The Lifetime Project

‫בס"ד‬
‫שבת פרשת‬
‫נח‬
Beis Medrash Ahavas Shalom
HaRav Avraham Baruch Zachariash, Sh’lita, Rav
Oct 24/25 ‫ התשע״ה‬,‫א׳ חשון‬
Lifecycles
From The Rav’s Desk
The Lifetime Project
Condolences to Rebbetzin Zachariash on the
loss of her uncle Haim Freeman.
‫נ ַֹח ִאישׁ ַצ ִדּיק ָתּ ִמים ָהיָה ְבּדֹר ָֹתיו‬
(‫ט‬:‫)בראשית ו‬
We are standing after the yo mim
nora’im, charged with emuna and
bitachon in HaKadosh Baruch Hu. As we
now look at Noach, ish tzad ik tamim
b’dorosav, who tried to influence those
around him to lead a proper life by
following in the way of hashem. Yet,
he was not successful. Not even
ONE person was affected by his
effort. We ask ourselves “Why?
What was lacking? What went
wrong?”
‫ַה ּ ָמקוֹ ם ינ ֵַחם ֶא ְתכֶ ם ְ ּבתוֹ ך ְש ָאר אֲ ֵב ֵלי ִציוֹ ן וִירו ָּש ָליִם‬
The Return of “Normal” Time
Remember to set your clocks back one hour
before going to bed Motza’ei Shabbos, as
“summer time” ends Sunday at 2am.
More Time Changes
Be excited
about
being
Torahtrue Jews
I would like to offer a possible
explanation: Chazal compare Noach
to Avraham, those say that if he had
been in a generation of Avraham, he
would have been insignificant
(Rashi quotes chazal: ‫ואילו היה בדורו של‬
‫)אברהם לא היה נחשב לכלום‬. How could
we understand a person that
HaKadosh Baruch Hu calls a “Tzaddik,”
but
Chazal
refer
to
as
“insignificant.”
The
simple
understanding is comparatively (e.g.
Noach was a tzad d ik compared to
the men of his generation, but would not be a tzad d ik
compared to the men of Avraham’s generation), but that
also needs an explanation, because being a “tzaddik” is
unbelievably far removed from being “‫כלום‬.”
Avraham Avinu’s spent his life in an energetic quest to
convert all people to the belief of monotheism—and he
was successful, bringing them to Hashem in droves.
Where did his success lie, and where did Noach’s failure
lie? The answer to the question, I think, is found in
understanding what it means not only to believe, but to be
excited in what one is doing. Avraham Avinu did not need
any signs from Hashem to reach out to the masses. Thus
he was successful. Noach, on the other hand, though he
was a tzad d ik , he was lacking that enthusiasm to affect
people. Therefore, possible he was no successful.
This Shabbos is a “world class” Shabbos, our opportunity
to reach out and affect others. We should learn from
Avraham Avinu’s example not only to go through the
motions, but to actually be excited about being Torah-true
Jews as the children of Avraham, we will definitely reap
success.
One should try to complete Mincha before sunset.
Unfortunately, m incha has been running late many tmes
on Friday afternoons in our kehilla. Therefore, with the
Rav’s approval, the Vaad has changed the time of mincha
on Friday to 18 minutes before shekiah instead of 17
minutes. Hopefully this will be sufficient time.
Also, as the new winter zman is beginning, there will not
be a maariv at 20:00. However, we will continue mincha at
20 minutes before shek iya and maariv at 20 minutes after
shekiya. Both of this minyonim will take place in the new room,
and not in the main shul. NOTE: The vaad is
experimenting with new minyonim at these times due to
the availability in the new room, but may withdraw the
minyonim subject to demand.
Finally, Mincha Gedola will now start at 12:45 Su-Th
(12:30 Fr) throughout the winter.
Shabbos Schedule Parshas Noach
‫לוח שבת פרשת נח‬
‫ערב שבת‬
Erev Shabbos
Mincha 2
17:43
Sh’kia
18:01
‫מנחה‬
‫הדלקת נרות‬
‫מנחה‬
‫שקיעה‬
Hashkafa - HaMabit
7:45
‫ המביט‬- ‫שיעור בהשקפה‬
Brachos
8:00
Shochane Ad
8:25
Latest Shema – M. A.
8:52
‫ברכות‬
‫שוכן עד‬
‫סוף זמן ק"ש למג"א‬
‫סוף זמן ק"ש לגר"א‬
‫מנחה א׳‬
‫אבות ובנים‬
‫מנחה ג׳‬
‫שקיעה‬
‫מעריב א׳‬
‫מעריב ב׳‬
Mincha 1
Candle Lighting
13:30
17:21/17:41
‫יום השבת‬
Shabbos Day
Latest Shema – G’ra
9:37
Mincha 1
13:30
Avos u’Banim
16:15-17:15
Mincha 2
17:15
Sh’kia
18:00
Ma’ariv 1
18:37
Ma’ariv 2
19:00
‫הפרויקט נצחי‬
(‫ט‬:‫נ ַֹח ִאישׁ ַצ ִדּיק ָתּ ִמים ָהיָה ְבּדֹר ָֹתיו )בראשית ו‬
‫אנחנו עומדים כרגע לאחר הימים הנוראים – טעונים אמונה ובטחון‬
"‫ תמים היה בדורותיו‬,‫ כשנסתכל על נח ה"איש צדיק‬.‫בבורא עולם‬
.‫שנסה להשפיע על אחרים לעבוד את הבורא‬
? ‫ נשאל את עצמינו – למה‬.‫ אבל לא הצליח‬,‫נסה‬
? ‫מה חסר לנח ולמפעל הקירוב לבבות שלו‬
‫אפשרות אחת היא כך – חז"ל משווים בין נח‬
‫ יש מרבותינו שאומרים שאילו‬.‫לאברהם אבינו‬
.‫היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום‬
‫איך נביו מאמר חז"ל זה ?! הרי הקב"ה העיד‬
"‫עליו שהוא צדיק – הדרך מ"צדיק" ל"כלום‬
? ! ‫היא ארוכה מאוד‬
– ‫אברהם אבינו עסק כל חייו בקירוב לבבות‬
‫ נשאל את עצמינו מהיכן נבעה‬.‫עסק והצליח‬
‫הצלחתו ? ואיך משתווה הצלחתו לעומת כשלונו‬
‫של נח ? ייתכן שהתשובה היא לא רק להאמין‬
.‫בבורא עולם ובעבודתו אבל גם להתרגש מזה‬
‫אברהם אבינו הדביק אחרים על ידי הרגש‬
‫והדבקות שלו בקב"ה אבל נח לא התרגש ולכן‬
.‫לא השפיע‬
‫השבת הזאת היא ”שבת עולמית“ – הזדמנות להושיט יד ולהשפיע על‬
‫ בואו ונלמד מאברהם אבינו – לא רק לבצע את המצוות באופן‬.‫אחינו‬
‫טכני – אלא לתת לאש הרגש לבעור גבוה בתוכינו – ובעז"ה נראה‬
.‫הצלחה רבה‬
‫אלא‬
‫לתת‬
‫לאש‬
‫הרגש‬
‫לבעור‬
‫גבוה‬
‫בתוכינו‬
Avos uBanim
Avos uBanim on Shabbos 16:15-17:15.

Boys aged 3-7 learn for 30 minutes.

Boys aged 7+ learn for 60 minutes.
‫הצטרף עם קהילת אהבת שלום כדי להתחיל ולסיים את כל מסכת ראש השנה‬
!20:30 ‫ סיום‬.19:30 -‫ החל מ‬.‫במוצאי שבת‬
You have an extra hour due to the end of Daylight Saving
Time…What better way to spend this time than learning
and having a siyum?
Details:

Just before 19:30 show up at Ahavas Shalom with a
Mesechta Rosh Hashanah (we will have individual
pages from www.e-daf.com if you don’t have).
Pick a Daf to learn.
Find a chavrusa (you can also learn alone) .
Learn your Daf (You can learn more than one) and
complete it by 20:29.
At 20:30 the Rav will lead us in the HADRAN for
Meschta Rosh Hashanah, and we will go home
knowing that as a kehilla we had a major
accomplishment on this night!
Weekday
times until
Parshas Lech
Lecha
*New Room
‫(ו׳‬Fri)
‫(ה׳‬Thu)
‫סעודה שלישית‬
Open to all: Men, Women and Children
Starting after the 2nd mincha
(approximately 17:40)
Shabbos Kiddush
The Chasan Breishis Eliyahu Jacobs
invites the entire kehilla to a gala
SHABBOS ROSH CHODESH Kiddush,
immediately
following
davening
Shabbos morning.

The holidays are behind us and the new zman is about to
begin. Join the Ahavas Shalom Kehilla as we start and
finish the entire Mesechta ROSH HASHANAH on
Motza’ei Shabbos. Starting at 19:30. Siyum at 20:30!

You’re Invited!
Donations
Start the Year with Rosh Hashanah



Seudah
Shelishis
The
Shabbos
Project
‫(ד׳‬Wed)

Thank you to Avi Kehat for donating siddurim
and seforim.
Thank you to Jack Kalla for donating to the
otzar seforim.
NEW! Chassidus Chabura
This past Thursday was the first
meeting of a new English
chabura for men led by Reb
Chaim Shmuel Twerski, the
grandson of Rabbi Dr. Abraham
Twerski. The chabura will be a
place for chabura members to
give and get chizuk and to explore themes in chassid us,
hashkafa, and avoda.
The shiur will take place at approximately 21:15 in the
Ezras Nashim (Maariv at 21:00).
Want to find out more? Download the first Chabura from
the Ahavas Shalom audio store at:
store.ahavasshalom.org.
‫(ג׳‬Tue)
‫(ב׳‬Mon)
‫(א׳‬Sun)
‫יום‬
‫שחרית‬
‫מנחה‬
‫מעריב‬
06:20,07:15, 08:15
06:20,07:15, 08:05
06:20,07:15, 08:05
06:20,07:15, 08:05
06:20,07:15, 08:05
06:20,07:15, 08:05
12:30,16:36
13:00, 15:15, 16:35*
13:00, 15:15, 16:36*
13:00, 15:15, 16:37*
13:00, 15:15, 16,38*
13:00, 15:15,16,39*
17:15*, 19:00,21:00
17:16*, 19:00,21:00
17:17*, 19:00,21:00
17:18*, 19:00,21:00
17:19*,19:00,21:00
HaRav Avraham Baruch Zachariash, Sh’lita, Rav
052-763-5938
Lev Seltzer, Chairman
[email protected] 02-999-8923
Please do not read during Tefillah or Kriyas Hatorah
Please keep the sanctity of this bulletin
Main Ahavas Shalom list: [email protected]
Address: 33 Nachal Lachish, Ramat Beit Shemesh, Israel
www.ahavasshalom.org
‫זמנים‬
‫לימי חול‬
‫עד שבת‬
‫פרשת לך‬
‫לך‬
‫*חדר חדש‬
Newsletter Contact: Send your lifecycle events, news,
comments,
etc.
to
[email protected]
Remember: If we don’t know about your event, we can’t
publish it!
‫נא לא לקרוא את העלון באמצע התפילה או בקריאת התורה‬
‫נא לשמור על קדושת הדף‬