letno poročilo za leto 2014 - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut

ZAVOD:
UNIVERZITETNI REHABILITACIJSKI INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE - SOČA
Naslov: Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana
LETNO POROČILO
ZA LETO 2014
JZZ URI - Soča
Odgovorna oseba: mag. Robert Cugelj
KAZALO
UVOD ................................................................................................................................................................................ 2 OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA.................................................................................................................................. 3 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU ................................................................................................................................ 3 PREDSTAVITEV ZAVODA ........................................................................................................................................... 6 PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA ........................................................................................................... 6 VODSTVO ZAVODA................................................................................................................................................... 6 POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2014 .................................................................................................................... 8 1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA ...... 10 2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA ........................................................................................................................... 12 3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV .................................................................... 22 4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV ....................................................................... 25 4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV ................................................................................................................... 25 4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA ............................................................................................... 25 4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS ........................................................................................................ 25 4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2014 do ZZZS in ostalih plačnikov .................. 25 4.2.3. Poročanje o terciarni dejavnosti ............................................................................................................... 29 4.2.4. Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov ......................................................................................... 29 4.3. POSLOVNI IZID ............................................................................................................................................. 31 5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU
PROGRAMA DELA ................................................................................................................................................... 31 6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV ....................................................................... 31 7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA .................................................................. 33 7.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI .............................................................................................. 34 7.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA ..................................................................................................... 34 8. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI ...................................................... 35 9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC ..................................................................................... 38 10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI .................................... 39 11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA ........................................................................ 39 12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN
POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH ....................................................................................................... 39 12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA ............................................... 39 12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike .............................................................................................. 39 12.1.2. Ostale oblike dela ................................................................................................................................... 47 12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva ........................................................................................ 47 12.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem ............................................................................................... 48 12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2014 ................................................................. 49 12.2.1. Investicije v okviru projekta centrov nujne medicinske pomoči ............................................................ 49 12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2014 ............................................... 49 RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2014 ..................................................................................................... 50 1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA ............................. 54 1.1. SREDSTVA ..................................................................................................................................................... 54 1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV ....................................................................................................... 58 2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ... 63 2.1. ANALIZA PRIHODKOV................................................................................................................................ 63 2.2. ANALIZA ODHODKOV ................................................................................................................................ 64 2.3. POSLOVNI IZID ............................................................................................................................................. 69 2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
............................................................................................................................................................................ 70 2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov ....................................... 71 2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov ................................................................ 71 2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti ........................ 71 3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA........ 72 4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA V LETU 2014 .............................. 73 1
UVOD
Tudi leto 2014 je bilo na ravni vodenja javnih zdravstvenih zavodov (JZZ) velik izziv. Poleg
stalnega zniževanja prihodkov, ki se vleče že četrto leto, so se pojavljali tudi drugi vplivi iz okolja,
predvsem zakonodajni posegi, ki zmanjšujejo avtonomnost poslovodstva in čedalje bolj prepletajo
funkcije lastnika, upravnega organa – sveta zavoda in poslovodne funkcije.
V URI-Soča smo si v strateških dokumentih zadali zelo pomemben poslovni cilj in sicer, da bodo
prihodki na letni ravni minimalno za 1 odstotno točko višji od odhodkov. V letu 2014 tega cilja
nismo dosegli in sicer zaradi izplačila drugega obroka plačnega nesorazmerja, ki s strani našega
plačnika ZZZS ni bil financiran. Zato smo dosegli, da so prihodki 0,49 odstotne točke višji od
odhodkov, kar pomeni presežek prihodkov nad odhodki v višini 112.616 EUR.
Brez te zakonske zahteve, na katero URI-Soča ni imela vpliva, bi dosegli in presegli strateški cilj
in sicer bi bili prihodki za 2,37 odstotne točke višji od prihodkov.
Ponovno se je izkazalo, da je delo na tržnem programu še kako pomembno, saj smo tudi v letu 2014
dosegli več kot 1,7 mio EUR prihodkov, kar pomeni dodatna sredstva, ki nam omogočajo doseganje
pozitivnega rezultata in še več, pomenijo tudi dodano vrednost za slovenske paciente, vlaganje v
razvoj in infrastrukturo.
Navkljub zelo zahtevnemu letu lahko zaključimo, da smo poslovno leto 2014 končali uspešno, tako
v poslovnem, kakor tudi v strokovnem delu. URI-Soča ohranjamo v dobri infrastrukturni kondiciji,
ki je osnova za uspešno delo v prihodnosti. Tudi na področju kadrovanja smo dosegli cilje, ki smo
se jih zadali, vendar pa vsako leto znova in znova ugotavljamo, da bomo le s težavo sledili
evropskim smernicam na področju rehabilitacije, v kolikor ne bomo dosegli okrepitev na področju
zdravstvenega kadra.
2
OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA
OSNOVNI PODATKI O ZAVODU
IME: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča
SEDEŽ: Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana
MATIČNA ŠTEVILKA: 5053919
DAVČNA ŠTEVILKA: 73541346
ŠIFRA UPORABNIKA: 27804
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:01100-6030278088
TELEFON, FAX 01 47 58 100, 01 43 72 070
SPLETNA STRAN: http://www.uri-soca.si/
USTANOVITELJ: Republika Slovenija
DATUM USTANOVITVE: 25. 1. 1954
DEJAVNOSTI:
Inštitut je osrednji nacionalni zdravstveni zavod za celostno in interdisciplinarno rehabilitacijo
bolnikov s funkcijsko in delovno oviranostjo, ki na sekundarni in terciarni ravni opravlja
najzahtevnejše naloge s področja fizikalne in rehabilitacijske medicine, s področja aplikacije
tehničnih pripomočkov, s področja psihosocialne rehabilitacije ter s področja poklicne in
zaposlitvene rehabilitacije.
V okviru celovite rehabilitacije izvaja dejavnosti zlasti na naslednjih področjih:
-
timska multidisciplinarna obravnava bolnikov z najhujšimi prizadetostmi gibalnega sistema
zaradi okvare hrbtenjače, možganske kapi in drugih bolezni možgan, poškodbe glave, perifernih
živcev in zaradi drugih poškodb gibalnega sistema, amputacije zgornjih in spodnjih udov,
revmatoloških, mišičnih in živčno-mišičnih obolenj in multiple skleroze;
-
proizvodnja in individualne aplikacije zahtevnejše ortotike, protetike, ortopedske obutve in
rehabilitacijskih pripomočkov ter pripomočkov za začasno uporabo;
-
storitve zaposlitvene in poklicne rehabilitacije ter izvajanje javnih pooblastil na tem področju;
-
lekarniška dejavnost, specializirana tudi za tehnične in sanitarne pripomočke;
-
razvijanje rehabilitacijske doktrine in uvajanje rehabilitacijskih metod in tehnik ter pripomočkov
na področju fizikalne in rehabilitacijske medicine, izdelovanja in aplikacije tehničnih
pripomočkov ter zaposlitvene in poklicne rehabilitacije;
-
prenos znanja o rehabilitaciji na vse ravni in oblike zdravstvenega in socialnega varstva;
-
opravljanje konzultacij, inštruktaž, strokovne pomoči na področju fizikalne in rehabilitacijske
medicine, izdelovanja in aplikacije ortopedskih in rehabilitacijskih pripomočkov, zaposlitvene
in poklicne rehabilitacije, ki se izvajajo na drugih ravneh, ter razvijanje izven bolnišnične
rehabilitacije;
-
uveljavljanje evropskih standardov in načel pri strokovnem delu z bolniki in pri kontroli
kakovosti pripomočkov;
3
-
opravljanje raziskovalnega in razvojno raziskovalnega dela na evalvaciji rehabilitacijskih
pripomočkov in terapevtskih metod, na optimizaciji diagnostičnih in terapevtskih postopkov, na
storitvah zaposlitvene in poklicne rehabilitacije ter na izboljšanju kakovosti življenja;
-
izvajanje nalog funkcijske diagnostike in triaže bolnikov z okvaro gibalnih in drugih funkcij ter
ugotavljanje določene vrste in stopnje telesne okvare;
-
opravljanje pedagoškega dela za srednje, višje in visoke šole ter fakultete v skladu s svojim
programom in povezovanje z raziskovalnimi zavodi;
-
organiziranje specializirane informacijsko dokumentacijske službe (v nadaljevanju: INDOK),
knjižnice in izdajanje publikacij za področje rehabilitacije in informacijsko demonstracijskega
centra za neodvisno življenje;
-
povezovanje z mednarodnimi organizacijami in sorodnimi rehabilitacijskimi ustanovami v
svetu;
-
prehrana, prevozi bolnikov in invalidov v cestnem prometu, pranje perila in zaščitnih oblačil,
vzdrževanje objektov;
-
trgovanje, uvoz in izvoz izdelkov in storitev s področja dejavnosti inštituta.
Dejavnost iz tega člena se v skladu z Uredbo o uvedbi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni
list RS št. 69/07 in 17/08 ) glasi:
16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja,
18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa,
22.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas,
27.400 Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo,
27.900 Proizvodnja drugih električnih naprav,
31.010 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore,
31.090 Proizvodnja drugega pohištva,
32.130 Proizvodnja bižuterije,
32.300 Proizvodnja športne opreme,
32.400 Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo,
32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov,
32.910 Proizvodnja metel in krtač,
32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti,
35.119 Druga proizvodnja električne energije,
46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali,
46.900 Nespecializirana trgovina na debelo,
47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki,
47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi
pripomočki,
49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet,
55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve,
56.101 Restavracije in gostilne,
56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati,
56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi,
58.110 Izdajanje knjig,
58.140 Izdajanje revij in druge periodike,
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije,
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike,
4
78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve,
81.210 Splošno čiščenje stavb,
81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme,
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice,
85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje,
85.421 Višješolsko izobraževanje,
85.422 Visokošolsko izobraževanje,
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
86.100 Bolnišnična zdravstvena dejavnost,
86.220 Specialistična zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost,
86.901 Alternativne oblike zdravljenja,
86.909 Druge zdravstvene dejavnosti,
87.100 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego,
87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb,
88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe,
88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
91.011 Dejavnost knjižnic,
94.120 Dejavnost strokovnih združenj,
94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij,
96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.
ORGANI ZAVODA:
Organi inštituta so:
- svet inštituta,
- strokovni svet inštituta,
- generalni direktor inštituta,
- strokovni direktor inštituta.
5
PREDSTAVITEV ZAVODA
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA
V inštitutu so organizirane: osnovna dejavnost, dejavnosti skupnega pomena, dejavnosti na podlagi
pooblastil, strateško upravljanje in poslovno administrativne storitve.
OSNOVNA DEJAVNOST
Osnovna dejavnost se odvija v okviru oddelkov in ambulant inštituta,
DEJAVNOSTI SKUPNEGA POMENA
-
lekarna (bolnišnična in zunanja),
služba za raziskave in razvoj,
servisna služba,
INDOK,
DEJAVNOST NA PODLAGI JAVNIH POOBLASTIL
-
razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo,
STRATEŠKO UPRAVLJANJE IN POSLOVNO ADMINISTRATIVNE STORITVE
Za strateško upravljanje in poslovno administrativne storitve inštituta se organizirajo službe na
naslednjih področjih:
-
služba za ravnanje s človeškimi viri,
ekonomsko finančna služba,
služba za informatiko,
služba za marketing in stike z javnostjo,
služba za investicije.
Dejavnosti se izvajajo na sedežu in na organizacijskih enotah inštituta.
VODSTVO ZAVODA
Generalni direktor inštituta mag. Robert Cugelj
Strokovna direktorica inštituta prof. dr. Helena Burger, dr. med.
Pomočnica direktorja za zdravstveno nego Ksenija Karan, d. m. s.
6
7
ZAVOD:
UNIVERZITETNI REHABILITACIJSKI INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE - SOČA
Naslov: Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2014
Odgovorna oseba: mag. Robert Cugelj
8
POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa
državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in
rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna – Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07,
102/10:
1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega
uporabnika;
2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in razvoja
posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov;
3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega
uporabnika ali v njegovem letnem programu dela;
4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne
kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v
njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti;
5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela;
6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila
preteklega leta ali več preteklih let;
7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila,
kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za izboljšanje
učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika;
8. Oceno notranjega nadzora javnih financ;
9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.
Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih
ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi;
10. Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na
gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora;
11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o
investicijskih vlaganjih.
9
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO
DELOVNO PODROČJE ZAVODA
a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:
‒ Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP)
‒ Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13)
‒ Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10ZPPKZ, 40/12-ZUJF)
‒ Določila Splošnega dogovora za leto 2014 z aneksi
‒ Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014 z ZZZS.
b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila:
‒ Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314A, 101/13-ZIPRS1415, 101/13),
‒ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št.
101/13, 9/14 - ZRTVS-1A, 25/14 - ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 - ZUJF-C in 95/14)
‒ Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C, 114/06-ZUE)
‒ Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni
list RS, št. 33/11),
‒ Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov
proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
‒ Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10,
104/10, 104/11),
‒ Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
(Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14)
‒ Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
(Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12),
‒ Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13),
‒ Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (Uradni list RS, 46/03),
‒ Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o
računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13)
‒ Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št.
97/09, 41/12),
‒ Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev
na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13)
‒ Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in
tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 2010)
c) Interni akti zavoda
1. Statut javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike
Slovenije - Soča
2. Pravilnik o delovnih razmerjih in odgovornostih delavcev
3. Pravilnik o varstvu pri delu in varstvu pred požarom skupaj z Načrtom promocije zdravja na
delovnem mestu
4. Pravilnik o računovodstvu
5. Pravilnik o redni delovni uspešnosti
10
6. Pravilnik o povračilih stroškov in nekaterih drugih prejemkov v zvezi z delom
7. Pravilnik o volitvah predstavnikov delavcev inštituta v svet inštituta in članov disciplinske
komisije
8. Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
9. Navodila o sredstvih in opremi za osebno varstvo pri delu
10. Požarni red
11. Navodilo za naročanje, prevzem, pregled in preizkus sredstev za delo in nabavo ter uporabo
nevarnih snovi
12. Navodilo o gospodarjenju s službenimi vozili
13. Organizacijsko navodilo glede službenih potovanj v državi in v tujino
14. Navodilo o sprožanju stroškov in o uporabi šifranta prihodkovnih stroškovnih mest
15. Navodilo o obračunu dodatka za mentorstvo
16. Navodilo o nagrajevanju strokovnih prireditev, raziskovalnega dela, opravljenih evalvacij in
izdaje publikacij
17. Navodilo o delovnem času
18. Sklep in merila za organiziranje in delovanje Civilne zaščite
19. Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva v URI-Soča
20. Pravilnik o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela
21. Pravilnik o internem strokovnem nadzoru
22. Navodilo o izdaji drobnega inventarja ter sredstev in opreme za osebno varstvo pri delu iz
skladišča
23. Navodilo o ustanovitvi, organizaciji in poslovanju dobrodelnega sklada za nakup opreme in
za strokovno izobraževanje
24. Začasno navodilo o udeležbi na strokovnih srečanjih oziroma potovanjih v tujino in o
obsegu sredstev za izvajanje tega programa
25. Pravilnik o zavarovanju osebnih in drugih podatkov
26. Pravilnik o sodelovanju delavcev pri upravljanju Inštituta za rehabilitacijo
27. Pravilnik o sestavi, nalogah, pristojnostih in načinu dela komisije za medicinsko etiko
Inštituta za rehabilitacijo
28. Pravilnik o oddaji naročil
29. Pravilnik o izdajanju revije »Rehabilitacija« skupaj s Programsko zasnovo revije
»Rehabilitacija«
30. Navodilo za izvedbo Uredbe o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s
sprejemanjem daril
31. Navodilo o obveznem izobraževanju
32. Pravilnik o evidentiranju, hranjenju in registriranju pogodb
33. Pravilnik o koriščenju počitniških kapacitet Inštituta za rehabilitacijo
34. Navodilo za izvajanje ocenjevanja izida rehabilitacije s pomočjo lestvice FIM
35. Sklep o reorganizaciji Službe za raziskave in Ambulantno rehabilitacijske službe
36. Navodilo za nagrajevanje rehabilitandov vključenih v program vmesnih delavnic v Mariboru
in Murski Soboti
37. Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov na Inštitutu za rehabilitacijo
38. Navodilo za uveljavitev pravice do neplačanega očetovskega dopusta
39. Sklep o ustanovitvi Razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo v Inštitutu za
rehabilitacijo
40. Pravilnik o dostopu do informacij javnega značaja
41. Pravilnik o skladu za podporo in razvoj internih projektov
42. Pravilnik o kliničnem preskušanju zdravil in medicinskih pripomočkov
43. Pravilnik o prehrani med delom na Inštitutu za rehabilitacijo
44. Pravilnik o izvolitvi v znanstvene nazive
45. Pravilnik o priznanjih in zahvalah Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike
Slovenije - Soča
11
46. Poslovnik o delu sveta inštituta URI - Soča
47. Pravilnik o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
48. Navodilo o položajnem dodatku
49. Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc
50. Pravilnik proti spolnemu in drugemu nadlegovanju ter trpinčenju na delovnem mestu in v
zvezi z delom
51. Načrt ravnanja in evidenca o skladiščenju nevarne tekočine
52. Navodilo o ravnanju javnih uslužbencev URI-Soča v primeru nasilja od tretjih oseb
53. Pravilnik o delu prostovoljcev v URI-Soča
54. Pravilnik o sodilih za razporejanje stroškov po posameznih dejavnostih
55. Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom
2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA
Ciljna področja kakovosti 2011-2015 so naslednja:
Zap.
št.
Aktivnost
Rok
1.
2.
Certifikat kakovosti ISO 9001/2008
Mednarodna akreditacija KFMR
2011
2015
3.
Evropski certifikat EQUASS Exelence
Stalna naloga
4.
Merilne lestvice
2011
5.
BSC model
CPR – 2011,
celoten URI
Soča -2011
6.
Model kakovosti življenja
Konec 2012
7.
Smernice ministrstva za zdravje
Stalna naloga
8.
Informacijska podpora kakovosti
2012
Predvidena
finančna
obremenitev
5.000 EUR/leto
3.000 EUR/leto
10.000 EUR/ tri
leta
Ni finančnih
obremenitev
Odgovorna oseba
Vodja za kakovost
Predstojnica KFMR
Vodja kakovosti
Strokovna
direktorica
3.000 EUR
Vodja za kakovost
Ni finančnih
obremenitev
Strokovna
direktorica
Ni finančnih
obremenitev
40.000 EUR
Predstojnica KFMR
Vodja kakovosti,
vodja informatike
Cilj na področja na mednarodnem sodelovanju 2011-2015 so naslednji:
Zap. št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Aktivnost
Povezovanje in iskanje strateških partnerjev
Aktivne udeležbe na kongresih, posvetih in
simpozijih
Objavljanje v mednarodnih revijah
Mednarodni projekti
Prenos dobrih praks
Članstvo v uredniških odborih
Organizacija mednarodnih kongresov
Rok
2015
Odgovorna oseba
Strokovna direktorica
Stalna naloga
Strokovna direktorica
Stalna naloga
Stalna naloga
Stalna naloga
Stalna naloga
Stalna naloga
Strokovna direktorica
Strokovna direktorica
Strokovna direktorica
Strokovna direktorica
Strokovna direktorica
Cilji na področju interdisciplinarnosti 2011-2015 so naslednji:
Zap. št.
1.
2.
Aktivnost
Skrb za primerno razmerje strokovnih
delavcev
Načrtno spodbujanje sodelovanja med
posameznimi enotami inštituta
Rok
Odgovorna oseba
Stalna naloga
Strokovna direktorica
Stalna naloga
Strokovna direktorica
12
3.
Zagotavljanje kontinuirane rehabilitacije
Izboljševanje sodelovanja z izobraževalnimi
inštitucijami
Sodelovanje z različnimi oblikami vladnih in
nevladnih organizacij
Vzdrževanje in krepitev interdisciplinarnega
timskega dela
4.
5.
6.
Stalna naloga
Strokovna direktorica
Stalna naloga
Strokovna direktorica
Stalna naloga
Strokovna direktorica
Stalna naloga
Strokovna direktorica
Cilji na področju razvoja in raziskovanja 2011-2015 so naslednji:
Zap. št.
1.
2.
3.
4.
5.
Aktivnost
Razvoj novih diagnostičnih in terapevtskih metod
Telerehabilitacija
Rehabilitacijska robotika
Aktivno pasivna ortotika
Kineziologija
Rok
Stalna naloga
2015
2015
2014
2013
Odgovorna oseba
Strokovna direktorica
Predstojnik službe za raziskave
Predstojnik službe za raziskave
Strokovna direktorica
Strokovna direktorica
Cilji na področju investicij 2011-2015 so naslednji:
Zap.
Aktivnost
št.
Rok
1.
Poslovno informacijski sistem
2012
2.
3.
4.
2013
2015
2015
6.
7.
8.
9.
Računalnik ob pacientu/uporabniku
Klimatizacija objekta VRTNICA
Širitev lekarne in poslovalnic MTP
Adaptacija bivšega otroškega oddelka in CD
oddelka
Športna dvorana
Izgradnja ARS
Adaptacija prizidka v CPR MB
Nabava opreme
10.
Investicijsko in tekoče vzdrževanje
Stalna naloga
5.
2015
2012
2011
2012
Stalna naloga
Predvidena
finančna
obremenitev
(EUR)
400.000
50.000
250.000
800.000
200.00
3.000.000
1.000.000
250.000
500.000 /leto
200.000 /leto
Odgovorna oseba
Vodja FRM in vodja
informatike
Poslovni direktor KFMR
Vodja investicij
Vodja investicij
Vodja investicij
Vodja investicij
Vodja investicij
Vodja investicij
Vodja investicij
Vodja investicij in vodja
servisnih služb
Cilji na področju trženja 2011-2015 so naslednji:
Zap. št.
Aktivnost
Rok
Oblikovanje blagovne znamke
Služba za marketing
Trženje storitev v JV Evropi in
arabskih državah
Izvedba nove interaktivne
internetne strani
2011
2011
5.
Poslovalnice za MTP
2015
6.
Novi trženjski programi za
Slovenijo
Stalna naloga
7.
Sodelovanje z ITF
Stalna naloga
8.
Sodelovanje z domačimi in tujimi
zavarovalnicami
Stalna naloga
1.
2.
3.
4.
2012
2011
Predvidena finančna
obremenitev (EUR)
20.000
30.000 /leto
Obremenitev v točki
2
15.000
Obremenitve podane
v poglavju investicije
Obremenitev v točki
2
Ni finančnih
obremenitev
Ni finančnih
obremenitev
Odgovorna oseba
Vodja marketinga
Generalni direktor
Vodja marketinga
Vodja marketinga
Vodja lekarne
Vodja marketinga
Vodja marketinga
Vodja marketinga
13
Cilji na področju zaposlovanja kadrov 2011-2015 so naslednji:
Zap. št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Aktivnost
Celosten razvoj zaposlenih
Posodobitev procesa zaposlovanja
Analiza dejavnikov, ki vplivajo na ponudbo kadrov
Sistematično planiranje kadrov
Selekcijski postopek za optimalen izbor kadrov
Sistematično delo z novimi sodelavci
Načrtovana skrb za razvoj kadrov
Širjenje kulture spoštovanja temeljnih načel za dobre
odnose v delovni skupnosti
Operacionalizacija konkretnih letnih načrtov
Zaposlovanje v skladu z EU smernici glede na dolžino
trajanja dnevne obravnave
Pravočasna popolnitev timov
Optimizacija dela in obremenitve posameznikov na DM
Posodobitev KIS za strateško vodenje
Komuniciranje z zaposlenimi
Skrb za spremembo kulture vedenja
Uravnotežena zastopanost različnih poklicnih profilov in
pravočasna zasedenost DM
Stimuliranje zaposlenih
Zdravje in varnost zaposlenih
Prostovoljstvo
Rok
Stalna naloga
2015
Stalna naloga
Stalna naloga
Stalna naloga
Stalna naloga
Stalna naloga
Stalna naloga
Odgovorna oseba
Vodja SRČV
Vodja SRČV
Vodja SRČV
Vodja SRČV
Vodja SRČV
Vodja SRČV
Vodja SRČV
Vodja SRČV
Stalna naloga
Stalna naloga
Vodja SRČV
Vodja SRČV
Stalna naloga
2015
2015
Stalna naloga
2011
Stalna naloga
Strokovna direktorica
Vodja SRČV
Vodja SRČV
Vodja SRČV
Vodja SRČV
Vodja SRČV
Stalna naloga
Stalna naloga
2011
Generalni direktor
Vodja SRČV
Vodja SRČV
Cilji na področju razvoja kadrov 2011-2015 so naslednji:
Zap. št.
Aktivnost
Karierni razvoj zaposlenih
Rok
Stalna naloga
Stalna naloga
Stalna naloga
Stalna naloga
Stalna naloga
Stalna naloga
Vodje služb
Vodja SRČV
10.
Načrten in strukturiran razvoj zaposlenih
Selekcijski postopek za optimalen izbor kadrov
Usmerjen razvoj potencialov za samostojnost in
kompetentnost na DM
Spremljanje pridobljenih znanj
Usposabljanje vodij za odkrivanje in usmerjanje
potencialov
Letni razgovor za vzpostavitev sistema karier
Načrtovanje znanj in veščin
Motivacija zaposlenih za karierni razvoj
Strokovni razvoj in razvoj ključnih kadrov
Odgovorna oseba
Strokovna direktorica in
vodja SRČV
Vodja SRČV
Vodja SRČV
Vodja SRČV
Stalna naloga
Stalna naloga
Stalna naloga
Stalna naloga
11.
Spremljanje absentizma in fluktuacije
Stalna naloga
Vodja SRČV
Vodje služb
Vodja SRČV
Strokovna direktorica in
vodja SRČV
Vodja SRČV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Cilji na področju razširitve obstoječih programov in novi programi 2011 – 2015 so naslednji:
Zap. št.
1.
2.
3.
Aktivnost
Zdravljenje kronične razširjene
bolečine
Diagnostični in terapevtski center
za nadomestno sporazumevanje
Svetovalna služba za izvajalce
Rok
2011
2013
2011
Predvidena finančna
obremenitev (EUR)
400.000 EUR
250.000 EUR
20.000 /leto
Odgovorna oseba
Vodja ARS
Strokovna direktorica
Vodja RCZR
14
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
zaposlitvene rehabilitacije
Zagotavljanje kakovosti pri
izvajalcih zaposlitvene
rehabilitacije
Naloge iz zakona o zaposlitveni
rehabilitaciji in zaposlovanju
invalidov in zakona o
izenačevanju možnosti invalidov
Celostna rehabilitacija z uspešnim
vračanjem na delovno mesto
Prenova programov ambulantne
rehabilitacije
Programi rednega spremljanja
bolnikov
Razširitev oddelka po poškodbi
glave
Prenos rehabilitacijskih
programov v skupnost
Rehabilitacija bolnikov z rakom
40.000 /leto
2011
Vodja RCZR
80.000 /leto
2011
Vodja RCZR, vodja RI
2013
100.000
Strokovna direktorica
2013
Strokovna direktorica
2013
100.000, ostalo
prestrukturiranje
obstoječih programov
150.000
2013
400.000
Predstojnica KFMR
2015
120.000
Strokovna direktorica
2015
180.000
Strokovna direktorica
Predstojnica KFMR
Cilji na področju novih diagnostičnih metod 2011 – 2015 so naslednji:
Zap.št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Aktivnost
Evocirani potenciali za oceno stanj po
okvari hrbtenjače
Površinski EMG
Objektivno merjenje ocenjevanja
ravnotežja
Razvijanje diagnostike na področju
osebnosti: uvajanje uporabe vprašalnika
za oceno osebnosti (PAI)
Razvijanje diagnostike na področju
nevropsihologije: uvajanje uporabe
NAB - Neuropsychological Assesment
Battery
Uvajanje metode "VRIJ BAAN"
(Prosta pot) za krepitev moči
uporabnikov v procesu poklicne in
zaposlitvene rehabilitacije
Uvajanje merjenja vpliva poklicne in
zaposlitvene rehabilitacije z
vprašalnikom o kvaliteti življenja
Rok
2011
2011
Predvidena
finančna
obremenitev (EUR)
20.000
Odgovorna oseba
Predstojnica KFMR
10.000
Ni finančnih
obremenitev
Predstojnik CPR
2012
Ni finančnih
obremenitev
Vodja psihosocialne
obravnave
2012
20.000
Vodja psihosocialne
obravnave
2012
Ni finančnih
obremenitev
Predstojnik CPR
2012
Ni finančnih
obremenitev
Predstojnik CPR
Laserski evocirani potenciali
Merjenje in ocenjevanje drže ter
gibljivosti hrbtenice z ultrazvokom
Merjenje pritiskov v ležišču proteze
Ocenjevanje okolja
2013
2013
40.000
50.000
2013
2013
Robotika za ocenjevanje funkcije
Razvoj kompleksnih metod ocenjevanja
delovnega mesta in delovnega okolja in
potrebnih prilagoditev
2015
2015
30.000
Ni finančnih
obremenitev
60.000
Ni finančnih
obremenitev
2013
Predstojnica KFMR
Predstojnica KFMR
Predstojnica KFMR
Glavni inženir
Strokovna direktorica
Strokovna direktorica
Predstojnik CPR
15
Cilji na področju novih terapevtskih metod 2011 – 2015 so naslednji:
Zap .
Aktivnost
št.
Uporabo robotov za spodnje in
1.
zgornje ude
2.
Uporaba navidezne resničnosti
Učenje hoje s protezo za spodnje ude s
3.
pomočjo električne stimulacije.
4.
Respiratorna fizikalna terapija
Rok
2012
2012
2011
100.000
70.000
Ni finančnih
obremenitev
Odgovorna oseba
Predstojnica KFMR
Predstojnica KFMR
Predstojnica KFMR
5.
Terapija s psi
2011
6.
Razvoj programskih modulov
podpornega zaposlovanja za osebe s
cerebralno paralizo
2012
20.000
Ni finančnih
obremenitev
20.000
7.
Uvajanje delovanja skupin za
samopomoč
Uvajanje modela referenčnih skupin
2012
15.000
Predstojnik CPR
2012
25.000
Predstojnik CPR
2013
50.000
Predstojnica KFMR
2013
20.000
Predstojnica KFMR
2013
30.000
Predstojnica KFMR
2013
Ni finančnih
obremenitev
Predstojnica KFMR
13.
Repetitivna transkranialna magnetna
stimulacija
Individualno predpisana aerobna
vadba
Snoezelen terapija oziroma senzorna
stimulacija
Uvedba mavčevega povijanja za
oblikovanje krna
Pomoč za ključne bližnje osebe
2013
Predstojnica KFMR
14.
Opora v kriznih situacijah
2013
15.
Razvoj programskih modulov
podpornega zaposlovanja za osebe z
nezgodno možgansko poškodbo
Razvoj podpornih programov za
mlade invalidne osebe pri prehodu iz
izobraževanja v svet dela - program
Transition
2013
Ni finančnih
obremenitev
Ni finančnih
obremenitev
Ni finančnih
obremenitev
2013
Ni finančnih
obremenitev
Predstojnik CPR
17.
Razvoj programov delovnega
utrjevanja
2013
10.000
Predstojnik CPR
18.
Ustvarjanje podpornega okolja za
mala in srednja podjetja
2013
Ni finančnih
obremenitev
Predstojnik CPR
19.
Vzpostavitev mreže mednarodnih
deležnikov za preprečevanje
psihosocialnih tveganj na delovnih
mestih
2013
Ni finančnih
obremenitev
Predstojnik CPR
20.
Razvoj programov usposabljanja
strokovnih delavcev in delodajalcev
2013
20.000
Predstojnik CPR
21.
2014
10.000
Glavni inženir
22.
Razvoj CAD CAM metode za
izdelavo epitez
Obiski na domu
2014
40.000
23.
Terapija s plesom in gibanjem
2014
24.
Terapija ob glasbi
2014
Ni finančnih
obremenitev
Ni finančnih
obremenitev
Glavna delovna
terapevtka
Predstojnica KFMR
8.
9.
10.
11.
12.
16.
2011
Predvidena finančna
obremenitev (EUR)
Predstojnica KFMR
Predstojnica KFMR
Predstojnik CPR
Strokovna direktorica
Predstojnik CPR
Predstojnica KFMR
16
25.
Terapija z umetnostjo
2014
26.
27.
Telerehabilitacija
Razvoj programskih modulov
podpornega zaposlovanja za osebe z
avtizmom
Razvoj regijskega centra za celovito
in dolgotrajno rehabilitacijsko
obravnavo oseb po nezgodni
možganski poškodbi in ostalih
pridobljenih obolenjih možganov
Uvajanje BONDING psihoterapije v
rehabilitacijski proces
2015
2015
Uvajanje vedenjsko kognitivne
psihoterapije v psihosocialno
rehabilitacijo
28.
29.
30.
2.1
Ni finančnih
obremenitev
150.000
Ni finančnih
obremenitev
Predstojnica KFMR
Strokovna direktorica
Predstojnik CPR
2015
100.000
Predstojnik CPR
2015
Ni finančnih
obremenitev
Predstojnik CPR
2015
Ni finančnih
obremenitev
Predstojnik CPR
Realizacija dolgoročnih ciljev
Poslovna uspešnost:
Poslovna uspešnost za URI Sočo v naslednjih petih letih pomeni, da bodo prihodki na letni ravni
minimalno za 1 odstotno točko višji od odhodkov – vir poslovno poročilo 2011, 2012, 2013, 2014.
Zagotavljanje kakovosti
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
Aktivnost
Certifikat
kakovosti ISO
9001/2008
Mednarodna
akreditacija
KFMR
Evropski
certifikat
EQUASS
Exelence
Rok
Predvidena
finančna
obremenitev
2011
5.000
EUR/leto
2015
3.000
EUR/leto
Stalna
naloga
Merilne lestvice
2011
5.
BSC model
CPR –
2011,
celoten
URI Soča 2011
6.
Model kakovosti
življenja
Konec
2012
7.
Smernice
ministrstva za
zdravje
8.
Informacijska
podpora kakovosti
Stalna
naloga
10.000 EUR/
tri leta
Ni finančnih
obremenitev
Vodja za
kakovost
Predstojnic
a KFMR
Vodja
kakovosti
Strokovna
direktorica
3.000 EUR
Vodja za
kakovost
Ni finančnih
obremenitev
Ni finančnih
obremenitev
40.000 EUR
2012
Opis izvedene aktivnosti
Odgovorna
oseba
Strokovna
direktorica
Predstojnic
a KFMR
Vodja
kakovosti,
vodja
informatike
Pridobiti
9001/2008
certifikat
Trenutna
realizacija
aktivnosti
(%)
ISO
100
Pridobiti
mednarodno
akreditacijo
vir
poslovno
poročilo 2011, 2012, 2013, 2014
Pridobiti EQUASS Exelence –
vir poslovno poročilo 2011,
2012, 2013, 2014
100
Vpeljati merilne lestvice po
posameznih
patologijah
in
spremljanje
učinkovitosti
rehabilitacije.
Izvesti in vpeljati BSC na
celotnem inštitutu
50
100
20
Naloga ni bila začeta.
0
Spremljati, poročati in ukrepati
na področju kazalnikih – vir
strokovno poročilo 2011, 2012,
2013, 2014
Podpreti vodenje kakovosti z
informacijskim sistemom
80
50
17
KOMENTAR:
Celoten cilj do konca leta 2014 je realiziran v 63,25 %.
Mednarodno sodelovanje
Opis izvedene aktivnosti
Zap
-št.
Aktivnost
Rok
Odgovorna
oseba
1.
Povezovanje in iskanje
strateških partnerjev
2015
Strokovna
direktorica
2.
Aktivne udeležbe na
kongresih, posvetih in
simpozijih
Stalna
naloga
Strokovna
direktorica
3.
Objavljanje v
mednarodnih revijah
Stalna
naloga
Strokovna
direktorica
4.
Mednarodni projekti
Stalna
naloga
Strokovna
direktorica
5.
Prenos dobrih praks
Stalna
naloga
Strokovna
direktorica
6.
Članstvo v uredniških
odborih
Stalna
naloga
Strokovna
direktorica
7.
Organizacija
mednarodnih kongresov
Stalna
naloga
Strokovna
direktorica
Trenutna
realizacija
aktivnosti
(%)
Vzpostavljenih je veliko kontaktov in
50
konkretnih sodelovanj na posameznih
oddelkih.
Imeli bomo vsaj dve vabljeni predavanji
100
na velikih konferencah in vsaj 10
vabljenih predavanj na leto – vir
strokovno poročilo 2011, 2012, 2013,
2014
Vsako od šestih kliničnih področij letno
100
objavilo 1 članek, služba za raziskave vsaj
4
članke,
področje
poklicne
in
zaposlitvene rehabilitacije vsaj 2 članka,
COP vsaj 1 članek in rehabilitacijski
inženiring 1 članek na leto (skupaj 14
člankov letno) – vir strokovno poročilo
2011, 2012, 2013, 2014
Sodelovali bomo v petih projektih na leto
100
- – vir strokovno poročilo 2011, 2012,
2013, 2014
Sprejeli bomo vsaj 5 mednarodnih
100
študentov in izvedli vsaj dva prenosa
praks v mednarodni prostor – vir
strokovno poročilo 2011, 2012, 2013,
2014
Vsaj enega člana v uredniškem odboru
100
revije s faktorjem vpliva -– vir strokovno
poročilo 2011, 2012, 2013, 2014
Organizacija vsaj dveh mednarodnih
70
kongresov ali simpozijev od 2011 – 2015
– vir strokovno poročilo 2011, 2012,
2013, 2014
KOMENTAR:
Celoten cilj do konca leta 2014 je realiziran v 88,7 %.
Razvojno raziskovalna vizija
Opis izvedene aktivnosti
Zap
.št.
1.
2.
Odgovorna
oseba
Aktivnost
Rok
Razvoj
novih
diagnostičnih
in
terapevtskih metod ali
prenos iz tujine
Telerehabilitacija
Stalna
naloga
Strokovna
direktorica
2015
Predstojnik
službe
za
Trenutna
realizacija
aktivnosti
(%)
Vsaj tri aktivnosti na leto po posameznih
100
strokovnih skupinah - vir strokovno
poročilo 2011, 2012, 2013, 2014
Uvesti vsaj dve novi metodi s področja
telerehabilitacije - vir strokovno poročilo
50
18
raziskave
Predstojnik
službe
za
raziskave
Rehabilitacijska robotika
2015
Aktivno pasivna ortotika
2014
Strokovna
direktorica
Kineziologija
2013
Strokovna
direktorica
Inovacije in izboljšave na
področju življenja
2015
Predstojnik
RI
3.
4.
5.
6.
2011, 2012, 2013, 2014
Uvedba robotizirane vadbe hoje v redno
klinično prakso. Razvoj vsaj ene haptične
naprav za rehabilitacijo - vir strokovno
poročilo 2011, 2012, 2013, 2014
razvoj ortoz s spremenljivimi mehanskimi
karakteristikami, glede na trenutno hojo
uporabnika
omogočajo
adaptivno
nastavljanje območja gibanja ter vrednosti
togosti v posameznih sklepih vir strokovno
poročilo 2011, 2012, 2013
Razvoj orodja za modeliranje različnih
patoloških vzorcev hoje/prijemanja in
simulacijo
–
predikcijo
različnih
terapevtskih posegov - vir strokovno
poročilo 2011, 2012, 2013, 2014
Imenovanje delovne skupine in razvoj
novih orodij za samostojno življenje - vir
strokovno poročilo 2011, 2012, 2013
100
0
100
20
KOMENTAR:
Celoten cilj do konca leta 2014 je realiziran v 61,7 %.
Investicije
Opis izvedene aktivnosti
Zap.
Aktivnost
št.
1.
Poslovno informacijski
sistem
Rok
Odgovorna
oseba
2012
Vodja FRM in
vodja informatike
2013
Poslovni
direktor KFMR
2015
Vodja investicij
2015
Vodja investicij
2015
Vodja investicij
6.
Računalnik ob
pacientu/uporabniku
Klimatizacija objekta
VRTNICA
Širitev lekarne in
poslovalnic MTP
Adaptacija bivšega
otroškega oddelka in CD
oddelka
Športna dvorana
2012
Vodja investicij
7.
Izgradnja ARS
2011
Vodja investicij
8.
Adaptacija prizidka v
CPR MB
2012
Vodja investicij
9.
Nabava opreme
Stalna
naloga
Vodja investicij
10.
Investicijsko in tekoče
vzdrževanje
Stalna
naloga
Vodja investicij
in vodja
servisnih služb
2.
3.
4.
5.
Trenutna
realizacija
aktivnosti
(%)
Uvedli bomo nov ERP sistem in
80
dokumentacijski sistem – poslovna
poročila 2011,2012, 2014
Vpeljava sistema računalnika ob
0
pacientu
Izvedli celotno klimatizacijo objekta
50
VRTNICA - poslovno poročilo 2013
Odprli bomo vsaj tri poslovalnice z
40
MTP - poslovno poročilo 2012
Prenovili bomo trakt bivšega otroškega
40
oddelka in CD oddelka - poslovno
poročilo 2013, 2014
Izgradnja športne dvorane
0
Izgradnja prizidka ARS - poslovno
100
poročilo 2011
zajema
vzpostavitev
sanitarij,
70
adaptacijo kanalizacije in strehe,
klimatizacijo prizidka, razširitev in
sodobno ureditev seminarske sobe poslovno poročilo 2011, 2012, 2013
Vsako leto bomo iz sredstev
100
amortizacije porabili 500.000 EUR poslovno poročilo 2011, 2012, 2013
Vsako leto bomo porabili cca. 200.000
100
EUR - poslovno poročilo 2011, 2012,
2013
KOMENTAR:
Celoten cilj do konca leta 2014 je realiziran v 59,7 %.
19
Trženjska strategija
Opis izvedene aktivnosti
Zap.
Aktivnost
št.
Rok
Odgovorna
oseba
1.
Oblikovanje blagovne znamke
2011
Vodja marketinga
2.
Služba za marketing
2011
Generalni direktor
3.
Trženje storitev v JV Evropi in
arabskih državah
2012
Vodja marketinga
4.
Izvedba nove interaktivne
internetne strani
2011
Vodja marketinga
5.
Poslovalnice za MTP
2015
Vodja lekarne
6.
Novi trženjski programi za
Slovenijo
Stalna
naloga
Vodja marketinga
7.
Sodelovanje z ITF
Stalna
naloga
Vodja marketinga
Trenutna
realizacija
aktivnosti
(%)
Utrditi blagovno znamko,
100
izdaja novih katalogov – vir
novi katalogi
Ustanoviti
službo
za
100
marketing – vir SM, vodja
marketinga
Poiskati partnerje in začeti
60
tržiti v tujih državah – vir
pogodbe s partnerji in
poslovno poročila 2012, 2013,
2014
Izvedba nove internetne strani,
100
ki bo tudi tržno usmerjena
Odprli
bomo
vsaj
tri
40
poslovalnice z MTP poslovno poročilo 2012
Izoblikovali vsaj 5 trženjskih
30
programov na leto, poslovno
poročilo 2014
Sodelovali bomo z ITF in
100
dosegli vsaj 300.000 EUR na
leto – poslovna poročila 2011,
2012, 2013
KOMENTAR:
Celoten cilj do konca leta 2014 je realiziran v 76,2 %.
Razvoj kadrov
Opis izvedene aktivnosti
Zap.
Aktivnost
št.
Karierni
razvoj
zaposlenih
1.
Rok
Stalna
naloga
Odgovorna
oseba
Strokovna
direktorica in
vodja SRČV
Trenutna
realizacija
aktivnosti
(%)
80
Do leta 2015 bomo imeli vsaj 10 habilitiranih
učiteljev.
Vsako leto bo vsaj en zaposlen dokončal doktorat
znanosti – skupno vsaj 5 v petih letih.
Pridobili bomo vsaj enega novega doktorja
znanosti s področja psihologije in vsaj enega s
področja logopedije.
Pridobili bomo vsaj dva nova magistra znanosti s
področja zdravstvene nege, protetike in ortotike,
fizioterapije ter delovne terapije.
Vsaj trije psihologi bodo končali specializacijo iz
klinične psihologije in vsaj dva logopeda iz
klinične logopedije.
Vsaj 80% vseh zaposlenih se bo vsako leto
izobraževalo na svojem področju v okviru
individualnega kariernega načrta.
Pridobili bomo mednarodno priznane inštruktorje
za poučevanje mišično-skeletnega UZ, Hallivick
metodo.
Na program Rehabilitacijskega inženiringa
pripeljati mladega raziskovalca, ga usposobiti in
20
obdržati za delo na programu. – poslovno in
strokovno poročilo
2.
Spremljanje
absentizma in
fluktuacije
Stalna
naloga
Vodja SRČV
Absentizem se bo zmanjšal na 5,6 %, poslovno
poročilo
100
KOMENTAR:
Celoten cilj do konca leta 2014 je realiziran v 88 %.
Nove metode zdravljenja in razširitev programov
Opis izvedene aktivnosti
Zap.
št.
1.
2.
3.
Aktivnost
Rok
Zdravljenje kronične razširjene
bolečine
Diagnostični in terapevtski
center
za
nadomestno
sporazumevanje
Zagotavljanje
izvajalcih
rehabilitacije
kakovosti pri
zaposlitvene
Odgovorna
oseba
2011
Vodja ARS
2013
Strokovna
direktorica
2011
Vodja RCZR
4.
Celostna
rehabilitacija
uspešnim
vračanjem
delovno mesto
z
na
2013
Strokovna
direktorica
5.
Prenova
programov
ambulantne rehabilitacije
2013
Strokovna
direktorica
6.
Razširitev
oddelka
po
poškodbi glave
Rehabilitacija bolnikov z
rakom
2013
Predstojnica
KFMR
Strokovna
direktorica
7.
2015
Uvedba novega programa - vir
strokovno poročilo 2011, 2012
Uvedba novega programa
Zagotovitev vpeljave sistema
kakovosti pri vseh izvajalcih
zaposlitvene rehabilitacije vir
strokovno poročilo 2011, 2012,
2013, 2014
pripraviti
oceno
funkcijskih
zmogljivosti in načrt poklicne
oziroma
zaposlitvene
rehabilitacije za vrnitev oziroma
vključitev na delovno mesto - vir
strokovno poročilo 2011, 2012,
2013, 2014
Z selitvijo v nove ambulantne
prostore
izvesti
celotno
reorganizacijo programov – vir
strokovno poročilo 2011, 2012
Razširiti oddelek po poškodbi
glave
Pripraviti nov program in začetek
izvajanja
Trenutna
realizacija
aktivnosti
(%)
100
0
70
80
100
0
50
KOMENTAR:
Celoten cilj do konca leta 2014 je realiziran v 68,5 %.
21
3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV
KAZALNIK POSLOVNA USPEŠNOST za URI Sočo v naslednjih petih letih pomeni, da bodo
prihodki na letni ravni minimalno za 1 odstotno točko višji od odhodkov.
Dejansko doseženo: 0,49 odstotne točke.
V primeru, da ne bi bilo obveznosti iz naslova odprave plačnega nesorazmerja bi bili prihodki 2014
za 2,37 % višji od odhodkov.
KAZALNIKI POSLOVANJA
1.
2.
Kazalnik gospodarnosti
22.555.446
22.939.052
celotni odhodki AOP 888
22.921.354
22.545.183
22.892.282
51,09
40
53,51
Dnevi vezave zalog materiala
8.
4.938.316
4.793.247
0,82
9.333.607
9.621.437
8.932.588
10.826.329
11.116.593
10.826.593
1
1
1
povprečno št. dejanskih dni za plačilo
30
30
30
povprečno število dogovorjenih dni za plačilo
30
30
30
Koeficient zapadlih obveznosti
0
0
0
zapadle neplačane obveznosti na dan 31.12
0
0
0
691.005
648.742
671.273
0,55
0,54
0,55
prihodki iz poslovne dejavnosti AOP 860
23.014.075
22.553.039
22.887.255
osnovna sredstva po nabavni vrednosti
41.794.753
41.866.075
41.356.075
7,7%
7%
7%
prihodki na tržnem delu - ostalo
1.063.784
1.000.314
1.015.436
prihodki na tržnem delu lekarna
720.016
603.641
563.641
44.042
43.045
43.363
23.033.970
22.555.446
22.939.052
523
524
529
Koeficient plačilne sposobnosti
mesečni promet do dobavitelja AOP 871/12
7.
702.671
0,87
oprema AOP 006
6.
691.278
0,86
Stopnja odpisanosti opreme
popravek vrednosti opreme AOP 007
5.
1
Realizacija 2013
1
1
23.033.970
stroški materiala AOP 873
4.
Plan 2014
celotni prihodki AOP 870
zaloge AOP 023
3.
Realizacija 2014
Prihodkovnost sredstev
Tržni delež
Storilnost ali produktivnost
celotni prihodki AOP 870
število delavcev
Planska postavka, ki ni bila realizirana v celoti so dnevi vezave zalog materiala. Največje vrednosti
zalog se pojavljajo v lekarni, centru za ortotiko in protetiko in v skladiščih servisnih služb.
Racionalizacija in zmanjševanje zalog poteka, saj smo zmanjšali dneve vezave zalog v letu 2014
glede na leto 2013 za skoraj 3 dni. Nadaljnje analize kažejo, da se številki 40 dni zalog ne moremo
približati, zato je bil cilj postavljen nerealno.
22
KADROVSKI KAZALNIKI
Realizacija 2014
> 65%
74%
523
529
529
0,71%
0,70%
0,69%
23.033.970
22.555.446
22.939.052
163.309
159.346
159.346
312
301
Bolniška odsotnost zaposlenih
4,69%
5,40%
301
5,33%
število ur bolniške odsotnosti
50.657
58.124
število ur ostale, nebolniške odsotnosti
191.396
196.607
število vseh opravljenih delovnih ur
838.578
835.849
1.080.631
1.090.580
Procent zaposlenih vključenih v izobraževalni proces
2.
Število zaposlenih na dan 31.12.
3.
Delež stroška za izobraževanje
celotni prihodek AOP 870
vsi stroški izobraževanja
stroški izobraževanja na zaposlenega
vsota vseh ur (opravljenih ur in ur odsotnosti)
5.
Realizacija 2013
75 %
1.
4.
Plan 2014
Strošek dela
1,5 % nižji od
2013
1,5 % nižji od 2013 1,89 % višji od 2012
strošek dela
13.644.918
13.638.158 13.847.219
Vsi kazalniki so doseženi.
OSTALI KAZALNIKI
1.
Realizacija 2014
2,45%
Vlaganje v IKT
stroški vlaganja v IKT
celotni prihodek AOP 870
stroški IKT na zaposlenega
2.
Energija
stroški energije (voda, plin, ogrevanje, elektrika itd.)
celotni prihodek AOP 870
skupna površina v m2
stroški energije na m2 površine
Plan 2014
Realizacija 2013
3,20%
3,41%
564.377
720.000
783.356
23.033.970
22.555.446
22.939.052
1.079,11
1.350
1.481
2,74%
3,31%
3,25%
630.721
746.679
746.763
23.033.970
22.555.446
22.939.052
37.804
37.804
37.804
16,68
19,75
19,75
Kazalnik vlaganje v IKT ni dosežen. Razlog za odstopanje od plana je ukrep varčevanja v letu 2014
in zaradi potrebnih sredstev za izplačilo tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij.
REALIZACIJA
IZOBRAŽEVANJ
1001 VODSTVO SLUŽBE KLINIKA
1201 SPREJEMNA PISARNA
SKUPAJ
PORABA
PORABA PORABA v 2014 iz
v 2014
iz donacij projektov
PLAN
porabe brez
PORABA projektov in
v 2014 brez
donacij v
projektov
2014
Razlika
2014/ FN
2014
1.581,19
1.581,19
1.200,00
381,19
823,39
823,39
600
223,39
2.853,59
3.500,00
-646,41
1501 Vsi bolniški oddelki skupaj nerazporejeno
3.873,45
1510 Odd. za rehabilitacijo pac. z
okvaro hrbtenjače
3.052,92
445,12
2.607,80
9.500,00
-6.892,20
1520 Odd. za (re)habilitacijo otrok
18.106,09
1.966,25
16.139,84
7.500,00
8.639,84
1.019,86
23
1530 Odd. za reh.pac.po pošk., s
perif.živ.okv.
9.670,03
1540 Odd. za rehabilitacijo pac. po
možganski kapi
1550 Odd. za reh.pac.po NPM, MS
in drugimi nevro.obol.
1560 Odd. za rehabilitacijo pac. po
amputaciji
1580 Respiratorna rehabilitacija
1601 AMBULANTNO REHABILITACIJSKA SLUŽBA
2.202,21
445,12
7.022,70
10.000,00
-2.977,30
6.267,08
445,12
5.821,96
10.200,00
-4.378,04
12.496,99
593,5
11.903,49
11.500,00
403,49
6.079,28
148,38
5.930,90
4.700,00
1.230,90
144
785
-641
144
13.346,17
477,12
12.869,05
13.000,00
-130,95
8.088,63
148,38
7.940,25
5.600,00
2.340,25
2.455,29
148,38
2.306,91
3.700,00
-1.393,09
4001 SLUŽBA ZA RAZISKAVE
11.331,29
10.549,78
781,51
1.200,00
-418,49
6001 CPR
29.008,29
23.415,28
5.593,01
8.462,00
-2.868,99
1.367,59
1.367,59
1.300,00
67,59
384,09
384,09
700
-315,91
2.986,83
6.758,97
8.536,00
-1.777,03
7.635,59
7.635,59
0
1.046,00
-1.046,00
16.856,75
1.897,24
14.959,51
13.191,00
1.768,51
51.302,09
107.789,75
116.220,00
-8.430,25
2001 - COP
3001 VODSTVO SLUŽBE REHA. INŽENIRING + Dom
IRIS
7101 ZUNANJA LEKARNA
7201 BOLNIŠNIČNA LEKARNA
8701 PISARNA
STROKOVNEGA DIREKTORJA
INŠTITUTA
9001 RAZVOJNI CENTER ZA
ZAPOSLITVENO
REHABILITACIJO
OSTALI - upravno poslovne
službe
10.741,17
SKUPAJ: 163.309,28
995,37
4.217,44
Izobraževanja so bila v skladu s planom.
1
2
3
4
5
INVESTICIJE
Informatika (računalniški programi in oprema) Vlaganje v zgradbe – CPR Maribor ‐ preureditev ogrevalnega sistema
Vlaganje v zgradbe ‐ EU sofinanc.: Adap. in energ. san. Vijolice ABCD Vlaganje v zgradbe – prenova P oddelka Realizacija 2014
Plan 2014
176.608
34.092
92.710
225.710
150.000
70.000
100.000
Vlaganje v zgradbe – ostalo pridobitev uporabnega dovoljenja za Vrtnico, drsna vrata, hladilni sistem Nova ARS Oprema za zagotavljanje požarna varnosti
Medicinska, diagnostična in terapevtska oprema
Ostala oprema 160.344
88.904
40.000
130.000
20.000
SKUPAJ
831.562
510.000
23.194
V letu 2014 smo za investicijska vlaganja namenili 831.562 EUR, kar je za 63 % več, kot smo
planirali v finančnem načrtu za leto 2014. Vzrok odstopanja glede na finančni plan je v nabavah
osnovnih sredstev iz donacij in začete prenove Mednarodnega oddelka. Sklep o sprejemu
Investicijskega programa »Ureditev mednarodnega oddelka za paciente samoplačnike po poškodbi
glave, možganske kapi ter spinalne lezije in poškodbe« je sprejel Svet zavoda na 5. redni seji dne
13.8.2014. Vrednost investicije je ocenjena na 531.290,00 EUR brez ddv.
24
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV
Zastavljene naloge so bile realizirane, kar je razvidno iz točke 3 tega poročila.
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA
4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS
V letu 2014 so bili zastavljeni cilji, ki smo si jih postavili v zvezi z obsegom programa v celoti
realizirani. Pogodba z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je bila podpisana v
začetku meseca maja 2014.
Splošna gospodarska situacija je narekovala, da se tudi v zdravstvu v letu 2014 ne bo pristopalo k
širitvi zdravstvenih programov. To bi imelo za posledico plačilo dodatnih sredstev s strani našega
financerja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in bi bili navedeni v Splošnem dogovoru
za tekoče leto. Tako pa je bilo napisano, da se obseg programa lahko poveča v okviru razpoložljivih
finančnih sredstev. V okviru obstoječega programa zdravstvenih storitev bi bila možna
prestrukturiranja med posameznimi dejavnostmi, kar pa bi prav tako moral potrditi tako ZZZS, kot
Ministrstvo za zdravje.
Ko smo pripravljali finančne načrte, smo izhajali iz napovedi, naj bi cene, ki so veljale ob podpisu
pogodbe, veljale do konca leta 2014 in tako je bilo tudi realizirano. Pred mesecem majem 2014 pa
so bile cene korigirane dva krat, in sicer iz naslova valorizacije materialnih stroškov in amortizacije
po napovedih UMAR – ja in pa nove višine regresa.
Zelo vzpodbudno je bilo tudi dejstvo, da se je kljub predvidevanju zamika plačevanja akontacij s
strani ZZZS, realiziral 7. člen Aneksa k Splošnemu dogovoru za leto 2014, ki je določal, da če bodo
tekoči prilivi Zavoda omogočali dinamiko plačil akontacij v celoti za posamezni mesec, bo zavod
zdravstvenim domovom in bolnišnicam nakazal akontacije brez zamikov. To je bilo tudi
uresničeno, kar nam je omogočilo, da smo pokrivanje obveznosti tako do dobaviteljev, kot do
zaposlenih poravnavali tekoče.
4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2014 do ZZZS in ostalih
plačnikov
Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2014 (1. in 2. del)
V našem zavodu smo s pogodbo dogovorili, da bomo realizirali 1.615 hospitalnih primerov. V
ambulantni dejavnosti smo tako kot je bilo planirano izvajali tako ambulantne storitve, ki se
vrednotijo s točkami, s 1.1.2014 pa smo uvedli tudi izvajanje storitev, merjenih z ambulantnimi
primeri. Načrtovano je bilo 658.830 ambulantnih točk, 431 ambulantnih primerov na programu
kronične bolečine in 400 ambulantnih primerov na programu računalniško vodene vadbe hoje.
Planirano je bilo tudi 1.484 nemedicinsko oskrbnih dni sobivanja staršev ob otroku, ki pa se jih
plača toliko kot se jih realizira.
Primerjava med planiranim in realiziranim programom za leto 2014 je prikazana v Obrazcu 1:
Delovni program 2014 (1. in 2. del).
V URI-Soča se po pogodbi obračunava tudi tako imenovani ločeno zaračunljiv material. Ta se
nanaša na vzdrževanje terapije pacientom, ki imajo vgrajeno baklofensko črpalko. Tudi tu je
postavljen okvirni plan, glede na predvideno število pacientov, ki jim bo baklofenska črpalka
25
vgrajena. Med ločeno zaračunljiv material pa spada tudi tolmač za gluhe. Realizacija je prikazana v
spodnji tabeli.
Ločeno zaračunljiv material
vzdrževanje baklofenske terapije
tolmač za gluhe
LZM skupaj
Realizacija
(v EUR)
63.562
346
63.908
Indeks
realizacija 2014/realizacija 2013
104,00
71,67
103,75
Na področju medicinsko tehničnih pripomočkov je z ZZZS sklenjena pogodba o izvajanju storitev
predpisovanja, prilagoditve, izdelave oz. dodelave in aplikacije medicinsko tehničnih pripomočkov.
Obseg realizacije tega dogovora je naslednji:
Medicinsko tehnični pripomočki
Aplikacija medicinsko tehničnih
pripomočkov
Realizacija
(v EUR)
2.462.242
Indeks
realizacija 2014 / realizacija 2013
97,08
Realizacija
(v EUR)
322.602
Indeks
realizacija 2014 / realizacija 2013
92,85
Poleg zgoraj naštetega URI-Soča izvaja tudi storitve poklicne in zaposlitvene rehabilitacije, katerih
plačnika sta Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje. Realizacija teh programov v letu 2014 je bila naslednja:
Storitve poklicne in zaposlitvene
rehabilitacije
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve (Center za poklicno rehabilitacijo)
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve (Razvojni center za zaposlitveno
rehabilitacijo)
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje
Realizacija
(v EUR)
Indeks
realizacija 2014 / realizacija 2013
882.742
98,28
176.439
95,00
14.734
95,86
Poleg prihodkov iz opravljanja javne službe URI-Soča pridobiva prihodke tudi iz naslova
opravljanja tržne dejavnosti oz. prodaje blaga in storitev na trgu in sicer: samoplačniki in drugi
plačniki (bolnišnična in ambulantna dejavnost, tehnični pripomočki, ostalo), gotovinska prodaja
trgovskega blaga v lekarni, prihodki od prodaje prehrane (zaposleni, obiskovalci), prihodki od
počitniške dejavnosti, prihodki iz naslova izobraževalne dejavnosti, ostali tržni prihodki. Vsi
prihodki iz tržne dejavnosti znašajo 1.783.800 EUR.
Program ZZZS
Realizacija dogovorjenega programa je potekala v smislu zagotavljanja ustrezne dostopnosti do
zdravstvenih storitev čim večjemu števila pacientov. Kot je razvidno iz rezultatov, nam je to
uspelo. Na področju bolnišničnih primerov je bil plan presežen za 2,23 odstotka, število točk je bilo
preseženo za 16,92 odstotkov, število ambulantnih primerov kronične bolečine je bil preseženo za
10,67 odstotkov, število ambulantnih primerov računalniško vodene vadbe hoje pa 31,75 odstotno.
26
Realizacija nemedicinsko oskrbnih dni, kar pomeni število dni, ko je eden od staršev bival ob
bolnem otroku, je nekoliko nižja od planirane in se tudi plačuje glede na potrebo po tej storitvi,
neodvisno od dogovorjenega obsega.
Med pomembne dejavnosti spada tudi področje medicinsko tehničnih pripomočkov terciarne ravni.
To pomeni, da pripomoček po meri pri nas izdelamo in ga tudi apliciramo. Ob tem tudi obračunamo
aplikativne točke, ki imajo enako vrednost kot ambulantne točke. Na tem področju je zelo
pomembno izobraževanje kadrov, ki sodelujejo tako pri seznanitvi s problemom posameznega
pacienta, kot pri aplikacijah. Seznanjeni morajo biti s sodobnimi tehnikami, ki se uporabljajo v
svetu na področju aplikacije medicinsko tehničnih pripomočkov kot so proteze, ortoze, epiteze.
V programu poklicne rehabilitacije, ki je del kompleksne rehabilitacije, je trend obravnav pozitiven.
Programi vračanja na delo in poklicnega usmerjanja postajajo med osebnimi zdravniki in zdravniki
raznih specialnosti vedno bolj prepoznavni. V lokalnih okoljih si prizadevamo za večjo
prepoznavnost ter tako letno sklicujemo srečanja imenovanih zdravnikov, zdravnikov specialistov
ter ostalih zdravnikov.
V Mariboru in Murski Soboti, kjer na primer čakalne dobe za zdravstvene programe praktično ni,
smo realizacijo zadanega plana dosegli ravno zaradi predavanj o programih poklicne rehabilitacije,
ki sta jih izvedla zdravnica in klinična psihologinja.
V službi Ljubljana opazujemo porast vedno težjih pacientov, ki potrebujejo hospitalizacijo, prav
gotovo pa je eden od vzrokov tudi težnja, da bi se vedno težje paciente vračali v delovno okolje.
Zelo pomembna storitev, ki jo opravljamo je tudi celovita obravnava pacienta glede potrebe po
podporni tehnologiji. Ta se lahko opravlja v okviru hospitalne obravnave in je vključena v primer,
lahko pa se zabeleži skozi ambulantno storitev, ki vsebuje klinični pregled, podrobne ocene stanja
in posledično se lahko svetuje katera oprema bi bila primerna za nabavo. V lanskem letu je bilo
ambulantno obravnavanih 86 pacientov, v okviru hospitalnega zdravljenja pa 150 pacientov.
Tabela 1: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2013 (vključno z Aneksi) in Pogodbe 2014
(vključno z Aneksi) v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo
Zap.
št.
DEJAVNOST
POGODBENA
VREDNOST 2013
(OZZ in PZZ)
EUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
AKUTNA BOLN. OBRAVNAVA
OSTALE BOLN. DEJAVNOSTI
NEAKUTNA BOLN.
OBRAVNAVA
DOJEČE MATERE
SPREMLJEVALCI
SOBIVANJE STARŠA OB
HOSPITALIZIRANEM OTROKU
OSNOVNA ZDRAVSTVENA
DEJAVNOST
ZOBOZDRAVSTVENA
DEJAVNOST
REŠEVALNI PREVOZI
LEKARNIŠKE STORITVE
SPEC. AMB. DEJAVNOST
FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA
DIALIZE
DRUGO*LZM
SKUPAJ
%
POGODBENA
VREDNOST 2014
(OZZ in PZZ)
EUR
%
PLAČANA
VREDNOST
2014 (OZZ in
PZZ)
EUR
INDEKS
POGODBA
2014/2013**
11.504.124
81,55
11.369.710
81,75
11.409.634
98,83
51.694
0,37
49.395
0,36
48.071
95,55
157.529
2.320.203
1,12
16,45
120.568
2.299.414
0,87
16,53
167.353
2.368.742
76,54
99,10
73.373
14.106.923
0,51
100
68.722
13.907.809
0,49
100
63.562
14.057.362
93,66
98,59
* ostali program, ki ni zajet v tabeli z dodatno obrazložitvijo
** primerjava pogodbenih vrednosti v EUR 2014 in 2013
27
Program Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
Izvajanje zaposlitvene rehabilitacije
Center za poklicno rehabilitacijo ima za izvajanje zaposlitvene rehabilitacije skupno priznanega 5,3
tima, financiranega s strani MDDSZEM v višini 90%. Ob upoštevanem 90 % financiranju s strani
MDDSZEM je letni normativ na posamezni polni strokovni tim obravnava od 100 do 120 oseb
(povprečno 110 oseb) napotenih s strani ZRSZ in povprečno od 5 do 10 invalidov, ki jim izvajalec
zaposlitvene rehabilitacije zagotavlja izvajanje podpornih storitev po zaposlitvi. CPR ima skupno
5,3 tima, kar pomeni, da je letni normativ CPR ob upoštevanem 90% financiranju s strani
MDDSZEM obravnava 556 do 689 oseb. CPR je v letu 2014 v okviru storitev zaposlitvene
rehabilitacije obravnaval skupno 620 oseb, kar je krepko nad spodnjo mejo zahtevanega normativa
postavljenega s strani države.
Ob koncu leta 2013 je Center za poklicno rehabilitacijo ponovno uspešno kandidiral na razpis
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za pridobitev koncesije za izvajanje
storitev zaposlitvene rehabilitacije za koncesijsko obdobje 2014-2020. V enoti Murska Sobota se je
s 01.01.2014 tim za izvajanje zaposlitvene rehabilitacije povečal iz 1,4 na 1,6, v enoti na Ptuju pa
minimalno zmanjšal, in sicer iz 0,4 na 0,3. CPR je v enoti Murska Sobota sicer kandidiral za
dodatnega 0,6 tima (ter tako za povečanje iz 1,4 na 2 polna tima), s čimer pa, zaradi pravice in
možnosti uporabnika do izbire izvajalca v lokalnem okolju, nismo bili uspešni. Država je, v skladu
z upoštevanjem pravice uporabnika do izbire izvajalca zaposlitvene rehabilitacije v lokalnem
okolju, 0,4 tima podelila drugemu izvajalcu.
CPR obravnava osebe različne ciljne skupine invalidov glede na vrsto invalidnosti oziroma glavno
nosilno funkcionalno oviranost. Vse enote CPR od 01.01.2014 obravnavajo osebe s težavami v
duševnem zdravju (TDZ) in vse ostale osebe, ki potrebujejo storitve zaposlitvene rehabilitacije (O).
Enota v Ljubljani je edina enota specializirana za delo s ciljno skupino slepih in slabovidnih, ne
zgolj znotraj CPR temveč na območje celotne Slovenije. Strokovni tim za slepe in slabovidne deluje
mobilno in pokriva vse območne službe Zavoda RS za zaposlovanje.
Tudi v letu 2014 so se nadaljevale težave z uporabo spletne aplikacije, ki jo je v letu 2013 uvedel
Zavod RS za zaposlovanje. Strokovni delavci so praktično vse leto dvojno poročali
V zadnjem obdobju je zaznati velika prizadevanja in pritiske na področju zaposlovanja invalidov,
vključenih v zaposlitveno rehabilitacijo.
Center za poklicno rehabilitacijo je v letu 2014 uspel aktivno zaposliti 97 invalidov (kar predstavlja
30% vseh vključenih v program usposabljanja). Glede na to, da so tri enote CPR dislocirane v SV
delu Slovenije, v lokalnih okoljih z najvišjo stopnjo brezposelnosti, je rezultat izjemno dober in
kaže na odlično delo zaposlitvenih timov. Za številom zaposlitev je ogromno vloženega truda in
dela v okviru širjenja aktivne mreže delodajalcev ter s tem tudi prepoznavnosti CPR v lokalnih
okoljih.
Poročilo o izvajanju poklicne rehabilitacije (naročnik ZPIZ)
Pogodba o izvajanju storitev poklicne rehabilitacije z ZPIZ – om je bila podpisana v začetku leta
2014, in sicer za obdobje od 2014 do 2020.
Predmet pogodbe je izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije za uporabnike storitev ciljnih
skupin invalidov, glede na vrsto invalidnosti, oz. nosilno funkcionalno oviranost, kot so slepe in
slabovidne osebe, gluhe in naglušne osebe, osebe s težavami v duševnem zdravju in ostale skupine.
28
Po tej pogodbi opravljamo storitve zaposlitvene rehabilitacije na podlagi:
‐ Napotnic za potrebe pripravljalnega postopka, ki določa vrsto, obseg in potek storitev,
‐ Pogodbe o poklicni rehabilitaciji za posameznega delovnega invalida, ki je pridobil pravico
do poklicne rehabilitacije.
Za leto 2014 je bilo planirano, da se bo obravnavalo 25 napotenih uporabnikov, realizacija pa je bila
39 uporabnikov, kar je bilo proti pričakovanjem. To pomeni, da se odgovorni problema zavedajo in
da se sprejemajo ukrepi za izboljšanje stanja.
Poročilo razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo (RCZR)
Glavni cilji RCZR so izvajanje nalog po javnih pooblastilih in drugih nalog po referenčnih zakonih,
priprava izobraževanj ter doseganje projektnih ciljev v skladu z načrtovanimi projekti in
vodstvenim pregledom.
Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo je v letu 2014 izvedel deset nalog na področju Zakona
o zaposlitveni rehabilitaciji in Zakona o izenačevanju možnosti invalidov: Evalvacija zaposlitvene
rehabilitacije in kakovost življenja uporabnikov, Evalvacija izvajanja programov socialne
vključenosti, Večletna evalvacija zaposlovanja invalidov in primeri dobrih praks, Sistemski model,
Standardi storitev in krepitev notranje moči uporabnikov, Podporno zaposlovanje in prilagoditve
delovnih mest, Storitev N-primeri dobrih praks, Standardi usposabljanj in znanj – delo z delodajalci,
Uvajanje sistema Equass v zaposlitveno rehabilitacijo in Analiza občin glede na finančne ugodnosti
invalidov. Kot soorganizatorji smo pripravili številne seminarje in konferenco z Ministrstvom za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Združenjem izvajalcev zaposlitvene
rehabilitacije. Razvojni center je sodeloval pri štirih projektih, od katerih so bili trije mednarodni in
en slovenski. Za strokovne delavce smo v prvi polovici leta 2014 organizirali enotedenski študijski
obisk – strokovno ekskurzijo v Litvo, ki nam jo je doniral CMEPIUS, za področje mednarodne
primerljivosti sistemov zaposlitvene rehabilitacije. Pripravili smo tudi tri znanstvene članke za
mednarodne publikacije (International Journal of Rehabilitation Research, Rehabilitation
Coucelling Bulletin, Innovative Issues in Social Sciences) ter se udejstvovali kot predavatelji v
mednarodnem (ATINER, CEFEC, Zaposlitveni dnevi Dubrovnik, 11th Alpe Adria Psychology
Conference) in v slovenskem prostoru (Reha dnevi, seminarji za invalidska podjetja in zaposlitvene
centre, Državni svet, predavanja za Fakulteto za socialno delo).
Sredstva RCZR so se s strani MDDSZ tudi v letu 2014 zmanjšala za 5 %. Za leto 2015 pa je
predvideno povečanje sredstev za 5 % glede na leto 2014.
4.2.3. Poročanje o terciarni dejavnosti
Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2014
Dejanska realizacija terciarne dejavnosti v letu 2014 znaša 3.685.967 EUR in presega načrt za 4,75
%.
4.2.4. Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov
V letu 2014 smo bili vključeni v mednarodne projekte:
Cognitive Control Framework for Robotic Systems (CORBYS)
EU 7FP ICT-2009-6 – Large Scale Integrated Project
Projekt CORBYS se osredotoča na robotske sisteme, ki imajo simbiotično povezavo s človekom.
Takšni robotski sistemi morajo biti sposobni avtonomno delovati v dinamičnih okoljih, ki
vključujejo interakcijo s človekom. Glavni namen projekta je razvoj okvira vodenja omenjenih
29
robotskih sistemov, ki bo vključeval multi-senzorne sisteme za percepcijo dinamičnega okolja ter
bo omogočal določeno mero kognitivnih sposobnosti. Na ta način bo možno adaptivno spreminjati
robotovo obnašanje. Poseben poudarek bo na medsebojnem izmenjevanju kognitivne percepcije
med človekom in robotom. Pomemben del projekta predstavljata razvoj in evalvacija
demonstracijskega mobilnega robotskega sistema, ki bo omogočal rehabilitacijo hoje. URI-Soča je
nosilni partner delovnega sklopa, ki se nanaša na eksperimentalno in klinično evalvacijo
omenjenega demonstracijskega robotskega sistema. V letu 2014 so bile aktivnosti namenjene
integraciji razvitega eksoskeletnega sistema, z razvito mobilno platform ter testiranjem sistema.
Projekt 7. Okvirnega programa EU.
Obdobje trajanja projekta: 01. 02. 2011 - 31. 1. 2015
Pogodbena vrednost: 443,110 € (prispevek EU 290,255 €)
Koordinator: prof. dr. Axel Graser
Koordinator na URI - Soča: prof. dr. Zlatko Matjačić, univ. dipl. inž. el.
Sodelavci: Andrej Olenšek, Nika Goljar, Helena Burger
Balance Augmentation in Locomotion, through Anticipative, Natural and Cooperative control
of Exoskeletons (BALANCE)
EU 7FP ICT-2011.2.1 – STREP project (sodeluje 8 partnerjev)
Projekt BALANCE se osredotoča na razvoj eksoskeletnega robotskega mehanizma ter sistema
vodenja za podporo hoje, ki bo omogočal simbiotično sodelovanje človeka in stroja v smislu
zagotavljanja dinamičnega ravnotežja. Specifični cilji projekta so:
- Raziskati nevrofiziološke in biomehanske mehanizme vzdrževanja dinamičnega ravnotežja tako
pri nevrološko intaktnih ljudeh kot tudi pri osebah z različnimi nevrološkimi motnjami med
stojo in hojo (proaktivni in reaktivni vidik) skozi eksperimentalno delo in študij ustreznih
modelov;
- Razviti strategijo vodenja bipedalne biomehanske strukture s podobnimi zmožnostmi kot jih
ima človek, katere bomo preizkusili na obstoječih bipedalnih mehanizmih;
- Razviti strategijo vodenja podpore vzdrževanja dinamičnega ravnotežja človeka, ki je opremljen
z ustreznim eksoskeletnim mehanizmom;
- Implementacijo razvitega sistema vodenja;
- Evalvacija delovanja razvitih sistemov vodenja in eksoskeletnega mehanizma pri osebah z
različnimi nevrološkimi motnjami.
V letu 2014 smo razvili robotski sistem, ki je nameščen na mobilni platformi in podpira hodečo
osebo v predelu medenice. Robotski mehanizem je voden haptično in omogoča ustrezno podporo
ter aplikacijo motilnih sunkov med hojo osebe po ravnem.
Projekt 7. Okvirnega programa EU.
Obdobje trajanja projekta: 1. 9. 2013 – 28. 2. 2017
Pogodbena vrednost: 579,500 € (prispevek EU 435,395 €)
Koordinator: TECNALIA (dr. Jan Veneman)
Koordinator na URI-Soča: prof. dr. Zlatko Matjačić
Sodelavci: Andrej Olenšek, Matjaž Zadravec, Nika Goljar
EASY-IMP Collaborative Development of Intelligent Wearable Meta-Products in the Cloud
NMP2-LA-2013-609078
Namen projekta EASY-IMP je razviti metode, orodje in uporabne sestavne dele za oblikovanje in
izdelavo inteligentnih produktov, ki jih bo uporabnik nosil v obliki obleke, obutve ali pripomočkov.
Rezultate tega razvoja bomo nato preizkusili v rehabilitaciji in športu. Senzorji bodo pacientom
nudili povratno informacijo o pravilnosti izvedbe različnih nalog, zdravstvenemu osebju pa o
zahtevnosti in aktivnosti pacientov. V letu 2014 smo pripravili protokol pilotnega testiranja ter
testirali opremo pri bolnikih po preboleli možganski kapi.
Okvirnega programa EU
Obdobje trajanja projekta: 1.9.2013 – 30.8.2016
30
Pogodbena vrednost: 120.000 € (prispevek EU 84.000 €)
Nosilna ustanova: Deutsches Forschungszentrum fuer Kuenstliche Intelligenz GmbH
Koordinator na URI- Soča: prof. dr. Helena Burger, dr. med.
4.3. POSLOVNI IZID
Tabela 2: Poslovni izid po letih v EUR
LETO 2014
CELOTNI PRIHODKI
CELOTNI ODHODKI
POSLOVNI IZID
Davek od dohodka pravnih oseb
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM
DAVKA OD DOHODKA
DELEŽ PRESEŽKA
V CELOTNEM PRIHODKU
FN 2014
LETO 2013
23.033.970
22.921.354
112.616
0
112.616
22.555.446
22.545.183
10.263
0
10.263
22.939.052
22.892.282
46.770
0
46.770
0,49
0,05
0,20
INDEKS
INDEKS
2014 / 2013 2014 / FN 2014
100,41
102,12
100,13
101,67
240,79
1097,30
240,79
1097,30
245,00
980,00
Leto 2014 smo zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 112.616 EUR. Poslovni izid
je rezultat realizacije programa zdravstvenih storitev nad dogovorjenim obsegom, pridobitve novih
raziskovalnih projektov, racionalne porabe resursov, pogajanj z dobavitelji glede cen in dodatnih
popustov. V primeru, da ne bi bilo obveznosti za izplačilo razlike v plači zaradi odprave ¾
nesorazmerij v plačah javnih uslužbencev (v odhodkih zajet 2. obrok) bi realizirali presežek
prihodkov nad odhodki v višini 533.106 EUR.
Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v obrazcu 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov
2014.
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH
POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA
Izvajanje programa je podrobno opisano v poglavju 4.2.2. Program smo presegli pri vseh
dejavnostih in kot že leta doslej še najbolj pri realizaciji ambulantnih storitev. Zavedamo se, da
preseganje programa za seboj pušča stroške, zavedamo pa se tudi dejstva, da bi s tem otežili
dostopnost do programov rehabilitacije, daljšanju čakalnih dob, kar pa ni v interesu nikogar, še
najmanj pa pacientov za katere vedno pravimo, da so na prvem mestu.
6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
leto
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
PRIHODKI
18.531.339
18.854.115
19.916.867
20.751.263
24.054.096
24.738.248
24.159.944
24.205.578
24.547.631
22.939.052
23.033.970
ODHODKI
18.151.740
18.277.550
19.186.400
20.180.077
23.258.940
24.307.906
23.872.246
23.722.520
23.627.096
22.892.282
22.921.354
V EUR
POSLOVNI REZULTAT
379.599
576.565
730.467
571.186
795.156
430.342
287.697
483.058
920.535
46.770
112.616
31
Podatki o poslovanju v zadnjih desetih letih kažejo, da je inštitut v tem obdobju posloval pozitivno
oziroma je imel vsako leto presežek prihodkov nad odhodki. Gospodarska recesija in ukrepi vlade
so do leta 2013 resno hromila delovanje URI-Soča, v letu 2014 pa se je situacija nekoliko umirila,
kar se tiče zniževanja sredstev s strani plačnikov. Je pa na poslovanje vplival predvsem ukrep vlade
za izplačilo tretje četrtine plačnih nesorazmerij. URI–Soča je s pomočjo racionalizacije poslovanja,
pogajanj s dobavitelji in uspešnim pridobivanjem poslov na trgu uspel ohraniti pozitiven poslovni
rezultat.
Znižanje prihodkov 2009 – 2014 iz OZZ za 12.2 % ali 2.005.307 EUR, skupaj
OZZ in PZZ za 9,3 % ali 1.673.779 EUR.
Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo največje znižanje prihodkov s strani OZZ in PZZ v letih
med 2010 in 2011, ki je znašal skoraj 1,2 mio EUR. V letih 2012 in 2013 je zaznati povečevanje
vrednosti PZZ in ponovno zniževanje OZZ v povprečju od 300.000 – 400.000 EUR na leto. V letu
2015 pa se ponovno kaže rast prihodkov s strani OZZ.
32
Ob predpostavki, da ne bo prišlo do znižanja vrednosti programa, ki ga za ZZZS izvaja inštitut in
nepričakovanih dogodkov, lahko tudi v prihodnosti pričakujemo pozitivno poslovanje.
7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA
LETO
2005
2006
2007
2008
GOSPODARNOST
103,15
103,81
102,83
103,42
101,77
101,21
102,04
103,9
100,20
100,49
3,06
3,67
2,75
3,31
1,74
1,19
2
3,75
0,20
0,49
DONOSNOST
2009
2010
2011
2012
2013
2014
URI – Soča je finančni načrt za leto 2014 pripravil na podlagi standardov in meril, ki jih je
predpisalo Ministrstvo za zdravje ter v skladu s svojimi ukrepi za izboljšanje učinkovitosti in
kakovosti poslovanja, predvsem kar se tiče pridobivanja tržnih prihodkov.
Gospodarnost, ki je razmerje med prihodki in odhodki in donosnost, ki je razmerje med presežkom
prihodka nad odhodki in celotnimi prihodki sta v letu 2013 in 2014 najnižji. Letni cilj za
gospodarnost je bil 1 odstotna točka. Slabši kazalniki so posledica dogodkov, na katere nismo imeli
33
vpliva oziroma višjih stroškov, ki niso bili vkalkulirani v cene storitev (zdravstvene storitve,
raziskovalna dejavnost, izvajanje zaposlitvene rehabilitacije, dejavnost Razvojnega centra) zaradi
višje stopnje DDV in izplačilo razlike v plači zaradi odprave ¾ nesorazmerij v plačah javnih
uslužbencev (v odhodkih 2013 zajet 1. obrok in v 2014 zajet 2. obrok).
7.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI
Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2014
So priloženi v prilogi.
7.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA
Tabela 3: Finančni kazalniki poslovanja kot so določeni v Prilogi BOL II/b-8 Splošnega dogovora
za pogodbeno leto 2014
KAZALNIK
1. Kazalnik gospodarnosti
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZZS
3. Delež porabljenih amortizacijskih sred.
4. Stopnja odpisanosti opreme
5. Dnevi vezave zalog materiala in blaga
6. Koeficient plačilne sposobnosti
7. Koeficient zapadlih obveznosti
8. Kazalnik zadolženosti
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi
10. Prihodkovnost sredstev
LETO
2014
1,0049
3,3400
0,7248
0,8621
51,09
1,0000
0,0000
0,1453
1,2522
0,5506
LETO
2013
1,0020
4,0900
0,4598
0,8251
53,51
1,0000
0,0000
0,1666
1,3387
0,5534
INDEKS
2014 / 2013
100,03 81,66 157,63 104,48 95,48 100,00 86,95 93,54 99,49 1. Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZZS = (priznana amortizacija s strani ZZZS / celotni
prihodki iz pogodb z ZZZS)
3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev = (naložbe iz amortizacije / priznana amortizacija v
ceni storitev)
4. Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga
opredmetena osnovna sredstva AOP 006)
5. Dnevi vezave zalog materiala = (stanje zalog AOP 023 / stroški materiala AOP 873 x 365).
Vpišejo se podatki o zalogah iz bilance stanja (AOP 023) in ustrezno prilagojeni podatki o
stroških materiala iz bilance uspeha (AOP 873) ter podatki o nabavni vrednosti prodanega
materiala in blaga (AOP 872). Izvirni podatek AOP 873 se prilagodi tako, da se upoštevajo
samo stroški materiala, ki so predmet skladiščnega poslovanja (kar pomeni, da je s tem
podatek vsebinsko primerljiv z AOP 023). Vpiše se samo tisti porabljeni material, kateri se
vodi preko razreda 3 (kreditni promet).
6. Koeficient plačilne sposobnosti = (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št.
dogovorjenih dni za plačilo)
7. Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni promet
do dobavit. AOP 871 / 12) )
8. Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+055) / Obveznosti do virov sredstev
AOP 060)
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = ( (AOP 012+AOP 023) / AOP 034)
10. Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po
nabavni vrednosti AOP 002+004+006)
34
Komentar k izračunanim finančnim kazalcem poslovanja:
- Kazalnik gospodarnosti je enak kot v letu 2013. Naš zastavljeni cilj je, da so prihodki večji od
odhodkov za 1 %. V primeru, da ne bilo obveznosti za izplačilo razlike v plači zaradi odprave ¾
nesorazmerij v plačah bi bili v letu 2014 prihodki za 2 % višji od odhodkov.
- Delež amortizacijskih sredstev v pogodbi ZZZS je za 18,34 % manjši kot leta 2013, kar je
posledica prehoda spremljanja ambulantnega programa iz ambulantnih točk v ambulantne
primere, kjer je struktura cene posameznih elementov kalkulacije drugačna kot pri ambulantnih
točkah, ki je določena s standardom.
- Delež porabljenih amortizacijskih sredstev je višji za 57,63 % glede na leto 2013. V letu 2013
smo odplačilo obeh dolgoročnih kreditov financirali iz sredstev razporejenega presežka
preteklih let, v letu 2014 pa smo odplačilo kredita Banke Koper financirali iz sredstev
amortizacije, odplačilo kredita Hypo banke pa iz sredstev amortizacije, kot smo tudi planirali.
Nerazporejeni dobiček je v preteklih letih Svet zavoda s sklepom razporedil za odplačilo kredita
in za financiranje novih nabav osnovnih sredstev.
- Stopnja odpisanosti opreme je večja za 4,84 % glede na leto 2013 in je posledica pokrivanja
amortizacije v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, namesto pokrivanja v breme
prihodkov (sredstva amortizacije so vir financiranja novih nabav). Posledično to pomeni, da so
odpisi opreme višji kot znaša vrednost novih nabav.
- Dnevi vezave zalog materiala so se zmanjšali za skoraj 3 dni glede na leto 2013, kar je posledica
optimizacije zalog.
- Koeficient plačilne sposobnosti je enak 1, kar pomeni, da imamo vse terjatve plačane v roku.
- Koeficient zapadlih obveznosti je pri nas 0, ker imamo vse račune plačane na datum zapadlosti
in tudi v letu 2014 nismo imeli likvidnostnih težav.
- Kazalnik zadolženosti za leto 2014 je manjši kot leta 2013, predvsem zaradi odplačila
dolgoročnega kredita.
- Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi je manjše za 6,37 % glede na leto 2013
zaradi nižjih kratkoročnih obveznosti (nižje obveznosti do zaposlenih – samo za plačilo plač za
december 2014 in nižjih obveznosti iz financiranja - v oktobru 2015 predvideno odplačilo
dolgoročnega posojila) in nižjih terjatev – s strani ZZZS nakazane vse akontacije za 2014.
8. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI
V letu 2014 so kontinuirano potekale naloge za sistematično obvladovanje kakovosti. Aktivnosti s
tega področja so se nanašale predvsem na izvajanje ukrepov za izpolnjevanje zahtev Mednarodne
akreditacije in zahtev standarda ISO 9001:2008. V mesecu novembru je bila izvedena tudi zunanja
presoja sistema EQUASS Excellence, ki predstavlja Evropski model odličnosti na področje
socialnih storitev, kamor spada tudi poklicna rehabilitacija.
V letu 2014 je bil vzpostavljen sistem obvladovanja tveganj z enotnim registrom tveganj, ki obsega
tveganja za vse dejavnosti, ki potekajo v URI – Soča. V pripravo registra tveganja so bili vključeni
predstavniki vseh služb in enot.
Zunanji nadzor:
Mednarodna akreditacijska presoja je potekala 20. in 21. marca 2014. Med presojo so bile
ugotovljene 4 neskladnosti 1. stopnje in 9 neskladnosti 2. stopnje. Presojevalci so ugotovili, da je
bila večina neskladnosti iz leta 2013 odpravljenih.
Zunanja presoja sistema kakovosti ISO 9001:2008 je potekala 4. in 5. junija 2014. Ugotovljene so
bile 4 neskladnosti – te so bile odpravljene takoj po presoji in 14 priporočil, od katerih je bilo do
konca leta 2014 odpravljenih 9, preostalih 5 pa bo odpravljenih do naslednje zunanje presoje.
V letu 2014 je bil 7. maja izveden tudi inšpekcijski pregled s strani Zdravstvenega inšpektorata
Ministrstva za zdravje – pregled se je nanašal na nadzor kopalne vode in kopališča v URI – Soča.
35
Na podlagi zapisnika pregleda so bili izvedeni sledeči ukrepi:
- Usklajen je bil plan čiščenja kopališča z evidenco čiščenja,
- Pripravljen je bil načrt za zagotavljanje varnosti kopališča in
- Pripravljena so bila dokazila o usposobljenosti reševalcev za nudenje prve pomoči.
Na podlagi dokazil o izvedenih ukrepih je bil inšpekcijski postopek ustavljen.
Notranje presoje
V februarju 2014 je bil pripravljen plan notranjih presoj, ki je na letni ravni predvidel izvedbo 33
presoj na področju vseh dejavnosti URI – Soča, to pomeni da so bile v notranjo presojo vključeni
procesi s področja rehabilitacijske stroke, podporni procesi in procesi vodenja.
Plan notranjih presoj je bil potrjen s strani kolegija direktorja na seji dne 23.4.2014. V izvajanje
notranjih presoj je bilo v letu 2014 vključenih 18 zaposlenih, ki so zaključili tečaje za notranje
presojevalce.
Na podlagi presoj je bilo v poročilih opredeljeno :
- 82 priporočil
- 40 odstopanj od zahtev (delo poteka neskladno z zahtevami organizacijskega predpisa ali
standarda)
- 40 pohval in pozitivnih ugotovitev
Pri pregledu poročil je bilo ugotovljeno, da je kakovost in uporabnost poročil o presoji zelo
različna, zaradi česar bodo od vodstev oddelkov in enot v bodoče pridobljene povratne informacije
o dodani vrednosti posameznih notranjih presoj.
Na podlagi ugotovljenih odstopanj je bilo pripravljeno enotno poročilo o ugotovitvah notranjih
presoj s predlogi preventivnih in korektivnih ukrepov.
Zadovoljstvo pacientov
V letu 2014 je bila izvedena revizija pritožbenega postopka, hkrati je bila uporabljena informacijska
podpora za evidenco in nazor nad pritožbenimi postopki.
Skladno z opredelitvami pritožbenega postopka so se pritožbe reševale takoj na mestih
nesporazuma, v primerih, ko z začetnimi pojasnili pacienti niso bili zadovoljni pa je bila izvedena
naslednja faza pritožbenega postopka v katero sta se vključevala pooblaščenca za reševanje pritožb.
Takšen pritožbe so bile tudi dokumentirane v informacijskem sistemu, skupno jih je bilo v letu
2014 11. Od tega 3 iz CPR, 3 iz bolnišničnih oddelkov in 5 iz ARS.
Od 11 pritožb je bil rezultat pritožbenega postopka sledeči:
- 7 pacientov je bilo ob koncu postopka zadovoljnih z rešitvijo,
- 1 pacient je bil z rešitvijo delno zadovoljen
- za 3 pacientov ni podatka o zadovoljstvu z rezultatom pritožbenega postopka.
Na podlagi metodologije pritožbenega postopka je potrebno za vse paciente pridobiti informacijo o
zadovoljstvu z izidom pritožbenega postopka. Tiste, ki z rezultatom niso zadovoljni smo dolžni
skladno z zakonom o pacientovih pravicah napotiti na naslednjo stopnjo, to je na zastopnika
pacientovih pravic.
V enakem obdobju smo prejeli 11 pisnih pohval.
36
V letu 2014 so bile izvajane tudi ankete o zadovoljstvu ambulantnih in hospitalnih pacientov in
rehabilitandov.
Pacienti, ki so obiskovali rehabilitacijske programe v Ambulantno rehabilitacijski službi, so tekom
leta vrnili 255 izpolnjenih anket. V odprte dele anket so vpisovali tudi svoja mnenja, pohvale in
pritožbe. Tovrstnih pripomb je bilo skupno 106 od tega:
- 72 pohval
- 13 vpisov, ki jih ni mogoče označiti za pozitivne niti za negativne
- 21 negativnih – kjer so pacienti izražali nezadovoljstvo
Iz spodnje tabele je razvidna večletna dinamika zadovoljstva za 5 izbranih področij. Pacienti
ocenjujejo na 4 stopenjski lestvici kakšen je njihov splošni vtis o Inštitutu.
1) O zaposlenih
2) O prostorih
3) O lokaciji
4) O dostopnosti
5) O ugledu
inštituta
2007
3,59
2,90
3,40
3,35
2008
3,70
2,83
3,49
3,45
2009
3,62
2,97
3,46
3,31
2010
3,44
2,94
3,36
3,28
2011
3,67
3,80
3,53
3,39
2012
3,68
3,64
3,48
3,28
2013
3,78
3,70
3,63
3,70
2014
3,80
3,72
3,74
3,68
3,51
3,60
3,57
3,46
3,66
3,76
3,83
3,79
Iz grafa je razvidna večletna dinamika zadovoljstva za izbranih 5 področij:
Podatki kažejo pozitivne trende v zadnjih petih leti in dosežene visoke ocene na 4 stopenjski
ocenjevalni lestvici. Glede na visoko raven rezultatov v prihodnosti ni pričakovati njihovega
dodatnega zviševanja.
Kazalniki kakovosti
37
Varnostni pogovori in vizite
V letu 2014 smo opravili 3 varnostne razgovore (1 na Oddelku za rehabilitacijo pacientov po
amputaciji, 1 na Oddelku za rehabilitacijo pacientov po poškodbah lokomotornega aparata,
degenerativna obolenja in nevrološke periferne lezije i 1 na Oddelku za rehabilitacijo pacientov po
možganski kapi)
Opravljenih 12 negovalnih vizit.
Sistemsko obvladovanje področja varnosti in kakovosti
Na področju obvladovanja varnosti in kakovosti predstavlja na ravni URI - Soča najvišji organ
Odbor za kakovost, ki podaja usmeritve za izvajanje letnega plana kakovosti. Za njegovo
operativno izvedbo je zadolžena 11 članska Komisija za kakovost, ki se sestaja praviloma vsaj 4
krat letno, ter sledi realizaciji ukrepov, ki so opredeljeni na zunanjih in notranjih presojah.
Člani komisije za kakovost so praviloma nosilci strokovnih in podpornih procesov in so odgovorni
za izpolnjevanje zahtev posameznih področij mednarodne akreditacije bolnišnic.
9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je v prilogi Letnega poročila.
Lastne notranje – revizijske službe nimamo, zato izvajamo notranjo revizijo z zunanjimi revizorji.
V letu 2014 smo izvedli notranjo revizijo ustreznosti postopkov izdelave izkaza poslovnega izida po
vrstah dejavnosti in skladnosti s predpisi in preveritev namenske porabe sredstev Ministrstva za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Pri reviziji niso bili ugotovljeni primeri
nezakonitega, nepreglednega, negospodarnega ali neracionalnega ravnanja, ali primeri goljufij in
prevar. Dobili pa smo priporočila: onemogočiti izdajo materiala brez predhodne potrditve zahtevka
s strani odgovorne osebe; zagotoviti, da se potrjuje prejem materiala (priporočilo realizirali); pri
dveh organizacijskih enotah določiti, katere osebe so zaposlene za potrebe dejavnosti trga in katere
za potrebe opravljanja javne službe (priporočilo realizirali); za delitev stroškov po dejavnosti je
potrebno določiti primernejša sodila (priporočilo realizirali); potrebno je sprejeti sklep o ključih za
delitev posrednih stroškov na projekt ministrstva (priporočilo realizirali).
Register poslovnih tveganj je bil za leto 2014 posodobljen in obravnavan na kolegiju.
38
Primerjava rezultatov povprečne samoocene ter samoocenitve po posameznih elementih notranjega
nadzora javnih financ za zadnja 3 leta:
Komponente sistema notranjih kontrol
1. NOTRANJE KONTROLNO OKOLJE
2014
4
Povprečne ocene
2013
2012
4
4
2. UPRAVLJANJE S TVEGANJI
4
4
4
3. KONTROLNE DEJAVNOSTI
4
4
4
4. INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE
4
4
3
5. NADZIRANJE
3
3
3
Legenda:
4  na celotnem poslovanju,
3  na pretežnem delu poslovanja,
2  na posameznih področjih poslovanja,
1  še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
0  še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.
10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI
DOSEŽENI
Razvidno iz točke 3 tega poročila.
11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA
URI Soča tako kot vsa leta ostajamo nacionalna rehabilitacijska inštitucija, saj obravnavamo več kot
45 % ambulantnih in več kot 70 % hospitalnih pacientov, ki prihajajo iz drugih regij Slovenije. Z
izvajanjem kompleksne rehabilitacije in delovanjem centra za poklicno in zaposlitveno
rehabilitacijo uspešno vračamo paciente nazaj na delo, v šolo in s tem pripomoremo k širši družbeni
odgovornosti. Prav tako pa s prihodom tujih pacientov, ki praviloma prihajajo z svojimi družinami,
omogočamo, zapolnitev hotelskih kapacitet v Ljubljani in okolici in s tem doprinesemo k povečanju
turističnih učinkov v lokalni skupnosti.
Pomemben korak smo naredili tudi na področju ekološke osveščenosti, s pridom izkoriščamo dane
vodne vire za pohlajevanje, s tem znižujemo porabo električne in ostalih oblik energij in posredno
zmanjšujemo emisije v okolje.
12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN
KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO
O
INVESTICIJSKIH
VLAGANJIH
12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA
12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike
Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2014
12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike
39
Konec leta 2014 je bilo v inštitutu redno zaposlenih 523 delavcev, od tega 43 ali 8,22% za določen
čas. V tem številu ni upoštevanih 8 delavcev, ki so bili konec leta zaposleni preko javnih del za
določen čas. Spodnja preglednica prikazuje primerjavo glede na sprejet načrt zaposlovanja 2014 za
izvajanje rednega programa:
TARIFNI
RAZRED
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
B plačna
SKUPAJ
Planirano št.
izvajalcev
0
59
2
38
155
7
211
44
5
3
524
Dejansko št.
Za določen čas
izvajalcev na 31.12.
0
56
1
35
152
8
220
42
6
3
523
0
1
0
1
6
0
30
3
2
0
43
Zaposlovanje v letu 2014 se je v skladu z ZIPRS1415 in po usmeritvah ministrstva zmanjšalo kot
je bilo načrtovano za 1%. Na dan 31. 12. 2014 smo imeli celo eno osebo manj, na dan 01. 01. 2015
pa natanko 524 zaposlenih kot smo planirali po Uredbi o načinu priprave kadrovskih načrtov
posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in
2015 (Ur. l. RS št. 12/14 in 52/14). Razlog za doseganje plana je sprotno sledenje začrtani
kadrovski strategiji in predvsem v relativno dobro načrtovanem planu ter manjših odstopanjih pri
prenehanjih zaposlitev (izjava, invalidska upokojitev, ipd.).
Konkretno smo v rednem programu zmanjšali število izvajalcev v J plačni skupini na delovnih
mestih finančno računovodski delavec, arhivar, zdravstveni administrator, nabavni referent in
vrtnar ter v E plačni skupini na delovnih mestih bolničar negovalec, delovni inštruktor, ortopedski
tehnik in psiholog. Hkrati smo nadomestili v rednem programu število izvajalcev v J plačni skupini
na delovnih mestih čistilka, perica, strežnica na oddelku in pomožni delavec, ter v E plačni skupini
na delovnih mestih voznik reševalec, srednja medicinska sestra, farmacevtski tehnik, ortopedski
tehnik, delovni terapevt, fizioterapevt, zdravnik specialist. Kliničnega psihologa specialista kljub
večkratnemu iskanju nismo uspeli pridobiti. Končno število zaposlenih na dan 31. 12. 2014 je
znašalo skupaj 523 zaposlenih.
Zaradi uveljavitve ZUJF smo na Ministrstvo za zdravje (ministrstvo) poleg skupnega soglasja za 16
zaposlitev med letom vložili še dodatnih 35 zahtevkov za predhodna soglasja za zaposlitev, od tega
12 za zaposlitev pripravnikov zdravstvenih poklicev, 9 za nadomestne nepredvidene odhode v letu
2014, ostali zahtevki pa se nanašajo na potrebe po zaposlitvah v letu 2015 zaradi napovedanih
odhodov konec leta 2014, na potrebni zaposlitvi v lekarni in marketingu, ki se bosta financirali iz
prodaje blaga in storitev na trgu ter ena zaposlitev v okviru službe za raziskave in razvoj, ki se bo
financirala iz sredstev EU projekta. Hkrati smo konec leta vložili zahtevke za izdajo soglasij za
novo pridobljeni program Sindrom kronične razširjene bolečine in za program rehabilitacijske
obravnave otrok na terciarnem nivoju. V letu 2014 je bilo izdanih 36 pozitivnih mnenj, med njimi
23 za sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas, 13 za določen čas. Na 15 soglasij za potrebe
programa Sindrom kronične razširjene bolečine in za program rehabilitacijske obravnave otrok na
terciarnem nivoju smo morali počakati, a smo jih v času priprave poročila že prejeli. Zavrnitve
soglasij ni bilo.
40
Soglasja s strani ministrstva so bila v letu 2014 izdana v krajšem času kot v preteklosti, a še vedno
so bila izdana pozno. Soglasja na zaprošene vloge je svet zavoda potrjeval sproti in se za te namene
sestal kar na 5. rednih in 10. dopisnih sejah. Zato smo s postopki nadomestnega kadrovanja
zamujali, kar je povzročalo nemalo slabe volje med zaposlenimi, ki so morali poleg svojega dela
opraviti še dodatno delo že odsotnega delavca. V povprečju ocenjujemo, da je postopek za
pridobitev soglasij zavlekel normalni postopek kadrovanja za najmanj dva meseca, kar je
povzročalo velike težave pri izvajanju dela za doseganje s pogodbo predvidenih programov.
Za potrebe izvajanja rednega programa smo ob koncu leta 2014 načrtovali 524 javnih uslužbencev,
dejansko smo leto zaključili s 523 zaposlenimi.
Zaposlovanje 10 pripravnikov je bilo izvedeno v skladu s predlogom strokovnega sveta ter s
soglasjem ministrstva za zdravje in sveta zavoda.
Delež invalidov se je v primerjavi z letom 2013 znižal iz 10% na 8 %.
Prav tako smo imeli med letom daljše bolniške odsotnosti nad 30 dni, skupaj 43 primerov oz. 8,2%
zaposlenih. Za 14 primerov se daljša bolniška odsotnost nadaljuje v leto 2015. V povprečju so bile
tovrstne odsotnosti v letu 2014 v rahlem upadu (3 manj kot v preteklem letu). Zaradi tovrstnih
odsotnosti je bilo oteženo normalno izvajanje programa dela, zato smo rešitve iskali z začasnim
zaposlovanjem za določen čas kot nam omogoča ZUJF. Nadomeščanje z dodatnimi kadri je bilo
odobreno le v nujnih primerih. Delno smo manjke kadra pokrivali tudi s pripravniki, vendar ti
zaradi svojega usposabljanja ne morejo enakovredno nadomestiti odsotnega delavca. Izpade dela
smo reševali še s prerazporeditvami usposobljenega kadra oz. z razpoložljivimi notranjimi
kapacitetami s katerimi smo lahko dogovorili povečan obseg dela. Vendarle bo v bodoče potrebno
ta ozka grla še odpraviti, da bomo ohranili kakovost naših storitev in s tem tudi motivirali zaposlene
za delo.
Potrebno je poudariti, da ZUJF s svojimi omejitvami grobo posega v normalno zaposlovanje za
nedoločen čas. Delovna zakonodaja sedaj od delodajalca zahteva zaposlovanje za nedoločen čas in
le v izjemnih primerih za določen čas. Posebej je to poudarjeno takrat, ko gre za isto delo, ki ga
lahko zaposleni izvaja največ dve leti. Kasneje je možna le še zaposlitev za nedoločen čas. To je
vplivalo na povpraševanje po soglasjih pretežno za nedoločen čas in le še izjemoma za določen čas.
Z velikimi napori in dokazovanjem dejanskih potreb po stalnih zaposlitvah smo uspeli povečati
število zaposlenih za nedoločen iz 451 konec leta 2010 na 480 na dan 31. 12. 2014. Kljub vsemu je
v zadnjem času med zaposlenimi za nedoločen čas vedno več negodovanja, da gre zaradi
varčevanja pri zaposlovanju za nenormalne pritiske, ki povzročajo njihovo izgorelost in vse težje
razumevanje učinkov varčevalnih ukrepov vlade.
Ključne kadre, ki so odšli tik pred koncem leta, bo potrebno zaposliti takoj po pridobitvi soglasja.
To so delovni terapevt, fizioterapevt, srednja medicinska sestra in specialist klinične psihologije.
Dodatno breme so na prehodu v leto 2015 povzročile negotove daljše bolniške odsotnosti v
zdravstveni negi in med farmacevti, zato se ne bo moč izogniti začasnim zaposlitvam za določen
čas. Taka potreba je nastala tudi na delovnem mestu ortopedskega tehnika.
Zaradi koriščenja pravic za delo s krajšim delovnim časom in novih porodniških odsotnosti so ob
koncu leta 2014 nastale nove potrebe po delovnih terapevtih in fizioterapevtih v zdravstvenih
programih ter delovnem terapevtu v Centru za poklicno rehabilitacijo Ljubljana. Za njihovo
nadomestilo so že stekli kadrovski postopki. V skladu z izdanimi soglasji smo pričeli s postopki za
zaposlitev pripravnikov, znanstvenega sodelavca, ki se financira iz sredstev EU projekta in
ekonomskega referenta za delo v lekarni, ki se financira iz sredstev prodaje blaga in storitev na trgu.
Na podlagi spremljanja absentizma se v prihajajočih mesecih ne bomo mogli izogniti novim
41
daljšim odsotnostim v zdravstveni negi med srednjimi medicinskimi sestrami in v oskrbovalnih
službah, zato bomo iskali nadomestni kader v skladu z zakonodajo in ga zaposlili brez potrebnih
soglasij.
V inštitutu se je na novo zaposlilo 47 delavcev, kar je 2 več kot v preteklem letu, od tega 36 za
določen čas in 11 na nedoločen čas. Zaposleni za določen čas so pretežno pokrivali zaposlene v
času materinskega in starševskega dopusta ali daljše bolniške odsotnosti. Med 36 zaposlenimi za
določen čas smo zaposlili 1 sobno zdravnico,1 zdravnico specializantko, 1 logopedinjo, 4 srednje
medicinske sestre (od tega 2 pripravnici), 2 psihologa, 4 fizioterapevte (od tega 2 pripravnika), 8
delovnih terapevtov (od tega 3 pripravnike), 2 diplomirana inženirja ortotike in protetike
pripravnika, 2 univ. dipl. socialni delavki, 1 zdravstveno administratorko, 2 mag. farmacije (20 ur
na teden), 1 farmacevtskega tehnika, 2 rehabilitacijska tehnologa, 1 uni. dipl. ekonomistko, 2 dietna
kuharja in 2 pomožna delavca v kuhinji.
Med letom smo imeli zaposlenih 6 zdravnikov specializantov, kar je manj od načrtovanih oz. manj
kot v preteklem letu. Kljub prejetemu soglasju sredi leta 2014 nismo uspeli skleniti delovnega
razmerje za nedoločen čas z zdravnico specialistko FRM, ki je bila pri nas zaposlene že dve leti.
Poskušali smo najti ustrezno nadomestilo, vendar ga do sedaj še nismo našli. Zato smo se v drugi
polovici leta odločili, da zaprosimo za soglasje za zaposlitev sobne zdravnice, ki je potem konec
leta nastopila delovno razmerje za določen čas 6 mesecev. S tem smo le začasno pokrili nastalo
vrzel, ki jo nameravamo v letu 2015 pokriti z zdravnico, ki bo končala specializacijo. Leta 2014 sta
uspešno zaključili specializacijo FRM dve zdravnici, ki smo ju na podlagi pridobljenih soglasij tudi
zaposlili in z njima zapolnili vrzeli, ki so nastale z upokojitvami zdravnikov že v preteklih letih.
Največ sprememb glede zaposlitev smo imeli v zdravstvenih programih. Med poklici so bili najbolj
iskani diplomirani delovni terapevti, diplomirani fizioterapevti in srednje medicinske sestre oz.
zdravstveniki.
Z odhodom specialista klinične psihologije v Centru za poklicno rehabilitacijo v Mariboru smo
izgubili že tako deficitaren kader, ki ga kljub širokemu iskanju nismo uspeli pridobiti. Zato smo se
odločili za zaposlitev začetnika, pripravnika v letu 2015, ki ga bomo pri delu usmerjali za potrebe
izvajanja nalog centra za poklicno rehabilitacijo. Pomanjkanje specialistov klinične psihologije
bomo morali zapolniti, zato smo se odločili takoj zaprositi ministrstvo za odobritev nove
specializacije in jo prav kmalu tudi prejeli. Specializacija je lahko stekla že z novim letom. Še
vedno nas pesti pomanjkanje zdravnikov specialistov MDPŠ v Centru za poklicno rehabilitacijo, saj
bo konec leta 2015 iztekla pogodba o zaposlitvi sklenjena s starejšim zdravnikom za določen čas.
Zato bomo morali že letos pristopiti k iskanju ustreznega nadomestila. Prošnjo za možno odobritev
tovrstne specializacije v okviru razpisa v javni zdravstveni mreži smo v preteklosti že naslovili na
ministrstvo, vendar odgovora na to oz. priznanja za tovrstne potrebe nismo dobili.
Skozi celo leto smo sledili začrtanim ciljem zaposlovanja na vseh segmentih delovnega procesa.
Na področju rednega programa smo 21 odhodov zaposlenih za nedoločen čas (od tega 13
upokojitev) delno nadomestili s kadri, ki so se z delom za določen čas v inštitutu že dokazali. Za
nedoločen čas smo zaposlili 2 fizioterapevta (1 respiratornega), 1 delovnega terapevta, 1 univ.
diplom. psihologa, 1 voznika reševalca, 2 bolniški strežnici in 3 strežnice –čistilke. Po uspešno
končanem usposabljanju in opravljenem strokovnem izpitu smo za določen čas zaposlili
logopedinjo, za potrebe nadomeščanja sodelavke, ki je pričela specializacijo. Kljub izraženi potrebi
po nujni zaposlitvi takega kadra, predhodnega soglasja do izteka pripravništva nismo dobili
pravočasno. Soglasje je bilo dano šele po izteku delovnega razmerja, zato smo morali postopek
kadrovanje ponoviti.
Pri iskanju nadomestnega kadra nismo imeli večjih težav, kar je očitno posledica slabih razmer na
trgu dela in vedno večja ponudba zlasti delovnih terapevtov, psihologov, v zadnjem času pa tudi
42
diplomiranih in srednjih medicinskih sester. Veliko truda je bilo zopet vloženega pri iskanju
diplomiranega fizioterapevta s specialnimi znanji s področja respiratorne fizioterapije, ki smo ga po
dobrem letu iskanja in ponovitvi objav le uspeli pridobiti.
Zavrnitev zaposlitev zaradi neizpolnjevanja zdravstvene usposobljenosti za delo v letu 2014 nismo
imeli. Do dolgih zamud pri nadomestilu potrebnega kadra in slabe volje tako vodij kot ostalih
zaposlenih je prihajalo predvsem zaradi zakonodaje, ki nam še vedno onemogoča pravočasno
zagotoviti tiste kadre, ki so za izvajanje rednega programa nujno potrebni.
Zaposlenih za nedoločen čas je bilo tako konec leta 2014 skupaj 480, kar je 4 več kot konec leta
2013. Med njimi je 25 zaposlenih za krajši delovni čas od polnega, kar je 3 manj kot v preteklem
letu. Od 43 zaposlenih za določen čas je bil na dan 31. 12. zaposlen še 1 pripravnik in en, ki ima
sklenjeno dopolnilno delovno razmerje za potrebe evropskega projekta.
Razmerje med moškimi in ženskami ostaja na ravni iz leta 2010, 2011, 2012 in 2013, to je 26%
proti 74% v korist ženske delovne sile. Zaradi visokega odstotka zaposlenih žensk prihaja med
letom do povečanega izpada le-teh zaradi nastopa porodniškega dopusta, kar zahteva stalno iskanje
novih moči za njihovo nadomestilo. Tako je bilo v letu 2014 na porodniškem dopustu in je
nadaljevalo z nego in varstvom otroka 31 delavk (6 več kot leta 2013) ali 5,93 % vseh zaposlenih.
Trend porodniških odsotnosti je še vedno visok in je v primerjavi s preteklim letom višji za 1,2%.
Starševsko varstvo s krajšim delovnim časom od polnega je uveljavljalo 19 delavk, 7 manj kot v
preteklem letu. Večina oz. 11 njih je delala 30 ur na teden, 7 po 35 ur in 1 po 25 ur na teden. Poleg
mater smo imeli 1 delavca na očetovskem dopustu, zakonsko možnost koriščenja neplačanega
dopusta ni izrabil nihče.
Starostna struktura zaposlenih ostaja na ravni iz preteklih let. Povprečna starost ostaja 43 let.
Fluktuacija v letu 2014 je v primerjavi s preteklim letom porasla za 2,66 % in znaša 9,54 %.
V letu 2014 smo po sklenjenih pogodbah o izvajanju javnih del zaposlili 8 delavcev, enako kot je
bilo planirano. Med njimi je bilo 5 invalidov.
Z delom je prenehalo 53 delavcev, 16 več kot v preteklem letu, od tega največ 28 v zdravstvenih
programih, 6 v Servisni službi, 7 v Centru za poklicno rehabilitacijo v Mariboru, 4 v Centru za
poklicno rehabilitacijo v Ljubljani, 2 v Centru za ortotiko in protetiko, 1 v Ekonomski finančni
službi, 3 v Lekarni in 2 v vodstvu.
Kar nekaj ključnega kadra je odšlo v letu 2014, med njimi zdravnik svetovalec, dolgoletni
strokovni direktor, zdravnica specialistka FMR, dva specialista klinične psihologije, dva psihologa,
pet delovnih terapevtov tako za potrebe bolnišnice kot poklicne rehabilitacije, 5 fizioterapevtov, 5
tehnikov zdravstvene nege, 3 farmacevti, ena diplomirana medicinska sestra, socialni delavec,
bolničar negovalec, bolniški strežnik in vodja enote Centra za poklicno rehabilitacijo. V letu 2014
smo imeli 3 upokojitve po ZUJF, med njimi se je po predhodno sklenjenem sporazumu o
nadaljevanju delovnega razmerja upokojil zdravnik svetovalec, fizioterapevtka svetovalka in
srednja medicinska sestra s specialnimi znanji. Med ostalimi nezdravstvenimi delavci, ki pokrivajo
različna področja dela spremljevalnih delovnih procesov so se upokojili pisarniški referent,
finančno računovodski delavec, perica, čistilci, bolniški strežnik in pomožni delavec v kuhinji, ki
jih nismo nadomestili v celoti, temveč smo naredili nekaj notranjih premikov iz drugih delov
delovnih procesov.
Delovno razmerje za nedoločen čas je prenehalo 24 zaposlenim. Od teh je bilo 13 upokojitev, 12
starostnih in 1 invalidska upokojitev. Imeli smo 8 sporazumnih prenehanj, 1 več kot preteklo leto,
43
vse iz osebnih razlogov. Javni uslužbenci, s katerimi smo se sporazumno razšli, so si poiskali
zaposlitev v bližini svojega stalnega bivališča, nekateri so odšli tudi v tujino zaradi boljših finančnih
in delovnih pogojev. Zgodili sta se 2 odpovedi iz poslovnih razlogov in 1 izredna odpoved. V letu
2014 smo zopet imeli odhod dveh specialistov klinične psihologije (eno upokojitev in eno
sporazumno prenehanje), kar nakazuje nov problem pridobitve tega deficitarnega poklica. Med
drugimi večjimi odhodi so izstopali še fizioterapevti, delovni terapevt in tehniki zdravstvene nege.
Vse to je vplivalo na precejšnje povečanje fluktuacije v primerjavi s preteklimi leti.
Delovno razmerje za določen čas je prenehalo 29 zaposlenim, od tega zdravniku specialistu,
diplomirani medicinski sestri, 5 delovnim terapevtom, 2 diplomiranima inženirjema ortotike in
protetike, 1 rehabilitacijskemu tehnologu, 2 srednjima medicinskima sestrama, 1, strežnici, 2
fizioterapevtoma, 1 delovnemu terapevtu, 4 farmacevtom, 5 arhivarjem, 1 bolničarju negovalcu, 1
pomožnemu delavcu in 1 strežnici. Med temi zaposlitvami so tudi pripravniki, ki so bili zaposleni
za določen čas. Za nekatere profile poklicev smo uspeli pridobiti soglasja za kasnejšo sklenitev
delovnega razmerja za nedoločen čas, ker je bilo nujno potrebno zagotoviti izvajanje rednega
programa dela in tudi vseh spremljajočih dejavnosti, ki jih izvajamo z lastnimi zaposlenimi. Med
njimi smo ponovno zaposlili univ. dipl. psihologa, logopeda, delovnega terapevta, fizioterapevta,
tehnika zdravstvene nege, farmacevtskega tehnika, telefonista-receptorja, in pomožnega delavca v
kuhinji.
Zaradi daljših bolniških izostankov so bili uvedeni novi invalidski postopki in sicer jih je bilo v letu
2014 skupaj 10 oz. 2 manj kot v letu 2013. V primeru 2 delavcev, ki sta bila prvič v obravnavi, se je
priznalo delo s krajšim delovnim časom od polnega 4 ure na dan, v drugem primeru je bilo
ugotovljeno, da se postopek nadaljuje, ker zdravljenje še ni zaključeno. Trije nezaključeni postopki
iz leta 2013 so dvema priznali nove omejitve , v enem primeru novih omejitev ni bilo prepoznanih.
V enem primeru se daljša bolniška nadaljuje od l. 2010, vendar zdravljenje še ni končano, zato se
pričakuje nova obravnava in morda invalidska upokojitev v letu 2015. V enem primeru je prišlo do
poslabšanja zdravstvenega stanja, zato je bila delavka invalidsko upokojena. Kontrolni pregled pri
enem primeru je pokazal, da so omejitve postale trajno nespremenjene. Sprožen je bil še en
postopek, vendar je kasneje prišlo do umika uvedenega postopka na strani javnega uslužbenca. Še
naprej imamo zaposlenega invalida v podporni zaposlitvi kateremu so priznane te pravice in delno
sofinanciranje stroškov dela ter prihoda na delo. Petim invalidom na projektu Zelena dolina je
prenehalo delovno razmerje. Prav tako smo imeli zaposlene invalide v okviru izvajanja javnih del.
V letu 2014 nismo imeli nikogar na poklicni rehabilitaciji.
Pri vseh invalidskih postopkih smo se aktivno dogovarjali z zaposlenimi, iskali primerne rešitve
znotraj inštituta in jih s posameznimi vodji tudi dogovorili. Aktivnosti so potekale tudi na ravni s
pooblaščeno zdravnico MDPŠ, ki se je na naše potrebe hitro odzvala in nam nudila ustrezno
strokovno pomoč in podporo.
Najpogosteje so bili na invalidski komisiji obravnavani zaposleni po poklicu zdravstveni tehnik,
sledita ortopedski tehnik in čistilec. Skupno smo imeli konec leta 2014 zaposlenih 8 % ali 42
delovnih invalidov, od tega največ v kliniki in v servisni službi. Med vsemi zaposlenimi s statusom
invalida jih 20 opravlja delo v polnem delovnem času, v skrajšanem delovnem času 6 ur dnevno
dela 5 delavcev, 17 delavcev opravlja delo v polovičnem delovnem času oz. 4 ure dnevno (40%
vseh invalidov). Skupaj s krajšim delovnim časom od polnega dela 22 invalidov ali 4,2% vseh
zaposlenih, to je 0,7% manj kot v preteklem letu. To je dodatno breme za normalno izvajanje
delovnega procesa na posameznih segmentih dela, ker vseh teh manjkov ne pokrivamo z
nadomestnim kadrom. To bi nam povzročilo izreden dvig števila zaposlenih nad planiranim
številom, ker vsak kader, tudi zaposleni za krajši delovni čas šteje kot 1 zaposlen. V preteklosti smo
lahko nastalo problematiko, predvsem za opravljanje enostavnih fizičnih del razreševali z začasnim
zaposlovanjem za določen čas ali s pomočjo praktikantov na obvezni praksi. Sedaj v skladu z
44
zahtevami ZUJF varčujemo. Med zaposlenimi to povzroča stalno nezadovoljstvo in odpor do
dodatnega dela. Najbolj kritični do tega so najnižje plačani zaposleni, ki kljub dodatno naloženemu
in opravljenemu delu ne dosežejo minimalne plače. Z omenjenim problemom smo se že večkrat
pisno obrnili na ministrstvo za pravosodje in javno upravo, vendar do sprememb plačne zakonodaje
na tem področju še vedno ni prišlo. Problem je več plasten, ker lahko delo preko polnega delovnega
časa naložimo zgolj zdravemu delavcu. Pri tem moramo upoštevati še določila Zakona o delovnih
razmerjih, po katerem je potrebno delavcu zagotoviti tudi ustrezen počitek med delovnima
dnevoma. Situacija je zato resnično velikokrat na robu človeških zmogljivosti in hkrati zakonitosti.
V povprečju smo imeli v letu 2014 zaposlenih 16,75% invalidov nad predpisano kvoto za
zdravstvo, vendar zanje od 01. 04. 2014 dalje nismo več dobili finančne vzpodbude zaradi nove
Uredbe o določitvi kvot za zaposlovanje invalidov (Ur. l. RS št. 21/14), ki je za posredne
proračunske uporabnike ukinila pravico do zadržanih prispevkov in nagrad za zaposlene invalide.
Omenjena sredstva smo v preteklih letih s pridom v celoti namenjali ergonomski ureditvi delovnih
mest, pripomočkom za delo in za plače invalidov. Za učinkovito namensko uporabo sredstev je
skrbel Tim za zdravo delovno okolje, v okviru katerega se je po protokolu izvedla ocena in
predlagala rešitev za posameznega invalida. V ta namen so bila sredstva porabljena za nakup
primerne računalniške opreme, ergonomskih stolov, miz in prilagojenega pohištva. Vsa preostala
sredstva smo v skladu z zakonom porabili za izplačilo plač invalidom. Skupaj je bilo v letu 2014
porabljenih sredstev v višini 23.952,68 €. Poročilo o porabi sredstev iz naslova nagrad za leto 2014
bo poslano ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti na njihovo zahtevo.
V letu 2014 smo tako kot v preteklih letih mesečno spremljali podatke za izdelavo analize bolniških
odsotnosti, ki je bilo prvič uvedeno leta 2011. Skrben prikaz in primerjavo s slovenskim
povprečjem bo možno narediti kasneje, ko nam bodo na razpolago republiški podatki, ki jih
posreduje Nacionalni inštitut za javno zdravje šele v mesecu marcu. Prva kratka analiza kaže na to,
da je bilo v letu 2014 zaradi bolniških odsotnosti izgubljenih 4,69 % od vseh opravljenih 1.080.631
ur, kar je za 0,5 % manj kot leta 2013 in kaže na postopno zniževanje v zadnjih nekaj letih. Leta
2005 je bil ta odstotek najvišji in je znašal 6,41%.
Delež krajših bolniških do 30 dni se je v primerjavi z letom 2013 iz 28.638,20 ur znižal na
27.828,00 ur in predstavlja 2,58 % vseh odsotnosti, medtem ko predstavlja delež bolniških daljših
nad 30 dni 1,03 % vseh odsotnosti. K skupnemu deležu odsotnosti prinašajo nesreče pri delu do 30
dni 0,04 %, nesreče pri delu nad 30 dni 0,03 %, nesreče izven dela do 30 dni 0,25 % , nesreče izven
dela nad 30 dni 0,12 % ter nega družinskega člana 0,64 %. Največji delež sicer še vedno
predstavljajo bolniške odsotnosti do 30 dni, vendar je njihov trend v zadnjih treh letih na približno
enaki ravni. Skupen procent vseh vrst bolniških odsotnosti se je v zadnjih treh letih iz 5,42%, znižal
v letu 2013 na 5,20% in v letu 2014 na 4,69%.
Največ odsotnosti smo zopet zabeležili med zdravstvenimi tehniki, sledijo čistilci, fizioterapevti ter
diplomirane medicinske sestre. Glede na starost je največ odsotnosti še vedno v starosti od 26 do 55
let. Zaradi povečane odsotnosti v zimskem obdobju skušamo odsotnost zmanjševati tudi z rednimi
ponavljajočimi letnimi cepljenji proti gripi, katerega se je v sezoni 2014/2015 po lastni odločitvi
udeležilo 10 % vseh zaposlenih, 53 32 zdravstvenih in 21 nezdravstvenih delavcev. Število
cepljenih ostaja na ravni v zadnjih štirih letih.
Tako, kot smo si začrtali z letnim načrtom, sproti ugotavljamo in analiziramo vzroke bolniških
odsotnosti. Posebej smo se osredotočili na spremljanje bolniških odsotnosti do 30 dni, ki so bile že
v preteklosti največji problem. Glavne vzroke smo zopet našli v povečanih odsotnostih bodočih
mater pred koriščenjem porodniškega dopusta, v manjših operativnih posegih, negi otrok, v
nekaterih kroničnih obolenjih in operativnih posegih, ki kasneje privedejo do daljšega zdravljena in
rehabilitacije oz. posledično daljše bolniške odsotnosti. V prvih mesecih leta 2014 in v jesenskem
45
obdobju je bilo nekaj več prehladnih obolenj. S sledenjem in stalnim analiziranjem bolniških
odsotnosti bomo nadaljevali, ker je dolgoročni cilj obdržati le - te v meji pod 6% vseh ur odsotnosti
zaposlenih. Z namenom izboljšanja stanja na tem področju, smo v zadnjih nekaj letih naredili
velike premike, od internega projekta Čili, zdravi in zadovoljni zaposleni, ki je pokazal smeri
razreševanja različnih problemov zaposlenih do oblikovanja različnih skupin in timov, ki danes
delujejo v tej smeri.
Poleg Skupine za krepitev moči zaposlenih in ravnanje z invalidnostjo v URI – Soča je v letu 2014
zelo aktivno deloval Tim za zdravo delovno okolje. Obravnaval je 20 primerov urejanja delovnega
okolja, od tega 9 primerov prilagoditve delovnega mesta invalidom.V drugih primerih je v letu 2014
izstopal primer celostne ureditve prezračevanja delovnih prostorov za zaposlene v zdravstveni
administraciji. Poleg tega je bil delaven Tim za svetovanje, pomoč in podporo zaposlenim, ki je v
skladu s sprejetimi ukrepi osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje zaživel z individualnim
svetovanjem in pomoči zaposlenim, s postopkom mediacije in z imenovanjem pooblaščenke na
podlagi Pravilnika proti spolnemu in drugemu trpinčenju na delovnem mestu.
Realizirali smo številne naloge: povezali smo izvajane aktivnosti inštituta na različnih področjih
skrbi za zaposlene od zaposlovanja, varstva pri delu, spremljanja bolniškega staleža in
invalidiziranja, izobraževanja in karierni razvoj z letnimi pogovori, merjenje klime, skrb za delovno
skupnost in drugo. Na vseh področjih smo delovali interdisciplinarno in v praksi prepoznali, da je
možno vzpostaviti celovito skrb za zaposlene z lastnimi strokovnjaki. S tem smo pridobili
pomembno izkušnjo, da je temeljnega pomena za dobro delovanje in razvoj delovne skupnosti
komunikacija vseh zaposlenih in vsakega zaposlenega posebej s povratno zanko, ki deluje na
horizontalni in vertikalni ravni njene organiziranosti. Nadaljevali smo aktivnosti v okviru prejetega
osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje. V juniju 2014 smo imeli drugi vmesni pregled
uresničevanja sprejetih ukrepov. Poročilo je pokazalo aktivno delovanje na večini sprejetih ukrepih.
Tim Družini prijazno podjetje se je v letu 2014 sestal 3 krat in stalno opozarjal na aktivnosti, ki se
ne izvajajo v celoti kot so bile zastavljene. Še vedno so prisotne želje po bolj fleksibilnem
delovnem času, medtem ko smo daljše časovne možnosti koriščenja viška ur uredili ob koncu leta
2014. Kritike zaradi prešibkega komuniciranja in informiranje med zaposlenimi so sicer še
prisotne, čeprav je dobro zaživelo interno glasilo Gibko v svoji novi preobleki z razširjenim
mesečnim izdajanjem. Pretežni del ukrepov posega na področje delovnega časa in organizacije
dela, ki naj bi omogočila zaposlenim boljše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, a je
prav uresničevanje teh ukrepov najtežje. Kljub različnim delovnim procesom lahko vodje
prilagajajo delovni čas in urnik dela, ki je zaposlenim bolj prilagojen zaradi uresničevanja
družinskih obveznosti.
V letu 2014 so bili na podlagi Pravilnika o preventivnih zdravstvenih pregledih (Ur. l. RS št. 87/02)
ter zahtev Ocene tveganja periodično zdravstveno pregledanih 127 delavcev inštituta. Od 127
pregledanih delavcev inštituta ima zdravstvene omejitve (ali so zahtevani kakšni drugi ukrepi
varnosti in zdravja pri delu) 46 delavcev ali 36,22%. Visok odstotek je predvsem zaradi potrebne
korekcije vida z očali ali lečami. Končna analiza pooblaščene zdravnice navaja področja po
mednarodni klasifikaciji bolezni, kjer so omejitve najbolj pogoste. Med njimi so na prvem mestu
bolezni oči in aneksov, skoraj vse na račun okvar refrakcije in akomodacije, ki jih lahko
pripisujemo delo z računalnikom, ne pa neustrezni osvetlitvi. Na drugem mestu so endokrine in
presnovne bolezni, zelo je zastopana tudi debelost, manj pa obolenja ščitnice in sladkorna bolezen.
Sledijo bolezni gibal zlasti hrbtenice, bolj obolevajo čistilke, strežniki, delovni terapevti, kjer je
slednje obolenje na prvem mestu. Relativno je nizek IF pri boleznih obtočil, ne izstopajo pa bolezni
dihal, niti ni bilo zaslediti obolevnosti za duševnimi motnjami kar mogoče lahko pripisujemo
zadovoljstvu na delovnem mestu in urejenosti socialnega statusa. V inštitutu še naprej beležimo 1
primer priznanja 50 % poklicne bolezni. Z izbrano pooblaščeno zdravnico smo v letu 2014
46
sodelovali že drugo leto. Delo je potekalo zelo korektno, v duhu aktivnega sodelovanja, tudi pri
pripravljanju dokumentacije za obravnavo na invalidskih postopkih.
V letu 2014 so bile evidentirane le 4 nesreče pri delu, dve manj kot v preteklem letu.
Prijavljeno je bilo tudi 10 vbodov z iglo ter urezov brez posledic za okužbe (5 več kot l. 2013) in
drugih nesreč pri delu brez posledic za okužbe (incidenti). Imeli smo 1 primer poškodbe leve noge 1
desne noge, 1 leve rame in 1 primer poškodbe križa. Vzrok omenjenih nesreč je v nepazljivosti pri
delu, v enem primeru poškodba na športnih igrah (oviratlon) ter mokra tla v bazenu. Pogostost
nesreč (% nezgod na 100 zaposlenih) je 0,76%, kar je o,4% manj kot leto poprej, medtem ko je
resnost (število izgubljenih dni na nezgodo) 22,46 dni, kar je enako v preteklem letu.
Že šesto leto zapored je potekalo ocenjevanje za napredovanje v skladu z veljavno zakonodajo, ki
ureja sistem za napredovanje javnih uslužbencev. Zaradi sprememb, ki so bile uveljavljene z ZUJF
in v skladu z Dogovorom o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem
sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014 (Ur. l. RS, št.
46/13) v letu 2014 zopet ni bilo možno napredovati.
12.1.2. Ostale oblike dela
Poleg redno zaposlenih smo imeli v letu 2014 zaposlenih 8 delavcev preko javnih del. V okviru
Centra za poklicno rehabilitacijo Maribor je delalo 6 izvajalcev, v Centru za poklicno rehabilitacijo
Ljubljana 2 izvajalca na programu Pomoč in varstvo za invalide. Za premoščanje težav pri izpadu
zaposlenih v času poletnih dopustov in v primeru nepredvidenih odsotnosti smo se posluževali
študentskega dela. Za te namene smo prejeli soglasje za izvajanje različnih opravil in za to porabili
104.306 €, od tega je bilo porabljenih 50.734,69 € iz tržnega dela.
Na področju pogodbenega dela smo sklenili 15 podjemnih pogodb z zunanjimi sodelavci in 42
podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi ter 38 avtorskih pogodb z zunanjimi sodelavci in 127
avtorskih pogodb z lastnimi zaposlenimi. Sklenjenih pogodb za s.p. in d.o.o. v lasti zaposlenih
nismo imeli. Z lastnimi zaposlenimi smo imeli sklenjene podjemne pogodbe predvsem za
organizacijo seminarjev ter avtorske pogodbe za predavanja na seminarjih in pisanje strokovnih
člankov v revijah. S strani Ministrstva za zdravje smo prejeli v letu 2014 predhodna soglasja za 40
podjemnih pogodb in za 230 avtorskih pogodb. Toliko soglasij je sprejel tudi svet inštituta. Za
podjemne pogodbe je bilo izplačanih 47.586,98 EUR bruto, poleg tega so bili plačani še davki in
prispevki delodajalca v višini 16.360,41 EUR, skupno torej 63.947,39 EUR, za avtorske pogodbe
pa je bilo plačanih 44.894,74 EUR bruto, poleg tega so bili plačani še prispevki delodajalca v višini
4.210,89 EUR, skupno torej 49.105,63 EUR. V skladu z določili Zakona o zdravstveni dejavnosti
poročamo, da so bile med temi sklenjenimi podjemnimi pogodbami po pridobitvi ustreznih soglasij
sklenjeni tudi 3 podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi za opravljanje zdravstvenih storitev na
projektu programa baklofenskih črpalk in devet podjemnih pogodb sklenjenih z zunanjimi
sodelavci za opravljanje zdravstvenih storitev, izdanih pa je bilo pet soglasij trem zaposlenim za
opravljanje zdravstvenih storitev v drugih zavodih.
12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva
V letu 2014 smo namenili za izobraževanje zaposlenih 163.309,28 € sredstev. Na podlagi
spremljanja izobraževanja vseh zaposlenih ugotavljamo, da se je kljub krčenju sredstev
izobraževalo dobrih 75 % zaposlenih.
47
Za potrebe inštituta imamo zaposlenih 6 zdravnikov, ki opravljajo specializacijo iz fizikalne
medicine in rehabilitacije ter 3 univerzitetne diplomirane psihologe na specializaciji iz klinične
psihologije.
Inštitut kot učni zavod je v letu 2014 poleg zdravnikov specializantov omogočal usposabljanje v
času obvezne prakse ali specializacije še drugim zdravstvenim poklicem kot so diplomirani delovni
terapevt, diplomirani fizioterapevt, diplomirani inženir ortotike in protetike, diplomirani
zdravstvenik in zdravstveni tehnik. Usposabljanje smo nudili tudi drugim vrstam poklicev kot so
diplomirani psiholog, univerzitetni diplomirani socialni delavec, diplomirani in univerzitetni
diplomirani inženir elektrotehnike. Poleg njih smo omogočili izvajanje različnih praks dijakom
ekonomske in administrativne srednje šole ter študentom informatike in elektrotehnike.
Po pogodbi o izobraževanju ob delu se je v letu 2014 izobraževalo 26 ali 5 % zaposlenih.
Izobraževanje so zaključili 4 uslužbenci, 1 doktorica znanosti s področja sociologije, 1
specializacijo iz klinične psihologije, 1 magistrski program zdravstvene nege po bolonji in 1
diplomirana fizioterapijo.
Omogočili smo usposabljanje 10 pripravnikom, 2 diplomirani
fizioterapevtki, 4 delovnim terapevtom, 2 diplomiranim inženirjem ortotike in protetike ter 2
srednjim medicinskim sestram. Za vse naštete smo uveljavljali sofinanciranje usposabljanja za čas
pripravništva Do konca leta 2014 so usposabljanje zaključili vsi pripravniki, razen ena medicinska
sestra, ki k izpitu po končanem usposabljanju ni pristopila. Usposabljanje sta v letu 2014 uspešno
zaključili še logopedinja in univ. dipl. psihologinja, ki sta pričeli s pripravništvom že v letu 2013.
Po uspešno končanem usposabljanju smo nekaj kvalitetnih kadrov lahko zaposlili na delovna
mesta, ki so se z odhodom oz. z upokojitvijo izpraznila.
Med letom 2014 smo na podlagi soglasja ministrstva sklenili novo pogodbo za specializacijo iz
klinične logopedije, ker gre za izrazito deficitaren poklic, ki ga na trgu ni, potrebe dela na
terciarnem nivoju pa to zahtevajo.
12.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem
Med dejavnostmi, ki jih izvajamo v pretežnem delu v lastni režiji je dejavnost čiščenja. Ker za
potrebe čiščenja lekarne nimamo na razpolago lastnega kadra (23 izvajalcev čisti več kot 35.000 m2,
brez lekarne), je bila storitev oddana zunanjemu izvajalcu. Strošek tega čiščenja je v letu 2014
znašal 16.348,47 € oz. 21,88 € na m2. Izračun stroška dela lastnih zaposlenih je za leto 2014 znašal
le 12,38 € za m2.
Dejavnost varovanja zgradb in kontrole zadnjih pet let namesto 5 zaposlenih pokrivajo le še trije
zaposleni. Dve izpraznjeni delovni mesti smo rezervirali za primer invalidnega delavca, ki bi ga
glede na pogoje dela in njegove zdravstvene sposobnosti na takem delu lahko zaposlili. Ker v tem
času takih primerov nismo imeli, je delno izvajanje te dejavnosti oddano zunanjemu izvajalcu.
Strošek dveh nadomestnih kadrov je v letu 2014 znašal 27.952,84 €.
Dejavnost pranja perila je oddana zunanjemu izvajalcu. Strošek teh storitev je v letu 2014 znašal
92.181,89 € in vsebuje tako strošek materiala kot strošek za delo. Za prevzem, oddajo, pregled,
sortiranje perila ter manjša popravila znotraj inštituta skrbita dva zaposlena.
Za dejavnost vzdrževanja inštituta skrbi 8 zaposlenih delavcev (vodovodni inštalater, energetika,
orodjarja, mizar, glavni vzdrževalec in vrtnarski tehnik). Kljub temu moramo za večje posege in za
primer vzdrževanja medicinske opreme, nemedicinske opreme, poslovnih objektov, službena
vozila, za investicijsko vzdrževanje in delno za urejanje okolice najeti zunanje izvajalce. Za naštete
48
dejavnosti smo v letu 2014 porabili 373.686,93 €. V ta znesek so všteti tako uporabljeni materiali
kot strošek njihovega dela.
12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2014
Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2014
V letu 2014 smo za investicijska vlaganja namenili 831.562 EUR, kar je za 63 % več, kot smo
planirali v finančnem načrtu za leto 2014 in za 24 % manj, kot smo namenili za investicijska
vlaganja v letu 2013. Vzrok odstopanja glede na finančni plan je v nabavah osnovnih sredstev iz
donacij in začete prenove Mednarodnega oddelka. Sklep o sprejemu Investicijskega programa
»Ureditev mednarodnega oddelka za paciente samoplačnike po poškodbi glave, možganske kapi ter
spinalne lezije in poškodbe« je sprejel Svet zavoda na 5. redni seji dne 13.8.2014. Vrednost
investicije je bila ocenjena na 531.290 EUR brez ddv.
12.2.1. Investicije v okviru projekta centrov nujne medicinske pomoči
Teh investicij pri nas nimamo.
12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2014
Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2014
V letu 2014 smo realizirali za 434.060 EUR vzdrževalnih del in sicer je bilo namenjeno 80 % za
tekoče vzdrževanje, 20 % za investicijsko vzdrževanje. Stroški vzdrževanja v letu 2014 so bili za
12,52 % nižji kot v letu 2013. V letu 2014 so znašali stroški investicijskega vzdrževanja 87.497
EUR, ki se v višini 46.982 EUR nanašajo na stroške obnove prostorov za Mednarodni oddelek.
Stroški tekočega vzdrževanja so znašali 346.563 EUR in se nanašajo na stroške rednega
vzdrževanja poslovnih objektov, kamor sodijo vzdrževanje dvigal, vzdrževanje klima naprav,
vzdrževanje požarnih sistemov, vzdrževanje računalniških programov, beljenje, vzdrževanje
okolice in vzdrževanju medicinske in nemedicinske opreme.
49
Zavod:
UNIVERZITETNI REHABILITACIJSKI INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE - SOČA
Naslov: Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO
2014
Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila:
Nada Gole
Odgovorna oseba zavoda:
mag. Robert Cugelj
GENERALNI DIREKTOR URI - Soča
50
51
RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:
1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in
druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07,
124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11):
a) Bilanca stanja
b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
(priloga 1/A)
c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
(priloga 3/A)
f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga
3/B)
Priložite kopijo obrazcev oddanih na AJPES s kopijo potrdila o oddaji.
2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
- Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2014 (1. in 2. del)
- Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2014
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2014
- Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2014
- Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2014
- Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2014
- Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2014
RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:
1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)
2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)
2.3. Analiza poslovnega izida
2.3.1 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih
uporabnikov po načelu denarnega toka
2.3.2 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih
uporabnikov
2.3.3 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po
vrstah dejavnosti
3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2013
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2014
52
53
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K
BILANCI STANJA
1.1. SREDSTVA
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena
razmejitve (AOP 002 in 003)
sredstva in dolgoročne aktivne časovne
V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:
v EUR
konto
003
Naziv konta
Dolgoročne premoženjske pravice
31.12.2014
1.215.838
31.12.2013
1.182.617
Indeks
102,81
00
Skupaj AOP 002
1.215.838
1.182.617
102,81
01
Popravek vrednosti AOP 003
841.903
701.802
119,96
00-01
Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev
373.935
480.815
79,85
Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v
letu 2014 povečala za 33.221 EUR sedanja vrednost znaša 373.935 EUR. Povečanje se nanaša
na dodelave računovodskih programov Navision, Medis in LirWin, predvsem zaradi nenehnih
zakonskih sprememb (spremembe poročanja na področju plač, uvedba e-računa).
Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005)
v EUR
konto
020
Naziv konta
Zemljišča
31.12.2014
31.12.2013
Indeks
1.828.358
1.828.358
100,00
27.437.804
27.386.207
100,19
486.424
132.299
367,67
021
Zgradbe
023
Nepremičnine v gradnji ali izdelavi
02
Skupaj AOP 004
29.752.586
29.346.864
101,18
03
Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005
12.719.059
11.896.250
106,92
02-03
Sedanja vrednost nepremičnin
17.033.527
17.450.616
97,61
Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2014 povečala za 405.722 in znaša 29.752.586
EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 12.719.059 EUR, sedanja vrednost znaša
17.033.527 EUR.
V poslovnih knjigah so v letu 2014 knjižene naslednje spremembe nepremičnin:
- Nabavna vrednost zgradb na dan 31.12.2014 znaša 27.437.804 EUR in se je glede na
preteklo leto povečala za 51.597 EUR iz naslova aktiviranja investicije Klimatizacija
Vrtnice in Nove ARS
- zemljišča po vrstah rabe – gre za zemljišča pod poslovnimi stavbami in gospodarskimi
poslopji, dvorišča, travniki in parki. V letu 2014 ni bilo sprememb na vrednosti zemljišč,
stanje 31.12.2014 je enako kot v letu 2013 in znaša 1.828.358 EUR.
- Nepremičnine v gradnji ali izdelavi: gibanje v letu 2014:
V EUR
Začetno stanje
Nove nabave
Izvedba hlajenja in dodatnega ogrevanja v objektu Vijolica
Sanacija in zamenjava kotla v kotlovnici objekta v Mariboru
132.299
405.722
16.123
34.092
54
Ureditev sestrske kontrole oddelkov ABCD
Prenova Mednarodnega oddelka
Stroški pridobitve uporabnega dovoljenja
Dobava in vgradnja novih avtomatskih vrat na otroškem oddelku
92.710
255.710
3.903
3.184
Aktiviranje (povečanje nabavne vrednosti zgradb)
Končno stanje
(51.597)
486.424
Za nepremičnine imamo urejeno zemljiško knjižno dokumentacijo, ki je kot kopija odložena v
računovodski dokumentaciji in original v dokumentaciji ustanovitve pravne osebe-zavoda v
pravni službi.
Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in
007)
v EUR
konto
040
Naziv konta
Oprema
041
Drobni inventar
045
Druga opredmetena osnovna sredstva
047
Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo
04
Skupaj AOP 006
05
04-05
31.12.2014
8.834.245
31.12.2013
8.896.284
Indeks
99,30
1.843.019
1.771.325
104,05
148.932
148.932
100,00
133
10.052
1,32
10.826.329
10.826.593
100,00
Popravek vrednosti opreme AOP 007
9.333.607
8.932.588
104,49
Sedanja vrednost opreme
1.492.722
1.894.005
78,81
Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2014
zmanjšala 264 EUR in znaša 10.826.329 EUR. Odpisana vrednost znaša 9.333.607 EUR,
sedanja vrednost znaša 1.492.722 EUR. Stopnja odpisanosti opreme znaša 86,21 %.
V letu 2014 smo nabavili opremo v višini 392.620 EUR (podrobnosti v obrazcu 4 - Poročilo o
investicijskih vlaganjih v 2014). V letu 2014 smo iz uporabe zaradi poškodovanja in
neuporabnosti izločili opremo in drobni inventar v višini sedanje vrednosti 313 EUR (nabavna
vrednost 392.003 EUR in popravek vrednosti 391.690 EUR), sedanja vrednost odpisane
opreme je izkazana med prevrednotovalnimi odhodki. Odprodali smo tudi vseh šest prikolic, ki
smo jih uporabljali za letovanje zaposlenih (brez sedanje vrednosti, NV=PV=50.578 EUR,
kupnina 6.803 EUR je izkazana med prevrednotovalnimi prihodki).
B) KRATKOROČNA
RAZMEJITVE
SREDSTVA
(RAZEN
ZALOG)
IN
AKTIVNE
ČASOVNE
Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice (AOP 013)
Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice na dan 31. 12. 2014 znašajo 3.310
EUR, od tega znašajo denarna sredstva v blagajni 800 EUR, kar je skladno z blagajniškim
maksimumom, ostala sredstva so denar na poti (polog gotovine).
Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014)
Na dan 31.12.2014 izkazujemo denarna sredstva 466.108 EUR, ki jih imamo na transakcijskem
računu Banke Slovenije, Upravi za javne prihodke. Ta obseg sredstev nam zagotavlja likvidnost,
ki je potrebna na začetku leta za nemoteno poslovanje. V letu 2014 smo poravnali celotno
55
obveznost do delavcev iz naslova izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine
nesorazmerij v osnovnih plačah zato so se denarna sredstva glede na stanje preteklega leta
zmanjšala za 43 %.
Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)
Kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31.12.2014 znašajo 303.485 EUR. Stanje terjatev
predstavlja 1,31 % celotnega prihodka, kar pomeni, da se le te poravnavajo v 5 dneh, oziroma v
skladu z pogodbenimi roki, oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda.
Na dan 31.12.2014 izkazujemo 32.472 EUR neplačanih zapadlih terjatev, ki ne ogrožajo
likvidnost zavoda. Dolžnike, ki terjatev ne poravnajo v dogovorjenem roku redno terjamo
(opomini, izvršbe). Likvidnost zavoda lahko ogrozi le sprememba financiranja s strani ZZZS ali
morebitne nepredvidene obveznosti (na primer obveznost izplačila razlike v plači zaradi odprave
¾ nesorazmerij v enem obroku).
Struktura terjatev na dan 31.12.2014:
Vzajemna d.v.z.
Adriatic Slovnica d.d.
ITF ustanova za krepitev človekove varnosti
Triglav d.d.
European platform for rehabilitation
Ostali manjši
Skupaj:
V EUR
101.501
49.783
45.358
34.214
6.702
65.927
303.485
Pretežni del izkazanih terjatev je bilo poravnanih do oddaje letnega poročila.
Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016)
Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31. 12. 2014 15.048 EUR in se nanašajo na vnaprejšnja
plačila kotizacij, predvsem za za kongrese v tujini, kjer je plačilo kotizacije pogoj.
Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP
017)
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2014
1.543.285 EUR.
Struktura terjatev na dan 31.12.2014:
Ministrstvo za finance - zakladnica
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta
ostali
Skupaj:
V EUR
732.519
688.052
91.304
12.094
6.166
13.150
1.543.285
Pri zakladnici imamo vezana sredstva presežka prihodkov nad odhodki preteklih let in se
porabljajo za odplačilo kreditov, ki so bila pri bankah najeta v preteklih letih za investicije v
56
nepremičnine in plačila dobaviteljem osnovnih sredstev. Višina sredstev pri zakladnici se glede
na leto 2013 ni spremenila.
Terjatev do ZZZS predstavljajo računi za medicinske pripomočke, zdravila, lekarniške
storitve,… za mesec november in december, ki so prav tako zapadla v plačilo v mesecu januarju
in februarju 2015.
Terjatve do MDDSZ predstavljajo zahtevki, izstavljeni po Pogodbi o financiranju izvajanja
javnih pooblastil in drugih razvojnih nalog po zakonu o izenačevanju možnosti invalidov v letu
2014 in Pogodbi o financiranju zaposlitvene rehabilitacije v letu 2014 za mesec december.
Izkazane terjatve so bile poravnane do oddaje letnega poročila.
Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)
Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31. 12. 2014 136.152 EUR in so naslednje
v EUR, brez centov
konto
170
Naziv konta
Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij
174
Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost
175
Ostale kratkoročne terjatve
17
SKUPAJ
2014
130.680
2013
130.441
Indeks
100,18
100
0
5.372
4.418
121,59
136.152
134.859
100,96
Ostale kratkoročne terjatve v višini 4.924 EUR predstavljajo terjatve do bank iz naslova
kartičnega poslovanja (4.924 EUR) in terjatve do delavcev iz naslova danih akontacij (448
EUR).
Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)
Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31. 12. 2014 175.483 EUR in so naslednje:
v EUR, brez centov
konto
190
2014
24.188
2013
46.597
150.014
0
199
Prehodno nezaračunani prihodki za projekte:
Zelena dolina 121.642
Corbys
22.724
Ostali
5.648
Druge aktivne časovne razmejitve (ddv v prejetih predujmih)
1.281
490
261,43
19
SKUPAJ
175.483
47.087
372,65
191
Naziv konta
Kratkoročno odloženi odhodki
Indeks
51,89
Prehodno nezaračunani prihodki so izkazani v letu 2014 nastalih stroškov projekta v letu 2014,
ki jih bomo uveljavljali v zahtevkih, poslanih financerjem v letu 2015 (poročanja in financiranje
ne sovpadajo s koledarskim letom). Med kratkoročno odloženimi odhodki izkazujemo vnaprej
plačane stroške zavarovalnih premij 12.798 EUR, revij 426 EUR ter letalskih kart in nočnin
10.964 EUR.
57
C) ZALOGE
Stanje zalog na dan 31. 12. 2014 znaša 777.383 EUR in so naslednje:
v EUR, brez centov
Konto
Naziv konta
30
Obračuna nabave materiala
31
Zaloge materiala
32
Zaloge drobnega inventarja in embalaže
33
Nedokončana proizvodnja in storitve
36
Zaloge blaga
ZALOGE SKUPAJ
2014
2013
12
188.647
11.769
86.093
490.862
777.383
Indeks
15
241.879
12.766
83.251
448.026
785.937
77,99
92,19
103,41
109,56
98,91
Zaloge materiala in drobnega inventarja so se glede na preteklo stanje zmanjšale, kar je posledica
gospodarnega in racionalnega poslovanja, zaloge blaga pa so se povečale zaradi povečanja
asortimana blaga. Nedokončana proizvodnja je izkazana iz naslova izdelave medicinskih
pripomočkov za določenega pacienta..
Zaloge materiala ob začetnem pripoznanju ovrednotimo po nabavni ceni, ki jo sestavlja nakupna
cena, uvozne in druge nevračljive dajatve ter neposredno stroški nabave. Porabo zalog materiala
vrednotimo po metodi FIFO cen. Zaloge blaga v lekarni vrednotimo za zadnjih nabavnih cenah
(v lekarni blago naročamo dvakrat dnevno, zato so učinki prevrednotenja materialno
nepomembni). Zaloge nedokončane proizvodnje vrednotimo po neposrednih proizvajalnih
stroških.
Pri inventuri smo ugotovili viške materiala in blaga v višini 189,77 EUR in manjko 1.480,36
EUR. V letu 2014 smo odpisali material za izdelavo protez v višini 6.921 EUR v breme
prevrednotovalnih odhodkov zaradi neuporabnosti
Zaloge zdravil v bolnišnični lekarni zadoščajo za povprečno 49 dnevno poslovanje, živila
nabavljamo dnevno zaradi pokvarljivosti, ostale zaloge materiala zadoščajo za povprečno 62
dnevno poslovanje in zaloge blaga v lekarni za 55 dnevno poslovanje.
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035)
Stanje kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine znaša na dan 31. 12. 2014 27.562 EUR
in se nanaša na naslednje prejete predujme:
Zap.št
1.
2.
3.
4.
Plačnik predujma-varščine
Fizične osebe iz Slovenije
Gorenje commerce d.o.o., BiH
Fizične osebe iz tujine
Fizične osebe iz Slovenije
Namen
Avansi za medicinske pripomočke
Avans za zdravstvene storitve
Avansi za zdravstvene storitve
Avansi za zdravstvene storitve
v EUR
Znesek
14.512
9.960
682
2.408
58
Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31. 12. 2014 973.871 EUR in se nanašajo
na obveznost za izplačilo plač za mesec december, ki je bila v celoti poravnana 9. januarja 2015.
Obveznost do delavcev iz naslova izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine
nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev je bila v celoti poravnana v letu 2014.
Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31. 12. 2014 764.819 EUR in so za 0,1
% višje od stanja konec leta 2013.
Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku do 30 dni. Obveznosti do dobaviteljev
poravnavamo v dogovorjenih rokih in s plačili nismo zamujali. Finančni odhodki zaradi plačila
zamudnih obresti dobaviteljem so v letu 2014 znašali 113 EUR. Zapadlih neplačanih obveznosti
nimamo.
Struktura obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2014:
Kemofarmacija d.d., Ljubljana
Medicoengineering d.o.o. (investicije)
JP Energetika Ljubljana
Zaloker & Zaloker
Sauter avtomatika d.o.o.
Ostali manjši
Skupaj:
V EUR
62.508
220.328
46.988
30.748
27.654
376.593
764.819
Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2014 227.977 EUR in se
nanašajo na naslednje obveznosti:
v EUR, brez centov
konto
230
Naziv konta
Kratkoročne obveznosti za dajatve
231
Obveznosti za DDV
23
SKUPAJ
2014
153.033
74.944
227.977
2013
202.145
49.658
251.803
Indeks
75,70
150,92
90,63
Kratkoročne obveznosti za dajatve so izkazane iz naslova obračunanih plač za december. V letu
2013 so bile obveznosti višje zaradi izkazovanja obveznosti iz naslova izplačila 1. obroka
izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih
uslužbencev, ki smo jo poravnali v februarju 2014.
Povečanje obveznosti za DDV je posledica v decembru prejetega računa za izvedenih
obnovitvenih del prenove Mednarodnega oddelka (samoobdavčitev). Odbitni delež vstopnega
DDV je odvisen od deleža prihodkov od opravljanja obdavčljive dejavnosti v vseh prihodkih. V
letu 2014 ostaja odbitni delež vstopnega DDV v višini 15 % in je enak kot je bil v letu 2013.
59
Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta
(AOP 039)
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2014
15.508 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:
v EUR, brez centov
Konto
240
242
243
244
Naziv konta
Kratkoročne obveznosti do MZ
Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov
proračuna države
Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov
proračunov občin
Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ
- ZZZS
24
2014
2013
1.117
13.289
1.102
1.209
91,15
0
359
19.530
79,41
15.508
SKUPAJ
Indeks
135,89
822
17.141
77,53
Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040)
Kratkoročno prejeta posojila znašajo 339.174 EUR in v celoti predstavljajo kratkoročne
obveznosti za odplačila obrokov dolgoročnih posojil. Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31.
12. 2014 po kreditodajalcih in namenih je naslednje
Zap. št.
1.
2.
Kreditodajalec
Banka Koper
HYPO Banka
Namen
izgradnja otroškega oddelka, centra za poklicno
rehabilitacijo in razvojnega centra (objekt Marjetica)
prenova Centra za ortotiko in protetiko in širitev lekarne
v EUR
Znesek
159.174
180.000
Dolgoročna kredita sta bila najeta v preteklih letih.
Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041)
Kratkoročne obveznosti iz financiranja se nanašajo na obveznosti za plačilo obresti za mesec
december 2014 za najete kredite navedene v zgornji tabeli in znašajo 951 EUR.
Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)
Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki
Izkazujemo v naprej vračunane stroške za:
v EUR, brez centov
stroški
- povračila potnih stroškov pacientom za čas vikendske odsotnosti v decembru 2014, ki smo
jih izplačali v januarju 2015
- obveznosti do partnerjev projekta Zelena dolina, ki so upoštevane v zahtevku za leto 2014
SKUPAJ
Znesek
2.359
81.900
84.259
Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki
Izkazujemo naslednja sredstva za izvajanje programov, katerih financiranje ne sovpada s
koledarskim letom ter namensko prejeta sredstva, ki bodo porabljena v letu 2015:
60
v EUR, brez centov
Naziv programa
- projekt BALANCE
- projekt LED
- projekt EASY-IMP
- projekt Inteligentni robot za trening hoje
- donacije Sklada za strokovno izobraževanje
- vnaprej plačana najemnina, ki se poračunava s mesečnimi obroki najemnine
- ddv v prejetih predujmih
SKUPAJ
Znesek
203.778
11.466
36.699
33.319
9.055
2.897
7
297.221
LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov
amortizacije
v EUR, brez centov
STANJE OZ. SPREMEMBA
Znesek
stanje na dan 31. 12. 2013
305.750
20.803
(79.527)
247.026
Prejete donacije za osnovna sredstva
Pokrivanje obračunane amortizacije 2014
stanje na dan 31. 12. 2014
Donacije se v celoti nanašajo na že pridobljena opredmetena osnovna sredstva.
Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti
v EUR, brez centov
STANJE OZ. SPREMEMBA
stanje na dan 31. 12. 2013
Odplačilo glavnic v letu 2014
stanje na dan 31. 12. 2014
Znesek
965.182
(371.008)
594.174
Izkazujemo stanje na kontu podskupine 960 in 961 - dolgoročni krediti 594.174 EUR, (del
dolgoročnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2014 znašajo 339.174 EUR, so izkazane v
bilanci stanja na kontih podskupine 250, kot kratkoročne obveznosti do financerjev).
Navedena stanja dolgoročnih obveznosti so izkazana le v obrazcu »Izkaz bilance stanja«,
medtem ko so dolgoročne obveznosti v poslovnih knjigah izkazane v celoti na kontih podskupine
960 in 961.
Obveznosti so izkazane iz naslova prejetih kreditov v preteklih letih pri:
- Banki Koper za financiranje izgradnje otroškega oddelka, centra za poklicno rehabilitacij in
razvojnega centra (objekt Marjetica), dogovorjena obrestna mera 1-mesečni EURIBOR+0,395 %
letno, zavarovanje s 3 bianco lastne trasirane menice s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev
menice, odplačilo zadnjega obroka 1.10.2015;
- Hypo banki za prenovo Centra za ortotiko in protetiko in širitev lekarne, dogovorjena obrestna
mera 3-mesečni EURIBOR + 1,75 % letno, zavarovanje s 3 bianco podpisanimi menicami,
odplačilo zadnjega obroka 31.5.2017.
61
Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna
sredstva
Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan 31.
12. 2014 18.797.146 EUR. Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:
v EUR, brez centov
STANJE OZ. SPREMEMBA
Znesek
19.588.466
stanje na dan 31. 12. 2013
+ ugotovljeni viški opreme pri inventuri 2013
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za nakup osnovnih
sredstev
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov
sredstev (konto 4629)
stanje na dan 31. 12. 2014
146
190.000
(981.466)
18.797.146
Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva in drugi viri so za
736.247 EUR višji od stanja sredstev v upravljanju. Razlika predstavlja še neporabljeni presežek
prihodkov nad odhodki, ki je bil s sklepom Sveta zavoda v preteklih letih razporejen za
financiranje nabave osnovnih sredstev (po ZR 2011 je bil za te namene razporejen presežek v
višini 1.111.748 EUR in po ZR 2012 presežek v višini 600.000 EUR in v letu 2014 v višini
190.000 EUR). Presežek se porablja za odplačilo dolgoročnega kredita, ki je bil najet za
financiranje nabave osnovnih sredstev in za financiranje novih nabav osnovnih sredstev in za
financiranje obnove Mednarodnega oddelka.
Stanje na kontih skupine 980 in 985 je bilo usklajeno z Ministrstvom za finance na obrazcu
Usklajevanje medsebojnih terjatev in obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje po stanju na
dan 31.12.2014.
Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki
v EUR, brez centov
STANJE OZ. SPREMEMBA
stanje na dan 31. 12. 2013
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za nakup osnovnih sredstev po
izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)
stanje na dan 31. 12. 2014
ZNESEK
367.308
(190.000)
112.616
289.924
IZVEN BILANČNA EVIDENCA
Na dan 31.12.2014 izkazujemo izven bilančno evidenco v višini 594.174 EUR iz naslova danih
zavarovanj kreditodajalcem - menice v višini neodplačanega dolga.
62
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV
DOLOČENIH UPORABNIKOV
Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2014
2.1. ANALIZA PRIHODKOV
Celotni prihodki doseženi v letu 2014 so znašali 23.033.970 EUR in so bili za 0,41 % višji od
doseženih v letu 2013 in 2,12 % višji od načrtovanih.
Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,91 %, prihodki od financiranja 0,01 %, drugi prihodki
0,04 % in prevrednotovalni prihodki 0,04 % glede na celotne prihodke za leto 2014.
Prihodki financiranja so znašali 2.136 EUR, prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti za občasno
vezane depozite prostih sredstev in iz naslova pozitivnih tečajnih razlik.
Neplačani prihodki znašajo 1.093.302 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega
leta). V celotnem prihodku predstavljajo 4,75 %, kar pomeni, da se plačila realizirajo v manj kot
enomesečnem roku. Postopke izterjave dosledno izvajamo oz. lahko ugotovimo, da se terjatve
redno poravnavajo.
v EUR, brez centov
PRIHODKI
prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi
ZZZS)
bolnišnična dejavnost
specialistično ambulantma dejavnost
za zdravila
lekarniške storitve
izposoja ortopedskih pripomočkov
tehnični pripomočki
aplikativne ambulante
LZM - baklofenska črpalka
sredstva za sobivanje staršev
LZM - tolmač za gluhe
drugo
prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov,
sekundarjev in specializacij
prihodki iz prostovoljnega zdravstvenega
zavarovanja
prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih
storitev, od nadstandardnih storitev, od
samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od
konvencij
prihodki od raziskovanja, projektov (ARRS, EU,
ostali)
MDDSZ (Center za poklicno rehabilitacijo)
MDDSZ (Razvojni center za zaposlitveno
rehabilitacijo)
Realizacija
2014
FN
2014
Realizacija
2013
IND
real. 2014 /
FN 2014
15.753.944
15.834.200
15.951.633
99,49
68,39
10.125.310
1.949.190
852.431
78.862
9.395
2.201.435
300.940
63.562
48.071
346
124.402
10.157.628
1.963.390
799.271
108.639
4.696
2.234.594
323.278
74.620
49.595
483
118.006
10.247.952
1.961.864
799.271
108.639
4.696
2.276.394
323.278
61.117
49.933
483
118.006
99,68
99,28
106,65
72,59
200,06
98,52
93,09
85,18
96,93
71,64
105,42
43,96
8,46
3,70
0,34
0,04
9,56
1,31
0,28
0,21
0,00
0,54
296.519
241.964
307.773
122,55
1,29
2.500.596
2.479.322
2.547.858
100,86
10,86
621.904
464.252
462.946
133,96
2,70
670.413
587.311
732.813
114,15
882.742
931.338
898.168
94,78
2,91
3,83
176.439
176.439
185.725
100,00
1.003.765
788.459
799.058
127,31
0,77
0,37
0,06
4,36
22.005.761
21.603.947
21.978.163
101,86
95,54
2.136
1.848
1.848
115,58
0,01
1.026.073
949.651
959.041
108,05
23.033.970
22.555.446
22.939.052
102,12
4,45
100,00
prihodki od javnih del
85.167
70.028
70.028
121,62
donacije
14.272
30.634
22.161
46,59
drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev
finančni prihodki
Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi
prihodki in prevrednotovalni prihodki
SKUPAJ PRIHODKI
Struktura
2014
63
V strukturi prihodkov največ odpade na prihodke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 68,39
%, in na prihodke iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja 10,86 %. Delež teh prihodkov se
je glede na preteklo leto znižal na račun višjih prihodkov na trgu. Nižji prihodki iz obveznega in
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja glede na finančni plan so posledica manjše izdaje
medicinskih pripomočkov. Višji prihodki iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja so
posledica realiziranega preseženega obsega programa, dogovorjenega s pogodbo z ZZZS.
Glede na finančni načrt so realizirani prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev,
nadstandardnih zdravstvenih storitev, samoplačnikov višji, predvsem zaradi več prodanih
zdravstvenih storitev na trgu. Prihodki od projektnega dela so glede na planirane prihodke višji
za 14,2 %. V letu 2014 so se izvajale večje aktivnosti na področju raziskovanja in ostalih
projektov, predvsem zaradi zaključka določenih projektov, kar pa v planu nismo upoštevali.
Prihodki iz naslova izvajanja poklicne rehabilitacije, ki jo delno financira MDDSEM so glede na
finančni načrt nižji za 5,22 %. V pogodbi za 2014 je ministrstvo izločilo sredstva za plačilo
mentorjev (50.880 EUR) iz sredstev za materialne stroške in določilo, da nam bo stroške za
plačilo mentorjev izplačalo na podlagi dokazila, da smo mentorski dodatek izplačali delodajalcu,
ki je bil vključen v usposabljanje rehabilitanta. Posledično to pomeni manj prihodkov za URI
Sočo, saj v preteklih letih mentorskega dodatka delodajalcem nismo izplačevali. Z izplačevanjem
mentorskega dodatka delodajalcem in izstavitev zahtevka ministrstvu smo začeli šele novembra,
zato smo iz tega naslova realizirali samo 5 tisoč EUR.
Prihodki od prodaje blaga in materiala so večji od planiranih, kar je rezultat predvsem večje
promocije zunanje lekarne.
2.2. ANALIZA ODHODKOV
Celotni odhodki doseženi v letu 2014 in so znašali 22.921.354 EUR in so bili za 0,13 % višji od
doseženih v letu 2013 in 1,67 % višji od načrtovanih.
Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,48 %, finančni odhodki 0,29 %, drugi odhodki 0,19 % in
prevrednotovalni odhodki 0,04 % glede na celotne odhodke za leto 2014.
Struktura odhodkov:
v EUR, brez centov
ODHODKI
Realizacija
2014
FN
2014
Realizacija
2013
IND
real. 2014 /
FN 2014
Struktura
2014
nabavna vrednost prodanega blaga
2.603.709
2.643.292
2.533.035
98,50
11,36
stroški materiala
3.375.642
3.142.521
3.231.112
107,42
14,73
stroški storitev
2.252.093
2.035.505
2.275.095
110,64
9,83
stroški dela
13.644.918
13.638.158
13.847.219
100,05
59,53
amortizacija
694.055
683.335
686.811
101,57
3,03
drugi stroški
232.090
327.130
209.742
70,95
1,01
22.802.507
22.469.941
22.783.014
101,75
99,48
finančni odhodki
65.489
70.910
68.934
92,36
0,29
drugi odhodki
44.130
1.181
7.166
3.736,66
0,19
9.228
3.151
33.168
292,86
0,04
22.921.354
22.545.183
22.892.282
101,94
100,00
odhodki poslovanja
prevrednotovalni odhodki
SKUPAJ ODHODKI:
64
V strukturi odhodkov odpade največji delež na stroške dela in sicer 59,53 %, drugi največji delež
odpade na stroške materiala 14,73 %, potem sledijo stroški nabavne vrednosti prodanega
materiala in blaga z 11,36 %, stroški storitev s 9,83 %, amortizacija s 3,03 %, drugi stroški z 1,01
%, ostale postavke pa so zanemarljive.
Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:
1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2014 znašali
8.231.444 EUR in so bili za 2,39 % višji od doseženih v letu 2013 in za 5,24 % višji od
načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 35,91 %.
Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2014 znašali 3.375.642 EUR
in so bili za 4,47 % višji od doseženih v letu 2013 in za 7,42 % višji od načrtovanih. Delež glede
na celotne odhodke zavoda znaša 14,73 %. Višji stroški materiala so predvsem posledica poraba
dražjih materialov na področju protetike. Posledično so bili zato realizirani tudi višji prihodki iz
naslova medicinskih pripomočkov.
v EUR, brez centov
STROŠKI MATERIALA
Realizacija
2014
FN
2014
Realizacija
2013
IND
real. 2014 /
IND real
FN 2014 2014/ 2013
porabljena zdravila in zdravstveni material
557.615
565.895
561.862
98,54
99,24
živila - prehrana zaposlenih
349.694
362.835
362.835
96,38
96,38
osnovni izdelavni material
poraba materiala pri servisiranju MTP
935.084
81.781
763.106
65.043
860.742
65.043
122,54
125,73
108,64
125,73
pripomočki za paciente - v oskrbi
217.816
148.143
148.143
147,03
147,03
porabljen pomožni material
201.602
122.019
122.019
165,23
165,23
porabljen pisarniški material
87.492
105.993
105.993
82,55
82,55
108.006
115.001
113.696
93,92
95,00
porabljena voda
40.242
52.075
52.161
77,28
77,15
porabljeni nadomestni deli
24.144
21.781
21.781
110,85
110,85
odpis drobnega inventarja
87.698
65.864
65.864
133,15
133,15
pralna in čistilna sredstva in sred.za osebno hig.
odpis knjig
42.691
38.986
38.986
109,50
109,50
161.901
198.193
198.191
81,69
81,69
porabljeno pogonsko gorivo za službena vozila
31.926
30.598
30.598
104,34
104,34
kurivo porabljeno za ogrevanje
65.491
90.495
89.469
72,37
73,20
363.087
375.318
375.318
96,74
96,74
14.856
14.724
14.724
100,90
100,90
4.516
6.452
3.685
70,01
122,56
3.375.642
3.142.521
3.231.112
107,42
104,47
porabljena nabavljena električna energija
stroški ogrevanja (energetika ipd.)
časopisi,uradni listi in priročniki
drugo
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA:
Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2014 znašali 2.252.093 EUR
in so bili za 1,01 % nižji od doseženih v letu 2013 in za 10,64 % višji od načrtovanih. Delež
glede na celotne odhodke zavoda znaša 9,83 %. Povečanje stroškov storitev glede na plan je
predvsem posledica povečanih stroškov računalniških storitev (spremembe na področju
poročanja financiranja plač), vzdrževanja okolice (v okviru projekta hortikulturna terapija),
storitev varovanja stavb (povečali obseg storitev zunanjih izvajalcev zaradi upokojitve), višjih
zavarovalnih premij, stroškov akreditacij večjih stroškov partnerjev v projektu Zelena dolina.
65
v EUR, brez centov
Realizacija
2014
STROŠKI STORITEV
poštne storitve in telefonske storitve
tekoče vzdrževanje medicinske in nemedicinske
opreme
FN
2014
Realizacija
2013
IND
real. 2014 /
IND real
FN 2014 2014/ 2013
65.877
78.581
77.744
83,83
84,74
52.178
60.568
60.750
86,15
85,89
računalniške storitve in telekom.storitve
100.311
83.999
83.999
119,42
119,42
vzdrževanje in popravila službenih vozil
11.489
9.950
9.950
115,46
115,46
storitve za investicijsko vzdrževanje
87.497
89.101
239.101
98,20
36,59
vzdrževanje okolice
23.495
12.729
12.729
184,58
184,58
136.404
131.689
131.689
103,58
103,58
59.337
43.644
43.644
135,96
135,96
55.357
53.198
53.198
104,06
104,06
124.877
132.861
134.851
93,99
92,60
laboratorijske storitve
67.722
58.587
58.587
115,59
115,59
ostale zdravstvene storitve
komunal. storitve (odvoz odpadkov in
dezinfekcija infekt. Odpadkov)
strokovno izobraževanje delavcev v državi in
kotizacije
34.339
47.707
51.072
71,98
67,24
55.880
60.108
60.108
92,97
92,97
117.200
116.364
118.084
100,72
99,25
92.182
98.014
108.014
94,05
85,34
tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
premije za zavarovanje (oprema, zgradbe,
delavci na sl. poti)
zakupnine (najemnine) za sredstve javnih oseb
službena potovanja (dnevnice, nočnine, letalske
karte)
storitve pralnic - pranje perila
storitve varovanja zgradb in prostorov
93.449
76.302
76.302
122,47
122,47
104.306
100.627
105.839
103,66
98,55
izdatki za čiščenje
44.190
38.090
38.090
116,01
116,01
potni str.pacientov, rehabilitantov in tujcev
98.596
100.653
100.683
97,96
97,93
izplačila po podjemnih pogodbah - bruto
68.586
89.285
94.351
76,82
72,69
izplačila po avtorskih pogodbah
44.901
47.332
48.087
94,86
93,37
izdatki za tisk
41.261
22.999
22.999
179,40
179,40
računovodske, revizorske in svetovalne storitve
52.537
57.044
59.409
92,10
88,43
izdatki za študentski servis
akreditacije, certifikati - ISO standardi
druge storitve
SKUPAJ STROŠKI STORITEV:
33.057
19.212
19.212
172,06
172,06
587.065
406.861
466.603
144,29
125,82
2.252.093
2.035.505
2.275.095
110,64
98,99
Stroški in storitve za izvajanje zdravstvenih storitev preko podjemnih in avtorskih pogodb ter
preko s.p. in d.o.o. - ločeno za lastne zaposlene in zunanje izvajalce:
Vrste zdravstvenih storitev
lastni zaposleni
dosegljivost na telefon za dajanje informacij bolnikom 24 ur na dan
zunanji izvajalci
ortopedske konziliarne storitve
izvajanje redne zdravstvene dejavnosti
nevrokirurške konziliarne storitve
delovna terapija
tiflopedagoške storitve
fizioterapevtske storitve po Bobath metodi
Strošek v letu
2014 v EUR
Število
izvajalcev
9.666
3
1.559
10.511
9.613
1.338
2.790
12.677
2
2
2
1
1
1
66
14 najvišjih stroškov preko podjemnih in avtorskih pogodb ter preko s.p. in d.o.o. za opravljanje
nezdravstvenih storitev:
Vrste storitev, ki se opravljajo preko zunanjih izvajalcev za
nezdravstvene storitve
pranje perila računalniške storitve računovodske, revizorske in svetovalne storitve
vzdrževanje opreme čiščenje poslovnih prostorov tisk publikacij poštne storitve storitve akreditacij in ISO standardov dezinfekcija komunalnih odpadkov prevajalske storitve izvajanje javnih pooblastil za Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo
oglaševalske storitve vzgojno izobraževalno delo z otroki na nadomestni komunikaciji
fotokopiranje in razmnoževanje Strošek v
letu 2014
v EUR
92.154 90.282 52.537 49.409 44.190 41.261 32.944 29.739 21.342 18.775 11.682 10.959 6.244 3.233 Število
zunanjih
izvajalcev
6
11
4
79
11
16
4
3
3
15
10
12
1
1
2.) STROŠKI DELA so v letu 2014 znašali 13.644.918 EUR in so bili za 1,46 % nižji od
doseženih v letu 2013 in za 0,05 % oz. 6.760 EUR višji od načrtovanih. Delež v celotnih
odhodkih znaša 59,53 %.
V letu 2014 je strošek za izplačilo razlike zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih
plačah javnih uslužbencev znašal 367.486 EUR (obveznost za 2. obrok) in 53.004 EUR
zamudnih obresti (obveznost za 2. obrok 50.561 EUR in 2.443 EUR zamudnih obresti 1. obroka
za obdobje 1.1.2014 do izplačila). Zamudne obresti so izkazane med finančnimi odhodki. Prvi
obrok smo skupaj z zamudnimi obresti izplačali 20.2.2014 (obveznosti 1. obroka smo skupaj z
zamudnimi obrestmi do 31.12.2013 izkazali že v stroških leta 2013), 2. obrok smo skupaj z
zamudnimi izplačali 28.11.2014. Iz naslova odprave plačnega nesorazmerja nimamo več
obveznosti.
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2014 je znašalo 503,10 zaposlenih, in
se je v primerjavi z letom 2013 povečalo za 5,7 zaposlenih oz. za 1,15%.
Povprečna bruto plača je znašala 1.748,74 EUR in se je zmanjšala v primerjavi s preteklim letom
za 0,81% in je v primerjavi s planirano za 0,05% večja.
V preteklem letu je bilo izplačano 406,87 EUR regresa za letni dopust na delavca.
Delovna uspešnost je bila zaposlenim izplačana v višini 139.198 EUR, in sicer iz naslova
povečanega obsega 36.307 EUR, iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 101.736 EUR in iz
naslova izplačila razlike zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih
uslužbencev (2. obrok) 1.155 EUR.
Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 30.894,5
delovnih ur, v breme ZZZS 19.806,10 delovnih ur, in v breme ZPIZ-a 4.170 delovnih ur.
Boleznine skupaj predstavljajo 4,72 % obračunanih delovnih ur.
67
3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2014 znašali
694.055 EUR in so bili za 1,05 % višji od doseženih v letu 2013 in za 1,57 % višji od
načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,03 %.
Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 1.755.048 EUR:
‒ del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 694.055 EUR (končni rezultat skupine
462), od tega znaša združena amortizacija po ZIJZ 0 EUR,
‒ del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje
znaša 981.466 EUR (podskupina 980) in
‒ del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 79.527 EUR (podskupina 922).
Zaradi dotrajanosti in neuporabnosti smo odpisali opremo z nabavno vrednostjo nad 500 EUR,
katere nabavna vrednost je znašala 359.501 EUR, odpisana vrednost 359.188 EUR in sedanja
vrednost 313 EUR, ki je izkazana med prevrednotovalnimi odhodki. Med odpisano opremo so
tudi počitniške prikolice – odprodaja (nabavna vrednost=popravek vrednosti = 50.578 EUR),
kombinirano vozilo in osebna vozila zaradi zamenjave za nova vozila (nabavna vrednost =
popravek vrednosti = 56.910 EUR), računalniška oprema - odpis zaradi neuporabnosti oz. nove
nabave (nabavna vrednost=popravek vrednosti = 106.260 EUR), medicinska oprema – odpis
zaradi iztrošenosti oz. nove nabave (nabavna vrednost = popravek vrednosti = 102.787 EUR).
Kupnina za odprodana sredstva je znašala 8.779 EUR in je izkazana med prevrednotovalnimi
prihodki.
Prav tako smo zaradi dotrajanosti odpisali opremo z nabavno vrednostjo pod 500 EUR, ki jo
izkazujemo kot drobni inventar. Nabavna vrednost te opreme, ki je bila enaka odpisani znaša
32.502 EUR, sedanja vrednost je enaka 0.
Celotna amortizacija je bila obračunana v višini 1.755.048 EUR, od tega:
- 139.531 EUR amortizacija neopredmetenih sredstev, delež 7,95 %;
- 822.808 EUR amortizacija zgradb, delež 46,88 %;
- 685.269 EUR amortizacija opreme nad 500 EUR, delež 39,05 %
- 107.439 EUR amortizacija opreme pod 500 EUR, delež 6,12 %.
4.) REZERVACIJE v letu 2014 niso bile oblikovane.
5.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2014 obračunani v znesku 232.090 EUR in so bili
za 10,65 % višji od doseženih v letu 2013 in za 29,05 % nižji od načrtovanih. V finančnem
načrtu smo planirali stroške iz naslova davka na nepremičnine (zakon ni bil sprejet), ki bi bili
višji od nadomestila za stavbo zemljišče, nismo pa planirali stroškov periodičnih, triletnih
pregledov opreme (varnost pri delu).
DRUGI STROŠKI
Realizacija
2014
FN
2014
Realizacija
2013
IND
real. 2014 /
IND real
FN 2014 2014/ 2013
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
73.782
200.497
73.109
36,80
100,92
prispevki in članarine gospod.zbor.in strok.združ.
16.752
18.682
18.682
89,67
89,67
članarine v mednarodnih organizacijah
5.745
1.401
1.401
410,06
410,06
izdatki za varstvo človekovega okolja
24.719
211
211
11.715,17
11.715,17
3.161
5.231
5.231
60,43
60,43
23.668
24.062
24.062
98,36
98,36
7.942
7.524
7.524
105,56
105,56
izdatki za razvedrilo pacientov
izdatki za letovanje
posebni 25% davek - najemodajalci
68
prehrana rehabilitantov
30.580
29.988
29.988
101,97
101,97
poslovno nepotrebni stroški
35.255
15.197
25.197
231,99
139,92
storitve odvetnikov, notarjev in drugo
3.324
5.849
5.849
56,83
56,83
pridobitve certifikatov,participacij
5.992
11.953
11.953
50,13
50,13
Ostalo
1.170
6.535
6.535
17,90
17,90
232.090
327.130
209.742
70,95
110,65
SKUPAJ DRUGI STROŠKI:
6.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2014 znašali 65.489 EUR in predstavljajo 53.004 EUR
zamudne obresti iz naslova izplačila 1. obroka (za obdobje 1.1. do 20.2.2014) in celotnega 2.
obroka razlike zaradi odprave 3/4 nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev, plačila
obresti za najete kredite za osnovna sredstva v znesku 12.063 EUR in 277 EUR negativne
tečajne razlike.
Plačila obresti so bila načrtovana v višini 70.910 EUR.
7.) DRUGI ODHODKI so v letu 2014 znašali 44.130 EUR, in so nastali zaradi plačila
odškodnine za zaposlenega zaradi sodnega postopka 44.078 EUR (celotno izplačilo je znašalo
94.078 EUR, razlika odškodnine je bila zajeta že v stroških leta 2012) in ostalih drugih
odhodkov 52 EUR.
8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2014 znašali 9.228 EUR in so
nastali zaradi:
- odpisa materiala za medicinske pripomočke zaradi neuporabnosti v višini 6.920 EUR;
- odpisa opreme s sedanjo vrednosti ob inventuri v višini 313 EUR;
- 1.995 EUR iz naslova odpisa terjatev manjših vrednosti (< 45 EUR), ki jih kljub opominom
dolžniki niso plačali, rubež na TTR pa je bil neuspešen.
2.3. POSLOVNI IZID
Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje
pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 112.616 EUR. V primeru, da
ne bi bilo obveznosti za izplačilo razlike v plači zaradi odprave ¾ nesorazmerij v plačah javnih
uslužbencev (v odhodkih zajet 2. obrok) bi realizirali presežek prihodkov nad odhodki v višini
533.106 EUR.
Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2013 obračunan v znesku 0 EUR, kar pomeni, da
je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 533.106 EUR.
Doseženi poslovni izid z upoštevanjem davka je za 140,79 % višji od doseženega v preteklem
letu in za 102.353 EUR višji od planiranega.
Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je enak izkazanemu
poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985. V bilanci stanja izkazujemo poleg
presežka prihodkov nad odhodki tekočega leta še nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki
preteklega leta v višini 177.108 EUR, skupaj je v bilanci stanja izkazan presežek prihodkov nad
odhodki v višini 289.923 EUR.
69
2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po
načelu denarnega toka
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih
prihodkov in odhodkov.
Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 73.898 EUR in se od
ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (priloga 3 – obračunski
tok) razlikuje za 21.886 EUR. Razlika je posledica:
- izplačila celotne obveznosti iz odprave plačnega nesorazmerja v letu 2014 (odhodek po
denarnem toku v 2014, po poslovnem dogodku 1. obrok odhodke 2013 in 2. obrok odhodek
2014);
- v letu 2014 smo prejeli s strani ZZZS 2. in 3. akontacijo za december 2013 (prihodki po
denarnem toku v 2014, po poslovnem dogodku v 2013);
- prejetih sredstev za financiranje projektov, ki so bila prejeta v preteklih in porabljena v 2014
(prihodki po poslovnem dogodku v 2014) in prejetih sredstev za financiranje projektov v
letu 2014 še niso bila porabljena (izkazana kot prihodek po denarnem toku in kot razmejeni
prihodki v bilanci stanja);
- prejetih sredstev iz avansov (izkazana kot prihodek po denarnem toku in kot obveznost v
bilanci stanja);
- danih avansov (izkazani kot odhodek po denarnem toku in kot terjatev v bilanci stanja);
- neplačanih terjatev (ni izkazan prihodek po denarnem toku, kot prihodek po poslovnem
dogodku že izkazan);
- razlike med začetnim in končnim stanjem obveznosti do zaposlenih (odhodki po denarnem
toku se pripoznajo ob plačilu teh obveznosti, odhodki po poslovnem dogodku se pripoznajo
glede na obdobje nastanka);
- neplačanih obveznosti dobaviteljem materiala, ki se ne vodijo preko zalog in storitev (ni
izkazan odhodek po denarnem toku, kot odhodek po poslovnem dogodku že izkazan);
- razlike med plačanimi obveznostmi dobaviteljem materiala in blaga, ki se vodi preko zalog
in razlike med začetno in končno vrednostjo teh zalog (plačilo dobaviteljem pripoznano kot
odhodek po denarnem toku, kot odhodek po poslovnem dogodku izkazano ob porabi zalog);
- razlike med priznanimi stroški amortizacije in plačili dobaviteljem osnovnih sredstev
(plačila dobaviteljem izkazana kot odhodek po denarnem toku, odhodki po poslovnem
dogodku se iz tega naslova ne pripoznavajo, pripozna se obračunana amortizacija teh
sredstev);
- ipd.
URI Soča tudi v letu 2014 ni imela likvidnih težav, vse obveznosti smo poravnavali v
dogovorjenih rokih, zato na dan 31.12.2014 ne izkazujemo neplačanih zapadlih obveznosti. V
letu 2014 smo imeli iz naslova izplačila tretje četrtine nesorazmerja v osnovnih plačah odhodke
v višini 842.534 EUR.
V preteklih letih (in v FN 2014) smo v izkazu prejeta sredstva Ministrstva za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti za financiranje zaposlitvene rehabilitacije in financiranje
izvajanja javnih pooblastil in drugih razvojnih nalog po zakonu o izenačevanju možnosti
invalidov napačno izkazovali pod postavko »prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna Evropske unije«, za leto 2014 pa jih izkazujemo pod postavko »prejeta sredstva iz
državnega proračuna za tekočo porabo«. Primerjava postavk po letih:
70
v EUR, brez centov
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
EU
- prejeta sred. iz državnega proračuna za tekočo porabo
- prejeta sred. iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
SKUPAJ:
2014
1.058.690
557.349
FN 2014
0
1.618.347
0
557.349
1.091.589
526.758
1.616.039
2013
0
1.642.543
1.067.709
574.834
1.618.347
1.642.543
2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
Izkaz prikazuje promet na računu finančnih terjatev in naložb v letu 2014 v višini 208 EUR, ki se
nanaša na odplačilo stanovanjskega posojila kreditojemalca.
2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
V Izkazu so izkazana odplačila glavnic za najeta dolgoročna kredita. Kredita smo odplačevali
redno v mesečnih obrokih, ob zapadlosti.
V izkazu je izkazano zmanjšanje sredstev na računih v višini 296.902 EUR ( AOP 573). V
bilanci stanja je izkazano zmanjšanje denarnih sredstev v višini 352.574 EUR, razlika nastaja
zaradi izplačila refundacij plač, za katera še nismo dobili nakazanih sredstev, razlike med
pobranim in plačanim DDV ipd.
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah
dejavnosti
v EUR, brez centov
LETO 2014
Javna služba
Tržna dejavnost
Skupaj zavod
LETO 2013
Prihodki
21.250.170
1.783.800
Odhodki
21.250.045
1.671.309
Poslovni izid
125
112.491
Prihodki
21.359.975
1.579.077
Odhodki
21.462.332
1.429.950
Poslovni izid
-102.357
149.127
23.033.970
22.921.354
112.616
22.939.052
22.892.282
46.770
Davek od dohodka ni obračunan, ker zaradi olajšav ne izkazujemo davčne osnove.
Pri izvajanju javne službe smo dosegli presežek prihodkov nad odhodki v znesku 125 EUR, pri
izvajanju tržne dejavnosti smo dosegli presežek prihodkov nad odhodki v znesku 112.491 EUR.
Pri razmejitvi prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo upoštevali Navodila
Ministrstva za zdravje (Št. dokumenta 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010), finančne, druge ter
prevrednotovalne prihodke smo v celoti razmejili na dejavnost javne službe.
Sodila so določena skladno s določili 8. člena Zakona o preglednosti finančnih odnosov in
ločenem evidentiranju različnih dejavnosti, ki smo ga dolžni upoštevati na podlagi določil
enajstega odstavka 51. člena ZIPRS1415 in so sprejeta s strani Sveta zavoda. Ustreznost sodil so
potrjena tudi s strani pooblaščenega revizorja.
71
Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je bilo izvedeno v
skladu z naslednjimi sodili:
- neposredne odhodke ustrezno razmejimo na javne in tržne na podlagi ustrezne dokumentacije;
- posredne stroške nabavne, finančne službe in uprave delimo na stroškovna mesta, kjer se
izvaja tržna dejavnost na podlagi ključev: kvadratura ali število zaposlenih. Tako pripisane
stroške stroškovnemu mestu, kjer se izvaja tržna dejavnost delimo skupaj s posrednimi
proizvajalnimi stroški tega stroškovnega mesta po dejavnostih glede na razmerje med
neposrednimi stroški (tržne dejavnosti in javne službe) dejavnosti oziroma v kuhinji glede na
razmerje pripravljenih obrokov;
- finančne, druge in prevrednotovalne odhodke razmejimo na javne in tržne na podlagi ustrezne
dokumentacije.
Finančne in druge prihodke ter prevrednotovalne prihodke v celoti upoštevamo kot prihodke
dejavnosti javne službe.
Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti
(storitev):
prodaja blaga v lekarni
2014
659.448
2013
563.641
v EUR
INDEX 2014/2013
117,00
samoplačniki zdravstvenih storitev
492.256
367.118
134,09
prihodki od prodaje prehrane
212.690
275.564
77,18
najemnina
231.015
236.047
97,87
izobraževalna dejavnosti
102.892
42.487
242,17
prihodki od počitniške dejavnosti
21.239
18.638
113,96
drugo
64.260
75.582
85,02
1.783.800
1.579.077
112,96
SKUPAJ PRIHODKI TRGA:
V letu 2014 smo izplačali 101.736 EUR delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev
na trgu, kar znaša 78,05 % dovoljenega obsega sredstev od dosežene razlike med prihodki in
odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2013.
V prilogi Letnega poročila je obrazec Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za
delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (glede na 8. člen Uredbe o delovni
uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/09, 41/12) za leto
2014.
3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU
S SKLEPI SVETA ZAVODA
Svet zavoda je sprejel sklep:
- na svoji 9. redni seji dne 01.03.2012 pri obravnavi letnega poročila za leto 2011, da se
nerazporejeni presežek prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2011 v celoti (v višini 1.111.747
EUR) nameni za investicije in razvoj. Presežek je bil namenjen za odplačilo najetih kreditov
za nepremičnine in za nabave osnovnih sredstev v naslednjih letih;
- na svoji 13. redni seji dne 28.02.2013 pri obravnavi letnega poročila za leto 2012, da se
presežek prihodkov nad odhodki leta 2012 v višini 600.000 EUR nameni za nabavo
neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev;
72
-
na svoji 4. redni seji dne 23.4.2014 je sprejel sklep, da se na dan 1.1.2014 nerazporejeni
presežek v višini 190.000 EUR nameni za financiranje investicije v Mednarodni oddelek.
Na dan 31.12.2014 izkazujemo neporabljena, razporejena sredstva poslovnega izida preteklih let
za odplačilo najetih kreditov in nabave osnovnih sredstev v višini 736.247 EUR oz. za 297.715
EUR manj kot je znašalo stanje na dan 31.12.2013. Sprememba v letu 2014:
v EUR
VREDNOST
1.033.962
190.000
(180.000)
(307.715)
Začetno stanje
Povečanje v letu 2014 – sklep sveta 23.4.2014
Odplačilo dolgoročnega posojila
Financiranje novih nabav
KONČNO STANJE:
736.247
4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA
IZIDA V LETU 2014
Sredstva poslovnega izida za leto 2014 v znesku 112.616 EUR ostane nerazporejen in se ga
nameni za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki prihodnjih let, glede na negotovost ter
slabih napovedi glede finančne in gospodarske situacije Slovenije v prihodnjih letih.
Sklep o razporeditvi ugotovljenega poslovnega izida iz leta 2014 bo obravnavan na seji dne
26.2.2015.
Datum: 19.2.2015
Podpis pooblaščenega računovodja
Podpis odgovorne osebe
Nada Gole
mag. Robert Cugelj
Generalni direktor inštituta
73