Datum:17.10.2014 VABILO Zavod za gozdove Slovenije, Območna

Datum:17.10.2014
VABILO
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje, Krajevna enota Celje, na podlagi 5. in
13. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, in nasl.) ter 75. člena Pravilnika o
načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (Uradni list RS št. 91/2010, in
nasl.) vabi lastnike gozdov na
PREDSTAVITEV OSNUTKA GOZDNOGOJITVENEGA NAČRTA
za gozdove v naslednjih oddelkih in odsekih
• v gozdnogospodarski enoti Celje: 35 345A, 35 331K, 35 331L, 35 336G, 35 344A, 35
344D, 35 093A, 35 100
• v gozdnogospodarski enoti Vojnik: 36 170, 36 181, 36 309A, 36310A, 36 310D, 36 310E,
36 319B, 36 319F, 36 401A, 36 401B, 36 401E, 36 401H, 36 402F, 36 403K, 36 404, 36
406B, 36 501E, 36 501F, 36 501H ,36501C,
• v gozdnogospodarski enoti Šentjur: 43 027A, 43 033, 43 034, 43 036, 43 039, 43 040
vse v naslednjih katastrskih občinah: Svetina, Kompole, Zagrad, Novake, Lemberg, Brdce
nad Dobrno, Dobrna, Verpete, Višnja vas, Marija Dobje, Primož
Razgrnitev osnutka gozdnogojitvenega načrta bo potekala
od dne 20.10.2014 do dne 24.10.2014, med 8.00 in 12.00 uro,
v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Celje,
Ljubljanska 13, 3000 Celje.
Predstavitev osnutka obravnavanega območja bo potekala
dne 23.10.2014 ob 8.00 uri,
v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Celje,
Ljubljanska 13, 3000 Celje.
Na predstavitvi vas bomo seznanili z vsebino gozdnogojitvenega načrta obravnavanega
območja. Ta je izvedbeni načrt splošnega dela gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote, ki glede na stanje sestojev določa gozdnogojitvene cilje,
smernice in ukrepe za nadaljnje gospodarjenje z gozdom. Načrt poleg obsega in
Ljubljanska 13, 3000 CELJE
telefon.: 03/ 42 55 191, faks: 03/ 42 55 191, www.zgs.gov.si, e-pošta: [email protected]
1
intenzivnosti gojitvenih in varstvenih del, kar je osnova za morebitno (so)financiranje vlaganj
v gozdove iz sredstev proračuna Republike Slovenije, določa tudi obseg sečenj, načine in
pogoje za pridobivanje lesa ter smernice in dela za zagotavljanje biotskega ravnovesja.
Gozdnogojitveni načrt je tudi podlaga za izbiro možnega drevja za posek.
Vabilo gozdnogojitvenega načrta si zainteresirani lahko ogledajo tudi na spletni strani
Zavoda na naslovu http://www.zgs.gov.si, v rubriki Gozdnogojitveni načrti, ki se šteje za
uradno objavo.
Lastniki gozdov lahko na osnutek gozdnogojitvenega načrta podajo svoje pripombe ustno na
zapisnik
ob predstavitvi ali ob razgrnitvi osnutka načrta ter pisno na naslov Zavod za gozdove
Slovenije, Krajevna enota Celje, Ljubljanska 13, 3000 Celje, v roku 14 dni od njegove
predstavitve, to je do 6.11.2014. Če se lastnik ne odzove vabilu na sodelovanje pri izdelavi
gozdnogojitvenega načrta, se šteje, da se z njim strinja.
Svetujemo vam, da se v času trajanja javne razgrnitve načrta, zaradi narave terenskega
dela, predhodno dogovorite za termin ogleda osnutka načrta. To lahko storite na tel.št.03 42
55 191.
Za morebitne dodatne informacije v zvezi s predstavitvijo osnutka gozdnogojitvenega načrta
se lahko obrnete na naslednje gozdarske inženirje:
Robert Hostnik, vodja KE Celje, telefonska številka 041 657 607,
Robert Bombek, revirni gozdar na območju Vojnik, Frankolovo, tel. št. 041 657 576
Boris Žerovnik, revirni gozdar na območju Dobrna, Nova cerkev, tel. št. 041 657 573
Boštjan Hren, revirni gozdar na območju Celje, Šmartno v Rožni dolini, tel. št. 041 657 581
Robert Hedl, revirni gozdar na območju Štore, Svetina, tel. št. 041 657 582
Miha Fonda, revirni gozdar na območju Šentjur, Dramlje, tel. št. 041 657 589
ali na elektronski naslov: [email protected] .
mag. Robert Hostnik, univ. dipl. inž. gozd.
vodja Krajevne enote Celje
Priloga: Seznam parcelnih številk obravnavanega območja.
Ljubljanska 13, 3000 CELJE
telefon.: 03/ 42 55 191, faks: 03/ 42 55 191, www.zgs.gov.si, e-pošta: [email protected]
2
Priloga k vabilu na predstavitev osnutka gozdnogojitvenega načrta (GjN)
Seznam parcelnih številk v obravnavanem osnutku GjN po odsekih in po katastrskih občinah
v okviru gozdnogospodarske enote (GGE) Celje (35), Vojnik (36) in Šentjur (43):
Oddelek/
odsek
Gozdna parcela
Kat. obč.
35 093A
Svetina
138/1,138/2,138/3,142,144,147,148,160/1,152,153
35 100
Svetina
669/1,669/2,391/8,391/7,846/1,840,841,846/5,846/9
35 328
Bukovžlak
1599, 1600, 1603
35 331K
Kompole
847
35 331L
Kompole
846
35 336G
624,634,635/1,636
35 344A
Svetina
Zagrad
35 344D
Zagrad
1333/1
1333/1,1333/15
35 345A
Zagrad
1333/1,1347,1358
35 352C
Lisce
172/3, 179, 180/1, 180/7, 180/8
36 170
36 181
36 309A
36 310A
36 310D
36 310E
36 319B
36 319F
36 401A
36 401B
36 401E
36 401H
36 402F
36 403K
36 404
36 406B
36 501E
36 501F
36 501H
36501C
Novake
540/1
Lemberg
579/2
Brdce nad Dobrno 938/2,986
1406/1,1407,1391/1,1392,1400/1,
Dobrna
1919
Dobrna
81,98/1
Dobrna
Verpete
1340
Verpete
1247/2, 1247/1
1864,1882/1,1883/1
Dobrna
1338,1336,1358/1,1356/4,1292/2
Dobrna
1424/1,1423/3
Dobrna
714,718
Dobrna
614/2
Lemberg
Novake
417
479/2
Višnja vas
124/1,126,65
Višnja vas
1792/1
Dobrna
1839/1,1851,1850/2,1835,1884/1,1850/1
Dobrna
727
Dobrna
1769,1771,1772/3,1776,1773,1775
Dobrna
43 027A
Marija Dobje
43 033
Primož
43 034
Primož
1014/1,1014/15,1014/13,1012,1013,1011,1010/2,1022/1,1024,1499/2,1
080/2,1022/2
92/1,92/2,91/4,91/5,128/1,128/3,130/1,128/3,123/2,126,123/11,123/5,1
23/6,123/3,123/7,132,1,123/11,123/10,122/4,122/3,122/6,132/6,122/2,1
32/4,132/3,123/12
166,182/2,187/2,194/5,194/6,194/4,195/1,194/1,200/1,200/4,200/3,200/
2,194/3,187/1,182/4,176/1,182/1,181/1,179,176/2,176/3,176/10
43 036
Primož
352/1,375/2,375/1,150,151/5,170,15/1,151/4,252/2
43 039
Primož
43 040
Primož
398,403,402,401,400,396,394,409,412,392/1,393/2,393/1,392/2,405
594/6,594/8,594/3,593,
592/1,591,590/1,592/2,589/4,588/1,588/4,594/7,589/5,600/2
Ljubljanska 13, 3000 CELJE
telefon.: 03/ 42 55 191, faks: 03/ 42 55 191, www.zgs.gov.si, e-pošta: [email protected]
3