Varstveni režimi - kulturna dediščina, poplave

$
SELCE
PALČJE
KLENIK
PIVKA
KAL
PARJE
VELIKA
PRISTAVA
ŠMIHEL
MALA
PRISTAVA
ŠILENTABOR
NADANJE
SELO
Lozica
V Zgonu
JURŠČE
DRSKOVČE
Podtabri
Na Koritih
Močila Pod
Bregovi
V Kenici
ZAGORJE
TRASA M8 (vir DPN(do))
varianta 5 - izbrana
Pivka
NARIN
RIBNICA
TRASA M8 - predlog
Občine Pivka za preučitev
omogoča priključitev na varianto 4 ali 5
TRASA M8 (vir DPN(do))
varianta 4 - neizbrana
! ! !
!
! !
LEGENDA
meja občine Pivka RPE
državne ceste
lokalne ceste
železnica
gozdne ceste
Krajinski park Pivška presihajoča jezera
!
!
!
!
VARSTVENI REŽIMI - KULTURNA DEDIŠČINA, POPLAVE
PETELINJE
Pod
Ovčjakom
! ! ! !
IZHODIŠČA OBČINE PIVKA ZA UMESTITEV TRASE PRENOSNEGA PLINOVODA M8
GRADEC
TRNJE
SLOVENSKA
VAS
vplivno območje - porečje reke Pivke
varstveno območje jezera
krajinski park
Kulturna dediščina
območje kulturne dediščine
Poplave
pogoste poplave
katastrofalne poplave
DPN Osvad
koridor M8,
najustreznejši (vir: DPN,
dop. osnutek)
trasa M8 - predlog
občine Pivka za preučitev
Vodovarstvena območja
VVO območje
M: 1 : 50 000