Catalogue Spring 2015 - Založba ZRC

ZALOŽBA ZRC
založba znanstvene literature
HUMANISTIKA | DRUŽBOSLOVJE | NARAVOSLOVJE
pomlad 2015
Založba ZRC je specializirana za izdaje znanstvene
in strokovne literature predvsem s področja
humanistič­nih ved, založniški program pa zajema
tudi nekatere družboslovne in naravoslovne vede in
izdaje s področja družbenomedicinskih in sorodnih
ved. Zalaga in izdaja izvirne znanstvene in strokovne
monografije, prevode znanstvene literature, slovarje,
kritične izdaje virov, znanstvene in strokovne revije,
kartografska dela, strokovne priročnike itd. Poleg
knjižne produkcije dejavnost založbe obsega tudi
elektronske medije (CD-plošče, prosto dostopne
spletne publikacije) in avdiovizualno produkcijo
(znanstveno-dokumentarni filmi). Založba ZRC deluje
znotraj Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU kot
enota za založniško in izdajateljsko dejavnost.
pomlad15_ovitek_OK.indd 1
01/04/2015 13:11:25
KATALOG Založbe ZRC
pomlad 2015
KNJIŽNI KLUB
ZALOŽBE ZRC
Založba prek knjižnega kluba AZIL
ponuja možnost nakupa svojih
publikacij po dostopnejših cenah.
Člani kluba lahko po znižanih cenah kupujejo v
Knjigarni AZIL in neposredno pri ZALOŽBI ZRC.
Ponudba zaradi zakona o enotni ceni knjige
velja le za izdaje starejše od šestih mesecev.
Klub svojim članom ponuja redno
obveščanje o novih izdajah ZALOŽBE
ZRC po elektronski ali navadni pošti.
Včlanite se lahko z nakupom prek
spleta ali v Knjigarni AZIL.
Nekatere publikacije z oznako »ni v prodaji«
lahko dobite brezplačno, s pisno prošnjo na
naslov založbe. Na voljo so tudi v spletnem
katalogu, kjer je predstavljenih več kot 1000
monografskih publikacij ZRC SAZU, skoraj 200
jih je v celoti prosto dostopnih v pdf formatu.
http://zalozba.zrc-sazu.si/sl/publikacije
Uredil: Aleš Pogačnik
Oblikovanje in prelom: Brane Vidmar
Založila: Založba ZRC, ZRC SAZU
Tisk: Collegium graphicum, d. o. o., Ljubljana
Ljubljana, 2015
Spletni katalog vseh izdaj s podrobnejšimi predstavitvami:
http://zalozba.zrc-sazu.si
Sedež založbe/poštni naslov:
Založba ZRC, Novi trg 2, p. p. 306, 1001 Ljubljana
Tel.: 01/470 64 74, Faks: 01/425 77 94
E-pošta: [email protected]
Prodaja:
Gosposka 13/II, Ljubljana
Tel.: 01/470 64 64
Faks: 01/425 77 94
E-pošta: [email protected]
GSM: 040 641 705
Knjigarna AZIL:
Novi trg 2, Ljubljana
Tel.: 01/470 64 75
E-pošta: [email protected]
pomlad15_ovitek_OK.indd 2
ATRIJ ZRC:
Novi trg 2, Ljubljana
Tel.: 01/470 64 16
E-pošta: [email protected]
KNJIGARNA AZIL in ATRIJ ZRC
Novi trg 2, 1000 Ljubljana
Knjigarna Azil je akademska
knjigarna, ki deluje pod okriljem ZRC SAZU in pokriva
domače in tuje družboslovje ter humanistiko. Celotni
knjižni program Založbe ZRC je tu na voljo po ugodnih klubskih
cenah. Nudimo tudi možnost naročanja znanstveno-strokovnih
knjig tujih založb.
Naša matična lokacija je v centru mesta na Novem trgu, kjer v
okviru knjigarniško-kavarniškega kompleksa najdete tudi Kavarno
LP z bogato ponudbo časopisja in prijetnimi kotički za branje in
druženje.
T. 01 4706 475, E. [email protected]
Odprto od ponedeljka do petka od 10h do 20h, sobota od 10 do 14h.
www.azil.zrc-sazu.si
Atrij ZRC deluje kot javni prostor za promocijo
znanosti oz. za promocijo
znanstveno-raziskovalnega
dela osemnajstih inštitutov
ZRC SAZU ter sorodnih inštitucij doma in po svetu. V njem se izvajajo simpoziji, konference, predavanja, predstavitve knjig, razstave,
otroške delavnice, novinarske konference in protokolarni sprejemi.
Prenovljeni Atrij ZRC v svoj prostor z zastekljeno streho, masivnimi
oboki in arkadnimi hodniki sprejme do 200 obiskovalcev. Atrij je
ogrevan in ima potrebno avdiovizualno opremo.
T. 01 4706 416 , E. [email protected]
01/04/2015 13:11:26
KAZALO
Zbirke Založbe ZRC
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev �� 2
Monumenta artis musicæ Sloveniæ���������������������� 3
Glasovi������������������������������������������������������������������������������ 4
GIS v Sloveniji ���������������������������������������������������������������� 5
Historični seminar�������������������������������������������������������� 5
Opera Instituti Archaelogici Sloveniae ���������������� 6
Slovarji������������������������������������������������������������������������������ 6
Vodniki LGD�������������������������������������������������������������������� 8
Linguistica et philologica ������������������������������������������ 9
Philosophica������������������������������������������������������������������10
Geografija Slovenije���������������������������������������������������10
KATALOG_pomlad15_02.indd 1
Življenja in dela������������������������������������������������������������12
Migracije������������������������������������������������������������������������13
Historia scientiae��������������������������������������������������������13
Thesaurus memoriae������������������������������������������������14
Carsologica��������������������������������������������������������������������15
Opera ethnologica Slovenica ��������������������������������16
Studia mythologica Slavica – Supplementa ����17
Studia litteraria������������������������������������������������������������18
Studia diplomatica Slovenica ��������������������������������18
Georitem������������������������������������������������������������������������19
CAPAcities ��������������������������������������������������������������������20
Naravne nesreče����������������������������������������������������������21
Umetnine v žepu��������������������������������������������������������21
Ethnologica – Dissertationes ��������������������������������22
E-Monographiae
Instituti Archaeologici Sloveniae��������������������������23
Umetnostna topografija Slovenije ����������������������24
Kulturni spomin����������������������������������������������������������24
Prostor, kraj, čas����������������������������������������������������������25
Teoretska praksa arhitekture ��������������������������������26
SAMOSTOJNE IZDAJE����������������������������������������� 28
REVIJE ������������������������������������������������������������������������� 38
01/04/2015 13:15:21
ZBIRKE Založbe ZRC
2
ZBRANA DELA SLOVENSKIH
PESNIKOV IN PISATELJEV
Uredniški odbor: Marijan Dović, Matevž Kos,
Matija Ogrin (glavni urednik zbirke), Luka
Vidmar, Tomo Virk
Izdajatelj: Inštitut za slovensko
literaturo in literarne vede
Zbirka Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev ni le najstarejša in največja kontinuirana
knjižna zbirka (od 1946; monografije od 1955) v
slovenskem jeziku, marveč je nukleus znanstvenokritičnega izdajanja slovstvenih besedil v Sloveniji.
Monografija o pesniku ali pisatelju običajno izide kot sklep njegovega zbranega dela. Praviloma
obsega nekatere splošne elemente, kakor so zlasti:
biografija pisatelja z ustrezno podrobnimi, pozitivno preverjenimi biografskimi podatki; prikaz
pisateljevega literarnega ustvarjanja, po dobah ali
v celoti, po potrebi prepleten z interpretativnimi
elementi; prikaz literarne recepcije in odnosa med
pisateljem in družbo.
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, ISSN 2232321X | Monografije k Zbranim delom slovenskih pesnikov in pisateljev, ISSN 2232-3724
Vladimir Bartol
uredil Tomo Virk
Zbrano delo, 2. knjiga
Krajša proza do leta 1935
Druga knjiga Bartolovega zbranega dela prinaša vso tisto avtorjevo zgodnjo kratko prozo, ki
ni bila objavljena v zbirki novel Al Araf. Izbor in
KATALOG_pomlad15_02.indd 2
ureditev gradiva, sprejetega v knjigo, se ravnata
po genezi del: v izdajo je
vključena vsa proza, ki je
do leta 1935 nastala, četudi so bile nekatere pripovedi objavljene šele precej
pozneje. To je 35 revijalno
objavljenih besedil, poleg
tega pa še šest neobjavljenih iz zapuščine. Izbrana
so bila tista, ki jih je Bartol
v celoti izgotovil – izmed
številnih drugih, ki so bolj ali manj fragmentarna
ali vsaj nedokončana ali ne povsem razvita.
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev
2014, trda vezava, 14 × 20,5 cm, 633 str.
ISBN 978-961-254-748-6 | Cena: 39 €
Primož Kozak
uredil Dušan Voglar
Zbrano delo, 3. knjiga
Dramski spisi II: Afera
Knjiga obsega dramo Afera (1. objava in uprizoritev 1961), ki je bila napisana tik po političnem
obračunu z Revijo 57 in po obsodbi Jožeta Pučnika ter je postala odmeven umetniški, gledališki,
filozofski in etiški manifest povojnega kritičnega
rodu v Sloveniji. Ob njej je dramatik odločno poudaril, da gledališče šteje za idejno tribuno. Tudi
zato urednik v komentarju opozarja na nekatera
idejna izhodišča drame. V dodatku je natisnjen
rokopisni fragment Afere, ki skupaj z ohranjenim tipkopisnim gradivom in primerjanjem prvih
dveh razlikujočih se objav omogoča v komentar-
ju razkrivanje pomembnih vsebinskih premikov
v avtorjevem oblikovanju
drame. Komentar se med
drugim posveča gledališkim zasnovam posameznih uprizoritev (zadnja
leta 1988) in obsežnemu
prepletu pogosto razvnetih kritiških odzivov
nanje; odpira torej vpogled v spreminjajoče se
razumevanje in sprejemanje drame.
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev
2014, trda vezava, 14 × 20,5 cm, 514 str.
ISBN 978-961-254-700-4 | Cena: 41 €
Edvard Kocbek
uredila Andrej Inkret, Miha Glavan
Zbrano delo, 15. knjiga
Dnevnik 1935
V petnajsti knjigi se nadaljuje objava Kocbekovega dnevnika iz leta 1935. Leto 1935 je Kocbek še
vedno preživel v Varaždinu; veliko energije mu je
jemalo delo v šoli, še več časa pa je nemara posvečal študiju in branju. Skušal je biti na tekočem s
sodobno literaturo, tako z leposlovjem kakor s
filozofijo. Čedalje določneje se je v Kocbeku izrisovalo temeljno nasprotje njegove zrele dobe: na eni
strani krščanstvo, »metafizična religija«, na drugi
težnje po revolucionarni preosnovi življenja »z
revolucionarnim aktom«, toda ne s »primitivnim
in totalnim«. Prav tako je bilo leto 1935 za Kocbeka pomembno zato, ker se je poročil z Zdrav-
01/04/2015 13:15:21
ZBIRKE Založbe ZRC
ko Koprivnjak. Dnevnik
poroča o zapisovalčevem
dolgotrajnem spopadanju
z »nepremagljivim Erosom« oz. njegovim iskanjem polnega »telesno-duhovnega skladja«, kot
ga je pričakoval od zveze
z žensko. Takšno skladje je
našel v svoji nagnjenosti
do Zdravke, s katero je 23.
decembra 1935 v Varaždinu stopil pred oltar: drug
drugemu sta ostala zvesta do smrti.
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev
2014, trda vezava, 14 × 20,5 cm, 222 str.
ISBN 978-961-254-717-2 | Cena: 32 €
Edvard Kocbek
uredila Andrej Inkret, Miha Glavan
Zbrano delo, 14. knjiga
Dnevnik 1934
V štirinajsti knjigi Zbranega dela nadaljujemo z
objavo Kocbekovega dnevnika in se pri tem kronološko navezujemo na zapiske, objavljene v trinajsti ‒ in že prej v dvanajsti ‒ knjigi. Štirinajsta
knjiga zajema dnevniške zapiske, nastale med 22.
januarjem 1934 in 8. januarjem 1935. Razen v počitniških mesecih ‒ Kocbek jih je prebil v domačem
Svetem Juriju ob Ščavnici in na letovanju z nekdanjimi »križarskimi« prijatelji v Dalmaciji ‒ so
zapiski nastajali v glavnem v Varaždinu, kamor
je bil Kocbek po dveh letih premeščen iz Bjelovarja in kjer je z začetkom šolskega leta 1933/34
na tamkajšnji Državni realni gimnaziji nadaljeval
KATALOG_pomlad15_02.indd 3
službo suplenta. Njegovo osebno življenje v tem
letu močno zaznamuje srečevanje z dvema ženskama, ki ga je vodilo vse bliže k poroki.
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev
2014, trda vezava, 14 × 20,5 cm, 292 str.
ISBN 978-961-254-687-8 | Cena: 39 €
MONUMENTA ARTIS MUSICÆ
SLOVENIÆ
Urednica zbirke: Metoda Kokole
Izdajatelj: Muzikološki inštitut, soizdajatelj
Slovenska akademija znanosti in umetnosti
V zbirki Monumenta artis musicæ Sloveniæ od leta
1983 izhajajo znanstvenokritične izdaje spomenikov slovenske glasbe(glasbi iz slovenskih arhivov
in glasbi širšega slovenskega kulturnega prostora).
Antološki izbor zajema skladbe od 16. do konca
19. stoletja, ki jih za natis pripravljajo raziskovalci
in zunanji sodelavci Muzikološkega inštituta ter
drugi vabljeni strokovnjaki. Zbirka je dvojezična,
slovensko-angleška.
Monumenta artis musicæ Sloveniæ, ISSN 0353-6408
| Monumenta artis musicæ Sloveniæ Supplementa,
ISSN 2232-5646
Iacobus Handl – Gallus
uredila Marc Desmet, Marko Motnik
Undique flammatis /
Epicedion harmonicum
Dve priložnostni skladbi dopolnjujeta zbrana dela Iacobusa Handla – Gallusa (1550–1591),
3
nedvomno največjega
renesančnega skladatelja slovenskega rodu.
Obe sta bili napisani za
posebne priložnosti in
posvečeni takratnima
visokima cerkvenima
dostojanstvenikoma.
Priložnostni motet
Epicedion harmonicum
danes poznamo zgolj iz
nepopolno ohranjenega tiska. Manjkata dva
od osmih glasov, a je skladbo mogoče rekonstruirati. Undique flammatis pa je slavna sedemglasna
skladba, ki se prav tako ni ohranila v neokrnjeni
obliki, a jo je bilo mogoče s pomočjo številnih
prepisov moteta Angeli laetantur z enako glasbo a
drugačnim besedilom (kotrafaktura) rekonstruirati. Undique flammatis poznamo tudi kot predlogo
za Gallusovo lastno parodno mašo z enakim naslovom. Obe skladbi sta prav zaradi svoje prvotne
namembnosti ne samo glasbeno temveč tudi širše
kulturno zgodovinsko pomembna dokumenta.
Monumenta artis musicæ Sloveniæ Supplementa 4
2015, mehka vezava, 20 × 28 cm
ISMN 979-0-9009015-2-1 | Cena: 12 €
Francesco Pollini
uredil Radovan Škrjanc
Tre sonate, op. 26
Klavirske skladbe Francesca Pollinija (Ljubljana
1762 – Milano 1846) so vredne večje pozornosti,
kot jim je bila doslej namenjena. Med zgodnjimi
deli tega v svojem času dobro znanega in prilju-
01/04/2015 13:15:22
ZBIRKE Založbe ZRC
4
bljenega virtuoza izstopajo sonate za klavir – v tej
izdaji tri, ki so leta 1812 izšle kot priloga skladateljevemu učbeniku klavirske igre. To so izrazito virtuozna salonska dela, ki pa še danes lahko služijo
tudi svojemu prvotnemu glasbenopedagoškemu
namenu. Francesco Pollini se je rodil v Ljubljani,
kjer je do svojega dvajsetega leta v okviru Zoisovega kulturnega kroga pridobil glasbene osnove in
si izoblikoval okus za tedaj modno glasbo.
Monumenta artis musicæ Sloveniæ LIX
2014, mehka vezava, 20 × 28 cm, 88 + 64
str. (dva zvezka v kartonski škatli)
ISMN 979-0-709004-33-1 | Cena: 24 €
Giacomo Gorzanis
avtor znanstvenokritične izdaje Bor Zuljan; uvod
Alenka Bagarič
Skladbe za lutnjo
Il secondo libro de intabulatura di liuto (1563)
Compositions for Lute
Il secondo libro de intabulatura di liuto (1563)
V tretjem zvezku zbranih del tržaškega lutnjista
Giacoma Gorzanisa (Apulija ok. 1520 – Trst[?])–
Trst po 1573) so objavljene kritične transkripcije
druge knjige lutenjskih tabulatur (1563); prav knjiga (1561) je izšla leta 2011. Druga knjiga vsebuje 38
plesnih skladb v sodobnem prepisu oz. interpretaciji tabulaturnega zapisa v modernem dvovrstičnem notnem sistemu z nadnapisano tabulaturo.
Gradivo je pripravljeno na podlagi dveh izvirnih
izdaj te knjige, in sicer prve, ki je izšla leta 1563
pri Girolamu Scottu v Benetkah, ter ponatisa, ki
ga je izdal prav tako slavni beneški tiskar Antonio Gardano leta 1564. Primerjalno so upoštevani
KATALOG_pomlad15_02.indd 4
tudi nekateri rokopisni
viri posameznih skladb.
Gorzanisove lutenjske
skladbe so bile že v drugi polovici 16. stoletja
izjemno priljubljene po
vsej Evropi. Za slovensko nacionalno glasbeno dediščino so njegove skladbe pomembne
zato, ker so bile ustvarjene za domače podpornike in sodijo med
glasbena dela, ki so se nedvomno izvajala tudi na
njihovih domovih. Svojo drugo knjigo lutenjskih
tabulatur je Giacomo Gorzanis posvetil radovljiškemu graščaku Moricu (Mavriciju) Dietrichsteinu, zagretemu podporniku slovenskega protestantizma.
Monumenta artis musicæ Sloveniæ LVIII
2014, mehka vezava, 20 × 28 cm, 114 str.
ISMN 979-0-9009015-1-4 | Cena: 20 €
GLASOVI
Urednica zbirke: Marija Stanonik
Izdajatelj: Inštitut za slovensko narodopisje
Knjižna zbirka slovenskih folklornih pripovedi Glasovi je začela izhajati leta 1988 pri založbi Kmečki
glas, leta 2007 je izdajanje prevzela Celjski Mohorjeva družba, od leta 2014, ko se je v zbirki nabralo
že 43 naslovov, izhaja pri Založbi ZRC. Za objavo
v zbirki se upoštevajo predvsem folklorne pripovedi s terena. Da bi bili njihovi zapisi tudi po
obliki čim pristnejši, besedišče in skladnja zvesto
sledita živemu govoru, glasoslovno pa so prirejena
današnjemu knjižnemu jeziku, da jim zmore slediti vsak slovenski bralec. Strokovno raven zbirke
zvišujejo seznami narečnega besedja in spremna
beseda zbiralca z vsestranskim orisom območja,
od koder so zgodbe.
Glasovi, ISSN 1408-0524
Marija Samec
So z vilicami pisali
Folklorne pripovedi iz občine
Grosuplje in okolice
Knjiga prinaša 555 etnoloških in drugih pripovedi
z območja občine Grosuplje, ponekod pa seže čez
občinske meje. Pripovedi nas popeljejo v svet pravljic, bajk in legend. Iz njih izvemo, kako so nastali
jurčki, kako so kraji dobili ime, katerih strašljivih bitij so se ljudje bali, katere svetnike so klicali
na pomoč, ko so jo potrebovali. V pripovedih
spremljamo človeka od rojstva do smrti, izvemo,
kako se dobijo otroci, kako odraščajo, se izobražujejo, poročijo, delajo
in kako se poslavljajo s
tega sveta. O znanih in
manj znanih ljudeh so
pripovedovali anekdote. Pogoste so šaljive pripovedi, saj so se včasih
smejali tudi žalostnim
rečem, da so tako lažje prestali težave. Vsa
zgodovinska obdobja so
pustila sledi v spominu
01/04/2015 13:15:24
ZBIRKE Založbe ZRC
ljudi, bolj so oddaljena, bolj nenavadne so zgodbe.
Včasih so se ob zimskih večerih prebivalci cele vasi
zbirali v eni hiši. Ob skupnem delu: ob predenju
lanu, delanju zobotrebcev, papirnatih rož, zob za
grablje so plesali, peli in si pripovedovali, kaj so
videli, doživeli, slišali. Dober pripovedovalec je
bil povsod dobrodošel, poslušali so ga, četudi je
pripovedoval že večkrat slišane zgodbe, in če so
bile šaljive, so se jim vedno znova smejali.
Glasovi 44
2014, trda vezava, 14 × 20,5 cm, 396 str.
ISBN 978-961-254-692-2 | Cena: 25 €
GIS V SLOVENIJI
Uredniški odbor: Rok Ciglič, Marjan Čeh,
David Hladnik, Marjan Jarnjak, Žiga Kokalj,
Marko Krevs, Drago Perko (izvršni urednik),
Tomaž Podobnikar, Nika Razpotnik, Blaž Repe,
Matija Zorn (izvršni urednik)
Izdajatelj: Geografski inštitut Antona Melika
Knjižna zbirka GIS v Sloveniji je multidisciplinarna
bienalna monografska publikacija, ki izhaja v sodih
letih in prinaša presek dveletnega znanstvenega,
strokovnega in pedagoškega dela na področju
razvoja in uporabe geografskih informacijskih
sistemov v Sloveniji.
GIS v Sloveniji, ISSN 1855-4954
Rok Ciglič, Drago Perko, Matija Zorn (ur.)
Digitalni prostor
Digitalni prostor je 12. knjiga v zbirki GIS v Sloveniji.
KATALOG_pomlad15_02.indd 5
Tudi namen te knjige je
predstaviti najrazličnejša spoznanja raziskovalcev v svetu geografskih
informacijskih sistemov
na območju Slovenije v
zadnjih letih. Zaradi
razvoja tehnologije in
pestre ponudbe digitalnih podatkov lahko
uporabniki z GIS-i raziskujejo tako imenovan
digitalni prostor z več
vidikov. V knjigi so nazorno prikazani rezultati
projektov in izsledki raziskav s področij, kot so:
geografija, hidrologija, varovanje pred naravnimi nesrečami, zgodovina, literarne vede, urejanje
prometa in mobilnosti, kmetijstvo, arheologija,
daljinsko zaznavanje, energetika in druga. Bralec
bo v knjigi našel nekatere novosti v uporabnosti
GIS-ov, hkrati pa se bo lahko seznanil tudi z zanimivi rezultati raziskovalnega dela na omenjenih
področij.
Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 12
2014, mehka vezava, 16,5 × 23,5 cm, 226 str.
ISBN 978-961-254-714-1 | Cena: 39 €
HISTORIČNI SEMINAR
Uredniški odbor: Katarina Keber, Katarina
Šter, Luka Vidmar, Mojca Žagar Karer
Historični seminar ZRC SAZU je mednarodni
multidisciplinarni ciklus javnih predavanj, krajših
znanstvenih sestankov in okroglih miz, ki poteka
5
od leta 1992. Organizira ga Koordinacijski odbor.
Namenjen je predstavitvam novih, izvirnih in
aktualnih znanstvenih dognanj in dosežkov na
različnih, zlasti humanističnih in družboslovnih
področjih znanstvenega raziskovanja. Predavanja
so organizirana enkrat mesečno. Na njih sodelujejo domači in tuji vabljeni predavatelji, namenjena
so širšemu strokovnemu občinstvu, omogočajo pa
tudi navezavo in krepitev stikov med domačimi
in tujimi strokovnjaki in raziskovalci.
http://hs.zrc-sazu.si/
Mojca Žagar Karer (ur.)
Historični seminar 11
Enajsta knjiga Historičnega seminarja prinaša
sedem razprav domačih in tujih avtorjev, ki so
nastale na podlagi predavanj v Historičnem seminarju. Aneta Markuszewska predstavlja dve operni
deli z antičnim motivom Ifigenije (Ifigenija v Avlidi
in Ifigenija na Tavridi), ki sta nastali leta 1713 za
rimsko gledališče Marije Kazimire Sobieske. Mojca
Kovačič se v svojem prispevku sprašuje o mejah
in svobodi pri ustvarjanju
ljudske glasbe. Géza Pálffy
piše o obrambi pred Turki in vojaški kartografiji
v habsburški monarhiji
na področju Madžarske,
Hrvaške in Slavonije v 16.
stoletju. Prispevek Arna
Strohmeyerja se ukvarja
z mirovno misijo, na katero je kot vodja cesarskega veleposlaništva k Viso-
01/04/2015 13:15:24
ZBIRKE Založbe ZRC
6
ki porti leta 1719 odpotoval plemič iz spodnjega
Porenja Damian Hugo von Virmont. Raymond
Miller se posveča mestu Jerneja Kopitarja v srednjeevropskem prostoru v začetku 19. stoletja.
Andrej Stopar razpravlja o ruskem odnosu do
polpretekle zgodovine, predvsem o odnosu do
Stalina. Jure Zupan pa piše o pomenski mreži slovenskih glagolov, ki jo sestavlja približno 15.500
slovenskih glagolov, združenih v 1011 pomenskih
skupin.
2014, mehka vezava, 13,5 × 22 cm, 150 str.
ISBN 978-961-254-682-3 | Cena: 15 €
OPERA INSTITUTI ARCHAEOLOGICI
SLOVENIAE
Uredniki zbirke: Jana Horvat, Andrej Pleterski,
Anton Velušček
Izdajatelj: Inštitut za arheologijo
V zbirki izhajajo monografije in zborniki, v katerih
so objavljeni rezultati raziskav s področja arheologije, epigrafike in antične zgodovine. Večinoma je
namenjena celovitim predstavitvam posameznih
arheoloških najdišč oziroma arheoloških tem z
območja jugovzhodnih Alp in zahodnega Balkana.
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, ISSN 1408-5208
Sneža Tecco-Hvala (ur.)
posamezni prispevki Sneža Tecco Hvala, Primož
Pavlin, Irena Šavel, Anton Velušček, Katarina Čufar,
Anja Hellmuth, Daria Ložnjak Dizdar, Christoph
Gutjahr, Kristina Mihovilić, Peter Turk, Paul
Gleirscher, Petra Kmeťová, Susanne
KATALOG_pomlad15_02.indd 6
Stegmann-Rajtár, Marko Mele, Dimitrij Mlekuž,
Matija Črešnar, Philip Mason, Lucija Grahek, Borut
Križ, Biba Teržan, Dragan Božič, Drago Svoljšak,
Branko Kerman, Andrej Preložnik, Marko Dizdar,
Hrvoje Potrebica, Vojka Cestnik, Mateja Belak, Mitja
Guštin
Studia Praehistorica in
Honorem Janez Dular
Knjiga zajema izvirne znanstvene članke domačih
in tujih avtorjev, ki obravnavajo prazgodovinsko
problematiko jugovzhodnoalpskega prostora in
sosednjih pokrajin. V njih so predstavljeni rezultati
novih odkritij in raziskovanj v posameznih regijah in specifičnih okoljih ter analize posameznih
najdišč ali najdb.
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 30
2014, trda vezava, 20 × 29 cm, 416 str.
ISBN 978-961-254-702-8 | Cena: 56 €
Ivan Turk
posamezni prispevki Matija Turk, Janez Turk,
Dragomir Skaberne, Ljuben Dimkaroski, François
Zoltàn Horusitzky, Janez Dirjec
Divje babe I
Paleolitsko najdišče
mlajšega pleistocena
v Sloveniji (2. del:
Arheologija)
Monografija obravnava
vse arheološke najdbe
tega najdišča (kamnite
in koščene izdelke, ognjišča in z njimi povezane
obognjiščne dejavnosti
in posamične kostne najdbe, ki so bile predmet
manipulacij paleolitskih obiskovalcev Divjih bab
I), vse s pomočjo raziskovalnih tehnik, ki doslej
niso bile uporabljene pri tovrstnih raziskavah v
Sloveniji. Avtorji so po njihovi zaslugi prišli od
prvotnih predvidevanj do nekaterih nepričakovanih dobro argumentiranih spoznanj na področju
slabo poznanega duhovnega sveta neandertalcev
– evropskih praprebivalcev.
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 29
2014, trda vezava, 20 × 29 cm, CD, 456 str.
ISBN 978-961-254-691-5 | Cena: 62 €
SLOVARJI
Urednik zbirke: Marko Snoj
Izdajatelj: Inštitut za slovenski
jezik Frana Ramovša
V zbirki izhajajo splošni in specialni slovarji slovenskega jezika, predvsem terminološki za razna
znanstvena in strokovna področja, zgodovinski,
narečni, vezljivostni, odzadnji in drugi, ki omogočajo spoznavanje in preučevanje strukturnih in
zgodovinskih plasti ter vidikov slovenskega jezika.
Slovarji, ISSN 2232-3759
Rihard Karba, Gorazd Karer, Juš Kocijan, Tadej
Bajd, Mojca Žagar Karer
Terminološki slovar avtomatike
Terminološki slovar avtomatike vsebuje vsebuje
1753 terminov s področja avtomatike, ki vključuje
matematično modeliranje, simulacijo dinamičnih
01/04/2015 13:15:25
ZBIRKE Založbe ZRC
sistemov, avtomatsko vodenje s pripadajočimi
gradniki in robotiko. Področje se prepleta tudi z
obdelavo signalov, informacijskimi tehnologijami
in proizvodnimi tehnologijami. Namenjen je zlasti strokovnjakom in študentom, ki se ukvarjajo
s tehnologijo vodenja in dinamičnimi sistemi na
tehniških in netehniških področjih. Pri izdelavi
slovarskih sestavkov je bila uporabljena in sistematično pregledana relevantna strokovna literatura.
Termini so pojasnjeni z definicijo, ki pojem uvršča
v pojmovni sistem stroke, ali s kazalko, ki usmerja na ustreznejši termin. Z normativnimi podatki
želi slovar prispevati k poenotenju terminologije
na področju avtomatike. Različna poimenovanja
istega pojma so namreč lahko vir številnih nesporazumov, kar onemogoča natančno in učinkovito
strokovno sporazumevanje. Ker je avtomatika
izrazito vezana na angleško terminologijo, slovar
vsebuje tudi angleške ustreznike.
Soizdajatelj: Društvo avtomatikov Slovenije
Slovarji
2014, trda vezava, 17 × 24 cm
ISBN 978-961-254-719-6 | Cena: 23 €
Andreja Žele
etimološke osvetlitve Marko Snoj
Slovar slovenskih členkov
Členki kot najmanjše ubeseditve celih govornih
dogodkov so zelo koristne in hkrati pomenljive besedice, ki delajo jezik gospodaren in prožen hkrati, in tako sporočilno kot razpoloženjsko
bogatijo besedila. So besedilna besedna vrsta,
ker lahko v vsakem konkretnem besedilu ustrezno sporočilno in razpoloženjsko dopolnjujejo ali
KATALOG_pomlad15_02.indd 7
7
Fran je nov prosto dostopni slovarski portal Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.
Obsega 20 slovarjev z več kot pol milijona slovarskih opisov, ki prikazujejo slovenščino od 16. stoletja do danes. Poleg tega vsebuje še dialektološki atlas, dve svetovalnici in je organsko povezan z
različnimi jezikovnimi zbirkami in korpusi. Omogoča enostavno in napredno iskanje po vsakem
slovarju posebej, po izbrani skupini slovarjev ali
po vseh hkrati. Omogoča vpogled v zadetke v
vseh slovarjih, tudi kadar iščemo po enem samem.
Čeprav opravimo iskanje v enem samem slovarju,
so zadetki iz vseh drugih že pripravljeni in od nas
oddaljeni en sam klik, o njih pa imamo vselej na
voljo tudi številčne podatke. To nam omogoča
poseben iskalni okvir, ki smo ga razvili na inštitutu in nima primerjave v nobenem drugem slovarskem portalu.
Fran je enostaven za uporabnika, ki potrebuje
osnovne informacije, in izčrpen za uporabnika, ki ga zanimajo zahtevna iskanja in podrobnosti, ki bi
jih z navadnim iskalnikom težko našli v več slovarjih.
Fran: slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, ISSN 2385-8613
http://www.fran.si/
poudarjajo posamezne besede ali cele povedi. Kot
enobesedna sporočila, kratka in zato učinkovita,
jih v svojem jeziku zelo pogosto uporabljamo, največkrat spontano, vendar smiselno in pomenljivo.
Zdaj pa se nam ponuja možnost, da si svojo praktično rabo členkov še uzavestimo in dopolnimo:
slovar predstavlja in opisuje možne rabe členkov
– tiste znane, manj znane in še neznane.
Slovarji
2014, trda vezava, 17 × 24 cm, 76 str.
ISBN 978-961-254-718-9 | Cena: 15 €
Jože Gregorič
uredili Sonja Horvat, Ivanka Šircelj-Žnidaršič, Peter
Weiss
Kostelski slovar
Slavist in duhovnik Jože Gregorič (1908–1989), ki je
bil rojen na skrajnem slovenskem jugu, v Delaču v
Kostelu, in je tam preživel otroštvo, je večino življenja zapisoval in zbiral gradivo, ki ga je nameraval
združiti v narečni slovar svojega rojstnega kraja in
bližnje okolice. Začel ga je tudi že urejati, končno
obliko pa so slovarju dali uredniki. Kostelski slovar
01/04/2015 13:15:25
ZBIRKE Založbe ZRC
8
VODNIKI LGD
Terminologišče
Terminologišče je spletno mesto Sekcije za terminološke slovarje Inštituta za slovenski jezik
Frana Ramovša ZRC SAZU. Urejajo ga sodelavci
Sekcije, sestavljeno pa je iz treh sklopov. V prvem
sklopu je mogoče najti predstavitev Sekcije in
kratke opise tekočih projektov, pa tudi kratek
opis metodologije, po kateri se izdelujejo terminološki slovarji, in izbor strokovnih člankov
in monografij sedanjih in nekdanjih sodelavcev
Sekcije. Drugi sklop Terminologišča je namenjen
objavi elektronskih verzij tiskanih slovarjev, ki so
izšli na Sekciji po letu 2000. Trenutno je prosto
dostopnih 9 slovarjev, po katerih je mogoče iskati
s pomočjo uporabniku prijaznega iskalnika: Botanični terminološki slovar, Farmacevtski terminološki slovar, Slovenski smučarski slovar, Gledališki
terminološki slovar, Čebelarski terminološki slovar,
Geološki terminološki slovar, Gemološki terminološki slovar, Geografski terminološki slovar in
Planinski terminološki slovar. V prihodnje bodo
v enaki obliki na Terminologišču objavljeni tudi
Urednik zbirke: Drago Kladnik
Soizdajatelj: Ljubljansko geografsko društvo
terminološki slovarji, ki so še v delu. Tretji sklop
Terminologišča je posvečen aktualnim terminološkim problemom, pri katerih si s terminološkimi slovarji iz različnih razlogov ne moremo pomagati. Gre za brezplačno terminološko svetovanje,
ki je namenjeno strokovnjakom, prevajalcem in
drugim s konkretnim terminološkim problemom.
Sodelavci Sekcije preko e-pošte odgovorijo neposredno osebi, ki je vprašanje poslala, najbolj zanimive terminološke orehe pa v nekoliko skrajšani
obliki objavijo tudi na Terminologišču. Terminološko svetovanje dopolnjuje osnovno slovaropisno delovanje Sekcije, hkrati pa smiselno dopolnjuje tudi jezikovno svetovanje, ki sicer poteka
na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša.
ISSN 2385-9598, http://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce
V zbirki, ki jo izdaja Ljubljansko geografsko društvo, izhajajo vodniki s tematsko obarvanih
ekskurzij, ki jih po slovenskih pokrajinah vsako
leto organizira Ljubljansko geografsko društvo, in
vodniki po tujih deželah, ki jih obiščejo udeleženci
tradicionalnih prvomajskih ekskurzij. Priročniki
so kljub strokovni poglobljenosti namenjeni tudi
negeografom, ki bi radi izvedeli kaj več o ciljih
svojih potovanj, saj so v opisih poleg standardnih
orisov temeljnih naravno- in družbenogeografskih
značilnosti predstavljeni tudi podrobni itinerarji.
Vodniki Ljubljanskega geografskega društva – Afrika,
ISSN 1854-9233 | Vodniki Ljubljanskega geografskega
društva – Amerika, ISSN 2232-5522 | Vodniki Ljubljanskega geografskega društva – Azija, ISSN 1408-6409 |
Vodniki Ljubljanskega geografskega društva – Evropa,
ISSN 1408-6395
Peter Kumer, Jerneja Milost
predstavlja besedje in pomene s ponazarjalnimi
primeri iz dela kostelskega narečja večinoma po
stanju v prvi polovici 20. stoletja, torej še preden
je v to narečje zarezala najprej republiška in nazadnje najmočneje državna meja. Besedje je v slovar zajeto kar se da široko, od etnografizmov do
lastnih imen in izpeljank iz njih, pripisani so mu
natančni pomeni, v slovarju pa je navedena tudi
pot od knjižnih izrazov h kostelskim narečnim.
Posebno vrednost predstavlja kakih sto Grego-
KATALOG_pomlad15_02.indd 8
ričevih ilustracij predmetov, ki so si po njegovi
presoji zaslužili slikovno predstavitev. Obsežni
slovar je uporaben za domačine, ki bodo v njem
našli tudi narečne izraze iz preteklosti in njihove
knjižne ustreznice, za proučevalce narečij in slovensko-hrvaških jezikovnih stikov ter za vse tiste,
ki jih zanimajo (slovenska) narečja.
Slovarji
2014, trda vezava, 17 × 24 cm, 544 str.
ISBN 978-961-254-480-5 | Cena: 39 €
Irska [druga izdaja]
Ob omembi Irske se nam v misli prikradejo valovita zelena pokrajina, slikoviti gradovi in dobrovoljni Irci, ki se zbirajo v pubih ob dobri glasbi in
pitju guinnessa. To so prizori, ki jih poznamo iz
neštetih filmov, posnetih na "smaragdnem otoku",
kot je Irsko poetično poimenoval pesnik William
Drennan. Dežela ima dolgo in zapleteno zgodovino. Keltska kultura, plenjenje Vikingov in vdor
01/04/2015 13:15:26
ZBIRKE Založbe ZRC
Normanov je zaznamovalo obdobje do konca
srednjega veka, celotni
novi vek pa spor med
Britanci in Irci za prevlado na otoku in številna medsebojna krvava obračunavanja. Šele
dvajseto stoletje je prineslo delno umiritev
razmer z delitvijo otoka
na neodvisno Republiko
Irsko in britansko Severno Irsko. Republika Irska je izkoristila prednosti
vstopa v Evropsko unijo in se postopoma iz ene
najrevnejših držav prelevila v razvito. Oprijelo se jo
je ime keltski tiger. Ta je začel vidno pešati sočasno
z nastopom gospodarske krize. Irska je bila prisiljena zaprositi za mednarodno finančno pomoč
in sprejeti stroge varčevalne ukrepe. Kljub temu je
mnogo razlogov za optimizem. Mednje spada tudi
povečanje obiska na otoku, kar Irsko uvrša med
pomembnejše evropske turistične destinacije.
Vodniki LGD Evropa 1
2015, mehka vezava,
15 × 21 cm, 192 str.
ISBN 978-961-254744-8 | Cena: 19 €
Andrej Bandelj,
Primož Pipan
Videmsko
S tem vodnikom zaokrožamo predstavitve
slovenskega zamejstva
KATALOG_pomlad15_02.indd 9
v Italiji. V njem so predstavljene ekskurzije, izvedene v severnem delu tamkajšnjega slovenskega zamejskega prostora. Dva zapisa obravnavata
mejno območje med Slovenijo in Italijo, prvi simbol Beneških Slovencev Matajur, drugi pa suho
dolino Predol in najzahodnejše naselje v Republiki Sloveniji, vasico Robidišče. Poleg Terskih in
Nadiških dolin, Čedada in Vidma z okolico, vselej
skrivnostne Rezije in z vidika osrednje Slovenije
skoraj bližnje Kanalske doline je vključena še pri
nas manj znana gorska pokrajina Karnija, ki pa je
z avtocestno povezavo med Beljakom in Vidmom
prav tako na dosegu roke. Za razliko od ostalih
obravnavanih območij ni bila nikoli slovensko
narodnostno ozemlje, pač pa se v njej prevladujoče furlansko prebivalstvo prepleta s pripadniki
nemških narodnostnih otokov. Vodnik zaključuje
prispevek o obnovi furlanskih naselij po uničujočih
potresih v letu 1976, ki so vzeli skoraj 1000 življenj.
Rdeča nit vodnika je narodnostna problematika,
praviloma vpeta v zgodovinski okvir, ki jo je odločilno zaznamoval. Zastopane so tudi raznovrstne
naravne lepote, prežete s tradicionalnimi etnografskimi vrednotami.
Vodniki LGD Evropa 11
2014, mehka vezava, 15 × 21 cm, 216 str.
ISBN 978-961-254-677-9 | Cena: 18 €
LINGUISTICA ET PHILOLOGICA
Urednica zbirke: Andreja Legan Ravnikar
Izdajatelj: Inštitut za slovenski
jezik Frana Ramovša
Zbirka je namenjena znanstvenim objavam s
9
področja jezikoslovnih in filoloških ved. Težišče
tvorijo slovenščina in njej izvorno sorodni jeziki,
vidik pa je zgodovinski ali opisni, gradivski ali razlagalni, primerjalni ali protistavni. Zajeti so knjižni
jezik, narečja in jezikovna tehnologija.
Linguistica et philologica, ISSN 1854-2956
Nina Ledinek
Slovenska skladnja v
oblikoskladenjsko in skladenjsko
označenih korpusih slovenščine
V monografiji so predstavljeni postopki oblikovanja jezikovnospecifičnih specifikacij za oblikoskladenjsko in površinskoskladenjsko označevanje
korpusov slovenščine, kot so bile zasnovane v
okviru projektov Jezikoslovno označevanje slovenskega jezika in nadgrajene v okviru projekta
Sporazumevanje v slovenskem jeziku, skupaj s problemskim pregledom dilem, ki so pri oblikovanju
specifikacij nastale, ter sprejetih uporabnostnih
rešitev. Glede na rezultate predhodne ročne oz.
polavtomatske identifikacije in analize vzorcev
slovnično-pomenskega
povezovanja glagolskih
lem, kot se kažejo v tako
označenih besedilnih
korpusih, je opozorjeno
na možnosti avtomatskega luščenja jezikovnih
elementov, ki se tipično
pojavljajo v specifičnih
skladenjskih strukturah,
iz oblikoskladenjsko in
skladenjsko označenih
01/04/2015 13:15:28
ZBIRKE Založbe ZRC
10
korpusov, in sicer z vidika uporabe podatkov pri
razvoju jezikovnih tehnologij in nadgradnji jezikovnih virov, hkrati pa kot osnova pri oblikovanju
(korpusno)jezikoslovnih opisov zlasti za uporabnostne namene.
Linguistica et philologica 30
2014, mehka vezava, 17 × 24 cm, 244 str.
ISBN 978-961-254-747-9 | Cena: 16 €
PHILOSOPHICA
Urednica zbirke: Jelica Šumič-Riha
Izdajatelj: Filozofski inštitut
Zbirka je namenjena izdajam prevodov klasičnih
in sodobnih filozofskih del in objavam izvirnih
filozofskih besedil domačih avtorjev. Zbirka izhaja
v treh serijah – klasični in moderni ter seriji Prizma, ki je namenjena objavam krajših izvirnih in
prevodnih del, ki aktualizirajo odprta vprašanja
in teme iz sodobne filozofije in z njo povezanih
sorodnih področij.
Philosophica – Classica, ISSN 2232-299X | Philosophica
– Moderna, ISSN 2232-3007 | Philosophica – Prizma,
ISSN 2232-3015
Rok Benčin
Okna brez monad
Monografija sledi razvoju estetske misli v filozofiji 20. stoletja z vrhunci pri M. Heideggerju, T.
W. Adornu in G. Deleuzu. Kot temeljno potezo
te misli izpostavi zaznamovanost filozofije s srečanjem z umetniškim delom, v katerem filozof
KATALOG_pomlad15_02.indd 10
prepozna misel, ki ima implikacije za filozofsko
pojmovanje biti in sveta. Da pa bi filozofija lahko premislila misel umetnosti, se mora odreči
klasičnemu pojmu reprezentacije. Umetnost ne
reprezentira sveta, ampak izraža bit, ki v reprezentacijski konstituciji sveta ostaja zakrita. V prvem
delu monografije na podlagi sodobnih pristopov,
predvsem ontologije A. Badiouja in estetske misli
J. Rancièra, kritično ocenimo estetsko dediščino 20. stoletja in predlagamo prenovljen pojem
reprezentacije, ločen tako od posnemanja kot
od izraza biti. V drugem delu odpiramo vprašanje pojma sveta v sodobni filozofiji, po eni strani
vezanega na Leibnizevo problematiko možnih
svetov, po drugi pa na fikcijske svetove moderne
literature skozi branje S. Mallarméja in M. Prousta.
Monografijo zaključuje razprava o specifikah filozofskega načina branja umetniških del in njihove
politične razsežnosti.
Philosophica Prizma
2015, mehka vezava, 13 × 20 cm, 297 str.
ISBN 978-961-254-783-7 | Cena: 19 €
Roberto Esposito
prevedla Mojca Mihelič, Boštjan Nedoh
BIOS
Biopolitika in filozofija
Knjiga velja za ključno delo v opusu italijanskega
filozofa Roberta Esposita in prelomno delo na
področju sodobnih raziskav koncepta biopolitike,
ki ga je arheolog vednosti Michel Foucault uvedel
sredi sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Esposito
izhaja iz konceptualne zagate, ki preči Foucautovo
teorijo biopolitike. Ta namreč nenehno niha med
dvema nekompatibilnima definicijama, in sicer
med pozitivno definicijo, ki biopolitiko pojmuje
kot politiko življenjske rasti in širitve, in negativno definicijo, po kateri je biopolitika praksa uničevanja življenja. To protislovje Esposito razreši
z uvedbo novega koncepta, ki manjka znotraj
Foucaultovega aparata: paradigme imunosti kot
načela moderne politike. Ta razdelava mu omogoča novo interpretacijo totalitarizmov 20. stoletja,
v prvi vrsti nacizma, kjer iz predhodno utemeljene teze o uničujočem presežku imunosti in njeni
nujni sprevrnitvi v svoje etimološko nasprotje
(skupnost) izpelje tezo o ontološki nujnosti propada nacizma. Izhajajoč iz te dekonstrukcije avtor
predstavi svojo teorijo afirmativne biopolitike, ki
temelji na zagovoru primata skupnega in skupnosti nad lastnim in imunim.
Philosophica Moderna
2015, mehka vezava, 13 × 20 cm, 268 str.
ISBN 978-961-254-782-0 | Cena: 23 €
GEOGRAFIJA SLOVENIJE
Urednika zbirke: Drago Perko, Drago Kladnik
Izdajatelj: Geografski inštitut Antona Melika
Zbirka je namenjena objavam znanstvenih obsežnejših, vsebinsko zaokroženih monografij s
področja fizične, družbene in regionalne geografije Slovenije ter slovenske geografske terminologije, slovenskih zemljepisnih imen in slovenske
tematske kartografije. Objavljena dela obravnavajo določen problem celovito, na območju celotne
Slovenije, določen problem na ožjem področju,
a je ta problem značilen za Slovenijo, ali določen problem primerjalno med Slovenijo in tujino.
Geografija Slovenije, ISSN 1580-1594
01/04/2015 13:15:28
ZBIRKE Založbe ZRC
Brigita Jamnik, Mitja Janža, Aleš Smrekar, Mateja
Breg Valjavec, Sonja Cerar, Claudia Cosma,
Katarina Hribernik, Matija Krivic, Petra Meglič,
Simona Pestotnik, Matthias Piepenbrink, Martin
Podboj, Katarina Polajnar Horvat, Joerg Prestor,
Christoph Schüth, Jasna Šinigoj, Dejan Šram,
Janko urbanc, Gorazd Žibert
Skrb za pitno vodo
Vodni viri mesta Ljubljane so v neposredni bližini pozidanih mestnih zemljišč ali celo pod njimi. Že desetletja jih
varujejo vodovarstvena
območja. Eden od najpomembnejših ciljev
trajnostnega upravljanja je ohranjanje ustrezne oskrbe z naravno
pitno vodo brez tehnoloških postopkov njene
priprave, kar Ljubljančani uvrščajo visoko na
lestvici vrednot življenja
v glavnem mestu Slovenije. Upravljanje ogroženih vodnih virov v urbanih
okoljih zahteva celosten pristop in stalne aktivnosti. S pomočjo računalniških orodij znamo sisteme
simulirati in tako pridobiti dodatna védenja o njihovem delovanju. Ta so v pomoč pri dolgoročnih
odločitvah ali na primer ob okoljskih nesrečah.
Za ustrezno načrtovanje so potrebna strokovna orodja, ki omogočajo zanesljive, pregledne in
kvantitativne ocene učinkov ukrepov. Razpolaganje z zanesljivimi ocenami stanja in napovedmi
olajšuje delo odločevalcem in tudi komunikacijo
med deležniki. Povezava v monografiji predstavlje-
KATALOG_pomlad15_02.indd 11
nih postopkov in rezultatov v sistem izvedljivega
upravljanja z vodnimi viri v Ljubljani je dosežek,
ki je lahko zgled številnim podobnim okoljem, ne
le v Sloveniji, ampak tudi širše.
Soizdajatelja: Javno podjetje VodovodKanalizacija, d. o. o.; Geološki zavod Slovenije
Geografija Slovenije 31
2014, trda vezava, 17 × 24 cm, 124 str.
ISBN 978-961-254-738-7 | Cena: 20 €
Matej Gabrovec, Mauro Hrvatin, Blaž Komac,
Jaka Ortar, Miha Pavšek, Maja Topole, Mihaela
Triglav Čekada, Matija Zorn
Triglavski ledenik
Triglavski ledenik od leta 1946 redno merijo, opazujejo in preučujejo sodelavci Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU. Na začetku meritev je bila njegova površina 14,4 ha, do danes pa se
je skrčil na slabo polovico hektarja. Zdaj ledenik
nima več vseh ledeniških značilnosti. O ledeniku
lahko govorimo le še zaradi njegove preteklosti,
na osnovi analize geomorfnih oblik Triglavskega pogorja ter pisnih in
slikovnih virov iz 19.in
20. stoletja. Obdobje
meritev z vidika kolebanja ledenika kronološko delimo na štiri dele.
Prva leta do leta 1964
je zaznamovalo krčenje
ledenika. Leta 1952 je bil
ledenik prvič geodetsko
izmerjen. Na podlagi teh
meritev smo lahko izra-
11
čunali tudi prostornino ledenika. Drugo obdobje
od leta 1965 do leta 1982 je zaznamovala stagnacija
v krčenju ledenika. V večini let je ledenik tudi ob
koncu talilne dobe prekrival sneg. Tretje razdobje
med letoma 1983 in 2003 je zaznamoval najhitrejši
umik ledenika. V devetdesetih letih 20. stoletja
smo posodobili meritve, leta 1999 smo začeli z
rednimi fotogrametričnimi meritvami, tega leta
smo prvič izmerili debelino ledu z georadarjem.
V zadnjem razdobju po letu 2003 se je krčenje
ledenika znova upočasnilo.
Geografija Slovenije 30
2014, trda vezava, 17 × 24 cm, 252 str.
ISBN 978-961-254-731-8 | Cena: 20 €
Matjaž Geršič, Borut Batagelj, Herman Berčič,
Ljudmila Bokal, Aleš Guček, Janez Kavar, Stane
Kocutar, Blaž Komac, Zvezdan Marković, Peter
Mikša, Blaž Torkar
Rudolf Badjura
Življenje in delo
Znanstvena monografija Rudolf Badjura – življenje
in delo je plod soavtorstva enajstih strokovnjakov
različnih področij. To kaže, da je bil Rudolf Badjura zelo vsestranska osebnost. Rodil se je 17. aprila
1881 v Litiji. Po maturi v Ljubljani je pri takratnem
27. pešpolku v letih 1903–1905 služil vojaški rok.
Leta 1905 je v Pragi, kjer se je vključil tudi med
tamkajšnje planince, na nemški trgovski akademiji
obiskoval abiturientski tečaj. Po vrnitvi v Ljubljano
se je najprej zaposlil v Kmetijski posojilnici, sledila je računovodska služba pri lesnem trgovcu
Hiengu, pozneje pa se je zaposlil pri Kranjskem
deželnem odboru, kjer je delal do upokojitve.
Njegovo delo in življenje sta bila tesno povezana
02/04/2015 09:42:20
ZBIRKE Založbe ZRC
12
predvsem s smučanjem,
preživljanjem prostega
časa v naravi, pisanjem
turističnih vodnikov,
zbiranjem ljudskega izrazja in imen ter
s skrbjo za slovenstvo.
Pomemben pečat pa je
Badjurovemu življenju
vtisnila tudi prva svetovna vojna in njegova
vojaška kariera. Njegov
bibliografski opus šteje
preko 60 enot.
Soizdajatelj: Združenje vojaških
gornikov Slovenije
Geografija Slovenije 29
2014, trda vezava, 17 × 24 cm, 112 str.
ISBN 978-961-254-734-9 | Cena: 20 €
Rok Ciglič
Analiza naravnih pokrajinskih
tipov Slovenije z GIS-om
V monografiji je predstavljena analiza dveh obstoječih naravnopokrajinskih tipizacij Slovenije z različnimi kvantitativnimi metodami in podatkovnimi sloji. V praktičnem delu raziskave smo s štirimi
podatkovnimi sloji in različnimi geoinformacijskimi orodji na podlagi dveh obstoječih, ročno začrtanih tipizacij izdelali več modeliranih naravnopokrajinskih tipizacij. Osrednji del analize je namreč
osredotočen na preučevanje usklajenosti modeliranih in izvirnih naravnopokrajinskih tipizacij oziroma na vprašanje, kako uspešno lahko izdelavo
KATALOG_pomlad15_02.indd 12
izvirnih tipizacij ponovimo s številskimi modeli. S
primerjavo modelov in izvirnikov smo ugotovili,
kje v Sloveniji so območja posameznih tipov, ki so
po različnih metodah klasificirana (potrjena) enako, in kje so območja tipov, ki jih ni potrdil noben
model. Na koncu so navedene tudi ugotovitve o
uporabi GIS-ov za določanje naravnih pokrajinskih
tipov Slovenije ter predlagani postopki tipizacije
Slovenije ali drugih območij na naravne pokrajinske tipe in postopki za njihovo vrednotenje. V
knjigi smo navedli tudi primere regionalizacij in
tipizacij ter dostopne podatkovne sloje in orodja,
s katerimi lahko izdelamo tipizacije.
Geografija Slovenije 28
2014, trda vezava, 17 × 24 cm, 156 str.
ISBN 978-961-254-723-3 | Cena: 20 €
Drago Kladnik, Primož Pipan, Primož Gašperič
Poimenovanja Piranskega zaliva
Monografija predstavlja različna poimenovanja
Piranskega zaliva skozi čas. Kljub vodilni imenoslovni tematiki je publikacija zasnovana tudi kot
regionalnogeografski prikaz Piranskega zaliva in
njegovega zaledja, pri čemer so predstavljene
tako poglavitne naravnogeografske kot družbenogeografske značilnosti. Posebej so izpostavljene
temeljne hidrogeografske poteze Piranskega zaliva
kot dela Tržaškega zaliva in Jadranskega morja.
Precejšen poudarek je namenjen zgodovinskemu
razvoju, pri čemer je izpostavljeno solinarstvo s
Sečoveljskimi solinami. Podrobneje so osvetljene
tudi okoliščine, ki so privedle do zdaj že več kot
dve desetletji trajajočega mejnega spora med Slovenijo in Hrvaško. Osrednje poglavje obravnava
poimenovanja območja Piranskega zaliva skozi
čas. V njem so kronološko razvrščeni 104 različni kartografski viri,
ki omogočajo razbrati,
kako se je poimenovanje
zaliva spreminjalo skozi
čas in kdaj se je določeno ime pojavilo oziroma, kdaj je prevladovalo. Na podlagi medijske
analize je prikazana raba
novodobnih hrvaških
imen Savudrijska vala/
Savudrijski zaljev na eni strani in starega slovenskega imena Piranski zaliv oziroma starega hrvaškega Piranski zaljev na drugi.
Geografija Slovenije 27
2014, trda vezava, 17 × 24 cm, 196 str.
ISBN 978-961-254-701-1 | Cena: 20 €
ŽIVLJENJA IN DELA
Urednici zbirk: Mateja Ratej
(Kulturnozgodovinske študije),Petra Testen
(Biografske študije)
Izdajatelj: Inštitut za kulturno zgodovino
Zbirka je namenjena izdajanju znanstvenih monografij, zbornikov in leksikonov ter objav virov s
področja biografskih in bibliografskih raziskav
ter kulturne zgodovine.
Biografske študije, ISSN 2385-9792 | Kulturnozgodovinske študije, ISSN 1855-9360
01/04/2015 13:15:29
ZBIRKE Založbe ZRC
Neža Zajc
Uvod v poetiko Anne A. Ahmatove
Knjiga, ki biografije ne ločuje od poezije Anne
Andrejevne Ahmatove, je napisana na podlagi
preučevanja avtoričinega opusa, njenih osebnih
in avtobiografskih zapisov ter pričevanj njenih bližnjih, tako literarnih kot življenjskih sopotnikov.
Obenem predstavlja
svojevrsten vpogled v
pesničin “avtorski laboratorij oziroma arhiv,”
saj je z obravnavo nekaterih rokopisnih virov
približan ustvarjalni
proces pesnjenja Anne
A. Ahmatove. V zgodovinskem kontekstu je
odstrta tragična freska
usode ruskih intelektualcev v prvi polovici
20. stoletja ter nekoliko
osvetljen kompleksen soodnos med oblastjo in
ustvarjalci, pogosto žrtvami diktatorskega režima.
Dodane pesmi v izvirniku in prevodu so ponujene
v zaključno branje. Knjiga razširja prostor literarne zgodovine in metodologije literarne vede,
saj Anno Andrejevno Ahmatovo predstavi kot
sooblikovalko ruske literarne, pa tudi nacionalne
kulturne zavesti.
Življenja in dela IX. Biografske študije 6
2015, mehka vezava, 17 × 24 cm, 302 str.
ISBN 978-961-254-760-8 | Cena: 17 €
KATALOG_pomlad15_02.indd 13
MIGRACIJE
Urednik zbirke: Aleksej Kalc
Izdajatelj: Inštitut za izseljenstvo in migracije
Zbirka Migracije je namenjena objavam znanstvenih monografij in zbornikov s področja humanističnih in družboslovnih ved, ki obravnavajo
vprašanja, povezana z mednarodnimi migracijami;
ima podzbirko Migrantke.
Migracije, ISSN 1580-7401 | Migrantke, ISSN 2232-3449
Aleš Bučar Ručman
Migracije in kriminaliteta
Pogled čez meje stereotipov in predsodkov
Knjiga pokaže, da povezava med migracijami in
kriminaliteto temeljito presega ozke stereotipne
predstave in predsodke o »kriminalnih prišlekih«. V knjigi je najprej predstavljena teoretična
konceptualizacija opisane povezave, ki jo nato
preverjamo z analizo razmer v Sloveniji. Strukturno nasilje oziroma
strukturna kriminaliteta, ki deluje v ozadju direktnega nasilja
vpliva na globalne
razmere in je povod
za emigracijo ter tudi
element viktimizacije priseljencev in njihovih potomcev po
emigraciji in nastanitvi v imigracijskih
družbah. Direktno
13
nasilje oziroma direktna kriminaliteta se kaže v
štirih oblikah: kriminaliteta, ki deluje kot dejavnik
potiska in vzrok za mednarodne migracije; kriminaliteta, ki je povezana z izkoriščanjem migrantov;
kriminaliteta priseljencev in njihovih potomcev;
kriminaliteta, ki temelji na nestrpnosti, ksenofobiji
in rasizmu, ki lahko poteka v odnosu imigrantske
države do priseljencev (institucionalizirani rasizem), imigrantske družbe do priseljencev (nestrpnost, predsodki, ksenofobija, (neo)rasizem), kot
tudi priseljencev do imigrantske družbe, države in
drugih skupin priseljencev (medkulturni konflikti).
Migracije 24
2014, mehka vezava, 14,5 × 20,5 cm, 512 str.
ISBN 978-961-254-754-7 | Cena: 22 €
HISTORIA SCIENTIAE
Urednik zbirke: Matjaž Vesel
Zbirka je namenjena spoznavanju zgodovine znanstvenih vednosti, idej in spoznanj. V zbirki izhajajo
z opombami in spremnimi študijami opremljeni prevodi klasičnih del od antike do moderne
dobe, pa tudi monografske predstavitve zgodovine posameznih znanstvenih ved.
Historia scientiae, ISSN 2232-3414
Albert Einstein, Françoise Balibar
prevod (Einstein) in spremna beseda Matjaž Ličer;
prevod (Balibar) Vojislav Likar
Teorija relativnosti
Delo »O posebni in splošni teoriji relativnosti« je
Einstein napisal potem, ko je l. 1915 dokončal splo-
01/04/2015 13:15:30
ZBIRKE Založbe ZRC
14
šno teorijo relativnosti, in sicer v
želji, da bi knjiga
posredovala »kar
se da natančen
vpogled v teorijo relativnosti
tistim bralcem,
ki se zanjo zanimajo z znanstvenega in filozofskega stališča,
pa ne obvladajo
matematičnega
aparata teoretične fizike«. Knjiga
je pomembna ne
le zato, ker ponuja neposreden vpogled v pojmovno oblikovanje
relativnostne teorije, temveč jo tudi umešča v širši
zgodovinski okvir in naveže na zgodnje razumevanje relativnega gibanja pri Galileiju. Delo »Einsteinovo branje Galileija in Newtona« francoske
avtorice Françoise Balibar je prevodu Einsteinovega dela skupaj s spremno besedo Matjaža Ličerja dodano kot historični uvod v epistemološko
perspektivo razvoja relativistične problematike
v zgodovini znanosti, predvsem fizike.
Historia scientiae
2014, 15 × 23 cm, 228 str.
ISBN 978-961-254-722-6 (trda vezava) | Cena: 27 €
ISBN 978-961-254-746-2 (mehka vezava) | Cena: 19 €
KATALOG_pomlad15_02.indd 14
THESAURUS MEMORIAE
Uredniki zbirke: Boris Golec, Katarina Keber,
Miha Kosi
Izdajatelj: Zgodovinski inštitut Milka Kosa
Knjižna zbirka Thesaurus memoriae, ki jo izdaja
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, izhaja
v treh serijah: Dissertationes, Fontes in Opuscula.
Serija Dissertationes vsebuje izvirne znanstvene
monografije o kulturni, gospodarski, politični in
socialni zgodovini s poudarkom na slovenskih
deželah in njihovi večplastni zgodovinski vpetosti
v evropskem prostoru. Serija Fontes je namenjena
znanstvenim edicijam pisnih zgodovinskih virov
vse od pozne antike do leta 1918 oz. do konca
prve svetovne vojne. Gre tako za historiografske
vire srednjega in novega veka kot so listine, urbarji in notarske knjige kot tudi za gradivo obdobij
moderne dobe 19. in 20. stoletja, ki pomembno osvetljuje tako prelomne politične kot tudi
gospodarske procese. V serijo Opuscula so uvrščene znanstvene monografije, ki obravnavajo v
kronološkem in prostorskem smislu nekoliko ožjo
historiografsko problematiko.
Thesaurus memoriae –
Dissertationes, ISSN 18542948 | Thesaurus memoriae – Fontes, ISSN 22323422 | Thesaurus memoriae – Opuscula, ISSN
2232-3430
Goran Schmidt
Slovenska rudarska poročila iz
rudišča Belščica v Karavankah
s preloma 18. in 19. stoletja
za Sigismonda (Žiga) Zoisa
Diplomatični in kritični prepis, interpretacija
v sodobni slovenščini in komentar poročil
o delovanju rudnika Žirovnica, ki sta jih
med letoma 1797 in 1805 pisala rudarska
nadzornika Lukas in Vincenc Polc; v
Dodatku Geslovnik s komentarjem
Delo je monografsko zasnovana, interdisciplinarna, znanstvena jezikovno-zgodovinsko-geološko-montanistična obravnava poročil, ki sta jih med
letoma 1788 in 1816 pisala rudarska nadzornika,
Gorenjca, jeseniška domačina, lastniku rudišč pod
Belščico v Karavankah, mecenu slovenske razsvetljenske misli, baronu Sigismondu (Žigi) Zoisu. Slovenska rudarska poročila so obsežen korpus 483-ih
rokopisnih listov in so v tej knjigi prvič obravnavana v izboru 116-ih poročil iz rudišča Belščica od
maja 1797 do avgusta 1805, in sicer zato, ker opisujejo rudnik Žirovnica od odprtja do dokončnega
zaprtja. V spremnem besedilu avtor okvirno oriše
razmere v družbi in gospodarstvu na prelomu 18.
in 19. stoletja. Problematika je predstavljena tako,
da jo bo lahko kritično proučil strokovnjak geolog
in mineralog, rudar, ekonomist, slovenist in nenazadnje zgodovinar. Različni profili utegnejo izvesti
s študijem komentiranega gradiva pomembna
nova dognanja o tedanjem času.
Thesaurus memoriae Fontes 11
2015, trda vezava, 20 × 28 cm, 510 str.
ISBN 978-961-254-767-7 | Cena: 42 €
01/04/2015 13:15:31
ZBIRKE Založbe ZRC
CARSOLOGICA
Urednik zbirke: Franci Gabrovšek
Izdajatelj: Inštitut za raziskovanje krasa
Zbirka Carsologica prinaša objave izsledkov s širokega polja proučevanja krasa. Knjige obravnavajo
geologijo, geomorfologijo in hidrologijo kraških
območij v Sloveniji in po svetu, speleologijo, speleobiologijo, zgodovino raziskav krasa, razvojne
izzive na krasu in inženirske posege v kras.
Carsologica, ISSN 1854-2964
Martin Knez
Paleoekološke
značilnosti
apnencev
v okolici
Škocjanskih jam
Iz vremskih in kozinskih plasti so predvsem
iz paleoekološkega in
deloma iz biostratigrafskega stališča raziskani
štirje profili iz neposredne okolice Škocjanskih
jam. Namen raziskave je bil proučevanje okolja
sedimentacije plasti z giroplevrami v vremskih
plasteh in tistega dela kozinskih plasti, kjer se pojavljajo haraceje in polži. Školjke iz rodu Gyropleura,
Apricardia in morda še druge školjke so v apnencih
vremskih plasti na drugotnem mestu; školjke so
živele v plitvi vodi nedaleč od obale, na drugotno
mesto so jih prinesli valovi in tokovi; odsotnost
rapidionin v horizontih z giroplevrami potrjuje
KATALOG_pomlad15_02.indd 15
trditev, da so bile lupine nametane proti obali, saj
so rapidionine živele v izrazito lagunskem okolju.
Na plitvo okolje sedimentacije kažejo tudi laminiti; pri haracejah iz kozinskih plasti imamo primere flore na mestu in primere presedimentiranih
delov haracej (oogonijev); oogonije so vodni tokovi
prenašali proti globljim delom sedimentacijskega
bazena. Skupaj z nepresedimentiranimi haracejami se pogosto pojavljajo tudi polži, s kemično
analizo kisikovih in ogljikovih izotopov v vzorcih
pa je bil ugotovljen večkraten vpliv sladke vode
na morsko okolje.
http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1152
Carsologica e3
2014, internetna objava, pdf, 89 str. ; ISBN 978-961-254-690-8
Tadej Slabe
Jamske skalne
oblike
Sled razvoja
slovenskih kraških jam
Skalne oblike in njihova povezanost v skalni
relief so v večletnem
proučevanju kraškega
površja in jam postale
povedna sled načina
oblikovanja in razvoja kraških pojavov. V knjigi
so celostno zbrani izsledki o skalnih oblikah izbranih slovenskih kraških jam. Veliko nam povedo
o njihovem nastanku in oblikovanju ter razvoju našega krasa. V uvodnih delih so opredeljeni
skalni relief in skalne oblike, poimenovane glede
na njihove oblikovne značilnosti in klasifikacijo,
15
strnjena so dognanja iz literature in predstavljene
so preučevane jame. V nadaljevanju so podane
ugotovitve iz proučevanja nastanka in razvoja
skalnih oblik, kot tudi tipi rovov glede na skalni
relief in prečni prerez. V drugem delu je tipološka opredelitev skalnega reliefa našega krasa in
speleogenetski pomen. V sklepnem delu je ovrednoten pomen proučevanja skalnega reliefa pri
raziskovanju jam. V knjigi so zbrani predlogi za
poimenovanje številnih skalnih oblik v slovenščini. Zastavljena je tako, da omogoča nadgradnjo,
ki jo prinašajo nova odkritja in spoznanja o krasu,
tako doma kot po svetu.
http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1151
Carsologica e2
2014, internetna objava, pdf, 121 str. ; ISBN 978-961-254-679-3
Nadja Zupan Hajna
Nepopolno raztapljanje karbonatnih
kamnin v kraških jamah Slovenije
Raziskave, predstavljene v monografiji, so bile
posvečene nepopolnemu raztapljanju apnencev in
dolomitov v kraških jamah; to je pojavljanju debelih, mehkih con »topnega« ostanka karbonatnih
kamnin. S terenskimi in laboratorijskimi analizami
sem skušala spoznati, kaj se dogaja v karbonatnih
kamninah med preperevanjem in zakaj se popolnoma ne raztopijo. Raztapljanje prodira v kamnino po različnih strukturah in teksturah. Rezultati
analiz so pokazali, da se tako apnenec kot dolomit
med preperevanjem čistita; izlužijo se Mg, Sr in
U, struktura kamnine pa obenem postaja vedno
bolj porozna. V primerih, ko je površina preperele kamnine v stiku s tekočo vodo, voda z njene
01/04/2015 13:15:32
ZBIRKE Založbe ZRC
16
površine trga izpostavljene delčke in jih odnaša. Če
voda ne teče dovolj hitro čez izpostavljene delčke,
ostanejo na steni rova. Razmerje med korozijo in
mehansko erozijo karbonatne kamnine v steni
jamskega rova je bolj pomembno za oblikovanje
hrapavosti in različnih skalnih oblik na stenah kot
pa za samo rast rova. Mikroorganizmi so prisotni,
ne vemo pa še ali sodelujejo pri preperevanju. Iz
raziskav sledi, da so cone
bele porozne kamnine na
jamskih stenah produkt
preperevanja in ne izločanja sekundarnih mineralov.
http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1141
Carsologica e1
2014, internetna objava, pdf, 222 str.
ISBN 978-961-254-672-4
OPERA ETHNOLOGICA SLOVENICA
Urednik zbirke: Jurij Fikfak
Izdajatelj: Inštitut za slovensko narodopisje
Zbirka je namenjena objavam znanstvenih monografij s področja etnologije, kulturne antropologije, folkloristike in sorodnih ved, ki se nanašajo na
temeljito obravnavo posamičnih tem, so posvečene obletnicam pomembnih avtorjev (Niko Kuret,
Rajko Ložar), so prevodi del tujih avtorjev, ki so
raziskovali na Slovenskem, ali pa so pomembni za
slovenski znanstveni diskurz.
Opera ethnologica Slovenica, ISSN 2232-2159
KATALOG_pomlad15_02.indd 16
Tatiana Bajuk Senčar
Jurij Fikfak
European Integration as
Cultural Practice
Ambivalence terena
The First Generation of Slovene Eurocrats
Delo Tatiane Bajuk Senčar Evropska integracija
kot kulturna praksa je antropološka analiza kulturnih formacij, praks in izkušenj prve generacije
Slovencev, ki delajo v ustanovah Evropske unije.
Slovenija je 1. maja 2004 postala polnopravna
članica Evropske unije in se s tem tudi formalno
vključila v procese evropske integracije, ki na novo
opredeljujejo odnose med državami članicami.
Procesi integracije se odvijajo na številnih, med
seboj prepletenih ravneh – od ravni vladnih teles
do ravni posameznih družbenih akterjev.
Številni Slovenci so se uspešno prijavili za delo v
obstoječih institucijah EU in agencijah, ki se širijo z vsako naslednjo širitvijo EU; zdaj delajo kot
evrokrati na različnih lokacijah v okviru institucionalnega omrežja EU. Avtorica raziskuje integracijski proces z vidika slovenskih evrokratov,
pri čemer analizira njihove načrte kariernih poti,
samo poklicno socializacijo in življenjske izkušnje,
pridobljene v okvirih evropskih ustanov. Raziskava slovenskih evrokratov oziroma evropskih uradnikov nam tako omogoča številne vpoglede v
nenehni družbeni proces, v evropske integracijo.
Dr. Tatiana Bajuk Senčar je kulturna antropologinja in raziskovalka na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU.
Opera ethnologica Slovenica
2015, trda vezava, 14 × 21 cm, 144 str.
ISBN 978-961-254-778-3 | Cena: 17 €
Besedilo o ambivalencah terena, o ritualih, akterjih in pripovedi tematizira razmerje med raziskovalcem in njegovim informatorjem, sogovornikom, navadno tudi izvajalcem kulturne prakse,
in hkrati odkriva dinamične procese. V poglavju
Besedila in resničnosti avtor na primeru pustovanja (škoromatije) razbira palimpsestne strukture
in sinkretično dojemanje
resničnosti. V drugem
poglavju se osredotoča
na produkcijo lokalne
identitete; motiv, značilen za današnjo produkcijo ritualnih praks in kulturne dediščine. Poglavje
Iluzije harmonije tematizira diskurze o razmerju
med pogledi in dojemanji
raziskovalca in izvajalca,
pri čemer avtor posebej
problematizira iskanje in
najdevanje zlatih časov. Časenje upovedovanja je
pripoved o času kot eni najpomembnejših kategorij strukturiranja pripovedi. Raziskovalec problematizira percepcijo časa in horizonta, primerja
različno časenje preteklosti pri sebi in sogovorniku
ter razbira cezure v strukturiranju časa. V zadnjem,
deloma avtoetnografskem poglavju o ambivalencah terena se pisec osredotoča na zgodbe o
»zajemanju« resničnosti, zgodbe o spreminjanju
dostopa do terena in o spremenjenih konfiguracijah razmerja med akterji.
http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1197
01/04/2015 13:15:32
ZBIRKE Založbe ZRC
Opera ethnologica Slovenica
2014, internetna objava, pdf, 87 str.
ISBN 978-961-254-694-6
Studia mythologica Slavica – Supplementa, ISSN 15819744
izročila sestavi povezano pripoved v številnih
različicah, ki pojasnjuje
mehanizem prenavljanja in opisuje ciklične
spremembe narave.
To pripoved so ljudje
uporabljali kot miselni
model in ga v prostoru materializirali v prostorske ideograme. Te z
nekaj primeri raziskuje
naslednji del. Zaključek pridobljena spoznanja primerja z zgodnjesrednjeveškim Zbruškim idolom
iz Ukrajine in ugotovi popolno strukturno ujemanje. Zbruški idol kaže prostorsko ureditev vesolja
s tremi svetovi, mehanizme nadzora teh svetov in
vrstenje naravnih in življenjskih sprememb.
Studia Mythologica Slavica –Supplementum 10
2014, trda vezava, 20 × 27 cm, 408 str.
ISBN 978-961-254-736-3 | Cena: 34 €
Andrej Pleterski
Nataša Gliha Komac
Kulturni genom
Ljudska religioznost v Kanalski dolini
Prostor in njegovi ideogrami mitične zgodbe
Tako kot biološki genom določa našo biološko
pojavnost, kulturni genom določa našo kulturno
pojavnost. To je skupek spoznanj o delovanju sveta
in iz njih izpeljanih pravil. Ko ljudje ta spoznanja
ubesedijo v pripoved, nastane mitična zgodba.
Mitična pokrajina je tista oblika kulturne pokrajine, ki so jo ljudje oblikovali v skladu s svojimi
mitičnimi predstavami, da bi z njeno pomočjo
obvladali sile narave. Avtor iz posameznih struktur besedilnih odlomkov slovanskega folklornega
O umiti in v prt zaviti lobanji
Monografija prinaša pregled ljudskega obredja
prebivalstva Kanalske doline, ki ga avtorica prepoznava kot pomemben identifikacijski element
tamkajšnje slovenske jezikovne skupnosti. Posebna pozornost je namenjena še v poznih 90. letih
20. stoletja živemu obrednemu »umivanju lobanje
pokojnika«, o katerega razširjenosti med Slovenci so v preteklosti pisali že E. Gasparini (1952), M.
Matičetov (1955) in H. Maister (1975), zapisi o prisotnosti tovrstnega obrednega umivanja v Srbiji in
STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA –
SUPPLEMENTA
Uredniki zbirke: Monika Kropej, Andrej
Pleterski, Vlado Nartnik
Knjižna zbirka Studia mythologica Slavica –
Supplementa je namenjena vsem monografijam, ki
prinašajo raziskave sodobnih in preteklih duhovnih, jezikovnih in kulturnozgodovinskih oblik in
pojavov s področja mitologije, religiologije, etnolingvistike, arheologije in sorodnih smeri, kakor
tudi novim interpretacijam starih virov in novim
virom ter gradivu s teh področij.
KATALOG_pomlad15_02.indd 17
17
Pavel Medvešček - Klančar
Iz nevidne strani neba
Knjiga govori o stari veri, starovercih in staroverstvu kot načinu življenja, kakršnega so poznali
naši predniki, preden so jih pokristjanili. Vendar
ne opisuje nečesa, kar je živelo samo pred več
kot tisoč leti, ampak izpričuje življenje v 19. in
20. st. tu, med nami. Pavlu Medveščku se je pred
pol stoletja posrečilo pridobiti zaupanje skupine
posoških starovercev, da so ga sprejeli za svojega
“spovednika” in pričevalca. Pri tem jih je vodila
zavest, da so zadnji svoje vrste in imajo enkratno priložnost povedati svetu, kdo so in kako
živijo na način, ki izumira. V srednjeveških in
zgodnjenovoveških spisih obstajajo opisi stare
vere v Evropi, vendar so njihovi avtorji kristjani, večinoma celo krščanski duhovniki. Njihova
obveščenost je nujno pomanjkljiva, podajanje
snovi pristransko, slabšalno, posmehljivo, podoba stare vere neizogibno povsem izkrivljena.
Skozi Medveščka kot zapisovalca nam v knjigi
staroverci sami govorijo o sebi. To se jim nikjer
drugje in nikoli prej ni posrečilo, tudi zato, ker
so se morali nenehno prikrivati in pretvarjati.
Prav ta “notranji glas” daje knjigi neprimerljivo,
enkratno vrednost izjemnega pomena, še posebno v vedno bolj podivjanem globalnem svetu.
Knjigo, ki bo izšla jeseni 2015, najkasneje pa
do 27. 12. 2015, lahko naročite po prednaročniški ceni 29 EUR (redna cena po izidu 39 EUR).
Studia Mythologica Slavica –Supplementum 12
ISBN 978-961-254-784-4, trda vezava, 20 × 27 cm, več
kot 500 strani, več kot 40 fotografij in 80 risb
01/04/2015 13:15:33
ZBIRKE Založbe ZRC
18
Makedoniji (E. Schneeweis 1935) pa namigujejo
na morebitno vezanost
obredja na širši južnoslovanski prostor. Knjiga
je izšla ob finančni podpori Gorske skupnosti
za Guminsko, Železno in
Kanalsko dolino.
Soizdajatelja: Slovensko
kulturno središče
Planika Kanalska
dolina / Centro Culturale Sloveno Stella Alpina
Val Canale; Slovenski raziskovalni inštitut
(SLORI) / Instituto sloveno di ricerche (SLORI)
Studia Mythologica Slavica –Supplementum 9
2014, trda vezava, 17 × 24 cm, 111 str.
ISBN 978-961-254-709-7 | Cena: 18 €
STUDIA LITTERARIA
Uredniki zbirke: Darko Dolinar, Jernej Habjan,
Marko Juvan
Izdajatelj: Inštitut za slovensko
literaturo in literarne vede
V zbirki izhajajo monografije in tematski zborniki,
ki poznavalsko in inovativno segajo v razna območja slovenske in primerjalne literarne vede: od
temeljnih opredelitev literature in njenih razmerij
z drugimi družbeno-kulturnimi in umetnostnimi
področji prek raziskav posameznih literarnih zvrsti, oblik, smeri in obdobij do kritičnih predstavi-
KATALOG_pomlad15_02.indd 18
tev novih tokov in problemov literarne vede ter
njihovih aplikacij na konkretne literarne pojave.
Studia litteraria, ISSN 1855-895X
Alenka Koron
Sodobne teorije pripovedi
Knjiga se razvejanega področja, za katerega je v
rabi tudi termin postklasična naratologija, loteva iz dveh literarnovednih perspektiv: historično
razvojne in sistematske ali teoretično metodološke. Tako zajame pojav, ki v slovenski literarni
vedi doslej še ni bil obravnavan na ta način in v
takem obsegu in se pri tem osredotoči na verbalne
pripovedi. Prvi del knjige se ukvarja s teoretskimi preliminarijami, vpeljavo temeljnih pojmov in
terminološkimi vprašanji, določitvijo predmeta
raziskovanja in definicijami pripovedi. Drugi del
sledi zgodovini teorij pripovedi in oblikovanju
njenega pojmovnega instrumentarija skozi več
razvojnih faz. Tretji del pregleda slovenske dosežke in jih primerja z razvojem mednarodnih raziskav. Četrti del pa preverja aplikabilnost sodobnih
pripovednoteoretskih
teženj ob konkretnem
gradivu. Obravnava
koncept vsevednega
pripovedovanja, vidike
naratologije drame in
pojav pripovednosti v
dramatiki Dušana Jovanovića, razvoj naratologije družbenih spolov,
vpeljavo pripovednoteoretskih kategorij v
raziskovanje avtobiografij in zaokroži razpravljanje z vstopom na interdisciplinarno področje t. i.
historiografske naratologije.
Studia litteraria
2014, mehka vezava, 15 × 21 cm, 286 str.
ISBN 978-961-254-683-0 | Cena: 19 €
STUDIA DIPLOMATICA SLOVENICA
Uredniški odbori: Ernest Petrič (glavni
urednik), Andrej Rahten (odgovorni urednik),
Andrej Vrčon (tehnični urednik), Karel Erjavec,
Petra Svoljšak
Izdajatelj: Zgodovinski inštitut Milka Kosa
Sozaložnik: Center za evropski
prihodnost (Mengeš)
Zbirka, ki nastaja v okviru Koordinacijskega odbora za raziskovanje diplomatske zgodovine, izhaja v
treh serijah – Fontes, Monographiae in Personae.
Prva je namenjena objavam virov, dokumentov
in diplomatskih aktov, ki zadevajo širšo diplomatsko zgodovino slovenskega prostora ter srednje in jugovzhodne Evrope. Druga je posvečena
razpravam slovenskih avtorjev s področja diplomatskih študij. V tretji so predstavljene biografije
pomembnih slovenskih diplomatov, ki so delovali
v diplomatski službi preteklih mnogonarodnih
držav, v katere je bil vključen slovenski prostor,
habsburške monarhije, kraljeve in socialistične
Jugoslavije. Zbirko podpira Ministrstvo za zunanje
zadeve Republike Slovenije.
Studia diplomatica Slovenia – Fontes, ISSN 1855-9174
| Studia diplomatica Slovenia – Monographiae, ISSN
01/04/2015 13:15:34
ZBIRKE Založbe ZRC
1855-9190 | Studia diplomatica Slovenia – Personae,
ISSN 1855-9182
Gregor Antoličič, Andrej Rahten, Petra
Svoljšak (ur.)
posamezni prispevki Arnold Suppan, Michael
Epkenhans, Martin Bayer, Damijan Guštin, Andrej
Rahten
On the Eve of the Great War
Political concepts, conspiracies and theories
V knjigi so predstavljena različna gledanja slovenskih, avstrijskih in nemških zgodovinarjev na
dogajanje ob izbruhu prve svetovne vojne. Študije
avtorjev temeljijo na dolgoletnem preučevanje
literature in arhivskega gradiva. Objavljeni prispevki dajejo vpogled v različne sfere predvojnega in
medvojnega dogajanja in na nekaterih področjih
prinašajo povsem nova dognanja. Bralcu bodo
omogočila boljše razumevanje geopolitičnih okoliščin, ki so pripeljale do izbruha prve svetovne
vojne. V času obeležij stote obletnice usodnega atentata v Sarajevu in začetka prve svetovne
vojne avtorji poudarjajo pomen raziskovanja
temeljnih dejavnikov, ki
so svetovne velesile potisnili v medsebojni konflikt. To jim omogoča
presojanje zgodovinskih
dejstev iz različnih zornih
kotov nacionalnih zgodovinopisji.
Studia diplomatica Slovenica Monographiae 3
KATALOG_pomlad15_02.indd 19
2015, trda vezava, 16 × 24 cm
ISBN 978-961-254-762-2 | Cena: 20 €
GEORITEM
Urednika zbirke: Drago Kladnik, Drago Perko
Izdajatelj: Geografski inštitut Antona Melika
V zbirki izhajajo znanstvene monografske študije
s področja geografije in sorodnih ved. Namenjena
je predvsem celovitim predstavitvam vsebinsko
ožjih problemov, pri čemer imajo pomembno
mesto končane raziskave v okviru inštitutskih
domačih in mednarodnih projektov.
Georitem, ISSN 1855-1963
David Bole
Spreminjanje prometne
rabe zemljišč v Sloveniji
Načini mobilnosti prebivalstva vplivajo na prometno rabo zemljišč in s tem oblikujejo prostor, v katerem živimo.
Po podatkih zemljiškega katastra je v Sloveniji 465 km2 prometne
rabe, kar predstavlja več
kot polovico vseh pozidanih površin oziroma
dobra 2 % celotne površine Slovenije. Prometna
raba v zadnjem desetletju
narašča, a počasneje kot
ostala pozidana raba, kar
19
morda nakazuje na večjo racionalnost poselitve v
Sloveniji. Analiza prometne rabe na državni ravni
kaže na območja, ki najbolj pridobivajo prometno
rabo. To so območja z novo prometno infrastrukturo (ceste, železnice), pa tudi turistična ter nekatera (sub)urbanizirana območja. Rezultati kažejo,
da so lokalne politične in načrtovalske odločitve
zelo pomemben dejavnik rasti prometne rabe v
slovenskih mestih.
Georitem 25
2015, mehka vezava, 14 × 20,5 cm, 76 str.
ISBN 978-961-254-769-1 | Cena: 15 €
Aleš Smrekar, Mateja Šmid Hribar, Jernej
Tiran, Bojan Erhartič
Interpretacija okolja na
primeru Ljubljanskega barja
Monografija obravnava interpretacijo okolja, ki
je eden od najbolj učinkovitih, a hkrati zahtevnih in kompleksnih procesov informiranja ter
ozaveščanja obiskovalcev in lokalnih prebivalcev na (za)varovanih območjih. Na primeru Ljubljanskega barja smo z
različnih vidikov osvetlili odnos med človekom
in naravo ter predstavili
možen pristop interpretacije te kulturne pokrajine, ki je bila leta 2008
zavarovana kot Krajinski
park Ljubljansko barje. S
podrobnejšo analizo smo
na primeru porečja Iške
prikazali, kako lahko z več
01/04/2015 13:15:35
ZBIRKE Založbe ZRC
20
različnimi interpretacijskimi orodji ponudimo
interpretacijo okolja tako realnim kot virtualnim
obiskovalcem različnih starostnih skupin. Interpretacijska orodja, ki se med seboj dopolnjujejo,
obsegajo Pot ob reki Iški – "Okljuk" z informativnimi tablami in brošuro, prosto dostopne e-lekcije
z didaktičnimi navodili in priporočili za učitelje,
prosto dostopno elektronsko Barjansko banko
terenskih nalog in zasnovo Učilnice na prostem –
"Meander". Predstavljena interpretacijska orodja
je mogoče prenesti v različne slovenske pokrajine, namenjena so zlasti izobraževanju mladine.
Georitem 24
2014, mehka vezava, 14 × 20,5 cm, 134 str.
ISBN 978-961-254-712-7 | Cena: 15 €
Matjaž Geršič, Blaž Repe, Matej Blatnik,
Valentina Brečko Grubar, Bojana Kovač, Nejc
Pozvek, Ana Seifert
Geografija in rastlinska sukcesija
Izbrani primeri iz slovenskih pokrajin
Knjiga obravnava ekološko sukcesijo, ki sestavlja eno od treh vrst sprememb v rastlinstvu.
Poleg nje sta zastopani
še regeneracija oziroma rezultat odmiranja
in ponovne rasti organizmov, in fluktuacija
oziroma spremembe v
biomasi v daljših in krajših časovnih ciklih (tudi
sezonske spremembe).
Ekološko sukcesijo ali
ekološko zaporedje lahko razumemo kot časov-
KATALOG_pomlad15_02.indd 20
no-prostorsko pojasnitev evolucijskega razvoja
neke združbe od golih tal do ustaljene, s svojim
okoljem uravnotežene združbe. Knjiga je razdeljena v dva dela. V prvem je sukcesija predstavljena
na teoretični ravni. Pojasnjeni so razvoj njenega
koncepta skozi zgodovino, njeni mehanizmi in
procesi, ki potekajo v njej. Opisani so različni tipi
sukcesij ter pionirske vrste in klimaksne združbe
kot začetni in končni pol obravnavanega procesa. V ločenih poglavjih so obravnavane invazivne
vrste ter prsti in njihova vloga v sukcesiji. V drugem delu pa so predstavljena posamezna izbrana
okolja (rečna prodišča, melišča, podorno gradivo,
požarišča in gradbene jame), kjer prevladujeta
glavna tipa sukcesije.
Georitem 23
2014, mehka vezava, 14 × 20,5 cm, 138 str.
ISBN 978-961-254-670-0 | Cena: 15 €
CAPAcities, ISSN 2232-2477
k razvoju območij, še
zlasti, če z njo premišljeno upravljamo in
se zavedamo vseh njenih razvojnih potencialov. Ker je bil projekt
namenjen spodbujanju
razvoja območij v jugovzhodni Evropi, predstavljamo dediščino, ki je s
tega območja uvrščena
na Unescov Seznam svetovne dediščine, nato
različne sisteme varovanja kulturne dediščine ter
medvladna prizadevanja za varstvo kulturne dediščine v jugovzhodni Evropi. Z vsebinskega vidika
smo obravnavali multifunkcijsko vlogo kulturne
dediščine, zaradi specifičnih okoliščin v preteklih
dveh desetletjih pa osvetljujemo tudi škodo, ki
so jo kulturni dediščini povzročili vojni spopadi.
Posamično obravnavamo naslednje primere upravljanja kulturne dediščine: Kotor, Gamzigrad, Starograško polje, Ohrid, most Mehmedpaša Sokolovića, Nežidrsko jezero, Semmerinško železnico,
izven programskega območja Jugovzhodna Evropa
pa še Bilbao in Retijsko železnico.
CAPAcities 3
2014, mehka vezava, 16,5 × 23,5 cm, 157 str.
ISBN 978-961-254-715-8 | ni v prodaji
Janez Nared, Nika Razpotnik Visković (ur.)
Janez Nared, Nika Razpotnik Visković (ur.)
CAPACITIES
Urednika zbirke: Janez Nared, Drago Perko
Izdajatelj: Geografski inštitut Antona Melika
Zbirka je namenjena predstavitvi rezultatov projekta CAPACities, ki se ukvarja s problematiko
privlačnosti in konkurenčnosti malih alpskih mest.
Izbrani primeri upravljanja
območij s kulturno dediščino
Upravljanje območij s
kulturno dediščino
Kulturna dediščina lahko pomembno prispeva
Celovito načrtovanje območij s kulturno dedi-
01/04/2015 13:15:36
ZBIRKE Založbe ZRC
ščino mora združevati družbene, kulturne,
gospodarske, prometne in okoljske vidike
ter spodbujati aktivno vključevanje različnih, tudi nasprotujočih
si interesnih skupin v
voden participativni
proces. Da bi upravljavce tovrstnih območij
čim bolje opremili s koristnimi informacijami, so
v knjigi predstavljene različne teme, pomembne z
vidika upravljanja kulturne dediščine, in sicer: tipizacija kulturne dediščine, vloga Unesca in njegove
smernice pri varovanju kulturne dediščine ter teoretski pogledi na ohranjanje kulturne dediščine.
Sledi planerski del, kjer predstavljamo okoljsko
načrtovanje na območjih s kulturno dediščino,
vlogo in varstvo kulturne pokrajine, revitalizacijo
starih mestnih jeder, obnovo zgodovinskih stavb
in središč. Nadaljujemo s prispevki o javno zasebnem partnerstvu, razvojnih potencialih kulturne
dediščine, vlogi socialnega podjetništva pri obnovi območij kulturne dediščine, o rabi kulturne
dediščine na področju blagovnih znamk, trženju
kulturne dediščine ter o s kulturo in kulturno
dediščino povezanemu odgovornem turizmu v
podeželskih območjih.
CAPAcities 2
2014, mehka vezava, 16,5 × 23,5 cm, 208 str.
ISBN 978-961-254-708-0 | ni v prodaji
KATALOG_pomlad15_02.indd 21
NARAVNE NESREČE
21
UMETNINE V ŽEPU
Uredniki zbirke: Matija Zorn, Blaž Komac, Rok
Ciglič, Miha Pavšek
Izdajatelj: Geografski inštitut Antona Melika
Urednica zbirke: Barbara Murovec
Izdajatelj: Umetnostnozgodovinski
inštitut Franceta Steleta
Namen posamezne monografije v zbirki je predvsem celostno predstaviti delo na področju naravnih nesreč v zadnjem triletnem obdobju, in sicer
na znanstvenoraziskovalnih, razvojnoraziskovalnih, izobraževalnih in drugih področjih v Sloveniji.
Umetnine v žepu je zbirka knjižnih žepnic, s katero
Umetnostno-zgodovinski inštitut Franceta Steleta
ZRC SAZU zapolnjuje eno od vrzeli v razmišljanju,
pisanju in branju o umetnostnih spomenikih in
prostorih Slovenije ter v njihovem razumevanju.
Prvo leto izhajanja je projekt podprla Mestna občina Ljubljana v okviru programa Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010, zato so uvodne knjižice
posvečene umetnostni dediščini prestolnice. V
njih avtorji s strokovno tehtno in poljudno privlačno besedo, ki je hkrati bogato slikovno podprta, spregovorijo o umetninah in arhitekturnih
spomenikih Ljubljane, tudi tako, da jih postavijo v
širok družbeni kontekst. Knjižice nam ne pripovedujejo le o preteklih časih, v marsičem sicer tako
podobnih današnjim, temveč skozi predstavitev
kulturne in politične zgodovine živo nagovarjajo
sedanjost in prihodnost.
Naravne nesreče – tiskana izdaja, ISSN 1855-8879 |
Naravne nesreče – elektronska izdaja, ISSN 1855-8887
Matija Zorn, Blaž Komac, Rok Ciglič (ur.)
(Ne)prilagojeni
V knjigi je enaindvajset poglavij s področja naravnih nesreč. V
poglavjih so opisana
razna raziskovalna spoznanja ter primeri uporabe sodobnih tehnologij v primeru naravnih
nesreč. Knjiga vsebuje
različne teme, kot so na
primer potresi, poplave, snežni plazovi, suša,
geoinformacijska podpora in spletne aplikacije.
Naravne nesreče 3
2014, mehka vezava, 16,5 × 23,5 cm, 240 str.
ISBN 978-961-254-675-5 (knjiga), ISBN 978961-254-676-2 (CD) | ni v prodaji
Umetnine v žepu, ISSN 2232-3775
Polona Vidmar
Mariborski rotovž
Mariborski rotovž je ena od najpomembnejših
posvetnih stavb v mestu. V 16. stoletju so mestni
oblastniki zanj pridobili prominentno lokacijo na
severni stranici Glavnega trga. Prezidavo obstoječe
hiše so zaupali enemu od severnoitalijanskih gradbenikov, ki so utrjevali mestno obzidje in gradili
01/04/2015 13:15:36
ZBIRKE Založbe ZRC
22
obrambne stolpe. Zunanjo
podobo rotovža zaznamujejo balkon in urni stolpič s
čebulasto streho ter arkadni hodniki na dvorišču.
Avtorica se je posvetila
stavbni zgodovini in ji sledila na podlagi pisnih virov,
mestnih vedut, fotografij in
gradbenih načrtov. Posebna pozornost je namenjena štukaturnemu okrasu
sedanje poročne dvorane,
simbolom mestne oblasti, ki so jih nekdaj hranili
v rotovžu, in nekdanji slikarski opremi prostorov.
Predvsem slikarska zapuščina je neprecenljiv vir za
preučevanje vloge nekdanjih mariborskih mestnih
sodnikov in županov ter njihove samopodobe
in teženj po reprezentanci, obenem pa tudi za
preučevanje umetnikov, ki so nekdaj delovali v
Mariboru.
Umetnine v žepu 10
2014, mehka vezava, 21 × 13 cm, 96 str.
ISBN 978-961-254-742-4 | Cena: 10 €
Marjeta Ciglenečki
Vurnikova kolonija v Mariboru
Umetnostna zgodovinarka Marjeta Ciglenečki,
ki se v zadnjih letih s pretanjenim občutkom za
arhitekturo in urbanizem sistematično posveča
mariborskemu prostoru, je temeljito raziskala
okoliščine nastanka Vurnikove kolonije, evropske
vzore zanjo, se posvetila bivalnim potrebam delavcev in mestni stanovanjski politiki. V knjižici tako
beremo, kaj vse so za eno najpomembnejših jugo-
KATALOG_pomlad15_02.indd 22
slovanskih industrijskih
mest naredili modri vodilni Mariborčani ter da arhitekt in profesor Vurnik ni
razmišljal le o trženju svojih
projektov, temveč je želel
ustvariti kvalitetne pogoje
bivanja tudi za manj premožne prebivalce. Če drži,
da smo danes v Sloveniji v
povsem nasprotni družbeni situaciji, kot jo je pomagal ustvariti arhitekt Ivan
Vurnik, izpeljala pa takratna mariborska mestna
oblast, potem je knjižica o delavski koloniji ne le
strokovna monografija o stanovanjski arhitekturi 20. stoletja, raziskava o nekem preteklem času,
temveč tudi vodnik na poti v novo preobrazbo
mesta in ponovno vzpostavitev kvalitetnih pogojev bivanja in življenja za vse.
Umetnine v žepu 9
2014, mehka vezava, 21 × 13 cm, 60 str.
ISBN 978-961-254-710-3 | Cena: 10 €
ETHNOLOGICA – DISSERTATIONES
Urednika zbirke: Jurij Fikfak, Ingrid Slavec
Gradišnik
Izdajatelj: Inštitut za slovensko narodopisje
Zbirka je namenjena svežim in aktualnim monografskim obravnavam izbranih etnoloških tem.
Dodana so jim spremne študije urednikov in/ali
drugih strokovnjakov, ki obravnavano problema-
tiko komentirajo v širšem etnološkem ali katerem
drugem specializiranem raziskovalnem kontekstu.
Ethnologica – Dissertationes, ISSN 2232-3090
Saša Babič
Beseda ni konj
Estetska struktura slovenskih
folklornih obrazcev
Folklorni obrazci so pestra skupina praviloma
kratkih folklornih besedil; nekatera od teh uporabljamo v vsakodnevni komunikaciji in so še
živa, druga so rezervirana za točno določene
trenutke; nekatera pa
izginjajo iz našega jezikovnega in kulturnega
okolja. Njihova struktura, funkcija, tekstura in kontekst rabe so
zelo različni, med seboj
pa se močno razlikujejo tudi po dolžini: lahko
obsegajo eno besedo (npr. pozdrav), eno poved
(pregovori, uganke) ali pa manjše strnjeno besedilo (zagovor, molitev). V knjigi so sistematično
in izčrpno prikazani izvor, struktura in klasifikacija ter sistem estetske strukture najbolj reprezentativnih folklornih obrazcev: delovni vzkliki,
pozdravi, kletvice, pregovori, uganke, zagovori in
folklorne molitve.
Ethnologica – Dissertationes 6
2015, trda vezava, 17 × 24 cm, 160 str.
ISBN 978-961-254-766-0 | Cena: 20 €
01/04/2015 13:15:38
ZBIRKE Založbe ZRC
Špela Ledinek Lozej
Od hiše do niše
Razvoj kuhinje v
Vipavski dolini
Kuhinja je središče, je
srce doma. V kuhinji
poteka velik del vsakdanjika, poleg jedi se tu
oblikuje tudi življenjski
slog in družbeni položaj. Kuhinje, kuhinjske
prakse in reprezentacije
so se v 20. stoletju spreminjale. Oblika, raba in
pomen kuhinje so bili povezani s splošnimi in tudi
z (mikro)regionalno specifičnimi gospodarskimi,
družbenimi, demografskimi, kulturnimi in ideološkimi okoliščinami in naposled tudi z družbeno-ekonomskimi razmerami gospodinjstva. V knjigi
je predstavljen formalni razvoj kuhinje v razmerju
s spremembami kuhinjskih praks ter podob kuhinje v Vipavski dolini v 20. stoletju.
Ethnologica – Dissertationes 5
2015, trda vezava, 17 × 24 cm, 184 str.
ISBN 978-961-254-752-3 | Cena: 20 €
E-MONOGRAPHIAE INSTITUTI
ARCHAEOLOGICI SLOVENIAE
Uredniki zbirke: Jana Horvat, Andrej Pleterski,
Anton Velušček
Izdajatelj: Inštitut za arheologijo
V knjižni zbirki izhajajo monografije, zborniki in
gradiva samo v elektronski obliki. V njih so obja-
KATALOG_pomlad15_02.indd 23
vljeni rezultati raziskav s področja arheologije, epigrafike in antične zgodovine. Večinoma je namenjena celovitim predstavitvam posameznih arheoloških najdišč oziroma arheoloških tem z območja
jugovzhodnih Alp in zahodnega Balkana.
E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae,
ISSN 2335-2930
http://iza.zrc-sazu.si/si/e_monografije/e_monografije.html
Mateja Belak (ur.)
posamezni prispevki Marija Mlakar - Piškur, Erika
Gril, Ludovika Florjan - Čulk, Tone Pogačnik, Tatjana
Tomazo - Ravnik
Grobišče Župna cerkev v Kranju
Grobni zapisniki
V dnevniku izkopavanj
leta 1953 beremo, da so
antropološke podatke
pobirali arheologi sami
(E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 1, 2012, 17−185). Na
izkopavanja 1964−1965
in 1969−1973 je prihajal
antropolog Tone Pogačnik, od leta 1972 dalje
tudi Tatjana Tomazo-Ravnik, antropološke
analize leta 1984 izkopanih grobov pa je opravila
sploh samo ona. V okviru projekta J6-4057 (Grobišče Župna cerkev v Kranju) so v laboratoriju
Antropološkega centra Hrvaške akademije zna-
23
nosti in umetnosti analizirali 679 okostij. Rezultati
njihovih raziskav bodo tema posebne študije v
naslednjem zvezku te e-knjižne zbirke.
E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 7
2014, internetna objava, pdf, 612 str.
ISBN 978-961-254-704-2
http://iza.zrc-sazu.si/si/e_monografije/Kranj_6.html
Milan Sagadin
Grobišče Župna cerkev v Kranju
Dnevnik izkopavanj 1984
Izkopavanja grobišča pri župni cerkvi v Kranju so
se nadaljevala šele leta 1984. Prevzel jih je takratni Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, območna enota Kranj. Pod vodstvom Milana Sagadina so trajala
od 7. maja do 13. julija
1984. Izkopavali so tisti
del grobišča, ki leži pod
današnjo severno, srednjo in južno stransko
ladjo. Dokumentirali so
110 zgodnjesrednjeveških in 38 mlajših grobov. Prve so po ustaljeni praksi iz preteklih
izkopavalnih sezon označevali z arabskimi, druge z rimskimi številkami. V tej knjigi objavljamo
dnevnike in terenske risbe. Hrani jih arhiv ZVKD,
območna enota Kranj.
E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 6
2014, internetna objava, pdf, 177 str.
ISBN 978-961-254-703-5
http://iza.zrc-sazu.si/si/e_monografije/Kranj_5.html
01/04/2015 13:15:40
ZBIRKE Založbe ZRC
24
UMETNOSTNA TOPOGRAFIJA
SLOVENIJE
Uredniški odbor: Ana Lavrič, Barbara
Murovec, Blaž Resman, Helena Seražin
Izdajatelj: Umetnostnozgodovinski
inštitut Franceta Steleta
Knjižna zbirka Umetnostna topografija Slovenije
prinaša temeljne inventarne popise naše umetnostne dediščine. S strokovno besedo in sliko
predstavlja vse, kar se je po slovenskih krajih umetnostno zanimivega in pomenljivega ohranilo,
opominja na izgubljeno, opozarja pa tudi na tisto,
kar bo dediščina (morda) šele postalo. Tako nam
bo pomagala spoznavati in, upamo, tudi ceniti in
ohranjati dragocen del naše kulture in identitete.
Umetnostna topografija Slovenije, ISSN 2232-3783
Simona
Kermavnar, Blaž
Resman, Helena
Seražin
Upravna
enota
Logatec
Peta knjiga iz serije
predstavlja umetnostno dediščino
naselij v občini Logatec. Monografija je natančen
inventar nepremične ter na sakralne spomenike
vezane premične umetnostne dediščine. V knjigi
so predstavljeni vsi sakralni spomeniki (cerkve,
kapele, kapelice, znamenja) ter izbor kakovostnej-
KATALOG_pomlad15_02.indd 24
ših in pomembnejših profanih objektov in spominskih obeležij. Opise spomenikov spremlja seznam
arhivskih virov in dosedanjih objav v literaturi ter
obsežen izbor fotografske dokumentacije. Vse
cerkve so predstavljene tudi s posnetki tlorisov.
Uvodni študiji podajata pregled zgodovinskega
in umetnostnozgodovinskega razvoja obravnavanega območja. Knjigi so poleg seznama literature in virov dodana še krajevno, osebno in ikonografsko kazalo.
Umetnostna topografija Slovenije
2014, mehka vezava, 20 × 20 cm, 462 str.
ISBN 978-961-254-775-2 | Cena: 33 €
KULTURNI SPOMIN
Urednica zbirke: Tanja Petrović
Izdajatelj: Inštitut za kulturne
in spominske študije
Zbirka Kulturni spomin odpira prostor za obravnavo spomina na dogodke, ki so v Sloveniji in
jugovzhodni Evropi pomembno zaznamovali 20.
stoletje v vsej njegovi večplastnosti in s poudarkom notranjih nasprotjih. Posebna pozornost je
namenjena vlogi, ki jo imajo te spominske prakse v izpogajanju sodobnih identitet in družbenih razmerij. Zbirka predstavlja monografije in
zbornike, ki nedavno preteklost obravnavajo in
osvetljujejo kot konstitutivni del sedanjih zgodb,
napetosti in želja.
Kulturni spomin, ISSN 2232-3872
Ana Hofman
Glasba, politika, afekt
Novo življenje partizanskih pesmi v Sloveniji
Ali gre pri petju partizanskih pesmi danes za čisti
nostalgični eskapizem? Ali je zborovsko petje res
preživeta glasbena dejavnost? Ali je skupinsko
petje kot primer družbenosti glasbe v pravem
pomenu besede še vedno zmožno družbene kritike? Zakaj se določene glasbene prakse štejejo
kot bolj učinkoviti dejavniki mobilizacije estetske izkušnje v političnem
boju? Kakšno (zvočno)
moč ima glasba v globalnem neoliberalnem kapitalizmu? Knjiga Glasba,
politika, afekt: novo življenje partizanskih pesmi v
Sloveniji ponuja premislek
o osrednjih vprašanjih, ki
se nanašajo na politični
potencial glasbe in zvoka
v postjugoslovanski Sloveniji, zaznamovani z okoliščinami globalnega kapitalizma. Cilj knjige je premislek o vlogi glasbe in zvoka v politični mobilizaciji in participaciji, o potencialu glasbenih dejavnosti pri samoorganiziranju, o izzivih in potencialih tako imenovanih glasbenih kolektivitet ter
o sklicevanju na glasbeno preteklost kot načinu
političnega angažmaja. Knjiga izziva obstoječe
diskurze o političnosti glasbe v postjugoslovanskem kontekstu ter dihotomije med političnim
in nostalgičnim, komercialnim in angažiranim ter
eskapističnim in emancipacijskim.
2015, mehka vezava, 14,5 × 20,5 cm, 192 str.
ISBN 978-961-254-739-4 | Cena: 19 €
01/04/2015 13:15:40
ZBIRKE Založbe ZRC
PROSTOR, KRAJ, ČAS
Urednika: Nataša Gregorič Bon, Žiga Kokalj
Izdajatelj: Inštitut za antropološke
in prostorske študije
Zbirka je namenjena predvsem elektronski objavi
krajših, tematsko zaokroženih znanstvenih del s
področij antropologije, arheologije in prostorskih
ved, ki z različnimi pristopi obravnavajo problematiko prostora, kraja in časa. Ker sta prostor in
čas temeljni komponenti človekovega življenja, sta
obravnavana kot neločljiv del razumevanja današnjih okoljskih in družbenih sprememb, ekologije,
globalizacije ter vsesplošne mobilnosti. Poleg raziskav na področju sodobnega merjenja prostora,
ki temeljijo na geografskih informacijskih sistemih
in daljinskem zaznavanju, je poudarek tudi na
družbenih in kulturnih konstrukcijah prostora in
časa: kako ljudje v različnih obdobjih in pokrajinah
mislimo prostor in čas, kako ju živimo, čutimo,
ustvarjamo, spreminjamo in uporabljamo.
Prostor, kraj, čas, ISSN 2335-4208
Ivan Šprajc (ur.)
posamezni prispevki Ivan Šprajc, Atasta Flores
Esquivel, Aleš Marsetič, Esteban Mirón Marván,
Octavio Q. Esparza Olguín, Stephen Castillo Bernal
Exploraciones arqueológicas en
Chactún, Campeche, México
Arheološko najdišče Chactún, ki leži v vzhodnem
delu mehiške zvezne države Campeche, smo
odkrili leta 2013 v južnem delu obsežnega arheološko neraziskanega ozemlja, ki se razteza med regi-
KATALOG_pomlad15_02.indd 25
jama Río Bec in Chenes.
Urbano jedro nekdanjega
mesta sestavljajo tri koncentracije monumentalne arhitekture, med številnimi kamnitimi spomeniki pa je več takih,
na katerih so ohranjeni
reliefi. Sodeč po obsegu
in velikosti stavb, je Chactún eno največjih majevskih mestnih središč, doslej znanih v osrednjem
nižavju polotoka Jukatana. Medtem ko keramika
razodeva poselitev od predklasične dobe naprej,
stele s hieroglifskimi besedili in datumi kažejo, da
je mesto doseglo svoj vzpon v pozni klasični dobi,
ko je dobilo pomembno vlogo v regionalni politični hierarhiji. Glede na to, da najdišče leži nedaleč
od osrednjega dela območja Río Bec, je presenetljivo, da njegove značilnosti kažejo na veliko tesnejše
povezave s tradicijo Petén. Posebnost Chactúna so
kamniti spomeniki z reliefi, modeliranimi v štuku,
sekundarne lege mnogih stel in oltarjev pa razodevajo, da je bilo naselje prizorišče dejavnosti tudi
še v stoletjih po največjem razcvetu.
http://iaps.zrc-sazu.si/sites/default/files/pkc07_sprajc.pdf
Prostor, kraj, čas 7
2015, internetna objava, pdf, 108 str.
ISBN 978-961-254-780-6
Andreja Švab Lenarčič, Krištof Oštir
Uporaba lidarskih podatkov
za klasifikacijo pokrovnosti
Knjiga opisuje postopek izdelave karte pokrovno-
25
sti iz podatkov lidarskega snemanja, kot so višina,
intenziteta in standardni odklon višine. Intenziteta opazovanega objekta je odvisna od vrste
dejavnikov in zato težavna za interpretacijo. Po
njeni preučitvi in nekaterih izboljšavah smo zelo
dobro razločili kategorije pokrovnosti trava, njive in asfalt, za razločitev dreves in stavb pa smo
morali uporabiti še standardni odklon višin. Na
osnovi samostojnih lidarskih podatkov smo uspeli
izdelati kakovostno karto pokrovnosti krajevnega
območja, ki loči pet osnovnih kategorij, po potrebi pa jih lahko ločimo tudi več. Ko je postopek
izdelave karte znan, lahko karto izdelamo povsem
samodejno, z minimalnim naporom in stroški.
Pri tem dobimo karto zelo dobre položajne in
tematske natančnosti, s številnimi prednostmi
za krajevne študije.
http://iaps.zrc-sazu.si/sites/default/files/pkc06_svablenarcic.pdf
Prostor, kraj, čas 6
2015, internetna objava, pdf, 113 str.
ISBN 978-961-254-755-4
Tinka Delakorda Kawashima
Religioznost in potrošništvo
v sodobni japonski družbi
Danes se pogosto poudarja kvarni vpliv modernizacije in potrošniške kulture na religijo in religioznost, a že sam obstoj tradicionalne religioznosti
v (post)moderni japonski družbi kaže na skrivnost nekakšnega sožitja. Avtorica knjige ključ do
razumevanja religije v potrošniški družbi poišče
v t. i. ljudski religioznosti, ki jo analizira v družbenoekonomskih in političnih kontekstih od
zgodnjemoderne do sodobne japonske družbe.
01/04/2015 13:15:41
ZBIRKE Založbe ZRC
26
Pokaže, kako je japonsko pluralno religijsko
polje ob uradni religiji
»dopuščalo« ljudsko
religioznost v njenih
tuzemskih interesih
in praktičnih koristih,
v »imanentističnem«
pojmovanju božanstev
in v eklektičnem, neafiliacijskem prakticiranju
religije, s čimer je ta imela ugodno spodbujevalno vlogo v modernizacijskih procesih. Z empirično
raziskavo potrošniškega prostora priljubljenega
templja Togenuki jizō v središču Tokia pokaže,
da nakupovanje oblačil in hrane z religioznimi
simboli (na številne praznične dni templja) služi
potrjevanju družbenih identitet in vzpostavljanju
začasnih skupnostnih kontekstov, v katerih se
dokaj regularno vršijo religiozne prakse in krepi
verovanje, ki stoji za religioznimi simboli.
Prostor, kraj, čas 5
2015, mehka vezava, 14,8 × 21 cm, 288 str.
ISBN 978-961-254-761-5 | Cena: 17 €
zvezne države Campeche. Terenski pregledi so
bili opravljeni leta 2007 v južnem delu neposeljene Calakmulske biosfere. Površinska keramika
in posebnosti arhitekture potrjujejo poselitev od
srednje predklasične do zaključne klasične dobe,
ugotovljeno že med predhodnimi terenskimi raziskavami, razkrivajo pa tudi povezave s sosednjimi
območji. Registrirana najdišča so ostanki naselij,
ki ustrezajo različnim hierarhičnim razredom. O
družbenopolitičnem pomenu nekaterih urbanih
središč pričajo monumentalne ceremonialne in
upravne stavbe, pa tudi stele in drugi kamniti
spomeniki. Podatki, doslej zbrani na jugovzhodu
Campecheja, razkrivajo gostoto in raznovrstnost
arheoloških ostankov in pomembno prispevajo
k razumevanju družbene organizacije, politične
geografije in splošnega kulturnega razvoja Majev
v osrednjih nižavjih.
http://zalozba.zrc-sazu.si/p/P05
Prostor, kraj, čas 4
2014, internetna objava, pdf, 155 str.
ISBN 978-961-254-673-1
Ivan Šprajc, Atasta Flores Esquivel, Saša Čaval,
María Isabel García López
Uredniški odbor: Petra Čeferin, Tadej Glažar,
Rado Riha, Peter Šenk
Izdajatelj: Filozofski inštitut, soizdajatelj
Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani
Reconocimiento arqueológico
en el sureste del estado de
Campeche, México
Temporada 2007
Knjiga opisuje rezultate sedme sezone arheološkega rekognosciranja na jugovzhodu mehiške
KATALOG_pomlad15_02.indd 26
TEORETSKA PRAKSA ARHITEKTURE
Knjižna zbirka Teoretska praksa arhitekture sistematično prispeva h gradnji in razvoju arhitekturne teorije, ki se opira na oz. izvira predvsem iz
filozofske misli. Uredniški koncept zbirke izhaja iz
prepričanja, da je teorija sestavni del same prakse
arhitekture. Prakso razumemo pri tem kot razmislek – ki poteka v besedi, risbi, grajeni formi,
računalniški simulaciji, itd. – o temeljnih vprašanjih arhitekture, ki se tičejo bivanja, konstruiranja/
gradnje, razmerja med prostorom in krajem ter
mesta človeka v svetu nasploh. Osrednji del zbirke
so prevodi tujih arhitekturno-teoretskih del, pri
čemer se osredotoča na besedila – tako starejša
kot najnovejša – ki so relevantna za sodobno prakso arhitekture in zanimiva tudi za druga področja
humanistike in družboslovja.
Teoretska praksa arhitekture, ISSN 2350-6105
Peter Šenk
Kapsula
Tipologija druge arhitekture
Knjiga obravnava arhitekturno, oblikovalsko in
urbanistično tipologijo kapsule, ki je predvsem
v šestdesetih letih 20. stoletja redefinirala koncept osnovnega gradnika arhitekture - odtlej je
ta lahko tudi enofunkcijska ali bivalna minimalna
enota imenovana kapsula. Tipologija kapsule se
manifestira v raznovrstnih oblikah in izvedbah. Predstavljena je
razvojno v kontinuiteti
modernega gibanja, skozi njegovo revizionistično kritiko, s pionirskimi
primeri ter s primeri in
odvodi iz neposredne
sodobnosti. Skozi diskurz o eksistenčnem
minimumu, funkciona-
01/04/2015 13:15:42
ZBIRKE Založbe ZRC
lizmu, tehnoloških, utopičnih, ekstremnih, mobilnih, samozadostnih, potrošljivih in pop sproščenih
zasnovah bivališč in bivalne opreme se zrcalijo
potrebe spreminjajočih se družbenih razmer ter
zahteve po omogočanju novih življenjskih slogov
za osebno ali družbeno preobrazbo. Zapuščina
univerzalističnega tehnokratizma, ad-hoc izraz
kontrakulture, avantgardni nagovor druge strojne
dobe skozi etiko in estetiko, eksistencializem, pop,
novi brutalizem, architecture autre in regionalni
metabolični futurizem, pa tipologijo kapsule opredeljujejo tudi kot arhitekturo odpora s potencialom za iskanje druge arhitekture v sodobnosti.
Teoretska praksa arhitekture
2015, mehka vezava, 14 × 20 cm, 364 str.
ISBN 978-961-254-751-6 | Cena: 19 €
Petra Čeferin (ur.)
Tektonika v arhitekturi
Frampton - Semper - Bötticher
Skupno stališče v knjigi zbranih treh besedil je,
da je arhitektura veščina v starogrškem pomenu
besede poiesis, izdelovanja, in sicer izdelovanja
materialnih objektov. To veščino opredeljujejo
s terminom tektonika. Osrednje besedilo knjige je esej arhitekturnega teoretika Kennetha
Framptona, s katerim odgovarja na problem, da
KATALOG_pomlad15_02.indd 27
se danes zapira možnost
za delovanje arhitekture kot kreativne miselne
prakse. Njegova teza je,
da moramo, če nočemo
privoliti v to, da postane
arhitektura le velikanska
tržna dobrina, vztrajati
pri tem, kar je specifično
arhitekturni način izdelovanja objektov. To pa
je po Framptonu konstruiranje in sicer tektonsko konstruiranje. Ohranitev arhitekture zahteva danes vrnitev k tektoniki. Vrnitev k tektoniki
pa je poudarek materialnega temelja arhitekture.
Frampton se pri zarisu te teze opira na delo Karla
Bötticherja in Gottfrieda Semperja, dveh nemških
arhitektov iz 19. stoletja, ki veljata za utemeljitelja
pojma tektonike v modernem pomenu besede. V
knjigi so objavljeni odlomki iz njunih študij: predgovor in del uvoda v Bötticherjevo temeljno delo
Tektonika Grkov in V. poglavje slavne Semperjeve
študije Štirje elementi arhitekture.
Teoretska praksa arhitekture
2014, mehka vezava, 14 × 20 cm, 132 str.
ISBN 978-961-254-699-1 | Cena: 18 €
27
Jezikovno svetovanje
Spletno mesto z naslovom Jezikovno svetovanje
je zasnovano kot rastoča spletna publikacija, ki
je ne le svetovalnica za jezikovne težave uporabnikov slovenščine, temveč prek indeksa ključnih
besed in jezikoslovnih področij, na katera ta
sodijo, tudi urejena zbirka jezikovnih vprašanj.
S spletiščem Inštitut za slovenski jezik nadaljuje
več kot 100-letno tradicijo jezikovnega svetovanja na Slovenskem, ki je z razmahom interneta dobilo nove razsežnosti. Uporabnik lahko
vprašanje zastavi anonimno, ne da bi razkril svoj
e-naslov, sodelavci inštituta pa nanj odgovorijo
in odgovor objavijo na spletu. Vprašanja so največkrat povezana s pravopisom in slovnico, precej pa je tudi odgovorov na dileme, ki jih poraja
jezikovni razvoj. Vsebinska analiza posameznih
vprašanj ponuja relevantno zbirko podatkov, ki
so potrebni za koncipiranje novih priročnikov,
prilagojenih izrecno izraženim potrebam jezikovnih uporabnikov.
http://isjfr.zrc-sazu.si/svetovalnica
01/04/2015 13:15:42
Samostojne izdaje
28
SAMOSTOJNE IZDAJE
Saša Poljak Istenič (ur.)
Kulturna dediščina med
Alpami in Krasom
Vodnik po zbirkah
L'eredità
culturale fra
Alpi e Carso
Guida alle collezioni
Knjiga je namenjena
popotnikom po Kanalski dolini, Ratečah v
Gornjesavski dolini
in Belopeški ravnini,
Reziji, Terski in Karnajski dolini, Kobariškem,
Nadiških dolinah, Liškem, Kambreškem in dolini
Idrije, po Kanalskem in Goriških brdih, ki jih zanimajo etnološke, zgodovinske in druge značilnosti
slovenskega in italijanskega območja med Alpami
in Krasom, hkrati pa bi si radi ogledali, kako svojo
dediščino razumejo domačini, društva, občine in
muzeji. V njem je namreč predstavljenih 33 zbirk
predmetov, med katerimi so zbirke razglednic in
podobic, obrtniške zbirke (mizarstvo, kovaštvo,
brusaštvo), tematske zbirke (oblačila, pustni liki,
likalniki, grablje), splošne zbirke predmetov, ki
pričajo o načinu življenja na določenem območju,
in zbirke ostankov prve svetovne vojne. Večino si
je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru in
prek spleta (http://zborzbirk.zrc-sazu.si). Vodnik
je nastal v okviru projekta ZBORZBIRK, ki je bil
KATALOG_pomlad15_02.indd 28
sofinanciran v Programu čezmejnega sodelovanja
Slovenija-Italija 2007–2013.
Izdajatelj: Inštitut za slovensko narodopisje
2015, mehka vezava, 19 × 22 cm, 173 str.
ISBN 978-961-254-781-3 | ni v prodaji
Mojca Ravnik
»Na žegen!«
Žegnanje in drugi prazniki z rekruti
v Ukvah v Kanalski dolini
Venite alla sagra!
La sagra e altre feste con i coscritti nel
paese di Ugovizza nella Val Canale
Knjiga govori o žegnanju in božično-novoletnih
šegah v Ukvah, v katerih imajo nosilno vlogo rekruti, osemnajstletni fantje, skupaj z dekliškimi vrstnicami. Največ pozornosti
namenja žegnanju, ki ga
praznujejo na sv. Jakoba, 25. julija, oziroma na
bližnjo nedeljo. Po predstavitvi Kanalske doline
in Ukev avtorica prikaže priprave na žegnanje,
praznične jedi in oblačilni videz in zabavne prireditve v dneh pred žegnanjem, ki so jih prazniku
dodali v novejšem času.
Na žegnanju pa spremlja
dogajanje, ki ga vodijo rekruti z vrstnicami, od
jutranje maše do večernega plesa, s petjem in
muziko. Žegnanje predstavi kot praznik skupno-
sti, sorodstva in sosedstva. Osemnajstletniki na
njem doživijo zrelost svoje generacije. Ukve so
vas pevcev, na žegnanju pride do izraza bogato izročilo ljudskega, cerkvenega in zborovskega
petja. Rekruti postavljajo tudi božično drevo in
koledujejo ob spremljavi pevcev in vrstnic. Lepo
petje, muzika, sodelovanje vaščanov vseh starosti in zavzetost mladine so največje značilnosti
žegnanja in božično-novoletnih šeg v Ukvah. Za
primerjavo je nekaj strani namenjenih tudi žegnanju v bližnjih Žabnicah.
Izdajatelj: Inštitut za slovensko narodopisje
2015, mehka vezava, 16,8 × 24 cm, 127 str. (ilustrirano)
ISBN 978-961-254-768-4 | Cena: 17 €
Miha Peče, Nadja Valentinčič Furlan, Monika
Kropej Telban (ur.)
posamezni prispevki Evgeny V. Aleksandrov, Paolo
Chiozzi, Beate Engelbrecht, Vanja Huzjan, Vesna Mia
Ipavec, Allison Jablonko, Elizabeta Koneska, Naško
Križnar, Sarah Lunaček, Renato Morelli, Miha Peče,
Martina Piko-Rustia, Dragana Radojičić, Jay Ruby,
Marko Smole, Nadja Valentinčič Furlan, Nena Židov
Vizualna antropologija
Osebne izkušnje in institucionalni vidiki
Visual Anthropology
Personal Experiences and Institutional Aspects
Področje vizualne antropologije in etnografije je
že pred časom prešlo fazo formiranja, in mnogi
akterji, ki so spremljali in soustvarjali zgodovino,
se danes ozirajo nazaj na svoje delo, ga ponovno presojajo, sistematizirajo, pa tudi iščejo nova
vprašanja ali teme za raziskave, ki bi zaokrožile in
01/04/2015 13:15:43
Samostojne izdaje
dopolnile njihov opus. V
ta prostor se umešča tudi
pričujoča knjiga, v kateri
so objavljeni prispevki 16.
domačih in tujih antropologov oz. etnologov.
Nekateri med njimi iščejo širši, oddaljeni pogled
na svoje dolgoletno delo
in udejstvovanja, drugi
obravnavajo posamezne,
ožje teme ali vprašanja,
na primer o izobraževalnih modelih in pristopih, o terenskih izkušnjah in
metodah, definiciji etnografskega filma in uporabi
vizualnega v muzeologiji, ob raziskavah in prezentiranju kulturne dediščine. Knjiga je hkrati
tudi poklon Našku Križnarju, spiritusu movensu
slovenske vizualne etnografije, ki že več desetletij deluje in ustvarja na področju, skrbi za njegov
razvoj in afirmacijo doma in v tujini.
Izdajatelj: Inštitut za slovensko narodopisje
2015, trda vezava, 16,5 × 24 cm, 363 str.
ISBN 978-961-254-774-5 | Cena: 29 €
Jernej Mlekuž (ur.)
posamezni prispevki Jernej Mlekuž, Mojca Kovačič,
Dimitrij Mlekuž, Damir Josipovič
Venček domačih
Predmeti, Slovencem sveti
Zasoljeno z besedami Benedicta Andersona, pripadnost kranjske klobase, vaške situle, harmonike in gibanice slovenskemu narodu »nosi avro
usodne določenosti«, popoprano z Raymondom
KATALOG_pomlad15_02.indd 29
Williamsom, se s kranjsko klobaso, z vaško
situlo, s harmoniko in
z gibanico reproducira
struktura narodnega
občutenja, in servirano
s Karlom Marxom, te
velike gospe slovenskega naroda ležijo kakor
mora na možganih živih
Slovencev.
Izdajatelj:
Inštitut za izseljenstvo in migracije
2015, mehka vezava, 15 × 21 cm, 192 str.
ISBN 978-961-254-771-4 | Cena: 16 €
29
prvič objavljeno v celoviti in sistematični obliki. S prenosom sodobnih znanstvenih dosežkov
na slovensko raziskovalno področje, spremnimi
študijami in komentarji ter aplikacijo mednarodnega klasifikacijskega sistema pri razvrščanju
gradiva delo olajšuje nadaljnji razvoj vede, hkrati
pa vključuje slovensko pripovedno izročilo v širši
mednarodni kontekst. Posameznim tipom pravljic
so dodani primeri pravljic, kar približuje knjigo
tudi širši javnosti.
Izdajatelj: Inštitut za slovensko narodopisje
2015, trda vezava, 16,5 × 24 cm, 461 str.
ISBN 978-961-254-770-7 | Cena: 29 €
Monika Kropej Telban
Mojca Zajc
umetnostnozgodovinski opisi cerkva Simona
Kermavnar
Tipni indeks slovenskih pravljic
Jurčičeva pot
Živalske pravljice in basni
Knjiga je prva iz obsežnega opusa sistemizacije slovenskih ljudskih pravljic po vzoru zadnje
dopolnjene izdaje Mednarodnega tipnega indeksa
pravljic (H.-J. Uther, The
Types of International
Folktales 2004). Zaobjema slovenske živalske
pravljice in basni, ki so
uvrščene med prvih 299
številk mednarodnega
klasifikacijskega sistema. Prinaša doslej težko dostopno in arhaično
mednarodno primerljivo gradivo, ki je tukaj
Vsako leto se v soboto okoli 4. marca v Višnji Gori
na Dolenjskem zberejo številni popotniki, ki se
odpravijo na priljubljeni pohod po tako imenovani
Jurčičevi poti. Dogodek proslavlja rojstni dan slovenskega pisatelja Josipa Jurčiča (1844–1881),
pot pa pohodnike vodi
iz Višnje Gore do Muljave in z Muljave do Krke.
Udeleženci pohoda
odkrivajo posamezne
kraje in spomenike, o
katerih je Jurčič pisal v
svojih številnih, tudi najbolj priljubljenih delih.
V strokovni monografi-
01/04/2015 13:15:45
Samostojne izdaje
30
ji avtorice Mojce Zajc so predstavljeni nastanek,
razvoj in organizacija poti ter kraji in spomeniki,
ki se zvrstijo na Jurčičevi poti. Opisi cerkva, ki jih
je prispevala Simona Kermavnar, odkrivajo bogastvo umetnostnozgodovinske dediščine. Posebna pozornost je namenjena pomenu Jurčičevega
literarnega in političnega delovanja za zgodovino
slovenskega naroda, rdečo nit pa sestavljajo opozorila na literarna dela, v katerih je opisoval rojstno
Muljavo z okolico in tamkajšnje prebivalce. Slikovno bogato opremljena knjiga bralca prijazno vabi
v »Krjavljevo deželo« in ga nagovarja k (ponovnemu) branju ne le prvega slovenskega romana,
ampak tudi drugih Jurčičevih zgodb.
Izdajatelj: Umetnostnozgodovinski
inštitut Franceta Steleta
2015, mehka vezava, 15 × 21 cm, 72 str.
ISBN 978-961-254-772-1 | Cena: 10 €
Benjamin Štular, Seta Štuhec
3D Archeology
Early Medieval Earrings from Kranj
Namen pričujoče iKnjige je predstaviti trirazsežne
modele izbranih zgodnjesrednjeveških uhanov iz
najdišča Župna cerkev v
Kranju. iKnjiga je nastala
v okviru raziskav najdišča
Župna cerkev v Kranju,
kjer smo poleg običajnih
postopkov arheološkega
dokumentiranja uvedli
tudi trirazsežno dokumentiranje artefaktov.
Zaradi različnih omeji-
KATALOG_pomlad15_02.indd 30
tev smo trirazsežno dokumentiranje zaenkrat
omejili na izbrane uhane.
Izdajatelj: Inštitut za arheologijo
https://itunes.apple.com/si/book/3d-archaeology/
2015, internetna objava, iba
ISBN 978-961-254-773-8
Marjeta Šašel Kos
ilustracije Tamara Korošec
Izginjajoči nagrobnik in
druge zgodbe iz Emone
Zgodbe so nastale na osnovi rimskih spomenikov
z napisi, ki jih hranita Narodni muzej Slovenije in
Muzej in galerije mesta
Ljubljane. Rimski napisi
Emone in širše okolice
so namreč zelo zanimiv
vir podatkov o življenju v Emoni in nam na
neposreden način razkrivajo različne plati
vsakdanjika emonskih
prebivalcev.
Knjižica, ki je na voljo
tudi v angleščini (The
Disappearing Tombstone and Other Stories from Emona) v desetih
kratkih zgodbah oriše zanimive in nenavadne
usode nekaterih posameznikov, ki so resnično
živeli v Emoni ali na njenem podeželju, v enajsti pa
pojasni, zakaj so v antiki in še dolgo pozneje menili,
da so Emono zgradili Jazon in njegovi argonavti.
Izdajatelj: Inštitut za arheologijo
2015, mehka vezava, 16,5 × 22,5, 76 str.
ISBN 978-961-254-763-9 (slovenska), ISBN 978961-254-764-6 (angleška) | Cena: 12 €
2015, mehka vezava, 16,5 × 22,5, 76 str.
Maja Godina Golija (ur.)
posamezni prispevki Marija Klobčar, Irena Avsenik
Nabergoj, Mojca Horvat, Jelka Pšajd, Maja Godina
Golija, Rebeka Kunej, Mateja Huber, Marija
Kozar-Mukič, Ljudmila Bokal, Klaudija Sedar, Jani
Kozina, Ivanka Huber, Gleb Pilipenko, Franc Kuzmič,
Metka Lokar, Andraž Čarni, Nina Juvan, Daniela
Ribeiro, Julia Ellis-Burnet
Prekmurje
Podoba panonske pokrajine
Knjiga o Prekmurju je delo devetnajstih domačih in tujih avtoric in avtorjev, ki v svojih razpravah obravnavajo kulturne, socialne, zgodovinske
in naravne značilnosti te panonske pokrajine in
jih sklenejo v zanimivo zgodbo. Pokrajina, ki s
svojimi geografskimi in
kulturnimi posebnostmi navdušuje naključne
obiskovalce in turiste, je
predstavljena v vsej svoji
raznolikosti in povezanosti s širšim evropskim
kulturnim prostorom, ki
je močno zaznamoval
življenje, razmišljanje in
ustvarjanje tukajšnjih
ljudi. Avtorji v besedilih pojasnjujejo, zakaj
je prekmurska ljudska pesem tako drugačna od
pesmi iz drugih slovenskih pokrajin, zakaj ima Pre-
01/04/2015 13:15:47
Samostojne izdaje
kmurje toliko posebnosti v prehrani, praznovanjih
in obredih, katere so značilnosti prekmurščine in
njene javne rabe, kakšno je bilo življenje prekmurskih družin nekoč in kakšna so pričakovanja Prekmurcev danes, kako bogata zgodovina Prekmurja
zaznamuje sedanjost, katere so glavne posebnosti
vegetacije v Prekmurju? V knjigi objavljena besedila osvetlijo to panonsko pokrajino kot prehoden
in s sosednjimi kulturnimi območji močno povezan prostor, kar je pomembno sooblikovalo svojske prekmurske kulturne in naravne značilnosti.
Izdajatelj: Inštitut za slovensko narodopisje;
Raziskovalna postaja Petanjci
2015, trda vezava, 16,5 × 23,5 cm, 270 str.
ISBN 978-961-254-759-2 | Cena: 24 €
Oto Luthar, Martin Pogačar
Dežela senc [druga izdaja]
Spomin na izgon in izginotje judovske
skupnosti v Prekmurju
Dežela senc je berilo za uporabo pri pouku zgodovine v slovenskih osnovnih in tudi srednjih šolah.
V prvem delu so predstavljene zgodovinske
razmere, ki so vodile do
antisemitizma in holokavsta v Evropi, v drugem pa so podrobneje
predstavljene slovenske
razmere. Podrobneje je
opisana izkušnja preživele interniranke Erike
Fürst, posebna pozornost pa je namenjena
KATALOG_pomlad15_02.indd 31
izboru slikovnega gradiva, med katerim so tudi
odlomki iz dveh grafičnih novel: Maus Arta Speigelmana in Berlin (knjiga 1 in 2) Jasona Lutesa.
Prva, nedopolnjena izdaja je izšla leta 2012, tudi
v angleščini.
Izdajatelj: Inštitut za kulturne
in spominske študije
2015, mehka vezava, 15 × 20 cm, 76 str.
ISBN 978-961-254-758-5 | Cena: 2 €
Miriam Steiner Aviezer
ilustracije Vladimir Lakovič
Vojak z zlatimi gumbi
Leta 1935 rojena Miriam Steiner Aviezer je do svojega šestega leta živela idilično življenje. V lekarni
njenega očeta Bele Steinerja v Trebnjem se ljudje
niso srečevali samo zaradi zdravil, temveč tudi
zaradi radijskih in časopisnih novic, ki jih Bela Steiner še sveže posredoval svojim strankam. Aprila
1941 se je njihovo življenje čez noč spremenilo. V
skrbeh za mamo, ki je živela v Karlovcu, je mama
Zora s hčerko Miriam odpotovala na Hrvaško, kjer
so ju zajeli ustaši in ju
poslali v taborišče Nova
Gradiška. Od tam ju je
oče z velikimi težavami
spravil nazaj v Slovenijo, od koder so jih kmalu zatem Italijani izselili
v taborišče Ferramonti.
Po kapitulaciji Italije se je
družina umaknila v partizane in tam dočakala
osvoboditev. Po konča-
31
ni srednji šoli se je Miriam vpisala na Filozofsko
fakulteto Univerze v Ljubljani, približno v istem
času pa je začela nastajati tudi pripoved male Bibe.
Roman Vojak z zlatimi gumbi je prvič izšel leta
1964 v zbirki Pota mladih, v naslednjih tridesetih
letih pa je bil preveden v srbohrvaščino, angleščino in hebrejščino. Vmes se je Miriam preselila v
Izrael, kjer si je s pisateljem Šmuelom Aviezerjem
v Tel Avivu ustvarila družino.
Izdajatelj: Inštitut za kulturne
in spominske študije
2015, trda vezava, 12 × 18 cm, 112 str.
ISBN 978-961-254-756-1 | Cena: 12 €
Andrej Gogala
Čebele Slovenije
V knjigi so predstavljeni taksonomija in sistematika čebel (Anthophila) in njihova biologija:
zbiranje in prenašanje hrane, vedenje izbirčnih
čebel, ki so vezane na določene hranilne rastline,
načini gnezdenja, kukavičje čebele, ki odlagajo
jajčeca v gnezda drugih
vrst, vedenje in prilagoditve samcev. V poglavju o
raznovrstnosti divjih čebel
so opisane spremembe v
slovenski favni. Po avtorjevem mnenju so predvsem
posledica sprememb podnebja in izjemnih vremenskih razmer. Večji del knjige obravnava družbeno
življenje čebel, predvsem
prvotnejše socialne oblike,
01/04/2015 13:15:50
Samostojne izdaje
32
ki nam olajšujejo razumevanje razvoja družbenih
skupnosti. V poglavju Poti in stranpoti evolucije
avtor opisuje dolgoročno prednost vrst z družbenimi ali simbiontskimi povezavami pred vrstami,
pri katerih se zaradi prevlade najmočnejših in
največjih osebkov v medsebojnem boju povečuje velikost osebkov in zmanjšuje njihovo število.
Nadaljuje ga poglavje o različnih oblikah družbenih skupnosti, s primeri pri čebelah. V zadnjem
poglavju so predstavljene družine in rodovi čebel,
ki živijo v Sloveniji. Velika vrednost knjige je tudi
154 izvirnih fotografij različnih vrst čebel, ki ponazarjajo njihovo vedenje v naravi.
Izdajatelj: Biološki inštitut Jovana Hadžija
2014, mehka vezava, 11,8 × 19,4 cm, 180 str.
ISBN 978-961-254-753-0 | Cena: 18 €
Jasna Fakin Bajec, Oto Luthar (ur.)
Kras in Brkini
Za radovedneže in ljubitelje
Knjiga o Krasu in Brkinih je nastala v zbirki kratkih predstavitev naravne in kulturne dediščine
slovenskih pokrajin in se tako pridružila knjigi o
Prekmurju. Predstavljena gesla razgrinjajo poleg
naravnih in kulturnih zanimivosti tudi drobne
detajle življenja ljudi, ki se navadno v obsežnejših
monografijah izgubijo, pa vendar odstirajo bistveno bolj zanimive zgodbe in velikokrat kažejo zmotne ali celo izmišljene predstave o tamkajšnjem
življenju. Čeprav sta Kras in Brkini mnogokrat v
očeh gostov, pa naj gre za domače obiskovalce
ali tuje turiste, označeni kot očarljivi, avtentični,
zanimivi, celo skrivnostni pokrajini, pogled od
blizu razkriva nekoliko drugačno podobo. Kot del
KATALOG_pomlad15_02.indd 32
Primorske sta bili od nekdaj tesno upravno, kulturno in naravno povezani, kar
simbolizira že reka Reka,
pa vendar tudi zelo edinstveni, kar se kaže v prvinah stavbarstva, narečja in
načina obdelovanja zemlje.
Namen knjige je bralce in
popotnike opozoriti na
morda preveč romantizirano podobo o pokrajinah
ter jih privabiti na nekoliko
nepoznane predele, ki kažejo bogato kulturno in
naravno pestrost slovenskih pokrajin.
Izdajatelj: Inštitut za kulturne
in spominske študije
2014, mehka vezava, 11 × 18 cm, 286 str.
ISBN 978-961-254-737-0 | Cena: 15 €
Lilijana Šprah, Barbara Dolenc
Priročnik za obvladovanje
psihosocialnih tveganj in absentizma
s pomočjo orodja OPSA
Priročnik je sestavni del novega, prosto dostopnega orodja za obvladovanje psihosocialnih tveganj
in zdravstvenega absentizma (orodje OPSA), ki
vključuje še vprašalnik in excelovo datoteko za
vnašanje in vrednotenje podatkov iz vprašalnika.
Priročnik je poleg tega, da seznanja uporabnike
s problematiko psihosocialnih obremenitev, ki
jih doživljajo zaposleni tako v svojem delovnem
okolju kot izven njega, tudi uporaben pripomoček pri oblikovanju različnih preventivno promo-
cijskih ukrepov, usmerjenih v izboljševanje zdravja zaposlenih in njihovega
počutja v delovnem okolju. Osnovan je na interaktivnih poglavjih in vključuje tudi povezave do
uporabnih spletnih strani iz področja promocije
zdravja, ki olajšajo strokovnjakom za zdravje in
varnost pri delu pripravo
ustreznih ukrepov ter z njimi povezanih dejavnosti, kot jih narekujejo sodobne smernice na področju obvladovanja psihosocialnih tveganj. Posebno
poglavje priročnika je namenjeno navodilom za
delo z excelovo datoteko orodja OPSA, s pomočjo
katere se izdela ocena psihosocialnih obremenitev
zaposlenih in tveganja za razvoj prekomernega
stresa, absentizma, prezentizma, fluktuacije ter
izpostavljenosti nasilju na delovnem mestu.
Izdajatelj: Družbenomedicinski inštitut
Domača stran: http://dmi.zrc-sazu.si/sl/strani/stres-na-delovnem-mestu
2014, internetna objava, pdf, 89 str.
ISBN 978-961-254-745-5
Primož Trubar
uredil in spremno študijo napisal Kozma Ahačič;
kritični prevod Vinko Ošlak, Kozma Ahačič; priprava
diplomatičnega prepisa Kozma Ahačič, Aleksander
Erniša
Cerkveni red (1564)
Znanstvenokritična izdaja dela Cerkovna
01/04/2015 13:15:50
Samostojne izdaje
ordninga z znotrajjezikovnim prevodom
v sodobni slovenski knjižni jezik
Cerkveni red (Cerkovna ordninga) je eno od kulturno najpomembnejših del slovenskega protestantskega pisca Primoža Trubarja. Najprej zato,
ker gre v njem za Trubarjevo vizijo pravne, organizacijske in duhovne ureditve slovenske cerkve,
obenem pa zato, ker predstavlja prvo v slovenščini
napisano delo, ki je namenjeno zgolj izobraženemu elitnemu bralcu in ki tudi praktično vzpostavlja slovenščino kot jezik
vseh cerkvenih obredov.
Izdaja na prvem mestu
prinaša diplomatični prepis Trubarjevega besedila. Napake v izvirniku
so ustrezno ozna­čene v
opombah. Abreviature
so razvezane, izvirni zapis
pa je pojasnjen v opombi. V oglatih oklepajih so
navedene oznake strani.
Diplomatičnemu prepisu
sledi znotrajjezikovni prevod slovenskega besedila v sodobno knjižno slovenščino. Tujke, ki jih je
tem v delu veliko, so postavljene ležeče, kar bralca opozarja na to, da gre za Trubarjevo zavestno
rabo tuje besede, s katero viša raven svojega jezika
v očeh tedanjega bralca. Prevod skuša Trubarja v
čim večji meri približati sodobnemu kritičnemu
in splošnemu bralcu. Ohranjene so vse retorične
značilnosti Trubarjevega jezika, vendar pa ne za
vsako ceno.
Izdajatelj: Inštitut za slovenski jezik Frana
Ramovša, soizdajatelj Združenje Trubarjev forum
KATALOG_pomlad15_02.indd 33
2014, trda vezava – platno, ščitni ovitek, 14 × 21 cm, 560 str.
ISBN 978-961-254-721-9 | Cena: 39 €
Marjan Dolgan, Jerneja Fridl, Manca Volk
Literarni atlas Ljubljane
Zgode in nezgode 94 slovenskih
književnikov v Ljubljani
To je prvi atlas takšne vrste v Sloveniji. V njem
so najprej v člankih opisana obdobja, ki so jih
izbrani slovenski književniki od protestantizma do
sodobnosti preživeli v Ljubljani. Pokaže se paleta
nasprotujočih si literarnih in nazorskih usmeritev
ter burno družbeno dogajanje v slovenski prestolnici. Številčne oznake krajev, ki so omenjeni
v člankih (avtor besedila je Marjan Dolgan), pa
bralcu omogočajo, da
na priloženih zemljevidih Ljubljane (avtorici
Jerneja Fridl in Manca
Volk) najde kraje, kjer
so književniki prebivali,
se šolali, delali, umirali
in kjer so jih pokopali.
Ne manjkajo niti lokali,
v katerih so se zabavali,
niti zapori, v katere so jih tlačili oblastniki. Navedeni so tudi mnogi kraji ljubezenskih romanc in
polomov, javnih škandalov, družabnih spektaklov; omenjena so skrivnostna izginotja. Ljubljana kot prizorišče fars, dram, tragedij, kriminalk in
grozljivk, ki so jih doživljali slovenski književniki.
Obsežna knjiga je informativna, poučna, zabavna
in srhljiva. Vsebuje veliko podatkov, ki doslej še
33
niso bili nikjer objavljeni. Bralcem omogoča vpogled v tiste plasti slovenske književnosti, ki jih šole
iz različnih razlogov zanemarjajo ali zamolčujejo.
Izdajatelj: Inštitut za slovensko
literaturo in literarne vede
Domača stran: http://pslk.zrc-sazu.si/
2014, trda vezava, 21 × 29,7 cm, 296 str.
ISBN 978-961-254-711-0 | Cena: 44 €
Ansambel musica
cubicularis
Harmonia
Concertans
2-3/2012-2013
Stara glasba na
Novem trgu
Zgoščenka predstavlja izbor posnetkov
druge in tretje sezone (2012 in 2013) cikla koncertov stare glasbe na ustreznih zgodovinskih glasbilih, ki ga v Atriju ZRC prirejata zavod Harmonia
Antiqua Labacensis in ZRC SAZU v sodelovanju
z Radiem Slovenija. Predstavljenih je več skladb,
povezanih s Slovenijo, ki doslej niso bile dosegljive
na nosilcih zvoka, in so bile izvedene iz posebej
pripravljenih edicij: dialog Carla Grossija iz arhiva
koprske stolnice, kantato neznanega skladatelja
iz 18. stoletja iz arhiva grofov Attems iz Slovenske Bistrice, zgodnjo različico godalnega kvarteta Stanka Premrla. Prvič sta posneti tudi skladbi
Marca Uccellinija in Bedřicha Smetane (v transkripciji Josefa Löwa).
Izdajatelj: Muzikološki inštitut,
01/04/2015 13:15:54
Samostojne izdaje
34
soizdajatelj Harmonia Antiqua
Labacensis;Program ARS Radia Slovenije
2014, CD-plošča | ni v prodaji
Milko Matičetov, Roberto Dapit
spremno besedilo, izbor zvočnega gradiva in prevod
Roberto Dapit, Monika Kropej
Fiabe resiane
Dall'archivio dell'Istituto di etnologia
slovena ZRC SAZU e dalla raccolta
privata di Roberto Dapit
Rezijanske pravljice
Iz arhiva Inštituta za slovensko narodopisje
ZRC SAZU in privatne zbirke Roberta Dapita
Pravice po rozjanskin
Predstavljenih je sedem rezijanskih pravljic: na
zgoščenki v govorjeni besedi po magnetofonskih
posnetkih akademika Milka Matičetovega, v knjigi pa v slovenskem in italijanskem prevodu. Eno
izmed pravljic je nedavno
posnel Roberto Dapit v
Liščacih v Reziji (Italija),
in je vključena v ta izbor
zato, da bi pokazali, kako
ljudsko pripovedništvo v
Reziji še naprej živi. Pravljice, ki jih lahko poslušamo na tej zgoščenki, so
bile zbrane iz arhivskih
posnetkov in pripovedovane v vseh glavnih rezijanskih jezikovnih področjih oz. predstavljajo štiri različne govorne skupi-
KATALOG_pomlad15_02.indd 34
ne rezijanskega narečja območij Solbice, Osojan,
Bile in Njive.
Izdajatelj: Inštitut za slovensko narodopisje,
soizdajatelj Universitá degli Studi di Udine,
dipartimento di Lingue e Letterature Straniere
2014, CD-plošča, 65 min, 40 s
ISBN 978-961-254-689-2 (knjižica) | ni v prodaji
Janez Nared, Nika Razpotnik Visković (ur.)
Managing Cultural Heritage
Sites in Southeastern Europe
Knjiga Upravljanje območij s kulturno dediščino v Jugovzhodni Evropi, kot eden od rezultatov projekta CHERPLAN, naslavlja ključna vprašanja upravljanja območij s kulturno
dediščino. Predstavlja
osnovni okvir, ki sta ga
na tem področju izoblikovala Unesco in ICOMOS, ter usmeritve za
dvajset različnih izzivov
upravljanja, kjer vsakega
pospremimo z uvodom,
priporočili in primeri
dobrih praks. Knjiga tako zagotavlja praktične
informacije za uveljavljanje okoljskega planiranja
na območjih s kulturno dediščino v Jugovzhodni
Evropi, pri čemer je bil del pripravljen znotraj pilotnih območij, del priporočil pa smo prevzeli od
drugje. V obeh primerih predstavljajo priporočila
in dobre prakse preverjena lokalna znanja, saj so
jih v opisanih primerih uspešno uporabili.
Izdajatelj: Geografski inštitut Antona Melika
2014, mehka vezava, 16,5 × 23,5 cm, 128 str.
ISBN 978-961-254-707-3 | ni v prodaji
Benjamin Štular
Srednjeveška Ljubljana
Arheološke raziskave
Poznavanje srednjeveške Ljubljane temelji predvsem na podatkih iz zgodovinskih virov; v zadnjih
mesecih leta 2009 pa je prišlo do zanimivih arheoloških odkritij in čas je, da si ponovno ogledamo
srednjeveško Ljubljano in že znano oplemenitimo
z novimi spoznanji. V tej strokovni knjigi je srednjeveška Ljubljana predstavljena kronološko v štirih
poglavjih: Ribiči, splavarji ter kmetovalci v 10. in 11.
stoletju, Trg v 12. stoletju, Ljubljana postane mesto,
Tri mesta v enem. Sledi predstavitev srednjeveške
preteklosti na lokaciji današnje Mačkove ulice in
na koncu še predstavitev arheoloških izkopavanj
z bogatim slikovnim gradivom.
Izdajatelj: Inštitut za arheologijo
2014, internetna objava, iba
ISBN 978-961-254-698-4
https://itunes.apple.com/us/book/srednjeveska-ljubljana/
Boris Golec
Primož Trubar
Prispevki k življenjepisu
Zgodovinar Boris Golec je v zadnjih letih z odkritjem novih primarnih virov ter z reinterpretacijo
že znanih dvignil na plan celo vrsto novih temeljnih podatkov o očetu slovenske knjige: kdaj in kje
je bil Trubar rojen, kdaj in zakaj je svoj priimek
01/04/2015 13:15:55
Samostojne izdaje
spremenil iz Malnar v Trubar, kje se je lahko v
otroštvu šolal in mnoge s tem povezane podrobnosti. Monografija združuje Golčeve dosedanje
študije o Trubarju v pet poglavij. Prvo obravnava
njegove osnovne biografske podatke, dopolnjene
in popravljene v luči novih ugotovitev, ki so jih
omogočili dolgo nedostopni in neznani viri. Tudi
ostala štiri poglavja so v znatni meri zasnovana na
prezrtih in še neznanih podatkih iz virov. Obravnavajo izvor, zapisovanje in etimologijo Trubarjevega priimka, njegovo zgodnje šolanje, sodobna
pričevanja o njegovem življenju in delu, preden
je postal protestantski duhovnik, ter meščansko
komponento v Trubarjevem sorodstvu in njeno
vlogo v njegovem življenju.
Izdajatelj: Inštitut za slovensko literaturo
in literarne vede, soizdajatelj Odsek za
tehnologijo znanja Inštitut Jožef Stefan
2014, internetna objava, html
ISBN 978-961-254-706-6
http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:ptz/VIEW/
Miha Pavšek (ur.)
posamezni prispevki Janez Markošek, Jaka Ortar,
Miha Pavšek, Aleš Poredoš, Manca Volk Bahun,
Klemen Volontar
Snežna sezona 2012/2013 v Sloveniji
Slovenija je tudi med tistimi državami, ki jih ogrožajo snežni plazovi. V povprečju povzročijo plazovi
1–2 žrtvi na snežno sezono, večinoma v vzpetih
pokrajinah, zlasti visokogorskih. Če so bili nekdaj med žrtvami domačini, pa so v zadnjih desetletjih med njimi predvsem obiskovalci gora. Za
preprečevanje lavinskih nesreč je zato izjemnega
KATALOG_pomlad15_02.indd 35
pomena preventiva,
katere sestavni del sta
tudi pregled vsakokratne sezone. Ker pri nas
ni lavinske službe, katere vsakoletna temeljna
naloga je tudi priprava takšnega poročila,
smo se za to odločili v
okviru projekta NH-WF/Naravne nesreče brez meja. Tu smo
med letoma 2012–14
med drugim pripravljali in objavljali tudi poskusni krajevni lavinski bilten za Srednje Karavanke.
Ob tem smo spoznali, kako pomembno je sodelovanje deležnikov, ki se ukvarjajo s problematiko
varstva in zaščite pred snežnimi plazovi. Publikacija predstavlja prvi celoviti pregled snežne sezone
- od sezonskega pregleda vremena, prek splošnih
značilnosti snežne sezone in lavinskih dogodkov
ter metodološko poenotene analize vseh usodnih
nesreč. Na koncu smo dodali še razmišljanje lavinskega praktika po sezoni 2012/13 in kratko predstavitev projekta NH-WF.
Izdajatelj: Geografski inštitut Antona Melika
2014, internetna objava, pdf, 59 str.
ISBN 978-961-254-696-0
http://zalozba.zrc-sazu.si/p/G01
Benjamin Štular
On the Fringes of Empire
Archaeology of the Medieval Castle Stein on
Southern Border of the Holy Roman Empire
35
Interaktivna knjiga On the Fringes of Empire je
ponovna izdaja knjige Mali grad. Visokosrednjeveški grad v Kamniku / High Medieval Castle in
Kamnik iz leta 2009. Namen interaktivne izdaje
je dvojen. Prvi je zagotoviti dostopnost knjige tudi
v prihodnosti in drugi, morda še pomembnejši,
doseči nove bralce. Knjiga je namenjena predvsem
študentom srednjega veka na univerzitetni ravni
po vsem svetu. Sicer gre za arheološko znanstveno monografijo, ki pa je napisana tako, da bralec
za razumevanje ne potrebuje arheološkega predznanja. Interaktivno izdajo smo izboljšali tako, da
smo 28 črno-belih slikovnih prilog nadomestili z
barvnimi in dodali 13 novih slikovnih prilog ter
interaktivno sliko.
Izdajatelj: Inštitut za arheologijo
2014, internetna objava, iba
ISBN 978-961-254-697-7 | Cena: 4,64 €
https://itunes.apple.com/us/book/on-the-fringes-of-empire/
Janja Žitnik Serafin (ur.)
posamezni prispevki Marjan Drnovšek, Damir
Josipovič, Aleksej Kalc, Marko Klavora, Metka Lokar,
Urška Strle, Janja Žitnik Serafin
Priseljevanje in društveno
delovanje Slovencev v drugih
delih jugoslovanskega prostora
Zgodovinski oris in sedanjost
Tematika priseljevanja Slovencev v prostor nekdanje Jugoslavije in delovanja kulturnih društev,
ki so jih ustanavljali tamkajšnji Slovenci v različnih
obdobjih novejše zgodovine, je šele po razpadu
skupne države postala zanimivejša za obširnejšo
obravnavo raziskovalcev s področja mednarodnih
01/04/2015 13:15:55
Samostojne izdaje
36
migracij. Dotlej je bila ta tematika v primerjavi
z raziskavami slovenskega izseljenstva v drugih
delih sveta dolgo časa zapostavljena. Knjiga je
razdeljena v tri kronološko zasnovane dele: Zgodovinski oris, Med preteklostjo in sedanjostjo ter
Pregled aktualnega stanja; vsi trije deli v kar največji meri upoštevajo tudi
dosedanje raziskovalne
rezultate drugih avtorjev. Podatki in raziskovalna spoznanja preteklih
raziskav pa so v tej knjigi korigirani, nadgrajeni
in dopolnjeni z rezultati
obsežne raziskave arhivskih in statističnih virov
ter kompleksne terenske
raziskave (slednja med
drugim vključuje anketo, polstrukturirane
intervjuje, strokovne ter informativno-strateške
posvete, neformalne pogovore in opazovanje z
udeležbo), ki so jo avtorji pričujoče knjige opravili
v okviru dveh sočasno potekajočih raziskovalnih
projektov.
Izdajatelj: Inštitut za izseljenstvo in migracije
2014, mehka vezava, 15 × 21 cm, 264 str.
ISBN 978-961-254-688-5 | Cena: 15 €
Darja Mihelič (ur.)
posamezni prispevki Matjaž Bizjak, Neven Borak,
Ernst Bruckmüller, Boris Golec, Stane Granda, Eva
Holz, Dušan Kos, Miha Kosi, Žarko Lazarević,
Aleksander Lorenčič, Luigi Lorenzetti, Darja Mihelič,
Luca Mocarelli, Aleksander Panjek, Hrvoje Petrić,
KATALOG_pomlad15_02.indd 36
Miha Preinfalk, Jože Prinčič, Hrvoje Ratkajec, Miha
Seručnik, Žiga Zwitter, Aleksander Žižek
Vizija raziskav slovenske
gospodarske in družbene zgodovine
Monografija obravnava problematiko v sodobnem
slovenskem zgodovinopisju deficitarno zastopanih raziskav gospodarske in družbene zgodovine.
Posveča se tudi retrospektivi sistematičnih raziskav z ekonomsko-socialno problematiko. Te so
sledile smernicam, ki jih je sredi prejšnjega stoletja začrtala SAZU v sklopu programa Naravna in
kulturna dediščina. Leta 1970 in 1980 sta kot plod
prizadevanj številnih avtorjev izšla obsežna zvezka o agrarni zgodovini Slovencev, nato pa je delo
na programu zaradi različnih razlogov zastalo.
Po več kot treh desetletjih zastojev in razpršenega raziskovanja gospodarske in družbene zgodovine, ki v slovenskem
zgodovinopisju predstavlja nesporni desiderat
celostne obravnave, v
katero bi morali vpeti širšo institucionalno
in ljubiteljsko zgodovinarsko javnost, skuša
monografija prebroditi
ta manjko in nakazati
možnosti nadaljnjega
dela. Med avtorji monografije (skupaj jih je 21) so
ob slovenskih tudi izvedenci iz drugih okolij (Avstrije, Hrvaške, Italije in
Švice), kjer imajo raziskave gospodarske in družbene zgodovine elitno mesto v zgodovinopisju.
Izdajatelj: Zgodovinski inštitut Milka Kosa
2014, trda vezava, 17 × 23,5 cm, 388 str.
ISBN 978-961-254-678-6 | Cena: 29 €
Jurij Fikfak, Tatiana Bajuk Senčar, Dan Podjed
(ur.)
posamezni prispevki Tatiana Bajuk Senčar, Mateja
Habinc, Vito Hazler, Tibor Komar, Miha Kozorog,
Špela Ledinek Lozej, Peter Simonič, Saša Poljak
Istenič, Katriina Siivonen, Goran Šantek, Barbara
Turk Niskač
Triglavski narodni park
Akterji, dediščine
V knjigi več avtorjev obravnava nekatera najbolj
pomembna vprašanja problematike edinega slovenskega narodnega parka. Tatiana Bajuk Senčar
analizira uvajanje načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka (TNP); Vito Hazler načenja
vprašanja varovanja kulturne dediščine; Špela
Ledinek Lozej razpravlja o planšarstvu
in kulturni dediščini
v parku; v razpravi o
Trenti je Peter Simonič zarisal historiat
nekaterih delov TNP.
Vprašanje vloge dediščine v turistični prireditvi ter razmerja
med organizatorjem
in skupnostjo v Bohinju tematizira Mateja
Habinc; Miha Kozorog in Saša Poljak Istenič analizirata vloge in stra-
01/04/2015 13:15:56
Samostojne izdaje
tegije aktivnih športnikov pri oblikovanju načrta upravljanja; Barbara Turk Niskač razpravlja o
pogledih mladih na dediščino, kot se kažejo v
fotografijah, ki so jih posneli. Objavljeni sta še
dve besedili, ki sta plod mednarodnega sodelovanja: O nacionalnem parku Mljet in njegovi
endogamni strukturi sta pisala Goran Šantek in
Tibor Komar, o nacionalnem parku na Finskem
pa Katriina Siivonen.
Izdajatelj: Inštitut za slovensko narodopisje
2014, trda vezava, 17 × 24 cm, 177 str.
ISBN 978-961-254-680-9 | Cena: 20 €
Ljudmila Bokal
Mali klekljarski slovar iz
žirovskih del Tončke Stanonik
Ljudmila Bokal je v delih pisateljice Tončke Stanonik, v katerih opisuje klekljanje v sredini preteklega stoletja v Žirovski kotlini, poiskala klekljarske
izraze in jih pomensko razložila. Od tradicionalnih terminoloških slovarjev se ta razlikuje v navajanju citatov iz omenjenih del in osebnih
besednih zvez, kar ga
označuje za avtorski
slovar. Pri slovarju so
strokovno sodelovale
še strokovnjakinje iz
Idrije in Železnikov,
zato je slovar mogoče navezati tudi na
Idrijsko, Selško dolino in na preostali del
Poljanske doline. Kle-
KATALOG_pomlad15_02.indd 37
37
Karel Štrekelj
uredil Matija Ogrin; predgovor Kajetan Gantar, Ludvik
Karničar; spremni študiji Matija Ogrin, Darko Dolinar
Zgodovina slovenskega slovstva I–II
Zgodovina slovenskega slovstva III–IV
Znanstvena izdaja
Karel Štrekelj (1859–1912), vsestranski učenjak slovenske filologije, je v letih
1899–1901 štiri semestre predaval o slovenski literaturi na univerzi v Gradcu.
To so prva univerzitetna predavanja o slovenski književnosti v slovenskem
jeziku. Hkrati je Štrekljeva Zgodovina več kot to: je monumentalna, klasično uravnotežena sinteza vse dotedanje vednosti o slovenskem slovstvu,
podana na bogatem ozadju zgodovinskega, socialnega in zlasti jezikovnega
razvoja. Doslej neobjavljen rokopis v štirih obsežnih zvezkih vsebuje popoln
pregled slovenske književnosti od Brižinskih spomenikov do Gregorčiča,
objavljen je v historično zvestem, kritičnem in komentiranem prepisu.
Izdajatelj: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede, soizdajatelja
Slovenska akademija znanosti in umetnosti in Karl-Franzens-Universität
Graz, Geisteswissenschaftliche Fakultät, Institut für Slawistik
2012 (prva knjiga), ISBN 978-961-254-431-7, trda vezava, 16, 8 × 24 cm, 664 str.
2014 (druga knjiga), ISBN 978-961-254-669-4, trda vezava, 16, 8 × 24 cm, 696 str.
Cena (posamezna knjiga): 42 € | Komplet: 79 €
kljanje se v zadnjih desetletjih zelo širi po Sloveniji,
zato bo slovar prispeval k uveljavljanju strokovnega klekljarskega jezika in bo poudaril izvirnost
tovrstnih slovenskih izrazov. Slovar je namenjen
strokovnjakom, ki se ukvarjajo z umetnostnimi
obrtmi, čipkarskim šolam, etnologom in ljubiteljem te umetnosti bele niti. Obsega 407 iztočnic
in je prvi slovenski klekljarski slovar in po besedah
etnologa dr. Janeza Bogataja prvi slovar na celotnem rokodelskem področju.
Izdajatelj: Inštitut za slovenski jezik
Frana Ramovša, soizdajatelj Klekljarsko
društvo Polhov Gradec
2014, trda vezava, 14 × 19,5 cm, 98 str.
ISBN 978-961-254-650-2 | Cena: 15 €
01/04/2015 13:15:57
Revije
38
REVIJE
Arheološki vestnik
Uredništvo: Andreja Dolenc
Vičič (izvršna urednica),
Janez Dular, Jana Horvat,
Zvezdana Modrijan, Marjeta
Šašel Kos, Benjamin Štular,
Sneža Tecco Hvala (glavna
urednica), Biba Teržan,
Borut Toškan, Peter Turk,
Marko Dizdar (zunanji član),
Paul Gleirscher (zunanji član), Claudio
Zaccaria (zunanji član)
Izdajatelj: Inštitut za arheologijo
Arheološki vestnik je osrednja slovenska arheološka revija. Objavlja izvirne znanstvene in strokovne prispevke, ki predstavljajo izsledke raziskav na
področju arheologije v vzhodnoalpskem, severnojadranskem in zahodnobalkanskem prostoru
s težiščem na slovenskem in sosednjem ozemlju.
Izhaja od leta 1950. Tiskana izdaja: ISSN 0570-8966
E-izdaja: ISSN 1581-1204, http://av.zrc-sazu.si
letna naročnina (ena številka): 50 €, letna naročnina za študente: 40 €,
posamezna številka: 60 €, posamezna številka za člane Slovenskega
arheološkega društva in člane knjižnega kluba Založbe ZRC: 50 €
Acta geographica Slovenica
/ Geografski zbornik
Uredništvo: Blaž Komac (glavni urednik),
Drago Perko (odgovorni urednik), Mimi
Urbanc (družbena geografija), Matija Zorn
(fizična geografija), Drago Kladnik (regionalna
KATALOG_pomlad15_02.indd 38
geografija), Rok Ciglič
(pomočnik)
Izdajatelj: Geografski
inštitut Antona Melika
Acta geographica Slovenica ali
Geografski zbornik med letoma 1952 in 2002 praviloma
izhajala enkrat letno, od leta
2003 pa izhaja dvakrat letno.
Sprva se je imenovala Geografski zbornik ali Acta
geographica, od leta 2002, ko se ji je pridružila
znanstvena revija Geographica Slovenica, ki je izhajala med 1972 in 2002, pa nosi današnje združeno
ime. Od leta 1993 izhaja v angleščini in slovenščini,
od leta 1995 tudi na medmrežju.
Izhaja od leta 1952. Tiskana izdaja: ISSN 1581-6613
E-izdaja: ISSN 1581-8314, http://ags.zrc-sazu.si
letna naročnina (dve številki): 20 €, letna naročnina za ustanove: 28 €,
posamezna številka: 12,5 €, posamezna številka za ustanove: 16 €
Acta carsologica
/ Krasoslovni
zbornik
Uredniški odbor: Pavel
Bosak, Jože Čar, Franci
Gabrovšek (glavni
urednik), Matija Gogala,
Andrej Kranjc (sourednik),
Marcel Lalkovič, Jean
Nicod, Mario Pleničar,
Nataša Ravbar (sourednik), Tadej Slabe
Izdajatelj: Inštitut za raziskovanje krasa
Soizdajatelj: SAZU
Acta carsologica / Krasoslovni zbornik je edina
slovenska revija za krasoslovje z mednarodnim
uredniškim odborom. Objavlja obsežnejše znanstvene razprave in prispevke krasoslovne vsebine in krajša poročila o dogajanjih v stroki ter o
strokovni literaturi. V reviji sodelujejo domači in
tuji avtorji, prispevki so pisani angleškem jeziku,
izvlečki pa tudi v slovenskem jeziku.
Izhaja od leta 1955. Tiskana izdaja: ISSN 0583-6050
E-izdaja: ISSN 1580-2612, http://carsologica.zrc-sazu.si
letna naročnina [Slovenija] (dve številki): 25 €, letna naročnina za
tujino: 40 €, posamezna številka [Slovenija]: 15 €, posamezna številka
za tujino: 25 €
Traditiones
Uredniški odbor: Jurij Fikfak,
Ingrid Slavec Gradišnik
(glavna urednika), Tatiana
Bajuk Senčar, Marjetka
Golež Kaučič, Marija
Klobčar, Marko Terseglav
Izdajatelj:
Glasbenonarodopisni inštitut; Inštitut
za slovensko narodopisje
Soizdajatelj: SAZU
Znanstvena revija Traditiones prinaša recenzirane
znanstvene in strokovne prispevke v slovenskem
ali tujih jezikih, ki obravnavajo različne teme s
področja slovenske, evropske in zunajevropske
etnologije, folkloristike in sorodnih ved. Razvrščeni so v razdelke Razprave in razgledi, Gradivo,
Knjižne ocene in poročila. Članki so opremljeni
z izvlečki in obširnejšimi povzetki v tujih jezikih.
Izhaja od leta 1972. Tiskana izdaja: ISSN 0352-0447
01/04/2015 13:15:58
Revije
E-izdaja: ISSN 1855-6396, http://traditiones.zrc-sazu.si
letna naročnina (dve številki): 18 €, letna naročnina za študente: 12 €
posamezna številka: 12,5 €
Filozofski vestnik
Uredniški odbor: Aleš
Erjavec, Peter Klepec
(odgovorni urednik), Rado
Riha, Jelica Šumič-Riha
(glavna urednica), Matjaž
Vesel, Alenka Zupančič
Izdajatelj: Filozofski inštitut
Filozofski vestnik je znanstveni časopis za filozofijo
z interdisciplinarno in mednarodno usmeritvijo in
je forum za diskusijo o širokem spektru vprašanj
s področja sodobne filozofije. Odprt je za različne filozofske usmeritve, stile in šole ter spodbuja
teoretski dialog med njimi.
Letno izidejo tri številke. V prvi in tretji so objavljeni prispevki domačih in tujih avtorjev v slovenskem jeziku s povzetki v slovenskem in angleškem
jeziku. Druga številka je mednarodna in posvečena temi, ki jo določi uredniški odbor. Prispevki so
objavljeni v angleškem, francoskem in nemškem
jeziku s povzetki v angleškem in slovenskem jeziku.
Izhaja od leta 1989. Tiskana izdaja: ISSN 0353-4510
E-izdaja: http://fi.zrc-sazu.si/?q=filozofski_vestnik
letna naročnina: 21 € (3 številke) : 21 €, letna naročnina za študente in
dijake: 12, 5 €, posamezna številka: 10 €
Dve domovini / Two Homelands
Uredništvo: Mirjam Milharčič Hladnik (glavna
urednica), Marina Lukšič-Hacin (odgovorna
urednica)
KATALOG_pomlad15_02.indd 39
Izdajatelj: Inštitut za
slovensko izseljenstvo in
migracije
Interdisciplinarna, mednarodna in večjezična revija je
osrednja slovenska znanstvena revija s področja migracij.
Namenjena je objavi znanstvenih in strokovnih člankov,
poročil, razmišljanj in knjižnih
ocen s področja humanističnih in družboslovnih
ved, ki obravnavajo različne vidike migracij.
Izhaja od leta 1990. Tiskana izdaja: ISSN 0353-6777
E-izdaja: http://twohomelands.zrc-sazu.si/?home
letna naročnina za posameznike (dve številki): 18 €, letna naročnina za
institucije: 28 €, posamezna številka za posameznike: 11 €, posamezna
številka za institucije: 16 €
Jezikoslovni
zapiski
Uredniški odbor: Kozma
Ahačič, Hubert Bergmann,
Metka Furlan, Mateja Jemec
Tomazin, Karmen KendaJež, Valerij M. Mokijenko,
Alenka Šivic-Dular, Peter
Weiss (urednik), Andreja Žele
Izdajatelj: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
V jezikoslovni reviji so objavljeni razprave, članke,
gradivo, ocene in poročila predvsem s področja
slovenskega jezikoslovja. Vsebinsko obravnavajo
predvsem teme iz leksikologije, slovaropisja, dialektologije, etimologije, frazeologije, glasoslovja,
imenoslovja in terminologije.
39
Izhaja od leta 1991. Tiskana izdaja: ISSN 0354-0448
E-izdaja: ISSN 1581-1255, http://isjfr-s.zrc-sazu.si/index.php?q=sl/node/14
letna naročnina (dve številki): 10 €, letna naročnina za študente: 8 €,
posamezna številka: 7 €
Acta historiae artis Slovenica
Uredniški odbor: Tina
Košak, Ana Lavrič, Barbara
Murovec, Mija Oter
Gorenčič, Blaž Resman,
Helena Seražin
Izdajatelj:
Umetnostnozgodovinski
inštitut Franceta Steleta
Acta historiae artis Slovenica je znanstvena revija,
ki predstavlja rezultate raziskav in študij o zgodovini umetnosti na Slovenskem in o njeni vpetosti
v evropska umetnostna dogajanja. Prispevke ilustrirajo številne črno-bele in barvne reprodukcije. Besedila neslovenskih avtorjev so objavljena v
jeziku izvirnika s slovenskim povzetkom, slovenskim besedilom so dodani povzetki v tujih jezikih.
Izhaja od leta 1996. Tiskana izdaja: ISSN 1408-0419
E-izdaja: http://uifs1.zrc-sazu.si/index.php?q=sl/node/20
letna naročnina [posamezniki/Slovenija] (dve številki): 35 €
letna naročnina za tujino/ustanove: 48 €, letna naročnina za študente: 25 €, posamezna številka: 25 €
Studia mythologica Slavica
Uredništvo: Monika Kropej (odgovorna
urednica), Vlado Nartnik, Andrej Pleterski
Izdajatelj: Inštitut za slovensko narodopisje
01/04/2015 13:15:59
Revije
40
Soizdajatelj: Dipartimento di
Lingue e Civilta dell'Europa
Centro-Orientale, Università
degli Studi di Udine
Glavni cilj revije je spodbujanje
raziskav mitopoetičnega izročila slovanskih narodov in analize virov slovanske mitologije.
Revija objavlja podrobne analize slovanskih mitopoetičnih izročil in primerjalne
študije mitoloških in religioznih pojmovanj starejših slovanskih, evrazijskih in drugih civilizacij.
Revija ima mednarodni in multidisciplinarni značaj
in je tematsko zanimiva za področje etnologije,
filologije, zgodovine, arheologije, religiologije, literarne zgodovine in filozofije.
Izhaja od leta 1998. Tiskana izdaja: ISSN 1408-6271
E-izdaja: ISSN 1581-128X, http://sms.zrc-sazu.si
letna naročnina (ena številka): 18 €
Hacquetia
Uredniški odbor: Ingi
Agnarsson, Andraž Čarni,
Igor Dakskobler, Ivan Kos,
Petra Košir, Simona
Kralj-Fišer, Matjaž Kuntner,
Vlado Matevski, Ladislav
Mucina, Boštjan Surina,
Ellen Strong, Urban Šilc (glavni urednik)
Izdajatelj: Biološki inštitut Jovana Hadžija
Hacquetia je znanstvena revija, ki objavlja prispevke s področja taksonomskih, florističnih,
favnističnih, fitocenoloških, biocentoskih in palinoloških raziskav. Posebna rubrika je namenjena
KATALOG_pomlad15_02.indd 40
poročilom in ocenam domačih in tujih tovrstnih
objav. Prispevki so v slovenskem jeziku, del objav
je tudi v angleščini.
Izhaja od leta 2002. Tiskana izdaja: ISSN 1581-4661
E-izdaja: ISSN 1854-9829, http://hacquetia.zrc-sazu.si
letna naročnina (dve številki): 16, 5 €
Umetnostna
kronika
Uredniški odbor: Barbara
Murovec (glavna in
odgovorna urednica),
Marjeta Ciglenečki, Jana
Intihar Ferjan, Stanko
Kokole, Dušan Koman
(Koledar razstav), Mojca Marjana Kovač,
Vesna Krmelj, Mija Oter Gorenčič, Eva Sapač,
Blaž Resman, Samo Štefanac, Polona Vidmar
Izdajatelj: Umetnostnozgodovinski
inštitut Franceta Steleta
Revija objavlja aktualne umetnostnozgodovinske
prispevke: recenzije knjig, revij, razstav in katalogov, intervjuje z umetnostnimi zgodovinarji in
umetniki, krajše znanstvene prispevke, poročila
o projektih in strokovnih posvetih, prispevke s
področja konservatorsko-restavratorske problematike, umetnostnozgodovinsko bibliografijo,
koledar razstav v Sloveniji in na tujem in vse drugo,
kar lahko doprinese k večji informiranosti, h kvaliteti strokovnega dela in k boljšemu razumevanju
likovne umetnosti.
Izhaja od leta 2003. Tiskana izdaja: ISSN 1581-7512
E-izdaja: http://uifs1.zrc-sazu.si/index.php?q=sl/node/345
letna naročnina: 11 € (4 številke) : 11 €, letna naročnina za študente in
upokojence: 7,4 €, posamezna številka: 3,7 €
Izvestje Raziskovalne postaje
ZRC SAZU v Novi Gorici
Založnik: Raziskovalna postaja
ZRC SAZU, Nova Gorica
Od leta 2004 Raziskovalna
postaja ZRC SAZU v Novi Gorici izdaja publikacijo Izvestje, v
kateri sodelavci letno predstavljajo izsledke iz svojega znanstvenoraziskovalnega dela na
področju zgodovine, jezikoslovja, umetnostne zgodovine, bibliotekarstva in
etnologije zahodnega slovenskega narodnostnega
prostora. Letnik Izvestje ima od leta 2010 poleg
stalnih rubrik Članki ter Poročilo o delu še rubriko
Poročila o vsebinah humanističnih in družboslovnih revij v Furlaniji-Julijski krajini.
Izhaja od leta 2004. Tiskana izdaja: ISSN C504-2240
De musica disserenda
Uredniški odbor: Matjaž Barbo, Nataša Cigoj
Krstulović, Metoda Kokole, Jurij Snoj (glavni in
odgovorni urednik), Katarina Šter
Izdajatelj: Muzikološki inštitut
De musica disserenda je muzikološka znanstvena
revija. Namenjena je objavljanju znanstvenih razprav z vseh področij sodobne muzikologije (tako
historičnih kot sistematičnih), pa tudi interdisciplinarnih razprav v zvezi z glasbo.
Izhaja od leta 2005. Tiskana izdaja: ISSN 1854-3405
E-izdaja: http://mi-s.zrc-sazu.si/index.php?q=en/node/17
letna naročnina (dve številki): 10 €, letna naročnina za študente: 5 €
posamezna številka: 6 €
01/04/2015 13:16:01
KATALOG Založbe ZRC
pomlad 2015
KNJIŽNI KLUB
ZALOŽBE ZRC
Založba prek knjižnega kluba AZIL
ponuja možnost nakupa svojih
publikacij po dostopnejših cenah.
Člani kluba lahko po znižanih cenah kupujejo v
Knjigarni AZIL in neposredno pri ZALOŽBI ZRC.
Ponudba zaradi zakona o enotni ceni knjige
velja le za izdaje starejše od šestih mesecev.
Klub svojim članom ponuja redno
obveščanje o novih izdajah ZALOŽBE
ZRC po elektronski ali navadni pošti.
Včlanite se lahko z nakupom prek
spleta ali v Knjigarni AZIL.
Nekatere publikacije z oznako »ni v prodaji«
lahko dobite brezplačno, s pisno prošnjo na
naslov založbe. Na voljo so tudi v spletnem
katalogu, kjer je predstavljenih več kot 1000
monografskih publikacij ZRC SAZU, skoraj 200
jih je v celoti prosto dostopnih v pdf formatu.
http://zalozba.zrc-sazu.si/sl/publikacije
Uredil: Aleš Pogačnik
Oblikovanje in prelom: Brane Vidmar
Založila: Založba ZRC, ZRC SAZU
Tisk: Collegium graphicum, d. o. o., Ljubljana
Ljubljana, 2015
Spletni katalog vseh izdaj s podrobnejšimi predstavitvami:
http://zalozba.zrc-sazu.si
Sedež založbe/poštni naslov:
Založba ZRC, Novi trg 2, p. p. 306, 1001 Ljubljana
Tel.: 01/470 64 74, Faks: 01/425 77 94
E-pošta: [email protected]
Prodaja:
Gosposka 13/II, Ljubljana
Tel.: 01/470 64 64
Faks: 01/425 77 94
E-pošta: [email protected]
GSM: 040 641 705
Knjigarna AZIL:
Novi trg 2, Ljubljana
Tel.: 01/470 64 75
E-pošta: [email protected]
pomlad15_ovitek_OK.indd 2
ATRIJ ZRC:
Novi trg 2, Ljubljana
Tel.: 01/470 64 16
E-pošta: [email protected]
KNJIGARNA AZIL in ATRIJ ZRC
Novi trg 2, 1000 Ljubljana
Knjigarna Azil je akademska
knjigarna, ki deluje pod okriljem ZRC SAZU in pokriva
domače in tuje družboslovje ter humanistiko. Celotni
knjižni program Založbe ZRC je tu na voljo po ugodnih klubskih
cenah. Nudimo tudi možnost naročanja znanstveno-strokovnih
knjig tujih založb.
Naša matična lokacija je v centru mesta na Novem trgu, kjer v
okviru knjigarniško-kavarniškega kompleksa najdete tudi Kavarno
LP z bogato ponudbo časopisja in prijetnimi kotički za branje in
druženje.
T. 01 4706 475, E. [email protected]
Odprto od ponedeljka do petka od 10h do 20h, sobota od 10 do 14h.
www.azil.zrc-sazu.si
Atrij ZRC deluje kot javni prostor za promocijo
znanosti oz. za promocijo
znanstveno-raziskovalnega
dela osemnajstih inštitutov
ZRC SAZU ter sorodnih inštitucij doma in po svetu. V njem se izvajajo simpoziji, konference, predavanja, predstavitve knjig, razstave,
otroške delavnice, novinarske konference in protokolarni sprejemi.
Prenovljeni Atrij ZRC v svoj prostor z zastekljeno streho, masivnimi
oboki in arkadnimi hodniki sprejme do 200 obiskovalcev. Atrij je
ogrevan in ima potrebno avdiovizualno opremo.
T. 01 4706 416 , E. [email protected]
01/04/2015 13:11:26
ZALOŽBA ZRC
založba znanstvene literature
HUMANISTIKA | DRUŽBOSLOVJE | NARAVOSLOVJE
pomlad 2015
Založba ZRC je specializirana za izdaje znanstvene
in strokovne literature predvsem s področja
humanistič­nih ved, založniški program pa zajema
tudi nekatere družboslovne in naravoslovne vede in
izdaje s področja družbenomedicinskih in sorodnih
ved. Zalaga in izdaja izvirne znanstvene in strokovne
monografije, prevode znanstvene literature, slovarje,
kritične izdaje virov, znanstvene in strokovne revije,
kartografska dela, strokovne priročnike itd. Poleg
knjižne produkcije dejavnost založbe obsega tudi
elektronske medije (CD-plošče, prosto dostopne
spletne publikacije) in avdiovizualno produkcijo
(znanstveno-dokumentarni filmi). Založba ZRC deluje
znotraj Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU kot
enota za založniško in izdajateljsko dejavnost.
pomlad15_ovitek_OK.indd 1
01/04/2015 13:11:25