Vzorec kataloga informacij javnega značaja

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA VRTCA MOJCA
Izdaja:
3
Velja od:
18. 3. 2015
1 /3
Vrtec Mojca izdaja na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in Uredbe o posredovanju in
ponovni uporabi informacij javnega značaja
KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA VRTCA MOJCA
1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv organa:
Vrtec Mojca, Levičnikova ulica 11, 1000 Ljubljana
Odgovorna uradna oseba:
Jovi Vidmar, ravnateljica
Datum prve objave kataloga: September 2008
Datum zadnje spremembe:
17. 3. 2015
Katalog je dostopen na
www.vrtec-mojca.com
spletnem naslovu:
Druge oblike kataloga:
Katalog v tiskani obliki je dostopen v tajništvu vrtca Mojca v času uradnih ur.
2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA
S KATERIMI RAZPOLAGA
2. a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis
Vrtec Mojca skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda opravlja glavno dejavnost
delovnega
določeno s standardno klasifikacijo dejavnosti: predšolska vzgoja 85.100.
področja
Vrtec Mojca je javni zavod za predšolsko vzgojo, ki ga je ustanovila Mestna občina
organa:
Ljubljana. Njegova temeljna naloga oziroma poslanstvo je pomoč staršem pri celoviti
skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje možnosti
oziroma pogojev za otrokov celostni razvoj. Izvaja javno veljavni program KURIKULUM
ZA VRTCE (1999).
Seznam vseh
Vrtec Mojca deluje na petih lokacijah:
notranjih
 enota Mojca, Levičnikova ulica 11, Ljubljana; tel: 01/51 33 410,
organizacijskih
 enota Rožle, Ulica bratov Učakar 64-66, Ljubljana; tel: 01/51 33 430,
enot:
 enota Muca, Zoletova ulica 6, Ljubljana; tel: 01/51 33 460,
 enota Tinkara, Pečnikova ulica 11, Ljubljana; tel: 01/51 33 440,
 enota Kekec, Klopčičeva ulica 5, Ljubljana; tel: 01 51/33 450.
Organi:
 Svet Zavoda,
 ravnatelj.
Strokovni
 kolegij,
organi:
 vzgojiteljski zbor,
 strokovni aktivi,
 Svet staršev,
 Sklad vrtca.
KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA VRTCA MOJCA
Izdaja:
Organigram
organa:
Velja od:
3
18. 3. 2015
2 /3
VODENJE
Ravnatelj
Pomočnik ravnatelja
VZGOJNO
IZOBRAŢEVALNO
DELO
SVETOVALNO DELO
Vzgojitelj
Svetovalni
delavec
Vzgojitelj za
izvajanje DSP
ADMINISTRATIVNO
RAČUNOVODSKO
DELO
OSKRBOVALNO
PREHRAMBENO DELO
Organizator
prehrane
Računovodja
Pomočnik
Vzgojitelja
Ekonom
Spremljevalec
gib. ov. otroka
Vodja kuhinje
Kuhar
Poslovni
sekretar
Knjigovodja
TEHNIČNO
VZDRŢEVALNO DELO
Organizator
ZHR
ČIŠČENJE
Čistilni servis
Hišnik
Perica
Kuhar
Kuharski
pomočnik
2. b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb) pristojne za posredovanje informacij
Pristojna
Jovi Vidmar, ravnateljica, Vrtec Mojca, Levičnikova ulica 11, Ljubljana
oseba:
Tel.: 01/51 33 413, e-pošta: [email protected]
2. c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega
področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni
http://www.pisrs.si/Pis.web/
predpisi:
http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi_s_podrocja_izobraz
evanja/
Predpisi
http://www.ljubljana.si/si/mol/ijz/register-predpisov/
lokalnih
skupnosti:
Predpisi EU:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl
2. d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi
 http://www.mizs.gov.si/index.php?id=72
predpisov:
 povezava na državni ali lokalni register predpisov
 povezava na EU portal
2. e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam
 Letni delovni načrt,
strateških in
 (Samo) evalvacija letnega delovnega načrta,
programskih
 Finančni načrt,
dokumentov:
 Poslovno in računovodsko poročilo,
 Poslovnik vrtca in referenčni dokumenti (Pravila komunikacije, Osebje vrtca,
Sodelovanje s starši, Obvladovanje dokumentacije).
2. f Seznam upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste
 sodni postopki izterjave dolgov pri starših,
postopkov, ki
 postopki sprejema otrok v vrtec,
jih vodi organ:  postopki za dostop do informacij javnega značaja.
KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA VRTCA MOJCA
Izdaja:
3
Velja od:
18. 3. 2015
3 /3
2. g Seznam javnih evidenc s katerimi organ upravlja
Seznam
 evidenca vpisanih in vključenih otrok (44. člen Zakona o vrtcih), podatki pridobljeni na
evidenc:
podlagi vlog za vpis otroka v vrtec,
 evidenca vplačil staršev (45. člen Zakona o vrtcih),
 evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje in pomoč (46. člen Zakona o vrtcih), podatki
pridobljeni na podlagi informacij staršev in vzgojiteljev,
 evidenca upravičencev do sofinanciranja plačil staršev za vrtec iz državnega proračuna
(46a. člen Zakona o vrtcih).
Javna informacija je skupno število oseb v evidenci oziroma v skladu z zakonom, ki ureja
varstvo osebnih podatkov.
2. h Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam
posameznih dokumentov
Sklopi
 Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Mojca,
informacij –
 Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi javnega vzgojnosledijo
izobraževalnega zavoda Vrtca Mojca,
razčlenjenemu  Poslovnik o delu sveta zavoda,
opisu
 Poslovnik o delu sveta staršev,
delovnega
 Pravilnik o delovanju sklada vrtca,
področja
 Publikacija vrtca,
organa:
 Kronika vrtca,
 Hišni red.
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do Informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim ali fizičnim osebam preko spletne
posameznih
strani www.vrtec-mojca.com ali v tajništvu vrtca Mojca, Levičnikova ulica 11, Ljubljana
sklopov
v času uradnih ur.
informacij:
Prosilec na svojo zahtevo pridobi informacijo javnega značaja na vpogled ali pa s
prepisom, fotokopijo ali elektronskim zapisom. Osebni in tajni podatki niso dostopni.
4. STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen.
5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Seznam desetih najpogosteje
1.
o prostih delovnih mestih,
zahtevanih informacij oziroma
2.
o prostih mestih za sprejem otrok,
tematskih sklopov (samodejno
3.
o cenah vrtca in pogojih za izračun cene za starše,
generiran seznam, ki ga
4.
o programu vrtca,
določa povpraševanje po
5.
o obogatitvenih programih,
posamezni informaciji):
6.
o dodatnih dejavnostih,
7.
o prehrani otrok,
8.
o poslovnem času enot,
9.
o uvajanju otrok.