Življenjepis (CV) dr. Marijanca Ajša Vižintin

Curriculum vitae
OSEBNI PODATKI
Dr. Marijanca Ajša Vižintin
Škocjan 34 d, 6000 Koper, Slovenija
00 386 40 620 354
[email protected]
http://www.medkulturni-institut.si
Spol Ž | Datum rojstva 07/08/1976 | Državljanstvo slovensko
DELOVNE IZKUŠNJE
April 2015-
Medkulturni inštitut za vključujoče izobraževanje, raziskovanje in sodelovanje
ustanoviteljica, raziskovalka, izobraževalka, borka za medkulturno družbo in uspešnejše
vključevanje otrok priseljencev
2011-sept. 2014
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije
Raziskovalka, asistentka z doktoratom
 sodelovanje pri pisanju vlog za projekte
 sodelavka pri načrtovanju in izvajanju slovenskih in mednarodnih projektov
 soorganizatorka konferenc
 organizatorka in izvajalka izobraževanj za pedagoške delavce, predavanj in delavnic za fakultete,
srednje in osnovne šole
 sourednica znanstvene revije Dve domovini/Two Homelands (2013-2014), http://twohomelands.zrcsazu.si/?c=2
2009-2011
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
Asistentka za slovenski jezik pri dr. Marji Bešter Turk
 priprava in izvedba vaj za študente razrednega pouka na področju slovenskega jezika, jezik
 priprava, izvedba in ocenjevanje pisnih izpitov, seminarskih nalog
 somentorica diplomske naloge
2010
Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko
Asistentka za slovenski jezik pri dr. Barbari Pregelj
 priprava in izvedba vaj za študente razrednega pouka na področju slovenskega jezika, književnost
 priprava, izvedba in ocenjevanje izpitov v obliki seminarskih nalog
2003-2009
Osnovna šola DBB Hrpelje-Kozina
Učiteljica slovenščine, šolska knjižničarka, učiteljica slovenščine kot jezika okolja za otroke priseljence
 poučevanje slovenščine od 6. do 9. razreda
 mentorica bralne značke, programov za spodbujanje branja, programov za nadarjene učence
 medpredmetno povezovanje
 vodenje šolske knjižnice
 poučevanje slovenščine kot drugega jezika za otroke priseljence
 organizacija pouka maternih jezikov otrok priseljencev (makedonščina, albanščina)
 razvoj medkulturnega dialoga (medkulturnih učnih ur, prireditev) na šoli za vse prebivalce
IZOBRAŽEVANJE IN
USPOSABLJANJE
2007-2013
Doktorica znanosti, poučevanje na razredni stopnji
SOK: 10, EOK: 8
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
1995-2005
Univerzitetna diplomirana bibliotekarka in profesorica slovenščine
SOK: 8, EOK: 7
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
© Evropska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stran 1 / 2
KOMPETENCE
Materni jezik
Angleški jezik
Nemški, bosanski jezik
Italijanski jezik
slovenščina
C1
B1
A1
Komunikacijske in organizacijske
kompetence


Računalniške kompetence
Vozniško dovoljenje
Druge kompetence



odlične komunikacijske kompetence, pridobljene pri raziskovalnem in izobraževalnem delu
odlične organizacijske kompetence (organizacija konferenc, posvetov, kvalitativnega
raziskovanja, izobraževanj, predavanj, delavnic na inštitutih, fakultetah, srednjih in osnovnih
šolah)
dobro obvladovanje orodij Microsoft Office™
B-kategorija
polmaratonka (večkrat pretekla 21 km, nazadnje na 2.Istrskem maratonu aprila 2015)
DODATNI PODATKI
Nagrada

srebrni znak ZRC SAZU (2014), nagrada za vrhunski doktorat s področja humanističnih in
družboslovnih ved, Generacije znanosti XXI
Sodelovanje pri projektih

Slovensko-italijanski projekt Eduka - Vzgajati k različnosti/Eduka - Educare alla diversita
(Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija, Evropski sklad za nacionalni razvoj in
nacionalna sredstva): http://www.eduka-itaslo.eu/.
Strokovne podlage, strategije in teoretske tematizacije za izobraževanje za medkulturne odnose
ter aktivno državljanstvo (Evropski socialni skladi), http://www.medkulturni-odnosi.si/.
Poklicne migracije Slovencev v prostor nekdanje Jugoslavije: od naseljencev do transmigrantov.
Raziskovanje dinamike poklicnih migracij iz Slovenije v države nekdanje Jugoslavije od 19.
stoletja do danes in definicija poklicne dejavnosti, v katerih so se Slovenci zaposlovali.
Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov
priseljencev v vzgojo in izobraževanje (Evropski socialni sklad, MIZŠ),
http://www.medkulturnost.si/.



Objave
(znanstveni
članki, izbor
2010–2015)








Mednarodne konference,
mednarodni posveti
v tujini
(izbor)




VIŽINTIN, M. A. Prepoznavanje kulturne mešanosti in sestavljene identitete znotraj državnih
meja. Annales, Series historia et sociologia 2015, 25/1, 211–222, http://zdjp.si/wpcontent/uploads/2015/07/Annales-SHS-25-2015-1.pdf.
VIŽINTIN, M. A. Model medkulturne vzgoje in izobraževanja: za uspešnejše vključevanje otrok
priseljencev. Dve domovini/Two Homelands 2014, 40, 71–89, http://twohomelands.zrcsazu.si/?c=2.
VIŽINTIN, M. A.Od kod prihajajo otroci priseljenci in čemu? Monitor ISH 2014, 16/2, 101–126.
VIŽINTIN, M. A. The integration of immigrant children in Slovenia: good practices from primary
schools. Innovative issues and approaches in social sciences 2013, 6/2, 53–68,
http://www.iiass.com/pdf/IIASS-volume6-number2-article4.pdf.
VIŽINTIN, M. A. Izobraževanje za sobivanje v raznolikosti. Dve domovini/Two Homelands 2012,
36, 73–85, http://twohomelands.zrc-sazu.si/?c=2.
VIŽINTIN, M. A. Slovenske romske pravljice. Otrok in knjiga 2012, 39/83, 145–157.
VIŽINTIN, M. A. Večjezična vsakdanjost priseljencev v Sloveniji. IB revija 2011, 45, 1/2, 45–56,
http://www.umar.gov.si/avtorski_prispevki/ib_revija/?no_cache=1.
VIŽINTIN, M. A. Pouk maternega jezika in kulture pri učencih priseljencih: temelj za medkulturni
dialog v slovenski osnovni šoli? Sodobna pedagogika 2010, 61/1, 104–120.
VIŽINTIN, M. A. The cooperation of Slovenian Migration Institute with educational organizations:
common projects on developing intercultural competence: invited lecture, AEMI Annual
Conference 2013, 4. X. 2013. Karlstad, Švedska, 2013.
VIŽINTIN, M. A. The integration of immigrant children of the first generation and intercultural
dialogue in primary schools: case study of Slovenia: The 2012 Cultural Bridges Conference in
Germany "Multiculturalism, the 2012 Global Debate: Strengthening Intercultural Relations",
Embassy of Denmark, The Nordic Embassies, Fellehus, 7.–9. XI. 2012. Berlin, Nemčija, 2012.
VIŽINTIN, M. A. & MILHARČIČ-HLADNIK, M. Local solutions for living together in diversity in
Slovenia: "Living Together in Diversity: National Societies in the Multicultural Age", Central
European University, 21.–22. V. 2012. Budimpešta, Madžarska, 2012.
VIŽINTIN, M. A. The role of L1 in integrating students into new environment:,"From Assimilation
and Isolation to Integration: the Roles of Languages in Integrating Learners from Diasadvantaged
Groups", Pestalozzi programme, 12. XI. 2012. Ljubljana, Slovenija, 2012.
© Evropska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stran 2 / 2, 19. 8. 2015