1 GRADIVO za 9. skupščino delničarjev družbe ALTA Skladi, družba

GRADIVO
za 9. skupščino delničarjev
družbe ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.
1
KAZALO
1.
Gradivo k prvi točki dnevnega reda
2.
Gradivo k drugi točki dnevnega reda
3.
Gradivo k tretji točki dnevnega reda
4.
Gradivo k četrti točki dnevnega reda
5.
Obrazec pooblastila
PRILOGE:
1.
Revidirano letno poročilo za poslovno leto 2014;
2.
Letno poročilo o notranjem revidiranju v letu 2014 za družbo ALTA Skladi d.d.;
3.
Poročilo upravnega odbora družbe o delu upravnega odbora in preveritvi letnega poročila
za leto 2014 z mnenjem o revidiranem letnem poročilu za leto 2014 in Letnem poročilu o
notranjem revidiranju v letu 2014 za družbo ALTA Skladi d.d.;
4.
Obrazec prijave na skupščino in pooblastila za glasovanje na skupščini.
2
Gradivo k 1. točki dnevnega reda: Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli Aleksander Mavko. Za preštevalca
glasov se izvolita Maja Kralj in Denis Gale. Za sestavo zapisnika se imenuje notar Miro Košak iz Ljubljane.
Obrazložitev:
Skupščino otvori sklicatelj oziroma v njegovem imenu predsednik upravnega odbora družbe oziroma
njegov pooblaščenec, ki na podlagi seznama prisotnih ali zastopanih delničarjev ter njihovih zastopnikov
(seznam udeležencev) ugotovi sklepčnost skupščine.
Po otvoritvi skupščine in ugotovitvi sklepčnosti predsednik upravnega odbora družbe v imenu
upravnega odbora družbe predlaga skupščini izvolitev delovnih teles skupščine. Skupščina izvoli za vsako
zasedanje skupščine njenega predsednika in dva preštevalca glasov.
Za vodenje skupščine in preštevanje glasov se predlagajo osebe, za katere se ocenjuje, da bodo
kakovostno izvedle opravila, ki so potrebna za izvedbo skupščine. Na skupščini je potrebno zagotoviti
prisotnost notarja. K seji skupščine je bil povabljen notar g. Miro Košak, ki je povabilo sprejel in
potrdil svojo navzočnost.
V Ljubljani, 20. 7. 2015
Predsednik upravnega odbora
Aleš Škerlak
3
Gradivo k 2. točki dnevnega reda: Seznanitev skupščine z Letnim poročilom o notranjem revidiranju v
letu 2014 za družbo ALTA Skladi d.d. in z Revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2014 z
mnenjem pooblaščenega revizorja, potrjenim s strani upravnega odbora, Poročilom upravnega odbora
družbe o delu upravnega odbora in preveritvi letnega poročila za leto 2014 z mnenjem o revidiranem
letnem poročilu za leto 2014 in Letnem poročilu o notranjem revidiranju v letu 2014 za družbo ALTA
Skladi d.d. ter s prejemki izvršnih direktorjev in članov upravnega odbora
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani z Letnim poročilom o notranjem revidiranju v letu 2014 za družbo ALTA Skladi d.d.
in z Revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2014 z mnenjem pooblaščenega revizorja,
potrjenim s strani upravnega odbora, Poročilom upravnega odbora družbe o delu upravnega odbora in
preveritvi letnega poročila za leto 2014 z mnenjem o revidiranem letnem poročilu za leto 2014 in
Letnem poročilu o notranjem revidiranju v letu 2014 za družbo ALTA Skladi d.d.
Skupščina se seznani s prejemki izvršnih direktorjev in članov upravnega odbora.
Obrazložitev:
Upravni odbor je revidirano letno poročilo potrdil na svoji seji dne 2. 4. 2015. V skladu z Zakonom o
gospodarskih družbah in Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje je pripravil
poročilo za skupščino o preveritvi letnega poročila za leto 2014 z mnenjem o revidiranem letnem
poročilu za leto 2014 in Letnem poročilu o notranjem revidiranju v letu 2014 za družbo ALTA Skladi d.d.
Skupščina poročil ne sprejema, temveč se z njimi seznani.
V Ljubljani, 20. 7. 2015
Predsednik upravnega odbora
Aleš Škerlak
Prilogi k 2. točki dnevnega reda:
- Revidirano letno poročilo za poslovno leto 2014;
- Letno poročilo o notranjem revidiranju v letu 2014 za družbo ALTA Skladi d.d.;
- Poročilo upravnega odbora družbe o delu upravnega odbora in preveritvi letnega poročila za
leto 2014 z mnenjem o revidiranem letnem poročilu za leto 2014 in Letnem poročilu o
notranjem revidiranju v letu 2014 za družbo ALTA Skladi d.d.
4
Gradivo k 3. točki dnevnega reda: Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2014 ter
podelitev razrešnice upravnemu odboru
Predlog sklepa:
3.1.
Bilančni dobiček za poslovno leto 2014 znaša 553.111,76 EUR in skupaj s prenesenim dobičkom iz
leta 2013 v višini 1.927,18 EUR znaša 555.037,94 EUR in se uporabi, kot sledi:
a) Del dobička v višini 554.744,19 EUR se uporabi za izplačilo dividend, tako da znaša dividenda
0,91 EUR bruto na delnico.
b) Preostali del bilančnega dobička v višini 293,75 EUR ostane nerazporejen.
Dividenda se izplača imetnikom delnic, ki bodo na dan 28. 8. 2015 pri KDD – Centralni klirinško
depotni družbi vpisani v delniški knjigi kot imetniki delnic družbe. Družba bo izplačala dividende
najkasneje v 90 dneh po sprejemu sklepa na skupščini.
3.2.
Skupščina potrjuje in odobrava delo izvršnih direktorjev in upravnega odbora in izvršnim
direktorjem Tomažu Dvořaku in Romanu L. Ratkaiu ter vsem članom upravnega odbora, t.j. Alešu
Škerlaku, Simonu Mastnaku, Tomažu Dvořaku in Romanu L. Ratkaiu, podeljuje razrešnico za delo
v poslovnem letu 2014.
Obrazložitev:
Bilančni dobiček za poslovno leto 2014 znaša 553.111,76 EUR in skupaj s prenesenim dobičkom iz
leta 2013 v višini 1.927,18 EUR znaša 555.037,94 EUR. Upravni odbor predlaga, da se del bilančnega
dobička v višini 554.744,19 EUR uporabi za izplačilo dividend, preostali del bilančnega dobička v višini
293,75 EUR pa ostane nerazporejen.
V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah mora skupščina odločiti o razrešnici
upravnemu odboru. Skupščini se predlaga, da izvršnim direktorjem in upravnemu odboru podeli
razrešnico za poslovno leto 2014.
V Ljubljani, 20. 7. 2015
Predsednik upravnega odbora
Aleš Škerlak
5
Gradivo k 4. točki dnevnega reda: Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2015
Predlog sklepa:
Na predlog upravnega odbora skupščina imenuje za pooblaščeno revizijsko hišo za revidiranje
računovodskih izkazov družbe ter za revidiranje poslovanja skladov v njenem upravljanju za leto 2015
družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8, 1000 Ljubljana.
Obrazložitev:
Za zagotovitev redne letne revizije poslovanja družbe in investicijskih skladov v njenem upravljanju za
leto 2015, se v skladu z določilom 57. člena ZGD-1 v imenovanje predlaga mednarodno priznano in
uveljavljeno revizijsko hišo na področju revidiranja finančnih organizacij, to je KPMG Slovenija, podjetje
za revidiranje, d.o.o.. Železna cesta 8, 1000 Ljubljana, ki ima ustrezne izkušnje pri revidiranju za
področje dejavnosti družbe ter reference doma in v tujini.
V Ljubljani, 20. 7. 2015
Predsednik upravnega odbora
Aleš Škerlak
6