Letni delovni načrt 2014_15

Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
KAZALO
1. UVOD ................................................................................................................................................ 4
1.1 PREDNOSTNE NALOGE ZA ŠOLSKO LETO 2014/15 .................................................. 4
2. POGOJI ZA URESNIČEVANJE PROGRAMA ŽIVLJENJA IN DELA ŠOLE ........................... 5
2.1 PROSTORSKI POGOJI ...................................................................................................... 5
2.2 KADROVSKI POGOJI ........................................................................................................ 6
2.3 UČILA IN UČNI PRIPOMOČKI ....................................................................................... 9
3. ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA ....................................................10
3.1 RAZREDNIŠTVO .......................................................................................................................10
3.2 SISTEMIZACIJA .........................................................................................................................12
4. OBSEG IN VSEBINA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA ............................................19
4.1 ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2014/15.............................................................19
4. 2 OCENJEVALNA OBDOBJA ....................................................................................................21
4.3 NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA ....................................................................................21
4.4 PREDMETNIK ............................................................................................................................22
4.5 UČENCI PO RAZREDIH...........................................................................................................25
4.6 OBLIKE DIFERENCIACIJE .....................................................................................................26
4.7 DOPOLNILNI IN DODATNI POUK ......................................................................................26
4.8 KULTURNI DNEVI ....................................................................................................................27
4.9 NARAVOSLOVNI DNEVI ........................................................................................................29
4.10 TEHNIŠKI DNEVI ...................................................................................................................30
4.11 ŠPORTNI DNEVI .....................................................................................................................31
4.12 IZBIRNI PREDMETI ..............................................................................................................33
4.13 PLAN INTERESNIH DEJAVNOSTI....................................................................................34
4.14 PODALJŠANO BIVANJE IN VARSTVO UČENCEV........................................................39
4.15 DODATNA STROKOVNA POMOČ.....................................................................................40
4.16 INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ UČENCEM ................................................41
4.17 TABORI, ŠOLE V NARAVI, NARAVOSLOVNI TEDEN ................................................43
4.18 TEČAJNI POUK........................................................................................................................43
4.19 ZGODNEJŠI POUK ANGLEŠKEGA JEZIKA V 1. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU .......44
4.20 ŠOLSKI RADIO ........................................................................................................................44
4.21 ŠOLSKA SPLETNA STRAN ..................................................................................................44
4.22 TEKMOVANJA .........................................................................................................................45
4.23 ŠOLSKA PREHRANA .............................................................................................................46
4.24 SKUPNOST UČENCEV ŠOLE IN OTROŠKI PARLAMENT .........................................49
4.25 DELO KNJIŽNICE .................................................................................................................50
5. PROJEKTI ......................................................................................................................................53
5.1 PROJEKT ZDRAVE ŠOLE (FIT ŠOLE) ...............................................................................53
2
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
5.2. PROJEKT - DVIG SOCIALNEGA IN KULTURNEGA KAPITALA V LOKALNIH SKUPNOSTIH ZA
RAZVOJ ENAKIH MOŽNOSTI IN SPODBUJANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI .................................... 56
5.3 MEDNARODNO SODELOVANJE ..........................................................................................57
5.4 INFORMATIZACIJA ŠOLE ......................................................................................................59
5.5 DRUGI PROJEKTI......................................................................................................................59
6. PROGRAM DELA STROKOVNIH ORGANOV ŠOLE .............................................................64
6.1 ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA .........................................................................................64
6.2 UČITELJSKI ZBOR ....................................................................................................................71
6.3 STROKOVNI AKTIVI ................................................................................................................72
7. SODELOVANJE S STARŠI ..........................................................................................................76
7.1 RODITELJSKI SESTANKI .......................................................................................................76
7.2 GOVORILNE URE ......................................................................................................................77
7.3 DRUGE OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI ......................................................................77
7.4 SVET STARŠEV ..........................................................................................................................77
7.5 SVET ŠOLE ..................................................................................................................................78
7.6 ŠOLSKI SKLAD...........................................................................................................................78
7.7 PRITOŽBENA KOMISIJA ........................................................................................................79
8. LETNI DELOVNI NAČRT PODRUŽNIČNE ŠOLE DOLIČ.....................................................80
9. LETNI DELOVNI NAČRT PODRUŽNIČNE ŠOLE ZAVRŠE .................................................86
3
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
1. UVOD
Letni delovni načrt OŠ Mislinja za šolsko leto 2014/15 je zastavljen operativno, cilji, ki jih
želimo doseči pa so etapni del Vizije in Razvojnega načrta šole. Pripravlja ga vodstvo šole, v
povezavi z ostalimi pedagoškimi delavci in strokovnimi organi, pri določenih dejavnostih pa
tudi v sodelovanju s širšo lokalno skupnostjo. Je osrednji dokument, s pomočjo katerega
ugotavljamo uresničevanje zastavljenega programa. Letni delovni načrt obeh podružnic je
sestavni del tega načrta.
1.1 PREDNOSTNE NALOGE ZA ŠOLSKO LETO 2014/15
1.
2.
3.
4.
Dvig motivacije za učenje.
Dvig bralne pismenosti.
Vertikalno in medpredmetno sodelovanje.
Dvig zavesti o pomenu zdravega in ekološko ozaveščenega načina življenja.
SPREMLJANJE URESNIČEVANJA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA
Uresničevanje nalog Letnega delovnega načrta bodo ugotavljali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Učiteljski zbor na rednih mesečnih konferencah.
Ravnateljica in pomočnica ravnateljice na hospitacijah
Timi in aktivi za posamezna področja na podlagi njihovega LDN.
Razvojni tim na podlagi Razvojnega načrta in samoevalvacijskega poročila.
Svet staršev na podlagi polletnega in zaključnega poročila.
Svet šole na podlagi Letnega pedagoškega poročila.
4
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
2. POGOJI ZA URESNIČEVANJE PROGRAMA ŽIVLJENJA
IN DELA ŠOLE
2.1 PROSTORSKI POGOJI
Matična šola Mislinja
Med poletnimi počitnicami smo s pomočjo Občine Mislinja in sredstev EU izvedli energetsko
sanacijo stavbe, pri čemer smo zamenjali okna v novem delu šole, izolirali podstrešje in
fasado. Prav tako smo prenovili in modernizirali kotlarno na OŠ Mislinja in s tem prispevali k
čistejšemu okolju in porabi zelene energije, saj smo gorivo – kurilno olje zamenjali za lesne
pelete. Že nekaj časa pereč problem glede dovoza in parkiranja smo rešili z na novo
asfaltiranim parkiriščem ob šoli, nad katerim je v prihodnosti predvidena izgradnja nove
telovadnice. S tem smo v začetku šolskega leta poskušali urediti nov prometni režim, ki pa
zaradi zamude pri energetski sanaciji stavbe, ki bi se morala zaključiti pred 1. šolskim dnem,
še nismo uspeli povsem realizirati. Z dokončanjem del na in okoli stavbe želimo kar v največji
meri poskrbeti za varnost naših otrok, zato bomo v prihodnje uredili še manjkajočo
prometno signalizacijo. V lanskem šolskem letu smo na igrišču pod šolo uredili tribune, ki so
bile predpogoj, da smo se lahko v poletnih počitnicah lotili še prenove igrišča, ki smo ga na
novo asfaltirali, zmontirali nove koše za košarko ter sanirali in preplastili atletsko stezo ob
njem.
Še vedno pogrešamo ustrezno knjižnico, saj le-ta že dolgo ne ustreza več normativom. Prav
tako pa si želimo novo telovadnico, saj ima športno vzgojo v telovadnici istočasno več
oddelkov. Telovadnica je zasedena od 7. do 22. ure, tudi ob vikendih.
Podružnična šola Dolič
Pouk poteka v prenovljeni šoli, ki ustreza vsem zahtevanim normativom. Nekaj učilnic smo
med počitnicami prebelili. Pred šolo v Doliču in na igrišču se še občasno pojavlja vandalizem,
zato je uvedba videonadzora nujna. Izgradnja poti do igrišča je zaključena.
Podružnična šola Paški Kozjak
Še vedno je začasno zaprta, sicer pa njene prostore predvsem čez vikend dajemo v najem
raznim skupinam po veljavnem ceniku. Nujno bodo potrebna nekatera popravila (okna,
cokel ipd.).
5
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
Podružnična šola Završe
Pouk poteka v prenovljeni šolski zgradbi, ki ustreza zahtevanim normativom. Prostorski
pogoji za delo so dobri.
2.2 KADROVSKI POGOJI
Število otrok nam, kot že nekaj let doslej, še vedno upada, zato smo na centralni šoli in
podružnicah z letošnjim šolskim letom izgubili še en oddelek. Skladno s tem se nam
zmanjšuje tudi število zaposlenih, vendar so vsa delovna mesta ustrezno zasedena.
Šola Mislinja in podružnici Dolič in Završe
Zap.št. Ime in priimek
Izobrazba
Delovno mesto
mag. znanosti
RAVNATELJICA
prof. razrednega pouka
POMOČNICA
1.
Natalija Aber Jordan
2.
Vesna Krebl
3.
Petra Fidler
4.
Leonida Mesojedec Palir vzgojiteljica
vzgojiteljica 1.b, OPB
5.
Gordana Krajnc
prof. razrednega pouka
1.b
6.
Jelka Štruc
prof. razrednega pouka
1.d
7.
Andreja Lužnik
vzgojiteljica predš. otrok vzgojiteljica 1. a, OPZ, JV
8.
Bernarda Verboten
prof. razrednega pouka
3.b, knjižnica
9.
Monika Pušnik Pirnat
prof. razrednega pouka
2.a
10. Franja Marzel
učiteljica razr. pouka
3.a
11. Adela Nakičević
prof. ang. in nem.
TJA, NEM
12. Darja Žuber
učiteljica razr. pouka
OPB
13. Marina Porčnik
učiteljica razr. pouka
4.a
14. Marija Tašič
učiteljica razr. pouka
5.a
RAVNATELJICE
prof. razrednega pouka
6
5.d, OPB
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
15. Sonja Blažun
prof. razrednega pouka
5.b
16. Lilijana Sevčnikar
prof. razrednega pouka
2.,3.d
17. Tatjana Senič
prof. razrednega pouka
4.d
18. Marija Krenker
vzgojiteljica
OPB (Dolič)
19. Petra Pejovnik
prof. razrednega pouka
2.-5.z
20. Jana Miler
prof. razrednega pouka
5.d, projekt ŠR
21. Metka Vogrinec
prof. razrednega pouka
SLJ, ZGO, GEO, GOS
22. Klavdija Križovnik
prof. razrednega pouka
TJA, RP
23. Irena Sešelj
PRU (slo, DMV)
SLJ
24. Mira Šverc
PRU ( slo, srbohrv.)
SLJ
25. Mateja Trebec (porod.)
univ. dipl. anglist
TJA
26. Bojan Kašuba (boln.)
prof. ang in nem
TJA, NEM
27. Katja Koletnik
PRU (zgo, zem)
ZGO, GEO, OPB
28. Vesna Robnik
prof. zgo in soc
ZGO, TVZ, OPB
29. Katarina Kralj
prof. mat
MAT, UBE, FIZ
30. Mira Gobec
prof. mat in soc
MAT, TIT, OPB
31. Lucija Strmčnik
prof. mat in thv
MAT, TIT, OGL
32. Petra Cifer
prof. računalništva z mat OID, RVT, EZR, ROM, FIZ
33. Antonija Kladnik
PRU ( bio, kem)
BIO, KEM, NAR
34. Polonca Krašovec
prof. gos in bio
BIO, GOS, NAR, SPH
35. Milan Bajželj
prof. likovne vzgoje
LUM, LSN
36. Dragan Kovačević
prof. športne vzgoje
ŠPO, IŠP, ŠZZ
37. Petra Koren
prof. športne vzgoje
ŠPO, IŠP, ŠSS
38. Irena Brkovič
prof. glasbene vzgoje
GUM, OPZ, MPZ
7
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
39. Alenka Panjek
dipl. socialni pedagog
DSP
40. Milena Pačnik *
mag. znanosti
DSP
41. Simona Levc *
logopedinja
DSP
42. Ana Linasi *
spec. pedagog
DSP
43. Mojca Verhovnik
mag. znanosti
ŠSS, DKE
44. Katja Rodošek
univ. dipl. ped in prof. slo ŠSS, knjižn.,SLJ, DKE, OPB
45. Natalija Kotnik (porod.)
prof. slo in zgo, bibliot.
knjižnica, OPB
46. Saša Oder
poslovni sekretar
RAČUNOVODKINJA
47. Marina Batič
ekonomski tehnik
POSLOVNA SEKRETARKA
48. Tatjana Rošer
dipl. ekonomist
POSLOVNA SEKRETARKA
49. Mirko Jeromel
poklicna avtomeh. šola
HIŠNIK
50. Matejka Part (porodn.)
poklicna gostinska šola
KUHARICA
51. Nataša Smagej (boln.)
srednja gostinska šola
KUHARICA
52. Urška Sušec
poslovna sekretarka
ČISTILKA
53. Olga Kotnik
poklicna lesarska šola
ČISTILKA
54. Marjana Tisnikar
OŠ
ČISTILKA
55. Bogomila Šmandl
lesarski tehnik
ČISTILKA/POMIVALKA
56. Marjana Podjavoršek
OŠ
ČISTILKA
57. Silva Gros
OŠ
ČISTILKA
58. Zlatko Vivod
OŠ
HIŠNIK (Dolič)
59. Erika Jeseničnik
poklicna gostinska šola
KUHARICA
60. Dragica Pirnik
OŠ
ČISTILKA/GOSP. (Dolič)
61. Agata Kaštivnik
Srednja poklicna šola
ČISTILKA (Dolič)
62. Marjana Štaleker
OŠ
ČISTILKA (Završe)
63. Nina Klančnik (nad,)
prof. ang in fra
TJA, FRA
8
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
64. Boštjan Gregorc (nad.)
srednja gostinska šola
KUHAR
65. Igor Kupljen (nad.)
srednja gostinska šola
KUHAR
* Dopolnjujejo obveznost na naši šoli.
2.3 UČILA IN UČNI PRIPOMOČKI
Na šoli redno skrbimo za nakup učil in učnih pripomočkov. Redno dopolnjujemo zbirko učil
za pouk, knjižnično gradivo in računalniško opremo. Vsa posodobitev IKT opreme je odvisna
od finančnih sredstev s strani občine in uspešnosti prijave na morebitne razpise ESS oz.
morebitnega razpisa MIZŠ-ja.
9
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
3. ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA
DELA
3.1 RAZREDNIŠTVO
STROKOVNI DELAVCI
2014/15
MISLINJA
Razred
1.A
Št. uč.
1.B
2.A
3.A
3.B
4.A
5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B
18
26
15
14
21
18
17
23
24
24
22
16
16
27
28
18
JV
0PB-I.
OPB-II.
OPB-III.
R a z r e d n i k
Simona Vene
Andreja Lužnik
Gordana Krajnc
Leja Mesojedec Palir
Monika Pušnik Pirnat
Franja Marzel
Bernarda Verboten
Marina Porčnik
Marija Tašič
Sonja Blažun
Petra Koren
Katarina Kralj
Nina Klančnik
Milan Bajželj
Antonija Kladnik
Katja Koletnik
Mira Gobec
Polonca Krašovec
Andreja Lužnik
Leja M. Palir
Darja Žuber (Mojca Javornik)
Katja Koletnik, Petra Koren, Vesna Robnik
Brez razredništva:
Dragan Kovačević
Petra Cifer
Mira Šverc
Irena Sešelj
Lucija Strmčnik
10
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
Metka Vogrinec
Bojan Kašuba
Adela Nakičević
Vesna Robnik
Irena Brkovič
Svetovalna služba
mag. Mojca Verhovnik, psih.
Katja Rodošek, ped.
Vesna Krebl, pom. ravnateljice
Alenka Panjek, soc. ped.
Milena Pačnik, spec. pedagoginja
Ana Linasi, specialna pedagoginja
Simona Levc, logopedinja
DOLIČ
Razred
1.D
2./3.D
4.D
5.D
OPB
ZAVRŠE
Razred
2.-5.Z
Št. uč.
14
19
10
11
Št. uč.
7
R a z r e d n i k
Jelka Štruc
Lilijana Sevčnikar
Tatjana Senič
Petra Fidler
Marija Krenker, Majda
Hudovernik
R a z r e d n i k
Petra Pejovnik
Ravnateljica: mag. Natalija Aber Jordan
Pomočnica ravnateljice: Vesna Krebl
11
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
3.2 SISTEMIZACIJA
september
ORGANIZACIJA POUKA
2014/15
1. do 5. razred
Razredna stopnja
PU
1.
2.
Simona Vene
Andreja Lužnik
1.a
1.a
2.a
3.
Gordana Krajnc
1.b
Koef.
RP
dp/dd
R
20
1
RP 1
dop/dd
OPZ
JV
OPB
10
0,5
3
10
3
RP
dp/dd
R
20
1
4.
Lea M. Palir
1.b
RP1
OPB
10
14
5.
Monika P. Pirnat
2.a
RP
dod/dop
R
21
0,5
RP
dop
R
21
0,5
RP
dop/dd
R
knjižnica
19
1
RP
dop/dd
dd/3.a
R
18
1
0,5
0,5
6.
7.
8.
Franja Marzel
3.a
Bernarda Verboten 3.b
Marina Porčnik
4.a
21
1
0,955
0,045
1,000
10,5
0,477
0,136
0,286
0,120
1,019
21
1
0,955
0,045
1,000
0,455
0,560
1,015
21,5
0,5
0,977
0,023
1,000
21,5
0,5
0,977
0,023
1,000
ŠPO-Kovačevć (1)
20
0,5
0,909
0,023
0,100
1,032
ŠPO-Kovačević (1)
4
GUM - Brkovič (1,5)
LUM - Bajželj (2)
20
9.
Mojca Javornik
10.
Marija Tašič
11.
12.
Sonja Blažun
Klavdija Križovnik
5. a
5. b
MAT
TJA
dop/dd
OPB
12,5
RP
dp/dd
kolesarski
R
19
0,5
0,44
RP
dp/dd
kolesarski
R
2.,3.d
12
6.a
6.ab
4.a
4.d
5.d
5. ab
3. bd
21
0,5
0,44
4
4
0,5
2
2
3
6
4
LUM-Bajželj (2)
1
1,000
TJA - Križovnik(2)
0,500
0,500
GUM -Brkovič (1,5)
19,94
0,5
0,997
0,025
1,022
dp/dd - Krebl (0,5)
TJA - Križovnik (3)
LUM - Bajželj (2)
GUM - Brkovič (1,5)
21,94
0,5
0,997
0,023
1,020
TJA - Križovnik (3)
dp/dd - Krebl (0,5)
* ločeno poučevanje(2.r)
21,5
0,977
0,182
1,159
* občina
9.
Mojca Javornik
10.
Marija Tašič
OPB
5. a
12,5
RP
19
Letni delovni načrt
dp/dd OŠ Mislinja0,5
kolesarski
R
0,44
šolsko leto 2014/2015
11.
12.
0,500
0,500
Sonja Blažun
Klavdija Križovnik
5. b
MAT
TJA
dop/dd
september
RP
dp/dd
kolesarski
R
21
0,5
0,44
2.,3.d
6.a
6.ab
4.a
4.d
5.d
5. ab
3. bd
4
4
0,5
2
2
3
6
4
ORGANIZACIJA POUKA
GUM -Brkovič (1,5)
19,94
0,5
0,997
0,025
1,022
dp/dd - Krebl (0,5)
TJA - Križovnik (3)
LUM - Bajželj (2)
GUM - Brkovič (1,5)
21,94
0,5
0,997
0,023
1,020
TJA - Križovnik (3)
dp/dd - Krebl (0,5)
* ločeno poučevanje(2.r)
21,5
0,977
0,182
1,159
* občina
2014/15
6. do 9. razred
1.
2.
3.
5.
6.
Metka Vogrinec
Irena Sešelj
Mira Šverc
Mira Gobec
Lucija Strmčnik
9.a
Predmet
SLJ
ID/KD
GEO
GOS
LUM
LUM
ZGO
ISP
knjižnica
LAB/FIZ
Razred
6.b
9.ab
5
1
2
3
0,6
0,6
2
2,5
8
1
dd
np
np/2.,4.
np/1
SLJ
9.ab
7.ab
9.ab
8.ab
6.a
0,5
1
9
3,5
5
SLJ
np
np /1.,3.
np/2.
dod/dop
dop/dd
dd
GKL
ASP
7. a
6.ab
9.ab
8.ab
6.ab
7.ab
8.ab
4
1,25
9
3,5
0,75
0,75
0,5
1
0,5
MAT
dp/dd
np
np/1.,4.
dd
TIT
R
OPB
6.a
6.ab
7.ab
9.ab
9.ab
6.ab
4
0,75
1
8
0,5
4
1
3,5
MAT
np/3.
np/1.
dp/dd13
TIT
7.a
9.ab
8.ab
7.ab
6.ab
7.ab
8.ab
4.a
4
4
4
0,75
4
2
2
1
1
NIZ/TEH
OGL
6.ab
6.ab
7.ab
9.ab
6.ab
PU
sk. PU
Koef
0,238
11,7
0,532
0,200
0,033
1,003
19
1,000
1,000
19,75
0,940
0,045
0,017
1,003
18,25
0,830
0,045
0,140
1,015
22,75
1,034
1,034
Letni delovni
dp/dd
np
np/1.,4.
dd
načrt
OŠ
TIT
R
OPB
6.ab
7.ab
9.ab
9.ab
Mislinja
6.ab
šolsko leto 2014/2015
6.
Lucija Strmčnik
MAT
np/3.
np/1.
dp/dd
TIT
NIZ/TEH
OGL
7.
Katarina Kralj
6.b
MAT
np/2.
np/2.
dd/MAT
UBE
dd/FIZ
FIZ
R
9.
10.
Mateja Tertinek
Nina Klančnik
TJA
7.a
7.a
9.ab
8.ab
7.ab
6.ab
7.ab
8.ab
4.a
6.b
7.b
8.ab
9.ab
8.ab
8.,9.
8.ab
np
np
NI
7.ab
6.ab
7.ab
TJA
7.a
6.b
8.ab
9.ab
7.ab
1.OŠ SG
9.ab
7.ab
np/1
np/2.,4.
NIZ/FRA
FRA/
dd
dp/dd
R
0,75
1
8
0,5
4
1
3,5
4
4
4
0,75
4
2
2
1
1
4
4
4
4
0,5
1
0,5
4
0,5
1
1
2
3.a
4
4
3
6
2
2
0,5
0,5
0,5
2
4.,5-z
7.b
8.ab
9.ab
8.ab
4.d
8.ab
9.ab
3.z
3
4
3
6
0,5
2
2
2
2
18,25
0,830
0,045
0,140
1,015
22,75
1,034
1,034
22
1,000
0,023
1,023
4
0,182
22
1,000
0,023
0,091
0,050
1,164
2
PROJEKT
11.
Adela Nakičević
TJA
np/2.
np/1.,3.
dd
NIZ/NEM
NI 2
NI3
TJA
12.
Milan Bajželj
7.b
LUM
6. ab
7.ab
8.ab
9.ab
3.b
4.a
5.a
LSN I,,III
ID/KD
R
LAB/FIZ
ASP
13.
Irena Brkovič
GUM
14
OPZ
MPZ
OPB
ASP
8.ab
4.a
5.ab
6.ab
7.ab
8.ab
9.ab
2
2
2
2
2
2
2
2
1
0,5
1
5,5
1,5
3
2
2
2
2
1
4
2,5
3
22,5
1,023
0,091
1,114
17,5
0,795
6,5
0,217
1,012
17,5
0,795
0,100
0,100
*občina
*občina
NEM
4.a
5.a
Letni delovni
LSN I,,III
ID/KD
R
načrt
OŠ Mislinja
LAB/FIZ
8.ab
ASP
šolsko leto 2014/2015
13.
Irena Brkovič
GUM
4.a
5.ab
6.ab
7.ab
8.ab
9.ab
OPZ
MPZ
OPB
ASP
14.
Katja Koletnik
8.a
GEO
7. ab
8. ab
9. ab
8.a
7.ab
ZGO
R
OPB
2
2
2
1
0,5
1
5,5
1,5
3
2
2
2
2
1
4
2,5
3
4
3
4
2
4
0,5
5,5
17,5
0,795
6,5
0,217
1,012
17,5
0,795
0,100
0,100
0,995
17
0,773
0,023
0,220
1,015
15.
Vesna Robnik
ZGO
9.ab
8.b
TVZ
OPB
LAB
17.
Tonka Kladnik
8.b
KEM/9
NAR
BIO
7.b
8.b
9.a
8. ab
9. ab
KEM
ISP
R
dop/KEM
LAB/NAR
LAB/BIO
18.
Polonca Krašovec
9.b
NAR
NAR
BIO
8., 9.
6.ab/7.a
8.a/9.b
6.ab
7.a
8.a
9.b
6.ab
GOS
NPH
ČEB
SPH
O.prehrane
O.prehrane Šmartno
R
LAB
19.
Petra Koren
6.a
BIO/9.a
NAR/7.b
ŠPO
15
R
IŠP
ŠSP
OPB
LAB
6.ab
7.ab
8.ab
9.ab
4.d
BIO/8.b
4
2
1
4,5
1
3
1,5
2
4
4
3
0,5
0,5
1,75
0,88
4
3
1,5
2
3
1
1
2
3,7
2,8
1
0,5
0,75
4,5
4
2
4
1
0,5
1
1
4,5
0,38
7
0,318
0,180
0,033
0,532
18,5
0,925
2,63
0,088
1,013
17,5
0,795
0,092
0,069
0,045
0,000
0,042
1,044
1,25
18
0,818
0,180
0,013
1,011
289 otrok
ČEB
SPH
1
2
3,7
2,8
1
0,5
0,75
O.prehrane
O.prehrane Šmartno
Letni delovni načrt
OŠ Mislinja
R
LAB
BIO/9.a
NAR/7.b
šolsko leto 2014/2015
19.
Petra Koren
6.a
ŠPO
6.ab
7.ab
8.ab
9.ab
4.d
R
IŠP
ŠSP
OPB
LAB
20.
Dragan Kovačević
6.ab
7.ab
8.ab
9.ab
3.ab
4,5
4
2
4
2
1
1
1
3
IŠP
ŠSP
ŠZZ
OPB
21.
Mojca Verhovnik
ŠSS/psih.
DKE
8.ab
22.
Katja Rodošek
ŠSS/ped
knjižnica
SLJ
DKE
DSP
23.
24.
25.
Petra Cifer
Vesna Krebl
Alenka Panjek
socialni pedagog
DSP
7.b
7.ab
0,818
0,180
0,013
1,011
19,5
0,886
0,120
1,006
36,5
2
0,913
0,091
1,003
1,5
24
4
2
2
0,038
0,600
0,190
Org.inf.dej.
MME
RVT
ROM
TIT
7.ab
ID/TEH
ISP
FIZ
9.ab
PROJEKT
18
1
1
1
2
1
1
4
np/SLO
5.ab
np/MAT
5.ab
dp/dd
5.ab
np/MAT
6.ab
ISP
ŠSS
knjižnica
pom. ravnat.
1,25
1
1
1
2
4
4
Mislinja
Šmartno
2. OŠ SG
OPB
ASP
4
4
7
5
5
3
1
11
0,500
0,050
1,000
6,25
0,284
0,100
0,100
0,550
1,034
17
0,850
0,130
0,033
1,014
DOLIČ
PU
Jelka Štruc
1.D
RP
dd/dp
R
koef.
20
1
21
1
0,182
1,010
0,450
16
I. PODRUŽNIČNA ŠOLA
0,795
0,092
0,069
0,045
0,000
0,042
1,044
18
ORGANIZACIJA POUKA 2014/15
september
1.
1,25
4,5
4
2
4
1
0,5
1
1
4,5
0,38
BIO/8.b
ŠPO
17,5
0,955
0,045
289 otrok
25.
Alenka Panjek
socialni pedagog
DSP
Letni delovni
Mislinja
Šmartno
SG
načrt2.OŠOŠMislinja
OPB
ASP
7
5
5
3
1
šolsko leto 2014/2015
17
ORGANIZACIJA POUKA 2014/15
september
I. PODRUŽNIČNA ŠOLA
DOLIČ
PU
1.
2.
Jelka Štruc
Lilijana Sevčnikar
1.D
2.,3.D
koef.
RP
dd/dp
R
20
1
RP
dd/dp
R
19
0,5
21
1
0,955
0,045
1,000
19,5
0,5
20
SPO+4 ure ločen
0,909
0,091
1,000
vodja podr.
3.
4.
Tatjana Senič
Petra Fidler
4.D
RP
dd/dp
R
5.D
20,5
1
RP
dd/dp
R
16,5
1
OPB
PROJEKT
5.
Marija Krenker
6.
Majda Hudovernik
2.,3.D
II. PODRUŽNIČNA ŠOLA
2.
Petra Pejovnik
Jana Miler
Križovnik
TJA - Križov nik (2)
21,5
0,5
22
ŠPO - Koren (1)
1,000
17,5
0,5
18
TJA - Križov nik (3)
DRU/NAR - Miler (6)
0,818
0,080
0,110
1,008
2
OPB
12,5
0,500
0,500
OPB
SPO/2.,3.d
dop/dd
19,0
3
0,5
0,826
3,5
0,175
1,001
ZAV R Š E
koef.
PU
1.
0,850
0,130
0,033
1,014
2.-5.
2.-5.Z
5.D
4.DZ
LAB
RP
dp/dd
OPZ
R
19,5
1
1
0,5
RP
RP
kolesarski
OPZ
KEM/8
3
6
0,66
1
1
22
9,66
PROJEKT
OPB MISLINJA
OPB DOLIČ
Lužnik
Palir
Žuber/Javornik
Koletnik
Robnik
Gobec
Panjek
Koren
3
Krenker
17
14 pripravnica doprinos
Hudovernik
23
12,5
10,5 Brkovič
5,5
4,5
3,5
3
4,5
1,000 TJA - Nakičević (3)
0,439
0,045
0,033
0,500
1,018
12,5
19
2,5
2.
Jana Miler
2.-5.Z
5.D
4.DZ
Letni delovni
LAB
RP
3
RP
6
kolesarski
0,66
OPZ OŠ Mislinja 1
načrt
KEM/8
1
9,66
PROJEKT
šolsko leto 2014/2015
OPB MISLINJA
OPB DOLIČ
Lužnik
Palir
Žuber/Javornik
Koletnik
Robnik
Gobec
Panjek
Koren
Kovačević
Fidler
3
Krenker
14 pripravnica doprinos
Hudovernik
23
12,5
10,5 Brkovič
5,5
4,5
3,5
3
4,5
3
2
SKUPAJ
66
2,5
3,0
1,0
2,0
2,0
10,5
12,5
19
2,5
34
SKUPAJ
ISP
Vogrinec (N+UP)
Kladnik (UP)
Cifer(N)
Pačnik(UP)
Krebl(UP)
SKUPAJ/VSI
0,439
0,045
0,033
0,500
1,018
Mislinja/N Završe
1,5
2,0
1,0
4,5
Dolič
100
Mislinja/UP
1,0
1,0
0,5
0,5
0,5
1,5
1,0
0,5
1,0
4,5
UČITELJI ZA DSP
Milena Pačnik
25 ur DSP
2 uri ISP
10 ur DSP
1 ura DSP
Ana Linasi
Simona Levc
ASP
Panjek
Brkovič
Šverc
Bajželj
specialni pedagog
specialni pedagog
logoped
1,0
3,0
0,5
5,5
18
10,0
0
10,5
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
4. OBSEG IN VSEBINA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA
DELA
4.1 ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2014/15
19
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
20
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
4. 2 OCENJEVALNA OBDOBJA
ocenjevalno obdobje trajanje
prvo
od 1. septembra do 31. januarja
98 dni
drugo
od 1. februarja do 24. junija
93 dni
SKUPAJ
deveti razred
191 šolskih dni
od 1. septembra do 15. junija (184 dni)
Zaključek pouka:


Učenci devetega razreda: 14. junij
Ostali učenci: 24. junij
RAZREDNI, PREDMETNI IN POPRAVNI IZPITI



16. junij – 30. junij – popravni in razredni izpiti za učence 9. razreda
26. junij – 9. julij – razredni izpiti in popravni izpiti za učence 7. in 8. razreda
18. – 31. avgust – razredni, predmetni in popravni izpiti – drugi rok
4.3 NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA









5. 5. 2015 – nacionalni preizkus znanja iz matematike za učence 6. in 9. razreda
7. 5. 2015 – nacionalni preizkus znanja iz slovenščine za učence 6. in 9. razreda
11. 5. 2015 – učenci 9. razreda opravljajo nacionalni preizkus znanja iz tretjega
predmeta - KEM
11. 5.2015 – učenci 6. razreda opravljajo nacionalni preizkus znanja iz angleščine
9. junij 2015 – seznanitev učencev z dosežki NPZ v 6. razredu
2. junij 2015 – seznanitev učencev z dosežki NPZ v 9. razredu
od 9. do 11. junija 2015 - uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene
pisne naloge NPZ v 6. razredu
od 2. do 4. junija 2015 - uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene
pisne naloge NPZ v 9. razredu
15. junij 2015 - razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 9. razreda
24. junij 2015 - razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6. razreda
21
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
4.4 PREDMETNIK
Mislinja
predmeti/število ur
tedensko
število razredov
1. r.
16
2. r. 3. r.
4. r.
5. r
6. r
7. r.
8. r.
9. r.
skupaj ur
predmeta
2
1
2
1
2
2
2
2
2
Slovenščina
6
7
7
5
5
5
4
3,5
4,5
2870
Matematika
4
4
5
5
4
4
4
4
4
2345
2
3
4
4
3
3
1260
Angleščina
Likovna umetnost
2
2
2
2
2
1
1
1
1
840
glasbena umetnost
2
2
2
1,5
1,5
1
1
1
1
787,5
2
3
Družba
280
Geografija
1
2
1,5
2
455
Zgodovina
1
2
2
2
490
1
1
Državlj. kultura in etika
spoznavanje okolja
3
3
140
3
525
Fizika
2
2
280
Kemija
2
2
280
1,5
2
245
Biologija
Naravoslovje
2
Naravoslovje in tehnika
3
Šport
315
2
3
3
3
1
1,5
3
3
1
1
280
175
2
2
2
1470
predmet 1/izbirni
2
2
2
420
predmet 2/izbirni
1
1
1
210
predmet 3/izbirni
1
1
1
210
neobvezni izbirni
oddelčna skupnost
3
350
3
Tehnika in tehnologija
Gospodinjstvo
3
1
1
0,5
0,5
0,5
2
0,5
0,5
175
0,5
0,5
1
skupaj vseh ur
14802,5
skupaj vse šole
število predmetov
max. število ur
tedensko
število tednov pouka
6
6
6
9*
9
11
15*
16
14
20
21
22
25*
26
26
31,5*
30
30
35
35
35
35
35
35
35
35
32
*Skupaj z neobveznim izbirnim predmetom
22
350
19230 ur
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
dnevi dejavnosti/število dni
letno
kulturni dnevi
4
naravoslovni
3
dnevi
tehniški dnevi
3
športni dnevi
5
4
4
3
3
3
3
3
skupaj ur
dejavnosti
3
150
3
3
3
3
3
3
3
3
135
3
5
3
5
4
5
4
5
4
5
4
4
4
5
5
5
skupaj vseh
dni
165
225
Dolič
predmeti/število ur
tedensko
število razredov 3
skupaj ur
predmeta
1. r.
2. r.
3. r.
4. r.
5. r
1
0
1
1
1
Slovenščina
6
7
7
5
5
805
Matematika
4
4
5
5
4
630
2
3
175
Angleščina
Likovna umetnost
2
2
2
2
2
280
Glasbena umetnost
2
2
2
1,5
1,5
245
2
3
175
Družba
Spoznavanje okolja
3
3
3
210
Naravoslov. in tehnika
3
Gospodinjstvo
Šport
3
3
3
3
neobvezni izbirni
Oddelčna skupnost
3
210
1
35
3
420
2
1
0
0,5
0,5
70
0,5
skupaj vseh ur
87,5
3342,5
Završe
predmeti/število ur
tedensko
1. r.
2. r.
3. r.
4. r.
5. r
število razredov 5
0
0
0
0
1
Slovenščina
6
7
7
5
5
175
Matematika
4
4
5
5
4
140
2
3
105
Angleščina
skupaj ur
predmeta
Likovna umetnost
2
2
2
2
2
70
Glasbena umetnost
2
2
2
1,5
1,5
52,5
23
675
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
Družba
Spoznavanje okolja
2
3
3
3
3
Gospodinjstvo
3
3
3
3
neobvezni izbirni
Oddelčna skupnost
3
105
1
35
3
105
2
0
0
1
0
70
0,5
skupaj vseh ur
število predmetov
število ur tedensko
število tednov pouka
6
20
35
6
22
35
105
105
Naravoslov. in tehnika
Šport
3
6
22
35
9*
26*
35
17,5
1085
9
26
35
*Skupaj z neobveznim izbirnim
dnevi dejavnosti/
število dni letno
skupaj ur
dejavnosti
kulturni dnevi
4
4
4
3
3
90
naravoslovni
dnevi
3
3
3
3
3
75
tehniški dnevi
3
3
3
4
4
85
športni dnevi
5
5
5
5
5
125
skupaj vseh
dni
24
375
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
4.5 UČENCI PO RAZREDIH
OŠ MISLINJA
Razred
dečki
deklice
skupaj
Razred
dečki
deklice
skupaj
1.A
8
10
18
7.A
12
12
24
1.B
8
10
18
7.B
11
11
22
SK
16
14
20
12
36
26
SK
2.A
23
11
23
5
46
16
SK
14
12
26
8.B
7
9
16
3.A
9
6
15
SK
18
14
32
3.B
8
6
14
9.A
14
13
27
SK
17
12
29
9.B
15
13
28
47
44
91
SK
29
26
55
4.A
13
8
21
SK/III
SK
8
11
21
18
63
165
133
327
5.A
13
7
70
162
5.B
8
9
17
SK
15
20
35
6.A
9
14
23
Razred
dečki
deklice
skupaj
6.B
8
16
24
1.Z
0
0
0
SK
17
30
47
2.Z
0
1
1
45
58
103
3.Z
1
1
2
1
2
3
4.Z
2
1
3
5.Z
0
1
1
2
3
2
4
4
7
SK/I
SK/II
8.A
VSI/M
POŠ ZAVRŠE
SK/I
POŠ DOLIČ
SK/II
VSI/Z
Razred
dečki
deklice
skupaj
1.D
2.D
8
2
6
5
14
7
3.D
3
9
12
13
20
33
M-1 (2,64)
4.D
3
7
10
M-2
5.D
8
3
11
M-3
11
24
10
30
21
54
SK/I
SK/II
VSI/D
OPB
66
D (1,36)
34
JV-M
10
ŠTEVILO ODDELKOV
SKUPAJ
čisti
kombinirani
skupaj
I.
61
66
127
pouk
19
2
21
II.
58
70
128
OPB
2
2
4
III.
70
63
133
21
4
25
VSI
189
199
388
SK
25
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
4.6 OBLIKE DIFERENCIACIJE
V šolskem letu 2014/15 izvajamo pouk v manjših skupinah, in sicer:

V 5., 6. in 7. razredu ¼ ur skozi celo šolsko leto pri slovenščini in matematiki;

V 8. razredu in 9. razredu pri vseh urah slovenščine, matematike in angleščine.
4.7 DOPOLNILNI IN DODATNI POUK
VSI
razred
št.ur/teden*
Mislinja
1. do 5.
8
6. do 9.
8
Dolič
1. do 5.
4
Završe
2. do 5.
1
Skupaj
21
* 1 ura tedensko na oddelek
26
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
4.8 KULTURNI DNEVI
Šola Mislinja
Čas
1. razred
23. 12. 2014
marec
maj
24. 6. 2015
2. razred
23. 12. 2014
marec
18. 6. 2015
24. 6. 2015
3. razred
1. 9. 2014
17. 12. 2014
23. 12. 2014
februar, marec
24. 6. 2015
4. razred
december
februar
junij
5. razred
23. 12. 2014
oktober-junij
december-februar
6. razred
december
december
7.2., 25.4. 24.6.
2015
7. razred
december 2014
december 2014
december 2014
februar 2014
24. 4. 2015
Vsebina
V pričakovanju dedka Mraza
Obisk lutkovne/gledališke predstave
Evropska vas, obisk galerije v Slovenj Gradcu
Zaključna prireditev
V pričakovanju dedka Mraza
Lutkovna/gledališka predstava
Plešemo in pojemo s škorenjčki
Zaključna prireditev
V šoli je lepo (2 uri)
Podjetniške delavnice (2 uri)
V pričakovanju dedka Mraza
Obisk lutkovne/gledališke predstave
Zaključna prireditev
Novoletno praznovanje
Obisk gledališke predstave
Zaključna prireditev
Novoletno rajanje in obdarovanje
Prireditve ob praznikih
Gledališka predstava
Novoletno praznovanje, dan samostojnosti
Gledališka predstava
Proslave ob praznikih, zaključna prireditev
Novoletno praznovanje (3 ure)
Proslava ob dnevu samostojnosti (2 uri)
Gledališka predstava
Proslava ob kulturnem prazniku (1 ura)
Pustno rajanje (1 ura)
Proslava ob dnevu upora proti okupatorju (1 ura)
27
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
24. 6. 2015
8. razred
december
december
februar, april, junij
9. razred
december
februar, april
junij
Dan državnosti, zaključna prireditev (2 uri)
Novoletno praznovanje
Gledališka predstava
Kulturne prireditve - proslave ob praznikih in zaključna
prireditev (izvedba po urah)
Novoletno praznovanje
Gledališka predstava
Kulturne prireditve ob praznikih
Predaja ključa (3 ure)
Kulturne vsebine so vključene tudi v nekatere tehniške in naravoslovne dneve dejavnosti,
izvajajo se ob obiskih različnih krajev po Sloveniji; učenci si ogledajo različne kulturno
zgodovinske spomenike in etnološke značilnosti.
Predvidevamo tudi občasne krajše nastope dramskih, glasbenih, plesnih in drugih skupin.
Učenci bodo sodelovali na različnih kulturnih prireditvah v šoli in izven nje.
Plan kulturnih dejavnosti načrtuje tima učiteljev, ki ga sestavljajo:
Vsebinsko: Metka Vogrinec, Klavdija Križovnik, Katarina Kralj, Adela Nakičevič, Nina Klančnik,
Katja Rodošek;
Glasbeno: Irena Brkovič; Likovno: Milan Bajželj; Tehnično: Petra Cifer.
PROGRAM PROSLAV z vodji prireditve:
1. Novoletni bazar
vodja - Klavdija Križovnik
ponedeljek, 1.12.- popoldne
2. Dan samostojnosti
vodja – Nina Klančnik
ponedeljek, 15.12.2014 – 3.
šol.uro
(ena ura KD)
3. Novoletno praznovanje, glasbeni
gost
vodja - vsi
torek, 23.12. - 3. in 4. šol. uro
(Razredniki za ta dan načrtujejo
kulturni dan.)
4. Kulturni praznik
vodja – Katarina Kralj
petek, 6.2.,- 4. šol. uro
(ena ura KD)
5. Dan upora proti okupatorju, 1. maj
vodja - Adela Nakičevič
petek, 24.4., - 2. šol. uro
(ena ura KD)
6. Dan državnosti, zaključna
prireditev
Vodja - Petra Cifer
sreda, 24.6. - 3. in 4. šol. uro
(dve uri KD)
28
Vodja je le koordinator.
Vodja posameznega projekta skliče in povabi k sodelovanju ostale člane tima. Zaželeno je,
da ima za prireditev okvirno vizijo, da ga ostali le dopolnijo in potrdijo koncept.
Če vodja nima pripravljenega predloga, ga člani oblikujejo skupaj, si razdelijo naloge in svoje
zadolžitve realizirajo v dogovorjenem roku. (Zadolžitve se lahko nanašajo tudi na druge
člane kolektiva.)
DRUGE AKTIVNOSTI:
1.
2.
3.
4.
Sodelovanje na občinskih prireditvah.
Priložnostni kulturni programi (otvoritve, tekmovanja, športni dogodki,…).
Novoletna predstava – vodja Metka Vogrinec – 26.12.2014 – Lopan.
Izmed ponudb bomo izbrali gledališko predstavo, ki si jo bodo učenci vseh treh triad
ogledali v enem od profesionalnih gledališč.
5. Na šolo bomo izjemoma povabili le vrhunske umetnike, ki bodo ponudili predstavo
med letom za zmerno ceno.
6. Skupaj s sindikatom bomo poiskali decembrsko veseloigro za zaposlene.
4.9 NARAVOSLOVNI DNEVI
Šola Mislinja
Čas
1. razred
22. 12. 2014
23. 6. 2015
2. razred
8. 9. 2014, 7. 10.
2014, 31. 3. 2015
november
18. 6. 2015
3. razred
jesen
19. 6. 2015
23. 6. 2015
4. razred
november
junij
junij
5. razred
13. 9. 2014
17. 10. 2014
27. 3. 2015
Vsebina
Skrbimo za zdravje
Praznična miza
Spoznavanje Slovenije - Logarska dolina
Skrbimo za zdravje
Čajanka
Veliki nemarni škornji
Skrbimo za zdravje
Skrb za okolje in zdravje – šolski vrt
Bilo je nekoč – Velenjski grad – muzej, galerija, grad
Vsak ima svoj prostor pod soncem
Zdrava prehrana, šola v naravi
Muzej na prostem, Bukovniško jezero (ŠVN)
Značilnosti in posebnosti primorskega sveta (Koper, Piran, Portorož)
Značilnosti in posebnosti alpskega sveta (Brnik, Bled, Bohinj, Vogel)
Značilnosti in posebnosti kraškega sveta (Postojna, Rakov Škocjan,
Cerknica, Cerkniško jezero )
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
6. razred
september
11. 4. 2015
junij
7. razred
oktober
11. 4. 2015
19. 6. 2015
8. razred
marec
maj
junij
9. razred
december
11. 4. 2015
april
Skrbimo za svoje zdravje (Slovenj Gradec)
Dejavnosti ob dnevu zdravja
Gozd
Celjski grad, Rimska nekropola, jama Pekel, čokoladnica (Celje,
Šempeter)
dan zdravja
ribnik in mikroskopiranje
Realizacija v okviru CŠOD Rak – naravoslovni teden (Rakov Škocjan)
Kulturna dediščina Dolenjske
Poklicno usmerjanje – Obdelava in preoblikovanje kovin in nekovin (ŠC
Ravne na Koroškem)
Merjenje
Dan zdravja
Zbirke prirodoslovnega muzeja Slovenije in ogled botaničnega vrta
(Ljubljana)
4.10 TEHNIŠKI DNEVI
Šola Mislinja
Čas
1. razred
november
marec/april
april/maj
2. razred
18. 12. 2014
maj
19. 6. 2014
3. razred
18. 12. 2014
22. 12. 2014
8. 5. 2015
4. razred
oktober
december
Vsebina
S čebelo do medu – delavnice
Delavnice v okviru Evropske vasi: Danska
Eko delavnice
Novoletne delavnice
Delavnice v okviru Evropske vasi
Veliki nemarni škornji (tabor)
Prenos informacij (računalnik)
Novoletne delavnice
Evropska vas in galerija (delavnice)
Orientacija (kompas)
Podjetniška delavnica
30
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
januar
maj
5. razred
18. 12. 2014
februar
marec
april
6. razred
oktober
november
maj
junij
7. razred
november
maj
po dogovoru
23. 6. 2015
8. razred
marec
marec
marec
marec
9. razred
25. 9. 2014
3. 10. 2014
marec
junij
Elektrika
Šolski muzej, hiša eksperimentov, botanični vrt (Ljubljana)
Izdelava termovke
Ročne spretnosti – pletenje, vezenje, kvačkanje, šivanje, predenje,
trenje lanu…
Možak mahač, tehtnica, gugalnica
Delavnice v Arheološkem muzeju in cerkev sv. Jurija (Slovenj
Gradec, Legen pri Slovenj Gradcu)
Gospodinjstvo in okolje (Velenje, Pameče, Mislinjska Dobrava)
Ročna izdelava papirja
Tehniška in kulturna dediščina Prekmurja (Ptuj, Bogojina, Filovci)
Gradiva in tehnologija okolja (Srednja lesarska šola Slovenj Gradec)
Ustvarjalne delavnice
Rastem s knjigo; zdravstveno predavanje (M. Učakar)
Dediščina Koroške - rudnik Mežica, Prežihovina (Mežica, Kotlje)
Delavnice na MIC Velenje
Tehniška dediščina Mislinjske doline – HE Dravograd, kovačija
Realizacija v okviru CŠOD Rak – naravoslovni teden (Rakov Škocjan)
Realizacija v okviru CŠOD Rak – naravoslovni teden (Rakov Škocjan)
Realizacija v okviru CŠOD Rak – naravoslovni teden (Rakov Škocjan)
Realizacija v okviru CŠOD Rak – naravoslovni teden (Rakov Škocjan)
Delavnice na ŠC Velenje
Delavnice na ŠC Slovenj Gradec
Delovanje TE Šoštanj in ogled muzeja usnjarstva
Kulturna dediščina Primorske
4.11 ŠPORTNI DNEVI
Šola Mislinja
Čas
1. razred
september
18. 12. 2014
Vsebina
Pohod
Zimsko veselje
31
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
11. 4. 2015
maj
22. 6. 2015
2. razred
september
17. 12. 2014
11. 4. 2015
maj
22. 6. 2015
3. razred
september
19. 12. 2014
11. 4. 2015
maj
22. 6. 2015
4. razred
september
december
april
maj
junij
5. razred
september
december
april
maj
junij
6. razred
september
19. 12. 2014
januar
maj
22. 6. 2014
7. razred
september
19. 12. 2014
februar
maj
22. 6. 2015
8. razred
september
19. 12. 2014
Pohod
Atletika
Mini olimpijada
Pohod
Zimsko veselje
Pohod ob dnevu zdravja
Atletika
Mini olimpijada
Pohod
Sankanje, igre na snegu
Pohod ob dnevu zdravja
Atletika
Mini olimpijada
Pohod
Zimsko veselje
Dan zdravja
Atletika
Šaljive štafetne igre (ŠVN)
Pohod
Smučanje, drsanje, sankanje
Spretnostna vožnja s kolesom
Atletika
Izbirna vsebina - plavanje
Pohod
Plavanje (Topolšica)
Zimski športni dan
Atletika
Igre z žogo
Pohod
Plavanje, fitnes, pohodi
Smučanje, sankanje, drsanje
Atletika
Športne igre
Pohod
Plavanje, fitnes, pohodi
32
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
januar,
februar
maj
maj
9. razred
september
19. 12. 2014
februar
maj
maj
Smučanje, sankanje, drsanje
Športne igre
Atletika
Pohod
Plavanje, fitnes, pohodi
Smučanje, sankanje, drsanje
Igre z žogo
Atletika
4.12 IZBIRNI PREDMETI
V šolskem letu 2014/15 bomo izvajali naslednje predmete:
Predmet
Učiteljica/učitelj
Razred
Francoščina
Nina Klančnik
7.
Izbrani šport – NOGOMET
Dragan Kovačević
9.
Izbrani šport - ODBOJKA
Petra Koren
9.
Likovno snovanje 1
Milan Bajželj
7.
Likovno snovanje 3
Milan Bajželj
9.
Multimedija
Petra Cifer
8.
Načini prehranjevanja
Polonca Krašovec
8., 9.
Nemščina I
Mateja Tertinek
7.
Nemščina II
Adela Nakičević
8.
Nemščina III
Adela Nakičević
9.
Obdelava gradiv – LES
Lucija Strmčnik
7.
Računalniška omrežja
Petra Cifer
9.
Robotika v tehniki
Petra Cifer
8.
Sodobna priprava hrane
Polonca Krašovec
7., 8.
Šport za sprostitev
Petra Koren
Dragan Kovačević
33
7.
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
Predmet
Učiteljica/učitelj
Razred
Šport za zdravje
Dragan Kovačević
8.
Turistična vzgoja
Vesna Robnik
7., 8., 9.
Urejanje besedil
Katarina Kralj
7.
V tem šolskem letu bomo na novo izvajali tudi neobvezne izbirne predmete v 4. in 7. razredu:
OŠ Mislinja
Predmet
Učiteljica/učitelj
Razred
Francoščina
Nina Klančnik
7.
Tehnika
Lucija Strmčnik
4.
Učiteljica/učitelj
Razred
Adela Nakičević
4.
POŠ Dolič, POŠ Završe
Predmet
Nemščina
4.13 PLAN INTERESNIH DEJAVNOSTI
MISLINJA
UČITELJ
DEJAVNOST IN RAZRED
ŠT. UR
Bajželj Milan
Likovni krožek - 4.,5.,6.r.
15
ID/KD
38
Prometni krožek - 6.-9.r.
15
Letni časi na šolskem vrtu - 4.,5.r.
20
Mladi gasilci - 4.-9.r.
20
Vožnja s kolesom - 5.b
20
Kolesarski krožek
20
OPZ - 4.,5.
38
MPZ/Orff - 6.-9.r.
152
Blažun Sonja
Brkovič Irena
34
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
Cifer Petra
Šolska spletna stran - 6.-9.r.
30
Šolski radio - 6.-9.r.
25
ID/TEH
38
Logika - 6.-9.r.
15
Vrtnarski krožek - 6.-9.r.
20
Kladnik Tonka
Naravoslovni krožek – 7.,8.,9.r.
20
Klančnik Nina
Francoske urice - 7.-9.r.
25
Koren Petra
Koren Petra, Dragan
Kovačević*
Šolska spletna stran
15
KIM (Kids in motion) – 4.,5.r.*
70
Križovnik Klavdija
English is fun - 2.a
35
Krajnc Gordana
Mladi vrtnarji – 2.,3.r.
20
Krašovec Polonca
Čebelarski krožek – 6.-9.r.
30
Lužnik Andreja
OPZ - 1.-3.r.
38
Marzel Franja
Folklora – 2.-7.r.
30
Nakičević Adela
Nemške urice – 5.,6.r.
20
Palir M. Lea
Likovni krožek – 1., 2.r.
30
Pušnik P. Monika
Lutkovno oblikovalni – 1.r.
20
Porčnik Marina
Planinski krožek – 3.-9.r.
50
Robnik Vesna
Raziskujem preteklost – 7.-9.r.
20
Rodošek Katja
Skupnost učencev, OP
20
Sešelj Irena
Šolsko glasilo Brst – 7.,8.,9.r.
30
Strmčnik Lucija
Blok flavta – 2.-5.r.
20
Tašič Marija
Kolesarski krožek
20
Vožnja s kolesom – 5.a
20
Kaj veš o prometu?
15
Gobec Mira
35
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
Evropski izbor za tekmovanje o
prometu
15
Verhovnik Mojca
Zdrava šola
15
Vogrinec Meta
Mali oder – 5.,6.r.
30
Vesela šola – 4.-9.r.
15
ID/KD
38
Vene Simona
Fit Club – 1.-3.r.
50
Bralna priznanja
SLO, TJA, TJN
50
Priprava na tekmovanja
32
10
SKUPAJ MISLINJA
1199
SKUPAJ VSE ŠOLE
1596
DOLIČ
PRIIMEK IN IME
DEJAVNOST
Plan
Andreja Lužnik
Otroški pevski zbor – 1.-5.r.
76
Marija Krenker
Ustvarjalne delavnice – 2.-5.r.
10
Jelka Štruc
Pravljični svet – 1.-3.r.
10
Petra Fidler
Vesela šola – 4.,5.r
10
Križovnik Klavdija
English is fun - 2.r
35
Jana Miler
Kolesarski krožek – 5.r.
20
Sevčnikar Liljana
Igrajmo se gledališče – 1.-5.r.
20
Folklora – 1.-5.r.
20
Fit -Gibanje in veselje – 1.,2.r.
20
SKUPAJ DOLIČ
221
36
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
ZAVRŠE
Pejovnik Petra
Pravljični krožek
10
Miler Jana
Pevski zbor – 1.-5.r.
76
Miler Jana
Kolesarski krožek – 5.r.
20
Adela Nakičevič
Angleščina
70
SKUPAJ ZAVRŠE
176
INTERESNA DEJAVNOST – KIDS IN MOTION
Interesna dejavnost KIM je evropsko podprt projekt, ki ga bomo v sodelovanju z Zavodom
FIT letos izvajali na naši šoli s skupino učencev 4. in 5. razredov. Učenci so bili v ciljno
skupino izbrani na podlagi zastavljenih kriterijev, ki zajemajo predvsem njihova predhodna
športna udejstvovanja v šoli in izven nje, enega glavnih dejavnikov za izbor pa je
predstavljala njihova notranja motivacija za gibanje.
KIM bo potekal dve šolski uri tedensko, ob četrtkih 6. in 7 šolsko uro. V okviru teh ur se bo
izvedlo 10 športnih panog, vsaka bo izpeljana v štirih sklopih. Namen je učencem približati
šport skozi igro, prepoznati njihova močna področja in jim pomagati pri usmerjanju v
klubske dejavnosti, hkrati pa jim privzgojiti zdrav odnos do gibanja, ki naj bi bil vodilo tudi v
njihovi prihodnosti.
Projekt bosta vodila Dragan Kovačević (izvajalec) in Petra Koren (izvajalka in koordinatorica
projekta), profesorja ŠPO.
VKLJUČEVANJE UČENCEV V INTERESNE DEJAVNOSTI IZVEN ŠOLE
Učenci se vključujejo tudi v različne organizacije, klube in dejavnosti izven šole:
 Glasbena šola Slovenj Gradec;
 Glasbena šola Velenje;
 Gasilska društva: Mislinja, Dovže, Dolič;
 ŽOK Mislinja;
 Judo klub Mislinja;
 Nogometni klub Mislinja;
 Planinsko društvo Mislinja;
 Taborniška organizacija Mislinja – RMS;
37
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015






Karate klub Mislinja;
Plesna šola Devžej;
Strelsko društvo Dolič;
Smučarsko skakalni klub Mislinja;
Rokometna šola;
Druge organizacije in klubi v kraju in izven.
38
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
4.14 PODALJŠANO BIVANJE IN VARSTVO UČENCEV
Za učence 1. razreda je organizirano jutranje varstvo od 6.00 do 8.00. Vodi ga vzgojiteljica
Andreja Lužnik.
Za učence od 1. do 5. razreda je organizirano podaljšano bivanje, ki traja od končanega
pouka do 16.00. Učenci so razporejeni v 5 oddelkov, ki se ob določenih urah med sabo
družijo.
Organizacija OPB:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Leonida M. Palir (1. razred),
Andreja Lužnik (1., 3., 4., 5. razred),
Mira Gobec(1. razred),
Alenka Panjek (1., 3. razred,),
Darja Žuber/Mojca Javornik (2., 3., 4., 5. razred,),
Katja Koletnik (3., 4., 5. razred),
Vesna Robnik (3., 4., 5. razred),
Dragan Kovačević (3., 4., 5. razred),
Petra Koren (4., 5. razred),
Petra Fidler(4., 5. razred),.
Varstvo vozačev je namenjeno učencem, ki koristijo šolske prevoze. Zjutraj poteka od 7.00
do 8.15 in je namenjeno učencem od 2. do 9. razreda, po pouku pa traja varstvo vozačev za
učence od 6. do 9. razreda do odhoda zadnjih šolskih prevozov – do 14.50. V ta oddelek se
vključujejo tudi učenci, ki čakajo na interesne dejavnosti.
39
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
4.15 DODATNA STROKOVNA POMOČ
Dodatna strokovna pomoč je namenjena učencem s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo
o usmerjanju v program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno
pomočjo, ki jo izda Zavod za šolstvo, po strokovnem mnenju Komisije za usmerjanje otrok s
posebnimi potrebami.
Obsega pomoč otrokom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, dolgotrajno bolnim,
otrokom z govornimi in jezikovnimi motnjami, čustvenimi in vedenjskimi motnjami, z
avtističnimi motnjami, slepim ali slabovidnim, gluhim ali naglušnim ter gibalno oviranim
otrokom.
Otroci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v izobraževalne programe s prilagojenim
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo imajo pravico do individualiziranih programov
vzgoje in izobraževanja.
V skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami se z individualiziranim
programom določijo oblike dela na posameznih vzgojnih in izobraževalnih področjih, pri
posameznih predmetih ali pri predmetnih področjih, način izvajanja dodatne strokovne
pomoči, izvajanje fizične pomoči, prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri
organizaciji, preverjanju in ocenjevanju znanja, napredovanju in časovni razporeditvi pouka.
Za pripravo in spremljanje izvajanja individualiziranega programa imenuje ravnatelj šole
strokovno skupino, ki jo sestavljajo strokovni delavci šole in drugi strokovni delavci, ki bodo
sodelovali pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega programa. Pri delu strokovne skupine
sodelujejo tudi starši otroka.
Strokovna skupina izdela individualizirani načrt dela za vsakega otroka, ga med šolskim
letom evalvira in prilagaja glede na napredek in razvoj otroka s posebnimi potrebami. Ob
koncu šolskega leta preveri ustreznost individualiziranega programa in izdelati
individualizirani program za naslednje šolsko leto.
Dodatno strokovno pomoč bodo v šolskem letu 2014/15 izvajale šolske svetovalne delavke:
 mag. Mojca Verhovnik – psihologinja
 mag. Milena Pačnik – specialna pedagoginja
 Anja Topler – specialna pedagoginja
 Ana Linasi – specialna pedagoginja
 Alenka Panjek – socialna pedagoginja
 Simona Levc – logopedinja
 Katja Rodošek – pedagoginja ter druge učiteljice in učitelji razrednega in
predmetnega pouka.
40
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
4.16 INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ UČENCEM
Letni fond ur ISP znaša 0,5 ur na oddelek, kar znaša 10,5 ur tedensko. 6 ur tedensko je
namenjenih za delo z učenci z učnimi težavami, 4,5 ure pa za delo z nadarjenimi učenci.
Učenci z učnimi težavami bodo razporejeni glede na težave oz. področja, kjer bodo
potrebovali pomoč. Ure ISP bodo izvajali učitelji različnih predmetov. Učenci bodo k uram
prihajali individualno, v parih ali v manjši skupini. Za te učence bodo oblikovani individualni
delovni projekti pomoči, kjer bodo opredeljena področja in način pomoči. Te učence bomo
usmerjali k uram ISP, če bomo ugotovili, da pomoč pri dopolnilnem pouku ni dovolj, da bi
premostili učne težave.
Čeprav se k dopolnilnemu pouku učenci lahko vključijo prostovoljno, želimo, da učenci, ki
potrebujejo pomoč pri učenju, dopolnilni pouk redno obiskujejo. O presoji potrebe pomoči
strokovno odločajo učitelji, ki predlagajo učence za dopolnilni pouk. Učenec se lahko k
dopolnilnemu pouku vključi tudi na predlog staršev oz. sam zaprosi za pomoč.
Na naši šoli organiziramo za učence dopolnilni pouk za slovenščino, matematiko, angleščino
in kemijo, za vse ostale predmete pa je učna pomoč organizirana v obliki govorilnih ur za
učence. Tudi k tem uram se učenec vključi na predlog učitelja, staršev ali sam zaprosi za
pomoč. Prav tako je za te ure zaželeno, da jih učenci redno obiskujejo.
Nadarjeni učenci bodo vključeni v projekt Brihtne glav'ce, ki obsega dejavnosti za razvijanje
ustvarjalnega in kritičnega mišljenja, bogatenje splošne poučenosti, krepitev storilnost in
ozaveščanja lastne odgovornosti do družbe.
Plan dejavnosti »Brihtne glavce«:
Učenci bodo na uvodnem sestanku predstavili svoje individualne načrte aktivnosti, ki jih
bodo izvajali v ali izven šole. Izbrali pa si bodo tudi katero od navedenih aktivnosti glede na
področje nadarjenosti. Upoštevajoč, da nekateri niso motivirani in nimajo nobene
popoldanske dejavnosti, drugi pa so preobremenjeni, bomo le-temu prilagodili izbor. Z IPejem bodo seznanjeni tudi starši, ki bodo na uvodnem sestanku lahko le-tega dopolnili in
predstavili svoja pričakovanja.
Udeležba in aktivnost se bo točkovala.
1. Tedenska srečanja 2t
2. Aktivno sodelovanje 10t
 pri pripravi dneva zdravja
 predstavitvi na Evropski vasi
 na šolskih in občinskih prireditvah
41
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
3. Sodelovanje na različnih razpisih 10t
4. Pisanje prispevkov za Brst 10t
5. Ogled gledališke predstave
6. Branje učencem OPB-ja in jutranjega varstva 5t
7. Spremljanje zavržene hrane v šolski kuhinji 20t
8. Snemanje kratkega filma 10-50t
9. Snemanje kratkih predstavitev 5-30t
10. Prenos znanja računalništva, uporabe mobilnika, tujih jezikov med generacijami 1020t
11. Delavnice/predavanja
 peka piškotov za novoletni bazar 10t
 izdelava voščilnic za občino 10t
 bonton (Barbara Polutnik) 10t
 les je lep 10t
12. Starši za učence – predavanje, predstavitev ali delavnice, ki bi jih vodili starši, ki so
pripravljeni svoje znanje deliti z mladimi. 10t
13. Družboslovni tabor na Paškem Kozjaku: 20t
14. Umetniško – kulturni tabor 20t
15. Obisk šole in kulturni program na OŠ Središče ob Dravi 20t
16. Druženje z učenci sosednjih OŠ (Muta, Slovenj Gradec, Šentjanž) 10t
17. Usposabljanje za pomoč sovrstnikom 20t
18. Samostojna raziskovalna naloga 50t
Udeležba in aktivnost se bo točkovala.
Za učence, ki so prepoznani kot nadarjeni, je obisk dodatnega pouka na področju, kjer so
prepoznani kot nadarjeni, pričakovan in priporočljiv. Dodatni pouk organiziramo za
učence, ki pri predmetih presegajo določene standarde znanja. O presoji vključitve
strokovno odločajo učitelji, ki predlagajo učence za dodatni pouk. Čeprav se k
dodatnemu pouku učenci lahko vključijo prostovoljno, želimo, da učenci, ki presegajo
določene standarde znanja, dodatni pouk redno obiskujejo.
Na OŠ Mislinja organiziramo za učence dodatni pouk za predmete, pri katerih se
večinoma pripravljajo na tekmovanja iz znanja in s problemskim poukom dosežejo višje
standarde znanja.
42
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
4.17 TABORI, ŠOLE V NARAVI, NARAVOSLOVNI TEDEN
V šolskem letu 2014/15 načrtujemo dve šoli v naravi.
Za učence 4. razreda bo v času od 15. 6. 2015 do 19. 6. 2015 organizirana šola v naravi - šola
plavanja v Moravskih Toplicah.
Zimske šole v naravi - šole smučanja na Rogli od 9. 3. 2015 do 13.3.2015 se bodo udeležili
učenci 6. razreda.
Učenci 8. razreda bodo od 9. 3. 2015 do 13. 3. 2015 v Rakovem Škocjanu preživeli
naravoslovni tabor.
Učenci 2.a, d, z in 3.z razreda se bodo 18. in 19. 6. 2015 udeležili dvodnevnega tabora na
POŠ Paški Kozjak, ki ga bodo izvedli v okviru projekta Veliki nemarni škornji.
V mesecu oktobru bo za učence od 7. do 9. razreda na POŠ Paški Kozjak organiziran
družboslovni tabor, z izvedbo delavnic na temo geografije, jezika in turizma.
4.18 TEČAJNI POUK
Priprava učencev na vožnjo s kolesom bo izvedena v 5. razredu. Teoretični del je obvezen za
vse učence in ga bomo izvajali v času pouka. Praktično vožnjo bomo pričeli izvajati v mesecu
maju, v popoldanskem času. Pri izvedbi treninga praktične vožnje bomo sodelovali s Svetom
za preventivo občine Mislinja in policijo.
Plavalni tečaj za učence 3. razreda obsega 20 v okviru športne vzgoje. Je obvezen on bo
potekal v Zrečah.
Plavalni tečaj za neplavalce – če bo potrebno, ga bomo organizirali po opravljenem
preizkusu plavanja za učence 6. razreda.
V zimskem mesecu bomo v primeru primernih snežnih razmer v času OPB-ja organizirali
smučarski tečaj za učence od 1. do 3. razreda.
V okviru dodatnega programa ob financiranju staršev bo s pomočjo pooblaščene avto šole
organizirana priprava na izpit za vožnjo kolesa z motorji, ki je namenjena učencem, ki bodo
dopolnili 14 let.
43
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
4.19 ZGODNEJŠI POUK ANGLEŠKEGA JEZIKA V 1. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM
OBDOBJU
Tudi v šolskem letu 2014/15 bomo k zgodnejšemu pouku angleškega jezika vključili učence
2. razreda. Pouk se bo izvajal kot nadstandardni program v okviru 1 ure tedensko kot
interesna dejavnost, ob soglasju staršev.
Tretješolci bodo k pouku angleščine vključeni dve uri tedensko. Sofinanciranje tega
programa je omogočila Občina Mislinja.
4.20 ŠOLSKI RADIO
Pri šolskem radiu sodelujejo učenci, ki opravljajo vlogo radijskih tehnikov ali
napovedovalcev, in bodo izbrani na začetku leta z avdicijo. Oddaje bodo potekale enkrat
tedensko, običajno na začetku tretje šolske ure in bodo trajale največ pet minut.
Šolski radio bo spremljal vse aktualne dogodke (informacije, dejavnosti na šoli, dosežke
učencev na različnih področjih, tematske oddaje ob pomembnih dnevih (prazniki, obletnice)
in aktualne šolske novice.
Šolski radio je poleg spletne strani pomemben vir sprotnega obveščanja na šoli.
Mentorica je učiteljica Petra Cifer.
4.21 ŠOLSKA SPLETNA STRAN
Spletna stran je namenjena informiranju vseh učencev, staršev in občanov občine Mislinja.
Na njej bomo objavljali vse aktualne zadeve, projekte, novosti, rezultate raznih tekmovanj,
pravilnike ter obvestila in ostale informacije o dogajanju na matični in podružničnih šolah.
Gradivo posredujejo učitelji in učenci.
V letošnjem šolskem letu bo učiteljica Petra Koren nadaljevala s pisanjem »bloga«, s katerim
na zanimiv način spodbuja učence, učitelje ter vse obiskovalce šolske spletne strani k
zdravemu načinu življenja.
Spletno stran urejata učiteljici Petra Cifer in Petra Koren.
Stran deluje na naslovu: http://os-mislinja.mojasola.si
44
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
4.22 TEKMOVANJA
Centralna šola Mislinja
MENTOR
VRSTE TEKMOVANJA
RAČUNANJE JE IGRA
ZDRAVI ZOBJE
EVROPSKI MATEMATIČNI KENGERU
TEKMOVANJE V ZNANJU SLOVENŠČINE ZA
CANKARJEVO PRIZNANJE
KAJ VEŠ O PROMETU?
ALI POZNAM KOLESARSKO POT?
TEKMOVANJE DRUŠTVA MLADIH
GASILCEV
KRESNIČKA
CICI VESELA ŠOLA
VESELA ŠOLA
ETEC – izbor za evropsko tekmovanje Kaj
veš o prometu (v sodelovanju z AMZS)
LOGIKA
BOBER
ŠPORTNA TEKMOVANJA (odbojka,
nogomet, atletika – po razpisu ŠZ Ravne)
KVIZ O GOZDU
DIABETES – tekmovanje v poznavanju
sladkorne bolezni
ROBOBUM
TEKMOVANJE IZ ZNANJA FIZIKE ZA
STEFANOVO PRIZNANJE
TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE ZA
PREGLOVO PRIZNANJE
TEKMOVANJE IZ ZNANJA BIOLOGIJE –
PROTEUSOVO TEKMOVANJE
TEKMOVANJE IZ ZNANJA ANGLEŠČINE
TEKMOVANJE IZ ZNANJA NEMŠČINE
TEKMOVANJE MLADIH ČEBELARJEV
TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE
razredničarke
zobna ambulanta
Mislinja
M. Gobec, K. Kralj, L.
Strmčnik, razredničarke
6.,9.r.–I. Sešelj, 7.,8.r.–
M. Šverc, razredničarke
M. Tašič
S. Blažun
S. Blažun
S. Blažun
razredničarke
M. Vogrinec
M. Tašič
UČENCI
1.–5. razred
1.–9. razred
1.–9. razred
2.–9. razred
5. razred
6.-9. razred
4.–9. razred
1.,3.,4.,5.r.
(1.-7.r.)
1.3. razred
4.–9. razred
5.,6. razred
M. Gobec
P. Cifer
D. Kovačević, P. Koren
6.–9. razred
5.–9. razred
T. Kladnik
T. Kladnik
7. razred
P. Cifer
K. Kralj
8. in 9. razred
T. Kladnik
P. Krašovec
N. Klančnik
A. Nakičević
P. Krašovec
V. Robnik
45
6.–9. razred
8. in 9. razred
8. in 9. razred
8. in 9. razred
8. in 9. razred
9. razred
9. razred
6.,7.,8.,9.
razred
8.,9. razred
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
Učenci vseh razredov se bodo vključevali v tekmovanje za bralno priznanje, učenci od 4. do
9. razreda za angleško bralno značko in učenci od 7. do 9. razreda za nemško bralno značko.
Učenci, ki so vključeni v pevski zbor, tekmujejo za pevsko značko – Kramolčevo priznanje.
4.23 ŠOLSKA PREHRANA
Na šoli sta organizirana dva obroka: za vse učence dopoldanska malica in kosilo ter zajtrk za
učence prvih razredov. Za kosilo se učenci odločajo prostovoljno.
Čas malice je po drugi šolski uri, učenci malicajo v razredu. Čas kosila je od 11.45 (1. razred );
ostali od 12.00 do 13.50.
Hrano pripravljamo v šolski kuhinji, tudi za šolo Dolič in oddelek vrtca v Doliču ter Mislinji.
Vodja šolske prehrane je Polonca Krašovec, ki skrbi za uravnotežene jedilnike in za izvajanje
dela v skladu s pravilniki, ki urejajo to področje.
Za šolsko leto 2014/2015 staršem ni potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije
malice in kosila. Šole bodo pridobile podatke na podlagi izmenjave podatkov med
Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za
izobraževanje, znanost in šport ter ustrezno znižale višino položnice za malico in kosilo. Šole
so upravičene do podatkov o vseh upravičencih do otroškega dodatka, ampak samo do
tistih, ki so prijavljeni na malico in kosilo.
Oddajanje vlog za subvencijo malice ali kosila torej v šolskem letu 2014/2015 ni potrebno,
razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku na dan 1. 9. 2014.
Še vedno pa je potrebna prijava in odjava na malico ali kosilo v šoli.
Pogoji so natančneje opredeljeni v Pravilniku o šolski prehrani, ki je objavljen na šolski
spletni strani in v Šolski publikaciji.
Za šolsko leto 2014/2015 je MIZŠ določilo ceno 0,80 EUR za malico.
DEJAVNOSTI, POVEZANE S PREHRANO IN KULTURO PREHRANJEVANJA TER DEJAVNOSTI
ZA SPODBUJANJE ZDRAVEGA PREHRANJEVANJA:
1. RAZRED:
 Pravila šolske prehrane;
 Projekt S čebelo do medu (november) – slovenski tradicionalni zajtrk, pomen
čebel;
 Pomen zajtrka, zdrave prehrane za šolarja – zdravstvena vzgoja (predavanje,
ki ga izvede Zavod za zdravstveno varstvo Ravne);
46
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015





Degustacija različnega sadja v okviru sheme šolskega sadja (vso šolsko leto);
Naravoslovni dan (december) – praznična miza (praznični pogrinjek z zdravimi
prigrizki, napitki, zeliščnimi čaji,…);
Priprava sadne solate (marec) – pomen raznovrstne prehrane, razvijanje
družabnosti, povezane s prehranjevanjem;
Svetovni dan zdravja – odnos do hrane, zdrava prehrana, degustacija;
Praznovanje rojstnih dni z zdravimi prigrizki – sadje, sokovi.
2. RAZRED:
 Pravila šolske prehrane;
 Zdrave in nezdrave navade, uravnotežena, zdrava prehrana in redna telesna
dejavnost (predavanje, ki ga izvede Zavod za zdravstveno varstvo Ravne);
 Tradicionalni slovenski zajtrk;
 Svetovni dan zdravja;
 Čajanka(ND);
 Degustacija različnih sort jabolk (učenci ocenjujejo jabolka, ki jih jedo v okviru
Sheme šolskega sadja);
 Praznična miza – praznovanja v razredu.
3. RAZRED:
 Pravila šolske prehrane;
 Zdrave in nezdrave navade, uravnotežena, zdrava prehrana in redna telesna
dejavnost (predavanje, ki ga izvede Zavod za zdravstveno varstvo Ravne);
 Tradicionalni slovenski zajtrk;
 Svetovni dan zdravja (odnos do hrane, spodbujanje zdrave prehrane,
degustacija);
 Skrb za okolje in zdravje – šolski vrt (TD);
 Degustacija različnih sort jabolk (učenci ocenjujejo jabolka, ki jih jedo v okviru
Sheme šolskega sadja);
 Praznična miza – praznovanja v razredu s sadjem in sokovi.
4. RAZRED:
 Pravila šolske prehrane;
 Spoštljiv odnos do hrane (vsakodnevno pri šolskih obrokih);
 Tradicionalni slovenski zajtrk;
 Zdrava prehrana (NIT);
 Kulturni načini prehranjevanja (RU);
 Praznični pogrinjki (RU).
47
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
5. RAZRED:
 Pravila šolske prehrane;
 Zasvojenost in razvade (delavnice in predavanje, ki ga izvede Zavod za
zdravstveno varstvo Ravne);
 Tradicionalni slovenski zajtrk;
 Ekološko gojenje rastlin (šolski vrt in obisk pri ga. Faniki Jeromel);
 11. 4. 2015 - dan zdravja (odnos do hrane, spodbujanje zdrave prehrane,
degustacija zdrave prehrane, aktivnosti v naravi);
 NIT – sestavine prehrane, kaj in koliko pojesti;
 GOS – zdrav duh v zdravem telesu (praznovanja);
 OS – kulturni načini prehranjevanja – spoštljiv odnos do hrane (vsakodnevno
pri šolskih obrokih), praznični pogrinjki.
6. RAZRED:
 Pravila šolske prehrane;
 Tradicionalni slovenski zajtrk;
 Degustacija različnih sort jabolk (učenci ocenjujejo jabolka, ki jih jedo v okviru
Sheme šolskega sadja);
 Svetovni dan zdravja (učna ura na temo odnos do hrane, spodbujanje zdrave
prehrane, dejavnosti ob dnevu zdravja);
 Pri pouku gospodinjstva obravnavajo zdravo prehrano, kulturo
prehranjevanja ter praktično pripravljajo in vrednotijo jedi z vidika zdrave
prehrane;
 Predstavitev bloga o zdravi prehrani in zdravem načinu življenja – razredne
ure.
7. RAZRED:
 Pravila šolske prehrane;
 Tradicionalni slovenski zajtrk;
 Svetovni dan zdravja (odnos do hrane, spodbujanje zdrave prehrane, telesna
aktivnost).
8. RAZRED:
 Pravila šolske prehrane;
 Tradicionalni slovenski zajtrk;
 Degustacija različnih sort jabolk (učenci ocenjujejo jabolka, ki jih jedo v okviru
Sheme šolskega sadja);
 Aktivnosti v okviru dneva zdravja;
 Razredne ure in ure rednega pouka:
o Zdrava prehrana je pomembna za razvoj otrok;
48
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
o Zdrava prehrana in redno gibanje skrbita za zdrav telesni in duševni
razvoj;
o Motnje v prehranjevanju;
o Odraščanje in pomen zdravega prehranjevanja (ure BIO in predavanje
medicinske sestre);
o Vsakodnevno osveščanje učencev glede kulture prehranjevanja pri
razdeljevanju malice in samem obedu;
o Vključevanje učencev na priprave na tekmovanje v poznavanju
diabetesa.
9. RAZRED:
 Pravila šolske prehrane;
 Tradicionalni slovenski zajtrk;
 Ogled razstave šolskega vrta in delo na šolskem vru (v okviru razrednih ur);
 Ogled čebelnjaka in degustacija medu;
 Dan zdravja (odnos do hrane, spodbujanje zdrave prehrane, degustacija
zdrave prehrane).
Pri izbirnem predmetu Sodobna priprava hrane bodo učenci izvedli naslednje dejavnosti:
 Priprava in postrežba zelenjavnih juh ob svetovnem dnevu zdravja;
 Izdelava zeliščih sirupov.
4.24 SKUPNOST UČENCEV ŠOLE IN OTROŠKI PARLAMENT
Oddelčne skupnosti se preko svojih predstavnikov povezujejo v šolsko skupnost oz. skupnost
učencev šole z namenom zbiranja pripomb in predlogov. Šolska skupnost spremlja
uresničevanje pravic in dolžnosti učencev, informira učence o dejavnostih, načrtuje in
organizira skupne akcije in opravlja druge naloge.
Mladi imajo možnost aktivnega sodelovanja, vključeni so v odločanje o različnih dejavnostih.
Učenci izrazijo svoje mnenje, predloge in pritožbe. Razvijajo komunikacijske veščine in
sprejemajo različne rešitve.
Naloga šolske skupnosti je izoblikovati ustvarjalno skupnost, ki se bo sposobna pogovoriti in
prepoznati ter reševati probleme. Izvršilni organ skupnosti učencev šole je šolski parlament,
ki ga sestavljajo učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole.
Dejavnosti SUŠ, ki se bodo odvijale v šolskem letu 2014/15:
• izvolitev predsednika in podpredsednika SUŠ,
49
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
organizacija in izvedba vstopa prvošolcev v SUŠ,
sodelovanje v projektih šole,
vključevanje v akcije Zdrave šole (zdrav način življenja),
obisk Tretje OŠ SG, kjer poteka medsebojno sodelovanje in druženje,
25. otroški parlament: Izobraževanje in poklicna orientacija,
udeležba na medobčinskem otroškem parlamentu v organizaciji OŠ Šmartno,
poročilo o učnem uspehu učencev in organizacija medsebojne učne pomoči,
skrb za urejeno bivalno okolje (čistilne akcije),
skrb za znanje (odgovoren odnos do učenja in dela),
razvijanje kvalitetne pozitivne komunikacije (preprečevanje nasilja, strpnost),
opozarjanje na dolžnosti dežurnega učenca,
spremljanje uresničevanja pravic in dolžnosti učencev.
V šolskem letu 2014/15 bomo izvedli 25. otroški parlament na temo Izobraževanje in
poklicna orientacija. Temeljni cilj otroškega parlamenta je razvoj kompetenc za aktivno in
demokratično državljanstvo, aktiviranje sodelovanja mladih, razvijanje odgovornega odnosa
učencev do soljudi, do naravnega in družbenega okolja, razvijanje komunikacijskih
spretnosti, sodelovalne kulture in sposobnosti za odločanje in sprejemanje odgovornosti ter
samostojno sporočanje, vrednotenje, iskanje in povezovanje informacij.
Vodja šolske skupnosti je Katja Rodošek.
4.25 DELO KNJIŽNICE
Nabava in obdelava knjižničnega gradiva
V letošnjem šolskem letu predvidevamo nakup knjižničnega gradiva v skladu s standardi, ki
predvidevajo 1 enoto knjižnega gradiva na učenca in učitelja, kar pa je težko izvedljivo zaradi
manjše razpoložljivosti finančnih sredstev. Obseg periodičnega gradiva je zadovoljiv in ga ne
bomo povečevali, knjižnični fond bomo obogatili tudi z nakupom neknjižnega gradiva. V
knjižnično zbirko bomo vključili vse publikacije, ki bodo izšle na šoli (raziskovalne naloge,
šolski rokovnik, šolska glasila, drugo gradivo). Poseben poudarek bomo dali nakupu knjig s
seznama bralne značke in domačega branja ter literaturi za Cankarjevo priznanje.
Knjižnično gradivo bo obdelano po predpisih bibliotekarske stroke in zajema inventarizacijo
knjižničnega gradiva, formalno in vsebinsko obdelavo ter tehnično opremo gradiva.
50
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
Ureditev in strokovna postavitev knjižničnega gradiva
Knjižnično gradivo je urejeno v prostem pristopu na osnovi sistema univerzalne decimalne
klasifikacije (UDK). Leposlovno gradivo je razvrščeno po starostnih stopnjah. V knjižnici si
lahko učenci izposojajo tujejezično literaturo (predvsem za angleško bralno značko) in
učbenike iz učbeniškega sklada. Periodiko lahko prebirajo v knjižnici. Knjižnica je premajhna
in se soočamo s prostorsko stisko.
Izposoja knjižničnega gradiva
Učenci in učitelji si lahko izposojajo knjižnično gradivo vsak dan od 7.30 do 13.30 ure. V
letošnjem letu predvidevamo podoben obseg izposoje knjižničnega gradiva kot v lanskem
šolskem letu. Dokumentacija o uporabi in izposoji knjižničnega gradiva je na voljo v
vsakoletnem statističnem poročilu. Knjižnico na podružnični šoli Dolič bo vodila Petra Fidler,
v Završah pa Petra Pejovnik.
PEDAGOŠKO DELO
Knjižnična informacijska znanja
Znanja, sposobnosti in spretnosti, ki jih učenec razvije v okviru knjižničnih informacijskih
znanj v osnovni šoli za vseživljenjsko učenje, omogočajo in spodbujajo aktivno pridobivanje
kvalitetnega znanja na različnih področjih, kritično in ustvarjalno razmišljanje, izražanje
čustev, misli in zaznav. Zajemajo vse elemente informacijske pismenosti s poudarkom na
uporabi knjižnice in z njeno pomočjo dosegljivih informacij. Informacijska pismenost je
sposobnost pridobiti, vrednotiti in uporabiti informacije iz različnih virov.
Cilji in vsebine knjižničnih informacijskih znanj zajemajo obdobje od 1. do 9. razreda
osnovne šole. Njihovemu izvajanju so namenjene po štiri pedagoške ure letno, kar pomeni
36 pedagoških ur v devetih letih šolanja. Vsebine in cilji tematskih sklopov se nadgrajujejo
od 1. do 9. razreda osnovne šole.
Knjižnična informacijska znanja izvajajo strokovni knjižnični delavci skupaj z učitelji drugih
predmetnih področij.
Splošni cilji:
 Učenci se navajajo na knjižnično okolje in vzdušje knjižničnega prostora ter
zavzemajo pozitiven odnos do knjižnice in njenega gradiva s posebnim poudarkom
na vzgoji za knjigo, motivacijo za branje in estetsko uživanje.
 Učenci z uporabo knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov spoznavajo
probleme ter se učijo učinkovitih strategij njihovega reševanja.
51
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015

Učenci razvijajo različne spretnosti in sposobnosti npr. komunikacijske,
informacijske, raziskovalne.
Individualno delo z uporabniki knjižnice
Individualno bibliopedagoško delo poteka vsak dan od 8.00 do 13.00, za potrebe pouka
lahko učenci in učitelji uporabljajo knjižnico od 7. 30 do 13. 30 ure vsak dan.
Individualno bibliopedagoško delo vsebuje:
 individualno svetovanje učencem in učiteljem za učinkovito uporabo knjižničnega
gradiva (izposoja);
 pomoč učencem in učiteljem ob iskanju literature za individualno uporabo, iskanje
informacij za izdelavo domačih nalog, govornih nastopov, seminarskih nalog, priprav
za pouk ter priprav za dneve dejavnosti (tehniški, naravoslovni dnevi).
Skupinsko delo z uporabniki knjižnice
Pri skupinskem bibliopedagoškem delu usposablja knjižničar učence za skupne vzgojnoizobraževalne cilje:
 učenci spoznajo knjižnični fond - knjižno in neknjižno gradivo - in druge informacijske
vire v šolski knjižnici;
 učenci se seznanijo z bibliografskimi podatki knjižničnega gradiva;
 učenci spoznajo primarne in sekundarne informacijske vire in jih znajo uporabljati za
tekoče informiranje;
 učenci poleg lokalnih podatkovnih zbirk uporabljajo globalno informacijsko omrežje
kot orodje za iskanje podatkov in kritično vrednotenje informacij;
 spoznajo pojem citat, citiranje in referenca za potrebe raziskovalnega dela.
Ostale dejavnosti knjižnice
Knjižničarka sodeluje tudi pri pripravi oddaj šolskega radia, pri projektih, kulturnih
prireditvah, vodi učbeniški sklad, projekt Rastem s knjigo, organizira zaključek bralne značke
in organizira bralni zajtrk.
Vodja šolske knjižnice je Katja Rodošek.
52
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
5. PROJEKTI
5.1 PROJEKT ZDRAVE ŠOLE (FIT ŠOLE)
PROJEKT ZDRAVA ŠOLA je skupno delo treh evropskih organizacij:
Zzdrssddkf
1. Svetovne zdravstvene organizacije, ki skrbi za promocijo zdravja,
2. Sveta Evrope,
3. Evropske unije, ki skrbita za povezavo med državami.
Osnovna šola Mislinja je v nacionalno mrežo zdravih šol vključena od leta 1998. Glavni cilj je
promocija zdravega načina življenja kot odločujočega dejavnika za ohranjanje zdravja in
kakovostnega življenja.
Rdeča nit letošnjega šolskega leta 2014/15 je duševno zdravje, zato bomo v okviru projekta
razvijali sočutje, solidarnost, strpnost in altruizem ter samostojnost in odgovornost za lastna
ravnanja.
PROGRAM AKTIVNOSTI:
Evropski teden mobilnosti
tretji teden v septembru 15.-22.9. 2014
Dan brez motoriziranih prevoznih sredstev
19.9.2014
Pohod treh generacij
Dan boja proti revščini (16.10.)
1. do 16. oktober 2014
Dan strpnosti (16. 11.)
november
Otroški parlament: IZOBRAŽEVANJE IN
POKLICNA ORIENTACIJA
zimski projekt
DAN ZDRAVJA
11 .4. 2015 – delovna sobota
Dan športa
maj
53
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
V sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo Ravne (Matejo Učakar) bomo v vseh
razredih izvajali Program vzgoje za zdravje.
PROGRAM ZDRAVSTVENE VZGOJE:
1. RAZRED – ZDRAVE NAVADE
 osebna higiena in bolezni umazanih rok, zdrava prehrana
 koristnost prostočasnih aktivnosti in gibanja za zdravje, spanje
 varnost na poti v šolo, v šoli in doma,
 preprečevanje okvar hrbtenice (pravilno sedenje, pravilna telesna drža, šolska torba)
2. RAZRED – OHRANIMO ZDRAVJE
 zdrave in nezdrave navade
 uravnotežena, zdrava prehrana
 redna telesna dejavnost
 gibanje na prostem in zaščita pred sončenjem
 pozitivna samopodoba – odraz zdravih navad
 nalezljive bolezni, preprečevanje nalezljivih bolezni in cepljenje,
3. RAZRED – PREPREČEVANJ POŠKODB IN VARNO S SONCEM
 skrb za osebno varnost in varnost drugih
 prva pomoč in ukrepi
 varno s soncem
4. RAZRED – PREHRANA, GIBANJE IN PROSTI ČAS
 zdrav krožnik
 gibanje
 telesna teža
4. RAZRED – ZDRAVI, VARNI IN SREČNI V ŠOLI V NARAVI
 zdravi pod soncem
 zdravo in varno sončenje
 higiena
 poškodbe in zaščita pred poškodbami
5. RAZRED – ZASVOJENOST
 zasvojenost, psihoaktivne snovi (PAS)
 zasvojenost in informacijsko komunikacijska tehnologija (IKT)
 dejavniki tveganja in dejavniki varovanja
 strategije spoprijemanja in viri pomoči
6. RAZRED - ODRAŠČANJE
 bio-psihosocialni vidiki adolescence
 značilnosti obdobja pubertete pri fantih in dekletih
54
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
 skrb za osebno higieno
7. RAZRED - DUŠEVNO ZDRAVJE
 stres in duševne stiske
 reševanje problemov
 pozitivna samopodoba in motnje hranjenja
8. RAZRED - VZGOJA ZA ZDRAVO SPOLNOST
 odnosi med spoloma
 telesne spremembe pri deklicah in dečkih
 tvegano spolno vedenje
 nosečnost in kontracepcija
 spolno nasilje in kam po pomoč
9. RAZRED – TVEGANA VEDENJA
 medosebni odnosi
 zasvojenost s PAS s poudarkom na alkoholizmu
 zasvojenost z IKT
 odločanje in obvladovanje vplivov
ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO
Otroška zobna ambulanta Mislinja

učenci 1. razredov v ambulanti s praktičnim prikazom umivanja zob


učenci od 1. do 5. r. – 1x mesečno
učenci od 5. do 9. r. – 1x tedensko

čisti zobje: učenci 1.–9. razreda (poteka na šoli)


3. r. – učenci in starši – prehrana, higiena zob
4., 8 in 9. r. – učenci – prehrana, higiena zob
Popravilo zob poteka v šolski ambulanti. Učenci, ki odhajajo v zobno ambulant med
šolskim poukom, potrebujejo pisno soglasje staršev.
Člani tima Zdrave šole so Mojca Verhovnik (vodja), Lilijana Sevčnikar, Katja Rodošek, Petra
Fidler, Petra Koren, Jana Miler, Mateja Učakar.
55
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
5.2. PROJEKT - DVIG SOCIALNEGA IN KULTURNEGA KAPITALA V LOKALNIH
SKUPNOSTIH ZA RAZVOJ ENAKIH MOŽNOSTI IN SPODBUJANJE SOCIALNE
VKLJUČENOSTI
V šolskem letu 2014/15 je OŠ Mislinja vključena v projekt Dvig socialnega in kulturnega
kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti in spodbujanje socialne
vključenosti (SKK). Projekt je financiran s strani Evropskega socialnega sklada in Ministrstva
za izobraževanje, znanost in šport, vodi pa ga Šola za ravnatelje. Naša šola je koordinatorska
šola in v mreži sodeluje z Drugo OŠ Slovenj Gradec, OŠ Šentjanž pri Dravogradu ter OŠ Muta.
Naša mreža bo gradila socialni in kulturni kapital z dejavnostmi v povezavi z okoljem.
Namen vseh dejavnosti znotraj mreže šol:
Z dejavnostmi, ki potekajo na posameznih šolah, koordiniranimi dejavnostmi mreže šol in s
skupno javno prireditvijo, ki jo bomo izvedli ob koncu šolskega leta želimo:





povezati šole udeleženke s ciljem izmenjave dobrih praks in organizacijo skupnih
dogodkov;
v lokalnih okoljih vzpostaviti sodelovalno mrežo vseh deležnikov na formalnih in
neformalnih dogodkih in dejavnostih;
povezovati zainteresirane učence vseh šol za skupno načrtovanje dogodkov in
dejavnosti z uporabo sodobnih komunikacijskih aplikacij;
organizirati skupne tabore za nadarjene učence in zainteresirane učence vseh šol
mreže;
z vsem naštetim dvigniti motivacijo vseh deležnikov za sodelovanje in izboljševanje
življenja na šolah in v skupnosti.
Koordinatorica projekta je Jana Miler.
56
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
5.3 MEDNARODNO SODELOVANJE
PROJEKT – »EVROPSKA VAS«
Ker poznavanje držav EU širi otrokom obzorja ter sodi v splošno razgledanost vsakega
posameznika bo naša šola tudi v letošnjem šolskem letu sodelovala v projektu Evropska vas.
Projekt organizira Evropska hiša Maribor v okviru Evropskih strukturnih skladov in v
sodelovanju s Šolo za ravnatelje.
Cilj projekta je spodbuditi medkulturno razumevanje, toleranco, solidarnost, spoznavanje
drugih narodov in držav v Evropski uniji ter hkrati zavedanje lastne kulturne identitete.
Osnovnošolci iz različnih slovenskih krajev bodo na inovativen način spoznavali države EU,
njihove značilnosti in jih ob Dnevu Evrope predstavili na javni kulturni prireditvi v devetih
središčih po vsej Sloveniji.
V letošnjem šolskem letu bomo spoznavali Dansko. Skozi celo šolsko leto bodo
zainteresirani učitelji skupaj z učenci spoznavali državo in njene značilnosti ter posebnosti.
Na šoli bomo razstavljali izdelke, poročali o našem delu po šolskem radiu in na spletni strani
šole. Na zaključku projekta se bo šola predstavila s stojnico in kulturnim programom v
Slovenj Gradcu.
Vodja projekta je Jelka Štruc.
COMENIUS DVOSTRANA PARTNERSTVA: »BE A FRIEND TO EARTH«
Projekt traja dve šolski leti in v njem poleg naše šole sodeluje še šola iz Anglije.
Temelji na tem, da učenci spoznajo, kako sami in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako
lahko dejavno prispevajo k varovanju in ohranjanju naravnega okolja ter urejanju okolja, v
katerem živijo. Učenci spoznajo pomen ločevanja odpadkov in svoja spoznanja prenašajo na
svoje družine. Spoznavajo pomen ekološko pridelane hrane in njeno uporabnost. Seznanijo
se s pomenom gibanja in zdravega načina življenja. Dejavnosti znotraj projekta so
namenjene vzgoji o okolju in za okolje.
Nekatere cilje smo že uresničili v sklopu prvega srečanja, ki je potekal na naši šoli.
V tem šolskem letu pa bomo nadaljevali z dejavnostmi , ki se povezujejo z delom na šolskem
vrtu, z raznimi športnimi aktivnostmi, tematskimi medgeneracijskimi srečanji in samim
šolskim delom. Predvsem pa bomo nadaljevali z izmenjavo izkušenj na področju vzgoje in
izobraževanja, ter spoznavanju kulture in navad obeh držav.
57
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
S partnersko šolo izmenjujemo ideje preko elektronske pošte. Izpeljali bomo video
konferenco na temo eko zaobljub. Obe šoli bosta izvedli »Eko dan«. Izdelali bomo kuharsko
knjižico z recepti. Naša šola bo objavila šolsko glasilo, ki bo vsebovalo članke in poročila o
delu v obeh letih projekta.
Spomladi leta 2015 pa bo šola v Lydneyu gostiteljica zaključnega srečanja. Tja bomo
odpeljali 10 deklet. Družile se bodo z vrstniki, utrjevale angleščino, spoznavale njihove
navade in način življenja.
Koordinatorica projekta je Klavdija Križovnik
COMENIUS REGIO: V SOŽITJU - Z NARAVO IN DRUG Z DRUGIM
OŠ Mislinja bo skupaj z lokalnimi partnerji že drugo leto sodelovala v Comeniusovem
projektu - Regio partnerstva, z naslovom, V sožitju – z naravo in drug z drugim.
S projektom si želimo še bolj uzavestiti pomen medsebojnega sodelovanja, ohranjanja
narave in njene smotrne uporabe.
V tem šolskem letu bomo poglobili sodelovanje z lokalnimi partnerji in mednarodnimi
partnerji v Španiji. Načrtujemo dve mobilnosti - obisk mislinjskih partnerjev v Luceni in
obisk španskih v Mislinji.
V šolski kurikulum bomo vpletali aktivnosti, ki jih bodo za nas pripravili lokalni partnerji:
 Zavod za gozdove – uporaba gozdne učne poti;
 Podjetniški center – podjetniške delavnice za učence;
 Mocis – delavnice mediacije;
 Društvo kmetic – priprava avtohtonega jedi in peka peciva;
 Sončnice – izdelava ročnih del in darilc za novoletni bazar;
 zeliščarka Fanika Jeromel – predstavitev uporabe zdravilnih rastlin ter priprava jedi;
 Društvo čebelarjev – pomen čebeljih izdelkov za zdravo življenje ter izdelava
okraskov iz čebeljega voska;
 Društvo tabornikov – bivakiranje, spretnostni poligon;
 Društvo Ajda – nasveti pri pridelavi hrane (delo na vrtu);
 Ekološka kmetija Miklavž – prikaz kmečkih opravil.
Na OŠ Mislinja bomo poleg tega še:
 pogosteje izvajali pouk na prostem (vrt, čutna pot, gozdna učna pot, učilnica na
prostem),
 skrbno izrabljali naravne danosti;
58
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015






spodbujali medsebojno učenje ter medgeneracijsko druženje in učenje,
skupno reševali konflikte,
spodbujali skrb za zdravje (zdrava prehrana, gibanje);
spodbujali učence v komuniciranju v tujem jeziku s španskimi učenci,
izvedli skupne aktivnosti s Španskimi partnerji,
objavljali novice v tisku, spletni strani, po radiu, TV, napisali brošuro in izdelali DVD s
predstavitvijo projekta.
Koordinatorica projekta je Petra Fidler.
5.4 INFORMATIZACIJA ŠOLE
Julija 2013 smo se prijavili na razpis ZRSŠ, Arnesa in MIZŠ, in sicer v pilotni projekt E-šolska
torba, financiran s pomočjo evropskih sredstev. V projektu je bilo sprejetih 14 od 67 šol,
naša šola je tako pilotni projekt izvajala že v lanskem šolskem letu, in sicer v 8. razredu, in s
tem nadaljuje še v letošnjem letu. Vanj je z letošnjim letom vključenih 12 učiteljev naše šole,
od tega 4 na novo. Poudarek je na uvajanju in uporabi e-vsebin in e-storitev s poudarkom na
naravoslovnih in družboslovnih vsebinah.
S pomočjo sredstev Občine Mislinja in v kolikor bo realiziran načrt sofinanciranja
računalniške opreme iz razpisa MIZŠ, bomo zamenjali nekaj nujne računalniške opreme, ki je
v nekaterih razredih že res zastarela.
S prehodom na e-račune bomo morali posodobiti tudi računalniško opremo v
računovodstvu in tajništvu. Z novim letom pa bomo zaradi večje transparentnosti izdaje
hrane in z njo povezanimi plačili, poskusno uvedli tudi kartični sistem, ki nam ga omogoča že
sedanja programska oprema za računovodstvo.
5.5 DRUGI PROJEKTI
PROJEKT [email protected]
Simbioza od leta 2011 povezuje Slovenijo. Socialna inovacija, ki je združila modrost in
mladost in pokazala, da je medgeneracijsko sodelovanje prava smer prihodnosti, je v
računalniške delavnice vključila več kot 20.000 ljudi. Zgodba računalništva je dobila
trajnostno zgodbo preko Medgeneracijskega centra, Simbioza šol in projekta Simbioza
mojstri. Simbioza se širi tudi mednarodno in nosi dobro ime Slovenije v širni svet.
59
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
Letos bo Simbioza gibala. Želja ustanoviteljev je, da odpremo športne objekte in ponudimo
priložnost, da starejši spoznajo nove športe in se udeležijo različnih vadb vsak dan med
10.00 in 11.00 ter med 17.00 in 18.00 od 13. oktobra do 19. oktobra 2014.
Na naši šoli se bosta izvajala 2 projekta.
K projektu Simbioza giba pristopamo na malce drugačen način. Pripravili smo program v
sklopu ur športne vzgoje, kjer bodo učenci skupaj s svojimi starimi starši zamigali v
telovadnici v tednu od 13. do 19. oktobra.
Poleg Simbioze giba pa se bo na naši šoli izvajal projekt Simbioza šola. Pripravili bomo 10
urne računalniške delavnice, kjer bodo naši učenci predajali svoje računalniško znanje
starejšim.
Vodji projektov na šoli sta Jana Miler in Petra Cifer.
Več o projektu Simbioza pa na spletni strani www.simbioza.eu.
E-ŠOLSKA TORBA
V projektu e-Šolska torba sodelujemo že drugo leto zapored.
Projekt so razpisali Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ZRSŠ in Arnes. Namen
projekta e-Šolska torba so sodobni pristopi pri vzgoji in izobraževanju, podprti s sodobnimi
e-storitvami in e-vsebinami, kot ena ključnih in najvitalnejših sestavin razvoja posameznika
in družbe v vlogi zaposlitvenega in gospodarskega okolja ter naraščajočega pomena znanja
pri nas in v tujini, ki krepijo povpraševanje po novih oblikah, metodah, pristopih
izobraževanja, podprtimi s primerno informacijsko komunikacijsko tehnologijo (IKT).
Sodobna informacijska družba, podprta s sodobnimi vzgojno izobraževalnimi procesi v
vzgojno izobraževalnih zavodih na eni strani ustvarja nove potrebe in izzive, na drugi pa
zagotavlja orodje za njihovo obvladovanje. Razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije
je prinesel tudi nove možnosti za učenje in poučevanje in s tem omogočil še učinkovitejše
načine pridobivanja novega znanja za zadovoljevanje potreb in izzivov sodobne družbe.
Uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije v izobraževanju ne pomeni zgolj uporabe
tehnologije pri poučevanju, temveč pomeni vpetost tehnologije v vse poglavitne sestavine
izobraževalnega procesa in sicer pedagoško, organizacijsko-tehnično in vsebinsko. Za
doseganje ciljev in kompetenc, potrebnih v sodobni družbi, tako potrebujemo:
60
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015



ustrezno opremljenost in dostopnost vsakega vzgojno izobraževalnega zavoda (z IKT
opremo),
ustrezno didaktično usposobljenost učiteljev (e-kompetentne učitelje),
ustrezne e-storitve in e-vsebine (med drugimi tudi e-učbenike).
V projekt je bilo izbranih 10 slovenskih osnovnih šol. Izbrani oddelek na šoli, kjer bomo v
tem šolskem letu izvajali vsebine projekta, je 8. b. Timu učiteljev, ki so sodelovali v lanskem
šolskem letu (Vesna Robnik-vodja projekta na šoli, Mojca Verhovnik, Bojan Kašuba, Katarina
Kralj, Klavdija Križovnik in Petra Cifer-tehnična podpora), pa so se letos pridružili: Adela
Nakičević, Mira Šverc, Milan Bajželj in Katja Koletnik.
PROJEKT – »RASTEM S KNJIGO«
Osnovna šola Mislinja sodeluje v nacionalnem projektu Rastem s knjigo.
CILJI projekta so:
 učencem predstaviti pomen branja, branje naj bi služilo kot vir informacij in znanj ter
zabavi in užitku;
 učencem poleg šolske podrobneje predstaviti splošno knjižnico, jih spodbuditi k
samostojnemu obiskovanju knjižnice, sposojanju knjig ter k sodelovanju v
dejavnostih, ki jih knjižnice ponujajo;
 promovirati vrhunske slovenske avtorje s področja mladinske in otroške literature;
 spodbujati družinsko branje;
 spodbujati medkulturni dialog, drugačnost, človekove pravice.
V tem šolskem letu bo v okviru projekta obiskalo Knjižnico Ksaverja Meška Slovenj Gradec –
Enoto Mislinja 46 sedmošolcev. V šolskem letu 2014/15 bo vsak učenec ob obisku splošne
knjižnice, prejel knjigo pisatelja Slavka Pregla Odprava zelenega zmaja z ilustracijami
Marjana Mančka. Vodja projekta je Katja Rodošek.
PROJEKT ŠOLSKI VRT
Na šoli že četrto leto razvijamo in dograjujemo projekt Šolski vrt.
Vrt je čudovita popestritev šolske okolice in zanimiv učni poligon za otroke – spoznavanje
rastlin, pridelkov, vrtnih prebivalcev, procesov v naravi, kot tudi rokovanje z orodjem in
zemljo. V sklopu vrta imamo tudi sadovnjak in čebelnjak. S sodelovanjem zunanjih
61
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
strokovnjakov pa ni naše delo preprosto vrtnarjenje, ampak skrbimo za ekološko
vrtnarjenje, kar pomeni ustrezno kolobarjenje rastlin, izbira ekološko pridelanih semen,
pravilno gnojenje, kompostiranje,…
Kot potrditev za pravilno in uspešno delo, smo v šolskem letu 2013/14 pridobili znak Šolski
ekovrt, kar pomeni, da smo vključeni v Mrežo šolskih ekovrtov Slovenije.
V tem šolskem letu smo tudi pričeli z vizualno ureditvijo vrta kot celote. Uredili smo gredice
za okrasna grmičevja in jih tudi zasadili, ogradili vrt »gartel'c«, …
V šolskem letu 2014/15 bomo nadaljevali:
1. z vizualno ureditvijo:
 namestitev dveh kompostnikov in zasaditev z gabrom,
 oblikovanje visokih gred (primerne za učence 1. VIO), zasaditev z zelišči ali s
cvetlicami,
 dokončna ureditev hotela za živali (namestitev mreže).
2. na njivi:
 puljenje lanu,
 v jeseni njivo pognojimo s hlevskim gnojem in posejemo facelijo,
 spomladi posejemo različne vrste buč.
3. na vrtu:
 nadaljujemo z začrtanim planom kolobarjenja za leto 2015 (predlog kolobarjenja za
leto 2014, 2015 in 2016 sta oblikovali ga. Fanika Jeromel in ga. Miša Pušenjak).
4. v sadovnjaku:
 jesensko okopavanje in gnojenje sadnih dreves,
 namestitev zaščite pred zajci in srnami,
 spomladansko obrezovanje dreves,
 obnova deščic z napisom in poimenovanjem sadnih dreves.
5. na gredicah z okrasnim grmičevjem:
 odstranjevanje pleveli,
 obrezovanje in oblikovanje grmov,
 dodatna namestitev lubja.
Nadaljevali bomo s projektom iz preteklega šolskega leta »Od zrna do gvanta«.
Tim šolskega vrta sestavljajo mentorice krožkov: Gordana Krajnc (Mladi vrtnarji 2. in 3. r.),
Sonja Blažun (Letni časi na šolskem vrtu 4. in 5. r.) (koordinatorka), Mira Gobec (Vrtnarski
krožek od 6. do 9. r.), Polonca Krašovec (Čebelarski krožek), zunanji sodelavci ga. Fanika
62
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
Jeromel, g. Jože Jeseničnik – Miklavž , g. Tašič in učiteljice Marina Porčnik, Marija Tašič,
Lucija Strmčnik in Franja Marzel.
Pri delu, spoznavanju in spremljanju so vključeni vsi učenci od 1. do 9. razreda. Učitelji
bodo v okviru učnih predmetov vključevali vsebine povezane v naravi in izvajali vzgojnoizobraževalni proces na prostem v učilnici v naravi.
V prihodnjem letu načrtujemo projekt«Bučijade«.
Koordinatorica šolskega vrta je Sonja Blažun.
MODRI JAN
V projekt bodo vključeni učenci 1. razreda. Cilj projekta je skrb za čisto in zdravo okolje. Z
različnimi aktivnostmi – ločevanje odpadkov, eko delavnice ipd. bodo učenci razvili
odgovoren odnos do okolja.
VELIKI NEMARNI ŠKORNJI
V projekt bodo vključeni učenci 2.a in 2.d razreda. Cilj projekta je skrb za čisto in zdravo
okolje. Z različnimi aktivnostmi – ločevanje odpadkov, eko delavnice ipd. bodo učenci razvili
odgovoren odnos do okolja.
POLICIST LEON SVETUJE
V projekt bodo vključeni učenci 5. razreda. Poteka v sodelovanju s Policijsko upravo Slovenj
Gradec. S projektom želimo otroke seznaniti o nevarnostih, s katerimi se lahko srečajo v
vsakdanjem življenju in jih poučiti o primernem samozaščitnem oziroma preventivnem
ravnanju ter spoštovanju pravil na različnih področjih. Poleg tega želimo povečati
prepoznavnost vodij policijskih okolišev in okrepiti partnersko sodelovanje med otroci,
učitelji in starši ter policijo.
OD VLAKNA DO TKANINE – razredni projekt
V projekt bodo vključeni učenci 5. razreda. Cilj projekta je razvijanje ročnih spretnosti in
razvijanje medgeneracijskega sodelovanja, saj so v projekt aktivno vključeni stari starši.
Projekt traja več mesecev in se zaključi z razstavo izdelkov.
S ČEBELO DO MEDU – razredni projekt
1. razred bo spoznaval življenje čebel. K aktivnostim bodo povabili čebelarja, ki jim bo predstavil
čebelarstvo. Izdelovali bodo izdelke na temo čebelarstva.
63
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
PROJEKTNA TEDNA V DECEMBRU IN JUNIJU
Tudi v letošnjem šolskem letu načrtujemo projektna tedna:
 od 17. do 23. decembra in
 od 18. do 24. junija.
V tem času bo pouk potekal bolj sproščeno, veliko bo medpredmetnega sodelovanja,
različnih delavnic, izvedenih bo večina naravoslovnih, tehniških, športnih in kulturnih dni.
Spremenjen bo tudi urnik.
Učitelji bodo med šolski letom izvajali še druge projekte, vezane na aktualno tematiko.
6. PROGRAM DELA STROKOVNIH ORGANOV ŠOLE
6.1 ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Šolska svetovalna služba spremlja razvoj učencev od vstopa v osnovno šolo do vpisa v srednjo
šolo. Zadolžena je strokovno izvajanje sledečih dejavnosti:
 VPIS otrok v 1. razred osnovne šole.
 SKUPINSKA IN INDIVIDUALNA POMOČ TER SVETOVANJE pri reševanju razvojne,
psihološke, pedagoške in socialne problematike učencev.
 Koordinacija postopkov USMERJANJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI, sodelovanje pri
pripravi in izvedbi individualiziranih načrtov za otroke s posebnimi potrebami,
koordinacija in izvajanje dodatne strokovne pomoči.
 Evidentiranje in koordiniranje dela z NADARJENIMI UČENCI.
 POKLICNO SVETOVANJE, VPIS v srednje šole in ŠTIPENDIRANJE.
 SOCIALNO VARSTVENA POMOČ.
 PREVENTIVNO DELO v oddelkih.
 Sodelovanje ter svetovanje učencem in staršem pri izbiri obveznih IZBIRNIH PREDMETOV.
 Koordinacija komisije za DODELJEVANJE STATUSOV (športnika, umetnika).
 Sodelovanje z učitelji in vodstvom šole pri NAČRTOVANJU, SPREMLJANJU IN EVALVACIJI
RAZVOJA ŠOLE in opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela.
 SPREMLJANJE IN ANALIZA UČNEGA USPEHA IN VZGOJNE PROBLEMATIKE.
 ADMINISTRACIJA podatkov o učencih in zaposlenih.
Namenjena je učencem, staršem in učiteljem.
64
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
Plan dejavnosti v šolskem letu 2014/15
UČENJE IN POMOČ UČENCEM Z UČNIMI TEŽAVAMI
NALOGA
CILJNA SKUPINA
NOSILEC
ROK
Detekcija težav - Hospitacije
v 1. triadi
Učenci s težavami
MS
Diagnostika, odkrivanje
vzrokov učne neuspešnosti.
Timsko načrtovanje pomoči
za učence z učnimi
težavami.
Učenci s težavami
SS, MS
september,
oktober,
november
vse leto
Učenci s težavami
SS, MS,
učitelji
vse leto
Oblikovanje
individualiziranih projektov
pomoči za učence z učnimi
težavami.
Učenci s težavami
SS, MS,
učitelji
september,
vse leto
Oblikovanje
individualiziranih planov
pomoči za učence, ki so
usmerjeni v programe OŠ s
prilagojenim izvajanjem in
dodatno strokovno
pomočjo.
Svetovanje učiteljem glede
pomoči in prilagotitev
učencem z učnimi težavami.
Učenci
SS, MS,
učitelji
september,
vse leto
Učitelji
SS, MS
vse leto
Pomoč in svetovanje
učencem z učnimi težavami.
Individualno svetovanje
staršem učencev z učnimi
težavami.
Učenci s težavami
SS, MS
vse leto
Učenci s težavami
SS, MS
vse leto
Predavanje: MOJ OTROK JE
POSTAL PRVOŠOLEC
Starši učencev 1.
razreda
MS
oktober
65
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
Predavanje: BRANJE IN
PISANJE
Starši učencev 2.
razreda
MS
november
Predavanje: POŠTEVANKA
IN UČENJE NA PAMET
Starši učencev 3.
razred
MS
december
Delavnice KAKO NAJ SE
UČIM, DA BOM TUDI ZNAL
Učenci
SS
november
Predavanje: POMOČ
OTROKU PRI UČENJU
Starši učencev 4.
razreda
SS
december
Predavanje z praktičnimi
primeri: UČIM SE UČITI
Starši in učenci 7.
razreda
SS
november
Urejanje dokumentacije za
uvedbo postopka
usmerjanja za otroke s
posebnimi potrebami.
Usposabljanje prostovoljcev
za pomoč sovrstnikom pri
učenju
Učenci s posebnimi
potrebami.
SS
vse leto
Učenci 6., 7., 8.
razreda
MS
september,
oktober
EVIDENTIRANJE IN DELO Z NADARJENIMI UČENCI
NALOGA
CILJNA
NOSILEC
SKUPINA
Evidentiranje nadarjenih
Nadarjeni
SS
učenci
Izpeljava postopkov za
SS
identifikacijo:
Soglasje staršev
ROK
september
do januar
februar
Testiranje Preizkus slikovne
ustvarjalnosti
Testiranje Ravenove
prograsivne matrice
Vednotenje ocenjevalnih
lestvic
Oblikovanje poročil.
marec,
april
avgust,
september
Sodelovanje pri načrtovanju
dejavnosti za nadarjene.
66
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
Razgovori s starši in učenci
ter oblikovanje plana dela z
posameznim učencem.
Sodelovanje pri izvajanju
programa za nadarjene.
Izdaja potrdil o ugotovljeni
nadarjenosti.
september,
oktober
Novo
identificirani
učenci
junij
VPIS OTROK V 1. RAZRED OSNOVNE ŠOLE
NALOGA
CILJNA
SKUPINA
Vpis v šolo, razgvori s starši in
Predšolski,
otroki.
starši
Postopek odložitve všolanja
Predšolski
otrok.
Pregled otroka.
Timski sestanek komisije za
ugotavljanje pripravljenosti
otroka za všolanje.
Roditeljski sestanek: ZRELOST
Starši
OTROKA OB VSTOPU V ŠOLO
Urejanje evidenc o otrokih.
Sodelovanje z VVZ, ZD
(logoped, psiholog)
Oblikovanje oddelkov
SOCIALNO EKONOMSKO PODROČJE
NALOGA
CILJNA
SKUPINA
Informiranje staršev glede
Starši
možnosti do uveljavljanja
subvencije pri plačilu šole v
naravi, naravoslovnih taborov,
idr.
67
NOSILEC
ROK
SS
februar
SS
marec
SS,
razredniki,
vzgojiteljice
SS
SS
maj
SS
junij
junij
junij
NOSILEC
ROK
SS
junij,
september
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
Sodelovanje s CSD, RK in
drugimi dobrodelnimi
ustanovami pri zagotavljanju
možnosti za vključevanje
sovialno ogroženih otrok v
brezplačna
Sodelovanje s šolskim skladom
POKLICNA ORIENTACIJA
NALOGA
Usmerjanje učencev k
prepoznavanju svojih močnih
področij, lastnosti.
Seznanjanje s programi
srednješolskega
izobraževanja in sistemom
srednješolskega
izobraževanja v Sloveniji.
OBISK CSŠ VELENJE
OBISK CSŠ SLOVENJ GRADEC
Usmerjanje učencev k
ovrednotenju svojih znanj in
različnih spretnosti in
sposobnosti.
Seznanjanje učencev s poklici.
Pregled stanja suficitarnih in
deficitarnih poklicev.
Anketa o poklicni poti.
Učenci
SS
vse leto
Učenci
SS
vse leto
CILJNA
SKUPINA
Učenci 9.
razreda
NOSILEC
ROK
SS
september,
oktober
Učenci 9.
razreda
SS
september
oktober
Učenci 9.
razreda
SS
Učenci 9.
razreda
SS
Učenci 9.
razreda
Roditeljski sestanek: VPIS V
Starši in
SREDNJE ŠOLE
učenci 9.
razreda
Individualni razgovori z učenci Učenci 9.
in starši glede poklicnih
razreda
namer.
Informativni dnevi v Srednjih Učenci 9.
šolah.
razreda
SS
november
SS
Srednje
šole
68
13., 14. 2.
2015
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
Prijava za vpis v srednje šole.
Analiza stanja prijav in
individualno svetovanje
učencem.
Prenosi prijav na druge
osnovne šole.
Analiza prijav po prenosih.
Roditeljski sestanek:
DEJAVNIKI POKLICNEGA
ODLOČANJA
Učenci 9.
razreda
Učenci 9.
razreda
SS
marec
SS
april
Učenci 9.
razreda
SS
april
Starši in
učenci 8.
razreda
VZGOJA, RED, ŠOLSKA KULTURA
NALOGA
Sodelovanje pri oblikovanju,
prenovi, spreminjanju Pravil
šolskega reda ter Hišnega reda
šole.
Seznanjanje učencev in staršev z
osnovnimi pravili šole in hišnim
redom.
Načrtovanje, organizacija in
izvedba dejavnosti za razvijanje
spošljivih medsebojnih odnosov,
ustvarjalne šolske klime ter
zagotavljanje varnosti vseh, ki
vstopajo v šolski prostor:
Predavanja in delavnice v okviru
razrednih ur;
Program Zdrave šole;
Socialne igre za otroke;
Zunanji
izvajalec
(ZRSZ,
KOVIVIS)
CILJNA
SKUPINA
Učenci,
strokovni
in ostali
delavci
šole, starši.
Učenci in
starši.
NOSILEC
Vodstvo
šole
SS, zunanji
izvajalci
SS
SS
69
ROK
Vodstvo
šole
Učenci,
SS
strokovni
in ostali
delavci
šole, starši.
Učenci
april
april
september
vse leto
zadnji
teden v
oktobru
pred
jesenskimi
počitnicami
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
Roditeljski sestanek:
ODRAŠČANJE
Starši
učencev 6.
razreda
Delavnice:
SREČANJA Z ODVISNOSTJO
Učenci 8.
in 9.
razreda
Individualni ali skupinski
razgovori z učenci ob vedenjski
problematiki.
Ugotavljanje pogojev za izrekanje
vzgojnih opominov.
Oblikovanje vzgojnega načrta.
Sodelovanje z CSD in drugimi
zunanjimi institucijami.
Zunanji
izvajalec
(ZZV
Ravne)
Zunanji
izvajalec
(Tomaž
Torkar)
SS
april
november
vso leto
SS,
razrednik
Strokovni
tim
SS
Učenci
UREJANJE, OBDELAVA PODATKOV
NALOGA
CILJNA
SKUPINA
Posodabljanje podatkov v
Lopolisu.
Urejanje podatkov v centralni
evidenci učencev.
Analiza podatkov ob vpisu
šolskih novincev.
Analiza stanja prijav za vpis v
srednje šole.
Analiza potreb po individualni
pomoči učencem s težavami.
Analiza potreb po dodatni
strokovni pomoči za učence, ki
so usmerjeni kot otroci s
posebnimi potrebami.
Urejanje oddelkov.
NOSILEC
ROK
SS
SS
SS
SS
SS
SS
70
februar junij
april
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
6.2 UČITELJSKI ZBOR
Usmeritve:
SPREMLJANJE IN ANALIZA PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

Analiza PIO znanja s poudarkom na motivaciji za učenje.
KONFERENCE UČITELJSKEGA ZBORA
Izobraževanje







Motivacija za učenje (Barbara Konda).
Analiza Timske harmonije (Barbara Konda).
Razvojni načrt OŠ Mislinja in samoevalvacijsko poročilo.
Izobraževanja s področja IKT (elektronski dnevnik in redovalnica, poučevanje s
tabličnimi računalniki).
Iz prakse za prakse: predstavitve primerov dobre prakse (strokovni delavci šole).
Šolska zakonodaja - obravnava sprememb (Zakoni, pravilniki).
Drugo (komunikacija, preprečevanje nasilja, varna raba interneta).
Delovne konference






Načrtovanje in spremljanje Letnega delovnega načrta šole (celo šolsko leto).
Pregled in analiza učnega uspeha v posameznih ocenjevalnih obdobjih na razrednih
učiteljski zborih, pedagoških sestankih in skupnih konferencah.
Preverjanje in ocenjevanje znanja.
Spremljanje realizacije pouka in drugih dejavnosti.
Sprotno spremljanje učno-vzgojne problematike na šoli.
Druga aktualna problematika (razpisi, izobraževanja, nabave…).
RAZREDNI UČITELJSKI ZBORI
Cilji: analiza problematike posameznih oddelkov in učinkovitosti učno vzgojnega dela,
uskladitev in načrtovanje dela:
 november (vzgojno delo v oddelku - klima in medosebni odnosi, delovna disciplina;
ravnanja in ukrepi; učenci s PP, nadarjeni);
 januar (učno vzgojni rezultati v 1. ocenjevalnem obdobju);
 junij (učno-vzgojni rezultati v 2. ocenjevalnem obdobju).
Po potrebi bomo sklicali tudi izredne razredne učiteljske zbore.
71
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
HOSPITACIJE PRI POUKU
Letos se bo medsebojno hospitiranje po vertikali nadaljevalo. 10 vzorčnih ur bodo
hospitacije potekale na temo Timska harmonija (tema lanskega izobraževanja delavcev
šole), in 5 vzorčnih hospitacij s področja Motivacije za učenje (tema letošnjega izobraževanja
učiteljev), ki jih bo vodila ga. Barbara Konda. Predmet opazovanja bodo naslednji elementi:
 timska harmonija
 motivacija za učenje
 medpredmetno in vertikalno povezovanje (tudi poučevanje v tandemu)
Po končani hospitaciji se bo izvedla tudi temeljita evalvacija z vsemi prisotnimi.
Ob koncu šolskega leta se izdela analiza opravljenih hospitacij.
6.3 STROKOVNI AKTIVI
PRVO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE
1. razred
Vodja: Simona Vene
Gordana Krajnc, Leja M. Palir, Andreja Lužnik, Simona Vene, Jelka Štruc
2. razred
Vodja: Lilijana Sevčnikar
Monika P. Pirnat, Petra Pejovnik, Lilijana Sevčnikar
3. razred
Vodja: Franja Marzel
Franja Marzel, Bernarda Verboten, Petra Pejovnik, Majda Hudoverniik, Klavdija
Križovnik
Skupni aktiv prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja
Vodja: Jelka Štruc
DRUGO IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE
4. razred
Vodja: Tatjana Senič
Marina Porčnik, Tatjana Senič, Jana Miler
5. razred
Vodja: Petra Fidler
Marija Tašič, Sonja Blažun, Petra Fidler, Jana Miler
72
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
TRETJE IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE
MATEMATIKA, TEHNIKA , RAČUNALNIŠTVO IN FIZIKA
Vodja: Lucija Strmčnik
Mira Gobec , Katarina Kralj, Petra Cifer
NARAVOSLOVJE (kemija, biologija, naravoslovje)
Vodja: Polonca Krašovec
Tonka Kladnik, Polonca Krašovec
DRUŽBOSLOVJE
Vodja: Vesna Robnik
Katja Koletnik, Vesna Robnik, Metka Vogrinec
SLOVENSKI JEZIK
Vodja: Irena Sešelj
Metka Vogrinec, Katja Rodošek, Mira Šverc, Irena Sešelj
TUJI JEZIKI
Vodja: Adela Nakičević
Bojan Kašuba, Klavdija Križovnik, Nina Klančnik
PODALJŠANO BIVANJE in JUTRANJE VARSTVO
Vodja: Alenka Panjek
Leja M. Palir, Marija Krenker, Darja Žuber (Mojca Javornik), Majda Hudovernik,
Andeja Lužnik, Mira Gobec, Petra Fidler, Petra Koren, Dragan Kovačević, Katja
Koletnik, Vesna Robnik, Irena Brkovič, Alenka Panjek
KNJIŽNICA
Vodja: Katja Rodošek, Bernarda Verboten, Natalija Kotnik, Metka Vogrinec
GLASBENA IN LIKOVNA UMETNOST
Milan Bajželj in Irena Brkovič se po potrebi vključujeta v druge interne aktive.
AKTIV ŠPORTNIH PEDAGOGOV
Vodja: Dragan Kovačević
Petra Koren, Dragan Kovačević
73
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
Aktivi se srečajo na daljših srečanjih vsaj trikrat letno. O srečanju vodijo zapisnik.
Praksa je pokazala, da so pri izvajanju nivojskega pouka potrebna redna, najmanj tedenska
srečanja (načrtovanje, dogovori, usklajevanja).
V letošnjem šolskem letu je še vedno pri delu aktivov rdeča nit načrtovanja DVIG
MOTIVACIJE ZA UČENJE in DVIG BRALNE PISMENOSTI.
Glavne usmeritve v šolskem letu 2014/15:
 učenje skozi gibanje (1. VIO),
 navajanje na samostojnost (4.r.),
 motivacija za branje, bralne urice (5.r.),
 dolgo branje (SLJ),
 motivacija za branje - bralni klub tudi v 3. VIO (tuji jeziki),
 uvedba drugačnih metod podajanja vsebin (družboslovje),
 več eksperimentalnega dela (naravoslovje),
 nadgradnja didaktike – metode in oblike dela za učence s posebnimi potrebami
(RTMF),
 gibanje in učenje na prostem (OPB),
 motivirati učence za rekreacijo v prostem času (ŠPO)
 izkušenjsko poučevanje, dvig učne motivacije (vsi aktivi).
Druge dejavnosti strokovnih aktivov:
 Timsko načrtovanje pouka in dejavnosti ter usklajevanje dejavnosti.
 Preverjanje in ocenjevanje znanja, priprava preizkusov in kriterijev.
 Pregled standardov znanja, oblikovanje redovalnice za opisno ocenjevanje.
 Izmenjava znanj in izkušenj - »Iz prakse za prakso«
 Izmenjava izkušenj pri delu z učenci s posebnimi potrebami.
 Izmenjava e-gradiv in izkušenj pri delu z i-tablo.
 Izdelava letnih priprav po prenovljenih učnih načrtih.
 Več uporabe spletnih učilnic.
 Medsebojne hospitacije.
 Vzgojni problemi v oddelkih in vzgojni načrt.
 Skupna priprava roditeljskih sestankov.
 Priprava na dejavnosti, projekte in druge aktivnosti.
 Izpopolnjevanja, študij, pregled in izbira učbenikov.
V tem šolskem letu učitelji aktivno nadaljujejo medpredmetno povezovanje.
74
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
o Učitelji načrtujejo medpredmetno povezovanje skozi vso šolsko leto in
uro/dan medpredmetnega povezovanja, če je le mogoče, izvedejo v timu.
Podroben načrt medpredmetnega povezovanja zapišejo v svoje letne
priprave.
75
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
7. SODELOVANJE S STARŠI
7.1 RODITELJSKI SESTANKI
Centralna šola Mislinja
1. razred
september
december
junij
2. razred
september
november
junij
3. razred
september
november
maj
junij
4. razred
september
november
april
5. razred
september
decembermarec
junij
6. razred
september
februar
april
7. razred
september
februar
maj
8. razred
september
februar
13. 4. 2015
9. razred
Predstavitev letnega delovnega načrta šole-oddelka
Strokovnjak svetuje – Pomoč pri branju
Skupaj v 2. razred
Predstavitev letnega delovnega načrta šole-oddelka
Strokovnjak svetuje: Pomoč pri branju, bralne veščine
Zaključno srečanje
Predstavitev letnega delovnega načrta šole-oddelka, standardi
znanja
Strokovnjak svetuje: Pomoč pri učenju poštevanke
Neobvezni izbirni predmeti v 4. razredu
Kulturna prireditev za starše
Predstavitev letnega delovnega načrta šole-oddelka
Kako lahko starši pomagajo pri učenju
Šola v naravi
Predstavitev letnega delovnega načrta šole-oddelka
Strokovnjak svetuje (šolska svetovalna služba)
Predstavitev dela v oddelku
Predstavitev letnega delovnega načrta šole-oddelka
Zimska šola v naravi
Predstavitev izbirnih predmetov
Predstavitev letnega delovnega načrta šole-oddelka
Učenje učenja
Varna raba interneta (Safe.si)
Predstavitev letnega delovnega načrta šole-oddelka
Šola v naravi
Dejavniki poklicnega odločanja, trg dela in štipendiranje
76
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
16. 9. 2014
10. 11. 2014
marec 2015
Predstavitev letnega delovnega načrta šole-oddelka
Programi srednjih šol in vpis
Zaključna prireditev
7.2 GOVORILNE URE
Centralna šola Mislinja
Za starše imamo enkrat mesečno organizirane skupne govorilne ure v popoldanskem času,
vsak učitelj pa ima po določenem razporedu govorilne ure tudi v dopoldanskem času. Starši
so na govorilne ure vabljeni, lahko prihajajo tudi brez posebnih vabil. Poleg razrednikov so
na govorilnih urah prisotni tudi ostali učitelji, ki poučujejo njihovega otroka.
Govorilnih ur za učence se učenci udeležujejo po potrebi in po dogovoru z učitelji.
Učenci prihajajo na pogovore pred ali po pouku. Učenci sodelujejo tudi na govorilnih urah v
troje (učitelj, učenec, starši).
7.3 DRUGE OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI







Sprejem prvošolcev ob vstopu v šolo.
Družinsko branje (Moljčkova bralna značka).
Sodelovanje ali udeležba staršev in starih staršev na dnevih dejavnosti (naravoslovni,
tehniški, športni dnevi, prireditve), planinskih izletih.
Medgeneracijsko druženje ob projektih.
Družabna srečanja s starši ob novem letu, materinskem dnevu in zaključku šolskega
leta, udeležba staršev na šolskih prireditvah.
Udeležba na novoletnem bazarju.
Delavnice - predstavitev poklicev .
7.4 SVET STARŠEV
Svet staršev bo obravnaval naslednje teme:
 obravnava in sprejem Letnega pedagoškega poročila OŠ Mislinja,
 obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta šole OŠ Mislinja,
 obravnava vzgojno izobraževalnih rezultatov v posameznih ocenjevalnih obdobjih,
 spremljanje izvajanja letnega delovnega načrta šole,
 obravnava zakonodajnih sprememb (ZOsn…) in nalog, ki izhajajo iz njih
77
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015






obravnava cen nadstandardnih storitev,
sodelovanje staršev v dejavnostih in akcijah šole,
obravnava morebitnih pritožb staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
soglasje k seznamu delovnih zvezkov in učnih gradiv za šolsko leto 2014/15,
predlogi in sugestije za delovanje OŠ Mislinja,
druga aktualna problematika, ki je v pristojnosti sveta staršev.
7.5 SVET ŠOLE
Svet šole bo obravnaval naslednje teme:
 potrditev Letnega pedagoškega poročila OŠ Mislinja,
 potrditev Letnega delovnega načrta šole OŠ Mislinja,
 spremljanje izvajanja letnega delovnega načrta šole,
 obravnava vzgojno izobraževalnih rezultatov v posameznih ocenjevalnih obdobjih,
 sprejem cen nadstandardnih storitev,
 obravnava zaključnega finančnega poročila, plana investicijsko vzdrževalnih del in
nakupa učil in učnih pripomočkih,
 sklepanje o nakupu učil in učnih pripomočkov iz sredstev učbeniškega sklada,
 obravnava zakonodajnih sprememb (ZOsn…) in nalog, ki izhajajo iz njih
 odločanje o morebitnih pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi
delavcev iz delovnega razmerja,
 odločanje o morebitnih pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom,
 predlogi in sugestije za delovanje OŠ Mislinja,
 druga aktualna problematika, ki je v pristojnosti sveta šole.
7.6 ŠOLSKI SKLAD
Člani/-ce upravnega odbora:
Lidija Rotovnik, Majda Krajnc, Aleš Založnik (predlog sveta staršev),
Majda Hudovernik, Marina Porčnik, Petra Pejovnik, Katja Rodošek (delavke šole).
Predsednica UO šolskega sklada je Katja Rodošek.
Za računovodsko in administrativno vodenje sklada skrbita Saša Oder, računovodkinja in
Tatjana Rošer, poslovna sekretarka.
78
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
Šola ima v skladu s 135. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
ustanovljen Šolski sklad Osnovne šole Mislinja. Dejavnost sklada je pridobivanje sredstev iz
prispevkov staršev, občanov in delavcev šole, donacij, zapuščin in drugih virov (Rdeči križ
Mislinja in Dolič, Karitas) ter akcije učencev šole (zbiranje odpadlih kartuš, papirja).
Zbrana sredstva so vodena na posebnem računu šolskega sklada in so uporabljena v skladu z
LDN šole in Pravilnikom o šolskem skladu.
Predviden letni plan porabe sredstev šolskega sklada za šolsko leto 2014/15:
 Sofinanciranje zimske šole v naravi za vse udeležene učence 6. razreda;
 Sofinanciranje zimske šole v naravi za socialno ogrožene udeležence;
 Sofinanciranje naravoslovnega tabora za vse učence 8. razreda;
 Sofinanciranje naravoslovnega tabora za socialno ogrožene udeležence;
 Sofinanciranje poletne šole v naravi za vse udeležene učence 4. razreda;
 Sofinanciranje poletne šole v naravi za socialno ogrožene udeležence;
 Sofinanciranje drugih dejavnosti glede na potrebe učencev in razpoložljiva sredstva
v skladu.
Višina subvencij se bo določila glede na višino sredstev v skladu.
7.7 PRITOŽBENA KOMISIJA
Člani/-ce pritožbene komisije: Sonja Blažun, Gordana Krajnc, Vesna Krebl, Tatjana Senič,
Bernarda Verboten, Mojca Verhovnik in Antonija Kladnik (predstavniki delavcev šole)
in 4 predstavniki sveta staršev (izvoljeni bodo na 1. Svetu staršev 2014/15) ter Helena
Gaberšek (zunanja predstavnica).
Naloge: Odločanje o pritožbah v skladu s 60. c členom Zakona o osnovni šoli.
79
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
8. LETNI DELOVNI NAČRT PODRUŽNIČNE ŠOLE DOLIČ
ORGANIZACIJA POUKA
Glej stran 11
KULTURNI DNEVI
1. razred
1. 9. 2014
23. 12. 2014
marec
24. 6. 2014
2. razred
1. 9. 2014
23. 12. 2014
februar
marec
24. 6. 2015
3. razred
1. 9. 2014
23. 12. 2014
februar
marec
4. razred
23. 12. 2014
Februar/marec
24. 6. 2015
5. razred
23. 12. 2014
februar
24. 6. 2015
Sprejem prvošolcev
V pričakovanju dedka Mraza
Obisk lutkovne/gledališke predstave
Zaključna prireditev
Sprejem prvošolcev (2 uri)
Zimska pravljica
Kulturni praznik (2 uri)
Gledališka predstava
Zaključna prireditev
Sprejem prvošolcev (2 uri)
Zimska pravljica
Kulturni praznik (2 uri)
Gledališka predstava
Novoletno praznovanje
Gledališka predstava
Zaključna prireditev
Novoletno praznovanje
Ogled gledališke predstave
Zaključna prireditev
NARAVOSLOVNI DNEVI
1. razred
april
19. 12. 2014
junij
2. razred
29. 9. 2014
Sistematski zdravstveni pregled
Praznična miza
Spoznajmo Slovenijo – Celje (Hermanov brlog)
Zdravi zobje in ustna higiena
80
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
19. 6. 2015
junij
3. razred
oktober
oktober
junij
4. razred
december
maj
junij
5. razred
13. 9. 2014
Veliki nemarni škornji (tabor)
Spoznavamo Slovenijo
Sistematski zdravstveni pregled
Ogled muzeja Velenje
Spoznavamo Slovenijo
Vsak ima svoj prostor pod soncem
Zdrava prehrana, šola v naravi
Lončarstvo v Filovcih, spoznavanje Bukovniškega jezera
Značilnosti in posebnosti primorskega sveta (Koper, Piran,
Portorož)
Značilnosti in posebnosti alpskega sveta (Brnik, Bled, Bohinj,
Vogel)
Značilnosti in posebnosti kraškega sveta (Postojna, Rakov
Škocjan, Cerknica, Cerkniško jezero )
17. 10. 2014
27. 3. 2015
TEHNIŠKI DNEVI
1. razred
17. 12. 2014
november
april
2. razred
17. 12. 2014
november
18. 6. 2015
3. razred
17. 12. 2014
november
18. 6. 2014
4. razred
december
januar
maj
junij
5. razred
17. 12. 2014
februar
Naredi sam – novoletne delavnice
S čebelo do medu
EKO delavnice
Naredi sam - bazar
Promet - raketa
Veliki nemarni škornji (tabor)
Naredi sam - bazar
Prenos informacij
Promet - vlak
Kompas, orientacija
Ustvarjanje računalniških projekcij
Šolski muzej, hiša eksperimentov in botanični vrt (Ljubljana)
Spoznavanje in ogled Celja: Hermanov brlog, Celjski grad, staro
mestno jedro
Izdelava termovke (izolacija)
Ročne spretnosti (GOS)
81
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
maj
12.-16. 6.
2014
po dogovoru
Koroški pokrajinski muzej, Arheološki muzej z delavnicami in
cerkev sv. Jurija (Slovenj Gradec, Legen pri Slovenj Gradcu)
Delavnice v otroškem muzeju (Celje)
ŠPORTNI DNEVI
1. razred
13. 9. 2014
oktober
22. 12. 2014
11. 4. 2015
22. 6. 2015
2. razred
13. 9. 2014
september
22. 12. 2014
11. 4. 2015
22. 6. 2015
3. razred
13. 9. 2014
22. 12. 2014
11. 4. 2015
22. 6. 2015
Pohod s starši
Šola enega športa (Fit club in rolanje)
Zimski športi
Pohod
Mini olimpijada
Pohod s starši
Športne igre
Sankanje
Dan zdravja
Mini olimpijada
Pohod s starši
Sankanje
Dan zdravja
Mini olimpijada
Športne igre
4. razred
13. 9. 2014
Pohod
december
Zimsko veselje: sankanje
11. 4. 2015
Dan zdravja
oktober/maj Izbrani šport (rolanje, Fit delavnice, čutna učna pot)
junij
Šaljive štafetne igre
5. razred
september
Pohod
v tednu otroka Rolanje, fit delavnice, čutna pot
22. 12. 2014
Zimsko veselje
11. 4. 2015
Pohod, igre
maj
Kolesarstvo
Izveden bo tudi 20-urni plavalni tečaj za učence 3. razreda.
82
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
ŠOLA V NARAVI
Učenci 4. razreda se bodo od 15. do 19. 6. 2015 udeležili šole v naravi – šole plavanja v
Moravskih Toplicah.
Učenci 2. razreda se bodo 18. in 19. 6. 2015 udeležili dvodnevnega tabora na POŠ Paški
Kozjak.
TEKMOVANJA
VRSTA TEKMOVANJA
Računanje je igra
Evropski matematični kenguru
Kresnička
Zdravi zobje
Cici vesela šola
Vesela šola
Kaj veš o prometu
Bralna značka – bralno priznanje
Cankarjevo tekmovanje
Angleška bralna značka
Pevska značka
MENTOR
razredniki
razredniki
razredniki
razredniki
razredniki
Petra Fidler
Jana Miler
razredniki
razredniki
Klavdija Križovnik
Andreja Lužnik
RAZRED
1.-5.
1.-5.
1.,2.,3.,4.,5.
1.-5.
1.-3.
4.-5.
5.
1.- 5.
2.- 5.
4.,5.
1.-5.
DEJAVNOSTI OB POUKU
glej stran 36, 37
PROJEKTI
Praznični december – projektni teden:
vsi razredi - športni, tehnični, kulturni dan, izdelki za bazar, novoletno praznovanje,
praznično obarvan pouk
Projektni teden v juniju:
vsi razredi - kulturni dan – zaključna prireditev, mini olimpijada, naravoslovni danzaključna ekskurzija, šola v naravi
Vsi razredi se bodo vključili v projekt Zdrave šole, Comenius dvostrana partnerstva in
Comenius regio. Za prometno varnost bomo skrbeli v okviru projekta Pasavček. Prvošolci
83
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
bodo sodelovali tudi v projektu Evropska vas, S čebelo do medu in Modri Jan. Četrtošolci se
bodo še preizkusili v projektu Raziskovanje domačega kraja, naša šola skozi čas. Petošolci
bodo sodelovali v projektih Od zrna do gvanta in Policist Leon svetuje.
Prav tako bodo sodelovali pri večini aktivnosti, ki jih načrtuje OŠ Mislinja.
Tudi v tem šolskem letu bomo nadaljevali z medpredmetnim povezovanjem in s
povezovanjem z matično šolo.
DODATNE DEJAVNOSTI V TEM ŠOLSKEM LETU:
 sprejem prvošolcev v šolsko skupnost,
 knjižne delavnice s knjižničarko Darjo,
 aktivnosti ob tednu otroka,
 sodelovanje na likovnih natečajih,
 priprava programa in krasitev šole ob praznovanjih,
 organizacija in sodelovanje na krajevni prireditvi,
 sodelovanje z oddelkom vrtca,
 sodelovanje z zunanjimi sodelavci – društva, gasilci…,
 delavnice za starše.
SODELOVANJE S STARŠI
Roditeljski sestanki
1. razred
september
december
junij
2. razred
september
december
junij
3. razred
september
december
maj
4. razred
september
december
Predstavitev letnega delovnega načrta šole-oddelka
Strokovnjak svetuje: Pomoč pri branju
Gremo v 2. razred
Predstavitev letnega delovnega načrta šole-oddelka
Strokovnjak svetuje: Bralne veščine
Zaključno srečanje
Predstavitev letnega delovnega načrta šole-oddelka, standardi
znanja
Strokovnjak svetuje: Poštevanka
Neobvezni izbirni predmeti
Predstavitev letnega delovnega načrta šole-oddelka
Kako lahko starši pomagajo pri učenju
84
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
maj
5. razred
september
november
maj
Šola v naravi/Razred se predstavi
Predstavitev letnega delovnega načrta šole-oddelka
Strokovnjak svetuje (šolska svetovalna služba)
Predstavitev in analiza VI dela v oddelku
Druge oblike sodelovanja s starši:
 odprta vrata,
 predstavitev poklica,
 kotiček za starše,
 družabna srečanja ob novem letu, materinskem dnevu in zaključku šolskega leta
 sodelovanje ob nekaterih dnevih dejavnosti (naravoslovni, tehniški, športni dnevi)
 sodelovanje v projektih
Vodja podružnice je Lilijana Sevčnikar.
85
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
9. LETNI DELOVNI NAČRT PODRUŽNIČNE ŠOLE
ZAVRŠE
ORGANIZACIJA POUKA
Glej stran 11
KULTURNI DNEVI
Datum
1. 9. 2014
23. 12. 2014
februar/marec
20. 3. 2015
24. 6. 2015
Razred
2.,3.
vsi
vsi
vsi
vsi
Vsebina
V šoli je lepo (2 uri)
Novoletno praznovanje
Ogled gledališke predstave
Prireditev ob materinskem dnevu
Zaključna prireditev (2 uri)
NARAVOSLOVNI DNEVI
Datum
Razred
Vsebina
13. 9. 2014
5.
Značilnosti in posebnosti primorskega sveta
17. 10. 2014
5.
Značilnosti in posebnosti alpskega sveta
17. 10. 2014 2.,3.,4. Pomen aktivnega preživljanja prostega časa
december
4.
Vsakdo ima svoj prostor pod soncem
3. 2. 2015
2.,3. Sistematski zdravstveni pregled
27. 3. 2015
5.r.
Značilnosti kraškega sveta
23. 6. 2015
2.,3. Bilo je nekoč (grad in muzej Velenje)
junij
4.
Lončarstvo v Filovcih, spoznavanje Bukovniškega jezera
TEHNIŠKI DNEVI
Datum
Razred
Vsebina
december
2.,3. Novoletne delavnice
19. 12. 2014
5.
Izdelava termovke
december
4.
Orientacija - kompas
februar
4.
Elektrika
marec
5.
Možak mahač, tehtnica, gugalnica
86
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
april
2.,3
april
5.
maj
4.
junij
junij
2.,3.
4.
Evropska vas
Delavnice v Arheološkem muzeju in cerkev
sv. Jurija na Legnu
Ogled Šolskega muzeja, hiše eksperimentov
in botaničnega vrta (Ljubljana)
Spoznajmo širšo okolico
Gradimo iz lesa
ŠPORTNI DNEVI
Datum
12. 9. 2014
december
11. 4. 2015
maj
22. 6. 2015
junij
junij
Razred
vsi
vsi
vsi
vsi
1.-3.
4.
5.
Vsebina
Pohod treh generacij (dan srca)
Zimsko veselje
Orientacijski pohod
Atletika
Mini olimpiada
Šaljive štafetne igre
Spretnostna vožnja s kolesom
V mesecu oktobru bo Izveden tudi 20-urni plavalni tečaj za učence 3. razreda.
ŠOLA V NARAVI
Učenci 4. razreda se bodo od 15. do 19. 6. 2015 udeležili šole v naravi – šole plavanja v
Moravskih Toplicah.
TEKMOVANJA
VRSTA TEKMOVANJA
Računanje je igra
Evropski matematični kenguru
Zdravi zobje
Cici vesela šola/Vesela šola
Kresnička
Kaj veš o prometu
Bralna značka – bralno priznanje
Angleška bralna značka
Pevska značka
RAZRED
vsi
vsi
vsi
2.,3./4.,5.
5.
5.
vsi
4.,5.
vsi
87
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
DEJAVNOSTI OB POUKU
glej stran 37
DODATNE DEJAVNOSTI V TEM ŠOLSKEM LETU:
 izvajanje projektov: Dvig socialnega in kulturnega kapitala, Comenius dvostrana
partnerstva, Comenius regio, Policist Leon svetuje, Od zrna do gvanta, Zdrava šola,
Raziskovanje domačega kraja, Veliki nemarni škornji, Modri Jan, Evropska vas,
projektna tedna v decembru in juniju,
 sodelovanje na likovnih natečajih,
 medpredmetno sodelovanje,
 sodelovanje z matično šolo,
 delavnice s specialno in socialno pedagoginjo,
 priprava programa in krasitev šole ob praznovanjih,
 priprava programa na zaključni prireditvi,
 očiščevalne akcije, požarna varnost…
SODELOVANJE S STARŠI
Roditeljski sestanki
Razred Datum
(mesec)
1.-5.
september
1.-5.
november
3.
marec
vsi
maj
Vsebina
Izvajalci
Letni delovni načrt
Strokovnjak svetuje
Neobvezni izbirni predmeti v 4. razredu
Predstavitev dela v oddelku
razredničarka
razredničarka
razredničarka
Govorilne ure
Za starše in učence po dogovoru – pred in po pouku, za učence – pred in po pouku.
Druge oblike sodelovanja s starši
 sodelovanje ob nekaterih dnevih dejavnosti (naravoslovni, tehniški, športni dnevi),
 družabna srečanja ob novem letu, materinskem dnevu in zaključku šolskega leta.
Vodja podružnice je Petra Pejovnik.
88
Letni delovni načrt OŠ Mislinja
šolsko leto 2014/2015
VIR
Letni delovni načrti in priprave strokovnih delavcev
PRIPRAVILI
mag. Natalija Aber Jordan, ravnateljica
Vesna Krebl, pomočnica ravnateljice
Letni delovni načrt 2014/15 je obravnaval in ga sprejel učiteljski zbor OŠ Mislinja na
konferenci, dne_________________.
Sprejel ga je Svet šole OŠ Mislinja na sestanku, dne, ____________.
Predsednica Sveta šole OŠ Mislinja
Ravnateljica
Karmen Pušnik
mag. Natalija Aber Jordan
_________________________
________________________
89