1. letnik (plačilo na 3 obroki)

Na podlagi 354. člena Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM – UPB 11, Ur. l. RS, št. 44/2015) in 28.
člena Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru št. N 19/2010-41 AG - UPB
2 z dne 26. 5. 2014 in Sprememb in dopolnitev Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na
Univerzi v Mariboru št. N 19/2010-41 AG z dne 11. 5. 2015, skleneta
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ul. 15, 2000 Maribor, ki jo zastopa
dekanica, izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar (dalje:
UM FZV)
Davčna št.: SI71674705
in
Ime in priimek študenta
Naslov
EMŠO
Davčna št.
izredni študent 1. letnika podiplomskega magistrskega študijskega programa 2. stopnje
Management v zdravstvu in socialnem varstvu
(v nadaljevanju: študent)
P O G O D B O št. ________ -15/16
o izvedbi organiziranega izrednega študija in načinu plačevanja stroškov izobraževanja v študijskem
letu 2015/2016
I.
V tej pogodbi se izrazi, ki se nanašajo na osebo in so zapisani v moški slovnični obliki, uporabljajo kot
nevtralni za ženski in moški spol.
II.
UM FZV se obvezuje, da bo:
1. v skladu z akreditiranim študijskim programom za vse učne enote vpisanega letnika organizirala
in izvedla predavanja, vaje, konzultacije in druge izobraževalne oblike izrednega študija,
2. v skladu z učnimi načrti ter pravilniki Univerze v Mariboru izvedla preverjanja znanja in omogočila
napredovanje po študijskem programu,
3. omogočila uporabo infrastrukture, dostop do ustrezne literature, laboratorijske in druge opreme
za opravljanje študijskih obveznosti ter znanstveno-raziskovalnega dela,
4. v skladu z akreditiranim študijskim programom študente vključevala v raziskovalne in razvojne
projekte in programe fakultete,
5. pravočasno in na ustrezen način obveščala o kraju in času izvajanja vseh oblik izobraževalnega
procesa, o govorilnih urah visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter o drugih zadevah, povezanih s
študijem,
6. redno spremljala kakovost izvedbe študijskega programa in uvajala izboljšave.
III.
Študent se zavezuje, da bo:
1. redno opravljal obveznosti, določene z akreditiranim študijskim programom,
2. upošteval veljavne predpise Univerze v Mariboru,
3. redno plačeval šolnino in druge prispevke v skladu z Navodili o prispevkih in vrednotenju stroškov
na Univerzi v Mariboru, št. N 19/2010-41 AG – UPB 2 in Spremembami in dopolnitvami Navodil o
prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru št. N 19/2010-41 AG ter veljavnim
cenikom Univerze v Mariboru,
4. sproti obveščal pristojni referat fakultete o morebitni spremembi bivališča, zaposlitve in o drugih
spremembah, ki bi lahko vplivale na izvajanje te pogodbe.
IV.
Študent je seznanjen z določilom, da je dolžan plačati šolnino v skladu s splošnimi pogoji plačevanja
šolnin in prispevkov za študij na Univerzi v Mariboru ter z izstavljenimi računi, ki mu jih izda UM FZV.
V.
Upravni odbor Univerze v Mariboru je na 13. redni seji dne 12. 6. 2015 za študijsko leto 2015/2016
potrdil šolnino za 1. letnik podiplomskega magistrskega študijskega programa 2. stopnje
Management v zdravstvu in socialnem varstvu v višini 2.652,00 EUR.
Študent lahko šolnino za študijsko leto 2015/2016 poravna v 3 obrokih, in sicer:
1. obrok v višini 884,00 EUR (potrebno poravnati v roku 8 dni od izdaje računa),
2. obrok v višini 884,00 EUR (potrebno poravnati v roku 150 dni od izdaje računa oziroma
najkasneje do 19. 2. 2016),
3. obrok v višini 884,00 EUR (potrebno poravnati v roku 270 dni od izdaje računa oziroma
najkasneje do 20. 6. 2016).
Obročno odplačevanje šolnine poteka v skladu s sklepi Poslovodnega odbora Univerze v Mariboru
Fakultete za zdravstvene vede.
VI.
Študent je, skladno s to pogodbo, dolžan plačati stroške izobraževanja za celotno študijsko leto
2015/2016 – šolnino in brez upravičenega razloga ne more biti oproščen plačila šolnine tudi, če pred
pričetkom študijskega procesa ali med študijskim letom zaprosi za izpis ali enostransko prekine študij.
V primeru, da obstoji upravičen razlog in se študentu odobri nepreklicen izpis iz Univerze v Mariboru,
o čemer odloča na prošnjo študenta, skladno s 354. členom Statuta Univerze v Mariboru dekan UM
FZV, je študent dolžan plačati del šolnine. Če se nepreklicno izpiše iz Univerze v Mariboru pod
pogojem, da ima za to upravičen razlog je v takšnem primeru dolžan plačati ustrezen del šolnine, in
sicer:

20 % šolnine, če se izpiše do 31. 10. tekočega študijskega leta,

50 % šolnine, če se izpiše do 31. 12. tekočega študijskega leta,

100 % šolnine, če se izpiše po 1. 1. tekočega študijskega leta.
2
V primeru, da dekan UM FZV ugotovi, da ne obstoji upravičen razlog za izpis oziroma študent
neupravičeno prekine študij v nasprotju z določbami te pogodbe, je dolžan plačati odškodnino
Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti ali
zaradi enostranskega odstopa od pogodbe.
Vlogo iz 2. odstavka te točke mora študent podati pravočasno v rokih kot jih določa 2. odstavek te
točke, pri tem pa ni pomemben datum odločitve dekana. Če je dekan odobril upravičene razloge na
osnovi dokazil, ki jih je predložil študent, se šteje, da se je le-ta izpisal z dnem vložitve vloge oziroma
do enega izmed datumov, ki je določen v 2. odstavku te točke, glede na čas, ko je bila vložena prošnja
študenta. V primeru, da dekan ugotovi, da ne obstoji upravičen razlog, je študent dolžan plačati
šolnino skladno s sklenjeno pogodbo. V primeru, da študent šolnine ni plačal pa je dolžan plačati
odškodnino skladno z določbami te pogodbe.
Odškodnina se določi tako, da se ugotovi razlika v višini neplačane šolnine za študijsko leto, za katero
je sklenjena pogodba (IV. točka te pogodbe).
V primeru, da ima študent pravico do obročnega plačila šolnine in je del obrokov plačal, je Univerza v
Mariboru upravičena terjati od njega zgolj razliko do preostalih obrokov, ki pomenijo znesek šolnine,
ki je študent ni plačal – ta razlika pa pomeni dogovor o plačilu pogodbene odškodnine vse do polne
višine šolnine v primeru enostranskega odstopa ali neizpolnitve te pogodbe ali drugačnega ravnanja s
strani študenta, ki je v nasprotju s to pogodbo, ki ga povzroči ali za katerega je odgovoren oziroma
izhaja iz sfere izrednega študenta.
V primeru, da je študent plačal šolnino skladno s IV. točko te pogodbe, Univerza v Mariboru ni
upravičena zahtevati še plačila odškodnine. Upravičena pa je, v primeru zamude s plačilom obroka ali
v primeru neplačila obroka šolnine oziroma šolnine v celoti, zaračunati zakonske zamudne obresti od
vsakega zapadlega obroka šolnine, glede na roke, ki pričnejo teči v rokih kot so določeni v točki IV. te
pogodbe, pri čemer obresti tečejo vse do poplačila zapadle šolnine (tudi obrokov šolnine) ali do
plačila odškodnine, skladno z določbami te pogodbe.
V primeru spora je obstoj upravičenega razloga dolžan študent dokazati, na osnovi ustrezne
dokumentacije in drugih dejstev, ki omogočajo ugotovitev, da gre v konkretnem primeru za
upravičen razlog na strani študenta. V primeru, da tega študent izrednega študija ne dokaže se šteje,
da upravičen razlog ni podan.
V primeru, da je študent poravnal celotno šolnino le-ta ni upravičen do vračila oziroma znižanja ne
glede na razlog, če je vložil vlogo po 1.1. tekočega študijskega leta, ker se šteje, da je skladno s to
pogodbo izvajala študijske obveznosti in da se izpisuje po 1.1. tekočega študijskega leta. Morebitne
upravičene izjeme lahko odobri dekan UM FZV, smiselno pravilom iz te pogodbe, vendar pa zahtevek
oziroma vloga za oprostitev plačila šolnine oziroma zmanjšanje šolnine po tem roku, ne glede na
razlog, ni več upravičena in študent tudi ni upravičen predlagati vrnitev plačane šolnine oziroma je
dolžan obroke šolnine oziroma ustrezen del šolnine, ki ga dolguje, plačati skladno s to pogodbo. Če
tega ne stori, pa je zavezan plačati, skladno z določbami te pogodbe, dogovorjeno odškodnino.
VII.
V primeru nepravočasnega plačila šolnine in drugih študijskih obveznosti se študentu, v skladu s
pravili civilnega prava, zaračunajo zakonite zamudne obresti od zapadlega zneska, neplačnika pa se
opozori na zapadle neporavnane obveznosti.
3
Študentu neplačniku se za čas do plačila onemogoči uporaba določenih storitev Univerze v Mariboru
skladno z Navodili o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru št. N 19/2010-41 AG –
UPB 2 in Spremembami in dopolnitvami Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v
Mariboru št. N 19/2010-41 AG ter posebnimi določili članice. V primeru, da neporavnane zapadle
obveznosti niso poravnane niti v roku, navedenem na drugem opominu in skupaj presegajo znesek, ki
ga vsako leto ob potrjevanju cenika določi Upravni odbor UM, Univerza v Mariboru takšnim
študentom onemogoči pristop k različnim izpitom in zaključnemu delu, vpis v višji letnik na isti članici,
prehod na drugo članico Univerze v Mariboru ipd.
Po plačilu zapadlih obveznosti se študentu najkasneje v roku 5 delovnih dni znotraj rednih
avtomatskih obdelav podatkov ponovno omogoči uporaba storitev, ki so mu bile onemogočene, oz.
pristop k opravljanju obveznosti v zvezi s študijem na UM.
VIII.
V primeru neplačila šolnine, dela šolnine ali če študent prekine študij v času trajanja letnika in ne
plača dela šolnine, se študenta oz. njegovega poroka izterja za zapadle neporavnane obveznosti do
Univerze v Mariboru v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja izvršbo in zavarovanje.
S podpisom izjave poroka v znesku iz V. člena te pogodbe je kot porok pristopil/a
…………………………………………………………………..……………………….., rojen/a ……………………………………………...,
s stalnim bivališčem ……………………………………………………………………………, EMŠO:……………………………., ki
subsidiarno jamči za poravnavo obveznosti v primeru, da študent ne bo poravnal vseh zapadlih
obveznosti tudi po posredovanih opominih ali ob izpisu iz študijskega programa. Podpisana in
overjena izjava poroka je priloga te pogodbe.
IX.
Ne glede na prejšnja določila je študent dolžan poravnati vse finančne obveznosti, nastale v zvezi z
njegovim študijem, najkasneje do dneva diplomiranja ali do prejema izpisnice z Univerze v Mariboru.
X.
Vse spremembe in dopolnitve k tej pogodbi bosta pogodbeni stranki uredili s sklenitvijo aneksa.
XI.
Stranki bosta poskušali vse spore, ki bi nastali iz te pogodbe, reševati sporazumno. V kolikor to ne bi
bilo mogoče, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče v Mariboru.
XII.
Pogodba je sklenjena do izteka študijskega leta, to je do 30. 9. 2016.
4
XIII.
Ta pogodba je napisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en
izvod.
V Mariboru, dne ____________
Študent
___________________________
Dekanica
Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske)
Majda Pajnkihar
_________________________________
Priloga:
- izjava poroka.
5