KAZALO – Objave v Uradnem glasilu Občine Preddvor v letu 2015

Objave v Uradnem glasilu Občine Preddvor v letu 2015
ŠTEVILKA GLASILA
DATUM IZDAJE
VSEBINA
01/2015
23.1.2015
02/2015
28.1.2015
03/2015
25.2.2015
04/2015
18.3.2015
05/2015
13.4.2015
06/2015
10.6.2015
07/2015
24.6.2015
08/2015
27.7.2015
1. Odlok o proračunu Občine Preddvor za leto 2015
2. Letni program športa Občine Preddvor za leto 2015
3. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje urejanja Tupaliče pod EUP
PR12 - 1. faza
4. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje EUP z oznako PR 01
5. Sklep o organiziranju enot, služb in organov Civilne zaščite v
Občini Preddvor
6. Sklep o imenovanju Pokopališkega odbora Občine Preddvor
7. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje EUP z oznako ZgB 07
8. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje EUP z oznako PR 16
9. Sklep o imenovanju gradbenega odbora za spremljanje
aktivnosti v zvezi s pripravo projektne dokumentacije in
izgradnjo Športnega parka VOKE
10. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Preddvor za leto
2014
11. Tehnični popravek Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje urejanja TU-04-Tupaliče-1.
faza
12. Sklep o imenovanju članov Krajevnih odborov
13. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje urejanja pod EUP PR51 - 1.
faza
14. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju
Zavoda za turizem Preddvor v Javni zavod Zavod za turizem
Preddvor
15. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje EUP z oznako PR 37 športnorekreacijsko območje
16. Odlok o spremembah Odloka o načinu opravljanja lokalne
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini
Preddvor
17. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za
opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe
s pitno vodo na delu naselja Tupaliče v Občini Preddvor