13. redna seja Sveta Zavoda

Ljubljana, 9. 2. 2015
Številka: IZP 1–67 /15
*winword2014
TT
Svet_13RED_170215_vabilo.doc
SVET ZAVODA
SVET ZAVODA RS ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO:






Sebila BAJRIĆ
prof. dr. Milan ČIŽMAN
mag. Valter DROZG
Robert KOJC
Sašo LENARČIČ
Biserka POGAČAR
Vabilo na 13. redno sejo Sveta ZTM
Spoštovani,
po predhodnem dogovoru vas vabim, da se udeležite 13. redne seje Sveta Zavoda RS za
transfuzijsko medicino, ki bo v torek, 17. februarja 2015 ob 15:30 v knjižnici ZTM.
Na seji bom predlagala sledeči dnevni red:
Potrditev usklajenega zapisnika 12. redne seje (16. 12. 2014)
Poročilo o realizaciji sklepov Sveta ZTM
Poročilo o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev s stanjem na dan 31. 12. 2014
(inventurni elaborat)
4. Nabava medicinske opreme
5. Predlog izredne nabave vozila za terenske krvodajalske akcije
6. Kadrovske zadeve:
1.
2.
3.
a)
b)
c)
d)
7.
8.
sklenitev avtorske pogodbe – predavanja iz transfuzijske medicine
sklenitev podjemne pogodbe – vaje iz transfuzijske medicine
soglasje k višini bruto zneska za študentsko/dijaško delo v letu 2015
sklenitev pogodbe o zaposlitvi – 2 x
Razno
Pobude in vprašanja
Lepo vas pozdravljam,
prof. dr. Vladka ČURIN ŠERBEC, univ. dipl. kem.,
predsednica Sveta ZTM, l. r.
Vabljeni:







dr. Danijel STARMAN, univ. dipl. ekon., direktor ZTM od 16.12.2014
Sašo PETERLIN, univ. dipl. ekon., v. d. direktorja ZTM do 16.12.2014 in vodja SEF ZTM do 29. 1. 2015
izr. prof. dr. Primož ROŽMAN, dr. med., strokovni direktor ZTM
Zvonko NAGODE, dipl. zn., pomočnik dir. za področje zdravstvene nege
Iztok KRUMPAK, univ. dipl. prav., vodja Službe za pravne in kadrovske zadeve ter Službe za servisne dejavnosti ZTM
mag. Natalija LAMPREHT, prof. soc. pedag., odnosi z javnostjo
predstavniki sindikatov ZTM:
– prim. Irena BRICL, dr. med. (Sindikat FIDES)
– Judita BALAŽIC ŠTRUCL, dipl. ekon. (Sindikat KNSS-Neodvisnost)
– Cvetka DOBOVŠEK, med. ses. (Sindikat Pergam-Florence)
– dr. Tadeja DOVČ DRNOVŠEK, univ. dipl. biol. (Sindikat Pergam-UKC LJ)
– Stanislava ŽLEBNIK, dipl. med. ses. (Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije)
– Nadja SIMČIČ, dipl. med. ses. (Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije)