POŠ SF za 1. šolski dan 2015-16

PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA SV. FLORIJAN
ŠOLSKO LETO 2015/2016
OCENJEVALNI OBDOBJI
1. ocenjevalno obdobje:
1. september 2015 do 31. januar 2016 – število dni pouka: 98 dni
2. ocenjevalno obdobje:
1. februar 2016 do 15. junij 2016 – za devetošolce – število dni pouka: 87 dni
1. februar 2016 do 24. junij 2016 – za učence od 1. do 8. razreda – število dni pouka: 94 dni
SKUPAJ:
192 dni pouka in dejavnosti za učence od 1. do 8. razreda
185 dni pouka in dejavnosti za učence 9. razreda
RAZREDNIČARKI IN UČITELJI:
1. f, 2. f, 3. f
4. f, 5. F
Melita Plemenitaš Tkalec, prof. (razredničarka)
Alenka Klemenčič
Marjana Zajko (razredničarka)
LUM (1. - 3. f)
Natalija Horvat, dipl. vzg.
LUM (4., 5. f)
Branka Unverdorben, prof.
TJA (4., 5. f)
JV
ŠPO – FIT v I. VIO
(ena ura tedensko)
ŠPO (4., 5. f)
Janko Bastašič
GUM (1. - 3. f)
Marjana Zajko
Natalija Horvat, dipl. vzg.
OPB
Jožica Nuč, prof.
Petra Polajžer, prof.
Alenka Klemenčič
Jelka Županec, Dragan Šućur
ČASOVNI RAZPORED UČNIH UR IN ODMOROV
Jutranje varstvo
poteka od 5.30 dalje v učilnici I. VIO.
0.ura: 7.30 - 8.15
1.ura: 8.15 – 9.00
MALICA OD 9.00 DO 9.15 (15 min)
2.ura: 9.15 – 10.00
ODMOR OD 10.00 DO 10.15 (15 min)
3.ura: 10.15 – 11.00
4.ura: 11.05 – 11.50
5.ura: 11.55 – 12.40
ŠOLSKA PREHRANA
Cene šolske prehrane:
MALICA = 0,80 €
KOSILO 1. do 4. razred = 2,50 €
KOSILO 5. do 9. razred = 2,80 €
POPOLDANSKA MALICA = 0,20 €
Odjava obrokov je možna do 8.00 ure zjutraj za:
POŠ Sveti Florijan: 03-5827-166
ČAS ZA KOSILO za vse učence: od 12.45 do
13.15
Vnaprejšnja izbira glavne jedi za kosilo
Vnaprejšnja izbira glavne jedi za kosilo poteka preko spletnega portala Lo.Polis. Tekoče jedilnike si
lahko ogledate na šolski spletni strani (www.iios-rogaska.com), hkrati pa se bodo izpisali tudi v
programu Lo.Polis, ko boste neposredno opravili izbiro.
6.ura: 13.15 – 14.00
7.ura: 14.05 - 14.50
Če boste izbor za naslednji teden opravili do srede do 24.00 ure v tekočem tednu, bo upoštevan,
sicer bo otroku avtomatsko dodeljena prva ponujena izbira.
Učenci imajo po drugi učni uri 15-minutni
rekreativni odmor za zadovoljevanje potrebe po
gibanju na svežem zraku. Namenjen je tudi
vzpostavljanju razmerja med psihofizičnimi
obremenitvami in potrebami otrok po gibanju.
Po končanem pouku se učenci vključijo v
oddelek podaljšanega bivanja (OPB).
Program je namenjen učencem od 1. do 5.
razreda.
Prične se po pouku in traja do odhoda otrok
domov, a ne prej kot ob 15.00 uri.
Učenci OPB greste na kosilo z učiteljico OPB.
Vstop v portal Lo.Polis bo možen le z osebnim uporabniškim imenom in geslom. Odgovornost za
dodeljeno uporabniško ime in geslo prevzamete starši. V primeru, da pozabite ali izgubite
podatke, pojdite na portal Lo.Polis, izberite meni Pozabljeno geslo, kjer vnesete vaš e-naslov na
katerega boste prejeli novo uporabniško ime in geslo.
URNIK INTERESNIH IN DRUGIH DEJAVNOSTI NA POŠ Sv. Florijan v šolskem letu 2015/2016
1.
ID od 1. do 5. razreda:
NASLOV INTERESNE oz. DRUGE DEJAVNOSTI
KULTURNE
1.1 OPZ
IZVAJALCI
URNIK
MELITA PLEMENITAŠ TKALEC
1.2 TUDI MI RADI NASTOPAMO
MARJANA ZAJKO
Ponedeljek: 14.05 – 14.50
Petek: 7.30 - 8.10
Po dogovoru z učenci
JOŽICA NUČ
MITJA ŠTORMAN
MELITA PLEMENITAŠ TKALEC, ALENKA KLEMENČIČ, MARJANA ZAJKO
Sreda: 10.15 – 11.00
Sreda: 14.05 – 14.50
Skozi celo leto
PETRA POLAJŽER
ALENKA KLEMENČIČ
MARKO ČONŽEK
Petek: 8.15 – 9.00
Četrtek: 7.30 - 8.10
Četrtek: 13.15 – 14.00
MELITA PLEMENITAŠ TKALEC, ALENKA KLEMENČIČ, MARJANA ZAJKO
MELITA PLEMENITAŠ TKALEC, MARJANA ZAJKO
NATALIJA HORVAT
MELITA PLEMENITAŠ TKALEC
MELITA PLEMENITAŠ TKALEC
Pri DOD
JEZIKOVNE
1.3 ANGLEŠČINA v I. VIO
1.4 NEMŠČINA (2. do 5. razred)
1.5 SLOVENSKA BRALNA ZNAČKA
ŠPORTNE
1.6 FIT za zdravje v I. VIO
1.7 RITMIKA
1.8 NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET
ŠPORT v 4. in 5. F
OSTALE DEJAVNOSTI
1.9 Priprava na tekmovanja iz MAT
1.10 Cankarjevo tekmovanje
1.11
CICI VESELA ŠOLA (1. do 3. r)
1.12
ŠOLSKA HRANILNICA
1.13
EKOŠOLA
V času OPB
Ponedeljek: 7.30 - 8.10
Skozi celo leto
VOZNI RED ŠOLSKIH AVTOBUSOV
Vozni red jutranjih in opoldanskih voženj s šolskim avtobusom je v šolskem letu 2015-2016 nekoliko časovno spremenjen na osnovi optimalne
rešitve dogovora med predstavniki občine, zavoda, staršev učencev vozačev in prevoznika. Potekal bo po naslednjem razporedu:
JUTRANJE VOŽNJE
Smer vožnje: TLAKE – ROGAŠKA SLATINA
6:35
Tlake (most) – Sv. Florijan – Cerovec – Avtopralnica Kmet – parkirišče Golob – centralna šola
7:35
Tlake (most) – Sv. Florijan – Cerovec – Avtopralnica Kmet – parkirišče Golob – centralna šola
Smer jutranje vožnje: ROGAŠKA SLATINA – KOSTRIVNICA – ROGAŠKA SLATINA
6:35
Merkur – Kostrivnica – Gabernik – Podplat – Rogaška Slatina
7:35
Podplat – Gabernik – Kostrivnica – Rogaška Slatina
OPOLDANSKE VOŽNJE
Ob 13:35 in 14:45 od ponedeljka do petka obratujeta dve liniji:
1.
centralna šola – Kostrivnica – Gabernik – Podplat
2.
centralna šola –parkirišče Golob – Sveti Florijan – Tlake (most)
Ob 15:30 ob ponedeljkih in torkih obratuje krožna linija: centralna šola – Kostrivnica – Gabernik – Podplat – Sveti Florijan – Tlake (most)
PREVOZI OTROK Z MINI BUSOM
S 1.9.2015 je na osnovi sklepa Sveta zavoda VIZ II.OŠ Rogaška Slatina z dne 15.3.2012 prevzela odgovornost za prenos organizacije, izvedbe in
financiranja prevozov otrok z mini busom ustanoviteljica, občina Rogaška Slatina.
ŠOLSKI RED ZA UČENCE VOZAČE
Vsi vozači morate ob prihodu nemudoma v šolo in prav tako ne smete zapuščati šolskega prostora do odhoda avtobusov ali mini busa. Le na tak način lahko
zagotovimo varnost vozačev.
Če učenci vozači zjutraj nimate organizirane dejavnosti, kot npr. DOP, DOD, ID… v šolo ne prihajajte prezgodaj, temveč šele, ko se lahko neposredno
priključite pouku ob 8.15.
Učenci od 2. do 5. razreda, ki ste vključeni v OPB in ste vozači, lahko zapustite OPB 10 minut pred odhodom avtobusa. O odhodu obvestite učiteljico OPB.
S tem namenom starši skupaj z otrokom podpišete pristopno izjavo o preživljanju prostega časa pred in po pouku do odhoda avtobusa oziroma mini
busa.
ŠE NEKAJ POMEMBNIH INFORMACIJ







Na šolski spletni strani najdete Vsevedko za šolsko leto 2014/2015.
Vsi učenci, ki ste evidentirani kot nadarjeni učenci in učenci I. VIO boste pozvani k nadaljevanju ustvarjanja osebnega listovnika (portfolia) – mape
osebnih dosežkov.
V učilnicah imamo nameščeno sodobno učno opremo, zato skrbno ravnajte z njo in jo uporabite za aktivno delo pri pouku (projektor, računalniki).
Sporočila, vezana na oglaševanje v šoli, si boste lahko vzeli izključno na informacijskem mestu na stopnišču, ravno tako ponudbe različnih zavarovalnic
za zavarovanje otrok in mladostnikov.
V sklopu energetske sanacije centralne šole in športne dvorane smo zaposleni, učenci in vsi ostali obiskovalci zavezani k doslednemu
varčevanju z energijo (ugašanje luči, zračenje učilnic), vodo (zapiranje pip), hrano (zmanjšanje količin odpadkov) in ostalim potrošnim
materialom (WC-papir, brisačke, tekoča mila, razkužila ipd.). Poskrbimo za varčevanje z vsemi viri energije in dobrin.
Vsa plačila šoli starši poravnajo izključno preko položnic ali trajnika.
Redno prebirajte obvestila oglasnih mestih na šoli in na šolski spletni strani www.iios-rogaska.com.
NOVOSTI V ŠOLSKEM LETU 2015/2016:
Vhodi v centralno šolo bodo v dopoldanskem času od 8.20 do 13.30 zaklenjeni. Vstop v šolo v tem času (med 8.20 in 13.30) bo mogoč le po
predhodni najavi v tajništvo preko domofonov ob vhodnih vratih. Ob prihodu v centralno šolo do 7.00 in po 15.30 uri se boste učitelju najavili
preko domofona, ki je nameščen ob vhodu 1. Prosimo, da se ob najavi predstavite in poveste kam želite. Z omenjenim ukrepom želimo
zagotoviti varnost v času bivanja v šoli.
PROJEKT ETIKA IN VREDNOTE
V šolskem letu 2015/16 nadaljujemo s projektom Etika in vrednote v sodelovanju z Inštitutom za etiko, ki se poglobljeno vpleta v delo in življenje
naše šole že tretje šolsko leto. Letos se bomo učenci, učitelji, starši in povabljeni gostje poleg že obravnavanih vrednot in tem srečali še s temami,
kot so pravičnost, tradicija ter delo in ustvarjalnost. Dan šole bo namenjen poglobljenemu delu na ohranjanju tradicije in kulture ter strpnosti do
multikulturnosti. Te splošne življenjske vrednote nam naj bodo vodilo in navdih za prihodnje delo.
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
V šolskem letu 2015/2016 nadaljujemo s postopnim uvajanjem neobveznih izbirnih predmetov (NIP) drugi tuj jezik, umetnost, tehnika in šport v
četrti in peti razred, drugi tuj jezik pa v sedmi in osmi razred.
Skladno z zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šolo(2013) pričnemo na novo uvajati prvi tuj jezik angleščina kot neobvezni
izbirni predmet v 1. razred.
Vključitev učencev v neobvezne izbirne predmete je prostovoljna in dragocena, saj predstavlja priložnost za zadovoljitev potreb učencev po
radovednosti, ustvarjalnosti, inovativnosti, kritičnem mišljenju itd.
Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. Za učence, ki so se odločili, da bodo obiskovali neobvezni
izbirni predmet, je obiskovanje pouka obvezno, in ocena neobveznega izbirnega predmeta je enakovredna z ostalimi ocenami, zaključne ocene pa
se vpišejo v spričevalo. Ker sodijo neobvezni predmeti v razširjen program osnovne šole, se izvajajo po ali pred urnikom obveznih predmetov.
V primeru, da se ob začetku šolskega leta posamezni učenec premisli in želi zamenjati ali opustiti neobvezni izbirni predmet, je sprememba možna
do konca meseca septembra, vendar le v okviru normativno predpisanega števila učnih skupin oziroma do popolnitve posamezne učne skupine.
ŠOLSKA HRANILNICA
Na naši šoli že mnogo let deluje program šolske hranilnice. Varčevanje v šolski hranilnici POŠ Sv. Florijan je namenjeno učencem od 1. do 5. razreda. Vsak
učenec prejme ob vpisu rumeno varčevalno knjižico, kamor se po datumih vpisujejo vplačila in izplačila, le to pa ima pri sebi in je sproti možen vanjo vpogled.
Prostor šolske hranilnice se nahaja v šolski jedilnici, šolska hranilnica deluje enkrat tedensko pred poukom.
V zadnjih nekaj letih beležimo nižjo zainteresiranost učencev za varčevanje. Vzrokov za to je zagotovo več. Varčevanje in varčnost sta pomembni vrednosti,
še posebej v času, v katerem živimo. Prav je, da se učenci naučijo varčevati in z denarjem pravilno ravnati. Dokler so še dovzetni za učenje, lahko spoznavajo,
da varčujejo za pomembne in dražje stvari. Pri varčevanju moramo biti odrasli vzor in jih pri tem spodbujati.
V šolski hranilnici, kakor tudi v življenju nasploh, ni pomembna privarčevana končna vsota denarja, bistveno je, da učenec pristopi k varčevanju in da v
šolskem letu privarčuje vsaj nekaj denarja.
Obravnavano in potrjeno na konferenci Učiteljskega zbora šole dne 28. 8. 2015