PZVM 2015

FIFe / ZVEZA FELINOLOŠKIH DRUŠTEV SLOVENIJE - PRAVILNIK ZA VZREJO MAČK 2015
ZVEZA FELINOLOŠKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
PRAVILNIK ZA VZREJO MAČK
15.04.2015
Pravilnik za vzrejo mačk ZFDS je usklajen z veljavno zakonodajo RS in veljavnimi FIFe Breeding & Registration Rules ter sprejet na
redni letni skupščini Zveze felinoloških društev Slovenije, v Celju, dne 20.3.2009. Dopolnjen Pravilnik za vzrejo mačk ZFDS je sprejet
na redni letni skupščini Zveze felinoloških društev Slovenije, v Celju, dne 15.04.2015 in velja od tega datuma dalje.
© ZFDS – Pravilnik za vzrejo mačk
1/11
15.04.2015
FIFe / ZVEZA FELINOLOŠKIH DRUŠTEV SLOVENIJE - PRAVILNIK ZA VZREJO MAČK 2015
KAZALO
1
SPLOŠNA DOLOČILA
3
1.1
Vzrejanje v skladu s Pravilnikom za vzrejo mačk ZFDS
3
2
VPIS MAČKE V RODOVNO KNJIGO ZFDS (NOSTRIFIKACIJA RODOVNIKA)
3
2.1
3
2.2
Nostrifikacija rodovnika drugih članic FIFe in/ali ne-FIFe zvez, priznanih od FIFe (članice World Cat Congress - WCC:
ACF, CFA, CCC OF A, GCCF, NZCF, SACC, TICA, WCF)
Nostrifikacija rodovnika od FIFe nepriznanih zvez
3
VZREJA
4
3.1
3.2
3.3
Vzreja z mačkami registriranimi v rodovni knjigi ZFDS
Vzreja z mačkami z neznanimi predniki (NOVICE) in z RIEX rodovniki
Prepoved vzreje mačk z anomalijami
4
4
4
4
PARJENJA, SAMCI, SAMICE, TESTIRANJA
4
4.1
4.2
4.3
Parjenje (splošno, parjenja v sorodstvu, parjenja med pasmami)
Samice
Samci
Parjenje s samci, registriranimi v RK ne-FIFe zvez, priznanimi od FIFe (članice WCC- Svetovnega kongresa mačk:
ACF, CFA, CCC of A, GCCF, NZCF, SACC, TICA, WCF)
Parjenje s samci registriranimi v RK, od FIFe nepriznanih zvez
Obvezna testiranja
PER/EXO – Policistična degeneracija ledvic (Polycystic Kidney Disease – PKD)
MCO – Displazija kolkov (Hip Dysplasia - HD)
NFO – Presnovna motnja (Glycogen Storage Disease type IV - GSD IV)
ABY/SOM – Pomanjkanje encima (PYRUVATE KINASE - PK)
BUR – Gangliosidosis – GM2/HEXB)
KOR – Gangliosidosis (GM1/GLB1, GM2/HEXB
4
5
5
5
5
VZREJNI REFERENTI, PRIJAVA, POPIS IN REGISTRACIJA MLADIČEV
6
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
Vzrejni referenti
Prijava legla
Popis in registracija legla
Popis legla, ki ga opravi vzrejni referent
Samostojni popis legla
Odstopanja od rokov za popis/registracijo legla
Zamude pri popisu/registraciji legla
Vpis omejitev vzreje/razstavljanja
Poimenovanje mačke
Izstavitev rodovnikov
Oddaja mladičev
Transfer
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
8
8
6
VZREJALIŠČA
8
6.1
6.2
Registracija vzrejališča
Naknadno uveljavljanje imena vzrejališča
8
8
7
SPREMEMBE PODATKOV V RODOVNI KNJIGI ZFDS
8
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
Popravki
Opombe v rodovniku: NI ZA VZREJO/NI ZA RAZSTAVLJANJE
Spremembe pridobljenih naslovov
Sprememba lastništva
Preminule mačke
8
9
9
9
9
8
PREPOVEDI IN KRŠITVE PZVM ZFDS
9
8.1
8.2
9
9.1
Prepovedi
Kršitve in kazni
DOPOLNITVE K PRAVILNIKU ZA VZREJO MAČK ZFDS
Dopolnitve k pravilniku za vzrejo mačk ZFDS
Tabela: Obvezna in priporočena testiranja
Priloge in dodatki k pravilniku za vzrejo mačk ZFDS
Prevod Pravil za vzrejo in registracijo FIFe (FIFe Breeding & Registration Rules)
Obrazci
Protokol za pridobitev ocene stanja kolkov (RTG in pridobitev ocene) pri vzrejnih Maine Coon mačkah (01.01.2014)
9
9
4.3.1
4.3.2
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
9.2
9.2.1
9.2.2
9.3.2
© ZFDS – Pravilnik za vzrejo mačk
2/11
15.04.2015
3
5
5
5
6
6
6
6
6
9
9
10
11
11
11
11
FIFe / ZVEZA FELINOLOŠKIH DRUŠTEV SLOVENIJE - PRAVILNIK ZA VZREJO MAČK 2015
1 SPLOŠNA DOLOČILA
1.1 VZREJANJE V SKLADU S PRAVILNIKOM ZA VZREJO MAČK ZFDS
Člani društev ZVEZE FELINOLOŠKIH DRUŠTEV SLOVENIJE (v nadaljnjem besedilu ZFDS) lahko vzrejajo z mačkami
(samci in samicami) v skladu z veljavnimi pravili za vzrejo in registracijo Federation Internationale Feline (FIFe) FIFe Breeding & Registration Rules (v nadaljnjem besedilu FIFe Breeding & Registration Rules) in Pravilnikom za
vzrejo mačk ZFDS (v nadaljnjem besedilu PZVM ZFDS).
Za parjenja in ostale zahteve, ki niso v skladu s tem pravilnikom in pravili za vzrejo in registracijo FIFe, je potrebno
pravočasno pridobiti soglasje vzrejne komisije ZFDS (v nadaljnjem besedilu VK ZFDS).
2 NOSTRIFIKACIJA RODOVNIKA (VPIS MAČKE V RODOVNO KNJIGO ZFDS)
2.1 NOSTRIFIKACIJA RODOVNIKA DRUGIH ČLANIC FIFe IN/ALI NE-FIFe ZVEZ, PRIZNANIH OD FIFe (ČLANICE
WORLD CAT CONGRESS – WCC: ACF, CFA, CCC OF A, GCCF, NZCF, SACC, TICA, WCF)
2.1.1 Za nostrifikacijo rodovnika mora lastnik mačke predložiti rodovni knjigi ZFDS (v nadaljnjem besedilu RK ZFDS)
originalne dokumente (rodovnik in transfer, izdana od felinološke organizacije) in dokazilo o plačilu pristojbine.
Vodja rodovne knjige (v nadaljnjem besedilu VRK) vnese v RK ZFDS najmanj 3 (tri) generacije prednikov, navedenih
v rodovniku (prepis novega rodovnika v bazo podatkov RK ZFDS), na originalni rodovnik pa vpiše številko vpisa
rodovnika v RK ZFDS in doda žig ZFDS. Rodovnik podpiše VRK ZFDS.
2.1.2 V primeru, da VRK v predloženem rodovniku opazi nepravilnost (neskladja s predpisi FIFe), ga pošlje v
obravnavo VK ZFDS, ki lahko izdajo rodovnikov:
(a) zavrne in predlaga razstavljanje mačke v razredu NOVINK (13a) ali KONTROLNEM razredu (13b), ali
(b) odobri izbris spornih podatkov, ali
(c) odobri vnos popravkov.
2.1.3 Lastnik mačke, ki v roku 2 (dveh) mesecev po prispetju/uvozu mačke še nima urejene vse dokumentacije,
potrebne za vpis mačke v RK ZFDS, mačko pa želi razstavljati, vplača pristojbino za nostrifikacijo rodovnika. S tem
pridobi pravico razstavljanja te mačke pod svojim imenom. O datumu vplačila pristojbine in podatkih o mački (ime
mačke, datum rojstva, barva (EMS koda), ime lastnika) pisno obvesti VRK in sekretarja ZFDS.
Na razstavne prijavnice se v prostor za vpis številke rodovnika vpisuje oznaka: »Nostrifikacija v teku«.
2.1.4 Če lastnik, član društva v ZFDS, v roku 1(enega) leta po prispetju/uvozu mačke ne pridobi celotne potrebne
dokumentacije, mačka pa je bila v tem času že vključena v program vzreje, lahko vloži na VK ZFDS prošnjo za
razstavljanje v razredu NOVINK (13a). Mačka in potomci bodo lahko v tem primeru, v skladu s pogoji FIFe Breeding
& Registration Rules, pridobili rodovnik.
2.2 NOSTRIFIKACIJA RODOVNIKA OD FIFe NEPRIZNANIH ZVEZ
2.2.1 Rodovnik mačke, ki izhaja iz od FIFe nepriznane felinološke organizacije (ne-članice WCC), pred nostrifikacijo
na podlagi vloge prosilca, pregleda VK ZFDS. Če VK ZFDS ugotovi, da v njem ni neskladij s pravili FIFe in da predniki
ustrezajo možnim genetskim kombinacijam, nostrifikacijo odobri.
2.2.2 V primeru, da VK ZFDS v predloženem rodovniku ugotovi neskladja ali odstopanja od registracijskega
programa FIFe, lahko predlaga:
(a) razstavljanje v razredu NOVINK (razred 13a) na mednarodni razstavi organizirani pod okriljem ZFDS, v
starosti najmanj 10 (deset) mesecev, ali
(b) razstavljanje v KONTROLNEM razredu (razred 13b) na mednarodni razstavi organizirani pod okriljem ZFDS,
v starosti najmanj 4 (štirih) mesecev, ali
(c) ocenitev mačke od vsaj dveh mednarodnih FIFe sodnikov za obravnavano pasmo.
Mednarodna sodnika morata biti seznanjena o tem, zakaj se mačka razstavlja v navedenem razredu.
© ZFDS – Pravilnik za vzrejo mačk
3/11
15.04.2015
FIFe / ZVEZA FELINOLOŠKIH DRUŠTEV SLOVENIJE - PRAVILNIK ZA VZREJO MAČK 2015
Če mačka pridobi kvalifikacijo »Odličen« (za priznane pasme) ali »I« (prva; za nepriznane pasme), VK ZFDS odobri
nostrifikacijo in izdajo RIEX rodovnika. Na sodniškem poročilu je obvezen podpis dveh mednarodnih sodnikov.
Mačka se lahko razstavlja v razredu NOVINK samo enkrat.
3 VZREJA
3.1 VZREJA Z MAČKAMI REGISTRIRANIMI V RODOVNI KNJIGI ZFDS
Člani društev ZFDS lahko vzrejajo z mačkami (samci in samicami), ki so vpisane v RK ZFDS.
3.2 VZREJA Z MAČKAMI Z NEZNANIMI PREDNIKI (NOVICE) IN Z RIEX RODOVNIKI
Mačke (XLH*, XSH*), brez rodovnikov ali z RIEX rodovniki, morajo za vključitev v vzrejni program pridobiti soglasje
VK ZFDS in kvalifikacijo.
Lastnik mora svoj vzrejni plan predhodno predstaviti VK ZFDS, ki se z njim posvetuje o njegovi odločitvi in pregleda
rodovnik mačke ter mu po potrebi strokovno svetuje.
(a) Mačke brez rodovnika, katerih predniki niso znani – novice (XLH* in XSH*) in mačke, ki imajo RIEX
rodovnik kot XLH* ali XSH*, morajo pred vključitvijo v vzrejni program pridobiti kvalifikacijo »Odličen« (za
priznane pasme) ali »I« (prva; za nepriznane pasme) na:
mednarodni razstavi organizirani pod okriljem ZFDS, v starosti najmanj 10 (deset) mesecev,
v razredu NOVINK (razred 13a).
Mačka se lahko razstavlja v razredu NOVINK le enkrat.
(b) Mačke, ki imajo RIEX eksperimentalni rodovnik XLH* (ime ciljne pasme), XSH* (ime ciljne pasme),
morajo pred vključitvijo v vzrejni program pridobiti kvalifikacijo »Odličen« (za priznane pasme) ali »I«
(prva) (za nepriznane pasme) na:
mednarodni razstavi, organizirani pod okriljem ZFDS, v KONTROLNEM razredu (razred 13b), ali
ocenitvi vsaj dveh mednarodnih FIFe sodnikov za obravnavano pasmo,
v starosti najmanj 4 (štirih) mesecev.
Na sodniškem poročilu je obvezen podpis dveh mednarodnih sodnikov.
3.3 PREPOVED VZREJE MAČK Z ANOMALIJAMI
Vzreja mačk z genetskimi/dednimi anomalijami je prepovedana! (FIFe Breeding & Registration Rules)
4 PARJENJA, SAMCI, SAMICE, TESTIRANJA
4.1 PARJENJA
4.1.1 Mačke, ki jih nameravamo pariti, morajo biti zdrave, brez notranjih in zunanjih zajedalcev ter, v skladu z
navodili proizvajalca cepiva, cepljene proti panleukopeniji (mačji kugi), virusnemu rinotraheitisu (herpes in calici
virusu).
4.1.2 Pred prvim parjenjem morajo mačke (samci in samice) v starosti nad 10 (deset) mesecev opraviti splošni
veterinarski pregled in obvezne teste v skladu s čl. 4.4 (obrazec: Potrdilo o zdravstvenem pregledu mačke, tabela I.
SPLOŠNI PREGLED ZA VSE PASME V SKLADU S PZVM ZFDS).
*PRIPOROČILO: Priporočljivo je testiranje proti kužnim mačjim boleznim in genetskim obolenjem za katera
obstajajo razpoložljivi testi (glej: tabela II. OBVEZNI TESTI ZA VZREJNE MAČKE in tabela III. PRIPOROČLJIVI TESTI ZA
VZREJNE MAČKE).
4.1.3 PARJENJE V SORODSTVU
Mački morajo imeti v rodovniku v 3 (treh) generacijah (starši, stari starši, prastarši) vsaj 10 (deset) različnih
prednikov. Za parjenje z manjšim številom prednikov je potrebno pridobiti predhodno odobritev VK ZFDS. Vloga
mora vsebovati razloge take vzreje.
4.1.4 PARJENJA MED PASMAMI
Za parjenja med pasmami, ki niso priporočena v FIFe registracijskem programu (FIFe Breeding & Registration
© ZFDS – Pravilnik za vzrejo mačk
4/11
15.04.2015
FIFe / ZVEZA FELINOLOŠKIH DRUŠTEV SLOVENIJE - PRAVILNIK ZA VZREJO MAČK 2015
Rules), mora lastnik pisno predstaviti svoj vzrejni program in cilj VK ZFDS. Tovrstna parjenja so možna le z
odobritvijo VK ZFDS.
4.2 SAMICE
4.2.1 Parjenje samice je dovoljeno po dopolnjenih 12 (dvanajstih) mesecih starosti.
Parjenje samice je dovoljeno le z 1 (enim) samcem istočasno.
Samica se lahko pari z drugim samcem šele 3 (tri) tedne po prvem neuspešnem parjenju.
Ponovno parjenje samice ni dovoljeno prej kot 3 (tri) mesece po njeni zadnji kotitvi.
4.2.2 Samica ne sme imeti več kot 3 (tri) legla v obdobju 24 (štiriindvajset) mesecev od njenega zadnjega legla.
Na podlagi veterinarskega priporočila in vloge vzreditelja lahko predčasno parjenje odobri VK ZFDS.
4.2.3 Samico, ki ima ponavljajoče carske reze (2x), je prepovedano vključevati v nadaljnjo vzrejo (FIFe Breeding
& Registration Rules).
4.2.4 Lastnik samice (v nadaljnem besedilu vzreditelj) in lastnik samca morata skleniti pisni dogovor o
paritvi (FIFe Breeding & Registration Rules).
Lastnik samca mora vzreditelju podpisati parjenje na obrazcu Registracija legla in mu s tem omogočiti prijavo
legla in izdajo rodovnikov za mladiče.
4.3 SAMCI
Za paritve samic v lasti članov društev v ZFDS s samci, vpisanimi v tuje rodovne knjige, veljajo vzrejni
pogoji, ki jih vzrediteljem nalagajo/priporočajo njihove matične zveze.
*PRIPOROČILO: Priporoča se, da se pri takih paritvah upoštevajo zahteve veljavnega PZVM ZFDS.
4.3.1 PARJENJE S SAMCI REGISTRIRANIMI V RODOVNIH KNJIGAH DRUGIH ČLANIC FIFe
Člani društev ZFDS lahko vzrejajo/parijo tudi s samci, ki so vpisani v rodovnih knjigah drugih članic FIFe.
Član ZFDS, ki se odloči za takšno paritev, mora ob popisu legla poleg predpisanega (čl. 5.3) priložiti še
fotokopijo originalnega rodovnika samca, ki vsebuje najmanj 3 (tri) generacije prednikov in fotokopijo vplačila
pristojbine za vpis samca v RK ZFDS.
4.3.2 PARJENJE S SAMCI, REGISTRIRANIMI V RODOVNIH KNJIGAH NE-FIFe ZVEZ, PRIZNANIH OD FIFe (ČLANICE
WORLD CAT CONGRESS – WCC: ACF, CFA, CCC OF A, GCCF, NZCF, SACC, TICA, WCF)
Člani društev ZFDS lahko vzrejajo/parijo s samci, ki so registrirani v ne-FIFe zvezah in jih le ta priznava.
Član ZFDS, ki se odloči za takšno paritev, mora ob popisu legla poleg predpisanega (čl. 5.3) priložiti še
fotokopijo originalnega rodovnika samca, ki vsebuje najmanj 3 (tri) generacije prednikov in fotokopijo vplačila
pristojbine za vpis samca v RK ZFDS.
V primeru, da vzrejni referent ali VRK v predloženem rodovniku samca opazi nepravilnosti, ga pošlje v
obravnavo VK ZFDS, ki lahko izdajo rodovnikov zaradi neskladja s predpisi FIFe:
(a) zavrne, ali
(b) odobri izbris spornih podatkov, ali
(c) odobri vnos popravkov.
Član, ki se odloči za takšno paritev, lahko vnaprej zaprosi VK ZFDS za mnenje o sprejemljivosti načrtovane
paritve.
4.3.3 PARJENJE S SAMCI REGISTRIRANIMI V RODOVNIH KNJIGAH OD FIFe NEPRIZNANIH ZVEZ
Mačke, ki so registrirane v ne-FIFe zvezah in ki jih FIFe ne priznava, se sme vključiti v vzrejni program le ob
predhodni odobritvi VK ZFDS, v skladu s FIFe Breeding & Registration Rules.
4.4 OBVEZNA TESTIRANJA - tabela: II. OBVEZNI TESTI ZA VZREJNE MAČKE
4.4.1 Perzijske / Eksotske mačke - Policistična degeneracija ledvic (Polycystic Kidney Disease – PKD)
Obvezen genetski test (DNK test). Genetski test se lahko opravi od 10 (desetega) tedna starosti dalje.
Če imata oba starša negativen genetski test na PKD, nadaljnje testiranje potomcev ni potrebno.
Prepovedana je vzreja s PKD pozitivnimi mačkami!
© ZFDS – Pravilnik za vzrejo mačk
5/11
15.04.2015
FIFe / ZVEZA FELINOLOŠKIH DRUŠTEV SLOVENIJE - PRAVILNIK ZA VZREJO MAČK 2015
4.4.2 Maine Coon - Displazija kolkov (Hip Dysplasia - HD)
Obvezno rentgensko slikanje kolkov. VK ZFDS priznava certifikate OFFA in ostalih referenčnih laboratorijev
(glej čl. 9 DOPOLNITVE IN PRILOGE K PRAVILNIKU ZA VZREJO MAČK ZFDS).
Po dopolnjenih 12 (dvanajstih) mesecih starosti lahko mačka pridobi začasno (preliminarno) oceno, ki bo veljala do
24 (štiriindvajsetega) meseca starosti. Po starosti 24 (štiriindvajset) mesecev mora mačka pridobiti dokončno
oceno stanja kolkov.
Samica do starosti 24 (štiriindvajset) mesecev brez preliminarne ocene kolkov, ima lahko do dokončne ocene
stanja kolkov le 1 (eno) leglo.
Samca do starosti 24 (štiriindvajset) mesecev brez preliminarne ocene stanja kolkov ali dokončne ocene stanja
kolkov, lahko lastnik uporablja za parjenje samo za lastno vzrejo ali v lastnem vzrejališču.
V primeru, da je preliminarna ocena kolkov samca in samice brez okvare, se le-ti lahko parijo po veljavnem PZVM
ZFDS.
Dovoljena je vzreja z ocenami kolkov (glej Tabela ocen stopnje displazije kolkov).
odličen / A-1 / Excellent / Normal
dober / A-2 / Good / Normal
sprejemljiv / B-1 / Fair / Normal
Prepovedana je vzreja z ocenami kolkov (težje stopnje okvare kolkov):
mejna (preliminarna) / B-2 / Borderline
blaga / C / Mild / Grade 1
zmerna / D / Moderate / Grade 2
težka / E / Severe / Grade 3
*PRIPOROČILO: Mačke z oceno sprejemljiv / B-1 / Fair / Normal se priporoča pariti le z mačko z oceno odličen / A1 / Excellent / Normal in dober / A-2 / Good / Normal.
4.4.3 Norveške gozdne mačke - Presnovna motnja s kopičenjem glikogena (Glycogen Storage Disease Type IV GSD IV)
Obvezen genetski test (DNK test).
4.4.4 Abesinske / Somalijske mačke - pomanjkanje encima (Pyruvate Kinase - PK)
Obvezen genetski test (DNK test).
4.4.5 Burmanske mačke – Gangliosidosis (GM2/HEXB)
Obvezen genetski test (DNK test).
4.4.6 Koratske mačke – Gangliosidosis (GM1/GLB1, GM2/HEXB)
Obvezen genetski test (DNK test).
5 VZREJNI REFERENTI, PRIJAVA, POPIS IN REGISTRACIJA MLADIČEV
5.1 VZREJNI REFERENTI
Vzrejni referenti društev, ki pripadajo ZFDS, imajo strokovno svetovalno in nadzorno nalogo.
V primeru utemeljenega suma nepravilnosti ali kršitev pravil za vzrejo in registracijo FIFe in/ali pravilnika za vzrejo
mačk ZFDS, lahko vzrejni referent društva opravi kontrolni pregled pri vzreditelju, ki mu ga je vzreditelj, član
društva v ZFDS, dolžan omogočiti. Vzrejni referent društva o postopku obvesti VK ZFDS.
V primeru, da se pri prijavi legla pojavi utemeljen dvom o starševstvu, lahko VK ZFDS zahteva predložitev genskega
testa.
5.2 PRIJAVA LEGLA
Vzreditelj (lastnik samice) mora leglo (5.3.1 in 5.3.2) pisno prijaviti vzrejnemu referentu svojega društva najkasneje
v 4 (štirih) tednih po kotitvi mladičev (obrazec: Prijava legla).
5.3 POPIS IN REGISTRACIJA LEGLA
Vsi mladiči v leglu morajo biti popisani istočasno.
Popis legla lahko opravi vzreditelj samostojno ali, na prošnjo vzreditelja, vzrejni referent.
© ZFDS – Pravilnik za vzrejo mačk
6/11
15.04.2015
FIFe / ZVEZA FELINOLOŠKIH DRUŠTEV SLOVENIJE - PRAVILNIK ZA VZREJO MAČK 2015
5.3.1 POPIS LEGLA, KI GA OPRAVI VZREJNI REFERENT
Na podlagi dogovora lahko vzrejni referent opravi popis legla najkasneje do 16 (šestnajstega) tedna starosti
mladičev. Ob popisu legla predloži vzreditelj (lastnik samice) vzrejnemu referentu na vpogled še vse ostale potrebne
dokumente (čl. 4.1).
5.3.2 SAMOSTOJNI POPIS LEGLA
Vzreditelj (lastnik samice) pošlje v RK ZFDS najkasneje do 16 (šestnajstega) tedna starosti mladičev:
izpolnjen in podpisan obrazec za registracijo legla,
dokazilo o vplačilu pristojbin in
ostale zahtevane dokumente (čl. 4.1),
podpisano kopijo obrazca registracije legla pa v vednost vzrejnemu referentu društva.
Vzreditelj s svojim podpisom odgovarja za pravilnost vseh podatkov.
Če je lastnik vzrejne mačke/mačka mladoletna oseba, mora biti sopodpisnik vseh dokumentov v zvezi z vzrejo in
lastništvom še ena polnoletna oseba (starš ali skrbnik mladoletne osebe), ki odgovarja za pravilnost vseh
podatkov.
5.3.3 ODSTOPANJA OD ROKOV ZA POPIS/REGISTRACIJO LEGLA
Kadar v predvidenem roku ni možno opraviti popisa/registracije legla (npr. določiti barve mladičev ali drugo), je
možno popis/registracijo legla opraviti tudi po predpisanem roku. O tem vzreditelj vnaprej pisno obvesti vzrejnega
referenta društva, VRK in/ali predsednika VK ZFDS.
5.3.4 ZAMUDE PRI POPISU/REGISTRACIJI LEGLA
Za zamujene prijave od 16 (šestnajstega) do 20 (dvajsetega) tedna starosti mladičev, ki niso opravičene ali
dogovorjene, se pristojbina za izstavitev rodovnikov podvoji.
Za zamujene prijave od 20 (dvajsetega) do 24 (štiriindvajsetega) tedna starosti mladičev, ki niso opravičene ali
dogovorjene, se pristojbina za izstavitev rodovnikov potroji.
Za prekomerno zamujene prijave, po dopolnjenem 24 (štirindvajsetem) tednu starosti, ki niso opravičene oziroma
dogovorjene, je možna izstavitev rodovnikov le z odobritvijo VK ZFDS, ki lahko predlaga disciplinski ukrep.
5.3.5 VPIS OMEJITEV VZREJANJA/RAZSTAVLJANJA
Vzreditelj mora za mladiča, ki ima prirojeno anomalijo (PZVM ZFDS in FIFe Breeding & Registration Rules) ob
popisu legla zaprositi VRK ZFDS za vpis opombe v rodovnik mladiča: NI ZA VZREJO.
Vzreditelj lahko ob popisu legla zaprosi VRK ZFDS, da se ob posameznem mladiču pripiše v rodovnik mladiča tudi
opomba: NI ZA RAZSTAVLJANJE in/ali NI ZA VZREJO.
5.4 POIMENOVANJE MAČKE
Vzreditelj sam izbere imena za mladiče.
Vzrejno ime (ime vzrejališča) ima lahko največ 15 (petnajst) znakov. Štejejo tudi ločila, presledki in drugi znaki.
Ime mačke (ime vzrejališča in lastno ime) ima lahko največ 30 (trideset znakov). Štejejo tudi ločila, presledki in
drugi znaki.
Vzreditelj lahko registrira le 2 (dve) legli brez registriranega imena vzrejališča (FIFe Breeding & Registration Rules).
5.5 IZSTAVITEV RODOVNIKOV
Registracija mačk/mladičev poteka v skladu z EMS kodnim sistemom in genetskimi pravili dedovanja
(genotip/fenotip).
Rodovnik vsebuje 4 (štiri) generacije prednikov po očetovi in materini liniji.
Rodovnike za mladiče se izstavlja le članom društev, ki pripadajo ZFDS.
VRK ZFDS izstavi rodovnike in transferje vzreditelju za vse mladiče v leglu hkrati
Za izstavitev rodovnika so potrebni naslednji dokumenti:
pravilno izpolnjen in podpisan veljavni popisni obrazec registracija legla
dokazilo o vplačilu pristojbin (fotokopija potrdila o vplačilu rodovnikov in/ali vpisa očeta);
pri paritvi iz čl. 3.2 in 4.3 še fotokopijo potrjenega rodovnika mačka registriranega v ne-ZFDS/FIFe zvezi
© ZFDS – Pravilnik za vzrejo mačk
7/11
15.04.2015
FIFe / ZVEZA FELINOLOŠKIH DRUŠTEV SLOVENIJE - PRAVILNIK ZA VZREJO MAČK 2015
ob prvi paritvi še fotokopije zdravstvenih potrdil o splošnem pregledu mačke (samice in samca) in
opravljenih obveznih testih (čl. 4.1, 4.4).
VRK ZFDS izstavi rodovnike najkasneje v 3 (treh) tednih po prejemu zahtevka.
5.6 ODDAJA MLADIČEV
Oddaja mladičev je dovoljena po dopolnjenem 12 (dvanajstem) tednu starosti.
Mladiči morajo biti ob oddaji zdravi, brez notranjih in zunanjih zajedalcev, cepljeni v skladu s čl. 4.1
PZVM ZFDS, navodili proizvajalca cepiva in v skladu s FIFe Breeding & Registration Rules.
Novi lastnik prejme ob nakupu/prevzemu mladiča:
4 (štiri)- generacijski ZFDS/FIFe rodovnik,
EU potni list s podatki o mačku, vzreditelju, cepljenjih, številki mikročipa
pogodbo o oddaji mladiča (FIFe Breeding & Registration Rules).
*PRIPOROČILO: Ob oddaji/prodaji mladiča je priporočljivo, da vzreditelj novemu lastniku priloži Potrdilo o
splošnem veterinarskem pregledu mladiča (original ali fotokopijo).
5.7 TRANSFER
Vzreditelj po oddaji/prodaji mladiča pošlje v RK ZFDS transfer (prenos lastništva) in priloži podatke o novem
lastniku.
VRK ZFDS vnese spremembo lastništva v bazo podatkov in na transfer ter ga pošlje novemu lastniku.
6 VZREJALIŠČA
6.1 REGISTRACIJA VZREJALIŠČA
Član društva, ki pripada ZFDS, lahko registrira vzrejališče v skladu s pravilnikom za registracijo vzrejališča FIFe (FIFe
Registration of cattery names).
6.2 NAKNADNO UVELJAVLJANJE IMENA VZREJALIŠČA
Član ZFDS lahko zaprosi tudi za naknaden vpis vzrejališča v rodovnik mačke iz lastne vzreje, ki je bila registrirana v
RK ZFDS pred registracijo imena vzrejališča, ko ta doseže naziv International Champion/International Premior.
Za izstavitev novega rodovnika s pripisom vzrejališča je v RK ZFDS potrebno poslati naslednje dokumente:
originalni rodovnik in transfer mačke,
fotokopijo dokazila o doseženem nazivu,
fotokopijo potrdila o vplačilu pristojbine za pripis imena vzrejališča.
VRK ZFDS izstavi nov rodovnik najkasneje v 3 (treh) tednih po prejemu vloge.
7 SPREMEMBE PODATKOV V RODOVNI KNJIGI ZFDS
7.1 POPRAVKI
Popravke barv in kod v RK ZFDS, v rodovnik in v transfer lahko vnaša samo VRK ZFDS na predlog:
vzrejnega referenta ZFDS,
sodnika na ocenjevalni razstavi (dva podpisa na ocenjevalnem listu)
VK ZFDS.
7.2 OPOMBE V RODOVNIKU: NI ZA VZREJO / NI ZA RAZSTAVLJANJE
Opombe NI ZA VZREJO / NI ZA RAZSTAVLJANJE lahko na željo vzreditelja ali po sklepu VK ZFDS vnaša v
rodovnik/transfer le VRK ZFDS.
© ZFDS – Pravilnik za vzrejo mačk
8/11
15.04.2015
FIFe / ZVEZA FELINOLOŠKIH DRUŠTEV SLOVENIJE - PRAVILNIK ZA VZREJO MAČK 2015
7.3 SPREMEMBE PRIDOBLJENIH NASLOVOV
Spremembe pridobljenih nazivov v RK ZFDS, rodovnik ali transfer vnaša le VRK ZFDS na podlagi potrdil, ki jih pošlje
lastnik mačke.
7.4 SPREMEMBA LASTNIŠTVA
Spremembo lastništva mačke lahko na podlagi pisne vloge in s plačilom pristojbine uveljavlja tudi lastnik mačke, ki
ni član ZFDS.
7.5 PREMINULE MAČKE
Lastnik preminule mačke o tem pisno obvesti VRK ZFDS.
8 PREPOVEDI IN KRŠITVE PZVM ZFDS
8.1 PREPOVEDI
Člani ZFDS delujemo v dobrobit mačk, zato je prepovedano:
prodajati ali oddajati mačke trgovcem in krznarjem,
prodajati ali oddajati mačke kakršnimkoli ustanovam, ki se ukvarjajo s poskusi na živalih,
preprodajati mačke v pridobitniške namene,
prodajati mačke na dražbah, sejmih in podobnih prireditvah.
8.2 KRŠITVE IN KAZNI
Kršitve Pravilnika za vzrejo mačk ZFDS, Pravil za vzrejo in registracijo FIFe (FIFe Breeding & Registration Rules) in
navodil komisije za zdravje in dobrobit mačk (FIFe Health & Welfare Commission) obravnava VK ZFDS, ki glede na
vrsto kršitve:
določi višino denarne kazni in/ali
predlaga disciplinski postopek ali
predlaga disciplinski postopek s priporočilom izključitve člana iz ZFDS.
Celje, 15.04.2015
Predsednik VK ZFDS
Vanja Knez, DVM
Predsednik redne skupščine ZFDS
Marko Karlin
Predsednik ZFDS
Tina K. Testen
====
9 DOPOLNITVE IN PRILOGE K PRAVILNIKU ZA VZREJO MAČK ZFDS
9.1. DOPOLNITVE K PRAVILNIKU ZA VZREJO MAČK ZFDS
* PRIPOROČILO 1: Priporočljivo je testiranje proti kužnim mačjim boleznim in genetskim obolenjem (tabela spodaj)
za katera obstajajo razpoložljivi testi (skupščina ZFDS, 20.04.2012).
Dopolnitve k čl. 4.1.2: tabela II. OBVEZNI TESTI ZA VZREJNE MAČKE in tabela III. PRIPOROČLJIVI TESTI ZA VZREJNE
MAČKE (redna skupščina ZFDS, 15.04.2015).
© ZFDS – Pravilnik za vzrejo mačk
9/11
15.04.2015
FIFe / ZVEZA FELINOLOŠKIH DRUŠTEV SLOVENIJE - PRAVILNIK ZA VZREJO MAČK 2015
II. OBVEZNI TESTI ZA VZREJNE MAČKE
Razlaga: # FIFe obvezen test (FIFe Breeding & Registration Rules, 01.01.2015)
OBOLENJA / TESTIRANJA
Gangliosidosis (GM1/GLB1, GM2/HEXB) – DNK Test
Gangliosidosis (GM2/HEXB) – DNK Test
Glycogen Storage Disease type IV (GSD IV) – DNK
Test
Policistična degeneracija ledvic (Feline Polycystic
Kidney Disease - PKD1/AD-PKD) – DNK Test
Pyruvate Kinase Deficiency (PK) – DNK Test
Hip Dysplasia (HD) – RTG kolkov
* ZFDS obvezen test (PZVM ZFDS 2015)
PASMA
KOR # *
BUR # *
NFO # *
EXO/PER *
ABY/SOM *
(končna ocenitev stanja kolkov po dopolnjenih 24 mesecih
starosti)
MCO *
BAER (Brainstem Auditory Evoked Response
(test za gluhost) – TEST slišnosti
bele mačke (vse pasme) # *
REZULTAT (priložiti rezultat)
□ negativno □ pozitivno
□ negativno □ pozitivno
□ negativno □ pozitivno
□ negativno □ pozitivno
□ negativno □ pozitivno
končna ocena
(po dopolnjenih 24 mesecih starosti)
levo uho: □ negativno □pozitivno
desno uho: □ negativno □pozitivno
III. PRIPOROČLJIVI TESTI ZA VZREJNE MAČKE
OBOLENJA / TESTIRANJA
Burman Head Defect (BHD) – DNK Test
Gangliosidosis (GM1/GLB1) – DNK Test
Hypertrophic Cardiomyopathy
(HCM1/MyBPC3/A31P) – DNK Test
Hypertrophic Cardiomyopathy (MyBPC3/R820W) –
DNK Test
Hypokalaemia (BHK) – DNK test
Policistična degeneracija ledvic (Polycystic Kidney
Disease - PKD1/AD-PKD) – DNK test
Progressive Retinal Athrophy (rdAc-PRA )
+
Retinal Degeneration II (CEP290) – DNK Test
Pyruvate Kinase (PK) – DNK Test
Spinal Muscular Athrophy (SMA) – DNK Test
Hip Dysplasia (HD) – RTG kolkov
PASMA
BUR, BML
BAL/OLH/OSH/SIA/SYL/SYS, PEB
MCO
RAG
□ negativno □ pozitivno
BML, BUR, SIN
BRI
□ negativno □ pozitivno
□ negativno □ pozitivno
ABY/SOM, OCI,
BAL/OLH/OSH/SIA/SYL/SYS, PEB
□ negativno □ pozitivno
BEN, LPL/LPS, ABY/SOM, SIN, MCO, NFO,
MAU, SBI/NEM
MCO
MCO
□ negativno □ pozitivno
(preliminarna ocenitev kolkov med 12-24 mesecem
starosti)
Hip Dysplazia (HD) - RTG kolkov
Patellar Luxation (PL) - RTG komolcev
Lezija kolčne glavice - spontani zlomi epifize glavice
stegnenice – RTG
Obolenja srca – elektrokardiogram srca – UZ Test
REZULTAT (priložiti rezultat)
□ negativno □ pozitivno
□ negativno □ pozitivno
□ negativno □ pozitivno
□ negativno □ pozitivno
preliminarna ocena
(med 12-24 mesecem starosti)
EXO/PER, NFO, ABY/SOM, BEN, DRX
EXO/PER, MCO, NFO,ABY/SOM, BEN, DRX
BRI
□ negativno □ pozitivno
□ negativno □ pozitivno
□ negativno □ pozitivno
vse pasme
□ negativno □ pozitivno
°EXO/PER, MCO, RAG, BRI, SPH
Obolenja ledvic - UZ ledvic
vse pasme
□ negativno □ pozitivno
FeLV (mačja levkoza)
vse pasme
□ negativno □ pozitivno
FIV (virus zmanjšanega imunskega sistema)
vse pasme
□ negativno □ pozitivno
Oftalmološki pregled (PRA, katarakta, idr. ... )
ABY/SOM, BEN, OCI, RUS,
□ negativno □ pozitivno
BAL/OLH/OSH/SIA/SYS/SYL, PEB
Krvne skupine (Blood group testing) –
°serological test:
□ A □ B
□ AB
DNA Test/Serological test
RAG, SIB, TUA, BEN, EUR
°DNA Test – vse ostale pasme
Kužne bolezni;
vse pasme
priporočen wood, dermatofiti ali PCR test oz. v primeru izbruha obvezen negativen
mikrosporija
dermatofiti/PCR test v vzrejališču.
Bris sline
vse pasme #
Odvzem vzorca: za vsako mačko odvzamemo 2 vzorca (krtačka ali vatirana paličica). Vzorca
posušimo in shranimo v zapečateni kuverti, s podatki o mački (ime, mikročip). Hranimo v
suhem prostoru. Po potrebi tako shranjen vzorec uporabimo za prihodnja genetska testiranja.
Rezultati posameznih testiranj so sestavni del Potrdila o zdravstvenem pregledu mačke in se priložijo temu potrdilu.
Potrdilo o zdravstvenem pregledu mačke je oblikovano v skladu z veljavnim Pravilnikom za vzrejo mačk ZFDS ter veljavnimi FIFe
Breeding & Registration Rules.
© ZFDS – Pravilnik za vzrejo mačk
10/11
15.04.2015
FIFe / ZVEZA FELINOLOŠKIH DRUŠTEV SLOVENIJE - PRAVILNIK ZA VZREJO MAČK 2015
9.2 PRILOGE IN DODATKI K PRAVILNIKU ZA VZREJO MAČK ZFDS:
9.2.1 Prevod Pravil za vzrejo in registracijo FIFe (FIFe Breeding & Registration Rules)
9.2.2 Obrazci:
prijava legla
registracija legla
zdravstveno potrdilo o splošnem pregledu mačke in opravljenih obveznih in priporočenih testih
dogovor o parjenju
pogodba o oddaji mladiča
9.3.2 Protokol za pridobitev ocene stanja kolkov (RTG in pridobitev ocene) pri vzrejnih Maine Coon mačkah
(01.01.2014)
Preliminarni certifikat se pridobi po dopolnjenih 10 (desetih) mesecih starosti mačke in velja do
dopolnjene starosti 24 (štiriindvajset) mesecev.
Dokončni certifikat se pridobi po dopolnjenih 24 (štiriindvajsetih) mesecih mačke.
RTG slikanje kolkov lahko lastnik mačke opravi povsod, kjer je na razpolago primerna oprema. Slikanje lahko
opravljajo vse veterinarske klinike ali ambulante za male živali.
Veterinar pred slikanjem obvezno preveri identiteto živali na podlagi rodovnika in podatke (ime, št.
mikročipa, pasma, starost) vnese na rentgenski posnetek.
Rentgenski posnetek obsega standardno ventrodorzalno projekcijo medenice z iztegnjenima obema
stegnenicama do višine kolenskih sklepov. Na sliki mora biti položaj medenice popolnoma simetričen in
medenica vidna v celoti. Pri simetrični medenici so krila črevnice in odprtine foramen obturatorja na levi in
desni strani popolnoma identične. Obe stegnenici sta popolnoma vzporedni, v kolenskem sklepu so pogačice
na sredini stegnenice. Vidna mora biti struktura kosti na klasičnih rentgenogramih, ker se jih ne da obdelati
naknadno, dorzalni rob acetabuluma mora biti lepo viden preko glavice stegnenice. Na sliki mora biti obvezno
oznaka za levo ali desno stran.
Disketo s posnetkom ali klasični rentgenogram (RTG slika) se skupaj z vsemi podatki o mačku, lastniku in
veterinarski ustanovi, ki je slikanje opravila, pošlje v oceno stanja kolkov, v enega od naslednjih referenčnih
laboratorijev:
(a) Orthopedic Foundation for Animals (OFFA), 2300 E Nifong Boulevard, Columbia, Missouri,
65201-3806, USA, http://www.offa.org/geninfo.htm, ali
(b) Lars Audell, Veterinär AB, Gudby Gård, SE-194 92 Upplands Väsby, Sweden, ali
(c) Veterinarska Fakulteta, prof. Bojan Zorko, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana
Tabela ocen stopnje displazije kolkov (2012/2014):
STANJE KOLKOV
kolki brez okvare
okvare kolkov
OCENA
odličen
dober
sprejemljiv
mejna (preliminarna)
blaga
zmerna
težka
EU
ocena
A-1
A-2
B-1
B-2
C
D
E
OFFA
ocena
E - Excellent
G - Good
F - Fair
B - Borderline
M - Mild
Mod - Moderate
S - Severe
ŠVEDSKA
ocena
Normal
Normal
Normal
Borderline
Grade 1
Grade 2
Grade 3
Vzreja dovoljena
da
da
da
paritev ni dovoljena
paritev ni dovoljena
Paritev ni dovoljena
Paritev ni dovoljena
*PRIPOROČILO: Mačke z oceno sprejemljiv / B-1 / Fair / Normal se priporoča pariti le z mačko z oceno odličen / A-1 /
Excellent / Normal in dober / A-2 / Good / Normal.
© ZFDS – Pravilnik za vzrejo mačk
11/11
15.04.2015