Value Investment Fonds - GRAWE Zavarovalnica dd

Value Investment Fonds Klassik 
Stanje na dan: 30.10.2015
Naložbena strategija
Stroški sklada
Gibanje vrednosti enot sklada
V ospredju je varnost naloženih sredstev. Sklad investira v prvovrstne
dolžniške vrednostne papirje z fiksnim donosom.
Upravljaljski stroški sklada v % p.a.
200
Stroški skrbniških in ostalih storitev v % p.a.:
1,50
največ do 0,08
190
TER (2014) v % p.a.:
180
Največje posamezne naložbe
170
Ime sklada
v%
APOLLO NEW WORLD T
APOLLO EURO CORPORATE BOND FUND T
2,625% ING BANK NV 05.12.2022
VALUE CASH FLOW FONDS T
0,000% ITALY BTPS HYBRID 01.11.2023
2,80%
2,48%
2,14%
2,05%
2,03%
Opozorilo:
TER (Total Expense Ration) je splošno uporabljen kazalnik za izračun
celotnih stroškov sklada in se praviloma izračuna kot količnik stroškov
poslovanja sklada v preteklem obdobju in povprečne čiste vrednosti
sredstev sklada v istem obdobju. V izračun niso vključeni stroški
transakcij. Izrecno opozarjamo na dejstvo, da je navedba teh
stroškov zgolj predvidena in temelji na domnevi, da bo povprečno
stanje sredstev sklada in stroškovna struktura ostala enaka. Enake
stroškovne strukture pa nikakor ne moremo zagotoviti.
160
150
140
130
120
110
100
90
11.03
11.06
05.08
10.09
04.11
10.12
04.14
10.15
Convertibles
1,06%
Cash
3,58%
Od začetka p.a.
5 let p.a.:
3 leta p.a.:
1 leto:
od začetka leta:
vrednost enote sklada v EUR:
Družba za upravljanje strankam GRAWE zavarovalnice d.d., ki imajo
sklenjeno naložbeno življenjsko zavarovanje ne zaračunava vstopnih
in/ali izstopnih stroškov.
Naložbena pojasnila
Value Investment Fonds Klassik
Corporate
Bonds
4,53%
Equities
31,83%
Government
Bonds
42,19%
05.05
Prikaz donosnosti
Naložbena razpršitev
Emerging
Markets Bonds
16,81%
1,49
4,71%
6,81%
8,24%
6,45%
5,00%
151,49
Informacije so namenjene zgolj razkritju podatkov ob sklenitvi zavarovanja kot to
zahteva 84. člen Zakona o zavarovalništvu (obveščanje zavarovalcev). Nikakor
pa niso del naložbenega svetovanja, razkritju s tem povezanih tveganj ali
osnova za nakup ali prodajo. Vse naložbe so povezane s tveganji, zato donosi v
preteklosti niso jamstvo za donose v prihodnosti. Na višino končnega donosa
lahko dodatno vpliva tudi valutno tveganje. Morebitni stroški ali davki niso zajeti
v izračun donosnosti. Aktualni prospekt in ključni podatki za vlagatelje, kakor
tudi vsi dokumenti povezani s skladom so dosegljivi pri Security KAG in
SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG. Prikazani podatki so izključno
namenjeni za potrebe prodaje življenjskih zavarovanj vezane na enote
investicijskih skladov.
Kaj je krovni sklad oz. sklad skladov ?
Je vzajemni sklad, ki večino svojih zbranih sredstvev investira v
druge sklade.
Kaj je vzajemni sklad ?
Je odprti investicijski sklad, kjer obseg izdanih delnic sklada oz.
deležev ni omejen.
Vzajemni sklad je združeno premoženje večjega števila vlagateljev, ki
ga upravljajo naložbeni strokovnjaki.
Kakšna je varnost naložbe v vzajemne sklade?
Denarna sredstva, naložena v vzajemni sklad, so zelo varna.
Naložena so v veliko število različnih vrednostnih papirjev in prav
razpršitve sredstev zmanjšujejo tveganje vlagatelja.
Sklad je usklajen z evropsko direktivo in ima dovoljenje za direktno
prodajo v Republiki Avstriji. Davčna obravnava zavarovalnega
produkta je odvisna od statusa in stalnega prebivališča zavarovalca in
se lahko v prihodnje spremeni. Prosim posvetujte se s prodajnim
svetovalcem.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
www.securitykag.at, Burgring 16, 8010 Graz
Vir: graf: OeKB; donosnost in sestava sklada: Tampas, lastni prikaz
ISIN: AT0000990346