EKG 2015_prvo obvestilo:Edumedic.qxd

edumedic
Pričakujte več.
Uporabni EKG
Učenje EKG je lahko prijetno. Poznavanje EKG je lahko odločilno.
2015
Kongresni center St. Bernardin, Portorož
23. - 24. oktober 2015
www.edumedic.si
Prvo obvestilo
Tisk in distribucijo je omogočil
Uporabni EKG
Učenje EKG je lahko prijetno. Poznavanje EKG je lahko odločilno.
23. - 24. oktober 2015
Kongresni center St. Bernardin, Portorož
www.edumedic.si
NAMEN SREČANJA
Strokovno srečanje Uporabni EKG 2015 je namenjeno specialistom in
specializantom različnih specialnosti (družinske in splošne medicine,
kardiologije, interne medicine, urgentne medicine, intenzivne medicine,
pulmologije, gastroenterologije, infektologije, anesteziologije, nevrologije,
pediatrije, šolske medicine, medicine dela, prometa in športa ter drugih
specialnosti), medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom, reševalcem in
drugim, ki se pri svojem delu lahko srečajo z nujnimi stanji ter snemanjem
in interpretacijo EKG.
3
KRAJ PRIREDITVE
Kongresni center St. Bernardin
Obala 2, 6320 Portorož
tel. 05/ 690-7000, faks: 05/ 690-7010
e-pošta: [email protected]
www: www.bernardingroup.si
TEHNIČNA IZVEDBA IN ORGANIZACIJA
Edumedic d.o.o.
Vodnikova 286, 1000 Ljubljana
E-pošta:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ID za DDV: SI65590198
Dodatne informacije: www.edumedic.si
KOTIZACIJA
Zdravniki specialisti
150,00 EUR + ddv
Zdravniki specializanti
100,00 EUR + ddv
Dipl. zdravstveniki,
med. sestre, zdr. tehniki
95,00 EUR + ddv
Cene ne vsebujejo DDV.
Kotizacija vam zagotavlja:
• dvodnevno udeležbo na predavanjih, simpozijih
in učnih delavnicah
• licenčne točke
• kongresne materiale
• obisk razstave
• kosila
• vEKGčerjo
• okrepčila med odmori
• neprekinjeno brezplačno kavo v preddverju
KREDITNE TOČKE
Vloga za dodelitev točk bo vložena na
Zdravniško zbornico Slovenije, Zbornico-Zvezo
in MZ.
4
NAVODILA ZA PRIJAVO IN PLAČILO
1. Prijavite se hitro in enostavno s pomočjo
spletne prijavnice na www.edumedic.si.
Vnesite vse potrebne podatke o udeležencu in
o plačniku ter kliknite gumb »POŠLJI«.
Takoj boste prejeli elektronsko potrditev
prijave, ki je tudi predračun.
2. Najkasneje do 21. oktobra 2015 nakažite
ustrezen znesek kotizacije na poslovni račun
Edumedic d.o.o. pri UniCredit Banki d.d. št.
SI56 2900 0005 0029 547.
3. Pri plačilu kotizacije v rubriko »namen«
obvezno vpišite ime in priimek udeleženca, kot
kodo namena vpišite OTHR, v rubriko »sklic«
pa vpišite NRC00 10-2015.
4. V primeru, da je plačnik isti za več
udeležencev, naj plačnik pošlje natančen
seznam udeležencev (na e-naslov:
[email protected]), za katere bo
plačal kotizacijo, nakazilo pa naj bo v
skupnem znesku.
5. Dokončni račun bomo plačniku izstavili in
poslali po koncu strokovnega srečanja.
6. Rok za spletno prijavo je 21. oktober 2015. Po
tem datumu bo prijava mogoča na recepciji
srečanja v Porotoržu, če bodo še prosta
mesta.
INFORMACIJE O PRIJAVAH IN PLAČILIH
Edumedic d.o.o. - Računovodstvo
Tel. 041/ 999-084, 01/ 292-6222
E-pošta: [email protected]
RAZSTAVA, OGLAŠEVANJE IN
POSLOVNO SODELOVANJE
Edumedic d.o.o.
Tel. 041/ 999-084, 01/ 292-6222
E-pošta: [email protected]
Preliminarni program
Program sproti posodabljamo na www.edumedic.si
ČASTNO PREDAVANJE
Na kaj pomisliti, ko se odločamo o antiaritmikih
Peter Rakovec
SNEMANJE EKG – KORISTNI NAPOTKI
Priprava bolnika
Priprava naprave
Standardne in dodatne pozicije elektrod pri snemanju EKG
Snemanje EKG na terenu
Sodelovanje med različnimi profili pri snemanju in interpretaciji EKG
EKG PRI RAZLIČNIH BOLEZNIH IN STANJIH
Prezgodnji prekatni utripi (VES) – večna težava
Val U – pogosto spregledan, a pomemben
Kdaj na osnovi EKG pomisliti na elektrolitno neravnovesje
EKG pri pljučnih bolnikih
NE SPREGLEJTE – EKG V KRITIČNIH SITUACIJAH
Električni vihar pri bolniku z ICD – kaj morate vedeti in storiti
EKG pri znotrajlobanjskih krvavitvah
Atrioventrikularni bloki – pomen in ukrepanje
Atrijska fibrilacija in kompletni AV blok
5
PREPOZNAVA STEMI IN NSTEMI TER PRAVILNO UKREPANJE (S PRIMERI)
Vsak dvig veznice ST ni STEMI
Infarkt desnega prekata – spregledan in nevaren
Zakaj so bolniki z NSTEMI dolgoročno bolj ogroženi kot bolniki s STEMI
Spremembe v EKG pri NSTEMI – ne spreglejte
Spremembe v EKG, ki spominjajo na NSTEMI
ANTIKOAGULACIJA PRI ELEKTROKONVERZIJAH IN ABLACIJAH
Uspešnost elektrofizioloških posegov
Realna tveganja pri elektrofizioloških ablacijah
Sodobni napotki za uporabo NOAK pri elektrokonverzijah in ablacijah
Klinične izkušnje z uporabo NOAK pri elektrokonverzijah in ablacijah
ARTERIJSKA HIPERTENZIJA IN SRCE
Od hipertenzije do sprememb v EKG
Izboljšajmo zavzetost pri zdravljenju arterijske hipertenzije
EKG KOT ORODJE RAZLIČNIH SPECIALNOSTI
Spremljanje dinamike v EKG po PCI
Bolnik s predomoticami in sinkopami v nevrološki ambulanti
EKG v ambulanti medicine športa
Interpretacija EKG za medicinske sestre in zdravstvene tehnike
OBRAVNAVA VAŠIH PRIMEROV IN POSNETKOV EKG
Učimo se skupaj
KAKO IZBRATI IN KUPITI USTREZEN EKG APARAT
SATELITSKI SIMPOZIJI
UČNE DELAVNICE
6
Uporabni EKG
Pošljite nam posnetke EKG!
Imate zanimiv, zapleten ali redek posnetek EKG?
Delite svoje izkušnje s kolegi.
Skenirane posnetke EKG in kratek opis primera nam pošljite preko spletne strani
www.edumedic.si, na kateri najdete tudi navodila za pošiljanje.
Posnetke EKG in klinične primere bomo predstavili in nato skupaj predebarali.
Pri predstavitvi lahko akvno sodelujete ali ostanete anonimni.
7
Originalna
Or
iginalna zdravila
zd
dravila fundacije Servier
Se
er vier imajo vrednost
vredno
ost
Ni dvoma
dvoma o izboljšanju preživetja
preživetja1
UËinkovitost
UËink
ovitosst in varnost
varnost sta
sta širše preizkušeni
preiizkušeni
Zagotovljena je visoka kakovost sinteze
originalne uËinkovine
PRESTANCE
®
perindopril arginin/amlodipin
5
5
10
10
1-krat dnevno
SKT - sistoliËni krvni tlak
1. Ferrari R, Boersma E. Expert Rev. Cardiovasc. Ther. 2013. 11(6): 705-717 2. Bahl VK, Jadhav UM, Thacker HP. Management of hypertension with fixed combination of perindopril and amlodipine in daily clinical
practice: results from the STRONG study. Am J Cardiovasc Drugs. 2009;9:135-142. 3. Bertrand MD, Ferrari R, Remme WJ, Simoons MD, Deckers MD, Fox KM. Clinical synergy of perindopril and calcium-channel
blocker in the prevention of cardiac events and mortality in patients with coronary artery disease. Am Heart J 2010;159:795-802.
Povzetek glavnih znaËilnosti zdravil je na voljo pri imetniku dovoljenja za promet z zdravilom: Servier Pharma d.o.o., PodmilšËakova 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, Tel: 01/563 48 11, Fax: 01/563 48 29, e-pošta:
[email protected] Pred predpisovanjem prosimo preberite celoten povzetek glavnih znaËilnosti zdravila.
SKRAJŠAN POVZETEK GLAVNIH ZNA»ILNOSTI ZDRAVILA
Sestava*: Tablete zdravila Prestance 5 mg/5 mg tablete, Prestance 5 mg/10 mg tablete, Prestance 10 mg/5 mg tablete, Prestance 10 mg/10 mg tablete vsebujejo argininijev perindoprilat in amlodipin v jakostih 5mg/5 mg, 10mg/5 mg,
5mg/10 mg in 10mg/10 mg. Pomožne snovi: laktoza monohidrat, mikrokristalna celuloza (E460), brezvodni koloidni silicijev dioksid (E551), magnezijev stearat (E470B). Terapevtske indikacije*: nadomestna terapija za zdravljenje esencialne
hipertenzije in/ali stabilne koronarne arterijske bolezni pri bolnikih, ki že imajo ustrezno urejen krvni tlak s soËasnim jemanjem perindoprila in amlodipina z isto kombinacijo jakosti. Odmerjanje in naËin uporabe*: Ena tableta na dan zjutraj pred
obrokom. Zdravilo Prestance ni primerno za zaËetno zdravljenje. »e je potrebna sprememba odmerjanja, lahko odmerek zdravila Prestance spremenimo ali razmislimo o bolniku prilagojeni titraciji posamezne uËinkovine te kombinacije. Starejši
bolniki in bolniki z ledviËno okvaro: pogoste meritve vrednosti kreatinina in kalija. Zdravilo Prestance ni primerno pri bolnikih z oËistkom kreatinina < 60 ml/min. Bolniki z jetrno okvaro: posamezniku prilagojena titracija odmerka proste uËinkovine
kombinacije amlodipina in perindoprila. PediatriËna populacija: zdravila Prestance pri otrocih in mladostnikih ne smemo uporabljati. Kontraindikacije*: preobËutljivost za perindopril ali katerikoli drug zaviralec ACE, amlodipin ali derivate
dihidropiridinov ali katerokoli pomožno snov, angioedem v anamnezi v povezavi s predhodnim zdravljenjem z zaviralci ACE, dedni ali idiopatiËni angioedem, drugo in tretje trimeseËje noseËnosti (glejte poglavje “Posebna opozorila in previdnosti
ukrepi“, “NoseËnost in dojenje”), soËasna uporaba zdravila Prestance z zdravili, ki vsebuje jo aliskiren pri bolnikih s sladkorno boleznijo ali z okvaro ledvic (hitrost glomerulne filtracije < 60 ml/min/1,73 m2) (glejte poglavje “Interakcije“ in
“FarmakodinamiËne lastnosti“), huda hipotenzija, šok, vkljuËno s kardiogenim šokom, zapora pretoka krvi iz levega prekata (npr. hujša aortna stenoza), hemodinamiËno nestabilno srËno popušËanje po akutnem miokardnem infarktu. Posebna
opozorila in previdnostni ukrepi*: Posebna opozorila: PreobËutljivost/angioedem/angioedem Ërevesja: ukinitev zdravljenja in ustrezno spremljanje bolnika do popolnega izginotja simptomov. Angioedem lahko ob soËasnem edemu grla povzroËi
smrten izid. Anafilaktoidne reakcije med aferezo lipoproteinov majhne gostote (LDL): bolniki so v redkih primerih doživeli smrtno nevarne anafilaktoidne reakcije. Tovrstnim reakcijam se izognete z zaËasno odtegnitvijo zaviralcev ACE pred vsako
aferezo. Anafilaktoidne reakcije med desenzibilizacijo: tovrstne reakcije prepreËite z zaËasno odtegnitvijo zaviralcev ACE, vendar so se pri nehoteni ponovni izpostavljenosti spet pojavile. Nevtropenija/agranulocitoza/trombocitopenija/anemija:
izjemno previdni morate biti pri bolnikih s kolagensko žilno boleznijo, z imunosupresivnim zdravljenjem, ali Ëe jemljejo alopurinol ali prokainamid, priporoËljivo je redno spremljanje števila levkocitov. Dvojna blokada sistema renin-angiotenzinaldosteron (RAAS): soËasna uporaba zaviralcev ACE, antagonistov receptorjev angiotenzina II ali aliskirena poveËa tveganje za hipotenzijo, hiperkaliemijo in zmanjšano delovanje ledvic (vkljuËno z akutno odpovedjo ledvic). Dvojna blokada sistema
RAAS ni priporoËljiva. Pri bolnikih z diabetiËno nefropatijo se zaviralcev ACE in antagonistov receptorjev angiotenzina II ne sme uporabljati soËasno. NoseËnost: prekinitev zdravljenja in, Ëe je primerno, zaËeti alternativno zdravljenje. Previdnostni
ukrepi: Hipotenzija: pri bolnikih z visokim tveganjem za simptomatiËno hipotenzijo (bolniki s hipovolemijo ali bolniki s hudo, od renina odvisno hipertenzijo), z ishemiËno boleznijo srca ali možgansko-žilno boleznijo, je treba pozorno spremljati
krvni tlak, delovanje ledvic in vrednosti kalija. Prehoden hipotenzivni odziv ni kontraindikacija za nadaljnje odmerjanje, potem ko se krvni tlak po poveËanju volumna zviša. Zožitev aorte in mitralne zaklopke ter hipertrofiËna kardiomiopatija:
previdnost pri uporabi. SrËno popušËanje: previdnost pri uporabi. LedviËna okvara: potrebno je spremljanje kalija in kreatinina; odmerke je treba prilagoditi glede na posameznega bolnika s priporoËenimi monokomponentnimi zdravili, Ëe je
oËistek kreatinina < 60 ml/min. Pri bolnikih z zožitvijo ledviËne arterije se lahko pojavijo poveËane vrednosti seËnine v krvi in kreatinina v serumu. »e imajo bolniki tudi renovaskularno hipertenzijo, obstaja poveËano tveganje za hudo hipotenzijo
in ledviËno insuficienco. LedviËna odpoved: amlodipina se z dializo ne da odstraniti. Jetrna odpoved: v redkih primerih so bili zaviralci ACE povezani s sindromom, ki se zaËne s holestatsko zlatenico in napreduje v fulminantno jetrno nekrozo ter
(vËasih) smrt. Zdravljenje prekinite, Ëe se pojavi zlatenica ali izrazito zvišane vrednosti jetrnih encimov. Okvarjeno delovanje jeter: poËasna titracija odmerka in pozorno spremljanje v primeru hude jetrne okvare. »rna rasa: pri bolnikih Ërne rase je
perindopril manj uËinkovit in lahko pogosteje povzroËi angioedem kot pri bolnikih drugih ras. Neproduktiven kašelj. Kirurški posegi/anestezija: zdravljenje morate prekiniti en dan pred operacijo. Hiperkaliemija: pogosto spremljati kalij v serumu
pri ledviËni insuficienci, poslabšanju delovanja ledvic, starosti (> 70 let), sladkorni bolezni, dehidraciji, akutni dekompenzaciji srca, metabolni acidozi, soËasnemu jemanju diuretikov, ki zadržujejo kalij in kalijevih soli. Bolniki s sladkorno boleznijo:
v prvem mesecu zdravljenja morate pazljivo spremljati urejenost glukoze v krvi. Hipertenzivna kriza: varnost in uËinkovitost nista poznani. Starejši bolniki: previdnost pri poveËevanju odmerka. Intoleranca za galaktozo, malabsorpcija glukoze/
galaktoze ali laponska oblika pomanjkanja laktaze: zdravila Prestance se ne sme jemati. Interakcije*: Kombinacije, ki jih ne priporoËamo: diuretiki, ki zadržujejo kalij, kalijeva dopolnila, nadomestki soli, ki vsebujejo kalij, litij, estramustin, dantrolen
(infuzija), grenivka ali grenivkin sok. Kombinacije, ki zahtevajo posebno previdnost: nesteroidna protivnetna zdravila (NSAID), vkljuËno z acetilsalicilno kislino ≥ 3 g na dan, antidiabetiki (insulin, hipoglikemiËni sulfonamidi), spodbujevalci ali zaviralci
CYP3A4, baklofen. Kombinacije, ki jih moramo upoštevati: diuretiki, simpatomimetiki, zlato, antihipertenzivi, vazodilatatorji, kortikosteroidi, tetrakosaktid, zaviralci receptorjev alfa (prazosin, alfuzosin, doksazosin, tamsulozin, terazosin), amifostin,
tricikliËni antidepresivi, antipsihotiki, anestetiki in druga zdravila z antihipertenzivnim uËinkom. NoseËnost in dojenje*: Zdravilo ni priporoËljivo v prvem trimeseËju noseËnosti ali med dojenjem, v drugem in tretjem trimeseËjem noseËnosti pa je
kontraindicirano. Plodnost*: Pri nekaterih bolnikih, zdravljenih z zaviralci kalcijevih kanalËkov, so poroËali o reverzibilnih biokemijskih spremembah v glavah spermijev. Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji*: odzivnost je lahko
zmanjšana, Ëe se pri bolniku pojavi omotica, glavobol, slabotnost, utrujenost ali slabost. Neželeni uËinki*: pogosti: somnolenca, omotica, glavobol, disgevzija, parestezija, vrtoglavica, motnje vida, tinitus, palpitacije, zardevanje, hipotenzija,
dispneja, kašelj, boleËine v trebuhu, slabost, bruhanje, dispepsija, diareja, zaprtje, pruritus, izpušËaj, eksantem, otekanje gležnjev, mišiËni krËi, edem, utrujenost, astenija; obËasni: alergijske reakcije, nespeËnost, spremembe razpoloženja, depresija,
motnje spanja, tremor, hipostezija, sinkopa, rinitis, bronhospazem, spremenjene prebavne navade, suha usta, angioedem obraza, okonËin, ustnic, sluznic, jezika, glotisa in/ali žrela, alopecija, purpura, obarvanje kože, hiperhidroza, urtikarija,
atralgija,
g j , mialgija,
g j , boleËina v hrbtu,, motnje
j uriniranja,
j , nokturija,
j , poveËana
p
pogostost
p g
uriniranja,
j , ledviËna okvara,, impotenca,
p
,g
ginekomastija,
j , boleËina v p
prsih,, boleËina,, splošno
p
slabo ppoËutje,
j , ppoveËana telesna teža,, zmanjšana
j
telesna teža;; redki:
zmedenost, povišana vrednost
vrrednost
e
bilirubina in jetrnih
jetrnih encimov; zelo
zeelo redki:
reedki:
dki levkopenija/nevtropenija,
llevkopenija/nevtr
k p ij /
openija,
p j agranulocitoza alili pancitopenija,
p i p j trombocitopenija,
trrombocitopenij
o
p jja, hemolitiËna
li
anemija
ij pri
p i bolnikih
b
s prirojenim
pririroj
p
ojenim
i pomanjkanjem
j j G-6PDH, znižanje hemoglobina
hem
moglobina in
hematokrita, hiper
hhiperglikemija,
rgl
glikemija, hipertonija, perifer
periferna
na nevr
nevropatija,
ropatija
op a, angina p
pektoris,
k
miokard
miokardni
k d
dni infarkt,
f k aritmija, možganska
k kap,
k p vaskulitis,
k l
eozinofilna
eozinofiln
f l a pljuËnica, hiperplazija
p p
dlesni,
d
pankreatitis,
pankrreeatitis, gastritis, hepatitis,
p
h p
zlatenica, hepatitis, citolitiËni ali
holestatski, zvišanje vrednosti
vrrednosti
e
i jetrnih
jetrnih
ih encimov (v glavnem skupaj
skkupaj s holestazo),
l
) Quinckejev edem, multiformni
multiformni eritem, Stevens-Johnsonov
S
sind
sindrom,
drom, eksfoliativni
kf
i id
der
dermatitis,
matitis, fotosenzitivnost, akutna lledviËna
di
odpoved;
p
neznana pogostnost:
p g
hipoglikemija,
p g
j povišana
p
vrednost
vrrednost uree
uree v krvi in kreatinina
kreatinina v serumu,
seerumu, hiperkaliemija, izjemni primeri
p
ekstrapiramidalnega
p
g sindroma.
sindroma. Preveliko
Prreeveliko odme
odmerjanje*:
erjanje*: p
podatkov o pr
prevelikem
evelikem odmerjanju zdravila Pr
Prestance
estance p
prii ljudeh
lj d h ni. Far
FarmakodinamiËne
makkodinamiËne
di
i
llastnosti*: Perindopril
d p l je zaviralec encima, ki p
pr
pretvarja
reetvarja angiot
angiotenzin
enzin I v angiotenzin II (encim angiotenzinska
k kkonvertaza - ACE). Amlodipin
p je zaviralec
zaviraalec dotoka
k kkalcijevih
l
ionov iz skupine
p dihidr
dihidropiridinov
opiridinov
p
(poËasi
p
d
delujoËi
l
zaviralec kan
kanalov
alov ozir
oziroma
rooma
antagonist kalcijevih
k l ij ih ionov) in zavira vtok kalcijevih
ij
ionov skozi
skozzi membrano v srËno in žilno gladko mišiËje. Pakiranje*:
j 30 tablet v vsebniku.
b ik NaËin p
pr
predpisovanja
reedpisovanja
p
in izdaje
j zdravila:
il Predpisovanje
Predpisovanje
p
j in iizdaja
d j zdravila
d
je le na rrecept.
ecept. Datum
Datum zadnje
revizije:
reevizije: 22.02.2015 *Pred
*Preed predpisovanjem
predpisovanjem pr
prosimo
ro
osimo pre
preberite
eberitte celoten povzetek glavnih znaËilnosti zdravila.
l Celoten
l
povzetek glavnih znaËiln
znaËilnosti
nosti zdravila
d l in podro
podrobnejše
d obnejše
b
infor
informacije
macije
ij so na voljo pri imetniku dovoljenja
j za pr
promet:
o
omet:
Servier
Pharma
Phar d.o.o., PodmilšËakova ulica 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, Tel:
el: 01/563 48 11, www
www.servier.si.
.servierr.si.
.
Samo za str
strokovno
rokovno
o
javnost. Datum priprave informacije: septe
september
mber 2015.
PRST
PRSTAC11516
AC11516
HOTELSKA NAMESTITEV
GRAND HOTEL BERNARDIN
HOTEL HISTRION
HOTELSKE REZERVACIJE – HOTELI BERNARDIN
Udeleženci naj sobe v Hotelih Bernardin rezervirajo pravočasno in
neposredno na:
• Tel. 05/ 690-7000
• E-naslov: [email protected]
• Fax: 05/ 690-7010
• www.bernardingroup.si
10
HOTEL VILE PARK
VO
NO
Trojna kombinacija za
vsakodnevno uporabo
Prva trojna kombinacija z zaviralcem ACE za
zdravljenje arterijske hipertenzije v 1 tableti.
1
1
SKRAJŠAN POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA
SESTAVA*: Triplixam 2,5 mg/0,625 mg/5 mg filmsko obložene tablete: ena filmsko obložena tableta vsebuje 2,5 mg argininijevega perindoprilata
(per)/0,625 mg indapamida (ind)/5 mg amlodipina (amlo); Triplixam 5 mg/1,25 mg/5 mg filmsko obložene tablete: 5 mg per/1,25 mg ind/5 mg amlo;
Triplixam 5 mg/1,25 mg/10 mg filmsko obložene tablete: 5 mg per/1,25 mg ind/10 mg amlo; Triplixam 10 mg/2,5 mg/5 mg filmsko obložene
tablete: 10 mg per/2,5 mg ind/5 mg amlo; Triplixam 10 mg/2,5 mg/10 mg filmsko obložene tablete: 10 mg per/2,5 mg ind/10 mg amlo. Pomožne snovi:
tabletno jedro: zmes kalcijevega karbonata (90 %) in predgeliranega koruznega škroba (10 %), mikrokristalna celuloza (E460), natrijev karmelozat, premreženi (E468),
magnezijev stearat (E572), brezvodni koloidni silicijev dioksid, predgelirani škrob; filmska obloga: glicerol (E422), hipromeloza 6mPa.s (E464), makrogol 6000, magnezijev
stearat (E572), titanov dioksid (E171). TERAPEVTSKE INDIKACIJE*: Nadomestna terapija za zdravljenje esencialne hipertenzije pri bolnikih, ki že imajo ustrezno urejen
krvni tlak s fiksno kombinacijo perindoprila/indapamida in amlodipinom v enakih jakostih. ODMERJANJE IN NAČIN UPORABE*: Ena filmsko obložena tableta na dan,
najbolje zjutraj
zjutraaj pred
prred
e obrokom.
obrokom. Za
Za začetno
začetno zdravljenje
zdravljenje fiksna kombinacija
kombinacija odmerkov
odmerkov ni priporočljiva.
priporočljiva. ČČee je potr
potrebna
rebna
e sprememba
sprrememba
e
odmerjanja, je treba
trreeba titracijo
titracijo izvesti
izvesti s
posameznimi
posameznimi učinkovinami.
učinkovinami. Pediatrična
Pediatrična ppopulacija:
opulacija: Varnost
Vaarnost in učink
učinkovitost
kovitost zzdravila
dravila TTriplixam
riplixam pr
prii otr
otrocih
rocih
o in mladostnik
mladostnikih
ih še nista bili dokazani. Podatkov
Podatkov ni na vvoljo.
oljo.
KONTRAINDIKACIJE*:
KONTRAINDIKACIJE*: bolniki
bolniki na dializi, ne
nezdravljeno
zdravljeno dek
dekompenzirano
ompenzirraano srčno
srrčno
č popuščanje,
poppuščanje, huda ledvična
ledvična okv
okvara
ara ((očistek
očistek kreatinina
kreeatinina pod 30 ml/min), zmer
zmerna
na okv
okvara
arra
ledvic
ledvic (očistek
(očistek kreatinina
krea
e tinina 30-60 ml/min) za Triplixam
Triplixam 10 mg/2,5 mg/5 mg in 10 mg/2,5
mg//2,5 mg/10 mg,
mg, preobčutljivost
preobčutljivost na zdravilne
zdrravilne učinkovine,
učinkovine, dr
druge
uge sulfonamide
sulfonamide,, der
derivate
ivate
dihidropiridinov,
dihidrroopiridinov, ka
kateri
teri kkoli
oli dr
drug
ug AACE
CE inhibit
inhibitor
or ali ka
katero
terro kkoli
ooli pomo
pomožno
žno sno
snov,v, ang
angioedem
ioedeem v anamne
anamnezizi ((Quinckejev
Quinckejev edem) po
povezan
vezan s predhodnim
prredhodnim
e
zdravljenjem
zdravljenjem z zaviralcem
zavirraalcem
ACE,
ACE, dedni ali idiopatični
idiopatični angioedem,
angioedem, dr
drugo
ugo in trtretje
etje trtrimesečje
imesečje nosečnosti (glejt
(glejtee pog
poglavje
glavje »P
»Posebna
osebna opo
opozorila
zorila in pr
previdnostni
evidnostni ukrepi«
ukrepi«
e tter
er »N
»Nosečnost
osečnost in dojenje
dojenje«),
«), dojenje
(glejte
(glejte poglavje
poglavje »Nosečnost
»Nosečnost in dojenje«),
dojenje«), jetrna
jetrna enc
encefalopatija,
efalopatija, huda jetrna
jetrna okv
okvara,
arraa, hhipokaliemija, huda hipotenzija,
hipotenzija, šok,
šok, vključno
vključno s kardiogenim
kardiogenim šokom,
šokom, zapora
zaporra pretoka
pretoka
krvi iz lev
ega pr
reekata (npr
aortna stenoza
stenoza visoke
visoke stopnje),
stopnje), hemodinamično nestabilno
nestabiilno srčno
srrčno
č popuščanje
popuščanje po akutnem
akutnem miokar
rddnem infarktu
asna upor
aba zzdravila
dravila
krvi
levega
prekata
(npr.. aortna
miokardnem
infarktu,, soč
sočasna
uporaba
Triplixam
Triplixam z zdravili,
zdrravili, kiki vsebujejo aliskiren
aliskirren
e pri
pri bolnik
bolnikih
ih s sladk
sladkorno
orno bole
boleznijo
znijo ali z okvaro
okvarro ledvic
ledvic (hitr
(hitrost
rost
o glomer
glomerulne
ulne filtra
filtracije
acije < 60 ml/min/1,73 m2) (glejte
(glejte poglavje
poglavje »Posebna
»Posebna
opozorila
opozorila in pr
previdnostni
revidnostni
e
uk
ukrepi«
repi« in »In
»Interakcije«).
terakcije«). POSEBNA OPOZORILA
OPOZORILA IN PRE
PREVIDNOSTNI
VIDNOSTNI UKREPI*: Posebna
Posebna opozorila:
opo
p zorila: Dvojna
Dvojna blokada
blokada sistema
sisttema
e reninrenine
angiotenzin-aldosteron
nefropatijo
zaviralcev
antagonistov
angiotenzina
uporabljati
sočasno.
angiotteenzin-aldostter
eroon (RAAS):
(RRAAS): Pri
Pri bolnikih
bolnikih z diabetično nefr
ropa
o tijo se za
virraalcev AACE
CE in an
tagonistov rreceptorjev
eceptorjev ang
iotenzina II ne sme upor
raabljati soč
asno. Nevtropenija/
Nevtrroopenija/
agranulocitoza/trombocitopenija/anemija:
agrran
a ulocitoza/trromb
o ocittoopenija/anemija: previdni
prrevidni morate
morrate biti pri
pri bolnik
bolnikih
ih s kkolagensko
olaggensko žilno bole
boleznijo,
znijo, imunosupr
imunosupresivnim
reesivnim zdravljenjem,
zdrravljenjem, če
če jemljejo alopurinol
alopurinol ali
prokainamid
prookainamid ali imajo kombinacijo
kombinacijo naštetih
naštetih oteževalnih
oteževalnih dejavnikov,
dejavnikov, zlasti ob že
že obstoječem
oobstoječem poslabšanju ledvičnega
ledvičnega delo
delovanja.
vanja. RRedno
edno merjenje števila
števila levkocitov.
levkocitov.
Preobčutljivost
Preeobčutljivost in angio
angioedem,
edem, angioedem
angioedem črevesa:
črrev
e esa: zdravljenje
zdravljenje takoj
takoj ukinite
ukinite in bolni
bolnika
ka ustrezno
ustrrezno spremljajte
sprremljajte do popolnega izginotja
izginotja simptomov.
simptomov. Angioedem
Angioedem lahk
lahkoo ob
sočasnem
smrten
izid.. Anafilaktoidne
prejemajo
sočasnem edemu grla
grla povzroči
povzrroči
o smr
ten izid
Anafilakttooidne reakcije
reeakkcije
c med desenzibilizacijo:
desenzibilizacijo
a : previdni
prreevidni morate
morrate biti pri
pri predpisovanju
prreedpisovanju zaviralcev
zaviralcev ACE
ACE pri
pri bolnikih,
bolnikih, kiki pr
reejemajo
desenzibilizacijsko
prestajajo
imunoterapijo
potrebujejo
takoo zzdravljenje
desenzibilizacijsko zdravljenje,
zdravljenje, njihovemu
njihovemu predpisovanju
prredpiso
e vanju pa se morate
morate izogniti
izogniti pri
pri bolnikih,
bolnikih, kkii pr
estajajo imunot
erapijo s strupi.
strupi. Pri
Pri bolnikih,
bolnikih, kkii potr
reebujejo tak
dravljenje
z ACE
zaviralcev
ACE zaviralci
zavirraalci kot
kot desenzibilizacijsko
desenzibilizacijsko zdravljenje,
zdrravljenje, je mogoče
mogoče tovrstne
tovrstne reakcije
reeakcije preprečiti
preprreč
e iti z začasno
začasno odtegnitvijo
odtegnitvijo za
viralcev AACE
CE vsaj 24 ur pred
prreed zdravljenjem.
zdravljenjem. Anafilaktoidne
Anafilakttoidne
o
reakcije
aferezo
lipoproteinov
odtegnitev
zaviralcev
pred
vsakoo afer
aferezo.
vrstee
reeakcije med af
feerrezo lip
oprrooteinov majhne gostote
gosttot
o e (LDL): začasna
začasna odt
egnitev za
viralccev AACE
CE pr
red
e vsak
ezo. Bolniki
Bolniki na hemodializi:
hemodializi: premislite
prremislite o uporabi
uporabi druge
druge vrst
dializnih membran
membran ali drugega
drugega razreda
razrreda
e antihipertenzivov.
antihipertenzivov. Nosečnost:
Nosečnost: zdravljenja
zdravljenja see ne sme začeti
začeti med nosečnostjo,
nosečnostjo, ob potrjeni nosečnosti je treba
trreeba zdravljenje
zdravljenje takoj
takoj
prekiniti
začeti
alternativno
zdravljenje
preekiniti in, ččee je primerno,
primerno, zač
eti alt
ernativno zzdravljenje.
dravljenje. Jetrna
Jetrna encefalopatija:
enccefalopatija:
e
zdravljenje morate
morrate prekiniti.
preekiniti. Fotosenzitivnost:
Foottosenzitivnost:
o
: zdravljenje
zdravljenje morate
morrate prekiniti.
prekiniti. PPrevidnostni
revidnostni
e
ukrepi:
nekaterih
bolnikih
hipertenzijo
brez
predhodne
zaznavne
poškodbe
prii ka
katerih
ledvične
preiskave
pokažejo
funkcijsko
ukreepi:
p Delovanje
Delovanje ledvic:
ledvic:: pri
pri neka
terih bolnik
ih s hiper
tenzijo br
rez pr
edhodne zazna
vnne pošk
odbe ledvic,
ledvic, pr
terih led
vične kkrvne
rvne pr
reeiskave pokaž
ejo funk
cijsko ledvično
ledvično
popuščanje,
prekinite
ponovno
uvedite
odmerkuu ali le z eno
učinkovin.
popuščanje, zzdravljenje
drravljenje pr
rek
e inite in ga pono
vno uv
edite v manjšem odmerk
e od učink
ovin. PPotrebno
otrreebno je merjenje kalija in kreatinina
kreatinina po dveh
dveh ttednih
ednih zdravljenja
zdravljenja
in nato
obojestranske
nato vsaka dva
dva meseca
meseca v obdobju stabiliziranega
stabiliziranega zdravljenja.
zdrravljenja. Jemanje zdravila
zdrravila običajno
običajno ni priporočljivo
priporročljiv
o o v primeru
primeru obojestr
raanske stenoze
stenoze ledvične
ledvične arterije
arterije ali ene same
delujoče
delujoče ledvice.
ledvice. Obstaja
Obstaja tveganje
tveganje za pojav
pojav arterijske
arterijskke hipotenzije
hipotenzije in/ali ledvičnega
ledvičnega popuščanja
popuščanja (v primerih
primerih srčnega
srčnega popuščanja,
popuščanja, hipovolemiji
hipovolemiji in pomanjkanju soli) pri
pri
bolnikih,
uvedbi
bolnikih
arterije,
popuščanjem
cirozo
ascitesom:
bolnikih, kkii so imeli ob uv
edbi zzdravljenja
draavljenja nizek
nizek krvni
krvni tlak,
tlak, pri
pri bolnik
ih s ststenozo
enozo leledvične
dvične ar
terije, kkongestivnim
ongestivnim srsrčnim
rčnim
č popušč
anjem ali cir
rozo z edemi in ascit
esom:
takšnim bolnikom
postopoma
povečevati.
hipovolemija
in pomanjkanje
bolnikom morate
morrate zdravilo
zdravilo uvajati
uvajati v manjšem odmerku
odmerku in ga post
opomaa po
večevati. Hipotenzija,
Hipottenzija,
e
hipovolemija
o
pomanjkkanje
a natrija:
natrija:: ob že
že obstoječem
obstoječem
pomanjkanju natrija
prii bolnik
bolnikih
ledvične
arterije)
pojavv hipot
hipotenzije:
prii ttovrstnih
morate
spremljati
elektrolite
natrija (zlasti pr
ih s ststenozo
enozo led
vične ar
terije) obstaja ttveganje
veganje za nenaden poja
enzije: pr
ovrstnih bolnikih
bolnikih mor
ate spr
remljati elektr
rolite v
plazmi, vzpostaviti
vzpostaviti zadovoljiv
zadovoljiv volumen
volumen krvi
krvi in krvni
krvni tlak in zzdravljenje
drravljenje spet uvesti
uvesti v zmanjšanem odmerku
odmerku ali le z eno od učinkovin.
učinkovin. VVrednosti
rednosti
e
natrija:
natrija:: nujne so redne
reedne
preiskave,
preeiskave, kiki mor
morajo
rajo
a biti pogostejše
pogostejše pri
pri starostnikih
staroostnikih in bolnikih
bolnikih s cir
cirozo.
rozo. Vrednosti
Vreednosti kalija:
kalija:: hiperkaliemija: spremljanje
sprremljanje
e
kalija v krvi
krvi je potrebno
potrrebno
e v primeru
primeru ledvičnega
ledvičnega
popuščanja,
popuščanja, poslabšanja delo
delovanja
vanja led
ledvic,
vic, staro
starosti
osti (> 70 let), sladkorne
sladkorne bole
bolezni,
zni, vmesnih
vmeesnih dogodkov,
dogodkov, zlasti dehidracije,
dehidracije, akutne
akutne dekompenzacije
dekompenzacije srca,
srrca, metabolne acido
acidoze,
ze,
sočasnega
sočasnega jemanja diuretikov,
diurretik
e kov, kkii zadr
zadržujejo
žujejo kalij
kalij,, doda
dodatkov
tkov kalija ali nadomestk
nadomestkov
kov soli, kkii vsebujejo kalij
kalij,, in soč
sočasno
asno jemanje drugih
drugih zzdravil,
drravil, po
povezanih
vezanih z zzvišanjem
višanjem vr
vrednosti
rednosti
e
kalija v serumu.
serumu. Hipokaliemija:
Hipokaliemija: visoko
visoko tveganje
tveganje pri
pri starejših
starejših in/ali podhranjenih
podhrranjenih
a
bolnikih,
bolnikkih, pri
pri bolnikih
bolnikih s cirozo
cirozo z edemi in ascitesom,
ascitesom, koronarno
korroonarno arterijsko
arterijsko boleznijo,
boleznijo, bolnikih
bolnikih
z ledvično
ledvično odpo
odpovedjo,
vedjo, s srč
srčnim
čnim popušč
popuščanjem
anjem in podaljšanim in
intervalom
tervalom QQT.T. V vseh tteh
eh pr
primerih
imerih je potr
potrebno
reebno merjenje vr
vrednosti
reednosti kalija v serumu.
serumu. Hipokaliemija je deja
dejavnik
vnik
nagnjenosti
nagnjenosti k pot
potencialno
encialno smr
smrtnim
tnim ttorsades
orsades de pointes.
pointes. VVrednosti
reednosti kkalcija:
alcija: hiperkalciemija:
hiperkalciem
mija: zdravljenje
zdrravljenje prekinite
prrek
e inite pred
prreed pregledom
prregledom
e
delovanja
delovanja obščitničnih žle
žlez.z. LLedvičnožilna
edvičnožilna
hipertenzija:
hiperteenzija: bolnik
bolnikuu z ugot
ugotovljeno
ovljeno ststenozo
enozo led
ledvične
vične ar
arterije
terije ali sumom nanjo
nanjo,, je trtreba
reebaa zzdravljenje
drravljenje zač
začeti
eti v bolnišnici z majhnim odmerk
odmerkom
kom tter
er spremljati
spremljati delovanje
delovanje ledvic
ledvic
in vrednosti
vrrednosti
e
kalija. Suh kašelj
kašelj.. AAteroskleroza:
teerroosklerroza:: pri
pri bolnik
bolnikih
ih z ishemično bole
boleznijo
znijo srsrca
rca ali ne
nezadostnim
zadostnim mo
možganskim
žganskim kkrvnim
rvnim pr
pretokom
retokom začnit
začnitee zzdravljenje
dravljenje z majhnim
odmerk
odmerkom.
kom.
o Hipertenzivna
Hipertenzivna kriza.
kriza SSrčno
rččno ppopuščanje/hudo
opušččaanje/hudo srčno
srrčno
č ppopuščanje:
opušččaanje: pri
pri boln
bolnikih
nikih s srsrčnim
rččnim popušč
popuščanjem
anjem je potr
potrebna
rebna
e pr
previdnost.
revidnost. PPriri bolnik
bolnikih
ih s hudim srsrčnim
rčnim
č
popuščanjem (razred IV) je treba zdravljenje začeti pod zdravniškim nadzorom in z zmanjšanim začetnim odmerkom. Zožitev aortne in mitralne
it alne zaklopke/hipertrofična
zaklopkke/hipertrrofična
o
kardiomiopatija: pri bolnikih z zaporo v iztočnem delu levega prekata morate biti previdni. Sladkorna bolezen: če so bolniki odvisni od insulina, je treba zdravljenje začeti
pod zdravniškim nadzorom in z zmanjšanim začetnim odmerkom; bolniku merite glukozo v krvi v prvem mesecu zdravljenja in/ali v primeru hipokaliemije. Črna rasa: večja
pogostnost angioedema in manj učinkovito zniževanje krvnega tlaka kot pri bolnikih drugih etničnih skupin. Kirurški poseg/anestezija: zdravljenje prekinete en dan pred
kirurškim posegom. Okvara jeter: pri blagi do zmerni jetrni okvari je potrebna previdnost. V redkih primerih so bili zaviralci ACE povezani s sindromom, ki se je začel s
holestatsko zlatenico in je napredoval v fulminantno jetrno nekrozo ter (včasih) smrt. Zdravljenje prekinite, če se pojavi zlatenica ali izrazito zvišane vrednosti jetrnih
encimov. Sečna kislina: hiperurikemija: povečana nagnjenost k napadom protina. Starejši ljudje: pred začetkom zdravljenja opravite preiskave delovanja ledvic in vrednosti
kalija. Bodite previdni pri povečevanju odmerka. INTERAKCIJE*: Kontraindicirane: aliskiren pri bolnikih s sladkorno boleznijo ali ledvično okvaro. Ni priporočljivo: litij,
aliskiren pri bolnikih, ki nimajo sladkorne bolezni ali ledvične okvare, sočasno zdravljenje z zaviralci ACE in antagonisti receptorjev angiotenzina, estramustin, diuretiki, ki
zadržujejo
ali grenivkin
nesteroidni
zadržujejo kalij (npr.
(npr. triamteren,
triamteren, amilorid),
amilorid), kalij (kalijeve
(kalijeve soli), dantrolen
dantrolen (infuzija), grenivka
grenivka
e
grenivk
e in sok.
sok. Posebna
Poosebna ppozornost:
ozorrnost:
n baklofen,
baklofen, nest
erroidni
o antirevmatiki
antirevmatiki
(vključno
acetilsalicilno
zadržujejo
(vključno z ac
etilsaliccilno kislino
kislino v večjih
večjih odmerkih),
odmerkih), antidiabetiki
antidiabetiki (insulin, peroralni
perroralni hipoglikemiki),
hipoglikemiki), diuretiki,
diureetiki, kiki ne zadr
žujejo kalija in diuretiki,
diurreetiki, kkii vvarčujejo
arčujejo s kalijem
(eplerenon,
(eplereenon, spironolakton),
spironolaakton), zdravila,
zdraavila, kiki povzročajo
povzrroč
o ajo ttorsade
orsade de poin
pointes,
tes, amfot
amfotericin
ericin B (in
(intravensko),
trravensko), gluk
glukokortikoidi
okortikoidi in miner
mineralokortikoidi
ralok
a orrtikoidi (sistemski),
(sistemski), ttetrakosaktid,
etrraakkosaktid,
stimulantna
glikozidi,
induktorji
uporaba,
stimulantna odvajala,
odvajala, srsrčni
rččni glik
ozidi, indukt
orji CYP3A4, zaviralci
zavirralci
a CYP3A4. Sočasna
Sočasna up
orraba,
a kiki jo je treba
trreeba upoštevati:
upoštevati: imipraminu
imipraminuu sorodni
sorroodni antidepresivi
antideprreesivi (tricikliki),
(tricikliki),
nevroleptiki,
drugi
antihipertenzivi
alopurinol,
citostatik
imunosupresivna
sistemski
prokainamid,
anestetiki,
nevrroleptik
o
i, dr
ugi an
t
tihiper
tenzivi in vvazodilatatorji,
azodilatatorji, ttetrakosaktid,
etrrak
a osaktid, alopur
inol, cit
ostatik ali imunosupr
reesivna zzdravila,
dravila, sist
emski kkortikosteroidi
ortikossteroidi ali pr
rookainamid, anest
etiki,
diuretiki
diuretiki
zanke),
jodirana
rentgenska
diurretik
e i (tiazidni ali diur
reetiki zank
e), gliptini (linagliptin, saksagliptin, sitagliptin, vildagliptin), simpatikomimetiki,
simpatikomimetiki, zlato,
zlato, metformin,
metforminn, jodir
ana re
entgenska kkontrastna
oontraastna
sredstva,
ciklosporin,
simvastatin.
srredst
e va, kalcij (kalcijeve
(kalcijjeve soli), ciklosporin,
ciklosporin, aatorvastatin,
torvastatin, digoksin, vvarfarin
arfarin ali cik
losporin, sim
vastatin. NOSEČNOST IN DOJENJE*:
DOJENJE*: uporaba zdravila
zdravila v prvem
prvem
trimesečju nosečnosti
nosečnnosti ni priporočljiva,
priporočljiva, v drugem in tretjem
tretjem trimesečju nosečnosti in med dojenjem pa je kontraindicirana.
konntraindicirana. PLODNOST*:
PLODNOST*:
reverzibilne
biokemijske
spremembe
glavah
spermijevv pri nek
nekaterih
bolnikih,
zaviralci
reverzibilne biok
e
emijsk
e spr
emembe v gla
vah spermije
aterih bolnik
ih, kkii so se zzdravili
dravili z za
viralci kkalcijevih
allcijevih kkanalčkov.
analčkov. VPLIV NA
SPOSOBNOST VOŽNJE
nekaterih
bolnikih
lahkoo zmanjšana zar
zaradi
nizkega
VOŽŽNJE IN UPRAVLJANJA
UPRAVL JANJA S STROJI*:
STROJI*: pri
pri neka
terih bolnik
ih je lahk
radi
a nizk
kega kkrvnega
rvnega tlaka, še
š posebej na začetku
začetku zzdravljenja.
dravljenja.
NEŽELENI UČINKI*:
glavobol,
parestezije,
vrtoglavica,
zaspanost,, dizgevzija, motnje vida, tinitus
tinitus,, palpitacije
palpitacije,, zar
hipotenzija
UČINKI**: Pogosti:
Pogosti: omotica,
omotica, gla
vobol, par
rest
e ezije, vr
toglavica, zaspanost
zzardevanje,
rdev
d anje, hipot
enzija (in učinki,
učinki,
povezani
izpuščaj,
povezani s hipotenzijo),
hipotenzijjo), kašelj,
kašelj, dispneja, bolečina v trebuhu,
trreebuhu, zaprtje,
zaprtje, diareja,
diarreja,
e dispepsija, navzea,
navzea, bruhanje,
bruhanje, pruritus,
pruritus, izpušč
aj, makulopapularni
makulopapularni izpuščaji,
izpuščaji, mišični krči,
krči,
otekanje
otekanje gležnjev,
gležnjev, astenija,
asstenija, utrujenost,
utrujenost, edemi. Občasni:
Občasni: eozinofilija,
eozinofilija, hipoglikemija,
hipoglikkemija, hiperkaliemija, reverzibilna
reverzibilna ob ukinitvi,
ukinitvi, hiponatriemija,
hiponatrt iemija, nespečnost,
nespečnost, spremembe
spreemembe
razpoloženja
(vključno
anksioznostjo),
depresija,
hipostezija,
sinkopa,
bronhospazem,
razpoloženja (vk
ljučnoo z anksio
znostjo), motnje rrazpoloženja,
azpolo
a ženja, depr
reesija, motnje spanja, hipost
ezija, trtremor,
reemorr, sink
opa, diplopija, tahikardija,
tahikarrddijaa, vaskulitis,
vaskulitis, br
roonhospazem, rrinitis,
initis,
suha usta, spremenjene
preobčutljivostne
prii bolnik
bolnikih,
alergijskim
astmatičnim
sprreemenjene prebavne
prreba
e vne navade,
navade, urtikarija,
urtikarija, angioedem,
angioedem, pr
reobčutljiv
e
ostne reakcije,
reeakcije, zlasti dermatološke,
dermatološke, pr
ih, kkii so nagnjeni
nagnjeni k aler
rgijskim in astma
tičnim
reakcijam,
sprememba
barve
hiperhidroza,
eksantem,
fotosenzitivne
pemfigoid,, ar
artralgija,
mialgija,
reakcijam, alopecija, pur
ppurpura,
purra,a spr
reememba bar
ve kkože,
ože, hiperhidr
roza, eksan
tem, fot
osenzitivne rreakcije,
eakcije, pemfigoid
tralgija, mialg
ija, bbolečine
olečine v hrbtu,
hrbtu, motnje uriniranja,
uriniranja,
nokturija,
nokturija, po
povečana
večana ppogostnost
ogostnost ur
uriniranja,
iniranja, led
ledvična
vična odpo
odpoved,
ved, erektilna
erreektilna disfunkcija,
disfunkcija, ginekomastija,
ginekomastija, bolečina, bolečina v prsih, splošno slabo
slabbo počutje,
počutje, periferni
periferni edem, zzvišana
višana
telesna
telesna temperatura,
temperraturraa, povečana
povečana telesna
telesna masa,
masa zmanjšana telesna
telesna masa,
masa povečane
povečane vrednosti
vrednosti sečnine v krvi,
krvi,
vi povečane
povečane vrednosti
vrrednosti
e
kreatinina
krea
e tininna v krvi,
krvi,
vi padec
padec.. Redki:
Redki: zmedenost,
zmedenost,
povečane
povečane vrednosti
vrrednosti
e
bilirubina
bilir
b ubina v krvi,
krvi, povečane
povečane vr
vrednosti
reednosti jetrnih
jetrnih encimo
encimov.v. Zelo
Zelo
e rredki:
eedki:: agranulocitoza,
agraanulocitoza, aplastična anemija, pancit
pancitopenija,
o
openija,
znižanje hemoglobina in
hematokrita,
hematokrita, levk
levkopenija,
opeenija, nevtr
nevtropenija,
openija, hemolitična anemija, trtrombocitopenija,
rombocit
o
openija, alergijske
alergijske rreakcije,
eak
e kcije
c , hiper
hiperglikemija,
glikemija, hiperkalciemija, hipertonija,
h tonija, periferna
hiper
periferna nevro
nevropatija,
opatija,
angina
angina pekt
pektoris,
oris, ar
aritmija
itm
mija (vk
(vključno
ljučno z br
bradikardijo,
radikar
a rdijo
d , vventrikularno
entrikularno tahikar
tahikardijo
dijo in aatrijsko
trijskko fibr
fibrilacijo),
ilacijo), miokar
miokardni
rddni infarkt; vverjetno
erjetno sekundarno
sekundarno po
p pr
preveliki
rev
e eliki hipot
hipotenziji
enziji pri
pri bolnik
bolnikih
ih
iz rizičnih
rizičnih sk
skupin,
upin, mo
možganska
žganska kap; vverjetno
erjetno sekundarno
sekundarno po pr
preveliki
eveliki hipot
hipotenziji
enziji pri
pri bolnik
bolnikih
ih iz rrizičnih
izičnih sk
skupin,
upin, eo
eozinofilna
zinofilna pljučnic
pljučnica,a, gingivalna
ginngivalna hiper
hiperplazija,
plazija, pank
pankreatitis,
rea
e titis,
gastritis,
gastritis, hepa
hepatitis,
titis, zla
zlatenica,
tenica, motnje delo
delovanja
vanja jet
jeter,
err, multifor
multiformni
mni er
eritem,
item, SStevens-Johnsonov
tevens-Johnsonov sindr
sindrom,
rom,
o eksfolia
eksfoliativni
tivni der
dermatitis,
matitis, toksična
toksična epidermalna
e malna nek
epider
nekroliza,
roliza,
o QQuinckejev
uinckejev
edem, akutna
akutna ledvična
ledvična odpo
odpoved.
ved. Neznana
Neznana
z
ppogostnost:
ogostnost: pomanjkanje kalija s hipokaliemijo,
hipokaliemijo, kiki je še posebej resna
resna pri
pri določenih
določenih rizičnih
rizičnih skupinah
skupinah bolnikov,
bolnikov, ttorsade
orsade de pointes
pointes
(lahk
(lahko
ko smrtne),
smrtne), možnost
možnnost nastanka jetrne
jetrne encefalopatije
encefalopatije v primeru
primeru jetrnega
jetrnega popušč
popuščanja,
anja, mo
možno
žno poslabšanje obst
obstoječega
oječega akutnega
akutnega rrazširjenega
az
azširjenega eritematoznega
eritematoznega lupusa,
podaljšanje intervala
intervala QT
QT na elektrokardiogramu,
elektrokarrdiog
d ramu, povečane
povečane vr
vrednosti
reednosti gluk
glukoze
oze v kkrvi,
rvi, po
povečane
večane vr
vrednosti
ednosti sečne kkisline
isline v kkrvi.
rvi. PRE
PREVELIKO
VELIKO ODMERJANJE*:
ODMERJANJE*: O pr
prevelikem
rev
e elikem
odmerjanju zdravila
zdrravila Triplixam
Triplixam pri
pri ljudeh ni podatkov.
podatkov. NNajverjetnejši
ajverjetnejši je poja
pojavv hipot
hipotenzije,
enzije, motnje ra
ravnovesja
avnovesja soli in vvode
ode (hipona
(hiponatriemija,
triemija, hipokaliemija), obsežna
obsežna periferna
periferna
vvazodilatacija
azodilatacija in refleksna
refleeksna tahikardija.
tahikarrdija.
d Zdravljenje
Zdraavljenje prevelikega
prrev
e elikega odmerjanja vključuje
vključuje izpiranje
izpirraanje želodca
želodca in/ali dajanje aktivnega oglja, ponovna
ponovna vzposta
vitev ra
avnovesja
vzpostavitev
ravnovesja
ttekočin
ekočin in elektrolitov,
elektrrolit
o ov, aktivna podpor
kardiovaskularnega sist
ema tter
er nadz
or src
ca in dihal
trravenska upor
aba kalcijev
ega glukonata
glukonata lahko
lahko koristi
koristi za odpravljanje
odprravljanje učinkov
učinkov
podporaa kardiovaskularnega
sistema
nadzor
srca
dihal.. In
Intravenska
uporaba
kalcijevega
blokade kalcijevih kanalčkov.
kanalčkov. Perindoprilat
Perindoprilat je mogoč
mogočee odstra
odstraniti
aniti z dializ
dializo,o, za odstranitev
odstranitev amlodipina pa verjetno
verjetno ni koristna.
koristna. FARMAKODINAMIČNE
FARMAAKODINAMIČNE LLASTNOSTI*:
ASTNOSTI*:
PPerindopril
erindopril je za
zaviralec
viralec encima ang
angiotenzinske
iotenzinske kkonvertaze
onvertaze ((ACE),
ACE), kkii pr
pretvarja
ret
e varja ang
angiotenzin
iotenzin I v vvazokonstriktor
azokonstriktor ang
angiotenzin
iotenzin II. Indapamid jee sulfonamidni derivat
derivat z indolovim
indolovim
obr
obročem,
roč
o em, kiki je far
farmakološko
makkološkko sor
soroden
oden tiazidnim diuretikom.
diuretikom. Amlodipin
Amlodipin je zaviralec
zavirraalec dotoka
dotoka kalcijevih ionov
ionov iz skupine
skupine dihidropiridinov
dihidrropir
o idinov (poč
(počasi
asi delujoči za
zaviralec
virralec
a kanalov
kanalov
ooziroma
zirroma antagonist
antagonist kalcijevih
k
ionov) in za
vira trtransmembranski
raansmembranski dot
ok kalcijevih iono
čno mišic
ko mišičje
AKIRRANJE*: Škatla
Škatla z vsebnikom
vsebnikom s 30
ionov)
zavira
dotok
ionovv v srsrčno
mišicoo in žilno gladk
gladko
mišičje.. PPAKIRANJE*:
tabletami. Način predpisovanja
p edpisovanja in iz
pr
izdaje
daje zzdravila:
dravila: Predpisovanje
Preedpisovanje in izizdaja
daja zzdravila
drravila je le
na rrecept.
ec
e ept. DDatum
atum zadnje revizije:
revizije: 22.02.2015 *Pr
*Pred
ed pr
predpisovanjem
edpisovanjem pr
prosimo
osimo
pr
preberite
eberite celot
celoten
enn po
povzetek
vzetek gla
glavnih
vnih značilnosti zzdravila.
dravila. Celoten
Celoten po
povzetek
ovvzetek gla
glavnih
vnih
značilnosti zzdravila
dravila in podrobnejše
podrobnejše inf
informacije
ormacije so na vvoljo
oljo pri imetnik
imetnikuu do
dovoljenja
ovoljenja za
promet:
ulicaa 24, 1000 Ljubljana, tel.:
pr
omet: Servier
Servier Pharma
PPharma dd.o.o.,
.o.o., PPodmilščakova
odmilščakkova ulic
tel.: 01/563 48 11.
TPX11516AD1 Samo za strokovno javnost. Datum priprave informacije: september 2015.
www.servier.si
www
w..sservierr.si
.
Uporabni EKG
Učenje EKG je lahko prijetno. Poznavanje EKG je lahko odločilno.