Delovni postopek izvedbe komisijskega izpita/kolokvija in četrto

Delovni postopek izvedbe komisijskega izpita/kolokvija in četrto, peto in šesto
opravljanje izpita/kolokvija, temelji na 149. in 150. členu Statuta UL in Pravilniku o
študijskem redu (24. in 28. člen).
Ostale oblike preverjanja se ne izvajajo komisijsko.
Senat VF je potrdil delovni postopek na 11. seji dne 22. 12. 2014.










Kandidat odda izpolnjen obrazec (obr. 1 – študent, za komisijo) za komisijski
izpit/kolokvij in poravna stroške komisijskega izpita/kolokvija potem ko referat izstavi
račun za plačilo.
Četrto in nadaljnje opravljanje izpita/kolokvija potrdi referat, za izpit prijavi študenta
v VIS, za kolokvij pa o tem obvesti nosilca predmeta.
Študent se mora prijaviti na komisijski izpit/kolokvij najmanj 14 koledarskih dni pred
objavljenim izpitnim rokom.
O datumu komisijskega izpita/kolokvija mora biti obveščen študent in komisija pisno
ali po e-pošti najmanj deset koledarskih dni pred izpitom.
V primeru petega opravljanja izpita/kolokvija študent na vlogi obvezno poda razloge.
Vlogo za peto opravljanje izpita/kolokvija obravnava KŠŠZ, ki ugotovi in potrdi
utemeljenost razlogov.
Sklep o utemeljenosti razlogov posreduje KŠŠZ dekanu, če prosi študent za šesto
opravljanje izpita/kolokvija.
Dekan lahko dovoli šesto in zadnje opravljanje komisijskega izpita/kolokvija.
Na četrto in peto opravljanje izpita prijavi kandidata referat za študijske zadeve, če
študent izbere že razpisani rok - če pa prosi za posebni rok, o tem odločita nosilec
predmeta in predsednik komisije.
IZPIT PRED KOMISIJO ORGANIZIRA NOSILEC PREDMETA V DOGOVORU S PREDSEDNIKOM
KOMISIJE.
KOLOKVIJ PRED KOMISIJO ORGANIZIRA NOSILEC PREDMETA V DOGOVORU Z ASISTENTI
KOT ČLANI KOMISIJE OZ. Z IZPITNO KOMISIJO.

Pri izvedbi izpita/kolokvija pred komisijo mora biti prisoten poleg predsednika
komisije še najmanj en član komisije, praviloma se izpit/kolokvij pred komisijo izvede
pred tremi člani. Sestava komisije mora biti določena pred izpitom/kolokvijem in
mora biti nespremenjena v vseh fazah opravljanja.
 Izpit/kolokvij pred komisijo poteka tako, kot poteka izpit/kolokvij pri predmetu in kot
je opredeljeno v učnem načrtu predmeta, le da pri izpitu/kolokviju, ki se izvede pred
komisijo. vse elemente izpita/kolokvija oceni še komisija; komisija naredi zapisnik
izpita/kolokvija in s podpisom potrdi oceno (obr. 2 – izpolni komisija), ki ga odda v
referat najkasneje naslednji delovni dan po izpitu.
Študent in komisija obvezno izpolnita obrazca (obr. 1 in obr. 2).
Delovni postopek temelji na Statutu UL in Pravilniku o študijskem redu na VF UL
Podlaga za KOMISIJSKI IZPIT je podana v 147. - 149. členu Statuta UL: izpit lahko 1x
opravlja – 4 x ponavlja (tretje ponavljanje – četrto opravljanje izpita in četrto ponavljanje –
peto opravljanje je pred komisijo (2X).
149. člen Statuta UL: Študent četrtič, petič in šestič opravlja izpit pred komisijo, ki jo sestavljata
najmanj dva člana.
Stroške opravljanja teh izpitov je študent dolžan poravnati po veljavnem ceniku.
150. člen Statuta UL: Za ostale oblike preverjanja znanja se smiselno uporabljajo določila tega statuta
o izpitih, če ni drugače določeno z izpitnim pravilnikom članice.
Pravilnik o študijskem redu na VF UL:
26. člen: za peto ponavljanje – šesto opravljanje (druga komisija): v izjemnih primerih, ko
ima študent utemeljen razlog, lahko zaprosi za peto ponavljanje (šesto opravljanje) izpita, zato
mora pridobiti študent pozitivni sklep KŠŠZ glede utemeljenosti razlogov, opravljanje izpita
pa dovoli dekan.
28. člen: drugo in tretje opravljanje izpita se opravlja enako kot prvo opravljanje izpita. Četrto
in nadaljnje opravljanje izpita opravlja kandidat pred izpitno komisijo. Komisijski izpiti so
natančneje opredeljeni v delovnem postopku za komisijske izpite. Izpitno komisijo sestavljajo
poleg nosilca predmeta še dva člana, ki ju določi KŠŠZ. Opravljanje izpita pred komisijo je
možno po predhodnem plačilu izpita, v skladu s cenikom VF.
29. člen:
Pred izpitno komisijo, vendar brez predhodnega plačila opravlja izpit kandidat, ki je v ožjem
sorodstvu z nosilcem ali izpraševalcem predmeta.
32. člen
Študent lahko v času študija popravlja pozitivno oceno pri predmetih po lastni izbiri. Pri
vsakem izbranem izpitu se ocena lahko popravlja samo enkrat. Ocene pridobljene po
komisijskem izpitu ni možno popravljati.
Priloga: 2 obrazca (za študenta in komisijo).
Obrazec za študente je objavljen na spletni strani VF, VIS študenta obvesti o komisijskem
izpitu (o kolokviju pa nosilec predmeta ali asistent), o oddaji vloge in o prijavi nanj v referatu
ter o plačilu izpita pred opravljanjem.
Člani komisij za komisijske izpite v EMŠ programu
ažuriran seznam članov komisij v študijskem letu 2014/2015, potrjen na 30. seji KŠŠZ,
dopolnjen na 33. seji dne 20.1.2015.
Predsednik komisije je naveden prvi med člani komisije, nosilec predmeta je naveden zadnji.
predmet
predsednik komisije in člani
Biostatistika
Zabavnik Piano, Zrimšek, Lusa
Biokemija
Zrimšek, Frangež, Zabavnik Piano, Drobnič Košorok
Biofizika
Čebulj Kadunc, Drobnič Košorok, Zrimšek, Božič,
Derganc
Biologija celice
Kobal, Zabavnik Piano, Vrecl
Anatomija domačih živali
Vrecl, Frangež, Fazarinc
Krmne, strupene in zdravilne rastline
Kruljc, Jakovac Strajn, Batič
Histologija z embriologijo 1, 2
Juntes, Fazarinc, Vrecl
Genetika
Drobnič Košorok, Vrecl, Zabavnik Piano
Živinoreja
Zabavnik Piano, Mrkun, Dovč P.
Veterinarska fiziologija
Frangež, Kobal, Drobnič Košorok, Čebulj Kadunc
Mikrobiologija z imunologijo
Grom, Dovč A., Malovrh, Pengov
Fiziologija prehrane živali
Klinkon, Salobir, Jakovec Strajn
Parazitologija
Zorman Rojs, Vengušt G., Vergles Rataj
Angleški jezik
Vengušt M., Majdič, Jakoš
Komunikacijske veščine v vet. medic.
Mrkun, Kirbiš, Erjavec K.
Veterinarsko medicinska terminologija
Zgodovina veterinarske medicine
Komunikacijske veščine
Patološka fiziologija
Patologija
Epizootiologija
Higiena in patologija prehrane živali
Farmakologija s toksikologijo
Kirurgija in oftalmologija
Osnove rentgenologije in fizikalne terapije
Osnove klinične diagnostike
Anatomija laboratorijskih in eksotičnih živali
Mikrobiološki praktikum
Higiena živali in okolja
Bolezni in higiena gojitve rib in čebel
Reprodukcija domačih živali s porodništvom
Osnove higiene živil
Veterinarsko sanitarni nadzor klavnih živali in mesa
Bolezni in zdravstveno varstvo perutnine
Bolezni in zdravstveno varstvo prašičev
Bolezni in zdravstveno varstvo kopitarjev
Bolezni in ZV prežvekovalcev
Bolezni in zdravstveno varstvo mesojedov
Higiena in nadzor mesa, rib in izdelkov
Higiena in nadzor mleka, mlečnih izdelkov in živil
rastlinskega izvora
Ekonomika veterinarske dejavnosti
Bolezni, ZV in gojitev divjadi
Bolezni in ZV malih živali
Higiena živilskih objektov
Upravno in sodno veterinarstvo
Klinično laboratorijski praktikum
Kirurški praktikum
Pogoji reje in ZV kuncev
Praktikum iz reprodukcije domačih živali
Anestezija, reanimacija in intenzivna terapija
Patomorfološki praktikum
Etologija v zdravstvenem varstvu živali
Kinologija v veterinarstvu
Pogoji gojenja in ZV plazilcev in drugih eksotičnih
vrst živali
Organizacija sistemov zdravja in kontrola
proizvodnosti
Veterinarska informatika
Klinična onkologija v veterinarski medicini
Stomatološki praktikum
Ekotoksikologija v veterinarski medicini
Dermatologija psov in mačk
Kardiologija psov in mačk
Dietetika psov in mačk
Športna medicina konj
Veterinarsko izvedenstvo
Gojitev in ZV divjadi in divjih živali v ograjenih
prostorih
Fazarinc, Juntes, Benedik
Mrkun, Vengušt M., Jenčič, Pengov
…, K. Erjavec
Čebulj, Drobnič Košorok, Domanjko, Tozon, Račnik,
Vengušt M., Frangež
Fazarinc, Švara, Pavlica, Juntes
Hostnik, Malovrh, Račnik, Zorman Rojs, Grom J.
Dobeic, Mrkun, Čebulj Kadunc, Jakovec Strajn
Tozon, Frangež, Kobal
Pavlica, Zorko, Vengušt M., Erjavec V.
Domanjko Petrič, Seliškar, Vengušt M., Zorko
Mrkun, Domanjko, Zorko, Kotnik, Tozon, Vengušt
M.,
Zorman Rojs, Fazarinc, Kubale Dvojmoč
Grom J., Dovč A., Malovrh, Hostnik, Pengov
Vengušt G., Mrkun, Dobeic
Dovč A., Vengušt G., Hostnik, Jenčič
Klinc, Mrkun, Pengov, Kosec
Šinigoj Gačnik, Jakovac Strajn, Kirbiš
Šinigoj Gačnik, Jakovac Strajn, Kirbiš
Dovč A., Račnik, Hostnik, Zorman Rojs
Pengov, Mrkun, Štukelj
Kosec, Frangež, Vengušt M., Kruljc
Pengov, Mrkun, Klinkon, Starič
Zorko, Domanjko Petrič, Klinc, Dovč A., Pavlica
Šinigoj Gačnik, Vengušt A., Kirbiš
Šinigoj Gačnik, Vengušt A., Kirbiš
Gombač, Kosec, Erjavec E.
Jenčič, Dovč A., Račnik, Vengušt G.
Klinc, Jenčič, Zorman Rojs, Račnik, Dovč A.
Zdovc, Grom J., Kirbiš, Dobeic
Juntes, Kosec, Mrkun, Gombač
Nemec Svete, Zrimšek, Klinkon
Račnik, Klinc, Erjavec V.
Dovč A., Račnik, Mrkun, Zorman Rojs
Kosec, Klinkon, Pengov, Mrkun
Domanjko Petrič, Vengušt M., Seliškar
Juntes, Frangež, Zdovc, Švara
Pengov, Mrkun, Dobeic
Kotnik, Tozon, Domanjko Petrič
Zorman Rojs, Račnik, Jenčič, Dovč A.
Mrkun, Klinc, Valenčak, Pengov
Drobnič Košorok, Zabavnik Piano, Damij
Kotnik, Domanjko Petrič, Juntes, Račnik, Tozon
Seliškar, Vengušt M., Račnik, Pavlica
Tozon, Frangež, Kobal
Domanjko Petrič, Tozon, Zdovc, Kotnik
Kotnik, Tozon, Zdovc, Domanjko Petrič
Klinkon, Dobeic, Jakovac Strajn
Kosec, Klinc, M. Vengušt
Gombač, Švara, Pogačnik
Kosec, Dobeic, G. Vengušt
Obr. 1 – študent, za komisijo
Veterinarska fakulteta
Univerze v Ljubljani
Prijava h KOMISIJSKEMU IZPITU/KOLOKVIJU (označi ustrezno) ZA PREDMET _
____________________________________________
Opravljanje izpita/kolokvija pred komisijo je možno po predhodnem plačilu izpita, v
skladu s cenikom VF.
Kandidat: ________________________________, letnik študija _______________________
Število opravljanja izpita/kolokvija (ustrezno podčrtaj):
četrto opravljanje izpita/kolokvija (tretje ponavljanje)
peto opravljanje izpita/kolokvija (četrto ponavljanje)
šesto opravljanje izpita/kolokvija (peto ponavljanje), razlogi: __________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Datum izpita/kolokvija: objavljen rok………………………, predlog roka za izpit/kolokvij:
…………………….
Ljubljana, ………………………………
Podpis študenta:
………………………..
Vlogo za peto/šesto opravljanje izpita/kolokvija je obravnavala KŠŠZ na ____ seji
dne_____________ in ugotovila, da so razlogi študenta neutemeljeni/utemeljeni.
Sklep KŠŠZ:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Dekan: dovoli/ne dovoli zadnje opravljanje komisijskega izpita/kolokvija.
Podpis dekana:
Obr. 2 – izpolni komisija
Veterinarska fakulteta
Univerze v Ljubljani
KOMISIJSKI IZPIT/KOLOKVIJ ZA PREDMET (ustrezno označi)
_____________________________________________
Kandidat: ___________________________________________________________________
Komisija v sestavi:
………………………………………….., predsednik/ica
……………………………………...…..., član/ica
………………………………………….., član/ica
Datum izpita/kolokvija: ……………………………..
Število opravljanja izpita/kolokvija: četrto – peto – šesto (ustrezno obkroži)
Vprašanja in ocena:
Končni sklep komisije:
Podpis članov komisije: