Legenda kratic - Slovenski regionalno razvojni sklad

LEGENDA KRATIC iz
Javnega razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom v letu 2015
(Ur. l. RS, št. 69 z dne 25. 9. 2015) (Št. razpisa: 8019-56/2015-3)
Kratica
AJPES
Komisija
MSOV
MSP
Priloga I
Regionalni
shemi državnih
pomoči
Sklad
Splošni pogoji
sklada
SPS2
TNP
UMZDRO
Uredba o SKD
Uredba o
skupinskih
izjemah
ZGD-1
ZSRR – 2
ZZad
Obrazložitev kratice
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
Komisija za pregled in obravnavo vlog
Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti
Mikro, majhna in srednje velika podjetja
Priloge I Uredbe o skupinskih izjemah oz. Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne
17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom
pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L, št. 187 z dne 26. 6. 2014)
Regionalna shema državnih pomoči št.: BE02-2399245-2014 in regionalna shema
državnih pomoči MSP št.: BE03-2399245-2014
Slovenski regionalno razvojni sklad
Splošni pogoji poslovanja sklada z dne 19. 3. 2015
Slovenski poslovnofinančni standard 2
Triglavski narodni park
Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 96/14)
Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08)
Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih
vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108
Pogodbe (Uradni list EU L, št. 187 z dne 26. 6. 2014)
Zakon o gospodarskih družbah (Ur.l.RS, št. 65/09 – UPB s spr. in dop.)
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in
57/12)
Zakon o zadrugah (Ur.l.RS, št. 97/09 - UPB2)