzija
RAZŠIRJENI PROGRAM DELA
DODATNI POUK
Učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami
dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, omogoča doseganje višjih
učnih ciljev. Poteka pred ali po pouku v skladu z dogovorjenim urnikom.
DOPOLNILNI POUK
V okviru dopolnilnega pouka poteka individualna pomoč posameznim učencem, ki ob posameznih učnih vsebinah potrebujejo dopolnilno razlago in več utrjevanja že znanega. Urnik učitelji izvajalci dopolnilnega pouka letno usklajujejo z učenci, ki redno ali občasno potrebujejo to pomoč.
INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ UČENCEM Z UČNIMI TEŽAVAMI
Načrtovana individualna in skupinska pomoč: pol ure tedensko na oddelek, letno 191,5 ur.
Pomoč učencem od 1. do 5. razreda bo izvajala šolska pedagoginja v dogovoru z učiteljicami,
ki poučujejo posameznega učenca (3 ure tedensko), za učence od 6. do 9. razreda pa jo bodo
izvajali učitelji predmetnega pouka (2,5 ure tedensko).
šolsko leto 2015/16
Stran 10
Publikacija OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert
INTERESNE DEJAVNOSTI
Učenci imajo možnost obiskovati interesne dejavnosti z vseh področij: jezikovno-umetniškega,
tehniškega, naravoslovnega in športnega.
V okviru dodatnega programa je organiziran fakultativni pouk nemškega jezika za 5. in 6. razred, zgodnje učenje angleščine za 2. in 3. razred ter računalništva za 3. razred.
Šola bo omogočila tudi izvajanje dejavnosti zunanjih izvajalcev. Za izvajanje teh dejavnosti
šola nudi prostor, vse ostalo se izvajalci dogovorijo s starši. Vse dejavnosti se bodo izvajale
po 15. uri.
INTERESNE DEJAVNOSTI ZA UČENCE OD 1. – 5. RAZREDA
dejavnost
OTROŠKI PEVSKI ZBOR
CICIPLANINCI
LEGO
VRTIČKARJI
ČEBELARSKI
PRAVLJIČNI
ŠPORTNE AKTIVNOSTI
ŠŠD
USTVARJALNI KROŽEK
LITERARNI KROŽEK
ANGLEŠKE URICE
LIKOVNI KROŽEK
DRAMSKI KROŽEK
VESELA ŠOLA
ŠAH
NEMŠČINA
razred
mentor
čas izvajanja
1. – 5.
1. – 5.
1. – 5.
1. – 5.
1. – 5.
1. – 2.
1. – 2.
1. – 5.
1. – 2.
2. – 5.
2. – 3.
3. – 5.
3. – 5.
4. – 5.
2. – 5.
5.
Nataša Dragar
Marta Mencin
Anja Špiljar
Mira Vukolić
Mira Vukolić
Marta Mencin
Metka Hočevar
Igor Silvester
Mira Vukolić
Janja Jerovšek
Jaka Darovec
Sandra Slunjski
Martina Gorenc
Metka Hočevar
Andrej Brcar
Jaka Darovec
po urniku
po dogovoru
1. polletje
po dogovoru
po urniku
po urniku
po urniku
po urniku
po urniku
po urniku
po urniku
po urniku
po urniku
do tekmovanja
po urniku
po urniku
INTERESNE DEJAVNOSTI ZA UČENCE OD 6. – 9. RAZREDA
dejavnost
razred
mentor
čas izvajanja
MLADINSKI PEVSKI ZBOR
LITERARNI KROŽEK
LEGO MINDSTORMS
VRTIČKARJI
ČEBELARSKI
ZGODOVINSKI
GEOGRAFSKI
KEMIJSKI
PRVA POMOČ
BIOLOŠKI
ŠŠD
6. – 9.
6. – 9.
7.
6. – 9.
6. – 9.
8. – 9.
7. – 9.
8. – 9.
7. – 9.
8. – 9.
6. – 9.
Nataša Dragar
Janja Jerovšek
Katja Končina
Mira Vukolić
Mira Vukolić
Alenka Drobnič
Alenka Drobnič
Irena A. Brcar
Marta Mencin
Barbara B. Bekrić
Igor Silvester
po urniku
po urniku
2. polletje
po dogovoru
po urniku
do tekmovanja
do tekmovanja
do tekmovanja
po dogovoru
do tekmovanja
po urniku
šolsko leto 2015/16
Stran 11
Publikacija OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert
MEDIJSKI KROŽEK
TEHNIČNI KROŽEK
PROMETNI KROŽEK
DRAMSKI KROŽEK
VESELA ŠOLA
ŠAH
NEMŠČINA
7. – 8.
6. – 8.
6. – 9.
6. – 9.
6. – 9.
6. – 9.
5., 6.
Jaka Darovec, Jože Tratar
Anja Špiljar
Anja Špiljar
Martina Gorenc
Katja Končina
Andrej Brcar
Jaka Darovec
po dogovoru
1. polletje
2. polletje
po urniku
do tekmovanja
po urniku
po urniku
PODALJŠANO BIVANJE
V podaljšano bivanje se lahko vključijo učenci od 1. do 5. razreda prostovoljno po predhodni
prijavi staršev. Podaljšano bivanje je organizirano od 11.05 do 15.15 ure; do 16.10 organizirano
varstvo.
Zaradi varnosti učenca in odgovornosti šole lahko učenec zapusti dejavnost predčasno samo
na osnovi pisnega obvestila staršev.
Učenci, ki imajo v času podaljšanega bivanja verouk, lahko odidejo iz OPB k verouku s pisnim
soglasjem staršev, na katerem morata biti napisana datum in ura odhoda in čas vrnitve v oddelek. Ker so v času podaljšanega bivanja organizirane različne dejavnosti, je zaželeno, da
starši prihajajo po otroke po zaključeni učni uri (glej urnik dela).
URNIK DELA V PODALJŠANEM BIVANJU
ČAS
11.05 – 11.55
11.55 – 12.45
12.45 – 13.35
13.35 – 14.25
14.25 – 15.15
do 16.10
URA
1.
2.
3.
4.
5.
DEJAVNOST
kosilo
sprostitvene dejavnosti
samostojno učenje
malica, ustvarjalno preživljanje prostega časa
ustvarjalno preživljanje prostega časa, sprostitvene dejavnosti
VARSTVO
JUTRANJE VARSTVO
Jutranje varstvo je namenjeno učencem 1. razreda, in sicer po predhodni prijavi staršev.
Jutranje varstvo je na šoli organizirano od 6.30 do 7.25 v učilnici 1. razreda. Učence, ki pridejo
v šolo prej, starši odpeljejo v vrtec, kjer pri vzgojiteljici počakajo do prihoda dežurne učiteljice
(ob 6.25), ki ima jutranje varstvo.
ŠOLA V NARAVI
razred
7.
5.
3.
DEJAVNOST
Naravoslovni teden
ŠVN s poudarkom plavanja
Tečaj plavanja
šolsko leto 2015/16
KRAJ
CŠOD Planica
CŠOD Cerkno
Terme Čatež
ČAS IZVEDBE
13. – 17. 6. 2016
9. – 13. 5. 2016
1. – 5. 2. 2016
Stran 12
Publikacija OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert
KOLESARSKI IZPITI
Opravljali jih bodo učenci 5. razreda po spoznavanju teorije iz varnosti v cestnem prometu in
uspešno opravljenem preverjanju znanja o poznavanju cestno-prometnih predpisov. Po uspešno zaključeni praktični vožnji bodo učenci dobili izkaznice.
TEKMOVANJA
Tekmovanje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Logika
Logična pošast (1. – 4.)
Matematika - Vegovo, kenguru
Hitro in zanesljivo rač. – 1. krog
Hitro in … – 2. krog
Hitro in … – 3. krog
Znam za več (1. – 3.)
Cankarjevo (2. – 9.)
… iz angleščine - 9. r.
Angleška BZ
Nemška BZ
… iz znanja zgodovine
Eko kviz
Geografsko
Biologija - Proteusovo
… o sladkorni bolezni
Kemija – Preglovo
Fizika – Stefanovo
Vesela šola
Cici Vesela šola (1. – 3.)
Čebelarsko t.
Kaj veš o prometu
… iz znanja konstrukt. in tehnologije obdelav
Prva pomoč
šolsko
četrtek, 24. 9.
Nivo /Datum
regijsko
državno
sobota, 17. 10.
četrtek, 17. 3.
9. – 20. 11
7. – 18. 12.
11. – 22. 1.
sreda, 30. 3.
sobota, 16. 4.
sreda, 9. 12.
četrtek, 19. 11.
četrtek, 21. 1.
sreda, 27. 1.
sobota, 12. 3.
torek, 22. 3.
torek, 1. 12.
torek, 2. 2.
sobota, 19. 3.
torek, 19. 1.
sreda, 21. 10.
torek, 8. 3.
torek, 19. 4.
petek, 4. 12.
petek, 18. 3.
sobota, 9. 4.
petek, 8. 4.
sobota, 14. 5.
ponedeljek, 18. 1.
sreda, 3. 2.
Popoln razpored tekmovanj bo objavljen na spletni strani šole.
šolsko leto 2015/16
Stran 13
Publikacija OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert
II ORGANIZACIJA DELA
ČASOVNA RAZPOREDITEV POUKA
1. ura
7.30 – 8.15
2. ura
8.20 – 9.05
MALICA
9.05 – 9.25
3. ura
9.25 – 10.10
4. ura
10.15 – 11.00
5. ura
11.05 – 11.50
6. ura
11.55 – 12.40
KOSILO
12.40 – 13.00
7. ura
13.00 – 13.45
8. ura
13.50 – 14. 35
Pouk se pričenja ob 7.30.
ŠOLSKA SKUPNOST UČENCEV
Skupnost
učencev
šole
povezuje
posamezne
oddelčne
skupnosti.
Šolska skupnost učencev sprejme letni program dela, ki vsebuje stalne naloge, kot so: sodelovanje v raznih akcijah, čiščenje okolice, urejanje učilnic ter ostalih prostorov, reševanje raznih
težav ter naloge, ki jih izberejo učenci sami.
Svoja mnenja, stališča in pobude o različnih aktualnih vprašanjih in temah v družbi ter o življenju na šoli izražajo preko oddelčnih predstavnikov v šolskem parlamentu, ki ga sestavljajo po
dva predstavnika vsakega oddelka.
RAZRED
1.
2.
3.
4. a
4. b
5.
6.
7.
8. a
8. b
9.
SKUPAJ 1.-9.
šolsko leto 2015/16
M
11
15
16
5
9
13
5
11
10
10
13
118
Ž
10
9
9
10
8
7
14
13
6
6
8
100
SKUPAJ
21
24
25
15
17
20
19
24
16
16
21
218
Stran 14
Publikacija OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert
UČITELJI, KI POUČUJEJO NA ŠOLI
Učitelji – razredniki
IME IN PRIIMEK
POUČUJE
Nataša Dragar
Lidija Špelič
Vesna Sebanc
Marjetka Hočevar
Martina Gorenc
Sandra Slunjski
Tinkara Rogelj
Katja Končina
Alenka Drobnič
Janja Jerovšek
Jože Tratar
Ostali strokovni delavci
IME IN PRIIMEK
Irena Anžur Brcar
Barbara Bec Bekrić
Mira Brezovar
Jaka Darovec
RP
RP
RP
RP
RP
RP
ANG
MAT, RAČ
ZGO, GEO
SLJ
MAT, FIZ, RAČ
Irena Dim
Marta Mencin
RP
PEDAGOGINJA
Mateja Fratnik
Katja Kramer Simončič
Igor Silvester
Tea Škarja
Mira Vukolič S.
Anja Špiljar
Dopolnjevanje obveznosti
Vesna Kos (OŠ Mirna)
Nataša Himmelreich (OŠ Mokronog)
Manca Černe (OŠ Veliki Gaber)
Bojana Kovačič (OŠ PP Mirna)
Marta Simončič (OŠ PP Mirna)
RP na porodniškem dopustu
RP na porodniškem dopustu
ŠPO
RP na porodniškem dopustu
OPB
TIT, OPB
razrednik
1. r.
2. r.
3. r.
4.a
4.b
5. r.
6. r.
7. r.
8.a
8.b
9. r.
POUČUJE
KEM, NAR
BIO, OPB
ZGO, DKE
ANG, NEM
SLJ
LUM
GUM
DSP
DSP
ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNI DELAVCI
1
2
3
4
5
6
7
8
IME IN PRIIMEK
Marija Pene
Vilma Virc
Marica Bartolj
Darko Golob
Stanislava Artnik
Marija Gričar
Dragica Zupančič
Pavel Rugelj
šolsko leto 2015/16
DELOVNO MESTO
računovodkinja
poslovna sekretarka (50 %)
kuharica
kuhar
čistilka
čistilka
čistilka
hišnik
Stran 15
Publikacija OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert
STIKI MED ŠOLO IN STARŠI
Oblike sodelovanja s starši: roditeljski sestanki, pogovorne ure, delavnice, dogodkov in prireditve, ki jih bomo organizirali na šoli.
POGOVORNE URE
Starši lahko dobijo informacije o svojem otroku na pogovornih urah, ki bodo po predvidenem
razporedu od 15. do 17. ure. Poleg popoldanskih pogovornih ur so možne pogovorne ure v
dogovoru z učiteljem tudi zjutraj od 7. do 7.25. ure.
Starši imajo možnost prejemanja elektronskih obvestil preko eAsistenta, če se za to odločijo.
Želimo, da ta način obveščanja ne nadomesti osebnega stika med starši in razredniki oz. učitelji.
RODITELJSKI SESTANKI bodo ob 17. uri. Starši bodo na roditeljske sestanke vabljeni z vabili.
Razpored pogovornih ur in roditeljskih sestankov
datum
10. 9.
VRSTA SODELOVANJA
razred
SKUPNI roditeljski sestanek in
oddelčni roditeljski sestanki
ob 17. uri
13. okt.
10. nov.
8. dec.
12. jan.
2. feb.
9. feb.
Pogovorne ure
Pogovorne ure
Pogovorne ure
Pogovorne ure
Oddelčni roditeljski sestanek
Oddelčni roditeljski sestanek
vsi razredi
vsi razredi
vsi razredi
vsi razredi
1. – 3. r.
4. – 6. r.
11. feb.
Oddelčni roditeljski sestanek
7. – 8. r.
4. feb.
8. mar.
12. april
10. maj
k. maja,
1. teden
v juniju
Oddelčni roditeljski sestanek
Pogovorne ure
Pogovorne ure
Pogovorne ure
Oddelčni roditeljski sestanek
9. r.
šolsko leto 2015/16
Okvirne vsebine
Predavanje za starše (Fani Čeh)
in predstavitev dela v novem šolskem letu, izbor predstavnika v
svet staršev
Predstavitev
učno-vzgojnega
dela v oddelku v 1. polletju (razredniki) in predavanje pedagoginje na izbrano temo
3., 5. in 7. r.: Šola v naravi
Vpis v srednje šole
vsi razredi
vsi razredi
vsi razredi
vsi razredi
Evalvacija VIZ dela v oddelku
(razredniki in učenci), 8. r. poklicna orientacija
Stran 16
Publikacija OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Šolska svetovalna služba sodeluje pri vključevanju otrok v šolsko okolje, spremlja njihov razvoj
in pomaga pri reševanju težav, s katerimi se srečujejo učenci.
Program dela svetovalne službe temelji na povezavi med učenci, starši, učitelji in vodstvom
šole.
Delo svetovalne službe opravlja pedagoginja Marta Mencin. Z njo se srečajo učenci in starši že
ob vpisu v 1. razred. Skozi vse leto posreduje otrokom in staršem različne informacije, opravlja
svetovanje, starše in učence seznanja s potekom nadaljnjega šolanja, z vpisnimi pogoji, z možnostmi štipendiranja.
ŠOLSKA KNJIŽNICA IN UČBENIŠKI SKLAD
V knjižnici je mogoče izvajati različne dejavnosti: poleg izposoje knjig je v čitalnici veliko prostora za branje, pogovor, pisanje nalog, iskanje informacij …
Knjižnica je odprta za izposojo vsak dan od 7.00 do 7.25 zjutraj in po pouku po objavljenem
urniku. V spremstvu učitelja so lahko učenci v knjižnici tudi med urami varstva.
V knjižnici učenci pridobivajo znanja, spretnosti in navade za vseživljenjsko učenje.
Knjižničarki sta Alenka Drobnič in Marta Mencin.
Učbeniški sklad nudi učencem možnost izposoje učbenikov za redni pouk. Vanj so vključeni
potrjeni učbeniki, ki so objavljeni v Katalogu učbenikov za osnovno šolo. Skrbnica učbeniškega
sklada je Alenka Drobnič.
Učenci morajo na koncu šolskega leta učbenike vrniti nepoškodovane, zato naj jih zavijejo
tako, da odstranitev neprosojnega ovitka ne bo poškodovala učbenika (ovitka ne lepiti na platnico – z izjemo samolepilne prosojne folije, skozi katero je vidna inventarna številka učbenika).
Stroške za izposojo učbenikov pokrije Ministrstvo za šolstvo in šport.
ŠOLSKI SKLAD
Osnovni namen sklada je pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev, občanov, donacij, zapuščin in drugih virov. Učenci bodo skozi vse šolsko leto zbirali odpadne kartuše in baterije, jeseni
bodo zbirali papir.
Zbrana sredstva bodo namenjena za pomoč socialno ogroženim učencem in za financiranje
dejavnosti in potreb posameznega razreda, ki niso del izobraževalnega programa oziroma se
ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka,
finančni pomoči pri udeležbi na raznih dejavnostih ter druge nastale stroške za socialno ogrožene učence in otroke.
šolsko leto 2015/16
Stran 17
Publikacija OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert
Sredstva bodo porabljena okviru finančnih možnosti (zbranih sredstev šolskega sklada) in
sklepi Upravnega odbora sklada.
ŠTEVILKA RAČUNA ŠOLSKEGA SKLADA OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert:
SI 56 01411 6000000013, sklic 291-7
ZDRAVSTVENO VARSTVO UČENCEV
Šola glede zdravstvenega varstva učencev sodeluje z Zdravstvenim domom Trebnje, ki za naše
učence izvaja sistematske preglede za učence 1., 3., 5. in 8. razreda.
Kadar se na šoli pojavijo nalezljive bolezni ali epidemije, vodstvo šole oz. učitelji o tem takoj
obvestijo starše ter hkrati po posvetovanju z zdravnico iz šolskega dispanzerja izdajo ustrezna
navodila.
Če ima učenec nalezljivo bolezen, so starši o tem dolžni obvestiti šolo in po potrebi pridobiti
mnenje zdravnika o ustreznem ravnanju.
Zdravstvena vzgoja se bo izvajala v okviru sistematskih pregledov in predavanj, ki jih bomo
izvedli v sodelovanju z Zdravstvenim domom Trebnje in Zobozdravstveno ordinacijo Kulašević
(predavanja z delavnico o skrbi za zobe).
Učenci od 1. do 5. razreda so vključeni tudi v akcijo Čisti zobje, ki jo koordinira zobna asistentka
iz Zdravstvenega doma Trebnje. V okviru te akcije bodo organizirana krajša predavanja, mesečno se bo izvajala zaščita zob s ščetkanjem, učenci pa bodo tekmovali v akciji »Za zdrav nasmeh«.
Šola je v skladu z zakonom dolžna sodelovati z zdravstvenimi ustanovami pri izvajanju sistematskih pregledov. Če starši ne bodo dali soglasja za izvajanje sistematskega pregleda, bo šola
za te učence v času pregleda organizirala druge dejavnosti.
Ukrepanje ob nezgodah:
Ob nezgodi učitelj oskrbi ponesrečenega učenca in obvesti starše. Po potrebi pokliče reševalno
službo. Izpolni tudi poročilo o nezgodi.
ŠOLSKA PREHRANA
Šolsko prehrano načrtuje vodja prehrana Irena Anžur Brcar. Pri načrtovanju prehrane so upoštevane Smernice zdrave prehrane, ki jih je izdalo Ministrstvo za zdravje.
šolsko leto 2015/16
Stran 18
Publikacija OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert
Za 1., 2. in 3. razred bomo imeli organiziran zajtrk in sadno malico, kosilo ter popoldansko
malico za učence, ki so tudi v podaljšanem bivanju. Za učence od 4. do 9. razreda bosta organizirana malica in kosilo. Vsi učenci teh razredov, ki so vključeni v podaljšano bivanje, bodo
imeli tudi popoldansko malico.
SUBVENCIONIRANJE šolske prehrane
Vloge za uveljavljanje subvencionirane malice in kosila na Centru za socialno delo staršem ni
več treba oddajati, razen če nimajo veljavne odločbe o otroškem dodatku. Subvencija za malico v višini cene malice pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek, ugotovljen
v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.
Subvencija za kosilo pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.
PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO
Prijavo na šolsko prehrano lahko oddajo starši ali skrbniki svetovalni delavki. Prijava se odda
na predpisanem obrazcu praviloma že v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto, lahko pa tudi
kadarkoli med šolskim letom.
ODJAVLJANJE OBROKOV
Starši so DOLŽNI PRAVOČASNO odjaviti posamezen obrok ali vse obroke hrane:
-
v tajništvu na telefonski številki 07 34 34 780 (od 7. do 7.30. ure),
po e-pošti na naslovu [email protected],
preko eAsistenta.
Posamezen obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi VSAJ EN DELOVNI DAN PREJ do
7.30 ure.
Če otrok manjka več dni, naj starši sporočijo tudi, od kdaj bo spet prisoten pri pouku.
Za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi obroke razrednik ali strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti.
Pravočasna
odjava
bo
upoštevana
pri
obračunu
malice
in
kosila.
Odjava prehrane za nazaj ni mogoča. Nepravočasna odjava pomeni za starše plačilo polne
cene obroka.
PLAČEVANJE ŠOLSKE PREHRANE
Šolska prehrana se plačuje s položnicami, ki jih učencem razdelijo razredniki. Plačevanje je
možno tudi preko trajnika; obrazec je v tajništvu.
šolsko leto 2015/16
Stran 19
Publikacija OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert
DEJAVNOSTI ZA VARNO UDELEŽBO OTROK V PROMETU
Dejavnosti so natančno opredeljene v Prometno-varnostnem načrtu šole.
Tem dejavnostim bodo posvečene uvodne ure oddelčnih skupnosti, starši pa bodo seznanjeni
z njimi na uvodnih roditeljskih sestankih. Vsebina prometne varnosti je tudi sestavni del učnih
načrtov posameznih predmetov in ji je tako posvečena vsa pozornost. Povezali se bomo z lokalnim policistom in društvi v občini, ki bodo prvi teden pouka v septembru še posebej bdeli
nad varnostjo otrok.
8. oktobra bomo izvedli program prometne varnosti za otroke KOLESARČKI (za učence prve
triade in vrtca), 9. oktobra pa program JUMICAR (za učence 2. triade). Ta izobraževalni program preventivne vzgoje v cestnem prometu, ki otroke poučuje, kako se vesti v prometnem
okolju, financira Občina Šentrupert.
Posebna pozornost bo namenjena učencem vozačem in kolesarjem.

UČENCI VOZAČI vstopajo in izstopajo na avtobus drug za drugim in se ne prerivajo. Med
vožnjo sedijo, ne kričijo, ne smetijo vozila in ne uničujejo inventarja v vozilu. S sedeža
vstanejo šele, ko vozilo ustavi. Cesto prečkajo šele, ko vozilo odpelje in se prepričajo,
da je prehod varen. Učenci naj bodo še posebej pozorni na mlajše in šibkejše učence.

UČENCI KOLESARJI morajo imeti brezhibno prevozno sredstvo, opravljen kolesarski izpit in obvezno morate uporabljati čelado!
Učenci 5. razreda bodo opravili kolesarski izpit.
ŠOLSKI PREVOZI
PREVOZI OTROK, VARNOST V PROMETU, VARSTVO VOZAČEV
Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče od osnovne šole oddaljeno več kot 4 km. Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost
njegovega prebivališča od osnovne šole v 1. razredu (56. člen ZOŠ), v ostalih razredih pa, če
pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na
poti v šolo. Varnost šolske poti ugotavlja Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Na
naši šoli je organizirano varstvo vozačev od 7.00 do 7.25 in po pouku do 14.45 oz. do odhoda
zadnjega avtobusa. V času varstva vozačev se učenci zadržujejo v jedilnici ali zunaj – po navodilih dežurnega učitelja.
Organizirane šolske prevoze v šolskem letu 2015/16 izvaja podjetje INTEGRAL VOZNIK iz Novega mesta.
Zakon o varnosti v cestnem prometu nalaga odgovornost za otrokovo varnost staršem.
Otroci smejo samostojno sodelovati v prometu šele, ko so se starši prepričali, da so otroci
sposobni razumeti nevarnosti v prometu. Otroci 1. razreda OŠ morajo imeti na poti v šolo in
domov spremstvo.
šolsko leto 2015/16
Stran 20
Publikacija OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert
ZAČETEK PREVOZOV, SMERI, POSTAJALIŠČA
6.40 KOSTANJEVICA – HOM – KAMNJE – DRAGA
KOSTANJEVICA
HOM
KAMNJE
DRAGA
- na vrhu vasi – na koncu asfalta
- postajališče pri peskokopu (Krnc)
- na križišču (odcep proti Krncu)
- križišče Hom - Ravne
- odcep za Brcarjeve
- odcep za Kovačev
hrib
- središče
vasi
6.50 MALI CIRNIK – HRASTNO
MALI CIRNIK
HRASTNO
- odcep za Zaplatarjeve
- pri kapelici
6.50
DOL. JESENICE – GOR. JESENICE
DOL. JESENICE
GOR. JESENICE
- pri tabli Dol. Jesenice
- središče vasi (pri Venetu)
- na avtobusni postaji
- na parkirišču nad žel. progo
6.55 SRASLE – TRSTENIK – STRAŽA – BRINJE
SRASLE
TRSTENIK
STRAŽA
BRINJE
- pri odcepu
- pri Tratarju
- pri Breznikarju (središče)
- pri Breznikarju (odcep)
- pri mostičku
7.05 ZALOKA – OKROG – RAVNIK – VESELA GORA
ZALOKA
OKROG
RAVNIK
VESELA GORA
- pri kozolcu
- pri Zupančiču
- pri odcepu za Ravnik
- pri cerkvi
7.15 PRELESJE – PRELESJE (ROŽNA DOLINA)
PRELESJE
PRELESJE (Rožna d.)
- na avtobusni postaji
- pri Kvasu
7.10 BISTRICA – RAKOVNIK – SLOVENSKA VAS
BISTRICA
RAKOVNIK
SLOVENSKA VAS
- na avtobusni postaji
- ovinek pred Prijateljem
- pri gostilni Javornik
- na avtobusni postaji
7.15 HOM II – pri Zamanu
Pri določanju smeri in postajališč je komisija upoštevala vidik varnosti in Pravilnik o avtobusnih postajališčih.
šolsko leto 2015/16
Stran 21
Publikacija OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert
PREVOZI IZ ŠOLE
SMERI PREVOZOV
1. VOŽNJA (OB 13.10, PETEK OB 12.10)
1. ŠENTRUPERT – PRELESJE (Rožna d.) – PRELESJE – BISTRICA – PUŠČAVA
(postajališče na prostoru pri železniški progi) – DOL., GOR. JESENICE
2. ŠENTRUPERT – BRINJE in VESELA GORA ( postajališče pri odcepu za Veselo
goro) – STRAŽA –TRSTENIK – SRASLE
2. VOŽNJA (ob 14.45, PETEK ob 13.50)
1. ŠENTRUPERT – DRAGA – KAMNJE – HOM – KOSTANJEVICA
2. ŠENTRUPERT – RAVNIK – OKROG – ZALOKA
3. ŠENTRUPERT – BRINJE in VESELA GORA (postajališče pri odcepu za Veselo
Goro) – STRAŽA – TRSTENIK – SRASLE
4. ŠENTRUPERT – HRASTNO – MALI CIRNIK – DOL., GOR. JESENICE
5. ŠENTRUPERT – PRELESJE (Rožna d.) – PRELESJE – BISTRICA – RAKOVNIK –
SLOVENSKA VAS
6. ŠENTRUPERT – HOM II
šolsko leto 2015/16
Stran 22
Publikacija OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert
Hišni red temelji na določilih 31. a člena Zakona o osnovni šoli (Ur.l. RS, št. 81/06, 102/07).
Določila hišnega reda veljajo za učence, vse delavce šole, zunanje obiskovalce in uporabnike šole na
celotnem šolskem prostoru in površinah, ki sodijo v šolski prostor.
OBMOČJE ŠOLE IN POVRŠINE, KI SODIJO V ŠOLSKI PROSTOR
Šolski prostor obsega šolske prostore stavbe na naslovu Šentrupert 57, s telovadnico in pripadajoče
funkcionalno zemljišče: dvorišče in parkirišče pred šolo, prostor ob šoli, v katerega so vključena tudi
parkirišča, prostor za šolo, zgornje in spodnje šolsko igrišče, stari vrtec s teraso in površine igrišča nekdanjega vrtca.
K šoli spada tudi prostor stavbe Vrtca Čebelica in pripadajoče funkcionalno zemljišče: stavba, otroško
igrišče, površine med stavbo šole in vrtca ter parkirišče pred vrtcem.
POSLOVNI ČAS IN URADNE URE
Šola in vrtec poslujeta pet dni v tednu (od ponedeljka do petka):
Redni pouk
Jutranje varstvo za učence 1. razreda
Podaljšano bivanje
Poslovni čas Vrtca Čebelica
od 7.30 do 14.35
od 6.30 do 7.25
od 11.05 do 15.15
od 5.30 do 16.30
Poslovni čas ob sobotah je določen s šolskim koledarjem in LDN. Šolska vrata v času sobotnih dejavnosti
odpre in ob zaključku zaklene hišnik, če ni dogovorjeno drugače. Ravnateljica lahko v izjemnih okoliščinah (primer višje sile, prireditve …) odredi, da šola začasno posluje tudi v soboto, nedeljo, na državni
praznik ali na drug, z zakonom določen prost dan.
Uradne ure v tajništvu in računovodstvu, namenjene poslovanju z uporabniki storitev, so od 7. do 8.
ure.
V času pouka prostih dni se poslovni čas in uradne ure določijo glede na organizacijo dela in organizacijo letnih dopustov.
Pedagoški delavci imajo čas sodelovanja s starši določen z letnim delovnim načrtom šole.
Ravnateljica razporedi delovni čas z določitvijo premakljivega začetka in konca delovnega časa z urnikom za strokovne delavce, za administrativno in tehnično osebje pa z določitvijo ure začetka in konca
delovnega časa.
Ravnateljica sprejema stranke po predhodni najavi, v nujnih primerih ali pomembnih zadevah brez
najave.
UPORABA ŠOLSKEGA PROSTORA
Šolski prostor je namenjen izvajanju VIZ dejavnosti učencev šole, drugih VIZ dejavnosti v organizaciji
izvajalcev na podlagi sklenjene pogodbe ter dejavnosti, ki jih s sklepom določi ustanovitelj. Delovanje
političnih strank in verskih skupnosti v šolskem prostoru ni dovoljeno.
šolsko leto 2015/16
Stran 23
Publikacija OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert
DOSTOP V ŠOLSKE PROSTORE
Glavni vhod v šolo je odprt od 6. ure, odklene ga hišnik.
Vhod v vrtec je odprt od 5.30. ure, ko se začne izvajati program vrtca, odklene ga dežurna pomočnica vzgojiteljice.
Vhod v šolo pri kuhinji je namenjen kuhinjskemu osebju šole.
Telovadnica je odprta v času pouka in šolskih dejavnosti, za popoldanske dejavnosti društev pa se telovadnico odpre 15 minut pred začetkom dejavnosti.
Športne dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci, se lahko pričnejo po 15. uri.
ORGANIZACIJA NADZORA
V šoli in vrtcu je organiziran nadzor, ki preprečuje poškodovanje stavb in naprav ter zagotavlja varnost
osebam.
 Tehnični nadzor
Alarmni sistem je vključen v času, ko ni nihče prisoten v šoli in se sproži ob morebitnem nasilnem
vstopu. Ob sprožitvi se vklopi zvočni signal ter telefonski klic izbrane osebe varovanja.
Protipožarni alarmni sistem bi se vključil v primeru požara ali ob drugem dogodku, ko bi prišlo do
povišanja temperature ali dima. Vključil bi se zvočni alarm in sistem za gašenje ter telefonski klic na
izbrano številko osebe za varovanje.
Osvetlitev zunanjih površin je nameščena pri vhodih v šolo in vrtec.
 Fizični nadzor
Izvajajo ga:
- strokovni delavci (na hodnikih, v garderobah, sanitarijah, na ostalih površinah šolskega prostora v
skladu z urnikom dežurstva),
- hišnik (z obhodi v okolici šole, šolskega prostora),
- čistilke (na hodnikih, v sanitarijah),
- učenci (ob vhodu, na hodnikih, v jedilnici, razredu),
- mentorji dejavnosti (v popoldanskem času).
 Razpolaganje s ključi vhodnih vrat in šiframi alarmnega sistema
Ključ se lahko vroči delavcu šole samo v soglasju z ravnateljico in s podpisom izjave o prejetju.
Razpolaganje s ključi vhodnih vrat in šiframi alarmnega sistema šole in vrtca je določeno s posebnim
Pravilnikom o odgovornosti in varovanju ključev.
 Odgovornost
Za prejeti ključ vsak odgovarja osebno. V primeru izgube ključa mora vsak prejemnik takoj obvestiti
ravnateljico.
Za
tajnost
šifre
alarmnega
sistema
vsak
odgovarja
osebno.
Vsaka zloraba šifre alarmnega sistema in ključev se smatra kot hujša kršitev delovne obveznosti.
UKREPI ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI
Varnost bomo zagotavljali z upoštevanjem sprejetih pravil in z naslednjimi aktivnostmi:

z varovanjem in nadzorom vstopanja v šolo,
šolsko leto 2015/16
Stran 24
Publikacija OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert










s prepovedjo zapuščanja šolskega prostora v času pouka,
z organiziranim varstvom vozačev,
z organiziranim varstvom učencev v času prostih ur,
s prepovedjo uporabe nedovoljenih naprav in pripomočkov,
z izvajanjem različnih dejavnosti z namenom, da učence zavarujemo pred trpinčenjem,
zatiranjem, nadlegovanjem, namernim poniževanjem,
z vajo evakuacije za primer nevarnosti,
z zagotavljanjem preventivne zdravstvene zaščite (omarice prve pomoči, ukrepi v primeru
nezgod ali epidemij …),
z uporabo zaščitnih in varnostnih pripomočkov v skladu s Pravilnikom o varovalni opremi,
z upoštevanjem Pravil požarnega reda
z drugimi ukrepi.
VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE
Šola mora vzdrževati šolski prostor tako, da je zagotovljena varnost učencev, čistoča in urejenost ter
namembnost uporabe.
Učenci skupaj z učitelji skrbijo za urejenost šolskih površin.
Ob koncu učne ure morajo biti pospravljeni vsi uporabljeni učni pripomočki v za to določen prostor.
Skrb za čisto in urejeno okolje:






odpadke ločujemo in jih mečemo v ustrezne košare za smeti,
pazimo,da ne uničujemo šolske lastnine,
skrbimo za higieno v sanitarijah,
toaletni papir in papirnate brisače, vodo in milo uporabljamo namensko,
posebno skrb namenjamo čistemu in urejenemu šolskemu okolju,
ko učenci zapuščajo igrišče ali šolsko dvorišče, dežurni učenec poskrbi, da učenci pripomočke
(žoge idr.) pospravijo za seboj. Isto velja za dneve dejavnosti.
KRŠITVE PRAVIL HIŠNEGA REDA
V primeru, da bo učenec kršil pravila hišnega reda, bo šola kršitev obravnavala v skladu z vzgojnim
načrtom šole.
V primeru kršitve javnega reda in miru bo posredovala policija.
OBVEŠČANJE
Ta hišni red se objavi na oglasni deski šole in spletni strani šole. Objavljen je tudi v Publikaciji šole.
VELJAVNOST
Hišni red je sprejela ravnateljica šole in začne veljati s 1. septembrom 2014.
šolsko leto 2015/16
Stran 25