Vsi formalni postopki glede izdelave zaključnega dela (diplomskega

NAVODILA ZA IZDELAVO ZAKLJUČNIH DEL NA BOLONJSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH
Vsi formalni postopki glede izdelave zaključnega dela (diplomskega dela na prvi in magistrskega dela na
drugi stopnji študija) so opredeljeni v Pravilniku o študiju na I. in II. stopnji na UL FGG (členi od 83.–109.),
oblika samega zaključnega dela pa v Navodilih za oblikovanje visokošolskih del na Fakulteti za gradbeništvo
in geodezijo in navajanje virov. V nadaljevanju navajamo nekatera dodatna pojasnila, ki v omenjenih
dokumentih niso zajeta.
Visokošolski strokovni študij prve stopnje (Operativno gradbeništvo in Tehnično upravljanje nepremičnin)
– naloge so po obliki, obsegu in vsebini primerljive z diplomskimi nalogami predbolonjskih visokošolskih
strokovnih študijev, vezane trdo v umetno usnje.
Magistrski študij druge stopnje (Gradbeništvo, Stavbarstvo, Prostorsko načrtovanje, Geodezija in
geoinformatika, Okoljsko gradbeništvo) – naloge so po obliki, obsegu in vsebini skladne z diplomskimi
nalogami predbolonjskih univerzitetnih študijev, vezane trdo v umetno usnje.
Univerzitetni študij prve stopnje
Diplomska naloga naj vsebinsko in po obsegu izgleda podobno kot tehnično poročilo ali daljši strokovni
članek.
Vezana je v brošuro s plastično prvo stranjo, tako da je notranja prva stran istočasno naslovnica diplomske
naloge (izjema je prvostopenjski študij Geodezija in geoinformatika, kjer se naloga še vedno veže trdo v
umetno usnje).
Obseg se omeji navzdol na 15 strani, navzgor pa na 35 strani (izjema je študij VOI, za katerega omejitev
navzgor ne velja).
Zahtevnost dela mora biti odmerjena tako, da ga študent lahko opravi v 90 dneh.
POSEBNOSTI POSTOPKA PRIJAVE NA ZAGOVOR ZA ŠTUDENTE, KI ŽELIJO ŠTUDIJ KONČATI V MESECU
SEPTEMBRU IN S TEM ZAGOTOVITI, DA SE JIM PRED VPISOM NA DRUGO STOPNJO STATUS ŠTUDENTA
NE PREKINE (Velja od junija 2015)
Zagovor diplomske naloge se lahko izvede, ko je študent opravil večino drugih s študijskim programom
predpisanih obveznosti, kljub temu, da še ni vseh rezultatov izpitnih rokov. Ko študent od mentorja prejme
s podpisom potrjen obrazec št. 1, da je diplomska naloga primerna za zagovor, še pred vezavo zaključnega
dela predloži delo Knjižnici UL FGG. Delavci knjižnice v največ treh dneh od predložitve preverijo, ali je delo
pripravljeno skladno z Navodili za oblikovanje zaključnih izdelkov študijev na UL FGG in navajanje virov ter
avtorju, mentorju in somentorju pošljejo elektronsko obvestilo o ustreznosti ali obvestilo s predlogi za
spremembe in popravke. Ko delavci knjižnice določijo UDK vrstilce, se študent lahko prijavi na zagovor
diplomskega dela.
V mesecu juniju veljajo že objavljeni datumi:
VLOGA (OBRAZEC 2) + IZJAVA MENTORJA DO 5. 6. 2015 / ODDAJA DIPLOMSKIH NALOG DO 12. 6. 2015.
Zaradi pričakovane gneče zagovorov v septembru prosimo čim več študentov, da po možnosti zagovarjajo
zaključno delo že v juniju ali juliju.
V mesecu juliju in septembru se študent prijavi na izpitni rok preko spletnega referata na enak način kot
poteka prijava na vse ostale izpitne roke.
V mesecu juliju bodo zagovori 9. 7. 2015 in 14. 7. 2015 in v mesecu septembru vsak torek in četrtek. V
Referat za študijske zadeve UL FGG mora študent po prijavi (in vsaj 4 dni pred razpisanim izpitnim rokom)
oddati s strani mentorja potrjen obrazec št. 1 in dve fotografiji (na hrbtni strani naj bo navedeno ime,
priimek in vpisna številka) ter potrdilo knjižnice o izpolnjenih obveznostih (vrnjeno vse gradivo, dokončno
oblikovano zaključno delo). Kandidat poskrbi za naslovnico (s pomočjo pripravljenega obrazca jo oblikuje
sam) in za vezavo ustreznega števila izvodov zaključnega dela (mentor, somentor, 1 x knjižnica, izvodi
zase) z originalnimi podpisi avtorja, mentorja in po možnosti tudi somentorja. Vezane izvode (tudi osebne,
katere prejme po zagovoru) zaključnega dela in dva izvoda CD-ja odda študent mentorju. V Referatu za
študijske zadeve po končanem zagovoru izvode opremijo s številko zaključnega dela, žigom in datumom
zagovora ter ustrezno število tiskanih izvodov in zgoščenk posredujejo knjižnici.
ORGANIZACIJA ZAGOVOROV DIPLOMSKIH DEL
Zagovori bodo potekali sproti, kot bodo diplomanti pripravili vezana diplomska dela in se prijavili na izpitni
rok. Študent se na zagovor prijavi vsaj 4 dni pred razpisanim rokom in opravi vse obveznosti (odda potrjen
obrazec 1 in odda vezane in elektronske oblike naloge mentorju). Vabila na zagovore bo Referat za
študijske zadeve posredoval preko spletne strani UL FGG in po e-pošti mentorju, somentorju, članom,
predsedniku diplomske komisije in seveda študentu, v kolikor ima njegove kontaktne podatke (e-pošta),
vsaj dva dni pred zagovorom.
Na zagovoru diplomske naloge predsednik komisije najprej predstavi študenta ter najavi temo diplomske
naloge. Študent v 10 min predstavi svojo diplomsko nalogo. Člani komisije zastavijo študentu vprašanja, ki
so povezana s temo diplomske naloge. Vprašanja s področja teme diplomske naloge lahko postavljajo tudi
poslušalci v avditoriju. Predsednik komisije lahko vprašanje zavrne. Študent odgovarja na vprašanja sproti.
Celoten zagovor lahko traja največ 30 minut. Praviloma bodo zagovori potekali v predavalnicah, zaporedno
več diplomantov.
Po zagovoru komisija odloči in razglasi zgolj oceno diplome (ločeno delo in zagovor), medtem ko se
zaključna ocena študija določi naknadno in se po zagovoru ne razglasi, prav tako se ne razglasi pridobljeni
strokovni naslov, saj nekateri v času zagovora še ne bodo imeli zaključenih ocen vseh izpitov. Uradni datum
zaključka študija za vse študente, ki bodo do konca septembra opravili vse predpisane obveznosti (vsi izpiti
in zagovor diplomskega dela), je 30. 9. 2015, po tem datumu boste lahko prejeli začasna potrdila o
končanju študija.
GLAVNI CILJI IN RAZLOGI SPREJETIH NOVOSTI SO:
- omogočiti študentom ohranitev statusa študenta pri prehodu s prve stopnje študija na drugo
stopnjo (brez prekinitve),
- omogočiti organizacijo velikega števila diplom v kratkem času (september),
- ob tem zagotoviti kakovost diplomskih nalog, s tem da mentor lahko dobro pregleda vse diplomske
naloge svojih diplomantov,
- motivacija študentov za nadaljevanje študija na drugi stopnji,
- spodbujanje študentov, da v nalogi na kratko opišejo predvsem rezultate lastnega dela in manj
povzemajo navedbe drugih avtorjev.