LETNO POROČILO ZA LETO 2014

LETNO POROČILO
ZA LETO 2014
Zagorje ob Savi, marec 2015
Komunala Zagorje, d.o.o.
Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi
Tel: (03) 56-67-700; Faks: (03) 56-67-714
Internet: www.komunala-zagorje.si
LETNO POROČILO
ZA LETO 2014
Zagorje ob Savi, marec 2015
KAZALO VSEBINE
1. PREDSTAVITEV PODJETJA ..................................................................... 1
1.1. OSNOVNI PODATKI........................................................................................................... 1
1.2. DEJAVNOST DRUŽBE ........................................................................................................ 2
1.3. PODROČJE ZAPOSLOVANJA........................................................................................... 4
1.3.1.
IZOBRAZBENA STRUKTURA (zahtevana/dejanska) ZAPOSLENIH PO
ORGANIZACIJSKIH ENOTAH (stanje 31.12.2014) ................................................................. 7
1.3.2.
ŠTEVILO ZAPOSLENIH ............................................................................................................ 10
1.3.3.
ODSOTNOST Z DELA ................................................................................................................ 12
1.3.4.
JAVNA DELA OBČINE ZAGORJE OB SAVI .......................................................................... 13
2. POROČILO DIREKTORJA ....................................................................... 16
2.1. DOGODKI PO PRETEKU POSLOVNEGA LETA 2014 ............................................... 17
3. POSLOVNO POROČILO .......................................................................... 19
3.1. ANALIZA POSLOVANJA DRUŽBE V LETU 2014 ...................................................... 19
3.1.1.
ANALIZA FINANČNEGA STANJA DRUŽBE....................................................................... 22
3.2. IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB ........................................................ 23
3.2.1.
ENERGETIKA .............................................................................................................................. 23
3.2.1.1. Proizvodnja in distribucija toplotne energije .................................................................... 23
3.2.1.2. Poraba energentov ................................................................................................................. 25
3.2.1.2.1. Lesna biomasa .................................................................................................................. 25
3.2.1.2.2. ELKO ............................................................................................................................... 25
3.2.1.2.3. Električna energija ........................................................................................................... 26
3.2.1.2.4. Poraba vode...................................................................................................................... 27
3.2.1.3. Ostalo - vzdrževalna dela, investicije .................................................................................. 27
3.2.1.3.1. Omrežje ........................................................................................................................... 27
3.2.1.3.2. Kotlarna ........................................................................................................................... 27
3.2.1.3.3. Meritve emisij .................................................................................................................. 28
3.2.1.3.4. Pregled kurilnih naprav ................................................................................................... 28
3.2.1.3.5. Vzdrževalna dela v toplotnih postajah in podpostajah in na sekundarnem omrežju ....... 30
3.2.2. VODOVOD ................................................................................................................................... 30
3.2.3.
ČISTILNA NAPRAVA ................................................................................................................ 36
3.2.3.1. Male komunalne čistilne naprave ........................................................................................ 37
3.2.4.
KANALIZACIJA .......................................................................................................................... 38
3.2.5.
ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV ....................................................................................... 40
3.2.6.
ODLAGANJE ODPADKOV....................................................................................................... 47
3.2.7.
POKOPALIŠKA IN POGREBNA DEJAVNOST ..................................................................... 48
3.2.8.
JAVNE POVRŠINE ...................................................................................................................... 52
3.2.9.
LOKALNE CESTE ....................................................................................................................... 53
3.2.10. JAVNA RAZSVETLJAVA .......................................................................................................... 55
3.2.11. TRŽNICA ...................................................................................................................................... 56
3.3. NABAVA IN JAVNA NAROČILA................................................................................... 58
3.4. VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU ............................................................................... 59
3.4.1.
POŠKODBE PRI DELU ............................................................................................................... 60
3.4.2.
VARSTVO PRED POŽAROM.................................................................................................... 61
3.4.2.1. Pregledi in preizkusi gasilnih aparatov .............................................................................. 61
3.4.2.2. Pregled zunanjega hidrantnega omrežja ............................................................................ 61
3.4.2.3. Požari ....................................................................................................................................... 61
4. RAČUNOVODSKI IZKAZI......................................................................... 62
4.1. BILANCA STANJA ............................................................................................................. 62
4.2. IZKAZ CELOTNEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA ........................................... 64
4.3. IZKAZ DENARNIH TOKOV – II različica..................................................................... 65
4.4. IZKAZ GIBANJA KAPITALA .......................................................................................... 66
4.5. IZKAZ BILANČNEGA DOBIČKA (kot priloga Izkaza gibanja kapitala) ............... 68
4.6. PREDLOG SKLEPA SKUPŠČINE O RAZPOREDITVI BILANČNEGA
DOBIČKA.............................................................................................................................. 68
4.7. SKLEP SKUPŠČINE O RAZPOREDITVI BILANČNEGA DOBIČKA ..................... 69
5. SPLOŠNA RAZKRITJA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM .................... 70
5.1. RAZKRITJA POSTAVK V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH ...................................... 71
5.2. BILANCA STANJA ............................................................................................................. 71
5.3. IZKAZ CELOTNEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA ........................................... 85
5.3.1.
RAZČLENITEV STROŠKOV PO FUNKCIONALNIH SKUPINAH .................................... 96
5.3.2.
ZABILANČNA EVIDENCA (12.497.900 EUR):....................................................................... 96
5.3.3.
TVEGANJA .................................................................................................................................. 96
5.4. IZKAZ DENARNIH TOKOV ............................................................................................ 97
5.5. POMEMBNEJŠI KAZALNIKI POSLOVANJA IN FINANČNEGA STANJA
DRUŽBE ................................................................................................................................ 98
6. DODATNA RAZKRITJA NA PODLAGI ZAHTEV SLOVENSKEGA
RAČUNOVODSKEGA STANDARDA 35 ................................................. 99
6.1. IZKAZI POSLOVNEGA IZIDA PO DEJAVNOSTIH .................................................. 99
6.1.1.
PRIKAZ »ENOSTAVNIH« POSLOVNIH IZIDOV ZA OBVEZNE IN IZBIRNE GJS ..... 101
6.1.2.
PRIKAZ POSLOVNIH IZIDOV ZA TRŽNE DEJAVNOSTI................................................ 118
6.2. PRIKAZ IZRAČUNAVANJA POSREDNIH STROŠKOV ZA RAZPOREJANJE NA
POSAMEZNE DEJAVNOSTI IN STROŠKOVNE NOSILCE .................................. 121
6.3. PREGLED OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV .......................................... 122
7. POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA ............................................ 123
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
1. PREDSTAVITEV PODJETJA
1.1.
OSNOVNI PODATKI
Družba:
Skrajšana firma:
Sedež:
Ident.štev. za DDV:
Matična številka:
Mat.štev.zavez. za prispevek:
Transakcijski račun:
Telefon:
Faks:
E-naslov:
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi,
SI 82253536
5073103 000
5061037155
02338-0012342567 NLB,
6100-00009818881 DH
03/5667-700, 03/5667-701,
03/5667-714,
[email protected],
Odgovorna uradna oseba:
Telefon:
Faks:
E- naslov:
Spletna stran:
Sandi GRČAR, direktor podjetja
03/5667-700, 03/5667-701
03/5667-714
[email protected]
http://www.komunala-zagorje.si
Podjetje je v 100 % lasti občine Zagorje ob Savi.
Skupščina družbe
Na podlagi odloka o preoblikovanju Javnega komunalnega podjetja Zagorje ob Savi,p.o. v
družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) z enim družbenikom (UPB-1) (Uradni list RS, št.
45/2011 ), so skupščino družbe sestavljali:
- člani odbora Občinskega sveta za okolje in prostor,
- predstavnika Sveta delavcev družbe.
Naloge predsednika skupščine je opravljal predsednik Odbora za okolje in prostor.
Ustanovitev družbe
Družba je bila ustanovljena na podlagi Odloka vseh zborov Skupščine občine Zagorje ob
Savi o preoblikovanju Javnega komunalnega podjetja Zagorje ob Savi, p.o. v družbo z
omejeno odgovornostjo (d.o.o.) z enim družbenikom (Uradni vestnik Zasavja, št. 9/94).
Družba je izvajala v nadaljevanju navedene gospodarske javne službe. Za optimalni
izkoristek razpoložljivih kapacitet je družba v manjšem obsegu izvajala tudi nekatere
tržno usmerjene (profitne) dejavnosti.
Družba je pravna naslednica Komunalno obrtnega podjetja Zagorje ob Savi, ustanovljenega
z Odločbo Občinskega ljudskega odbora Zagorje ob Savi štev.: 02/1-1654/3 z dne
1
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
13.06.1958, vpisana
v register gospodarskih organizacij s sklepom Okrožnega
gospodarskega sodišča v Celju Fi 638/58, Rg IV 132/1 z dne 27.06.1958.
1.2.
DEJAVNOST DRUŽBE
Zap. št. Šifra
Vsebina
1.
2.
3.
4.
5.
01.300
01.610
02.100
08.120
11.070
Razmnoževanje rastlin
Storitve za rastlinsko pridelavo
Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
Pridobivanje gramoza, peska, gline
Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih
stekleničenih vod
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
23.690
23.700
25.120
25.619
25.990
27.400
28.140
33.110
33.120
35.112
Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca
Obdelava naravnega kamna
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva
Druga površinska in toplotna obdelava kovin
Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov
Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo
Proizvodnja pip in ventilov
Popravila kovinskih izdelkov
Popravila strojev in naprav
Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih
elektrarnah
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
35.119
35.120
35.130
35.140
35.300
36.000
37.000
38.110
38.210
38.220
38.320
42.110
42.210
43.110
43.120
43.210
43.220
43.310
43.320
43.330
43.342
43.390
Druga proizvodnja električne energije
Prenos električne energije
Distribucija električne energije
Trgovanje z električno energijo
Oskrba s paro in vročo vodo
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
Ravnanje z odplakami
Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
Ravnanje z nenevarnimi odpadki
Ravnanje z nevarnimi odpadki
Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
Gradnja cest
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
Rušenje objektov
Zemeljska pripravljalna dela
Inštaliranje električnih napeljav in naprav
Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
Fasaderska in štukaterska dela
Vgrajevanje stavbnega pohištva
Oblaganje tal in sten
Pleskarska dela
Druga zaključna gradbena dela
2
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
Zap. št. Šifra
38.
39.
40.
43.990
45.200
46.110
41.
42.
43.
44.
46.120
46.130
46.140
46.150
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
46.160
46.170
46.180
46.190
46.770
47.761
47.762
52.
53.
47.789
47.810
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
49.391
49.410
52.100
52.210
52.240
55.100
56.101
56.102
56.300
63.110
68.200
68.320
69.200
70.220
73.120
74.100
77.110
77.120
77.290
77.320
77.390
81.290
81.300
82.110
82.190
Vsebina
Druga specializirana gradbena dela
Vzdrževanje in popravila motornih vozil
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za
gospodinjstvo in železnine
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
Trgovina na drobno v cvetličarnah
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in
tobačnimi izdelki
Medkrajevni in drug cestni potniški promet
Cestni tovorni promet
Skladiščenje
Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
Pretovarjanje
Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
Restavracije in gostilne
Okrepčevalnice in podobni obrati
Strežba pijač
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Posredovanje oglaševalskega prostora
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
Dajanje tovornjakov v najem in zakup
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in
zakup
Čiščenje cest in drugo čiščenje
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
Nudenje celovitih pisarniških storitev
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške
dejavnosti
3
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
Zap. št. Šifra
79.
80.
81.
82.
83.
82.300
82.990
93.110
96.030
96.090
Vsebina
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
Obratovanje športnih objektov
Pogrebna dejavnost
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
Družba je v poročevalskem letu izvajala naslednje gospodarske javne službe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda,
odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
ravnanje s komunalnimi odpadki,
javna snaga in čiščenje javnih površin,
urejanje lokalnih cest,
urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
urejanje ulic, trgov in cest v mestu Zagorje, Kisovec in Izlake, ki niso razvrščene
med magistralne, regionalne in lokalne ceste,
8. urejanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem,
9. pogrebne storitve in storitve v zvezi z upepeljevanjem,
10. urejanje in vzdrževanje tržnic,
11. urejanje javnih parkirišč,
12. oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja, ki zajema proizvodnjo in
distribucijo toplotne energije
13. javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih
javnih površin v naseljih.
1.3.
PODROČJE ZAPOSLOVANJA
Organizacijske enote
V letu 2014 je bilo po organizacijskih enotah (stanje 31.12.) zaposlenih naslednje število
delavcev:
4
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
Zaposleni po organiz.enotah v letu 2014
(stanje 31.12.)
80
70
60
72
Število delavcev
50
40
30
20
7,5
10
1
5
0
1 1 0,5
25
7
3,5 3
7
1
3
6,5
Direktor
Finančno-računovodski sektor
Splošnokadrovski sektor
Tržnica
Vodja teh. sektorja
Nabava
Vodovod
Č.N. in kanalizacija
Pokopališka služba
Energetika
Vodja odd. komunal. dejav.
Vzdrževanje
Javne površine in komunal. odpadki
Lokalne ceste
Skupaj
5
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
Struktura zaposlenih po organizacijskih enotah (stanje 01.01. in 31.12.2014)
Stanje 1.1.2014
STROKOVNE SLUŽBE
Stanje 31.12.2014
Število
Struk
delavcev
tura
Direktor
1
1,4%
Inž.varstva pri delu
0
0,0%
FIN.RAČUNOV.SEKTOR
STROKOVNE SLUŽBE
Število
Struk
delavcev
tura
Direktor
1
1,4%
Inž.varstva pri delu
0
0,0%
FIN.RAČUNOV.SEKTOR
Vodja fin.rač.sektorja
1
1,4%
Vodja fin.rač.sektorja
1
1,4%
Fin.rač.oddelek
4
5,6%
Fin.rač.oddelek
4
5,6%
Komercialni oddelek
Notranja kontrola
Skupaj Fin.rač.sektor:
SPLOŠ.KADROV.SEKTOR
TRŽNICA
SKUPAJ STROKOVNE SLUŽBE:
1,5
2,1%
Komercialni oddelek in skladišč.
1
1,4%
Notranja kontrola
7,5
10,4%
Skupaj Fin.rač.sektor:
4
5,6%
SPLOŠ.KADROV.SEKTOR
1
1,4%
TRŽNICA
13,5
18,8%
SKUPAJ STROKOVNE SLUŽBE:
1
1,4%
Vodja teh.sektorja
0,5
0,7%
Nabava
TEHNIČNI SEKTOR
Vodja teh.sektorja
Nabava
1,5
2,1%
1
1,4%
7,5
10,4%
5
6,9%
1
1,4%
14,5
20,1%
1
1,4%
0,5
0,7%
TEHNIČNI SEKTOR
VODOVOD in Č.N.
VODOVOD
Vodja oddelka
1
1,4%
Vodja oddelka
1
1,4%
Vodovod
6
8,3%
Vodovod
5
6,9%
Upravljalec nadz.centra
1
1,4%
Upravljalec nadz.centra
1
1,4%
Skupaj Vodovod in čistilna naprava:
8
11,1%
Skupaj Vodovod:
7
9,7%
Vodja oddelka
0
0,0%
Čistilna naprava
1
1,4%
Č.N. IN KANALIZACIJA
POKOPALIŠKA SLUŽBA
Kanalizacija
2,5
3,5%
Skupaj Č.N. in kanalizacija:
3,5
4,9%
POKOPALIŠKA SLUŽBA
Vodja pokopališke službe
1
1,4%
Vodja pokopališke službe
1
1,4%
Grobar
2
2,8%
Grobar
2
2,8%
Skupaj Pokopališka služba:
3
4,2%
Skupaj Pokopališka služba:
3
4,2%
ODD. ENERGETIKA
ODD. ENERGETIKA
Vodja oddelka
1
1,4%
Vodja oddelka
1
1,4%
Kotlarna in distribucija
7
9,7%
Kotlarna in distribucija
6
8,3%
Skupaj odd. Energetika:
8
11,1%
Skupaj odd. Energetika:
7
9,7%
ODD. KOMUNALNE DEJAV.
ODD. KOMUNALNE DEJAV.
Vodja odd. komunal.dejav.
1
1,4%
Vodja odd. komunal.dejav.
1
1,4%
VZDRŽEVANJE
3
4,2%
VZDRŽEVANJE
3
4,2%
Delovodja enote Javne površ.in komun.odp.
1
1,4%
Delovodja enote Javne površ. in komun.odp.
1
1,4%
Delovodja enote Javne površine II.
1
Delovodja enote Javne površine II.
1
JAVNE POVRŠ.IN KOM.ODP.
JAVNE POVRŠ.IN KOM.ODP.
Javne površine
9
12,5%
Javne površine
9
12,5%
Komunalni odpadki
13
18,1%
Komunalni odpadki
13
18,1%
Zbirni center
1
1,4%
Zbirni center
1
1,4%
Skupaj javne površine in komunalni odpadk
25
34,7%
Skupaj javne površine in komunalni odpadki:
25
34,7%
Delovodja
1
1,4%
Delovodja
0,5
0,7%
Lokalne ceste
5
6,9%
Lokalne ceste
5
6,9%
Vzdrževanje javne razsvetljave
1
1,4%
LOKALNE CESTE IN KANALIZACIJA
LOKALNE CESTE
Kanalizacija
2
2,8%
Vzdrževanje javne razsvetljave
1
1,4%
Skupaj lokalne ceste in kanalizacija:
SKUPAJ ODD.KOMUNAL.DEJ.:
SKUPAJ TEHNIČNI SEKTOR:
SKUPAJ KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.:
9
12,5%
Skupaj lokalne ceste in kanalizacija:
6,5
9,0%
40
57
72,0
55,6%
79,2%
100,0%
SKUPAJ ODD.KOMUNAL.DEJ.:
SKUPAJ TEHNIČNI SEKTOR:
SKUPAJ KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.:
38,5
57,5
72,0
53,5%
79,9%
100%
6
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
1.3.1.
IZOBRAZBENA STRUKTURA (zahtevana/dejanska) ZAPOSLENIH PO
ORGANIZACIJSKIH ENOTAH (stanje 31.12.2014)
IZOBRAZBENA STRUKTURA (zahtevana/dejanska) ZAPOSLENIH PO ORGANIZACIJSKIH ENOTAH - STANJE 31.12.2014
Stopnja:
STROKOVNE SLUŽBE
Direktor
I.
I.
II.
II.
IV.
IV.
V.
V.
VI.
VI.
VII
VII.
SKUPAJ SKUPAJ
Zahtevana Dejanska Zahtevana Dejanska Zahtevana Dejanska Zahtevana Dejanska Zahtevana Dejanska Zahtevana Dejanska Zahtevana Dejanska
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
Vodja fin.rač.sektorja
Fin.rač.oddelek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
3
1
1
0
1
0
0
1
0
1
4
1
4
Komercialni oddelek
Notranja kontrola poslovanja
0
0
0
0
0
0
0
0
0,5
0
0,5
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1,5
1
1,5
1
Sploš.kadr.sekt.
Tržnica
3
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
5
1
5
1
3
4,2%
2
2,8%
0
0,0%
0
0,0%
1
0,7%
2
2,1%
6
8,4%
6
8,4%
5
7,0%
3
4,2%
0
0,0%
2
2,8%
14,5
20,3%
14,5
20,3%
SKUPAJ STROK.SL.:
Struktura:
TEHNIČNI SEKTOR
Vodja teh.sektorja
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
Nabavni referent
ODD.VODOVOD
0
0
0
0
0,5
0,5
0
0
0
0
0
0
0,5
0,5
Vodja oddelka
Vodovod
Upr.nadz.centra
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
5
1
1
5
1
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
4
5,6%
4
5,6%
0
0,0%
0
0,0%
3
4,2%
2
2,8%
0
0,0%
1
1,4%
7
9,8%
7
9,8%
0
0
0
0
0,0%
0
0
0
0
0,0%
0
0
1
1
1,4%
0
0
1
1
1,4%
0
1
1
2
2,8%
0
1
1
2
2,8%
0
0
0,5
1
0,7%
0
0
0,5
1
0,7%
0
0
0
0
0,0%
0
0
0
0
0,0%
0
0
0
0
0,0%
0
0
0
0
0,0%
0
1
2,5
4
4,9%
0
1
2,5
4
4,9%
2
2,8%
2
2,8%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
1
1,4%
1
1,4%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
3
4,2%
3
4,2%
0
0
0
0,0%
0
0
0
0,0%
0
0
0
0,0%
0
0
0
0,0%
0
5
5
7,0%
0
3
3
4,2%
0
1
1
1,4%
0
2
2
2,8%
1
0
1
1,4%
0
0
0
0,0%
0
0
0
0,0%
1
1
2
2,8%
1
6
7
9,8%
1
6
7
9,8%
Vodja odd.komunal.dejav.
Vzdrževanje
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
2
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
3
1
3
Komunalni odpadki
Zbirni center
8
0
5
0
0
0
0
0
5
1
8
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
1
13
1
Jav.površine
Lokalne ceste
Vzdržev.jav.razsvetljave
4
1
0
2
1
0
0
1
0
0
1
0
6
3
1
6
3
1
2
0,5
0
2
0,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
5,5
1
10
5,5
1
13
18,2%
8
11,2%
1
1,4%
1
1,4%
19
26,6%
21
29,4%
3
3,5%
6
7,7%
1
1,4%
1
1,4%
0
0,0%
0
0,0%
36,5
51,0%
37
51,0%
SKUPAJ VODOVOD
Struktura:
ODD.Č.N. IN KANALIZA.
Vodja oddelka
Čistilna
Kanalizacija
SKUPAJ Č.N. IN KANAL.
Struktura:
POKOPALIŠKA SL.
Struktura:
ODD. ENERGETIKA
Vodja oddelka
Kotlarna in distribucija
SKUPAJ ENERGETIKA:
Struktura:
ODD.KOMUNAL.DEJ.:
SKUPAJ ODDELEK
KOMUNAL.DEJAV.:
Struktura:
SKUPAJ TEHNIČNI SEKTOR:
Struktura:
SKUPAJ PODJETJE:
Struktura:
15
10
2
2
30,1
30,1
5
9
5
3
0
3
57,1
57,1
21,0%
14,0%
2,8%
2,8%
42,0%
42,0%
7,0%
12,6%
7,0%
4,2%
0,0%
4,2%
79,9%
79,9%
18
25,2%
12
16,8%
2
2,8%
2
2,8%
6
8,4%
0
0,0%
5
7,0%
31
32
11
15
10
42,7% 44,1% 15,4% 21,0% 14,0%
7
72
72
100,0% 100,0%
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
Razmerje med dejansko in zahtevano izobrazbeno strukturo kadrov (stanje 31.12.2014):
DEJANSKA
ZAHTEVANA
Razlika med
IZOBRAZBENA
IZOBRAZBENA
zahtevano in
STRUKTURA
STRUKTURA
31.12.2014
31.12.2014
Stopnja
dejansko
izobrazbeno
Štev.
%
Štev.
%
I.
12
16,7%
18
25,0%
-6
II
2
2,8%
2
2,8%
0
IV.
32
44,4%
31
43,1%
1
V.
15
20,8%
11
15,3%
4
VI
6
8,3%
10
13,9%
-4
VII.
5
6,9%
0
0,0%
5
Skupaj:
72
100,0%
72
100,0%
0
8
strukturo
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
DEJANSKA IN ZAHTEVANA IZOBRAZBENA STRUKTURA 2014
(stanje 31.12.)
35
IV.
32
30
IV.
31
25
ŠTEVILO
20
15
10
5
I. I.
12 18
V.
V. 11
15
II. II.
2 2
VI. VI.
6 10
VII.
5
VII.
0
0
STOPNJA
DEJANSKA
ZAHTEVANA
Razhajanje med dejansko in zahtevano izobrazbo je posledica razhajanja dejanske stopnje
izobrazbe nekaterih delavcev glede na zahtevano po aktu o organiziranosti in sistemizaciji
delovnih mest podjetja.
9
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
1.3.2.
ŠTEVILO ZAPOSLENIH
Število zaposlenih v obdobju 2004 - 2014
(stanje 31.12.)
74
72
72
71
71
Število zaposlenih
72
69
69
68
68
67
Leto 2004 - 2014
Iz tabele v nadaljevanju je razvidno skupno število zaposlenih, število zaposlenih za
nedoločen in določen čas v posameznem mesecu leta 2014 ter letno povprečje.
Stanje:
31.12.2014
2014
Število zaposlenih po stanju zadnjega dne v mesecu
Mesec
Skupaj:
Nedol.č.:
Določ.č.:
I.
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Letno povprečje
71
64
7
71
71
64
7
71
72
64
8
72
72
64
8
72
72
64
8
72
73
66
7
73
74
67
7
74
73
67
6
73
72
67
5
72
72
66
6
72
73
67
6
73
72
68
4
72
72,3
65,7
6,6
72,3
10
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
V naslednji tabeli in grafikonu je prikazano povprečno število zaposlenih v obdobju 20042014 (stanje 31.12.).
Število
zapos
lenih
2004
I.
68
II
67
III
68
IV
69
V
69
VI
69
VII
68
VIII
68
IX
68
X
67
XI
67
XII
68
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
68
67
71
71
69
71
68
71
73
71
68
67
71
72
69
70
68
71
73
71
69
68
72
71
70
71
69
72
74
72
68
70
72
72
71
71
71
74
73
72
69
70
72
72
71
71
71
74
73
72
68
71
73
72
71
70
71
74
73
73
70
71
73
72
70
70
71
72
73
74
69
72
72
71
70
70
71
73
72
73
68
72
72
72
70
70
72
72
72
72
68
72
72
72
70
69
72
73
72
72
68
72
71
72
70
69
72
74
73
73
67
72
71
69
69
68
71
73
72
72
768
9340
767
776
783
784
785
784
781
780
779
781
772
Stanje
za dnje g a v me s e c u
Povprečje 2004-2014
11
77,2 delavcev
Povpreč
je
68,0
68,3
70,3
71,8
71,5
70,0
70,0
70,6
72,8
72,8
72,3
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
Pov preč.štev ilo zaposlenih
v obdobju 2004 - 2014
(stanje 31.12.14)
73,0
Povpr.štev.zaposl.
72,0
72,8
72,3
72,8
71,8
71,0
71,5
70,0
70,6
70,3
70,0
69,0
68,0
68,0
67,0
70,0
68,3
66,0
65,0
1
leto
2004
1.3.3.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
ODSOTNOST Z DELA
Začasno zadržanost (bolniške odsotnosti) spremljamo mesečno. V letu 2014 smo beležili
odsotnost samo zaradi bolezni in 32 ur zaradi nege družinskega člana. V primeru, da je
delavcu priznan status invalida, poskrbimo, da je razporejen na ustrezno delovno mesto,
ki ustreza njegovi preostali delovni zmožnosti. V letu 2014 je bil delež odsotnosti zaradi
bolniških izostankov v strukturi še nižji kot v preteklem letu in sicer je znižal iz 2,6% na
2,48%.
Pregled odsotnosti z dela zaradi bolniške odsotnosti v letu 2014 po mesecih:
ZAČASNA ZADRŽANOST OD DELA 2014 Stanje:
31
1
2014
Sku
paj
Mesec:
Skupaj bolniška:
- bolezen:
- nesreča pri delu
- nega
URE
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
380,00
380,00
0,00
0,00
336,00
336,00
0,00
0,00
200,00
168,00
0,00
32,00
280,00
280,00
0,00
0,00
272,00
272,00
0,00
0,00
264,00
264,00
0,00
0,00
552,00
552,00
0,00
0,00
472,00
472,00
0,00
0,00
216,00
216,00
0,00
0,00
264,00
264,00
0,00
0,00
360,00
360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Skupaj:
12
Letno
povpr.
%
ure
3.596,00
3.564,00
0,00
32,00
3.596,00
3596,00
3564,00
0,00
32,00
99,11%
0,00%
0,89%
100,00%
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
1.3.4.
JAVNA DELA OBČINE ZAGORJE OB SAVI
Na podlagi Pogodbe o izvajanju programa javnih del, št. 11071-146/2013-1200-3-2142 z dne
06.01.2014, ki je bila sklenjena med Zavodom RS za zaposlovanje, Občino Zagorje ob Savi
in Komunalo Zagorje, d.o.o. so se izvajala javna dela na:
Program javnih del: UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN
Stanje 31.12.2014
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
Skupaj
%
100,00%
Delovni dnevi
število vključenih oseb
7
8
10
8
10
9
9
9
9
9
9
9
14
53
152
145
165
152
150
178
138
164
151
132
141
1721
424
1216
1160
1320
1216
1200
1424
1104
1312
1208
1056
1128
13768
BOLNIŠKA (DNI)
0
0
0
1
21
16
13
4
0
40
40
25
160
LETNI DOPUST (DNI)
1
3
13
2
7
14
7
46
34
8
8
25
168
IZREDNI DOPUST
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IZREDNI NEPLAČANI
DOPUST (DNI)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PRAZNIK (DNI)
0
0
0
8
16
9
0
9
0
7
0
16
65
DNEVI NA DELU
DELOVNE URE
V obdobju od 16.1.2014 do 31.12.2014 je bilo v skladu z navedeno pogodbo lahko hkrati
vključenih največ 8 brezposelnih oseb. Skupaj v navedenem obdobju pa je bilo vključenih
14 brezposelnih oseb. Delo se je opravljalo v okviru 40 urnega tednika, pet dni v tednu.
Vsem vključenim v program javnega dela je delovno razmerje po posebni pogodbi o
zaposlitvi za določen čas, prenehalo s potekom pogodbe o izvajanju programa javnega
dela oziroma najkasneje z 31.12.2014.
Na podlagi Pogodbe o izvajanju programa javnega dela, št. 11071-147/2013-1200-5-2142 z
dne, 07.01.2014, ki je bila sklenjena med Zavodom RS za zaposlovanje, Občino Zagorje ob
Savi in Komunalo Zagorje d.o.o. so se izvajala javna dela :
13
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
Program javnih del: VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
Skupaj
%
100,00%
Delovni dnevi
7
7
8
7
6
6
6
6
6
7
6
6
11
35
137
149
139
117
110
120
96
125
122
102
90
1342
280
1096
1192
1112
936
880
960
768
1000
976
816
720
10736
BOLNIŠKA(DNI)
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
LETNI DOPUST(DNI)
2
3
7
8
3
8
18
24
12
6
4
33
128
IZREDNI DOPUST(DNI)
0
0
0
7
12
0
0
0
0
0
0
0
19
IZREDNI NEPLAČANI
DOPUST(DNI)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PRAZNIK(DNI)
0
0
0
0
0
6
0
6
0
6
0
12
30
Število vključenih oseb
DNEVI NA DELU
DELOVNE URE
V obdobju od 16.01.2014 do 31.12.2014 je bilo v skladu z navedeno pogodbo lahko hkrati
vključenih največ 7 brezposelnih oseb. Skupaj v navedenem obdobju pa je bilo vključenih
11 brezposelnih, od tega 5 invalidov. Delo se je opravljalo v okviru 40 urnega tednika, pet
dni v tednu.
Vsem vključenim v program javnega dela je delovno razmerje po posebni pogodbi o
zaposlitvi za določen čas prenehalo s potekom pogodbe o izvajanju programa javnega
dela, oziroma najkasneje z 31.12.2014.
Skupaj javna dela: REALIZACIJA
V nadaljevanju je v grafikonu prikazano gibanje števila udeležencev javnih del v obdobju
1994 do 2014. V letu 2014 je bilo na javnih delih lahko hkrati zaposlenih največ 15
delavcev.
14
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
Skupaj udeleženci javnih del 1994 - 2014
(stanje 31.12.)
40
38
35
33
Število izvajalcev
30
22
25
22
20
24
25
22
23
25
25
20
15
20
14
18
23
20
17
23
20
17
15
10
5
0
Leto 1994 - 2014
V tem grafikonu so prikazane vse opravljene ure na javnih delih v obdobju 1994-2014.
Skupaj opravljene ure na javnih delih
(obdobje 1994 -2014)
(stanje 31.12.)
45.000
40.000
38.666
38.856
35.000
36.326
30.000
Ure
25.000
39.086
30.560
28.104
26.700
26.022
24.504
24.712
24.017
22.528
20.000
23.077
20.032
18.610
17.733
15.000
14.477
10.000
5.000
0
Leto 1994 - 2014
15
14.038
18.408
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
2. POROČILO DIREKTORJA
Poslovno leto 2014 je za nami. Iz doseženega finančnega rezultata je razvidno, da smo
poslovno leto uspešno zaključili, doseženi finančni rezultat je bil pa veliko boljši od
načrtovanega.
Naša družba t.j. Komunala Zagorje, d.o.o. je bila v poslovnem letu 2014 kot celota uspešna.
Samo poslovanje je potekalo brez večjih težav tako na finančnem, kot tudi na
organizacijskem področju. Z vidika finančnega poslovanja, pa je bilo dokaj stabilno skozi
celotno leto.
Zaposleni smo s svojim znanjem ter izkušnjami uspeli izboljšati tudi lastna pričakovanja
ter seveda tudi pričakovanja našega lastnika (Občine) ter tudi uporabnikov, kar se je
pokazalo skozi merjenje zadovoljstva uporabnikov s kvalitetami naših storitev, saj je
povprečna ocena znašala drugo leto zapored kar 4,4 .
V poslovnem letu 2014, kot tudi v letu poprej smo imeli vso javno infrastrukturo s katero
smo upravljali, v t.i. poslovnem najemu na podlagi »Pogodbe o poslovnem najemu javne
infrastrukture in izvajanju gospodarskih javnih služb«. Pogodba med lastnikom javne
infrastrukture t.j. Občino Zagorje ob Savi in našo družbo je bila podpisana 21.12.2009.
Višina najemnine infrastrukture za leto 2014 je znašala 397.933 €.
Zaradi navedene pogodbe se je že pred leti spremenil tudi način izvajanja investicij v javno
infrastrukturo, saj je za obnovitvene investicije sedaj pristojna Občina, ki jih mora
financirati iz naslova zbrane najemnine, kar pa se ne dogaja oziroma se dogaja le v precej
omejenem obsegu.
Kljub vsemu se temeljno poslanstvo našega podjetja, ki upravlja s komunalno
infrastrukturo izvaja po našem mnenju in predvsem po mnenju uporabnikov kvalitetno,
kar pomeni, da izvajamo svoje storitve po visokem komunalnem standardu, ki je med
drugim tudi osnova za kakovostno življenje občanov v Občini Zagorje ob Savi.
V letu 2014 so pričele veljati nove cene obveznih GJS, ki so bile oblikovane v skladu z
Uredbo »Medo«. V poslovnem letu 2014 smo ustvarili čisti poslovni izid poslovanja družbe
v višini 56.914 € in je bil za 23.532 € večji kot leto pred tem, predvsem za 34.521 € višji kot
je bil planiran.
Torej, poslovanje družbe je bilo v letu 2014 precej boljše od planiranega, saj smo s
sprejetimi notranjimi ukrepi poslovanja nadzorovali stroške na vseh ravneh. Tako smo
znižali materialne stroške, stroške storitev ter druge poslovne odhodke. Prav vsi kvartali
poslovnega leta 2014 so bili boljši od pričakovanj oziroma načrtovanj tako, da je skupni
poslovni izid po mojem mnenju dober, družba pa finančno stabilna in tekoče likvidna.
V juniju smo uspešno opravili recertifikacijsko presojo sistema kakovosti po standardu ISO
9001:2008 ter tudi recertifikacijsko presojo sistema ravnanja z okoljem po standardu ISO
14001:2004.
Meseca avgusta smo ponovno prejeli tudi certifikat bonitetne odličnosti »A«, ki ga
podeljuje bonitetna družba Bisnode, na kar smo glede na splošne finančne razmere v
16
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
družbi zelo ponosni, saj nam podeljena boniteta omogoča tudi lažji dostop do finančnih
virov na trgu.
V letu 2014 smo aktivirali tudi nekaj večjih investicij v osnovna sredstva in sicer :
•
•
•
•
Tovorno vozilo Mercedes - samonakladalec,
Električno vozilo za prevoz oseb »GEM«,
Osebno terensko vozilo Dacia »Duster«,
Oprema za evidenco prisotnosti.
Največje tveganje pri poslovanju povzročajo konstantno upadanje prodanih količin
toplotne energije predvsem zaradi dokaj toplih zim, energetske sanacije objektov, stečaj
največjega odjemalca toplotne energije podjetja Svea ter vsesplošne krize.
Poleg navedenega nam povzroča tveganja tudi star oziroma ne posodobljen informacijski
sistem, katerega smo se odločili nadgraditi oziroma zamenjati.
Veliko tveganje predstavlja tudi povečanje števila neplačnikov in s tem vedno večji
popravek vrednosti terjatev, kot tudi upadanje prodajnih količin pitne vode.
2.1.
DOGODKI PO PRETEKU POSLOVNEGA LETA 2014
Pomembnih poslovnih dogodkov od izdelave bilance stanja do dneva zaključka revizije ni
bilo.
Ostali dogodki pa so:
•
Priprava in sklenitev nove pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture z
Občino Zagorje ob Savi,
•
Priprava javnega razpisa za nakup novega smetarskega vozila kapacitete
nadgradnje 21 m3,
•
Pričetek pridobitve certifikata »Družini prijazno podjetje«,
•
Znižanje manipulativnih stroškov in stroškov podizvajalcev iz 8 % na 6 % na
zahtevo Občine (s tem zmanjšanje prihodkov),
•
Pričetek poizkusnega obratovanja CČN Zagorje.
Na koncu bi se zahvalil vsem zaposlenim v družbi, lastniku (Občini Zagorje ob Savi), kot
tudi Skupščini podjetja, za pomemben prispevek k uresničitvi oziroma preseganju
zastavljenih ciljev.
17
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
Prepričan sem, da bo tako tudi v bodoče ter, da bomo vsi skupaj še naprej skrbeli za še
lepšo, čistejšo in še bolj urejeno Občino Zagorje ob Savi.
Zagorje ob Savi, marec 2015
Direktor :
Sandi GRČAR, inž. rud. in geotehn.
»Kdor ve, da nič ne ve, je moder.
Kdor ve, česa ne ve, lahko vpraša.
In kdor ve, kje bo dobil odgovor, ga lahko najde.«
(Albert Einstein)
18
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
3. POSLOVNO POROČILO
3.1.
ANALIZA POSLOVANJA DRUŽBE V LETU 2014
V družbi Javno podjetje Komunala Zagorje d.o.o. smo v letu 2014 izvajali naslednje
gospodarske javne službe: oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda, ravnanje s
komunalnimi odpadki, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
javna snaga in čiščenje javnih površin, urejanje lokalnih cest, urejanje javnih poti, površin
za pešce in zelenih površin, urejanje ulic, trgov in cest v mestu Zagorje ter naseljih Kisovec
in Izlake, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste, urejanje pokopališč in
oddajanje prostorov za grobove v najem, pogrebne storitve, urejanje in vzdrževanje tržnice,
urejanje javnih parkirišč, oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja, ki zajema
proizvodnjo in distribucijo toplotne energije in vzdrževanje javne razsvetljave.
Navedenim dejavnostim smo prilagodili tudi svojo notranjo organizacijsko strukturo, saj
smo jo razčlenili na naslednje organizacijske enote (stroškovna mesta): Vodovod, Čistilna
naprava, Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov, Zbiranje in odvoz biološko
razgradljivih odpadkov, Kanalizacija, Lokalne ceste, Javne površine, Pogrebna služba,
Energetika, tržnica in Javna razsvetljava. V letu 2013 smo v evidence dodali stroškovno
mesto – SM 39, kjer se ločeno evidentirajo stroški in prihodki, ki nastanejo iz dejavnosti
izvajanja Praznjenje greznic in malih čistilnih naprav in enako tudi v letu 2014.
Organizacijske enote izvajajo po potrebi tudi posamezne dodatne storitve, če pridobijo
naročila, kar se evidentira na trimestnih stroškovnih mestih – tržne dejavnosti. Za
opravljanje splošnih upravnih, nabavnih, prodajnih opravil, pa je organizirana enota
strokovnih služb.
Od januarja 2010 dalje, ko se je iz knjig družbe izločila infrastruktura, je za njeno uporabo
družba tudi v letu 2014 plačevala najemnino, ki je v izkazu poslovnega izida prikazana v
postavki 5. c , prva alinea Stroški blaga, materiala in storitev. Iz izkaza poslovnega izida je
razvidno, da je povišanje stroškov navedene najemnine za 11.823 € oziroma za 3 %.
Navedena najemnina se je zaračunala v višini dejansko obračunane amortizacije
infrastrukture (objekti, oprema) iz leta 2013. Za zaračunavanje najemnine infrastrukture je
Občina Zagorje v letu 2014 zagotovila subvencioniranje v skupni višini 63.116 €, za
dejavnost Energetike, Pokopališke dejavnosti in dejavnost Javnih površin (tržnica). Konec
poslovnega leta 2013 so bile sprejete cene, oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS, ki so začele veljati 01.01.2014 in za te
dejavnosti v letu 2014 družba ni prejela subvencije. Zato so bile subvencije v letu 2014 za 37
% nižje kot v letu 2013.
Spremembe se kažejo tudi v prihodkih in stroških poslovanja z infrastrukturo, ko je
družba izvajala investicije v infrastrukturo. Leta 2014 je bilo ustvarjenih za 101.307 €
prihodkov iz naslova investicij v infrastrukturo (za 26.789 € več kot leta 2013) in za 90.040 €
stroškov projektov infrastrukture (za 26.465 € več kot leta 2013). Navedeni stroški in
prihodki so se evidentirali kot tržne dejavnosti.
19
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
Iz analize računovodskih izkazov za leto 2014 je razvidno, da je ekonomski položaj družbe
še vedno stabilen. Ustvarjen poslovni izid obračunskega obdobja v višini 56.914 € je za
23.532 € večji kot v letu 2013. Ker po obračunu davka od dohodka pravnih oseb ni bilo
izkazane obveznosti za plačilo davka, je čisti poslovni izid enak poslovnemu izidu
obračunskega obdobja. V skladu z MRS so bile oblikovanje rezervacije za odpravnine in
jubilejne nagrade. Iz naslova odpravnin je bil izračunan aktuarski dobiček 1.168 € in
posledično celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja družbe 58.082 €.
Ustvarjeni čisti prihodki od prodaje znašajo 3.377.929 €. Manj je ustvarjenih prihodkov od
prodaje je pri izbirnih GJS za dejavnosti: Lokalne ceste, Javna razsvetljava, Pokopališka
dejavnost, Energetika, Tržnica. Pri obveznih GJS so se z novim oblikovanjem cen prihodki
povišali skupaj za 349.311 €. V letu 2013 smo med prihodke evidentirali storitve izvajalca
odlaganja Ceroz d.o.o., ker smo ga obravnavali kot podizvajalca za izvajanje GJS za
odlaganje mešanih komunalnih odpadkov. V letu 2014 se je uskladitvijo cen v skladu z
Uredbo »Medo« uredil odnos z izvajalcem, in storitve odlaganja so se zaračunavale v
njegovem imenu in za njegov račun (kto skupine 245). Če iz prihodkov od prodaje izločimo
prihodke iz naslova odlaganja v letu 2013 (345.177 €), so se skupaj čisti prihodki v letu 2014
povišali za 97.941 € oz. za 3 %. Usredstvenih lastnih proizvodov in lastnih storitev ni bilo.
Drugi poslovni prihodki* so za 8.201 € manjši v primerjavi s preteklim letom. Vzrok je
manj prejetih subvencije Občine. Več prihodkov pa je iz naslova trošarin, iz naslova
pokrivanja plač invalidov, več prevrednotovalnih prihodkov od prodaje osnovnih
sredstev in naložbenih nepremičnin in več prejetih sredstev za pokrivanje stroškov
izobraževanja.
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev so večji za 1.541 €, kar je posledica več plačanih
obresti, ki so bile zaračunane kupcem in plačanih obresti iz naslova tožb.
Drugi prihodki so za 4.055 € večji, kot posledica več prejetih odškodnin, več oproščenih
prispevkov PIZ zaposlenih, katera starost je nad 58 let, več plačanih sodnih stroškov iz
naslova tožb iz preteklih let.
Če iz analize stroškov izločimo stroške, ki so bili v letu 2013 in 2014 povezani z najemnino
za uporabo infrastrukture, lahko ugotovimo, da so se stroški poslovanja znižali za 8,1 %
oziroma za 287.134 €. Znižanj celotnih stroškov iz poslovanja je bilo zaradi manjših
stroškov storitev za 199.714 € oz. za 14 %. V letu 2013 smo med stroške storitev evidentirali
storitve izvajalca odlaganja Ceroz d.o.o., ker smo ga obravnavali kot podizvajalca za
izvajanje GJS za odlaganje mešanih komunalnih odpadkov (*razlaga-drugi poslovni
prihodki in evidenca kto 245). Če iz stroškov storitev leta 2013 izločimo stroške iz naslova
odlaganja Ceroz d.o.o. (142.658 €), so se skupni stroški storitev zmanjšali za 57.056 € oz. za
5 %. Manj je stroškov odlaganja gradbenih odpadkov za 14.154 € in storitev-zaračunano
naprej za 125.729 €. Znotraj stroškov drugih storitev pa so se minimalno zmanjšali še
stroški telefonskih storitev, storitev interneta, stroški storitev stanovanjskemu podjetju
skupaj za 4.683 €. Povečali so se stroški oddaje in obdelave biorazgradljivih odpadkov za
3.522 €, poštne storitve za 1.244 €, stroški izpisov UPN za 2.305 € in ostali stroški storitev
za 2.378 €. Stroškov storitev v zvezi z vzdrževanjem opredmetenih osnovnih sredstev je
več za 22.961 € oz. 38%. Stroški storitev pri opravljanju storitev so se zvišali za 13.600 € oz.
30 %, stroški intelektualnih storitev za 35.204 € oz. 34 %. Nižji so stroški reklame in
20
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
reprezentance za 1.629 € oz. 12 %, stroški storitev fizičnih oseb skupaj z dajatvami za 4.243
€ oz. 18 %, povračila zaposlencem v zvezi z delom za 723 € oz. 41 %. Skupni stroški
materiala so se znižali za 63.292 € in so za 10 % manjši kot leta 2013. Znižanje je posledica
manjših stroškov energije za 84.821 € (znižanje: električna energija 7.953 €, sekanci 66.789 €
in povišanje: stroški goriva 10.833 €, kurilno olje 753 €). Zvišali so se stroški porabljenega
materiala za 11.241 €, stroški nadomestnih delov za vzdrževanje za 7.528 €, stroški
pisarniškega materiala za 2.263 € in drugi stroški materiala za 3.863 €. Za 8 % so se znižali
odpisi vrednosti, zaradi manjših stroškov amortizacije za 3.262 €, za 29 % so nižji
prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih (odpisi vrednosti terjatev, v letu
2013 vpliv stečaja Svea d.d.). Skupni stroški dela so se skupaj povišali za 9.090 €. Povišanje
je posledica povišanja stroškov znotraj skupine - drugi stroški dela, kjer se vodi tudi
evidenca o izračunu rezervacij iz naslova odpravnin in jubilejnih nagrad, teh je bilo po
izračunu aktuarja več za 10.351 €. Nižji so stroški regresa, stroški solidarnostne pomoči in
skupaj bruto plače javnih del. Večji so stroški prevoza na delo.
Drugi poslovni odhodki so manjši za 1.969 € oz. 3 %, zaradi nižjih drugih stroškov.
Kosmati donos iz poslovanja v višini 3.679.795 € zadošča za pokritje poslovnih odhodkov,
zato je ustvarjen dobiček iz poslovanja 42.748 €, kar je bolje kot leta 2013 za 19.873 €.
Izkazi poslovnih izidov po dejavnostih gospodarskih javnih služb in tržnih dejavnosti
(dobički in izgube) za leto 2014 in leto 2013, so razvidni v računovodskem poročilu v točki
6. Dodatna razkritja na podlagi zahtev slovenskega računovodskega standarda 35.
Ker so bile v letu 2014 cene obveznih gospodarskih javnih služb oblikovane v skladu z
obstoječo zakonodajo, so dejavnosti le-teh poslovale z pozitivno, izjema je še vedno
dejavnost odvajanja odpadnih voda (enota Kanalizacija), ki ima v primerjavi s preteklim
letom minimalno izgubo. Druge dejavnosti, ki niso dosegle pozitivnega rezultata
poslovanja pa imajo obstoječe cene prenizko oblikovane oz. njihovi prihodki ne zadoščajo
za pokritje vseh stroškov. To so enote: Lokalne ceste, Javna razsvetljava, Pokopališka
dejavnost, Praznjenje greznic in malih čistilnih naprav in Energetika. Na izgubo v enoti
Lokalne ceste je težko vplivati, saj so urne postavke dela, strojev in njihovo povišanje,
povezane z oblikovanjem proračuna. V letu 2014 je z večjo izgubo poslovala tudi enota
Energetika, predvsem zaradi nižjih prihodkov kot posledica montaže delilnikov-veza
Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih
stavbah, in zaradi energetskih obnov objektov.
Pomembnejši kazalniki poslovanja so prikazani v točki 5.5 računovodskega poročila.
21
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
3.1.1.
ANALIZA FINANČNEGA STANJA DRUŽBE
Dolgoročne poslovne obveznosti do Občine Zagorje, so se znižale zaradi izločitve sredstev
v upravljanju, vseeno pa je na dan 31.12.2014 iz podbilance sredstev v upravljanju ostala
obveznost za plačilo v višini 65.030 €. Odplačilo te obveznosti naj ne bi povzročalo težav
pri plačilu. Obračunana najemnina za uporabo infrastrukture med letom ni bila poravnana
v valutnem roku, zato je Občina obračunala zamudne obresti. Znesek plačane najemnine v
letu 2014 je znašal 352.654 €, znesek v višini 142.989 € pa je družba kompenzirala s svojo
terjatvijo iz naslova izvajanja investicij v infrastrukturo.
Finančno stanje družbe je bilo nekoliko boljše od primerjalnega leta, z dolgoročnimi viri
financiranja smo financirali vsa dolgoročna sredstva in zaloge. Do takšnega stanja je
pripomoglo tudi povečanje kapitala zaradi ustvarjenega čistega dobička za 56.914 €.
Kot stalen vir financiranja je družba uporabljala obseg lastnih terjatev.
22
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
3.2.
3.2.1.
IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
ENERGETIKA
3.2.1.1. Proizvodnja in distribucija toplotne energije
V letu 2014 je bilo v kotlarni Komunale Zagorje proizvedeno 6.530,00 MWh toplotne
energije. Proizvodnja toplotne energije v preteklih letih je razvidna iz grafa 1.
Tabela 1 – Proizvodnja toplotne energije v letu 2014
KURILNA NAPRAVA
biomasa
ELKO
SKUPAJ
MESEC
(MWh)
KIV 1
KIV 2 EMO
1.154,44
januar
856,74
297,70
0
1.258,08
februar
76,78
1.181,30
0
895,88
marec
895,88
0,00
0
537,40
april
537,40
0,00
0
108,90
0,00
108,90
maj
0
0,00
junij
0
0
0
0,00
julij
0
0
0
0,00
avgust
0
0
0
0,00
september
0
0
0
331,30
oktober
0,00
331,30
0
800,90
november
0,00
800,90
0
1.443,10
december
156,90 1286,20
0
SKUPAJ MWh: 2.632,60 3.897,40
0
SKUPAJ MWh: 6.530,00
SKUPAJ GJ: 23.508,00
16000
15.053
15000
13.512
14000
13.256
12.524
13000
11.725
12000
12.262
11000
11.938
9.929
10000
9.371
9000
8000
7000
6000
6.530
5000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Graf 1: Letna proizvodnja toplotne energije (MWh)
23
2014
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
Tabela 2 in graf 2 prikazujeta oddajo toplotne energije za ogrevanje prostorov in pripravo
STV. Na distribucijskem omrežju je bilo 1.177,65 MWh izgub (18%).
Tabela 2 – Odjem toplote v letu 2014
ODJEM TOPLOTE
MESEC
gosp.
STV
ostali
3
(MWh)
(m )
(MWh) SKUPAJ
januar
643,72
513
352,21 995,930
479
februar
marec
april
maj
junij
julij
avgust
september
oktober
november
december
SKUPAJ MWh:
410,02
530
461
193,27
91
38,9
0
0
0
0
0
0
0
0
170,13
4
372,2
582
751,09
528
3.212,32 3.188,00
358,55
240,83
131,99
26,99
0
0
0
0
87,56
218,96
404,14
1.821,23
991,540
650,850
325,260
65,890
0
0
0
0
257,690
591,160
1.155,230
5.033,55
5.033,55
5.352,35
Skupaj s STV (MWh)
Graf 2: Deleži odjema toplote
izgube omrežja
18%
gospodinjstva
49,1%
ostali odjem
27,9%
STV
4,88%
24
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
3.2.1.2. Poraba energentov
Za proizvodnjo 6.530 MWh toplote so bile porabljene naslednje količine energentov:
3.2.1.2.1. Lesna biomasa
Tabela 3: Poraba lesne biomase
biomasa
ELKO (l)
sekanci
3
(nm )
m3
(t)
1.799
643 353
0
1.769
632 347
0
964
344 189
0
538
192 106
0
26
9
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
624
223 123
0
1.341
479 263
0
2.020
721 397
0
9.081
3.243 1.784
0
MESEC
JANUAR
FEBRUAR
MAREC
APRIL
MAJ
JUNIJ
JULIJ
AVGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
SKUPAJ
3.2.1.2.2. ELKO
V letu 2014 za proizvodnjo toplote ELKO nismo uporabljali. V grafu 3 je prikazana letna
proizvodnja toplote in raba energentov v kotlarni.
Graf 3: Raba energentov in proizvedena toplota
16.000
15.053
13.512
14.000
13.256
12.262
12.524
11.939
11.725
12.000
9.929
10.000
8.000
9.371
8.076
7.294
7.081
6.700
6.342
6.000
6.087
6.032
5.531
6.530
4.653
3643
3.243
4.000
1.572
2.000
680
0
0 0
0 0
0 0
2006
2007
2008
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
2011
2012
2013
2014
0
2005
Proizvodnja toplote (MWh)
2009
ZEM. PLIN (Sm3)
25
2010
ELKO (l)
LESNA BIOMASA (m3)
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
3.2.1.2.3. Električna energija
Pri proizvodnji in distribuciji toplote je poraba električne energije prav tako pomemben
sestavni del obratovalnih stroškov. Mesečna in letna raba el. energije (kWh) v kotlarni v
letu 2014 je prikazana v tabeli 4 in grafu 4.
Raba el. energije - kotlarna (kWh)
500000
474232
395768
400000
279272
300000
299912
244968
200000
226359
199979
233419
237529
202815 194466
193045
152531
100000
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tabela 4: Mesečna raba in strošek električne energije 2014
Mesec
Raba ( kWh )
21.558
Januar
21.709
Februar
17.462
Marec
18.496
April
6.760
Maj
2.149
Junij
2.163
Julij
1.699
Avgust
2.295
September
8.504
Oktober
21.787
November
27.949
December
Skupaj:
152.531
VT
MT
strošek (EUR)
11.177
11.046
8.300
8.602
2.622
1.233
1.300
872
1.374
4.358
10.081
13.725
10.381
10.663
9.162
9.894
4.138
916
863
827
921
4.146
11.706
14.224
74.690
77.841
2.167,12
2.182,00
1.714,08
1.612,71
732,24
275,96
254,04
198,14
272,10
1.045,89
2.071,33
2.783,59
15.309,28
Raba električne energije se je v preteklih sezonah povečala na račun obratovalnega režima
kotlov. Pretok na vodni strani kotlov smo dvignili in s tem zmanjšali temperaturno
diferenco. V preteklem letu pa smo zamenjali kotlovne črpalke z zmogljivejšimi in
frekvenčno regulacijo, kar se odraža na manjši skupni rabi.
26
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
Nekaj pa je na zmanjšanje rabe električne energije prispevala tudi manjša proizvodnja
topotne energije. V zadnjem letu smo zmanjšali upore na vodni strani kotlov in s tem
zmanjšali rabo električne energije. Raba električne energije bi se lahko še zmanjšala, če bi
imeli daljinski nadzor nad obratovanjem omrežja, s pomočjo katerega bi poleg
temperaturnih razmer uravnavali tudi pretočno - tlačne razmere v omrežju daljinskega
ogrevanja.
Cene električne energije po posameznih letih so prikazane v tabeli 5.
Tabela 5: Cene električne energije
LETO
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
CENA (EUR/kWh)
VT
MT
0,08116
0,0411
0,0959
0,0499
0,1231
0,0765
0,08612
0,05644
0,08806
0,05953
0,09009
0,06156
0,06927
0,04328
0,06927
0,04328
3.2.1.2.4. Poraba vode
Tabela 6: Raba komunalne vode v kotlarni v letu 2014
Skupno (m3)
203
Napajalna voda (m3)
188
Sanitarna voda (m3)
15
3.2.1.3. Ostalo - vzdrževalna dela, investicije
3.2.1.3.1. Omrežje
V letu 2014 smo na omrežju izvajali samo najnujnejša vzdrževalna dela, s katerimi smo
preprečili puščanje sistema daljinskega ogrevanja (odcep Cesta 20. julija 2).
3.2.1.3.2. Kotlarna
Vzdrževalna dela smo izvajali skladno z zahtevami in navodili proizvajalcev in sicer na
naslednjih napravah in opremi:
• kurilna naprava EMO TVV 6000,
• kurilna naprava integral 2500, KIV 1,
• kurilna naprava integral 2500, KIV 2.
27
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
Vzdrževalna dela so potekala tudi na naslednji opremi:
- koritasti strgalni verižni transporter, B=600,
- odjemna naprava goriva iz dnevnega zalogovnika,
- polžni transporterji energenta,
- zbirni transporter φ 375,
- poševni transporter φ 375,
- delilni transporter φ 375,
- dozirna naprava φ 350,
- polžna transporterja za odpepeljevanje, izvedena zamenjava v letu 2013,
- zbirni polžni transporter φ 300,
- poševni polžni transporter φ 300 ,
- čistilec saj in pepela,
- hidravlični agregati in oprema,
- ventilatorji za dovod zgorevalnega zraka,
- ventilatorji za odvod dimnih plinov,
- elektrofilter.
Črpališče :
- obtočna črpalka q= 240 m3/h,
- obtočna črpalka q= 210 m3/h,
- obtočna črpalka q = 90 m3/h.
3.2.1.3.3. Meritve emisij
V skladu z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaženja moramo
zagotoviti izvajanje občasnih meritev vsake tretje leto. Meritve emisij snovi v zrak so bile
izvedene v letu 2012, tako da bodo naslednje meritve izvedene v letu 2015. Meritve emisij
kotla EMO niso bile izvedene, saj kotel ni obratoval.
3.2.1.3.4. Pregled kurilnih naprav
Tudi v letu 2014 je po končani kurilni sezoni Inštitut za metalne konstrukcije (IMK) opravil
meritve korozijskih poškodb na kotlih in je prišel do naslednjih zaključkov:
• na osnovi pregleda in primerjav meritev s preteklim letom ugotavljajo da ni
zaznati bistvenega napredovanja korozije, ki bi povzročilo stanjšanje vgrajenih
pločevin.
Generalno gledano se je proces korozije upočasnil, to pomeni, da so bili izvedeni ukrepi
pravilni. V prihodnje predvidevamo spremembo regulacije podtlakov v kurišču in dimnem
kanalu (spremeniti je potrebno način odločanja regulatorja vleka), ter tako zagotoviti
kvalitetnejšo regulacijo z manj nihanj želene vrednosti posameznih parametrov, kot tudi
optimalnejše obratovanje.
Spremeniti bo potrebno tudi vodenje temperature povratka in pretoka v kotel glede na
njegovo dejansko moč, ne pa kot je izvedeno sedaj, ko je vodenje ročno in prepuščeno
28
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
upravljavcu. Tako bomo zagotovili avtomatsko prilagajanje temperature povratka in
pretoka moči kotla, ter s tem še dodatno preprečili možnost nastanka kondenza na stenah
kotla. Na ta način pa bomo delno omilili tudi probleme z nihanjem statičnega tlaka in
zagotovili optimalnejše obratovanje kurilnih naprav.
V letu 2014 smo obnovili šamotno obzidavo kurišča kotla KIV 1, ter zamenjali dotrajane
rešetke.
Tako smo kurišče kotla KIV 1 povrnili v odlično formo, za kotel KIV 2 pa se enaka obnova
predvideva za leto 2015.
V letu 2014 je bil izveden redni zunanji in notranji pregled vročevodnega kotla EMO TVV
6000 s strani inšpekcije za energetiko in rudarstvo. Pri pregledu ni bilo zaznati
nepravilnosti ali pomanjkljivosti, ki ne bi dovoljevale nadaljnje rabe vročevodnega kotla.
Raba kotla se dovoljuje do konca leta 2017.
29
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
3.2.1.3.5. Vzdrževalna dela v toplotnih postajah in podpostajah in na sekundarnem
omrežju
Vzdrževalna dela so obsegala najnujnejša opravila, skladno z navodili proizvajalcev in v
okviru pogodbe za vzdrževanje toplotnih postaj in podpostaj med družbo Komunalo
Zagorje, d.o.o. in lastniki toplotnih postaj.
Obseg izvedbe:
- število glavnih toplotnih postaj: 21,
- število toplotnih podpostaj: 25.
Vzdrževanje sekundarnega sistema (razvod, grelna telesa) ni v naši domeni in tudi ne
izvajamo nadzora nad vzdrževanjem internih naprav odjemalcev.
3.2.2.
VODOVOD
V letu 2014 smo v občini Zagorje ob Savi izvajali tudi javno službo oskrbe s pitno vodo za
10.348 občanov v 19 naseljih oz. delih naselij. Z vodo smo te občane oskrbovali preko
naslednjih sistemov za oskrbo s pitno vodo:
- Strahovlje – Šemnik,
- Kotredež – Lošč,
- Rove,
- Peške – Kandrše,
- Potoška vas,
- Izlake.
Poleg rednega vzdrževanja vseh elementov sistemov za oskrbo s pitno vodo ter sprotnih
odprav okvar in napak, so se v letu 2014 izvajala tudi naslednja dela:
Redne menjave vodomerov iz naslova omrežnine
Predčasne menjave vodomerov iz naslova omrežnine
Kontrola vgradnje ali menjave vodomerov
Demontaže vodomerov po naročilu stranke
Montaže vodomerov po naročilu stranke
Novi priklopi na javno omrežje
-
-
124
7
8
2
5
5
izdelava in zamenjava poškodovanih pokrovov za steklocementne jaške, popravilo
– betoniranje steklocementnih jaškov in zamenjave poškodovanih steklocementnih
jaškov z novimi, vgradnje zračnikov in regulatorjev tlaka (omrežnina),
odprava pomanjkljivosti, ugotovljenih pri rednem pregledu in preizkusu
hidrantnega omrežja,
sodelovanje pri vgradnji vodomernih jaškov posameznih večstanovanjskih in
individualnih objektov (bivših pavšalistov),
30
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
-
-
označevanje vodov in sodelovanje pri obnovi vodovodnega omrežja ob izgradnji
centralne čistilne naprave in kanalizacijskega sistema (Selo, Farčnikova kolonija,
Selo, Ribnik, Cesta 15. aprila, Naselje na šahtu) ter pri ukinitvah greznic
večstanovanjskih objektov,
vgradnja štirih merilnikov vodnih virov (zajetje in vrtina Kotredež, Lošč in Rove),
sodelovanje pri izvedbi vrtine Križate.
Velik obseg dela in tudi stroškov iz naslova omrežnine je bil v letu 2014 namenjen
vgradnjam zunanjih vodomernih jaškov objektov, za katere se v preteklosti ni plačevala
števnina, a so z novim predpisom njihovi vodovodni priključki prešli v naše upravljanje. V
letu 2014 je bilo takih priključkov 24, v naslednjih letih bomo postopoma vgraditi zunanje
vodomerne jaške na vseh vodovodnih priključkih, ki imajo merjenje porabe vode še v
objektih.
Medtem, ko so nam leta 2012, največ dela in težav pri oskrbi s pitno vodo povzročile
posledice dolgotrajne suše in smo se v letu 2013 srečevali s težavami, ki so jih povzročale
velike izdatnosti vodnih virov misleč, da so bile dosežene rekordne količine, smo šele v
letu 2014 spoznali pravo bogastvo naših vodnih virov. Leto 2014 je bilo z vidika padavin
izjemno bogato, kar se je izražalo na stanju podtalnice in vodotokov na območju cele
Slovenije.
Tudi v letu 2014 so se nadaljevale težave z zrakom v ceveh, predvsem na območju Kisovca
in Podvin.
Zaradi velike izdatnosti gravitacijskih vodnih virov, v sistem oskrbe s pitno vodo nismo
vključevali vodo iz rezervnega vodnega vira – vrtina Sava.
Kot v predhodnem obdobju, je do okvar na vodovodnih priključkih prihajalo zaradi
nekvalitetne obnove vodovodnega omrežja, okvare na tranzitnih in glavnih cevovodih pa
so se največkrat pojavljale na odsekih, kjer vodovodna cev še ni bila obnovljena, ali pa je
bila izvedba (polaganje cevi) nestrokovno izvedena – ni bilo ustrezne podlage (posteljice)
oz. je bil material za zasip cevi neustrezen.
Po izvedenem postopku zbiranja ponudb za izbiro izvajalca nadzora zdravstvene
ustreznosti pitne vode, so bili s strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano,
enota Zasavje tudi v letu 2014 odvzeti vzorci vode iz javnih sistemov za oskrbo s pitno
vodo in opravljena mikrobiološka in fizikalno kemijska preskušanja ter ocenjena varnost
vodooskrbe s terenskimi pregledi skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04,
35/04, 35/04, 92/06 in 25/09) – v nadaljevanju: Pravilnik.
V letu 2014 je bilo na terenu opravljenih 24 pregledov ter odvzetih 98 vzorcev za redna
mikrobiološka preskušanja, 44 vzorcev za redna fizikalno kemijska preskušanja, 2 vzorca
za občasno fizikalno – kemijsko preskušanje in 12 vzorcev za kontrolna mikrobiološka
preskušanja.
V letu 2014 smo nadaljevali s spremljanjem stranskih produktov po kloriranju, ki smo ga
uvedli v letu 2012, na vseh naših sistemih in s spremljanjem enterokokov in Clostridium
perfringens na vodnih virih, ki so površinskega značaja in na sistemih, ki jih ti vodni viri
31
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
oskrbujejo z vodo, ki smo ga uvedli v letu 2013. V mesecu avgustu 2014 so bila na zajetju
Rove opravljena preskušanja na prisotnost arzena in antimona.
Povzetek ocen varnosti vodooskrbe:
Sistem Strahovlje – Šemnk:
Na terenu je bilo opravljenih 6 pregledov. Odvzetih je bilo 35 vzorcev na mikrobiološka
preskušanja. Pred dezinfekcijo je bilo odvzetih 11 vzorcev, po dezinfekciji pa 24 vzorcev.
Po dezinfekciji je bilo 23 odvzetih vzorcev skladnih s Pravilnikom, en odvzeti vzorec iz VH
Dolenja vas ni bil skladen, zaradi prisotnosti koliformnih bakterij in povečanega števila
kolonij pri 22 oC in pri 36 oC. Odvzet je bil kontrolni vzorec, ki je bil skladen s Pravilnikom.
Sumimo, da je neskladnost posledica zamenjave vzorcev surove vode in vode iz
vodohrana, a ta sum laboratorij zavrača.
Iz zajetja Strahovlje je bilo pred dezinfekcijo odvzetih 5 vzorcev na mikrobiološka
preskušanja, od tega 3 vzorci niso bili skladni. Pri odvzetih vzorcih v mesecu maju in
mesecu septembru so bile izolirane koliformne bakterije. V mesecu juliju pa so bile v
vzorcu izolirane koliformne bakterije, E. coli in povečano število kolonij pri 36 oC.
Iz zajetja Šemnik je bilo pred dezinfekcijo odvzetih 6 vzorcev na mikrobiološka
preskušanja. Od tega sta bila dva vzorca glede na preskušane parametre skladna in štirje
vzorci niso bili skladni. Pri 1 vzorcu so bile prisotne koliformne bakterije, pri dveh vzorcih
koliformne bakterije in E.coli, pri vzorcu v mesecu juliju pa so bile izolirane koliformne
bakterije, E. coli in povečano število kolonij pri 36 oC. Dodatno sta še opravila še
mikrobiološka parametra na enterokoke in Clostridium perfingens (s sporami) v zajetju
Šemnik in v vodohranu Dolenja vas. Oba odvzeta vzorca sta bila glede na preskušane
parametre skladna s Pravilnikom.
Za redna fizikalno kemijska preskušanja je bilo odvzetih 12 vzorcev.
V odvzetem vzorcu iz črpališča Vine v mesecu januarju je bilo opravljeno vzorčenje še na
parametre (trihalometani, klorid in klorat). V mesecu septembru je bil iz zajetja Šemnik
odvzet vzorec pitne vode za občasna fizikalno kemijska preskušanja. Ostali vzorci - pred in
po dezinfekciji - na mikrobiološka in fizikalno kemijska preskušanja so bili skladni s
Pravilnikom o pitni vodi.
V mesecu januarju in mesecu septembru so bili odvzeti kontrolni vzorci na mikrobiološka
preskušanja iz hidranta pri pekarni C.20. julija, omrežja Komunale Zagorje in omrežja PŠ
Kisovec. Vzorci so bili odvzeti po podanem ukrepu prekuhavanja. Ukrep je bil podan
zaradi neobvladovanja mikrobiološkega tveganja. Vsi odvzeti kontrolni vzorci so bili
skladni s Pravilnikom.
Kontrolni vzorec, odvzet v mesecu juniju zaradi večkratnih ugotovljenih neskladnosti v
okviru državnega monitoringa v OŠ Toneta Okrogarja, je bil skladen s Pravilnikom.
Glede na navedene ugotovitve in v danem obsegu opravljenih mikrobioloških in fizikalno
kemijskih preskušanj, je bila oskrba s pitno vodo v letu 2014 še vedno varna za
uporabnike.
32
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
Sistem Kotredež – Lošč:
Pregled sistema je bil opravljen štirikrat. Odvzetih je bilo 15 vzorcev na mikrobiološka
preskušanja. V dveh odvzetih vzorcih iz zajetja Kotredež in omrežja sta se dodatno
opravila še parametra: enterokoki in Clostridium perfingens (s sporami).
Za redna fizikalno kemijska preskušanja je bilo odvzetih 6 vzorcev in en vzorec na občasna
fizikalno kemijska preskušanja. V odvzetem vzorcu iz omrežja Fontana, so bila v mesecu
juliju dodatno opravljena preskušanja na kemijske parametre (trihalometani, kloridi in
klorati). Vsi odvzeti vzorci za fizikalno kemijska preskušanja so bili glede na preskušane
parametre skladni z zahtevami Pravilnika.
Rezultati mikrobioloških preskušanj so pokazali, da od 7 odvzetih vzorcev, vsi trije vzorci,
odvzeti pred dezinfekcijo iz zajetja Kotredež niso bili skladni. V vseh odvzetih vzorcih so
bile prisotne koliformne bakterije, pri enem vzorcu tudi E.coli in pri enem vzorcu tudi
enterokoki. Odvzeti vzorec po dezinfekciji iz omrežja Bola ni bil skladen, zaradi
koliformnih bakterij. Dva odvzeta kontrolna vzorca v mesecu juliju, po dezinfekciji sta bila
skladna s Pravilnikom. Ugotavljamo, da je bil vzrok neskladnosti notranje omrežje.
Ostali vzorci - pred in po dezinfekciji - na mikrobiološka in fizikalno kemijska preskušanja
so bili skladni s Pravilnikom o pitni vodi.
Glede na rezultate fizikalno - kemijskih in mikrobioloških preskušanj pitne vode na
sistemu Kotredež - Lošč, je bila oskrba s pitno vodo v letu 2014 varna.
Sistem Rove:
Pregled sistema za oskrbo s pitno vodo je bil opravljen štirikrat. Odvzetih je bilo 12 vzorcev
na mikrobiološka preskušanja.
Za redna fizikalno kemijska preskušanja je bilo odvzetih 6 vzorcev, pri vzorcu iz zajetja
Rove v mesecu avgustu sta bila dodatno opravljena še parametra na antimon in arzen.
V odvzetem vzorcu iz črpališča Selo je bilo v mesecu maju opravljeno vzorčenje še na
dodatne parametre (trihalometani, klorid in klorat).
Iz zajetja Rove so bili odvzeti 4 vzorci pitne na mikrobiološka preskušanja vode pred
dezinfekcijo. Pri vseh štirih odvzetih vzorcih so bile prisotne koliformne bakterije in pri
enem vzorcu še E.coli. Mikrobiološka preskušanja so pokazala, da 3 odvzeti vzorci po
dezinfekciji iz omrežja Bar Brižitka v mesecu januarju in avgustu, ter črpališču Selo v
mesecu oktobru, glede na preskušane parametre niso bili skladni z zahtevami Pravilnika.
V odvzetem februarskem vzorcu iz Bara Brižitka je bilo zaznati število kolonij pri 22 in
36oC, v avgustovskem vzorcu so bile prisotne koliformne bakterije in povečano število
kolonij pri 22oC. V oktobrskem vzorcu iz črpališča Selo, pa so bile prisotne koliformne
bakterije. Ugotavljamo, da je bil vzrok neskladnosti na omrežju Bara Brižitka notranje
omrežje. Odvzeti kontrolni vzorec po izvedenih ukrepih iz črpališča Selo je bil skladen s
Pravilnikom o pitni vodi.
Ostali vzorci - pred in po dezinfekciji - na mikrobiološka in fizikalno kemijska preskušanja
so bili skladni s Pravilnikom o pitni vodi.
Glede na navedene ugotovitve in v danem obsegu opravljenih mikrobioloških in fizikalno
kemijskih preskušanj pitne vode na sistemu Rove, je bila oskrba s pitno vodo v letu 2014
varna.
33
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
Sistem Peške – Kandrše:
Pregled sistema za oskrbo s pitno vodo je bil opravljen trikrat. Odvzetih je bilo 10 vzorcev
na mikrobiološka preskušanja. Pri dveh vzorcih v zajetju in na omrežju so se dodatno
opravili še enterokoki in Clostridium perfingens (s sporami).
V mesecu septembru je bil odvzet kontrolni vzorec iz omrežja, zaradi neobvladovanja
mikrobiološkega tveganja. Podan je bil ukrep prekuhavanja pitne vode.
Za redna fizikalno kemijska preskušanja je bilo odvzetih 7 vzorcev. V odvzetem vzorcu iz
omrežja Dolgo brdo 8 b so se v mesecu oktobru opravili še kemijski parametri
(trihalometani, kloridi in klorati).
Mikrobiološka preskušanja so pokazala, da so bili vsi trije vzorci pred dezinfekcijo
neskladni s Pravilnikom. V dveh vzorcih je bila prisotna E.coli, koliformne bakterije in 1x
povečano število kolonij pri 36 oC. V februarskem vzorcu, pa so bile prisotne koliformne
bakterije in Enterokoki.
Pri dveh odvzetih vzorcih za fizikalno kemijska preskušanja iz zajetja pred pripravo je bila
motnost nad 1,0 NTU.
Ostali vzorci - pred in po dezinfekciji - na mikrobiološka in fizikalno kemijska preskušanja
so bili skladni s Pravilnikom o pitni vodi.
Oskrba s pitno vodo sistema Peške – Kandrše je bila glede na navedene ugotovitve in v
danem obsegu opravljenih mikrobioloških in fizikalno kemijskih preskušanj še vedno
varna.
Sistem Potoška vas:
Pregled sistema za oskrbo s pitno vodo je bil opravljen trikrat. Odvzetih je bilo 5 vzorcev
za mikrobiološka preskušanja.
Za fizikalno kemijska preskušanja so bili odvzeti 3 vzorci. Iz omrežja Potoška vas 40 je bil v
mesecu marcu odvzet vzorec pitne vode za fizikalno kemijsko preskušanje, v katerem so
se dodatno opravili še kemijski parametri (trihalometani, kloridi in klorati).
Ostali vzorci po dezinfekciji - na mikrobiološka in fizikalno kemijska preskušanja so bili
skladni s Pravilnikom o pitni vodi.
Glede na rezultate fizikalno - kemijskih in mikrobioloških preskušanj pitne vode na
sistemu Potoška vas, je bila oskrba s pitno vodo v letu 2014 varna.
Sistem Izlake:
Pregled sistema za oskrbo s pitno vodo je bil opravljen štirikrat. Odvzetih je bilo 21 vzorcev
za mikrobiološka preskušanja.
Za redna fizikalno kemijska preskušanja je bilo odvzetih 8 vzorcev.
Mikrobiološka preskušanja so pokazala, da je bilo odvzetih pet vzorcev pitne vode pred
dezinfekcijo iz zajetij skupno in vrtine Izlake. Od tega odvzeti vzorec iz zajetij skupno,
glede na preskušane parametre v mesecu februarju ni bil skladen s Pravilnikom zaradi
prisotnosti koliformnih bakterij in E.coli, v mesecu novembru pa vzorec ni bil skladen s
Pravilnikom, zaradi prisotnosti koliformnih bakterij. Mikrobiološka preskušanja so
pokazala, da od 16 odvzetih vzorcev pitnih vod po dezinfekciji februarski vzorec iz
hidranta Orehovica ni bil skladen, glede na preskušane parametre, zaradi prisotnosti
koliformnih bakterij.
34
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
Glede na to, da koliformne bakterije uvrščamo med indikatorske parametre in da ne
ogrožajo zdravja uporabnikov pitne vode smo se odločili za spiranje omrežja na tem
hidrantu in kontrolno vzorčenje pri naslednjem notranjem nadzoru v mesecu maju.
Dodatno sta se opravila še mikrobiološka parametra na enterokoke in Clostridium
perfingens (s sporami) v zajetju (skupno) in na omrežju Vrtec Zagorje – enota Kekec. Oba
odvzeta vzorca sta bila glede na preskušane parametre skladna s Pravilnikom.
Na mikrobiološka preskušanja je bil odvzet en kontrolni vzorec v mesecu januarju in dva v
mesecu septembru. Vzorčenje je bilo opravljeno, zaradi neobvladovanja mikrobioloških
tveganj. V tem času je bil podan ukrep prekuhavanja pitne vode.
Ostali vzorci - pred in po dezinfekciji - na mikrobiološka in fizikalno kemijska preskušanja
so bili skladni s Pravilnikom o pitni vodi.
Iz omrežja Vrtca Zagorje – enota Kekec Izlake je bil v mesecu februarju odvzet vzorec pitne
vode za fizikalno kemijsko preskušanje, pri katerem je bilo opravljeno vzorčenje še na
dodatne parametre (trihalometani, klorid in klorat).
V mesecu novembru so se v odvzetem vzorcu omrežja Vrtca Zagorje – enota Kekec Izlake
opravili še parametri na trdoto.
Glede na rezultate fizikalno - kemijskih in mikrobioloških preskušanj pitne vode na
sistemu Izlake, je bila oskrba s pitno vodo v letu 2014 še vedno varna.
Količine in razmerje med prodano vodo gospodinjstvom in gospodarstvu so za obdobje
2000 – 2014 prikazane v naslednji tabeli in grafičnemu prikazu:
LETO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
GOSPODARSTVO
97.056
111.681
111.198
112.471
95.327
108.622
91.743
85.789
90.252
88.101
102.492
89.357
92.384
93.947
84.182
%
15,7
18,2
18,6
18,9
16,8
19,1
16,7
16
16,5
16,4
18,8
17,2
16,6
17,2
15,8
GOSPODINJSTVA
520.704
502.645
487.030
483.074
473.118
460.908
457.342
453.688
458.181
450.219
442.018
431.398
464.366
452.273
448.484
35
%
84,3
81,8
81,4
81,1
83,2
80,9
83,3
84
83,5
83,6
81,2
82,8
83,4
82,8
84,2
SKUPAJ
617.760
614.326
598.228
595.545
568.445
569.530
549.085
539.477
548.433
538.320
544.510
520.755
556.750
546.220
532.666
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
Prodana voda v 1000 m3
700
600
500
400
300
200
100
0
skupaj prodane vode
gospodinjstva
gospodarstvo
leto
S strani Zdravstvenega inšpektorata RS je bilo v letu 2014 opravljenih 5 rednih
inšpekcijskih pregledov sistemov za oskrbo s pitno vodo in potrebne spremljajoče
dokumentacije, izdana je bila ena odločba in dva sklepa o ustavitvi postopkov.
V letu 2014 je bilo za potrebe enote nabavljeno novo osebno vozilo Dacia Duster, staro
vozilo Fiat Panda pa prodano.
3.2.3.
ČISTILNA NAPRAVA
Komunalna čistilna naprava Kotredež je bila v drugi polovici leta 2014 porušena, na
njenem mestu pa je zgrajen PBMV kolektorskega sistema za centralno čistilno napravo
Zagorje.
Do 14.05.2014 je čistilna naprava obratovala normalno in nemoteno, po tem datumu pa
smo prekinili dovoze vsebin iz greznic, zato se je na njej čistila le odpadna voda iz
kolektorja.
Dne 03.09.2014 je bil zaprt dotok odpadnih vod iz kolektorja. Vodo smo iz bazenov spustili
v potok. Vzorec te vode je bil odvzet 04.09.2014 s strani RTCZ.
Mulj in odpadno vodo pa smo od 04.09.2014 – 24.09.2014 vozili na centralno ČN Trbovlje,
kamor je bilo prepeljanih 176.000 kg tega mulja in odpadnih vodo.
Na Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 58, LJ je bil dne 04.09.2014 poslan
dopis štev. TS-3379/2014 – obvestilo o prekinitvi obratovanja MKČN Kotredež. V vednost
je bil dopis poslan na Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje (po e-pošti na naslov
[email protected]) in na Občino Zagorje ob Savi.
V letu 2014 na čistilni napravi ni bilo dehidracije, dne 19.05.2014 pa je bilo opravljeno edino
vzorčenje za monitoring, od sicer predpisanih dveh vzorčenj.
36
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
Na čistilni napravi se je v letu 2014 prečistilo 65.884 m3 odpadne vode, od tega 64.942 m3
odpadne vode iz mešanega kanalizacijskega sistema (kolektorja) iz naslednjih naselitvenih
območij: Pintarjeva cesta, Selo, Farčnikova kolonija, del Ceste 9. avgusta, Trboveljska cesta,
Naselje Srečka Kosovela in 942 m3 pripeljanih vsebin iz greznic (246 dovozov) s celotne
občine.
Obratovalni monitoring odpadne vode so na podlagi izvedenega javnega naročila male
vrednosti tudi v letu 2014 izvedli delavci laboratorija Regionalnega tehnološkega centra
Zasavje d.o.o., in sicer, enkrat šesturno vzorčenje reprezentativnega vzorca – v mesecu
maju 2014, zato so se tudi izmerjene emisije vrednotile enkrat.
Letni povprečni učinek čiščenja ČN – primerjava 2003 - 2014:
leto
2003
Po KPK
52,8
Po BPK5
54,1
Po celot. fosforju 10,1
Po celot. dušiku
4,1
leto
2004
67,7
33,9
30,1
15,7
leto
2005
44,1
65,8
leto
2006
89,9
64,2
leto
2007
91,3
83,1
leto
2008
82,6
83,2
leto
2009
96,6
98,3
leto
2010
92,4
88,4
leto
2011
86,8
92,7
leto
2012
95,0
96,6
leto leto
2013 2014
89,4 44,10
79,1 11,07
Na osnovi opravljenih analiz so v Poročilu o obratovalnem monitoringu za komunalno
čistilno napravo (RTCZ Hrastnik) naslednji zaključki:
Vrednotenje izmerjene emisije:
V skladu z 10. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode
in javno kanalizacijo (Ur.l. št. 64/12 in Ur.l. št. 64/14), naprava na tem iztoku ne presega
mejnih vrednosti, glede na zahteve Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz
malih čistilnih naprav Ur.l.RS št.98/07 in dopolnitvami Ur.l.RS št. 30/2010.
V skladu z 11. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode
in javno kanalizacijo (Ur.l. št. 64/12 in Ur.l. št. 64/14), naprava na tem iztoku ne
obremenjuje okolja prekomerno, glede na zahteve Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju
odpadnih vod iz malih čistilnih naprav Ur.l.RS št.98/07 in dopolnitvami Ur.l.RS št. 30/2010.
3.2.3.1. Male komunalne čistilne naprave
V letu 2014 je bilo izdelanih osemnajst (18) prvih ocen obratovanja male komunalne čistilne
naprave do 50 PE ter pet (5) kontrolnih ocen obratovanja male komunalne čistilne naprave
do 50 PE.
Na dan 31.12.2014 je bilo v občini triinpetdeset (53) delujočih in pri naši družbi
evidentiranih malih čistilnih naprav do 50 PE. Poleg čistilne naprave Zagorje-Kotredež ter
navedenih malih komunalnih čistilnih naprav do 50 PE, obratuje v občini še MKČN Marela
(stanovanjski objekt Trg pohorskega bataljona 1a, 1b, Kisovec - 300 PE).
Za območja, ki ne bodo opremljena z javno kanalizacijo in skupno čistilno napravo, je bil v
letu 2014 s strani Občine Zagorje ob Savi prvič izveden javni razpis za dodelitev
37
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov nakupa malih
komunalnih čistilnih naprav do 50 PE. Višina nepovratnih sredstev je znašala 40%
upravičenih stroškov, vendar največ 800,00 EUR na posamezni primer.
V naslednjem diagramu je prikazano število vgrajenih MKČN v posameznem koledarskem
letu ter skupno število MKČN konec vsakega koledarskega leta.
60
50
40
Letno število MKČN
30
Skupaj MKČN
20
10
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
3.2.4.
KANALIZACIJA
Kanalizacijsko omrežje je s strani lastnika Občine Zagorje ob Savi dano v najem naši
družbi. Z uporabo omrežja in objektov družba izvaja dejavnost odvajanja odpadnih in
padavinskih voda ter omrežje vzdržuje.
Dejavnost odvajanja komunalnih odpadnih in padavinskih voda opravlja družba na tistih
območjih občine Zagorje ob Savi, kjer izvajamo tudi dejavnost vodooskrbe (Zagorje,
Kisovec, Izlake).
Število uporabnikov kanalizacijskega omrežja v letu 2014 je znašalo nekaj manj kot 11.000.
Približna dolžina kanalizacijskega omrežja s katerim upravlja družba znaša 49 km
(primarni in sekundarni vodi). Večina omrežja je grajenega kot mešani sistem.
Količina odvedene odpadne vode je enaka količini prodane vode, ki je razvidna iz tabele v
poglavju »Vodovod« povečane za količino padavinske vode.
Družba izvaja dejavnost odvajanja komunalnih in padavinskih voda le za približno
61 % prebivalcev občine Zagorje ob Savi. Javno kanalizacijsko omrežje je zgrajeno na
območjih Zagorje, Kisovca in delno Izlake. Na ostalih območjih občine ni javnega
kanalizacijskega omrežja. Določen del predvsem sekundarnega kanalizacijskega omrežja je
zaradi zastarelosti (netesnost, neustrezne dimenzije…) potreben zamenjave.
Investicije v kanalizacijsko omrežje od leta 2010 dalje v celoti izvaja lastnik, to je Občina
Zagorje ob Savi.
V letu 2014 je Občina Zagorje ob Savi pričela z izgradnjo kolektorskega sistema odpadnih
voda za območje Kisovca in Zagorja ob Savi ter centralne čistilne naprave Zagorje (11.000
PE). Investicija obsega izgradnjo kolektorjev, pretočnih bazenov za meteorne vode
(PBMV), črpališča in centralne čistilna naprava za Zagorje in Kisovec. Predviden obseg je
38
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
izgradnja cca 12 km kolektorskih cevi, šest PBMV ter črpališče za dovod odpadnih voda na
centralno čistilno napravo (CČN) z 11.000 PE za naselje Kisovec in Zagorje.
Investicija se financira iz kohezijskih sredstev EU, državnega proračuna in lastnih
občinskih sredstev. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek, zato je občina
kot davčni zavezanec uveljavila pravico, ki izhaja iz 63. člena ZDDV-1. Navedeno pomeni
uvedbo sistema ločenega vodenja knjigovodskih evidenc s ciljem, da bo od DDV, ki ga je
plačala pri nabavah blaga oziroma storitev, če je to blago ali storitev uporabila za namene
svojih obdavčenih transakcij, odbila. Z uveljavitvijo sistema ločenega vodenja
knjigovodskih evidenc, pravilnim davčnim obračunom in poračunavanjem vstopnega
DDV, bo občina zagotovila, da bo vrednost investicije na enakem nivoju, kot če bi bil DDV
upravičen strošek.
Investicija kolektorskega sistema bo zaključena v letu 2015, ko bo novo zgrajeni kolektorski
sistem predan v upravljanje naši družbi.
V mesecu septembru 2014 se je obstoječa čistilna naprava Kotredež porušila in sicer zaradi
izgradnje pretočnega bazena meteornih vod na lokaciji dosedanje čistilne naprave.
Na dosedanjo čistilno napravo Kotredež je bilo priključeno območje vzhodnega dela
naselja Zagorje ob Savi in sicer Pintarjeva cesta, Selo, Farčnikova kolonija, del Ceste 9.
avgusta, Trboveljska cesta, Naselje Srečka Kosovela.
Za investicije na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda je bilo v letu 2014 odvedene
v občinski proračun tudi 397.668,18 EUR okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi
odvajanja odpadnih voda.
Na področju rednega vzdrževanja kanalizacijskega omrežja so bila v letu 2014 izvedena
naslednja dela:
- redno čiščenje revizijskih jaškov, rešetk in kolektorjev,
- popravilo jaškov in zamenjava pokrovov,
- zamenjava dotrajanih cevi,
- redno čiščenje pretočnih bazenov meteornih vod (PBMV),
- pregledi posameznih delov kanalizacijskega omrežja s kamero,
- praznjenje greznic po naročilu.
Vzdrževalna dela kot tudi črpanje in odvoz fekalij izvajamo v lastni režiji.
Z vozilom za črpanje in odvoz fekalij je bilo v letu 2014 prečrpanih in pripeljanih na čistilno
napravo 2.030 m3 vsebin iz greznic. Od tega je bilo 942 m3 vsebin iz greznic pripeljano na
čistilno napravo Kotredež, 1.088 m3 vsebin iz greznic pa zaradi ukinitve čistilne naprave
Kotredež na CČN Trbovlje.
Projektne pogoje, soglasja v zvezi z kanalizacijo ter vodenje katastra javne kanalizacije
izvaja Občina Zagorje ob Savi.
V letu 2014 je bil objavljen nov občinski predpis, ki ureja odvajanje in čiščenje odpadnih
voda in sicer Tehnični pravilnik o objektih in napravah za odvajanje in čiščenje odpadnih
in padavinskih voda (U.L. RS št. 3/2014).
39
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
3.2.5.
ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV
Zbiranje in odvoz odpadkov se je v letu 2014 izvajalo na območju celotne občine Zagorje ob
Savi v skladu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Zagorje ob Savi in
veljavnimi republiškimi predpisi. Predmetni Odlok je bil v letu 2014 dopolnjen predvsem
zaradi sprememb predpisov na področju oblikovanja cen storitev javnih služb, kot tudi
sprememb pri odvozu kosovnih odpadkov.
V sistem ravnanja z odpadki v občini Zagorje so vključeni praktično vsi prebivalci občine
(cca 17.000 prebivalcev).
Zbiranje in odvoz ločenih frakcij komunalnih odpadkov
Na celotnem območju občine Zagorje ob Savi je bilo v letu 2014 urejenih 121 zbiralnic
ločenih frakcij (t.i. ekoloških otokov), na katerih se je ločeno zbiralo papir in papirno
embalažo ter steklo in stekleno embalažo.
Na območju Zagorje je tako urejenih 48 zbiralnic, na območju Kisovca 15 zbiralnic, na
območju Izlak 14 zbiralnic in na območju vseh ostalih krajevnih skupnostih občine 44
zbiralnic. Z takšnim številom zbiralnic je teko zagotovljena možnost ločenega zbiranja na
celotnem območju občine.
Zbiralnice ločenih frakcij so v večini primerov urejene z 1100 l plastičnimi zabojniki z
ustreznimi nalepkami (107 zbiralnic), v manjšem obsegu pa z 240 l plastičnimi zabojniki z
ustreznimi nalepkami (14 zbiralnic). V letu 2014 so se izvedle prestavitve dveh zbiralnic in
sicer na lokacijah Polšina in Viderga.
Od meseca decembra 2012 dalje se pri vseh gospodinjstvih mešana odpadna embalaža
zbira ločeno (dodaten zabojnik). Pri gospodinjstvih individualnih stanovanjskih hiš se
uporabljajo za zbiranje odpadne embalaže plastični zabojnik velikosti 120 oz. 240 litrov, pri
gospodinjstvih večstanovanjskih objektov pa praviloma zabojniki velikosti 1100 litrov.
Odvoz posameznih ločeno zbranih frakcij se je v letu 2014 izvajal:
- mešana embalaža (vsak drugi teden -Zagorje, Kisovec, Izlake; enkrat mesečno –
okoliške krajevne skupnosti),
- papir in papirna embalaža (šestkrat mesečno-Zagorje, Kisovec, Izlake; trikrat
mesečno - okoliške krajevne skupnosti),
- steklena embalaža (dvakrat mesečno).
Na območju občine Zagorje ob Savi je glede na navedene podatke v povprečju ena
zbiralnica urejena za približno 140 oseb, kar je bistveno več kot določajo normativi
(občinski Odlok 250 prebivalcev/zbiralnico, Odredba 500 prebivalcev/zbiralnico).
Za prevzem ločeno zbranih frakcij so bile za leto 2014 sklenjene pogodba z družbami za
ravnanje z odpadno embalažo in sicer:
- Slopak d.o.o. Ljubljana,
- Interseroh d.o.o., Ljubljana,
- Gorenje Surovina do.o.o., Maribor,
- Unirec d.o.o., Ljubljana,
- Recikel d.o.o., Ljubljana,
- Embakom d.o.o., Komenda.
40
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
Posamezne ločeno zbrane frakcije zbrane na t.i. ekoloških otokih in zbirnem centru, so se v
letu 2014 predajale prej navedenim družbam na lokacijah njihovih podizvajalcev (PE Dinos
d.d. Trbovlje, Ceroz d.o.o. Hrastnik).
V zadnjem četrtletju leta 2014, so se tako kot že v preteklih letih ponovno pojavile težave
pri prevzemanju odpadne embalaže s strani ene od družb za ravnanje z odpadno embalažo
(DROE). Družba Interseroh d.o.o. namreč v letu 2014 ni prevzela odpadne embalaže v
deležu, kot je bil predpisan s strani pristojnega ministrstva, ampak v bistveno manjšem
deležu. Ker nam je uspelo prevzem teh količin odpadne embalaže zagotoviti pri ostalih
DROE (predvsem pri družbi Slopak d.o.o.), konec leta 2014 nismo imeli začasno
skladiščenih količin odpadne embalaže, tako kot večina ostalih komunalnih podjetij v RS.
Zbiranje odpadnih nagrobnih sveč
Zbiranje odpadnih nagrobnih sveč se izvaja na vseh pokopališčih v občini Zagorje ob Savi
in sicer na osmih (8) pokopališčih ki so v upravljanju naše družbe ter treh (3) pokopališčih,
ki niso v upravljanju naše družbe. Vse zbrane odpadne nagrobne sveče na posameznih
pokopališčih se odpeljejo v zbirni center, kjer se začasno skladiščijo. Zbrane količine
odpadnih nagrobnih sveč v zbirnem centru se predajo družbam za zbiranje odpadnih
nagrobnih sveč (Prons d.o.o., Interseroh d.o.o., Sveko d.o.o.).
Odvoz odpadnih nagrobnih sveč iz posameznih pokopališč se izvaja dvakrat (2) mesečno.
V letu 2014 je bilo tako zbranih 40,48 ton odpadnih nagrobnih sveč.
Zbiranje in odvoz bioloških odpadkov
Zbiranje in odvoz bioloških odpadkov se na območju občine Zagorje ob Savi izvaja od
julija 2011 dalje. Število uporabnikov (oseb), ki je na dan 31.12.2014 biološke odpadke
zbiralo v tipiziranih zabojnikih znaša 6.820 (cca 41 %), medtem, ko ostali uporabniki (cca
59 %) biološke odpadke kompostirajo. V letu 2014 se je število uporabnikov, ki biološke
odpadke zbirajo v tipiziranem zabojniku zmanjšalo za 21 oseb oz. za 0,3 % v primerjavi z
letom 2013.
V letu 2014 je bilo zbranih 699,22 ton bioloških odpadkov, kar je 72,1 ton oz. 11,5 % več kot
leto prej. Biološke odpadke prevzema Center za ravnanje z odpadki Zasavje (CEROZ
d.o.o.) na lokaciji centra. Odvoz bioloških odpadkov iz gospodinjstev se izvaja enkrat
tedensko.
V letu 2014 je bilo dvakrat izvedeno pranje zabojnikov za biološke odpadke pri
večstanovanjskih objektih in sicer v mesecu juniju in septembru.
Zbiranje in odvoz mešanih komunalnih odpadkov
Skupna količina zbranih mešanih komunalnih odpadkov v letu 2014 je znašala 2.673,88
ton. Količina zbranih tovrstnih odpadkov se je v primerjavi z letom prej malenkostno
povečala in sicer za 9,06 tone oz. za 0,34 %. Ne glede na malenkostno povečano količino
mešanih komunalnih odpadkov, pa se je v letu 2014 povečala celotna količina vseh zbranih
41
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
komunalnih odpadkov. To pomeni, da je se je v strukturi vseh zbranih komunalnih
odpadkov v letu 2014 odstotek mešanih komunalnih odpadkov v primerjavi z letom prej
znižal za 2%. Odvoz mešanih komunalnih odpadkov se izvaja vsake štirinajst dni na
območju Zagorja, Kisovca in Izlak, na območju okoliških krajevnih skupnosti pa enkrat
mesečno.
Zbiranje nevarnih odpadkov
V letu 2014 je bilo organizirano enkratno zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s
premično zbiralnico. Kot najugodnejši ponudnik za odvoz zbranih nevarnih odpadkov je
bila izbrana družba Kemis d.o.o., Radomlje. Poleg tega se nevarni odpadki preko celega
leta zbirajo tudi v zbirnem centru.
Količina zbranih nevarnih odpadkov iz gospodinjstev zbranih s premično zbiralnico je
znašala 5.907,00 kg (23,7 % več kot preteklo leto), letna količina zbranih nevarnih
odpadkov iz gospodinjstev v zbirnem centru pa 6.734,00 kg (3,2 % več kot preteklo leto).
Skupna letna količina zbranih nevarnih odpadkov iz gospodinjstev je tako znašala
12.641,00 kg (11,8 % več kot preteklo leto).
Zbiranje kosovnih odpadkov
Zaradi pričetka obratovanja zbirnega centra konec leta 2006, se od leta 2007 dalje ne izvaja
zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov po posameznih krajevnih skupnostih občine.
Kosovni odpadki se preko celega leta zbirajo v zbirnem centru, poleg tega pa imajo od leta
2014 gospodinjstva možnost enkrat letno naročiti brezplačni odvoz kosovnih odpadkov do
2 m3. V letu 2014 je bilo tako zbranih 66,5 ton kosovnih odpadkov. Količina zbranih
tovrstnih odpadkov se je v primerjavi z letom prej povečala za 7,28 tone oz. za 12,3%.
Količine zbranih komunalnih odpadkov
Pri izvajanju projekta ločenega zbiranja odpadkov je bilo ugotovljeno, da velik del občanov
zgledno in pravilno zbira odpadke ločeno, kar dokazuje tudi čistost posamezno zbranih
frakcij. Nepravilno odloženih odpadkov v posamezni zabojnik za ločene frakcije je malo
oziroma manj kot 5%. Še vedno pa je največ nepravilnosti pri zbiranju mešanih
komunalnih odpadkov, kjer posamezni povzročitelji predvsem pri večstanovanjskih
objektih v zabojnik oz. kontejner za mešane komunalne odpadke odlagajo tudi odpadke, ki
se zbirajo ločeno.
Brez upoštevanja bioloških odpadkov je skupna količina ločeno zbranih frakcij v letu 2014
večja kot v letu 2013 za 7,5% (103,2 ton), če pa upoštevamo kot ločeno frakcijo tudi biološke
odpadke, pa za 12,7 % (175,3 ton).
V primerjavi z letom prej so se povečale zbrane količine pri naslednjih frakcijah:
- izrabljenih gumah za 62,56%,
- tekstilu za 40,48%,
- lesu za 26,65%,
- kosovnih odpadkih za 12,29 %,
42
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
- mešani embalaži za 12,16 %,
- nevarnih odpadkih za 11,85 %,
- električni in elektronski opremi za 10,98 %,
- odpadnih nagrobnih svečah za 5,03%.
Zmanjšale pa pri:
- kovinah za 18,77%
- papirju in papirni embalaži za 3,31 %,
- steklu in stekleni embalaži za 1,56 %,
V naslednjem diagramu je prikazana količina (kg) vseh ločeno zbranih frakcij komunalnih
odpadkov letih 2012, 2013 in 2014:
Papir
700.000
Steklo
600.000
Nev. odpadki
500.000
EE oprema
400.000
Gume
300.000
Les
Kovine
200.000
Meš.embalaža
100.000
0
Bio odpadki
Leto 2012
Leto 2013
ONS
Leto 2014
Tekstil
V spodnji tabeli so prikazane količine vseh zbranih odpadkov (kg) v letu 2014:
Zap.št.
Klasifikacijska št. Naziv odpadka
odpadka
Skupna
letna kol.
zbranih
odpadkov
Količine zbranih
odpadkov v
gospodinjst.
Količine zbranih
Količine
odpadkov v proiz.
zbranih
in stor.
odpadkov iz
dejavnostih
JS
ODLOŽENI ODPADKI NA ODLAGALIŠČE
1.
200301
Mešani komunalni
odpadki
2.
200307
Kosovni odpadki
SKUPAJ KOMUNALNI ODPADKI
3.
100103
Elektrofiltrski
pepel
SKUPAJ 1.-3.
2.673.880
2.367.480
66.500
2.740.380
46.900
66.500
2.787280
2.433.980
283.600
22.800
46.900
283.600
69.700
ODPADKI ODDANI V PREDELAVO
4.
SKUPAJ
190805
Mulja iz ČN
176.000
176.000
176.000
176.000
BIORAZGRADLJIVI ODPADKI ODDANI V PREDELAVO
5.
SKUPAJ
200201
Biorazgradljivi
odpadki
699.220
655.170
2.650
41.400
699.220
655.170
2.650
41.400
43
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
LOČENO ZBRANE FRAKCIJE ODDANE V PREDELAVO
6.
150101
7.
150106
8.
150106
9.
10.
11.
12.
13.
14.
150107
200101
200102
200110
200123
200135
15.
200136
16.
17.
18.
19.
200138
200140
120102
160103
Papirna in
kartonska
embalaža
Mešana embalaža
(brez odpadnih
nagrobnih sveč)
Odpadne nagrobne
sveče
Steklena embalaža
Papir in karton
Steklo
Tekstil
HZO
Zavržena EE
oprema
Zavržena EE
oprema
Les
Kovine
Prah in delci železa
Izrabljene avtom.
gume
SKUPAJ
163.284
153.484
9.800
567.100
550.700
16.400
40.480
40.480
207.693
163.434
1.254
19.625
7.940
10.859
180.293
152.634
1.254
19.625
7.940
10.859
10.340
10.340
140.380
20.760
10.837
38.528
140.380
20.760
10.837
38.528
1.402.514
1.297.634
27.400
10.800
64.400
40.480
NEVARNI ODPADKI ODDANI V PREDELAVO (brez EEO)
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
130205
150104
150111
200113
200121
200125
200126
200127
28.
29.
30.
200129
200132
200133
Mazalna olja
Kovinska embal.
Prazne tlačne pos.
Topila
Fluorescent. cevi
Jedilno olje
Motorno olje
Premazi, lepila,
črnila, barve
Deterg. in čistila
Zdravila
Baterije in
akumulatorji
SKUPAJ
SKUPAJ VSI ZBRANI ODPADKI:
300
314
52
411
253
561
2.397
7.108
300
314
52
411
158
561
2.397
7.108
318
124
803
318
124
803
12.641
12.546
5.077.655
4.399.330
95
95
350.650
327.675
OPOMBA: V tabeli so poleg odpadkov s klasifikacijsko številko 15 in 20 upoštevani tudi
zbrani odpadki, ki nastajajo pri izvajanju javnih služb (elektrofiltrski pepel-kotlarna, mulj
iz ČN-čistilna naprava). Brez teh odpadkov znaša skupna letna količina odpadkov
4.854.755 kg, kar je 184.361 kg (3,95 %) več kot leto prej.
44
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
Zbirni center
Zbirni center je urejen na lokaciji zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov »kamnolom
Zagorje«.
V zbirni center lahko občani - povzročitelji odpadkov oddajo sortirane odpadke iz
gospodinjstev, katerih količina je prevelika za njihov redni odvoz oziroma se jih redno ne
odvaža, kot so papir in lepenka vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz
papirja in lepenke, steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
plastične mase, vključno z embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov ter drugih
odpadkov iz plastike, odpadki iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin, les,
vključno z odpadno embalažo iz lesa, jedilna olja in maščobe, barve laki, lepila, črnila,
smole, baterije in akumulatorji, ostali nevarni odpadki iz gospodinjstev (odpadna olja,
škropiva, zdravila, topila, kisline, baze, detergenti in čistila ipd.), električna in elektronska
oprema (bela tehnika), izrabljene avtomobilske gume; kosovni odpadki.
Zbirni center obratuje tri dni v tednu, od tega en dan tudi v popoldanskem času.
Zbirni center je namenjen izključno za zbiranje in začasno hranjenje različnih vrst
odpadkov - ločenih frakcij iz gospodinjstev. Odpadki - ločene frakcije, ki v zvezi z
opravljanjem dejavnosti nastajajo v gospodarskih družbah, pri samostojnih podjetnikih
ipd., se v zbirnem centru ne prevzemajo.
V zbirnem centru je bilo tako v letu 2014 zbranih približno 570 ton različnih vrst odpadkov.
Ločeno zbrane frakcije v zbirnem centru se predale pooblaščenih zbiralcem oz.
predelovalcem posameznih frakcij (Slopak, Dinos, Surovina, Zeos, Kemis…), preostanek
pa odložil na medobčinsko odlagališče.
Poleg tega, imajo gospodinjstva skladno z medobčinsko pogodbo lastnikov odlagališča
Unično v občini Hrastnik, preko celega leta možnost lastnega dovoza in odložitve manjših
količin mešanih komunalnih odpadkov in odpadkov, ki vsebujejo azbest, na medobčinsko
odlagališče.
V letu 2014 se je v zbirnem centru izvedlo asfaltiranje poti nakladalne rampe, ki služi
predvsem za lažje zbiranje velikih gospodinjskih aparatov (EE opreme). Investitor
predmetnih del je bila Občina Zagorje ob Savi.
Osnovna sredstva za odvoz (prevoz) odpadkov
Odvoz vseh vrst komunalnih odpadkov iz tipskih zabojnikov velikosti od 120 l do 1100 l
za gospodinjstva in gospodarstvo, se je izvajal s štirimi (4) specialnimi vozili za odvoz
odpadkov z nadgradnjo volumna 10 m3, 12 m3 , 13 m3 in 19 m3. Odvoz kontejnerjev
velikosti od 4 do 7 m3, pa se je izvajal z vozilom tipa samonakladalec, kot tudi s prej
navedenim specialnim vozilom za odvoz odpadkov z nadgradnjo volumna 19 m3. Za
odvoz kosovnih odpadkov v zbirni center se občasno uporablja poltovorno vozilo (do
3.500 kg). V letu 2014 je bilo nabavljeno novo tovorno vozilo samonakladalec, obstoječe
vozilo pa se je prodalo.
45
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
Osnovna sredstva za zbiranje odpadkov
V letu 2014 je bilo nabavljenih:
- 55 zabojnikov za mešane komunalne odpadke prostornine 120 l, 240 l,
- 30 zabojnikov za biološke odpadke prostornine 120 l,
- 20 zabojnikov za zbiranje odpadne embalaže prostornine 240l.
Zabojniki za mešane komunalne odpadke so bili nabavljeni predvsem zaradi poškodb
obstoječih zabojnikov, kot tudi zaradi vključitve novih povzročiteljev odpadkov v sistem
ravnanja z odpadki. Zabojniki za biološke odpadke so bili nabavljeni zaradi vključitve
novih povzročiteljev odpadkov v sistem zbiranja bioloških odpadkov.
Skupno število zabojnikov v lasti družbe na dan 31.12.2014:
Kom.
Volumen (litri)
Mešani komunalni odpadki
- zabojniki
2.524 120, 240, 770, 1100
- kontejnerji
36
4000, 5000, 7000
Biološki odpadki
-zabojniki
811
120, 240, 1100
Ločene frakcije-zbiralnice
- papir
154
240, 1100
- mešana embalaža
283
240, 1100
- steklo
126
240, 1100
Odpadna embalaža
-zabojniki
2.960
120, 240
- odpadna oblačila, obutev
3
1500
- odpadne nagrobne sveče
12
1100, 5000
- baterije
2
80
Zbirni center
- zabojniki
3
1100, 240
- kontejnerji
13
5000, 7000
Opomba
v lasti Občine
v lasti Občine
v lasti Občine
v lasti Občine
Obveščanje povzročiteljev odpadkov
Za uspešno izvedbo programa ločenega zbiranja odpadkov je zelo pomembno delo z
javnostjo oziroma obveščanje in informiranje občanov – povzročiteljev odpadkov. V letu
2014 smo tako povzročitelje odpadkov obveščali predvsem z obvestili na hrbtni strani
mesečnih računov, kot tudi preko spletnih strani naše družbe in Občine Zagorje ob Savi.
46
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
Doseganje okoljskih ciljev
V spodnji tabeli je prikazano doseganje okoljskih ciljev pri ločenem zbiranju komunalnih
odpadkov, ki so bili v letu 2014 doseženi glede na osnutek Uredbe o ravnanju s
komunalnimi odpadki (regija Zasavje):
Vrste – deleži odpadkov
A - delež ločeno zbranih nenevarnih in nevarnih frakcij, brez
odpadkov s klasifikacijskima številkama 20 01 08 in 20 02 01, glede
na celotno zbrano količino komunalnih odpadkov, oddanih v
pripravo za ponovno uporabo ali recikliranje
B - delež ločeno zbranih kuhinjskih odpadkov, glede na celotno
zbrano količino komunalnih odpadkov, oddanih v pripravo za
ponovno uporabo ali recikliranje
C - delež prevzetih mešanih komunalnih odpadkov glede na celotno
zbrano količino komunalnih odpadkov
SKUPAJ
Okoljski cilji
ločenega zbiranja
po Uredbi (v %)
Dejansko
doseženi okoljski
cilji (v %)
17,9
30,52
5,4
14,40
76,7
55,08
100
100
Iz tabele je razvidno, da je družba v letu 2014 dosegla oz. presegla okoljske cilje na
področju ločenega zbiranja komunalnih odpadkov. Navedeno pomeni, da smo v letu 2014
že dosegli okoljske cilje, ki so po zgoraj navedeni Uredbi predvideni za »regijo Zasavje« za
leto 2020.
Ostalo
V okviru te enote so se izvajale tudi vzdrževalna dela na vozilih, delovnih strojih, kot tudi
popravila kontejnerjev in zabojnikov.
3.2.6.
ODLAGANJE ODPADKOV
Vsi zbrani mešani komunalni odpadki so se v letu 2014 odlagali na medobčinsko
odlagališče za nenevarne odpadke Unično v občini Hrastnik. Upravljalec odlagališča je
družba CEROZ d.o.o.. Družbo so na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center
za ravnanje z odpadki Zasavja d.o.o., ustanovile občine Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik,
Litija in Radeče.
Količina odloženih mešanih komunalnih odpadkov na medobčinsko odlagališče v letu
2014 je znašala 2.673,88 ton. Količina zbranih tovrstnih odpadkov se je v primerjavi z letom
prej malenkostno povečala in sicer za 9,06 tone oz. za 0,34 %. Vsi odpadki so bili pred
odložitvijo stehtani.
Poleg mešanih komunalnih odpadkov se je na medobčinsko odlagališče odlagal tudi
elektrofiltrski pepel (46,9 ton), ki nastaja pri proizvodnji toplotne energije v kotlarni
Zagorje.
47
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
Gradbeni odpadki, ki nastajajo pri opravljanju javnih služb, kot tudi tovrstni odpadki, ki so
se odvažali po naročilu naročnikov, so se v letu 2014 predali družbi IGM d.o.o. Zagorje ob
Savi, na lokaciji odlagališča Lipovica ter Javnemu podjetju Komunala Trbovlje na lokaciji
odlagališča Neža. Količina predanih tovrstnih odpadkov v letu 2014 je znašala 137,6 ton.
V zvezi z zaprtim občinskim odlagališče »kamnolom Zagorje« je bila dne 08.04.2011 s
strani Agencije RS za okolje izdana odločba o zaprtju odlagališča nenevarnih odpadkov
Kamnolom Zagorje (št. odločbe 35467-50/2004-53). Na predlog Občine Zagorje ob Savi kot
lastnika odlagališča, je bila za upravljalca zaprtega odlagališča določena družba IGM
Zagorje, d.o.o.. Glede na izdano odločbo, v letu 2011 na zaprtem odlagališču nismo izvajali
ukrepov sanacije površin (razen košnje površine), kot tudi ne obratovalnega monitoringa.
V spodnjem grafu je prikazana skupna količina odloženih mešanih komunalnih odpadkov
v obdobju od leta 2010 do 2014 na odlagališču Unično:
5000
4000
KOLIČINA
ODLOŽENIH
ODPADKOV
UNIČNO
(v tonah)
3000
2000
1000
0
3.2.7.
LETO 2010
LETO 2011
LETO 2012
LETO 2013
LETO 2014
LETO
2010
LETO
2011
LETO
2012
LETO
2013
LETO
2014
POKOPALIŠKA IN POGREBNA DEJAVNOST
Pokopališka in pogrebna dejavnosti se je v letu 2014 izvajala v skladu z Odlokom o
pogrebnih svečanosti in pokopališkem redu v občini Zagorje ob Savi ter Odlokom o
pokopališkem redu na območju občine Zagorje ob Savi. Družba ima v upravljanju
naslednja pokopališča: Zagorje ob Savi, Izlake (staro, novo), Šentlambert, Zasavska gora,
Podlipovica in Kolovrat (staro, novo).
Skladno s pravilnikom o najemanju prostorov za grobove na pokopališčih v občini Zagorje
ob Savi, je bilo konec leta 2014 sklenjenih 3.076 najemnih pogodb.
V letu 2014 je bilo na pokopališčih, ki so v upravljanju naše družbe opravljenih 142
pokopov (15 manj kot leto prej), od tega 131 žarnih in 11 klasičnih.
Opravljenih je bilo tudi dodatnih 12 storitev v zvezi s pokopi na pokopališčih, ki niso v
upravljanju naše družbe in sicer:
- Podkum – 7 pokopov - žarnih,
- Moravče -1 pokop - žarni,
- Vače - 1 pokop – žarni,
- Litija - 1 pokop – žarni,
48
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
- Žale Ljubljana – 1 raztros,
- Svibno – 1 pokop – žarni.
Ostala vzdrževalna dela izvedena v letu 2014:
- vzdrževanje mrliških vežice na vseh pokopališčih,
- vzdrževalna dela na pokopališču (obrezovanje in odstranitev okrasnih
grmovnic in dreves),
- redno urejanje in čiščenje pokopališč,
- dodatno urejanje pokopališč po večjem deževju oz. nalivih,
- odvoz odpadkov z vseh pokopališč,
- oskrba pokopališč z vodo,
- košnja zelenih površin v sklopu pokopališč,
- ureditev in polnjenje zabojnikov za pesek na pokopališčih.
V letu 2014 je bilo po posameznih pokopališčih na novo izdelanih oz. obnovljenih
naslednje število grobov:
Pokopališče
Zagorje
Izlake
Podlipovica
Kolovrat
Sveta gora
Šentlambert
SKUPAJ
Žarni grob
Samski grob
Nov
Obnovljen
Nov
Obnovljen
25
2
5
1
8
Družinski grob
Nov
SKUPAJ
Obnovljen
5
1
9
1
33
3
38
1
6
1
5
48
Poleg navedenega je bilo v obstoječe grobove na vseh pokopališčih, ki so v upravljanju
naše družbe vgrajenih 33 zabojev za žaro.
V letu 2014 je bilo na vseh pokopališčih, ki so v upravljanju naše družbe zbranih:
- 22.800 kg mešanih komunalnih odpadkov (odloženi na odlagališče Unično),
- 41.400 kg biorazgradljivih odpadkov (predani družbi Ceroz d.o.o.),
- 40.480 kg odpadnih nagrobnih sveč (predane pooblaščenim predelovalcem
tovrstnih odpadkov – Prons d.o.o., Interseroh d.o.o., Sveko d.o.o.).
V naslednji tabeli je prikazano število pokopov na posameznih pokopališčih v letu 2014 in
primerjava s prejšnjimi leti.
49
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
KLASIČNI POKOP
POKOPALIŠČE
ZAGORJE
IZLAKE
PODLIPOVICA
KOLOVRAT
ŠENTLAMBERT
SVETA GORA
SKUPAJ
2012
9
1
0
1
0
1
12
%
6,2
5,2
0
25
0
50
6,8
2013
7
1
0
1
0
0
9
%
5,6
6,7
0
33,3
0
0
5,7
2014
8
1
0
2
0
0
11
%
7,1
7,1
0
25
0
0
7,7
ŽARNI POKOP
POKOPALIŠČE
ZAGORJE
IZLAKE
PODLIPOVICA
KOLOVRAT
ŠENTLAMBERT
SVETA GORA
SKUPAJ
2012
135
18
2
3
6
1
165
%
93,8
94,8
100
75
100
50
93,2
2013
118
14
0
2
8
6
148
%
94,4
93,3
0
66,7
100
100
94,3
2014
104
13
1
6
6
1
131
%
92,9
92,9
100
75
100
100
92,3
VSE SKUPAJ
177
100
157
100
142
100
V spodnji tabeli je prikazano število opravljenih pokopov v posameznem mesecu
poročevalskega leta.
Mesec
Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December
SKUPAJ
LETO 2014
Klasični pokop
Žarni pokop
0
1
2
1
0
1
1
1
2
1
1
0
11
10
7
13
12
10
7
8
10
7
16
12
19
131
Skupaj pokopov
10
8
15
13
10
8
9
11
9
17
13
19
142
50
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
200
ŠTEVILO
POKOPOV
150
100
KLASIČNI POKOP
ŽARNI POKOP
50
SKUPAJ
0
LETO
2012
LETO
2013
LETO
2014
Pomanjkanje pokopnih mest na pokopališču v Zagorju ob Savi
Število prostih pokopnih mest, na pokopališču v Zagorju ob Savi, predvsem za
žarne pokope, se je v zadnjih letih zelo zmanjšalo. S to problematiko smo kot
izvajalec gospodarske javne službe »urejanja pokopališč in oddajanje prostorov za
grobove v najem«, sproti seznanjali lastnika infrastrukture, to je Občino Zagorje ob
Savi. Konec leta 2014 ja bilo na pokopališču Zagorje ob Savi na razpolago naslednje
število prostih grobov :
- petindvajset (25) lokacij za grobove za žarni pokop. Letno se v povprečju
odda med 12 in 14 novih lokacij za žarne grobove. Navedeno pomeni, da je
trenutno na volje približno takšno število lokacij za žarne grobove, ki
zadoščajo največ za obdobje do sredine leta 2016.
- enaintrideset (31) lokacij za samske grobove za klasični pokop. Letno se v
povprečju odda med 4 in 8 novih lokacij za klasične grobove. Navedeno
pomeni, da je trenutno na volje približno takšno število lokacij za klasične
grobove, ki zadoščajo za obdobje pet do sedem let.
Investiranje v javno infrastrukturo je v pristojnosti lastnika infrastrukture. S tem v
zvezi Občino Zagorje ob Savi vseskozi pozivamo, da takoj prične s postopki za
zagotovitev novih pokopnih mest za žarne pokope na pokopališču Zagorje ob Savi
ter zagotovitev le teh še v letu 2015. V nasprotnem primeru v letu 2016 na
pokopališču v Zagorju ob Savi ne bo možno izvajati žarnih pokopov oz. se bodo
lahko izvajali samo v primerih, ko svojci pokojnikov že razpolagajo z žarnim
grobom. Poleg tega, bo potrebno pravočasno zagotoviti tudi pokopna mesta za
klasične pokope.
51
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
3.2.8.
JAVNE POVRŠINE
Dejavnost vzdrževanja javnih površin v občini Zagorje ob Savi se je izvajala v skladu z
izdelanim in s strani občine potrjenim planom vzdrževanja kolektivnih objektov, občinskih
cest in javne razsvetljave v občini Zagorje ob Savi za leto 2014 v obsegu, določenem s strani
Oddelka za gospodarske javne službe Občine Zagorje ob Savi.
V okviru te enote so se izvajala tudi javna dela, ki so podrobneje opisana v poglavju »Javna
dela občine Zagorje ob Savi« ter redno vzdrževanje Europarka.
Približna dolžina javnih poti, ki jih vzdržujemo znaša 58,1 km od tega v Zagorju 24,87 km,
Kisovcu 8,7 km in Izlakah 24,53 km. Poleg navedenega se vzdržuje približno 32.000 m2
zelenic, 17.913 m2 pločnikov in 18.600 m2 parkirišč. Čiščenje javnih površin se je izvajalo s
strojem za pometanje, zaposlenimi delavci in delavci javnih del.
Poleg navedenega enota razpolaga še s tovornim vozilom ter dvema manjšima tovornim
vozilom predvsem za namene pregledniške službe in intervencij, kot tudi zimske službe.
Zimska služba na mestnih ulicah v Zagorju ob Savi se je izvajala z enim delovnim vozilom
in tremi traktorji s skupno opremo štirih (4) plugov in treh (3) posipalcev.
Poleg tega razpolagamo tudi z manjšo snežno frezo za odstranjevanje snega s pešpoti, ter
za odstranjevanje snega s površin iz kamna (Cankarjev trg, del pločnikov…).
Posipni material za zimsko službo je zagotavlja naša družba na lokaciji kamnolom
Borovnik v Kisovcu.
Letno in zimsko vzdrževanje kolektivnih objektov v KS Kisovec ter do meseca maja 2014 v
KS Izlake, sta v letu 2014 izvajala izvajalca, ki sta bila izbrana na podlagi zbiranja ponudb.
V preteklem letu se je obnavljala obstoječa in manjkajoča cestna prometna signalizacija,
zamenjava in dodatna postavitev cestnih ogledal, obnovitev talnih označb in izdelava
novih talnih označb (prehodi za pešce, avtobusna postajališča, parkirna mesta, kolesarska
steza), postavitev prometne signalizacije za posamezna gradbišča v občini, zamenjava
zastav na vpadnicah v občini.
V letu 2014 smo v okviru te dejavnosti urejali tudi cvetlične nasade v občini. V ta namen
smo dodatno zaposlili vrtnarko (za določen čas). Od junija 2014 dalje v celoti izvajamo
delavnost rednega vzdrževanja javnih površin, parkov in zelenic na območju KS Izlake,
zaradi česar je bil tudi dodatno zaposlen en delavec.
Ostale aktivnosti, ki so se izvajale:
- košnja občinskih zelenic z motornimi kosilnicami,
- obrezovanje žive meje in okopavanje grmovnic v parku,
- ročno pobiranje odvrženih odpadkov na javnih površinah,
- čiščenje tržnice in površin okrog tržnice,
- obešanje zastav na drogove javne razsvetljave ob občinskem in državnimi prazniki,
- asfaltiranje mestnih ulic in pločnikov (krpanje), večinoma zaradi poškodb po zimski
službi, izgradnje novih oz. popravila obstoječih komunalnih vodov,
- vzdrževanje pločnikov ter zamenjava robnikov, poškodovanih pokrovov in jaškov,
- premaz kamnitih površin na območju Cankarjevega trga in na Cesti Borisa Kidriča,
- odvoz odpadkov z javnih površin,
- postavitev in praznjenje koškov za odpadke na javnih površinah in Europarku,
- vzdrževanje otroških igrišč in peskovnikov,
52
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
- nameščanje transparentov,
- odvoz opuščenih vozil v skladu z odločbami občinske redarske službe,
- ključavničarska dela na področju javnih površin (popravilo ograj, znakov, drogov..),
- zimska služba na področju javnih površin.
V letu 2014 je bilo nabavljeno novo električno vozilo »Helfar«, ki je namenjeno prevozu
potnikov od parka dr. Janeza Drnovška do Evroparka. Stroške prevozov krije Občina
Zagorje ob Savi.
3.2.9.
LOKALNE CESTE
Dejavnost vzdrževanja lokalnih cest v občini Zagorje ob Savi se je izvajala v skladu z
izdelanim in s strani občine potrjenim planom vzdrževanja kolektivnih objektov, občinskih
cest in javne razsvetljave v občini Zagorje ob Savi za leto 2014 v obsegu, določenem s strani
Oddelka za gospodarske javne službe Občine Zagorje ob Savi.
Dolžina lokalnih cest v občini Zagorje ob Savi, ki jih vzdržuje naša družba znaša 125,21 km
od tega je 37,50 km makadamskih in 87,71 km pa asfaltiranih.
V letu 2014 so bili za redno vzdrževanje lokalnih cest vključeni poleg redno zaposlenih
delavcev še delavci javnih del. Za letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest je na razpolago
tovorno vozilo, traktor ter poltovorno vozilo, ki se uporablja predvsem za pregledniško
službo in intervencije.
Letno in zimsko vzdrževanje kolektivnih objektov v KS Kisovec ter do meseca maja 2014 v
KS Izlake, sta v letu 2014 izvajala izvajalca, ki sta bila izbrana na podlagi zbiranja ponudb.
V letu 2013 je bila izveden javni razpis za dobavo soli in izvajanje zimske službe na
lokalnih cestah v občini Zagorje ob Savi za obdobje treh (3) let in sicer od leta 2013 do leta
2016. Za posamezne sklope zimskega vzdrževanja lokalnih cest v občini Zagorje ob Savi je
bilo izbranih osem (8) izvajalcev. Poleg tega je bil izbran tudi dobavitelj soli za prej
navedeno obdobje. Dobavitelja peska za potrebe zimske službe se na podlagi zbiranja
ponudb izbere za obdobje enega leta.
Poleg navedenega ima družba sklenjene še štiri (4) podjemne pogodbe (izvajanje zimske
službe na lokalnih cestah v KS Mlinše-Kolovrat).
Za celotno izvajanje zimske službe na lokalnih cestah v občini Zagorje ob Savi je bilo tako
zagotovljenih osem (8) tovornih vozil ter triindvajset (23) traktorjev z ustrezno opremo.
Posipni material za zimsko službo zagotavlja naša družba na eni lokaciji (kamnolom
Borovnik Kisovec) za vse izvajalce zimske službe v občini.
V zimski sezoni 2013/2014 je bilo porabljenih 1.028 m3 mešanice (sol in pesek) za posip
asfaltiranih cest in 446 m3 peska za posip makadamskih cest.
Poleg pluženja in posipanja cest so se v okviru pripravljalnih in zaključnih del zimske
službe izvajala naslednja dela:
- nabava, postavitev in odstranjevanje obcestnih kolov,
- postavitev zimske prometne signalizacije,
- priprava centralne deponije posipnega materiala,
- priprava manjših deponij na odročnejših in kritičnih odsekih za ročni posip cest.
53
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
V naslednjem grafikonu je prikazana poraba posipnih materialov za izvajanje zimske
službe v posameznih obdobjih (zimskih sezonah):
2500
2000
1500
1000
500
0
mešanica ; m3
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
443
1174
1180
1408
1299
2077
295
1211
1495
2265
1380
1106
2203
1028
pesek 4-8 ; m3
354
939
944
1126
1039
1661
236
969
1196
1898
1219
946
1538
822
sol……....…..ton
177
470
472
563
520
831
118
484
652
1120
769
774
1150
513
pesek 8-16 ; m3
148
210
265
325
351
490
115
343
512
820
654
545
785
446
V letu 2014 se je v okviru letnega vzdrževanja v večjem obsegu izvajala tudi košnja in
rezanje vej ob lokalnih cestah in javnih poteh v občini.
V preteklem letu so se izvajala predvsem naslednja vzdrževalna dela:
- pregledi cest, izdelava ter popravilo drenaž,
- sodelovanje pri sanaciji plazov ob lokalnih cestah,
- zagotovitev prevoznosti cest po nalivih in neurjih,
- sanacija manjših usadov,
- popravilo propustov, jaškov (6 kom.),
- izdelava bankin ob modernizaciji cest,
- izdelava opornih zidov,
- postavitev odbojnih ograj, ogledal,
- krpanje udarnih jam, gramoziranje,
- nasutje in utrjevanje bankin,
- ročno in strojno čiščenje vozišča, muld, propustov, jarkov,
- ročna in strojna košnja in obsekovanje brežin,
- vzdrževanje in postavitev prometne signalizacije,
- izdelava plomb, popravilo zgornjega ustroja ceste (asfaltiranje).
Za vsa navedena dela je bilo v letu 2014 porabljenih 3.924 ton gramoza, 35m3 betona, 17,4
ton hladnega asfalta, 183 m različnih cevi, 18,2 ton asfalta in drugo.
54
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
3.2.10. JAVNA RAZSVETLJAVA
Izvajanja izbirne gospodarske javne službe ureja Odlok o urejanju javne razsvetljave na
območju občine Zagorje ob Savi.
Vzdrževanje javnega razsvetljave v občini Zagorje ob Savi obsega 92 odjemnih mest.
V okviru vzdrževanja javne razsvetljave so se v letu 2014 izvajala predvsem naslednja dela
in zamenjave, ki so potrebne za zagotavljanje nemotenega, varnega in brezhibnega
delovanja javne razsvetljave:
- zamenjava svetilk, dušilk in sijalk,
- zamenjava drogov javne razsvetljave,
- popravilo oziroma menjava sestavnih delov naprav za javno razsvetljavo,
- čiščenje in redno vzdrževanje drogov in drugih delov javne razsvetljave,
- nadzor nad stanjem drogov, svetilk in sijalk na terenu,
- redno vzdrževanje prižigališč, nadzornih in krmilnih naprav, napeljave in razvodov
javne razsvetljave,
- intervencijska dela na objektih in napravah javne razsvetljave,
- izvedba potrebnih del v okviru občinskega praznika,
- električarska dela, povezana z delovanjem naprav javne razsvetljave,
- druga dela, ki jih je določa občina.
Tako je bilo med drugim v letu 2014 zamenjanih:
- 190 sijalk (41-živosrebrnih, 45–metalnohalogenih, 33-natrijevih, 46-flourorestentnih,
18–kompaktno flourestentnih, 5-halogenskih, 2-trafic),
- 2 transormatorja,
- 43 dušilk,
- 15 vžigalnih tuljav,
- 91 varovalk,
- večje število vžigalnih tuljav, odcepnih spon, zaščitnih stekel, zateznih sponk,
konzol, kontaktorjev, luxomatov, podnožij varovalk, ipd..
Zamenjanih oz. dodatno položenih je bilo 525 m kablov 127 m- kabel zračni, 323 m-kabel
PGP instalacijski, 75 m- kabel zemeljski).
Poleg navedenih del je bila s pomočjo podizvajalca izvedena tudi celotna novoletna
okrasitev v občini Zagorje ob Savi v skladu s programom, ki ga je določila občina
(popravilo opreme, okrasitev, priprava prireditvenega prostora, postavitev omaric,
demontaža in skladiščenje opreme…).
V letu 2014 so se v okviru te dejavnosti izvajala tudi naslednja dela:
- postavitve elektroomaric, osvetlitve prireditvenih prostorov, dežurstva na
prireditvah (kresovanje, pustovanje, dan državnosti, občinski praznik,
miklavževanje),
- obrezovanje in žaganje drevja okrog luči ob lokalnih cestah in javnih poteh,
- čiščenje snega na drogovih večjega razpona,
- storitve z avtodvigalom za potrebe fizičnih in pravnih oseb,
- vzdrževalna dela na električnih instalacijah pokopaliških objektih, delavniških
prostorov, kotlarne, upravne zgradbe družbe, objektov vodooskrbe, ČN in tržnice,
- popravila in nastavitve semaforjev,
55
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
- kontrole PCR-jev,
- popravila drogov javne razsvetljave,
- montaže ter demontaže radarjev, vzdrževanje radarskih tabel, nalaganje podatkov,
obdelava podatkov, nastavitve,
- čiščenje kamer na javnih površinah,
- pregledi prehodnosti kanalizacije javne razsvetljave,
- obžagovanje drevja za potrebe lokalnih cest in javnih površin,
- ažuriranje katastra javne razsvetljave,
- čiščenje okenskih stekel (gasilski dom, mrliške vežice),
- pregledi in popravila varnostne razsvetljave (delavnice, kotlarna, mrliške vežice),
- pomoč pri obešanju in snemanju zastav in transparentov,
- popravilo radarskih tabel.
Zaradi prenove javne razsvetljave v občini Zagorje ob Savi v letu 2013 (skupaj zamenjanih
831 svetilk javne razsvetljave), se je obseg rednega vzdrževanja javne razsvetljave v letu
2014 zmanjšal v primerjavi s preteklimi leti.
3.2.11. TRŽNICA
V letu 2014 je bilo na tržnici sklenjenih 60 najemnih pogodb za najem stojnic, kar je 8 manj
kot leto poprej.
V poročevalskem letu je na tržnici najelo prodajna mesta 3373 prodajalcev (v letu
2013:3373; v letu 2012: 3689, v letu 2011: 3641; v letu 2010:3619), kar je 187 manj kot v
preteklem letu.
Vzrok je delno v slabši ponudbi, ki je posledica padca kupne moči in s tem prometa na
tržnici. Tako beležimo tudi upad novih ponudnikov, razen ponudnikov proizvodov,
pridelanih na kmetijah bližnje in daljne okolice. Povečuje se tudi izbira artiklov iz ekološko
kmetijske pridelave.
Ponudba je dobra in raznolika in je obsegala: sadje, zelenjava, vrtnine, mleko in mlečni
izdelki, jajca, testenine, namazi, mesnine, med in čebelarski izdelki, kruh in pecivo. Dobra
je tudi ponudba morskih sadežev, ne manjka vina, sokov, suhega sadja. Tekstil, suha roba,
sveče, rože in bižuterija ter obutev pa so v ponudbi skozi celo leto.
Še vedno je velik problem tržnice neurejen promet v neposredni bližini in predvsem ob
sobotah pomanjkanje parkirnih mest.
56
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
V spodnjem grafu je prikazano število najetih prodajnih mest v obdobju 2009-2014:
Število najetih prodajnih mest v obdobju 2009 - 2014
3800
3700
Število prodajnih mest
3600
3500
3400
3300
3200
3100
3000
2900
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Leto
V nadaljevanju je iz grafikona razvidno gibanje in primerjava števila najetih prodajnih mest
po mesecih leta 2013 in 2014:
Število prodajalcev 2013 - 2014 (po mesecih)
400
350
300
250
Leto 2013
200
150
100
50
0
Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
Maj
Jun.
Jul.
Avg.
Sep.
57
Okt.
Nov.
Dec.
Leto 2014
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
3.3.
NABAVA IN JAVNA NAROČILA
Naročila materiala storitev in gradenj se izvaja v skladu z Zakonom o javnem naročanju
(ZJN-2) in Zakonom o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju
in področju poštnih storitev (ZJNVETPS).
Področje javnih naročil male vrednosti je urejeno s Pravilnikom za oddajo javnih naročil
manjše vrednosti.
Postopek oddaje javnih naročil male vrednosti se ne uporabljajo za naročila, katerih
vrednost je nižja od 20.000,00 EUR za blago in storitve ter 40.000,00 EUR za gradnje po
ZJN-2 oziroma 40.000,00 EUR za blago in storitve ter 80.000,00 EUR za gradnje po
ZJNVETPS.
V takšnih primerih se naročilo odda ponudniku z naročilnico, o teh naročilih pa se vodi le
evidenca. Praviloma se tudi za takšna naročila pridobijo vsaj dve ponudbi.
Za javna naročila male vrednosti katerih vrednost znaša od 20.000,00 EUR do 134,000,00
EUR za blago in storitve ter od 40.000,00 EUR do 274.000,00 EUR za gradnje po ZJN-2
oziroma od 40.000,00 EUR do 414.000,00 EUR za blago in storitve ter od 80.000,00 EUR do
844.000,00 EUR za gradnje po ZJNVETPS, se izvede postopek skladu z zakonom.
V letu 2014 ni bilo zvedenih naročil male vrednosti za blago in storitve.
V letu 2014 sta bila izvedena dva (2) javna razpisi v skladu z Zakonom o javnem naročanju
in sicer za:
1. Dobavo lesnih energentov za proizvodnjo toplotne energije za obdobje 2014-2017.
Ocenjena vrednost javnega naročila je znašala 900.000,00 EUR (brez DDV).
Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS (portal javnih naročil).Ponudbo sta
oddala dva (2) ponudnika. Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran EVJ Elektroprom,
d.o.o., Kisovec. Pri izvedbi postopka ni bilo pritožb.
2. Skupni javni razpis za dobavo električne energije za obdobje 2015 - 2016. Skupni javni
razpis je za več komunalnih podjetij izvedlo Komunalno podjetje Logatec d.o.o.. Javni
razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS (portal javnih naročil). Kot najugodnejši
ponudnik je bil izbrana Elektro Energija d.o.o.,Ljubljana. Pri izvedbi postopka ni bilo
pritožb.
Javno naročilo za nakup specijalnega tovornega vozila samonakladalec skupne mase 16 ton
je bilo izvedeno konec leta 2013, vozilo pa je bilo dobavljeno v letu 2014.
Električno vozilo »Helfar«
58
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
Specialno tovorno vozilo samonakladalec
Osebno vozilo Dacia Duster
3.4.
VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
V letu 2014 smo vodili predpisane in zahtevane evidence s področja varnosti in zdravja pri
delu. Na področju izvajanja zdravstvenih pregledov zaposlenih smo sodelovali z Medicino
dela, prometa in športa d.o.o. Zagorje ob Savi, na področju izobraževanja delavcev pa z
izobraževalnimi institucijami za posamezna področja izobraževanja.
Tudi v letu 2014 smo imeli z družbo SINT sklenjeno Pogodbo o opravljanju strokovnih
nalog s področja varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom in varstva okolja (št.
pogodbe 01/2014).
59
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
Usposabljali smo delavce in preverjali njihovo znanje in usposobljenost s področja varnosti
in zdravja pri delu ter požarnega varstva in sicer za redno zaposlene delavce, brezposelne
osebe, vključene v program izvajanja javnih del in zaposlene na podlagi pogodbe o
zaposlitvi za določen čas.
18 zaposlenih smo poslali na obdobni zdravstveni pregled, zaposleni so opravili 6 drugih
usmerjenih preventivnih zdravstvenih pregledov. Pet kandidatov smo napotili na
predhodni zdravstveni pregled, napotenih pa je bilo tudi 18 kandidatov za vključitev
preko javnih del.
Delavci družbe SINT d.o.o. iz Trbovelj so opravljali redne in kontrolne preglede in
preskuse delovne opreme, kot tudi redne in kontrolne preglede in meritve zaščite pred
previsoko napetostjo dotika in funkcionalne preizkuse električnih naprav in instalacij naših
objektov.
3.4.1.
POŠKODBE PRI DELU
V letu 2014 smo zabeležili 2 poškodbi pri delu redno zaposlenih delavcev in 2 poškodbi pri
delu delavcev, vključenih preko javnih del. V letu 2014 smo prijavili 2 poškodbi pri delu
(Obrazec ER - 8), obe za delavca, vključena preko javnih del.
Zaradi poškodb pri delu redno zaposlenih delavcev v letu 2014 ni bilo izgubljenih
delovnih dni, delavca na javnih delih pa sta bila zaradi poškodb pri delu odsotna skupaj 24
dni oz. 192 ur.
Primerjava števila poškodb, števila izgubljenih delovnih dni zaradi poškodb pri delu in
števila oddanih prijav od leta 2000 dalje:
140
120
100
Število poškodb
80
Število izgubljenih dni
60
Število prijav
40
20
0
Opomba: upoštevani so tudi delavci, vključenih preko javnih del.
60
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
3.4.2.
VARSTVO PRED POŽAROM
3.4.2.1. Pregledi in preizkusi gasilnih aparatov
V letu 2014 so člani Prostovoljno gasilsko društvo Zagorje - mesto opravljali redne
preglede in preizkuse gasilnih aparatov, in sicer: 47 ročnih gasilnih aparatov, en prevozni
aparat 50 kg in 25 gasilnih aparatov iz vozil in delovnih strojev.
V mesecu decembru 2014 smo skladno s Pravilnikom o delih in opremi vozil (Uradni list
RS 44/2013) nabavili 8 novih gasilnikov s predpisano večjo gasilno sposobnostjo (21A,
113B) za vozila z največjo dovoljeno maso nad 3,5 tone.
3.4.2.2. Pregled zunanjega hidrantnega omrežja
Hidrante zunanjega hidrantnega omrežja, ki je v upravljanju družbe so člani PGD Zagorje
– mesto tudi v letu 2014 pregledali in preizkusili, in sicer skupaj 365 zunanjih nadtalnih in
podtalnih hidrantov.
3.4.2.3. Požari
Tudi v letu 2014, tako kot leto prej, na območju družbe ni bilo požarov.
61
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
4. RAČUNOVODSKI IZKAZI
4.1.
BILANCA STANJA
Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o.
BILANCA STANJA
S R E D S T V A
A. DOLGOROČNA SREDSTVA (I+II+III+IV+V+VI)
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLG. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJ.(1 d
del oo
1. Dolgoročne premoženjske pravice
v EUR
(brez centov) indeks
31.12.2014
31.12.2013
14/13
2.118.875
2.069.377
102
1.203.987
1.206.904
100
15.947
17.832
89
15.349
17.490
88
del oo
2. Dobro ime
0
0
0
del 13
3. Predujmi za neopredmetena sredstva
0
0
0
del oo
4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja
0
0
0
del oo
5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve
598
II. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA (1 do 4):
1. Zemljišča in zgradbe
o2
o2,o3
a) zemljišča
100
97
3. Druge naprave in oprema
67.923
79.510
85
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo
10.791
13.396
81
10.791
13.396
81
a ) opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi
b) predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
III. NALOŽBENE NEPREMIČNINE
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil
a ) druge delnice in deleži
b) druge dolgoročne finančne naložbe
2. Dolgoročna posojila
o7
98
77.869
107
IV. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE (1 do 2):
del o6
633.952
77.869
556.083
o2,o4
del o6
619.401
421.709
o4,o5
del 13
100
541.532
2. Proizvajalne naprave in stroji
o1
175
1.148.567
450.874
b) zgradbe
o4,o5
o2,o4
342
1.148.989
a) dolgoročna posojila drugim
V. DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE (1 do 2):
0
0
39.051
40.505
0
96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
del o8
1. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev
0
0
0
del o8
2 Dolgoročne poslovne terjatve do drugih
0
0
0
o9
VI. ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK
0
0
0
913.023
861.597
67
I. SREDSTVA (SKUPINE ZA ODTUJITEV) ZA PRODAJO
0
0
23.593
22.763
104
23.593
22.763
104
B. KRATKOROČNA SREDSTVA (I+II+III+IV+V)
II. ZALOGE (1 do 2):
30,32
del 13
1. Material
2. Predujmi za zaloge
III. KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE (1 do 2):
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil
del 17
a) druge kratkoročne finančne naložbe
2. Kratkoročna posojila
del 07,18
a) kratkoročna posojila drugim
IV. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE (1 do 2 ):
106
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
784.324
773.084
101
0
104
12,del 13,15
1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
752.285
721.076
13,15,16
2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
32.039
52.008
62
105.106
65.750
160
1.865
876
213
12.497.900
12.891.337
97
10,11
V. DENARNA SREDSTVA
19
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
del 99
Zabilančna sredstva
62
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
v EUR
O B V E Z N O S T I D O V I R O V S R E D S T E V
A. KAPITAL (I+II+III+IV+V+VI)
I. VPOKLICANI KAPITAL
90
91
1. Osnovni kapital
31.12.2013
2.118.875
2.069.377
14/13
1.198.701
1.140.619
105
236.030
236.030
100
102
236.030
236.030
100
250.446
250.446
100
III. REZERVE IZ DOBIČKA (1 do 2):
654.143
620.761
105
23.603
23.603
100
630.540
597.158
106
1.168
0
0
0
0
0
1. Zakonske rezerve
del 92
2. Druge rezerve iz dobička
95
IV. PRESEŽEK IZ PREVREDNOTENJA
del 93
V. PRENESENI ČISTI POSLOVNI IZID
del 93
VI. ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA
B. REZERVACIJE IN DOLG. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (1do3)
del 96
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti
del 96
2. Druge rezervacije
del 96
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (I+II+III)
I. DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI (1 do 2)
del 97
31.12.2014
II. KAPITALSKE REZERVE
del 92
del 97
(brez centov) indeks
1. Dolgoročne finančne obveznosti do bank
2. Druge dolgoročne finančne obveznosti
II. DOLGOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI (1 do 4)
56.914
33.382
170
192.858
189.555
102
169.229
162.528
104
0
0
0
23.629
27.027
87
65.030
92.132
71
0
2.102
0
0
2.102
0
0
0
0
65.030
90.030
72
del 98
1. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
0
0
0
del 98
2. Dolgoročne menične obveznosti
0
0
0
del 98
3. Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov
0
0
0
del 98
4. Druge dolgoročne poslovne obveznosti
65.030
90.030
72
del 98
III. ODLOŽENE OBVEZNOSTI ZA DAVEK
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (I+II+III)
21
I. OBVEZNOSTI , VKLJUČENE V SKUPINE ZA ODTUJITEV
II. KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI (1 do 2)
del 27
1. Kratkoročne finančne obveznosti do bank
del 27
2. Druge kratkoročne finančne obveznosti
III. KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI (1 do 4)
del 22,23
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
2. Kratkoročne menične obveznosti
del 23
24,25,26,28
3. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov
4. Druge kratkoročne poslovne obveznosti
29
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITEVE
del 99
Zabilančne obveznosti
63
0
0
662.286
642.488
0
103
0
0
0
2.102
24.495
9
2.102
24.495
9
0
0
0
660.184
617.993
107
377.628
342.305
110
0
0
157
154
102
282.399
275.534
102
0
4.583
0
12.497.900
12.891.337
97
0
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
4.2.
IZKAZ CELOTNEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA
Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o.
IZKAZ CELOTNEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA (različica I SRS 25)
v EUR (brez centov)
1.1.do 31.12.
POSTAVKA
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE (domači trg)
a) prihodki gospodarskih javnih služb (7600+76000+7601+76001+76003+7606+7607+7608+7652+7653+
b) prihodki drugih dejavnosti (7602+76002+7605+7650+7651)
2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZV. IN NEDOKON.PROIZV.
3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE (790)
4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednotovalnimi posl.prihodki )
a) državne podpore (subvencije) - (7661+7680+7681+7682+7683+7685+7687+7688+7689)
b) drugi poslovni prihodki (7684+7685+7686+769)
KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA (1 + 2+3+4)
5. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
a) nabavna vrednost prodanega blaga in materiala (sk.70)
b) stroški porabljenega materiala (sk.40)
c) stroški storitev (sk. 41)
~ stroški najemnin za infrastrukturo
~ stroški drugih storitev
6. STROŠKI DELA
a) stroški plač (470,471)
b) stroški socialnih zavarovanj (472,474)
~ od tega stroški pokojninskih zavarovanj
c) drugi stroški dela (473,475,476,479)
7. ODPISI VREDNOSTI
a) amortizacija (sk.43)
b) prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredm. OS in opredmetenih OS (720)
c) prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih (722,723)
8. DRUGI POSLOVNI ODHODKI
a) rezervacije (sk.44)
b) drugi stroški (sk.48)
9. FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV
a) drugi finančni prihodki iz drugih naložb (del 77)
10.FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL
11.FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV
a) finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih (del 77)
12. FINANČNI ODHODKI IZ OSLABITVE IN ODPISOV FINAN. NALOŽB
13. FINAČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI
a) finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank (741)
b) finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti (743)
14. FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI
a) finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev (745)
b) finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti (746)
15. DRUGI PRIHODKI (786,787,788,789)
16. DRUGI ODHODKI (752,753,758,759)
POSLOVNI IZID (1 + 2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-16-14+15) dobiček/izguba
17. DAVEK IZ DOBIČKA
18. ODLOŽENI DAVKI
19.ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA (različica I SRS 25)
2014
14/13
784.427
995.965
1.643.280
1.118.077
213.855
1.634.190
1.121.878
210.857
105.856
106.115
100
311.348
210.176
169.045
562
40.569
54.974
0
54.974
0
0
0
12.293
12.293
0
1.444
1.443
1
1.636
1.636
0
7.909
2.956
56.914
0
0
56.914
301.455 103
92
229.601
172.307
98
102 552
57.193
71
97
56.943
0
0
56.943
97
0
0
0
0
0
0
10.752 114
10.752 114
0
0
54
2.650
2.636
55
14
5
1.389 118
1.389 118
0
0
3.854 205
60 4918
33.382 170
0
0
0
0
33.382 170
3.625.165
3.416.178
208.987
0
0
310.067
295.093
14.974
3.679.795
3.935.232
1.728.617
0
546.257
1.182.360
1.991.623
0
609.549
1.382.074
397.933
386.110
v EUR (brez centov)
POSTAVKA
19.ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
2014
23. DRUGE SESTAVINE VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA-aktuarski dobički/izgube-zaslužki zaposlenc
64
2013
93
93
94
0
0
97
91
218
94
87
0
90
86
103
79
101
100
101
3.377.929
3.181.291
196.638
0
0
301.866
269.182
32.684
1.1.do 31.12.
24. CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
1.1.do 31.12. indeks
56.914
1.168
58.082
1.1.do 31.12. indeks
2013
14/13
33.382
0
33.382
170
0
174
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
4.3.
IZKAZ DENARNIH TOKOV – II različica
Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o.
IZKAZ DENARNIH TOKOV (II. različica)
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU
a) Postavke iz izkaza poslovnega izida
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz posl. terjatev
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevredn). in finančni odhodki iz posl. ob
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih
b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij
ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) pslovnih postavk bilance stanja
Začetne manj končne poslovne terjatve
Začetne manj končne aktivne kratk. časovne razmejitve
Začetne manj končne odložene terjatve za davek
Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujtev) za prodajo
Začetne manj končne zaloge
Končni manj začetni poslovni dolgovi
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek
c) Prebitek prejemkov pri poslovanju (a + b)
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU
a) Prejemki pri naložbenju
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb
b) Izdatki pri naložbenju
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb
c) Prebitek prejemkov pri naložbenju (a + b)
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU
a) Prejemki pri financiranju
Prejemki od vplačanega kapitala
Prejemki od povečanja dolgoročnih dolgov za sredstva v upravljanju
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti
b) b) Izdatki pri financiranju
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje
Izdatki za vračila kapitala
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku
c) Prebitek prejemkov pri financiranju (a + b)
Č. Končno stanje denarnih sredstev
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)
y) Začetno stanje denarnih sredstev
65
v EUR
2014
(brez centov)
2013
261.659
3.669.312
-3.407.653
0
271.993
3.942.739
-3.670.746
0
-60.739
-51.809
-1.245
0
0
-830
18.235
25.090
0
200.920
-60.566
24.642
-590
0
0
772
-62.761
-22.629
0
211.427
30.123
0
0
7.083
23.040
0
0
-166.802
-657
-166.145
0
0
0
-136.679
7.284
0
0
7.100
0
0
184
-137.294
-322
-136.972
0
0
0
-130.010
1.168
1.168
0
0
0
-26.053
-1.558
0
0
24.495
0
-24.885
105.106
39.356
65.750
0
0
0
0
0
-60.826
-2.771
-15.000
0
-43.055
0
-60.826
65.750
20.591
45.159
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
4.4.
IZKAZ GIBANJA KAPITALA
66
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
67
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
Izkaz gibanja kapitala družbe Komunala Zagorje, d.o.o. za leto 2014
V letu 2014 je bil dosežen čisti poslovni izid - dobiček v višini 56.914 EUR.
Dobiček poslovnega leta 2014 uprava ni razporedila na podlagi 3. točke 64. člena ZGD-1,
ker družba že dosega 10% zakonskih rezerv osnovnega kapitala družbe.
Skupščina družbe je v letu 2014 sprejela sklep, da se bilančni dobiček poslovnega leta 2013
v višini 33.382 EUR razporedi v druge rezerve iz dobička.
Izkaz gibanja kapitala v postavki B.2.d-druge sestavine vseobsegajočega donosa
poročevalskega obdobja prikazuje znesek 1.168 EUR, ki pomeni aktuarski dobiček pri
izračunu rezervacij za odpravnine ob upokojitvi za leto 2014.
Izkaz gibanja kapitala za leto 2013 v postavki B.1g-izplačilo dividend-prikazuje nakazilo
deleža v dobičku lastniku Občini Zagorje v višini 15.000 EUR.
4.5.
IZKAZ BILANČNEGA DOBIČKA (kot priloga Izkaza gibanja kapitala)
BILANČNI DOBIČEK V LETU 2014
v EUR (brez centov)
a) Čisti poslovni izid poslovnega leta (dobiček/izguba)
56.914
b) Preneseni čisti dobiček (bilančni dobički iz preteklih let ki še niso bili razporejeni)/prenesena čista izguba
0
c) Zmanjšanje rezerv iz dobička
0
č) Povečanje rezerv iz dobička po sklepu uprave (zakonskih rezerv, rezerv za lastne deleže in statutarnih rezerv)
0
d) Povečanje rezerv iz dobička po odločitvi uprave in nadzornega sveta (drugih rezerv iz dobička)
e) BILANČNI DOBIČEK ( a+b+c-č-d) / BILANČNA IZGUBA
4.6.
0
56.914
PREDLOG SKLEPA SKUPŠČINE O RAZPOREDITVI BILANČNEGA
DOBIČKA
Ugotovitev bilančnega dobička:
Bilančni dobiček družbe Komunala Zagorje, d.o.o. za leto 2014 znaša 56.914 EUR in
predstavlja čisti dobiček poslovnega leta 2014.
Razporeditev bilančnega dobička:
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček poslovnega leta 2014, v višini 56.914 EUR, se uporabi za druge rezerve iz
dobička.
Obrazložitev predloga sklepa:
Po 64. členu ZGD-1 mora družba oblikovati zakonske rezerve v takšni višini, da le-te
znašajo najmanj 10% osnovnega kapitala. Za našo družbo znesek 10 % osnovnega kapitala
predstavlja vrednost 23.603 EUR oblikovanih zakonskih rezerv. Po zaključnem računu za
leto 2003 so bile zakonske rezerve v celoti oblikovane. Skladno z načelom ohranjanja
vrednosti kapitala se predlaga, da se bilančni dobiček v višini 56.914 EUR razporedi v
druge rezerve iz dobička, ki naj bi se porabil za lastne investicije in razvoj.
68
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
4.7.
SKLEP SKUPŠČINE O RAZPOREDITVI BILANČNEGA DOBIČKA
SKUPŠČINA
JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
Na podlagi 13. člena Statuta družbe je Skupščina družbe dne, 21.04.2015 sprejela naslednji
S K L E P
Bilančni dobiček JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o. za
poslovno leto 2014 v višini
56.914,22 EUR
(z besedo:šestinpedesettisočdevetsoštirinajst in 22/000),
se v višini
26.914,22 EUR
( z besedo : šestiindvajsettisočdevetstoštirinajst in 22/000)
uporabi za druge rezerve iz dobička,
razlika v višini
30.000,00 EUR
( z besedo: tridesettisoč in 00/000)
pa se nakaže v proračun občine Zagorje ob Savi.
Številka: 169
Datum: 21.04.2015
Predsednik skupščine družbe:
___________________________
Ivan Klančišar
69
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
5. SPLOŠNA RAZKRITJA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
Temeljne računovodske predpostavke
Računovodski izkazi so sestavljeni na podlagi predpostavke upoštevanja nastanka
poslovnih dogodkov in upoštevanja časovne neomejenosti delovanja družbe.
Računovodske usmeritve
Pri vodenju računovodstva so upoštevana računovodska pravila, ki so določena v
slovenskih računovodskih standardih (SRS) in v skladu s tem so sestavljeni tudi
računovodski izkazi družbe.
Že v poslovnem letu 2010 je prišlo do spremembe računovodske ocene v zvezi z
izkazovanjem stroškov, ki prestavljajo stroške rezervacij za pokojnine in jubilejne nagrade.
Obračun se je opravil za zasluženo delovno dobo zaposlenca v družbi, izračun je opravil
pooblaščeni aktuar, enako tudi v letu 2014. Osnova za izračun višine jubilejnih nagrad je
16. čl. Podjetniške kolektivne pogodbe, za odpravnine pa Zakon o višini povračil stroškov
v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov.
S 1. januarjem 2013 je začel veljati nov MRS 19, ki ne omogoča več uporabe poenostavljene
metode obračunavanja in merjenja odpravnin ob upokojitvi. Strokovni svet Slovenskega
inštituta za revizijo je sprejel sklep, da lahko podjetja obračunajo odpravnine ob upokojitvi
v letnem poročilu za leto 2013 še zadnjič po poenostavljeni metodi (tako kot v preteklosti).
V letu 2014 pa so se navedene rezervacije evidentirale drugače. Potrebno je bilo čisto
vrednost obveznosti do zaposlenih tudi obrestovati. Strošek obresti se je evidentiral na
finančne odhodke, ki zmanjšujejo rezultat tekočega obdobja. Stroški preteklega in tekočega
službovanja se evidentirajo v breme drugih stroškov dela in hkrati povečujejo oblikovane
rezervacije. Izplačilo zaslužkov iz naslova rezervacij so med letom izplačane odpravnine in
jubilejne nagrade, ki zmanjšujejo oblikovane rezervacije. Aktuarski dobički/izgube
nastanejo zaradi spremembe aktuarskih predpostavk. Le-ti iz naslova odpravnin ne
vplivajo na poslovni rezultat obdobja, temveč se evidentirajo kot presežek iz
prevrednotenja. Aktuarski dobički/izgube pri rezervacijah za jubilejne nagrade pa se
evidentirajo med stroške dela.
Prevrednotenje gospodarskih kategorij
Pri izkazovanju sredstev je uporabljen model nabavne vrednosti in ne model
prevrednotenja.
Preračunavanje zneskov v tuji valuti
Družba ne izkazuje postavk, ki se glasijo na tujo valuto, zato ni potrebe po preračunavanju.
70
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
5.1.
RAZKRITJA POSTAVK V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH
Pojasnilo: pred naslovi razkritij posameznih postavk so označbe, ki so enake označbam v
bilanci stanja in izkazu celotnega vseobsegajočega donosa ter so usklajene z ZGD-1 in
SRS 2006.
V letu 2014 ni prišlo do sprememb kontnega plana, zato so posamezne računovodske
postavke-primerjalni podatki za leto 2013, primerljivi z letom 2014.
5.2.
BILANCA STANJA
SREDSTVA (2.118.875 EUR)
A. DOLGOROČNA SREDSTVA (1.203.987 EUR)
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (15.947 EUR)
1. Dolgoročne premoženjske pravice (15.349 EUR)
V analitičnih evidencah so evidentirana neopredmetena sredstva podjetja. Med sredstvi so
izkazane dolgoročne premoženjske pravice, katere so bile pridobljene z nakupom od
drugih pravnih oseb in so ovrednotene z nakupno ceno, povečano za vse stroške povezane
s pridobitvijo teh sredstev, torej je ob pripoznanju uporabljen model nabavne vrednosti. Za
ta sredstva niso bila pridobljena posojila. Vsa sredstva pa imajo 10 % amortizacijsko
stopnjo.
Naložba v letu 2014 pomeni nakup računalniških programov za potrebe pogrebne
dejavnosti 657 EUR, zmanjšanje pa inventurni odpis računalniških programov v znesku
2.600 EUR.
Nabavna vrednost sredstev na dan 31.12.2014 znaša 30.433 EUR, popravek vrednosti je
15.085 EUR in neodpisana vrednost 15.349 EUR, kar je vidno iz preglednice
neopredmetenih sredstev Komunale Zagorje. V primerjavi z letom 2013 se je vrednost
neopredmetenih sredstev zmanjšala za 12 %.
Oslabitve oziroma razveljavitve oslabitve neopredmetenih sredstev nismo opravili.
5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve (598 EUR)
Predstavlja rezervni sklad za lastna stanovanja v višini 598 EUR.
71
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
72
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
II. Opredmetena osnovna sredstva (1.148.989 EUR)
Opredmetena osnovna sredstva, ki izpolnjujejo pogoje za pripoznanje in so pridobljena od
drugih oseb, se ob začetnem pripoznanju po modelu nabavne vrednosti ovrednotijo z
nakupno ceno, povečano za uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter stroške, ki jih je
mogoče pripisati neposredno njegovi usposobitvi za nameravano uporabo, zlasti stroški
dovoza in namestitve in zmanjšano za vse trgovinske in druge popuste. V nabavno
vrednost se ne vštevajo obresti od pridobljenih posojil za pridobitev teh sredstev.
Sredstva izdelana v okviru družbe se ovrednotijo na podlagi neposrednih stroškov,
nastalih pri izgradnji teh sredstev in ustreznega dela posrednih stroškov, ki se sredstvu
pripisujejo.
V letu 2014 ni bilo izvedeno prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev zaradi
oslabitve. Način obračunavanja stroškov amortizacije je opisan pri razkritjih stroškov
amortizacije.
Podjetje je v letu 2014 investiralo v opredmetena osnovna sredstva 169.040 EUR. Največje
investicije so bile: tovorno vozilo samonakladalec Mercedez Atego 100.910 EUR, električno
vozilo GEM E4S 24.472 EUR, osebno vozilo Dacia Duster 15.640 EUR, oprema za evidenco
prisotnosti 8.202 EUR. Vsa sredstva so bila nabavljena iz lastnih virov.
konto
O210
O400
O400
O400
O400
O400
O400
O400
O401
O402
O402
O402
O410
O410
naziv osnov.sredstva
protihrupna zaščita kompresorja
oprema za evidenco prisotnosti
računalniška oprema
tisklaniki
pisarniška oprema
mobitel
cevni sistem za kompiliran zrak
razna oprema
stroji
tovorno vozilo samonakladalec
električno vozilo
osebno vozilo
drobni inventar- posode za odpadke
drobni inventar- ostalo
SKUPAJ
v EUR
zneseki aktivirani v letu 2014
740
8.202
6.442
698
248
76
1.579
744
1.844
100.910
24.472
15.640
2.257
4.531
168.383
v EUR
Razvrščeno po vrstah:
0210 - poslovne zgradbe
0400 - razna oprema
0401 - stroji
0402 - transportna sredstva
0410 - drobni inventar
SKUPAJ
740
17.990
1.844
141.022
6.787
168.383
V lastni režiji ni bilo izvedenih investicij.
73
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
Opredmetena osnovna sredstva (1.148.989 EUR)
podatki v EUR brez centov
Zemljišča
Zgradbe
Proizvajalni stroji in naprave
Druge naprave in oprema
Investicije v teku
Skupaj
31.12.2014
77.869
541.532
450.874
67.923
10.791
1.148.989
deleži
7
47
39
6
1
100
31.12.2013
77.869
556.084
421.708
79.510
13.396
1.148.567
31.12.2014
I 14/13 % odpisanosti
100
0
97
18,4
107
73,79
85
73,49
81
0
100
60,51
deleži
7
48
37
7
1
100
Razmerje med novimi investicijami v opredmetena osnovna sredstva Komunala Zagorje,
d.o.o. (165.778 EUR), ter obračunano amortizacijo obstoječih sredstev (164.793 EUR) znaša
1,01 kar pomeni, da je podjetje v letu 2014 investiralo za 2 % več kot je obračunane
amortizacije.
Specifikacija zmanjšanj opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2014 v EUR
konto
naziv OS
nab.vred.
pop.vred.
nedop.vred.
vrsta zmanjšanja
O400 pis.oprema(stoli)
718
696
22
odpis med letom,inv.odpis
O400 tiskalniki
968
968
0
odpis med letom,inv.odpis
691
691
0
odpis med letom
531
531
0
odpis med letom,inv.odpis
235
235
0
inv.odpis
1.074
1.074
0
prodaja
49.914
49.914
0
prodaja
11.783
11.783
0
odpis med letom
inventurni odpis
O400 tlačni čistilec
O400 ogrevalne plošče
O400 kotni brusilni stroj
O401 stroji
O402 samonakladalec
O402 os.avto fiat panda
O410 drobni inventar
O410 drobni inventar
SKUPAJ
286
131
154
5.322
4.936
386
71.522
70.960
562
prodaja
Med letom je bila izvedena prodaja opredmetenih osnovnih sredstev v višini prodajne
vrednosti 7.645 EUR brez DDV. Na predlog inventurne komisije in komisije za ocenjevanje
osnovnih sredstev so se izločila neuporabna osnovna sredstva. Neodpisana vrednost je
znašala 562 EUR.
Na dan 31.12.2014 obstajajo obveznosti do dobaviteljev povezane s pridobitvijo osnovnih
sredstev podjetja v višini 3.524 EUR.
Stanje investicij v teku na dan 01.01.2014 je 13.396 EUR, končno stanje 31.12.2014 pa
zmanjšano za vrednost 2.605 EUR (aktivirana naprava za evidentiranje delovnega časa).
Oslabitve oziroma razveljavitve oslabitve opredmetenih osnovnih sredstev nismo opravili.
Spodnja tabela prikazuje razkritje opredmetenih osnovnih sredstev pridobljenih s
finančnim leasingom:
Naziv opredmetenega osnovnega sredstva
Nakladalnik s prednjo žlico in hrbtno motiko
Tovorno vozilo MAN (smetar)
SKUPAJ
Inv.št.
9703
9744
Dat.nabave
16.11.2010
22.12.2011
74
NV
69.940
119.543
189.483
PV
57.081
51.284
46.200
Neodpisana vrednost 31.12.2014
12.859
68.259
81.118
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
75
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
III. Naložbene nepremičnine (39.051EUR)
Med naložbenimi nepremičninami so evidentirane zgradbe v lasti družbe (stanovanja),
posedovane v poslovni najem in njih namen je prinašanje najemnine. Ob začetnem
pripoznanju so ovrednotene po nabavni vrednosti. Sestavljajo jo njena nakupna cena in
stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno nakupu.
Doba koristnosti naložbenih nepremičnin je 50 let oziroma amortizacijska stopnja 2 %.
Podjetje uporablja metodo enakomernega časovnega amortiziranja.
Na začetku poslovnega leta sta bila prodana dva stanovanja, kar je razvidno iz spodnje
preglednice. Prihodki iz naslova prodaje naložbenih nepremičnin so 23.040 EUR.
Predvidena poštena vrednost ostalih naložbenih nepremičnin znaša 78.700 EUR, za 2
stanovanja skupaj 107 m2, (ocenjena vrednost na podlagi cene za m2 stanovanja v občini
Zagorje - podatek CIC d.o.o nepremičnine).
PREGLEDNICA GIBANJA NALOŽBENIH NEPREMIČNIN ZA LETO 2014
v EUR
Nabavna oz.
revalorizirana vrednost
Stanovanja - za
druge dejavnosti
Stanje 1.1.2014
Povečanja
Zmanjšanja
Prevrednotenje - oslabitve
Stanje 31.12.2014
Popravek vrednosti
120.111
0
47.416
0
72.695
Stanovanja - za
druge dejavnosti
Stanje 1.1.2014
Povečanja
Zmanjšanja
Amortizacija
Prevrednotenje - oslabitve
Stanje 31.12.2014
Neodpisana vrednost
79.606
0
47.416
1.454
0
33.644
Stanovanja - za
druge dejavnosti
Stanje 1.1.2014
Stanje 31.12.2014
Investicije v teku
Skupaj
0
0
0
0
0
120.111
0
47.416
0
72.695
Skupaj
0
0
0
0
0
0
79.606
0
47.416
1.454
0
33.644
Investicije v teku
Investicije v teku
40.505
39.051
Skupaj
0
0
40.505
39.051
B. KRATKOROČNA SREDSTVA (913.023 EUR)
II. Zaloge (23.593 EUR)
1. Material (23.593 EUR)
Računovodske usmeritve
Zaloge materiala se izkazujejo po dejanskih nabavnih cenah, ki vključujejo tudi neposredne
stroške nabave. Nakupna cena se zmanjša za dobljene popuste. Ob vsaki novi nabavi se
izračuna nova povprečna cena enote v zalogi. Računovodska usmeritev velja za vse vrste
materiala v skladišču.
76
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
Splošna usmeritev glede končnega vrednotenja zalog
Zaloge so vrednotene po nabavni vrednosti, poraba se izvaja po metodi FIFO, ob koncu
leta se preverja potrebna slabitev zalog. V letu 2014 družba slabitev ni izvajala.
Razčlenitev zalog in predstavitev knjigovodskih vrednosti v EUR brez centov:
Konto
3100
3101
3102
3104
3105
3108
3202
Naziv
material v skladišču-osnovni
material v skladišču-pomožni
material v skladišču-maziva,plinsko olje
zaloga energenta
zaloga energenta-kurilno olje
material v skladišču-pogrebni
zaloga zaščitnih sredstev
SKUPAJ
v EUR (brez centov) v EUR (brez centov)
31.12.2014
31.12.2013
I 14/13
5.702
6.348
90
88
54
164
1.576
1.420
111
0
11.673
11.673
100
4.324
3.210
135
230
59
390
23.593
22.763
104
IV. Kratkoročne poslovne terjatve (784.324 EUR)
1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev (752.285 EUR)
Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih
listin, ob predpostavki, da bodo poplačane. Terjatve se zaradi oslabitve prevrednotujejo, če
njihova knjigovodska vrednost presega njihovo pošteno vrednost, to je udenarljivo
vrednost. Oslabitev terjatev se v knjigah prikaže kot popravek vrednosti terjatev.
Konto
1200
1201
1202
1203
1204
1501
1502
1503
1504
Kratkoročne terjatve do kupcev
Kratkoročne terjatve do kupcev
Kratkoročne terjatve do kupcev-dvomljive
Kratkoročne terjatve do kupcev-tožbe
Kratkoročne terjatve do kupcev-prisilna poravnava
Kratkoročne terjatve do kupcev-osebni stečaji
Kratkoročne terjatve za obresti do kupcev
Kratkoročne terjatve za obresti do kupcev (tožene)
Kratkoročne terjatve za obresti (prijava v stečaj)
Kratkoročne terjatve za obresti do kupcev (oseb.stečaji)
SKUPAJ
v EUR (brez centov) EUR (brez centov)
31.12.2014
31.12.2013
I 14/13
659.195
629.516
105
50.740
72.746
70
192.270
188.052
102
35.592
33.484
106
33.029
3.834
862
3.716
4.596
81
448
427
105
863
688
0
10
0
975.853
932.656
105
Pri izterjavi terjatev do občanov, je precej težav zaradi specifičnih primerov (brezposelnost
itd.). Opomini za izterjatve se izstavijo vsake tri mesece, torej najmanj 4 krat letno. Tudi v
tem poslovnem letu smo popravek vrednosti oblikovali za vse terjatve, pri katerih je od
zapadlosti preteklo že eno leto. Višina teh prevrednotovalnih poslovnih odhodkov je
40.411 EUR. Uporabljala se je »neto metoda« knjiženja popravka vrednosti terjatev.
Navedeno pomeni, da se je med letom zgolj zapirala odprta terjatev, konec leta pa se je
razlika med saldom na kontu popravkov vrednosti in potrebnim novim saldom prenesla
med odhodke. Ta način se je uporabil tudi v letu 2013.
77
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
Za terjatve, za katere je družba podala predlog za izvršbo sodišču, smo tudi v letu 2014
oblikovali 50 % popravek vrednosti terjatev. Podanih tožb na sodišče je bilo v višini 81.684
EUR, kar je za 38,6 % več kot preteklo leto.
Terjatev, prijavljenih v prisilno poravnavo, stečaj in osebni stečaj je bilo 68.621 EUR kar je
za 119 % več kot preteklo leto.
Konto
1290
1291
1292
1293
1294
1591
v EUR (brez centov) EUR (brez centov)
Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev
31.12.2014
31.12.2013
I 14/13
Oslabitev krat.terjatev do kupcev obresti fizične osebe
3.045
3.000
101
Oslabitev krat.terjatev do kupcev - dvomljive terjatve
50.740
72.746
70
Oslabitev krat.terjatev do kupcev-podane tožbe
96.135
94.026
102
Oslabitev krat.terjatev do kupcev-prisilna poravnava
35.592
32.951
108
Oslabitev krat.terjatev do kupcev-osebni stečaji
33.029
3.834
862
Oslabitev krat.terjatev kupci-obresti pravne osebe
5.027
5.721
88
SKUPAJ
223.568
212.278
105
Gibanje oslabitve kratkoročnih terjatev (kto 129, kto 159) po posameznih vrstah je razvidno iz spodnjega pregleda:
začetno st.
odpisi/izknjižbplačila terjatev novi popr.vred. končno stanje
3.000
101
4.766
4.912
3.045
Oslabitev krat.terjatev-obračunane obresti fizične osebe
Oslabitev krat.terjtev-dvomljive terjatve
72.746
16.084
0
- 5.923
50.739
Oslabitev krat. terjatev-podane tožbe na sodišče
94.026
1.595
0
3.704
96.135
Oslabitev krat. terjatev-prisilna poravnava, stečaji
32.951
0
0
2.641
35.592
Oslabitev krat. terjatev-osebni stečaji
3.834
1.918
0
31.113
33.029
Oslabitev krat. terjatev kupci obresti pravne osebe
5.721
753
1.838
1.898
5.028
SKUPAJ
212.278
20.451
6.604
38.345
223.568
Spodnja preglednica prikazuje terjatve po zapadlosti in ne vključuje toženih terjatev,
terjatev prijavljenih v prisilno poravnavo, stečaj, osebni stečaj in ne terjatev iz naslova
zamudnih obresti.
Struktura poslovnih terjatev po zapadlosti na dan 31.12.2014 v EUR (brez centov):
Obdobje
Znesek odprtih terj do občanov
Znesek odprtih terj do drugih
SKUPAJ
Nezapadle
207.963
322.865
530.828
0-30
29.870
10.269
40.139
31-60
14.961
4.109
19.070
61-90
11.888
1.028
12.916
91-180
25.647
1.635
27.282
181-1 leta
28.802
157
28.959
dvomljive
terjatve
nad 1 letom
49.613
1.127
50.740
skupaj
368.744
341.190
709.934
Podjetje svojih terjatev nima posebej zavarovanih.
2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih (32.039 EUR)
V bilanci stanja so med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami do drugih izkazane naslednje
vrste terjatev:
Sintetični
konto
160
162,164
165
Vrste kratkoročnih poslovnih terjatev do drugih
v EUR (brez centov) v EUR (brez centov)
31.12.2014
31.12.2013
Kratkoročne terjatve do države za DDV
Druge kratkoročne terjatve do državnih institucij
Ostale kratkoročne terjatve
SKUPAJ
11.291
19.381
25.075
55.747
78
23.341
22.122
6.545
52.008
I 14/13
48
88
383
107
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
Druge kratkoročne terjatve do državnih institucij vključujejo terjatve za boleznino nad 30
dni v višini 3.112 EUR, terjatve iz naslova javnih del (Zavod, Občina) v višini 12.166 EUR,
terjatve iz naslova trošarin (Carinski urad) 1.423 EUR, terjatve za vzpodbujanje invalidov
(Sklad RS) 1.578 EUR, terjatev do Agencije RS za okolje (vodno povračilo) 997 EUR, terjatev
do Zavoda za zaposlovanje 104 EUR (projekt »zaposli me«).
v EUR (brez centov)
Konto
1694
16940
Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev
Oslabitev vrednosti drugih krat.terjatev obresti
Oslabitev vrednosti drugih.krat.terjatev-sod.takse
SKUPAJ
31.12.2014
10.205
13.503
23.708
v EUR (brez centov)
31.12.2013
-
I 14/13
0
0
0
Gibanje oslabitve drugih kratkoročnih terjatev (kto 69) po posameznih vrstah je razvidno iz spodnjega pregleda:
začetno st.
odpisi/izknjižbe plačila terjatev novi popr.vred.
Oslabitev vrednosti drugih krat.terjatev obresti
45
1.899
12.148
Oslabitev vrednosti drugih.krat.terjatev-sod.takse
13.503
SKUPAJ
37.211
45
1.899
12.148
končno stanje
10.204
13.503
23.707
V. Denarna sredstva (105.106 EUR)
Na dan 31.12.2014 je imela družba na transakcijskem računu pri NLB Banki Zasavje d.d.
54.501 EUR in na depozitnem računu 50.000 EUR. Denarna sredstva v glavni blagajni na
dan 31.12.2014 so 404 EUR in denarna sredstva v blagajni na tržnici 201 EUR.
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (1.865 EUR)
V tej postavki bilance stanja družba izkazuje kratkoročno odložene stroške 1.865 EUR, ki
predstavljajo izdatke povezane s poslovnimi učinki v naslednjem obdobju. Znesek
predstavlja naročnino na časopis Delo 310 EUR, naročnina na aplikacijo Bisnode pa 1.555
EUR.
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (2.118.875 EUR)
A. KAPITAL (1.198.701 EUR)
Celotni kapital družbe na dan 31.12.2013 znaša 1.198.701 EUR in se je v letu 2014 povečal
za 5 %. Povečanje kapitala je rezultat pozitivnega poslovnega rezultata v letu 2014.
Osnovni kapital je last enega lastnika – Občine Zagorje ob Savi, kot je navedeno v
uvodnem poglavju.
V kolikor bi podjetje v letu 2014 opravilo splošno prevrednotenje kapitala z indeksom rasti
cen življenjskih potrebščin (0,2 %), v višini 2.281 EUR, bi družba izkazovala dobiček v
višini 54.633 EUR.
I. Vpoklicani kapital (236.030 EUR)
Osnovni kapital družbe znaša 236.030 EUR in je registiran pri Okrožnem sodišču Ljubljana
vl.št.1/00490/00, Srg 2007/04906. Osnovni kapital predstavlja vlogo kapitala lastnika.
79
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
II. Kapitalske rezerve (250.446 EUR)
Med kapitalskimi rezervami se na podlagi določb ZGD-1 izkazujejo zneski na podlagi
odprave splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala, ki so se v preteklosti izkazovali
kot posebna samostojna kategorija v okviru kapitala. Gre le za drugačno izkazovanje
učinkov prevrednotenja zaradi inflacije, ki so ga družbe morale opravljati do konca leta
2001 znotraj postavk kapitala.
III. Rezerve iz dobička (654.143 EUR)
1. Zakonske rezerve (23.603 EUR)
Zakonske rezerve morajo skupaj s postavkami kapitalskih rezerv dosegati 10 % osnovnega
kapitala. Kapitalskih rezerv, ki nastanejo z vplačili družbenikov, družba nima. Zakonske
rezerve se lahko uporabijo zgolj za povečanje osnovnega kapitala ali kritje izgube.
Zakonske rezerve na dan 31.12.2014 znašajo 23.603 EUR in so nastale z razporeditvijo
čistega dobička poslovnega leta 2002 in 2003 na podlagi sklepa skupščine in v skladu s 60.
členom Zakona o gospodarskih družbah.
2. Druge rezerve iz dobička (630.540 EUR)
Druge rezerve iz dobička na dan 31.12.2014 znašajo 630.540 EUR in so bile postopoma
oblikovane v letih od 1997 do 2013, zmanjšane na dan 01.01.2006 za oblikovanje rezervacij
za odpravnine in jubilejne nagrade za zaposlence za 90.285 EUR. Rezervacije so se
oblikovale ob prehodu iz SRS 2001 na SRS 2006, ker prenesenega poslovnega izida ni bilo
oblikovanega, smo zmanjšali druge rezerve iz dobička.
Druge rezerve iz dobička so proste rezerve in jih uprava družbe lahko uporabi za
katerekoli namene: oblikovanje drugih vrst rezerv, povečanje osnovnega kapitala,
razporeditev v bilančni dobiček ali pokrivanje izgube.
IV. Presežek iz prevrednotenja (1.168 EUR)
Postavka se je pojavila prvič kot posledica evidentiranja izračunanih rezervacij za
odpravnine po MRS in predstavlja aktuarski dobiček 1.168 EUR. Izračun je opravil
pooblaščen aktuar.
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta (56.914 EUR)
V poslovnem letu 2014 je družba ustvarila čisti dobiček v višini 56.914 EUR, kar predstavlja
4,7 % na kapital družbe. Čisti dobiček prikazan v tej postavki je hkrati bilančni dobiček
poslovnega leta.
80
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
B. REZERVACIJE IN DOLG. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (192.858EUR)
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti (169.229EUR)
Namen oblikovanih rezervacij je v obliki vnaprej vračunanih stroškov, ki bodo v prihodnje
omogočili pokritje takrat nastalih stroškov. Med te rezervacije je vključen izračun
odpravnin in jubilejnih nagrad.
Rezervacije predstavljajo sedanjo vrednost bodočih pričakovanih izplačil iz naslova
jubilejnih nagrad in odpravnin ob upokojitvi, ki so posledica že pretekle (zaslužene)
delovne dobe zaposlenca v družbi.
Izračun je opravil pooblaščeni aktuar. Uporabljeni so bili naslednji podatki: število
zaposlencev 72, od tega 67 zaposlenih za nedoločen čas, od tega 1 za polovičen čas,
ocenjena rast plač 2,0 %, višina pravice do odpravnine izračunana v višini treh povprečnih
mesečnih plač v RS, oz. v višini treh povprečnih mesečnih plač na zaposlenega za pretekle
tri mesece, če je to ugodneje za zaposlenega.
Pri izračunu pravice do izplačila jubilejnih nagrad upoštevana pravica v naslednjih
višinah:
a) za delovno dobo 10 let 609 EUR,
b) za delovno dobo 20 let 915 EUR,
c) za delovno dobo 30 let 1.220 EUR.
Znesek navedenega izračuna je znašal 169.229 EUR (za jubilejne nagrade 34.097 EUR, za
odpravnine 135.132 EUR). Med poslovnim letom 2014 je bilo izplačanih 6.986 EUR
jubilejnih nagrad in 9.940 EUR odpravnin. Konec poslovnega leta je bilo dodatno
oblikovanih rezervacij v višini 23.810 EUR, ki so bremenile poslovi izid skupina kto 479.
81
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
Predpostavke uporabljene v aktuarskem izračunu so naslednje:
82
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (23.629 EUR)
Med druge dolgoročne pasivne časovne razmejitve je vključen znesek porabljenih sredstev
invalidov nad kvoto 21.809 EUR (evidenca amortizacije opredmetenih osnovnih sredstev
nabavljenih za invalide in prenos v prihodke). Saldo 1.820 EUR so prejeta nepovratna
sredstva EKO sklada za nakup električnega vozila (prenos v prihodke v času
amortiziranja).
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (65.030 EUR)
I. Dolgoročne finančne obveznosti ( 0 EUR)
Podjetje ne izkazuje dolgoročnih finančnih obveznosti do uprave in članov skupščine.
II. Dolgoročne poslovne obveznosti (65.030 EUR)
4. Druge dolgoročne poslovne obveznosti (65.030 EUR)
Znesek 65.030 EUR predstavlja obveznost, ki izhaja iz podbilance sredstev v upravljanju, ki
jo družba dolguje Občini Zagorje iz naslova uporabe sredstev v upravljanju in jo je
potrebno odplačati v skladu s Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture.
Obveznost ni posebej zavarovana.
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (662.286 EUR)
II. Kratkoročne finančne obveznosti (2.102 EUR)
Med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi do bank (2.102 EUR) je izkazan zadnji obrok
od dolgoročnih finančnih obveznosti po leasing Pogodbi, ki zapade v plačilo v letu 2015. V
zavarovanje svojih obveznosti po Pogodbi o finančnem leasingu premičnine je družba
leasingodajalcu izročila dve bianco menici.
UniCredit Leasing, d.o.o. LJ
ZNESEK DOLGA reprogram pogodbe
2.102
trimesečni EURIBOR
ZAPADLOST
2015
TVEGANJE
NI
III. Kratkoročne poslovne obveznosti (660.184 EUR)
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev (377.628 EUR)
Kratkoročni dolgovi so v knjigah izkazani z zneski iz ustreznih listin o njihovem nastanku,
ki v primeru kratkoročnih poslovnih dolgov dokazujejo prejem kakega proizvoda ali
storitve ali opravljeno delo oziroma obračunani strošek, odhodek ali delež v poslovnem
izidu. Kratkoročnih dolgov do tujih oseb družba ne izkazuje.
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev obsegajo naslednje postavke:
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi
Kratkoročne obveznosti do opredmetenh OS
SKUPAJ
v EUR (brez centov) v EUR (brez centov)
31.12.2014
31.12.2013
I 14/13
374.104
337.852
111
3.524
4.453
79
377.628
342.305
110
83
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
Tabela prikazuje povišanje poslovnih obveznosti skupaj za 10 %. Obveznosti do
dobaviteljev za obratna sredstva so večje za 10 % , kot posledica večjih obveznosti iz
naslova zimske službe (podizvajalci, sol, pesek), nižje pa so obveznosti do dobaviteljev iz
naslova nakupa opredmetenih osnovnih sredstev.
3. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov (157 EUR)
Kratkoročno prejete kavcije so od pogodbenih odjemalcev, ki prodajajo na Tržnici v
Zagorju, znašajo 157 EUR in so za mesec december 2014.
4. Druge kratkoročne poslovne obveznosti (282.399 EUR)
Kratkoročni dolgovi so v knjigah izkazani z zneski iz ustreznih listin o njihovem nastanku,
ki v primeru kratkoročnih finančnih dolgov dokazujejo prejem denarnih sredstev, v
primeru kratkoročnih poslovnih dolgov, pa prejem kakega proizvoda ali storitve ali
opravljeno delo oziroma obračunani strošek, odhodek ali delež v poslovnem izidu.
Druge kratkoročne finančne in poslovne obveznosti obsegajo naslednje postavke:
Druge kratkoročne poslovne obveznosti
Kratkoročne obveznosti do zaposlencev
Obveznosti do državnih in drugih institucij:
~ za okoljske dajatve (voda, okolje)
~ za druge obveznosti do državnih institucij (prisp.,DDV,davek od doh.)
Druge kratkoročne obveznosti :
~ kratkoročne obveznosti za obresti
~ druge kratkoročne obveznosti
Druge kratkoročne obveznosti :
~ kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun
SKUPAJ
v EUR (brez centov) v EUR (brez centov)
31.12.2014
31.12.2013
I 14/13
139.792
136.089
103
-
124.142
11.654
118.357
15.102
105
77
801
6.524
687
5.299
117
123
514
282.399
275.534
0
102
Iz preglednice je razvidno, da so se kratkoročne obveznosti po posameznih postavkah
povišale skupno za 2 %. Kratkoročne obveznosti za obresti so iz naslova najemnine
infrastrukture, ker računi niso bili plačani v valutnem roku. Druge kratkoročne obveznosti
iz poslovanja za tuj račun predstavljajo saldo na kontih skupine 245. Postavka je prvič
evidentirana v letu 2014, kjer se vodi evidenca o prejetih računih izvajalca odlaganja in
sicer za odlaganje komunalnih odpadkov, strošek odlaganja javne infrastrukture in
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja. Ker družba izvajalcu plača prejete račune prej
kot dobi plačane od uporabnikov, je saldo na tej skupini negativen.
84
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
5.3.
IZKAZ CELOTNEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA
PRIHODKI
Računovodska usmeritev
Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju
povezano s povečanjem sredstev ali z zmanjšanjem dolga in je to povečanje mogoče
zanesljivo izmeriti. Prihodki in povečanja sredstev oziroma zmanjšanja dolgov se torej
pripoznavajo hkrati.
Prihodki se pripoznavajo ob fakturiranju storitev (hkrati s terjatvami iz naslova prodanih
storitev), ker se šteje, da je prodajalec prenesel na kupca vsa tveganja.
Razčlenitev posameznih vrst prihodkov
Razčlenijo se le tiste vrste prihodkov, ki predstavljajo pomembne zneske. V okviru
razkrivanja postavk izkaza poslovnega izida, se prihodki razkrivajo po njihovih naravnih
vrstah (razčlenitev po posameznih dejavnostih je prikazana v okviru dodatnih razkritij, ki
so določena za javna podjetja SRS 35).
Kategorija prihodkov gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju GJS), iz naslova omrežnin
se je v letu 2014 nanašala samo na enoto Vodovod, kjer je cena oblikovana v skladu s
Pravilnikom o metodologiji cen. Od 01.01.2014 dalje pa so bile za dejavnosti odvajanja in
čiščenja odpadnih in padavinskih voda in dejavnost zbiranja in odvoza odpadkov,
oblikovane cene v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje obveznih občinskih GJS
(v nadaljevanju U-Medo). Temu primerno so se povečali prihodki iz naslova omrežnin oz.
stroška javne infrastrukture. Kategorija prihodkov – investicije v infrastrukturo (tržna
dejavnost), v primerih, ko se izvajajo investicije v infrastrukturo (veza Pogodba o
poslovnem najemu javne infrastrukture), se je pojavljala tudi v letu 2013.
1. Čisti prihodki od prodaje (3.377.929 EUR)
Čisti prihodki od prodaje so v primerjavi z letom 2013 manjši za 7 %, kljub temu, da so
stopile v veljavo novo oblikovane cene obveznih GJS, oblikovane v skladu z U-Medo. Med
prihodke se v letu 2014 niso evidentirali izdani računi uporabnikom za storitve odlaganja
odpadkov. Za navedeno zaračunavanje se vodi evidenca v skupini kontov 245-druge
kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun. V letu 2013 je bilo iz naslova odlaganja
ustvarjenih 345.177 EUR prihodkov in ta sprememba evidentiranje stroškov odlaganja je
največ pripomogla k znižanju čistih prihodkov od prodaje. Od septembra dalje se je znižala
cena variabilnega dela ogrevanja kot posledica znižanja cene energenta (lesna bio masa).
Prihodki so razdeljeni na prihodke gospodarskih javnih služb in prihodke drugih
dejavnosti-tržne dejavnosti.
85
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
Spodnja tabela prikazuje razčlenitev prihodkov po posameznih kategorijah:
Konto
Naziv
PRIHODKI GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
7600/76001/7601 Prihodki dejavnosti gospodrskih javnih služb
76003/7606
7607/7608
7652/7653/7654 Prihodki od najemnin gospodarske javne službe
76000/76010 Prihodki GJS-omrežnina /prihodki JI
SKUPAJ
PRIHODKI DRUGIH DEJAVNOSTI
7650/7651
Prihodki od najemnin(tudi naložbenih nepremičnin)
7605/76002
Prihodki tržne dejavnosti
7602
Pirhodki - investiranje v infrastrukturo
SKUPAJ
prihodki tržne
dejavnosti
v EUR (brez centov)v EUR (brez centov)
31.12.2014
31.12.2013
I 14/13
2.919.435
3.253.401
90
25.416
236.440
3.181.291
25.400
137.377
3.416.178
100
172
93
7.880
87.452
101.307
196.638
8.387
126.083
74.518
208.987
94
69
136
94
Čisti prihodki od prodaje 2014
prihodki GJS
4. Drugi poslovni prihodki s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki (301.866 EUR)
Največji zneski teh prihodkov so: prihodki - državne podpore (subvencije), ki predstavljajo
zaračunane refundacije Zavodu za zaposlovanje in Občini Zagorje za stroške dela javnih
delavcev v višini 159.770 EUR, prihodke za pokrivanje stroškov plač invalidov 28.604
EUR. Prvič v letu 2013 je bilo po Pogodbi o poslovnem najemu javne infrastrukture prejetih
99.862 EUR subvencij za financiranje izvajanja GJS, v letu 2014 pa je bilo teh subvencij za
63.116 EUR, kar pomeni za 36.746 EUR manj. Zato so skupni prihodki iz naslova državnih
podpor in subvencij za 9 % manjši.
Razkritje prejetih subvencij za sofinanciranje izvajanja gospodarskih javnih služb:
v EUR (brez centov) v EUR (brez centov)
Enota
ČISTILNA NAPRAVA
ZBIR. IN ODVOZ ODPDKOV
JAVNE POVRŠINE
KANALIZACIJA
POKOPALIŠKA DEJAVNOST
ENERGETIKA
SM
25
31
35
36
38
40
dejavnost GJS
čiščenje komunalne odpadne vode
zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov
vzdrževanje javnih površin
odvajanje komunalne odpadne vode
pokopališka in pogrebna dejavnost
proizvodnja in distribucija toplotne energije
SKUPAJ
86
31.12.2014
1.523
32.422
29.170
63.116
31.12.2013
821
679
169
39.602
32.867
25.724
99.862
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
V letu 2014 se je družba prijavila na Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij in je za
pokrivanje stroškov izobraževanja za zaposlene prejela 9.048 EUR. Sofinanciranje spodbud
od Javnega sklada za razvoj kadrov je znašalo 602 EUR, kar smo prejeli za dijake, ki so
opravljali obvezno prakso, subvencija zaposlitve delavca je znašala 4.583 EUR, za odprave
PČR za invalide 2.968 EUR. Od izterjanih terjatev – stroški tožb je bilo plačil za 241 EUR,
plačanih stroškov opomina za 695 EUR. Znesek skupaj prejetih refundacij za zdravniške
preglede in pokrivanja plač za odsotnost z dela je 491 EUR.
Drugi poslovni prihodki so se zvišali za 17.710 EUR. Ti prihodki vključujejo: plačane
stroške opomina in sodnih taks 936 EUR, prevrednotovalne poslovne prihodke od
prodaje OS 7.645 EUR, od prodaje naložbenih nepremičnin 23.040 EUR, pokrivanje
stroškov obračunane amortizacije za nabavo OS iz nepovratnih sredstev 429 EUR in
plačane odpisane terjatve 634 EUR.
Kosmati donos od poslovanja (3.679.795 EUR)
Kosmati donos od poslovanja je za 255.437 EUR oz. 6 % manjši od lanskega, največ zaradi
nižjih drugih poslovnih prihodkov (prejete subvencije) in nižjih prihodkov GJS (odlaganje
odpadkov).
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (12.293 EUR)
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih (12.293 EUR)
v EUR (brez centov) v EUR (brez centov)
Konto
7770
7771
7772
7773
Naziv
FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV
Prihodki od obresti
Prihodki od obresti-od vezave depozitov
Prihodki od obresti od sredstev na TTR
Prihodki od obresti-plačane obresti iz tožb
SKUPAJ
31.12.2014
31.12.2013
10.276
31
7
1.979
10.681
57
14
-
12.293
10.752
I 14/13
96
54
50
0
114
Skupno se ti prihodki zvišali za 14 % zaradi plačanih obresti iz naslova uspešno izterjanih
izvršb, manj je plačanih zamudnih obresti, ki so bile zaračunane kupcem, manj obresti iz
naslova vezave denarnih sredstev in obresti pozitivnega stanja transakcijskih računov.
15. Drugi prihodki (7.909 EUR)
Tabela prikazuje vsebino drugih prihodkov po analitičnih kontih:
v EUR (brez centov)
Konto
7860
7890
7891
7892
7894
7895
7880
Naziv
DRUGI PRIHODKI
31.12.2014
Prejete odškodnine in kazni
Oproščeni prisp.na plače-PIZ (zaposleni nad 58, 60 let)
Prihodki od refundiranih prisp.plač razl.do min.plače
Oproščeni prisp. PIZ (starost 58 let)
Ostali prihodki-plačane izknjižene terjatve
Plačane sodne takse in stroški iz prejšnjih let
Drugi finančni prihodki-centinske izravnave
SKUPAJ
87
2.319
675
159
1.932
2.796
28
7.909
v EUR (brez centov)
31.12.2013
2.356
674
290
514
20
3.854
I 14/13
98
100
55
0
0
0
141
205
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
Največje odstopanje v primerjavi z letom 2013 je pri prihodkih iz naslova oproščenih
prispevkov za PIZ od zaposlenih starih na 58 let.
STROŠKI IN ODHODKI
Računovodske usmeritve
Stroški materiala in storitev se pripoznavajo na podlagi listin, ki dokazujejo, da so
praviloma povezani z nastalimi gospodarskimi koristmi in se razvrščajo po izvirnih vrstah.
Stroški materiala se izkazujejo v skladu z metodo drsečih povprečnih cen. Kot stroški
vzdrževanja opredmetenih osnovnih sredstev se obravnavajo stroški, ki nastajajo pri
obnavljanju infrastrukturnih objektov in opreme, če pri tej obnovi ne prihaja do
pomembnih izboljšav v delovanju teh sredstev oziroma do podaljšanja dobe koristnosti.
5. Stroški blaga, materiala in storitev (1.728.617 EUR)
b) Stroški porabljenega materiala (546.257 EUR)
Razčlenitev stroškov porabljenega materiala in predstavitev knjigovodskih podatkov:
v EUR (brez centov)
Sintetični
konto
400
401
402
403
404
406
407
Naziv
Stroški porabljenega materiala
Stroški pomožnega materiala
Stroški energije
Stroški nadomestnih delov za vzdrževanje
Odpis drobnega inventarja in embalaže
Stroški pisarniškega material in strokovne literature
Drugi stroški materiala
SKUPAJ
v EUR (brez centov)
31.12.2014
31.12.2013
97.787
4.351
366.782
33.349
20.345
11.289
12.355
546.257
88.458
2.438
451.603
25.821
23.711
9.026
8.491
609.549
I 14/13
111
178
81
129
86
125
146
90
Skupni stroški porabljenega materiala so v letu 2014 v primerjavi s preteklim letom majši
za 10 %. Nabava materiala se je vršila samo za material, ki je bil nujno potreben za
opravljanje dejavnosti in ne za kopičenje zalog. Med stroški porabljene energije je največji
strošek porabljenih sekancev in žagovine za dejavnost energetike 196.241 EUR (v
primerjavi z letom 2013 manjši za 25 %), sledi pogonsko gorivo za vozni park 126.577 EUR
(v primerjavi z letom 2013 manjši za 8 %), strošek porabljene električne energije 39.940
EUR (v primerjavi z letom 2013 manjši za 8 %) ter kurilno olje za ogrevanje 4.024 EUR (v
primerjavi z letom 2013 večje za 23 %).
Stroški nadomestnih delov in material za vzdrževanje pa znašajo 33.349 EUR in so višji za
29 % (vzdrževanje infrastrukture 1.256 EUR, vzdrževanje OS družbe 32.093 EUR). Odpisi
drobnega inventarja – 20.345 EUR, predstavljajo odpise avto plaščev v višini 16.999 EUR,
odpis ostalega drobnega inventarja pa 3.346 EUR (pokrovi za zabojnike, označevalne table,
kosilnica). Ti stroški so nižji za 14 %. Med drugimi stroški materiala je strošek zaščitnih
sredstev 8.551 EUR, ostalega potrošnega materiala je za 3.804 EUR.
c) stroški storitev (1.182.360 EUR)
Spodnja tabela prikazuje posamezne vrste stroškov storitev:
88
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
Sintetični
konto
410
412
413
414
415
416
417
418
419
v EUR (brez centov) v EUR (brez centov)
31.12.2014
31.12.2013
Naziv
Stroški storitev pri ustvar.proizod.in opravljanju storitev
Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opredm.osn.sred.
Najemnine (tudi javne infrastrukture)
Povračila stroškov zaposlencev v zvezi z delom
Stroški plač. prometa,bančnih storitev, zavarov.premij
Stroški intelektualnih in osebnih storitev
Stroški reklame in reprezentance
Stroški storitev fizičnih oseb, skupaj z dajatvami
Stroški drugih storitev
SKUPAJ
59.608
86.338
402.193
1.047
24.329
138.101
11.768
19.751
439.225
1.182.360
46.008
63.378
390.353
1.769
26.391
102.897
13.397
23.994
713.886
1.382.074
I 14/13
130
136
103
59
92
134
88
82
62
86
Skupno so stroški storitev za 14 % nižji kot v letu 2013.
Med večjimi znesek teh stroškov storitev so stroški najemnin za najeto infrastrukturo za
izvajanje dejavnosti GJS. Navedeni stroški znašajo 397.933 EUR (za objekte 258.168 EUR, za
opremo 139.765 EUR). Najemnine je družba plačevala tudi za koriščenje prostora za
shranjevanje peska 2.746 EUR (lokalne ceste) in druge najemnine 1.514 EUR.
Za 30 % so se zvišali stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev.
Največji znesek teh stroškov so stroški storitev 26.194 EUR, (čiščenje fekalij na ČN
Trbovlje, pranje zabojnikov, komunalne storitve Potoška vas, raznašanje UPN-jev),
laboratorijske storitve 17.948, EUR, zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov 15.466 EUR.
Stroških storitev v zvezi z vzdrževanjem opredmetenih osnovnih sredstev so se zvišali za
36 %. Stroški vključujejo tekoča vzdrževanja transportnih sredstev 46.386 EUR,
vzdrževanje računalniške opreme in programov vzdrževanje opredmetenih sredstev
družbe 15.090 EUR, vzdrževanje opredmetenih osnovnih sredstev infrastrukture 11.792
EUR, ter vzdrževanje opredmetenih sredstev družbe in naložbenih nepremičnin 13.101
EUR. Porasli stroški vzdrževanja transportnih storitev so posledice okvar smetarskega
vozila, avto dvigala in traktorja.
Za 34 % so se zvišali stroških intelektualnih in osebnih storitev. Največ je stroškov
projektov za javno infrastrukturo, ki so povezani s prihodki projektov, kadar družba izvaja
investicije v infrastrukturo – 90.040 EUR. Vrednostno sledijo stroški izobraževanja 12.690
EUR, stroški revizijskih storitev 7.040 EUR, stroški sistema vodenja kakovosti ISO
9001,14001, certifikat družini prijazno podjetje –7.392 EUR, odvetniške storitve 5.054 EUR,
stroški zdravniških pregledov 5.065 EUR, stroški projektov in načrtov 4.367 EUR, stroški
varstva pri delu–Sint 3.335 EUR, stroški seminarjev 658 EUR, poslovni splet Gvin 2.035
EUR, svetovanje 350 EUR ter stroški izterjave 75 EUR.
Stroški storitev fizičnih oseb vključujejo bruto podjemne pogodbe skupaj z dajatvami
15.425 EUR , stroške sejnin 4.326 EUR. Skupno so se ti stroški znižali za 18 %.
Stroški drugih storitev so nižji za 38 %, ker ne vključujejo stroškov odlaganja komunalnih
odpadkov na regijsko odlagališče Unično (veza skupina kontov 245) in nižjih stroškov
storitev-zaračunano naprej 345.220 EUR (manj za 125.729 EUR). Ti so povezani s prihodki
izvajanja gospodarskih javnih služb. Višina teh stroškov je odvisna od obsega izvajanja
zimske službe, dela na javnih površinah, lokalnih cestah in javni razsvetljavi. Večji zneski
stroškov drugih storitev so tudi: obdelava biorazgradljivih odpadkov 39.128 EUR, poštne
storitve 20.684 EUR, izpisi UPN 10.820 EUR, stroški telefonskih storitev 5.989 EUR, stroški
89
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
odlaganja gradbenih odpadkov 2.910 EUR, stroški storitev stanovanjskega podjetja 2.812
EUR, članarina zbornice komunalnega gospodarstva 3.685 EUR, stroški interneta 1.487
EUR, stroški zloženk 1.145 EUR, registracije vozil 1.129 EUR in stroški ostalih storitev 3.531
EUR.
6. Stroški dela (1.643.280 EUR)
Razkritja:
Družba ima podpisano Podjetniško kolektivno pogodbo (PKP) s predstavnikom
delojemalcev (Sindikat družbe) od novembra 2004 dalje. V skladu z določbami kolektivne
pogodbe komunalnih dejavnosti, je vsako delovno mesto razvrščeno v ustrezni tarifni in
plačilni razred in ovrednoteno z ustreznim koeficientom, ki odraža razmerje do
najenostavnejšega dela. Plača zaposlenca je sestavljena iz osnovne plače, dodatka za
delovno dobo in drugih dodatkov, ki jih določa panožna kolektivna pogodba.
V Komunali Zagorje je bila izhodiščna plača od 01.2.2011 do 31.01.2013 dalje 460,00 EUR,
kar je približno za 1 % več, kot določa Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi komunalnih
dejavnosti za leto 2012 (Ur. list RS št. 16/12,43/12). Od 01.02.2013 dalje se je izhodiščna
plača znižala na raven zgoraj navedenega Aneks-a št. 1 in je znašala 455,94 EUR tudi za
poslovno leto 2014.
Direktor družbe je edini član uprave in prejema plačo na podlagi individualne pogodbe o
zaposlitvi, ki jo je z njim sklenil predsednik skupščine družbe. V Ur. Listu RS št. 21/2010 je
bil objavljen Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti
RS in samoupravnih lokalnih skupnosti. V Ur. Listu RS št. 34/2010 pa Uredba o določitvi
najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višina spremenljivih prejemkov direktorjev. V
skladu z navedenim je predsednik skupščine sklenil z direktorjem Pogodbo o zaposlitvi,
ki določa osnovno plačo direktorja, ki je bruto plača v družbi pomnožena
z
mnogokratnikom 3 (5. odstavek 2. člena Uredbe). Glede na navedeno je od 01.01.2014 do
31.12.2014 dalje znašala mesečna bruto plača direktorja 3.845 EUR, vključno z vsemi
dodatki Navedena bruto plača je nižja za 0,19 % v primerjavi z letom 2013. Izplačan mu je
bil regres za letni dopust v višini 789 EUR, obračunana boniteta za življenjsko zavarovanje
v višini 754 EUR. Direktor ni prejel nobenih sejnin ali deležev v dobičku. V aprilu 2014 je
skupščina družbe sprejela sklep, da v skladu z 8. členom Pogodbe o zaposlitvi pripada
direktorju družbe, glede na uspešno poslovanje in povečan obseg poslovanja družbe,
spremenljivi prejemek v višini 10 % izplačanih osnovnih plač direktorja v poslovnem letu,
kar znaša bruto 4.623 EUR. V letu 2014 mu je bilo izplačano bruto 50 % (2.312 EUR), ostalo
se odloži za dve leti. Direktorjeva bruto plača skupaj s spremenljivim prejemkom je za leto
2014 znašala 48.452 EUR. V letu 2014 so bile izplačane še plače na podlagi pogodbe o
zaposlitvi, za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe. Njihovo izhodišče je 80 %
osnovne plače direktorja. Te plače so bile izplačane vodji tehničnega sektorja, vodji SKS in
vodji FRS v skupni višini 114.312 EUR. Izplačan jim je bil tudi regres v višini 789 EUR, niso
pa prejeli sejnin, nagrad ali drugih deležev v dobičku.
Povprečna bruto plača na zaposlenega (za delavce, ki prejemajo plačo po Kolektivni
pogodbi), je za leto 2014 znašala 1.167 EUR (brez individualnih plač). Vsem zaposlenim za
nedoločen čas je bil v letu 2014 izplačan regres za letni dopust v bruto znesku 789 EUR,
90
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
zaposlenim za določen čas, pa v sorazmerju s pogodbo o zaposlitvi. Skupni znesek
izplačanega bruto regresa je 56.622 EUR, kar je manj od leta 2013 za 1,5 %.
Družba je v letu 2014 obračunala za 994.703 EUR bruto plač in 123.374 EUR nadomestil
plač, stroški socialnih zavarovanj so znašali 213.855 EUR, (od tega 105.856 EUR stroški
pokojninskih zavarovanj, v znesek je vključen tudi strošek dodatnega pokojninskega
zavarovanja zaposlencev), drugi stroški dela pa so 311.348 EUR (vključene plače javna
dela: bruto plače, regres, vsi prispevki in drugi prejemki.
V leto 2014 ni bilo izplačil iz naslova uspešnosti poslovanja družbe.
Družba je imela v letu 2014 skupno sklenjenih 15 Pogodb o zaposlitvi (javna dela), katerih
stroški so v celoti refundirani s strani Zavoda RS za zaposlovanje in Občine Zagorje.
Njihove bruto plače so vključene v točko 6. c - drugi stroški dela. Njihove bruto plače,
prispevki, regres in drugi prejemki znašajo 129.521 EUR.
Pregled stroškov socialnih zavarovanj in pokojninskega zavarovanja (vključeni so tudi vsi
stroški prispevkov plač javnih del –21.357 €):
v EUR (brez centov) v EUR (brez centov)
Naziv prispevka
31.12.2014
31.12.2013
Prispevek za PIZ 8,85 %+prisp.od razlike do min.plače
115.945
114.638
Prispevek za zdravstveno varstvo 6,56%
81.419
79.738
Prispevek za zaposlovanje 0,06%
743
749
Prispevek za nesrečo pri delu 0,53%
6.572
6.442
Prispevek za starševsko varstvo 0,10%
1.240
1.245
Dodatno pokojninsko zavarovanje
7.564
7.672
Prispevki delodajalca od spremenlj.dela plače-direktor
372
373
SKUPAJ
213.855
210.857
I 14/13
101
102
99
102
100
99
100
101
Za izplačila drugih osebnih prejemkov so se uporabljale višine oziroma osnove, ki se pri
ugotavljanju davčne osnove priznajo kot odhodek, razen regres za prehrano med delom.
Višino regresa za prehrano določa 7. člen Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z
delom in nekaterih drugih prejemkih.
Med drugimi stroški dela so vključeni stroški iz naslova rezervacij za odpravnine ob
upokojitvi in jubileje nagrade. Izračun je opravil pooblaščeni aktuar po podatkih o
zaposlencih iz kadrovske evidence (podrobnejša razlaga pri bilanci stanja-Obveznosti do
virov sredstev B. točka 1).
Znesek drugih stroškov dela sestoji iz naslednjih postavk:
v EUR (brez centov) v EUR (brez centov)
Naziv
Prevozi: na dela, iz dela, na izobraževanje
Prehrana med delom
Regres za letni dopust
Solidarnostna pomoč
Bruto javna dela, regres, prehrana in prevoz
Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubiljene nagrad
SKUPAJ
31.12.2014
33.578
67.052
56.622
765
129.521
23.810
311.348
91
31.12.2013
30.676
66.981
57.468
1.521
131.349
13.459
301.455
I 14/13
109
100
99
50
99
177
103
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
Izplačila po podjemnih pogodbah (za občasna dela) so bila izplačana le osebam, ki občasno
opravljajo nekatera rutinska dela in so znašala bruto 15.425 EUR, so pa prikazana med
stroški storitev fizičnih oseb (5.c stroški storitev).
Članom skupščine so bile izplačane sejnine v višini 4.326 EUR in so tudi prikazane med
stroški storitev fizičnih oseb (5.c stroški storitev).
Nihče od zaposlenih v podjetju v letu 2014 ni vložil nobenih zahtev za kakšna dodatna
izplačila na podlagi zakona, kolektivne pogodbe, splošnega akta oziroma pogodbe o
zaposlitvi. Skupni stroški dela leta 2014 so v primerjavi z letom 2013 večji za 1 %.
Spodnja tabela prikazuje izhodiščne plače po tarifnih razredih Kolektivne pogodbe,
primerjavo s Komunalo Zagorje, d.o.o. ter povprečno plačo za vse zaposlene, za polni
delovni čas (nadomeščanja niso vključena) za mesec december 2014:
TARI-
OPIS SKUPINE
FNI
RAZ.
število
IZHOD.PLAČE P O V P R E Č N A P L A Č A
zaposlencev
BRUTO
EURBRUTO
EUR NETO EUR
PO KOLEK.
POGODBI EURbrez dodatka
z dodatki (vključene refundacije
I.
enostavna dela
6
455,94
499,25
827,03
585,21
1.187,30
815,81
II.
manj zahtevna dela
15
496,74
582,46
III.
srednje zahtevna dela
0
549,76
-
IV.
zahtevna dela
31
643,58
760,66
1.221,84
852,54
-
-
V.
bolj zahtevna dela
11
700,68
974,57
1.513,89
1.041,16
VI.
zelo zahtevna dela
2
929,09
1.224,20
1.740,50
1.165,94
VII.
visoko zahtevna dela
4
1.149,35
1.397,46
2.181,80
1.461,66
1.416,22
958,55
tudi pos.pog. POVPR.PLAČA VSI ZAPOSLENCI
73
7. Odpisi vrednosti (210.176 EUR)
a) amortizacija (169.045 EUR)
Amortizacija se obračunava po enakomerni časovni metodi od vrednosti neopredmetenih
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, prvi dan naslednjega meseca potem, ko so
razpoložljiva za uporabo. Zneski, ki se vračunavajo v nabavno vrednost osnovnih sredstev
so prikazani pri razkritjih neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.
Preostale vrednosti pri osnovnih sredstvih ne določamo, zato je osnova za amortizacijo
enaka nabavni vrednosti osnovnih sredstev.
Osnovna sredstva podjetja se amortizirajo po stopnjah, ki se določijo ob aktiviranju
vsakega posameznega osnovnega sredstva, in so po pomembnejših vrstah osnovnih
sredstev za leto 2014 sledeča:
Skupina opredmetenih in neopred.sredstev Amortizacijska stopnja
Dolgoročne premoženjske pravice
10%
Gradbeni objekti
Cevovodi, omrežja
1,3 % do 12,5%
2,0% do 10,0%
Oprema
Tovorna vozila in gradbena meahnizacija
10,0% do 33,3%
14,0% do 20,0%
Transportna oprema in osebni avtomobili
Računalniška oprema
Drobni inventar
10,0% do 25,0%
25,0% do 50,0%
14,3%, 18,8% do 33,3,%
92
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
Amortizacija osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev (169.045 EUR):
kosmati znesek
Popravek
Indeks AM
vred.amortizljivih vrednosti na dan Amortizacija Amortizacija
14/13
v letu 2014 v letu 2013
sr.
1.1.2014
Premoženjske pravice
32.377
14.887
2.798
2.773
101
Naložbene nepremičnine
120.111
79.606
1.454
1.454
100
Gradbeni objekti
662.924
106.841
15.292
15.280
100
Oprema,računalniška op.
312.516
256.821
17.081
15.133
113
Tovorna vozila in grad.mehanizacija
1.247.493
948.329
92.460
96.819
95
Transportna oprema in osebni
237.746
170.896
22.128
23.105
96
avtomobili
Oprema za oprav.druge dej.
8.550
8.550
0
0
0
Drobni inventar
255.061
175.551
17.833
17.743
101
SKUPAJ
2.876.778
1.761.480
169.045
172.307
98
Strošek amortizacije v letu 2014 je za 2 % manjši. Nismo spreminjali amortizacijske politike
oz. spremembe računovodskih usmeritev.
b) prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih osnovnih sredstvih in
opredmetenih osnovnih sredstvih (562 EUR)
Pri osnovnih sredstvih v lasti družbe se je že med poslovnim letom in pri inventuri konec
leta na predlog komisij naredil odpis, pri tem je imela izločena oprema še neodpisano
vrednost 562 EUR.
c) prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih (40.569 EUR)
Prevrednotovalni poslovni odhodki vključujejo odhodke odpisanih individualnih terjatev,
za katere je dokazljivo, da so neizterljive iz leta 2014 v višini 158 EUR, znesek 150 EURodpis tožbe. Največji znesek odpisa predstavljajo odpisi terjatev iz leta 2013 26.758 EUR,
ki smo jih oblikovali že po ustaljeni računovodski usmeritvi. Znesek 13.503 EUR
predstavlja znesek oblikovan popravek vrednosti za plačane sodne takse in stroške
izvršiteljev. Za podane tožbe na sodišče je oblikovan popravek vrednosti v višini 50 %, za
osebne stečaje, prisilne poravnave in stečaje pa 100 % odpis. Ti odhodki so manjši za 29 %
kot leta 2013 zaradi stečaja kupca Svea d.d.(začet stečajni postopek 2012).
Konto
7220
7222
7223
v EUR (brez centov) v EUR (brez centov)
Naziv
leto 2014
leto 2013
Prevred. poslovni odhodki -prevrednotenje zaradi oslabitve
26.916
56.980
Prevred. poslovni odhodki -odpis, ki ni pokrit s popr.terj.
150
162
Prevred. poslovni odhodki -prevrednotenje drugih krat.terj.
13.503
SKUPAJ
40.569
57.193
93
I 14/13
47
93
71
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
8. Drugi poslovni odhodki (54.974 EUR)
b) drugi stroški (54.974 EUR)
Med druge poslovne odhodke (drugi stroški skupina 48) je evidentiran plačan znesek
vodnega povračila, ki predstavlja največji znesek med drugimi poslovni odhodki.
Konto
4800
4801
4802
4804
4806
4810
4811
4820
4891
4892
4893
4894
4896
4897
v EUR (brez centov) v EUR (brez centov)
Naziv
leto 2014
leto 2013
I 14/13
Sodne takse, koleki
20
5.493
0
Povračila za uporabo cest
2.969
2.857
104
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
46
47
100
Taksa za obremenjevanje vode(deponija,kotlovnica)
6
35
17
Vodno povračilo
37.406
36.989
101
Dimnikarske storitve
512
839
61
Servisiranje in popravila gasilnih aparatov
619
444
140
Nagrade študentom in dijakom skupaj z dajatvami
2.183
107
2.035
Udeležba na komunalnih igrah
2.363
1.801
131
Dotacija sindikatu
5.492
4.618
119
Ostali stroški -šolnine
680
Ostali stroški-donacije
2.510
1.950
129
Ostali stroški za neposlovni namen
548
1.084
51
Ostali stroški za poslovni namen
300
SKUPAJ
54.975
56.943
97
Razkritje: planiran znesek nakazila dotacije sindikatu družbe je bil 4.000 EUR. Po dogovoru
(direktor-predsednik sindikata) je bilo med druge stroške vključenih še za 1.492 EUR, kot
dodatna dotacija za delovanje sindikata, kar pomeni za 19 % več sredstev kot v preteklem
letu.
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (1.444 EUR)
a) finančni odhodki iz posojil prejetih od bank (1.443 EUR)
Odhodki predstavljajo obresti za finančni najem za nakup smetarskega vozila (dobava leto
2011).
b) finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti (1 EUR)
So zamudne obresti od nepravočasno poravnanih davčnih obveznosti-davek na določene
prejemke-veza napačen sklic nakazila.
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (1.636 EUR)
a) finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev (1.636 EUR)
Znesek predstavljajo zamudne obresti za nepravočasno plačilo Občini (najemnina
infrastrukture).
94
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
16. Drugi odhodki (2.956 EUR)
Drugi odhodki so precej višji od lanskih zaradi izplačane denarne kazni 2.880 EUR, everske
izravnane pa skupaj zanašajo 76 EUR.
17. Davek iz dobička (0 EUR)
Po davčnem obračunu za leto 2014 ni bila ugotovljena davčna osnova in posledično tudi
ne obveznost za plačilo davka od dobička pravnih oseb.
Razlika med računovodskim in davčnim dobičkom je v začasnih in trajnih davčnih
razlikah (ter v davčnih olajšavah in davčnih izgubah) pri naslednjih pomembnejših
postavkah:
- rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi so ob oblikovanju
priznane kot davčni odhodek v višini 50 % celotnega stroška leta 2014, kar pomeni,
da je bil znesek v višini 12.397 EUR davčno nepriznan v postavki 6.6. davčnega
obrazca;
- oblikovanje slabitev poslovnih terjatev v znesku 40.262 EUR je davčno nepriznan
odhodek v zap. št. 6.7 (slabitev bo davčno priznano ob odpisu, izvedenem v skladu
z 21. čl. Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb);
- delno davčno nepriznani odhodki so stroški reprezentance in v zap. št. 6.24 v
davčnem obrazcu 744 EUR.
- uveljavila se je davčna olajšava: za zaposlovanje invalidov v višini 59.862 EUR, za
prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 7.564 EUR, za investicije v višini
54.945 EUR, za donacije 2.510 EUR in za izvajanje praktičnega dela v strokovnem
izobraževanju 1.515 EUR.
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (56.914 EUR)
Dobiček iz poslovanja (kosmati donos od poslovanja minus poslovni odhodki) leta 2014 je
42.748 EUR in je za 87 % večji od dobička iz poslovanja leta 2013 (22.875 EUR).
Čisti poslovni izid je dobiček v višini 56.914 EUR, ki je za 70 % boljši od preteklega leta in
znaša 790 EUR.
24. Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja (58.092)
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja ni enak celotnemu vseobsegajočemu donosa,
temveč je povečan za obračun aktuarskega dobička iz naslova rezervacij za odpravnine
zaposlencev v višini 1.168 EUR.
95
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
5.3.1.
RAZČLENITEV STROŠKOV PO FUNKCIONALNIH SKUPINAH
Družba razporeja splošne stroške tako, da 20 % vseh splošnih stroškov obravnava kot
stroške prodaje, 80 % pa kot stroške splošnih dejavnosti.
v EUR (brez centov)
1.
2.
3.
4.
5.
Naziv skupine
Nabavna vrednost prodanega blaga
Proizvajalni stroški prodanih storitev ( z amortizacijo)
~ proizvajalni stroški prodanih storitev iz naslova
opravljanja drugih dejavnosti
Stroški prodajanja (z amortizacijo)
~ stroški prodajanja iz naslova opravlj.gospod.javnih služb
~ stroški prodajanja iz naslova opravlj. drugih dejavnosti
Stroški splošnih dejavnosti (z amortizacijo)
~ stroški splošnih dejavnosti iz naslova opravljanja gospod.
javnih služb
~ stroški splošnih dejavnosti iz naslova opravljanja drugih
dejavnosti
SKUPAJ
5.3.2.
v EUR (brez centov)
2014
3.130.993
225.484
2013
3.417.584
134.481
I 14/13
0
92
168
101.211
96.816
4.395
404.844
387.263
98.955
94.692
4.263
395.819
378.766
102
102
103
102
102
17.581
17.053
103
3.637.048
3.912.358
93
ZABILANČNA EVIDENCA (12.497.900 EUR):
Razkritje zabilančnih postavk:
V zabilančni evidenci izkazujemo prejete garancije :
- za odpravo napak v garancijskem roku (SGP Zasavje d.d.), veza rekonstrukcija,
dozidava in nadzidava delavnic družbe, višina 21.151 EUR,
- garancija za odpravo napak v garancijskem roku (Bijol d.o.o.), veza dobava
tovornega vozila, višina 12.311 EUR.
Od 01.01.2010 dalje je v tej evidenci prikazano stanje opredmetenih osnovnih sredstev, ki
jih ima družba v najemu (infrastruktura), kot drugi aktivni in pasivni zunajbilančni konti.
31.12.2013 je stanje naslednje:
- nabavna vrednost v višini 12.237.968 EUR,
- investicije v teku v višini 147.276 EUR.
- popravek vrednosti v višini 4.489.544 EUR,
- sedanja vrednost v višini 7.748.424 EUR.
Za leto 2011 je evidentiran prihranek davka (veza DDPO) v višini 10.957 EUR, za leto 2012
9.882 EUR, za leto 2013 10.403 EUR in za leto 2014 10.177 EUR - veza zaposlovanje
invalidov.
5.3.3.
TVEGANJA
Ni večjih tveganj, ki bi v prihodnosti povzročili dodatne odhodke pri poslovanju družbe.
96
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
5.4.
IZKAZ DENARNIH TOKOV
Izkaz finančnega izida nam prikazuje spremembe denarnih sredstev. Denarni tokovi so
prikazani pri poslovanju (ustvarjanju storitev), naložbenju (spreminjanju denarnih sredstev
v nedenarna-investiranje) in financiranju (spreminjanje velikosti sredstev zaradi
spreminjana velikosti kapitala oz. dolgov). Na podlagi teh informacij je mogoče ugotoviti
razloge za povečanje ali zmanjšanje denarnih sredstev v obračunskem obdobju. Pritoki so z
novim financiranjem ali raznaložbenjem povezane spremembe sredstev in se uporabljajo
pri posrednem ugotavljanju prejemkov. Odtoki so z definanciranjem ali naložbenjem
povezane spremembe in se uporabljajo pri posrednem ugotavljanju izdatkov.
Denarni tok je sestavljen po različici II, pri kateri so denarni tokovi pri poslovanju
prikazani le kot pribitek prejemkov oziroma izdatkov, ki ga izračunamo na podlagi
postavk izkaza poslovnega izida in sprememb čistih obratnih sredstev, časovnih
razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev za davek kot poslovnih postavk bilance stanja,
ter iz poslovnih knjig družbe (za denarne tokove pri naložbenju in financiranju).
Iz izkaza denarnega izida za družbo lahko ugotovimo, da je družba pri poslovanju
(200.920 EUR) ustvarila pozitiven denarni tok, ki ga je uporabila za naložbenje. Pri
financiranju (-26.053 EUR) pa negativen denarni tok (plačilo obresti, odplačilo kratkoročnih
finančnih obveznosti).
Družba je namenila za investicije v lastna opredmetena sredstva 166.802 EUR, kar je za
29.508 EUR več kot preteklo leto. Skupno je bilo ustvarjeno (39.356 EUR) denarnega toka
in glede na navedeno, se je končno stanje denarnih sredstev povečalo za ta znesek.
Sprememba denarnih ustreznikov v letu 2014:
1.1.2014
Bančni depozit z vezavo do 30 dni
DENARNI USTEZNIKI
v EUR (brez centov)
31.12.2014
-
50.000
DENARNA SREDSTVA (postavka v bilanci stanja)
65.750
55.106
DENARNA SREDSTVA IN NJIHOVI USTREZNIKI
65.750
105.106
97
sprememba
50.000
-
10.644
39.356
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
5.5.
POMEMBNEJŠI KAZALNIKI POSLOVANJA IN FINANČNEGA STANJA
DRUŽBE
Pomembnejši kazalniki poslovanja in finančnega stanja družbe so:
1.
stopnja lastniškosti
financiranja
kapital
obveznosti do virov sredstev
2.
stopnja dolgoročnosti
financiranja
vsota kapitala in dolg. dolgov (skupaj z dolg. rezerv.)
obveznosti do virov sredstev
3.
stopnja osnovnosti
investiranja
osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti)
sredstva
4.
stopnja dolgoročnosti
investiranja
vsota osnovnih sredstev (po neodpisani vrednosti), dolg. finančnih
naložb in dolgoročnih poslovnih terjatev
sredstva
5.
koeficient kapitalske
pokritosti osn. sredstev
kapital
osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti)
6.
koeficient neposredne
pokritosti kratk. obveznosti
(hitri koeficient)
likvidna sredstva
kratkoročne obveznosti
7.
koeficient pospešene
pokritosti kratk. obveznosti
(pospešeni koeficient)
vsota likvidnih sredstev in kratkoročnih terjatev
kratkoročne obveznosti
8.
koeficient kratkoročne
pokritosti kratk. obveznosti
(kratkoročni koeficient)
kratkoročna sredstva
kratkoročne obveznosti
9.
koeficient gospodarnosti
poslovanja
poslovni prihodki
poslovni odhodki
10.
koeficient čiste
dobičkonosnosti kapitala
čisti dobiček v poslovnem letu
povprečni kapital (brez čistega poslovnega izida proučevanega leta)
11.
koeficient dividendnosti
osnovnega kapitala
vsota dividend (udeležb v dobičku) za poslovno leto
povprečni osnovni kapital
Rezultati zgoraj navedenih kazalnikov pa so:
Kazalniki poslovanja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
leto 2014
0,57
0,69
0,54
0,57
1,04
0,16
1,34
1,38
1,01
0,05
0
stopnja lastniškosti financiranja
stopnja dologoročnosti financiranja
stopnja osnovnosti investiranja
stopnja dologoročnosti investiranja
koeficient kapitalske pokritosti osn. sredstev
koeficent neposredne pokritosti kratkoročnih obv.
koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obv.
koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obv.
koeficient gospodarsnosti poslovanja
koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala
koeficient dividendnosti osnovnega kapitala
leto 2013
0,55
0,69
0,56
0,58
0,99
0,10
1,30
1,33
1,01
0,03
0
Primerjalno na preteklo leto, kazalnike ne kažejo večjih odstopanj.
98
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
6. DODATNA RAZKRITJA NA PODLAGI ZAHTEV SLOVENSKEGA
RAČUNOVODSKEGA STANDARDA 35
6.1.
IZKAZI POSLOVNEGA IZIDA PO DEJAVNOSTIH
V spodnjih tabelah so prikazani izkazi poslovnih izidov po posameznih dejavnostih
gospodarskih javnih služb v obliki izkaza poslovnega izida, ki ga uporabljamo za notranje
poslovno poročanje.
Podatki so prikazani v EUR in so direktno preneseni iz glavne knjige za naslednje:
1. enota Vodovod SM 21,
2. enota Čistilna naprava SM 25,
3. enota Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov SM 31,
4. enota Zbiranje in odvoz bioloških odpadkov SM 30,
5. enota Zbiranje in odvoz odpadkov-tržna dejavnost SM 33,
6. enota Lokalne ceste SM 34,
7. enota Javne površine SM 35,
8. enota Kanalizacija SM 36,
9. enota Javna razsvetljava SM 37,
10. enota Pokopališka služba SM 38,
11. enota Praznjenje greznic SM 39,
12. enota Energetika SM 40,
13. enota Tržnica SM 50.
Dodatno so se v letu 2014 posebej oblikovali poslovni izidi za izvajanje tržnih dejavnosti:
 Vodovod-TD SM 210,
 Čistilna naprava-TD SM 250,
 Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov-TD SM 310,
 Zbiranje in odvoz odpadkov-TD SM 33,
 Odlaganje odpadkov-TD SM 320,
 Lokalne ceste-TD SM 340,
 Javne površine-TD SM 350,
 Kanalizacija-TD SM 360,
 Javna razsvetljava-TD SM 370,
 Pokopališka služba-TD SM 380,
 Energetika-TD SM 400,
 Tržnica-TD SM 500.
Osnovnim dvomestnim stroškovnim mestom za izvajanje gospodarskih javnih služb se je
dodalo še število nič - so trimestna, izjema je SM 33.
Izkazi poslovnih izidov leta 2014 posameznih enot/dejavnosti, ki so poslovno leto
zaključile pozitivno, ne vključujejo obveznosti za obračunani davek od dohodka pravnih
oseb, ker ni bilo osnove za obračun, tako kot preteklo leto.
99
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
V poslovnem letu 2014 ni bilo izrednih razmer (npr. poplave). Glede na navedeno ni
dodatnih prihodkov, ki so se odražali v prihodkih in stroških enot: Javne površine, Lokalne
ceste in Vodovod.
V skladu z veljavno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS št. 72/2012), ki je začela veljati dne
01.01.2013, so se cene obveznih GJS s 01.01.2014 povišale in oblikovale v skladu z
metodologijo: oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
zbiranje in odvoz komunalnih in biorazgradljivih odpadkov. Podlaga za izračun cen so bili
predračunski stroški izvajanja storitev javne službe za leto 2013.
Od januarja 2014 dalje se je ukinilo SM 32 in posledično tudi izkaz poslovnega izidaodlaganje odpadkov. To vrsto dejavnosti za družbo izvaja upravljavec odlagališča Ceroz
d.o.o., ki tudi to ceno oblikuje. Evidence (prejeti računi odlaganja in zaračunani stroški
odlaganja uporabnikom) se vodijo v skupini konta 245.
Na podlagi 37. člena Energetskega zakona (Ur. list RS št. 27/2007) je za enoto energetikaSM 40, ki izvaja dejavnost oskrbe s toplotno energijo iz lokalnega omrežja in zajema tako
proizvodnjo kot tudi distribucijo toplotne energije, izdelan »enostaven« izkaz poslovnega
izida po II. različici SRS 25, saj družba obe dejavnosti skupaj izvaja in obravnava kot
gospodarsko javno službo. Bilance stanja za energetsko dejavnost družba ne izdeluje, saj
zaradi obsega poslovanja (Komunala Zagorje d.o.o. v skladu z določbami ZGD sodi med
majhne družbe) ne zagotavljamo ločenih evidenc za smiselno delitev posameznih postavk
bilance stanja. Od septembra 2011 dalje je stopil v veljavo Pravilnik o načinu delitve in
obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah. Lastniki stanovanj so bili
dolžni namestiti delilnike na vse radiatorje v odjemnih enotah. Navedeno je delno
vplivalo na zmanjšanje prihodkov tudi v letu. Prihodki na tej dejavnosti pa so se zmanjšali
tudi zaradi energetsko varčnih obnov fasad na stanovanjskih blokih.
V poslovnem letu je družba prejela za 63.116 EUR subvencij, ki so bile prejete za
sofinanciranje izvajanja izbirnih gospodarskih javnih služb (Pokopališka dejavnost,
Energetika, Javne površine-Tržnica) in tudi porabljene za te namene. Tabela razkritja
prejetih subvencij je prikazana v poglavju 5.3. Izkaz vseobsegajočega donosa – točka 4.
Drugi poslovni prihodki s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki.
Podrobnejše razlage delovanja posameznih dejavnosti in poslovni učinki dejavnosti, ki
se odražajo na prirejenih izkazih poslovnih izidov, so predstavljeni v točki 3.3. Izvajanje
gospodarskih javnih služb.
100
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
6.1.1.
PRIKAZ »ENOSTAVNIH« POSLOVNIH IZIDOV ZA OBVEZNE IN IZBIRNE
GJS
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA (skrajšano po II.različici)
SM 21 VODOVOD
2014
2013
Zap. Naziv
januar-december januar-december
1 PRIHODKI
510.188
470.622
2 POSLOVNI PRIHODKI
493.399
461.866
3 prihodki od GJS
318.274
321.119
4 prihodki od GJS -omrežnina
171.206
137.377
5 prihodki od GJS(naroč.,pogodbe),JD,lastna
3.919
3.369
6 prihodki od drugih dejavnosti-DOPOL
0
0
7 prihodki investiranje v infrastrukturo
0
0
8 PRIHODKI OD ODPRAVE DOLGOROČNIH PČR
0
0
9 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
2.175
0
10 FINANČNI PRIHODKI IZ FINANČNIH NALOŽB
3.025
2.304
11 PREJETE ODŠKODNINE IN KAZNI
2.157
0
12 OSTALI PRIHODKI
5.088
4.982
13 USREDSTVENI LAST.PR.IN LAST.STOR.
0
0
14 PRIHODKI SPLOŠNIH DEJAVNOSTI
4.343
1.470
15 STROŠKI IN ODHODKI
501.149
468.372
16 STROŠKI MATERIALA
43.842
35.869
17 stroški materiala (vzdr.OS,odpisDI,.)
27.643
18.203
18 stroški pogrebnega materiala
0
0
19 stroški električne energije
10.436
11.280
20 stroški goriva
5.300
6.011
21 stroški energentov
0
0
22 stroški kurilnega olja
462
375
23 STROŠKI STORITEV
185.332
176.646
24 stroški storitev pri oprav.storitev+lastna
22.048
19.723
25 str.storitev v zvezi z vzdržev.OOS
3.891
2.866
26 str.storitev fizičnih oseb+dajatve
2.063
3.578
27 str.drug.st. (413,414,415,416,417,419)
14.955
14.334
28 stroški najemnine za OS Občina
142.376
136.145
29 AMORTIZACIJA
10.046
11.203
30 AM OS v lasti podjetja + AM nalož.neprem.
10.046
11.203
31 STROŠKI DELA
135.755
135.101
32 stroški plač
103.321
103.345
33 stroški socialnih zavarovanj
17.254
17.266
34 drugi stroški dela
12.925
12.770
35 rezervacije za jub.nagrade in odpravnine
2.256
1.720
36 DRUGI STROŠKI
38.908
38.710
37 STROŠKI SPLOŠNIH DEJ.-NABAVE,UPRAVE
71.998
61.947
38 PREVRED.POSLOVNI IN FINAN.ODHODKI
15.050
8.848
39 FINANČNI ODHODKI IZ FIN.NALOŽB(obresti)
184
0
40 DRUGI FINANČNI ODHODKI IN OSTALI ODHODK
33
48
41 POSLOVNI IZID - dobiček
9.039
2.250
42 Davek od dobička
0
0
43 ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA
9.039
2.250
IND
14/13
108
107
99
125
116
0
0
0
0
131
0
102
0
295
107
122
152
0
93
88
0
123
105
112
136
58
104
105
90
90
100
100
100
101
131
101
116
170
0
70
402
0
402
Rezultat poslovanja na enoti Vodovod-SM 21 je v primerjavi z letom 2013 boljši. Skupno so
prihodki povečali za 8 % ter stroški in odhodki za 7 %. Skupna prodana količina vode za
vse vrste uporabnikov (gospodinjstva, gospodarstvo in ostali) je bila 532.666 m3, kar je
manj kot v predhodnem letu za 13.554 m3. V enoti Vodovod je zaposlenih sedem
zaposlencev.
101
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
Kalkulacija obračunske cene 2014
enota: VODOVOD - SM 21
2014
obvezna GJS
v EUR
strošek
STROŠKI OPRAVLJANJA STORITVE JAVNE SLUŽBE
struktura
A) NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV
73.422
1.
strošek materialai in energije
41.770
11
0,0784
2.
3.
stroški storitev pri opravljanju storitev
ostali stroški storitev
3.924
27.728
1
8
0,0074
0,0521
135.756
103.321
17.254
B) NEPOSREDNI STROŠKI DELA
1.
stroški plač
2.
stroški socialnih zavarovanj
3.
drugi stroški dela
C) DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI
3.403
1.
drugi neposredni stroški
3.403
10.046
1.
stroški materiala, storitev,AM, storitve in dela
10.046
E) SPLOŠNI NABAVNO -PRODAJNI STROŠKI
35.097
1.
splošni stroški nabave
14.039
1.
splošni stroški uprave
21.058
F) SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI
35.098
stroški materiala, AM potrebnih OS, storitev in dela
35.098
G) OBRESTI
1.
37
28
15.181
D) SPLOŠNI (POSREDNI) PROIZVAJALNI STROŠKI
2.
20
EUR/m3
obresti financiranja opravljanja storitev javne službe
0,2549
0,1940
5
0,0324
4
0,0285
1
1
3
3
10
4
6
10
757
0,1378
0,0064
0,0064
0,0189
0,0189
0,0659
0,0264
0,0395
0,0659
10
0,0659
0
0,0014
757
0
0,0014
10.942
3
0,0205
I) STROŠKI VODNEGA POVRAČILA
37.406
10
0,0702
J) DRUGI POSLOVNI ODHODKI
K) DONOS NA VLOŽENA LASTNA SREDSTVA
14.695
8.312
4
2
0,0276
0,0156
364.934
100
0,6851
H) NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE
SKUPAJ
obračunska cena 2014
prodana količina vode v letu 2014 = 532.666 m3
0,6851
€/m3
Potrjena cena na dan 01.01.2014 = 0,5985 €/m3.
Izračun obračunske cene omrežnine za posamezno dimenzijo vodomera
VODOMER
FAKTOR OMREŽNINEšt.
znesek omrežnine
vodomerov št.vodom.* fakt. na vodomer v €/mes
1
2
3
4 = (3 x 2)
5
DN < 20
20 < DN < 40
40 < DN < 50
50 < DN < 65
65 < DN < 80
80 < DN < 100
100 < DN < 150
150 < DN
1
3
10
15
30
50
100
200
1999
58
59
26
2
24
4
0
1999
174
590
390
60
1200
400
0
3,2785
9,8355
32,7852
49,1777
98,3555
163,9258
327,8517
655,7033
2172
4813
Potrjena cena na dan 01.01.2014 za DN 20 = 3,2509 €/kos.
102
prihodek
€/leto
6 = (3 x 5)x12
78.645,05
6.845,54
23.211,90
15.343,46
2.360,53
47.210,64
15.736,88
189.354,00
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA (skrajšano po II.različici)
SM 25 ČISTILNA NAPRAVA
2014
Zap. Naziv
januar-december
1
PRIHODKI
63.866
2
POSLOVNI PRIHODKI
62.674
3
prihodki od GJS
52.428
4
prihodki od GJS -omrežnina
4.004
5
prihodki od GJS(naroč.,pogodbe),JD,lastna
6.242
6
prihodki od drugih dejavnosti-DOPOL
0
7
prihodki investiranje v infrastrukturo,SUBVENCIJE
0
8
PRIHODKI OD ODPRAVE DOLGOROČNIH PČR
0
9
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
17
10
FINANČNI PRIHODKI IZ FINANČNIH NALOŽB
371
11
PREJETE ODŠKODNINE IN KAZNI
0
12
OSTALI PRIHODKI
382
13
USREDSTVENI LAST.PR.IN LAST.STOR.
0
14
PRIHODKI SPLOŠNIH DEJAVNOSTI
422
15
STROŠKI IN ODHODKI
60.607
16
STROŠKI MATERIALA
3.209
17
stroški materiala (vzdr.OS,odpisDI,.)
103
18
stroški pogrebnega materiala
0
19
stroški električne energije
3.106
20
stroški goriva
0
21
stroški energentov
0
22
stroški kurilnega olja
0
23
STROŠKI STORITEV
23.435
24
stroški storitev pri oprav.storitev+lastna
11.110
25
str.storitev v zvezi z vzdržev.OOS
0
26
str.storitev fizičnih oseb+dajatve
0
27
str.drug.st. (413,414,415,416,417,419)
7.106
28
stroški najemnine za OS Občina
5.218
29
AMORTIZACIJA
0
30
AM OS v lasti podjetja + AM nalož.neprem.
0
31
STROŠKI DELA
23.721
32
stroški plač
17.979
33
stroški socialnih zavarovanj
3.180
34
drugi stroški dela
2.141
35
rezervacije za jub.nagrade in odpravnine
421
36
DRUGI STROŠKI
82
37
STROŠKI SPLOŠNIH DEJ.-NABAVE,UPRAVE
8.657
38
PREVRED.POSLOVNI IN FINAN.ODHODKI
1.500
39
FINANČNI ODHODKI IZ FIN.NALOŽB(obresti)
0
40 DRUGI FINANČNI ODHODKI IN OSTALI ODHODK
4
41
POSLOVNI IZID - izguba
0
42
POSLOVNI IZID - dobiček
3.259
43
Davek od dobička
0
44
ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA
3.259
2013
januar-december
31.028
30.604
20.494
0
9.289
0
821
0
0
116
0
123
0
185
66.412
6.004
423
0
5.581
0
0
0
30.176
5.769
543
0
19.088
4.776
0
0
20.775
14.885
2.585
3.184
122
188
8.908
349
0
11
35.384
0
0
0
IND
14/13
206
205
256
0
67
0
0
0
0
320
0
310
0
229
91
53
24
0
56
0
0
0
78
193
0
0
37
109
0
0
114
121
123
67
345
44
97
430
0
32
0
0
0
0
Enota Čistilna naprava SM-25 je poslovno leto zaključila pozitivno. Vzrok je novo
oblikovana cena, ki je povečala za prihodke za 106 % hkrati pa so nižji stroški in odhodki
za 9 %.
V enoti sta zaposlena dva zaposlenca.
103
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
enota: ČISTILNA NAPRAVA - SM 25
2014
obvezna GJS
v EUR
strošek
STROŠKI OPRAVLJANJA STORITVE JAVNE SLUŽBE
A) NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV
1.
strošek materiala in energije
2.
3.
1.
19.566
0,0064
stroški storitev pri opravljanju storitev
ostali stroški storitev
4.010
12.347
7
22
0,0080
0,0248
B) NEPOSREDNI STROŠKI DELA
23.721
17.979
3.180
stroški plač
stroški socialnih zavarovanj
drugi stroški dela
2.
1.
C) DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI
21
drugi neposredni stroški
21
-
stroški materiala, storitev,AM, storitve in dela
-
E) SPLOŠNI NABAVNO -PRODAJNI STROŠKI
4.220
splošni stroški nabave
1.688
splošni stroški uprave
2.532
F) SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI
4.220
stroški materiala, AM potrebnih OS, storitev in dela
4.220
G) OBRESTI
1.
43
126
obresti financiranja opravljanja storitev javne službe
0,0476
33
2.562
D) SPLOŠNI (POSREDNI) PROIZVAJALNI STROŠKI
1.
0,0392
6
2.
1.
35
EUR/m3
3.209
3.
1.
struktura
0,0361
6
0,0064
5
0,0051
0
0,0000
0
0,0000
-
0,0000
0
0,0000
8
0,0085
3
0,0034
5
0,0051
8
0,0085
8
0,0085
0
0,0003
126
0
H) NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE
1.844
3
0,0037
I) DRUGI POSLOVNI ODHODKI
J) DONOS NA VLOŽENA LASTNA SREDSTVA
1.378
97
2
0
0,0028
0,0002
55.193
100
0,1107
SKUPAJ
0,0003
obračunska cena 2014
0,1107 €/m3
količina uporabnikom zaračunane vode v letu 2014 = 498.582 m3
Potrjena cena na dan 01.01.2014 = 0,1051 €/m3.
Izračun obračunske cene omrežnine za posamezno dimenzijo vodomera
VODOMER
FAKTOR OMREŽNINE št.
1
2
DN < 20
20 < DN < 40
40 < DN < 50
50 < DN < 65
65 < DN < 80
80 < DN < 100
100 < DN < 150
150 < DN
1
3
10
15
30
50
100
200
vodomerov št.vodom.* fakt.
3
4 = (3 x 2)
1999
1999
58
174
59
590
26
390
2
60
24
1200
4
400
0
0
2172
4813
Potrjena cena na dan 01.01.2014 za DN 20 = 0,0827 €/kos.
104
cena omrežnine
v €/mes
5
0,0903
0,2710
0,9035
1,3552
2,7104
4,5173
9,0346
18,0691
prihodek
€/leto
6 = (3 x 5)
2.167,21
188,64
639,65
422,82
65,05
1.300,98
433,66
5.218,00
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA (skrajšano po II.različici)
SM 30 ZBIRANJE IN ODVOZ BIOLOŠKIH ODPADKOV
2014
2013
Zap. Naziv
januar-december januar-december
1
PRIHODKI
103.219
2
POSLOVNI PRIHODKI
102.361
3
prihodki od GJS
89.904
4
prihodki od GJS -omrežnina
0
5
prihodki od GJS(naroč.,pogodbe),JD,lastna
12.457
6
prihodki od drugih dejavnosti-DOPOL+NAJEM.NAL.NEP.
0
7
prihodki investiranje v infrastrukturo,SUBVENCIJE
0
8
PRIHODKI OD ODPRAVE DOLGOROČNIH PČR
0
9
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
0
10 FINANČNI PRIHODKI IZ FINANČNIH NALOŽB
5
11 PREJETE ODŠKODNINE IN KAZNI
0
12 OSTALI PRIHODKI
157
13 USREDSTVENI LAST.PR.IN LAST.STOR.
0
14 PRIHODKI SPLOŠNIH DEJAVNOSTI
697
15 STROŠKI IN ODHODKI
92.297
16 STROŠKI MATERIALA
6.787
17 stroški materiala (vzdr.OS,odpisDI,.)
1.926
18 stroški pogrebnega materiala
0
19 stroški električne energije
0
20 stroški goriva
4.765
21 stroški energentov
0
22 stroški kurilnega olja
96
23 STROŠKI STORITEV
45.285
24 stroški storitev pri oprav.storitev+lastna
2.573
25 str.storitev v zvezi z vzdržev.OOS
1.449
26 str.storitev fizičnih oseb+dajatve
0
27 str.drug.st. (413,414,415,416,417,419)
41.263
28 stroški najemnine za OS Občina
0
29 AMORTIZACIJA
2.208
30 AM OS v lasti podjetja + AM nalož.neprem.
2.208
31 STROŠKI DELA
23.571
32 stroški plač
17.753
33 stroški socialnih zavarovanj
2.825
34 drugi stroški dela
2.571
35 rezervacije za jub.nagrade in odpravnine
423
36 DRUGI STROŠKI
84
37 STROŠKI SPLOŠNIH DEJ.-NABAVE,UPRAVE
13.428
38 PREVRED.POSLOVNI IN FINAN.ODHODKI
912
39 FINANČNI ODHODKI IZ FIN.NALOŽB(obresti)
14
40 DRUGI FINANČNI ODHODKI IN OSTALI ODHODKI
7
41 POSLOVNI IZID - dobiček
10.922
42 Davek od dobička
0
43 ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA
10.922
-
IND
14/13
-
Enota Zbiranje in odvoz BIO odpadkov-SM 30 je poslovala pozitivno, primerjave s
preteklim letom ni, ker se je cena prvič za to izvajanje uveljavila s 01.01.2014 v skladu z
Uredbo. Dela na tej dejavnosti opravljajo zaposlenci iz enote Zbiranja in odvoza mešanih
komunalnih odpadkov in se po dejansko opravljenih urah evidentirajo na tem SM.
105
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
enota:zbiranje in odvoz BIO odpadkov - SM 30
2014
obvezna GJS
v EUR
1.
strošek
STROŠKI OPRAVLJANJA STORITVE JAVNE SLUŽBE
BIO
A) NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV
50.518
53
0,0722
6.787
7
0,0097
40.578
43
0,0580
3.153
3
0,0045
B) NEPOSREDNI STROŠKI DELA
23.571
25
0,0337
strošek materiala in energije
2.
stroški storitev pri opravljanju storitev
3.
ostali stroški storitev
struktura EUR/kg
1.
stroški plač
17.753
19
0,0254
2.
stroški socialnih zavarovanj
2.825
3
0,0040
3.
drugi stroški dela
2.993
3
0,0043
C) DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI
246
0
0,0004
1.
drugi neposredni stroški
246
0
0,0004
D) SPLOŠNI (POSREDNI) PROIZVAJALNI STROŠKI
2.208
2
0,0032
1.
stroški materiala, storitev,AM, storitve in dela
2.208
2
0,0032
E) SPLOŠNI NABAVNO -PRODAJNI STROŠKI
6.546
7
0,0094
1.
splošni stroški nabave
2.618
3
0,0037
2.
splošni stroški uprave
3.928
4
0,0056
F) SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI
6.546
7
0,0094
1.
stroški materiala, AM potrebnih OS, storitev in dela
6.546
7
0,0094
G) OBRESTI
14
0
0,0000
1.
obresti financiranja opravljanja storitev javne službe
14
0
0,0000
1.392
1
0,0020
933
1
0,0013
3.093
3
0,0044
100
0,1360
H) NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE
I) DRUGI POSLOVNI ODHODKI
J) DONOS NA VLOŽENA LASTNA SREDSTVA
S K UPA J
95.067
obračunska cena 2014 v €/kg
0,1360
količina zbranih BIO odpadkov v letu 2014 kg = 699.220
Potrjena cena na dan 01.01.2014 = 0,1051 €/m3.
106
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA (skrajšano po II.različici)
SM 31 ZBIRANJE IN ODVOZ KOM. ODPADKOV
Zap. Naziv
1
PRIHODKI
2
POSLOVNI PRIHODKI
3
prihodki od GJS
4
prihodki od GJS -omrežnina
5
prihodki od GJS(naroč.,pogodbe),JD,lastna
6
prihodki od drugih dejavnosti-DOPOL+NAJEM.NAL.NEP
7
prihodki investiranje v infrastrukturo,SUBVENCIJE
8
PRIHODKI OD ODPRAVE DOLGOROČNIH PČR
9
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
10 FINANČNI PRIHODKI IZ FINANČNIH NALOŽB
11 PREJETE ODŠKODNINE IN KAZNI
12 OSTALI PRIHODKI
13 USREDSTVENI LAST.PR.IN LAST.STOR.
14 PRIHODKI SPLOŠNIH DEJAVNOSTI
15 STROŠKI IN ODHODKI
16 STROŠKI MATERIALA
17 stroški materiala (vzdr.OS,odpisDI,.)
18 stroški pogrebnega materiala
19 stroški električne energije
20 stroški goriva
21 stroški energentov
22 stroški kurilnega olja
23 STROŠKI STORITEV
24 stroški storitev pri oprav.storitev+lastna
25 str.storitev v zvezi z vzdržev.OOS
26 str.storitev fizičnih oseb+dajatve
27 str.drug.st. (413,414,415,416,417,419)
28 stroški najemnine za OS Občina
29 AMORTIZACIJA
30 AM OS v lasti podjetja + AM nalož.neprem.
31 STROŠKI DELA
32 stroški plač
33 stroški socialnih zavarovanj
34 drugi stroški dela
35 rezervacije za jub.nagrade in odpravnine
36 DRUGI STROŠKI
37 STROŠKI SPLOŠNIH DEJ.-NABAVE,UPRAVE
38 PREVRED.POSLOVNI IN FINAN.ODHODKI
39 FINANČNI ODHODKI IZ FIN.NALOŽB(obresti)
40 DRUGI FINANČNI ODHODKI IN OSTALI ODHODKI
41 POSLOVNI IZID - izguba
42 POSLOVNI IZID - dobiček
43 Davek od dobička
44 ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA
2014
januar-december
611.861
589.411
552.053
9.369
27.990
0
0
0
5.920
4.928
0
6.863
0
4.740
565.624
73.302
21.418
0
903
49.917
0
1.064
75.160
18.134
24.965
0
22.728
9.333
42.991
42.991
274.873
202.097
34.415
34.025
4.337
2.376
80.884
15.282
713
44
0
46.237
0
46.237
2013
januar-december
504.700
488.560
453.988
0
33.893
0
679
0
0
2.573
1.213
10.567
0
1.787
567.783
82.214
21.293
0
961
58.984
0
976
57.791
14.313
7.378
0
26.065
10.036
38.678
38.678
297.422
220.301
37.404
36.920
2.798
5.289
75.321
9.269
1.738
60
63.083
0
0
0
IND
14/13
121
121
122
0
83
0
0
0
0
192
0
65
0
265
100
89
101
0
94
85
0
109
130
127
338
0
87
93
111
111
92
92
92
92
155
45
107
165
41
73
0
0
0
0
Enota Zbiranje in odvoz odpadkov SM-31 je poslovala z dobičkom, kar je posledica
uveljavitve novo oblikovanih cen v skladu z Uredbo od 01.01.2014 dalje. Stroški in odhodki
so na nivoju leta 2013, prihodki pa večji za 21 %.
107
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
enota:zbiranje in odvoz odpadkov - SM 31
2014
obvezna GJS
v EUR
strošek
STROŠKI OPRAVLJANJA STORITVE JAVNE SLUŽBE
MKO,LF,E
A) NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV
126.278
21
0,03039
struktura
EUR/kg
1.
strošek materiala in energije
73.246
12
0,01763
2.
stroški storitev pri opravljanju storitev
26.397
4
0,00635
3.
ostali stroški storitev
1.
26.635
5
0,00641
B) NEPOSREDNI STROŠKI DELA
274.873
47
0,06615
stroški plač
202.097
34
0,04863
2.
stroški socialnih zavarovanj
34.415
6
0,00828
3.
drugi stroški dela
38.361
6
0,00923
2.272
0
0,00055
C) DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI
1.
1.
drugi neposredni stroški
2.272
0
0,00055
D) SPLOŠNI (POSREDNI) PROIZVAJALNI STROŠKI
42.991
7
0,01035
stroški materiala, storitev,AM, storitve in dela
42.991
7
0,01035
E) SPLOŠNI NABAVNO -PRODAJNI STROŠKI
39.429
7
0,00949
1.
splošni stroški nabave
15.772
3
0,00380
2.
splošni stroški uprave
23.657
4
0,00569
F) SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI
39.429
7
0,00949
stroški materiala, AM potrebnih OS, storitev in dela
39.429
7
0,00949
G) OBRESTI
745
0
0,00018
obresti financiranja opravljanja storitev javne službe
745
0
0,00018
1.
1.
H) NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE
11.659
2
0,00281
I) DRUGI POSLOVNI ODHODKI
16.007
3
0,00385
J) DONOS NA VLOŽENA LASTNA SREDSTVA
36.714
6
0,00883
590.397
100
0,14207
S K UPA J
obračunska cena 2014 v €/kg
0,1421
količina zbranih odpadkov v letu 2014 kg = 4.155.535
Potrjena cena na dan 01.01.2014 = 0,1496 €/kg.
Obračunska cena javne infrastrukture vključuje:
zap. št.
vrsta stroška
2014
v€
1.
strošek amortizacije ali najema javne infrastrukture
9.333
2.
stroški zavarovanja infrastrukture javne službe
0
3.
stroški odškodnin, za služnost in povzročeno škodo,
0
povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanje infrastr.
4.
finančna jamstva
0
5.
odhodki financiranja
0
SKUPAJ STROŠKI
9.333
obračunska količina zbranih odapadkov 2014 v kg
4.155.535,00
strošek javne infrastruktue - €/kg
0,0022
Potrjena cena na dan 01.01.2014 = 0,0026 €/kg.
108
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA (skrajšano po II.različici)
SM 34 LOKALNE CESTE
2014
2013
IND
Zap. Naziv
januar-december januar-december 14/13
1 PRIHODKI
415.851
536.051
78
2 POSLOVNI PRIHODKI
402.734
526.644
76
3 prihodki od GJS
0
0
0
4 prihodki od GJS -omrežnina
0
0
0
5 prihodki od GJS(naroč.,pogodbe),JD,lastna
402.734
526.644
76
6 prihodki od drugih dejavnosti-DOPOL
0
0
0
7 prihodki investiranje v infrastrukturo,SUBVENCIJE
0
0
0
8 PRIHODKI OD ODPRAVE DOLGOROČNIH PČR
0
0
0
9 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
0
3.700
0
10 FINANČNI PRIHODKI IZ FINANČNIH NALOŽB
0
7
0
11 PREJETE ODŠKODNINE IN KAZNI
0
0
0
12 OSTALI PRIHODKI
5.479
4.168
131
13 USREDSTVENI LAST.PR.IN LAST.STOR.
0
0
0
14 PRIHODKI SPLOŠNIH DEJAVNOSTI
7.639
1.532
499
15 STROŠKI IN ODHODKI
452.538
544.946
83
16 STROŠKI MATERIALA
80.231
82.438
97
17 stroški materiala (vzdr.OS,odpisDI,.)
49.553
44.663
111
18 stroški pogrebnega materiala
0
0
0
19 stroški električne energije
0
0
0
20 stroški goriva
30.409
37.556
81
21 stroški energentov
0
0
0
22 stroški kurilnega olja
269
219
123
23 STROŠKI STORITEV
189.236
275.768
69
24 stroški storitev pri oprav.storitev+lastna
0
0
0
25 str.storitev v zvezi z vzdržev.OOS
13.510
6.569
206
26 str.storitev fizičnih oseb+dajatve
4.218
6.544
64
27 str.drug.st. (413,414,415,416,417,419)
171.508
262.655
65
28 stroški najemnine za OS Občina
0
0
0
29 AMORTIZACIJA
16.707
16.561
101
30 AM OS v lasti podjetja + AM nalož.neprem.
16.707
16.561
101
31 STROŠKI DELA
98.507
100.720
98
32 stroški plač
71.049
74.432
95
33 stroški socialnih zavarovanj
11.916
12.329
97
34 drugi stroški dela
12.900
12.970
99
35 rezervacije za jub.nagrade in odpravnine
2.642
990
267
36 DRUGI STROŠKI
1.168
1.121
104
37 STROŠKI SPLOŠNIH DEJ.-NABAVE,UPRAVE
63.539
68.117
93
38 PREVRED.POSLOVNI IN FINAN.ODHODKI
179
79
228
39 FINANČNI ODHODKI IZ FIN.NALOŽB(obresti)
48
0
0
2.923
142
2051
40 DRUGI FINANČNI ODHODKI IN OSTALI ODHOD
41 POSLOVNI IZID - izguba
36.687
8.895
412
Enota Lokalne ceste-SM 34 je poslovno leto zaključila z izgubo v višini 36.687
EUR, ki je precej večja od lanske.
Cene režijskih ur in cene prevoznih storitev, ki se zaračunajo Občini Zagorje, še
vedno ne zadoščajo za pokritje vseh stroškov poslovanja in so omejene na višino
občinskega proračuna, povišanja cen v letu 2014 ni bilo. V enoti delo opravlja šest
zaposlencev.
109
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA (skrajšano po II.različici)
SM 35 JAVNE POVRŠINE
2014
2013
Zap. Naziv
januar-december januar-december
1
PRIHODKI
538.633
494.139
2
POSLOVNI PRIHODKI
518.012
474.743
3
prihodki od GJS
0
0
4
prihodki od GJS -omrežnina
0
0
5
prihodki od GJS(naroč.,pogodbe),JD,lastna
516.489
474.574
6
prihodki od drugih dejavnosti-DOPOL+NAJEM.NAL.NEP.
0
0
7
prihodki investiranje v infrastrukturo,SUBVENCIJE
1.523
169
8
PRIHODKI OD ODPRAVE DOLGOROČNIH PČR
0
0
9
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
20
2.500
10 FINANČNI PRIHODKI IZ FINANČNIH NALOŽB
8
1
11 PREJETE ODŠKODNINE IN KAZNI
0
25
12 OSTALI PRIHODKI
16.745
15.418
13 USREDSTVENI LAST.PR.IN LAST.STOR.
0
0
14 PRIHODKI SPLOŠNIH DEJAVNOSTI
3.848
1.452
15 STROŠKI IN ODHODKI
479.132
472.186
16 STROŠKI MATERIALA
47.227
42.821
17 stroški materiala (vzdr.OS,odpisDI,.)
26.915
24.565
18 stroški pogrebnega materiala
0
0
19 stroški električne energije
0
0
20 stroški goriva
20.043
18.037
21 stroški energentov
0
0
22 stroški kurilnega olja
269
219
23 STROŠKI STORITEV
115.669
133.685
24 stroški storitev pri oprav.storitev+lastna
86
0
25 str.storitev v zvezi z vzdržev.OOS
8.730
9.289
26 str.storitev fizičnih oseb+dajatve
0
32
27 str.drug.st. (413,414,415,416,417,419)
104.568
123.433
28 stroški najemnine za OS Občina
2.285
931
29 AMORTIZACIJA
42.177
49.360
30 AM OS v lasti podjetja + AM nalož.neprem.
42.177
49.360
31 STROŠKI DELA
201.445
180.669
32 stroški plač
146.515
131.715
33 stroški socialnih zavarovanj
24.154
21.898
34 drugi stroški dela
26.942
24.860
35 rezervacije za jub.nagrade in odpravnine
3.835
2.197
36 DRUGI STROŠKI
1.617
1.384
37 STROŠKI SPLOŠNIH DEJ.-NABAVE,UPRAVE
70.639
63.755
38 PREVRED.POSLOVNI IN FINAN.ODHODKI
226
17
39 FINANČNI ODHODKI IZ FIN.NALOŽB(obresti)
94
437
40 DRUGI FINANČNI ODHODKI IN OSTALI ODHODKI
37
56
41 POSLOVNI IZID - dobiček
59.501
21.953
42 Davek od dobička
0
0
43 ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA
59.501
21.953
IND
14/13
109
109
0
0
109
0
899
0
1
773
0
109
0
265
101
110
110
0
0
111
0
123
87
0
94
0
85
245
85
85
111
111
110
108
175
117
111
1330
21
66
271
0
271
Enota Javne površine-SM 35 je v primerjavi s preteklim letom poslovala boljše. Ustvarjen
čisti dobiček v višini 59.501 EUR. Skupni prihodki so se zvišali za 9 %, in za 1 % stroški in
odhodki. Obseg dela in z njim povezani prihodki, so zadoščali za pokritje vseh stroškov in
odhodkov. V enoti delo opravlja dvanajst zaposlencev.
110
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA (skrajšano po II.različici)
SM 36 KANALIZACIJA
2014
Zap.
Naziv
januar-december
1
PRIHODKI
115.156
2
POSLOVNI PRIHODKI
112.192
3
prihodki od GJS
52.285
4
prihodki od GJS -omrežnina
51.802
5
prihodki od GJS(naroč.,pogodbe),JD,lastna
8.106
6
prihodki od drugih dejavnosti-DOPOL
0
7
prihodki investiranje v infrastrukturo,SUBVENCIJE
0
8
PRIHODKI OD ODPRAVE DOLGOROČNIH PČR
0
9
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
18
10
FINANČNI PRIHODKI IZ FINANČNIH NALOŽB
548
11
PREJETE ODŠKODNINE IN KAZNI
73
12
OSTALI PRIHODKI
1.094
13
USREDSTVENI LAST.PR.IN LAST.STOR.
0
14
PRIHODKI SPLOŠNIH DEJAVNOSTI
1.232
15
STROŠKI IN ODHODKI
119.465
16
STROŠKI MATERIALA
5.041
17
stroški materiala (vzdr.OS,odpisDI,.)
1.606
18
stroški pogrebnega materiala
0
19
stroški električne energije
537
20
stroški goriva
2.778
21
stroški energentov
0
22
stroški kurilnega olja
121
23
STROŠKI STORITEV
66.212
24
stroški storitev pri oprav.storitev+lastna
193
25
str.storitev v zvezi z vzdržev.OOS
1.488
26
str.storitev fizičnih oseb+dajatve
0
27
str.drug.st. (413,414,415,416,417,419)
3.952
28
stroški najemnine za OS Občina
60.579
29
AMORTIZACIJA
9.508
30
AM OS v lasti podjetja + AM nalož.neprem.
9.508
31
STROŠKI DELA
19.299
32
stroški plač
14.288
33
stroški socialnih zavarovanj
2.286
34
drugi stroški dela
2.313
35
rezervacije za jub.nagrade in odpravnine
412
36
DRUGI STROŠKI
225
37
STROŠKI SPLOŠNIH DEJ.-NABAVE,UPRAVE
17.473
38
PREVRED.POSLOVNI IN FINAN.ODHODKI
1.699
39
FINANČNI ODHODKI IZ FIN.NALOŽB(obresti)
0
40
DRUGI FINANČNI ODHODKI IN OSTALI ODHODK
8
41
POSLOVNI IZID - izguba
4.309
2013
januar-december
63.071
62.004
19.036
0
3.367
0
39.601
0
0
367
246
91
0
362
121.826
4.165
1.128
0
521
2.418
0
98
60.574
42
307
0
1.144
59.081
9.508
9.508
30.681
23.369
3.748
3.331
234
281
15.911
692
0
14
58.755
IND
14/13
183
181
275
0
241
0
0
0
0
149
30
1198
0
340
98
121
142
0
103
115
0
123
109
462
484
0
345
103
100
100
63
61
61
69
176
80
110
245
0
58
7
Že od leta 2006 enota Kanalizacija-SM 36 posluje z izgubo, kar je posledica prenizke cene
na enoto za opravljanje osnovne dejavnosti. Novo oblikovana cena po U-Medo je izgubo
precej znižala. Višina najemnine infrastrukture se je povečala za 3 %, vendar zaradi novo
oblikovane cene subvencija s strani Občine za namene pokrivanja stroškov najemnine ni
bila načrtovana. Delo na tej enoti Kanalizacija opravljata dva zaposlenca, ki izvajata tudi
dela - praznjenje greznic po naročilu.
111
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
enota: KANALIZACIJA - SM 36
2014
obvezna GJS
v EUR
strošek
STROŠKI OPRAVLJANJA STORITVE JAVNE SLUŽBE
A) NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV
8.586
13
EUR/m3
0,0096
strošek materiala in energije
5.012
7
0,0099
stroški storitev pri opravljanju storitev
1.517
2
0,0030
ostali stroški storitev
2.057
3
0,0041
19.299
14.288
2.286
28
0,0381
21
0,0282
3
0,0045
2.725
4
0,0054
C) DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI
223
0
0,0004
drugi neposredni stroški
223
0
0,0004
D) SPLOŠNI (POSREDNI) PROIZVAJALNI STROŠKI
9.508
14
0,0188
stroški materiala, storitev,AM, storitve in dela
9.508
14
0,0188
E) SPLOŠNI NABAVNO -PRODAJNI STROŠKI
8.517
13
0,0168
splošni stroški nabave
3.407
5
0,0067
splošni stroški uprave
5.110
8
0,0101
F) SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI
8.518
13
0,0168
stroški materiala, AM potrebnih OS, storitev in dela
8.518
13
0,0168
G) OBRESTI
247
0
0,0005
obresti financiranja opravljanja storitev javne službe
247
0
0,0005
H) NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE
1.937
3
0,0038
I) DRUGI POSLOVNI ODHODKI
J) DONOS NA VLOŽENA LASTNA SREDSTVA
1.460
9.440
2
14
0,0029
0,0187
67.735
100
0,1338
struktura
B) NEPOSREDNI STROŠKI DELA
stroški plač
stroški socialnih zavarovanj
drugi stroški dela
SKUPAJ
obračunska cena
količina uporabnikom zaračunane v letu 2014 = 506.078 m3
0,1338
€/m3
Potrjena cena na dan 01.01.2014 = 0,1033 €/m3.
Izračun cene omrežnine za posamezno dimenzijo vodomera
VODOMER
FAKTOR OMREŽNINE
1
2
DN < 20
20 < DN < 40
40 < DN < 50
50 < DN < 65
65 < DN < 80
80 < DN < 100
100 < DN < 150
150 < DN
1
3
10
15
30
50
100
200
št. vodomerov št.vodom.* fakt.
3
4 = (3 x 2)
1999
58
59
26
2
24
4
0
2172
Potrjena cena na dan 01.01.2014 za DN 20 = 0,1,0313 €/kos.
112
1999
174
590
390
60
1200
400
0
4813
cena omrežnine
v €/mes
5
1,0489
3,1466
10,4888
15,7332
31,4663
52,4439
104,8878
209,7756
prihodek
€/leto
6 = (3 x 5)
25.160,49
2.190,06
7.426,06
4.908,75
755,19
15.103,84
5.034,61
60.579,00
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA (skrajšano po II.različici)
SM 37 JAVNA RAZSVETLJAVA
Zap.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
2014
2013
Naziv
januar-december januar-december
PRIHODKI
106.905
126.745
POSLOVNI PRIHODKI
105.878
126.288
prihodki od GJS
0
0
prihodki od GJS -omrežnina
0
0
prihodki od GJS(naroč.,pogodbe),JD,lastna
105.878
126.288
prihodki od drugih dejavnosti-DOPOL
0
0
prihodki investiranje v infrastrukturo,SUBVENCIJE
0
0
PRIHODKI OD ODPRAVE DOLGOROČNIH PČR
0
0
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
0
0
FINANČNI PRIHODKI IZ FINANČNIH NALOŽB
113
9
PREJETE ODŠKODNINE IN KAZNI
0
55
OSTALI PRIHODKI
104
0
USREDSTVENI LAST.PR.IN LAST.STOR.
0
0
PRIHODKI SPLOŠNIH DEJAVNOSTI
810
393
STROŠKI IN ODHODKI
107.137
110.687
STROŠKI MATERIALA
5.289
3.421
stroški materiala (vzdr.OS,odpisDI,.)
2.851
1.054
stroški pogrebnega materiala
0
0
stroški električne energije
0
0
stroški goriva
2.068
2.066
stroški energentov
0
0
stroški kurilnega olja
370
301
STROŠKI STORITEV
46.398
48.451
stroški storitev pri oprav.storitev+lastna
1.400
0
str.storitev v zvezi z vzdržev.OOS
3.878
1.607
str.storitev fizičnih oseb+dajatve
0
0
str.drug.st. (413,414,415,416,417,419)
41.119
46.844
stroški najemnine za OS Občina
0
0
AMORTIZACIJA
4.882
8.130
AM OS v lasti podjetja + AM nalož.neprem.
4.882
8.130
STROŠKI DELA
34.684
35.813
stroški plač
26.526
27.565
stroški socialnih zavarovanj
4.425
4.589
drugi stroški dela
3.530
3.474
rezervacije za jub.nagrade in odpravnine
203
185
DRUGI STROŠKI
166
68
STROŠKI SPLOŠNIH DEJ.-NABAVE,UPRAVE
15.531
14.783
PREVRED.POSLOVNI IN FINAN.ODHODKI
154
9
FINANČNI ODHODKI IZ FIN.NALOŽB(obresti)
27
0
DRUGI FINANČNI ODHODKI IN OSTALI ODHODK
8
11
POSLOVNI IZID - dobiček
16.059
POSLOVNI IZID - izguba
232
0
Davek od dobička
0
0
ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA
0
16.059
IND
14/13
84
84
0
0
84
0
0
0
0
1257
0
0
0
206
97
155
271
0
0
100
0
123
96
0
241
0
88
0
60
60
97
96
96
102
110
242
105
1660
0
73
0
0
0
0
Enota Javna razsvetljava-SM 37 je poslovanje zaključila z izgubo 232 EUR, kar je precej
slabše v primerjavi s preteklim letom (dobiček 16.059 EUR). Skupaj so prihodki nižji za 16
%, stroški in odhodki pa nižji za 3 %. V enoti je redno zaposlen eden zaposlenec, pri
povečanem obsegu dela (novoletna krasitev) pomagajo še delavci iz drugih enot. Cene za
izvajanje storitve so zagotovljene s proračunsko postavko Občine Zagorje, zadnje
povečanje je bilo v marcu 2011.
113
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA (skrajšano po II.različici)
SM 38 POKOPALIŠKA SLUŽBA
2014
Zap. Naziv
januar-december
1
PRIHODKI
247.097
2
POSLOVNI PRIHODKI
244.100
3
prihodki od GJS
0
4
prihodki od GJS -omrežnina
0
5
prihodki od GJS(naroč.,pogodbe),JD,lastna
211.677
6
prihodki od drugih dejavnosti-DOPOL+NAJEM.NAL.NEP.
0
7
prihodki investiranje v infrastrukturo,SUBVENCIJE
32.422
8
PRIHODKI OD ODPRAVE DOLGOROČNIH PČR
0
9
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
0
10 FINANČNI PRIHODKI IZ FINANČNIH NALOŽB
158
11 PREJETE ODŠKODNINE IN KAZNI
0
12 OSTALI PRIHODKI
588
13 USREDSTVENI LAST.PR.IN LAST.STOR.
0
14 PRIHODKI SPLOŠNIH DEJAVNOSTI
2.251
15 STROŠKI IN ODHODKI
261.449
16 STROŠKI MATERIALA
34.877
17 stroški materiala (vzdr.OS,odpisDI,.)
4.204
18 stroški pogrebnega materiala
24.152
19 stroški električne energije
2.972
20 stroški goriva
3.550
21 stroški energentov
0
22 stroški kurilnega olja
0
23 STROŠKI STORITEV
108.962
24 stroški storitev pri oprav.storitev+lastna
27.026
25 str.storitev v zvezi z vzdržev.OOS
2.791
26 str.storitev fizičnih oseb+dajatve
7.795
27 str.drug.st. (413,414,415,416,417,419)
36.842
28 stroški najemnine za OS Občina
34.508
29 AMORTIZACIJA
4.868
30 AM OS v lasti podjetja + AM nalož.neprem.
4.868
31 STROŠKI DELA
73.014
32 stroški plač
55.160
33 stroški socialnih zavarovanj
8.880
34 drugi stroški dela
7.950
35 rezervacije za jub.nagrade in odpravnine
1.024
36 DRUGI STROŠKI
340
37 STROŠKI SPLOŠNIH DEJ.-NABAVE,UPRAVE
38.410
38 PREVRED.POSLOVNI IN FINAN.ODHODKI
881
39 FINANČNI ODHODKI IZ FIN.NALOŽB(obresti)
75
40 DRUGI FINANČNI ODHODKI IN OSTALI ODHODKI
21
41 POSLOVNI IZID - izguba
14.353
2013
januar-december
254.199
252.481
0
0
219.614
0
32.866
0
0
321
0
558
0
839
256.613
36.080
3.592
25.217
3.307
3.963
0
0
105.283
23.117
473
8.070
38.670
34.952
4.909
4.909
73.821
55.812
8.986
8.174
848
432
34.529
1.513
0
48
2.414
IND
14/13
97
97
0
0
96
0
99
0
0
49
0
105
0
268
102
97
117
96
90
90
0
0
103
117
590
97
95
99
99
99
99
99
99
97
121
79
111
58
0
43
594
Pokopališka služba-SM 38 je poslovala z izgubo 14.353 EUR, ki se je v primerjavi s
preteklim letom precej povečala. Rezultat je odvisen od števila pokopov. Prihodki iz
naslova opravljanja dejavnosti so nižji za 3 %, skupni odhodki pa višji za 2 %. Občina je
zagotovila subvencijo za pokrivanja dela stroška najemnine infrastrukture v višini 32.422
EUR. Zadnje povišanje cen je bilo v avgustu 2008, takrat so se cene pogrebnih storitev
povečale za 11,12 %. Na enoti so redno zaposleni trije zaposlenci in po potrebi se je
opravljalo tudi delo po podjemnih pogodbah.
114
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA (skrajšano po II.različici)
SM 39 PRAZNJENJE GREZNIC IN MKČN
Zap. Naziv
1
PRIHODKI
2
POSLOVNI PRIHODKI
3
prihodki od GJS
4
prihodki od GJS -omrežnina
5
prihodki od GJS(naroč.,pogodbe),JD,lastna
6
prihodki od drugih dejavnosti-DOPOL+NAJEM.NAL.NEP
7
prihodki investiranje v infrastrukturo,SUBVENCIJE
8
PRIHODKI OD ODPRAVE DOLGOROČNIH PČR
9
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
10 FINANČNI PRIHODKI IZ FINANČNIH NALOŽB
11 PREJETE ODŠKODNINE IN KAZNI
12 OSTALI PRIHODKI
13 USREDSTVENI LAST.PR.IN LAST.STOR.
14 PRIHODKI SPLOŠNIH DEJAVNOSTI
15 STROŠKI IN ODHODKI
16 STROŠKI MATERIALA
17 stroški materiala (vzdr.OS,odpisDI,.)
18 stroški pogrebnega materiala
19 stroški električne energije
20 stroški goriva
21 stroški energentov
22 stroški kurilnega olja
23 STROŠKI STORITEV
24 stroški storitev pri oprav.storitev+lastna
25 str.storitev v zvezi z vzdržev.OOS
26 str.storitev fizičnih oseb+dajatve
27 str.drug.st. (413,414,415,416,417,419)
28 stroški najemnine za OS Občina
29 AMORTIZACIJA
30 AM OS v lasti podjetja + AM nalož.neprem.
31 STROŠKI DELA
32 stroški plač
33 stroški socialnih zavarovanj
34 drugi stroški dela
35 rezervacije za jub.nagrade in odpravnine
36 DRUGI STROŠKI
37 STROŠKI SPLOŠNIH DEJ.-NABAVE,UPRAVE
38 PREVRED.POSLOVNI IN FINAN.ODHODKI
39 FINANČNI ODHODKI IZ FIN.NALOŽB(obresti)
40 DRUGI FINANČNI ODHODKI IN OSTALI ODHODKI
41 POSLOVNI IZID - izguba
42 POSLOVNI IZID - dobiček
43 Davek od dobička
44 ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA
2014
januar-december
43.584
42.761
0
0
42.761
0
0
0
0
217
89
32
0
485
59.054
4.307
849
0
0
3.310
0
148
2.506
0
877
0
1.629
0
11.621
11.621
31.788
24.049
3.861
3.375
503
83
8.745
0
0
4
15.470
0
0
0
2013
januar-december
52.996
52.094
0
0
52.094
0
0
0
0
385
300
45
0
172
47.881
4.401
1.326
0
0
2.955
0
120
2.968
0
375
0
2.593
0
11.621
11.621
21.884
16.803
2.698
2.383
0
130
6.876
0
0
1
0
5.115
0
5.115
IND
14/13
82
82
0
0
82
0
0
0
0
56
30
71
0
283
123
98
64
0
0
112
0
123
84
0
234
0
63
0
100
100
145
143
143
142
0
64
127
0
0
337
0
0
0
0
V skladu U-Medo, se je za dejavnost praznjenja greznic oblikovalo novo SM-39 Praznjenje
greznic in malih komunalnih čistilnih naprav. Tu so se prvič evidentirali vsi prihodki in
stroški v letu 2013, ki so nastali iz tega naslova. Enota je poslovala negativno (izguba
15.470 EUR), precej so porasli stroški in odhodki za 23 %, prihodki pa so nižji za 18 %. Delo
na tej enoti opravljata dva zaposlenca, ki sta sicer tudi na enoti Kanalizacija SM 36.
115
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA (skrajšano po II.različici)
SM 40 ENERGETIKA
Zap. Naziv
1
PRIHODKI
2
POSLOVNI PRIHODKI
3
prihodki od GJS
4
prihodki od GJS -omrežnina
5
prihodki od GJS(naroč.,pogodbe),JD,lastna
6
prihodki od drugih dejavnosti-DOPOL+NAJEM.NAL.NEP.
7
prihodki investiranje v infrastrukturo,SUBVENCIJE
8
PRIHODKI OD ODPRAVE DOLGOROČNIH PČR
9
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
10
FINANČNI PRIHODKI IZ FINANČNIH NALOŽB
11
PREJETE ODŠKODNINE IN KAZNI
12
OSTALI PRIHODKI
13
USREDSTVENI LAST.PR.IN LAST.STOR.
14
PRIHODKI SPLOŠNIH DEJAVNOSTI
15
STROŠKI IN ODHODKI
16
STROŠKI MATERIALA
17
stroški materiala (vzdr.OS,odpisDI,.)
18
stroški pogrebnega materiala
19
stroški električne energije
20
stroški goriva
21
stroški energentov
22
stroški kurilnega olja
23
STROŠKI STORITEV
24
stroški storitev pri oprav.storitev+lastna
25
str.storitev v zvezi z vzdržev.OOS
26
str.storitev fizičnih oseb+dajatve
27
str.drug.st. (413,414,415,416,417,419)
28
stroški najemnine za OS Občina
29
AMORTIZACIJA
30
AM OS v lasti podjetja + AM nalož.neprem.
31
STROŠKI DELA
32
stroški plač
33
stroški socialnih zavarovanj
34
drugi stroški dela
35
rezervacije za jub.nagrade in odpravnine
36
DRUGI STROŠKI
37
STROŠKI SPLOŠNIH DEJ.-NABAVE,UPRAVE
38
PREVRED.POSLOVNI IN FINAN.ODHODKI
39
FINANČNI ODHODKI IZ FIN.NALOŽB(obresti)
40
DRUGI FINANČNI ODHODKI IN OSTALI ODHODKI
41
POSLOVNI IZID - izguba
2014
2013
januar-december
januar-december
578.376
681.033
564.036
671.786
530.065
645.373
0
0
217
272
0
0
33.754
26.141
0
0
0
900
2.569
1.920
0
196
3.865
3.771
0
0
7.906
2.461
621.667
749.861
217.144
287.047
4.146
4.291
0
0
15.267
19.037
912
689
196.241
263.030
578
0
165.164
178.983
4.662
7.147
8.126
19.793
0
0
8.741
11.854
143.634
140.188
2.036
1.610
2.036
1.610
141.167
153.790
107.075
117.961
17.942
19.765
14.221
14.689
1.928
1.374
1.027
1.352
88.694
93.924
6.271
33.042
110
0
54
114
43.291
68.828
IND
14/13
85
84
82
0
80
0
129
0
0
134
0
103
0
321
83
76
97
0
80
132
75
0
92
65
41
0
74
102
126
126
92
91
91
97
140
76
94
19
0
47
63
Poslovni izid enote Energetika-SM 40 je izguba v višini 43.291 EUR, ki se je v primerjavi z
letom 2013 znižala za 25.537 EUR. V septembra 2014 se je znižal variabilni del cene
ogrevanja za vse uporabnike za 7,94 %, zaradi znižanja cene energenta. Ni bilo povišanja
fiksnega dela cene. Strošek energenta se je glede na znižanje cene energenta znižal za 25 %,
prihodki iz naslova prodaje pa so se znižali za 18 %. Največji del prihodka je odvisen od
števila dni kurilne sezone in temperatur ozračja, velik vpliv pa ima tudi vgradnja
delilnikov pri uporabnikih in energetske sanacije zgradb. Višina najemnine infrastrukture
je povišana za 2 %. Občina je zagotovila subvencijo v višini 29.170 EUR za delno pokrivanje
stroška najemnine. Delo v enoti je preko celega leta opravljalo sedem zaposlencev.
116
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA (skrajšano po II.različici)
SM 50 TRŽNICA
Zap. Naziv
1
PRIHODKI
2
POSLOVNI PRIHODKI
3
prihodki od GJS
4
prihodki od GJS -omrežnina
5
prihodki od GJS(naroč.,pogodbe),JD,lastna
6
prihodki od drugih dejavnosti-DOPOL+NAJEM.NAL.NEP.
7
prihodki investiranje v infrastrukturo,SUBVENCIJE
8
PRIHODKI OD ODPRAVE DOLGOROČNIH PČR
9
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
10 FINANČNI PRIHODKI IZ FINANČNIH NALOŽB
11 PREJETE ODŠKODNINE IN KAZNI
12 OSTALI PRIHODKI
13 USREDSTVENI LAST.PR.IN LAST.STOR.
14 PRIHODKI SPLOŠNIH DEJAVNOSTI
15 STROŠKI IN ODHODKI
16 STROŠKI MATERIALA
17 stroški materiala (vzdr.OS,odpisDI,.)
18 stroški pogrebnega materiala
19 stroški električne energije
20 stroški goriva
21 stroški energentov
22 stroški kurilnega olja
23 STROŠKI STORITEV
24 stroški storitev pri oprav.storitev+lastna
25 str.storitev v zvezi z vzdržev.OOS
26 str.storitev fizičnih oseb+dajatve
27 str.drug.st. (413,414,415,416,417,419)
28 stroški najemnine za OS Občina
29 AMORTIZACIJA
30 AM OS v lasti podjetja + AM nalož.neprem.
31 STROŠKI DELA
32 stroški plač
33 stroški socialnih zavarovanj
34 drugi stroški dela
35 rezervacije za jub.nagrade in odpravnine
36 DRUGI STROŠKI
37 STROŠKI SPLOŠNIH DEJ.-NABAVE,UPRAVE
38 PREVRED.POSLOVNI IN FINAN.ODHODKI
39 FINANČNI ODHODKI IZ FIN.NALOŽB(obresti)
40 DRUGI FINANČNI ODHODKI IN OSTALI ODHODKI
41 POSLOVNI IZID - dobiček
42 Davek od dobička
43 ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA
2014
januar-december
41.101
40.215
0
0
40.215
0
0
0
0
28
0
516
0
342
40.986
2.027
674
0
1.353
0
0
0
871
0
11
0
859
0
223
223
31.687
24.010
4.007
3.596
75
95
6.080
0
0
3
115
0
115
2013
januar-december
43.483
43.094
0
0
43.094
0
0
0
0
1
0
259
0
128
40.106
2.924
493
0
2.431
0
0
0
930
0
0
0
930
0
213
213
30.501
22.960
3.837
3.493
211
87
5.446
0
0
4
3.377
0
3.377
IND
14/13
95
93
0
0
93
0
0
0
0
2826
0
199
0
268
102
69
137
0
56
0
0
0
94
0
0
0
92
0
105
105
104
105
104
103
35
109
112
0
0
58
3
0
3
Enota Tržnica-SM 50 je poslovno leto zaključila z čistim dobičkom 115 EUR. Rezultat je
vsako leto slabši. Prihodki iz naslova prodaje tržnin so za 7 % nižji in so odvisni izključno
od prodanih tržnih mest. Skupni prihodki so se znižali za 5 %, stroški in odhodki so se
povišali za 2 %. V poslovnem letu ni bilo dviga cen. Delo na tržnici je redno opravljal en
zaposlenec.
117
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
Pregled čistega dobička/izgube po enotah-SM
60.000
40.000
20.000
-20.000
-40.000
-60.000
-80.000
6.1.2.
leto 2014
leto 2013
PRIKAZ POSLOVNIH IZIDOV ZA TRŽNE DEJAVNOSTI
Pregled čistega dobička/izgube po tržnih dejavnostih
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
-5.000
-10.000
leto 2014
leto 2013
Med tržnimi dejavnostmi je že od leta 2004 ločeno prikazan poslovni izid Zbiranje in
odvoz odpadkov po pogodbah, ki se evidentira na stroškovnem mestu 33 - tržna
dejavnost. Glede na napisano je za to stroškovno mesto tržne dejavnosti prikazan posebej
izid in tudi primerljivost s preteklim letom.
Zaradi ustreznega sodila stroškov, je tehnični sektor izračunal odstotek, ki je bil podlaga
za razporeditev nastalih stroškov, ki jih ni bilo možno direktno pripisati tej dejavnosti.
Prihodki pa so se neposredno ugotavljali iz izstavljenih računov, katerih podlaga so bile
podpisane pogodbe za ločeno zbrane odpadke (steklo, papir, pločevinke, plastenke). Čisti
dobiček poslovnega leta je 32.773 EUR, in pomeni 8 %znižanje. Cena zbiranja in odvoza
ločeno zbranih frakcij se je nazadnje povišala 01.07.2013 za 7,1 % (rast življenjskih stroškov:
september 2009 – december 2012).
118
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA (skrajšano po II.različici)
SM 33 ZB.IN ODVOZ KOM.ODP.TRŽNA DEJAVNOST
Zap.
Naziv
2014
2013
IND
januar-december
januar-december
14/13
1
PRIHODKI
49.594
51.201
97
2
POSLOVNI PRIHODKI
49.137
51.077
96
3
prihodki od GJS
0
0
0
4
prihodki od GJS -omrežnina
0
0
0
5
prihodki od GJS(naroč.,pogodbe),JD,lastna
6
prihodki od drugih dejavnosti-DOPOL+NAJEM.NAL.NEP
0
0
48.873
51.077
0
96
7
prihodki investiranje v infrastrukturo,SUBVENCIJE
264
0
0
8
PRIHODKI OD ODPRAVE DOLGOROČNIH PČR
0
0
0
9
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
130
0
10
FINANČNI PRIHODKI IZ FINANČNIH NALOŽB
70
34
11
PREJETE ODŠKODNINE IN KAZNI
12
OSTALI PRIHODKI
13
USREDSTVENI LAST.PR.IN LAST.STOR.
14
PRIHODKI SPLOŠNIH DEJAVNOSTI
15
STROŠKI IN ODHODKI
16
STROŠKI MATERIALA
17
stroški materiala (vzdr.OS,odpisDI,.)
0
0
89
37
0
207
0
238
0
0
168
54
314
0
16.821
15.504
108
2.737
3.803
768
625
72
123
18
stroški pogrebnega materiala
0
0
0
19
stroški električne energije
0
0
0
20
stroški goriva
1.928
3.178
21
stroški energentov
0
0
22
stroški kurilnega olja
41
0
23
STROŠKI STORITEV
1.240
610
24
stroški storitev pri oprav.storitev+lastna
25
str.storitev v zvezi z vzdržev.OOS
0
0
430
379
61
0
0
203
0
113
26
str.storitev fizičnih oseb+dajatve
0
0
27
str.drug.st. (413,414,415,416,417,419)
569
231
28
stroški projektov za javno infrastrukturo (41650)
241
0
0
29
stroški najemnine za OS Občina
0
0
0
0
246
30
AMORTIZACIJA
1.203
674
178
31
AM OS v lasti podjetja + AM nalož.neprem.
1.203
674
178
32
STROŠKI DELA
9.005
8.223
110
33
stroški plač
6.923
6.634
104
34
stroški socialnih zavarovanj
1.101
1.054
104
35
drugi stroški dela
980
535
183
36
rezervacije za jub.nagrade in odpravnine
0
0
37
DRUGI STROŠKI
32
58
38
STROŠKI SPLOŠNIH DEJ.-NABAVE,UPRAVE
2.443
2.096
117
39
PREVRED.POSLOVNI IN FINAN.ODHODKI
161
38
427
40
FINANČNI ODHODKI IZ FIN.NALOŽB(obresti)
0
0
0
41
DRUGI FINANČNI ODHODKI IN OSTALI ODHODKI
2
2
95
32.773
35.697
92
0
0
32.773
35.697
42
POSLOVNI IZID - dobiček
43
Davek od dobička
44
ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA
119
0
54
0
92
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
120
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
6.2.
PRIKAZ IZRAČUNAVANJA POSREDNIH STROŠKOV ZA RAZPOREJANJE
NA POSAMEZNE DEJAVNOSTI IN STROŠKOVNE NOSILCE
Sistem razporejanja stroškov in prihodkov ter ugotavljanja poslovnih izidov po
posameznih dejavnostih je opredeljen v Pravilniku o računovodstvu družbe. Skupščina
podjetja je obravnavala plan družbe za leto 2013, v katerem je bilo navedeno, da se za
delitev splošnih stroškov uporablja sodilo: delež proizvajalnih stroškov posameznih enot
(SM) v celotnih proizvajalnih stroških vseh dejavnosti družbe, vključno z najemnino za
uporabo infrastrukture. Ključ se izračunava mesečno. To sodilo je sprejemljivo tudi za
novo oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih služb, ki ga navaja Pravilnik o
metodologiji za oblikovanje cen storitev.
Vsi stroški in prihodki ostalih enot se obvezno knjižijo po stroškovnih mestih po nastankih
dogodkov. Šifrant stroškovnih mest je dvomesten za obvezne in izbirne gospodarske javne
službe, za tržne dejavnosti pa dvomesten samo za zbiranje in odvoz odpadkov po
pogodbah, za ostale tržne dejavnosti pa trimesten.
Prihodke je mogoče z vidika dejavnosti v občini ločevati na neposredne in posredne
(splošne). Večina prihodkov je neposrednih, kar pomeni, da je izvirno mogoče ugotavljati,
na katere dejavnosti se nanašajo. Taki prihodki se že na podlagi nalogov za fakturiranje
knjižijo neposredno na posamezno dejavnost. Pri poslovanju družbe pa nastaja tudi nekaj
t.i. posrednih ali splošnih prihodkov, zlasti prihodki od financiranja in izredni prihodki. Ti
se najprej pripišejo ustreznemu splošnemu stroškovnemu mestu, s tega splošnega
stroškovnega mesta pa se nato razdelijo na temeljne dejavnosti (po sodilu, ki je naveden v
prvem odstavku te točke).
Tudi za večino stroškov velja, da jih je mogoče neposredno na podlagi knjigovodske listine
(likvidiranega računa za storitve, zbirnika izdaje materiala iz skladišča, porabljenih ur del
in obračuna plač ipd.) knjižiti na tisto dejavnost, na katero se taki stroški nanašajo, prav
tako tudi za nekatere druge stroške (stroški porabe goriva, stroški avtomobilskih gum,
stroški vzdrževanja strojev in vozil, stroški zavarovanja strojev in vozil, stroški
amortizacije strojev in vozil). Vsi taki stroški, ki so razporejeni na temeljna stroškovna
mesta že ob knjiženju na konte razreda 4 in 7, imajo torej značaj neposrednih stroškov.
Pri izdelavi kalkulacij cen posameznih javnih služb se pripisani splošni stroški
posameznim enotam-SM, delijo po ključu: 20 % splošnih stroškov – stroški nabave, 30 %
splošnih stroškov – stroški prodaje, 50 % splošnih stroškov – stroški uprave.
121
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
6.3.
PREGLED OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV
Preglednica prikazuje neodpisano vrednost opredmetenih osnovnih sredstev, ki se
uporabljajo za namene gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti:
Vrsta dejavnosti
I.GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
VODOVOD
ČISTILNA NAPRAVA
ZBIRANJE IN ODVOZ KOM.ODPADKOV
ODLAGANJE KOM.ODPADKOV
LOKALNE CESTE
JAVNE POVRŠINE
JAVNA RAZSVETLJAVA
KANALIZACIJA
POKOPALIŠKA DEJAVNOST
ENERGETIKA
TRŽNICA
II.DRUGE DEJAVNOSTI
SKUPAJ I. in II.
Neodpisana vrednost OS v EUR 31.12.2014
1.129.475,06
105.334,85
0,00
421.206,60
0,00
148.685,72
230.231,33
127.948,15
73.609,20
13.367,51
6.736,74
759,44
24.072,15
1.153.547,21
Razdelitev po vrstah dejavnosti je opravljena tako, da se izločijo naložbene nepremičnine
(stanovanja) in pred razdelitvijo sredstev se izločijo sredstva, ki so knjižena oz.
evidentirana v registru osnovnih sredstev in glavni knjigi na kontih-druge dejavnosti (II.).
Opredmetena in neopredmetena osnovna sredstev skupnih služb pa se na dejavnosti GJS
razdelijo v odstotku, ki ga posamezna dejavnost GJS predstavlja v celotni strukturi GJS.
122
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
LETNO POROČILO 2014
7. POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA
123
LETNO POROČILO
ZA LETO 2014
Zagorje ob Savi, marec 2015