Letno poročilo 2014 - Onkološki inštitut

LETNO POROČILO 2014
ODDELEK ZA
AKUTNO PALIATIVNO OSKRBO
ODDELEK ZA AKUTNO PALIATIVNO OSKRBO, poročilo 2014
1. Hospitalna dejavnost (6 postelj)
2. Konziliarna dejavnost
3. Ambulantna dejavnost
4. Spremljanje na domu (koordinator PO)
5. Izobraževalna dejavnost
6. Raziskovalna dejavnost
ODDELEK ZA AKUTNO PALIATIVNO OSKRBO, poročilo 2014
Hospitalna dejavnost
Leto
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Število
sprejetih
na OAPO
102
201
214
181
191
191
222
230
ODDELEK ZA AKUTNO PALIATIVNO OSKRBO, poročilo 2014
Hospitalna dejavnost
2007 2011
skupno
število
povprečje/
leto 20072011
število
Vsi
899
180
umrli na
OAPO
420
84
46,7
74
38,2
84
37,8
63
27,4
Domov
400
80
44,5
93
48,7
114
51,4
125
54,3
HOSPIC
9
2
1,1
13
6,8
16
7,2
24
10,4
Drugo
70
14
7,7
11
6,3
8
3,6
15
7,9
%
Število
bolnikov
2012
%
191
Število
bolnikov
2013
%
222
Število
bolnikov
2014
%
230
ODDELEK ZA AKUTNO PALIATIVNO OSKRBO, poročilo 2013
Hospitalna dejavnost
Povprečna ležalna doba
(dnevi)
2007-2011
2012
2013
2014
7,7
7,2
7,4
7,6
ODDELEK ZA AKUTNO PALIATIVNO OSKRBO, poročilo 2013
Konziliarna dejavnost
Sep- dec 2012
2013
2014
Oddelek internistične onkologije
NP
99 (58%)
91 (59,5%)
Oddelek radioterapije
NP
50 (29%)
37 (24,2%)
Oddelek kirurgije
NP
22 (13%)
25 (16,3%)
SKUPAJ
37 (15 DS)
171 (80 DS) 153 (61 DS)
ODDELEK ZA AKUTNO PALIATIVNO OSKRBO, poročilo 2013
Konziliarna dejavnost
Kraj vključitve koordinatorja
OAPO (oddelek)
AZPO (ambulanta)
Ambulante OI
Oddelki OI
Drugo (bolniki izven OI,…)
skupaj
DRUŽINSKI SESTANEK
2012
181
246
12
441
156
2013
NP(104)
NP
NP
NP (81)
NP
383
185
2014
65 (75 DS)
50 (50 DS)
23
110 (61 DS)
60
308
186
DS – družinski sestanek
ODDELEK ZA AKUTNO PALIATIVNO OSKRBO, poročilo 2013
Ambulantna dejavnost
Število ambulantnih dni
- zasedenost
Število pregledov
Povprečno št. na amb.
Bolniki, ki niso prišli na
pregled
jul – dec 2013
2014
42
(168 terminov)
84%
65
(260 terminov)
83%
108
153
2,6 bolnika
2,4 bolnika
24%
24%
ODDELEK ZA AKUTNO PALIATIVNO OSKRBO, poročilo 2014
Izobraževalna dejavnost
1. Izobraževanje študentov
•
na onkološkem inštitutu
•
Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru
predavanja v okviru predmeta Interna medicina
predavanja v okviru izbirnega predmeta Paliativna medicina
2. Izobraževanje specializantov
internistične onkologije: 2 (2-mesečno kroženje)
specializantov radioterapije: 1 (1-mesečno kroženje)
zdravnikov družinske medicine: 43 (3-4 dnevno kroženje)
3. Izobraževanje za udeležence znotraj OI
•
sredina jutranje predavanje – feb, okt 2014
•
Četrtkovi pogovori ob kavi
•
Oskrba bolnika v zadnjih dneh življenja, april 2014
ODDELEK ZA AKUTNO PALIATIVNO OSKRBO, poročilo 2014
Izobraževalna dejavnost
5.- 6. 2. 2014 Slovenska konferenca o obravnavi in zdravljenju oseb, ki uporabljajo nove vrste drog in12.
SEEA net simpozij o medicinski uporabi kababinoidov in zdravljenju ADHD v odrasli dobi, Cankarjev dom,
Ljubljana
13. 3. 2014 Strokovni simpozij: Za zdrava pljuča, NIJZ Nova Gorica
11. 4. 2014 Teme iz internistične onkologije, za zdravnike družinske medicine, Onkološki inštitut Ljubljana
9. - 10. 5. 2014 3. mariborska šola paliativne oskrbe, UKC Maribor
19. 5. 2014 HOPE program: HOPE exchange programme for hospital and health care professionals,
predstavniki iz tujine – obisk Oddelka za akutno paliativno oskrbo, Onkološki inštitut Ljubljana
21. 5. 2014 Vabljeno predavanje, z naslovom: Paliativna oskrba, Ginekološka klinika Ljubljana
3. 4. 2014 – dr. Pahole: Celostna obravnava pacientov kot vodilo za kakovostno paliativno oskrbo:
Proces umiranja – prepoznavanje in ukrepanje (Recognition and care in teh dying process)
19. 6. - 21. 6. 2014 21. mednarodni simpozij o urgentni medicini: Urgentna medicina - izbrana poglavja
2014, Portorož
7. 10. 2014 Ljubljanski posvet paliativne oskrbe – Na stičišču poti – paliativna oskrba in urgentna služba,
Onkološki inštitut Ljubljana
24. 10. – 25. 10. 2014 Zdravljenje z kanabinoidi. 17. seminar Slovenskega združenja za zdravljenje bolečine
(SZZB), z naslovom Nevropatska in orofacialna bolečina, Onkološki inštitut Ljubljana, Predavalnica, stavba
C, Zaloška 2, Ljubljana
4. 11. – 7. 11. 2014 Paliative care in slovenia. European Pain Federation EFIC® – Winter Cancer Pain
School, Liverpool, Velika Britanija
14. 11. 2014 3. šola tumorjev prebavil, Rak debelega črevesa in danke, Onkološki inštitut Ljubljana,
Predavalnica, stavba C, Zaloška 2, Ljubljana
14. 11. 2014 Predavanje v okviru sejma Narava – Zdravje, Gospodarsko raztavišče Ljubljana
ODDELEK ZA AKUTNO PALIATIVNO OSKRBO, poročilo 2014
PRISPEVKI/ČLANKI: 17
Raziskovalna dejavnost
1. PAHOLE GOLIČNIK, Jana, EBERT MOLTARA, Maja. Proces umiranja - prepoznavanje in ukrepanje. V: KAUČIČ,
Boris Miha (ur.), et al. Celostna obravnava pacientov kot vodilo za kakovostno paliativno oskrbo = Holistic
treatment of patients as a guideline for quality palliative care : simpozij s področja paliativne zdravstvene
nege z mednarodno udeležbo = symposium on the field of palliative Nursing with international participation
: zbornik predavanj z recenzijo = proceedings of lectures with peer review. V Celju: Visoka zdravstvena šola:
= College of Nursing, 2014, str. 21-32, graf. prikazi.
2. EBERT MOLTARA, Maja. Medicinska uporaba kanabinoidov v Sloveniji. V: KAMENIK, Mirt (ur.), KRČEVSKIŠKVARČ, Nevenka (ur.), POŽLEP, Gorazd (ur.). Nevropatska bolečina : zbornik prispevkov = Neuropathic pain
: book of contributions. Maribor: Slovensko združenje za zdravljenje bolečine, 2014, str. 129-136.
3. EBERT MOLTARA, Maja. Paliativna oskrba. V: Šola: tumorji prebavil II, Ljubljana, 15. 11. 2013, (Onkologija
(Ljubljana. Tiskana izd.), ISSN 1408-1741, letn. 18, št. 1). Ljubljana: Onkološki inštitut, 2014, letn. 18, št. 1, str. 5355.
4. ŽNIDARŠIČ, Darja, EBERT MOLTARA, Maja. Na stičišču paliativne in urgentne medicine : obravnava
paliativnih bolnikov na domu v letu 2012 = At the crossroad of palliative and emergency medicine :
emergency home team interventions for palliative care patients in 2012. V: VAJD, Rajko (ur.), GRIČAR,
Marko (ur.). Urgentna medicina : izbrana poglavja 2014 : zbornik = Emergency medicine : selected topics
[2014] : proceedings. Ljubljana: Slovensko združenje za urgentno medicino: = Slovenian Society for
Emergency Medicine, 2014, str. 130-132.
5. MALAČIČ, Stanislav, EBERT MOLTARA, Maja. Nujna stanja pri pacientih v paliativni oskrbi = Emergencies in
palliative care. V: VAJD, Rajko (ur.), GRIČAR, Marko (ur.). Urgentna medicina : izbrana poglavja 2014 :
zbornik = Emergency medicine : selected topics [2014] : proceedings. Ljubljana: Slovensko združenje za
urgentno medicino: = Slovenian Society for Emergency Medicine, 2014, str. 134-136.
ODDELEK ZA AKUTNO PALIATIVNO OSKRBO, poročilo 2014
PRISPEVKI/ČLANKI: 17
Raziskovalna dejavnost
6. EBERT MOLTARA, Maja. Uvod v šolo o paliativni oskrbi. V: 3. mariborska šola paliativne oskrbe, Maribor, 9. in
10. maj 2014. KRČEVSKI-ŠKVARČ, Nevenka (ur.). Zbornik prispevkov. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2014,
str. 11-14.
7. EBERT MOLTARA, Maja. Značilnosti obravnave skozi čas paliativnega zdravljenja pri bolniku z rakom. V: 3.
mariborska šola paliativne oskrbe, Maribor, 9. in 10. maj 2014. KRČEVSKI-ŠKVARČ, Nevenka (ur.). Zbornik
prispevkov. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2014, str. 21-24.
8. ŽIST, Andrej, EBERT MOLTARA, Maja. Najpogosteje predpisana zdravila v paliativni oskrbi v zadnjem obdobju
življenja. V: 3. mariborska šola paliativne oskrbe, Maribor, 9. in 10. maj 2014. KRČEVSKI-ŠKVARČ, Nevenka (ur.).
Zbornik prispevkov. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2014, str. 65-78.
9. EBERT MOLTARA, Maja. Urgentna stanja v paliativni medicini pri bolniku z rakom. V: EBERT MOLTARA, Maja
(ur.), ŽNIDARŠIČ, Darja (ur.). Paliativna oskrba in urgentna služba : na stičišču poti. Ljubljana: Slovensko
združenje paliativne medicine SZD: Onkološki inštitut, Oddelek akutne paliativne oskrbe, 2014, str. [1-17].
10. PAHOLE GOLIČNIK, Jana, EBERT MOLTARA, Maja. Paliativna obravnava bolnika po končanem sistemskem
zdravljenju. V: MATOS, Erika (ur.), BOC, Marko (ur.). Teme iz internistične onkologije za družinske zdravnike.
Ljubljana: Onkološki inštitut: Sekcija za internistično onkologijo, 2014, str. 94-104.
11. EBERT MOLTARA, Maja. Paliativno zdravljenje bolnikov z rakom pljuč. V: Za zdrava pljuča : simpozij za
strokovno javnost, 13. marec 2014, Nova Gorica. [S. l.: s. n.], 2014, str. [1-9].
12. EBERT MOLTARA, Maja. Paliativna obravnava bolnikov z rakom debelega črevesa in danke : predavanje na
3. Šoli tumorjev prebavil: rak debelega črevesa in danke, 14. 11. 2014, Ljubljana. Ljubljana, 2014.
ODDELEK ZA AKUTNO PALIATIVNO OSKRBO, poročilo 2014
za bolnike z neozdravljivo
boleznijo in njihove bližnje
www.paliativnaoskrba.si