KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA DRUŽBE

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA DRUŽBE LABORATORIJSKI SISTEMI D.O.O.
1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv družbe:
LABORATORIJSKI SISTEMI, družba za tehnično preizkušanje, analizo, trgovino in
storitve, d.o.o.
Odgovorna oseba pravne
osebe:
Vladimir Denac
Odgovorna oseba za
področje posredovanja
Tadej Denac
informacij javnega značaja:
Datum prve objave
kataloga:
1.4.2015
Datum zadnje spremembe: 1.4.2015
Katalog je dostopen na
spletnem naslovu:
http://www.laboratorijski-sistemi.si/wpcontent/uploads/dokumenti2/Katalog_informacij_javnega_znacaja.pdf
Način dostopa do informacij
javnega značaja je
podrobneje opredlejen s
http://www.laboratorijski-sistemi.si/wpPravilnikom o načinu
content/uploads/dokumenti2/Pravilnik_o_nacinu_zagotavljanja_informacij_javnega_
zagotavljanja informacij
znacaja.pdf
javnega značaja, ki je
dostopen na:
2. Splošni podatki o družbi in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Podatki o organizaciji
Naziv družbe:
LABORATORIJSKI SISTEMI, družba za tehnično preizkušanje, analizo, trgovino in
storitve, d.o.o.
Kratek opis delovnega
Tehnično preizkušanje in analiziranje na področju meril, podrobneje plinomerov.
področja družbe:
Datum vpisa v poslovni
25.10.2006
regiter:
Davčna številka:
10729879
Matična številka
2240254000
2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristoje za posredovanje informacij
Pristojna oseba:
Tadej Denac
Uradne ure:
od pon. do pet. od 7.00 do 15.00
Telefonska številka:
041 644 813
elektronski naslov:
[email protected]
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja družbe
Državni register predpisov
http://www.pisrs.si/Pis.web/
dostopen na:
Evropski register
http://eur-lex.europa.eu/
predpisov dostopne na:
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Uradne ure za dostop do
od pon. do pet. od 7.00 do 15.00
informacij javnega značaja:
Neposreden dostop do
kataloga informacij
javnega značaja:
Neformalen dostop na
podlagi zahteve:
Formalen dostop na
podlagi zahteve:
vpogled je možen na lokaciji Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor, na podlagi
predhodnega dogovora z pristojno osebo in podano zahtevo.
ustna zahteva preko telefona, osebno ali po elektronski poti.
pisna zahteva po pošti.
Zahteva za dostop do
informacij javnega
značaja (neobvezna),
dostopna na:
Dostop do kataloga
informacij javnega
značaja za ljudi s
posebnimi potrebami:
Cenik za materialne
stroške dostopen na:
http://www.laboratorijski-sistemi.si/wpcontent/uploads/dokumenti2/Zahteva_za_dostop_do_informacij_javnega_znacaja.xl
sx
na lokaciji Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor, na podlagi predhodnega dogovora z
pristojno osebo.
http://www.laboratorijski-sistemi.si/wpcontent/uploads/dokumenti2/Cenik_materialnih_stroskov_za_posredovanje_inform
acij_javnega_znacaja.pdf