obrazložitve sprememb in dopolnitev proračuna

OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. PRORAČUNSKI PRIHODKI
1. UVOD
Proračun za leto 2014 je Občinski svet Občine Žalec sprejel na 23. redni seji dne 18. decembra
2013. Pri izvrševanju proračuna je med letom prihajalo do odstopanj pri planiranih prihodkih in
odhodkih, zato je nujno potrebno pristopiti k rebalansu proračuna za leto 2014, katerega cilj je
ponovno uravnovesiti prejemke in izdatke občinskega proračuna.
Podlago za pripravo občinskih proračunov predstavljajo izhodišča za pripravo proračunov in na
podlagi zneska povprečnine tudi izračun primerne porabe občin. Vse postopke za pripravo in
sprejem proračunov lokalnih skupnosti natančneje predpisuje sistemska zakonodaja, ki so jo
občine dolžne spoštovati.
Pri izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2014 je upoštevana
povprečnina iz Dogovora o povprečnini za leti 2013 in 2014 v višini 536 evrov in novelirani
podatki o številu prebivalcev, starostni strukturi prebivalcev, površini občin ter dolžini lokalnih
cest in javnih poti.
Državni zbor Republike Slovenije je 15.11.2013 sprejel Zakon o davku na nepremičnine. Z
odločitvijo Ustavnega sodišča, da sprejeti Zakon o davku na nepremičnine ni v skladu z ustavo,
ostaja v veljavi obdavčitev nepremičnin, kot je veljala v letu 2013. Tako še nadalje ostajajo v
veljavi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek na premoženje in pristojbina za
vzdrževanje gozdnih cest.
K znatnemu povišanju proračunskih prihodkov je največ prispeval srečni dobitnik igre
Eurojackpot, saj je Občini Žalec pripadal 15-odstotni davek od dobitka od iger na srečo v višini
4.231.121,09 €.
Proračun za leto 2014 vključuje finančne načrte krajevnih skupnosti in mestne skupnosti, tako
kot zahteva zakonodaja. Zakonska podlaga je v določilih 19. c in 19. č člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), kjer je določeno, da so finančni načrti ožjih
delov lokalnih skupnosti s statusom pravne osebe sestavni del občinskega proračuna. Za njihovo
poslovanje v celoti velja pravni režim, ki opredeljuje pravice in obveznosti neposrednih
uporabnikov občinskega proračuna. Prejemki in izdatki ožjega dela lokalne skupnosti se
obravnavajo kot prejemki in izdatki občinskega proračuna, v odloku o proračunu pa mora biti
določeno, da so prejemki ožjih delov občin namenski prejemki občinskega proračuna, ki gredo
točno določenemu neposrednemu uporabniku – ožjemu delu občine. V skladu s sprejetimi statuti
krajevnih skupnosti in mestne skupnosti je odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta svet
krajevne skupnosti oz. mestne skupnosti. To pomeni, da z vsemi proračunskimi sredstvi,
določenimi v finančnem načrtu ožjega dela občine, ki je del občinskega proračuna, razpolaga
svet ožjega dela občine. Pri tem je svet ožjega dela občine v okviru zakonskih določb in določb
odloka o proračunu občine, samostojen, povsem neodvisen, razen pri sklepanju pravnih poslov
investicijskega značaja nad zneskom 10.000 €, za katere potrebuje soglasje župana.
V primerjavi s sprejetim proračunom se skupni obseg proračunskih prihodkov povečuje za
5.028.500 € in znaša 23.451.000 €.
104
2. IZRAČUN PRIMERNE PORABE OBČIN
Način izračuna primerne porabe občin vsebinsko opredeljuje 13. člen ZFO-1. Primerna poraba
občine je za posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg
sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ugotovi jo Ministrstvo za finance po enačbi
iz 13. člena ZFO-1. Elementi, ki vplivajo na njeno višino so:
- povprečnina,
- število prebivalcev občine in
- korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci,
mlajši od 15 let in prebivalci, starejši od 65 let).
Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in
finančne izravnave, se izračuna na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za
financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 51/09) in Pravilnika o določitvi podprogramov,
ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine (Uradni list RS, št. 53/09). Za leto 2014 je med
Vlado RS in reprezentativnima združenjema občin podpisan Dogovor o določitvi povprečnine za
leti 2013 in 2014, na podlagi katerega je povprečnina za leto 2014 dogovorjena v višini 536,00 €.
Število prebivalcev se upošteva po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, in sicer se
zajemajo državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in tujci z
izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, ki imajo prijavljeno stalno
prebivališče v Republiki Sloveniji. Upoštevajo se podatki na dan 1. januarja leta, v katerem se
ugotavlja primerna poraba občine. Pri izračunu primerne porabe občin za leto 2014 so
upoštevani podatki o številu prebivalcev na dan 1. januarja 2013 – 21.485 prebivalcev.
Vsota korigiranih kriterijev se izračuna na podlagi fiksnega deleža, ki se ne korigira, in sicer v
višini 0,61 ter spremenljivega deleža, ki se korigira s kriteriji površine posamezne občine,
dolžino lokalnih cest in javnih poti, številom prebivalcev občine, mlajših od 15 let in številom
prebivalcev občine, starejših od 65 let. Vsota korigiranih kriterijev za izračun primerne porabe
občine je po posameznih občinah zaradi upoštevanja kriterijev večja ali manjša od 1,00. Za našo
občino znaša vsota korigiranih kriterijev za izračun primerne porabe 0,936075.
Primerna poraba občine se izračuna kot zmnožek vsote korigiranih kriterijev, povprečnine in
števila prebivalcev občine in znaša 10.779.802 €.
3. IZRAČUN DOHODNINE IN FINANČNE IZRAVNAVE OBČIN
Občinam pripada skupaj 54% dohodnine, vplačane v predpreteklem letu.
Merilo za ugotovitev prihodkov občine iz dohodnine je primeren obseg sredstev, ki se izračuna
po enačbi iz 13.a člena ZFO-1. Na višino primernega obsega vpliva povprečna primerna poraba
na prebivalca v državi, indeks raznolikosti občin in število prebivalcev v občini. Če je primerni
obseg sredstev za več kot 15 % višji od primerne porabe občine, se presežek nad 15 % zmanjša
za 50 %.
Način izračuna dohodnine opredeljuje 14. člen ZFO-1. Dohodnina se izračuna v treh korakih: 70
% dohodnine pripada vsem občinam enako glede na strukturni delež odmerjene dohodnine,
preostalih 30 % skupaj s presežkom dohodnine nad 70 % pri posameznih občinah pa se razdeli
najprej s solidarnostno izravnavo in nato še z dodatno solidarnostno izravnavo. Na osnovi tega
izračuna znaša prihodek občine iz dohodnine 11.003.032 €.
105
Občini, ki v posameznem proračunskem letu s prihodkom iz dohodnine ne more financirati
primerne porabe, se iz državnega proračuna dodeli finančna izravnava v višini razlike med
primerno porabo občine in dohodnino. Naša občina ni upravičena do sredstev finančne
izravnave, ker se primerna poraba v celoti pokrije s prihodkom iz dohodnine.
4. OCENA OSTALIH PRIHODKOV OBČIN
4.1. Davčni prihodki
Kljub zahtevi Državnega sveta RS o ponovnem odločanju o Zakonu o davku na nepremičnine
smo v sprejetem proračunu za leto 2014 pri načrtovanju davka na nepremičnine že upoštevali 25.
člen omenjenega zakona, ki je določal, da prihodek od davka na nepremičnine v letu 2014
pripada proračunu Republike Slovenije. Občinam pa se za leto 2014 odstopi del prihodka od
davka na način, da se vsaki posamezni občini zagotovi znesek, enak znesku, ki so ga občine
odmerile za NUSZ v letu 2012. Z odločitvijo Ustavnega sodišča, da sprejeti Zakon o davku na
nepremičnine ni v skladu z ustavo, ostaja v veljavi obdavčitev nepremičnin, kot je veljala v letu
2013. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je načrtovan v višini odmerjenega NUSZ v
letu 2013, ki je znašal za pravne osebe 634.000 € in za fizične osebe 473.000 €.
Davek na dediščine in darila je načrtovan v višini 80.000 € in je v primerjavi s sprejetim
proračunom manjši za 70.000 €.
Davki na promet nepremičnin so načrtovani na ravni leta 2013 v višini 170.000 €.
Davek na dobitke od iger na srečo se povečuje za 4.220.000 € in znaša 4.250.000 €.
Drugi davki na uporabo blaga in storitev (konto 7047), kamor uvrščamo vse vrste taks, so
načrtovani v višini 393.593 €. Za leto 2014 je predvideno, da bo okoljske dajatve za
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda zbrane v višini 377.000 €, turistične takse
v višini 7.000 € in pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest 7.000 €.
Na podlagi Odločbe Ustavnega sodišča (UL RS, št. 49/2013) se je razveljavil drugi odstavek 7.
člena in četrti odstavek 9. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanja okolja zaradi
odlaganja odpadkov na odlagališčih (UL RS, št. 70/10), kar pomeni, da okoljska dajatev za
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v celoti pripada Mestni občini Celje, v kateri je
nastala obremenitev okolja, zaradi katere je predpisana okoljska dajatev.
V letu 2014 tudi ne načrtujemo več prispevka za upravljanje odlagališča Ložnica, ki je bil sprejet
leta 1997. Po novi Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012) prispevka ni mogoče več vključiti v novo ceno
ravnanja z odpadki. V rebalansu načrtovana sredstva v višini 2.156 € se nanašajo na plačilo
prispevka za mesec december 2013.
Priključne takse v višini 437 € se nanašajo na obročna odplačila fizičnih oseb iz naslova
prispevka za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje v Šempetru po sklenjenih pogodbah iz
preteklih let.
4.2. Nedavčni prihodki
Nedavčni prihodki so v primerjavi s sprejetim proračunom manjši za 89.333 € in znašajo
1.948.624 €. Pomembnejši nedavčni prihodki so načrtovani v naslednji višini:
- Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend se nanašajo da dobiček, ustvarjen po ZR za
leto 2013, v Stanovanjskem podjetju Sipro d.o.o. Žalec v višini 4.493,48 €, v JKP d.o.o. v
višini 12.634,49 € in dividendo Zavarovalnice Triglav d.d. v višini 40,80 €.
106
-
-
-
-
-
-
-
-
Prosta likvidna sredstva imamo vezana pri bankah kot depozit, za kar bomo prejeli
obresti v višini 14.000 €.
Prihodki od najemnin za poslovne prostore so zaradi učinka novega sprejeta Pravilnika o
oddajanju poslovnih prostorov ter določanju najemnin za poslovne prostore v lasti
Občine Žalec načrtovani v višini 53.700 €.
Najemnine za stanovanja, katere so namenski prihodek proračunskega stanovanjskega
sklada, so v primerjavi s sprejetim proračunom večje za 4.000 € in znašajo 568.000 €.
Prihodki od najemnin za nepremičnine in opremo gospodarske javne infrastrukture, s
katero se omogoča izvajanje dejavnosti gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter
odvajanje in čiščenje odpadne vode v okviru Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o.,
so v primerjavi s sprejetim proračunom manjši za 86.900 € in znašajo 411.100 €. Razlog
nižjih najemnin je v temu, da so bila pri oceni najemnine za leto 2014 upoštevana tudi
osnovna sredstva, aktivirana v letu 2013. Cene, ki so bile uveljavljene s 1.8.2013, so
temeljile na višini amortizacije, izračunane po stanju infrastrukture na dan 31.12.2012.
Od takrat se cene omrežnin niso spreminjale in še vedno temeljijo na stanju infrastrukture
31.12.2012.
Prihodki od najemnin GJI so ocenjeni v višini zaračunane omrežnine. Upoštevajoč sklep
Skupščine JKP z dne 14.5.2014, na osnovi katerega JKP d.o.o. od 1. maja 2014 dalje
plačuje najemnino za GJI v višini natečenih sredstev omrežnine, bo lahko realizacija ob
koncu leta glede na oceno nižja.
Prihodki od najemnin gospodarske javne infrastrukture, s katero se omogoča izvajanje
dejavnosti gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v okviru Družbe za ravnanje z
odpadki, Simbio d.o.o., so načrtovani v višini 98.005 €.
Po Pogodbi o najemu objektov in opreme za izvajanje gospodarske javne službe
pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč smo kot lastnik infrastrukture
upravičeni do najemnine v višini 16.386 €.
Po Pogodbi o uporabi sredstev za izvajanje gospodarske javne službe urejanja javnih
površin smo kot lastnik infrastrukture upravičeni do uporabnine za leto 2013 v višini
27.003 €.
Prihodki od drugih najemnin so načrtovani v višini 18.000 € in se nanašajo na najemnino
za zemljišča. V primerjavi s sprejetim proračunom so prihodki od drugih najemnin nižji
zaradi nerealizirane pogodbe o najemu prostora v stari kotlovnici za dobo 10 let, katere
izkupiček v višini 62.000 € je bil namenjen za izgradnjo nadstrešnice za Enoto za
urejanje javnih površin.
Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico so načrtovani v višini 67.695 €,
nanašajo pa se na plačilo odmerjene rudarske koncesnine:
 za leto 2012: CM Celje d.d. – v stečaju v višini 46.333,87 € za izkoriščanje
mineralne surovine na pridobivalnem prostoru Velika Pirešica in Ingrad Gramat
d.d. – v stečaju v višini 4.476,19 € za izkoriščanje mineralne surovine na
pridobivalnem prostoru Liboje;
 za leto 2013: CM Celje d.d. – v stečaju 15.221,03 € in Montana d.o.o. Žalec
1.663,50 €. Ingrad Gramatu d.d. – v stečaju odločba v letu 2014 ni bila izdana.
Prihodki iz naslova glob za prekrške so načrtovani v višini 38.000 €.
Iz naslova prodaje rabljenih granitnih kock iz starega mestnega jedra v Žalcu
pričakujemo 15.000 €.
Iz naslova plačevanja položnic, vplačanih v sistemu Blagajna za občane – Občina Žalec,
bomo od naročnikov teh storitev pridobili 27.000 €.
Prihodki od komunalnih prispevkov se zaradi manjšega števila vlog za odmero
komunalnega prispevka za novogradnje in rekonstrukcije obstoječih objektov
zmanjšujejo za 90.000 € in znašajo 260.000 €. V letu 2014 bodo še delno plačane
odločbe o odmeri komunalnega prispevka po uradni dolžnosti iz leta 2013.
107
-
-
-
-
-
Prihodki iz naslova dedovanja (prepoved odtujitve in obremenitev na premoženje) po
pokojnih oskrbovancih v domovih starejših občanov, za katere je občina plačevala
oskrbnino, se ne prikazujejo več na podkontu 714106, temveč v okviru podkonta 714199
Drugi izredni nedavčni prihodki.
V letnem poročilu Javnega komunalnega podjetja d.o.o. za leto 2009 je bila v podbilanci
sredstev v upravljanju na dan 31.12.2009 izkazana terjatev najemodajalca Občine Žalec
do najemnika JKP d.o.o. v višini 338.871,37 €. Najemnik je v letu 2010 poravnal terjatev
v višini 199.314,95 €. Razliko v višini 139.556,42 €, ki izvira iz naslova oskrbe s pitno
vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, bo najemnik poravnal v obdobju trajanja
najemnega razmerja, to je do konca leta 2014. V letu 2014 je iz tega vira predvidenih
35.000 €.
V zvezi s financiranjem družinskega pomočnika smo upravičeni do prispevka Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za pomoč in postrežbo in prispevkov
invalidnih oseb v skupnem znesku 27.000 €.
Drugi izredni nedavčni prihodki se glede na sprejeti plan povečujejo za 85.000 €. Glavni
razlogi so sledeči:
 V letošnjem letu nam je Odbor za razvoj obrti in podjetništva vrnil še preostali
dogovorjeni del prostih sredstev, namenjenih za ugodna posojila malim in srednjim
podjetjem, v višini 18.000 €.
 Razvojna agencija Savinja nam je za projekt LAS: Tematski potep po SSD vrnila
premostitvena sredstva v višini 37.254 €.
 Na projektu »povodje Savinje« imamo več tožb s strani podizvajalcev. Kot povračila
pravdnih stroškov načrtujemo 18.000 €.
 Prihodki iz naslova dedovanja so ocenjeni v višini 7.000 €.
 Po sklenjenem sporazumu o sofinanciranju izdelave PGD projektne dokumentacije za
prizidavo in nadzidavo obstoječega večstanovanjskega objekta na parc. št. 269/10 in
270/13 k.o. Žalec v naselju Ložnica pri Žalcu bodo lastniki stanovanj sofinancirali
izdelavo PGD projektne dokumentacije v višini 3.813 €.
Izvirni nedavčni prihodki krajevnih skupnosti in mestne skupnosti znašajo 33.860 €, in
sicer prihodki od obresti 573 €, prihodki od premoženja 5.289 €, prihodki od prodaje
blaga in storitev 12.910 € ter drugi nedavčni prihodki 15.088 €. Razčlenitev prihodkov po
krajevnih skupnostih in mestni skupnosti je razvidna iz analitičnih kontov prihodkov.
4.3. Kapitalski prihodki
V sklopu kapitalskih prihodkov imamo v rebalansu proračuna načrtovane prejemke iz naslova
nakupa in menjave zemljišč v višini 94.000 €, kar je za 121.000 € manj v primerjavi s sprejetim
proračunom.
Načrt razpolaganja nepremičnega premoženja je razviden iz Priloge 2 Načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2014.
4.4. Prejete donacije
Družba HRC Informacijski inženiring d.o.o. je donirala 20.000 € za ureditev javnih površin v
mestu Žalec. Za enak namen pričakujemo v letošnjem letu še donatorska sredstva s strani družbe
Mikropis Holding d.o.o. v višini 20.430 €.
Prejete donacije iz tujine v višini 1.000 € se nanašajo na financiranje projekta »EUrope for
Young Citizens – Pimonte 2013« s strani partnerske občine Pimonte iz Italije.
108
4.5. Transferni prihodki
V skupini transfernih prihodkov pričakujemo iz posameznih ministrstev za 542.434 € sredstev za
sofinanciranje posameznih ukrepov in investicij, in sicer:
1. iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 124.607 € za sofinanciranje
energetske sanacije objektov I. in II. OŠ Žalec, skladno z določili 21. člena ZFO-1,
2. iz Ministrstva za obrambo 44.000 € požarne takse,
3. iz Ministrstva za kmetijstvo in okolje 293.301 € za financiranje dokončanja izgradnje
kanalizacije (203.315 €) in čistilne naprave Kasaze (89.986 €) v okviru projekta
»Celostno urejanje odvajanja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na
povodju Savinje«,
4. iz Fundacije za šport 15.433 € za sofinanciranje obnove športnega poda v I. OŠ Žalec,
5. iz Ministrstva za kmetijstvo in okolje 3.460 € za sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest
za leto 2013 in 2014,
6. iz Ministrstva za infrastrukturo in prostor 5.009 € kot povračilo založenih sredstev za
subvencioniranje tržnih najemnin v letu 2012 in v letu 2013,
7. iz Ministrstva za notranje zadeve 16.109 € za sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata
in redarstva Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec za leto
2013, in sicer prvi del obveznosti. Drugi del obveznosti v višini 29.917 € bo na osnovi
izdane odredbe Ministrstva nakazano 30.01.2015. Ministrstvo sofinancira 50%
odhodkov za financiranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave.
8. Na podlagi prvega odstavka 44. člena Zakona o financiranju občin se za financiranje
pravic družinskega pomočnika občinam, katerih stroški za ta namen v tekočem letu
presegajo 0,35 % primerne porabe, zagotovijo po preteku proračunskega leta dodatna
sredstva iz državnega proračuna. Na podlagi tega določila smo upravičeni do 40.515 €
dodatnih sredstev iz državnega proračuna za financiranje družinskega pomočnika za leto
2013.
V okviru prejetih sredstev iz občinskih proračunov za investicije načrtujemo v letu 2014 11.262
€ za sofinanciranje izgradnje ČN Kasaze in izdelave končnega poročila projekta »Celostno
urejanje odvajanja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje«.
Iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske
politike so predvidena sredstva v višini 20.047 € za financiranje projekta LAS: Trajnostna
obogatitev Krajinskega parka ribnik Vrbje.
Iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov načrtujemo
1.952.956 € za financiranje prenove starega mestnega jedra v Žalcu (šesti javni razpis za razvoj
regij) in 246.834 € za projekt Sekundarna kanalizacija in obnova vodovoda Šempeter III. in IV.
faza ter Drešinja vas II. faza (osmi javni razpis za razvoj regij).
Iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada so
predvidena sredstva v višini 651.681 € za financiranje dokončanja izgradnje kanalizacije
(458.100 €) in čistilne naprave Kasaze (193.581 €) v okviru projekta »Celostno urejanje
odvajanja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje«.
Nadalje so predvidena kohezijska sredstva iz javnega razpisa »Energetska sanacija osnovnih šol,
vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti« v višini 883.637 € za leto
2014.
109
II. PRORAČUNSKI ODHODKI PO EKONOMSKIH NAMENIH
Proračunski odhodki po ekonomskih namenih so sestavni del splošnega dela proračuna in so
prikazani v skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske
uporabnike in druge osebe javnega prava na ravni šestmestnih podkontov. Predstavljajo zbir vseh
odhodkov, ki so prikazani v posebnem delu proračuna in znašajo skupaj 20.054.000 €. V
primerjavi s sprejetim proračunom so večji za 3,9 % oziroma za 754.000 €.
Veljavni proračun
Veljavni proračun je sprejeti proračun, ki so mu dodane spremembe proračuna po njegovem
sprejemu na podlagi določb ZJF oziroma določb odloka, s katerimi je bil sprejet občinski
proračun, in sicer spremembe zaradi prerazporeditve sredstev v okviru glavnih programov in
uporabe sredstev splošne proračunske rezervacije - tekoče proračunske rezerve (38. in 42. člen
ZJF).
V skladu z 38. členom ZJF in drugim ter tretjim odstavkom 5. člena Odloka o proračunu občine
Žalec za leto 2014 lahko na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika
župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna – finančnih načrtih
organov občine in občinske uprave in posamezni svet krajevne skupnosti oz. mestne skupnosti o
prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna – finančnih načrtih ožjih delov
občine - med podprogrami v okviru glavnih programov do višine 20 % sredstev, namenjenih
glavnemu programu. Na podlagi tega pooblastila so bili med letom izdani sklepi o
prerazporeditvi sredstev (priloga).
Prerazporeditve sredstev s tekoče proračunske rezerve se skladno z 42. členom Zakona o javnih
financah izvršijo kot razporeditev sredstev. Do sedaj so bile razporejene pravice porabe v celotni
razpoložljivi višini 63.880 € (priloga).
Tekoči odhodki
V sklopu tekočih odhodkov so vključene pravice porabe in njihova realizacija za plače in druge
izdatke zaposlenim v občinski upravi, za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev za
operativno delovanje organov občine, občinske uprave in ožjih delov občine (materialne
stroške), kot tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog, za plačilo obresti od najetih kreditov
ter izločanje sredstev v rezervni sklad Občine Žalec in proračunski stanovanjski sklad. Za tekoče
odhodke je predvidenih 4.592.061 €, kar predstavlja 22,9 % vseh predvidenih odhodkov. V
primerjavi z veljavnim proračunom so večji za 5,7 %.
Tekoči transferi
V sklopu tekočih transferov so vključene pravice porabe in njihova realizacija za subvencije,
transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam
ter druge tekoče domače transfere. Za leto 2014 so predvideni v skupnem obsegu 7.728.392 €,
kar predstavlja 38,5 % vseh predvidenih odhodkov. V primerjavi z veljavnim proračunom so
manjši za 0,2 %.
Investicijski odhodki
Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je namenjenih 7.407.437 €, kar predstavlja 36,9 % vseh
predvidenih odhodkov. V primerjavi z veljavnim proračunom so večji za 7,3 %.
Investicijski transferi
V okviru te skupine odhodkov proračuna so zajeti izdatki za kritje stroškov investicijske
dejavnosti javnim zavodom, neprofitnim organizacijam in ustanovam, javnim podjetjem,
110
privatnim podjetjem, posameznikom in zasebnikom. Za leto 2014 so predvideni v skupnem
obsegu 326.110 €, kar je za 4,5 % več v primerjavi z veljavnim proračunom. Investicijski
transferi v celotnih odhodkih predstavljajo 1,6 odstotni delež.
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
Proračunski presežek iz bilance prihodkov in odhodkov znaša 3.397.000 €.
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJEMKI
V računu finančnih terjatev in naložb so prejemki načrtovani v višini 1.000 €, nanašajo pa se na
zbrana sredstva kupnin od prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu. 20% zbranih kupnin se
odvede v Stanovanjski sklad RS, 10% kupnin v Slovensko odškodninsko družbo d.d., preostanek
pa predstavlja vir proračunskemu stanovanjskemu skladu.
Do konca leta 2013 so zapadli v plačilo vsi obroki kupnin od prodanih stanovanj po
stanovanjskem zakonu, zato se načrtovana sredstva nanašajo na zamudnike plačil.
C. RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE
Občina Žalec se v letu 2014 ne bo zadolžila.
ODPLAČILA DOLGA
Odplačila glavnice dolgoročno najetih kreditov so ocenjena v višini 1.023.871 €, nanašajo pa se
na odplačila dolga pri:
1.
2.
3.
4.
Stanovanjskemu skladu RS v višini 37.200 €,
BKS Bank AG v višini 626.671 €,
Banki Celje d.d. v višini 226.667 €,
UniCredit Banki Slovenije d.d. v višini 133.333 €.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
Ob koncu leta 2013 smo imeli izkazano stanje sredstev na računih v višini 1.461.779 €. Ob
upoštevanju povečanja stanja sredstev na računih iz leta 2014 v višini 2.374.129 € ocenjujemo,
da bomo imeli ob koncu leta 2014 neporabljenih sredstev v višini 3.835.908 €, katera se bodo
prenesla v proračun za leto 2015.
111
II. POSEBNI DEL PRORAČUNA
1000 OBČINSKI SVET
01 POLITIČNI SISTEM
0101 Politični sistem
01019001 Dejavnost občinskega sveta
01001 Stroški svetnikov
Na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), ki je
spremenil šesti odstavek 34. a člena Zakona o lokalni samoupravi, lahko član občinskega sveta
za opravljanje neprofesionalne funkcije prejme 7,5% plače župana brez upoštevanja dodatka za
delovno dobo. Sejnina članom občinskega sveta se izplačuje po Pravilniku o plačah, nagradah
občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS št. 55/10 in 52/12). Sejnina vključuje
sejnino za sejo občinskega sveta in za seje delovnih teles občinskega sveta.
V proračunu za leto 2014 so predvidena sredstva za plačilo sejnin šestih sej občinskega sveta in
njegovih delovnih teles (ena seja za december 2013 in pet sej za obdobje januar – november
2014) v skupni višini 52.000 €.
V proračunu za leto 2014 so predvidena sredstva za plačilo sejnin osem sej občinskega
sveta in njegovih delovnih teles (ena seja za december 2013 in sedem sej za obdobje januar
– november 2014) v skupni višini 62.000 €.
01002 Stroški sej občinskega sveta
Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za snemanje in predvajanje sej občinskega sveta ter
pogostitve ob koncu seje občinskega sveta. Predvideni stroški za te namene znašajo 2.000 €.
Glede na število sej občinskega sveta v mandatnem obdobju 2014 do 2018 v mesecu
oktobru in novembru 2014 ocenjujemo, da bomo za te namene porabili 3.604 evrov.
01003 Stroški odborov in komisij (stroški občanov –članov odborov OS)
Člani odborov občinskega sveta se imenujejo izmed članov občinskega sveta in izmed drugih
občanov. Občani, ki so člani odborov, se imenujejo izmed strokovnjakov s posameznega
področja dela. V odbore občinskega sveta je bilo na seji dne 25. novembra 2010 imenovanih 21
občanov. Za njihovo delovanje je predvidenih 5.600 €. V skladu s Pravilnikom o plačah,
nagradah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS št. 55/10 in 52/12) imajo
pravico do sejnine v višini 2 % županove plače brez dodatka na delovno dobo.
V veljavnem proračunu je za te namene predvidenih 5.036 €.
01004 Občinska volilna komisija
Občinska volilna komisija je zaradi izvedbe racionalizacije volišč in območij volišč zasedala
že v mesecu juniju 2014, za kar je bila članom občinske volilne komisije v skladu s
pravilnikom izplačana sejnina za prisotnost na seji v skupni višini 466,49 €, sredstva pa je
potrebno zagotoviti tudi za seje v mesecu novembru (morebitni prehodi mandata na
naslednjega kandidata z liste), zato je potrebno na tej postavki dodatno planirati sredstva v
višini 1.000 evrov. Za izvedbo volitev v letu 2014 (volilna opravila so pričela z 21. 7. 2014)
so sredstva planirana na proračunski postavki Volitve župana in občinskega sveta ter
volitve v ožje dele občin.
112
01005 Stroški svetniških skupin
Sredstva za delovanje svetniških klubov se zagotavljajo na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo
svetniških klubov. Občinski svet Občine Žalec je na seji dne 21. novembra 2013 sprejel sklep, na
osnovi katerega se za financiranje stroškov posameznega svetnika zagotavljajo sredstva v višini
146,20 € mesečno oziroma 1.754,40 € letno. Za delovanje posameznih svetniških skupin se
sklene pogodba o financiranju klubov svetnikov za leto 2014. Predlagani skupni znesek za
delovanje svetniških skupin je 50.878 €.
Pri stroških svetniških skupin se za nakup tabličnih računalnikov nameni 9.000 €.
01006 Financiranje političnih strank
Političnim strankam, ki so po predpisih upravičene do pridobitve sredstev iz občinskega
proračuna, se zagotavljajo sredstva v višini, ki ne sme presegati 0,6% sredstev, ki jih ima lokalna
skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi se lahko zagotovi
izvajanje ustavnih in zakonskih podlag za to leto. Občinski svet Občine Žalec je na seji dne 21.
novembra 2013 sprejel Sklep o financiranju političnih strank, na osnovi katerega politična
stranka prejme 0,406 € mesečno za dobljeni glas na volitvah 10. oktobra 2010. V proračunu za
leto 2014 se za financiranje političnih strank nameni 34.660 €.
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
01010 Volitve župana in občinskega sveta ter volitve v ožje dele občin
Skladno z zakonom o lokalnih volitvah bodo v jeseni leta 2014 na območju Republike Slovenije
potekale lokalne volitve, to je volitve članov občinskega sveta, volitve župana in volitve v svete
krajevnih skupnosti.
Redne volitve v občinske svete in volitve županov občin razpiše predsednik Državnega zbora in
se opravijo vsako četrto leto, ker so člani Občinskega sveta in Župan Občine izvoljeni za
mandatno dobo štirih let.
Volitve v svete krajevnih skupnosti pa istočasno z volitvami občinskega sveta in Župana razpiše
Župan Občine.
Zakon o lokalnih volitvah v 3. členu določa, da stroške za izvedbo lokalnih volitev krijejo občine
in se zato zagotovijo v proračunu občine za leto, v katerem potekajo lokalne volitve, to je v letu
2014.
Pri planiranju sredstev za izvedbo lokalnih volitev smo upoštevali porabo sredstev za volitve
članov občinskega sveta in župana ter stroške volitev v svete krajevnih skupnosti v letu 2010 s
tem, da smo upoštevali porabljena sredstva po posameznih postavkah, normativ Državne volilne
komisije (DVK) za izvedbo zadnjih volitev in ob predpostavki izvedbe dveh krogov volitev
(morebitni drugi krog volitev za župana).
Za izvedbo občinskih volitev je potrebno zagotoviti sredstva v višini 65.860 €, s tem, da so
sredstva za nadurno delo zaposlenih v višini 1.900 € upoštevana v okviru proračunske postavke
06050 Plače, nadomestila in drugi prejemki zaposlenih v občinski upravi.
Obrazložitev po posameznih namenih porabe:
- Za pisarniški material za delo volilnih komisij in volilnih odborov (pisala, ravnila, papir ipd.
stroški dobave papirja za zapisnike) in druga gradiva za delo volilnih organov je predvideno
800 €.
- Za plačilo čiščenja prostora (volišča), ki je v lasti fizičnih oseb, ki ne izdajo računa, se
namenjajo sredstva v višini 100 €.
113
- Za tiskanje, fotokopiranje razglasov in glasovnic za volitve članov občinskega sveta, tiskanja
razglasov in glasovnic za volitve župana, razglasov ter glasovnic za volitve članov svetov
krajevnih skupnosti se zagotavljajo sredstva v višini 2.000 €.
- Za stroške oglaševalskih storitev in stroške objav so predvidena sredstva v višini 3.700 €. Gre
za zakonsko obvezne objave list kandidatov za volitve v občinski svet, objave list kandidatov
za volitve v svete krajevnih skupnosti in kandidatov za volitve Župana, objave poročil o izidu
volitev, razpisa drugega kroga volitev, stroški nabave volilnih imenikov.
- Za stroške prehrane občinske volilne komisije in strokovnih sodelavcev na dan volitev se
namenja 520 €.
- Drugi splošni material in storitve obsegajo: nabavo standardnih materialov na volišču, volilnih
pregrad, kartonskih napisov in kartonske embalaže za delo volilnega odbora za posamezno
volišče in pripomočkov za delo volilnega odbora na dan glasovanja in so določeni v višini
7.000 €.
- Poštnina in kurirske storitve so stroški raznašanja vabil za volivce za dva kroga volitev in
poštni stroški za pošiljanje odločb volilnim odborom ter predstavnikom kandidatur, ki jih
opravi Pošta Slovenije, za katere je v proračunu namenjeno 12.000 €.
V občini Žalec ni bil potreben drugi krog volitev za župana, zato znašajo poštni stroški
za distribucijo vabil za volivce 8.000 €.
- Za stroške najemnin za volišča na območju občine in stroškov čiščenja teh prostorov je v
proračunu namenjeno 4.500 €. Višino najemnine in čiščenja določi Državna volilna komisija
in je določena za dva kroga volitev.
V občini Žalec ni bil potreben drugi krog volitev za župana, zato znašajo stroški
najemnin in zakupnin za druge objekte 1.500 €.
- Za delo preko študentskega servisa se kot pomoč pri delu občinske volilne komisije namenja
300 €.
Komisija stroškov za delo preko študentskega servisa ni izplačala, zato na tej postavki
pri rebalansu proračuna ni predvidenih sredstev.
- Predsednik in člani volilnih odborov imajo po zakonu o lokalnih volitvah pravico do
ustreznega nadomestila za delo v volilnem odboru: na dan pred volitvami, ko prevzamejo
volilno gradivo in uredijo volišče, na dan glasovanja, ko vodijo glasovanje na volišču in za
dosegljivost naslednji dan po volitvah. Za ta namen je v proračunu predvidno 24.940 €.
Višina nadomestila je tri oziroma več dnevnic za službeno pot v domovini v celodnevnem
trajanju v skladu z uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki
se ne vštevajo v davčno osnovo. Višino plačila s sklepom določi Komisija za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja.
V občini Žalec ni bil potreben drugi krog volitev za župana zato znašajo stroški –
prejemki zunanjih sodelavcev 8.980 €.
- Stroški strokovnih komisij so določeni v višini 10.000. Na podlagi določil zakonu o lokalnih
volitvah imajo člani volilne komisije pravico do enkratnega nadomestila za prvi in drugi krog
izvedbe volilnih postopkov oziroma volitev. Enkratno nadomestilo za predsednika in tajnika
občinske volilne komisije je bruto mesečni znesek 50 % osnovne mesečne plače za poklicno
opravljanje funkcije župana, za namestnika predsednika in namestnika tajnika občinske
volilne komisije je ta bruto mesečni znesek enak 80 % nadomestila za predsednika občinske
volilne komisije, za člane občinske volilne komisije pa je enak 20% nadomestila predsednika
občinske volilne komisije.
- Sredstva za nadurno delo uslužbencev občinske uprave v višini 1.900 € so planirana pri plačah
uslužbencev občinske uprave. Uslužbenci občinske upravi v zvezi z volitvami preštejejo in
sortirajo glasovnice za volitve župana, občinski svet in krajevne skupnosti (tri vrste glasovnic
za 17.800 volivcev za dva kroga volitev), opravljajo administrativno delo na dan volitev, kjer
gre za več kot dvanajsturno prisotnost in delo v zvezi z razdeljevanjem volilnega gradiva dan
pred volitvami.
114
2000 ŽUPAN
01 POLITIČNI SISTEM
0101 Politični sistem
01019003 Dejavnost župana in podžupanov
01021 Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanov
Občina Žalec ima lahko po določilih statuta najmanj enega podžupana. Župan občine Žalec
lahko imenuje več podžupanov. Župan je dne 25. novembra 2010 imenoval tri podžupane občine
Žalec.
Plačilo za opravljanje funkcije neprofesionalnih podžupanov so določene na podlagi Zakona o
sistemu plač v javnem sektorju, Pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev,
nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov. Višino plačila v skladu z zakonom o lokalni samoupravi ter pravilnikom
določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Višina plačila za opravljanje
funkcije podžupanov je upoštevana v višini 50% 39-tega plačnega razreda.
V skladu z davčno zakonodajo se dohodki nepoklicnih podžupanov obravnavajo kot dohodki iz
drugega pogodbenega razmerja, kar posledično pomeni, da se tudi povračila potnih in drugih
stroškov vštevajo v osnovo za dohodnino in se ne prikazujejo ločeno. Za dejavnost podžupanov
so predlagana sredstva v višini 39.000 €, od tega se 38.100 € namenja za plačilo za opravljanje
funkcije podžupanov ter 900 € za povračila potnih in drugih stroškov.
01022 Materialni stroški za funkcionarje
Župan in podžupani imajo na razpolago 7.700 € sredstev za pogostitve in sprejeme.
01023 Odnosi z javnostmi
Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov tiskovnih konferenc,
sporočil za javnost, objavo informacij v medijih ipd. Tako že nekaj let sodelujemo z VTV
Studiom d.o.o. glede sofinanciranja produkcije in arhiviranja regionalnega informativnega TV
programa »VTV Vaša televizija«. S STV Savinjsko televizijo imamo sklenjeno pogodbo o
predvajanju videostrani in snemanje oddaje »Občinski mozaik«. Sodelujemo tudi s TV Celje
glede predvajanja prispevkov iz Občine Žalec v informativni oddaji »Dogodki dneva« ter v
oddajah »Tretji polčas«, »Minute za kulturo« in »Vi sprašujete, župan odgovarja«. V častnikih,
kot so Večer in Novi tednik ter na Radiu Fantasy pa objavljamo oglase, s katerimi želimo doseči
večjo prepoznavnost naše občine. Za odnose z javnostmi se zagotavljajo sredstva v višini 32.000
€.
01024 Plača, povračila, nadomestila in drugi prejemki župana
Pravna podlaga za izračun plače oziroma plačila za opravljanje funkcije župana je v 10. členu
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki ureja sistem plač za funkcionarje in Odloku o plačah
funkcionarjev. Z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju ter Odlokom o plačah funkcionarjev
je za opravljanje funkcije profesionalnega župana Občine Žalec določen 53-ti plačni razred.
Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2013 in 2014 (UL RS, št. 46/2013) se funkcionarjem, ki so uvrščeni v 51. ali
višji plačni razred, za leto 2014 ne izplača regres za letni dopust.
115
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba
03029002 Mednarodno sodelovanje občin
03010 Obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa in drugih področjih
Občina Žalec ima na podlagi podpisanih sporazumov in dogovorov o sodelovanju partnerskih
mest in institucij iz teh krajev predvidene obiske in sodelovanja na različnih dogodkih in
priložnostih v smislu krepitve medsebojnih odnosov ter izmenjave dobre prakse na področjih
kulture, športa in ostalih dejavnostih.
Za leto 2014 je predvideno, da bodo predstavniki Razvojne agencije Savinja Žalec sodelovali in
gostovali v Žatcu na Češkem ter Kruševcu in Bački Palanki v Srbiji, za kar se zagotavlja 2.000 €.
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04030 Objava občinskih predpisov
Sredstva v višini 7.000 € se zagotavljajo za objavo občinskih predpisov ter javnih razpisov v
Uradnem listu RS.
Za objave bomo v letu 2014 potrebovali 8.000 €.
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04040 Pokroviteljstva občine
Občina Žalec je pokrovitelj pri prireditvah društev, javnih zavodov in drugih izvajalcev. Sredstva
se delijo med letom glede na potrebe koristnikov teh sredstev in se izplačujejo v denarni obliki
ali v obliki direktnega plačila blaga oz. opravljene storitve. V proračunu so zagotovljena sredstva
v višini 25.000 €.
04041 Prireditve ob občinskem prazniku
V mesecu avgustu in septembru bodo v počastitev občinskega praznika izvedene številne
prireditve. Organizacija in izvedba teh prireditev bo potekala preko Zavoda za kulturo, šport in
turizem Žalec v sodelovanju z Občino Žalec. Za izvedbo vseh prireditev so predvidena sredstva
v višini 21.600 €.
Za izvedbo stroškov ob občinskem prazniku so predvidena sredstva v višini 21.700 €.
04042 Prireditve ob državnih praznikih
V počastitev Prešernovega dneva, Dneva upora proti okupatorju in Dneva državnosti se
zagotavljajo sredstva za izvedbo prireditev v višini 11.950 €. Organizacija in izvedba teh
prireditev bo potekala preko Zavoda za kulturo šport in turizem Žalec v sodelovanju z Občino
Žalec.
04043 Ostale prireditve
V okviru ostalih prireditev se zagotavljajo sredstva v višini 11.000 € za prireditve, ki se izvajajo
preko leta in ne spadajo v okvir počastitve občinskega in državnega praznika, in sicer: pohod od
Starega piskra do spomenika talcem pod Gozdnikom, srečanje knjižničarjev celjske regije,
obletnice, otvoritve ter različni sprejemi kot so: sprejem odličnjakov, zlatih maturantov, uspešnih
športnikov, pogostitve in izvedbe kulturnih programov na teh prireditvah.
116
04044 Novoletni sprejemi
Za novoletne sprejeme ob koncu leta 2013 je načrtovanih 10.100 €. Sprejemi so vsako leto
organizirani za direktorje gospodarskih družb, javnih zavodov in drugih organizacij, za
ravnatelje, novinarje, duhovnike, policijo, člane občinskega sveta in njegovih delovnih teles,
krajevne skupnosti in mestno skupnost, štaba civilne zaščite, člane požarnega sklada in
upokojence občinske uprave.
Za novoletne sprejeme ob koncu leta 2013 smo porabili za 1.174 € manj sredstev kot je bilo
prvotno planirano.
04045 Protokolarna darila
Za protokolarna darila se namenja 18.000 €.
04046 Protokol poročnih obredov
Po veljavni zakonodaji stroški poročnih obredov bremenijo Upravno enoto. Občina Žalec želi z
dodatnimi sredstvi omogočiti kvalitetnejše izvajanje protokola poročnih obredov. Zaradi
doseganja enotne servisne storitve pri izvajanju poročnih obredov na lokacijah: Savinova hiša,
dvorec Novo Celje, »Keuder«, Eko muzej in ribnik Vrbje, je s 1. julijem 2010 opravljanje teh
storitev prevzel Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec. Sredstva v višini 6.100 € so namenjena
za plačilo prisotnosti osebam na porokah, ki opravljajo protokolarna opravila, za nabavo
pripomočkov, ki služijo izvajanju protokolarnih opravil ter nabavo spominskih kozarcev, ki se
izročajo vsakemu mladoporočenemu paru.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacije vladne in lokalne ravni
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
06010 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti
Občina Žalec je članica Skupnosti občin Slovenije. Za plačilo letne članarine je predvideno
3.300 €.
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
06020 Povezovanje lokalnih skupnosti
Občina Žalec je podpisala pogodbo o članstvu v gibanju Entente Florale Slovenije. Za plačilo
letne članarine je predvideno 500 €.
117
3000 NADZORNI ODBOR
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0203 Fiskalni nadzor
02039001 Dejavnost nadzornega odbora
02010 Dejavnost nadzornega odbora
Nadzorni odbor za mandatno obdobje 2010 – 2014 je bil izvoljen na 2. seji občinskega sveta dne
25. novembra 2010. Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do nadomestila za
opravljanje funkcije na osnovi sprejetega letnega programa dela nadzornega odbora v višini, kot
je opredeljena v Pravilniku o plačah, nagradah občinskih funkcionarjev, nagradah članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
(Uradni list RS št. 55/10 in 52/12).
Strokovne službe občinske uprave so za dejavnost nadzornega odbora upoštevale okvirni
program dela nadzornega odbora v preteklem letu ob upoštevanju pravilnika o plačah, nagradah
občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov ter o povračilih stroškov ter za delovanje in dejavnost Nadzornega odbora
občine določile 11.680 €.
118
4001 OBČINSKA UPRAVA – URAD ZA PREMOŽENJSKE, PRAVNE IN SPLOŠNE
ZADEVE
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0402 Informatizacija uprave
04029001 Informacijska infrastruktura
04010 Tekoče vzdrževanje informacijske infrastrukturne opreme
Sredstva v višini 15.410 € so namenjena vzdrževanju strojne računalniške in sistemske
programske opreme (strežniki, računalniki), računalniških povezav (računalniško omrežje,
mrežna računalniška oprema, internetne povezave, povezave do omrežja državnih organov HKOM), vzdrževanju periferne računalniške opreme ter druge opreme delovnih mest (tiskalniki,
skenerji, brezprekinitveni napajalniki in podobno).
04011 Investicije in investicijsko vzdrževanje informacijske infrastrukturne opreme
Sredstva v višini 12.700 € so namenjena nakupu in investicijskemu vzdrževanju opreme.
Predvidena je zamenjava starejših računalnikov in mrežne opreme, katerih nadgradnja ni
upravičena ter dodatne arhivske enote.
Sredstva za nakup strojne opreme znižujemo in prerazporejamo na področje elektronskih
storitev.
04029002 Elektronske storitve
04020 Tekoče vzdrževanje informacijske programske opreme
Sredstva v višini 40.900 € so namenjena tekočemu vzdrževanju računalniške programske opreme
– namenskih in pisarniških aplikacij za potrebe delovanja občinske uprave ter nudenja storitev
strankam. Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme je planirano na trenutno stanje po
pogodbah (finančno-računovodski programi, dokumentni sistem, GIS, evidenca stanovanjskega
fonda (SIPRO), aplikacija za izvedbo postopkov oddaje neprofitnih stanovanj ter predvideni
stroški modula za elektronsko likvidiranje računov. Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne)
programske opreme je planirano na trenutno stanje pogodb za prostorske postopke in evidence
(NUSZ, REN, lastnina občine, planskih aktov, postopkov izdaje lokacijske informacije, potrdila
o namenski rabi ter komunalnega prispevka, banka cestnih podatkov, kataster prometne
signalizacije).
Za vzdrževanje programske opreme dodatno namenjamo 3.000 € (iz sredstev za nakup
strojne opreme).
04021 Investicije in investicijsko vzdrževanje informacijske programske opreme
Sredstva v višini 6.800 € so namenjena nakupu programske računalniške opreme – namenskih in
pisarniških aplikacij za potrebe delovanja občinske uprave ter nudenja e-storitev strankam.
Nakup licenčne programske opreme v letu 2014 obsega plačilo obroka za Microsoft licenčno
opremo (pisarniška in sistemska programska oprema).
Dodatno namenjamo sredstva v višini 3.000 € za nakup programske opreme za e-račune in
sistema za elektronsko likvidacijo računov.
119
0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04031 Spletne strani občine
Sredstva v višini 9.795 € so namenjena vzdrževanju in dograjevanju spletnih strani Občine Žalec
ter registracijo domen. V letu 2014 moramo dokončati nadgradnjo spletne strani, ker obstoječa
ne podpira novih tehnologij, tako ne moremo posodobiti modul za objavo novic, ne moremo
dokazovati datum objave dokumentov javnih naročil, razpisov ipd.. Cilj posodobitve je
učinkovitejše obveščanje občanov.
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
04050 Izvršbe in drugi sodni postopki
Za plačilo odškodnin v proračunu ne zagotavljamo posebnih sredstev, ker so ti riziki zavarovani
pri zavarovalnici.
Sodni postopki zoper Občino Žalec v zvezi s stečajem družbe Vegrad d.o.o. Velenje in Cestnega
podjetja Maribor d. d. v stečaju ter stroški odvetnikov v teh zadevah se vodijo pri projektu
izgradnje povodja Savinje (čistilna naprava in kanalizacija).
Sodni postopki zoper občino Žalec v zvezi s stanovanjskimi zadevami in odškodninami v
denacionalizacijskih zadevah stanovanj se vodijo pri proračunskem stanovanjskem skladu.
Za plačilo sodnih stroškov, storitev odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev in notarjev je
predvidenih 5.000 €.
V veljavnem proračunu je za te namene predvidenih 2.000 €.
04051 Pravno zastopanje občine
Za reševanje sodnih postopkov proti Občini Žalec, kot tudi za reševanje naših tožbenih
zahtevkov proti tretjim osebam poiščemo pravno pomoč pri različnih odvetnikih. Ocenjujemo,
da bomo v letu 2014 za odvetniške storitve potrebovali 12.000 €.
V veljavnem proračunu je za te namene predvidenih 15.000 €.
04052 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov
V letu 2013 se je preneslo lastništvo poslovnih prostorov na naslovu Hmeljarska 3 iz Mestne
skupnosti Žalec na Občino Žalec, v letu 2014 pa še plačilo vseh obratovalnih stroškov. Od 1.
decembra 2013 dalje pa nismo več plačnik za obratovalne stroške na naslovu Ulica heroja
Staneta 3 (najemnik poslovnih prostorov Razvojna agencija Savinja Žalec).
Za upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov se tako namenja 28.331 €, in sicer za pokritje
obratovalnih stroškov: čiščenje prostorov Bergmanove vile, električna energija (za objekte na
naslovu Ulica heroja Staneta 1 - Dom SLO, Aškerčeva 13 - Študentski klub, Bergmanova vila,
Obrambni stolp, Hmeljarska 3), stroški ogrevanja (za objekte na naslovu Ulica heroja Staneta 1,
Bergmanova vila, Hmeljarska 3 in Novo Celje), voda in komunalne storitve (za objekte na
naslovu Aškerčeva 13, Bergmanova vila, Novo Celje, Obrambni stolp, Hmeljarska 3), odvoz
smeti (za objekte na naslovu Aškerčeva 13), telefonske storitve za uporabnike prostorov
Bergmanove vile, razen Mestne skupnosti Žalec, za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov ter
stroške povezane z varovanjem stavbe na naslovu Ulica heroja Staneta 3 - prenos signala
tehničnega varovanja na varnostni nadzorni center za mesec november 2013.
V okviru proračunske postavke je bila opravljena notranja prerazporeditev sredstev. Tako
se več sredstev zagotavlja za električno energijo in tekoče vzdrževanje poslovnih objektov.
Zmanjšujejo se sredstva za čistilni material in storitve, porabo kuriv in stroškov ogrevanja,
odvoz smeti ter stroški za telefon, faks, elektronsko pošto.
120
04053 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov
Sredstva v višini 10.700 € se namenjajo za poslovne prostore na naslovu Hmeljarska 3 Žalec, in
sicer 8.000 € za obnovo prostorov in 2.700 € za nabavo opreme.
Za dodatno ureditev kontejnerja na Podeželski tržnici (toplotna izolacija, elektroinštalacijska in
strojna inštalacijska dela, polaganje poda), ki ga bomo dali v najem, se zagotavlja 8.000 €.
Zaradi dotrajanosti garaž na Trubarjevi 3, Žalec, ki jih Občina Žalec daje v najem, je
potrebno pristopiti k postavitvi nove konstrukcije in zamenjavi strešne kritine, za kar se
dodatno zagotavljajo sredstva v višini 2.491 €.
04055 Zavarovanje premoženja občine (upravne, poslovne stavbe, JZ)
Sredstva v višini 45.000 € so namenjena za plačilo zavarovalnih premij za objekte in opremo ter
motorna vozila, katerih lastnica je Občina Žalec in z njimi upravlja tako občinska uprava kot
javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Žalec. Vključeno je tudi zavarovanje pred splošno
odgovornostjo in delodajalčevo odgovornostjo naročnika.
Zaradi manjše realizacije od predvidene se sredstva zmanjšajo na 42.700 €.
04056 Davek na nepremičnine, ki so v lasti občine
Po podatkih Ministrstva za finance bodo občine v letu 2014 plačale iz proračuna davek na
nepremičnine iz naslova obdavčitve samo delov stavb, ki so v lasti občin, to je od stavb za javno
rabo. Ob upoštevanju posplošene tržne vrednosti nepremičnin so stavbe za javno rabo v naši
občini ocenjene v višini 17.621.785 €. Davčna stopnja za javne stavbe znaša 0,5%, kar pomeni,
da znaša znesek davka, ki ga bo plačala občina državi - 50%, 44.054 €.
Zaradi razveljavitve nepremičninskega zakona občini v letu 2014 ne bo treba plačati davka
na nepremičnine.
04057 Rušenje stavbe Levec 26
Na parc. št. *63/1 k.o. Levec je bila stanovanjska hiša, katero smo zaradi ogrožanja
prometne varnosti pešcev in voznikov porušili. Občina Žalec je pridobila stavbno pravico
za rušitev objekta od solastnikov predmetne stavbe. Vsi stroški, ki jih je imela občina z
odstranitvijo objekta, bodo spremenjeni v solastniški delež Občine Žalec na parc. št. *63/1
k.o. Levec.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave
06050 Plače, povračila, nadomestila in drugi prejemki zaposlenih v občinski upravi
Sredstva za plače so planirana v skladu s predlaganim kadrovskim načrtom za obdobje 2014 2015. Podrobna obrazložitev je podana k predlogu kadrovskega načrta za obdobje 2014 -2015.
Sredstva za plače so določena v skladu z veljavno zakonodajo, to je z Zakonom o spremembi in
dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 46/13) in Zakonom o
spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013
in 2014 (Uradni list RS, št. 46/13). V letu 2014 ni predvideno usklajevanje izhodiščnih plač.
Javni uslužbenci, ki so v letu 2012 napredovali v višji plačni razred, pridobijo pravico do plače v
skladu z višjim plačnim razredom s 1. aprilom 2014.
34.190 € se dodatno zagotavlja za izplačilo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine
nesorazmerij v osnovnih plačah javnim uslužbencem, ki so bili v skladu z Aneksom št. 2 h
Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 91/09) upravičeni do izplačila odprave
121
tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah za čas od 1. oktobra 2010 do 31. maja 2012 skupaj
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od posameznih neto zneskov te razlike v plači do dneva
izplačila.
Sredstva za nadurno delo so v primerjavi z letom 2013 planirana za 1.900 € več zaradi izvedbe
občinskih volitev.
Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2013 in 2014 se zaposlenim, ki so v letu 2014 v mesecu pred izplačilom regresa
uvrščeni :
- do vključno 15. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 692 €,
- od 16. do vključno 30. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 484,40 €,
- od 31. do vključno 40. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 346 € in
- od 41. do vključno 50. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 100 €.
Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se izplačuje na račun prihrankov
nezasedenega delovnega mesta vodje urada za prostor in gospodarstvo, svetovalca za
premoženjske zadeve in svetovalca za zaščito in reševanje ter registre.
Za izplačilo jubilejnih nagrad je potrebno zagotoviti sredstva v višini 1.390 € (ena za deset let,
dve za dvajset let).
Izplačani sta bili dve jubilejni nagradi, in sicer za 10 in 20 let delovne dobe pri delodajalcih
v javnem sektorju. Ker sta oba javna uslužbenca člana reprezentativnega sindikata, jima je
pripadala za 20 % višja jubilejna nagrada.
Prav tako je bila članu reprezentativnega sindikata izplačana solidarnostna pomoč zaradi
bolezni, ki je trajala več kot 6 mesecev, v višini 693 €.
Na podlagi Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (UL RS, št. 46/13) znaša
premija dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja od 1. januarja 2014 do 30. junija
2014, 25% zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega
dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (UL RS, št. 1/13) in od 1. julija 2014
do 31. decembra 2014, 30% zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence.
06060 Materialni stroški občinske uprave
Na tej postavki so prikazani vsi materialni stroški, ki so potrebni za delovanje občinske uprave v
skupni vrednosti 195.500 € in so načrtovani na ravni leta 2013.
V okviru proračunske postavke je bila opravljena notranja prerazporeditev sredstev.
06070 Počitniška dejavnost (upravljanje, vzdrževanje)
Za upravljanje in vzdrževanje počitniškega apartmaja v Barbarigi se namenja 4.000 €.
Za ureditev zemljiškoknjižnega stanja počitniškega apartmaja v Barbarigi je potrebno
zagotoviti sredstva v višini 1.000 €.
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprave
06080 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov
Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje upravne zgradbe (beljenje pisarn,
servis in tehnični pregled dvigala, popravila odtočnih cevi in podobnega) v višini 5.000 €.
122
06081 Tekoče vzdrževanje opreme
Sredstva v višini 8.250 € se namenjajo za vzdrževanje komunikacijske opreme (popravilo
telefonov, faksov in mobitelov) ter za vzdrževanje druge opreme (vzdrževanje klimatskih
naprav, pregled gasilskih aparatov, servis plinske peči in podobno).
06090 Nakup opreme
V letu 2014 je predviden nakup pisarniškega pohištva za pisarne občinske uprave v vrednosti
2.000 € (pisarniški stoli). Za nabavo telekomunikacijske opreme je predvidenih 1.500 €, za
nakup druge opreme 3.000 € in za nakup drobnega inventarja 200 €.
V okviru proračunske postavke je bila opravljena notranja prerazporeditev sredstev.
06093 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov
V letu 2014 se bomo ponovno prijaviti na razpis za energetsko sanacijo občinske stavbe, za kar
so predvidena sredstva v višini 15.000 €.
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 Aktivna politika zaposlovanja
10039001 Povečanje zaposljivosti
10012 Javna dela Občinska uprava
Občina Žalec je na Zavod RS za zaposlovanje podala prijavo za zaposlitev 2 oseb preko javnih
del s VII. stopnjo izobrazbe za obdobje 10 mesecev za potrebe vodenja evidence premoženja.
Delež Zavoda RS za zaposlovanje pri financiranju plače za udeležence javnih del znaša v letu
2014 za Občino Žalec 75%. Občina zagotavlja sredstva za pokrivanje 25% plače in sorazmerni
del regresa za letni dopust v skupni višini 6.766 €.
Ena od udeleženk javnih del je predčasno prekinila pogodbo zaradi nove zaposlitve, zato se
sredstva zmanjšujejo za 1.860 €.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljišča)
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
16120 Odškodnine za uporabo zemljišč
V okviru odškodnin za uporabo zemljišč se zagotavljajo sredstva za plačilo odškodnin zaradi
uporabe nepremičnin v lasti drugih fizičnih oziroma pravnih oseb ter za povračila škode, ki
nastane zaradi te uporabe, v skupni višini 5.000 €.
Zaradi realizacije večjega števila služnostnih pogodb, vezanih na ureditev kanalizacije
Šempeter, Drešinja vas in Migojnice ter obnovo vodovoda Liboje – Kasaze, se ob rebalansu
proračuna 2014 planirajo sredstva v višini 20.000 €.
16121 Najemnine zemljišč
Planirana sredstva v višini 800 € so namenjena:
- za najem zemljišča za postavitev turistično obvestilne prometne signalizacije usmerjevalne lamele,
- za najem zemljišča - smučišče k vlečnicam Liboje,
- za najem zemljišča za potrebe zeliščnega vrta pri Obrambnem stolpu,
- za zakup zemljišča ob INFO središču krajinskega parka ribnik Vrbje,
123
- za najem zemljišča na območju opuščene deponije komunalnih odpadkov Ložnica.
Zaradi letnega usklajevanja višine najemnin z indeksom cen življenjskih potrebščin v RS
in sklenitve nove najemne pogodbe se planirajo sredstva za najemnine zemljišč v višini
1.000 €.
16122 Stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve)
V okviru urejanja zemljišč se zagotavljajo sredstva za parcelacijo zemljišč, za stroške cenitve
zemljišč, za stroške pogodb, plačilo davka na promet nepremičnin v primeru prodaje zemljišč in
drugih dajatev na področju odmernih odločb DURS, plačilo služnosti, storitve odvetnikov in
notarjev. Za te namene se v letu 2014 planirajo sredstva v višini 59.000 €.
Zaradi rednih plačil geodetskih storitev, parcelacij, cenitev, notarjev ter drugih stroškov in
večjega števila sklenjenih služnostnih pogodb za zemljiškoknjižno ureditev kanalizacije
Šempeter, Drešinja vas in Migojnice ter obnovo vodovoda Liboje - Kasaze, je skupna višina
sredstev za urejanje občinskih zemljišč 78.100 €.
16069002 Nakup zemljišč
16130 Nakup kmetijskih zemljišč
Sredstva v višini 10.000 € se zagotavljajo za nakupe ali menjave kmetijskih zemljišč, na katerih
so objekti javne gospodarske infrastrukture (lokalne ceste, kategorizirane in nekategorizirane
javne poti, objekti komunalne infrastrukture - vodna zajetja, črpališča, …) in za nakup zemljišč
za rekonstrukcijo občinskih javnih cest.
Zaradi večjega števila odkupov zemljišč, na katerih so objekti gospodarske javne
infrastrukture (komunalne infrastrukture: vodna zajetja, črpališča, itd. cestna
infrastruktura: lokalne ceste, kategorizirane in nekategorizirane javne poti), se sredstva za
nakup kmetijskih zemljišč ob rebalansu 2014 planirajo v višini 25.000 €.
16132 Nakup stavbnih zemljišč
Sredstva v višini 60.000 € so namenjena za nakupe ali menjave zemljišč, na podlagi katerih
občina pridobi lastninsko pravico na javni infrastrukturi, skladno z obstoječimi prostorskimi akti,
Zakonom o cestah ter Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti.
Višina sredstev za nakup stavbnih zemljišč je zaradi dopolnitve Letnega načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2014, 85.000 €.
124
4002 OBČINSKA UPRAVA – URAD ZA JAVNE FINANCE
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
02001 Stroški plačilnega prometa
Na podlagi Zakona o plačilnem prometu in Pravilnika o opravljanju nalog Uprave Republike
Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih
javnofinančnih prihodkov in Pravilnika o postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in
posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov nam Uprava RS za javna plačila
zaračunava stroške vodenja računov. Za te storitve so načrtovana sredstva v višini 1.400 €.
Ocenjujemo, da bomo do konca leta potrebovali za 100 € manj sredstev.
Banki Celje d.d. smo dolžni plačevati nadomestilo za polog in dvig gotovine. Za plačilo bančnih
storitev so načrtovana sredstva v višini 130 €.
Zaradi prenosa vrednostnih papirjev na podlagi dedovanja smo morali pri registrskem
članu KDD odpreti račun vrednostnih papirjev. Dodatno je potrebno za bančne storitve
zagotoviti 20 €.
Po pogodbi o opremljanju zemljišč s komunalno opremo v poslovni coni Arnovski gozd II nam
je investitor EHO d.o.o. predložil bančno garancijo v višini 296.908,50 € z veljavnostjo
02.09.2013 za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Ker je bilo gradbeno dovoljenje izdano
šele 19.8.2013, se je Občina zavezala, da bo družbi EHO d.o.o. krila stroške podaljšanja bančne
garancije do 30.04.2014, kar znaša v letu 2014 362 €.
V okviru drugih operativnih odhodkov izkazujemo tudi negativno obrestovanje sredstev
EZR občine pri Banki Slovenije.
02002 Plačila za pobiranje občinskih dajatev
Javno komunalno podjetje d.o.o. izračunava, zaračunava in izterjuje okoljsko dajatev zaradi
odvajanja komunalne odpadne vode, katera je prihodek občine. Za te storitve so načrtovana
sredstva v višini 1.800 €.
Porabnikom, katerih objekti niso priključeni na javno vodovodno omrežje, se od avgusta
2014 dalje poleg okoljske dajatve zaračunavajo tudi storitve, povezane z greznicami. Z
vključitvijo dodatne storitve na položnice se občinam ne obračunavajo več stroški izdaje
položnic za okoljsko dajatev.
Občina je z upravnikom večstanovanjskih objektov – Sipro d.o.o. ter posameznimi
zavezanci za plačilo komunalnega prispevka za priključitev na javno kanalizacijsko
omrežje v letu 2013 sklenila 31 tripartitnih sporazumov o obročnem odplačilu. Na podlagi
sklenjenih sporazumov zaračunava upravnik posameznemu zavezancu na redni mesečni
položnici še obrok plačila komunalnega prispevka. V veljavnem proračunu smo za storitve
upravnika zagotovili 600,00 €.
02003 Blagajna za občane
Občina Žalec je preko Delavske hranilnice d.d. Ljubljana organizirala delovanje blagajne za
občane Občine Žalec, katerim nudi storitve plačevanja plačilnih nalogov brez provizije. Kot
nadomestilo stroškov obdelanih plačilnih nalogov, katerim ni bila obračunana provizija, nam
Delavska hranilnica d.d. zaračuna bančno provizijo. V proračunu je predvideno, da bomo za te
storitve potrebovali 28.000 €.
125
Glede na povečano število obdelanih plačilnih nalogov, katerim ni bila obračunana
provizija, je potrebno za plačilo bančne provizije dodatno zagotoviti 4.000 €.
15 VAROVANAJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
15015 Subvencioniranje stroškov kredita plačnikom komunalnega prispevka za obvezno
priključitev na kanalizacijski sistem
Občinski svet Občine Žalec je na svoji seji dne 31. januarja 2013 sprejel Sklep št. 420-070042/2011, po katerem je Občina Žalec v letu 2013 na podlagi odločbe o odmeri komunalnega
prispevka, izdane po uradni dolžnosti, omogočila fizičnim osebam – plačnikom komunalnega
prispevka za obvezno priključitev obstoječega objekta na novo komunalno opremo, najem
kredita za plačilo tega prispevka pri najugodnejši izbrani banki. Hkrati se je Občina zavezala, da
bo, ob odobritvi kredita, koristniku kredita poravnala obresti in stroške zavarovanja namenskega
kredita. Za plačilo obresti in stroškov zavarovanja namenskih kreditov, odobrenih v mesecu
decembru leta 2013, so načrtovana sredstva v višini 3.000 €.
15016 Stroški zavarovanja obročnega odplačila komunalnega prispevka
V letu 2013 so bile izdane odločbe za plačilo komunalnega prispevka, odmerjenega po
uradni dolžnosti, za obvezno priključitev že zgrajenega objekta na javno kanalizacijsko
omrežje. Pravilnik o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega
prispevka (Uradni list RS, št. 40/2013, 63/2013) v 11. členu določa, da je zavezanec obročno
odplačilo obveznosti oziroma odlog plačila dolžan ustrezno zavarovati (zastava
premičnega ali nepremičnega premoženja, zavarovanje pri zavarovalnici, bančna
garancija, poroštvo fizičnih oseb) ter da gredo stroški zavarovanja v breme zavezancev.
Zaradi hude finančne stiske nekaterih zavezancev, katerim je bil po uradni dolžnosti
odmerjen komunalni prispevek za obvezno priključitev na javno kanalizacijsko omrežje, je
edini način, da se doseže plačilo odmerjenega komunalnega prispevka, sklenitev pogodbe o
obročnem odplačilu oziroma pogodbo o odlogu plačila obveznosti, pri čemer stroške
sestave notarskega zapisa in stroške sodne takse (sestava pogodbe o obročnem odplačilu in
vknjižba hipoteke na nepremičnini, ki bo ustanovljena za zavarovanje obročnega
odplačila) ob njihovem nastanku plača občina, zavezanec pa se s pogodbo zaveže občini te
stroške povrniti, najkasneje do zapadlosti plačila odmerjenega komunalnega prispevka.
Za te namene so bila v veljavnem proračunu zagotovljena sredstva v višini 1.100 €.
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 Servisiranje javnega dolga
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje
22002 Odplačilo obresti od kreditov, najetih na domačem trgu kapitala
Za plačilo obresti od dolgoročno najetih kreditov je potrebno zagotoviti 240.000 €.
Sredstva se povečujejo za 10.200 €. Dejansko plačane obresti niso bile skladne z
amortizacijskimi načrti, ki so osnova za pripravo proračuna za področje servisiranje dolga.
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2303 Splošna proračunska rezervacija
126
23039001 Splošna proračunska rezervacija
23020 Tekoča proračunska rezerva
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v
proračunu niso zagotovljena sredstva, ali na namene, za katere se med letom izkaže, da niso
zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati. Zakon o javnih
financah predpisuje maksimalno višino splošne proračunske rezervacije in določa, da
nerazporejene pravice porabe na tej proračunski postavki ne smejo presegati 2% prihodkov iz
bilance prihodkov in odhodkov. V proračunu za leto 2014 so predvidena v višini 63.880 €.
Med letom so bila sredstva splošne proračunske rezervacije na podlagi sklepov župana v
celoti uporabljena in razporejena na ustrezne proračunske postavke. V rebalansu
proračuna so oblikovana v višini 89.511 €.
127
4003 OBČINSKA UPRAVA – URAD ZA NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0401 Kadrovska uprava
04019001 Vodenje kadrovskih zadev
04001 Občinske nagrade (Inovator leta)
Sredstva v višini 6.800 € so predvidena za izvedbo javnega razpisa »Inovator leta«, plačilo
denarne nagrade inovatorjem in izvedbo podelitve nagrad.
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 Aktivna politika zaposlovanja
10039001 Povečanje zaposljivosti
10004 Javna dela na področju predšolske vzgoje
Planirana sredstva v višini 7.040 € so namenjena za sofinanciranje javnega dela v JZ Vrtci
Občine Žalec za dve zaposlitvi V. stopnje - vezano na javni razpis za izbor programov javnih del
v RS za leto 2014.
Na osnovi realizacije, podpisane pogodbe št. 11071-144/2013-0100-3-0969 in ocene
potrebnih sredstev za izvedbo javnega dela do konca leta 2014, se sredstva zmanjšajo za
1.280 €.
10005 Javna dela na področju osnovnošolskega izobraževanja
Planirana sredstva v višini 4.065 € so namenjena za sofinanciranje javnega dela na II. OŠ Žalec
v Občini Žalec ena zaposlitev VII. stopnje - vezano na javni razpis za izbor programov javnih del
v RS za leto 2014.
Na osnovi realizacije, podpisane pogodbe št. 11071-291/2013-0100-3-0696 in ocene
potrebnih sredstev za izvedbo javnega dela do konca leta 2014, se sredstva zmanjšajo za
1.350 €.
10006 Javna dela na področju socialnega varstva
Planirana sredstva v višini 21.875 € so namenjena za sofinanciranje programa javnega dela na
področju sociale, in sicer:
- JZ Dom Nine Pokorn Grmovje tri zaposlitve V. stopnje - vezano na javni razpis za izbor
programov javnih del v RS za leto 2014;
- Slovenska filantropija, PE Hiša sadeži družbe Žalec ena zaposlitev VII. stopnjo in ena
zaposlitev s V. stopnjo - vezano na javni razpis za izbor programov javnih del v RS za
leto 2014.
Na osnovi realizacije, podpisanih pogodb z:
- Domom Nine Pokorn Grmovje-pomoč in varstvo za starejše št. 11071-225/20130100-3-0969,
- Slovensko filantropijo-socialno vključevanje posebej ranljivih skupin št. 11071199/2013-0100-4-0969 in
- Zvezo paraplegikov Slovenije-pomoč in varstvo za invalide št. 11071-225/2013-01003-0969
ter ocene potrebnih sredstev za izvedbo javnega dela v letu 2014, se sredstva zmanjšajo za
2.775 €.
128
10008 Javna dela na področju kulture – ZKŠT
Planirana sredstva v višini 9.265 € so namenjena za sofinanciranje programa javnega dela na
področju kulture, športa in turizma, in sicer na ZKŠT Žalec kot pomoč pri izvedbi različnih
projektov. Predvideni sta dve zaposlitvi s V. stopnjo izobrazbe in ena zaposlitev s VI. stopnjo
izobrazbe - vezano na javni razpis za izbor programov javnih del v RS za leto 2014. Planirana
sredstva se zmanjšajo za 1.405 €. V vrednosti 7.860 € se bodo sofinancirala javna dela v letu
2014 na osnovi pogodbe št. 11071-16/2014-0100-4.
10010 Javna dela na področju izobraževanja odraslih
Planirana sredstva v višini 6.950 € so namenjena za sofinanciranje programa javnega dela na
področju izobraževanja odraslih kot pomoč pri delu svetovalni dejavnosti ISIO (VII. stopnja
izobrazbe) ter strokovno delo za mlade v okviru Mladinskega centra Žalec (V. stopnja
izobrazbe) - vezano na javni razpis za izbor programov javnih del v RS za leto 2014. Na osnovi
realizacije, podpisane pogodbe št. 11071-254/2013-0100-3-0969 in ocene potrebnih sredstev
za izvedbo javnega dela do konca leta 2014, se sredstva zmanjšajo za 2.650 €.
10011 Javna dela na področju kulture – MSK
Planirana sredstva v višini 4.065 € so namenjena za sofinanciranje programa javnega dela na
področju kulture za eno zaposlitvi V. stopnje izobrazbe - vezano na javni razpis za izbor
programov javnih del v RS za leto 2014. Planirana sredstva se zmanjšajo za 695 €. V
vrednosti 3.370 € se bodo sofinancirala javna dela za december 2013 in javna dela v letu
2014 na osnovi pogodbe št. 11071-16/2014-0100-4.
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 Primarno zdravstvo
17029001 Dejavnosti zdravstvenih domov
17001 Financiranje logopeda
Planirana sredstva v višini 3.890 € so namenjena za plačilo storitev logopeda za logopedsko
obravnavo učencev osnovnih šol in otrok drugega starostnega obdobja v vrtcu iz občine Žalec.
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
17069001Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
17010 Financiranje preventivnih programov proti uporabi drog – Lokalna akcijska skupina
Žalec
Planirana sredstva v višini 5.930 € so namenjena za delovanje Lokalne akcijske skupine Žalec, v
okviru katere se izvajajo aktivnosti: priprava okroglih miz na temo prepovedane in dovoljene
droge, preventivni materiali (plakati, zloženke) ter izvedba preventivnih akcij. Del sredstev v
višini 3.600 € je namenjeno sofinanciranju kombija za menjavo igel, ki deluje v okviru JZ Socio
Celje, ki izvaja menjavo igel tudi na območju Občine Žalec.
1707 Drugi programi na področju zdravju
17079001 Nujno zdravstveno varstvo
17020 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe
Za plačilo prispevka za zdravstveno varstvo občanov so planirana sredstva v višini 191.000 €.
Vsak polnoleten občan, ki nima prihodkov in ne more biti zdravstveno zavarovan iz drugih
129
naslovov, ima pravico do osnovnega zavarovanja po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 72/06, 91/07, 76/08 in 87/11) in Zakona za
uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12). Povprečno število upravičencev na mesec je
522 občanov. Višina prispevka za tekoče leto se računa po stopnji 2% od povprečne bruto plače
v RS za mesec oktober predhodnega koledarskega leta. Prav tako so do plačila osnovnega
zdravstvenega zavarovanja po 24. točki 15. člena ZZVZZ tudi otroci do 18. leta, ki niso
zavarovani iz drugega naslova, iz tega naslova sta povprečno 2 upravičenca na mesec. Višina
prispevka za tekoče leto se računa po stopnji 5,96% od zneska veljavne minimalne plače.
Zaradi novele Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se je povečalo število
upravičencev, saj so do plačila prispevka sedaj upravičeni tudi tujci, ki imajo dovoljenje za
stalno prebivanje in prav tako zakonec ne more biti zavarovan kot družinski član, ampak
samostojno. Tako se je povprečno število upravičencev na mesec zvišalo na 656 občanov.
Na osnovi realizacije in ocene potrebnih sredstev za plačilo prispevka za zdravstvene
storitve za nezavarovane osebe v letu 2014, se sredstva povečajo za 50.000 €.
17079002 Mrliško ogledna služba
17030 Plačilo storitev mrliško ogledne službe
Na podlagi 8. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št.
72/06, 91/07, 76/08 in 87/11) mora občina zagotavljati mrliško pregledno službo za svoje
občane. Sem spadajo obdukcije, prevozi in druge storitve ob smrti pokojnika, ki se opravijo po
odredbi zdravnika oziroma policije. Za plačilo storitev mrliško pregledne službe je planiranih
18.000 €.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
18029001 Nepremična kulturna dediščina
18001 Vzdrževanje kulturnih spomenikov – Dvorec Novo Celje
Planirana sredstva v višini 2.000 € so namenjena za tekoče vzdrževanje dvorca.
18003 Upravljanje in vzdrževanje kulturnih spomenikov – Savinova hiša
Planirana so sredstva v višini 16.500 €, in sicer 6.500 € za tekoče vzdrževanje objekta
»Savinova hiša«, ki jo ima ZKŠT Žalec v upravljanju in 10.000 € za ureditev prostora za stalno
razstavo naše akademske slikarke in častne občanke Jelice Žuža. Prostor za stalno razstavo se bo
pričel urejati po uskladitvi idejne rešitve ureditve in pisnem dogovoru o postavitvi stalne razstave
v Savinovi hiši.
Sredstva v višini 10.000 € se vsebinsko porabijo za: restavriranje treh kamnitih portalov na
Savinovi hiši, nabavo stolov in miz za poletne prireditve v atriju Savinove hiše in sanacijo
sten galerije in ureditev prostora za stalno razstavo slik Jelice Žuža.
18004 Vzdrževanje grobov in grobišč
Planirana sredstva v višini 4.600 € so predvidena za vzdrževanje in urejenost vojaških grobov in
pokopališč, za katere skrbi Združenja borcev za vrednote NOB Žalec.
18006 Sofinanciranje kulturnih projektov
Planirana sredstva v višini 5.000 € so namenjena za sofinanciranje projektov na področju kulture
za obnovo nepremične kulturne dediščine v skladu s sprejetim pravilnikom in javnim razpisom
za leto 2014. Finančna sredstva se izplačajo na osnovi realiziranih projektov.
130
18008 Ureditev arheološkega parka v Šempetru
Planirana sredstva v višini 13.664 € so predvidena za dokončanje projektne dokumentacije PZR,
PZI in projektantski nadzor za ureditev arheološkega parka v Šempetru v Savinjski dolini.
Občina Žalec je Ureditev arheološkega parka v Šempetru v februarju 2014 prijavila na
javni razpis RS Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo - Program Norveškega
finančnega mehanizma 2009-2014. Za izdelavo prijavne dokumentacije PGD z
investicijskim programov ter za izdelavo geodetskega posnetka in dela projektne
dokumentacije za ureditev križišča v arheološki park Šempeter je potrebno zagotoviti
17.475 €.
1803 Programi v kulturi
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18020 Dejavnost Medobčinske splošne knjižnice Žalec
Za dejavnost Medobčinske splošne knjižnice so planirana sredstva v višini 233.110 €. Od tega se
nameni za plače in druge izdatke zaposlenih 169.600 €, za prispevke delodajalca 24.200 €,
neprogramske stroške 38.600 € ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
910 €. V zneskih za plače je upoštevano tudi izplačilo razlike v plači zaradi odprave tretje
četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnim uslužbencem za čas od 1. oktobra 2010 do 31.
maja 2012 v višini 7.569 €.
18021 Nakup knjig za Medobčinsko splošno knjižnico Žalec
Planirana sredstva v višini 26.400 € so predvidena za nakup knjig - knjižnično gradivo.
18022 Drugi programi v knjižnicah
Planirana sredstva v višini 6.670 € so namenjena za izvedbo kulturnih prireditev v okviru MSK
Žalec in sicer za: razstave, literarne večere in pogovore ter predstavitve knjig.
18024 Izdajanje knjig, brošur, zbornikov in publikacij
Planirana sredstva v višini 5.000 € so predvidena za izdajo zbornikov in publikacij, od tega 2.000
€ za sofinanciranje številke revije Vpogled in sofinanciranja preostalega dela kataloga ob
pregledni razstavi 10 – let slikarske šole Chiaroscuro.
18039002 Umetniški programi
18030 Dejavnost Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec
Sredstva v skupni vrednosti 434.050 € so predvidena za plače 14 zaposlenih delavcev v vrednosti
298.600 €. V sredstvih za plače je vključena še prehrana, prevoz in regres za letni dopust za
zaposlene. Za prispevke delodajalca za zaposlene so predvidena sredstva v višini 43.700 € ter za
premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja 1.500 €. V zneskih za plače je
upoštevano tudi izplačilo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih
plačah javnim uslužbencem za čas od 1. oktobra 2010 do 31. maja 2012 v višini 10.920 €.
V okviru podkonta izdatki za blago in storitve je predvidenih 90.250 € za pokrivanje materialnih
stroškov, povezanih z redno dejavnostjo zavoda.
Planirana sredstva se na osnovi realizacije in predvidenih potrebnih sredstev zmanjšajo za
14.550 €.
18033 Programi samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih pravnih oseb
Planirana sredstva so namenjena za izvedbo kulturnih prireditev v Domu II. slovenskega tabora
Žalec in v dvorcu Novo Celje v skupni višini 20.000 €, in sicer: za izvedbo slikarske šole
Chiaroscuro, Trianglove večere, predstavitve knjig, revij, publikacij, izvedbo Kresničnega
131
večera, razstav v avli Doma II. slovenskega tabora, adventa v Novem Celju, veselega decembra
za otroke.
18034 Programi samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih pravnih oseb v Savinovi hiši
Sredstva v višini 12.000 € se namenijo za izvedbo razstav v Savinovem likovnem salonu,
izvedbo štirih predavanj o sodobni likovni umetnosti, atrijskih večerov, Savinovega dne in
salonskih večerov.
18035 Programi samostojnih kulturnih izvajalcev – BUMFEST
Planirana sredstva v višini 4.330 € so predvidena za sofinanciranje VII. mednarodnega festivala
tolkalnih skupin v mesecu januarju 2014 v Žalcu.
18039003 Ljubiteljska kultura
18040 Sofinanciranje Javnega sklada za kulturne dejavnosti
Planirana sredstva v višini 7.700 € so namenjena za delovanje JSKD OI Žalec za sofinanciranje
organizacije in izvedbe območnih prireditev za udeležene člane kulturnih društev iz Občine
Žalec.
18042 Sofinanciranje programov kulturnih društev
Planirana sredstva v višini 60.910 € so namenjena za: redno delovanje Zveze kulturnih društev
»Savinja« Žalec in kulturnih društev na področju kulture v Občini Žalec, izvajanje programov
dela in tekoče vzdrževanje prostorov. Za investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme društev
pa so planirana sredstva v višini 21.630 €. Razdelitev sredstev za investicijske transfere med
društva se opravi na osnovi planov dela društev in na osnovi sprejetega pravilnika za financiranje
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žalec ter na podlagi prejetih vlog na javni razpis za leto
2014 in realiziranih investicijskih vlaganj.
18044 Nagrade za kulturne dosežke (Savinova odličja)
Planirana sredstva v višini 5.085 € so predvidena za izvedbo osrednje proslave ob kulturnem
prazniku s podelitvijo nagrad in Savinovih odličij.
Planirana sredstva se na osnovi realizacije zmanjšajo v vrednosti 451 €.
18046 Festival »Sredi zvezd«
Planirana sredstva v višini 4.330 € so namenjena za sofinanciranje izvedbe projekta »Sredi
zvezd« in podelitev priznanj. Festival bo potekal v Domu II. slovenskega tabora Žalec z
udeležbo vokalnih skupin iz Slovenije in tujine. 273 € je namenjeno za stroške bivanja
mednarodnih skupin.
Planirana sredstva se na osnovi realizacije zmanjšajo v vrednosti 1.263 €.
18047 Mednarodni folklorni festival
Sredstva v višini 4.330 € so namenjena za sofinanciranje izvedbe mednarodnega folklornega
festivala od Celja do Žalca, katerega soorganizator je KUD Grifon iz Šempetra.
18039005 Drugi programi v kulturi
18060 Upravljanje in tekoče vzdrževanje Doma II. slovenskega tabora
Planirana sredstva v višini 29.400 € so namenjena za tekoče vzdrževanje objekta Doma II.
slovenskega tabora Žalec, ki ga ima v upravljanju ZKŠT Žalec (stroški ogrevanja, vode,
elektrike, odvoza smeti, vzdrževanje sistema varovanja in komunikacij, tekoča popravila,....).
Dodatna sredstva zagotavlja ZKŠT Žalec s tržno dejavnostjo.
132
18062 Investicije in investicijsko vzdrževanje Doma II. slovenskega tabora
Planirana sredstva v višini 25.000 € so namenjena za dokončanje projektne dokumentacije (PZR)
in investicijske dokumentacije, ki je potrebna za prijavo na javne razpise za pridobitev EU
sredstev.
18049001 Programi veteranskih organizacij
18084 Sofinanciranje programov veteranskih organizacij
Planirana sredstva v višini 7.700 € se namenijo za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje
programov na področju veteranskih organizacij, in sicer: Društva izgnancev Slovenije Območna organizacija Žalec, Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo SSD,
Policijskega veteranskega društva Sever, Združenja borcev za vrednote NOB Žalec in ostalih
društev na področju delovanja veteranskih organizacij.
Na osnovi sklepa o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije proračuna leta 2014,
se le ta povečajo v znesku 1.240 €, in sicer zaradi večjega števila prijav društev na javni
razpis.
18049004 Programi drugih posebnih skupin
18093 Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin
Planirana sredstva v višini 25.190 € se namenijo za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje
programa drugih posebnih skupin in sicer: sofinanciranje programov upokojenskih društev,
sofinanciranje programa Univerze za III. življenjsko obdobje Žalec in sofinanciranje programa
Filatelističnega društva Žalec.
Na osnovi sklepa o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije proračuna leta 2014,
se le ta povečajo v znesku 700 €, in sicer zaradi večjega števila prijav društev na javni
razpis.
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa
18101 Mednarodna športna tekmovanja
Planirana sredstva v višini 9.000 € so namenjena za posameznike in športna društva, ki se bodo
na osnovi doseženih rezultatov udeležili mednarodnih tekmovanj.
Na osnovi dosedanje realizacije in uspešnosti športnih društev na mednarodnih
tekmovanjih se zagotovijo dodatna sredstva v višini 2.000 EUR.
18102 Športne prireditve
Planirana sredstva v višini 23.000 € so predvidena za naslednje prireditve, aktivnosti in interesne
programe mladih: prireditev »Šport 2013 v Občini Žalec«, Šport mladih, Razpnimo jadra,
Zajadrajmo v poletje, športne prireditve ob občinskem prazniku, tradicionalno srečanje občanov
na Komelju, kolesarjenje po SSD in za druge športne prireditve ter promocijo športa
(oglaševanje in informiranje).
18103 Sofinanciranje maratona Celje – Logarska dolina
Planirana sredstva v višini 1.100 € so predvidena za sofinanciranje izvedbe vsakoletnega
maratona na relaciji Celje – Logarska dolina. Občine, skozi katere poteka maraton, so s tem
društvom podpisale pogodbo o sofinanciranju izvedbe prireditve za obdobje 5 let. Kriterij za
sofinanciranje je število prebivalcev in dolžina trase maratona po posameznih občinah, skozi
katere poteka maraton.
133
18104 Financiranje športa v vrtcih in šolah
Predvidena sredstva v skupni višini 8.100 € so predvidena za sofinanciranje po pravilniku o
merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Žalec in na osnovi prijav
programov vrtca in osnovnih šol na javni razpis za leto 2014 (organizacija in udeležba na
tekmovanjih ter plavalno opismenjevanje).
18105 Financiranje programov športa v društvih
V občini Žalec je v preteklem letu bilo sofinanciranih preko 60 športnih društev. Njihovo
delovanje in uresničevanje programov dela, še posebej z mladimi, je po Nacionalnem programu
športa v Republiki Sloveniji in Zakonu o športu dolžna sofinancirati lokalna skupnost.
Sofinanciranje Zveze športnih društev in športnih društev v skupni višini 182.230 € je planirano
po Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Žalec.
18106 Financiranje športa invalidov
Planirana sredstva v višini 940 € so predvidena po Pravilniku o merilih za sofinanciranje
izvajanja letnega programa športa v občini Žalec in na osnovi prijavljenih in realiziranih
programov na javni razpis za leto 2014.
18107 Upravljanje in tekoče vzdrževanje Športnega centra Žalec
Planirana sredstva v višini 14.250 € so predvidena za vzdrževanje Športnega centra Žalec, kamor
spada predvsem tekoče vzdrževanje glavnega in pomožnega nogometnega igrišča, plačila
stroškov električne energije, vodarine ter sprotna popravila.
18109 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih športnih objektov
Planirana sredstva v višini 6.500 € se namenijo za:
- 3.500 € za sofinanciranja aktiviranja smučišča Liboje,
- 3.000 € za investicijsko vzdrževanje igrišč po Občini Žalec.
18059002 Programi za mladino
18121 Dejavnost Mladinskega sveta in mladinskih klubov
Sredstva v višini 37.440 € se namenijo za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov
na področju mladinske dejavnosti višini 26.540 € ter 4.600 € za delovanje Mladinskega sveta, ki
se sofinancira na osnovi predloženega programa iz proračuna lokalne skupnosti (7. člen Zakona
o mladinskih svetih), 1.200 € za vzdrževanje spletne strani ZALEC.INFO in 5.100 € za
najemnino prostorov Mladinskega centra Žalec.
18122 Dejavnost Občinske zveze Društev prijateljev mladine Žalec
Planirana sredstva v višini 13.000 € se namenijo za sofinanciranje izvedbe letovanja preko
ZZZS, izvedbe Veselega decembra (za obdarovanje otrok in obisk dedka Mraza ob sodelovanju
pokroviteljev), projekta medobčinski otroški parlament ter bralno značko.
18123 Financiranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med počitnicami
Predvidena sredstva v višini 5.840 € so namenjena za prireditve, aktivnosti in interesne programe
otrok in mladine: zajadrajmo v poletje, prosti čas otrok in šport mladih - interesni programi in tek
po ulicah Žalca.
134
19 IZOBRAŽEVANJE
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 Vrtci
19001 Dejavnost JZ »Vrtci Občine Žalec«
Na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05, 25/08, 36/10) se iz proračuna občine
zagotavljajo sredstva za plačilo razlike med ceno programov in plačilom staršev za otroke iz
občine Žalec, ki obiskujejo žalski vrtec (ocena 916 otrok v 54-ih oddelkih) v višini 2.532.000 €.
Cene programov za prvo in drugo starostno obdobje otrok se oblikujejo na podlagi Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. l. RS, št.
97/03,77/05 in 120/05).
Za izplačilo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnim
uslužbencem za čas od 1. oktobra 2010 do 31. maja 2012 se zagotovijo sredstva v višini 52.000
€, kar predstavlja 65% delež skupnega zneska za odpravo plačnih nesorazmerij v JZ Vrtci
Občine Žalec.
19002 Dejavnost vrtcev izven območja Občine Žalec
Na podlagi 9. člena Zakona o vrtcih imajo starši pravico izbrati programe predšolske vzgoje za
svoje otroke v javnem in zasebnem vrtcu. Po 28. členu tega zakona je dolžna plačevati matična
občina za otroke s stalnim prebivališčem v občini Žalec, ki obiskujejo vrtec v drugih občinah,
razliko v ceni programa, ki velja v tej občini. Za plačilo razlike v ceni programov je planirano
257.000 €. V vrtce izven občine je vključeno v povprečju 100 otrok iz občine Žalec.
Na osnovi števila vključenih otrok in izračunanega deleža plačila razlike v ceni programa
vrtcev in plačili staršev, katerega plačnik je Občina Žalec po odločbah CSD, je potrebno na
proračunski postavki zmanjšati sredstva za 27.000 €.
19008 Energetska sanacija VVZ Žalec, enote Šempeter, Petrovče Levec
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je osnovi prijave na javni razpis za sofinanciranje
operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti s sklepom št. 441-1/2013/621000090000, z dne 23.7.2013 Občini Žalec odobrilo namenska nepovratna sredstva v skupni
vrednosti 394.823,52 €.
V letu 2014 so za izvedbo investicije predvidena sredstva v višini 536.352 €, in sicer za:
- projektno dokumentacijo PZI/PZR 9.516 €,
- obnovo 509.883 €,
- investicijski nadzor 15.296 €,
- stroške oglaševalskih storitev 1.657 €.
Na osnovi novelacije investicijskega programa, sklenjenega aneksa k pogodbi MzIP št.
2430-13-381170 za sofinanciranje operacije Energetska sanacija VVZ Žalec, enote
Šempeter, Petrovče in Levec ter podpisane gradbene pogodbe št. PG-0323/2014 za izvedbo
energetske sanacije Vrtcev Občine Žalec je v letu 2014 predvidena energetska sanacija
enote Levec in enote Petrovče. Energetska sanacija enote Šempeter se bo izvedla spomladi
2015. Zaradi spremenjene dinamike del, se predvidena proračunska sredstva v letu 2014
zmanjšujejo za 237.255 €. Sredstva so namenjena za:
- projektno dokumentacijo PZI/PZR ter novelacijo investicijskega programa 10.614
€,
- obnovo 284.000 €,
- investicijski nadzor 4.483 €.
135
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 Osnovno šolstvo
19010 Materialni stroški I. Osnovne šole Žalec
Na podlagi prve alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09) bo zagotavljala lokalna skupnost
osnovni šoli sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme (elektrika, ogrevanje,
vodarina, tekoče vzdrževanje, pleskanje, komunalne storitve) v skupni višini 108.300 €.
19011 Materialni stroški II. Osnovne šole Žalec
Planirana sredstva v višini 11.970 € predstavlja delež občine za zagotavljanje delovanja šole
skupaj z drugimi občinami na podlagi prve alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09).
19012 Materialni stroški Osnovne šole Griže
Na podlagi prve alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09) bo zagotavljala lokalna skupnost
osnovni šoli sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme (elektrika, ogrevanje,
vodarina, tekoče vzdrževanje, pleskanje, komunalne storitve) v skupni višini 48.450 €.
19013 Materialni stroški Osnovne šole Petrovče
Na podlagi prve alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09) bo zagotavljala lokalna skupnost
osnovni šoli sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme (elektrika, ogrevanje,
vodarina, tekoče vzdrževanje, pleskanje, komunalne storitve) v skupni višini 67.032 €.
19014 Materialni stroški Osnovne šole Šempeter
Na podlagi prve alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09) bo zagotavljala lokalna skupnost
osnovni šoli sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme (elektrika, ogrevanje,
vodarina, tekoče vzdrževanje, pleskanje, komunalne storitve) v skupni višini 58.900 €.
19015 Projektno delo v osnovnih šolah
Na podlagi pete alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09) bo zagotavljala lokalna skupnost
osnovnim šolam sredstva za dodatne dejavnosti šole (vključevanje in izvajanje projektov, ki niso
vključeni v obvezen program šole) v skupni višini 13.600 €. Pregled razdelitve planiranih
sredstev po šolah: OŠ Griže - 2.750 €, OŠ Petrovče – 2.900 €, OŠ Šempeter - 1.700 €, I. OŠ
Žalec – 5.850 € in II. OŠ Žalec - 400 €.
19016 Dodatne dejavnosti v osnovnih šolah (dogovorjeni program)
Na podlagi pete alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 20/11) bo zagotavljala lokalna skupnost
osnovnim šolam sredstva za dogovorjeni program, ki se izvaja na posamezni šoli.
Pregled razdelitve planiranih sredstev za dogovorjeni program v višini 73.000 € po šolah: OŠ
Griže 8.900 €, OŠ Petrovče 20.710 €, OŠ Šempeter 10.860 €, I. OŠ Žalec 21.640 € in II. OŠ
Žalec 10.890 €. V okviru dogovorjenega programa se zagotavlja varstvo vozačev, dodatna
pedagoška pomoč 0,25 na posamezni oddelek v šoli, 0,2 hišnika na POŠ Trje, 0,1 hišnika za OŠ
Šempeter, 0,3 hišnika na I. OŠ Žalec in na II. OŠ Žalec za spremstvo slepega učenca. Poleg tega
pa se zagotavlja tudi angleščina za vse učence 1. triade do 30. 6. 2014, saj se naj bi angleščina
136
za vse učence 1. triade v novem šolskem letu 2014/2015 izvajala v okviru rednega vzgojno
izobraževalnega sistema.
Občina Žalec bo glede na dejstvo, da pristojno ministrstvo ne zagotavlja finančnih sredstev
za izvajanje angleščine za vse učence 1. triade v šolskem letu 2014/2015 v okviru rednega
vzgojno izobraževalnega sistema, zagotavljala za nadaljnje izvajanje angleščine v 1. triadi
dodatna sredstva v skupni višini 9.700 €. Nova planirana sredstva za dogovorjeni program
v skupni višini 82.700 € po osnovnih šolah je sledeča:
- I. OŠ Žalec: 26.210 €,
- II. OŠ Žalec: 10.940 €,
- OŠ Griže:
8.930 €,
- OŠ Petrovče: 24.070 €,
- OŠ Šempeter:12.550 €.
19017 Tekmovanje učencev (Mladi raziskovalec)
Občina Žalec bo razpisala javni natečaj »Mladi raziskovalec 2014«, v katerega se vključujejo
osnovne šole in vrtec. Sredstva v višini 5.700 € so planirana za stroške izvedbe natečaja:
recenzije nalog, mentorstvo učiteljev in organizacija ter zaključek prireditve.
Na osnovi realizacije in ocene potrebnih sredstev za izvedbo Mladega raziskovalca v letu
2014 se sredstva zmanjšajo za 994 €.
19018 Financiranje materialnih stroškov OŠ Glazija za otroke s prilagojenim programom
Sredstva v višini 5.000 € so planirana za pokrivanje materialnih stroškov, varstva in domskega
zdravnika za 5 učencev iz Občine Žalec, ki na podlagi odločbe o razvrstitvi obiskujejo to šolo s
prilagojenim programom. Lokalna skupnost zagotavlja sredstva na podlagi prve alineje prvega
odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.
16/07-UPB5, 36/08, 58/09).
19020 Financiranje Waldorfske šole Celje
Sredstva v višini 5.200 € so planirana za pokrivanje materialnih stroškov ter stroškov dodatnega
programa. Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09) zasebni šoli pripada za izvedbo programa 85 %
sredstev, ki jih lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje javni šoli. Občina je dolžna zagotoviti in
zasebni šoli plačati za učenca, ki ima prebivališče na njenem območju, sorazmeren delež vseh
stroškov, ki jih po 82. členu ZOFVI zagotavlja javni šoli. V šolskem letu 2013/2014 je skupno
vpisanih 14 učencev iz občine Žalec.
Na osnovi števila vključenih otrok iz občine Žalec v šolskem letu 2013/2014 (14 učencev) in
v šolskem letu 2014/2015 (21 učencev) je v letu 2014 potrebno povečati sredstva za 822 €.
19021 Odškodninska zadeva Uroš Čeh
Za plačilo mesečnih rent v odškodninski zadevi Čeh se predvidi 7.650 € na podlagi sodbe
Okrožnega sodišča v Celju, z dne 22. 2. 2006, opr. št. P61/1996, v zvezi s sodbo Višjega sodišča
v Celju z dne 11. 7. 2007, opr. št. Cp1560/2006 in sklepa MŠŠ z dne 02. 04. 2008 (zadeva št.
331102-08-00005) in na podlagi pravnomočnih sodb št. P732/2007 in Cp215/2012, ki jih je
izdalo Okrožno sodišče v Celju, znaša nova mesečna renta 2.125 €. Občina Žalec je dolžna
pokrivati 30 % višine mesečne rente (70 % pa Republika Slovenija).
19030 Investicije in investicijsko vzdrževanje I. osnovne šole Žalec
Občina Žalec je v okviru javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih
objektov v letih 2014, 2015 in 2016, ki je bil objavljen 11.10.2013 (Ur.l. RS, št. 83/13), prijavila
program »Obnova parketa v telovadnici I. OŠ Žalec« v skupni vrednosti 38.594 €. Planirano
sofinanciranje Fundacije za šport znaša 15.617 €. V letu 2013 je že bilo realiziranih 488 € za
137
investicijsko dokumentacijo. Skupna vrednost sredstev za predvideno investicijo v letu 2014
tako znaša 38.106 €.
Sredstva na postavki se zmanjšajo za 2.816 €. Na podlagi podpisane pogodbe št. PG0313/2014 je za obnovo parketa v telovadnici I. OŠ predvidenih 30.890 €. Za dobavo in
montažo avtomatske zapornice na dvorišče severne strani I. OŠ Žalec pa se predvidi 4.400
€.
19032 Investicije in investicijsko vzdrževanje Osnovne šole Griže
Sredstva v višini 5.000 € se namenijo za izvedbo sanacije zunanje ureditve in
odvodnjavanja na POŠ Liboje.
19033 Investicije in investicijsko vzdrževanje Osnovne šole Petrovče
Sredstva v višini 7.400 € se namenijo za preureditev učilnice za gospodinjstvo v učilnico za
pouk razredne stopnje in izdelavo tehnične dokumentacije za nadstrešek pri vhodu v
Osnovno šolo Petrovče.
19034 Investicije in investicijsko vzdrževanje Osnovne šole Šempeter
Za obnovo strehe na Osnovni šoli Šempeter se predvidijo sredstva v višini 10.000 €.
Sredstva v višini 4.000 € se namenijo za kritje stroškov obnove dela kanalizacije zaradi
dotrajanosti svinčenih cevi. 6.000 € se predvidi za nujna obnovitvena dela na strehi OŠ
Šempeter.
19036 Energetska sanacija objektov I. in II. Osnovne šole Žalec
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je osnovi prijave na javni razpis za sofinanciranje
operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti s sklepom št. 441-1/2013/627000090000, z dne 23. 7. 2013 Občini Žalec odobrilo namenska nepovratna sredstva v skupni
vrednosti 787.583,42 €.
V letu 2014 so za izvedbo investicije predvidena sredstva v višini 860.783 €, in sicer za:
- projektno dokumentacijo PZI/PZR 20.305 €,
- obnovo 807.829 €,
- investicijski nadzor 31.586 €,
- stroške oglaševalskih storitev 1.063 €.
Na osnovi novelacije investicijskega programa, sklenjenega aneksa MzIP k pogodbi št.
2430-13-381170 z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacije
Energetska sanacija objektov I. in II. OŠ Žalec ter podpisane gradbene pogodbe št. PG0237/2014 za izvedbo energetske sanacije I. in II. OŠ Žalec je v letu 2014 predvidena
energetska sanacija. Zaradi spremenjene dinamike del, se predvidena proračunska
sredstva v letu 2014 povečajo za 437.612 € na skupno višino 1.298.395 €. Sredstva so
namenjena za:
- projektno dokumentacijo PZI/PZR ter novelacijo investicijskega programa 21.647
€,
- obnovo 1.254.219 €,
- investicijski nadzor 21.466 €,
- stroške oglaševalskih storitev 1.063 €.
19038 Energetska sanacija prizidka OŠ Petrovče
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je osnovi prijave na javni razpis za sofinanciranje
operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti s sklepom št. 441-1/2013/620000090000, z dne 23. 7. 2013 Občini Žalec odobrilo namenska nepovratna sredstva v skupni
vrednosti 122.995,66 €.
138
V letu 2014 so za izvedbo investicije predvidena sredstva v višini 118.401 €, in sicer za:
- projektno dokumentacijo PZI/PZR 3.416 €,
- obnovo 110.576 €,
- investicijski nadzor 3.482 €,
- stroške oglaševalskih storitev 927 €.
Skupna sredstva na postavki za leto 2014 ostajajo nespremenjena, spreminjajo pa se
sredstva po posameznih podkontih. Za izvedbo investicije so predvidena sredstva v višini
118.401 €, in sicer za:
- projektno dokumentacijo PZI/PZR 4.820 €,
- obnovo 111.154 €,
- investicijski nadzor 1.500 €,
- stroške oglaševalskih storitev 927 €.
19039002 Glasbeno šolstvo
19040 Sofinanciranje materialnih stroškov Glasbene šole »Risto Savin« Žalec
Na podlagi prve alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09) bo zagotavljala lokalna skupnost
glasbeni šoli sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme (elektrika, ogrevanje,
vodarina, tekoče vzdrževanje, pleskanje, komunalne storitve) v skupni višini 9.649 €. Pri
določitvi materialnih stroškov se upošteva število učencev iz posamezne občine,
soustanoviteljice glasbene šole.
19041 Sofinanciranje nadomestila stroškov delavcem Glasbene šole v skladu s kolektivno
pogodbo
Na podlagi druge alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09) bo zagotavljala lokalna skupnost
glasbeni šoli sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo in sicer
regres za prehrano med delom in prevoz na delo v višini 28.697 €. Obveznost posamezne občine
se določa na podlagi deleža učencev iz njene občine.
1904 Terciarno izobraževanje
19049002 Visokošolsko izobraževanje
19050 Sofinanciranje delovanja Regijskega višjega in visokošolskega središča Celje
Sredstva v višini 6.786 € so namenjena za sofinanciranje delovanja študijskega središča na
podlagi VIII. točke Pogodbe o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih in Aneksa
št. 1, ki so ga podpisale občine celjske regije, ustanoviteljice Javnega zavoda Regijsko višje in
visokošolsko središče v Celju.
1905 Drugi izobraževalni programi
19059001 Izobraževanje odraslih
19060 Sofinanciranje programa izobraževanja odraslih – UPI Ljudska univerza Žalec
Na podlagi 30. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Ur. l. RS, št. 110/06-UPB1) je planirano
14.866 € za kritje materialnih stroškov za izvajanje verificiranih programov za odrasle.
139
19059002 Druge oblike izobraževanja
19062 Brezplačno pravno svetovanje za občane
Sredstva v višini 4.392 € se namenijo za brezplačno pravno svetovanje za občanke in občane
Občine Žalec. Brezplačno pravno svetovanje se izvaja 2- krat mesečno ob predhodni najavi.
Planirana sredstva se zmanjšajo za 462 €.
1906 Pomoči šolajočim
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
19070 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj
Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09) zagotavlja lokalna skupnost sredstva
za prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št.
81/06-UPB3, 102/07, 107/10) v višini 446.500 €.
Učenci imajo pravico do brezplačnega prevoza, če je njihovo prebivališče oddaljeno več kot 4
km od njihove osnovne šole. Ne glede na oddaljenost imajo pravico do brezplačnega prevoza
tudi tisti učenci, ko je ogrožena njihova varnost na poti v šolo po ugotovitvi pristojnega organa
za preventivo v cestnem prometu in tisti učenci, ki obiskujejo 1. razred 9-letne osnovne šole.
Otroci s posebnimi potrebami imajo pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost
njihovega prebivališča od osnovne šole. Občina Žalec zagotavlja brezplačne prevoze tudi za
učence s posebnimi potrebami, ki se na podlagi odločbe o razvrstitvi šolajo na II. Osnovni šoli
Žalec, Osnovni šoli Glazija v Celju in ustreznih zavodih v Ljubljani.
Za pripravo strokovnih podlag pri javnem razpisu za izvajanje šolskih prevozov je predvidenih
2.500 €.
Planirana sredstva v letu 2014 se zmanjšajo za 24.000 € zaradi dosežene nižje pogodbene
vrednosti za izvajanje prevozov v šolskih letih 2014 - 2017.
19071 Subvencioniranje šolske prehrane
Sredstva v višini 10.000 € so namenjena za subvencioniranje kosil učencem iz Občine Žalec, ki
obiskujejo II. Osnovno šolo Žalec in posameznim učencem, ki izhajajo iz socialno ogroženih
družin. Upravičence za subvencioniranje šolske prehrane določi šola.
Šolsko prehrano ureja novi Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1) (Ur. l. RS št. 3/2013), ki je začel
veljati 1. februarja 2013. Pogoji za pridobitev subvencije za šolsko prehrano so se na podlagi
zakona znižali, kar je posledično privedlo do večjega števila upravičencev do subvencionirane
prehrane in manjšo obremenitev Občine Žalec za dodatno subvencioniranje šolske prehrane.
19069003 Štipendije
19080 Štipendije
Sredstva v višini 42.000 € so planirana za štipendije dijakom in študentom s stalnim
prebivališčem v občini Žalec, ki so bili izbrani na javnem razpisu v preteklih letih. Štipendije za
leto 2014/2015 se bodo podeljevale po Pravilniku o štipendiranju v Občini Žalec (Ur. l. RS, št.
90/07, 55/10, 63/10) za pridobitev deficitarnega poklica, za nadarjene dijake in študente ter za
študij v tujini. Razpis za dodelitev vsakoletnih štipendij se objavi v časopisu Utrip in na spletni
strani občine.
Planirana sredstva se zmanjšajo za 1.000 € na osnovi predvidene realizacije do konca leta
2014.
140
19081 Sklad štipendijske sheme Savinjske regije
Sredstva v višini 7.800 € se namenijo za sofinanciranje Enotne regijske štipendijske sheme
(RŠS) Savinjske regije. RŠS je instrument regije, ki temelji na partnerstvu med delodajalci,
nosilci regijske štipendijske sheme in državo, skladno z zakonom na področju spodbujanja
skladnega regionalnega razvoja in predstavlja izjemen pomen za razvoj regij v Sloveniji.
Osnovni namen projekta je do 50 % sofinanciranje kadrovskega štipendiranja za delodajalce ter
povečati zaposlitvene možnosti dijakom in študentom v regiji. Delodajalce spodbuja k razvojni
strategiji zaposlovanja, štipendiste pa k zaposlovanju v regiji, in s tem vpliva na dvig
izobrazbene ravni v Občini Žalec. Sredstva so namenjena sofinanciranju kadrovskih štipendij 4
štipendistom, ki so pridobili štipendijo v šolskem letu 2012/2013 ter 5 štipendistom, ki pridobijo
štipendijo v šolskem letu 2013/2014.
Planirana sredstva se zmanjšajo za 1.500 € na osnovi predvidene realizacije do konca leta
2014.
19069004 Študijske pomoči
19090 Finančna pomoč na področju izobraževanja in mednarodnega sodelovanja
Sredstva v višini 2.340 € so namenjena za finančno pomoč pri izobraževanju, ki se lahko
dodelijo prosilcem s stalnim prebivališčem v Občini Žalec na podlagi Pravilnika o dodelitvi
finančne pomoči na področju izobraževanja in mednarodnega sodelovanja (Ur. l. RS, št. 94/05).
Ker je javni razpis zaključen in finančna pomoč dodeljena upravičencem, se planirana
sredstva zmanjšajo za 74 € na realizacijo v letu 2014€.
20 SOCIALNO VARSTVO
2002 Varstvo otrok in družine
20029001 Drugi programi v pomoč družini
20001 Pomoč staršem ob rojstvu otrok
Planirana sredstva v višini 38.000 € so namenjena za dodelitev enkratne denarne pomoči
novorojenčkom iz Občine Žalec in sicer na osnovi Odloka o dodelitvi enkratne denarne pomoči
staršem ob rojstvu otrok (Uradni list RS, št. 94/2012 z dne 10. 12. 2012). Denarna pomoč za
prvega otroka znaša 190 €, za drugega in vsakega nadaljnjega pa 230 €.
Planirana sredstva se v letu 2014 povišajo za 1.500 € zaradi povečanja števila rojstev.
20003 Sofinanciranje delovanja materinskega doma JZ Socio v Celju
Sredstva v višini 2.300 € so planirana za sofinanciranje materinskega doma, ki deluje v okviru
Javnega zavoda Socio v Celju. V materinski dom so vključene tudi matere iz Občine Žalec.
20004 Sofinanciranje delovanja Varne hiše za ženske in otroke – žrtve nasilja Celje
Projekt Regionalna varna hiša je namenjen ženskam in njihovim otrokom, ki doživljajo kakršno
koli obliko nasilja (fizično, psihično, spolno). V okviru tega projekta delujejo tri varne hiše
(Celje, Velenje, Slovenj Gradec), kamor se lahko zatečejo tudi matere iz Občine Žalec. Za
sofinanciranje delovanja varne hiše so predvidena sredstva v višini 4.280 €.
141
2004 Izvajanje programov socialnega varstva
20049001 Centri za socialno delo
20010 Preventivni programi za otroke in mladostnike
Center za socialno delo Žalec poleg redne dejavnosti opravlja tudi druge socialno varstvene
storitve in preventivne programe, ki jih izvajajo usposobljene voditeljice, mentorice in
prostovoljke. Za te potrebe po tovrstnih storitvah in dejavnostih je Občina Žalec planirala
sredstva v višini 6.650 €. V okviru programov in dejavnosti se izvaja delo v skupinah kot so:
skupine otrok in mladostnikov za kvalitetno in zdravo življenje, družine s težavami v
medsebojnih odnosih, tabor za otroke in mladostnike, medgeneracijsko povezovanje, srečanja
starejših v skupinah za samopomoč, terapevtski tabor otrok iz rizičnih družin, duševno prizadeti
otroci s starši, rejenci in rejniki ter študijski krožki.
20011 Socialno pedagoška pomoč družini
Planirana sredstva so namenjena za izvajanje socialno pedagoške pomoči družini, ki poteka na
domu ali v dnevnem centru Podmornica v okviru Centra za socialno delo Žalec. Predvidena
poraba sredstev v višini 15.283 € za izvajanje pedagoške pomoči je namenjena za plače in druge
izdatke 9.059 €, prispevke delodajalca 954 € ter materialne stroške 5.270 €.
20049002 Socialno varstvo invalidov
20020 Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih
Občina Žalec pokriva stroške domske oskrbe za tiste občane, ki so nameščeni v varstveno
delovnih centrih Črna na Koroškem, Draga Ig in Golovec v Celju. Višina planiranih sredstev za
storitve institucionalnega varstva se izračunava na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Ur.l. RS,
št. 03/07, 23/07, 41/07) in odločb Centra za socialno delo Žalec. Za leto 2014 je planirano
161.200 €.
Na osnovi realizacije in ocene potrebnih sredstev za pokrivanje stroškov domske oskrbe v letu
2014 se sredstva povečajo za 4.800 €.
20021 Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje
Občina Žalec pokriva stroške domske oskrbe za tiste občane, ki so nameščeni v Zavodu
Dornava. Stroški se krijejo na osnovi Zakona o socialnem varstvu (Ur.l. RS, št. 03/07, 23/07,
41/07) in izračuna domske namestitve po odločbi Centra za socialno delo Žalec. Za ta namen so
v letu 2014 planirana sredstva v višini 82.400 €.
20022 Financiranje družinskega pomočnika
Zakon o socialnem varstvu (Ur.l. RS, št. 03/07, 23/07, 41/07) je določil pravico do izbire
družinskega pomočnika. Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem
razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih
življenjskih potreb. Sredstva se zagotovijo iz proračuna lokalne skupnosti na območju, na
katerem ima upravičenec do te storitve prijavljeno stalno prebivališče. Pravica do družinskega
pomočnika se pridobi na podlagi odločbe Centra za socialno delo Žalec. Planirana sredstva v
višini 102.700 € so predvidena za delo 11 družinskih pomočnikov za leto 2014.
Na osnovi realizacije in ocene potrebnih sredstev za financiranje družinskega pomočnika v letu
2014 se sredstva povečajo za 13.300 €.
20024 Sofinanciranje zaposlovanja osebnega asistenta
Sredstva v višini 5.650 € so namenjena sofinanciranju osebnega asistenta invalidnemu občanu
Občine Žalec. S sofinanciranjem bo omogočena zaposlitev osebnega asistenta od februarja do
decembra 2014, nato pa se sofinancira preko razpisa Asistent-ka bom.
142
20049003 Socialno varstvo starih
20030 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih
Oprostitev plačila storitve institucionalnega varstva za naše občane je v letu 2014 planirana v
višini 119.000 €. Pri tem je planiran strošek domske oskrbe za 36 občanov, ki so nameščeni v
splošnih socialnih zavodih za starejše občane po Sloveniji, in sicer: Polzela, Gornji Grad,
Prevalje, Laško, Celje, Štore, Topolšica, Dravograd, Šentjur, Vransko. Stroški se plačujejo na
podlagi domske namestitve po odločbi Centra za socialno delo Žalec.
Na osnovi realizacije in ocene potrebnih sredstev za plačilo storitve institucionalnega varstva za
naše občane v letu 2014 se sredstva povečajo za 10.000 €.
20031 Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih
Oprostitev plačila storitve institucionalnega varstva za uporabnike iz Občine Žalec je v letu 2014
planirana v višini 144.500 €. Pri tem je planiran strošek domske oskrbe za tiste občane, ki so
nameščeni v posebnih socialnih zavodih za starejše občane v Domu Nine Pokorn – Grmovje,
Impoljca in Hrastove-Lenart. Stroški se plačujejo na podlagi domske namestitve po odločbi
Centra za socialno delo Žalec.
Na osnovi realizacije in ocene potrebnih sredstev za plačilo storitve institucionalnega varstva za
naše občane v letu 2014 se sredstva povečajo za 1.500 €.
20032 Dejavnost izvajanja pomoči na domu
Storitev »Pomoč družini na domu« v obliki socialne oskrbe na domu izvaja JZ Dom Nine Pokorn
Grmovje za 99 uporabnikov iz Občine Žalec. Poleg te storitve je zagotovljena tudi mobilna
pomoč občanom preko JZ Center za varstvo in delo Golovec ter v obliki life line pomoči na
domu, ki jo izvaja JZ Dom ob Savinji Celje. Za izvajanje teh storitev je v letu 2014 planirano
99.300 €.
Na osnovi realizacije in ocene potrebnih sredstev za plačilo storitve pomoči na domu za naše
občane (89 uporabnikov) v letu 2014 se sredstva zmanjšajo za 3.300 €.
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
20040 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti
Planirana sredstva v višini 20.000 € so namenjena za dodelitev enkratne denarna pomoči
prosilcem iz občine Žalec zaradi materialne ogroženosti. Sredstva se razdelijo na osnovi Odloka
o dodeljevanju denarne socialne pomoči v Občini Žalec (Ur. l. RS, št. 94/2012 z dne 10. 12.
2012) tistim upravičencem, ki nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, pred tem pa so
izkoristili že vse zakonske in druge možnosti za rešitev socialne stiske.
Na osnovi realizacije in ocene potrebnih sredstev (večja socialna stiska, večje število vlog
socialno ogroženih občanov) za enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti
občanov letu 2014 se sredstva povečajo za 5.000 €.
20042 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev
Planirana sredstva v višini 4.800 € so namenjena za poravnavo stroškov pokopa umrlih občanov
Občine Žalec v tistih primerih, ko ni bilo dedičev oziroma dediči niso bili sposobni poravnati
stroške pokopa zaradi svoje socialne ogroženosti. Za te umrle je Občina Žalec dolžna poravnati
pogrebne stroške v skladu z 20. členom Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o
urejanju pokopališč (Ur. l. RS, št. 34/84, 26/90).
20043 Sofinanciranje zavetišč za brezdomce
Planirana sredstva v višini 2.100 € so namenjena za sofinanciranje zavetišča za brezdomce v
Žalcu in Celju.
143
20044 Javna kuhinja
Planirana sredstva v višini 30.000 € so namenjena za zagotavljanje obrokov v javni kuhinji, kjer
bodo upravičenci lahko dobili en topel obrok dnevno. Ustrezna potrdila do upravičenosti storitve
javne kuhinje bo izdajal Center za socialno delo Žalec.
Na osnovi realizacije in ocene potrebnih sredstev za delovanje Javne kuhinje se sredstva
zmanjšajo za 13.200 €.
20049005 Socialno varstvo zasvojenih
20050 Dejavnost Dnevnega centra Želva in Eureka
Dnevni center Želva in Eureka s sedežem na lokaciji Šlandrov trg 2 nudi storitve uporabnikom
Eureke, poleg tega pa se na tej lokaciji nahaja tudi zavetišče za brezdomce. Društvo nudi
mobilno svetovalnico uporabnikom Želve preko kombija na terenu Občine Žalec. Za materialne
stroške in za javne delavce je predvideno 42.162 €, za plačo in druge izdatke za vodjo centra je
predvidenih 30.860 €, za prispevke delodajalca iz naslova plač 4.800 € in za premije
kolektivnega zavarovanja 118 €.
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
20060 Sofinanciranje dejavnosti Območnega združenja Rdečega križa Žalec
Planirana sredstva v višini 15.543 € so predvidena za delovanje OO RK Žalec, ki izvaja: pomoč
socialno ogroženim (obleka, hrana), organizira krvodajalstvo, tečaje prve pomoči, organizira
tečaje za podmladek in zdravstveno vzgojo ter pripravi in organizira srečanje krvodajalcev
Spodnje Savinjske doline.
20064 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva
Planirana sredstva v višini 14.238 € so predvidena za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih
društev in dejavnosti Medobčinskega društva invalidov Žalec, ki se bodo prijavila na javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev na osnovi Pravilnika za vrednotenje programov na področju
socialno-humanitarno dejavnost v Občini Žalec (Ur. l. RS, št. 45/04 in 16/05).
20068 Karitativna dejavnost
Za delovanje humanitarnih organizacij, in sicer: Dekanijska Karitas Petrovče, Karitas Ponikva,
Karitas Gotovlje in Karitas Griže, se sklene pogodba s škofijsko Karitas Celje v vrednosti 10.443
€. Razdelitev sredstev se uskladi glede na predvidene aktivnosti v Škofijski Karitas Celje za
posamezno organizacijsko enoto.
20069 Slovenska filantropija, PE Hiša sadeži družbe Žalec
Za sofinanciranje delovanja medgeneracijskega centra - Poslovne enote Hiša sadeži družbe Žalec
pod okriljem Slovenske filantropije, se zagotovijo sredstva v višini 3.000 € po pogodbi št. 41102-0189/2013.
144
4004 OBČINSKA UPRAVA – URAD ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave
06061 Izdaja soglasij v upravnih postopkih
Za plačilo storitev Javnemu komunalnemu podjetju Žalec d.o.o. v zvezi z izdajo soglasij za
priključitev na infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb ter podjetju Simbio
d.o.o. za izdajo projektnih pogojev, smernic, mnenj in soglasij, so predvidena sredstva v višini
34.100 €. Storitve bodo obračunane v obsegu dejansko izdanih dokumentov v upravnih
postopkih po veljavnem ceniku.
Planirana sredstva se povečajo za 8.900 € zaradi predvidenega večjega obsega
priključevanja na kanalizacijska omrežja po njihovi izgradnji in s tem povečanega obsega
izdanih soglasij s stani JKP Žalec d.o.o. (priključevanje na javno kanalizacijsko in
vodovodno omrežje).
06062 Sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata in redarstva
Sredstva v višini 108.000 € so namenjena financiranju delovanja Medobčinskega inšpektorata in
redarstva kot skupne občinske uprave, in sicer na osnovi Odloka o ustanovitvi organa skupne
občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Laško,
Občine Štore in Občine Žalec« (Uradni list RS, št. 38/10) in Dogovora o ureditvi medsebojnih
razmerij občin ustanoviteljic za izvajanje nalog skupne občinske uprave z dne 22.6.2010. Za
Občino Žalec je predvideno delo v dogovorjenem obsegu 15%.
Prioritetne naloge redarskega nadzora bodo še naprej odkrivanje kršitev, sankcioniranje in s tem
zagotavljanje večje varnosti v cestnem prometu nasploh. Pretežni del nalog bo izvajan na
področju mirujočega prometa (napačno parkiranje), na področju cestnega prometa (nadzor
hitrosti vožnje v naseljih), ukrepanje zoper kršitelje javnega reda in miru, sodelovanje s policijo
in s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Inšpekcijski nadzor bo izvajan v okviru pristojnosti kot jih določajo zakoni in občinski predpisi
(ravnanje s komunalnimi odpadki, odvajanje odpadne komunalne vode, oskrba s pitno vodo,
varstvo in raba javnih površin, varstvo in vzdrževanje občinskih cest…), v sodelovanju s
pristojnimi občinskimi upravnimi organi, upravnimi enotami, krajevnimi skupnostmi, izvajalci
javnih občinskih gospodarskih služb. Poseganje v delovanje pravnih in fizičnih oseb bo izvajano
v predpisanem obsegu, ki je nujen za zagotavljanje učinkovitega inšpekcijskega nadzora.
Prioritetne naloge redarskega nadzora bodo še naprej odkrivanje kršitev, sankcioniranje in s tem
zagotavljanje večje varnosti v cestnem prometu nasploh. Pretežni del nalog bo izvajan na
področju mirujočega prometa (napačno parkiranje), na področju cestnega prometa (nadzor
hitrosti vožnje v naseljih), ukrepanje zoper kršitelje javnega reda in miru, sodelovanje s policijo
in s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Inšpekcijski nadzor bo izvajan v okviru pristojnosti kot jih določajo zakoni in občinski predpisi
(ravnanje s komunalnimi odpadki, odvajanje odpadne komunalne vode, oskrba s pitno vodo,
varstvo in raba javnih površin, varstvo in vzdrževanje občinskih cest…), v sodelovanju s
pristojnimi občinskimi upravnimi organi, upravnimi enotami, krajevnimi skupnostmi, izvajalci
javnih občinskih gospodarskih služb. Poseganje v delovanje pravnih in fizičnih oseb bo izvajano
v predpisanem obsegu, ki je nujen za zagotavljanje učinkovitega inšpekcijskega nadzora.
Sredstva se glede na dejanske stroške povečajo za 400 €.
145
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07001 Usposabljanje enot in služb Civilne zaščite
Sredstva v višini 2.710 € so namenjena za izobraževanje članov ekipe prve pomoči OZ RK Žalec
Občine Žalec (tečaj za bolničarje se obnavlja vsakih 5 let) ter za povračila stroškov prevozov
članov ekipe za čas sodelovanja na preverjanju znanja ekip prve pomoči.
Sredstva se zmanjšajo za 2.390 €, ker se je formirala nova ekipa prve pomoči, ki je
sestavljena iz članov vseh bivših občin, zato so se stroški izobraževanja porazdelili na vse
občine.
07002 Stroški delovanja enot in služb Civilne zaščite
Sredstva v višini 1.500 € so namenjena za plačilo sejnin rednih in izrednih sej članom štaba
Civilne zaščite in za plačilo zavarovalne premije za nezgodno zavarovanje pripadnikov CZ.
Sredstva se zmanjšajo za 600 € zaradi predvidene samo ene redne seje članov Štaba CZ .
07003 Opremljanje enot in služb Civilne zaščite
Sredstva v višini 2.200 EUR so namenjena za nabavo protipoplavnih vreč.
Planirana sredstva se zmanjšajo v celoti, dodatna nabava protipoplavnih vreč se predvidi
v proračunu za leto 2015.
07004 Usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij
Sredstva v višini 400 EUR se na osnovi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
ter na osnovi prejetih vlog namenijo za sofinanciranje delovanja društev vključenih v sistem
ZIR.
07007 Vzdrževanje javnih zaklonišč
Sredstva v višini 1.300 € so namenjena za redni letni servis javnih zaklonišč v občini Žalec –
javno zaklonišče v občinski zgradbi in (2) javni zaklonišči v zgradbi Policije Žalec (Pravilnik o
tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike).
Planirana sredstva se zmanjšajo v celoti. Izvedba servisa javnih zaklonišč se predvideva v
letu 2015.
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07010 Dejavnost gasilskih društev
Sredstva v višini 61.000 € so na osnovi Zakona o gasilstvu namenjena za redne letne dotacije
prostovoljnim gasilskim društvom občine Žalec. Višina dotacije posameznega društva je odvisna
od: 1. razvrstitve v kategorije (manjša kategorija predstavlja manjša sredstva) in 2. od rezultatov
doseženih točk po izvedenem točkovanju gasilskih društev, ki ga opravi komisija za točkovanje,
kar je med drugim tudi pokazatelj aktivnosti gasilskega društva. Del sredstev je namenjen tudi za
nagrado prostovoljnim gasilskim društvom, ki so na osnovi točkovanja dosegla prva tri mesta.
V občini Žalec so na osnovi zakonodaje in sklepa župana v I. kategorijo razvrščena naslednja
prostovoljna gasilska društva: Arja vas, Drešinja vas, Gotovlje, Levec, Ložnica, Ponikva, Vrbje,
Zabukovica in Zavrh pri Galiciji – skupaj 9 društev. V II. kategorijo so razvrščena naslednja
prostovoljna gasilska društva: Dobriša vas – Petrovče, Griže, Kasaze – Liboje, Šempeter in
Velika Pirešica – skupaj 5 društev. V IV. kategorijo pa je razvrščeno osrednje gasilsko društvo,
to je PGD Žalec.
146
Sredstva na tej postavki so namenjena tudi za plačila zdravniških pregledov potrebnih za
usposabljanja gasilcev operativcev, v kolikor bodo sredstva dopuščala bodo izvedeni tudi
obdobni zdravniški pregledi. Sredstva so namenjena še za povračila stroškov prostovoljnim
gasilskim društvom v zvezi z usposabljanjem ali izvedbo gasilskih tekmovanj, za delovanje
gasilske mladine, žena in veteranov ter za servis in redno vzdrževanje komunikacijske opreme
prostovoljnih gasilskih društev občine Žalec.
Sredstva se povečajo za 20.000 € zaradi povečanih stroškov v zvezi z izobraževanjem
gasilskih članov, izvajanjem večjega števila zdravniških pregledov zaradi poostrenega
izvajanja nadzorov in zaradi zahteve Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada
RS, da se prejeta sredstva iz tega naslova lahko namenjajo samo za nabavo nove gasilske
opreme. Sredstva za popravila, vzdrževanje gasilske opreme in polnjenje gasilnikov se
sedaj namenjajo s te postavke.
07011 Dejavnost Gasilske zveze Žalec
Skupaj je v letu 2014 na tej postavki namenjeno 43.500,00 €. Gasilska zveza Žalec združuje
prostovoljna gasilska društva občin Vransko, Tabor, Polzela, Braslovče in Žalec, skupaj 32
društev (15 gasilskih društev Občine Žalec). Na osnovi dogovora navedene občine financirajo
delovanje Gasilske zveze Žalec glede na število prostovoljnih gasilskih društev v posamezni
občini. V letu 2013 so v ta namen planirana sredstva za redno letno delovanje v višini 790,00 €
za posamezno društvo, kar v celoti predstavlja 11.250.00 €. Del sredstev namenjamo tudi za
sofinanciranje zaposlitve strokovnega sodelavca Gasilske zveze Žalec (osnova medobčinska
pogodba o sofinanciranju in aneks k tej pogodbi).
Sredstva so namenjena tudi za plačilo zavarovalnih premij za gasilska vozila, gasilske domove
in plačila zavarovalnih premij za nezgodno zavarovanje operativnih gasilskih članov, gasilskih
veteranov in otrok. Gasilska zveza Žalec, na osnovi javnega razpisa, sklene zavarovanje pri
ustrezni zavarovalnici, sredstva za zavarovanje pa bodo Gasilski zvezi Žalec nakazana na osnovi
njihovega zahtevka in ustrezne dokumentacije. Preko Gasilske zveze Žalec se od leta 2010 dalje
zagotavljajo tudi sredstva za plačilo pavšala za zavarovanje operativnih gasilskih članov v
primeru poškodbe pri opravljanju nalog zaščite in reševanja Zavodu za zdravstveno zavarovanje
Slovenije (Zakon o gasilstvu).
Planirana sredstva se povečajo za 1.700 € zaradi plačila razlike sredstev za delovanje
Gasilske zveze Žalec iz leta 2012, za kar je bil sprejet sklep Gasilskega poveljstva Občine
Žalec (17. seja GPO, z dne 10.9.2014).
07012 UO za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada
Del sredstev od skupne višine 78.620 € je namenjen za plačilo sejnin članom Upravnega odbora
za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada, del sredstev pa za nadomestilo v
intervencijah poškodovane oz. uničene opreme (po pozitivno rešeni vlogi na seji upravnega
odbora). V odvisnosti od višine namenskih sredstev bomo v letu 2014 del sredstev namenili za
nabavo nove gasilske zaščitne opreme in del sredstev za sofinanciranje nabave avtolestve.
Namensko porabo sredstev požarnega sklada smo dolžni letno posredovati Vladi RS (Uredba o
požarni taksi).
V višini namenskih sredstev se opravi notranja prerazporeditev zaradi zahteve Odbora za
razpolaganje s sredstvi požarnega sklada RS, da se prejeta sredstva lahko namenjajo samo
za nabavo nove gasilske opreme.
07013 Nadomestila plač zaradi udeležbe na usposabljanjih in intervencijah
Sredstva v višini 3.000 € so namenjena za nadomestila plač operativnih gasilskih članov, za čas
usposabljanja, opravljanja zdravniških pregledov oz. sodelovanja na intervencijah (Zakon o
gasilstvu).
147
Planirana sredstva se povečajo za 7.000 € zaradi nepredvidenih zahtevkov nadomestil plač,
ki se nanašajo predvsem za čas odsotnosti z dela zaradi pomoči odprave posledic žledu v
začetku leta 2014.
07015 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne opreme
V letu 2014 so sredstva v višini 76.300 € namenjena za nakazilo tretjega dela sofinanciranja
nabave gasilskega vozila GCGP – 1 (gasilska cisterna za gozdne požare) po izvedenem javnem
razpisu Prostovoljnega gasilskega društva Kasaze – Liboje (sistem financiranja 70% občina,
30% prostovoljno gasilsko društvo). Preostala sredstva pa bodo, skladno z načrtom prioritet
nabav gasilskih vozil, namenjena sofinanciranju nabave vozil GV-1 oz. GVM-1 (sistem
financiranja 50% občina, 50% prostovoljno gasilsko društvo) po zaporedju kot si sledijo društva
PGD Drešinja vas, PGD Zabukovica. V kolikor sredstva ne bodo porabljena v celoti, se
preostanek sredstev nameni za sofinanciranje gasilskega vozila PGD Vrbje, oziroma se del
sredstev nameni za sofinanciranje nabave gasilske avtolestve.
Sredstva se zmanjšajo za 7.820 € zaradi prerazporeditve sredstev, potrebnih pri
financiranju dejavnosti gasilskih društev. Sofinanciranje gasilskega vozila PGD Vrbje se
predvidi v letu 2015, sofinanciranje gasilske avtolestve pa je bilo v celoti (v deležu, ki je
odpadel na Občino Žalec) izvedeno iz sredstev UO za razpolaganje s sredstvi požarnega
sklada, saj so člani PGD Žalec dosegli zelo ugodno ceno za rabljeno gasilsko avtolestev pri
dobavitelju v Nemčiji.
07016 Obnove gasilskih domov
Sredstva v višini 33.500 € so namenjena za pomoč pri rekonstrukciji oz. obnovi gasilskih domov.
Del teh sredstev predstavlja nakazilo II. dela sredstev za PGD Zabukovica, preostanek sredstev
pa se razdeli prostovoljnim gasilskim društvom, ki so podala vlogo za pomoč pri obnovi
gasilskega doma, in sicer – PGD Drešinja vas, PGD Velika Pirešica in PGD Levec (Zakon o
gasilstvu).
07017 Organiziranje državnega gasilskega tekmovanja
Sredstva v višini 1.100 € so namenjena za sofinanciranje organizacije državnih gasilskih
tekmovanj, ki bodo v letu 2014 izvedena v Občini Žalec, oziroma bodo prostovoljna gasilska
društva na osnovi razpisa izbrana kot organizator.
Planirana sredstva se zmanjšajo v celoti, saj v naši občini v letošnjem letu ni bilo
organiziranih državnih gasilskih tekmovanj.
07018 Stroški operativnega delovanja CZ ob izrednih dogodkih
Na novo se planirajo sredstva v višini 540 €, namenjena za plačila prehrane v času
delovanja operativnih gasilskih članov pri odpravi posledic žledu v februarju 2014 in
poplav v septembru 2014.
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost
08029001 Prometna varnost
08001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Delo občinskega SPV je opredeljeno od 61. do 64. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa v
Občini Žalec (Ur. l. RS, št. 65/04). Sredstva v višini 7.000 € so namenjena za preventivno
delovanje in vzgojo otrok v cestnem prometu, kamor spada tudi akcija »Varno na poti v šolo«,
Jumicar, nadalje za izvedbo občinskega tekmovanja »Kaj veš o prometu?« ter za različne druge
prometno-preventivne akcije in osveščanje o prometni varnosti tako otrok kot tudi ostalih
148
udeležencev v prometu. Iz teh sredstev se poravnajo tudi sejnine zunanjim članom občinskega
sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Zaradi soorganizacije lutkovne predstave »ENA ENA TRI« se sredstva povečajo za 300 €.
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 Aktivna politika zaposlovanje
10039001 Povečanje zaposljivosti
10007 Javna dela na področju varstva okolja in urejanja prostora
50.000 € je namenjeno za kritje stroškov do izhodiščnih in minimalnih plač za brezposelne
osebe, udeležence javnih del za urejanje in vzdrževanje javnih površin in občinskih cest na
območju občine Žalec za leto 2014. Dela se izvajajo preko JKP Žalec-EUJP. JKP Žalec se bo
konec leta 2013 prijavilo na razpis za odobritev zaposlitve najmanj 12 oseb na programu javnih
del. Točna poraba bo odvisna od odobrenega števila oseb.
Potrebna sredstva se povečajo za 2.000 € zaradi večjega obsega del (odobreno 15 delavcevbrezposelnih oseb).
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1103 Splošne storitve v kmetijstvu
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
11050 Zavetišče (azil) za živali
Sredstva v višini 11.000 € se namenijo za kritje stroškov oskrbe zapuščenih živali. Na podlagi
27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 43/07-UPB2) se mora zapuščenim živalim
zagotoviti pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču, za kar je zadolžena lokalna skupnost. 500 €
se nameni za najemnino prostorov v zavetišču in 10.500 za oskrbo živali. Občina Žalec prek
ustreznih služb poskrbi tudi za oskrbo zapuščenih živali, ki jih posvojijo najditelji (predvsem
sterilizacija muc).
Predvidena sredstva se prerazporedijo. 250 € se nameni za najemnino prostorov v
zavetišču in 10.750 € za oskrbo živali (sterilizacije in kastracije zapuščenih mačk), ki jih
prevzamejo novi skrbniki.
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
12010 Učinkovita raba in obnovljivi viri energije
Sredstva v višini 4.000 € so namenjena izvajanju nalog na področju učinkovite rabe energije in
obnovljivih virov energije (URE in OVE), ki so opredeljene v Energetski zasnovi Občine Žalec.
Nadaljuje se uvajanje in spremljanje energetskega knjigovodstva javnih stavb.
12011 Stroški delovanja energetsko svetovalnih pisarn
Sredstva v višini 300 € so namenjena za prejemke - obračun potnih stroškov dveh zunanjih
sodelavcev - energetskih svetovalcev v okviru Energetske svetovalne pisarne, ki deluje na
Občini Žalec enkrat tedensko.
149
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno)
Sredstva planirana za redno letno vzdrževanje lokalnih cest v višini 330.000 € naj bi zagotavljala
enak nivo rednega vzdrževanja lokalnih cest kot doslej. Redno letno vzdrževanje lokalnih cest se
izvaja v skladu z Zakonom o javnih cestah, Odlokom o občinskih cestah in cestnoprometni
ureditvi v občini Žalec, Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega
vzdrževanja javnih cest, Zakonom o varnosti cestnega prometa in Pravilnikom o prometni
signalizaciji in opremi na javnih cestah.
Izvajalec rednega letnega vzdrževanja lokalnih cest v Občini Žalec za obdobje 2011, 2012, 2013
do april 2014, ki je bil na javnem razpisu izbran kot najugodnejši ponudnik, je VOC Celje d.d.,
Lava 42, Celje.
13002 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (zimsko)
Sredstva za zimsko vzdrževanje lokalnih cest v višini 170.000 €, planirana v skladu s potrjenim
Izvedbenim programom zimske službe za sezono 2013/2014, naj bi zadoščala za izvajanje
zimske službe v enakem obsegu in standardu kot doslej v povprečni zimi. Izvajalec del za
izvajanje zimske službe na lokalnih cestah za zimsko sezono 2013/2014, ki je bil izbran kot
najugodnejši ponudnik na javnem razpisu, je VOC Celje d.d.
Zaradi ugodnih vremenskih razmer v zimski sezoni 2013/2014 predvidena proračunska
sredstva za izvedbo zimskega vzdrževanja lokalnih cest niso bila porabljena. Preostanek
sredstev se je prerazporedil med druge proračunske postavke.
13003 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture – pločniki in kolesarske steze
Za upravljanje in vzdrževanje cestne infrastrukture – pločniki, kolesarske steze, je v letu 2014
predvidenih 164.000 €. 152.000 € je namenjeno za storitve JKP Žalec - Enota za urejanje javnih
površin, in sicer je ca. 70% sredstev namenjeno za plače zaposlenih ter ca. 30 % za materialne
stroške in storitve. 12.000 € je namenjeno za nakup opreme za čiščenje in pluženje cest pločnikov.
13004 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture - mostovi dolžine nad 5 m.
Sredstva v višini 16.000 € so bila planirana za stroške manjših sanacij mostov na lokalnih cestah.
Izvedena je bila sanacija prepusta čez Podsevčnico v Galiciji na cesti LC 490460, ki se je
med rekonstrukcijo križišča izkazala za nujno. Vrednost del je znašala 11.800 €. Drugih
manjših sanacij mostov v letu 2014 ni več predvidenih.
13006 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture – ovire za umirjanje prometa.
Sredstva v višini 10.000 € so namenjena izvedbi dvignjenega križišča na lokalni cesti 490411
»Gotovlje-Podlog«.
13007 Storitve strokovnih služb JKP d.o.o. pri dejavnosti urejanja javnih površin
40.300 € se nameni za storitve strokovnih služb JKP d.o.o. Žalec za delovanje EUJP –urejanje
javnih površin (pločniki in kolesarske steze). Storitev obsega vodstvene, računovodske,
informacijske in administrativne storitve v skladu s Pogodbo o izvajanju in načinu financiranja
gospodarske javne službe urejanja javnih površin, pokopališke in pogrebne dejavnosti ter
urejanja pokopališč.
Skladno s pogodbo in aneksom je potrebno zagotoviti dodatnih 500 € proračunskih
sredstev.
150
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13121 LC 490361 Savinjska ulica v Šempetru
Za rekonstrukcijo ceste po izgradnji kanalizacije in obnovi vodovoda na 55 m dolgem odseku
lokalne ceste LC 490361 Savinjske ceste v Šempetru so bila predvidena sredstva v višini 9.700
€.
Med izvajanjem del je lastnik mejnega zemljišča po več letih pristal na prodajo dela
zemljišča ob svoji stanovanjski hiši, tako da je bilo možno cesto razširiti na projektirano
širino 5,50 m in jo opremiti z obojestranskimi betonskimi robniki ter meteorno
kanalizacijo. Vrednost del je bila zaradi tega povečana na 13.650 €.
13123 LC 490402 Studence - Podkraj
Sredstva v višini 100.000 € so planirana za izvedbo gradbenih del na delu lokalne ceste od
Podkraja proti Ponikvi (projektno del 2. faze rekonstrukcije lokalne ceste LC 490402 Studence –
Podkraj). Rekonstrukcija bo izvedena v skladu s PZI projektom št. 38/2012, projektanta
Savinjaprojekt GIZ, Šlandrov trg 20a, Žalec. Rekonstrukcija bo zajemala razširitev ceste in
izvedbo sanacije z nadvišanjem vozišča. Rekonstruirana cesta bo širine 5,50 m z urejenimi
elementi odvodnjavanja.
Dodatnih 10.000 € za rekonstrukcijo ceste je bilo zagotovljenih s strani KS Ponikva. Od
tega se 4.000 € nameni za povračilo stroškov vlaganja v izvedbo meteorne kanalizacije, ki
jo je izvedel g. Turinek.
13124 LC 490443 Pernovo - Podgora
Zaradi dotrajanosti asfaltne prevleke in opozoril inšpekcijskih služb o nujnosti sanacije se
planirajo sredstva v višini 25.000 € za izvedbo sanacije asfaltne prevleke v celotni širina vozišča
5,0 m in v predvideni dolžini 200 m.
13125 LC 450161 Podkraj - Arnače
Sredstva v višini 15.000 € se namenijo za izvedbo nujnih sanacij asfaltne površine, za lokalne
razširitve lokalne ceste in za izvedbo asfaltnih muld za odvodnjavanje meteornih voda.
Z zbiranjem ponudb je bila kot najugodnejša izbrana ponudba izvajalca Cestne gradnje
BVG d.o.o. . Za naročilo izvedbe del so bila sredstva v višini 2.200 € prerazporejena s
postavke 13002 »Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (zimsko).
13126 LC 490442 Velika Pirešica - Pernovo
Sredstva v višini 25.000 € se planirajo za izvedbo sanacije udora vozišča kot posledice plazu pod
lokalno cesto na klancu »Trje«.
Med izvedbo sanacije udora vozišča kot posledice plazu pod lokalno cesto na klancu »Trje«
je bilo ugotovljeno, da je za zagotovitev ustreznega odvajanja velike količine odpadnih
padavinskih in podzemnih voda potrebno podaljšati meteorno kanalizacijo do obstoječe
meteorne kanalizacije ob nižje ležeči nekategorizirani cesti, zaradi česar je bilo potrebno
planirana sredstva v višini 25.000 € povečati na 30.000,00 €. Dela so zaključena.
13127 LC 490481 Arja vas - Ruše
Sredstva v višini 15.000 € se planirajo za izvedbo rekonstrukcije odseka, dolžine 110 m, lokalne
ceste LC 490481 med objektoma na naslovu Arja vas 98 in Ruše 1. Na obravnavanem odseku je
vozišče v zelo slabem stanju, prav tako pa predstavlja mesto zožitve, saj je bila lokalna cesta v
preteklosti rekonstruirana le pred in za obravnavanim odsekom.
13128 LC 490063 Žalec- ob železnici
Sredstva v višini 20.000 € so planirana za izvedbo obnove asfaltnega sloja lokalne ceste na
območju nadvoza čez železnico. Za sanacijo asfalta na samem nadvozu je bilo doslej
151
porabljenih 11.800,00 €, preostali del pa se nameni lokalnim sanacijam poškodovanega vozišča
lokalne ceste ob železnici.
13129 Odstranitev industrijskih tirov na nivojskih križanjih z LC
Sredstva v višini 22.000 € se zagotovijo za odstranitev industrijskih železniških tirov na
križanju lokalne ceste in dveh industrijskih tirov, v lasti UNIVIT, na območju nadvoza
prek železniške proge Celje – Velenje v Žalcu ter industrijskega tira Montana.
13130 Plačilo DDV zaradi prenosa komunalne opreme po pogodbi o opremljanju
Občina in investitor se lahko v skladu z 78. členom Zakona o prostorskem načrtovanju
dogovorita, da bo investitor del ali celotno komunalno opremo zgradil sam, za kar skleneta
pogodbo o opremljanju. Stroške izgradnje v pogodbi o opremljanju predvidene komunalne
opreme nosi investitor in se skladno s četrtim odstavkom 78. člena ZPNačrt štejejo kot plačilo
dela komunalnega prispevka v naravi. Po pojasnilih Ministrstva za finance mora biti gradnja
komunalne opreme z vidika DDV enako obravnavana, ne glede na to, ali jo gradi občina sama ali
pa jo po pogodbi o opremljanju zgradi investitor. V zvezi z zgrajenim cestnim omrežjem občina
po ZDDV-1 nima pravice do odbitka DDV in zanjo predstavlja strošek. Investitor mora za
dobavo blaga ali storitev izstaviti račun, pri čemer mora občina plačati znesek obračunanega
DDV, ne pa tudi zneska, ki predstavlja davčno osnovo, saj je le-ta pokrit s plačilom
komunalnega prispevka v naravi. Za leto 2014 je načrtovano, da bomo morali plačati 102.000 €
DDV zaradi prenosa komunalne opreme z investitorja na občino.
Za leto 2014 je bilo za plačilo DDV iz naslova prenosa novozgrajene komunalne opreme z
investitorja na Občino Žalec planiranih 102.000 €. Med postopkom izvedbe prenosa v letu
2014 dograjene komunalne opreme v Poslovni coni Arnovski gozd II, 1. faza, je bilo
ugotovljeno, da glede na pogodbeno vrednost te komunalne opreme, ki vključuje tudi
vrednost zemljišča pod cesto, celoten DDV, ki bremeni Občino Žalec, znaša 165.150 €,
zaradi česar je bilo postavko potrebno ustrezno povečati.
13207 Pločnik Ložnica – Gotovlje - Žalec
Sredstva v višini 50.000 € so namenjena financiranju izgradnje pločnika in pešpoti za
zagotavljanje varne šolske poti na relaciji Škafarjev hrib – Podvin – Žalec, in sicer ureditvi
prehoda prek lokalne ceste Žalec – Pirešica in poljske poti.
Dodatna sredstva v višini 10.000 € se zagotovijo za postavitev naprave za osvetljevanje
prehoda za pešce preko lokalne ceste Gotovlje – Ložnica.
13212 Pločnik Galicija
Sredstva v višini 68.000 € so bila namenjena financiranju II. faze izgradnje pločnika, ureditve
križišča in razširitve ceste v skladu s PZI projektno dokumentacijo.
Dela so bila izvedena in obračunana do konca avgusta 2014 in so zajemala podaljšanje
pločnika z rekonstrukcijo lokalne ceste LC 490460 na dveh lokacijah v skupni dolžini 240
m, ureditev križišča z lokalno cesto LC 490440 in rekonstrukcijo ceste LC 490440 vključno
s pločnikom do vključno avtobusne postaje pri mostu čez Podsevčnico. Vrednost del je
znašala 73.700 €.
13213 Pločnik Gotovlje (skladišče Nivo – most Ložnica)
Sredstva v višini 70.000 € so namenjena financiranju izgradnje pločnika v skladu s PZI
projektno dokumentacijo.
Z javnim razpisom je bilo za izvedbo gradbenih del izvedbe pločnika izbrano kot
najugodnejše podjetje Krajnc VNG. Najugodnejša ponudba je bila višja, kot so znašala
predvidena sredstva, zato je v proračunu potrebno zagotoviti dodatnih 3.000 €.
152
13214 Pločnik Griže - Zabukovica
Sredstva v višini 6.000 € so namenjena naročilu izdelave projektne dokumentacije za izgradnjo
pločnika in rekonstrukcijo ceste. Sredstva v višini 35.000 € so namenjena financiranju izgradnje
pločnika in rekonstrukciji ceste v skladu s PZI projektno dokumentacijo.
Z javnim razpisom je bilo, kot najugodnejše, za izvedbo gradbenih del izvedbe pločnika
izbrano podjetje Peor d.o.o. . Za izgradnjo pločnika v celotni sprojektirani dolžini je
potrebno v proračunu zagotoviti dodatnih 27.000 €.
13250 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture – mostovi
Sredstva v višini 30.000 € za obnove na griškem mostu in 10.000,00 € za izdelavo idejne
zasnove celovite sanacije griškega mostu niso bila porabljena.
V letu 2014 se planira še izvedba sanacije mostu čez Bistrico v Libojah in mostu čez
Artišnico v Zabukovici v skupni vrednosti 37.000 €.
13312 JP 992022 Starovaška ulica v Šempetru
Planirana sredstva v višini 35.000 € za izvedbo del pri obnovi javne poti po izgradnji
kanalizacije in obnovi vodovoda so bila v celoti porabljena v predvideni vrednosti.
Vrednost nadzora je namesto predvidenih 1.500 € znašala 900 €. Dela so zaključena.
13323 Obnove ulic ob gradnji kanalizacije
35.000 € se namenja za izvedbo odvodnjavanja, gradbenih del javne razsvetljave, morebitnih
zarobničenj in drugih ureditev cest po izgradnji kanalizacije v Šempetru, predvidoma v
naslednjih ulicah: Hmeljarska ulica, ulica Na trati, Zelena ulica in Kratka ulica in v Žalcu
(Partizanska ulica). V kolikor planirana sredstva ne bodo zadostovala za izvedbo del v vseh
naštetih ulicah, bo izvedba potekala skladno s posredovanim predlogom prioritet gradnje
kanalizacije s strani KS Šempeter.
13324 Dokončanje priključne ceste v naselju Dobrtešnica
Sredstva v višini 49.000 € so namenjena za izvedbo naslednjih del: dvig pokrovov jaškov in
vtočnih rešetk na višino, izvedbo dveh hitrostnih ovir in preplastitev dovozne ceste - deloma
obstoječe, deloma novozgrajene med bloki in garažno hišo ter postavitev prometnih znakov in
izvedbo talne signalizacije v naselju Dobrtešnica v Šempetru v Savinjski dolini, v skladu z
OPPN Dobrtešnica Šempeter (Ur. l. RS št. 110/09).Dela predstavljajo izgradnjo komunalne
opreme, ki je podjetje UMA Inženiring d.o.o. ni izvedlo v skladu s sklenjeno Pogodbo o
opremljanju zemljišč s komunalno opremo z dne 7.7.2011.
Dela so bila delno izvedena, in sicer na vseh zemljiščih, ki so v lasti Občine Žalec. Dela
predstavljajo izgradnjo komunalne opreme, ki je podjetje UMA Inženiring d.o.o. ni
izvedlo v skladu s sklenjeno Pogodbo o opremljanju zemljišč s komunalno opremo z dne
7.7.2011. Zaradi stečaja družbe UMA inženiring d.o.o. del zemljišč, na katerih je potrebno
izvesti preostala dela in ki se v skladu s pogodbo o opremljanju zemljišč prenesejo v last
Občine Žalec, prenos lastništva še ni bil dokončan, zato na teh zemljiščih dela še niso
izvedena. Za izvedbo vseh del se glede na pridobljene ponudbe planirajo sredstva v višini
42.400 €.
13360 Prenova starega mestnega jedra Žalec
V okviru 6. javnega razpisa za razvoj regij se bo v letu 2014 nadaljevala izvedba projekta
Prenova starega mestnega jedra Žalec. Predvidena je kompletna obnova javne infrastrukture v
starem mestnem jedru v Žalcu. Projekt bo sofinanciran s sredstvi EU preko SVLR v višini 85 %,
razliko skupaj z DDV pa zagotavlja Občina Žalec.
Za dokončanje projekta: Prenova starega mestnega jedra Žalec se za potrebe dokončanja izvedbe
cestnega omrežja, pohodnih površin, zelenih površin, zasaditve, urbane opreme, NN priključka,
semaforizacije, javne razsvetljave, komuniciranja z javnostmi, investicijski nadzor, super nadzor,
153
investicijski inženiring, izdelavo potrebne dokumentacije in arheološka dela v letu 2014
namenjajo sredstva v višini 2.084.381 €.
Planirana sredstva se povečajo za 86.783 € zaradi izvedbe potrebnih dodatnih del in
povečanja pogodbene vrednosti kot posledice spremembe količin iz popisa del. Zaradi
zahtev Zavoda za varstvo kulturne dediščine se je povečal obseg tlakovanja z granitnimi
kockami tako, da so se le te položile tudi na deli od Ulice Savinjske čete do Aškerčeve ulice,
kjer je bila najprej planirana izvedba v asfaltu. Spremenjen je bil tudi sistem osvetljevanja
z LED svetilkami, ki imajo manjšo porabo, so trajnejše in zahtevajo manj vzdrževanja.
13029003 Urejanje cestnega prometa
13401 Upravljanje in tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč
Sofinanciranje rednih vzdrževalnih del odprtih javnih prostorov avtobusne postaje Žalec v letu
2014 ni predvideno. 1.000 € se nameni za vzdrževanje drugih avtobusnih postajališč (obnova).
Sredstva se povečajo za 200 € zaradi večjega obsega del pri vzdrževanju avtobusnih
postajališč (menjava stekla na dveh AP po poškodbah v Šempetru).
13402 Upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, neprometnih znakov
Sredstva v višini 10.000 € so namenjena za tekoče vzdrževanje semaforskih naprav, naprav za
osvetljevanje prehodov za pešce in prometne signalizacije s spremenljivo vsebino. Sredstva v
višini 1.000 € so dodatno namenjena za dopolnitev turistično obvestilne prometne signalizacije izdelava in montaža dodatnih usmerjevalnih lamel.
Sredstva za material in storitve se povečajo za 1.800 €. Ca. 1.380 € se nameni za tiskanje
parkirnih ur zaradi uvedbe omejitev parkiranja, preostanek pa se nameni za dopolnitev
obstoječe turistično obvestilne prometne signalizacije v Žalcu (mestno jedro), Grižah,
Petrovčah in Šempetru.
13404 Banka cestnih podatkov
Sredstva v znesku 5.000 € se planirajo za strokovno pomoč s področja evidence banke cestnih
podatkov.
Sredstva se znižajo za 2.600 €, saj je bilo z DRSC dogovorjeno, da se jim lahko posreduje
banka cestnih podatkov, ki je izvedena za predvideno kategorizacijo in ne za obstoječo.
13405 Prometna ureditev Žalec vzhod
Sredstva v višini 5.000 € so namenjena izdelavi idejne zasnove ureditve križišča lokalnih cest pri
trgovskih centrih na vzhodnem delu Žalca.
S projektno nalogo je od projektanta zahtevan večji obseg del, zato je ponudba ustrezno
višja. Ponudba z dne 29.08.2014 projektanta Lineal d.o.o. iz Maribora znaša 7.574,98 € z
DDV. Za naročilo storitve izdelave idejnega projekta ureditve križišča je v proračunu
potrebno zagotoviti sredstva v višini 7.600 €.
13410 Gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč
Sredstva v višini 55.500 € se namenjajo za nadaljevanje del izgradnje parkirišča v Grižah nad OŠ
Griže. Za manjša dela na ostalih parkiriščih se namenja 5.000 €. Investicijskemu nadzoru se
namenja 1.100 € in 1.000 € za stroške strokovnih komisij za izvedbo tehničnega pregleda za
parkirišče v Grižah.
Sredstva na kontu Stroški strokovnih komisij se zmanjšajo za 300 €, saj je bil za udeležbo
strokovne komisije na tehničnem pregledu izstavljen nižji račun kot je bilo predvideno.
Na podkontu Obnove se sredstva zmanjšajo in prerazporedijo na postavko 13470 za namen
postavitve prometne signalizacije za območje časovno omejenega parkiranja.
154
13451 Postavitev avtobusnih nadstrešnic
Sredstva v višini 4.000 € so predvidena za postavitev avtobusne nadstrešnice pri Osnovni šoli v
Šempetru.
85 € se prerazporedi na postavko vzdrževanja avtobusnih nadstrešnic za zamenjavo
poškodovanih stekel.
13470 Investicije in investicijsko vzdrževanje prometne signalizacije, neprometnih znakov in
oglaševanje
Sredstva v planiranem letnem znesku 10.000 € so namenjena financiranju nabave predpisane
prometne signalizacije in opreme za javne občinske ceste.
Proračunska postavka se poviša za 6.000 €. S tem se zagotovijo sredstva za postavitev
prometne signalizacije za označitev območja časovno omejenega parkiranja. Vključena je
nova lokacija za turistično obvestilno prometno signalizacijo v Žalcu (SMJ).
13029004 Cestna razsvetljava
13500 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave
Sredstva v višini 157.000 € so namenjena plačilu električne energije za vso javno razsvetljavo v
Občini Žalec (130.000 €). Sredstva v višini 22.000 € so namenjena plačilu stroškov tekočega
vzdrževanja obstoječe javne razsvetljave, 5.000 € pa plačilu drugih splošnih materialov in
storitev - dokončna izdelava katastra infrastrukture javne razsvetljave in izdelave dokumenta
analize stanja javne razsvetljave. Ker se vgrajuje vedno več varčnih svetilk, je pričakovati, da se
bodo stroški za plačilo električne energije ustrezno zmanjšali.
Za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave je zaradi povečanega obsega del (menjava
relejev, nadomeščanje pokrovov varovalk na kandelabrih …) potrebno povečati sredstva
za 17.300 €. Sredstva za dokončanje katastra javne razsvetljave se znižajo za 1.000 €, ker
je izdelava le –tega zaključena z nižjimi stroški od planiranih.
13501 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave
Sredstva v višini 20.000 € so namenjena za izgradnjo javne razsvetljave pri obnovah ulic v
Občini Žalec. 3.000 € je namenjenih za pridobitev projektne dokumentacije ter nadzora nad
izvedbo del. 25.000 € pa se namenja obnovam oziroma zamenjavi potratnih svetilk z varčnimi,
zakonsko ustreznimi svetilkami.
Za izgradnjo javne razsvetljave se sredstva povečajo za 18.000 € zaradi izgradnje javne
razsvetljave v Vrbju in pokritje stroškov že zgrajene javne razsvetljave v Šempetru.
Ker se ne predvideva izdelava nove projektne dokumentacije, se sredstva za načrte in
drugo projektno dokumentacijo zmanjšajo za 2.590 €.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike
15053 Program varstva okolja
Sredstva v višini 244 € se namenijo za prijavo na natečaj »Planetu zemlja prijazna občina
2014«, kjer smo v letu 2013 dosegli 1. mesto v kategoriji nemestnih občin nad 10.000
prebivalci.
1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
155
15001 Investicije in investicijsko vzdrževanje RCERO
Sredstva v višini 43.234 € se namenijo za investicijsko vzdrževanje RCERO. Sredstva so
namenjena sanacijam in nadgradnji – posodobitvam obstoječega regionalnega centra za ravnanje
z odpadki RCERO, glede na poostrene zahteve zakonodaje in napredovanje tehnike (tehnološka
rešitev biostabilizacije, nadgradnja sortirnice, ostalo) ter glede na plan investicij oz. plan porabe
najemnine za leto 2014 in opredeljen delež občine Žalec, ki ga je pripravil SIMBIO v okt. 2013.
Sredstva se zagotovijo iz sredstev prejetih najemnin za leto 2014 in neporabljenih najemnin, ki
so bodo prenesle iz leta 2013.
Planirana sredstva se prerazporedijo, in sicer se za investicijsko vzdrževanje objektov in
naprav RCERO nameni 42.234 €, za stroške bančne garancije 257 € in 168 € za
investicijski inženiring.
15002 Odvoz kosovnih in posebnih odpadkov
Sredstva v višini 20.000 € so predvidena za zagotavljanje odvoza in odlaganje azbestnih
odpadkov iz gospodinjstev (odstranitev salonitne strešne kritine) – ca. 90% sredstev, ter za
zagotavljanje odvoza, sortiranja in odlaganja preostanka odpadkov z javnih površin Občine
Žalec (zbrani odpadki iz košev, zelenic in javnih površin v okviru vzdrževanja zelenic in javnih
površin - EUJP).
Potrebna sredstva se zmanjšajo za 4.000 € predvsem na račun manjšega obsega
financiranja odvoza odpadne salonitne strešne kritine za gospodinjstva.
15003 Zbirni center za odpadke Žalec
Sredstva v skupni višini 280.100 € so predvidena za obratovanje obstoječega zbirnega centra za
ločeno zbrane odpadke na dvorišču Surovine d.d. v Vrbju, ki je v lasti Gorenje SUROVINA
d.o.o, ter za ureditev novega sodobnega zbirnega centra na območju severno od obstoječega
centra, na zemljiščih, ki so v lasti OŽ. Za obratovanje obstoječega zbirnega centra je predvideno
84.400 €, in sicer za upravljanje (delo in vzdrževanje prostora) 40.300 €, za odvoz in odlaganje
ločeno zbranih odpadkov 41.000 €, ter za najem prostora (Surovina d.o.o.) 3.100 €.
V okviru načrtovane prestavitve lokacije in prenove ZC se planira 193.700 € za pričetek
izgradnje. Sredstva se delno zagotovijo iz sredstev najemnin za staro infrastrukturo (SIMBIO).
2.000 € je predvideno za uskladitev načrtov PGD/PZI za izgradnjo novega zbirnega centra s
pogoji OPPN.
Skupna višina potrebnih sredstev se zmanjšajo na 84.800 € in se namenijo samo za
obstoječi zbirni center za odpadke v Žalcu (Surovina d.o.o.). 40.700 € se nameni za
upravljanje centra, 41.000 € za odvoz in odlaganje ločeno zbranih odpadkov ter 3.100 € za
najem prostora.
Izgradnja novega zbirnega centra za ravnanje z odpadki se prestavi v leto 2015.
15004 Sanacija črnih odlagališč
Za zagotavljanje odstranjevanja odpadkov iz naravnega okolja, katerih povzročitelji odlaganja
niso znani, se planirajo sredstva v višini 2.000 €. Planira se čiščenje in odstranjevanje vseh divjih
odlagališč po potrebi in sproti (predvsem po sporočilih posameznih KS in MS Žalec).
15005 Spomladanska akcija čiščenja okolja
Za izvedbo spomladanske akcije čiščenja okolja na območju celotne občine se predvidi sredstva
v višini 5.550 €, kar je v okviru porabe zadnjih nekaj let. Sredstva so namenjena pripravi in
tiskanju obvestila občanom, razpečavi letaka po Pošti Slovenije in malici za udeležence akcije.
Za rokavice in ostali potrebni material za izvedbo akcije poskrbi SIMBIO.
Planirana sredstva se zmanjšajo skupaj za 240 €. Za 40 € so manjši stroški tiskanja letaka
in za 230 € manjši stroški za razpošiljanje letaka, 30 € več kot planirano pa se nameni za
malice udeležencem.
156
15007 Upravljanje in vzdrževanje zaprte deponije Ložnica
V proračunu občine Žalec se zagotovi sredstva v višini 2.498 € za upravljanje zaprte deponije
Ložnica za nov. in dec. 2013 (odvajanje in čiščenje izcednih vod iz telesa deponije 1.522 € in
vzdrževalna dela in monitoring emisij 976 €). Upravljavec zaprte deponije JKP Žalec je za leto
2014 planiral sredstva, ki jih mora zagotavljati OŽ v višini 16.000 €, in sicer za odvajanje in
čiščenje izcednih vod iz telesa deponije 8.000 € ter za pokrivanje stroškov rednih vzdrževalnih
del in monitoring emisij na deponiji v višini 8.000 €. Sredstva za upravljanje in vzdrževanje so
se v preteklosti zbirala iz zbranih sredstev »Prispevka za upravljanje zaprtega odlagališča
Ložnica in ravnanja z odpadki«, ki se je obračunaval ob storitvi ravnanja z odpadki občanom.
Ker je v letu 2014 predvidena nova cena ravnanja z odpadki in tega prispevka ni možno več
uveljavljati, se po dogovoru s SIMBIO stroški za upravljanje zaprte deponije v letu 2014 črpajo
iz sredstev najemnin za staro infrastrukturo.
Monitoring se bo v letu 2014 izvajal v minimalnem obsegu (spremljanje količin in staja izcednih
vod), ostala sredstva pa se namenijo za nadaljevanje rekonstrukcije sistema za odvajanje
površinskih in izcednih vod, s čemer naj bi se že v letu 2014 zmanjšale količine izcednih vod in
posledično stroški čiščenja le-teh na ČN Kasaze.
Potrebna sredstva za upravljanje zaprte deponije Ložnica za nov. in dec. 2013 se zmanjšajo
na 2.350 €, in sicer se nameni 1.517 € za odvajanje in čiščenje izcednih vod iz telesa
deponije ter 853 € za vzdrževalna dela in monitoring emisij. V letu 2014 sredstva za
upravljanje zaprte deponije krije SIMBIO d.o.o. iz sredstev najemnin za staro
infrastrukturo.
15008 Ekološki otoki
5.000 € se nameni za širitev sistema ločenega zbiranja odpadkov - urejanje Ekoloških otokov
(utrjena podlaga, ograditev).
Sredstva se zmanjšajo na 4.000 € zaradi manjših potreb po urejanju novih ekoloških
otokov.
15009 Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov - stara
infrastruktura
16.500 € se nameni za investicijsko vzdrževanje stare infrastrukture (odlagališče Bukovžlak). Na
predlog izvajalca gospodarske javne službe ravnanja z odpadki SIMBIO d.o.o. Celje se vodijo
ločene postavke za investicijsko vzdrževanje RCERO (nova infrastruktura) in odlagališče
Bukovžlak (stara infrastruktura), zaradi različnih lastniških deležev posameznih občin po
Pogodbi o poslovnem najemu infrastrukture za novo (RCERO) in za staro infrastrukturo ter
različnim planom porabe najemnine za posamezno infrastrukturo.
Predvidena sredstva za investicijsko vzdrževanje stare infrastrukture (odlagališče
Bukovžlak) se povečajo na 54.771 glede na plan porabe najemnine za leto 2014, ki ga je
pripravila SIMBIO, d.o.o. konec leta 2013 in se krijejo iz sredstev najemnin, ki je prihodek
občine Žalec. Od tega znaša ocena najemnine za leto 2014 18.627 € in 36.144 € prenesena
sredstva iz preteklega obdobja. V ta sredstva je vključeno tudi upravljanje zaprte deponije
na Ložnici.
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
15011 Povodje Savinje – kanalizacija
Za dokončanje del v okviru projekta »Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje« se v letu 2014 za dokončanje
izgradnje kanalizacije namenjajo sredstva v višini 193.000 €.
Planirana sredstva se povečajo za 223.700 € zaradi potrebnega plačila 12. začasne situacije
Vegrada d.d. Velenje, ki je bil nakazan na fiduciarni račun do odločitve sodišča in zaradi
plačila izvedbe del pri odpravi napak izgradnje kanalizacijskega sistema M 1.14 v
157
Preboldu (delež občine Žalec), katerega izvedba je bila nujno potrebna za uspešno
dokončanje operacije v okviru projekta: Celostno urejanje odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje – Projekt Žalec.
15012 Povodje Savinje – čistilna naprava
Za dokončanje del v okviru projekta »Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje« se v letu 2014 za dokončanje
nadgradnje Čistilne naprave Kasaze namenjajo sredstva v višini 232.000 €.
Planirana sredstva se zmanjšajo za 22.936 € zaradi manjših stroškov pri izvedbi
dokončanja nadgradnje ČN Kasaze.
15013 Povodje Savinje – informiranje javnosti, nadzor in inženiring
Planirana sredstva v višini 43.900 € so v letu 2014 namenjena za plačila izdelave potrebnih
zahtevanih dokumentov ob zaključku projekta za celotno operacijo – za vseh pet skupin in sicer:
skupina Žalec, Celje, Šetjur, Laško in Rečica ob Savinji (skupaj 12 občin).
Planirana sredstva se zmanjšajo za 25.900 € zaradi manjših stroškov izdelave končnega
poročila izvedbe operacije in manjših stroškov pri izvajanju komuniciranja z javnostmi.
15014 Subvencioniranje izgub JKP d.o.o. zaradi prenizkih cen
Planirana sredstva v višini 70.000 € so namenjena za pokrivanje izgub JKP Žalec zaradi
prenizke cene omrežnine pri dejavnosti odvajanja odpadne vode (dne 4.7.2013 sprejet sklep
Občinskega sveta o 50% subvencioniranju omrežnine).
15104 Kanalizacija Šempeter (Starovaška ulica)
Sredstva v višini 24.000 € so namenjena dokončanju del pri izgradnji kanalizacije oziroma
vzpostavitvi javne poti v prvotno stanje. Cesta se bo v skladu s PZI projektno dokumentacijo
(sredstva namenjena na kontu 13312 JP 992022 Starovaška ulica v Šempetru) uredila v skladu z
izdelano PZI projektno dokumentacijo.
Planirana sredstva se povečajo za 4.500 € zaradi večjega obsega del pri gradnji kanalizacije
in odvodnjavanju ceste.
15107 Kanalizacija Drešinja vas
Za nadaljevanje izdelave projektne dokumentacije za izgradnjo sekundarne kanalizacije v
preostalem delu naselja Drešinja vas in vzhodnega dela naselja Petrovč so v letu 2014 planirana
sredstva v višini 6.600 €. Kanalizacija se priključuje na obstoječi kolektor Arja vas-ČN Kasaze.
Planirana sredstva se zmanjšajo za 700 €, izvede se notranja prerazporeditev, in sicer se za
overitve pogodb o služnosti na novo planirajo sredstva v višini 200 €, prav tako se na novo
planirajo sredstva v višini 900 € za izvedbo investicijskega inženiringa JKP Žalec. Del
sredstev za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije za projektiranje
kanalizacije v Drešinji vasi II. faza pa se prenese na novo proračunsko postavko
«Sekundarna kanalizacija in obnova vodovoda Šempeter III. in IV. faza ter Drešinja vas II.
faza«.
15109 Kanalizacija Griže
V letu 2014 se za nadaljevanje projektiranja kanalizacije v Grižah in izvedbo investicijskega
inženiringa namenjajo sredstva v višini 10.200 €.
Planirana sredstva se znižajo za 6.600 €, saj PGD projekta ni možno izdelati zaradi še ne
pridobljenih služnostnih pogodb na parcelah, kjer poteka predvidena gradnja kanalizacije.
15110 Kanalizacija Migojnice
Za nadaljevanje izdelave projektne dokumentacije potrebne za gradnjo kanalizacije v Migojnicah
in izvedbo investicijskega inženiringa se namenjajo sredstva v višini 9.400 €.
158
Planirana sredstva se povečajo za 10.000 €. Na novo se planirajo sredstva za overitev
pogodb o ustanovitvi stvarne služnosti v višini 300 € in na novo sredstva za izvedbo
kanalizacije v višini 13.000 €. Za izvedbo investicijskega inženiringa se sredstva povečajo
za 300 €, za izdelavo projektne dokumentacije se pa se planirana sredstva zmanjšajo za
3.600 €.
15111 Kanalizacija Podlog
Za dokončanje izdelave projektne dokumentacije za gradnjo kanalizacije v Podlogu in izvedbo
investicijskega inženiringa se v letu 2014 namenjajo sredstva v višini 2.000 €.
Planirana sredstva se povečajo za 400 € in so namenjena za plačila overitev pogodb o
služnosti.
15116 Kanalizacija Šempeter (Dobrteša vas)
Za dokončanje izdelave projektne dokumentacije v delu naselja Šempeter in izdelavo projektne
dokumentacije v območju poslovne cone ob Rimski cesti ter za izvedbo investicijskega
inženiringa, se v letu 2014 namenjajo sredstva v višini 6.500 €.
Planirana sredstva se zmanjšajo za 5.080 €.
Na novo proračunsko postavko »Sekundarna kanalizacija in obnova vodovoda Šempeter
III. in IV. faza ter Drešinja vas II. faza« se zaradi uspešne prijave in odobritve evropskih
sredstev na novo planira posebna postavka, iz navedene postavke se prenesejo naslednja
sredstva:
 za plačilo investicijskega inženiringa JKP Žalec v višini 400 €;
 za plačilo projektne dokumentacije v višini 4.680 €.
15118 Jaški za priključitev na javno kanalizacijo v Šempetru
Na novo se planirajo sredstva v višini 700 € in so namenjena za izgradnjo kanalizacijskega
priključka.
15122 Kanalizacija Ložnica
Za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo kanalizacije Ložnica in izvedbo investicijskega
inženiringa se v letu 2014 namenjajo sredstva v višini 3.100 €.
15128 Kanalizacija Žalec (Partizanska ulica)
Za nadaljevanje obnove kanalizacije, vzpostavitev ceste v prvotno stanje, investicijski nadzor in
investicijski inženiring se namenjajo sredstva v višini 41.000 €.
Planirana sredstva se povečajo za 40.500 € zaradi povečanega obsega gradnje kanalizacije
in odvodnjavanja ceste. Obnovljena je celotna obstoječa kanalizacija v dolžini 130 m in
vodovod v Partizanski ulici. Prav tako je izvedena obnova ceste z odvodnjavanjem v dolžini
175 m.
Na novo se planirajo stroški za izvedbo tehničnega pregleda po končanih delih v višini 800
€, stroški izvedbe del se povečajo za 38.000 €, stroški za izvedbo strokovnega nadzora se
povečajo za 400 €, stroški investicijskega inženiringa JKP Žalec pa se povečajo za 1.300 €.
15129 Kanalizacija Šempeter (kanal SIP)
Sredstva v višini 46.500 € so namenjena za reševanje problematike pretočnosti kanala SIP in
preprečitev lokalnega zadrževanja padavinske in meteorne vode v času večjih padavin v
območju ob Osnovni šoli Šempeter. V letu 2012 je bila izvedena I. faza odvajanja komunalne
odpadne vode iz Osnovne Šole Šempeter v javno fekalno kanalizacijo. Ker v letu 2013
nameravana izvedba ni bila realizirana (izveden je bil razpis za izbiro najugodnejšega
ponudnika del in izbran izvajalec del), je nadaljnja izvedba kanalizacije predvidena v letu 2014.
Planirana sredstva se povečajo za 8.800 €.
159
Za izvajanje del se sredstva povečajo za 8.200 € zaradi izredno labilne gramozne zemljine,
zaradi katere je bilo potrebno izvesti širše izkope in zasipe. Planirana sredstva za izvajanje
nadzora se povečajo za 200 €, za izvedbo investicijskega inženiringa pa za 400 €.
15133 Sekundarna kanalizacija Vrbje
Za potrebe izgradnje fekalnega kanala 1, v dolžini 144 m, se namenjajo sredstva za novogradnjo,
investicijski nadzor, investicijski inženiring in stroške tehničnega pregleda v višini 62.700 €.
Planirana sredstva se zmanjšajo za 13.000 €, in sicer:
V celoti se znižajo sredstva planirana v višini 1.000 € za stroške tehničnega pregleda, za
samo gradnjo se sredstva zmanjšajo za 13.000 €, za izdelavo varnostnega načrta in
izvajanja nalog koordinatorja iz varstva pri delu pa se na novo planirajo sredstva v višini
1.000 €.
15134 Prenova starega mestnega jedra Žalec
Sredstva v višini 212.016 € so namenjena za dokončanje obnove dotrajane oziroma dokončanje
izvedbe nove meteorne in fekalne kanalizacije, ki se izvaja vzporedno s projektom: Prenova
starega mestnega jedra Žalec.
Planirana sredstva se zaradi manjših stroškov zmanjšajo za 10.998 €.
15135 Skupinski priključki mesto Žalec
Za izvedbo skupinskih priključkov v mestu Žalec se za potrebe izvedbe jaškov za priključevanje
na javno kanalizacijsko omrežje se namenjajo sredstva za novogradnjo in investicijski inženiring
v skupni višini 11.100 €.
Planirana sredstva se povečajo za 1.600 € zaradi zahtevnosti gradnje kanalizacijskih
skupinskih priključkov v Trubarjevi ulici in Šlandrovem trgu, za kar se na novo planirajo
stroški za izdelavo dveh projektov.
15136 Kanalizacija Šempeter III. faza
V skladu z razpoložljivimi sredstvi se bodo v letu 2014 izvedle gradnje kanalizacije v naslednjih
ulicah: Hmeljarska ulica, dolžina kanalizacije 202 m, ulica Na trati v dolžini 159 m, Zelena
ulica v predvideni dolžini 268 m in Kratka ulica v dolžini 39 m. Planirana sredstva v skupni
višini 214.500 € so namenjena za izvajanje del, investicijski nadzor, investicijski inženiring in
stroške tehničnega pregleda. V kolikor planirana sredstva ne bodo zadostovala za izvedbo vseh
naštetih ulic, bo gradnja kanalizacije potekala skladno s posredovanim predlogom prioritet s
strani KS Šempeter.
Planirana sredstva se v celoti zmanjšajo in se zaradi uspešne prijave na 8JR in
pridobljenih sofinancerskih sredstev prenesejo na novo proračunsko postavko »Sekundarna kanalizacija in obnova vodovoda Šempeter III. in IV. faza ter Drešinja vas II.
faza«.
15137 Kanalizacija Grušovlje
Za leto 2014 se za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo fekalne kanalizacije v Spodnjih
Grušovljah namenjajo sredstva v višini 5.000 €.
Planirana sredstva se povečajo za 3.200 € zaradi potrebe po izdelavi idejnega projekta in
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
15138 Kanalizacija Kasaze
Za izdelavo projektne dokumentacije, novogradnjo in izvedbo investicijskega inženiringa za
potrebe izgradnje fekalne in meteorne kanalizacije za večstanovanjski objekt Kasaze 16 se v letu
2014 namenjajo sredstva v višini 25.800 €.
160
Opravi se notranja prerazporeditev sredstev, in sicer se na novo planirajo sredstva za
izvajanje nadzora v višini 400 €, planirana sredstva za izdelavo potrebne projektne
dokumentacije pa se zmanjšajo za 400 €.
15139 Kanalizacija Pongrac
Planirana sredstva v višini 5.500 € so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za potrebe
gradnje kanalizacije v naselju Pongrac, Griže.
Planirana sredstva se zmanjšajo za 4.000 €. Predvidi se izdelava idejnega projekta s
proučitvijo racionalne izgradnje kanalizacije, saj je gradnja pogojena z več črpališči.
15140 Priključni kanal Kasaze
Planirana sredstva v višini 4.200 € so namenjena za izvedbo skupnega kanalizacijskega
priključka za priključitev na javno kanalizacijo in izvedbo investicijskega inženiringa za
stanovanjska objekta Kasaze 8a in 8b.
Planirana sredstva za izvedbo kanala se po pridobljeni ponudbi povečajo za 1.200 €.
15141 Skupinski priključki Arja vas
Na novo se planirajo sredstva v višini 3.800 € zaradi izvedbe priključitve dveh objektov na
javno kanalizacijo - objekt Arja vas 62 in Arja vas 62A.
15142 Sekundarna kanalizacija in obnova vodovoda Šempeter III. in IV. faza ter Drešinja vas
II. faza
Na novo se planirajo sredstva v višini 269.457 € zaradi uspešne prijave projekta:
»Sekundarna kanalizacija in obnova vodovoda Šempeter III. in IV. faza ter Drešinja vas II.
faza« na 8JR in pridobljenih sofinancerskih sredstev. Na novo se planirajo sredstva za:
 izvedbo del v zvezi s komuniciranjem z javnostmi v višini 4.000 €;
 stroški v zvezi s plačili overitev služnostnih pogodb v višini 380 €;
 stroški izvedbe izbranega izvajalca del v višini 231.389 €;
 stroški izvedbe strokovnega nadzora v višini 5.958 €;
 stroški izvedbe administrativnega vodenja projekta v višini 5.958 €;
 stroški v zvezi s pridobitvijo potrebne projektne dokumentacije v višini 16.472 €;
 stroški v zvezi z izdelavo varnostnih načrtov in potrebnega investicijskega
programa v višini 5.300 €.
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
15030 Protipoplavni ukrepi
Sredstva v višini 24.200 € se namenjajo za ureditev suhega pretoka prek vodotoka Vršca,
za čiščenje struge Podsevčnice in dokončno ureditev podpornega zidu na Artišnici.
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
15040 Krajinski park ribnik Vrbje
Sredstva za upravljanje in vzdrževanje krajinskega parka se planirajo v višini 4.600 €. 1.200 € se
nameni za splošne storitve (učne table, analiza vode, geodetske storitve), 3.400 € se nameni za
upravljanje KP (naravovarstveni nadzor, čuvajska služba). Upravljanje in vzdrževanje INFO
Centra ter učne poti je v pristojnosti ZKŠT Žalec.
161
Dodatno je potrebno zagotoviti 1.200 €. 868 € se nameni za tisk publikacije o kačjih
pastirjih, zmanjšajo se sredstva za splošne storitve na 332 € (obnova varovalnih stebrov na
poti ob ribniku) in doda avtorski honorar za Raziskavo o pticah na ribniku Vrbje v višini
1.200 €.
15045 Naravoslovne učne poti
Planirana so sredstva v višini 22.688 €. 1.000 € se nameni za urejanje in vzdrževanje
naravoslovnih učnih poti (Pot ob Savinji, Lovska učna pot Rinka, Gozdna učna pot Hrastje,
Gozdna učna pot Trje …), 21.688 € pa se nameni za dokončanje projekta LAS SSD 2012/2013:
»Trajnostna obogatitev krajinskega parka ribnik Vrbje z zaledjem« . Partnerji pri projektu so OŽ,
RAS in ZKŠT. Sredstva se namenijo za dela in aktivnosti, ki niso bile realizirane v letu 2013, in
sicer: 2.400 € za Ekoturistično brošuro ribnika Vrbje in celotne občine Žalec, 3.100 € za nakup
opreme (zaslon na dotik v Ekomuzeju), 13.000 € za izgradnjo razgledne ploščadi s teleskopom
ob ribniku in 3.188 € za aktivnosti, ki jih izvaja RAS (koordinacija in vodenje projekta,
naravoslovne aktivnosti - ustvarjalni natečaj, promocija projekta). Vrednost celotnega projekta
je 27.207 € (upravičeni stroški 23.585 €), od tega znaša delež sofinanciranja EU 85% oz. 20.047
€. Rok končanja projekta je december 2013.
Planirana sredstva se zmanjšajo na 3.600 €, predvsem zato ker je bil projekt LAS SSD
2012/2013: »Trajnostna obogatitev krajinskega parka ribnik Vrbje z zaledjem« zaključen
in obračunan v dec. 2013. 2.400 € se nameni za dodatna dela pri ureditvi razgledne ploščadi
na ribniku Vrbje (ureditev razgledne stopnice pri teleskopu, dodatna dobava in pilotiranje
drogov), 1.200 € pa se nameni za dobavo in montažo lesene skulpture »lisičke« na Lovski
učni poti Rinka.
15046 Upravljanje in vzdrževanje zavarovanih območij narave
Sredstva v višini 7.900 € so namenjena upravljanju in vzdrževanju drugih zavarovanih območij
narave v občini Žalec, in sicer za:
- Drevored Plevna– vzdrževanje drevoreda se izvede preko javnih del (EUJP);
- Naravni spomenik reka Ložnica - vzdrževanje in upravljanje zavarovanega območja in
opreme 900 € po pogodbi, dopolnitev opreme 600 € (učna tabla nižinski gozd, izvir Podlog);
- Krajinski park Ponikovski kras in Jama Pekel 6.400 € - upravljanje KP po pogodbi s TD
Ponikva 1.300 €, posodobitev učnih vsebin ob Jami Pekel v sodelovanju z ZRSVN, OE
Celje (sofinanciranje) 2.100 €; izdelava idejnega projekta za odvajanje in čiščenje odplak–
vzorčne majhne in rastlinske ČN v višini 3.000 €.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
16002 Vodenje katastra infrastrukture
Sredstva v višini 32.800 € so namenjena za plačila rednih mesečnih stroškov vzdrževanja
katastra (delež Občine Žalec 49%) in plačila rednih mesečnih stroškov za potrebe vodenja
katastra GJS (gospodarske javne službe) Javnemu komunalnemu podjetju Žalec po sprejeti
spremembi obračuna (38. seja Skupščine JKP Žalec, dne 5.4.2012 – ključ lastništva B1).
Planirana sredstva se zmanjšajo za 5.600 € zaradi predvidenih manjših stroškov pri
vodenju katastra, ki se poravnavajo Javnemu komunalnemu podjetju Žalec.
162
1603 Komunalna dejavnost
16039001 Oskrba z vodo
16031 Analiza pitne vode v lokalnih vodovodnih sistemih
V letu 2014 je za izvajanje analiz pitne vode v lokalnih vodovodnih sistemih občine Žalec
planirano plačilo v višini 800 €, kar predstavlja izvedbo dveh analiz za posamezen lokalni
vodovodni sistem. Analize opravlja Zavod za zdravstveno varstvo Celje, na osnovi pogodbe z
Javnim komunalnim podjetjem Žalec. Sredstva se na osnovi zahtevka povrnejo Javnemu
komunalnemu podjetju Žalec, ki z rezultati analiz redno seznanja uporabnike pitne vode.
Planirana sredstva se povečajo za 800 € zaradi izvajanja dodatnih analiz na lokalnem
vodovodnem sistemu, ki je bil ogrožen zaradi onesnaženja – vodovod Mašek.
16032 Subvencioniranje prevozov pitne vode
Do povračila stroškov prevozov pitne vode v višini 50% so upravičena le gospodinjstva in
društva s stalnim prebivališčem (sedežem) v občini Žalec, ki nimajo možnosti priključitve na
javno vodovodno omrežje oz. je izvedba njihovega priključka povezana z večjimi finančnimi
sredstvi. Predstavniki Javnega komunalnega podjetja Žalec upravičenost do 50% povračila
stroškov prevozov pitne vode označijo na delovni nalog uporabnika, ki poravna strošek vode.
Delovni nalog je obvezna priloga k računu prostovoljnega gasilskega društva, ki je prevoz pitne
vode izvajalo, prav tako je obvezna priloga k računu tudi potrdilo o plačilu 50% stroška, ki ga
uporabniki prevozov poravnajo direktno PGD, ki je prevoz opravilo. V kolikor lastniki zemljišč
ne dovolijo, da trasa morebitnega novega vodovodnega sistema poteka po njihovem zemljišču,
niso upravičeni do sofinanciranja prevozov pitne vode. V letu 2014 planiramo na tej postavki
6.000 €.
16406 Vodovod Šempeter (Starovaška ulica, Rožna ulica)
Sredstva v višini 10.000 € so namenjena za dokončanje del pri obnovo vodovoda v Rožni in
Starovaški ulici (del cestišča nad vodovodom), ki se izvajajo istočasno z izgradnjo kanalizacije.
16412 Vodovod Brnica
Sredstva v višini 35.000 € so namenja izgradnji vodovodnega odseka, ki se gradi v sklopu
izgradnje vodovoda Brnica – odsek 4.7. proti Savinji, v dolžini ca 800 m.
Planirana sredstva se povečajo za 1.702 € zaradi potrebnega podaljšanja trase vodovoda.
16416 Vodovod Vrbje
V letu 2014 je ob gradnji kanalizacije predvidena obnova vodovoda Vrbje (Pesko) v dolžini 160
m. Obnova v predvideni višini 22.500 € bo izvedena z materialom NL (nodularna litina), dn
(notranji presek) 125 mm.
Planirana sredstva se zmanjšajo za 2.000 € zaradi pridobljene nižje ponudbene vrednosti
izvajalca AGM Nemec.
16425 Vodovod Kasaze
Na novo se planirajo sredstva v višini 2.000 € zaradi smiselne izvedbe vodovoda ob gradnji
kanalizacije v Kasazah.
16427 Vodovod Mala Pirešica
Zaradi nenehnih okvar je na kritičnem delu vodovoda (okvare preko njiv) v smeri Mala Pirešica
– Zaloška gorica predvidena obnova vodovoda v dolžini 400 m. Obnova bo izvedena z
materialom PE (polietilen cevi) fi (zunanji presek) 110 mm. Predvidena vrednost obnove znaša
20.400 €.
163
16429 Rezervoar Košnica
V letu 2014 je predvidena obnova dotrajanega rezervoarja za pitno vodo Košnica, prostornine 60
m3, za kar je že pridobljeno gradbeno dovoljenje. Predvidena ocena investicije je 51.400 €.
Sredstva se povečajo za 21.600 € zaradi nujne izvedbe I. faze rezervoarja v celoti v
letošnjem letu (zaključek gradbenih del).
16430 Vodovod Žalec (Partizanska ulica)
Planirana sredstva v skupni višini 18.500 € so namenjena za dokončanje obnove vodovoda v
dolžini 180 m, DN (duktil litina) 100 mm in dolžini 330 m , material PE, fi 63 mm.
Planirana sredstva se znižajo za 1.702 € zaradi dosežene nižje vrednosti izvajalca del, kot
pa je bila prvotno predvidena.
16431 Vodovod Hramše
Sredstva v višini 21.100 € so namenjena za izvedbo investicijskega nadzora, dokončanja PZI
projektne dokumentacije in za pričetek izgradnje vodovoda, ki se navezuje na obstoječ vodovod
Dobrna. Vodovod bo oskrboval gospodinjstva na obrobju občine Žalec (objekti ob stan. hiši
Dušak Marija, Hramše 28 a, Dobrna), ki se vsako leto soočajo z velikim pomanjkanjem pitne
vode.
16432 Oprema objektov javnega vodovoda
Sredstva v višini 6.500 € so namenjena za zamenjavo strojne opreme na objektih javnega
vodovodnega sistema Občine Žalec (črpalke, regulatorji tlaka, motorni pogoni ...).
16436 Prenova starega mestnega jedra Žalec
Sredstva v višini 53.491 € so namenjena za nadaljevanje del pri obnovi dotrajanega javnega
vodovodnega sistema, ki se izvaja ob izvedbi projekta: Prenova starega mestnega jedra Žalec.
Planirana sredstva se zmanjšajo za 8.799 € zaradi manjše vrednosti izvedenih del.
16441 Vodovod Šempeter (Zelena ulica, Kratka ulica)
Sredstva v višini 69.600 € so namenjena za obnovo vodovoda ob gradnji kanalizacije v
Šempetru in sicer, Zelena ulica NL dn 100 mm, v dolžini 300 m in Kratka ulica NL dn 100 mm,
v dolžini 200 m.
Planirana sredstva se zmanjšajo za 28.050 € zaradi zmanjšanja potrebnega obsega del pri
obnovi vodovoda.
16443 Sekundarna kanalizacija in obnova vodovoda Šempeter III. in IV. faza ter Drešinja
vas II. faza
Na novo se planirajo sredstva v višini 70.667 € (delež, ki ga je dolžna zagotoviti občina) za
obnovo vodovoda ob izgradnji kanalizacije zaradi pridobitve sklepa Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo, da se odobri sofinanciranje (evropska sredstva 8.
javnega razpisa).
16444 Dodatna vrtina Vrbje
Na novo se planirajo sredstva v višini 2.500 € za izdelavo potrebne dokumentacije za
izvedbo dodatne vrtine za črpanje vode v Vrbju, ki bo zagotavljala nemoteno oskrbo s
pitno vodo v javnem vodovodnem sistemu Žalec tudi v ekstremno sušnih obdobjih.
16445 Oprema objektov lokalnega vodovoda
Na novo se planirajo sredstva v višini 1.800 € za zagotavljanje zdravstvene neoporečnosti
pitne vode v lokalnem vodovodnem sistemu.
164
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16040 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic
Za urejanje pokopališč in mrliških vežic, ki ga izvaja upravljavec pokopališč JKP Žalec-EUJP,
se predvidi 20.000 €, in sicer 15.000 € za obnove (obnove poti, obnove mrliških vežic …) in
5.000 € za nakup opreme (zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov, ozvočenje, vrata na
pokopališču v Žalcu).
Izvede se prerazporeditev sredstev, in sicer se 500 € nameni za nakup računalnika za
potrebe pokopališke in pogrebne dejavnosti, za nakup druge opreme pa se sredstva
zmanjšajo na 4.500 €.
16043 Subvencioniranje izgub JKP d.o.o. zaradi prenizkih cen
Sredstva v višini 10.000 € so namenjena pokrivanju izgub JKP d.o.o. zaradi prenizkih cen
najema grobov.
Zardi prenizkih cen najema grobov se sredstva za pokrivanje izgub JKP d.o.o. povečajo za
1.008 €.
16039003 Objekti za rekreacijo
16050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška
igrišča…)
Sredstva za vzdrževanje zelenic, parkov in otroških igrišč, ki ga izvaja JKP Žalec - EUJP, se
planirajo v višini 225.000 €. Ca. 70% sredstev je namenjeno za plače zaposlenih ter ca. 30 % za
materialne stroške in storitve. Največ pozornosti bo namenjeno kvalitetnemu vzdrževanju
obstoječih zelenic in drevja po vseh KS in MS Žalec. Predvideno je vzdrževanje in posodobitev
obstoječih cvetličnih gred in zasaditev v posodah, vzdrževanje in obnova obstoječih parkov ter
vzdrževana dela na večjem drevju v naseljih (obrez, oblikovanje krošenj).
Sredstva so primerljiva s predvideno realizacijo v letu 2013. Stroški za delovanje EUJP kljub
večjemu obsegu del ter dviga cen materialnih stroškov in surovin zaradi racionalizacije ostajajo
na nivoju zadnjih let.
Potrebna sredstva se zmanjšajo za 25.000 € predvsem zaradi racionalizacije stroškov in
storitev.
16051 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška
igrišča…)
Za investicijsko vzdrževanje parkov in zelenic se predvidi 15.000 €. 10.000 € se nameni za
obnovo tovornih vozil, 2.000 € pa za nakup osnovnih sredstev (kosilnice, motorne škarje,
motorne žage, pihalnik …).
Sredstva v višini 3.000 € se namenijo vzdrževanju, posodabljanju in dopolnjevanju urbane
opreme (predvsem menjava dotrajane opreme in koši za pasje iztrebke) glede na potrebe po
posameznih KS in MS Žalec. Otroška igrišča po KS se v okviru razpoložljivih sredstev postopno
uredijo v skladu s predpisi (podlage, evidence, upravljanje).
Sredstva se povečajo za 26.340 € na 41.340 €. 33.000 € se dodatno nameni za nujen nakup
tovornega vozila za delovanje EUJP namesto planiranih 10.000 € za popravilo vozil, 2.000
€ se nameni za nakup osnovnih sredstev in 6.340 € za nakup opreme –predvsem za igrala
(igrišče Rega v Podlogu, obnova otroškega igrišča in nakup gugalnice za osebe na
invalidskih vozičkih v športnem parku v Žalcu, obnova igral v Galiciji).
16052 Storitve strokovnih služb JKP d.o.o pri dejavnosti urejanja zelenih površin
29.200 € se nameni za storitve strokovnih služb JKP d.o.o. Žalec za delovanje EUJP –urejanje
javnih površin – zelenice. Storitev obsega vodstvene, računovodske, informacijske in
165
administrativne storitve v skladu s Pogodbo o izvajanju in načinu financiranja gospodarske javne
službe urejanja javnih površin, pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč.
Potrebna sredstva se povečajo za 300 € glede na dejanski obračun.
16053 Mestni park Žalec
7.000 € se nameni za obnovo mestnega parka v Žalcu, in sicer za dodaten nakup urbane opreme
(igrala) v skladu z potrjenim programom obnove parka.
Potrebna sredstva se zmanjšajo na 3.660 € in se namenijo za nabavo dveh dodatnih igral.
Preostanek 3.340 € se prerazporedi na nakup gugalnice za osebe na invalidskih vozičkih v
športnem parku v Žalcu.
16054 Vodnjaki
3.000 € se nameni za obnovo vodnjaka v Vrbju, ki ima poleg okrasnega tudi uporabni
namen (raba vode za zalivanje, gasilske intervencije).
16039004 Praznično urejanje naselij
16200 Praznična okrasitev mesta Žalec
V letošnjem letu je bila zaključena prenova starega mestnega jedra v Žalcu. Ob tej
priložnosti se je pojavila želja, da se za praznični konec leta na novo uredi tudi novoletna
osvetlitev. Osvetlitev se bo izvedla na osnovi idejnega projekta, in sicer na območju
Šlandrovega trga, od kavarne Dobnik do Podeželske tržnice Žalec. Vsa nova svetlobna
dekoracija je namenjena dolgoročni uporabi, za dobavo se nameni 12.000 €.
16039005 Druge komunalne dejavnosti
16084 Upravljanje tržnice mesta Žalec
270 € se nameni za stroške upravljanja tržnice v Žalcu za december 2013. V letu 2014 je
predviden prenos upravljanja podeželske tržnice v Žalcu na JKP Žalec - EUJP. Upravljanje
vključuje urejanje in vzdrževanje tržnice z opremo ter kritje stroškov elektrike, vode in odvoza
smeti.
Sredstva se povečajo na 544 € zaradi večjega obsega storitev. V obračun za leto 2014 so
vključene storitve za november in december 2013 (stroški električne energije, vode in
odvoza smeti).
16085 Nadstrešnica za EUJP
62.000 € se predvidi za izvedbo nadstrešnice pri bivši kurilnici SIPRO za potrebe EUJP, in sicer
60.000 € za novogradnjo, 1.300 € za nadzor in 700 € za tehnični pregled.
Planirana sredstva ne bodo porabljena. Realizacija investicije se glede na dejanske
aktivnosti in potrebe SIPRO d.o.o. planira in izvede v letu 2015.
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16100 Gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih stanovanj
Na tej postavki se planirajo sredstva v višini 100.000 €. Sredstva se bodo namenila nakupu
stanovanj.
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
166
16110 Prenos kupnin na Stanovanjski sklad RS
Na podlagi določil 130. člena stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št 18/91) se 20 % zbranih
kupnin od prodanih stanovanj (z obročnim načinom plačila kupnine) odvede v Stanovanjski
sklad RS, kar predstavlja 100,00 EUR.
Planirana sredstva se povečajo za 24 €. Obveznosti do Stanovanjskega sklada RS so
zaključene.
16111 Prenos kupnin na Slovensko odškodninsko družbo d.d.
Na podlagi določil 10. člena Zakona o slovenskem odškodninskem skladu (Ur. list RS, št 7/93 in
48/94) se 10 % zbranih kupnin od prodanih stanovanj odvede v Slovensko odškodninsko družbo
d.d., kar predstavlja 50,00 EUR.
Planirana sredstva se povečajo za 12 €. Obveznosti do Slovenske odškodninske družbe d.d.
so zaključene.
16112 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj (obratovalni str., zavarovanje,
upravljanje.)
Načrtovana sredstva v višini 479.850,00 EUR so namenjena za upravljanje s stanovanji,
izvajanje dodatnih storitev upravljanja, vzdrževanje stanovanjskega fonda, plačilo zavarovalnih
premij za primer požara, izliva vode ter odškodninskega zavarovanja, plačilo obratovalnih
stroškov v času prenov, ko so stanovanja nezasedena, plačilo neizterljivih obratovalnih stroškov
za najemnike stanovanj, ki so zaradi neplačevanja obveznosti v postopku za odpoved najemne
pogodbe in posledično za izselitev iz stanovanja.
Vzdrževalna dela se izvajajo v skladu s planom, ki ga upravnik predloži in uskladi s strokovno
službo, sprejme pa ga odbor za stanovanjske zadeve. Izven sprejetega plana se izvajajo le
intervencijska popravila, da se prepreči nastajanje škode, kar pa se naknadno predloži v potrditev
odboru za stanovanjske zadeve.
Lastnik najemnih stanovanj je v skladu s Stanovanjskim zakonom (Ur. list RS, št. 69/03, 18/04,
47/06, 45/08, 57/08, 90/09, 62/10, 56/11, 87/11, 40/12) dolžan vzdrževati svoj stanovanjski fond
tako, da najemnikom omogoča vseskozi nemoteno uporabo stanovanj. V interesu občine, kot
lastnika večjega števila stanovanj, je vsaj ohranjanje vrednosti stanovanjskega fonda oziroma
izboljšanje bivalnega standarda najemnikov.
Planirana sredstva se zmanjšajo za 77.550 €. Za upravljanje in tekoče vzdrževanje
stanovanjskih objektov se namenja 402.300 €, kar je razvidno iz finančnega načrta
proračunskega stanovanjskega sklada.
16113 Vračilo lastnih vlaganj
Načrtovana sredstva v višini 500,00 EUR so namenjena za vračilo lastnih vlaganj najemnikom,
ki so z lastnimi sredstvi izvedli izboljšave in s tem povečali vrednost stanovanja, v primeru
izselitve pa so ob predaji stanovanja upravičeni do povračila neamortiziranih vlaganj. Podlaga za
povračilo neamortiziranih vlaganj najemnikov je podana v Stanovanjskem zakonu (Ur. list RS,
št. 69/03, 18/04, 47/06, 45/08, 57/08, 90/09, 62/10, 56/11, 87/11, 40/12).
Sredstva na tej postavki se ne planirajo, ker s strani najemnikov ni bilo vlog za vračilo
lastnih vlaganj.
20 SOCIALNO VARSTVO
2004 Izvajanje programov socialnega varstva
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
167
20041 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)
Sredstva v višini 40.000,00 EUR so namenjena za pomoč pri plačilu najemnine. Do
subvencioniranja najemnine so upravičeni najemniki neprofitnih stanovanj, bivalnih enot in
namenskih najemnih stanovanj, katerih dohodki ne presegajo zakonsko določenih vrednosti.
Neprofitno najemnino subvencionirajo občine. Subvencija lahko znaša največ 80 % neprofitne
najemnine.
Podlaga za upravičenost do priznanja znižane najemnine je podana v Stanovanjskem zakonu (Ur.
list RS, št. 69/03, 18/04, 47/06, 45/08, 57/08, 90/09, 62/10, 56/11, 87/11, 40/12), Uredba o
metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za
uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10), pogoji
za upravičenost in navodila za izvajanje pa so določeni v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev (Ur. list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12, 57/12, 14/13, 56/13).
Do subvencionirane najemnine pod določenimi pogoji so upravičeni tudi najemniki tržnih
stanovanj. Sredstva za subvencioniranje najemnine v tržnih stanovanjih zagotavlja v 50 % deležu
republiški proračun za del subvencije k tržni najemnini.
Planirana sredstva na tej postavki se povečajo za 2.000 € zaradi povečanja števila
najemnikov, ki so upravičeni do subvencioniranja neprofitnih stanovanj, namenskih
najemnih stanovanj in tržnih stanovanj. O pravici do subvencije odloča Center za socialno
delo Žalec. Stroška subvencij najemnin ni mogoče vnaprej predvideti, kajti ob planiranju
ni znano število prosilcev in zneski subvencij, do katerih bodo upravičeni vlagatelji vlog.
Za pomoč pri uporabi stanovanja se namenja 42.000 €.
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
23029001 Rezerva občine
23001 Proračunska rezerva
V proračunu za leto 2014 se v proračunsko rezervo izloči 50.000 €. Sredstva proračunske
rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so
potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša,
množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih
povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
V proračunu za leto 2014 se zaradi stroškov saniranja posledic neurij v septembru 2014 v
proračunsko rezervo izloči 80.000 € namesto predvidenih 50.000 €.
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč
23011 Požari
Sredstva za pomoč pri odpravi posledic požara so v letu 2014 planirana v višini 3.000 €.
Dodelijo se na osnovi vloge, predložene ustrezne dokumentacije in predloga komisije županu za
izplačilo. Za dodelitev višine finančne pomoči upravičencem se smiselno uporablja Pravilnik o
merilih za dodelitev finančnih sredstev iz proračunske rezerve (Uradni list RS, št. 104/2005 in
56/2007). Izplačilo se izvede na osnovi sklenjene in obojestransko podpisane pogodbe.
23012 Finančna pomoč za prizadete v poplavah v občini Ub v Srbiji
Na novo se planirajo sredstva v višini 2.000 €, ki so bila nakazana občini Ub v Srbiji za
pomoč pri odpravi posledic katastrofalnih poplav.
168
4005 OBČINSKA UPRAVA – URAD ZA PROSTOR IN GOSPODARSTVO
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 Aktivna politika zaposlovanja
10039001 Povečanje zaposljivosti
10001 Sklad dela Savinjske regije – sofinanciranje kadrovske prenove podjetij
Sredstva v višini 500 € so namenjena sofinanciranju delovanja Sklada Savinjske regije.
10002 Center za informiranje in poklicno svetovanje Žalec
Za sofinanciranje rednega delovanja CIPS Žalec je planiranih 2.600 €. CIPS Žalec bo tudi v letu
2014 izvajal informiranje in poklicno svetovanje mladim, tako osnovnošolcem kot tudi dijakom,
pri izbiri poklica ter svetoval odraslim pri poklicnih usmeritvah.
10003 Javna dela na področju turizma
Planirana sredstva v višini 2.000 € so namenjena za sofinanciranje javnega dela, in sicer za 1
zaposlitev V. stopnje (TD Šempeter ) - vezano na javni razpis za izbor programov javnih del v
RS za leto 2014.
Planirana sredstva se v rebalansu proračuna Občine Žalec za leto 2014 zmanjšajo za 100 €
zaradi nižjih stroškov zaposlenega na programu Pomoč pri razvoju in pospeševanju
turizma pri TD Šempeter - vezano na javni razpis za izbor programov javnih del v RS za
leto 2014.
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
11001 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Planirana sredstva v višini 5.400 € so namenjena za sofinanciranje zavarovalnih premij v
tekočem koledarskem letu kot to določa uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje na nacionalnem nivoju za posamezno leto za zavarovanje
domačih živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni. Namen ukrepa je zmanjšati izgube
nastale zaradi bolezni domačih živali. Cilj ukrepa je vključevanje čim večjega števila kmetij v
sistem zavarovanja domačih živali. Upravičenci do sofinanciranja zavarovalne premije so
kmetijska gospodarstva, ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto. Občina bo
sofinancirala zavarovalno premijo, in sicer razliko do 50 % upravičenih stroškov.
Planirana sredstva se v rebalansu proračuna Občine Žalec za leto 2014 zmanjšajo za 2.940
€ zaradi skrajšanja razpisnega roka, kar je v skladu z obvestilom Ministrstva za kmetijstvo
in okolje, da je potrebno vse vloge zaključiti do 30.6.2014.
11002 Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
Planirana sredstva v višini 80.000 € so namenjena za posodabljanje kmetijskih gospodarstev:
naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo; naložbe v skladišča za krmo s
pripadajočo opremo; v pomožne živinorejske objekte; naložbe v objekte, vključno s pripadajočo
opremo za pridelavo, skladiščenje in pripravo za trg; nakup kmetijske mehanizacije in opreme;
prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter prva postavitev oz. prestrukturiranje
intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči ter hmeljišči; nakup in postavitev
rastlinjakov, vključno s pripadajočo opremo; nakup in postavitev mrež proti toči; naložbe v
169
postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo divjadi; naložbe v
izvedbo agromelioracijskih del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih
nasadih na kmetiji) na kmetijskih gospodarstvih; naložbe v namakalno infrastrukturo za
namakalne sisteme, ki so v zasebni lasti.
Poglavitni namen ukrepa je posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske proizvodnje,
dvig dodane vrednosti in kakovosti v predelavi, povečanje zaposlenosti v kmetijstvu in
ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin. Cilj ukrepa je zmanjšanje proizvodnih stroškov,
izboljšanje in/ali preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje
naravnega okolja in izboljšanje higienskih razmer ali standarda za dobro počutje živali.
Do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev in
imajo sedež in kmetijske površine na območju občine Žalec.
Planirana sredstva se v rebalansu proračuna Občine Žalec za leto 2014 zmanjšajo za 6.200
€ zaradi nižje izvedenih investicij vlagateljev, kot je bilo podano v vlogi ter odstop od
odobrenih sredstev enega vlagatelja.
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
11011 Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Planirana sredstva v višini 58.000 € se namenijo za stroške v zvezi z izgradnjo ali obnovo
objekta, nakup nove opreme, promocijo in splošne stroške.
Namen ukrepa je ustvariti pogoje in možnosti za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti na
kmetiji ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti, skozi
sofinanciranje investicij, usmerjenih v: predelavo kmetijskih proizvodov; predelavo kmetijskih
proizvodov, ki ni niso zajeti v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur. l. RS, št. 61/2005); turizem na kmetiji; dejavnosti (storitve
in izdelki) povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji; pridobivanje in prodaja energije iz
obnovljivih virov in kompostiranje organskih snovi.
Cilj ukrepa je izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva, ustvarjanje novih
delovnih mest ter uveljavljanje podjetniških iniciativ članov kmečkega gospodinjstva. Do
sredstev so upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se
ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je
vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju
občine.
Planirana sredstva se v rebalansu proračuna Občine Žalec za leto 2014 zmanjšajo za 700 €
zaradi nižje izvedene investicije vlagatelja, kot je bila podana v vlogi.
11013 Delovanje lokalne akcijske skupine (LAS)
Planirana sredstva v višini 3.500 € se namenijo za izvajanje lokalne razvojne strategije programa
Leader in za delovanje Lokalne akcijske skupine.
11016 Sofinanciranje strokovnih nalog na področju kmetijstva
Planirana sredstva v višini 5.400 € se namenijo za izdelavo strokovnih nalog na področju
kmetijstva. Sredstva se v letu 2014 (naloga ni bila izvedena v letu 2013) namenijo za projekte za
pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo mostu ter treh povoznih ramp preko Godomlje.
Planirana sredstva se v rebalansu proračuna Občine Žalec za leto 2014 zmanjšajo za 3.700
€, ker predvidene aktivnosti za izdajo gradbenega dovoljenja za izgradnjo mostu ter treh
povoznih ramp preko Godomlje (PGD in PZI) niso bile izvedene, zaradi nekončanih
postopkov ureditve posestne meje.
170
11018 Prestavitev kmetije iz vaškega jedra Petrovč
Za ureditev vaškega jedra so predvidena sredstva v višini 95.600 €. Gre za prenos nerealiziranih
zadev iz proračuna 2013 (rušenje in izdelava projektne dokumentacije –izdelovalci že izbrani).
Sredstva se v letu 2014 namenjajo za:
- rušitev hiše ter gospodarskih poslopij na kmetiji Delakorda Petrovče 213 v višini 40.000 € in
10.000 € za minimalno ureditev platoja;
- investicijski nadzor pri rušenju v višini 1.600 €;
- izdelavo dopolnjenega IDP, PGD, PZR in PZI dokumentacije ter projektantski nadzor za
nadaljevanje izvedbe projekta ureditve vaškega jedra Petrovč v višini 44.000 €.
Planirana sredstva se v rebalansu proračuna Občine Žalec za leto 2014 povečajo še za
dodatnih 285 €, so se pa v okviru postavke sredstva prerazporedila po kontih:
 konto 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav – sredstva v višini 915 €
so bila namenjena izdelavi in postavitvi dveh označevalnih tabel (po predpisih
MKGP je potrebno postaviti tablo, iz katere je razviden namen sofinanciranja,
druga tabla pa krajanom in ostalim turistom ter romarjem predstavi nadaljevanje
projekta – 2. faza);
 konto 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve,
sredstva v višini 220 € so bila namenjena za izdelavo geodetskega posnetka po
rušenju stanovanjske hiše z gospodarskimi poslopji Petrovče 213 (kmetija
Delakorda). Geodetski posnetek je sestavni del pri izdaji uporabnega dovoljenja.
 konto 420401 Novogradnje – sredstva v višini 39.100 € so bila namenjena rušenju
stanovanjske hiše z gospodarskimi poslopji Petrovče 213.
 konto 420801 Investicijski nadzor – sredstva v višini 1.040 € so bila namenjena
nadzoru pri rušenju stanovanjske hiše z gospodarskimi poslopji Petrovče 213,
 konto 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija – sredstva v višini 54.000 €
so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za obnovo vaškega jedra Petrovče
po sklenjeni pogodbi, ki med drugim določa: izdelava projektne dokumentacije z
zakonsko predpisanimi vsebinami (idejni projekt – dopolnitev, projekt za
pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo, projekt izvedbenih del),
 konto 420899 Plačilo drugih stroškov in dokumentacije – sredstva v višini 610 € so
bila porabljena za opravljanje strokovnih del po 90. členu ZGO-1 za gradbeništvo
in varstvo okolja pri tehničnem pregledu izvedene odstranitve stanovanjske hiše z
gospodarskimi poslopji Petrovče 213.
11020 Urbani vrtovi
Sredstva v višini 7.000 € se namenijo za ureditev urbanih vrtov na območju Soseska V (Žalec)
na površini ca 3.500 m2. Na tem območju se bo uredilo približno 65 vrtov, dimenzije 5 x 6 m.
Predhodna dela, ki so potrebna za ureditev vrtov, so: ureditev meje, priprava tal (analiza tal,
gnojenje, oranje, brananje), ureditev dostopne in notranjih poti, razmejitev vrtov s količki,
zasaditev sadnega drevja in grmovnic ob robu vrtov. Prav tako bo potreben črpalni test s
hidrogeološkim poročilom ter nakup ročne črpalke. Vrtove bomo dali v najem z razpisom
predvidoma v marcu 2014.
Planirana sredstva se v rebalansu proračuna Občine Žalec za leto 2014 povečajo za
dodatnih 5.129 € in se prerazporedijo po kontih:
- konto 402099 Drugi splošni material in storitve – sredstva v višini 404 € so bila
namenjena pripravi tal za ureditev vrtov (analiza tal, gnojenje, oranje, brananje),
- konto 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve –
sredstva v višini 625 € so bila namenjena za ureditev mejnikov (zakoličba
območja),
- konto 420299 Nakup druge opreme in napeljav – sredstva v višini 875 € so bila
namenjena za izvedbo črpalnega testa s hidrogeološkim poročilom ter nakupom
ročne črpalke,
171
-
konto 420401 Novogradnje – sredstva v višini 9.800 € so bila namenjena ureditvi
dostopne in notranjih poti, razmejitev vrtov s količki, zasaditvi sadnega drevja in
grmovnic ob robu vrtov ter postavitvi ograje.
11021 Pomoč čebelarjem
Sredstva v višini 1.940 € se namenijo delovanju trem čebelarskim društvom na območju
Občine Žalec – to so Čebelarsko društvo Gotovlje, Čebelarsko društvo Griže in Čebelarsko
društvo Šempeter v Savinjski dolini.
Čebelarstvo je v Občini Žalec tradicionalna kmetijska dejavnost. V zadnjih letih se
čebelarstvo
vztrajno
uveljavlja
kot
enakopravna
kmetijska
dejavnost.
Čebele so še vedno enakomerno poseljene po območju občine, s tem pa pripomorejo k
ohranjanju ravnovesja v naravi. Z opraševanjem samoniklih in gojenih rastlin daleč največ
prispevajo k pridelavi hrane. Mednarodna strokovna javnost pripisuje opraševanju 10 do
20-krat večji gospodarski pomen, kot je neposredni gospodarski pomen čebel za pridelavo
čebeljih pridelkov. V Občini Žalec ima čebelarstvo dolgotrajno tradicijo, zato ni čudno, da
je svojo sled pustilo tudi v ljudski umetnosti. Tako so poslikane panjske končnice cenjen
okras panjev, čebelnjaki pa so postali tipična arhitektura kmečkega stavbarstva, tako da s
svojo pojavnostjo še dandanes plemenitijo kulturno podobo krajine.
1103 Splošne storitve v kmetijstvu
11039001 Delovanje služb in javnih zavodov
11040 Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu
Planirana sredstva v višini 10.800 € se zagotovijo za:
- stroške izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu:
stroški organiziranja programov usposabljanja;
- stroške storitev nadomeščanja mikro-podjetjem, ustanovljenim za nudenje tovrstnih storitev;
- stroške svetovalnih storitev - stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali
občasne dejavnosti kot je rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje;
- stroške organizacije forumov za izmenjavo znanj med kmetijskimi gospodarstvi, tekmovanj,
razstav in sejmov ter sodelovanja na njih - stroški udeležbe, potni stroški, stroški publikacij,
najemnine razstavnih prostorov, simboličnih nagrad, podeljenih na tekmovanjih do vrednosti
250 € na nagrado in zmagovalca;
- stroške na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demonstracijski poskusi,
delavnice, forumi in predavanja za širšo javnost);
- stroške publikacij kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o
proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in
predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti predstavitve v
publikaciji.
Namen ukrepa je omogočiti kmetom pridobivanje novih znanj za zagotavljanje ustrezne
usposobljenosti in možnosti koriščenja storitev svetovanja, kar je temeljni pogoj za izvajanje
primarne kmetijske dejavnosti.
Cilj ukrepa je povečevanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev skozi izobraževanje oz.
strokovno usposabljanje njihovih nosilcev.
Upravičenci do sredstev so nevladne organizacije in organizacije, ki so registrirane za izvajanje
aktivnosti tega ukrepa in opravljajo dejavnost na območju občine. Del planiranih sredstev se
poleg že navedenih aktivnosti namenijo za sofinanciranje lovskih družin na osnovi prihodka iz
koncesnine lovskih družin.
Planirana sredstva se v rebalansu proračuna Občine Žalec za leto 2014 povečajo za 600 €
zaradi povečane dajatve iz naslova koncesnine lovskih družin.
172
1104 Gozdarstvo
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
11060 Vzdrževanje gozdnih cest
Planirana sredstva v višini 12.070 € so namenjena za redno vzdrževanje gozdnih cest. Sredstva
so namenjena tudi za plačilo dajatev na področju odmernih odločb DURS.
Planirana sredstva se v rebalansu proračuna Občine Žalec za leto 2014 povečajo za
dodatnih 9.273 €, so se pa v okviru postavke sredstva prerazporedila po kontih:
- konto 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov – sredstva v višini 21.310 € so
namenjena rednem vzdrževanju gozdnih cest. Sredstva so povečana zaradi nakazila
zahtevka MKO za vzdrževanje gozdnih cest v letošnjem letu za leto 2013, zaradi
nakazila koncesnine ter prenosa pristojbin iz leta 2013.
- konto 402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS – sredstva v višini 33 € so
bila porabljena za plačilo dajatev na področju odmernih odločb DURS.
14 GOSPODARSTVO
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
14001 Razvojna agencija Savinja Žalec
Planirana sredstva v višini 115.000 € so namenjena za delovanje Razvojne agencije Savinja
Žalec: vodenje in pripravo razvojnih projektov; prijave na razpise ministrstev RS in Evropske
unije; vodenje projektov, ki so financirani preko EU - kohezijski sklad (odvajanje in čiščenje
odpadnih voda), svetovanje in pospeševanje podjetniškega razvoja posameznikom na območju
Spodnje Savinjske doline s poudarkom na Občini Žalec.
14003 Spodbujanje regionalnega razvoja
Občina Žalec je skupaj z 32 občinami Savinjske statistične regije pristopila k pripravi
regionalnega razvojnega programa za obdobje 2013-2020, katere nosilec je Razvojna agencija
Savinjske regije (RASR). Za sofinanciranje delovanja Agencije, so na osnovi razdelilnika po
občinah, glede na število prebivalcev, predvidena sredstva v višini 12.000 €.
Planirana sredstva se v rebalansu proračuna Občine Žalec za leto 2014 zmanjšajo za 1.200
€ na osnovi sklenjene pogodbe, na predlog Razvojne agencije Savinjske regije (RASR).
14005 VEM točka
Sredstva v višini 10.000 € so namenjena sofinanciranju izvajanja storitev e-Vem, ki ga na
področju naše občine lahko izvajata Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec ali Razvojna
agencija Savinja Žalec.
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 Promocija občine
14010 Turistična promocija
Planirana sredstva v višini 60.000 € so namenjena za sodelovanje v projektih turistične
promocije na ravni države in regije (Spirit Slovenija, Turistična zveze Slovenije, Dežela Celjska)
ter za lastno promocijo naše občine, kot npr: za oglaševanje v različnih medijih (časopisi in
revije, radio in televizija, plakati in jumbo panoji, spletne strani; za izdelavo promocijskega
173
materiala (prospekti, zemljevidi, brošure, označevalne in usmerjevalne table, spominki, vrečke in
drugo); ter za predstavitve na sejmih in drugih prireditvah in za storitev turističnega telefona.
Občina Žalec bo skladno s cilji strategije razvoja turizma dala večji poudarek promociji
turistične ponudbe, zato je sredstva na tej postavki povečala in jih pridobila z zmanjšanjem
števila turističnih prireditev. ZKŠT Žalec pripravi najkasneje do konca januarja 2014 izvedbeni
plan promocije 2014.
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
14021 Sofinanciranje programov turističnih društev
Planirana sredstva v višini 34.000 € so namenjena za sofinanciranje delovanja Zveze turističnih
društev Občine Žalec in turističnih društev v Občini Žalec. Sredstva se razdelijo na osnovi
Pravilnika o sofinanciranju turističnih projektov in prireditev v Občini Žalec. Izplačilo sredstev
bo izvedeno na osnovi realiziranih projektov in programov posameznih turističnih društev.
14022 Turistično informacijski center (TIC)
Planirana sredstva v višini 5.700 € so namenjena za pokritje materialnih stroškov turistično
informacijskega centra.
14023 Turistični podmladek
Planirana sredstva v višini 2.400 € so namenjena pospeševanju turizma med najmlajšimi v
Občini Žalec. Sofinancirajo se aktivnosti turističnih podmladkov na osnovnih šolah in vrtcih
Občine Žalec.
14024 Sofinanciranje turističnih prireditev
Planirana sredstva v višini 20.000 € so namenjena sofinanciranju turističnih prireditev ter
njihovemu oglaševanju za naslednje prireditve: Silvestrovanje na prostem, Kul počitnice, Pohod
po hmeljski poti, Ponirkova zabava ter Najlepši kraj, hiša in kmetija.
Planirana sredstva se v rebalansu proračuna Občine Žalec za leto 2014 povečajo za
dodatnih 5.570 €, so se pa v okviru postavke sredstva prerazporedila po kontih:
- konto 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam –
sredstva v višini 2.270 € so se namenila za organizacijo in izvedbo Podjetniškega
piknika, ki ga je pripravila Razvojna agencija Savinja;
- konto 413302 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam –
sredstva v višini 23.300 € so se namenila za organizacijo in izvedbo naslednjih
prireditev:
- Silvestrovanje na prostem 2013 (v finančno leto 2014 so vključeni stroški
omenjene prireditve),
- Otroško pustno rajanje (4.3.2014),
- Pohod po hmeljski poti (30.8.2014),
- Hmeljkov dan (13.9.2014), zaradi slabega vremena odpadlo, vendar pa so
nastali stroški pri organizaciji,
- Aktivnosti ob sv. dnevu turizma (27.9.2014),
- Projekt in zaključna prireditev Naj kraj, hiša in kmetija (20.11.2014),
- Decembrsko dogajanje 2014,
- novo – 2. festival Savinjskih jabolk »Japka«.
174
14025 Sofinanciranje turističnega vodenja
Planirana sredstva v višini 4.500 € so namenjena za sofinanciranje turističnega vodenja po
Občini Žalec, za plačilo promocijskih vodenj in dežurstev v INFO centru ribnika Vrbje.
Za sofinanciranje turističnega vodenja bo porabljenih za 2.200 € manj od prvotno
načrtovanih sredstev, zaradi zmanjšanja števila sofinanciranih turističnih vodenj. Večina
turističnih vodenj je del plačljivih programov za skupine.
14026 Rudarski muzej Griže
Planirana sredstva v višini 1.330 € so namenjena za sofinanciranje rednega delovanja
Rudarskega muzeja v Grižah.
14027 Rimska nekropola in Jama Pekel
Planirana sredstva v višini 3.068 € so namenjena Turističnemu društvu Šempeter za upravljanje
Rimske nekropole in Jame Pekel.
14028 Vzdrževanje hmeljskih nasadov
Planirana sredstva v višini 1.000 € so namenjena za financiranje rednega vzdrževanja
promocijskih hmeljskih nasadov v Žalcu.
14031 Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Žalec
Planirana sredstva v skupni višini 41.000 € so namenjena za:
- 402099 Drugi splošni material in storitve – sredstva se namenijo za sofinanciranje
strokovnega dela Pokrajinskega muzeja Celje in za restavratorska dela Tehničnega muzeja
Celje v skupni vrednosti 9.500 €,
- 413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve – sredstva se
namenijo za stroške ogrevanja, elektrike, vode, varovanja, vzdrževanja, servisiranja,
čiščenja, odvoza smeti… v višini 28.500 € in
- 432300 Investicijski transferi javnim zavodom – sredstva v višini 3.000 € se namenijo za
(zaprtje sušilnih jaškov, popravilo lesenega poda, nakup stojal za kolesa in ostala
večja popravila v muzeju oz. nakup LCD-ja).
14033 Vrt aromatičnih rastlin pri Obrambnem stolpu
Planirana sredstva v višini 900 € so namenjena za sprotno urejanje vrta aromatičnih rastlin pri
obrambnem stolpu v Žalcu, ki ga strokovno opravlja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo
Slovenije na osnovi sklenjene pogodbe.
14034 Žalska noč
Sredstva v višini 18.000 € so namenjena za nadaljevanje prireditve Žalska noč ob skupnem
sodelovanju Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec, Mestne skupnosti Žalec in podjetnikov. V
okviru žalske noči bodo realizirane tako športne aktivnosti, aktivnosti za otroke in mladino ter
medgeneracijsko druženje ob nastopu različnih glasbenih skupin in animatorjev na prenovljenem
Šlandrovem trgu. V letu 2014 je spremenjen termin prireditve, ki bo v septembru in ne v juniju.
14038 Ekoturizem krajinskega parka ribnik Vrbje
Planirana sredstva v višini 11.100 € so namenjena za:
- 413302 Tekoči transferi v javne zavode za blago in storitve - sredstva se namenijo v višini
8.100 € za delovanje in program INFO centra, stroške elektrike, vode in drugih;
- 432300 Investicijski transferi javnim zavodom – sredstva v višini 3.000 € se namenijo za
investicijsko vzdrževanje, za nakup tabel (kačji pastirji in druge) ter stojala za kolesa.
175
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALNA DEJAVNOST
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029003 Prostorsko načrtovanje
16020 Prostorski dokumenti
16022 Program opremljanja zemljišč za gradnjo v Občini Žalec
A. Predstavitev ciljev
Občina Žalec bo skladno s svojimi pristojnostmi na področju prostorskega načrtovanja:
- določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine,
- določanje rabe prostora in pogojev za umeščanje posegov v prostor,
- načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena,
- in izdelava programov opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Žalec
v letu 2014 finančna sredstva namenila za:
- dokončanje že začetih postopkov priprave in sprejema občinskih podrobnih prostorskih
načrtov (v nadaljevanju: OPPN),
- izdelavo programov opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Žalec in
- za nakup nelicenčne programske opreme (za računalniško podprto izdelavo lokacijskih
informacij, komunalnega prispevka in potrdil o namenski rabi zemljišč).
B. Zakonske podlage
Veljavni Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12,
109/12) vsebuje v zvezi s prostorskimi akti med drugim tudi naslednja določila:
- S prostorskimi akti se določajo usmeritve v zvezi s posegi v prostor, vrste možnih posegov v
prostor ter pogoji in merila za njihovo izvedbo;
- Občinski prostorski načrt je prostorski akt, s katerim se, ob upoštevanju usmeritev iz
državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilji in
izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter
določijo pogoji umeščanja objektov v prostor (prostorski izvedbeni pogoji);
- Občinski podrobni prostorski načrt je prostorski akt, s katerim se podrobneje načrtuje
prostorske ureditve na območjih, ki jih določi občinski prostorski načrt, lahko pa tudi na
drugih območjih, če se za to izkaže potreba po tem, ko je bil sprejet občinski prostorski načrt.
Občinski podrobni prostorski načrt je podlaga za pripravo projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja;
- Programi opremljanja stavbnih zemljišč se pripravljajo na podlagi občinskega prostorskega
načrta (OPN) in občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN). Samo opremljanje
stavbnih zemljišč pa se izvaja na podlagi programov o opremljanju stavbnih zemljišč.
C. Izhodišča na katerih temeljijo ocene sredstev rebalansa glede na planirana sredstva v
proračunu OŽ za leto 2014
Pri proračunskih postavkah 16020 in 16022 so bila za leto 2014 predlagana sredstva v
skupni višini 167.200 €, z rebalansom pa predlagamo zmanjšanje teh sredstev na 121.200 €
(zmanjšano za skupaj 46.000 €), in sicer se porabijo :
a. Na podkontu 402099 »Drugi splošni material in storitve« ni bilo planiranih sredstev, saj bi
se po sklenjenih dogovorih in pogodbi morala naloga zaključiti že v letu 2013. Ker pa se je
naloga zaradi zapletov pri spletni aplikaciji »Lokacijska informacija« zaključila šele v
septembru letošnjega leta, se sredstva zagotovijo z rebalansom, in sicer v višini 7.800,00
EUR.
b. Na podkontu 402901 »Plačila avtorskih honorarjev« ni bilo planiranih sredstev, ker ni
bilo planiranih nalog. Kasneje so bila izvedena nekatera javna naročila (za mestni paviljon,
176
gostinske vrtove, prekritje tržnice ter za fontano piv). Z rebalansom se v ta namen
zagotovijo sredstva v višini 9.200 €.
c. na podkontu 420804 »Načrti in druga projektna dokumentacija« so bila planirana
sredstva v skupni vrednosti 133.000 €. Z rebalansom predlagamo zmanjšanje na 80.000 €
(zmanjšano za 53.000 €). Sredstva so zmanjšana predvsem na postavkah za izdelavo dodatnih
strokovnih podlag, na predvideni prostorski dokumentaciji OPPN in na dodatni prostorski
dokumentaciji OPPN. Manjše spremembe so predlagane tudi zaradi zamika dinamike začetih
postopkov priprave posameznih OPPN-jev. SD OPPN Šempeter sever se letos še ni pričel,
zato sredstva v rebalansu zanj ne predvidevamo.
d. na podkontu 431400 »Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom« so bila
planirana sredstva v višini 4.200 €, in sicer za dokončanje naloge OPPN Šempeter
severovzhod.
Z rebalansom se višina planiranih sredstev ne spreminja.
e. na podkontu 420899 »Plačila drugih storitev in dokumentacije« so bila planirana sredstva
v višini 30.000 €, in sicer za izdelavo programov opremljanja za več OPPN-jev.
Ker je število začetih postopkov manjše, predlagamo z rebalansom zmanjšanje sredstev
na 20.000 €.
16023 Celovita strategija razvoja Občine Žalec za obdobje 2014 - 2020
Za tisk in distribucijo Strategije razvoja Občine Žalec 2014 – 2020, ki bo obravnavana na prvi
redni seji Občinskega sveta v letu 2014, se zagotavlja 3.709 €.
Planirana sredstva se v rebalansu proračuna Občine Žalec za leto 2014 zmanjšajo za 709 €
in se v okviru postavke sredstva prerazporedijo po kontih:
- konto 402003 Založniške in tiskarske storitve in stroški fotokopiranja – sredstva v višini
950 € se namenijo za tisk in distribucijo Strategije razvoja Občine Žalec 2014 – 2020;
- konto 402099 Drugi splošni material in storitve – sredstva v višini 2.050 € so bila
porabljena za organizacijo in izvedbo delavnic na temo promocije občine na temo
turizma kot nadaljevanje strategije razvoja turizma v Občini Žalec.
177
5001 KRAJEVNA SKUPNOST GALICIJA
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04100 Spletne strani KS Galicija
Sredstva v višini 350,00 € so namenjena za ureditev domene Galicija.si
Sredstva sprejetega proračuna se zmanjšajo za 248,00 € zaradi manjšega stroška ureditve
domene.
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04060 Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Galicija
Sredstva v višini 5.500,00 € so planirana kot transfer neprofitnim organizacijam.
Sredstva sprejetega proračuna se povečajo za 100,00 € zaradi višjega transfera.
04070 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Galicija
Ob praznovanju krajevnega praznika so sredstva v višini 7.140,00 € zagotovljena za pokritje
stroškov ob izvedbi Galiških dnevov, srečanju starejših krajanov in stroškov izvedbe
praznovanja krajevnega praznika s podelitvijo priznanj.
Sredstva sprejetega proračuna namenjena praznovanju krajevnega praznika se povečajo
za 460,00 € zaradi večjega stroška praznovanja praznika in 50-letnice KS Galicija.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanja ožjih delov občin
06030 Delovanje KS Galicija
Sredstva v višini 26.410,00 € so namenjena za redno delovanje krajevne skupnosti. Planirana so
tudi sredstva za plačilo administrativne pomoči za potrebe krajevne skupnosti.
Planirana sredstva sprejetega proračuna se zmanjšajo za 1.408,00 € zaradi manjšega
stroška tekočega in investicijskega vzdrževanja poslovnega objekta.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13010 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (letno)
Sredstva v višini 16.000,00 € se bodo namensko porabila za redno vzdrževanje javnih poti in NK
poti ter mulčenje zarasti ob javnih poteh.
Planirana sredstva sprejetega proračuna se povečajo za 8.566,00 € zaradi večjega obsega
vzdrževanja javnih poti.
178
13020 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)
Sredstva v višini 14.100,00 € so namenjena za izvajanje zimske službe na javnih poteh in NK
poteh, dobavo peska za posipavanje ter strojno posipavanje javnih poti.
Sredstva sprejetega proračuna se zmanjšajo za 1.500,00 € zaradi manjšega obsega
izvajanja zimske službe.
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13330 Gradnja in investicijsko vzdrževanje JP ter trgov
Finančna sredstva v višini 20.000,00 € so načrtovana za obnovitvena dela na javnih poteh.
Sredstva sprejetega proračuna se povečajo za 610,00 € zaradi večjega stroška
investicijskega vzdrževanja.
13480 Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje
Sredstva v višini 1.500,00 € so namenjena za nakup prometne signalizacije ter nakup in
postavitev dodatnih označevalnih tabel s hišnimi številkami.
Sredstva sprejetega proračuna se povečajo za 3.950,00 € zaradi višjega stroška nakupa in
popravila usmerjevalnih tabel.
13510 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave
Sredstva v višini 500,00 € so namenjena za obnovitvena dela na javni razsvetljavi.
Sredstva sprejetega proračuna se zmanjšajo za 500,00 € in se namenijo za pokritje stroška
popravila usmerjevalnih tabel.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
15019 Sofinanciranje malih čistilnih naprav
Sredstva v višini 500,00 € so načrtovana za sofinanciranje pridobitve tehnične dokumentacije za
lociranje malih čistilnih naprav.
Sredstva sprejetega proračuna se zmanjšajo za 500,00 € in se namenijo za investicijsko
vzdrževanje javnih poti in trgov.
15032 Protipoplavni ukrepi
Sredstva v višini 2.000,00 € so namenjena za izvedbo protipoplavnih ukrepov ob vodotoku
Podsevčnica.
Sredstva sprejetega proračuna se povečajo za 2.200,00 € zaradi višjih stroškov izvedbe
protipoplavnih ukrepov.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16045 Pokopališče v Galiciji
Sredstva v višini 1.200,00 € se namenijo za popravilo vhodnih vrat na pokopališče.
179
16039004 Praznično urejanje naselij
16060 Praznična okrasitev naselij
Sredstva v višini 950,00 € so namenjena za obnovo oz. zamenjavo svetlobnih okraskov na javni
razsvetljavi Trje, domu krajanov in šoli z montažo in demontažo.
Sredstva sprejetega proračuna se zmanjšajo za 50,00 € zaradi manjšega stroška demontaže
novoletnih okraskov.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa
18118 Zunanje igrišče pri POŠ Trje
Sredstva v višini 1.000,00 € so planirana za dokončanju ureditve igrišču na Trju.
Sredstva sprejetega proračuna se povečajo za 2.000,00 € in se namenijo ureditvi balinišča
in okolice igrišča.
180
5002 KRAJEVNA SKUPNOST GOTOVLJE
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04071 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Gotovlje
Za praznovanje krajevnega praznika se sredstva namenijo v višini 1.870,00 € za pokritje stroškov
reprezentance, nakupa pokalov za tekmovalne prireditve, nakupa plaket z listinami, pokritje
stroškov tiskanja vabil in poštnine, najema odra za izvedbo prireditve ter pogodbenih del.
Sredstva sprejetega proračuna za izvedbo praznovanja krajevnega praznika se povečajo za
1.610,00 € zaradi večjega obsega stroškov praznovanja.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanja ožjih delov občin
06031 Delovanje KS Gotovlje
Planirana sredstva za delovanje krajevne skupnosti v višini 34.730,00 € so namenjena za redno
delovanje. Večjo porabo predstavlja strošek pogostitve starejših krajanov, članov sveta in
društev. Planiran je strošek plačila pogodbenih del za potrebe krajevne skupnosti ter delno
obnovo stavbe krajevne skupnosti Gotovlje- zamenjava oken, vhodnih vrat ter delno popravilo
fasade.
Sredstva sprejetega proračuna se povečajo za 1.786,00 € zaradi stroška nakupa
računalnika in planirane zamenjave poda v pisarni krajevne skupnosti.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13011 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in c. infrastrukture (letno)
Sredstva v višini 12.000,00 € se bodo porabila za redno vzdrževanje javnih poti in
nekategoriziranih poti ter mulčenje zarasti.
Sredstva sprejetega proračuna za redno vzdrževanje javnih poti se povečajo za 10.600,00 €
zaradi večjega obsega letnega vzdrževanja.
13021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)
Namenjena finančna sredstva v višini 4.500,00 € bodo porabljena za izvajanje zimske službe
(oranje snega, posipavanja javnih poti ter dobava peska za posipavanje).
Sredstva sprejetega proračuna se zmanjšajo za 2.400,00 € zaradi manjšega obsega
zimskega vzdrževanja.
181
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13331 Gradnja in investicijsko vzdrževanje JP in trgov
Planirana sredstva v višini 8.135,00 € so namenjena za obnovo cest.
Sredstva sprejetega proračuna se zmanjšajo za 8.135,00 € in se namenijo za tekoče
vzdrževanje javnih poti in trgov.
13029003 Urejanje cestnega prometa
13481 Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje
Planirana sredstva v višini 500,00 € so namenjena za nakup in zamenjavo dotrajane prometne
signalizacije ( oznake kraja, omejitev hitrosti, drogovi, postavitev ).
Sredstva sprejetega proračuna se povečajo za 2.000,00 € zaradi večjega obsega postavitve
prometne signalizacije.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039004 Praznično urejanje naselij
16061 Praznična okrasitev naselij
Sredstva v višini 1.000,00 € so namenjena za praznično okrasitev naselij z montažo in
demontažo okraskov.
Sredstva sprejetega proračuna se zmanjšajo za 326,00 € zaradi manjšega stroška
demontaže novoletne okrasitve.
182
5003 KRAJEVNA SKUPNOST GRIŽE
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04102 Spletne strani KS Griže
Sredstva v višini 1.120,00 EUR bodo namenjena tekočemu vzdrževanju programske opreme ter
najemu programske računalniške opreme ter tekočemu vzdrževanju spletne strani.
Sredstva sprejetega proračuna se zmanjšajo za 270,00 € zaradi nižjega stroška najema
programske računalniške opreme.
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04062Pokroviteljstva KS Griže
Sredstva v višini 1.500,00 EUR bodo namenjena društvom in družbeno aktivnim posameznikom,
ki bodo prispevala svoj delež k promociji in ustvarjalnemu delovanju Krajevne skupnosti Griže.
Sredstva sprejetega proračuna se zmanjšajo za 850,00 € zaradi manjših donacij društvom.
04072 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Griže
Ob praznovanju krajevnega praznika Griže bodo sredstva v višini 10.085,00 EUR porabljena za
pokritje stroškov izvedbe slavnostne seje, pokritje oglaševalskih storitev ter sofinanciranje vseh
prireditev, ki jih bodo organizirala posamezna društva, plačila avtorskih honorarjev, protokolarna
darila ter založniške in tiskarske storitve.
Sredstva sprejetega proračuna se povečajo za 5.960,00 € zaradi večjega obsega
praznovanja krajevnega praznika in posledično višjih stroškov pogostitev na vseh
prireditvah, varovanja ter protokolarnih daril.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanja ožjih delov občin
06032 Delovanje KS Griže
Sredstva iz tega naslova v višini 19.348,00 EUR bodo porabljena za redno in tekoče delovanje
krajevne skupnosti Griže. Zajemajo fiksne stroške za delovanje KS Griže, izdatke za
reprezentanco, zavarovalne premije za opremo, plačila po podjemnih pogodbah, druge
operativne odhodke, ki zajemajo nagrado predsedniku ipd.
Sredstva sprejetega proračuna se zmanjšajo za 2.848,00 € zaradi manjših stroškov
delovanja krajevne skupnosti: manj dela po podjemni pogodbi, manj porabljenih sredstev
za reprezentanco in ostale stroške delovanja KS.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
183
13012 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (letno)
Sredstva v višini 35.800,00 EUR se bodo namensko porabila za redno vzdrževanje javnih poti in
NK poti, za ureditev in nasutje bankin v pomladnem času, krpanje in delne preplastitve
asfaltiranih cest potrebnih sanacije in ureditev obcestnih jarkov s kanaletami za dolgotrajnejšo
rešitev ustreznega odvodnjavanja iz predelov cestišč.
Sredstva sprejetega proračuna se povečajo za 3.500,00 € zaradi večjega obsega rednega
vzdrževanja javnih poti in nekategoriziranih cest po neurjih in poplavah.
13022 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)
Sredstva v višini 43.065,00 EUR bodo porabljena za izvajanje zimske službe na javnih poteh,
pločnikih in NK poteh na katerih zagotavljamo pluženje snega. Del sredstev bo porabljen za
nakup posod za posipni material, peska za posipanje, polnjenje deponije za solno mešanico ter
posipanje.
Sredstva sprejetega proračuna se zmanjšajo za 13.236,00 € zaradi manjšega obsega
izvajanja zimske službe.
13029002 Urejanje cestnega prometa
13208 Pločnik Griže-Zabukovica
KS Griže bo iz sredstev glavarine za financiranje ožjih delov občine namenila 2.000,00 €
namensko za nadaljevanje izgradnje pločnika na LC 490022 Griže - Zabukovica, kateri je v
posebnem delu proračuna UGJS prikazana na proračunski postavki 13214 Pločnik Griže Zabukovica.
13332 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov
Sredstva v višini 18.000,00 EUR bodo namenjena za asfaltiranje ceste mimo Verdnika v
Migojnicah. V kolikor bodo sredstva dopuščala se bo asfaltiralo še zadnji del odseka ceste JP
993213 Zagreben Kapla-Dikc in Ostervuh.
Sredstva sprejetega proračuna se povečajo za 12.596,00 € zaradi podaljšanja odseka
obnove javne poti Migojnice - Zg. konec.
13029003 Urejanje cestnega prometa
13482 Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje
V to postavko je v višini 1.000,00 EUR zajeta signalizacija in postavitev ustreznih opozorilnih
znakov s katerimi bomo označili tiste predele cest, kjer je potrebna večja pozornost udeležencev
v prometu, zlasti v zimskih razmerah. Z ustrezno prometno signalizacijo bo potrebno urediti
odsek ceste v naselju za OŠ Griže, pri naslovu Zbašnik Zabavnik, skozi naselje Velika hosta in v
predelu Zabukovica vas.
Sredstva sprejetega proračuna se zmanjšajo za 84,00 € zaradi manjšega stroška postavitve
prometne signalizacije.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039004 Praznično urejanje naselij
16062 Praznična okrasitev naselij
Sredstva v višini 1.500,00 EUR bodo porabljena za obnovo oz. zamenjavo svetlobne okrasitve
na javni razsvetljavi in na objektih, ki so standardno zajeti v praznično okrasitev KS Griže, ter za
namestitev in odstranitev svetlobnega okrasja.
184
5004 KRAJEVNA SKUPNOST LEVEC
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04103 Spletne strani KS Levec
Sredstva v višini 140,00 EUR bodo namenjena za urejevanje spletnih strani KS Levec.
Sredstva sprejetega proračuna se zmanjšajo za 140,00 €, ker ni bila podpisana pogodba z
izvajalcem za urejanje spletne strani.
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04063 Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Levec
Sredstva v višini 200,00 EUR bodo namenjena za sofinanciranje prireditev, ki jih bodo za
krajane organizirala društva.
Sredstva sprejetega proračuna se zmanjšajo za 50,00 € zaradi manjše donacije društvom.
04073 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Levec
Sredstva v višini 2.000,00 EUR bodo namenjena pokritju stroškov ob prazniku KS.
Sredstva sprejetega proračuna se povečajo za 185,00 € zaradi večjega stroška izvedbe
praznovanja krajevnega praznika.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin
06033 Delovanje Krajevne skupnosti Levec
Sredstva za delovanje KS Levec v višini 8.634,00 EUR bodo namenjena pokritju fiksnih
stroškov ( elektrika, telefon, sejnine, najemnina, stroški ogrevanja…) in nepredvidenih stroškov.
Sredstva sprejetega proračuna se povečajo za 2.126,00 € zaradi izdelave grba in zastave ter
izdelave majic z novim grbom in višjih stroškov ogrevanja prostorov KS.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13013 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (letno)
V okviru letnega vzdrževanja JP in nekategoriziranih cest bodo sredstva v višini 3.600,00 EUR
namenjena za ureditev makadamskih odsekov, bankin in krpanje udarnih jam.
Sredstva sprejetega proračuna se povečajo za 3.852,00 € zaradi obsežnejših vzdrževalnih
del na javnih poteh ter sanacije cestišča na JP991326.
13023 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)
Sredstva v višini 2.500,00 EUR bodo namenjena za pluženje in posipanje JP in nekategoriziranih
cest v zimskih razmerah.
185
Sredstva sprejetega proračuna se zmanjšajo za 1.000,00 € zaradi manjšega obsega
izvajanja zimske službe.
13029003 Urejanje cestnega prometa
13482 Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje
Neplanirana sredstva sprejetega proračuna za prometno signalizacijo v višini 195,00 € so
nastala zaradi nujne dobave nove prometne table za naselje.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039004 Praznično urejanje naselij
16063 Praznična okrasitev naselij
Z obstoječo opremo se bo okrasila stavba v kateri je sedež KS, dokupilo pa se bo nekaj nove,
skupaj v višini 100,00 EUR.
Sredstva sprejetega proračuna se povečajo za 95,00 € zaradi večjega stroška novoletne
okrasitve in ureditve jasli.
186
5005 KRAJEVNA SKUPNOST LIBOJE
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04104 Spletne strani KS Liboje
Sredstva v višini 60,00 EUR bodo namenjena najemu programske računalniške opreme.
Sredstva sprejetega proračuna se zmanjšajo za 12,00 € zaradi nižjega stroška najema
programske računalniške opreme.
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04064 Pokroviteljstva KS Liboje
Sredstva v višini 250,00 EUR bodo namenjena društvom, ki bodo prispevala svoj delež k
promociji in ustvarjalnemu delovanju Krajevne skupnosti Liboje.
Sredstva sprejetega proračuna se zmanjšajo za 150,00 € zaradi manjše donacije društvom.
04074 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Liboje
Ob praznovanju krajevnega praznika Liboje bodo sredstva v višini 4.250,00 EUR porabljena za
pokritje stroškov izvedbe raznih športnih, kulturnih in turističnih prireditev, pokritje
oglaševalskih storitev ter sofinanciranje vseh prireditev, ki bodo potekale pod okriljem KS
Liboje.
Sredstva sprejetega proračuna se povečajo za 131,00 € zaradi večjega stroška izvedbe
praznovanja krajevnega praznika ter ostalih prireditev v krajevni skupnosti.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanja ožjih delov občin
06034 Delovanje KS Liboje
Sredstva iz tega naslova v višini 10.891,00 EUR bodo porabljena za redno in tekoče delovanje
krajevne skupnosti Liboje.
Sredstva sprejetega proračuna se zmanjšajo za 761,00 € zaradi manjšega stroška delovanja
krajevne skupnosti.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13014 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (letno)
Sredstva v višini 24.900,00 EUR bodo namenjena rednemu vzdrževanju javnih poti in NK poti,
za ureditev in nasutje bankin v pomladnem času, krpanje in delne preplastitve uničenih
dotrajanih asfaltnih podlag ter za urejanje rastja ob vseh javnih poteh.
Sredstva sprejetega proračuna se povečajo za 12.958,00 € zaradi obsežnejših in večkratnih
vzdrževalnih del na javnih poteh in nekategoriziranih cestah, ki so bile nujno potrebne
sanacij, po poplavah in pogostih neurjih.
187
13024 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)
Sredstva v višini 30.000,00 EUR bodo porabljena za izvajanje zimske službe na javnih poteh,
pločnikih in NK poteh na katerih zagotavljamo pluženje snega. Del sredstev bo porabljen za
napolnitev posod s peskom in solno mešanico, ter za stroške posipanja v kritičnih obdobjih
poledice.
Sredstva sprejetega proračuna se zmanjšajo za 10.000,00 € zaradi manjšega obsega
izvajanja zimske službe.
13029002 Urejanje cestnega prometa
13334 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov
Sredstva v višini 7.000,00 EUR bodo namenjena za asfaltiranje posameznih odsekov v KS
Liboje.
Sredstva sprejetega proračuna se povečajo za 1.000,00 € zaradi asfaltiranja dveh
makadamskih odsekov na Brnici.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039004 Praznično urejanje naselij
16064 Praznična okrasitev naselij
Sredstva v višini 2.500,00 EUR bodo porabljena za obnovo oz. zamenjavo svetlobne okrasitve
na javni razsvetljavi in na objektih, ki so standardno zajeti v praznično okrasitev KS Liboje, ter
za namestitev in odstranitev svetlobnega okrasja.
Sredstva sprejetega proračuna se povečajo za 712,00 € zaradi večjega stroška nakupa
obrabljene novoletne razsvetljave ter montaže in demontaže novoletne okrasitve.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18026 Upravljanje in tekoče vzdrževanje knjižnice
Sredstva v višini 4.915,00 EUR bodo porabljena za plačilo tekočih stroškov električne energije
in ogrevanja.
188
5006 KRAJEVNA SKUPNOST PETROVČE
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04105 Spletne strani KS Petrovče
Sredstva bodo namenjena za izdelavo spletne strani KS Petrovče.
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04065 Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Petrovče
Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje prireditev namenjenih krajanom (postavitve mlajev,
nogometni turnir, srečanje starejših krajanov, martinovanje, dan žena, prireditve v krajevni
knjižnici Petrovče ..), ki jih prirejajo društva v KS Petrovče.
Sredstva se povečajo za 190 € zaradi večjega obsega prireditev.
04075 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Petrovče
Sredstva bodo namenjena prireditvam, ki se odvijajo v počastitev krajevnega praznika (kulturne,
športne, gasilske,… prireditve)
Zaradi večjega obsega praznovanja praznika KS Petrovče v sklopu katerega je bilo tudi
praznovanje stote obletnice PGD Drešinja vas, se sredstva povečajo za 2.938 €.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin
06035 Delovanje Krajevne skupnosti Petrovče
Poraba sredstev za delovanje KS je namenjena čiščenju prostorov, izdaji glasila Petrovške
novice, upravljanju objekta Petrovče 33, plačilu električne energije, ogrevanja, vode, telefona in
interneta, odvozu smeti, izplačilu sejnin in delu preko študentskega servisa, nagradi predsedniku
sveta, nabavi pisarniškega materiala …
Sredstva se povečajo za 3.320 € zaradi obnove vodnjaka v Dobriši vasi, izdatkov za
reprezentanco in povečane izdaje Petrovških novic.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13015 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (letno)
Sredstva bodo porabljena za gramoziranje bankin in makadamskih odsekov in krpanju udarnih
jam.
13025 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)
Sredstva za izvajanje zimske službe bodo namenjena za pluženje in posipanje cest v pristojnosti
KS Petrovče.
189
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13210 Pločnik Petrovče Kasaze
KS Petrovče se že vrsto let trudi za izgradnji pločnika Petrovče – Kasaze. V letu 2014 naj bi dela
stekla.
Ker do izgradnje pločnika ni prišlo, sredstva ne bodo porabljena.
13335 Gradnje in investicijsko vzdrževanje JP ter trgov
Sredstva bodo porabljena za preplastiteve in rekonstrukcije cest in cestne infrastrukture po
sklepu Sveta KS Petrovče.
Sredstva se povečajo za 5.550 €, ki bodo namenjena izgradnji ponikovalnice v Petrovčah in
asfaltiranju ceste in parkirišča v Drešinji vasi.
13029003 Urejanje cestnega prometa
13485 Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje
Sredstva bodo namenjena zamenjavi dotrajane prometne signalizacije in postavitvi nove.
Zaradi označitve parkirišč pred KS, OŠ, vrtcem in proti PGD, se sredstva povečajo za
1.535 €.
13029004 Cestna razsvetljava
13525 Gradnje in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave
Sredstva v višini 6.000 € bodo namenjena razširitvi JR ob LC Petrovče – Kasaze.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039004 Praznično urejanje naselij
16065 Praznična okrasitev naselij
V okviru novoletne ureditve KS Petrovče se okrasijo vsi zaselki z obstoječo opremo. Vsako leto
se nadomesti del dotrajane opreme z novo.
Zaradi zamenjave dotrajane svetlobne opreme se sredstva povečajo za 401 €.
190
5007 KRAJEVNA SKUPNOST PONIKVA
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04106 Spletne strani KS Ponikva
Planirana sredstva v višini 120,00 € za plačilo najema domene Ponikva.si.
Sredstva sprejetega proračuna se zmanjšajo za 120,00 €, ker domena ni bila vzpostavljena.
4039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04066 Pokroviteljstva krajevne skupnosti Ponikva
Sredstva v višini 500,00 € namenjena kot transfer društvom ob praznovanju obletnice delovanja.
Sredstva sprejetega proračuna se zmanjšajo za 500,00 €, ker niso bila realizirana.
04077 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Ponikva
Za izvedbo praznovanja praznika so finančna sredstva v višini 1.200,00 € namenjena za pokritje
stroškov izdelave listin in plaket za prejemnike priznanj ter pokritje stroškov reprezentance ob
izvedbi posameznih praznovanj.
Sredstva sprejetega proračuna se zmanjšajo za 270,00 € zaradi manjšega obsega stroškov
izvedbe praznovanja krajevnega praznika.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanja ožjih delov občin
06036 Delovanje KS Ponikva
Sredstva v višini 21.940,00 € se bodo porabila za redno delovanja krajevne skupnosti. Večjo
porabo predstavlja najemnina za dvorano (KZ Gotovlje), nakup kurilnega olja za ogrevanje
objektov ter za pokritje stroškov pogodbenega dela za potrebe krajevne skupnosti Ponikva.
Sredstva sprejetega proračuna se zmanjšajo za 1.431,00 € zaradi manjšega stroška
delovanja krajevne skupnosti.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13016 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (letno)
Sredstva v višini 15.000,00 € se bodo namensko porabila za redno vzdrževanje javnih poti in NK
poti.
Planirana sredstva sprejetega proračuna se povečajo za 13.400,00 € zaradi večjega obsega
vzdrževanja javnih poti (škarpa Studence, preplastitev ceste Podkraj, ureditev
odvodnjavanja).
191
13026 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)
Namenjena finančna sredstva v višini 18.000,00 € so namenjena za izvajanje zimske službe
(oranje snega, dobavo peska za posipavanje in izvajanje strojnega posipavanja).
Sredstva sprejetega proračuna se zmanjšajo za 8.000,00 € in se namenijo tekočemu
vzdrževanju javnih poti.
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13336 Gradnja in investicijsko vzdrževanje JP ter trgov
Sredstva v višini 6.000,00 € so namenjena vzdrževanju dela javne poti Vrhe.
KS Ponikva bo iz sredstev glavarine za financiranje ožjih delov občine namenila 10.000,00 €
namensko za obnovo dela LC 490402 Studence – Podkraj, katera je v posebnem delu proračuna
UGJS prikazana na proračunski postavki 13123 LC Studence – Podkraj.
Sredstva sprejetega proračuna se zmanjšajo za 129,00 € zaradi manjšega stroška izvedbe
sanacije dela javne poti v Studencah.
13029003 Urejanje cestnega prometa
13486 Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje
Sredstva v višini 1.000,00 € so namenjena za zamenjavo dotrajane prometne signalizacije.
Sredstva sprejetega proračuna se povečajo za 1.000,00 € zaradi dodatne postavitve
prometne signalizacije (omejitev hitrosti ) v Studencah.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKOKOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039004 Praznično urejanje naselij
16066 Praznična okrasitev naselij
Sredstva v višini 500,00 € so namenjena za praznično okrasitev naselij (nakup okraskov) z
montažo in demontažo.
192
5008 KRAJEVNA SKUPNOST ŠEMPETER
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04107 Spletne strani Krajevne skupnosti Šempeter
Letno je za delovanje strani KS na spletnem omrežju potrebno obnoviti podaljšanje registracije –
domene.si v višini 90,00 € za spletno stran in gostovanje na strežniku.
Sredstva sprejetega proračuna se povečajo za 232,00 € zaradi nadgradnje domena.si in
najema programske računalniške opreme.
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04067 Pokroviteljstva Krajevne skupnosti Šempeter
Sredstva so bila namenjena pokroviteljstvu Planinskega društva za nabavo prapora ob
praznovanju 30 letnice z donatorsko pogodbo in Gasilskemu društvu Šempeter za nakup
motornega obvejevalnika HT 101 ob naravni nesreči – žledenju v februarju. Prav tako so
bila z donatorsko pogodbo sredstva namenjena Turističnemu društvu Šempeter za obnovo
JR v jami Pekel po žledenju. Skupaj je za pokroviteljstva namenjeno 2.880,00 €.
04077 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Šempeter
Praznik Krajevne skupnosti Šempeter, ki ga praznujemo 29. junija bomo počastili na osrednji
proslavi, s pogostitvijo.
Udeležujemo se tradicionalnega srečanja Šempetrov skupaj s predstavniki društev in člani sveta
ter člani občinskega sveta iz Šempetra. Srečanja se bomo udeležili s skupnim prevoznim
sredstvom, obenem pa poskrbimo za enotne majice udeležencev in za malico.
Rdečemu križu Šempeter vsakoletno pomagamo pri izvedbi srečanja krajanov nad 70 let v
Gostišču Rimljan s plačilom za pogostitev.
Sredstva sprejetega proračuna se zmanjšajo za 3.115,00 € zaradi racionalizacije sredstev s
povezovanjem prireditev z društvi ob prazniku KS Šempeter.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin
06037 Delovanje Krajevne skupnosti Šempeter
Stroški rednega delovanje Krajevne skupnosti Šempeter so pisarniški material, čistilni material,
stroški oglaševalskih storitev, izdatki za reprezentanco, drugi splošni material in storitve,
električna energija, stroški ogrevanja, vodarina, odvoz smeti, telefon, poštnina, prevozni stroški,
tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, zavarovalne premije za objekte in opremo, tekoče
vzdrževanje strojne računalniške opreme, najemnine za poslovne objekte (KUD Grifon), plačila
po podjemnih pogodbah, davek, plačilo bančnih storitev, drugi operativni odhodki, drobni
inventar, protokolarna darila, promocijski ogledi, organ. proslav in pod.st., nakup pohištva in
opreme ter nakup druge opreme. Za te namene so predvidena sredstva v višini 33.982,00 €.
Sredstva sprejetega proračuna se zmanjšajo za 1.099,00 € zaradi racionalizacije pri drugih
operativnih odhodkih ob delovanju KS Šempeter.
193
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13017 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (letno)
S sredstvi, ki so predvidena za cestni promet in infrastrukturo, upravljanje in tekoče vzdrževanje
javnih poti ter trgov in cestne infrastrukture – LETNO, redno, v zmožnosti finančnih sredstev,
oskrbujemo bankine z nasipnim materialom, ki so v upravljanju Krajevne skupnosti.
Sredstva sprejetega proračuna se povečajo za 8.985,00 € zaradi večjega obsega vzdrževanja
javnih poti, predvsem NKTG cest, ki so bile zaradi preseženih količin meteornih vod hudo
načete.
13027 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)
Za zimsko vzdrževanje javnih poti ter trgov in cestno infrastrukturo (pluženje, posipanje ter
nabavo soli in peska) so načrtovana sredstva v višini 24.771,00 €.
Sredstva sprejetega proračuna se zmanjšajo za 14.297,00 € zaradi manjšega obsega
izvajanja zimske službe.
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13337 Gradnja in investicijo vzdrževanje JP ter trgov
Predvidena dela bodo potekala ob izgradnji kanalizacije v Kratki ulici in Zeleni ulici ter dveh
odsekih Hmeljarske ulice v Šempetru.
Sredstva iz sprejetega proračuna v višini 12.312,00 € so se porabila za zaključek izgradnje
projekta »Ureditev Rožne ulice« in odvajanje vode z vozišča ter izgradnjo opornega zidu.
Sredstva sprejetega proračuna se povečajo za 13.923 € s prerazporeditvami in prenosom
sredstev iz preteklega leta zaradi nedokončanih del v letu 2013.
13029003 Urejanje cestnega prometa
13487 Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje
Sredstva v višini 1.500,00 € so namenjena za tekoče vzdrževanje prometnih znakov in za nakup
novih.
Sredstva se povečajo za 400,00 € zaradi večjega obsega zarisa talnih označb.
13029004 Cestna razsvetljava
13527 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave
Za izgradnjo javne razsvetljave v naselju Kale se namenja 8.000,00 €.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039004 Praznično urejanje naselij
16067 Praznična okrasitev naselij
Sredstva v višini 1.000,00 € so namenjena za nabavo in montažo novoletnih okraskov v KS
Šempetru.
Sredstva se povečajo za 1.336,00 € zaradi nakupa novih novoletnih okraskov.
194
5009 KRAJEVNA SKUPNOST VRBJE
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04078 Prireditve ob praznikih v Krajevni skupnosti Vrbje
Ob praznovanju krajevnega praznika Vrbje bodo sredstva porabljena za pokritje stroškov
izvedbe raznih športnih, kulturnih in turističnih prireditev, slavnostne seje, pokritja stroškov
oglaševalskih storitev, ter pomoč pri sofinanciranju vseh prireditev društev, ki bodo potekale pod
okriljem praznika KS Vrbje. Sredstva so planirana v višini 1.650,00 EUR.
Sredstva sprejetega proračuna, namenjena praznovanju krajevnega praznika, se povečajo
za 302,00 EUR zaradi priprave fotografij društev ob podelitvi priznanj.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanja ožjih delov občin
06038 Delovanje KS Vrbje
Sredstva iz tega naslova v višini 15.485,00 EUR bodo porabljena za redno in tekoče delovanje
Krajevne skupnosti Vrbje. Večji delež je namenjen tekočemu vzdrževanju Doma Kulture,
predvsem elektroinštalacije v prostorih doma in ureditev odrske razsvetljave ter zavarovalna
premija objekta in opreme. Prav tako je predvidena zakupnina za najem zemljišča za igrišče s
strani RS Sklada kmetijskih zemljišč. V obseg delovanja KS Vrbje sodi tudi vzdrževanje ribnika
Vrbje, ki je planiran v enakem obsegu izvedbenih del kot v letih poprej.
Sredstva sprejetega proračuna, namenjena delovanju KS Vrbje, se povečajo za 874,00
EUR zaradi povečane omrežnine priklopa za vodo Doma krajanov.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13018 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (letno)
Sredstva v višini 200,00 EUR se bodo porabila za redno vzdrževanje NK poti, za ureditev
bankin v pomladnem času in ureditve, ki jih bodo kazale potrebe na cestah.
13028 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)
Sredstva v višini 2.000,00 EUR bodo porabljena za izvajanje zimske službe na javnih poteh,
pločnikih in NK poteh na katerih zagotavljamo pluženje snega. Del sredstev bo porabljen za
posipanja v kritičnih obdobjih poledice.
Sredstva sprejetega proračuna se zmanjšajo za 938,00 EUR zaradi manjšega obsega
izvajanja zimske službe.
195
13029003 Urejanje cestnega prometa
13488 Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje
Sredstva v višini 300,00 EUR bomo namenili za urejanje prometne signalizacije oz. zamenjavo
dotrajanih ali odtujenih znakov.
Sredstva sprejetega proračuna za nakup prometne signalizacije v višini 300,00 EUR se
zmanjšajo in se prerazporedijo za načrt JR ob izgradnji kanalizacije v Vrbju.
13029004 Cestna razsvetljava
13528 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave
Za izdelavo načrta JR ob izgradnji kanalizacije v Vrbju se namenja 406,00 EUR.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039004 Praznično urejanje naselij
16068 Praznična okrasitev naselij
Sredstva v višini 300,00 EUR bodo porabljena za obnovo oz. zamenjavo svetlobne okrasitve na
javni razsvetljavi in na objektih, ki so standardno zajeti v praznično okrasitev KS Vrbje, ter za
namestitev in odstranitev svetlobnega okrasja.
196
5010 MESTNA SKUPNOST ŽALEC
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04069 Pokroviteljstva Mestne skupnosti Žalec
Sredstva so vsako leto namenjena za sofinanciranje prireditev, ki so namenjena krajanom MS
Žalec in jih v pretežni meri organizirajo društva.
04079 Prireditve ob praznikih Mestne skupnosti Žalec
Prireditve ob prazniku MS Žalec potekajo preko celega meseca septembra tudi s pomočjo
društev. Sredstva bodo porabljena za tiskanje vabil, objavo oglasov, pogostitve, sofinanciranje
prireditev, ki jih bodo prirejala v okviru praznovanja MS Žalec društva, plačilo avtorskih
honorarjev, najem dvorane, dekoracije, ….
Zaradi sofinanciranja prireditve »Žalska noč« se sredstva povečajo za 3.620 €.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 Delovanje ožjih delov občin
06039 Delovanje Mestne skupnosti Žalec
Sredstev za delovanje Mestne skupnosti Žalec pokrijejo vse stroški delovanja in sicer pisarniški
material, telefon in internet, časopis, poštne storitve, zavarovalne premije, sejnine, bančne
storitve, nagrade predsednika, nakup potrebne pisarniške opreme in napeljav, nepredvidene
manjše storitve,…
Stroški se zmanjšajo za 1.155 €.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13019 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (letno)
Sredstva bodo namenjena za zagotavljanje zadovoljivega standarda vzdrževanja JP in
nekategoriziranih cest (krpanje udarnih jam, gramoziranje bankin in makadamskih odsekov,
čiščenje meteorne kanalizacije in propustov).
Zaradi povečanega obsega tekočega vzdrževanja javnih poti in nekategoriziranih cest se
sredstva povečajo za 18.471 €.
13029 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)
Stroški zimske službe (pluženje in posipanje cest) so načrtovani v višini 20.000 € in so odvisni
od vremenskih razmer.
Zaradi milejše zime so se stroški v primerjavi s sprejetim proračunom zmanjšali za 5.000
€.
197
13029003 Urejanje cestnega prometa
13489 Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje
Sredstva bodo namenjena za menjavo dotrajane prometne signalizacije in postavitev nove ter
cestnim talnim oznakam.
V primerjavi z veljavnim proračunom se sredstva povečajo za 1.900 € zaradi povečane
obnove talnih označb in nabave prometnih znakov.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039004 Praznično urejanje naselij
16069 Praznična okrasitev naselij
S sredstvi se bo nadomestilo del dotrajane svetlobne opreme montaža, demontaža, vklop in
izklop pa so fiksen strošek vsakega leta.
16039005 Druge komunalne dejavnosti
16070 Javne sanitarije
Sredstva bodo namenjena za zagotavljanje določenega standarda javnih sanitarij na avtobusni
postaji v Žalcu.
16071 Transparenti
Sredstva bodo namenjena za kritje stroškov v zvezi z obveščanjem in reklamiranjem.
Sredstva za obešanje transparentov se zmanjšajo za 500 €.
198
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
Načrt razvojnih programov predstavlja projekte, ukrepe ter državne pomoči v občini v
štiriletnem obdobju od leta 2014 do leta 2017 oziroma do zaključka projekta. Projekt je
ekonomsko nedeljiva celota aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko)
funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje, na podlagi katerih je mogoče presojati, ali projekt
izpolnjuje vnaprej določena merila. Projekt ima vnaprej določeno trajanje, ki je omejeno z
datumom začetka in konca, je torej nekaj, kar je enkratnega in se ne ponavlja. Med ukrepe sodijo
odhodki, ki predstavljajo redne aktivnosti.
V načrtu razvojnih programov se izkazujejo celotne vrednosti projektov in ukrepov z vsemi viri
financiranja. Načrt razvojnih programov izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in
državne pomoči ter druge razvojne projekte in ukrepe v prihodnjih štirih letih, ko so razdelani
po:
- posameznih projektih ali ukrepih,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali ukrepe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali ukrepov.
V načrt razvojnih programov občinskega proračuna so zajeti načrtovani izdatki občinskega
proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte po programski in
ekonomski klasifikaciji.
Glede na programsko klasifikacijo se načrt razvojnih programov prikaže po področjih
proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, ki jih sestavljajo projekti in ukrepi.
Glede na ekonomsko klasifikacijo se v načrt razvojnih programov občinskega proračuna
vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:
- 42 – Investicijski odhodki,
- 43 – Investicijski transferi,
- 41 – Tekoči transferi (410 – Subvencije – del, ki predstavlja državno pomoč) in
- 40 – Tekoči odhodki (za projekte, ki se sofinancirajo s sredstvi Evropske unije).
Kot investicije je potrebno obravnavati vse naložbe v osnovna sredstva, za katere se izdatki
vodijo v okviru skupine kontov 42 – Investicijski odhodki in 43 – Investicijski transferi.
Investicijski odhodki so sredstva, ki so namenjena za nakup in gradnjo osnovnih sredstev ter
vključujejo izdatke za gradnjo in nakup poslovnih prostorov in zgradb, nakup opreme, prevoznih
sredstev ter drugih osnovnih sredstev, sredstva za rekonstrukcije, modernizacije in adaptacije ter
sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov, opreme in drugih osnovnih sredstev. Investicijski
transferi so sredstva, ki se iz občinskega proračuna namenijo kot namenska sredstva za določene
investicije prejemnikom sredstev, ki niso neposredni proračunski uporabniki (sredstva za
investicije javnim podjetjem, privatnim podjetjem in zasebnikom, javnim skladom, javnim
zavodom in drugim izvajalcem javnih služb).
Projekti in ukrepi se v načrtu razvojnih programov načrtujejo za celotno obdobje njihovega
trajanja, s tem da se dopolnjujejo in potrjujejo za naslednje štiriletno obdobje ob vsaki
spremembi proračuna (pri pripravi proračuna, spremembi proračuna ali rebalansa proračuna).
V načrt razvojnih programov se uvrstijo tisti projekti in ukrepi, ki so izvedljivi po pričakovani
dinamiki in v celoti pokriti s predvidenimi viri financiranja. Prednost pri zagotavljanju virov
financiranja morajo imeti projekti in ukrepi, ki so uvrščeni v načrt razvojnih programov in so že
v izvajanju, preostanek sredstev pa se nameni za nove projekte in ukrepe.
199
V procesu priprave načrta razvojnih programov se torej izhaja iz projektov, ki so že vključeni v
NRP, kjer se najprej preveri, v kolikšni meri podatki iz veljavnega načrta financiranja ustrezajo
dejanskemu stanju ter novim proračunskim okvirom. V nadaljnjih korakih je potrebno podatke
uskladiti in jih prilagoditi razpoložljivim možnostim črpanja virov financiranja. Zatem se v NRP
lahko uvrstijo tudi novi projekti in ukrepi, pri čemer je potrebno poleg opredeljenih prioritet
upoštevati razpoložljive vire sredstev.
Vrednost projekta, ki je ocena celotne vrednosti projekta, zajema vse pričakovane stroške
oziroma izdatke za vso dobo trajanja izvedbe, izražene v tekočih cenah ob upoštevanju dinamike,
kot izhaja iz terminskega plana izvedbe projekta.
V načrt razvojnih programov so vključene tudi državne pomoči. Po določbah 15. točke prvega
odstavka 3. člena ZJF so državne pomoči izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine,
ki pomenijo korist za prejemnike pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so
namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo
s tržno proizvodnjo blaga in storitev. Konkretna oblika teh pomoči v naši občini so subvencije v
kmetijstvu.
Načrt razvojnih programov občinskega proračuna za leto 2014 znaša 8.008.410 € in vključuje:
- investicijske odhodke posebnega dela proračuna v znesku 7.407.437 €,
- investicijske transfere posebnega dela proračuna v znesku 326.110 €,
- državne pomoči v znesku 144.960 €,
- nakup stanovanj v znesku 100.000 €,
- rušenje stavbe Levec 26 v znesku 16.603 € (podkonto 402099 Drugi splošni material in
storitve),
- stroške komuniciranja z javnostjo v znesku 12.920 € (projekt Energetska sanacija
objektov I. in II. OŠ Žalec 1.063 €, projekt Energetska sanacija prizidka OŠ Petrovče 927
€, projekt Prenova starega mestnega jedra Žalec 6.930 €, projekt Sekundarna kanalizacija
in obnova vodovoda Šempeter III. in IV. faza ter Drešinja vas II. faza 4.000 €) in
- stroške overitve služnostnih pogodb 380 € pri projektu Sekundarna kanalizacija in
obnova vodovoda Šempeter III. in IV. faza ter Drešinja vas II. faza.
200
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS,
št. 86/2010, 75/2012) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne
……………… sprejel
NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE ŽALEC
ZA LETO 2014
1. člen
Občinski svet sprejme Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2014, ki
zajema:
I. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2014, ki vsebuje:
- načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2014 (priloga 1) in
- načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2014 (priloga 2).
II. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2014, ki vsebuje:
- načrt pridobivanja premičnega premoženja v posamični vrednosti nad 10.000 EUR za
leto 2014 (priloga 3) in
- načrt razpolaganja s premičnim premoženjem v posamični vrednosti nad 10.000 EUR za
leto 2014 (priloga 4).
2. člen
Ta načrt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Številka: 465-02-0042/2013
465-02-0043/2013
Župan
Janko Kos
Žalec,dne
201
I. NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ŽALEC ZA
LETO 2014
PRILOGA 1
NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE ŽALEC
ZA LETO 2014
STAVBE/STANOVANJA
ZAP. OKVIRNA
ŠT. LOKACIJA
1
OKVIRNA
VRSTA
PREDVIDENA
POVRŠINA NEPREMIČNINE SREDSTVA V €
Na območju
Občine Žalec
SKUPAJ:
2-sobno
Stanovanje – 2x
100.000,00
EKONOMSKA
UTEMELJENOST
Načrtuje se nakup dveh
dvosobnih stanovanj po
ponudbah individualnih
lastnikov.
100.000,00 EUR
STAVBNA IN KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
ZAP VRSTA
ŠT. NEPREMIČNINE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Lokalne ceste na
območju Občine Žalec
- javna infrastruktura
Javne poti na območju
Občine Žalec - javna
infrastruktura
Nekategorizirane ceste
na območju Občine
Žalec - javna
infrastruktura
Odkupi zemljišč v
komunalne
infrastrukture
Parc. št. 1941/2,
1941/9 in 1941/10 k.o.
Žalec - javna
infrastruktura
Del parc. št. 264/28
k.o. Gorica - javna
infrastruktura
Parc. št. 42/7, 128/24,
128/23, 129/6 in 119/2,
vse k.o. Gotovlje in
831 k.o. Žalec
SKUPAJ: 110.000,00 EUR
7.
OKVIRNA
POVRŠINA
PREDVIDENA
SREDSTVA V €
EKONOMSKA
UTEMELJENOST
40.000,00
Nakup zemljišč zaradi ureditve
lokalnih cest- javni interes
20.000,00
Nakup zemljišč zaradi ureditve
javnih poti- javni interes
5.000,00
Nakup zemljišč zaradi ureditve
nekategoriziranih cest- javni
interes
Odkup zemljišč, na katerih so
objekti komunalne infrastrukture
(vodna zajetja, črpališča)
5.000,00 Pridobivanje zemljišč z menjalno
pogodbo zaradi ureditve javnih
poti- javni interes
2.000,00
1429 m2
801 m2
Pridobivanje zemljišč na katerih
so objekti komunalne
infrastrukture (vodni
zadrževalnik) z menjalno
pogodbo - javni interes
9.364,22 Pridobivanje zemljišč za ureditev
športno – rekreacijskih površin v
kompleksu Športnega centra
Žalec
27.635,78
1.954 m2
SKUPAJ STAVBE, STAVBNA IN KMETIJSKA ZEMLJIŠČA: 210.000,00 EUR
202
PRILOGA 2
NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ŽALEC ZA
LETO 2014
STAVBE
ZAP
ŠT.
NASLOV
ID OZNAKA
KVADRATURA
1.
Gotovlje 206
5651848
615,75 m2
KATASTRSKA
OBČINA
PARCELNA ŠTEVILKA
KVADRATURA
vse k.o. v občini
Žalec
2.
996 – Žalec
3.
1066-Vojnik
4.
996- Žalec
5.
997- Gotovlje
6.
997- Gotovlje
7.
996- Žalec
8.
995- Šempeter
9.
1020- Pongrac
10. 997- Gotovlje
11. 1003Zabukovica
12. 994 – Zalog
13. 996 – Žalec
14. 999 - Gorica
15. 994 - Zalog
16. 997 - Gotovlje
17. 1002 - Kasaze
Deli opuščenih javnih poti na
območju občine Žalec
1942/16, 1942/17
Delež 13/3.S
Del 1970/5
Del 458/181, 522/129
242/28, 242/30, 242/32, 242/34
983/6, 979/34
433/7
807/16
Del 250/2, del 250/8
68/2
SKUPAJ:
VREDNOST*
195.466,17
195.466,17 EUR
STAVBNA ZEMLJIŠČA
ZAP
ŠT.
1.
457/24, 457/101
parc. št. 1959/3
Del 309/1
Del 457/49
195/27, 195/28, 195/29
151/74
VREDNOST*
/
10.000,00
154 m2
246 m2
ca. 450 m2
7.000 m2
7.445 m2
1.001 m2
13.112 m2
321 m2
171 m2
1.573 m2
3.000,00
2.500,00
4.500,00
300.000,00
500.000,00
5.000,00
743.840,00
7.623,75
9.700,00
5.505,00
1.915 m2
48 m2
ca. 2.500 m2
ca. 50 m2
977 m2
2.764 m2
56.000,00
2.100,00
100.000,00
1.500,00
5.000,00
15.000,00
SKUPAJ: 1.771.268,75 EUR
*POSPLOŠENA TRŽNA OZ. ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE V EUR
203
KMETIJSKA in GOZDNA ZEMLJIŠČA
ZAP
ŠT.
KATASTRSKA
OBČINA
PARCELNA ŠTEVILKA
KVADRATURA
VREDNOST*
1.
1003Zabukovica
Delež 428/1, 429, 430, 432, 433, 55.S
431, 469/4, 469/5, 434, 435, 43.S,
44.S, 428/2, 433, 42.S, 41.S, 436,
470, 439, 443, 468, 40.S, 467, 466,
464, 444/1, 444/2, 444/3, 444/4, 448,
447, 446, 445/2, 445/3, 461, 462,
463/1, 479, 480, 481, 52/2.S
ca. 160.000 m2
50.000,00
2.
978- Studence
ca. 9.500 m2
5.000,00
3.
979 - Ponikva
1000 - Levec
Delež 1010/7 in del 1015/7,
Delež 153.S, 455, 457, 463, 464, 465,
467, 468, 469, 470, 471, 472
Del 1455/252, del 1455/253
ca. 30.500 m2
16.158 m2
25.000,00
27.633,42 €
SKUPAJ:
107.633,42 EUR
SKUPAJ STAVBNA, KMETIJSKA IN GOZDNA ZEMLJIŠČA: 1.878.902,17 EUR
SKUPAJ STAVBE, STAVBNA, KMETIJSKA IN GOZDNA ZEMLJIŠČA: 2.074.368,34 EUR
*POSPLOŠENA TRŽNA OZ. ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE V EUR
204
PRILOGA 3
II. NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ŽALEC ZA LETO
2014
NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA
VREDNOSTI NAD 10.000 EUR ZA LETO 2014
VRSTA PREMIČNEGA
PREMOŽENJA
ZŠ PREVOZNA SREDSTVA
1
Službeno vozilo
ZŠ INFORMACIJSKA OPREMA
PREDVIDENA
SREDSTVA V
EUR
PREMOŽENJA
V
POSAMIČNI
NAMEN
33.000,00
33.000,00 Za potrebe enote za urejanje javnih površin.
2
29.468,00
15.645,00 Za potrebe delovanja občinske uprave in KS.
Za potrebe delovanja občinske uprave in KS.
10.043,00
Za potrebe delovanja občinske uprave in KS.
3.780,00
2
33.596,00 Za potrebe občinskih cest in javnih poti.
Za potrebe vzdrževanja/urejanja cestne
13.300,00 infrastrukture
Za območje OŽ.
1
Strojna računalniška oprema
Nakup licenčne programske
opreme
3 Telekomunikacijska in
komunikacijska oprema
ZŠ DRUGA OSNOVNA
SREDSTVA
1 Prometna signalizacija
4
Nakup opreme za čiščenje in
pluženje cest
Oprema za vzdrževanje parkov
in vrtov (koši za smeti, klopi,
stojala za kolesa, otroška
igrala,..)
Oprema in napeljave
5
Nakup druge opreme in napeljav
6
Prenova starega mestnega jedra
Vzdrževanje pokopališč in mrliških vež,
zavarovana območja narave, objekti javnega
vodovoda, nadstrešnice, praznična okrasitev in
43.473,00 ostalo za potrebe delovanja OU, MS in KS
Investicije in investicijsko vzdrževanje
20.311,00 poslovnih prostorov
195.726,00 Za prenovo in ureditev starega mestnega jedra
SKUPAJ
380.874,00
3
12.000,00
PRILOGA 4
NAČRT RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM
VREDNOSTI NAD 10.000 EUR ZA LETO 2014
Zap.št.
1
VRSTA
PREMIČNEGA
PREMOŽENJA
Granitne kocke staro
mestno jedro Žalec
(100 palet po 10 m2)
PREDVIDENA
SREDSTVA V EUR
V POSAMIČNI
NAMEN
15.000,00 Prodaja rabljenih
granitnih kock iz
starega mestnega
jedra v Žalcu
205
OBRAZLOŽITEV
Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2014 je sestavljen na podlagi
določb Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013).
Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2014, v katerega so
vključena zemljišča in stavbe, sprejme Občinski svet Občine Žalec na predlog župana.
Na podlagi predpisov, opredeljenih v prvem odstavku obrazložitve, več ni potrebno sprejemati
posamičnih programov za pridobivanje oziroma razpolaganje z nepremičninami.
O rezultatih prodaje se obvesti občinski svet ob zaključnem računu.
Pridobivanje nepremičnega premoženja načrtujemo zaradi realizacije izvedbenih prostorskih
aktov oziroma investicij in zaradi urejanja premoženjskopravnih razmerij na nepremičninah v
zasebni lasti, na katerih je zgrajena javna infrastruktura v lasti Občine Žalec.
Pridobivanje stvarnega premoženja Občine Žalec načrtujemo za stavbna in kmetijska zemljišča v
višini 110.000,00 EUR (nakupi oziroma menjave zemljišč, na podlagi katerih občina pridobi
zemljišča, ki predstavljajo javno infrastrukturo in zemljišča v kompleksu Športnega centra Žalec,
ki so v lasti fizičnih oseb).
Pridobivanje stvarnega premoženja Občine Žalec se načrtuje tudi za dve neprofitni stanovanji
(predvidoma dvosobni) v višini 100.000,00 EUR, sredstva so planirana v proračunskem
stanovanjskem skladu.
Cilj razpolaganja z nepremičnim premoženjem je zagotovitev ustrezne višine sredstev v proračun
občine, zagotoviti bodočim investitorjem ustrezno količino stavbnih zemljišč za gradnjo
poslovnih in stanovanjskih gradenj na območjih, ki so za to predvidena v prostorskih aktih ter
zagotoviti lastnikom že obstoječih stavbnih parcel zaokrožitev gradbenih parcel skladno z
določili Zakona o graditvi objektov.
Razpolaganje s stvarnim premoženjem Občine Žalec načrtujemo za stavbe v višini 195.466,17
EUR in za stavbna zemljišča v višini 1.771.268,75 EUR. Za kmetijska zemljišča je predvideno
razpolaganje v višini 107.633,42 EUR, večinoma gre za zemljišča v sklopu dveh kmetij, katerih
solastnica je Občina Žalec in gozdnega zemljišča - del parc. št. 1455/252 in 1455/253 k.o. Levec,
namenjenega izvedbi menjalne pogodbe, na podlagi katere bo Občina Žalec pridobila zemljišče
za ureditev objekta gospodarske javne infrastrukture - zbiralnika meteornih voda.
Razpolaganje s stvarnim premoženjem se načrtuje v skupni orientacijski vrednosti 2.074.368,34
EUR.
Vsi postopki pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Žalec se izvajajo
skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter Zakonom o
kmetijskih zemljiščih.
206