IZBRANI ŠPORT ODBOJKA

IZBRANI ŠPORT ODBOJKA
Učitelj: PETRA LAVTAR
Število ur:
o
o
Trajanje:
enoletni
Vezano na razred:
8.a , 8.b, 9.a, 9.b
Kratek opis predmeta:
Tematski sklopi:
Učenci: (cilji)
Učenec se bo naučil in znal…
Načini pridobivanja ocene:
tedensko: 1
letno: 35
Odbojka je dinamična igra z žogo, pri kateri ni
direktnega stika z nasprotnikom, zato je tudi
najbolj nenasilna med vsemi kolektivnimi športi.
Primerna je za igranje v vseh starostnih obdobjih
in odlična rekreacija za oba spola.
Z izbranim športom vplivamo na skladen telesni
razvoj, učence navajamo na zdravo življenje,
izpopolnjujejo in osvajajo nova športna znanja,
oblikujejo pozitivne vedenjske vzorce in spoznajo
pozitivno doživljanje športa, ki bogati
posameznika. Odbojka krepi samozavest,
pripadnost, borbenost, vztrajnost, pogum in
navaja na pravilen odnos do soigralcev,
tekmecev in sodnikov. Prispeva k skladnemu
razvoju mladega človeka, sprostitvi in
kompenzaciji učinkov večurnega sedenja.
 Izpopolnjevanje osnovnih tehničnih
elementov
 učenje zahtevnejših tehničnih in
taktičnih elementov
 igra male in velike odbojke ter odbojke
na mivki
 spoznavanje pravil iger in sodniških
znakov
Osvajanje različnih športnih znanj: nadgradnja
tehničnega in taktičnega znanja,
Seznanjanje s teoretičnimi vsebinami,
Razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti
Spodbujanje medsebojnega sodelovanja in
poštene igre, navijaške kulture, protokola v
športu
Prijetno doživljanje športa, oblikovanje in razvoj
stališč, navad in načinov ravnanja.
Ocenjevanje je številčno. Ocenjuje se predvsem
učenčevo gibalno znanje ob upoštevanju
njegovih gibalnih sposobnosti in telesnih
značilnosti ter teoretično znanje: demonstracija
elementov osnovnih prvin,
Opis dela pri predmetu:
uspešnost uporabe osnovnih tehničnih in
taktičnih elementov, upoštevanje napredka pri
vadbi.
Samostojno, skupinsko, delo v parih
(NPR. SKUPINSKO DELO, PROJEKTNO DELO,….)
Povezava s predmeti:
Biologija, etika in družba, fizika