Študijski in izpitni red - kmtm

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
VOZILA (055)
PA-3L-SOV
2014/2015
Napotki za uspešno delo na predavanjih in vajah
Predavanja:
Vaje:

prof. dr. Ivan Prebil, Fakulteta za strojništvo (FS), soba 503
doc. dr. Samo Zupan in dr. Miha Ambrož
oba FS, soba III/5 in lab. Jamova c. 12
Prisotnost na predavanjih in na vajah se preverja in je pogoj za priznanje frekvence
Vaje:
1. Splošno

Prisotnost na vajah je obvezna po statutu FS in se redno beleži. Dovoljen je izostanek do 2-krat v
semestru z osebnim ustnim opravičilom, če je mogoče že pred predvidenim izostankom, sicer pa čim
prej. Prisotnost na laboratorijskih vajah (L2) je obvezna, priznana so le pisna opravičila.

Večkratne izostanke opravičimo le na osnovi pisnega (zdravniškega) dokazila oz. potrdila o vzroku
izostanka zaradi višje sile. Brez zahtevane prisotnosti v tem semestru vaj ni mogoče opraviti!

Izostanek na vaji študenta ne opraviči pri izpolnjevanju sprotnih obveznostih (oddaja vaj, preverjanje
znanja), ki so najavljene za ta termin. Najavljene obveznosti mora izpolniti naknadno, čim prej in po
dogovoru s svojim asistentom!

Študenti s posebnimi statusi (vrhunski športniki …), kjer se različne obveznosti na različne načine
križajo, morajo svoj poseben status dokazati z ustreznim dokumentom in se morajo takoj v začetku
semestra posamično DOGOVORITI z nosilcem predmeta oz. s svojim asistentom o načinu
opravljanja svojih obveznosti in o rokih za izpolnitev svojih obveznosti.

Na vajah mora biti študent pripravljen oziroma seznanjen s predavano snovjo in mora imeti zahtevane
pripomočke in literaturo, sicer se lahko šteje, kot da ni prisoten. Delo oziroma nedelo na vajah se
upošteva pri končni oceni vaj.
2. Termini in prostori, v katerih bodo potekale vaje

Vaje bodo potekale v predavalnicah in laboratorijih v terminih, kakor so oziroma bodo objavljeni v
veljavnem urniku oziroma kot bo sproti dogovorjeno med semestrom.

V računalniški učilnici III/5, kjer tudi potekajo laboratorijske vaje, velja poseben režim obnašanja, ki
je določen s hišnim redom. S tem redom so se študenti dolžni seznaniti in se ga držati (objavljen na
vratih in na internetu). V tej predavalnici vsak študent v času vaj prevzame tudi svoj del odgovornosti
za opremo. Vsakič je potrebno pregledati opremo in javiti morebitne poškodbe ali okvare!
3. Način dela in preverjanja znanja na vajah

Za določene računske in laboratorijske vaje je potrebno izdelati tehnična poročila in jih na predpisan
oziroma dogovorjen način v zahtevanem roku oddati asistentu v pregled. Povprečna ocena poročil
predstavlja večinski delež asistentovega predloga ocene vaj. Med vajami se piše še par krajših testov,
ki se prav tako upoštevajo pri oceni vaj.

Ovitek za oddajanje nalog v oceno (A3 pola s predpisano naslovno stranjo - vzorec je na voljo na
spletni strani predmeta). Na prvi strani ovitka morajo biti urejeno zapisane informacije: oznaka in
naslov vaje, datum izdelave (oddaje v pregled) in vsebina vaje oziroma seznam oddanih dokumentov v
ovitku.
Vpisna. št
Ime in priimek
Skupina
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo


VOZILA (055)
PA-3L-SOV
2014/2015
Dogovorjen rok za oddajo nalog se lahko posamezniku v primeru opravičljivih razlogov podaljša samo
enkrat v semestru za samo en teden. Naloge, ki niso izdelane in/ali oddane po zahtevah, lahko
asistent zavrne oziroma jih sploh ne oceni (oznaka »neocenjeno« oz »NO«)!
Ocenjena poročila morajo študenti urejene hraniti v ovitkih do uspešno opravljenega izpita in
jih na zahtevo profesorja ali asistenta predložiti na ustnem izpitu.
4. Pogoji za uspešno opravljene vaje

Aktivna udeležba na vajah in največ dvakratni opravičeni izostanek.

OBVEZNA udeležba na laboratorijskih vajah.

Pravočasno (pravilno) oddane vse zahtevane naloge oz. poročila.

Povprečna ocena vaj mora znašati 55% ali več.

Končna ocena vaj (od 1 do 10) je določena na osnovi povprečne ocene vaj in rezultata pisnega izpita in
jo zaključi nosilec predmeta (profesor) po opravljenem izpitu.
Če vaje niso uspešno zaključene, jih je potrebno obiskovati in opraviti ponovno v celoti.
Dokler študent nima uspešno opravljenih vaj, ne morete pristopiti k opravljanju izpita!
Izpit

Pogoja za pristop k izpitu sta pozitivno opravljene vaje (frekvenca) in pravočasno oddana prijava na
izpit (računalniška).

Študent lahko v istem študijskem letu največ štirikrat pristopi k opravljanju izpita. Četrto in vsa nadaljnja
opravljanja izpita so možna samo na komisijskih izpitnih rokih (praviloma vsak drugi izpitni rok v
izpitnih obdobjih). Za opravljanje komisijskega izpitnega roka je potrebno v študentskem referatu oddati
prošnjo in poravnati stroške komisijskega izpita. K opravljanju izpita iz posameznega predmeta vpisanega
v posameznem študijskem letu je možno pristopiti največ šestkrat.

Na pisnem izpitu se ne sme uporabljati zapiskov in literature z rešenimi primeri.

Pisnemu izpitu sledi ustni izpit, katerega termin je objavljen hkrati z rezultati pisnega dela. Na ustem
zagovoru niso dovoljeni nobeni pripomočki, študent pa mora prinesti zapiske predavanj in urejene vaje.

Ostala navodila, ki se jih je potrebno držati, so določena na razpisu izpitnega roka.

Med potekom semestra bosta dva pisna kolokvija. Udeležba na kolokvijih ni obvezna. Zadosten
rezultatat iz obeh kolokvijev (praviloma nad 50%) pa lahko nadomesti opravljanje teoretičnega (ustnega)
dela izpita.
Vsa obvestila v zvezi s predmetom so na oglasni deski pred računalniško učilnico III/5 in na
Internetni strani http://kmtm.fs.uni-lj.si/slo/index1.htm → izobraževanje!
Govorilne ure bodo v sobi III/5 ali na Jamovi c. 12 po razporedu,
ki ga bodo sporočili asistenti, termini pa bodo naknadno tudi objavljeni!
Če je potrebno o nujnih zadevah (odsotnost, opravičila …) komunicirajte z asistenti po
e-pošti. Vsi asistenti imajo e-naslov na fakulteti po istem sistemu: [email protected]
Vpisna. št
Ime in priimek
Skupina