Vabilo na delavnice za pripravo strategije lokalnega razvoja LAS V

RRA seveme Priruorske
Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica
LAS V OBJEMU SONCA
Stevilka: 540/2015Datum : 31. 8. 2015
VABILO
Vabimo vas na delavnice za pripravo strategije lokalnega razvoja (SLR)
LAS V OBJEMU SONCA- priloznost za financiranje projektov skupnega lokalnega razvoja
LAS V OBJEMU SONCA bo deloval na obmocju obcine Brda, mestne obCine Nova Gorica (brez naselja
Nova Gorica}, obcine Mi ren-Kostanjevica, obCine Rence-Vogrsko in obcine Sempeter-Vrtoj ba.
Delavnice bodo potekale v stirih razlicnih terminih in sicer po tematskih podroCjih ukrepanja:
•
v torek, 8. septembra 2015, ob 14.00 uri - tematsko podrocje ukrepanja: ustvarjanje delovnih
mest;
•
v sredo, 9. septembra 2015, ob 14.00 uri - tematsko podrocje ukrepanja : varstvo okolja in
ohranjanje narave;
• v torek, 15. septembra, ob 17.00 uri- tematsko podrocje ukrepanja: vecja vkljucenost mladih,
•
zensk in drugih ranljivih skupin;
•
v sredo, 16. septembra 2015, ob 14.00 uri - tematsko podrocje ukrepanja: razvoj osnovnih
storitev.
Vse delavnice bodo potekale v Zeleni dvorani na Mestni obcini Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1,
5000 Nova Gorica.
Za zeleno je, da se udelezite delavnice za tisto tematsko podrocje ukrepanja, ki je za vas kljucno pri
zasledovanju vasih ciljev in resevanju vasih razvojnih potreb .
' .11
Program delavnice:
1. Predstavitev pristopa »Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost« - CLLD in vloga lokalne akcijske
sku pine - LAS;
2. Dolocitev glavnih ciljev, tematskih podrocij ukrepanja in vrst ukrepov;
3. Oblikovanje predlogov operacij (projektnih predlogov) za umestitev v SLR, predstavitev navodil
za izpolnjevanje obrazca za predlozitev predlogov operacij .
lzvaj alec: RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o . Nova Gorica: Fabijana Medvescek in Tina Gerbec
Dodatne informacije:
RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica : Fabijana Medvescek al" Tina Gerbec: telefon : 05/330 66
81, e-posta: fabijana [email protected] .si.
Trg Ed va rd a KJrd eljJ 3
5000 Nova Gorica, Slovenija