Zapisnik 7. redne seje - osnutek

OSNUTEK
Z A P I S N I K
7. seje Občinskega sveta Občine Puconci
ki je bila v četrtek, dne 02. julija 2015 z začetkom ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Puconci.
Seji so prisostvovali naslednji člani občinskega sveta: Ludvik NOVAK, Bela BERGLES,
Sonja FARTEK, Jožef FICKO, Branko HORVAT, Milan GRLEC, Vladimir KUHAR, Bojan
LOVENJAK (od 17.20), Tanja MARIČ, Ivan PINTARIČ, Štefan POZVEK , Branko RITLOP,
Jožef RITUPER, Ludvik RITUPER, Aleksander SOČIČ (od 17.07), Stanko VEREN in Jože
KUZMIČ.
Na seji so bili navzoči še: Ernest NEMEC, župan Občine Puconci; Mateja FUJS, direktorica
občinske uprave; Dejan SEVER, direktor JKP Püngrad d.o.o.; Milan VREČIČ, direktor
Razvojnega zavoda Občine Puconci; Štefan HARKAI, v. d. ravnatelja OŠ Puconci; Alen
DOMINIČ, direktor zavoda Domania; Tadej RUŽIČ, direktor javnega podjetja Vodovod M.
Sobota d.o.o., Edita HORVAT, predstavnica javnega podjetja Vodovod M. Sobota d.o.o.;
Sandra LANG, predstavnica ZEU - Družbe za načrtovanje in inženiring d.o.o. Murska
Sobota; Svetlana LUTHAR in Jasmina BOGDANOVIĆ (zapisnikarica) – uslužbenki
občinske uprave.
Seja se je snemala, vodil pa jo je podžupan Ludvik NOVAK, ki je po pozdravu vseh prisotnih
in ugotovljeni sklepčnosti občinskega sveta, dal v obravnavo zapisnik 6. seje občinskega
sveta.
Pri obravnavi zapisnika 6. redne seje občinskega sveta je J. Ficko opozoril, da se naj njegova
pobuda, iznesena pod tč. 3 (Statut Občine Puconci – prva obravnava) popravi, kot je bila tudi
iznesena, in sicer, da je poslovnik potrebno uskladiti s statutom.
K predloženemu pisnemu pregledu realizacije sklepov, sprejetih na 6. redni seji, je krajšo
obrazložitev podal še Ernest Nemec, župan Občine Puconci.
Po obravnavi zapisnika 6. seje ter pregleda realizacije sklepov je predsedujoči dal zapisnik v
potrditev oz. na glasovanje.
Ob upoštevanju izida glasovanja (ZA - vseh 15 prisotnih svetnikov) je bilo ugotovljeno, da je
zapisnik 6. seje občinskega sveta (s predlagano spremembo) soglasno sprejet.
V nadaljevanju je predsedujoči predlagal, da se z vabilom predloženi dnevni red dopolni v
skladu s posredovano pisno razširitvijo dnevnega reda, s tem da se zaradi prisotnosti zunanjih
poročevalcev predlagana 6. točka (Stališča do pripomb na dopolnjen osnutek Občinskega
prostorskega načrta (OPN) in 4. točka (Elaborat o oblikovanju cene storitve izvajanja
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Puconci) obravnavata kot
1. in 3. točka dnevnega reda, ostale točke pa se ustrezno preštevilčijo.
1
Upoštevaje iznesene spremembe in dopolnitve je predsedujoči predlagal v potrditev naslednji
D N EV N I R E D:
1. Stališča do pripomb na dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta
(OPN).
2. Predlog za podaljšanje koncesije za opravljanje javne službe pomoč družini na
domu na območju Občine Puconci.
3. Elaborat o oblikovanju cene storitve izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s
pitno vodo na območju Občine Puconci.
4. Vloga za odobritev fleksibilnega normativa v vrtcu.
5. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci.
6. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode v Občini Puconci v letu 2015.
7. Odlok o spremembi Odloka o komunalnem prispevku na območju občine
Puconci.
8. Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih
projektov v občini Puconci.
9. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v občini
Puconci.
10. Letni program kulture v Občini Puconci za leto 2015.
11. Letni program turizma v Občini Puconci za leto 2015.
12. Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov kulture za leto 2015.
13. Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma za
leto 2015.
INFORMACIJE
14. Elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne
službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Puconci (razen naselij
Puconci in Vaneča) za leto 2015.
15. Elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini
Puconci za leto 2015.
16. Pobude in vprašanja.
17. Razno.
Po opravljenem glasovanju (15-ZA) je bilo ugotovljeno, da je predlagani dnevni red
soglasno sprejet.
K tč. 1 – Stališča do pripomb na dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta (OPN).
Uvodna pojasnila k predloženemu gradivu je podala Svetlana Luthar, višja svetovalka za
gospodarstvo, kmetijstvo in turizem. Prisotnim je povedala da Občina Puconci v skladu z
2
Zakonom o prostorskem načrtovanju pripravlja občinski prostorski načrt. V skladu z javnim
naznanilom je bila javnost obveščena o javni razgrnitvi in obravnavi. V okviru tega je imela
javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek občinskega prostorskega
načrta. V postopku javne razgrnitve je prispelo čez 300 pripomb. Izdelovalec občinskih
prostorskih načrtov je ZEU - Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Murska Sobota.
Gradivo je pripravljeno v skladu s smernicami nosilcev urejanja prostora.
O kriterijih do opredelitev in ustreznosti predloga ter nadaljnjih postopkih je obrazložitev
podala ga. Sandra Lang, predstavnica družbe ZEU Murska Sobota d.o.o..
Po besedah M. Grleca, predsednika Odbora za okolje in prostor ter infrastrukturo je odbor
gradivo obravnaval in predlaga občinskemu svetu sprejetje le-tega, saj se postopek priprave
OPN-ja izvaja predolgo.
V razpravi, v kateri so sodelovali J. Rituper, J. Ficko in A. Sočič, so razpravljajoči izrazili
nezadovoljstvo nad postopkom izvajanja prostorskega akta. Želeli so pojasnila, kakšni so
najkrajši možni postopki do sprejetja OPN-ja.
Ga. Sandra Lang, predstavnica družbe ZEU Murska Sobota d.o.o. je pojasnila, da bo predlog
dopolnjenega osnutka OPN poslan na ministrstvo za kmetijstvo, ki se mora do posameznih
pobud opredeliti v zakonsko določenem roku enega meseca, vendar izkušnje kažejo, da pa
lahko traja več, tudi do pol leta, brez vnovičnega dodajanja novih pobud. Več je dejavnikov,
ki vplivajo na postopek sprejemanja akta, med drugim tudi upoštevanje vseh smernic nosilcev
urejanja prostora.
J. Rituperja je zanimalo, zakaj v gradivu ni opredeljeno nadomestno zemljišče za preselitev
oddajnika.
Ga. Sandra Lang je odgovorila, da nadomestna lokacija v gradivu ni opredeljena, ker okoljsko
poročilo še ni izdelano in da sta za preselitev oddajnika predvideni dve lokaciji.
Po končani razpravi je župan prisotnim povedal, da se bo občinska uprava potrudila, da bo
prostorski plan čim prej sprejet.
Na glasovanje je bil predlagan naslednji
S K L E P št. 41:
1. Občinski svet Občine Puconci sprejme Stališča do pripomb in predlogov z javne
razgrnitve na dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine Puconci.
2. Stališča iz 1. točke tega sklepa se objavijo na oglasni deski in na spletni strani Občine
Puconci.
Navzočih je bilo 17 svetnikov. ZA predlagani sklep je glasovalo 16 (šestnajst) svetnikov, 1
(en) svetnik se ni opredelil.
Sklep št. 41 je SPREJET.
3
K tč. 2 - Predlog za podaljšanje koncesije za opravljanje javne službe pomoč družini na domu
na območju Občine Puconci.
Jasmina Bogdanović, svetovalka za družbene dejavnosti je uvodoma pojasnila, da je
Domania, Zavod za dnevno varstvo starejših in pomoč na domu dne 16.12.2014 podal pisni
predlog za podaljšanje koncesije za opravljanje javne službe pomoč družini na domu v občini
Puconci. Povedala je še, da veljavna zakonodaja dovoljuje, da se trajanje koncesije lahko
podaljša največ za čas, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba (10 let). Koncedent
(Občina Puconci) je ugotovil, da na območju izvajanja konkretne storitve še obstajajo potrebe
po teh storitvah ter da jih koncesionar pod pogoji, ki jih določa Zakon o socialnem varstvu in
Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva lahko še naprej opravlja.
Dodatna pojasnila, predvsem z vidika izvajanja storitve pomoči na domu, je podal direktor
zavoda Domania, g. Alen Dominič.
Stališče Odbora za družbene dejavnosti, ki predlaga podaljšanje koncesije predmetne socialno
varstvene storitve za obdobje 10 let, pa je obrazložila ga. Tanja Marič, predsednica odbora.
Posebne razprave ni bilo, zato je predsedujoči predlagal v sprejem naslednji
S K L E P št. 42:
Občinski svet Občine Puconci soglaša, da se na podlagi 12. člena veljavne koncesijske
pogodbe za opravljanje službe pomoči na domu v občini Puconci, št. 15001-4/2005 z dne,
16.12.2005, sklenjene s koncesionarjem Domania, Zavodu za dnevno varstvo starejših in
pomoč na domu, Puconci 79, 9201 Puconci, le ta podaljša za obdobje 10 let.
Navzočih je bilo 17 svetnikov. ZA predlagani sklep je glasovalo vseh 17 (sedemnajst)
svetnikov.
Sklep št. 42 je SPREJET.
K tč. 3 – Elaborat o oblikovanju cene storitve izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s
pitno vodo na območju Občine Puconci.
Elaborat o oblikovanju cene storitev javne službe oskrba s pitno vodo je javno podjetje
Vodovod Murska Sobota d.o.o., ki je izvajalec gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo
v Občini Puconci, izdelalo na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih služb varstva okolja.
Uvodna pojasnila k posredovanemu gradivu je podal direktor javnega podjetja Vodovod M.
Sobota d.o.o. - gospod Tadej Ružič. Na kratko je članom občinskega sveta pojasnil razloge za
negativni rezultat iz naslova omrežnine v letu 2014 in iz naslova vodarine v letu 2014.
4
Z vsebino Elaborata, predlogom sklepa o določitvi cen ter sklepa o oblikovanju
subvencioniranih cen storitev izvajanja predmetne gospodarske javne službe je podrobneje
prisotne seznanila ga. Edita Horvat, predstavnica javnega podjetja Vodovod M. Sobota d.o.o..
Svetnikom je na seji bil predložen tudi predlog sklepa – Dodatek št. 1 k Elaboratu o
oblikovanju cene storitve izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju
Občine Puconci, ki ga je pripravilo javno podjetje Vodovod M. Sobota.
Direktorica občinske uprave ga. Mateja Fujs je pojasnila, da je v posredovanem Elaboratu o
oblikovanju cene storitve javne službe v ceno vključeno kritje negativnega poslovnega
rezultata za leto 2014 v višini 54.478,36 EUR. Da s temi stroški nebi bremenili gospodinjstva
je koncesionar - v dogovoru z občinsko upravo, pripravil Dodatek k Elaboratu, v katerem je
pri izračunu izvzeto kritje negativnega rezultata iz naslova vodarine in omrežnine. Negativni
rezultat se bo kril iz občinskega proračuna, v sorazmernem deležu, seveda če se za to odloči
občinski svet.
V zvezi s subvencioniranjem javne službe, v delu, ki se nanaša na ceno omrežnine najemnine za uporabo javne infrastrukture pa občinska uprava predlaga subvencioniranje v
višini 40% , je še pojasnila direktorica občinske uprave, ga. Mateja Fujs.
V razpravi, ki je sledila po podani obrazložitvi je J. Ficko opozoril na pomanjkljivost
določenih podatkov, saj meni, da niso v skladu z dejanskim stanjem, ali pa so pomanjkljivo
obrazloženi (postavka vodna povračila, pregled priključkov-zakaj stroški niso bili upoštevani
v predračunski ceni, predloži se naj podatek glede predelave vodovodnih priključkov zaradi
katerih navajajo, da je nastal odmik obračunske od predračunske in potrjene cene omrežnine).
Pojasnil je še, da se popolnoma strinja s kritjem nastalih stroškov, če so upravičeni, zato želi,
da izvajalec javne službe določene postavke dodatno obrazloži.
Direktor javnega podjetja g. Tadej Ružič je pojasnil, da trenutno z želenimi podatki ne
razpolaga, se pa lahko posredujejo.
Glede na to, da javno podjetje Vodovod Murska Sobota d.o.o. prikazuje velike vodne izgube,
je A. Sočič zahteval, da se ponovno pregleda območje, kjer poteka glavni vod na Vaneči
(območje pri Škaperu). Menijo, da je počila cev in da voda odteka v Mačkovski potok.
Župan je povedal, da bo občinska uprava zaprosila za navedene podatke in z njimi seznanila
svetnike na eni izmed naslednjih sej.
J. Ficko je opozoril, da je potrebno v Sklepu o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo na
območju Občine Puconci, zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in
izvajalcem nepridobitnih dejavnosti v 1. členu predlaganega gradiva besedo »torej«
nadomestiti z »v delu« in v 2. členu ustrezno dopolniti tabelo.
Po izneseni opombi J. Ficka, je predsedujoči predlagal v sprejem naslednje sklepe:
5
S K L E P št. 43:
I.
Občinski svet Občine Puconci sprejme Elaborat o oblikovanju cene storitev javne službe
oskrbe s pitno vodo na območju Občine Puconci, št. V05-030/2015-ZZ, (april 2015), ki
ga je izdelal koncesionar Vodovod Murska Sobota, javno podjetje d.o.o.
II.
Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejetja.
Navzočih je bilo 17 svetnikov. ZA predlagani sklep je glasovalo 16 (šestnajst) svetnikov, 1
(en) svetnik se ni opredelil.
Sklep št. 43 je SPREJET.
S K L E P št. 44:
O KRITJU NEGATIVNEGA POSLOVNEGA REZULTATA V LETU 2014
1. člen
Iz Elaborata o oblikovanju cene storitev javne službe Oskrba s pitno vodo na območju
občine Puconci, številka V05-030/2015-ZZ je razvidno, da znaša negativni prenos
poslovnega rezultata za leto 2014 iz naslova vodarine 33.411,18 EUR in iz naslova
omrežnine 21.067,18 EUR.
2. člen
Občinski svet občine Puconci sprejeme sklep, da se bo negativni poslovni rezultat kril iz
občinskega proračuna, in sicer v sorazmernem deležu. V letu 2015 bo to znašalo
22.699,31 EUR in v letu 2016 31.779,04 EUR.
3. člen
Sredstva za kritje se bodo zagotovila z Rebalansom proračuna Občine Puconci za leto
2015.
Navzočih je bilo 17 svetnikov. ZA predlagani sklep je glasovalo vseh 17 (sedemnajst)
svetnikov.
Sklep št. 44 je SPREJET.
S K L E P št. 45:
I.
Občinski svet Občine Puconci sprejme Dodatek št. 1 k Elaboratu o oblikovanju cene
storitev javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Puconci, št. V05-030/2015ZZ-01, z dne 2.7.2015, ki ga je izdelal koncesionar Vodovod Murska Sobota, javno
podjetje d.o.o.
6
II.
Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejetja.
Navzočih je bilo 17 svetnikov. ZA predlagani sklep je glasovalo vseh 17 (sedemnajst)
svetnikov.
Sklep št. 45 je SPREJET.
S K L E P št. 46:
o določitvi cen storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Puconci
1. člen
Na območju Občine Puconci se v okviru izvajanja gospodarske javne službe oblikujejo
cene storitev oskrbe s pitno vodo, ki jih zaračunava koncesionar Vodovod Murska
Sobota, javno podjetje d.o.o.
2. člen
Cena storitve oskrbe s pitno vodo zajema:
1. Omrežnino:
Obračunska postavka – premer Faktor
Enota
vodomera v mm
omrežnine mere
Cena
v EUR
brez DDV
Cena
v EUR
z 9,5% DDV
DN ≤ 20
1
mesec
12,4228
13,6030
20 < DN < 40
3
mesec
37,2684
40,8089
40 ≤ DN < 50
10
mesec
124,2281
136,0297
50 ≤ DN < 65
15
mesec
186,3421
204,0446
65 ≤ DN < 80
30
mesec
372,6842
408,0892
80 ≤ DN < 100
50
mesec
621,1403
680,1487
100 ≤ DN < 150
100
mesec
1.242,2807 1.360,2973
150 ≤ DN
200
mesec
2.484,5613 2.720,5947
2. Vodarino:
Obračunska postavka
7
Enota
mere
Cena v EUR
brez DDV
Cena v EUR
z 9,5% DDV
Vodarina
m3
0,6116
0,6697
3. člen
Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejetja, cene storitev se uporabljajo od 1.8.2015 dalje.
Navzočih je bilo 17 svetnikov. ZA predlagani sklep je glasovalo vseh 17 (sedemnajst)
svetnikov.
Sklep št. 46 je SPREJET.
S K L E P št. 47:
o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Puconci,
zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih
dejavnosti
1. člen
Občina Puconci bo storitev javne službe oskrbe s pitno vodo v delu, ki se nanaša na ceno
omrežnine, v delu najemnine za uporabo javne infrastrukture, subvencionirala v višini
40%.
2. člen
Cena omrežnine:
Obračunska postavka – premer
vodomera v mm
Faktor
omrežnine
Enota
mere
Cena
v EUR
brez DDV
Cena
v EUR
z 9,5% DDV
DN ≤ 20
1
mesec
8,7061
9,5332
20 < DN < 40
3
mesec
26,1183
28,5995
40 ≤ DN < 50
10
mesec
87,0609
95,3314
50 ≤ DN < 65
15
mesec
130,5914
142,9976
65 ≤ DN < 80
30
mesec
261,1828
285,9951
80 ≤ DN < 100
50
mesec
435,3046
476,6586
100 ≤ DN < 150
100
mesec
870,6092
953,3171
150 ≤ DN
200
mesec
1.741,2185
1.906,6342
8
3. člen
Storitev, navedeno v tem sklepu, zaračunava v okviru javne službe oskrbe s pitno vodo v
skladu z določili koncesijske pogodbe koncesionar Vodovod Murska Sobota, javno
podjetje d.o.o.
4. člen
Razliko do potrjene cene omrežnine - najemnine za uporabo javne infrastrukture
oskrbe s pitno vodo, bo Občina Puconci pokrivala iz sredstev občinskega proračuna in
jih na podlagi posebej sklenjene pogodbe nakazovala izvajalcu javne službe.
5. člen
Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejetja, cene storitev se uporabljajo od 1.8.2015 dalje.
Navzočih je bilo 17 svetnikov. ZA predlagani sklep je glasovalo vseh 17 (sedemnajst)
svetnikov.
Sklep št. 47 je SPREJET.
K tč. 4 – Vloga za odobritev fleksibilnega normativa v vrtcu.
Po seznanitvi z vlogo OŠ Puconci za odobritev fleksibilnega normativa v oddelkih vrtca pri
OŠ Puconci za šolsko leto 2015/2016, ki jo je prisotnim predstavil v. d. ravnatelja OŠ
Puconci, g. Štefan Harkai je bil, ker razprave ni bilo, dan na glasovanje naslednji
S K L E P št. 48:
Občinski
glede na
Puconci:
-
svet Občine Puconci za šolsko leto 2015/2016 odobri povečanje števila otrok
veljaven normativ za največ 2 otroka v naslednjih oddelkih Vrtca pri OŠ
3 oddelki v enoti Puconci
3 oddelki v enoti Brezovci
1,5 oddelka v enoti Mačkovci
Navzočih je bilo 17 svetnikov. ZA predlagani sklep je glasovalo vseh 17 (sedemnajst)
svetnikov.
Sklep št. 48 je SPREJET.
K tč. 5 - Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci.
Obrazložitev k vlogi za zvišanje ekonomske cene vrtca ter o vzrokih za povišanje ekonomske
cene je podal g. Štefan Harkai, v. d. ravnatelja OŠ Puconci. Prisotne je podrobneje seznanil s
trenutnimi razmerami v enotah vrtca.
9
Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci je obravnaval Odbor za družbene
dejavnosti na svoji seji in ga predlaga v sprejem v predloženi vsebini, je povedala predsednica
odbora ga. Tanja Marič.
Glede na to, da posebne razprave ni bilo, je predsedujoči predlagal v sprejem naslednji
S K L E P št. 49:
1. Občinski svet Občine Puconci sprejme Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca
pri OŠ Puconci v predlagani vsebini predloga.
2. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci iz 1. točke tega sklepa se
objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Puconci.
Navzočih je bilo 17 svetnikov. ZA predlagani sklep je glasovalo vseh 17 (sedemnajst)
svetnikov.
Sklep št. 49 je SPREJET.
K tč. 6 - Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v
Občini Puconci v letu 2015.
Podrobno obrazložitev v zvezi s sofinanciranjem cene storitve obvezne gospodarske javne
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode za leto 2015 je prisotnim podal g.
Dejan Sever, direktor JKP Püngrad d.o.o..
S stališči Odbora za okolje in prostor ter infrastrukturo, v zvezi z obravnavo sofinanciranja
cene storitve, je prisotne seznanil predsednik odbora, g. Milan Grlec. Odbor občinskemu
svetu predlaga v sprejem predložen sklep in sofinanciranje v višini 40 %.
Razprave ni bilo, zato je predsedujoči predlagal v sprejem naslednji
S K L E P št. 50:
o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Puconci v
letu 2015
1. člen
Občina Puconci bo storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za gospodinjstva in izvajalce
nepridobitnih dejavnosti za leto 2015, v delu ki se nanaša na ceno uporabe javne
infrastrukture-omrežnina, subvencionirala v višini 40%.
10
2. člen
Sredstva za sofinanciranje se zagotovijo v proračunu Občine Puconci.
3. člen
Sredstva subvencije se nakazujejo iz proračuna Občine Puconci izvajalcu gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode PÜNGRAD
Javno komunalno podjetje d.o.o., Bodonci 127a, 9265 Bodonci, v skladu s pogodbo o
najemu in uporabi javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja, uporabljati pa se začne od 01.08.2015 dalje.
Navzočih je bilo 17 svetnikov. ZA predlagani sklep je glasovalo vseh 17 (sedemnajst)
svetnikov.
Sklep št. 50 je SPREJET.
K tč. 7 - Odlok o spremembi Odloka o komunalnem prispevku na območju občine Puconci.
Obrazložitev in razlog za obravnavo in sprejem predloženega Odloka o spremembi Odloka o
komunalnem prispevku na območju občine Puconci je podala direktorica občinske uprave ga.
Mateja Fujs.
Po krajši razpravi je, ob upoštevanju predlaganih sprememb in dopolnitev J. Ficka
predsedujoči predlagal v sprejem naslednji
S K L E P št. 51:
Občinski svet Občine Puconci sprejme Odlok o spremembi Odloka o komunalnem
prispevku na območju občine Puconci v skrajšanem postopku, s tem, da se:
-
-
1. člen spremeni tako, da se glasi: »V Odloku o komunalnem prispevka na
območju občine Puconci (Uradni list RS, št. 82/2006) se spremeni 3. člen tako, da
glasi: »Za zavezance na podlagi prve in druge alineje prejšnjega člena se
komunalni prispevek odmeri na podlagi izračuna po tem odloku, za zavezance po
tretji alineji pa na podlagi enotnega kriterija sofinanciranja oz. plačila priključka
na infrastrukturo, sprejetega s strani Občinskega sveta občine Puconci, ki znaša
1.790,00 EUR/gospodinjstvo – vodovod in 2.000,00 EUR/gospodinjstvo – fekalna
kanalizacija.«,
2. člen spremeni tako, da se glasi: »V 6. členu se v prvem odstavku besedilo
SIT/m2 zamenja z EUR/m2, obstoječa tabela TABELA 1 – PSO(i) pa se
nadomesti z novo tabelo, in sicer:
Posamezna
infrastruktura
11
javna
komunalna
-
Povprečni stroški za posamezno
komunalno
infrastrukturo
v
EUR/m2 zemljišča
A – Individualna raba
Vodovod
Kanalizacija
B – -Kolektivna raba
Asfaltirane ceste
Parkirišča
Meteorna kanalizacija
Javna razsvetljava
16,69
20,86
6,26
4,17
4,17
2,09
Navzočih je bilo 17 svetnikov. ZA predlagani sklep je glasovalo vseh 17 (sedemnajst)
svetnikov.
Sklep št. 51 je SPREJET.
K tč. 8 - Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v
občini Puconci.
Krajšo obrazložitev in razloge, ki zahtevajo sprejem Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v občini Puconci, je podal župan občine.
Po izčrpni obrazložitvi določb predmetnega pravilnika g. Milana Vrečiča, direktorja
Razvojnega zavoda Občine Puconci ter dodatnih pojasnilih g. Ivana Pintariča (predsednika
Komisije za statut in pravna vprašanja) so v razpravi, ki je sledila, sodelovali J. Rituper, I.
Pintarič, A. Sočič, Š. Pozvek, T. Marič in J. Ficko.
Glede na to, da je osnutek pravilnika obravnavalo tudi pristojno delovno telo občinskega sveta
(Odbor za kulturo, turizem in šport) je J. Rituper izrazil nezadovoljstvo, da kot predsednik
Zveze kulturnih in turističnih društev Občine Puconci ni bil vabljen na sejo odbora. Prisotnim
je predstavil pomisleke glede posameznih določil in podal konkretne pripombe ter predloge
na osnutek pravilnika:
 8. člen: doda se naj »vlogo lahko vlagatelj odda tudi osebno na sedežu Razvojnega
zavoda Občine Puconci. O oddaji vloge prejme ustrezno potrdilo«,
 9. člen: v zvezi z imenovanjem komisije za izbor programov in izvedbo postopka
dodelitve finančnih sredstev predlagam, da se doda omejitev imenovanja oseb protikorupcijska klavzula,
 10. člen: potrebno je bolj smiselno oblikovati navedbo »je možna pritožba na župana«,
 15. člen: doda se naj četrta alineja »folklorna dejavnost«, v zvezi z navedbami v
drugem odstavku pa sem mnenja, da se naj ob prijavi na razpis predloži zapisnik
zadnjega občnega zbora in program dela s finančnim načrtom,
 18. člen: menim, da je v kulturni dejavnosti težko ovrednotiti posebne dosežke (razen
na festivalu skečev,…),
 tretji odstavek 21. člena: besedna zveza »3 krat« nadomestiti z »5 krat«,
 21. člen: prva alineja drugega odstavka in peti odstavek sta neusklajena
12
 22. člen: glede na to, da največji strošek predstavlja prevoz na prireditve in
tekmovanja, predlagam, da se dodajo tri alineje »avto, minibus in avtobus«,
Predlagam tudi, da se v drugi alineji (izven občine) doda omejitev »do_______ km« in
v tretji alineji »od _______ km« in za tujino, se dodeli v pravilniku navedeno število
točk.
V tretjem odstavku se doda nova prva alineja »udeležba na območnem
srečanju,…..100 točk«,
 23. člen: navedeni so preveč splošni kriteriji.
Po kratki izmenjavi mnenj je predsedujoči predlagal v sprejem naslednji
S K L E P št. 52:
1. Občinski svet Občine Puconci sprejema in potrjuje predlagani Pravilnik o
sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v Občini
Puconci.
2. Pravilnik se objavi v Uradnem listu republike Slovenije.
Navzočih je bilo 17 svetnikov. ZA predlagani sklep je glasovalo 16 (šestnajst) svetnikov, 1
(en) svetnik se ni opredelil.
Sklep št. 52 je SPREJET.
K tč. 9 - Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v občini
Puconci.
Podrobno obrazložitev, k Pravilniku o sofinanciranju programov in projektov na področju
turizma v občini Puconci, je podal direktor Razvojnega zavoda Občine Puconci, g. Milan
Vrečič.
V razpravi je J. Rituper opozoril, da iz pravilnika ni razvidno oz. ni definirano, kaj pomeni
turistična prireditev. Predlagal je tudi, da se sredstva za organizacijo prireditev financirajo
maksimalno v višini stroškov prireditve. Izrazil je še določene pomisleke glede nekaterih
navedb v pravilniku (kaj pomeni vzdrževanje obstoječih muzejskih zbirk,...).
Druge razprave ni bilo, na glasovanje je bil predlagan naslednji
S K L E P št. 53:
1. Občinski svet Občine Puconci sprejema in potrjuje predlagani Pravilnik o
sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Občini Puconci.
2. Pravilnik se objavi v Uradnem listu republike Slovenije.
13
Navzočih je bilo 17 svetnikov. ZA predlagani sklep je glasovalo 16 (šestnajst) svetnikov, 1
(en) svetnik se ni opredelil.
Sklep št. 53 je SPREJET.
K tč. 10 - Letni program kulture v Občini Puconci za leto 2015.
Po uvodnih besedah g. Milana Vrečiča, direktorja Razvojnega zavoda Občine Puconci je
predsedujoči, glede na to, ker ni bilo razprave, predlagal v sprejem naslednji
S K L E P št. 54:
1. Občinski svet Občine Puconci soglaša z predlagano vsebino Letnega programa
kulture Občine Puconci za leto 2015.
2. Letni program kulture Občine Puconci za leto 2015 se objavi na spletni strani
občine.
Navzočih je bilo 17 svetnikov. ZA predlagani sklep je glasovalo vseh 17 (sedemnajst)
svetnikov.
Sklep št. 54 je SPREJET.
K tč. 11 - Letni program turizma v Občini Puconci za leto 2015.
Krajšo obrazložitev k Letnemu programu turizma v Občini Puconci za leto 2015 je podal
direktor Razvojnega zavoda Občine Puconci, g. Milan Vrečič.
Glede na to, da razprave ni bilo, je na glasovanje bil predlagan naslednji
S K L E P št. 55:
1. Občinski svet Občine Puconci soglaša z predlagano vsebino Letnega programa
turizma Občine Puconci za leto 2015.
2. Letni program turizma Občine Puconci za leto 2015 se objavi na spletni strani
občine.
Navzočih je bilo 17 svetnikov. ZA predlagani sklep je glasovalo vseh 17 (sedemnajst)
svetnikov.
Sklep št. 55 je SPREJET.
K tč. 12 - Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov kulture za leto 2015.
14
Obrazložitev vsebine razpisa za sofinanciranje programov in projektov kulture za leto 2015,
ki bo objavljen v skladu z določili ustreznega pravilnika, je podal g. Milan Vrečič, direktor
Razvojnega zavoda Občine Puconci.
V razpravi je J. Ficko predlagal, da se naj 7. točka javnega razpisa dopolni z navedbo, da
vlagatelji lahko vlogo oddajo tudi osebno na sedežu Razvojnega zavoda Občine Puconci in da
o oddaji prijave prejmejo potrdilo.
V zvezi z načinom prijave na javni razpis, so v kratki razpravi sodelovali A. Sočič, I. Pintarič
in T. Marič.
J. Rituper je opozoril, da navedba četrte alineje 2. točke javnega razpisa (najkasneje do 31.
12.....), ni v skladu s sprejetim pravilnikom, ki pravi, da morajo prijavitelji do 15. 12. tekočega
leta predložiti zahtevke z dokazili o izvedbi projekta in finančno poročilo.
Po končani kratki razpravi, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 56:
1. Občinski svet Občine Puconci soglaša z predlagano vsebino javnega razpisa za
zbiranje predlogov za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih
projektov v Občini Puconci v letu 2015.
2. Javni razpis se objavi na spletni strani občine.
Navzočih je bilo 17 svetnikov. ZA predlagani sklep je glasovalo vseh 17 (sedemnajst)
svetnikov.
Sklep št. 56 je SPREJET.
K tč. 13 - Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma za leto
2015.
Obrazložitev k predloženemu javnemu razpisu za sofinanciranje programov in projektov na
področju turizma za leto 2015 je podal g. Milan Vrečič, direktor Razvojnega zavoda Občine
Puconci.
Razprave ni bilo, zato je predsedujoči dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 57:
1. Občinski svet Občine Puconci soglaša z predlagano vsebino javnega razpisa za
zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov na področju
turizma v Občini Puconci v letu 2015.
2. Javni razpis se objavi na spletni strani občine.
15
Navzočih je bilo 17 svetnikov. ZA predlagani sklep je glasovalo vseh 17 (sedemnajst)
svetnikov.
Sklep št. 57 je SPREJET.
K tč. 14 - Elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Puconci (razen naselij Puconci in
Vaneča) za leto 2015.
K predloženemu dopisu izvajalca občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov v Občini Puconci, ki je bil občinskim svetnikom posredovan v vednost,
je krajšo obrazložitev podala še direktorica občinske uprave, ga. Mateja Fujs.
K tč. 15 - Elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Puconci za leto 2015.
Dodatna pojasnila k predloženemu dopisu izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode, ki je bil občinskim svetnikom posredovan v vednost,
je obrazložitev podala direktorica občinske uprave, ga. Mateja Fujs.
K tč. 16 - Pobude in vprašanja.
Š. Pozvek: Kdaj bo možen priklop objektov na kanalizacijsko omrežje v romskem naselju v
Zenkovcih.
Župan: Danes smo prejeli uporabno dovoljenje, tako da se bodo v kratkem lahko začeli
priklopi na kanalizacijsko omrežje.
B. Lovenjak: Predlagam, da se pri košnji trave v obcestnih jarkih izvedejo vsi trije rezi.
Župan: Pobuda bo posredovana JKP Püngrad d.o.o..
A. Sočič: Na širšem delu leve brežine Mačkovskega potoka, gledano v smeri vodotoka, na
delu proti meji z k.o. Puconci se odlaga različni material. Občinska uprava naj preveri, če za
to obstaja ustrezno dovoljenje.
Župan: Občinska uprava bo ustrezno ukrepala.
J. Rituper: Zanima me, če se je Občina prijavila na tekmovanje Moja dežela - lepa in
gostoljubna 2015.
Z namenom črpanja sredstev iz razpisov LAS, predlagam, da se sestane projektna skupina,
kjer bi lahko člani s svojimi izkušnjami, idejami in znanjem prispevali k uspešnosti na
razpisu.
Župan: Razvojni zavod Občine Puconci spremlja objavo razpisov, trudimo se, da bo Občina
maksimalno izkoristila možnosti koriščenja sredstev.
Kdaj se bo pristopilo k ureditvi talnih označb na relaciji od Mačkovcev do Pečarovcev in
ureditvi gozdnih poti.
16
Župan: Zadeve glede na nujnost sproti rešujemo, ostala dela pa po sprejetem letnem planu
vzdrževanja cest.
B. Bergles: Kdaj se bo pristopilo k asfaltiranju cest po izgradnji kanalizacije v Puževcih.
Župan: Predvidevamo, da bo v jeseni že urejeno.
B. Ritlop: Predlagam, da se pristopi k nakupu prireditvenega šotora z odrom.
Župan: Predlagam, da šotor kupi JKP Püngrad.
K tč. 17 - Razno.
Razprave pod to točko dnevnega reda ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 20.15 uri.
Številka: 032-0007/2015
Datum: 02.07.2015
Zapisala:
Jasmina Bogdanović
PRILOGA: 1 (lista prisotnih)
17
Predsedujoči:
Ludvik NOVAK, podžupan
ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA 7. SEJE OBČINSKEGA SVETA
OBČINE PUCONCI Z DNE 02.07.2015
A. Sočič: Glede na to, da javno podjetje Vodovod Murska Sobota d.o.o. prikazuje velike
vodne izgube, zahtevamo, da se ponovno pregleda območje, kjer poteka glavni vod na Vaneči
(območje pri Škaperu). Menimo, da je počila cev in da voda odteka v Mačkovski potok.
Odgovor je podal Boris Petric, vodja DE vzdrževanje vodovoda :
Takoj po prejšnji seji in postavljenem vprašanju, vzpostavili kontakt z lastnikom zemljišča in
zadevo ponovno preverili. Ker na parceli ni bilo nobenega vidnega iztekanja, smo naročili
preverjanje in meritve pri ustreznem podjetju. Po prejetem poročilu smo ponovno vzpostavili
kontakt z lastnikom zemljišča in se dogovorili, da bomo opravili izkop takoj, ko bo z njive
pospravil koruzo.
A. Sočič: Na širšem delu leve brežine Mačkovskega potoka, gledano v smeri vodotoka, na
delu proti meji z k.o. Puconci se odlaga različni material. Občinska uprava naj preveri, če za
to obstaja ustrezno dovoljenje.
Odgovor je podala Darja PAJTLER, inšpektorica za okolje:
Po informacijah in ogledu širšega območja ob Mačkovskem potoku v k.o. Puconci in k.o.
Vaneča smo ugotovili nekatere nepravilnosti. V skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru
se bo inšpekcijski nadzor in inšpekcijski postopek nadaljeval.
O ugotovitvah v inšpekcijskem postopku boste obveščeni.
S spoštovanjem,
Darja PAJTLER
Inšpektorica Republike Slovenije za okolje
Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
Inšpekcija za okolje in naravo, OE Murska Sobota
Kardoševa 2
9000 Murska Sobota
18
19