Posavsko - Zavod za gozdove Slovenije

Cesta bratov Milavcev 61
8250 Brežice
Tel. (07) 499 1600; fax. (07) 499 1613,
[email protected]
LETNI LOVSKO UPRAVLJAVSKI NAČRT ZA
VII. POSAVSKO
LOVSKO UPRAVLJAVSKO OBMOČJE
ZA LETO 2015
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
KAZALO VSEBINE
1
UVOD ...................................................................................................................................................... 1
2
OPIS LUO S SEZNAMOM LOVIŠČ ........................................................................................................ 2
3
ŽIVLJENJSKO OKOLJE DIVJADI........................................................................................................... 3
4
3.1
Opravljeni ukrepi v življenjskem okolju divjadi v letu 2014........................................................... 4
3.2
Načrtovani ukrepi v življenjskem okolju divjadi v letu 2015.......................................................... 7
3.3.
Škode od divjadi......................................................................................................................... 12
3.4
Vpliv rastlinojede divjadi na gozdne ekosisteme........................................................................ 17
ŽIVALSKE VRSTE - DIVJAD ................................................................................................................ 21
4.1
Srna (Capreolus capreolus) ....................................................................................................... 21
4.2
Navadni jelen (Cervus elaphus) ................................................................................................. 30
4.3
Damjak (Dama dama)................................................................................................................ 35
4.4
Gams (Rupicapra rupicapra)...................................................................................................... 40
4.5
Divji prašič (Sus scrofa) ............................................................................................................. 42
4.6
Šakal (Canis aureus) ................................................................................................................. 50
4.7
Lisica (Vulpes vulpes) ................................................................................................................ 51
4.8
Jazbec (Meles meles) ................................................................................................................ 53
4.9
Kuna belica (Martes foina) in kuna zlatica (Martes martes)....................................................... 55
4.10
Navadni polh (Glis glis) .............................................................................................................. 57
4.11
Pižmovka (Ondatra zibethia)...................................................................................................... 58
4.12
Poljski zajec (Lepus europaeus) ................................................................................................ 59
4.13
Fazan (Phasianus colchicus) ..................................................................................................... 61
4.14
Poljska jerebica (Perdix perdix) ................................................................................................. 63
4.15
Raca mlakarica (Anas platyrhynchos)........................................................................................ 64
4.16
Sraka (Pica pica), šoja (Garrulus glandarius) in siva vrana (Corvus cornix) ............................. 64
4.17
Nutrija ali bobrovka (Myocastor coypus) in rakunasti pes (Nyctereus procyonoides)................ 67
4.18
Načrt dodajanja divjadi............................................................................................................... 68
5
KRONOLOGIJA..................................................................................................................................... 69
6
EVIDENCE ............................................................................................................................................ 70
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
II
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
KAZALO PREGLEDNIC
Preglednica 1.1: Kronologija nastanka letnega načrta za VII. Posavsko LUO za leto 2015.............................. 1
Preglednica 2.1: Pregled lovišč.......................................................................................................................... 2
Preglednica 3.1: Opravljeni ukrepi v življenjskem okolju divjadi v letu 2014 ..................................................... 4
Preglednica 3.2: Načrtovani ukrepi v življenjskem okolju divjadi v letu 2015 .................................................... 7
Preglednica 3.3: Škoda, ki jo je povzročila divjad v letu 2014 ......................................................................... 12
Preglednica 3.4: Število prijav škod po loviščih v obdobju 2008-2014 ............................................................ 14
Preglednica 3.5: Opravljeni ukrepi za preprečevanje škod od divjadi v letu 2014........................................... 15
Preglednica 3.6: Načrtovani ukrepi za preprečevanje škod v letu 2015 .......................................................... 15
Preglednica 3.7: Število popisanih osebkov na hektar in njihov delež ter delež objedenosti po višinskih
razredih in drevesnih vrstah v letu 2014 ................................................................................................... 17
Preglednica 4.1.1: Načrt in realizacija odvzema srnjadi v letu 2014................................................................ 21
Preglednica 4.1.2: Načrt odvzema srnjadi za leto 2015................................................................................... 27
Preglednica 4.1.3: Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema srnjadi.................................................. 27
Preglednica 4.1.4: Analiza odvzema srnjadi za obdobje 2010 – 2014 ............................................................ 28
Preglednica 4.2.1: Načrt odvzema jelenjadi v skupini 1 .................................................................................. 33
Preglednica 4.2.2: Načrt odvzema jelenjadi v skupini 2 .................................................................................. 33
Preglednica 4.2.3 Analiza odvzema jelenjadi za obdobje 2010 – 2014........................................................... 33
Preglednica 4.3.1: Odvzem in realizacija odvzema damjaka v lovišču (koloniji) Boštanj v letu 2014.............. 35
Preglednica 4.3.3: Načrt odvzema damjaka v lovišču (koloniji) Boštanj za leto 2015 ..................................... 38
Preglednica 4.3.4: Analiza odvzema damjaka za obdobje 2010 – 2014 ......................................................... 39
Preglednica 4.4.1: Načrt odvzema gamsov za leto 2015 za lovišče Loka pri Zidanem Mostu. ....................... 41
Preglednica 4.4.2: Analiza odvzema gamsa za obdobje 2010 – 2014 ............................................................ 42
Preglednica 4.5.1: Načrt in realizacija odvzema divjih prašičev v letu 2014 po skupinah lovišč ..................... 45
Preglednica 4.5.2: Načrt odvzema divjih prašičev v letu 2015......................................................................... 47
Preglednica 4.5.3: Analiza odvzema divjega prašiča za obdobje 2010 – 2014 ............................................... 48
Preglednica 4.7.1: Analiza odvzema lisice za obdobje 2010 – 2014 ............................................................... 52
Preglednica 4.8.1: Analiza odvzema jazbeca za obdobje 2010 – 2014........................................................... 54
Preglednica 4.9.1 Analiza odvzema kune belice in kune zlatice za obdobje 2010 – 2014 .............................. 56
Preglednica 4.12.1: Analiza odvzema poljskega zajca za obdobje 2010 – 2014 ............................................ 59
Preglednica 4.13.1: Analiza odvzema fazana za obdobje 2010 – 2014 .......................................................... 62
Preglednica 4.14.1: Analiza odvzema poljske jerebice za obdobje 2010 – 2014 ............................................ 63
Preglednica 4.15.1: Analiza odvzema race mlakarice za obdobje 2010 – 2014 ............................................. 64
Preglednica 4.16.1: Analiza odvzema srake, šoje in sive vrane za obdobje 2010 – 2014 .............................. 66
Preglednica 4.18.1: Načrtovano dodajanje divjadi v letu 2015 ........................................................................ 68
Preglednica 5.1: Kronologija usklajevanja višine načrta odvzema .................................................................. 69
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
III
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
KAZALO SLIK
Slika 2.1: Položaj LUO v Sloveniji...................................................................................................................... 3
Slika 2.2: Lovišča v LUO.................................................................................................................................... 3
Slika 3.1: Realizacija vzdrževanja pasišč, grmišč, remiz in gozdnega roba v obdobju 2010-2014 ................... 5
Slika 3.2: Realizacija izdelave in vzdrževanja kaluž in večjih vodnih virov ter sadnje plodonosnega drevja v
obdobju 2010-2014..................................................................................................................................... 6
Slika 3.3: Poraba krme v obdobju 2010-2014.................................................................................................... 7
Slika 3.4: Ovrednotena škoda po vrstah divjadi v obdobju 2008-2014............................................................ 12
Slika 3.5: Izplačane odškodnine od divjih prašičev in odvzem divjih prašičev v obdobju 2008-2014.............. 13
Slika 3.6 Višina škode od divjega prašiča po skupinah lovišč v obdobju 2009-2014 na 100 ha lovne površine
.................................................................................................................................................................. 13
Slika 3.7.: Popisne enote v Posavskem lovsko upravljavskem območju ........................................................ 17
Slika 4.1.1: Primerjava odvzema z načrtom odvzema srne............................................................................. 21
Slika 4.1.2: Odvzem srne v obdobju 2010 –2014 ............................................................................................ 21
Slika 4.1.3: Primerjava dejanske vezave odstrela srn 2+ in srnjakov 2+ z načrtovano v obdobju 2008-2014 22
Slika 4.1.4: Primerjava odstrela in izgub dve in več letnih srn ter dve in več letnih srnjakov v obdobju 20062014.......................................................................................................................................................... 23
Slika 4.1.5: Delež izgub srnjadi po starostnih in spolnih kategorijah v obdobju 2008-2014 ............................ 23
Slika 4.1.6: Delež izgub v odvzemu po spolnih in starostnih kategorijah v obdobju 2008-2014...................... 24
Slika 4.1.7: Telesne mase mladičev srnjadi v obdobju 2010 – 2014............................................................... 25
Slika 4.1.8: Telesne mase enoletne srnjadi v obdobju 2010 - 2014 ................................................................ 25
Slika 4.1.9: Mase rogovja dve in večletnih srnjakov v obdobju 2010-2014 ..................................................... 25
Slika 4.1.10: Starostna sestava dve in več letne srnjadi odvzete v obdobju 2013-2014 ................................. 26
Slika 4.2.1: Primerjava odvzema z načrtom odvzema navadnega jelena ....................................................... 30
Slika 4.2.2: Odvzem navadnega jelena v obdobju 2010 – 2014...................................................................... 30
Slika 4.2.4: Odvzem navadne jelenjadi v sosednjih loviščih skupine lovišč Posavskega hribovja v obdobju
2007-2014 ................................................................................................................................................ 32
Slika 4.3.1: Odvzem damjaka v koloniji Boštanj v obdobju 2010-2014 ........................................................... 35
Slika 4.3.2: Odvzem damjaka v koloniji Krakovo v obdobju 2010-2014 .......................................................... 36
Slika 4.3.4: Delež posameznih kategorij damjaka v odvzemu v lovišču Boštanj v obdobju 2010-2014 .......... 36
Slika 4.3.5: Odvzem damjaka v loviščih, ki mejijo na kolonijo Boštanj v obdobju 2007-2014 ......................... 37
Slika 4.4.1: Primerjava odvzema z načrtom odvzema gamsa......................................................................... 40
Slika 4.5.1: Karta skupin lovišč za upravljanje z d. prašičem .......................................................................... 43
Slika 4.5.2: Primerjava odvzema z načrtom odvzema divjega prašiča............................................................ 43
Slika 4.5.3: Odvzem divjega prašiča v obdobju 2010 - 2014........................................................................... 44
Slika 4.5.4: Odvzem divjih prašičev po skupinah lovišč v obdobju 2007-2014................................................ 44
Slika 4.7.1: Odvzem lisic v obdobju 2010 - 2014............................................................................................. 51
Slika 4.8.1: Odvzem jazbeca v obdobju 2010 - 2014 ...................................................................................... 53
Slika 4.18.1: Dodajanje divjadi v obdobju 2008-2014...................................................................................... 68
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
IV
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
1
UVOD
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območja za leto 2015 je sestavljen v skladu z Zakonom o
divjadi in lovstvu in njegovimi spremembami (Ur.l. RS, št. 16/04, odločba US št. 120/06, št. 17/08, št. 46/14 –
ZON-C). Zakon določa izdelavo letnih načrtov za lovsko upravljavska območja (Ur.l. RS, št. 110/04), ki so
nadomestila nekdanja lovsko gojitvena območja. Znotraj LUO so opredeljena lovišča in lovišča s posebnim
namenom (Ur.l. RS, št. 128/04). Za lovišča so bile v sredini leta 2009 podeljene koncesije za trajnostno
upravljanje s populacijami divjadi. Razdelilnik s tem načrtom opredeljenega odvzema in del v življenjskem okolju
se naredi za ta lovišča. Stara in nova lovišča se v LUO bistveno ne razlikujejo, še največje razlike so v sedaj
natančno določenih mejah in površinah. Skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu je bilo ustanovljeno Območno
združenje upravljavcev lovišč za VII. Posavsko LUO in izvoljen devet članski izvršni odbor, ki v postopku
izdelave tega načrta zastopa upravljavce lovišč v LUO.
Letni načrt za VII. Posavsko LUO za leto 2015 temelji na ciljih in usmeritvah lovsko upravljavskega dela
Območnega načrta za VII. Posavsko LUO za obdobje 2011 - 2020. Poleg zgoraj navedenih predpisov, je
napisan tudi v skladu z:
•
Zakonom o gozdovih (Ur.l. RS, št. 30/93 in spremembe).
•
Pravilnikom o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (Ur.l. RS, št. 91/10).
•
Uredbo o določitvi divjadi in lovnih dob (U.l. RS, št. 101/04, št. 81/14).
•
Odlokom o lovsko upravljavskih območjih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah (Ur.l. RS, št. 110/04).
•
Uredbo o ustanovitvi lovišč s posebnim namenom v RS (Ur.l. RS, št. 117/04, št. 38/14).
•
Odlokom o loviščih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah (Ur.l. RS, št. 128/04, št. 38/14).
•
Navodili za usmerjanje razvoja populacij divjadi v Sloveniji (usklajeno ZGS, znanstveno-raziskovalne
institucije, LZS, OZUL-i in IRSKO, 2011).
Najpomembnejši dogodki, ki so vplivali na sam nastanek načrta so prikazani v spodnji preglednici:
Preglednica 1.1: Kronologija nastanka letnega načrta za VII. Posavsko LUO za leto 2015
Datum
Kraj
Organ
Vsebina
19. januar
Globoko
20. januar
Boštanj
23. januar
6. marec
Kostanjevica na
Krki, Cerklje ob
Krki
Krško
Brežice
9. marec
Brežice
19. marec
27. marec
2. april
10. april
Brežice
Ljubljana
Brežice
Ljubljana
22. januar
Komisija za oceno
odstrela in izgub
divjadi v LUO
OZUL
Strokovni svet ZGS OE
Brežice
ZGS OE Brežice
Strokovni svet ZGS
Svet ZGS OE Brežice
MKGP
Pregled odstrela in
izgub divjadi
Uskladitveni sestanek
Določitev osnutka načrta
Javna predstavitev osnutka načrta
Obravnava osnutka načrta
Določitev predloga načrta
Oddaja predloga načrta na MKGP
Za pogosteje uporabljene izraze so v pričujočem načrtu uporabljene naslednje okrajšave:
• LUO – VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje,
• LN – letni načrt za LUO,
• LNL – letni načrt lovišča,
• EE – ekološka enota,
• PE – popisna enota,
• GGO – gozdnogospodarsko območje,
• GGE – gozdnogospodarska enota,
• ZGS – Zavod za gozdove Slovenije,
• LIS – Lovsko informacijski sistem Lisjak,
• OZUL – Območno združenje upravljavcev lovišč Posavskega LUO,
• IRSKGLR – Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
• UVHVVR – Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
• MKGP – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
1
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
2
OPIS LUO S SEZNAMOM LOVIŠČ
LUO sega na območje petih občin: Brežice, Krško, Sevnica, Kostanjevica na Krki in Laško. Območje se nahaja
na jugovzhodu države.
Upoštevaje reliefne in posledične ekološke značilnosti delimo območje na štiri ekološke enote:
•
Gorjanci (hriboviti svet med mejo z Republiko Hrvaško in reko Krko, do Šentjerneja), ki obsega 13.626
ha, v njo pa spadajo lovišča Mokrice, Čatež ob Savi, Cerklje ob Krki, Podbočje in Kostanjevica na Krki.
•
Krško-Brežiška kotlina (nižinski svet območja od reke Sotle do Šentjerneja), ki obsega 20.656 ha, v
njo spadajo lovišča Artiče, Globoko, Dobova, Brežice, Kapele, Veliki Podlog, Krško, Videm ob Savi,
Cerklje ob Krki, Kostanjevica na Krki, Bučka in Raka.
•
Bohor-Orlica (hriboviti svet od reke Sotle na vzhodu do Zidanega mostu na zahodu), ki obsega 32.222
ha, v njo pa spadajo lovišča Bizeljsko, Pišece, Senovo, Veliki Kamen, Brestanica, Artiče, Globoko,
Videm ob Savi, Sevnica, Loka pri Zidanem mostu in Zabukovje.
•
Posavsko hribovje (hribovit, razgiban svet med rekama Savo in Krko), ki obsega 16.337 ha, v njo pa
spadajo lovišča Raka, Krško, Boštanj, Studenec-Veliki Trn in Bučka.
Razen naravnih meja, ki omejujejo (ali vsaj otežujejo) gibanje prostoživečim živalim (npr. reke), v območju
narašča število umetnih pregrad (ograja ob avtocesti, ograja ob izgradnji akumulacij savske vode za
hidrocentrale, naraščanje števila obor za rejo divjadi).
Preglednica 2.1: Pregled lovišč
Šifra
Lovišče
Stara Nova
10
0713 Artiče
11
0715 Bizeljsko
12
0720 Mokrice
13
0716 Globoko
14
0719 Dobova
15
0721 Čatež ob Savi
16
0722 Cerklje ob Krki
17
0718 Brežice
18
0714 Pišece
19
0717 Kapele
115 0708 Senovo
116 0709 Veliki Kamen
117 0707 Brestanica
118 0710 Raka
119 0723 Veliki Podlog
120 0712 Videm ob Savi
121 0711 Krško
122 0725 Kostanjevica na Krki
123 0724 Podbočje
290 0703 Sevnica
291 0701 Loka pri Zidanem mostu
292 0702 Boštanj
293 0706 Studenec-VelikiTrn
294 0704 Zabukovje
295 0705 Bučka
SKUPAJ LUO
Upravna enota Površina (ha)
Skupna Lovna
Brežice
2.741
2.452
“
2.906
2.694
“
2.684
2.457
“
2.454
2.250
“
2.396
2.096
“
2.890
2.689
“
4.054
3.537
“
2.446
2.133
“
2.495
2.344
“
2.177
2.049
Krško
2.976
2.800
“
2.173
2.030
“
5.510
4.988
“
3.404
3.202
“
2.871
2.755
“
3.461
2.945
“
5.430
4.899
“
5.000
4.749
“
2.668
2.553
Sevnica
2.913
2.581
“
3.853
3.688
“
5.068
4.798
“
4.341
4.111
“
3.799
3.663
Novo mesto
2.134
2.047
82.844
76.510
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
Gozd
864
1.024
1.441
1.102
511
1.644
1.012
384
1.273
539
1.750
961
2.473
1.707
1.208
1.430
2.068
3.194
1.385
1.371
2.559
3.519
2.598
2.250
1.177
39.444
2
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
Slika 2.1: Položaj LUO v Sloveniji
Slika 2.2: Lovišča v LUO
3
ŽIVLJENJSKO OKOLJE DIVJADI
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
3
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
Posavsko LUO je reliefno in floristično bogat prostor, ki v svojem ohranjenem stanju lahko nudi dobre pogoje za
življenje divjadi.
V nižinskem svetu LUO primanjkuje primernega življenjskega prostora za malo divjad v zimskem obdobju –
zaradi ogoljenih površin po jesenskem spravilu kmetijskih pridelkov. V hribovitem predelu LUO je smiselna
bogatitev prostora s plodonosnimi vrstami drevja ter urejanje virov pitne vode za divjad.
Za območje LUO velja splošna ugotovitev, da se življenjski pogoji za divjad postopoma in vztrajno slabšajo. Gre
za posledice urbanizacije, postavljanja umetnih pregrad, povečanega prometa ipd., kvaliteto življenjskega
prostora za divjad pa so že konkretno bistveno poslabšali: izgradnja avtoceste Ljubljana – Obrežje in do sedaj
zgrajene hidroelektrarne na reki Savi. Kvaliteto okolja v LUO, kot življenjskega prostora divjadi, bodo po
pričakovanjih bistveno poslabšali še v prihodnje načrtovani veliki in prostorsko zahtevni posegi (dokončna
izgradnja verige hidroelektrarn na spodnji Savi, intenziviranje vojaškega dela letališča v Cerkljah ob Krki,
načrtovana izgradnja civilnega dela vojaškega letališča (projekt Feniks), načrtovana izgradnja nove cestne
povezave med Krškim in Brežicami,...
3.1
Opravljeni ukrepi v življenjskem okolju divjadi v letu 2014
Preglednica 3.1: Opravljeni ukrepi v življenjskem okolju divjadi v letu 2014
Vrsta ukrepa
1. UKREPI ZA VARSTVO IN MONITORING DIVJADI
Ukrepi za varstvo in monitoring divjadi
2. BIOMELIORATIVNI UKREPI
Vzdrževanje pasišč s košnjo (ročna in strojna košnja)
Spravilo sena z odvozom
Priprava pasišč za divjad
Gnojenje travnikov
Vzdrževanje grmišč
Vzdrževanje remiz za malo divjad
Vzdrževanje gozdnega roba
Izdelava in vzdrževanje kaluž
Izdelava in vzdrževanje večjega vodnega vira
Sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja
Postavitev in vzdrževanje gnezdnic
3. BIOTEHNIČNI UKREPI
Zimsko krmljenje male divjadi
Preprečevalno krmljenje
Privabljalno krmljenje
Krmne njive
Pridelovalne njive
Količina soli
4. LOVSKI OBJEKTI
Solnice (založene v letu 2014)
Lovske preže (obnova in novogradnja)
Krmišča (obnova in novogradnja)
Lovske steze (obnova in novogradnja)
Stopnja
uresničitve
načrta (%)
Enota
mere
Načrtovan
obseg
Realiziran
obseg
ure
2.600
3.161
122
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
število
število
število
število
32,9
5,2
1,3
0,8
6,7
16,7
4,1
62
6
50
4
26,0
2,9
0,9
0,6
6,6
16,7
4,1
66
7
50
4
79
55
69
75
98
100
100
106
117
100
100
kg
kg
kg
ha
ha
kg
37.390
17.500
23.500
20,9
9,2
2.650
36.445
17.763
23.655
20,1
8,8
2.745
97
102
101
96
96
104
število
število
število
km
1.443
183
105
26
1.373
188
106
25,5
95
103
101
98
Ukrepi za varstvo in monitoring divjadi; Skupaj so upravljavci lovišč za ukrepe varstva in monitoringa divjadi
opravili 3.161 ur, kar je 122 % načrtovanega. Ukrep so v preteklih LNL načrtovali le nekateri upravljavci lovišč (v
letu 2013 le 11), tako da je povečan obseg v letu 2014 posledica predvsem boljšega vodenja evidenc. Ukrepe so
izvajali vsi upravljavci lovišč v LUO.
Biomeliorativni ukrepi: Realizacija biomeliorativnih ukrepov je večinoma v skladu z načrtovanim obsegom del,
večja odstopanja so predvsem pri ukrepih, ki so načrtovana v majhnem obsegu.
Vzdrževanje pasišč s košnjo je pomemben biomeliorativen ukrep za izboljšanje prehranskih razmer za divjad,
kar lahko omili vpliv le te na gozdne in kmetijske površine, pripomore pa tudi k lažjemu opazovanju divjadi in
izvrševanju načrtovanega odstrela.
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
4
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
Obseg izvedbe ukrepa je v primerjavi s preteklim obdobjem nekoliko upadel in se ustalil na okoli 30 ha
vzdrževanih pasišč. Načrtovan obseg v letu 2014 pa je bil realiziran le 79 %. Ocenjujemo, da je to delno tudi
posledica vremenskih razmer, saj zaradi obilnega deževja, v nekaterih loviščih ni bilo možno pravočasno izvesti
košnje (nižinska lovišča). 5,6 ha košnje je bilo izvedeno ročno (9 upravljavcev lovišč), 20,4 ha pa strojno (14
upravljavcev lovišč). Skupaj je ukrep izvajalo 15 upravljavcev lovišč. Najvišji obseg ročne košnje je bil izveden v
lovišču Loka pri Zidanem Mostu (2,7 ha), strojne košnje pa v lovišču Brežice (3,95 ha). Ocenjujemo, da je ukrep
potrebno izvajati, posebno znotraj večjih gozdnih kompleksov.
Načrtovano spravilo sena z odvozom je bilo izvedeno z 55 %. Manjša realizacija je povezana z manjšo izvedbo
načrtovane košnje. Ukrep so izvajali 4 upravljavci lovišč (Boštanj, Kapele, Loka pri Z.M., Mokrice).
Priprava pasišč za divjad je bila načrtovana v dveh loviščih (Bizeljsko in Mokrice), izvedena je bila 69 %.
Ukrep gnojenja travnikov je bil načrtovan v dveh loviščih, izveden je bil v lovišču Mokrice.
Ukrep vzdrževanja grmišč je bil načrtovan v 8 loviščih, realiziran je bil 98 %. Pri realizaciji tega ukrepa izstopajo
predvsem upravljavci lovišč Artiče, Bizeljsko, Cerklje ob Krki, Kapele in Globoko. Ker gre za nižinska lovišča,
imajo ti objekti bolj značaj remize za malo divjad. Obseg vzdrževanja grmišč je zadnja leta dokaj enakomeren,
znaša okoli 6 ha.
Vzdrževanje remiz za malo divjad je bilo izvedeno na 16,7 ha, kar pomeni 100 % realizacijo. Ukrep je izvajalo 11
upravljavcev lovišč, predvsem na območju EE Krško-Brežiško polje, kjer je številčnost male divjadi največja in je
ta ukrep tudi zelo zaželen. V zadnjem obdobju se je obseg izvedbe tega ukrepa, ustalil pri okoli 16 ha. Zaradi
intenzivnega kmetijstva na nižinskem delu LUO, je vedno težje pridobiti primerne površine za vzpostavitev
»novih« remiz, zato je nerealno pričakovati, da bi se lahko v bližnji prihodnosti obseg bistveno povečal.
Ukrep vzdrževanja gozdnega roba je bil izveden 100 %. Načrtovan in izveden je bil v 5 loviščih. Obseg izvedbe
tega ukrepa je v preteklem obdobju znašal okoli 4 ha letno. Po naši oceni je izvedba realno nekoliko večja, saj
upravljavci lovišč pogosto vzdržujejo gozdni rob tudi posredno z urejanjem vidljivosti v okolici lovskih prež.
Biomeliorativni ukrepi
35
Vzdrževanje
pasišč s
košnjo
Površina (ha)
30
25
Vzdrževanje
grmišč
20
15
Vzdrževanje
remiz za
malo divjad
10
5
0
2010
2011
2012
2013
2014
Vzdrževanje
gozdnega
roba
Leto
Slika 3.1: Realizacija vzdrževanja pasišč, grmišč, remiz in gozdnega roba v obdobju 2010-2014
Izdelava in vzdrževanje kaluž je bila izvedena v 15 loviščih, realizacija načrta je znašala 106 %. Pri izvedbi
izstopa upravljavec lovišča Boštanj (21 kaluž, v ostalih loviščih se vzdržuje od 1 do 6 kaluž). V zadnjem obdobju
so upravljavci lovišč povečevali obseg vzdrževanja kaluž, kar je po naši oceni posledica povišanja številčnosti in
prostorskega širjenja divjega prašiča.
Ukrep izdelave in vzdrževanja večjih vodnih virov, je bil na 7 objektih izveden v loviščih Kapele, Pišece in Krško.
V zadnjem obdobju je opazen trend rahlega naraščanja obsega izvedbe tega ukrepa, kar je tudi zaželeno.
Sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja je bila izvedena 100 %. Ukrep je bil izveden v 4 loviščih
(Boštanj, Brežice, Loka pri Z.M. in Mokrice).
Ukrep postavitve in vzdrževanja gnezdnic je bil načrtovan v dveh loviščih (Boštanj, Brežice), izveden je bil 100
%.
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
5
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
Biomeliorativni ukrepi
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Izdelava in
vzdrževanje
kaluž
Število
Izdelava in
vzdrževanje
večjega
vodnega vira
2010
2011
2012
2013
2014
Sadnja in
vzdrževanje
plodonosne
ga drevja in
grmovja
Leto
Slika 3.2: Realizacija izdelave in vzdrževanja kaluž in večjih vodnih virov ter sadnje plodonosnega drevja v
obdobju 2010-2014
Stopnja realizacije načrtovanih biomeliorativnih del je tekom leta odvisna od spremenljivih prostorskih možnosti,
dogovorov z lastniki površin in dejanske potrebe izvedbe načrtovanih del ter izvedbenih možnosti upravljavcev
lovišč. Biomeliorativni ukrepi so zelo pomembni za izboljšanje življenjskega okolja divjadi, vendar je izvedba zelo
različna po posameznih loviščih, tudi med sosednjimi, kjer so običajno podobne razmere za divjad.
V letu 2014 so ponovno zelo izstopali posamezni upravljavci lovišč, ki so izvajali (skoraj) vse zgoraj navedene
biomeliorativne ukrepe in tako dodali svoj pečat k izboljševanju okolja divjadi. Žal pa so na nasprotni strani tudi
lovišča (Brestanica, Čatež ob Savi, Raka, Senovo, Sevnica, Studenec-Veliki Trn, Zabukovje), kjer je izvedba teh
ukrepov minimalna ali nična, kar je treba v prihodnje izboljšati.
Biotehnični ukrepi:
Zimsko krmljenje male divjadi se je izvajalo v 18 loviščih. Položeno je bilo 36,4 tone krme, večinoma koruze, kar
je 97 % načrtovanega. Največ krme je bilo položene v loviščih EE Krško-Brežiško polje, kjer je mala divjad
najštevilčnejša in je ta ukrep tudi zaželen. V zadnjem obdobju je opazen trend upadanja položene količine krme
za malo divjad, kar je skladno s trendom gibanja številčnosti male divjadi.
Preprečevalno krmljenje divjega prašiča je izvajalo 13 upravljavcev lovišč (leta 2014 17), ki so za ta namen
porabili 17,8 ton krme, kar pomeni 102 % realizacijo načrta. Na začetku preteklega obdobju je obseg
preprečevalnega krmljenja divjega prašiča nekoliko naraščal, v zadnjem letu pa se je v skladu z lanskim LN
precej zmanjšal.
Za namene privabljalnega krmljenja divjega prašiča in v manjši meri tudi jelenjadi, se je v 22 (v letu 2014 19)
loviščih položilo 23,7 ton krme, kar je 101 % načrtovanega. V zadnjem obdobju se obseg porabe krme za namen
privabljalnega krmljenja nekoliko povečuje, kar je v skladu z načrti. Povečal se je predvsem zaradi prostorskega
širjenja divjega prašiča v nekatera lovišča, kjer pred leti ni bil prisoten ter delno zaradi prekategoriziranja
nekaterih krmišč iz preprečevalnih v privabljalna.
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
6
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
Biotehnični ukrepi - krmljenje
Količina krme (kg)
50.000
Zimsko
krmljenje
40.000
30.000
Preprečevalno
krmljenje
20.000
Privabljalno
krmljenje
10.000
0
2010
2011
2012
Leto
2013
2014
Slika 3.3: Poraba krme v obdobju 2010-2014
3.2
Načrtovani ukrepi v življenjskem okolju divjadi v letu 2015
Preglednica 3.2: Načrtovani ukrepi v življenjskem okolju divjadi v letu 2015
Enota Načrtovan
Vrsta ukrepa
mere
obseg
1. UKREPI ZA VARSTVO IN MONITORING DIVJADI
Ukrepi za varstvo in monitoring divjadi
ure
3.200
2. BIOMELIORATIVNI UKREPI
Vzdrževanje pasišč s košnjo (ročna in strojna košnja)
ha
28,8
Spravilo sena z odvozom
ha
2,9
Priprava pasišč za divjad
ha
0,9
Gnojenje travnikov
ha
0,6
Vzdrževanje grmišč
ha
6,0
Vzdrževanje remiz za malo divjad
ha
16,3
Vzdrževanje gozdnega roba
ha
3,9
Izdelava in vzdrževanje kaluž
število 63
Izdelava in vzdrževanje večjega vodnega vira
število 5
Sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja število 45
Postavitev in vzdrževanje gnezdnic
število 8
3. BIOTEHNIČNI UKREPI
Zimsko krmljenje male divjadi
kg
36.100
Preprečevalno krmljenje
kg
16.750
Privabljalno krmljenje
kg
25.520
Privabljalno krmljenje – divji prašič
Privabljalno krmljenje – navadni jelen
Krmne njive
Pridelovalne njive
Količina soli
4. LOVSKI OBJEKTI
Solnice (založene v letu 2015)
Lovske preže (obnova in novogradnja)
Krmišča (obnova in novogradnja)
Lovske steze (obnova in novogradnja)
kg
kg
23.570
1.950
ha
ha
kg
19,7
8,8
2.808
število
število
število
km
1.496
184
103
27
Ukrepi za varstvo in monitoring divjadi: Načrtovana dela naj se izvajajo predvsem v okviru organizirane
lovsko čuvajske službe ter nadzora lovišča s strani članov lovskih družin. Ukrep obsega spremljavo stanja in
varovanja habitatov in populacij prostoživečih živali, evidentiranje in pobiranje izgub divjadi, nadzor potepuških
psov in mačk ter podobno. V letu 2015 načrtujemo 3.200 ur za izvajanje teh ukrepov. Z razdelilnikom se bo
določila kvota ur vsem upravljavcem lovišč v LUO. Obseg načrtovanih del ni treba realizirati, zaželena pa je čim
večja izvedba s strani upravljavcev lovišč ter posledično zagotavljanje evidenc o opravljenih ukrepih.
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
7
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
Biomeliorativni ukrepi: Potrebna je predvsem čim boljša realizacija ukrepov, ki neposredno vplivajo na
kakovost življenjskega okolja divjadi, predvsem vzdrževanje remiz za malo divjad v nižinskem delu LUO in
vzdrževanje pasišč ter grmišč in gozdnega roba po celotnem LUO.
Večina pomembnejših biomeliorativnih ukrepov je za leto 2014 načrtovana v podobnem obsegu, kot je bila
realizacija v preteklem letu.
Vzdrževanje pasišč s košnjo: Ukrep je potrebno pospeševati predvsem v loviščih, kjer prevladuje gozdna krajina
in v območjih z manj intenzivnim kmetijstvom. Načrtovan obseg je v primerjavi z načrtom preteklega leta nižji za
13 % ter za 11 % višji od lanske realizacije. Ukrep se načrtuje v 15 loviščih, povprečno 1,9 ha/lovišče. Obseg
načrtovanih del mora biti realiziran vsaj 70 %, zaželeno je preseganje načrtovanih količin.
Spravilo sena z odvozom: Površine, na katerih se bo izvedel ta ukrep so predvsem odločitev upravljavcev lovišč.
Obseg načrtovanih del ni treba realizirati.
Priprava pasišč za divjad: Ukrep naj se izvaja predvsem v gozdnatih območjih, kjer primanjkuje pašnih površin.
Obseg načrtovanih del ni treba realizirati, zaželeno je preseganje načrtovanih količin.
Gnojenje travnikov: Površine, na katerih se bo izvedel ta ukrep so predvsem odločitev upravljavcev lovišč.
Obseg načrtovanih del ni treba realizirati.
Vzdrževanje grmišč: Ukrep naj se izvaja predvsem tam, kjer je prisotnih več vrst rastlinojedih parkljarjev. V
okviru ukrepa se vsakih nekaj let poseka grmovni sloj, kateri se potem odzove s hitro rastjo mladih poganjkov, ki
so pomemben prehranski vir za divjad. Izvedbo ukrepa načrtujemo v 8 loviščih, povprečno 0,7 ha/lovišče. V
primerjavi z načrtom za leto 2014, je načrtovan obseg tega ukrepa manjši za 11 %. Obseg načrtovanih del mora
biti realiziran vsaj 70 %. Navzgor se količine izvedbe ne omejuje, zaželeno je preseganje.
Vzdrževanje remiz za malo divjad: Prednostno naj se izvaja v predelih, kjer obstajajo ugodne razmere za malo
divjad ter v območjih, kjer se bo v lovišče dodajala mala divjad iz umetne vzreje. Ukrep je načrtovan v 11
loviščih, povprečno 1,5 ha/lovišče. V primerjavi z načrtom za leto 2014, je načrtovan obseg tega ukrepa manjši
za 2 %. Obseg načrtovanih del mora biti realiziran vsaj 70 %, zaželeno pa je preseganje načrtovanih količin.
Vzdrževanje gozdnega roba: Z ukrepom se ohranja pravilno oblikovan, širok in stopničast gozdni rob, ker le tak
nudi ustrezne življenjske pogoje za divjad in ostale prosto živeče živali. Ukrep načrtujemo v 6 loviščih, v
primerjavi z letom prej je načrtovan obseg manjši za 5 %. Obsega načrtovanih del ni treba realizirati, zaželeno
pa je preseganje načrtovanih količin.
Izdelava in vzdrževanje kaluž: Ukrep se izvaja v območju, kjer se pojavljajo jelenjad, damjak in divji prašič,
prednostno v območjih, kjer je manj površinskih voda. Priporočljivo je, da se vzdržujejo 3 kaluže na 1.000 ha
gozda. Pri tem je treba preprečiti dostop soli v vodo, zato se solnic v neposredni bližini kaluž ne izdeluje in polni.
Kaluže in drugi vodni viri se vzdržujejo na način, ki ohranja biotsko pestrost in le v obdobjih izven
razmnoževalnih ciklov dvoživk in drugih živali, to je predvsem pozno jeseni ali pozimi. Če je vodni vir suh, se ga
lahko obnavlja tudi poleti. V letu 2015 se načrtuje vzdrževanje 63 kaluž v 15 loviščih. Obseg načrtovanih del
mora biti realiziran vsaj 70 %, zaželeno pa je preseganje načrtovanih količin.
Izdelava in vzdrževanje večjega vodnega vira: Ukrep obsega vzdrževanje posameznih odsekov manjših tekočih
voda ali umetnih vodnih površin (bajerji, račniki,...). Obsega načrtovanih del ni treba realizirati, zaželeno pa je
preseganje načrtovanih količin.
Sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja: Ukrep, s katerim izboljšujemo prehranske razmere za prosto živeče
živali. Izvaja naj se predvsem na območjih strnjenih gozdov skozi sodelovanje upravljavcev lovišč, lastnikov
gozdov in javno gozdarsko službo - ZGS. Obsega načrtovanih del ni treba realizirati, zaželeno pa je preseganje
načrtovanih količin.
Postavitev in vzdrževanje gnezdnic: Ukrep se naj izvaja predvsem v loviščih, kjer je majhen delež naravnih
dupel. Obsega načrtovanih del ni treba realizirati, zaželeno pa je preseganje načrtovanih količin.
Solnice: Namen solnic je olajšati predvsem spomladanski prehod na sočno naravno hrano, preskrbo z
mineralnimi snovmi ter doseganje načrta odvzema, zato je priporočljivo zalaganje solnic v zmernih količinah s
soljo in mineralnimi kamni (do največ 3 kg na solnico). Ukrep polaganja soli se načrtuje v vseh loviščih v LUO,
razen v loviščih Raka in Senovo. Načrtujemo zalaganje 1.496 solnic z 2.808 kg soli, kar znaša 1,9 kg
soli/solnico. Obsega načrtovane količine soli ni treba realizirati, preseganje ni dovoljeno.
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
8
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
Postavljanje solnic je prepovedano:
•
•
•
•
•
V gozdnih sestojih - mladovjih in sestojih v obnovi, oz. je dovoljeno le ob soglasju lastnika gozda in ZGS.
Ob cestah in v območju gozdnih rezervatov.
Ob vodnih virih oz. le v minimalni oddaljenosti 50 m in na način, ki onemogoča vnos soli vanje. Soli tudi
ni dovoljeno neposredno vnašati v luže, kaluže in ostala vodna telesa.
V območja ali bližino območij, kjer so prisotne redke, ogrožene in zavarovane vrste živali ter rastišča
redkih, ogroženih in zavarovanih rastlinskih vrst.
V bližino območij naravnih vrednot, v ožja zavarovana območja in v dele širših zavarovanih območij s
strožjim varstvenim
Biotehnični ukrepi:
Krmljenje divjadi
Kot ukrep krmljenja sodijo vse vrste polaganja hrane v naravno okolje, ki je namenjena prehrani divjadi. Za
polaganje hrane se ne smatra posek drevja za objedanje in pridelava krme na kmetijskih površinah (krmnih
njivah), s katero se divjad prehranjuje neposredno na rastočih rastlinah. Kot ukrep krmljenja prav tako ne šteje
polaganje soli, kljub temu pa je pri polaganju le te potrebno upoštevati v načrtih zapisane usmeritve in omejitve.
Namensko krmljenje srnjadi in gamsa, razen v izjemnih razmerah, ni dovoljeno.
Po namenu krmljenja ločujemo zimsko, preprečevalno in privabljalno krmljenje.
1. Zimsko krmljenje
Zimsko krmljenje se izvaja z namenom zmanjšanja pritiska divjadi na naravne prehranske vire in tvorbe
energijske rezerve v času prehranske ožine. S tem ukrepom se divjad v obdobju leta, ko nastopi prehranska
ožina prostorsko zadržuje v predelih zimovališč. Pri mali divjadi je namenjeno povečanju prehranske ponudbe
tudi izven zimskega obdobja ter s tem preživetju posameznih osebkov oz. skupin divjadi, ki imajo kot skupni
učinek povečevanje številčnosti te divjadi.
Zimsko krmljenje se lahko v LUO izvaja za naslednje vrste divjadi:
Damjak (krmi se lahko le v lovišču Boštanj)
Mala divjad (fazan, poljska jerebica, poljski zajec, raca mlakarica)
Zimsko krmljenje divjega prašiča je na celotnem območju Republike Slovenije ter tako tudi v Posavskem
LUO prepovedano. V letu 2015 v skladu s predlogi upravljavcev lovišč, načrtujemo samo zimsko krmljenje
male divjadi.
Načrtovana poraba krme za namen zimskega krmljenja male divjadi je za 3 % nižja od lanske. Ukrep se načrtuje
v 19 loviščih. Ker je cilj upravljanja z malo divjadjo povečanje ali vsaj ohranjanje številčnosti, se lahko poraba
krme za ta namen tudi preseže, vendar ne za več kot 30 % načrtovane količine.
Krmljenje mora biti izvajano z vrsto krme in na način, ki je v največji možni meri prilagojena vrsti divjadi katero se
krmi (poljski zajec, fazan, poljska jerebica, raca mlakarica). Pri krmljenju z močno škrobno krmo mora biti le ta
položena tako, oziroma zaščitena s tehničnimi objekti (nadkritje, lese), da se prepreči, da bi pretežni del krme
zaužila srnjad.
Lokacije krmljenja male poljske divjadi se ne upoštevajo kot krmišče, katere se vodi v katastru krmišč, mora pa
biti lokacija opredeljena v letnem načrtu lovišča. Male poljske divjadi se na krmiščih ne lovi.
2. Preprečevalno krmljenje
Preprečevalno krmljenje se izvaja le za divjega prašiča v časovno omejenem vegetacijskem obdobju, z
namenom zadrževanje živali v predelih, kjer so manjše možnosti nastanka škod na kmetijskih površinah.
Preprečevalno krmljenje divjega prašiča je dovoljeno zgolj v loviščih, kjer povprečni letni odvzem divjega prašiča
v zadnjih treh letih dosega 5 ali več živali (v loviščih Sevnica, Senovo, Veliki Kamen, Artiče in Kapele
preprečevalno krmljenje ni dovoljeno). Preprečevalno krmljenje je v ustreznih razmerah strnjenih gozdov in
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
9
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
primerne oddaljenosti od kmetijskih površin, namenjeno odvračanju tropov divjih prašičev od kmetijskih kultur,
pri čemer se priporoča tudi krmljenje z beljakovinsko hrano na osnovi žit (soja, rastlinske beljakovine,…).
Priporočeno obdobje izvajanja preprečevalnega krmljenja je od začetka junija do konca oktobra,
izjemoma za konkretna lovišča v primeru večletnega pojavljanja škod tudi prej. Podroben časovni termin
izvajanja preprečevalnega krmljenja z letnim načrtom lovišča opredeli upravljavec lovišča. Upravljavec lovišča
sme praviloma imeti le eno preprečevalno krmišče na začetnih 1000 ha gozdne površine, pri določanju
primernosti lokacij se upošteva tudi strnjenost gozdnega kompleksa (gozdne krajine). Preprečevalno krmišče
mora biti oddaljeno praviloma vsaj 500 m od zunanje meje gozdnega kompleksa z negozdno krajino. Lov na teh
krmiščih je prepovedan.
3. Privabljalno krmljenje
Privabljalno krmljenje se izvaja z namenom privabljanja divjadi zaradi odstrela. Privabljalno se krmi naslednje
vrste divjadi: navadni jelen, damjak, divji prašič, lisica, kuna belica in kuna zlatica.
Privabljalno krmljenje divjih prašičev je prvenstveno namenjeno opazovanju ter lažjemu izvrševanju odstrela.
Za doseganje učinka privabljanja so na krmišču potrebne in priporočene le minimalne količine krme, ki opravljajo
funkcijo privabljanja divjih prašičev. Privabljalno krmljenje divjega prašiča se lahko izvaja vse leto. Divjadi
naj bo dnevno dostopno na privabljalnem krmišču največ do 2 kg ustrezne vrste krme (žit ali koruze), kar
posledično pomeni, da je maksimalna dovoljena letna količina krme na posameznem privabljalnem krmišču 730
kg. Termin založenosti (v letu) je v pristojnosti upravljavca lovišča. Krmišča so praviloma lahko locirana po eno
na vsakih 200-600 ha gozdne površine. Pri tem je potrebno zagotoviti, da so mesta privabljalnega krmljenja
divjega prašiča oddaljena od krmišč, kjer se izvaja preprečevalno krmljenje vsaj 300 m. Za krmo je priporočljivo
uporabljati vse vrste žit in koruze. Priporočeno je le krmljenje na način, da je krma na krmiščih dostopna
predvsem divjemu prašiču (npr: krmni valj, polaganje krme v tla, prekrivanje krme, …) in ne ostali divjadi
(srnjad, jelenjad, damjak).
Privabljalno krmljenje navadne jelenjadi se izvaja s ciljem olajšanega opazovanja in odstrela. Privabljalno
krmljenje jelenjadi se lahko izvaja le v času lovne dobe na jelenjad. Pri privabljalnem krmljenju je dovoljeno
zalagati največ 1 krmišče na 500 ha lovne površine lovišča, pri čemer je na posameznem krmišču dovoljeno
dnevno položiti skupno največ 50 kg krme, od tega količina močne krme, ki je dnevno dostopna jelenjadi, ne
sme presegati 5 kg. Privabljalno krmljenje jelenjadi je dovoljeno le v loviščih južno od reke Save.
Načrtovan obseg preprečevalnega krmljenja divjega prašiča v letu 2015 znaša 16.750 kg krme. Načrtovana
količina krme je za 4 % manjša glede na načrt preteklega leta, medtem ko je načrtovana količina krme za
namen privabljalnega krmljenja divjega prašiča za 7 % povečana (skupen obseg preprečevalnega in
privabljalnega krmljenja je povečan za 2 %).
Za ta ukrep smo se odločili, ker ocenjujemo, da morajo krmišča za divjega prašiča služiti predvsem lovu oz.
lažjemu izvrševanju načrtovanega odvzema, ne pa vnosu dodatne energije v lovišča, kar povzroča zgodnejšo
spolno zrelost ozimk in lanščakinj ter posledično večji prirastek populacije.
V letu 2015 bomo v skladu s Programom dela ZGS OE Brežice ter v sodelovanju z upravljavci lovišč, opravili
dodatne analize o primernosti lokacij krmišč ter o sami številčnosti krmišč v posameznih loviščih. Potrebno bo
tudi ugotoviti katera preprečevalna krmišča opravljajo svojo funkcijo, tista ki temu namenu ne služijo, pa ukiniti
ali pa prekategorizirati v privabljalna krmišča.
Krmišča za divje prašiče se del leta lahko uporabljajo kot privabljalna, del leta pa se na njih ne lovi in imajo
preprečevalni značaj (predvsem junij-oktober). V LN za leto 2015 je 20 krmišč opredeljenih kot kombinirana.
Preprečevalno krmljenje se bo izvajalo v 14 loviščih (na 37 lokacijah), privabljalno krmljenje divjega prašiča v 23
loviščih (na 78 lokacijah) ter privabljalno krmljenje jelenjadi v 4 loviščih (na 6 lokacijah).
Načrtovane količine krme za preprečevalno in privabljalno krmljenje divjadi ni potrebno realizirati ter jo tudi ni
dovoljeno presegati.
Krmljenje malih zveri (lisica, kuna belica) ima izključno značaj privabljalnega krmljenja z namenom lova.
Izvaja se s krmo živalskega izvora ter s krmo rastlinskega izvora (sadje). Krmljenje mora biti izvajano na način,
ki je skladen z veterinarskimi predpisi o ravnanju s stranskimi živalskimi proizvodi. Malih zveri ne krmimo v
območjih habitatov gozdnih kur. Lokacije krmljenja se ne upoštevajo kot krmišče, katera se vodi v katastru
krmišč, mora pa biti krmišče opredeljeno v LNL.
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
10
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
Podrobnejši podatki o posameznih krmiščih so v katastru krmišč, ki je kot priloga sestavni del načrta. V
prihodnje bo potrebno kataster krmišč v sodelovanju med ZGS in upravljavci lovišč še prenavljati oz. dodatno
usklajevati glede na površino gozdnih kompleksov, obseg škod ter številčnost posameznih vrst divjadi v loviščih.
Krmne njive so namenjene izboljšanju prehranskih razmer divjadi in zadrževanju divjadi (posebej divjih prašičev)
znotraj gozdnih površin. V letu 2015 ta ukrep načrtujemo v 20 loviščih, povprečno 1 ha/lovišče.
Pridelovalne njive so namenjene pridelavi krme za divjad. Načrtujemo jih v 10 loviščih, povprečno 0,9 ha/lovišče.
Upravljavce lovišč opozarjamo, da pri gospodarjenju s krmnimi in pridelovalnimi njivami, ki jih sami obdelujejo,
upoštevajo ukrepe za preprečevanje širjenja koruznega hrošča – to pomeni pravočasno odstranjevanje koruze,
mulčanje, izvajanje kolobarja in razkuževanje semena.
Načrtovan obseg krmnih in pridelovalnih njiv ni treba realizirati, lahko pa se ga preseže.
Lovski objekti:
V letu 2015 načrtujemo podoben obseg obnove in novogradenj lovskih prež (101 % načrta leta 2014), krmišč (98
%) in lovskih stez (104 %) kot v preteklem letu.
Načrtovan obseg novogradenj lovskih objektov ni treba realizirati ter ga tudi ni dovoljeno presegati, načrtovan
obseg obnove lovskih objektov ni treba dosegati, lahko pa se ga preseže.
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
11
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
3.3.
Škode od divjadi
3.3.1
Škode v letu 2014
V letu 2014 so upravljavci lovišč evidentirali za 10.146,2 € škod od divjadi, kar je za 117 % več kot leto prej in 29
% manj kot leta 2012, ko je bil evidentiran najvišji obseg škod v zadnjem obdobju. Tako kot v preteklih letih, je
tudi v letu 2014 največ škode povzročil divji prašič (85 %), sledi srnjad z 10 %, siva vrana 3 % ter navadni jelen
in lisica po 1 %. Divji prašič je največ škode povzročil na kulturah (predvsem na koruzi in krompirju), nekaj manj
pa z ritjem travnikov. Srnjad je povzročala škodo predvsem v vinogradih, jelenjad ter siva vrana na kmetijskih
kulturah (koruza) in lisica na domačih živalih.
Skupaj je bilo evidentiranih 97 prijav škode, ki so bile tudi zaključene s sporazumom o odškodnini. 80 prijav je
bilo zaradi škod od divjega prašiča (največ v loviščih Podbočje in Boštanj, po 13 oz. 12), 13 zaradi srnjadi (od
tega 8 v lovišču Pišece), 2 zaradi lisice (lovišče Pišece) ter po 1 zaradi sive vrane in navadne jelenjadi.
Preglednica 3.3: Škoda, ki jo je povzročila divjad v letu 2014
Ovrednotena škoda*
2014
EUR / 100 ha
Vrsta divjadi
Kultura
1.037,0
1,36
srna
kulture
1.037,0
1,36
skupaj
100,0
0,13
navadni jelen
kulture
100,0
0,13
skupaj
7.507,5
9,81
kulture
divji prašič
1.138,2
1,49
travniki
8.645,7
11,30
skupaj
9.782,7
12,79
SKUPAJ PARKLJARJI
112,0
0,15
lisica
251,5
0,33
siva vrana
363,5
0,48
SKUPAJ OSTALO
10.146,2
13,26
VSE SKUPAJ
*Ovrednotena škoda = izplačane odškodnine v denarju + izdan material + opravljene ure sanacije (1 ura = 5 €)
16000
ostale vrste
14000
EUR
12000
divji prašič
10000
8000
damjak
6000
navadni jelen
4000
2000
srna
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
LETO
Slika 3.4: Ovrednotena škoda po vrstah divjadi v obdobju 2008-2014
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
12
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
14000
600
12000
500
10000
EUR
400
8000
300
6000
200
4000
ODVZEM (KOS)
Iz slike 3.5 je razvidna primerjava med višino odvzema in višino odškodnin od divjega prašiča. Višina odškodnin
niha zelo podobno kot odvzem. V letu 2012 smo zabeležili do takrat rekorden odvzem divjih prašičev, kakor tudi
višino odškodnin. V letu 2013 je upadel tako odvzem kakor višina odškodnin, v letu 2014 pa smo zabeležili nov
rekorden odvzem divjih prašičev, medtem ko se je višina odškodnin tudi povečala, vendar ne tako kot smo
pričakovali, glede na visok odvzem/številčnost divjih prašičev. Delno je lahko to tudi posledica dobre letine
koruze in dokaj nizkih tržnih cen.
100
2000
0
0
2008
2009
2010
2011
LETO
2012
Odvzem
2013
2014
Škoda
Slika 3.5: Izplačane odškodnine od divjih prašičev in odvzem divjih prašičev v obdobju 2008-2014
Primerjavo obsega škod, ki so jo povzročili divji prašič, smo naredili tudi po posameznih skupinah lovišč. V
preteklem letu so največ škode na enoto površine (100 ha lovne površine) povzročili v Posavskem hribovju (21,1
€/100 ha), sledijo Gorjanci (11,8 €/100 ha), Dobrava (10,2 €/100 ha), Orlica (8,8 €/100 ha) in Bohor (4,7 €/100
ha). Višina povzročene škode v preteklem letu je bila v Posavskem hribovju in Orlici najvišja v zadnjem obdobju,
medtem ko je v ostalih skupinah lovišč največji obseg škode nastal v letu 2012.
25,0
Gorjanci in
Krakovo
€/100 ha lov. pov.
20,0
Posavsko hribovje
15,0
Bohor
10,0
Orlica
Dobrava
5,0
0,0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Leto
Slika 3.6 Višina škode od divjega prašiča po skupinah lovišč v obdobju 2009-2014 na 100 ha lovne površine
Škoda od srnjadi je bila v preteklem letu evidentirana v 6 loviščih, največ v lovišču Pišece (8 prijav škod, 357 €
ovrednotene škode), škoda pa je bila prijavljena še v loviščih Artiče, Podbočje, Čatež ob Savi, Mokrice in
Globoko. Obseg škode je zelo nizek in jo smatramo s stališča pomembnih komponent (biološki kazalniki
usklajenosti divjadi z okoljem) za upravljanje s srnjadjo kot relativno neproblematično. Po naših ocenah se
zaradi v preteklih letih izvedenih ukrepov za preprečevanje škode, predvsem ograjevanja najbolj izpostavljenih
vinogradov in sadovnjakov s strani lastnikov zemljišč, kot tudi ukrepov upravljavcev lovišč, škoda ne bo bistveno
povečevala.
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
13
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
Škoda od jelenjadi je bila v letu 2014 evidentirana le v lovišču Krško. Obseg škod od jelenjadi v LUO je
zanemarljiv. V zadnjih letih je bila večina prijav na območju skupine lovišč Gorjanci in Krakovo in le 3 prijave v
skupini lovišč Posavsko hribovje (lovišči Bučka in Krško). Glede na trend rasti številčnosti jelenjadi v tem delu
LUO, pričakujemo v prihodnje tudi na tem območju pojav škod, vendar v manjšem obsegu.
Od ostalih vrst je bila evidentirana tudi prijava škode od sive vrane (lovišče Videm ob Savi) in 2 prijavi škode od
lisice (lovišče Pišece).
V letu 2014 ni bilo ocenjevanj škode na 2. stopnji, zato ocenjujemo, da so prijavljene škode korektno ocenjene in
povrnjene s strani upravljavcev lovišč. Evidentirali smo tudi eno prijavo škode od divjadi na nelovnih površinah,
in sicer škodo od srnjadi v lovišču Kapele.
Dinamika prijavljanja in izplačevanja odškodnin za škodo, ki jo je povzročila divjad, je odvisna od različnih
dejavnikov, kot so odstotek prijaviteljev nastale škode, dela komisij za ocenjevanje škod pri upravljavcih lovišč,
dogovorov z lastniki kmetijskih površin, različnih načinov poravnave škode, cene kmetijskih pridelkov,
doslednega evidentiranja škod s strani upravljavcev lovišč, ... Trend pojavljanja škod in izplačil odškodnin je
pomemben kazalnik pri načrtovanju upravljanja s populacijami divjadi, zato je zelo pomembno korektno
ocenjevanje škode in določitev višine odškodnine, kot tudi dosledno evidentiranje v Lovsko informacijskem
sistemu.
V LIS se vodi evidenca škod od leta 2008. Od takrat do konca leta 2014 je bilo evidentiranih in zaključenih 561
prijav škod v 24 loviščih. V 1 lovišču prijav škod v tem času ni bilo. Ocenjujemo, da posamezni upravljavci lovišč
ne evidentirajo prijavo škode, posebno v primerih, ko se z oškodovanci dogovorijo za odpravo škode z delom ali
materialom. Evidentiranje škodnih dogodkov je v tem smislu treba popraviti in dopolniti.
Preglednica 3.4: Število prijav škod po loviščih v obdobju 2008-2014
2008 2009 2010 2011 2012
LOVIŠČE / LETO
1
2
3
ARTIČE
4
BIZELJSKO
19
13
13
9
7
BOŠTANJ
1
4
BRESTANICA
3
3
BREŽICE
5
2
2
BUČKA
2
1
1
3
CERKLJE OB KRKI
9
3
4
ČATEŽ OB SAVI
1
DOBOVA
4
GLOBOKO
2
KAPELE
11
3
3
KOSTANJEVICA NA KRKI
15
4
2
2
7
KRŠKO
9
5
7
5
15
LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
8
3
7
7
10
MOKRICE
3
7
8
9
4
PIŠECE
12
1
2
PODBOČJE
4
4
RAKA
SENOVO
8
5
SEVNICA
15
12
27
5
12
STUDENEC – VELIKI TRN
1
2
VELIKI KAMEN
3
3
8
VELIKI PODLOG
2
1
VIDEM OB SAVI
7
1
5
ZABUKOVJE
76
74
106
54
105
Skupaj
3.3.2
2013
2014
1
9
4
1
12
2
5
3
6
2
6
2
3
5
4
5
5
7
6
17
14
1
5
1
10
49
7
3
97
Skupaj
7
4
82
11
12
12
13
24
1
6
2
17
38
48
46
52
34
8
0
14
76
4
14
10
26
561
Opravljeni ukrepi za preprečevanje škod od divjadi v letu 2014
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
14
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
Preglednica 3.5: Opravljeni ukrepi za preprečevanje škod od divjadi v letu 2014
Vrsta ukrepa
Število objektov
Opravljene ure
tehnična in kemična
48 / 51
1.067 / 1.039
sredstva
(načrtovano / realizacija)
V letu 2014 je bilo opravljenih 1.039 ur (97 % načrtovanega) za preprečevanje škode od divjadi na 51 objektih
(106 % načrtovanih). Ukrepe so izvajali v 15 loviščih, največ ur so za te ukrepe namenili upravljavci lovišč
Boštanj, Pišece in Videm ob Savi.
Tehnična sredstva za preprečevanje škod na kmetijskih površinah so praviloma električni pastirji in razne vrste
ograj, kemična sredstva pa predvsem odvračala (Arbin, Kemakol). Lastniki zemljišč, ki uporabljajo tovrstna
zaščitna sredstva se pogosto pritožujejo nad njihovo neuspešnostjo. Poškodovanja visoko donosnih nasadov
jagod, sadnega drevja, novodobnega pokrivanja njiv z Lutrasil pokrivko nastajajo praviloma zaradi slabe zaščite
objektov pred vplivom divjadi.
Problematika škod na in od divjadi v izrazito agrarni krajini je eno od področij, na katerih posamezni upravljavci
lovišč delujejo skozi celo leto. O preprečevanju poškodb divjadi opozarjajo vsako leto preko sredstev javnega
obveščanja o previdnosti koscev med spomladansko košnjo. Za odseke javnih cest, kjer potekajo prehodi
(stečine) divjadi posamezni upravljavci lovišč pošiljajo zahtevke po ureditvi prometne signalizacije. Upravljavec
lovišča Brestanica je na najbolj izpostavljenih mestih ob cestah namestil opozorilne silhuete srnjaka. Podjetje
ERICO iz Velenja je v dveh loviščih poskusno namestilo elektronska odvračala za divjad. Odvračala so
nameščena ob obremenjenih prometnicah in so namenjena odvračanju divjadi od prehajanja čez najbolj
prometne dele le-teh.
3.3.3
Načrtovani ukrepi za preprečevanje škod v letu 2015
Preglednica 3.6: Načrtovani ukrepi za preprečevanje škod v letu 2015
Vrsta ukrepa
Število
Načrtovane ure
objektov
Tehnična in kemična
48
1.255
sredstva
Obseg ukrepov za preprečevanje škod po divjadi je načrtovan v podobnem obsegu kot pretekla leta. Na podlagi
podatkov o škodah v preteklih letih, ugotavljamo, da morajo še posebno pozornost tem ukrepom nameniti
upravljavci lovišč Studenec-Veliki Trn, Boštanj, Loka pri Zidanem Mostu, Pišece, Podbočje, Videm ob
Savi in Mokrice.
Ukrep načrtujemo v 15 loviščih.
Izhodišča letnega načrta so usmerjena v zmanjševanje tovrstnih dogodkov s tem, da se realizacija načrtovanega
odvzema zgosti v območjih večje pojavnosti škod na kmetijskih kulturah.
Pri škodah moramo ločiti povzročitelje škod, oziroma kdo za škodo odgovarja glede nato, kje je le-ta nastala.
ŠKODA NA PREMOŽENJU
A. Za škodo, ki jo povzroči divjad, na lovnih površinah v lovišču in lovišču s posebnim namenom odgovarja
upravljavec lovišča. Postopek prijave in sklenitve sporazuma o višini odškodnine:
1. Oškodovanec mora v roku treh dni od dneva, ko je škodo opazil, pisno prijaviti nastalo škodo
pooblaščencu upravljavca, katerega osebne podatke in naslov do 31. 12. tekočega leta upravljavec
javno objavi na krajevno običajen način.
1. Pooblaščenec lovišča ali lovišča s posebnim namenom v osmih dneh po prijavi škode opravi ogled
kraja dogodka in ob tem svoje ugotovitve zapiše v poseben obrazec.
2. Če se oškodovanec in pooblaščenec upravljavca, na kraju ogleda ali v osmih dneh, ne
sporazumeta o višini odškodnine, pošlje oškodovanec pisno prijavo škode komisiji, ki jo za lovsko
upravljavsko območje imenuje minister za dobo petih let.
3. Komisijo za določanje višine škode na kmetijskih in gozdnih kulturah, sestavljajo predsednik ali njegov
namestnik, ter dva člana ali njuna namestnika. En član komisije in njegov namestnik sta usposobljena
za kmetijsko stroko, drugi član komisije in njegov namestnik pa za gozdarsko in lovsko stroko. Komisija
zaseda v tričlanski sestavi in odloča z večino glasov. V delu komisije sodeluje tudi lovski inšpektor
oziroma inšpektorica brez pravice glasovanja.
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
15
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
4. Na podlagi ocene komisije, ki mora opraviti ogled najpozneje v petnajstih dneh od prijave, poizkusita
oškodovanec in upravljavec skleniti sporazum o plačilu odškodnine.
5. Oškodovanec ali upravljavec, ki se ne strinja z odločitvijo komisije, lahko s tožbo zahteva, da o
odškodnini odloči pristojno sodišče. Tožbo morata vložiti najkasneje v treh letih od dneva, ko je
škoda nastala. Sodišče tožbo zavrže, če oškodovanec ni vložil pisne prijave v skladu s prvim in drugim
odstavkom tega člena.
B. Za škodo, ki jo povzroči divjad, na nelovnih površinah v lovišču in lovišču s posebnim namenom
odgovarja Republika Slovenija, razen za škodo, ki je nastala na nelovnih površinah po krivdi upravljavca
lovišča (krivdna odgovornost). Postopek prijave in sklenitve sporazuma o višini odškodnine:
1. Oškodovanec mora v roku treh dni od dneva, ko je škodo opazil, pisno prijaviti nastalo škodo krajevno
pristojni območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije.
2. Pooblaščena oseba območne enote Zavoda za gozdove Slovenije v osmih dneh po prijavi škode opravi
ogled kraja dogodka in ob tem svoje ugotovitve zapiše v Zapisnik o nastanku škode, ki jo povzročila
divjad.
3. Če se oškodovanec in pooblaščena oseba ne sporazumeta o višini odškodnine, na kraju ogleda ali v
osmih dneh ter ne skleneta Sporazuma o določitvi višine odškodnine od divjadi na nelovnih površinah,
pošlje oškodovanec pisno prijavo škode ministrstvu, pristojnemu za divjad in lovstvo.
4. Oškodovanec, ki se ne strinja z odločitvijo ministrstva, pristojnega za divjad in lovstvo, lahko s tožbo
zahteva, da o odškodnini odloči pristojno sodišče. Tožbo mora vložiti najkasneje v treh letih od dneva,
ko je škoda nastala. Sodišče tožbo zavrže, če oškodovanec ni vložil pisne prijave v skladu s prvim in
drugim odstavkom tega člena.
C. Za škodo, ki jo povzročajo zavarovane vrste prostoživečih živali odgovarja R Slovenija, ki je vrste
zavarovala. Škodo ocenjuje pooblaščeni delavec ZGS, ki sestavi predpisan zapisnik, sklene Sporazum z
oškodovancem in ga posreduje na ARSO.
ŠKODA NA ZDRAVJU LJUDI
je tista, ki jo divjad povzroči neposredno zdravju človeka in je vsa nepremoženjska škoda, ki je nastala
oškodovancu zaradi delovanja divjadi.
ŠKODA POVZROČENA Z IZVAJANJEM LOVA
je vsaka škoda, ki so jo pri izvrševanju lova povzročili lovci, gonjači ali drugi udeleženci lova in lovski psi. Za
škodo, povzročeno z izvrševanjem lova s strelnim orožjem, odgovarja upravljavec, ne glede na krivdo
(objektivna odgovornost). Za ostalo škodo nastalo pri izvrševanju lova in upravljanja z loviščem ali loviščem s
posebnim namenom, ima oškodovanec pravico neposredno uveljavljati škodo od povzročitelja.
ŠKODA NA DIVJADI
je premoženjska in ekološka škoda, povzročena z neposrednim protipravnim uničenjem, poškodovanjem ali
prilastitvijo divjadi, njenih legel in gnezd ali povzročena posredno s protipravnimi posegi v prostor, ki spreminja,
krči ali uničuje habitate, naravne prehode (biokoridorje) in druge za obstoj divjadi pomembne dejavnike.
Odgovoren je tisti, ki je ravnal namenoma ali iz malomarnosti (krivdna odgovornost).
Za škodo na divjadi ob trku s premikajočim se vozilom, odgovarja voznik vozila, kolikor se ugotovi, da ni vozil v
skladu s predpisi, upravljavec lovišča, kolikor se ugotovi, da je škoda nastala zaradi dejanj upravljavca, ali
upravljavec za škodo na divjadi in voznik za škodo na vozilu, kolikor sta oba storila vse potrebno, da do škode ne
bi prišlo.
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
16
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
3.4
Vpliv rastlinojede divjadi na gozdne ekosisteme
V letih 2009 in 2010 je ZGS opravil prvi popis poškodovanosti (objedenosti) gozdnega mladja po prenovljeni
metodi na območju celotne Slovenije. Izvedba popisa na terenu prostorsko ni vezana na območje LUO, ampak
se opravlja po »ekoloških enotah« oz. popisnih enotah pri oblikovanju katerih smo upoštevali populacijska
območja rastlinojede parkljaste divjadi in zaokrožena gozdnata območja, ki so si podobna po drevesni sestavi,
geološki podlagi, klimi ipd.
Kot je razvidno iz slike 3.7 ležijo v Posavskem LUO popisne enote (PE) Kozjansko, Dolenjska II in Gorjanci.
Popisna enota Kozjansko obsega vsa lovišča Posavskega LUO, ki ležijo severno od reke Save, z izjemo
manjšega dela lovišč Brežice, Videm ob Savi in Čatež ob Savi ter se nadaljuje proti severu v SavinjskoKozjansko LUO. V tej PE sta od rastlinojedih parkljarjev stalno prisotna srnjad v celotni PE ter gams, ki pa je
prisoten le na manjšem delu PE in v LUO z izjemo lovišča Loka pri Zidanem Mostu v zelo majhni gostoti.
Občasno se v PE pojavljata tudi jelenjad in damjak.
Popisna enota Gorjanci leži na južnem delu LUO in obsega celotna ali večji del lovišč Mokrice, Čatež ob Savi,
Cerklje ob Krki, Podbočje in Kostanjevica na Krki. Proti vzhodu se nadaljuje v Novomeško LUO. V tej PE sta od
rastlinojedih parkljarjev stalno prisotna srnjad in jelenjad.
Popisna enota Dolenjska II obsega lovišča Boštanj, Studenec, Bučka, Raka, Krško, Veliki Podlog in manjše dele
lovišč Cerklje ob Krki, Videm ob Savi in Artiče. Proti vzhodu se nadaljuje v Novomeško LUO. V tej PE so od
rastlinojedih parkljarjev stalno prisotne vrste srnjad, jelenjad in damjak.
Slika 3.7.: Popisne enote v Posavskem lovsko upravljavskem območju
V letu 2014 smo v vseh navedenih popisnih enotah izvedli drugi popis objedenosti. V vsaki od popisnih enot je
bilo popisanih 51 oz. 52 ploskev, na katerih smo ugotavljali vpliv rastlinojede parkljaste divjadi na
poškodovanost gozdnega mladja. Kljub temu, da je stopnja objedenosti odvisna od številnih dejavnikov, nam ta
podatek nudi dodano vrednost pri razumevanju dogajanj v populacijah divjadi, predvsem glede trendov gibanja
njene številčnosti in gostot.
Preglednica 3.7: Število popisanih osebkov na hektar in njihov delež ter delež objedenosti po višinskih razredih
in drevesnih vrstah v letu 2014
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
17
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
Popisna enota: Kozjansko
Skup.
DV
št.
< 15cm
R1 15-30cm
R2 30-60cm
R3 60-100cm
R4 100-150cm
R1-R4
vz. DV % št./ha DV % št./ha obj. % DV % št./ha obj. % DV % št./ha obj. % DV % št./ha obj. % DV % št./ha obj. %
Smreka
17
1,2
Jelka
17
12,1 7.274
Bori
1
Macesen
1
Ost. Igl.
1
Bukev
45
0,2
749
107
2,7
847
10
6,9
1.959
20
11,1 1.518
11
6,8
318
4,5
1.394
30
3,8
1.077
10
5,8
9
11,0
512
0,4
18
0,3
106
0,1
18
83
0,1
35
100
0,1
794
18
10
100
6,0
4.641
14
4,9
3.777
17
0,0
18
0,2
159
0,0
18
89
19,0 11.455 19,8 6.089
16
32,4 9.177
17
45,8 6.247
12
56,1 2.612
16
31,2 24.125
16
6,2
2.647
10
5,6
1.588
37
2,3
28
1,9
88
20
6,0
4.641
21
53,4 32.196 39,3 12.124
32
22,3 6.318
58
13,2 1.800
70
9,5
441
52
26,7 20.684
44
8,0
4.813 24,6 7.589
24
28,6 8.101
32
21,5 2.930
36
14,4
671
29
24,9 19.289
29
0,3
71
50
0,1
18
0,1
88
40
27
13
8.130
8
2.365
25
11
3.071
17
17
2.330
11
18
848
6
11
8.613
17
Listavci 51
87
52.208
92
28.449
24
89 25.255
33
83
11.313
28
82
3.812
23
89 68.827
28
Skupaj
100 60.338 100 30.814
25
100 28.326
32
100 13.643
25
100
4.660
20
100 77.440
27
Hrasti 19
Plemeniti
listavci 41
Drugi trdi
listavci 43
Mehki
listavci
3
Iglavci
51
3.744
8,6
318
Popisna enota: Gorjanci
Skup.
DV
št.
< 15cm
R1 15-30cm
Smreka
10
1,2 364
Jelka
4
0,5 165
Bori
1
Ost. Igl.
1
Bukev
49
Hrasti 12
Plemeniti
listavci 47
Drugi trdi
listavci 31
Mehki
listavci
3
Iglavci
R2 30-60cm
R3 60-100cm
R4 100-150cm
R1-R4
vz. DV % št./ha DV % št./ha obj. % DV % št./ha obj. % DV % št./ha obj. % DV % št./ha obj. % DV % št./ha obj. %
1,0 331
20
1,2 215
0,2 66
8
2,5
132
75
0,1 17
2
0,3 232
36
17
17
17
32,1 17.800
47,9 14.390
9
71,2 24.447
13
86,4 15.399
15
91,3 4.896
13,1 7.259
9,9 2.977
11
2,8 959
36
1,5 265
56
0,6
33
41,2 22.872
29,0 8.700
34
13,2 4.532
60
3,6 645
62
0,9
50
13,4 7.458
11,0 3.292
24
11,0 3.771
48
7,0 1.241
72
4,3
232
0,2 99
0,4 132
0,2 33
12
1,2 1.042
0,7 232
7
0,3
17
2 529
6
1 414
12
1 232
7
2
132
8
67,5 59.133
12
4,8 4.234
19
67
15,9 13.927
44
71
9,7 8.535
43
0,5 414
4
1 1.308
8
Listavci 52
100 55.488
98 29.491
18
99 33.941
24
99 17.583
21
98
5.228
11
99 86.243
21
Skupaj
100 55.488
100 30.020
18
100 34.355
24
100 17.815
21
100
5.360
11
100 87.551
21
52
Popisna enota: Dolenjska II
Skup.
DV
št.
< 15cm
R1 15-30cm
R2 30-60cm
R3 60-100cm
R4 100-150cm
R1-R4
vz. DV % št./ha DV % št./ha obj. % DV % št./ha obj. % DV % št./ha obj. % DV % št./ha obj. % DV % št./ha obj. %
Smreka
21
Jelka
2
0,2 102
4,1 1.272
7,9 2.710
0,2 50
1
8,2 1.389
1
12,7 786
6,9 6.157
17
Bori
1
Bukev
42
31,1 18.926
37,6 11.729
3
53,5 18.438
7
66,5 11.243
5
68,5 4.250
2
51,4 45.660
5
Hrasti 32
Plemeniti
listavci 27
Drugi trdi
listavci 44
Mehki
listavci
3
42,7 25.985
35,7 11.143
13
13,6 4.702
28
5,9 1.004
53
2,2 134
13
19,1 16.982
20
13,4 8.184
8,9 2.761
46
4,8 1.640
62
3,3 552
58
6,5 402
75
6,0 5.354
54
12,6 7.673
13,5 4.216
35
18,9 6.508
49
14,4 2.426
55
9,7 602
42
15,5 13.753
45
1,2 418
96
1,6 268
100
0,8 719
86
Iglavci
22
0,1 17
102
0,1 33
1
0,1 67
4 1.339
100
0,1 17
0,1 67
69
0,5 33
8 2.760
2
8 1.406
1
13 786
50
7 6.291
1
Listavci 51
100 60.768
96 29.849
15
92 31.706
23
92 15.493
19
87 5.421
13
93 82.468
19
Skupaj
100 60.870
100 31.188
15
100 34.466
21
100 16.899
17
100 6.207
11
100 88.759
17
51
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
18
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
Pri tolmačenju rezultatov popisa objedenosti se je potrebno zavedati, da so posamezne drevesne vrste v
prehrani parkljaste divjadi različno priljubljene. Tako je npr. delež objedenosti plemenitih listavcev lahko zelo
visok že pri nizkih gostotah, nasprotno pa je delež objedenosti smreke praviloma visok pri visokih gostotah
divjadi. Raziskave kažejo, da se odvisnost med številčnostjo divjadi in objedenostjo mladja najbolj odraža pri
objedenosti bukve. Bukev je med divjadjo srednje priljubljena, prostorsko je zastopana praktično na vseh
rastiščih in je navsezadnje graditeljica večine sestojev, zato je primerna za ugotavljanje vpliva rastlinojede
divjadi na gozdno mladje.
Poleg deležev objedenosti posameznih drevesnih vrst je zelo pomembna tudi drevesna sestava v višinskem
razredu R4 100-150 cm, to je v razredu, ki predstavlja osnovo za vrstno pestrost bodočih sestojev. Izostanek
oz. zelo nizek delež nekaterih drevesnih vrst (jelka, plemeniti listavci) v tem razredu je lahko posledica
močnejšega objedanja. To še posebej velja za primere, ko imamo v nižjih višinskih razredih znaten delež
določene drevesne vrste, v najvišjem razredu pa ta drevesna vrsta ni ali pa je slabo zastopana.
Popisna enota Kozjansko:
Ob popisu leta 2009 je skupna objedenost gozdnega mladja v tej PE znašala 19 %. Iglavci, kjer je prevladovala
jelka, so bili objedeni 11 %, listavci pa 21 %. Po drevesnih vrstah je bila najvišja objedenost ugotovljena pri
borih (41 %) in plemenitih listavcih (36 %), bukev, kot najbolj primerna drevesna vrsta za ugotavljanje vpliva
rastlinojedih parkljarjev na razvoj gozdnega mladja, pa je bila objedena 5 %.
V ponovnem popisu v letu 2014 je skupna objedenost znašala 27 %. Delež objedenih iglavcev je znašal 17 %,
listavcev pa 28 %. Po drevesnih vrstah je bil najbolj objeden macesen (89 %), ki pa ga je zelo malo v sestavi
mladja, sledijo plemeniti listavci (44 %) in mehki listavci (40 %). Bukev je bil objedena z 16 % deležem.
Primerjava podatkov obeh popisov kaže statistično značilno (hi-kvadrat test) povečanje stopnje objedenosti
tako pri iglavcih, kot pri listavcih, po posameznih drevesnih vrstah pa pri smreki, bukvi, plemenitih in drugih trdih
listavcih. Ocenjujemo, da kljub precejšnjemu povečanju stopnje objedenosti med obema popisoma, le ta še ne
ovira razvoja gozdnega mladja (glej delež DV v R4) oz. je v primerjavi z nekaterimi drugimi PE še vedno dokaj
nizka. Visoka stopnja objedenosti izstopa predvsem v GGE Bohor.
Analiza preraščanja mladja v višje višinske razrede, kjer je najpomembnejša predvsem sestava mladja v
najvišjem razredu (100-150 cm), kaže uspešno preraščanje mladja vseh ključnih drevesnih vrst (bukev, jelka,
smreka, drugi trdi listavci in kljub relativno visoki stopnji objedenosti, tudi plemenitih listavcev).
V tej PE ni stalno prisotne jelenjadi, kar kaže da tudi srnjad lahko znatno vpliva na poškodovanost gozdnega
mladja.
Popisna enota Gorjanci:
Ob popisu leta 2010 je skupna objedenost gozdnega mladja znašala 20 %. Iglavci so bili objedeni 13 % in
listavci 20 %. Po drevesnih vrstah je bila najvišja stopnja objedenosti ugotovljena pri plemenitih listavcih (44 %)
in drugih trdih listavcih (36 %), bukev pa je bila objedena 12 %.
V ponovnem popisu v letu 2014 je skupna objedenost znašala 21 %. Delež objedenih iglavcev je znašal 8 %,
listavcev pa 21 %. Po drevesnih vrstah je bila najvišja stopnja objedenosti pri plemenitih listavcih (44 %) in
drugih trdih listavcih (43 %), bukev je bila objedena z deležem 12 %.
Primerjava podatkov obeh popisov kaže, da se stopnja objedenosti ni bistveno spremenila, kar potrjujejo tudi
rezultati statističnih analiz.
Analiza preraščanja mladja v višje višinske razrede, kjer je najpomembnejša predvsem sestava mladja v
najvišjem razredu (100-150 cm), kaže zelo visok delež bukve, pojavlja pa se še smreka, drugi trdi listavci,
plemeniti listavci, hrasti in mehki listavci. Večji del PE sestavljajo različne združbe bukovih gozdov, visok delež
bukve v mladju je že v nižjih višinskih razredih, kljub temu pa bi želeli nekoliko višji delež ostalih drevesnih vrst,
kar pa bo potrebno zagotoviti tudi z primernimi gojitvenimi ukrepi.
Popisna enota Dolenjska II:
Ob popisu leta 2010 je skupna objedenost gozdnega mladja znašala 18 %. Iglavci so bili objedeni 5 % in listavci
19 %. Po drevesnih vrstah je bila najvišja stopnja objedenosti pri mehkih listavcih (71 %) in plemenitih listavcih
(50 %), bukev je bila objedena z 7 % deležem.
V ponovnem popisu v letu 2014 je skupna objedenost znašala 17 %. Delež objedenih iglavcev je znašal 1 %,
listavcev pa 19 %. Po drevesnih vrstah je bila najvišja stopnja objedenosti pri mehkih listavcih (86 %),
plemenitih listavcih (54 %) in drugih trdih listavcih (45 %). Bukev je bila objedena z 5 % deležem.
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
19
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
Primerjava podatkov obeh popisov kaže statistično značilno (hi-kvadrat test) znižanje stopnje objedenosti pri
iglavcih ter po posameznih drevesnih vrstah tudi pri smreki, bukvi in hrastih. Le pri drugih trdih listavcih se je
stopnja objedenosti statistično značilno povečala.
Analiza preraščanja mladja v višje višinske razrede, kjer je najpomembnejša predvsem sestava mladja v
najvišjem razredu (100-150 cm), kaže uspešno preraščanje mladja vseh ključnih drevesnih vrst (bukev,
smreka, drugi trdi listavci, hrasti in kljub visoki stopnji objedenosti, tudi plemenitih in mehkih listavcev).
Pri obravnavi rezultatov popisa objedenosti vsekakor ne smemo prezreti tudi dejstva, da mladovja predstavljajo
pomemben vir prehranske baze divjadi. Posledično je zato zelo pomemben delež mladovij in sestojev v obnovi.
Za veliko večino LUO velja, da je delež mladovij bistveno nižji, kot bi si ga želeli, ob predpostavki
uravnoteženega stanja razvojnih faz. Za zagotavljanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi želimo, da se
razvoj gozdov čim bolj usmerja v izenačitev dejanskega stanja z modelnim stanjem razvojnih faz.
S povečanjem deleža mladovij lahko bistveno razbremenimo ostale površine in poskrbimo za večjo usklajenost
med živalsko in rastlinsko komponento. V osnovanju novih pomladitvenih jeder, ki so v tesni povezavi z
intenzivnostjo sečenj oz. gospodarjenjem z gozdovi, vidimo glavni ukrep, s katerim lahko bistveno izboljšamo
življenjsko okolje divjadi. Glede na preteklo intenziteto gospodarjenja z gozdovi, predvsem pa na intenziteto
sečenj v zadnjih nekaj letih ter na občutno povečanje možnih etatov, kateri so opredeljeni v
gozdnogospodarskih načrtih območij pričakujemo, da se bo delež mladovij občutneje povečal.
Naravna obnova gozdov v LUO, ob izvedbi pravilnih in pravočasnih pomladitvenih sečenj ter gojitvenih ukrepih,
praviloma ni onemogočena. Na lokacijah, kjer poteka obnova gozda po umetni poti s sadikami, pa je za
uspešno obnovo navadno potrebna individualna ali skupinska zaščita sadik.
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
20
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
4
ŽIVALSKE VRSTE - DIVJAD
4.1
Srna (Capreolus capreolus)
Prostorski okvir obravnave – ekološke enote
Po številu odvzetih živali je srnjad najpogostejša divjad v LUO in je za upravljavce lovišč tudi gospodarsko
najpomembnejša vrsta. Srnjad se lovi v vseh ekoloških enotah (Krško-Brežiško polje, Gorjanci, Posavsko
hribovje in Bohor-Orlica) in v vseh loviščih v LUO ter jo v okviru načrta tudi enotno obravnavamo.
Analiza preteklega upravljanja za zadnjih pet let s poudarkom na zadnjem letu
Višina odvzema in stopnja uresničevanja načrta:
Pri odvzemu srnjadi ugotavljamo visoko realizacijo načrtov odvzema. Skupna realizacija zadnjih petih let je bila
100,8 %. Najvišja realizacija odvzema v zadnjem petletju, je bila v lovišču Brestanica (110,2 %), najnižja pa v
lovišču Kapele (94,3 %). Povprečen letni odvzem je znašal 2.337 živali, oz. 3,1 žival na 100 ha lovne površine.
Odvzem je na začetku petletnega obdobja znašal 2.292 živali (leta 2010) in je postopno naraščal do 2.430 živali
leta 2014.
PRIMERJAVA ODVZEMA Z NAČRTOM
2500
število
2400
2300
2200
2100
2000
2010
2011
Načrt - skupaj
2012
leto
SKUPAJ odstrel in izgube
2013
2014
Slika 4.1.1: Primerjava odvzema z načrtom odvzema srne
ODVZEM SRNE
2500
število
2000
1500
1000
500
0
2010
2011
Nenaravne izgube
2012
leto
Naravne izgube
2013
2014
Odstrel
Slika 4.1.2: Odvzem srne v obdobju 2010 –2014
V letu 2014 je bilo odvzetih 2.430 živali, kar pomeni 3,2 živali/100 ha lovne površine. Realizacija načrtovanega
odvzema je bila 102,3 % kar je največ v zadnjem petletju. Najnižja realizacija načrtovanega odvzema je bila v
lovišču Cerklje ob Krki (90,4 %) in najvišja v lovišču Loka pri Zidanem Mostu (116,5 %). Intenziteta odvzema v
posameznih loviščih je bila med 2,2 (lovišče Boštanj) in 5,7 živali/100 ha lovne površine (lovišče Brežice).
Najvišja gostota odvzema se vrši na vzhodnem delu LUO (lovišča Artiče, Brežice, Globoko, Kapele, Pišece).
Starostna in spolna struktura odvzema v LUO, je v skladu z načrtovano oz. znotraj meja dopustnih odstopanj.
Nekoliko nižji delež od načrtovanega je predvsem v razredu moških mladičev, kar pa je kompenzirano z višjim
odvzemom v razredu lanščakov.
Preglednica 4.1.1: Načrt in realizacija odvzema srnjadi v letu 2014
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
21
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
Mladiči M
Lanščaki
Srnjaki 2+
Skupaj M
Mladiči Ž
Mladice
Srne 2+
Skupaj Ž
SKUPAJ
Načrt
(kos)
Načrt
(delež)
Odvzem
(kos)
355
332
474
1.161
451
263
500
1.214
2.375
14,9 %
14 %
20 %
48,9 %
19 %
11,1 %
21,1 %
51,1 %
100 %
324
384
484
1.192
428
270
540
1.238
2.430
Odvzem
(delež)
13 %
16 %
20 %
49 %
18 %
11 %
22 %
51 %
100 %
Spolna in starostna struktura:
Odvzem po spolu je bil v preteklem obdobju dokaj stabilen in v razmerju 50,2:49,8 v korist ženskega spola.
Delež mladih v odvzemu je znašal 59,4 % (moški mladiči 14,5 %, lanščaki 15,5 %, ženski mladiči 17,9 % in
mladice 11,5 %), delež dve in več letnih srnjakov 19,7 % ter delež dve in več letnih srn 20,9 %.
V samem odstrelu je bil delež moškega spola (52,9 %) nekoliko večji od deleža ženskega spola (47,1 %).
Struktura odstrela po spolnih in starostnih kategorijah je bila 15,5 % mladičev moškega spola, 16,8 % lanščakov,
21,0 % dve in več letnih srnjakov, 18,5 % mladičev ženskega spola, 11,2 % mladic ter 17,4 % dve in več letnih
srn.
V preteklem letu je delež čistega odstrela v odvzemu znašal 86,1 %, medtem ko je ta vrednost v zadnjem
petletju znašala 82,6 %. Struktura odstrela po spolnih in starostnih kategorijah je bila 13,2 % mladičev moškega
spola, 17,2 % lanščakov, 20,6 % dve in več letnih srnjakov, 17,6 % mladičev ženskega spola, 11,1 % mladic in
20,3 % dve in več letnih srn.
Glede na podatke iz zadnjega obdobja, se v odstrelu povečuje predvsem delež dve in več letnih srn. V petletju
se je povečal iz 14,4 % (leta 2010) na 20,3 % (leta 2014) oz. kar za 70 %. To je posledica določila, da mora
odstrel dve in večletnih srn v posameznem lovišču dosegati najmanj predpisan delež odstrela dve in več letnih
srnjakov. Z LN za leto 2014, je bil ta delež določen na 85 %, doseglo pa ga je 23 od 25 upravljavcev lovišč.
Gledano po posameznih loviščih, je znašal delež odstrela dve in večletnih srn od 67 do 150 % odstrela dve in
več letnih srnjakov. Skupno v LUO je znašala vezava odstrela 99 %, kar je več kot v preteklih letih (slika 4.1.3).
Načrtovan ukrep se je izkazal, kot zelo učinkovit, saj je zaradi višjega odstrela dve in več letnih srn, v zadnjih
treh letih bistveno manj izgub le teh (glej sliko 4.1.4). Delež odstrela ostalih kategorij, je podoben kot v preteklih
letih. Skupno se je odstrel srnjadi med prvim in zadnjim letom petletja povečal za 19 %.
Iz podatkov Evidenčnih knjig odstrela in izgub velike divjadi je razvidno, da upravljavci lovišč še vedno dokaj
pozno pričnejo z intenzivnejšim odstrelom dve in več letnih srn, saj je bilo do konca oktobra izvršenega le 56 %
odstrela le teh (leta 2013 46 %), medtem ko je bilo v tem času izvršenega 78 % odstrela mladičev moškega
spola in 72 % mladičev ženskega spola.
100,0
90,0
vezava
80,0
70,0
načrtovana
vezava
60,0
50,0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Leto
Slika 4.1.3: Primerjava dejanske vezave odstrela srn 2+ in srnjakov 2+ z načrtovano v obdobju 2008-2014
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
22
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
Srnjaki 2+ ODST.
Srne 2+ ODST.
Srnjaki 2+ IZG.
Srne 2+ IZG.
500
Število
400
300
200
100
0
2006
2007
2008
2009
2010
Leto
2011
2012
2013
2014
Slika 4.1.4: Primerjava odstrela in izgub dve in več letnih srn ter dve in več letnih srnjakov v obdobju 2006-2014
Višina, vzroki in trendi izgub:
V zadnjem petletju so izgube znašale 17,4 % odvzema, od tega je bilo 79 % nenaravnih in 21 % naravnih izgub.
Na začetku obdobja (leta 2010) so izgube znašale 23,2 % odvzema, v naslednjih letih pa se je delež izgub
zmanjševal in v preteklem letu dosegel najnižjo vrednost, znašal je 13,9 % odvzema. Absolutno gledano se je
število izgub med letoma 2010 in 2014 zmanjšalo za približno 200 živali oz. 37 %.
Najvišji delež izgub v odvzemu v zadnjem petletju, je bil evidentiran v loviščih Boštanj (36 %), Videm ob Savi
(29 %) in Bučka (28 %). 25 ali več % izgub v odvzemu, pa je bilo še v loviščih Brežice, Bizeljsko in Mokrice.
Med vzroki izgub prevladujejo izgube zaradi povoza na cestah (60,3 %), sledijo izgube iz neznanih vzrokov (18
%), medtem ko je (evidentiran) delež izgub zaradi bolezni, psov, krivolova, pokosa in ostalih vzrokov
zanemarljiv (1-7 %). Trendi zadnjega petletja kažejo upadanje pri večini vzrokov izgub.
Med izgubami je bilo več srnjadi ženskega (65 %) kot moškega spola (35 %). Gledano po posameznih spolnih
in starostnih kategorijah, je bilo največ izgub med dve in več letnimi srnami (37 %), sledijo mladiči ženskega
spola (15 %), dve in več letni srnjaki (14 %), mladice (13 %), mladiči moškega spola (11 %) in lanščaki (9 %).
Skozi preteklo pet letno obdobje se kaže rahel trend manjšanja deleža ženskega spola v izgubah in posledično
višanje deleža moškega spola. Zmanjševal se je predvsem delež dve in več letnih srn, katerih izgube so se
letoma 2010 in 2014 zmanjšale za skoraj 100 živali.
80,0
Delež (%)
70,0
Srnjaki mladiči
60,0
Srnjaki 1+
50,0
Srnjaki 2+
Srnjaki
40,0
Srne mladiči
30,0
Srne 1+
20,0
Srne 2+
10,0
Srne
0,0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Leto
Slika 4.1.5: Delež izgub srnjadi po starostnih in spolnih kategorijah v obdobju 2008-2014
Tudi primerjava deleža izgub v odvzemu, po posameznih spolnih in starostnih kategorijah v preteklem obdobju
kaže, da je pri dve in več letnih srnah ta najvišji. Pri vseh kategorijah se je na začetku obdobja kazal trend
rahlega naraščanja, v zadnjih letih pa v vseh kategorijah delež izgub v odvzemu upada, najbolj izrazito v
kategoriji srn 2+. V letu 2014 je nekoliko narasel le delež izgub mladičev.
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
23
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
Delež izgub v odvzemu
50,0
delež (%)
45,0
40,0
Srnjaki mladiči
Srnjaki 1+
35,0
30,0
Srnjaki 2+
25,0
20,0
Srne mladiči
Srne 1+
15,0
10,0
Srne 2+
5,0
0,0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Leto
Slika 4.1.6: Delež izgub v odvzemu po spolnih in starostnih kategorijah v obdobju 2008-2014
Izgube srnjadi v letu 2014 znašajo 13,9 % odvzema oz. 337 živali. Največ izgub srnjadi je bilo zaradi povoza na
cesti (62 %), sledijo neznani vzroki (19 %), kosilnica (7 %), psi (6 %), pojav različnih bolezni (5 %) ter krivolov in
povoz na železnici (po 1 %).
Gledano po loviščih, beležijo najvišje izgube v letu 2014 v loviščih Brežice (32,8 % odvzema), Mokrice (30,6 %),
Boštanj (29,5 %) ter Videm ob Savi (26 %). V ostalih loviščih v LUO, je delež izgub znašal manj kot 25 %
odvzema.
Razmerje izgub med spoloma je bilo v preteklem letu 1:1,7 v korist ženskega spola (v letu 2013 1:1,9), v
kategoriji dve in več letnih osebkov pa je to razmerje 1:2,2 (M:Ž). Največje razmerje izgub med dve in več letno
srnjadjo, je bilo v letu 2014 v loviščih Brestanica (1:9), Bučka (0:6) in Veliki Kamen (1:5).
Presoja uspešnosti gospodarjenja:
Glede na uspešno realizirane načrte odvzema, zanemarljiv obseg škod od srnjadi ter na zmanjševanje števila
izgub, ocenjujemo gospodarjenje s srnjadjo v LUO kot zelo uspešno. Kot največji uspeh upravljanja s srnjadjo
lahko izpostavimo doseganje višjega deleža srn 2+ v odstrelu, saj se je v zadnjih treh letih s tem precej znižalo
število izgub srnjadi, pa tudi sama spolna in starostna struktura populacije srnjadi v LUO je bistveno bolj
ugodna/naravna.
Gibanje telesnih mas in mas rogovja:
Ocenjujemo, da so spremembe telesnih mas precej bolj odraz medletnega spreminjanja okoljskih dejavnikov
(predvsem jakosti obroda gozdnega drevja in zime/dolžine snežne odeje), kot samih sprememb v gostoti
populacije srnjadi.
V jeseni 2011 je bil zelo bogat obrod gozdnega drevja (bukev, hrasti, kostanj,...), ki je nudil divjadi obilico hrane.
Posledično so mladiči obeh spolov v tem letu dosegali najvišje telesne mase. Zaradi dobrih življenjskih pogojev
v prvem letu starosti, je ta generacija mladičev tudi v letu 2012, kot kategoriji lanščakov in mladic, dosegala za
zadnje obdobje nadpovprečne telesne mase. Gozdno drevje je obrodilo tudi v letu 2013 (vendar precej manj kot
leta 2011), kar se je zopet odražalo v nekoliko višjih telesnih masah mladičev.
V letih 2010, 2012 in 2014 je bil v LUO slabši obrod, kar se je v teh letih odražalo predvsem v nižjih telesnih
masah mladičev obeh spolov in nato tudi z enoletnim zamikom v kategoriji enoletne srnjadi. Na nižje telesne
mase mladičev v letu 2012 in enoletne srnjadi v letu 2013, je vplivala tudi ostra zima 2012/13 z dolgotrajno
snežno odejo.
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
24
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
TELESNE MASE MLADIČEV
telesne mase (kg)
10,5
10
9,5
9
2010
2011
2012
2013
2014
leto
Mladiči M
Mladiči Ž
Mladiči M + Ž
Slika 4.1.7: Telesne mase mladičev srnjadi v obdobju 2010 – 2014
TELESNE MASE ENOLETNE SRNJADI
telesne mase (kg)
14
13,5
13
12,5
12
2010
2011
2012
2013
2014
leto
Mladice
Lanščaki
Slika 4.1.8: Telesne mase enoletne srnjadi v obdobju 2010 - 2014
Mase trofej dve in več letnih srnjakov, so po naših ocenah podobno kot telesne mase, precej odvisne od
okoljskih dejavnikov, manj pa kažejo spremembe v gostoti populacije. V letih po močnih obrodih gozdnega
drevja so praviloma višje, kot po letih brez gozdnega obroda ali po zimi z dolgotrajno snežno odejo. Glede na
relativno milo zimo 2013/2014, bi v letu 2014 pričakovali nekoliko višje povprečne mase trofej (podobno kot pri
lanščakih), vendar so najnižje v zadnjem obdobju, kar pa morda tudi nekoliko nakazuje spremembo v gostoti
populacije.
Masa trofej srnjakov 2+ (gr)
280,0
270,0
260,0
250,0
2010
2011
2012
2013
2014
Slika 4.1.9: Mase rogovja dve in večletnih srnjakov v obdobju 2010-2014
Ocena stanja populacije
Trend številčnosti in prostorska porazdelitev:
Populacija srnjadi v LUO je dobro usklajena z okoljem. Številčnost srnjadi je stabilna, glede na podatke o
realizacijah odvzema pa ocenjujemo, da je v nekaterih loviščih zaznati zmerno številčno naraščanje. Gostota
srnjadi je najvišja na vzhodnem delu LUO (lovišča Brežice, Globoko, Kapele, Artiče in Pišece), na južnem
(Gorjanci) in zahodnem delu (Posavsko hribovje) pa je gostota srnjadi nekoliko manjša. To je posledica
ugodnih naravnih danosti za srnjad v nižinskem in gričevnatem delu LUO, kjer je precejšnja razdrobljenost
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
25
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
gozdnih površin in posledično velika dolžina gozdnega roba, kar srnjadi zelo ustreza na eni strani, na drugi pa
tudi kompenzacija biomase velikih parkljarjev v bolj gozdnatih loviščih (srnjadi je manj, kjer so prisotni jelenjad,
divji prašič in damjak).
Medvrstni vplivi:
Na številčnost srnjadi lahko vpliva prisotnost divjih prašičev, navadne jelenjadi in damjaka. Gledano na celoten
LUO, je vpliv damjaka majhen oz. zelo lokalen, medtem ko se vpliv divjega prašiča in navadne jelenjadi
najverjetneje povečuje hkrati s prostorskim širjenjem in večanjem populacijske gostote teh dveh vrst. Velike
zveri, kot plenilec srnjadi se v LUO pojavljajo občasno. Rjavi medved se dokaj redno pojavlja na območju
Gorjancev, v zadnjih letih pa vse pogosteje tudi v EE Posavsko hribovje in tudi EE Bohor. Občasno se na
območju Gorjancev pojavi tudi volk, nazadnje je bil opažen novembra 2014, v lovišču Kostanjevica na Krki. Na
prirastek srnjadi ima lahko večji vpliv lisica, predvsem kot plenilec do nekaj tednov starih mladičev. V zadnjih
letih se po podatkih upravljavcev lovišč na delu LUO (lovišča Veliki Podlog, Raka, Kostanjevica na Krki,
Podbočje) redno zadržuje tudi šakal, opažene so bile tudi že formirane družinske skupnosti z mladiči, kar bo
najverjetneje v bodoče negativno vplivalo na populacijo srnjadi.
Spolna in starostna struktura:
V populaciji prevladuje ženski spol, kar je v skladu z naravno sestavo populacij srnjadi. Dejansko spolno
sestavo populacije po naši oceni najbolje nakazuje struktura izgub. Analize le teh kažejo, da je v razredu
mladičev spolna sestava dokaj izenačena, vendar že rahlo v korist ženskega spola, v razredu enoletne srnjadi
in naprej z višanjem starosti, pa se razmerje še bolj spreminja v korist ženskega spola. V preteklem letu je bilo
spolno razmerje izgub srnjadi 1:1,7 v korist ženskega spola. V razredu mladičev je bilo to razmerje 1:1,3, pri
enoletni srnjadi 1:1,5 ter pri dve in več letni srnjadi 1:2,2. V okviru dela Komisije za letno oceno odstrela in
izgub, smo vso dve in več letno srnjad na podlagi obrabljenosti zobovja kategorizirali v tri starostne razrede
(mladi, srednje stari, stari). Na podlagi teh podatkov smo naredili še nadaljnjo analizo spreminjanja spolne
sestave znotraj razreda dve in več letne srnjadi. V razredu mlade srnjadi je bilo spolno razmerje izgub 1:1,2, v
razredu srednje stare srnjadi 1:2,1 in v razredu stare srnjadi 1:4,7 v korist ženskega spola.
Podatki o izgubah sicer kažejo, da se je v zadnjih letih spolna sestava populacije srnjadi bistveno približala
naravni sestavi (iz 1:4,5 leta 2009 na 1:2,2 v preteklem letu).
Podatke o starosti sestavi populacije srnjadi smo ravno tako pridobili v okviru letnega pregleda odstrela in
izgub, na podlagi obrabljenosti zobovja srnjadi. Podatke smo zbrali za vso dve in več letno srnjad, odvzeto v
letih 2013 in 2014, za katere je bila komisiji predložena spodnja čeljustnica, kot materialni dokaz o odvzemu.
Kot je razvidno iz slike 4.1.10 je delež stare srnjadi še vedno bistveno višji pri ženskem spolu, kar nakazuje
premalo smelo poseganje v razred srn 2+. Zelo visoki deleži stare srnjadi (srn) v odvzemu zadnjih dveh let, so
bili predvsem v loviščih Podbočje, Loka pri Zidanem Mostu, Videm ob Savi ter Boštanj (od 61 do 46 %).
47
50
39
40
36
31
Delež (%)
30
30
srnjaki
17
20
srne
10
0
mladi
srednje stari
stari
Slika 4.1.10: Starostna sestava dve in več letne srnjadi odvzete v obdobju 2013-2014
Zdravstveno stanje:
Od bolezni in zajedavcev sta najpogosteje prisotna spomladanska driskavost in podkožni ter nosni zolj, vendar
v manjšem obsegu in ne vplivata bistveno na višino izgub.
Prilagojeni cilj
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
26
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
Cilj upravljanja s srnjadjo je v vzdrževanju okolju primerne populacijske gostote ter ohranjanje naravne spolne
in starostne sestave populacije. Zaradi optimalnega upravljanja s srnjadjo, želimo v loviščih, kjer beležijo
najvišje deleže izgub, le te v prihodnje znižati pod 25 % odvzema, skupno v LUO pa ohranjati pod 20 %.
Ukrepi in usmeritve
Višina odvzema, spolna in starostna struktura z dopustnimi odstopanji:
Na podlagi stanja v populaciji, bioloških kazalcev, realizacije odvzema zadnjih let, višine in strukture izgub,
višine škod ter predlogov upravljavcev lovišč, načrtujemo za leto 2015 odvzem srnjadi v višini 2.380 živali,
kar znaša 100,2 % načrta odvzema in 97,9 % realizacije preteklega leta.
Z izdelavo razdelilnika odvzema po posameznih loviščih, se načrt odvzema nekoliko poveča predvsem v
loviščih, kjer so izgube v preteklih letih presegale 25 % celotnega odvzema. V loviščih PE Bohor, kjer se je s
popisom objedenosti ugotovilo povečanje stopnje objedenosti/poškodovanosti gozdnega mladja, se načrt
odvzema nekoliko poveča (predvsem v loviščih, ki segajo v GGE Bohor).
Preglednica 4.1.2: Načrt odvzema srnjadi za leto 2015
Starostni razred
M
Mladiči
357 (15 %)
714 (30 %)
Lanščaki / Mladice
357 (15 %)
Srnjaki 2+ / Srne 2+
476 (20 %)
Skupaj
1.190 (50 %)
Ž
380 (16 %)
690 (29 %)
310 (13 %)
500 (21 %)
1.190 (50 %)
Skupaj
737 (31 %)
667 (28 %)
976 (41 %)
2.380 (100 %)
•
V posameznem lovišču je dovoljeno odstopanje realizacije v višini do +/-15 % načrtovanega skupnega
odvzema srnjadi. V primeru, da je v posamezni starostni kategoriji načrtovan odvzem nižji od 10 živali,
dopustna toleranca +/-15 % pomeni dve (2) živali, pri načrtovanem odvzemu 10 ali več živali pa
zaokrožitev na najbližjo celo vrednost.
•
Dopustno odstopanje v kategoriji nad dvoletnih srnjakov in srn je do +/-15 % od načrtovanega števila
odvzema te kategorije.
•
Odstrel dve in večletnih srn mora v posameznem lovišču dosegati vsaj 85 % odstrela dve in
večletnih srnjakov. Preseganje načrtovanega odvzema dve in več letnih srn preko dopustnih
odstopanj zaradi zagotavljanja tega določila, se ne šteje kot kršitev načrta.
•
*Dopustno odstopanje v kategoriji mladičev in enoletne srnjadi je +- 30 %. To pomeni možnost
kompenzacije številčnega odvzema obeh navedenih kategorij v okviru istega spola, kar konkretno
pomeni, da je možno npr. od načrtovanega absolutnega števila mladičev M spola odvzeti le-teh do 30%
manj/več, to pa je potem potrebno kompenzirati s zmanjšanim/povečanim odvzemom od načrtovanega
absolutnega števila v kategoriji lanščakov in obratno. V posameznem lovišču je po opravljeni
kompenzaciji, kot je predhodno opisano, dovoljeno odstopanje realizacije v obeh kategorijah (mladiči,
enoletni) skupaj in pri posameznem spolu v višini do +/-15% načrtovanega števila odvzema.
•
Preseganje realiziranega odvzema od načrtovanega prek meja dopustnih odstopanj, ki bi nastala kot
posledica evidentiranih izgub srnjadi po končani lovni dobi na posamezno spolno in starostno kategorijo
ali po izpolnitvi načrtovanega odvzema v posamezni spolni in starostni kategoriji, ne štejejo kot kršitev
določil načrta.
Preglednica 4.1.3: Dopustna odstopanja od načrtovanega odvzema srnjadi
Dopustna odstopanja
Starostni razred
M
Ž
Mladiči
+/- 30 %*
+/- 30 %*
+- 15 %
+- 15 %
Lanščaki / Mladice
+/- 30 %*
+/- 30 %*
Srnjaki 2+ / Srne 2+
+/- 15 %
+/- 15 %
Skupaj
+/- 15 %
Časovna in prostorska dinamika ter ostali kriteriji odvzema
•
Do prska je priporočljivo upleniti največ 2/3 z načrtom predvidenega števila dvo in večletnih srnjakov.
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
27
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
•
Do konca oktobra se priporoča odvzem najmanj 70 % srn in mladičev.
•
Priporočljivo je izvajanje ukrepov za zmanjševanje nenaravnih izgub (promet, košnja) pri srnjadi, kakor
tudi stalnega nadzora nad dogajanjem v loviščih zaradi izgub srnjadi po klateških psih in krivolovu.
Preglednica 4.1.4: Analiza odvzema srnjadi za obdobje 2010 – 2014
Odstrel in izgube
Starostna in spolna kategorija/leto
%/spol
%/skupaj
Mladiči M
2010
366
317
369
317
324
1.693
29,1
14,5
Lanščaki
345
370
334
383
384
1.816
31,2
15,5
Srnjaki 2+
2011
2012
2013
2014
Skupaj
436
474
440
473
484
2.307
39,7
19,7
1.147
1.161
1.143
1.173
1.192
5.816
100,0
49,8
Mladiči Ž
423
401
422
415
428
2.089
35,6
17,9
Mladice
267
260
274
272
270
1.343
22,9
11,5
Srne 2+
455
477
466
499
540
2.437
41,5
20,9
Skupaj SRNE
1.145
1.138
1.162
1.186
1.238
5.869
100,0
50,2
SKUPAJ odstrel in izgube
2.292
2.299
2.305
2.359
2.430
11.685
Skupaj SRNJAKI
100,0
Odstrel in izgube v primerjavi z načrtom
Kategorija / leto
2010
Načrt - skupaj
2011
2012
2013
2014
Skupaj
2.300
2.300
2.270
2.350
2.375
11.595
Odstrel in izgube / načrt
99,7
100,0
101,5
100,4
102,3
100,8
Delež srnjakov
50,0
50,5
49,6
49,7
49,1
49,8
Delež srnjakov 2+
Delež mladih (mladiči, enoletni) ne glede na
spol
19,0
20,6
19,1
20,1
19,9
19,7
61,1
58,6
60,7
58,8
57,9
59,4
Izgube
Kategorija / leto
2010
2011
2012
396
2013
270
2014
286
Skupaj
283
%
Nenaravne izgube
368
1.603
Naravne izgube
164
89
60
69
54
436
21,4
Skupaj izgube
532
485
330
355
337
2.039
100,0
% izgub
23,2
21,1
14,3
15,0
13,9
17,4
Odstrel
1.760
1.814
1.975
2.004
2.093
9.646
78,6
Vzroki izgub
vzrok / leto
2010
2011
2012
2013
2014
Skupaj
%
1 neznan
125
72
50
57
63
367
18,0
2 bolezen
39
41
19
24
17
140
6,9
3 krivolov
10
5
6
4
3
28
1,4
274
310
211
227
208
1.230
60,3
4 cesta
5 železnica
13
3
2
5
2
25
1,2
7 psi
35
36
22
25
20
138
6,8
8 kosilnica
36
18
20
13
24
111
5,4
Telesne mase (biološka telesna mase)
Starostna in spolna kategorija/leto
2010
Mladiči M
Indeks
Lanščaki
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
2011
2012
2013
2014
9,5
10,1
9,7
9,8
9,3
100
12,8
107
12,8
102
13,4
104
12,9
98
13,1
28
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
Indeks
100
9,4
100
9,8
105
9,5
100
9,4
102
9,3
100
13,5
104
13,3
101
13,9
100
13,5
100
13,2
Mladiči M + Ž
100
9,4
99
9,9
103
9,6
100
9,6
98
9,3
Indeks
100
105
102
102
99
Mladiči Ž
Indeks
Mladice
Indeks
Masa trofej srnjakov 2+ (gr)
Povprečna masa trofej / leto
2010
Srnjaki 2+
Indeks
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
2011
2012
2013
2014
267,9
260,7
277,9
255,8
252,8
100
97
104
95
94
29
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
4.2
Navadni jelen (Cervus elaphus)
Prostorski okvir obravnave – ekološke enote
Jelenjad je stalno prisotna predvsem na področju ekoloških enot Gorjanci in Posavsko hribovje. Območje
stalne prisotnosti jelenjadi v LUO razmejuje avtocesta Obrežje-Novo mesto, ki onemogoča oz. otežuje
prehajanje iz Gorjancev in Krakovskega gozda proti Posavskemu hribovju in obratno. Jelenjad na območju
Gorjancev je prostorsko in populacijsko povezana z območjem Žumberka v Republiki Hrvaški, območjem
Gorjancev v Novomeškem LUO in območjem Krakovskega gozda. Populacija jelenjadi v Posavskem hribovju
pa je prostorsko in populacijsko povezana z Zasavskim (lovišče Radeče) in Novomeškim (lovišča Šentjanž,
Tržišče, Šentrupert,…) LUO.
Zato načrtujemo upravljanje z jelenjadjo ločeno za skupine lovišč, ki gospodarijo z istimi skupinami jelenjadi, to
je skupina lovišč na območju Gorjancev in Krakovskega gozda (skupina 1: Mokrice, Čatež ob Savi, Cerklje ob
Krki, Podbočje, Kostanjevica na Krki, Veliki Podlog in Raka) ter skupina lovišč, ki obsega večino območja južno
od Save in severno od avtoceste (skupina 2: Krško, Studenec – Veliki Trn, Boštanj in Bučka).
Analiza preteklega upravljanja za zadnjih pet let s poudarkom na zadnjem letu
Višina odvzema in stopnja uresničevanja načrta:
V preteklem petletnem obdobju, je bilo v LUO odvzetih 188 kosov navadne jelenjadi, kar je 100,5 %
načrtovanega odvzema. V prvih treh letih preteklega obdobja je bil odvzem dokaj konstanten, znašal je med 30
in 33 živali. V letu 2013 je narasel na 36 ter v preteklem letu na 58 živali, kar je najvišji odvzem v zgodovini
LUO. V preteklem letu je bila najvišja tudi realizacija načrtovanega odvzema, znašala je 138,1 %.
PRIMERJAVA ODVZEMA Z NAČRTOM
60
50
število
40
Načrt - skupaj
30
SKUPAJ odstrel
in izgube
20
10
0
2010
2011
2012
2013
2014
leto
Slika 4.2.1: Primerjava odvzema z načrtom odvzema navadnega jelena
ODVZEM JELENJADI
60
50
število
40
30
20
10
0
2010
2011
Nenaravne izgube
2012
leto
Naravne izgube
2013
2014
Odstrel
Slika 4.2.2: Odvzem navadnega jelena v obdobju 2010 – 2014
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
30
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
V loviščih skupine 1 (Gorjanci in Krakovo), je bilo v preteklem obdobju odvzetih 118 živali. Na začetku obdobja
(leta 2010 do 2012) je odvzem upadal, v zadnjih dveh letih pa trend obrnil navzgor. Ravno tako kot za celotno
LUO, je bil tudi v tej skupini lovišč v preteklem letu zabeležen rekorden odvzem jelenjadi, ki je znašal 34. živali.
V loviščih skupine 2 (Posavsko hribovje) je bilo v zadnjem petletju odvzetih 62 živali. Do leta 2011 se višina
odvzema ni bistveno spreminjala, znašal je 8-10 živali, v zadnjih treh letih pa je opazen trend višanja odvzema,
ravno tako z najvišjo vrednostjo v letu 2014, ko je odvzem znašal 21 živali.
V loviščih severno od Save, je večina odvzetih osebkov v preteklem obdobju izvirala iz obor za rejo divjadi,
občasno pa v ta lovišča zaide tudi jelenjad iz lovišč skupine 2. V teh loviščih je opazen trend rahlega naraščanja
odvzema.
ODVZEM PO SKUPINAH LOVIŠČ
35
Gorjanci
in
Krakovo
ODVZEM (KOS)
30
25
Posavsko
hribovje
20
15
10
S od
Save
5
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
LETO
Slika 4.2.3: Odvzem navadnega jelena po skupinah lovišč v obdobju 2007-2014
Spolna in starostna struktura:
V preteklem obdobju je bilo v LUO odvzeto 44,1 % jelenjadi moškega spola in 55,9 % ženskega spola, oz. 11,7
% telet moškega spola, 9,6 % lanščakov, 14,9 % 2-4 letnih jelenov, 7,4 % 5-9 letnih jelenov, 0,5 % deset in
večletnih jelenov, 17,6 % telet ženskega spola, 16,5 % junic in 21,8 % košut.
V loviščih skupine 1 je bilo v zadnjem obdobju v odvzemu 36,4 % jelenjadi moškega spola in 63,6 % ženskega
spola. Teleta moškega spola so predstavljala 10,2 % odvzema, lanščaki 8,5 %, 2-4 letni jeleni 12,7 %, 5-9 letni
jeleni 5,1 % (dve in več letni jeleni skupaj 17,8 %), teleta ženskega spola 19,5 %, junice 21,2 % in košute 22,9
%.
V loviščih skupine 2 je bilo v zadnjem obdobju v odvzemu 53,2 % jelenjadi moškega spola in 46,8 % ženskega
spola. Teleta moškega spola so predstavljala 16,1 % odvzema, lanščaki 12,9 %, 2-4 letni jeleni 12,9 %, 5-9
letni jeleni 11,3 % (dve in več letni jeleni skupaj 24,2 %), teleta ženskega spola 16,1 %, junice 9,7 % in košute
21 %.
V loviščih severno od Save, je bil v letu 2014 realiziran odvzem 3 kosov jelenjadi, vsi kategorije jelenov 2+.
Višina, vzroki in trendi izgub:
V zadnjem obdobju je bilo evidentiranih 15 kosov izgub, povprečno 3 živali/leto. Izgube so bile evidentirane
zaradi povoza na cesti (6 živali), neznanih vzrokov (5 živali) in krivolova (4 živali).
Presoja uspešnosti gospodarjenja:
Načrti odvzema po posameznih loviščih so realizirani znotraj meja dopustnih odstopanj, prav tako so upravljavci
lovišč v zadnjem obdobju večinoma dosegali najmanj enako višino odvzema košut, kot je znašal odvzem
jelenov. Ker v LUO že nekaj let ni evidentiranih bistvenih škod zaradi jelenjadi, ocenjujemo gospodarjenje z
jelenjadjo kot uspešno.
Gibanje telesnih mas in mas rogovja:
Zaradi dokaj nizkega številčnega odvzema v LUO, ne delamo posebnih analiz gibanja telesnih mas in mas
rogovja, na podlagi katerih bi sklepali o spremembah populacijskih gostot. Prav tako so ti podatki obremenjeni
zaradi živali, ki so domnevno izvirale iz obor za rejo divjadi.
Ocena stanja populacije
Trend številčnosti in prostorska porazdelitev:
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
31
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
Ocenjujemo, da je številčnost jelenjadi na območju Gorjancev stabilna, odvisna je predvsem od nihanja
številčnosti jelenjadi na območju Žumberka v R Hrvaški. V Posavskem hribovju se številčnost jelenjadi v zadnjih
letih krepi, kar je predvsem posledica višanja številčnosti v sosednjih Novomeškem in Zasavskem LUO (glej
sliko 4.2.4). Moč je zaznati formirane trope in rukajoče jelene, na jesenskih skupnih lovih pa opaziti večje trope.
Severno od Save se občasno pojavljajo posamezni osebki jelenjadi, najpogosteje mladi (2 do 4 letni) jeleni.
Splošno gledano je številčnost jelenjadi v LUO v rahlem porastu, zelo visok odvzem v preteklem letu, pa je tudi
posledica sprememb določil, ki urejajo lov na jelenjad in so sedaj bistveno bolj stimulativna za upravljavce
lovišč.
Odvzem jelenjadi (kos)
35
30
25
Radeče
Šentjanž
Tržišče
Škocjan
20
15
10
5
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Leto
Slika 4.2.4: Odvzem navadne jelenjadi v sosednjih loviščih skupine lovišč Posavskega hribovja v obdobju 20072014
Spolna in starostna struktura:
V populaciji prevladuje ženski spol, kar je tudi naravna sestava jelenje populacije. Ocenjujemo, da je na
območju Gorjancev in Krakovega to razmerje še bolj izrazito v korist ženskega spola, kot je v Posavskem
hribovju. Na osnovi podatkov odvzema sklepamo, da v populaciji prevladujejo mlajše kategorije jelenjadi. Po
naši oceni, je v Posavskem hribovju višji delež jelenjadi starejših kategorij (predvsem pri moškem spolu), kot na
območju Gorjancev in Krakovega.
Medvrstni vplivi:
Zaradi relativno majhne številčnosti v LUO, jelenjad bistveno (še) ne vpliva na druge vrste rastlinojedih
parkljarjev. Prav tako jelenjad v LUO nima naravnih plenilcev.
Zdravstveno stanje:
Zdravstveno stanje navadne jelenjadi je dobro, izgub zaradi bolezni v preteklem obdobju ni bilo evidentiranih.
Prilagojeni cilj
Številčnost jelenjadi na območju Gorjancev želimo ohraniti oz. nekoliko zvišati, v Krakovskem gozdu pa
preprečiti nadaljnje povečevanje številčnosti. Na območju Gorjancev in Krakovega želimo v naslednjem
obdobju z zmanjšanim odstrelom lanščakov, povečati vrast v kategorijo jelenov 2+ v populaciji.
Na območju Posavskega hribovja (med Savo in avtocesto) želimo številčnost jelenjadi ohraniti na sedanjem
nivoju oz. preprečiti nadaljnje povečevanje številčnosti. Severno od Save, so po naši oceni za jelenjad
neprimerni življenjski pogoji, zato širjenja v to smer ne želimo in ne načrtujemo.
Ukrepi in usmeritve
Višina odvzema, spolna in starostna struktura z dopustnimi odstopanji:
Odvzem jelenjadi se načrtuje posebej za skupino 1 (lovišča Mokrice, Čatež ob Savi, Cerklje ob Krki, Podbočje,
Kostanjevica na Krki, Veliki Podlog in Raka) in skupino 2 (lovišča Krško, Studenec – Veliki Trn, Boštanj in
Bučka).
Višina načrtovanega odvzema za leto 2015 je 46 živali, kar je za 9 % več kot v lanskem načrtu in 83 %
lanske realizacije odvzema (brez upoštevanja lovišč S od reke Save). Od skupne višine načrtujemo odvzem 24
živali v skupini 1 in 22 živali v skupini 2.
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
32
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
Struktura načrtovanega odvzema je 25 % dve in več letnih jelenov ter 75 % telet obeh spolov, junic, lanščakov
(samo v skupini lovišč 2) in dve in več letnih košut, od tega mora znašati odvzem košut vsaj toliko, kot bo
znašal odvzem jelenov. Načrtovana struktura se mora zagotavljati tako znotraj skupine lovišč, kot tudi v
posameznih loviščih, lahko tudi v obdobju več let skupaj.
Preglednica 4.2.1: Načrt odvzema jelenjadi v skupini 1
Teleta obeh spolov
Junice
Košute 2+
18 (75 %)
Jeleni 2+
6 (25 %)
SKUPAJ 24 živali
Preglednica 4.2.2: Načrt odvzema jelenjadi v skupini 2
Teleta obeh spolov
Lanščaki
17 (75 %) Jeleni 2+
5 (25 %)
Junice
Košute 2+
SKUPAJ 22 živali
V vseh ostalih loviščih (severno od reke Save) je odvzem sproščen v vseh kategorijah.
Časovna in prostorska dinamika ter ostali kriteriji odvzema:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ko upravljavec lovišča »pokrije« odvzem jelena 2+ s tremi kosi mulaste jelenjadi (od tega 1 košuta 2+),
s tem doseže osnovno načrtovano strukturo, se v lovišču ponovno lahko odstreli tudi jelen 2+.
Zaradi nedoseganja načrtovane strukture v preteklem letu, morajo v nadaljevanju navedeni upravljavci
lovišč, pred odstrelom jelena 2+, iz lovišč odvzeti predpisano število netrofejne jelenjadi;
o Bučka: 3 kose mulaste jelenjadi, od tega vsaj 1 košuta.
o Krško: 3 kose mulaste jelenjadi, od tega vsaj 2 košuti.
o Boštanj: 5 kosov mulaste jelenjadi, od tega vsaj 2 košuti.
o Studenec – Veliki Trn: 2 kosa mulaste jelenjadi, od tega vsaj 1 košuta.
o Čatež ob Savi: 1 kos mulaste jelenjadi
o Raka: 1 košuta.
o Veliki Podlog: 2 kosa mulaste jelenjadi, od tega 1 košuta.
Priporočeno je čim hitreje izvršiti odstrel telet, junic in košut, predvidoma najmanj 70 % do 30.
novembra.
V letu 2015 v skupini lovišč 1 ne sme biti v odvzemu več kot 5 živali razreda 2-4 letnih jelenov, v skupini
lovišč 2 pa ne več kot 4 živali razreda 2-4 letnih jelenov, kar spremljata OZUL in ZGS.
Vsak odvzem dve in več letnega jelena je potrebno obvezno najkasneje v 24-ih urah sporočiti tajniku
OZUL-a in vnesti v Lovsko informacijski sistem.
Ob izvršenem odstrelu se ugotovi in evidentira tudi spol telet. Pri izvajanju načrtovanega odvzema z
odstrelom v kategoriji telet obeh spolov naj bo poudarek na tem, da je potrebno izvršiti količinsko
zadosten odvzem v tej starostni kategoriji, pri tem pa je njihov spol drugotnega pomena.
V skupini lovišč 1 v letu 2015 ne načrtujemo odvzema lanščakov.
Dopustno odstopanje realizacije odvzema navzdol je v višini -20 % od načrtovanega odvzema za LUO.
Dopustno odstopanje za lovišča, ki imajo odvzem do vključno 10 živali je lahko navzdol do 2 živali,
navzgor pa se lahko načrtovan odvzem presega neomejeno, vendar v skladu z načrtovano strukturo.
Odvzema v kategoriji trofejnih (2+) jelenov ni potrebno realizirati, presega se ga lahko sorazmerno s
preseganjem odvzema ostalih kategorij.
Preglednica 4.2.3 Analiza odvzema jelenjadi za obdobje 2010 – 2014
Odstrel in izgube
Starostna in spolna kategorija/leto
2010
2011
2012
2013
2014
Skupaj
%/spol
% skupaj
11,7
Teleta M
5
5
2
4
6
22
26,5
Lanščaki
5
1
4
4
4
18
21,7
9,6
2
6
8
12
28
33,7
14,9
3
3
4
14
16,9
7,4
1
1
1,2
0,5
Jeleni 2-4
Jeleni 5-9
4
Jeleni 10 +
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
33
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
Skupaj JELENI
14
6
8
9
15
5
19
27
83
100,0
44,1
6
7
33
31,4
17,6
Junice
7
5
4
6
9
31
29,5
16,5
Košute 2+
6
8
7
5
15
41
39,0
21,8
19
33
22
30
16
31
17
31
105
100,0
36
58
188
Teleta Ž
Skupaj KOŠUTE
SKUPAJ odstrel in izgube
55,9
100,0
Odstrel in izgube v primerjavi z načrtom
Kategorija / leto
2010
Načrt - skupaj
2011
2012
2013
2014
Skupaj
36
38
34
37
42
187
Odstrel in izgube / načrt
91,7
78,9
91,2
97,3
138,1
100,5
Delež JELENOV
42,4
26,7
48,4
52,8
46,6
44,1
Delež trofejnih jelenov 2+ in več
12,1
6,7
29,0
30,6
29,3
22,9
Delež mladih (mladiči, enoletni) ne glede na spol
69,7
66,7
48,4
55,6
44,8
55,3
Izgube
Kategorija / leto
2010
Nenaravne izgube
2011
1
Naravne izgube
Skupaj izgube
2012
2013
2014
Skupaj
%
2
3
3
2
11
73,3
1
1
1
1
4
26,7
100,0
1
3
4
4
3
15
% izgub
3,0
10,0
12,9
11,1
5,2
8,0
Odstrel
32
27
27
32
55
173
Vzroki izgub
Vzrok / leto
2010
2011
1 neznan
3 krivolov
4 cesta
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
1
2012
2013
1
1
1
2
1
1
2014
1
3
Skupaj
%
2
5
33,3
1
4
26,7
6
40,0
34
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
4.3
Damjak (Dama dama)
Prostorski okvir obravnave – ekološke enote
Damjaki, kot alohtona vrsta divjadi v Posavskem območju, so bili naseljeni v sedemdesetih letih prejšnjega
stoletja in sicer v Dobravi pri Brežicah, Krakovskem gozdu in v Boštanju pri Sevnici. Dobravske populacije
zaradi različnih vzrokov ni več (nemir, krivolov), Krakovska populacija je tik pred propadom, Boštanjska kolonija
damjakov pa živi v bližnji okolici naselitve. Problematika upravljanja z damjakom se tako obravnava predvsem v
skupini lovišč, ki obsegajo Krakovski gozd (kolonija Krakovo, lovišča Kostanjevica na Krki, Veliki Podlog in
Raka) in lovišču Boštanj, od koder damjak občasno prehaja tudi v sosednja lovišča.
V zadnjem obdobju se v LUO letno pojavljajo tudi iz obor pobegli damjaki.
Analiza preteklega upravljanja za zadnjih pet let s poudarkom na zadnjem letu
Višina odvzema in stopnja uresničevanja načrta:
Za lažje izvajanje usmeritev upravljanja z damjakom, od leta 2009 naprej načrtujemo odvzem, od katerega je
dovoljeno številčno odstopanje navzgor z edino usmeritvijo v zasledovanju načrtovane starostne in spolne
strukture odvzema. Takšna oblika načrtovanja se je pokazala kot primerna.
V preteklem petletnem obdobju, je bilo v celotnem LUO odvzetih 288 damjakov oz. povprečno 57,6 živali na
leto. Od tega je bilo 77 % damjakov odvzetih v lovišču Boštanj (222 živali), v loviščih kolonije v Krakovskem
gozdu 8 % (23 živali) ter v ostalih loviščih 15 % (43 živali). Od ostalih lovišč se damjaki najpogosteje pojavljajo v
lovišču Studenec – Veliki Trn in Loka pri Zidanem Mostu, odvzem pa so zabeležili tudi še v loviščih Krško,
Globoko, Kapele, Pišece, Senovo in Sevnica. Z izjemo lovišča Studenec – Veliki Trn, kjer so bili odvzeti
damjaki, ki migrirajo po naravni poti iz lovišča Boštanj, so ostali odvzeti damjaki večinoma izvirali iz obor za rejo
divjadi.
V skladu z usmeritvami iz Lovsko upravljavskega načrta za VII. Posavsko LUO za obdobje 2011 – 2020,
načrtujemo upravljanje z damjakom ločeno za obe v LUO prisotni koloniji in za vsa ostala lovišča v LUO.
V lovišču Boštanj je bila realizacija načrtovanega odvzema damjaka v zadnjem petletnem obdobju 101,8 %. V
skladu z načrti odvzema, je na začetku obdobja odvzem postopoma naraščal do leta 2012, ko je bilo odvzetih
57 živali, v naslednjih dveh letih pa je upadal. V preteklem letu je bilo odvzetih 40 damjakov, kar pomeni 95 %
načrtovanega odvzema. Manjša realizacija od načrtovane, je bila predvsem v kategoriji košut, kjer je znašala 70
% ter v kategoriji 5-8 letnih jelenov, kar pa je kompenzirano z v višjim odvzemom v razredu 2-4 letnih jelenov.
ODVZEM DAMJAKA - KOLONIJA BOŠTANJ
60
50
število
40
30
20
10
0
2010
2011
2012
2013
2014
leto
Nenaravne izgube
Naravne izgube
Odstrel
Slika 4.3.1: Odvzem damjaka v koloniji Boštanj v obdobju 2010-2014
Preglednica 4.3.1: Odvzem in realizacija odvzema damjaka v lovišču (koloniji) Boštanj v letu 2014
Teleta M
9 (112 %)
Teleta Ž
9 (100 %)
Lanščaki
4 (100 %)
Junice
4 (100 %)
Jeleni 2-4
4 (133 %)
Košute 2+ 10 (70 %)
Jeleni 5-8
2 (67 %)
Jeleni 9+
1 (100 %)
SKUPAJ 40 živali (95 %)
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
35
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
V loviščih kolonije Krakovo, je bil najvišji odvzem v preteklem obdobju leta 2011, ko je znašal 9 živali. V
naslednjih letih je odvzem vseskozi upadal in v preteklem letu ni bil več zabeležen.
ODVZEM DAMJAKA - KOLONIJA KRAKOVO
število
10
5
0
2010
2011
2012
2013
2014
leto
Nenaravne izgube
Naravne izgube
Odstrel
Slika 4.3.2: Odvzem damjaka v koloniji Krakovo v obdobju 2010-2014
V letu 2014 je bil v LUO zabeležen odvzem damjaka še v loviščih Loka pri Zidanem Mostu (7 živali), Krško (7)
in Bučka (2).
Spolna in starostna struktura:
V lovišču Boštanj, je bilo spolno razmerje odvzema v zadnjem petletnem obdobju v korist ženskega spola (53,2
%). V odvzemu je bilo 21,6 % telet moškega spola, 10,8 % lanščakov, 6,3 % 2 do 4 letnih jelenov, 5,4 % 5 do 8
letnih jelenov, 2,7 % devet in več letnih jelenov, 19,8 % telet ženskega spola, 9,9 % junic in 23,4 % košut. V
skladu z načrtovanimi ukrepi, se je predvsem na začetku obdobja, v odvzemu povečeval delež ženskega spola
ter še posebej delež dve in več letnih košut (glej sliko 4.3.4).
V letu 2014 je bilo spolno razmerje odvzetih izenačeno. Struktura odvzema v letu 2014 tako znaša 23 % telet
moškega spola, 10 % lanščakov, 10 % 2 do 4 letnih jelenov, 5 % 5 do 8 letnih jelenov, 3 % 9 in več letnih
jelenov, 23 % telet ženskega spola, 10 % junic in 18 % košut.
KOLONIJA BOŠTANJ
70,0
Delež (%)
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
2010
2011
2012
2013
2014
leto
DELEŽ ŽENSKEGA SPOLA
Delež trofejnih jelenov 2+ in več
Delež mladih (mladiči, enoletni) ne glede na spol
Delež košut 2+
Slika 4.3.4: Delež posameznih kategorij damjaka v odvzemu v lovišču Boštanj v obdobju 2010-2014
V loviščih Krakovske kolonije je bilo odvzetih več damjakov ženskega (63 %) kot moškega spola (37 %).
Struktura odvzema po posameznih spolnih in starostnih kategorijah je bila 7 % telet moškega spola, 19 %
lanščakov, 11 % 2 do 4 letnih jelenov, 15 % telet ženskega spola, 26 % junic in 22 % košut.
Višina, vzroki in trendi izgub:
V lovišču Boštanj je letno evidentiranih izgub damjakov med 1 in 3 živali, največ iz neznanih vzrokov in povoza
na cesti. V Krakovski koloniji v zadnjem obdobju ni bilo evidentiranih izgub damjaka.
Presoja uspešnosti gospodarjenja:
Kazalci kažejo, da se številčnost damjaka v LUO zmanjšuje, kar je v skladu s cilji, zato ocenjujemo
gospodarjenje z damjakom v preteklih letih kot uspešno.
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
36
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
Gibanje telesnih mas in mas rogovja:
Zaradi nizkega številčnega odvzema v LUO, ne delamo posebnih analiz gibanja telesnih mas in mas rogovja,
na podlagi katerih bi sklepali o spremembah populacijskih gostot. Prav tako so ti podatki obremenjeni zaradi
odstreljenih živali, ki so domnevno izvirale iz obor za rejo divjadi.
Ocena stanja populacije
Trend številčnosti in prostorska porazdelitev:
Številčnost populacije damjakov je bila v prvih dveh letih preteklega obdobja, predvsem v lovišču Boštanj, v
porastu. Lokalno so se pojavljale težave pri gospodarjenju z gozdovi, predvsem pri sanaciji površin, kjer so bile
v preteklosti gradacije podlubnikov in je otežena tako naravna kot umetna obnova gozda. Ponekod so se
pojavljale tudi poškodbe zaradi lupljenja v letvenjakih in mlajših drogovnjakih.
Ocenjujemo, da smo z načrtovanimi ukrepi v preteklem obdobju, predvsem s številčno bistveno višjim
odvzemom, kot tudi s samo strukturo odvzema, kjer je bil visok delež ženskega spola, kot tudi delež dve in več
letnih košut, številčnost damjaka znižali. To kažejo tudi podatki o gibanju odvzema v loviščih, ki mejijo na
kolonijo (Studenec – Veliki Trn, Radeče (Zasavsko LUO), Tržišče in Šentjanž (Novomeško LUO)). V teh
loviščih je odvzem naraščal od leta 2007 do 2010, nato pa se je trend povečevanja ustavil, kar sovpada z
višanjem odvzema v lovišču Boštanj. V zadnjem letu je odvzem v teh loviščih sicer zopet narasel (samo v
lovišču Šentjanž), kar bo potrebno spremljati tudi v prihodnje.
Odvzem damjaka v loviščih Studenec - Veliki Trn, Radeče, Tržišče in Šentjanž
25
Št. živali
20
15
10
5
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Leto
Slika 4.3.5: Odvzem damjaka v loviščih, ki mejijo na kolonijo Boštanj v obdobju 2007-2014
Kolonija na območju Krakovskega gozda je maloštevilna, po podatkih upravljavcev lovišč, naj bi v letu 2014
opazili samo enega jelena, drugje v LUO pa se občasno pojavijo iz obor pobegli damjaki.
Medvrstni vplivi:
V območjih, kjer so večje gostote damjakov, lahko ta s svojim pretežno celodnevnim ritmom moteče vpliva na
srnjad. Gledano na celoten LUO, je ta vpliv zanemarljiv. Damjak v LUO nima naravnih plenilcev.
Spolna in starostna struktura:
V populaciji prevladuje ženski spol, kar je tudi v skladu z naravno sestavo. Podrobnejših podatkov o starostni
strukturi nimamo, glede na odvzem pa ocenjujemo, da je damjak v lovišču Boštanj prisoten v vseh starostnih
kategorijah.
Zdravstveno stanje:
Zdravstveno stanje damjakov je po razpoložljivih podatkih upravljavcev lovišč zadovoljivo, izgub zaradi bolezni v
zadnjem obdobju ni bilo evidentiranih.
Prilagojeni cilj
Cilj gospodarjenja z damjaki je preprečevanje prostorskega širjenja izven obstoječih kolonij in na podlagi določil
dolgoročnega načrta, postopna odstranitev damjaka iz Posavskega LUO.
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
37
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
Ukrepi in usmeritve
Višina odvzema, spolna in starostna struktura z dopustnimi odstopanji:
Načrt odvzema za lovišče (kolonijo) Boštanj znaša 38 damjakov, v spolnem razmerju 55 : 45 v korist Ž
spola.
Preglednica 4.3.3: Načrt odvzema damjaka v lovišču (koloniji) Boštanj za leto 2015
Teleta M
8 (21 %)
Teleta Ž
8 (21 %)
Lanščaki
3 (8 %)
Junice
4 (11 %)
Jeleni 2-4
3 (8 %)
Košute 2+
9 (24 %)
Jeleni 5-8
2 (5 %)
Jeleni 9+
1 (3 %)
SKUPAJ 38 živali
V lovišču Boštanj je dovoljeno odstopanje realizacije od načrta odvzema navzdol v višini - 15 %
načrtovanega odvzema damjakov, ter tudi znotraj posamezne kategorije. V kolikor 15 % znotraj posamezne
spolne in starostne kategorije predstavlja manj kot 1 žival, se kot dopustno odstopanje šteje - 1 žival. Odvzema
navzgor se ne omejuje. Po dosegi osnovnega načrtovanega števila damjakov za odvzem, je navzgor odvzem
količinsko sproščen, ob doseganju min 55 % mladinskega razreda (teleta in enoletni osebki obeh spolov) ter
spolnega razmerja M : Ž = 45 : 55 %, kamor telet ne prištevamo, pač pa zgolj osebke 1+ in starejše. Realizacija
odvzema telet se lahko kompenzira z odstrelom junic ali lanščakov ter obratno. Odstrel košut 2+ naj znaša
vsaj 70 % višine odstrela nad dvoletnih jelenov.
V koloniji Krakovo ni več smiselno načrtovati odvzema številčno ter po posameznih starostnih in spolnih
kategorijah. Upravljavci lovišč (Raka, Veliki Podlog, Kostanjevica na Krki) morajo izvajati odstrel tako, da
dosega odstrel košut 2+ v obdobju zadnjih treh let, najmanj enako višino kot odstrel jelenov 2+. Odvzem ostalih
kategorij (vseh razen jelena 2+) je povsem sproščen.
V loviščih Studenec – Veliki Trn in Bučka, ki mejita na obe opisani koloniji damjakov, je v izogib
prostorskemu širjenju populacij, dovoljen odstrel vsakega jelena kategorije 2+ zgolj ob predhodnem odstrelu
košute 2+, odstrel osebkov ostalih kategorij pa je količinsko povsem sproščen.
V vseh ostalih loviščih v LUO, kjer se damjak pojavlja le izjemoma, je dovoljen neomejen odstrel vseh
damjakov, ne glede na letni načrt lovišča in strukturo, upošteva se zgolj predpisano lovno dobo. Pri odstrelu
osebkov, za katere se predvideva da izvirajo iz obor, se upoštevajo določila 8. odstavka 50. čl. ZDlov-1.
Dodajanje in vnašanje damjaka v prosto naravo v Posavsko LUO ni dovoljeno.
Časovna in prostorska dinamika ter ostali kriteriji odvzema:
Priporočeno je čim hitreje izvršiti odstrel telet, junic in košut, predvidoma najmanj 70 % do 30. novembra.
Ob izvršenem odstrelu se ugotovi in evidentira tudi spol telet. Pri izvajanju načrtovanega odvzema z odstrelom v
kategorijah telet obeh spolov naj bo poudarek na tem, da je potrebno izvršiti količinsko zadosten odvzem v tej
starostni kategoriji, pri tem pa je njihov spol drugotnega pomena.
Upravljavci lovišč s svojimi internimi akti ne smejo omejevati odstrela posameznih kategorij damjakov. Interne
omejitve lova ne smejo biti ovira za nedoseganje načrta odvzema.
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
38
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
Preglednica 4.3.4: Analiza odvzema damjaka za obdobje 2010 – 2014
Odstrel in izgube
Starostna in spolna kategorija/leto
2010
2011
2012
2013
2014
Skupaj
%/spol
%/skupaj
Teleta M
12
7
10
12
11
52
39,7
18,1
Lanščaki
6
4
13
6
9
38
29,0
13,2
Jeleni 2-4
2
2
6
5
5
20
15,3
6,9
Jeleni 5-8
4
1
5
3
2
15
11,5
5,2
Jeleni 9 +
2
2
1
1
6
4,6
2,1
26
16
35
26
28
131
100,0
45,5
Teleta Ž
8
11
14
9
10
52
33,1
18,1
Junice
9
8
6
5
5
33
21,0
11,5
Košute 2+
8
16
20
15
13
72
45,9
25,0
Skupaj KOŠUTE
25
35
40
29
28
157
100,0
54,5
SKUPAJ odstrel in izgube
51
51
75
55
56
288
2013
2014
Skupaj JELENI
100,0
Odstrel in izgube v primerjavi z načrtom
Kategorija / leto
2010
Načrt - skupaj
2011
2012
Skupaj
40
55
66
58
42
127,5
92,7
113,6
94,8
133,3
1,1
Delež JELENOV
51,0
31,4
46,7
47,3
50,0
45,5
Delež trofejnih jelenov 2+ in več
Delež mladih (mladiči, enoletni) ne glede na
spol
Delež košut 2+
15,7
9,8
16,0
14,5
14,3
14,2
68,6
58,8
57,3
58,2
62,5
60,8
15,7
31,4
26,7
27,3
23,2
25,0
Odstrel in izgube / načrt
261
Izgube
Kategorija / leto
2010
Nenaravne izgube
2011
2012
2013
3
1
2
2
2
4
4
% izgub
3,9
7,8
Odstrel
49
47
Naravne izgube
Skupaj izgube
2
2014
2
1
Skupaj
%
2
10
66,7
5
33,3
3
2
15
100,0
5,3
5,5
3,6
5,2
71
52
54
273
Vzroki izgub
Vzrok / leto
2010
2011
1 neznan
4 cesta
1
5 železnica
7 psi
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
2012
2013
1
3
2
1
2014
2
1
1
Skupaj
2
1
%
6
40,0
6
40,0
1
6,7
2
13,3
39
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
4.4
Gams (Rupicapra rupicapra)
Prostorski okvir obravnave – ekološke enote
Gams je v LUO stalno prisoten v večji številčnosti v lovišču Loka pri Zidanem Mostu. Pred nekaj desetletji se je
pojavil gams tudi v okolici Kunšperka v lovišču Bistrica ob Sotli (Savinjsko-Kozjansko LUO), ki meji na lovišče
Bizeljsko (Posavsko LUO). V preteklem obdobju je bil gams opažen v hribovitih predelih lovišč EE Bohor-Orlica,
na obrobju Dobrave (lovišče Globoko) in v lovišču Boštanj. Pred desetletji je bil gams prisoten tudi na Gorjancih
od koder je v preteklosti izginil, vendar je bil v letu 2011 zopet odstreljen en gams v sosednjem Novomeškem
LUO (lovišče Šentjernej).
Analiza preteklega upravljanja za zadnjih pet let s poudarkom na zadnjem letu
Višina odvzema in stopnja uresničevanja načrta:
Odvzem po številu je po letih dokaj enakomeren, vseskozi pa številčno zelo majhen (med 10 in 14 živali). V
zadnjem pet letnem obdobju je bilo odvzetih 60 gamsov, povprečen letni odvzem je znašal 12 gamsov. Vsi
gamsi, razen dveh v lovišču Boštanj in enega v lovišču Bizeljsko, so bili odvzeti v lovišču Loka pri Zidanem
Mostu, kjer je bila realizacija načrtov odvzema 93,3 %.
V letu 2014 je bilo odvzetih 12 gamsov, vsi v lovišču Loka pri Zidanem Mostu. (100 % realizacija načrta
odvzema). V ostalih loviščih EE Bohor – Orlica, kjer je bil dovoljen odvzem 2 gamsov, ni bilo evidentiranega
odvzema.
PRIMERJAVA ODVZEMA Z NAČRTOM
16
14
12
število
10
8
6
4
2
0
2010
2011
2012
2013
2014
leto
Načrt - skupaj
SKUPAJ odstrel in izgube
Slika 4.4.1: Primerjava odvzema z načrtom odvzema gamsa
Spolna in starostna struktura:
Spolno razmerje odvzema je skoraj izravnano (M : Ž = 48 : 52). V odvzemu je bilo 63,3 % gamsov iz I.
starostnega razreda, 23,3 % II. starostnega razreda in 13,3 % III. starostnega razreda.
V letu 2014 je bilo v odvzemu več gamsov moškega (66,6 %) kot ženskega spola (33,3 %). Delež gamsov iz I.
starostnega razreda je bil 75 %, II. starostnega razreda 17 % in III. starostnega razreda 8 %.
Višina, vzroki in trendi izgub:
Izgube gamsa v preteklem obdobju so znašale 2 živali, v preteklem letu izgub gamsa ni bilo evidentiranih.
Presoja uspešnosti gospodarjenja:
Kljub temu, da je gams v LUO le lokalno prisoten in v relativno majhni številčnosti, je gospodarjenje zelo
uspešno, kar kažejo majhen delež izgub ter visoke trofejne vrednosti uplenjenih živali.
Gibanje telesnih mas in mas rogovja:
Zaradi nizkega številčnega odvzema v LUO, ne delamo posebnih analiz gibanja telesnih mas, na podlagi
katerih bi sklepali o spremembah populacijskih gostot.
Ocena stanja populacije
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
40
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
Trend številčnosti in prostorska porazdelitev:
Največja številčnost gamsov v LUO je v lovišču Loka pri Zidanem Mostu. Od tu gamsi prehajajo v sosednja
lovišča (Zabukovje, Boštanj) in tudi v Savinjsko-Kozjansko (lovišče Jurklošter) in Zasavsko LUO (lovišče
Radeče).
Medvrstni vplivi:
Ni zaznane neusklajenosti z ostalimi vrstami.
Spolna in starostna struktura
V lovišču Loka pri Zidanem Mostu je gams prisoten v vseh spolnih in starostnih kategorijah.
Zdravstveno stanje:
Zdravstveno stanje gamsa je dobro, tradicionalne boleznih gamsa (garjavost, slepota) niso prisotne, pri
nekaterih osebkih starejšega razreda je bil zaznan podkožni zolj.
Prilagojeni cilj
Cilj upravljanja s populacijo gamsa je stabilna, zdrava in s prehrambnimi zmožnostmi okolja in drugimi
živalskimi vrstami usklajena populacija. V skladu z načeli populacijske dinamike z načrtovanim odvzemom
zasledujemo naravno gibanje številčnosti gamsa v LUO. Ocenjujemo, da trenutno zmerno številčno naraščanje
in prostorsko širjenje populacije gamsa za okolje ni problematično. Gams naj zasede zanj vse primerne
habitate v LUO.
Ukrepi in usmeritve
Višina odvzema, spolna in starostna struktura z dopustnimi odstopanji:
Ker gre za številčno relativno skromno populacijo gamsov v LUO, kljub relativno velikem populacijskem
območju, je temu primerna tudi jakost posega v populacijo. Pri upravljanju z gamsom se držimo načela
zmernega in s tem trajnostnega poseganja v srednji starostni razred in močnejšega poseganja v mlajši
starostni razred, ob spolnem razmerju 1 : 1.
Podrobnejša strukturna opredelitev načrta odvzema se pripravi le za lovišče Loka pri Zidanem mostu, kjer se
vrši najvišji odvzem gamsa v LUO.
Za leto 2015 se načrtuje odvzem 12 gamsov v lovišču Loka pri Zidanem Mostu ter 2 gamsa v ostalih
loviščih EE Bohor-Orlica.
Preglednica 4.4.1: Načrt odvzema gamsov za leto 2015 za lovišče Loka pri Zidanem Mostu.
Kozliči
2
Kozice
2
Kozli 1+
1
Koze 1+
1
Kozli 2+
1
Koze 2+
1
Kozli 3+ - 7+
1
Koze 3+ - 10+
1
Kozli 8+
1
Koze 11+
1
Skupaj 12
Dopustno odstopanje (v lovišču Loka pri Zidanem Mostu) od skupnega števila načrtovanega odvzema
je v višini +- 15 %. Odvzem v II. razredu pri vsakem spolu posebej se lahko prekorači le do 10 %. V
kolikor 10% znotraj posamezne spolne kategorije II. starostnega razreda predstavlja manj kot 1 žival, se kot
dopustno odstopanje šteje +- 1 žival. Neizvršeni odvzem v II. starostnem razredu se lahko nadomesti z
odvzemom v I. in III. starostnem razredu. Odvzem v III. starostnem razredu se lahko nadomesti z odvzemom v
I. starostnem razredu.
V loviščih ekološke enote Bohor – Orlica, kjer se gamsi pojavljajo zelo redko in ki predstavljajo koridor med
skupinami gamsov (Zabukovje, Sevnica, Brestanica, Senovo, Veliki Kamen, Videm ob Savi, Artiče, Pišece in
Bizeljsko), je dovoljen odstrel 2 gamsov katere koli spolne in starostne kategorije, priporočamo pa, da
se varuje vse živali kategorije 3 do 10 letnih koz, ki vodijo to leto poleženega mladiča. Vsak odstrel
gamsa v teh loviščih je potrebno obvezno najkasneje v 24-ih urah sporočiti tajniku OZUL-a in vnesti v Lovsko
informacijski sistem. Načrtovanega odvzema ni potrebno dosegati ter ga tudi ni dovoljeno presegati.
Priporočamo, da se v posameznem lovišču odvzame največ 1 žival.
Ostala lovišča v LUO niso ne koridor ne potencialni habitat za gamsa, zato je ob morebitnem pojavu gamsa v
teh loviščih dovoljen odstrel vseh kategorij gamsa, priporočamo pa, da se varuje vse živali kategorije 3 do 10
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
41
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
letnih koz, ki vodijo to leto poleženega mladiča. Kljub temu določilu pa priporočamo, da se odvzem omeji na
največ 1 žival na posamezno lovišče.
Ob izvršenem odstrelu in ugotovljenih izgubah se ugotovi in evidentira tudi spol mladičev. Potrebno je opraviti
količinsko zadosten odvzem v tej starostni kategoriji, pri tem pa je njihov spol drugotnega pomena.
Preglednica 4.4.2: Analiza odvzema gamsa za obdobje 2010 – 2014
Odstrel in izgube
Starostna in spolna
kategorija/leto
Mladiči M
2010
2011
Kozli 1+
2012
1
1
1
2
2013
2014
2
2
Kozli 2+
Skupaj
%/spol
%/skupaj
2
6
19,4
10,0
1
6
19,4
10,0
1
2
2
5
16,1
8,3
I. starostni razred
2
3
3
4
5
17
54,8
28,3
Kozli 3+ do 7+
2
1
2
2
2
9
29,0
15,0
Kozli 8+ in več
1
1
1
1
1
5
16,1
8,3
Skupaj KOZLI
5
5
6
7
8
31
100,0
51,7
Mladiči Ž
3
3
2
1
3
12
41,4
20,0
Koze 1+
1
1
1
1
4
13,8
6,7
Koze 2+
1
1
1
1
1
5
17,2
8,3
I. starostni razred
5
5
4
3
4
21
72,4
35,0
Koze 3+ do 10+
2
2
1
5
17,2
8,3
2
1
3
10,3
5,0
100,0
48,3
Koze 11+ in več
Skupaj KOZE
SKUPAJ odstrel in izgube
7
9
4
5
4
29
12
14
10
12
12
60
100,0
Odstrel in izgube v primerjavi z načrtom
Kategorija / leto
2010
Načrt - skupaj
2011
2012
2013
2014
Skupaj
15
13
14
12
14
68
Odstrel in izgube / načrt
80,0
107,7
71,4
100,0
85,7
88,2
Delež KOZLOV
41,7
35,7
60,0
58,3
66,7
51,7
Delež kozlov 2+ in več
25,0
14,3
40,0
41,7
41,7
31,7
Delež koz 2+ in več
25,0
35,7
10,0
25,0
8,3
21,7
Delež mladih (mladiči, 1+) ne glede na spol
50,0
50,0
50,0
33,3
50,0
46,7
Izgube
Kategorija / leto
2010
2011
2012
2013
2014
Skupaj
Nenaravne izgube
Naravne izgube
2
Skupaj izgube
% izgub
%
0
0,0
2
100,0
100,0
2
0
0
0
0
2
16,7
0,0
0,0
0,0
0,0
3,3
10
14
10
12
12
58
Odstrel
Vzroki izgub
Vzrok / leto
1 neznan
2 bolezen
4.5
2010
2011
2012
2013
2014
Skupaj
%
1
1
50,0
1
1
50,0
Divji prašič (Sus scrofa)
Prostorski okvir obravnave – ekološke enote
Divji prašiči so prisotni povsod po gričevnatem in hribovitem svetu LUO, pa tudi v strnjenih nižinskih gozdnih
kompleksih. Glede na to, da je številčnost divjih prašičev različna po posameznih ekoloških enotah, oz.
skupinah lovišč, prav tako pa tudi življenjski pogoji za divjega prašiča (upoštevajoč možne konflikte s
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
42
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
kmetijstvom), so v poglavjih predstavljeni podatki in ocene za te skupine lovišč. Za lovišča, za katere
ocenjujemo, da upravljajo z istimi skupinami divjih prašičev, se v posameznem letu pripravi načrt odvzema,
spremlja realizacija ter opravi morebitna prerazporeditev odvzema.
•
•
•
•
•
Skupina 1, ki večinoma obsega območje Gorjancev in Krakovskega gozda: lovišča Mokrice, Čatež ob
Savi, Cerklje ob Krki, Podbočje, Veliki Podlog, Raka in Kostanjevica na Krki.
Skupina 2, ki obsega večji del ekološke enote Posavsko hribovje: lovišča Bučka, Krško, Studenec –
Veliki Trn in Boštanj.
Skupina 3, ki obsega območje Bohorja: lovišča Loka pri Zidanem Mostu, Zabukovje, Sevnica, Senovo,
Brestanica in Veliki Kamen.
Skupina 4, ki obsega območje Orlice: lovišča Videm ob Savi, Artiče, Pišece in Bizeljsko.
Skupina 5, ki obsega območje Dobrave: lovišča Kapele, Dobova, Brežice in Globoko.
Slika 4.5.1: Karta skupin lovišč za upravljanje z d. prašičem
Analiza preteklega upravljanja za zadnjih pet let s poudarkom na zadnjem letu
Višina odvzema in stopnja uresničevanja načrta:
V preteklem pet letnem obdobju je bilo odvzetih 1.875 divjih prašičev. Načrtovan odvzem je bil realiziran 124,8
%, najmanj leta 2013 (78,9 %) in največ leta 2014 (154 %). Višina odvzema med posameznimi leti, je v
preteklem obdobju precej nihala. Po letu z visokim odvzemom, je vedno sledilo leto s precej nižjim, nato pa je
zopet sledil zelo visok odvzem, tako da so bile v letih 2010, 2012 in 2014 dosežene rekordne vrednosti
odvzema divjih prašičev v LUO. Odvzem je bil zabeležen v vseh loviščih v LUO, najmanj v lovišču Veliki Kamen
(2 živali) in največ v lovišču Kostanjevica na Krki (245 živali).
Od načrtovanega odvzema v letu 2014 v višini 348 divjih prašičev, je bilo tekom leta odvzetih 536 divjih prašičev
(154 % od načrtovanega).
število
PRIMERJAVA ODVZEMA Z NAČRTOM
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2010
2011
2012
2013
2014
leto
Načrt - skupaj
SKUPAJ odstrel in izgube
Slika 4.5.2: Primerjava odvzema z načrtom odvzema divjega prašiča
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
43
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
število
ODVZEM DIVJIH PRAŠIČEV
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2010
2011
2012
2013
2014
leto
Nenaravne izgube
Naravne izgube
Odstrel
Slika 4.5.3: Odvzem divjega prašiča v obdobju 2010 - 2014
V skupini 1 je bilo v zadnjem pet letnem obdobju povprečno odvzetih 155 divjih prašičev na leto (7,1 živali/1000
ha lovne površine). V preteklem letu je bilo odvzetih 229 divjih prašičev, kar je daleč najvišji odvzem do sedaj.
Realizacija načrtovanega odvzema je znašala 170 %, odvzem lanščakinj in svinj je bil realiziran 200 %, odvzem
ostalih kategorij skupaj pa 162 %.
V skupini 2 je bilo v zadnjem pet letnem obdobju povprečno odvzetih 93 divjih prašičev na leto (5,9 živali/1000
ha lovne površine). V preteklem letu je bilo odvzetih 123 divjih prašičev, kar je prav tako najvišja zabeležena
vrednost. Realizacija načrtovanega odvzema je znašala 145 %, odvzem lanščakinj in svinj je bil realiziran 147
%, odvzem ostalih kategorij skupaj pa 144 %.
V skupini 3 je bilo v zadnjem pet letnem obdobju povprečno odvzetih 47 divjih prašičev na leto (2,4 živali/1000
ha lovne površine). V preteklem letu je bilo odvzetih 88 divjih prašičev, kar je podobno kot v skupini 1, daleč
najvišji odvzem do sedaj. Zelo se je povečal odvzem v lovišču Brestanica, kjer je v preteklosti dosegal do 5
živali, v preteklem letu pa kar 30. Realizacija načrtovanega odvzema je znašala 183 %, odvzem lanščakinj in
svinj je bil realiziran 240 %, odvzem ostalih kategorij skupaj pa 168 %.
V skupini 4, je bilo v zadnjem pet letnem obdobju povprečno odvzetih 48 divjih prašičev na leto (4,6 živali/1000
ha lovne površine). V preteklem letu je bilo odvzetih 49 divjih prašičev. Realizacija načrtovanega odvzema je
znašala 129 %, odvzem lanščakinj in svinj je bil realiziran 100 %, odvzem ostalih kategorij skupaj pa 137 %.
V skupini 5, je bilo v zadnjem pet letnem obdobju povprečno odvzetih 32 divjih prašičev na leto (3,7 živali/1000
ha lovne površine). V preteklem letu je bilo odvzetih 47 divjih prašičev. Realizacija načrtovanega odvzema je
znašala 112 %, odvzem lanščakinj in svinj je bil realiziran 100 %, odvzem ostalih kategorij skupaj pa 82 %.
ODVZEM (KOS)
ODVZEM PO SKUPINAH LOVIŠČ
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
1
2
3
4
5
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Slika 4.5.4: Odvzem divjih prašičev po skupinah lovišč v obdobju 2007-2014
Spolna in starostna struktura:
V zadnjem petletnem obdobju v odvzemu rahlo prevladuje moški spol (52 %), kar je posledica predvsem
nekoliko višjega poseganja v kategorijo lanščakov. Mladiči obeh spolov so v odvzemu predstavljali 56,4 %
odvzema, lanščaki 20 %, merjasci 3,9 %, lanščakinje 14,2 % in svinje 5,5 %.
V preteklem letu je bilo v skupini 1 v odvzemu 48 % mladičev obeh spolov, 26 % lanščakov, 4 % merjascev, 17
% lanščakinj in 5 % svinj. Delež lanščakinj in svinj je v skladu z načrtovanim, nekoliko je nizek delež mladičev in
na drugi strani visok delež lanščakov, kar je značilno za to skupino lovišč.
V skupini 2 je bilo odvzetih 63 % mladičev obeh spolov, 11 % lanščakov, 4 % merjascev, 14 % lanščakinj in 7
% svinj. Delež lanščakinj in svinj je v skladu z načrtovanim, visok je tudi delež mladičev.
V skupini 3 je bilo odvzetih 58 % mladičev obeh spolov, 17 % lanščakov, 4 % merjascev, 15 % lanščakinj in 7
% svinj. V primerjavi s preteklimi leti, se je zelo povečal delež mladičev, lanščakinj in svinj. V tej skupini lovišč
se je divji prašič prostorsko razširil in je v loviščih, kjer je bil v preteklih letih le prehodna divjad, sedaj stalno
prisoten in tudi v večjih tropih.
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
44
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
V skupini 4 je bilo odvzetih 65 % mladičev obeh spolov, 20 % lanščakov, 4 % merjascev, 15 % lanščakinj in 4
% svinj. Delež lanščakinj in svinj je malenkost pod načrtovanim, zadovoljiv pa je visok delež mladičev.
V skupini 5 je bilo odvzetih 61 % mladičev obeh spolov, 20 % lanščakov, 5 % merjascev, 9 % lanščakinj in 4 %
svinj. V odvzemu je nekoliko prenizek delež lanščakinj in svinj, vendar je realiziran v višini načrta odvzema.
Preglednica 4.5.1: Načrt in realizacija odvzema divjih prašičev v letu 2014 po skupinah lovišč
Skupina lovišč
ozimci
lanščaki
merjasci
lanščakinje
načrt (kos)
1 - Gorjanci in realizacija (kos)
Krakovo
realizacija (%)
114
108
49
162
12
38
49,8
21,4
5,2
delež (%)
načrt (kos)
2 - Posavsko
hribovje
realizacija (kos)
realizacija (%)
delež (%)
61,0
načrt (kos)
3 - Bohor
realizacija (kos)
realizacija (%)
delež (%)
4- Orlica
načrt (kos)
realizacija (kos)
realizacija (%)
delež (%)
5 - Dobrava
11,4
7,3
15
1
33
30
6
136,7
2
12,2
4,1
7
1,1
14,9
100,0
17
85
147
8
123
144,7
20,3
100,0
48
10
8,5
88
240
183,3
27,3
100,0
8
100,0
38
49
128,9
16,3
100,0
3
5
8
4
82
59,6
23,6
14
34
28
200
135
229
169,6
17
168
67,3
16
10
17,0
realizacija (%)
delež (%)
9
54,5
načrt (kos)
realizacija (kos)
14
144
38
48
skupaj
27
68
75
svinje
5
42
3
47
100
111,9
17,0
100,0
Višina, vzroki in trendi izgub:
Izgube so znašale 2,8 % odvzema, kar znaša 53 živali v zadnjem petletju. Izgub je relativno malo, do leta 2012
je bil opažen trend naraščanja izgub, nato je bil v letu 2013 evidentiran samo en primer iz neznanega razloga. V
preteklem letu se je število izgub povečalo, kar je posledica evidentiranja pogina nekaj dni starih mladičev v
januarju. Večina izgub je bila sicer zaradi povoza na cesti, ki predstavlja 55 % vseh izgub.
Presoja uspešnosti gospodarjenja:
Glede na relativno majhen obseg škod od divjih prašičev, bi lahko ocenili gospodarjenje kot uspešno. Vendar
se glede na podatke o odvzemu populacija divjega prašiča v LUO še vedno krepi, tako da se cilj znižanja ali
ponekod ohranjanja številčnosti v preteklih letih še ni dosegel. V preteklem letu so bili doseženi načrtovani
odvzemi v vseh loviščih, še pomembneje pa je, da je večina upravljavcev lovišč dosegla tudi načrtovan delež
odvzema rodnega dela populacije.
Ocena stanja populacije
Trend številčnosti in prostorska porazdelitev:
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
45
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
Številčnost divjih prašičev je bila v letu 2014 v večinskem delu LUO najvišja, kar potrjuje tudi daleč najvišji
odvzem v preteklem letu. Divji prašič je vsaj občasno prisoten v vseh loviščih, v večini lovišč pa že tudi stalno.
Na začetku preteklega obdobja se je razširil na območje lovišč skupine 5 – Dobrava, v preteklem letu pa se je
tudi precej številčno okrepil in prostorsko razširil v skupini lovišč 3 – Bohor (predvsem v loviščih Brestanica in
Sevnica).
V skupini 1 je gledano na celoten LUO, številčnost divjih prašičev visoka, vendar relativno dobro usklajena z
okoljem. Tropi divjih prašičev so v gozdnem kompleksu Gorjancev in Krakovskega gozda prisotni skozi celo
leto, v spomladanskem in poletnem času pa je številčnost divjih prašičev precej višja. To je predvsem zaradi
migracij iz sosednje R Hrvaške (Žumberak), kjer so zaradi veliko površinskega gospodarjenja z gozdom, odlični
pogoji za divje prašiče. Takrat se pojavljajo posamezni lanščaki, pa tudi večji tropi svinj z mladiči, ki pa se v
jesensko-zimskem času, ko se izvajajo skupni lovi, pretežno zadržujejo v goščah na hrvaški strani. To je tudi
razlog, da je običajno v tej skupini lovišč v odvzemu zelo visok delež lanščakov (večina odstreljenih od aprila do
julija), delež ozimcev pa (pre)nizek.
V skupini 2 je kljub dokaj močnemu posegu v kategoriji lanščakinj in svinj v preteklih dveh letih številčnost divjih
prašičev še vedno precej visoka. Še posebej to velja za lovišči Boštanj in Studenec – Veliki Trn, kjer je nastala
tudi velika večina v preteklem letu evidentiranih škod.
V skupini 3 se je številčnost zadnja leto precej povečala, kar se odraža tudi v odvzemu. Divji prašiči se stalno
zadržujejo tudi v loviščih, kjer so bili pretekla leta le občasno prisotni (Brestanica, Senovo, Sevnica).
V skupini 4 je številčnost divjih prašičev višja predvsem v lovišču Pišece, v zadnjem letu pa tudi v lovišču
Bizeljsko. V ostalih loviščih je precej nižja oz. so divji prašiči prehodni. Divji prašiči se zadržujejo pretežno v
severnem hribovitem delu območja (Špiček, Trobojnik, Močnik …), vse pogosteje pa se pojavljajo tudi na
južnem delu teh lovišč, kamor prihajajo iz Dobrave in najdejo dobre življenjske razmere na prisojnih pobočjih,
kjer ne manjka površin v zaraščanju.
V skupini 5 so se divji prašiči začeli redno pojavljati na področju gozdnega kompleksa Dobrave od leta 2009
naprej in so postali zelo številčni, postopoma so razširili svoj življenjski prostor na območje Jovsov in naprej čez
reko Sotlo v R Hrvaško, pa tudi v gričevnato območje proti severu (skupina lovišč 4). V letu 2014 je bila
številčnost divjih prašičev sicer nekoliko nižja kot pretekla leta.
Medvrstni vplivi:
Visoka številčnost divjih prašičev lahko negativno vpliva na druge vrste, posebej tiste, ki valijo ali kotijo mladiče
na tleh (gozdni jereb, srna).
Spolna in starostna struktura:
V populaciji prevladujejo živali ženskega spola. Glede na podatke odvzema, je v kategoriji mladičev in
lanščakov nekoliko več živali moškega spola, pri dve in več letnih živalih pa prevladujejo samice. V populaciji je
zelo malo (zrelih) merjascev, uplenjeni merjasci so redko starejši od 4 let.
Zdravstveno stanje:
Razpoložljivi pokazatelji in ocene po loviščih kažejo na zadovoljivo zdravstveno stanje divjih prašičev, tudi
svinjska kuga, ki se je razširila v R Hrvaški praktično do meje z R Slovenijo, se ni nikjer pojavila.
V letu 2011 je bil v lovišču Pišece med skupnim lovom opažen križanec z domačim prašičem, v letu 2012 pa je
bil v sosednjem lovišču Bizeljsko odstreljen divji prašič lanščak, ki je kazal znake križanja z domačim prašičem.
Prav tako je bil v letu 2012 opažen križanec z domačim prašičem v lovišču Čatež ob Savi. Ker gre v obeh
primerih za obmejna lovišča, domnevamo, da izvirajo iz sosednje R Hrvaške.
Prilagojeni cilj
V vseh skupinah lovišč želimo številčnost divjega prašiča znižati. Gostoto divjih prašičev želimo v naslednjem
obdobju znižati do te mere, da bo povprečni letni odvzem za zadnja tri leta 300 živali ali manj.
Ukrepi in usmeritve
Višina odvzema, spolna in starostna struktura z dopustnimi odstopanji:
Odvzem divjega prašiča v letu 2015 se načrtuje na osnovi navodil MKGP, s ciljem poenostavitve lovsko
upravljavskih načrtov z vidika enostavnejšega načrtovanja odvzema divjega prašiča.
Na osnovi navodil MKGP se načrtuje le:
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
46
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
•
•
•
•
•
•
skupna višina odvzema divjega prašiča za LUO in po skupinah lovišč, ki so združena v posamezne
ekološke enote znotraj LUO;
po strukturi se načrtuje le odvzem lanščakinj in svinj, ki naj skupaj dosega vsaj 20 % delež v strukturi
odvzema;
odvzem ostalih kategorij divjega prašiča (po spolu in starosti) se ne načrtuje;
dopustno odstopanje realizacije od načrta (za LUO in po posameznih skupinah lovišč), zaradi
populacijskih nihanj ali drugih objektivnih razlogov, zaradi katerih osnovni načrt ne bi bil dosežen, je –
30 % in velja za vse kategorije divjih prašičev, tudi za združeno kategorijo lanščakinj in svinj, kjer pa se
mora hkrati ob nedoseganju osnovnega načrta ohranjati minimalni delež 20 % lanščakinj in svinj v
odvzemu;
načrtovano višino odvzema je dovoljeno neomejeno presegati v vseh kategorijah;
v kolikor je v posamezni skupini lovišč dosežena načrtovana kvota lanščakinj in svinj, posamezna
lovišča niso dolžna zagotavljati 20 % deleža lanščakinj in svinj v skupnem odvzemu lovišča.
V letu 2015 načrtujemo odvzem 430 divjih prašičev, kar je 124 % načrta odvzema in 80 % realizacije v letu
2014.
Preglednica 4.5.2: Načrt odvzema divjih prašičev v letu 2015
Skupina / Kategorija
Skupaj
Načrtovano število
lanščakinj in svinj 2+
1 – Gorjanci, Krakovo
2 – Posavsko hribovje
3 – Bohor
4 – Orlica
5 – Dobrava
SKUPAJ LUO
165
108
75
50
32
430
33
22
15
10
6
86
•
•
•
•
•
Dopustno odstopanje od načrta odvzema za lovišča, ki imajo načrtovan odvzem 20 in več osebkov
divjega prašiča, je lahko po višini navzdol največ do 30 %, pri čemer se izračunane vrednosti
odstopanja zaokrožujejo na najbližjo celo vrednost. Odstopanje velja za vse kategorije divjih prašičev, tudi
za združeno kategorijo lanščakinj in svinj 2+, kjer pa se mora ohranjati vsaj 20 % lanščakinj in svinj 2+ v
celotnem odvzemu.
Dopustno odstopanje od načrta odvzema za lovišča, ki imajo načrtovan odvzem od 6 in do vključno 19
osebkov divjega prašiča, je lahko po višini navzdol največ do 50 %, pri čemer se izračunane vrednosti
odstopanja zaokrožujejo na najbližjo celo vrednost. Odstopanje velja za vse kategorije divjih prašičev, tudi
za združeno kategorijo lanščakinj in svinj 2+, kjer pa se mora ohranjati vsaj 20 % lanščakinj in svinj 2+ v
celotnem odvzemu.
V loviščih, kjer je načrtovan odvzem manjši ali enak 5 osebkov, načrtovane višine odvzema ni potrebno
dosegati (možno odstopanje navzdol do 100 %).
V vseh loviščih odvzem navzgor količinsko ni omejen. V kolikor je osnovni načrt odvzema v lovišču
dosežen v celoti, je lahko nadalje ob preseganju načrtovanega odvzema delež lanščakinj in svinj 2+ v
odvzemu tudi nižji od 20 %.
Če je v odvzemu na nivoju skupine lovišč dosežen 20 % delež lanščakinj in svinj, potem je lahko v
posameznem lovišču ta delež tudi nižji.
Časovna in prostorska dinamika ter ostali kriteriji odvzema:
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
47
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
Priporočamo, da je svinja vodnica tropa pri izvajanju lova »varovana« kategorija, saj lahko njen odstrel prek
zrušitve socialne strukture povzroči še večji prirastek in škode na kmetijskih kulturah.
V primeru, da se pojavijo (po fenotipu) očitni križanci z domačim prašičem (vpliv hibridizacije), se lahko
odstreljuje vse spolne in starostne kategorije teh (križanih) divjih prašičev ne glede na LNL. O odstrelu takšnih
osebkov se obvesti ZGS in lovsko inšpekcijo.
Lovske organizacije z internimi navodili na noben način ne smejo omejevati izvajanje načrta odvzema divjih
prašičev (npr. omejevanje lova na privabljalnih krmiščih; določanje sankcij za uplenitev katerekoli kategorije
divjega prašiča, ki je z načrtovanim odvzemom še dovoljena). V loviščih, kjer je načrtovano znatno zmanjšanje
številčnosti divjih prašičev, tudi ni dovoljeno omejevanje skupinskih lovov v obdobju od 15. 9. do 31. 1.
Izjemoma, t.j. v primeru bistveno manjše številčnosti divjih prašičev v celotnem LUO ali skupini lovišč, je
odstopanje lahko tudi večje od navedenih, pri čemer se odstopanja utemelji po postopkih, ki so skladni s
podzakonskimi akti.
Upravljavci lovišč so se dolžni držati vseh izdanih odločb s strani pristojnih organov, katere se nanašajo na
dodatne ukrepe pri upravljanju s populacijo divjega prašiča.
Upravljavci lovišč so tudi dolžni izvajati ukrepe preventivnega zdravstvenega varstva divjadi in v ta namen
odvzeti vzorce, oziroma poslati določene vzorce uplenjenih, poginulih ali povoženih divjih prašičev v preiskavo,
v skladu s programom Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).
Preglednica 4.5.3: Analiza odvzema divjega prašiča za obdobje 2010 – 2014
Odstrel in izgube
Starostna in spolna kategorija/leto
Mladiči M
Lanščaki
Merjasci 2+
Skupaj PRAŠIČI
Mladiči Ž
Lanščakinje
Svinje 2+
Skupaj SVINJE
SKUPAJ odstrel in izgube
2010
103
69
17
189
129
42
13
184
373
Odstrel in izgube v primerjavi z načrtom
Kategorija / leto
Načrt - skupaj
Odstrel in izgube / načrt
Delež PRAŠIČEV
Delež mladičev ne glede na spol
Delež lanščakov ne glede na spol
Delež večletnih - 2+ ne glede na spol
Delež lanščakov
Delež lanščakinj in svinj 2+
Izgube in odvzem
Kategorija / leto
Nenaravne izgube
Naravne izgube
Skupaj izgube
% izgub
Odstrel
Vzroki izgub
vzrok / leto
1 neznan
2 bolezen
2011
94
50
6
150
72
41
15
128
278
2010
2012
101
98
12
211
121
53
19
193
404
2010
2012
270
103,0
54,0
59,7
32,7
7,6
18,0
20,1
2011
6
3
9
2,4
367
2010
2012
2013
348
154,0
52,1
55,8
31,5
12,7
16,8
22,2
2014
14
2
16
3,0
522
1
1
0,4
284
2013
2
%/spol
54,3
38,2
7,4
100,0
58,6
29,8
11,6
100,0
2014
360
78,9
53,5
48,6
41,9
9,5
23,9
23,9
12
1
13
3,2
392
2012
1
1
Skupaj
533
375
73
981
524
266
104
894
1.875
2013
275
146,9
52,2
55,0
37,4
7,7
24,3
17,8
12
2
14
5,0
266
2011
2
1
2014
161
90
28
279
138
79
40
257
536
74
68
10
152
64
51
17
132
284
2011
250
149,2
50,7
62,2
29,8
8,0
18,5
14,7
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
2013
2014
1
15
%/skupaj
28,4
20,0
3,9
52,3
27,9
14,2
5,5
47,7
100,0
Skupaj
1503
124,8
52,3
56,4
34,2
9,4
20,0
19,7
Skupaj
44
9
53
2,8
1.831
%
83,0
17,0
100,0
Skupaj
21
2
%
39,6
3,8
48
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
4 cesta
5
12
5 železnica
1
Telesne mase (biološka telesna masa)
Starostna in spolna kategorija/leto
Mladiči M
Indeks
Lanščaki
Indeks
Mladiči Ž
Indeks
Lanščakinje
Indeks
Mladiči M + Ž
Indeks
2010
30,1
100
59,8
100
33,4
100
50,8
100
31,9
100
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
2011
29,8
99
61,4
103
34,3
103
61,7
121
31,8
99
11
2012
34,1
113
68,6
115
31,2
93
60,2
119
32,5
102
1
2013
35,6
118
64,0
107
31,0
93
60,2
119
33,5
105
29
1
54,7
1,9
2014
29,4
98
63,7
107
29,0
87
58,0
114
29,2
91
49
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
4.6
Šakal (Canis aureus)
Prostorski okvir obravnave – ekološke enote
Prostorski okvir obravnave šakala je območje LUO.
Analiza preteklega upravljanja za zadnjih pet let s poudarkom na zadnjem letu
Šakal je bil leta 2004 uvrščen na seznam zavarovanih vrst. Novembra 2014 pa je bil z Uredbo o spremembah
in dopolnitvah Uredbe o določitvi divjadi in lovnih dob (Ur. l. RS, št. 81/14) uvrščen med divjad. Odvzem šakala
do leta 2015 ni bil načrtovan.
V Posavskem LUO v preteklosti ni bilo evidentiranega odvzema šakala.
Ocena stanja populacije
Vrsta se v Sloveniji pojavlja od leta 1953, po letu 2000 pa so se pojavile prve teritorialne družine. Populacija
šakala v Sloveniji narašča, kar kažejo podatki nekaterih popisov in podatki o naključnih opazovanjih.
Številčnosti populacije trenutno ne moremo oceniti, saj je na voljo premalo zanesljivih in sistematično zbranih
podatkov. Iz dostopne literature je razvidno, da se stalno prisotne družine šakalov pojavljajo na območju
Ljubljanskega barja, Zgornjega Posočja, Cerkniškega jezera in na Krasu. Posamezni podatki prihajajo tudi iz
Prekmurja, Krške kotline in Istre.
Po podatkih upravljavcev lovišč, se šakal v zadnjih dveh do treh letih na delu LUO dokaj redno zadržuje (lovišča
Veliki Podlog, Raka, Kostanjevica na Krki, Podbočje, Cerklje ob Krki), opažena je bila tudi že formirana
družinska skupnosti z mladiči
Prilagojeni cilj
Prvi cilj pri upravljanju z vrsto je spremljanje stanja vrste, predvsem njene številčnosti, z ustreznim
monitoringom. Cilj monitoringa je ugotoviti število stalno prisotnih – teritorialnih družin na območju posameznih
LUO. Na podlagi te ocene bo mogoče sprejeti ukrepe za nadaljnje upravljanje z vrsto.
Ukrepi in usmeritve
V letu 2015 odvzem ni načrtovan, saj tega ne dovoljuje tretji odstavek 81. člena Zakona o ohranjanju narave
(Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14; v nadaljevanju
1
ZON). Ker je šakal po ZON-u še vedno zavarovan, za morebitno škodo še vedno odgovarja država.
Predlagamo, da se vzpostavi monitoring vrste, ki bo zagotovil podatke o stanju populacije, na podlagi katerih bo
mogoče upravljanje z vrsto na območjih njene stalne prisotnosti. Monitoring zajema zbiranje podatkov s
pomočjo ustreznih sistematičnih popisov, zbiranja naključnih podatkov o pojavljanju in z analizo genetskih
vzorcev, pridobljenih ob škodnih primerih.
1
V 93. členu Zakona o ohranjanju narave je določeno, da je oškodovanec upravičen do povrnitve odškodnine v višini dejanske škode,
ki jo povzročijo živali zavarovanih vrst iz 81. člena tega zakona, če so izpolnjeni pogoji iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena.
V prvem odstavku 81. člena ZON je določeno, da zaradi dejanske ali možne ogroženosti, ki je ugotovljena na podlagi predpisa iz
prejšnjega člena, sprejme vlada akt o zavarovanju rastlinskih ali živalskih vrst, določi ukrepe varstva njihovih habitatov, predpiše
pravila ravnanja in poseben varstveni režim. Predpis, ki ga predvideva ZON je Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah
(Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 – odl. US, 96/08, 36/09, 102/11 in 15/14), kjer je šakal določen kot zavarovana
prosto živeča živalska vrsta. V tretjem odstavku 81. člena je določeno, da se živali vrst, ki so zavarovane na podlagi tega zakona, ne
lovijo ne glede na uvrstitev vrst med lovne ali ribolovne v skladu z zakonom. Iz navedenega sledi, da se šakala ne bo smelo loviti,
dokler ne bo izvzet iz prej omenjene uredbe. S tem, ko se ga ne sme loviti, ni več izpolnjen temeljni pogoj, ki je potreben, da je lahko
prosto živeča živalska vrsta divjad v skladu z 38. členom ZDLov, in sicer je lahko divjad le vrsta prosto živečih sesalcev in ptic, ki se
lovijo. Zaradi navedenega za škode od šakala še vedno odgovarjala država oziroma organ, ki je šakala zavaroval.
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
50
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
4.7
Lisica (Vulpes vulpes)
Prostorski okvir obravnave – ekološke enote
Lisica ima svoj življenjski prostor v vseh loviščih v LUO.
Analiza preteklega upravljanja za zadnjih pet let s poudarkom na zadnjem letu
V preteklem obdobju je bilo odvzetih 2.501 lisic, povprečen odvzem je znašal 500 lisic. Realizacija
načrtovanega odvzema je bila 94 %, najnižja leta 2011 (61,6 %) in najvišja leta 2014 (122,4 %). V preteklem
letu je bilo odvzetih 612 lisic, kar je največ v zadnjem obdobju. Izgube lisic se gibljejo med 20 in 40 živali letno,
oz. med 4,3 in 8,1 % odvzema. Največ izgub je zaradi prometa (71,3 %).
ODVZEM
700
600
število
500
400
300
200
100
0
2010
2011
Nenaravne izgube
2012
2013
2014
leto
Naravne izgube Odstrel
Slika 4.7.1: Odvzem lisic v obdobju 2010 - 2014
Ocena stanja populacije
Populacija je stabilna, gostota pa je precej manjša kot v preteklem desetletju. V zadnjih dveh do treh letih je
opazen trend rahlega naraščanja gostote lisic.
Okuženost lisic z virusom stekline (po podatkih VURS) je praktično nična, kar dokazuje uspešnost oralne
vakcinacije lisic, ki se izvaja redno dva krat letno s polaganjem vab.
V LUO je zaznati posamično okuženost lisic z garjami, vendar v »normalnih« razsežnostih.
Prilagojeni cilj
Vzdrževanje okolju primerne številčnosti in dobrega zdravstvenega stanja lisic. Z višino odvzema zasledovati
spreminjanje populacijske gostote lisice.
Ukrepi in usmeritve
Višina načrtovanega odvzema za leto 2015 je 500 lisic, kar je enako načrtu odvzema preteklega leta in 82 %
realizacije odvzema preteklega leta.
Dopustna odstopanja v realizaciji od načrta po loviščih in za LUO je v višini navzdol do – 30 %, odstopanje
navzgor je v višini do + 100 % načrtovanega številčnega odvzema. Za lovišča, ki imajo načrt odvzema do
vključno 10 živali, je dovoljeno odstopanje navzdol do –3 živali.
Priporoča se intenziven lov v loviščih z malo poljsko divjadjo in habitatih gozdnih ter poljskih kur.
Krmišča/mrhovišča za lisico so namenjena predvsem lovu in morajo biti najmanj 300 m oddaljena od naselij in
ne smejo onesnaževati vodnih virov.
Upravljavci lovišč so dolžni izvajati ukrepe preventivnega zdravstvenega varstva divjadi in v ta namen odvzeti
vzorce, oziroma poslati določene vzorce uplenjenih, poginulih ali povoženih lisic v preiskavo, v skladu s
programom Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
51
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
Preglednica 4.7.1: Analiza odvzema lisice za obdobje 2010 – 2014
Odstrel in izgube
Starostna in spolna kategorija/leto
2010
2011
2012
2013
2014
Skupaj
Samci
248
183
268
249
299
1.247
Samice
233
174
271
263
313
1.254
Skupaj odstrel in izgube
481
357
539
512
612
2.501
Načrt - skupaj
600
580
481
500
500
2.661
Odstrel in izgube / načrt
80,2
61,6
112,1
102,4
122,4
94,0
Izgube in odvzem
Kategorija / leto
2010
2011
2012
2013
2014
Skupaj
%
Nenaravne izgube
28
19
21
16
30
114
Naravne izgube
11
3
4
6
5
29
20,3
Skupaj izgube
39
22
25
22
35
143
100,0
% izgub
8,1
6,2
4,6
4,3
5,7
5,7
Odstrel
442
335
514
490
577
2.358
79,7
Vzroki izgub
Vzrok / leto
2010
2011
1 neznan
10
2 bolezen
1
4 cesta
5 železnica
2012
3
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
2014
%
2
3
6
24
3
2
8
5,6
15
25
102
71,3
2
7
4,9
1
0,7
1
0,7
17
20
3
1
1
1
1
Skupaj
2
25
7 psi
8 kosilnica
2013
16,8
52
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
4.8
Jazbec (Meles meles)
Prostorski okvir obravnave – ekološke enote
Jazbec je prisoten v vseh ekoloških enotah in loviščih v LUO. Sodeč po podatkih odvzema, je pogostejši v
hribovitem delu LUO.
Analiza preteklega upravljanja za zadnjih pet let s poudarkom na zadnjem letu
Povprečen odvzem v zadnjih petih letih je bil 52 jazbecev, najmanj leta 2011 (32 živali), največ pa leta 2014 (70
živali). Trend odvzema je podoben kot pri lisici, v zadnji letih nekoliko narašča. Realizacija odvzema je bila 83,9
%, najnižja leta 2011 (45,7 %) in najvišja leta 2012 (118 %). Sam odstrel je bil do leta 2012 dokaj enakomeren
(dobrih 30 živali/leto), v zadnjih dveh letih pa se kaže trend povečanja. Pri odvzemu jazbeca beležimo relativno
visok delež izgub, ki je znašal od 11 do 44 % odvzema (povprečno 25 %), vendar se v zadnjih dveh letih kaže
trend upadanja. Največ izgub je zaradi povoza na cesti (69 %).
število
ODVZEM
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2010
2011
2012
2013
2014
leto
Nenaravne izgube
Naravne izgube
Odstrel
Slika 4.8.1: Odvzem jazbeca v obdobju 2010 - 2014
Ocena stanja populacije
Številčnost jazbecev je bila v preteklem obdobju precej enakomerna, v letu 2011 je morda nekoliko upadla, v
zadnjih dveh do treh letih pa je verjetno v porastu, kar pa je glede na podatke o odvzemu težko sklepati, saj v
večini lovišč ni namenskega lova na jazbeca, ampak se odstrel izvaja predvsem slučajnostno ob lovu drugih
vrst divjadi.
V letu 2010 je bilo v lovišču Loka pri Zidanem Mostu najdeno sedem poginulih jazbecev brez vidnih znakov
poškodb. Po preiskavi enega osebka na Nacionalnem veterinarskem inštitutu pri Veterinarski fakulteti Univerze
v Ljubljani, je bilo ugotovljeno, da je vzrok pogina pregledanega jazbeca sepsa, povzročena po bakteriji
Aeromonas hydrophilla. Sklepajo na oslabljen imunski sistem, za preiskani primerek pa naj bi bil značilen hiter
potek bolezni (žival ni imela časa oslabeti, izgubiti dlako, shujšati…). Z večjo gotovostjo pa bi tudi možne druge
vzroke poginov lahko izključili le v primeru ustreznih preiskav večjega števila vzorcev. V primeru, da se najdejo
poginuli jazbeci tudi v drugih loviščih, priporočamo sprotno pošiljanje najdenih in odstreljenih jazbecev na
pregled na omenjeno institucijo.
Prilagojeni cilj
Ohranjanje primerne številčnosti, ki bo omogočala normalen razvoj populacije ter preprečevala pojavljanje
obsežnejših škod na kmetijskih površinah.
Ukrepi in usmeritve
V letu 2015 načrtujemo odvzem 60 jazbecev, kar je enako lanskemu načrtu odvzema in 85,7 % višine
realizacije odvzema preteklega leta. Odstrel se naj izvaja predvsem na lokacijah, kjer jazbec povzroča škode na
kmetijskih kulturah, v loviščih z malo poljsko divjadjo in habitatih gozdnih ter poljskih kur.
Dopustna odstopanja v realizaciji od načrta po loviščih in za LUO je v višini navzdol do – 50 %, odstopanje
navzgor je v višini do + 100 % načrtovanega številčnega odvzema. Za lovišča, ki imajo načrt odvzema do
vključno 10 živali, je dovoljeno odstopanje navzdol lahko do –5 živali.
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
53
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
Preglednica 4.8.1: Analiza odvzema jazbeca za obdobje 2010 – 2014
Odstrel in izgube
Starostna in spolna kategorija/leto
2010
2011
2012
2013
2014
Skupaj
Samci
30
19
35
26
41
151
Samice
20
13
24
23
29
109
Skupaj odstrel in izgube
50
32
59
49
70
260
Načrt - skupaj
Odstrel in izgube / načrt
70
70
50
60
60
310
71,4
45,7
118,0
81,7
116,7
83,9
Izgube in odvzem
Kategorija / leto
2010
Nenaravne izgube
Naravne izgube
Skupaj izgube
% izgub
2011
2012
2013
2014
Skupaj
%
13
4
19
6
7
49
75,4
9
1
4
1
1
16
24,6
100,0
22
5
23
7
8
65
44,0
15,6
39,0
14,3
11,4
25,0
28
27
36
42
62
195
Odstrel
Vzroki izgub
Vzrok / leto
2010
1 neznan
2011
9
2012
1
2 bolezen
4 cesta
5 železnica
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
11
2
4
2013
2014
3
2
1
1
18
6
1
Skupaj
6
%
15
23,1
2
3,1
45
69,2
3
4,6
54
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
4.9
Kuna belica (Martes foina) in kuna zlatica (Martes martes)
Prostorski okvir obravnave – ekološke enote
Obe vrsti kun se pojavljata v vseh ekoloških enotah in loviščih v LUO. Belica je pogostejša v loviščih kmetijske
in gozdnate krajine, zlatica pa v loviščih gozdne krajine.
Analiza preteklega upravljanja za zadnjih pet let s poudarkom na zadnjem letu
V zadnjem pet letnem obdobju je bilo odvzetih 269 kun belic, povprečno 54 živali/leto. Realizacija odvzema je
bila 80,3 %. Delež izgub je bil dokaj visok, znašal je 28 %, večina izgub je zaradi povoza na cesti (96 %). V letu
2014 je bilo odvzetih 48 kun belic, kar pomeni 80 % realizacijo odvzema.
V zadnjem pet letnem obdobju je bilo odvzetih tudi 56 kun zlatic, povprečno 11 živali/leto. Realizacija odvzema
je bila 66,7 %. Delež izgub je bil 23,2 %, večinoma zaradi povoza na cesti. V letu 2014 je bilo odvzetih 8 kun
zlatic (67 % realizacijo odvzema), polovica od tega je bila izgub.
Ocena stanja populacije
Številčnost kun v LUO je ustaljena in ne ugotavljamo večjih sprememb v številčnosti. Namenskega lova na
kune je v LUO zelo malo. Odstrel se vrši bolj ali manj slučajnostno, namensko pa le tam, kjer povzročajo
gospodarsko škodo (podstrešja vikendov, ipd...).
Prilagojeni cilj
Ohranjanje primerne številčnosti.
Ukrepi in usmeritve
Načrtovan odvzem za leto 2015 je 55 kun belic in 12 kun zlatic. Ne glede na razdelilnik odvzema, se kuna
zlatica lahko lovi v vseh loviščih v LUO.
Dopustna odstopanja v realizaciji od načrta po loviščih in za LUO je v višini navzdol do – 50 %, odstopanje
navzgor je v višini do + 100 % načrtovanega številčnega odvzema oz. vsaj +1 žival. Za lovišča, ki imajo
načrt odvzema do vključno 10 živali, je dovoljeno odstopanje navzdol lahko do –5 živali.
Priporoča se intenziven lov v loviščih z malo poljsko divjadjo in habitatih gozdnih ter poljskih kur. Za ohranjanje
življenjskega prostora za kune se priporoča ohranjanje dreves z dupli.
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
55
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
Preglednica 4.9.1 Analiza odvzema kune belice in kune zlatice za obdobje 2010 – 2014
Odstrel in izgube – kuna belica
2010
2011
2012
2013
2014
Skupaj
Kuna belica - odstrel in izgube
55
46
66
54
48
269
Načrt - skupaj
70
80
60
65
60
335
78,6
57,5
110,0
83,1
80,0
80,3
Odstrel in izgube / načrt
Izgube in odvzem - kuna belica
Kategorija / leto
2010
Nenaravne izgube
2011
10
Naravne izgube
17
2013
2014
28
8
1
2
1
Skupaj izgube
% izgub
Odstrel
2012
Skupaj
8
%
71
94,7
4
5,3
100,0
11
17
29
10
8
75
20,0
37,0
43,9
18,5
16,7
27,9
44
29
37
44
40
194
Vzroki izgub – kuna belica
Vzrok / leto
2010
2011
1 neznan
2012
2013
1
2 bolezen
2014
Skupaj
1
1
4 cesta
10
10
16
7 psi
%
2
28
8
1
2,7
1
1,3
72
96,0
1
1,3
Odstrel in izgube - kuna zlatica
2010
Kuna zlatica - odstrel in izgube
Načrt - skupaj
Odstrel in izgube / načrt
2011
16
2012
7
2013
13
2014
12
Skupaj
8
56
25
25
10
12
12
84
64,0
28,0
130,0
100,0
66,7
66,7
Izgube in odvzem - kuna zlatica
Kategorija / leto
2010
Nenaravne izgube
2011
3
2012
2
2013
3
2014
1
Naravne izgube
Skupaj izgube
% izgub
Odstrel
Skupaj
%
3
12
92,3
1
1
7,7
100,0
3
2
3
1
4
13
18,8
28,6
23,1
8,3
50,0
23,2
13
5
10
11
4
43
Vzroki izgub - kuna zlatica
Vzrok / leto
2010
2011
2012
2013
2014
1 neznan
4 cesta
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
3
2
3
1
Skupaj
%
1
1
7,7
3
12
92,3
56
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
4.10
Navadni polh (Glis glis)
Prostorski okvir obravnave – ekološke enote
Lov na polha se izvaja v majhnem obsegu po celotnem LUO.
Analiza preteklega upravljanja za zadnjih pet let s poudarkom na zadnjem letu
V zadnjih petih letih je bil zabeležen odvzem navadnega polha le v loviščih Kostanjevica na Krki (341 živali) in
Boštanj (1 žival).
Ocena stanja populacije
Temeljitejše raziskave o etologiji in ekologiji polha v Posavju ni. Razvoj populacije je ciklično vezan na letne
obrode gozdnega drevja in grmovja. Lov na polhe ne more ogroziti njegove populacije.
Prilagojeni cilj
Zmeren in načrten lov. Izhodišče je zagotavljanje primerne številčnosti polha.
Ukrepi in usmeritve
V dopolnjenem Zakonu o divjadi in lovstvu (ZDLov_1A) je novost 43.a člen, ki opredeljuje način lova na polha.
Za lov na polha je potrebna polharska dovolilnica, ki jo izda upravljavec lovišča, tudi za svoje člane.
Imetnik polharske dovolilnice jo je dolžan vrniti upravljavcu lovišča do 31.12. S tem se želi uvesti koordiniran in
načrten lov na polha ter zagotovitev evidenc o odvzemu.
Za leto 2015 številčne omejitve lova na polha ni. Lov naj se izvaja skladno s trajnostno rabo, njegov
uspeh pa je vezan izključno na pojav polhov v večji številčnosti ob gozdnem obrodu zanj ključnih
drevesnih in grmovnih vrst (bukev, leska).
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
57
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
4.11 Pižmovka (Ondatra zibethia)
Prostorski okvir obravnave – ekološke enote
Pižmovka je skozi leta postopoma naseljevala in osvajala svoj življenjski prostor od severa proti jugu. V zadnjih
nekaj letih ugotavljamo skokovit upad številčnosti.
Analiza preteklega upravljanja za zadnjih pet let s poudarkom na zadnjem letu
Načrtnega lova na pižmovko v LUO ni. V zadnjem pet letnem obdobju je bil zabeležen le en odvzem pižmovke,
v lovišču Studenec – Veliki Trn je bil evidentiran povoz na cesti. V letu 2014 nismo načrtovali odvzema
pižmovke, izgub ni bilo evidentiranih.
Ocena stanja populacije
V obdobju po letu 2000 je prišlo zaradi neznanega vzroka (inf. Prirodoslovni muzej) do izrazitega upada
številčnosti pižmovk v Sloveniji in tudi v Posavskem LUO. Vrsta je sicer lovna, vendar realno gledano
namenskega lova v večjem obsegu na to vrsto do sedaj ni bilo. Po letu 2005 ni bilo več evidentiranega odstrela.
Vzrok skokovitega upada številčnosti je neznan.
Prilagojeni cilj
Vrsto ohraniti v Posavskem LUO.
Ukrepi in usmeritve
Za leto 2015, v skladu z oceno stanja populacije ne načrtujemo odvzema pižmovk.
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
58
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
4.12 Poljski zajec (Lepus europaeus)
Prostorski okvir obravnave – ekološke enote
Prisoten v vseh ekoloških enotah v LUO. Številčno je zgoščen v nižinskem delu LUO (EE Krško-Brežiško polje).
Analiza preteklega upravljanja za zadnjih pet let s poudarkom na zadnjem letu
Vse od leta 2002, ko je bil v LUO načrtovan celoleten lovopust, pa do leta 2009, je odvzem poljskega zajca
naraščal, v preteklem petletnem obdobju (2010-2014), pa se zopet kaže trend upadanja odvzema. Tako je bilo
v preteklem petletju odvzetih 1.648 poljskih zajcev (povprečno 337 letno), največ leta 2011 (446 živali) in
najmanj leta 2014 (236 živali). Realizacija načrtovanega odvzema v petletju je bila 82,3 %.
Evidentiranih je bilo 132 izgub poljskega zajca, od tega 86 % zaradi povoza na cesti, pri čemer se kaže trend
upadanja. V preteklem letu je bilo evidentiranih 22 izgub. Glede na podatke Evidenčnih knjig odstrela in izgub
male divjadi, je v letu 2014 zabeležilo podatke o izgubah poljskega zajca zaradi povoza na cesti 7 upravljavcev
lovišč. Ocenjujemo, da je število izgub zaradi povoza na cesti nekajkrat večje kot je evidentirano, predvsem v
loviščih z načrtovanim odvzemom 10 in več poljskih zajcev.
Ocena stanja populacije
Ocene po posameznih loviščih kažejo, da je številčnost poljskega zajca v rahlem upadanju, v nekaterih loviščih
pa je še vedno dokaj stabilna. O prisotnosti ali razmahu katere od zajčjih bolezni v preteklem obdobju nimamo
informacij ali ocen. Nekaj izgub je bilo v preteklem obdobju tudi zaradi poplav reke Save.
Prilagojeni cilj
Ohranjanje življenjskega prostora in številčnosti poljskega zajca v LUO vsaj na sedanjem nivoju. V loviščih, kjer
so še vedno dokaj dobri pogoji za malo poljsko divjad, pa želimo z bolj zadržanim odstrelom v naslednjih letih
številčnost povišati.
Ukrepi in usmeritve
V letu 2015 načrtujemo odvzem 240 poljskih zajcev. Načrtovan odvzem znaša 107 % preteklega načrta
odvzema in 102 % lanskoletne realizacije odvzema.
Načrtovane višine odvzema poljskega zajca ni potrebno dosegati, navzgor pa je realizacija omejena do
največ 30 % načrtovanega odvzema.
Na isti površini lovišča se lov vrši praviloma samo enkrat letno ali pa se v smislu kolobarjenja lov lahko izvaja na
isti površini tudi večkrat, vendar največ do 1/3 lovne površine lovišča kjer se izvaja lova na poljskega zajca, na
preostanku površine pa se lov konkretno leto ne izvaja. Površine namenjene izvajanju lova in t.i. »mirnih con«
brez lova se letno menjajo. Upravljavec lovišča takšne površine opredeli v letnem načrtu lovišča.
Lov poljskega zajca v bližini intenzivnih nasadov (sadovnjakov) naj ima prednost pred lovom v ostalem delu
lovišča. Na teh površinah se lov lahko ponavlja.
Priporočamo, da se čim večji del načrtovanega odvzema (odstrela) realizira v prvi polovici lovne dobe
na poljskega zajca – v oktobru. Takrat je v odstrelu visok delež mladih zajcev (poleženih tistega leta), s tem
pa v večji meri varujemo nosilni oz. reproduktivni del populacije (živali v drugem življenjskem letu in starejše).
Dodajanje poljskega zajca v prosto naravo ni dovoljeno.
Preglednica 4.12.1: Analiza odvzema poljskega zajca za obdobje 2010 – 2014
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
59
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
Odstrel in izgube
Starostna in spolna kategorija/leto
Skupaj odstrel in izgube
Načrt - skupaj
Odstrel in izgube / načrt
Izgube in odvzem
Kategorija / leto
Nenaravne izgube
Naravne izgube
Skupaj izgube
% izgub
Odstrel
Vzroki izgub
vzrok / leto
1 neznan
2 bolezen
4 cesta
6 zveri in ujede
7 psi
8 kosilnica
2010
2011
382
500
76,4
2010
2012
446
480
92,9
2011
34
1
35
9,2
347
2010
2012
27
2
29
6,5
417
2011
1
31
24
1
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
29
3
32
9,4
309
2012
1
1
2
341
450
75,8
3
6
1
25
2013
2014
279
390
71,5
2013
236
225
104,9
2014
13
1
14
5,0
265
2013
20
1
21
8,9
215
2014
1
13
1
21
Skupaj
1.684
2.045
82,3
Skupaj
123
8
131
7,8
1.553
%
93,9
6,1
100,0
Skupaj
%
6,9
1,5
87,0
0,8
0,8
3,8
9
2
114
1
1
5
60
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
4.13 Fazan (Phasianus colchicus)
Prostorski okvir obravnave – ekološke enote
Fazan je značilna divjad nižinskega dela LUO (EE Krško-Brežiško polje). Ponekod živi tudi do okoli 300 m
n.m.v. (npr. lovišče Pišece).
Analiza preteklega upravljanja za zadnjih pet let s poudarkom na zadnjem letu
Odvzem fazana v LUO je naraščal od leta 2001 do 2007, nakar se je pričel trend upadanja, ki je prisoten še
danes. Povprečen odvzem fazana v zadnjem pet letnem obdobju je bil 447 fazanov na leto, realizacija načrta je
bila 70,4 %. Največji odvzem je bil leta 2010 (612 živali), v letu 2014 pa je upadel na samo 240 živali, kar je
pomenilo 72,7 realizacijo odvzema.
Ocena stanja populacije
Oceno gibanja številčnosti fazana v LUO je težko izluščiti, ker nekaj upravljavcev lovišč dodaja v lovišča fazana
iz umetne vzreje. Po opažanjih v loviščih in tudi glede na podatke odvzema, številčnost fazana v zadnjih letih
upada. V letu 2014, ki je bilo zaradi obilnega deževja zelo neugodno za malo divjad, je bil ta trend upadanja še
bolj izrazit. Zdravstveno stanje v prosti naravi živeče populacije fazana je po razpoložljivih podatkih sicer dobro.
Prilagojeni cilj
Z različnimi biomeliorativnimi in biotehničnimi ukrepi izboljšati oz. vsaj ohranjati ugoden življenjski prostor za
fazana in nekoliko dvigniti številčnost.
Ukrepi in usmeritve
Izrednega pomena za ohranjanje populacije fazana v območju je pospeševanje pripravljanja in vzdrževanja
remiz in grmišč, kakor tudi zimsko krmljenje fazanov. Upoštevati je potrebno tudi sprejeto usmeritev o odstrelu
le dela vloženega števila fazanov.
Načrtovan odvzem v letu 2015 je 300 fazanov, kar pomeni 91 % načrta odvzema in 125 % realizacije
odvzema preteklega leta.
Na isti površini lovišča se lov vrši praviloma samo enkrat letno ali pa se v smislu kolobarjenja lov lahko izvaja na
isti površini tudi večkrat, vendar največ do 1/3 lovne površine lovišča kjer se izvaja lova na naravnega fazana,
na preostanku površine pa se lov konkretno leto ne izvaja. Površine namenjene izvajanju lova in t.i. »mirnih
con« brez lova se letno menjajo. Upravljavec lovišča takšne površine opredeli v letnem načrtu lovišča. V
primeru dodajanja fazana se lov na istih površinah lahko ponavlja.
Načrtovane višine odvzema fazana ni potrebno dosegati, navzgor pa je realizacija omejena do največ 30
% načrtovanega odvzema. V loviščih, kjer bo izvedeno dodajanje fazana, je lahko odvzetih do 50 %
dodanih fazanov.
Dodajanje divjadi se po predlogu upravljavcev lovišč načrtuje z letnim lovsko upravljavskim načrtom. Dodajanje
divjadi mora upoštevati določila veljavne zakonodaje, to je Zakon o ohranjanju narave Ur.l. 56/99 (UPB 96/04)
in Zakon o zaščiti živali Ur.l. 98/99 (UPB 20/04).
Lov na fazanko ni dovoljen.
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
61
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
Preglednica 4.13.1: Analiza odvzema fazana za obdobje 2010 – 2014
Odstrel in izgube
Starostna in spolna kategorija/leto
Skupaj odstrel in izgube
Načrt - skupaj
Odstrel in izgube / načrt
Izgube in odvzem
Kategorija / leto
Nenaravne izgube
Naravne izgube
Skupaj izgube
% izgub
Odstrel
Vzroki izgub
vzrok / leto
1 neznan
4 cesta
6 zveri in ujede
2010
2011
612
900
68,0
2010
2011
3
3
0,5
609
2010
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
2012
568
826
68,8
2012
1
4
5
0,9
563
2011
3
2013
488
620
78,7
2013
1
0,2
487
240
330
72,7
2014
1
2012
1
1
3
2014
328
500
65,6
1
1
0,3
327
2013
Skupaj
1
3
4
1,7
236
2014
1
1
Skupaj
2236
3176
70,4
6
8
14
0,6
2.222
Skupaj
1
3
1
6
7
%
42,9
57,1
100,0
%
7,1
42,9
50,0
62
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
4.14 Poljska jerebica (Perdix perdix)
Prostorski okvir obravnave – ekološke enote
Poljska jerebica ima ustrezne pogoje za življenje le v ekološki enoti Krško-Brežiško polje.
Analiza preteklega upravljanja za zadnjih pet let s poudarkom na zadnjem letu
Do leta 2008 lova na poljsko jerebico nismo načrtovali, nato se je številčnost poljske jerebice v delu LUO
popravila do meje, ki je že dovoljeval omejen lov na gojeno poljsko jerebico. V preteklem obdobju (v letih 2009
in 2010) je bilo odstreljenih 12 poljskih jerebic, največ v lovišču Krško. Izgub v preteklem obdobju ni bilo
zabeleženih. V obdobju 2011-2013 smo načrtovali minimalen odvzem gojenih poljskih jerebic v loviščih Krško in
Dobova, ki pa ni bil realiziran. V preteklem letu nismo načrtovali odvzema poljskih jerebic.
Ocena stanja populacije
V letu 2005 se je zaključil projekt repopulacije poljske jerebice v Posavskem LUO, ki je številčnost vsaj začasno
nekoliko dvignil. Poljska jerebica je prisotna v loviščih Krško, Cerklje ob Krki, Veliki Podlog in Dobova, občasno
pa se pojavlja tudi v drugih nižinskih loviščih v LUO (Brežice, Artiče, Videm ob Savi). Številčnost »naravnih«
poljskih jerebic je nizka.
Prilagojeni cilj
Ohranjanje ustreznega življenjskega prostora in povišanje številčnosti poljske jerebice.
Ukrepi in usmeritve
V letu 2015 ne načrtujemo odvzema poljskih jerebic.
Preglednica 4.14.1: Analiza odvzema poljske jerebice za obdobje 2010 – 2014
Odstrel in izgube
Starostna in spolna kategorija/leto
Skupaj odstrel in izgube
Načrt - skupaj
Odstrel in izgube / načrt
2010
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
2011
6
10
2012
0
10
2013
0
6
0
2014
0
6
0
skupaj
0
0
6
32
19
63
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
4.15 Raca mlakarica (Anas platyrhynchos)
Prostorski okvir obravnave – ekološke enote
Prisotna je na vseh večjih in srednjih vodotokih, vključno z odprtimi stoječimi vodami (gramoznice, zajetja, …) v
LUO.
Analiza preteklega upravljanja za zadnjih pet let s poudarkom na zadnjem letu
Odvzem rac mlakaric se je v zadnjem obdobju gibal med 155 in 195 živali. Povprečen letni odvzem v zadnjih
petih letih je bil 171 rac mlakaric, realizacija odvzema pa je bila 78 %. V letu 2014 je bilo odvzetih 157 rac
mlakaric, kar pomeni 78,5 % realizacijo načrta odvzema.
Ocena stanja populacije
Raca mlakarica spada med splošno razširjene vrste rac pri nas. Dodajanja race mlakarice v naravne vodotoke
niso dovoljena, ker je naravna populacija dovolj številčna. Številčnost race mlakarice je dobra, nižji odvzemi so
predvsem posledica majhnega zanimanja za lov na to vrsto ter oteženega lova zaradi prostorskih posegov in
rekreacijskih dejavnosti na in ob vodotokih, kot pa zmanjšana številčnost. Podatki vsakoletnega zimskega
(januarskega) štetja vodnih ptic, ki ga organizira Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, kažejo da
je v LUO številčnost rac mlakaric dokaj visoka.
Prilagojeni cilj
Ohranjanje številčnosti race mlakarice in trajnostno izkoriščanje populacije z lovom. Glede na oceno stanja
populacije ocenjujemo, da bi bil lahko odvzem vsaj za 50 % višji.
Ukrepi in usmeritve
Za leto 2015 se načrtuje odvzem 200 rac mlakaric, kar je enako kot v preteklem letu in 127 % realizacije
odvzema preteklega leta.
Načrtovane višine odvzema race mlakarice ni potrebno dosegati, navzgor pa je preseganje realizacije
omejeno do največ 30 % osnovno načrtovanega odvzema.
Dodajanja so dovoljena samo na umetnih vodnih površinah.
Upravljavci lovišč so dolžni izvajati ukrepe preventivnega zdravstvenega varstva divjadi in v ta namen odvzeti
vzorce, oziroma poslati določene vzorce uplenjenih, poginulih ali povoženih rac v preiskavo, v skladu s
programom Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).
Preglednica 4.15.1: Analiza odvzema race mlakarice za obdobje 2010 – 2014
Odstrel in izgube
Starostna in spolna kategorija/leto
Skupaj odstrel in izgube
Načrt - skupaj
Odstrel in izgube / načrt
Izgube in odvzem
Kategorija / leto
Nenaravne izgube
Naravne izgube
Skupaj izgube
% izgub
Odstrel
Vzroki izgub
Vzrok / leto
1 neznan
2 bolezen
4 cesta
5 železnica
6 zveri in ujede
2010
2011
172
250
68,8
2010
2012
155
250
62,0
2011
1
4
5
2,9
167
2010
2012
1
1
2
1,3
153
2011
1
1
1
2
2013
195
200
97,5
179
200
89,5
2013
1
1
2
1,0
193
2012
0
0,0
179
2013
1
1
1
1
2014
157
200
78,5
2014
0
0,0
157
2014
Skupaj
858
1.100
78,0
Skupaj
3
6
9
1,0
849
Skupaj
3
1
2
1
2
%
33,3
66,7
100,0
%
33,3
11,1
22,2
11,1
22,2
4.16 Sraka (Pica pica), šoja (Garrulus glandarius) in siva vrana (Corvus cornix)
Prostorski okvir obravnave – ekološke enote
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
64
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
Sraka, šoja in siva vrana so prisotne v celotnem LUO, siva vrana je pogostejša v nižinskem delu, sraka pa
predvsem v okolici večjih naselij.
Analiza preteklega upravljanja za zadnjih pet let s poudarkom na zadnjem letu
Načrtnega lova na srako in šojo v preteklem obdobju ni bilo. Zaradi naraščajočega števila odškodninskih
zahtevkov za škode na posevkih in pridelkih po sivi vrani, smo v preteklih letih pozivali upravljavce lovišč k
povišanju odvzema sive vrane. Pozivu so se večinoma tudi odzvali, kar je razvidno iz podatkov o realizaciji
načrta. V preteklem obdobju je bilo tako odvzetih 123 srak, 223 šoj in 1.427 sivih vran.
V preteklem letu je bilo odvzetih 44 srak (125,7 % realizacija načrta), 60 šoj (100 % realizacija načrta) in 356
sivih vran (98,9 % realizacija načrta). Realizacija odvzema sive vrane je bila v letu 2014 znotraj dopustnih
odstopanj v vseh loviščih, razen v lovišču Kapele (20 %) in Veliki Podlog (47 %).
V zadnjem obdobju je bilo evidentiranih 7 izgub sive vrane.
Ocena stanja populacije
Številčnost srake je stabilna, v okolici večjih naselij je zelo pogosta, številčnost šoje je zadovoljiva v celotnem
LUO, številčnost sive vrane pa je dokaj visoka. Pri vranah občasno opažamo tudi večje (nekaj 100 živali)
mešane jate vran (siva in poljska vrana), ki se pojavljajo predvsem v nižinskem agrarnem delu LUO (EE KrškoBrežiško polje).
Prilagojeni cilj
Ohranjanje relativno visokega odvzema sive vrane, zmeren odvzem srake in šoje.
Ukrepi in usmeritve
V letu 2015 načrtujemo odvzem 45 srak (129 % lanskega načrta odvzema), 60 šoj (100 % lanskega načrta
odvzema) in 400 sivih vran (111 % lanskega načrta odvzema).
Lov sive vrane se načrtuje v obsegu, ki ima za posledico čim manjši vpliv te vrste na okolje in se naj izvaja
predvsem na tistih kmetijskih površinah, kjer prihaja ali bi lahko prišlo do škodnih primerov. Pri upravljanju s
sivo vrano se tudi smiselno upoštevajo določila »Akcijskega načrta za reševanje problemov, povezanih s sivo
vrano v Sloveniji«.
Dopustno odstopanje realizacije načrtovanega odvzema po loviščih in za LUO je za sivo vrano po višini
navzdol do – 30 %, odstopanje navzgor je v višini do + 100 % načrtovanega številčnega odvzema.
Za lovišča, ki imajo načrt odvzema do vključno 10 sivih vran, se kot dopustno odstopanje od načrta šteje
realizacija - 3 živali, navzgor pa je preseganje realizacije možno do 100 % načrtovanega števila.
Višine načrtovanega odvzema šoj in srak ni potrebno dosegati, lahko pa se ga presega za 100 %, oz.
vsaj +1 žival.
Upravljavci lovišč so se dolžni držati vseh izdanih odločb s strani pristojnih organov, katere se nanašajo na
dodatne ukrepe pri upravljanju s populacijo sive vrane.
Eden izmed priporočljivih in dovoljenih ukrepov za zmanjšanje možnosti nastanka škod od sivih vran je t.i.
odvračalni odstrel. Zmanjšanje škod se sicer doseže z aktivnim lovom enega ali nekaj osebkov, bistveno pa k
temu doprinese tudi stalna fizična prisotnost upravljavcev lovišč na področjih z večjimi škodami.
Ciljno zasnovan odvračalni odstrel bi ob minimalnih izgubah osebkov, zelo učinkovito odvračal sivo vrano s
škodnih področij. Da bo odvračalni odstrel maksimalno učinkovit, ga je potrebno izvajati na ciljno usmerjen
način, in sicer:
- izvajalec odvračalnega odstrela naj se nahaja na škodni površini oziroma v njeni neposredni bližini,
- izvajalec naj strelja z mesta, ki je dobro vidno (sive vrane bodo na ta način hitro razvile znanje, da se je
določenih površin treba izogibati).
Odvračalni odstrel naj se izvaja v času lovne dobe na lovni površini. Kljub določilom Akcijskega načrta za
reševanje problemov, višine odvračalnega odstrela sivih vran z letnim načrtom LUO za posamezna lovišča
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
65
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
posebej ne določamo, temveč je število odvzema za namene odvračalnega odstrela, vključeno v osnovni načrt
odvzema. V primeru realizacije osnovno načrtovanega odvzema sivih vran za posamezno lovišče do zgornje
meje dopustnih odstopanj osnovnega načrta, lahko upravljavec lovišča zaprosi za dovoljenje za izredni poseg.
Izvajanje odvračalnega odstrela izven lovne dobe na lovni površini po določilih veljavne zakonodaje ni
dovoljeno, lahko pa se dovoli izredni poseg (42. člen ZDLov-1).
Izvajanje odvračalnega odstrela v času lovne dobe in izven lovne dobe na nelovni površini ni dovoljeno. V
primeru pojavljanja večjih težav s sivimi vranami se na podlagi obstoječe zakonodaje lahko izda odločba za
izredni poseg v populacijo sive vrane, bodisi v lovni dobi, bodisi izven nje.
V primeru povzročanja škod od sive vrane na majhnem področju, se o tem ustno ali pisno obvesti IRSKGLR.
Pristojni lovski inšpektor opravi ogled in v primeru upravičenega posega na način, da se odstrani posamezne
osebke sivih vran, lahko odredi le-to.
Preglednica 4.16.1: Analiza odvzema srake, šoje in sive vrane za obdobje 2010 – 2014
Odstrel in izgube
Starostna in spolna kategorija/leto
Sraka – odstrel in izgube
načrt - skupaj
odstrel in izgube / načrt
Šoja – odstrel in izgube
načrt - skupaj
odstrel in izgube / načrt
Siva vrana – odstrel in izgube
načrt - skupaj
odstrel in izgube / načrt
2010
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
11
25
44,0
31
25
124,0
196
250
78,4
2011
15
25
60,0
25
25
100,0
223
250
89,2
2012
22
35
62,9
55
55
100,0
319
340
93,8
2013
31
30
103,3
52
60
86,7
333
350
95,1
2014
44
35
125,7
60
60
100,0
356
360
98,9
skupaj
123
150
82,0
223
225
99,1
1.427
1.550
92,1
66
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
4.17
Nutrija ali bobrovka (Myocastor coypus) in rakunasti pes (Nyctereus procyonoides)
Po informacijah Veterinarsko higienske službe, naj bi bili v letu 2010 dve nutriji povoženi v okolici Boštanja
(Radna), v predelu Črnega potoka med Sevnico in Bregom, pa naj bi obstajala tudi kolonija nutrij. V letu 2011 je
bila ena nutrija odstreljena v lovišču Loka pri Zidanem Mostu. V letu 2013 so bile nutrije ponovno opažene na
sotočju Mirne in Save v lovišču Boštanj.
Prisotnost je zabeležena tudi v nekaterih sosednjih LUO (Zasavsko), predvsem po pobegu iz vzrejališč v prosto
naravo. Vrsta ima veliko sposobnost reprodukcije in osvajanja novih teritorijev.
Po sedanjih podatkih se rakunasti pes v LUO ne pojavlja. O domnevnem pojavu rakunastega psa v lovišču
Bizeljsko smo bili obveščeni spomladi 2009.
V primeru prisotnosti teh dveh alohtonih in invazivnih vrst, se odvzema v lovni dobi ne omejuje.
Potrebno je odstreliti vse opažene osebke. Priporočamo, da se poostri nadzor nad pojavom nutrije v
loviščih Loka pri Zidanem Mostu, Boštanj in Sevnica.
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
67
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
4.18 Načrt dodajanja divjadi
V preteklem petletnem obdobju se je v lovišča največ dodajalo fazana (934 živali), sledi raca mlakarica (224
živali) in poljska jerebica (93 živali).
Dodajanje divjadi
350
300
fazan
Število
250
200
poljska
jerebica
150
100
raca
mlakarica
50
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Leto
Slika 4.18.1: Dodajanje divjadi v obdobju 2008-2014
Upravljavci lovišč tudi v letu 2015 načrtujejo dodati v lovišča 100 fazanov, 10 poljskih jerebic in 30 rac mlakaric
iz umetne vzreje.
Preglednica 4.18.1: Načrtovano dodajanje divjadi v letu 2015
Lovišče
Vrsta divjadi
Število
Bizeljsko
Fazan
30
Dobova
Poljska jerebica
10
Globoko
Fazan
50
Krško
Raca mlakarica
15
Veliki Kamen
Fazan
20
Senovo
Raca mlakarica
15
Način vlaganja fazanov, poljske jerebice in rac mlakaric iz umetne reje je stvar spoštovanja določil lovske etike,
ter spoštovanja določil veljavne zakonodaje (ZON - Ur.l. RS, št. 56/1999 (31/2000 - popr.), 110/2002, 119/2002,
41/2004) in je v domeni upravljavcev lovišč – dodajanje divjadi v lovišče neposredno pred lovom pa je
prepovedano. Dovoljeno je dodajanje kvalitetne divjadi, sposobne preživetja v naravi (Zakon o zaščiti živali Ur.l.
98/99). Fazana se dodaja v razmerju najmanj - 1 fazan : 4 fazanke.
Vsi upravljavci lovišč so dolžni pred vlaganji zagotoviti ustrezno okolje za vloženo divjad. Realizirana dela, ki jih
v ta namen opravijo morajo biti razvidna iz letnih načrtov lovišč. Če za izboljšanje življenjskih razmer ne storijo
ničesar, vlaganje divjadi ni dovoljeno. Izboljšanje življenjskih razmer za divjad pred vlaganjem se šteje za ukrep
varstva divjadi. Posamezno divjad je dovoljeno dodajati v lovišče v lovopustu, vsaj en mesec pred
začetkom lovne dobe. Dodajanja divjadi, ki niso načrtovana s tem načrtom so prepovedana.
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
68
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
5
KRONOLOGIJA
Preglednica 5.1: Kronologija usklajevanja višine načrta odvzema
Divjad
Predlog
lovišč
Predlog
ZGS
Predlog
OZUL
Srna
Navadni jelen
Damjak
Gams
Divji prašič
Šakal
Lisica
Jazbec
Kuna zlatica
Kuna belica
Pižmovka
Poljski zajec
Fazan
Poljska jerebica
Raca mlakarica
Sraka
Šoja
Siva vrana
2.310
60
44
13
342
8
490
76
16
61
7
302
330
8
292
51
77
348
2.380
46
38
14
430
0
500
60
12
55
0
240
300
0
200
45
60
400
2.380
46
38
14
430
0
500
60
12
55
0
240
300
0
200
45
60
400
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
Predlog ZGS
Usklajeno
po usklajevanju
(da / ne)
z OZUL
2.380
46
38
14
430
0
500
60
12
55
0
240
300
0
200
45
60
400
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
69
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
6
EVIDENCE
Izdelava načrta je potekala v skladu s Pravilnikom o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo
(Ur.l. RS, št.91/2010) in usmeritev iz območnih načrtov. Podatki o odvzemu so bili zbrani v skladu s Pravilnikom
o evidentiranju odstrela in izgub divjadi ter Uredbo o imenovanju komisije za oceno odstrela in izgub v lovsko
upravljavskem območju. Obseg opravljenih del za leto 2014 in načrt za leto 2015 ter drugi podatki so bili
pridobljeni iz letnih načrtov lovišč za lovišča LUO. Podatki o odvzemu v letu 2014 so bili v elektronski obliki
posredovani prek spletne aplikacije Lisjak. Podatki so bili oddani pravočasno do 10. 2. 2015.
Za prizadevnost pri oddaji letošnjih podatkov pa gre vsem upravljavcem lovišč ter vodstvu OZUL izraziti
priznanje in zahvalo.
Izhodišča za izdelavo LN v letu 2016:
Pridobivanje podatkov za LN za leto 2016 bo predvidoma podobno kot v preteklem letu. Njihovo zbiranje bo
predvidoma v skladu z zgoraj omenjenima pravilnikoma ter morebitnimi spremembami in dopolnili.
Pregled odstrela in izgub divjadi v loviščih od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 mora biti opravljen najkasneje do 31. 1.
2016. Komisija za pregled odstrela in izgub divjadi mora biti ena za celotno LUO. Član komisije je tudi
predstavnik ZGS, ki ob končanem pregledu v posameznem lovišču na zahtevo dobi kopijo izvoda seznama
odvzema in izgub divjadi in kategorizacijskega zapisnika. Komisiji se ob pregledu predloži za vsak odstreljen ali
izgubljen osebek:
• za srnjad, jelenjad in damjaka: trofeja in levi del spodnje čeljusti za enoletne in starejše samce ter levi
del spodnje čeljusti za mladiče obeh spolov in samice,
•
za divjega prašiča: za oba spola cele spodnje čeljusti,
•
za gamsa: trofeja pri obeh spolih,
Evidenčna knjiga:
Samo reden vpis v evidenčno knjigo brez materialnega dokaza se ne upošteva. Kot materialni dokaz se lahko
predloži zapisnik komisije za ocenjevanje odstrela in izgub posameznega upravljavca lovišča, zapisnik pristojnih
javnih služb in državnih organov – Veterinarsko higienska služba, Policija, fotografija z datumom odvzema,
trofejni list (lovski gost), ipd., ki jih komisija lahko upošteva kot materialni dokaz odvzema. Čeljusti je komisija
po končanem pregledu dolžna trajno uničiti. Kot trajno uničenje čeljusti šteje tudi njihova izročitev raziskovalnim
institucijam, in sicer z namenom raziskav divjadi. Morebitno nepredložitev trofej in čeljusti v oceno je komisija
dolžna prijaviti lovskemu inšpektorju.
Evidenčne knjige je potrebno voditi tako, da je vanje vpisan vsak izločen kos, poleg odstrela tudi vse izgube
(naravne in nenaravne). Izgube posameznih vrst je potrebno ločiti po vzrokih, pri »veliki« divjadi še po
starostnih kategorijah, pri ostalih vrstah le s skupnim številom.
Za odstreljeni del populacije posameznih vrst velike divjadi je potrebno za vsako starostno kategorijo izračunati
povprečno biološko telesno maso (z glavo, trofejo, nogami, a iztrebljeno) na dve decimalki natančno (npr.
srnjad, moški mladiči, povprečna telesna masa vseh uplenjenih v lovišču v zadnjem lovskem letu - 9,67 kg, ...),
pri dve in večletnih srnjakih in jelenih je potrebno izračunati tudi povprečno maso suhega rogovja vseh odvzetih
v lovišču za preteklo lovsko leto. Voditi je potrebno tudi evidenco transportnih telesnih mas in geokoordinate
odvzema za veliko divjad.
Letni načrti lovišč in lovišč s posebnim namenom:
Do 10. 2. 2016 morajo lovišča posredovati ZGS letne načrte gospodarjenja z divjadjo za leto 2015 (realizacija),
in preliminarne načrte za leto 2016. Načrte je skladno z dogovorom med ZGS in LZS možno posredovati tudi po
elektronski poti, s pomočjo aplikacije LISJAK.
Upravljavce lovišč opozarjamo na dosledno izpolnjevanje letnih načrtov lovišč, saj so osnova za LN. Nujno je
potrebno navesti konkretne lokacije posegov v okolje v obliki katastrskih občin in parcelnih številk. Upoštevajo
naj tudi pripombe, ki jih bomo pripisali k posameznim načrtom lovišč. Več pozornosti naj upravljavci lovišč
posvetijo tudi zasledovanju trenda številčnosti in prostorske prisotnosti posameznih vrst divjadi, saj lahko na
podlagi teh podatkov, k izboljšanju življenjskih pogojev divjadi pripomorejo tudi posamezni ukrepi oz. režim
gospodarjenja z gozdovi.
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
70
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
71
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
SEZNAM PRILOG:
1. Seznam krmišč za parkljasto divjad v letu 2015
2. Zapisnik sestanka Strokovnega sveta ZGS OE Brežice, ki je določil osnutek načrta
3. Vabilo na javno predstavitev Letnega načrta za VII. Posavsko LUO za leto 2015
4. Lista prisotnosti na javni predstavitvi Letnega načrta za VII. Posavsko LUO za leto 2015
5. Zapisnik javne predstavitve Letnega načrta za VII. Posavsko LUO za leto 2015
6. Odgovor(i) (ne)upoštevanje pripomb na osnutek Letnega načrta za VII. Posavsko LUO za leto 2015
7. Zapisnik seje Sveta ZGS OE Brežice, ki je določil predlog načrta
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
72
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
PRILOGA 1: Seznam krmišč za parkljasto divjad v letu 2015
LOVIŠČE
ARTIČE
ARTIČE
BIZELJSKO
BIZELJSKO
BIZELJSKO
BIZELJSKO
BIZELJSKO
BOŠTANJ
BOŠTANJ
BOŠTANJ
BOŠTANJ
BOŠTANJ
BOŠTANJ
BOŠTANJ
BOŠTANJ
BOŠTANJ
BRESTANICA
BRESTANICA
BRESTANICA
BRESTANICA
BREŽICE
BREŽICE
BUČKA
BUČKA
BUČKA
BUČKA
CERKLJE OB KRKI
CERKLJE OB KRKI
CERKLJE OB KRKI
CERKLJE OB KRKI
CERKLJE OB KRKI
CERKLJE OB KRKI
ČATEŽ OB SAVI
ČATEŽ OB SAVI
ČATEŽ OB SAVI
ČATEŽ OB SAVI
ČATEŽ OB SAVI
ČATEŽ OB SAVI
ČATEŽ OB SAVI
ČATEŽ OB SAVI
ČATEŽ OB SAVI
DOBOVA
DOBOVA
GLOBOKO
GLOBOKO
GLOBOKO
KOSTANJEVICA NA KRKI
KOSTANJEVICA NA KRKI
KOSTANJEVICA NA KRKI
KOSTANJEVICA NA KRKI
KRAJEVNO IME
K.O.
DIVJAD
VRSTA *
Omerzu
Sromlje
D. PRAŠIČ
1
Gora-na plazu
Pri macesnih
Velika bukva
Glog
Travenčec
Suhi potok
Gradišče
Rekštanj
Lepi dob
Ribčeva dolina
Brezina
Brezje
Laze-Kremenc
Kosmatec
Voznik
Mačkovci
Brunk
Stranjska reber
Ležečk
Jernejev štant
Žel. Lojtra
Osredek
Strmi breg
Zajčja gora
Legarje
Izvir VKNJ
Stojansko-češnja
Novaki-mlaka
Beretna
Izvir MKNJ
Stojansko KNJ
Farjevec
Pušne
Cirnik-baraka
Pistolice
Goli Cirnik
Baronov štant
Dobeno-Orešar
Kotli
Kalifornija
Gmajna
Šetinčev štant
Laze
Dobrava-Flis
Veliki jarek
Bosanska bajta
Strašni jarek
Kozarje
Vrhe
Zg. Pohanca
Bizeljsko
Bizeljsko
Bizeljsko
Bizeljsko
Bizeljsko
Vrh
Log
Vrh
Log
Kompolje
Kompolje
Log
Hubajnica
Vrh
Stolovnik
Stranje
Stranje
Stranje
Bukošek
Bukošek
Bučka
Bučka
Bučka
Bučka
Stojanski vrh
Stojanski vrh
Stojanski vrh
Stojanski vrh
Stojanski vrh
Stojanski vrh
Cerina
Globočice
Cerina
Cerina
Cerina
Globočice
Cerina
Cerina
Globočice
Sela
Sela
Globoko
Globoko
Bojsno
Oštrc
Črneča vas
Črneča vas
Orehovec
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
JELENJAD
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
JELENJAD
JELENJAD
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
JELENJAD
JELENJAD
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
1
1,2
1,2
1,2
1
1
1,2
1,2
1,2
1,2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,2
1,2
1
1
1,2
1,2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,2
1,2
1
1
1
1
1
2
1
1,2
2
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
73
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
KOSTANJEVICA NA KRKI
KOSTANJEVICA NA KRKI
KOSTANJEVICA NA KRKI
KOSTANJEVICA NA KRKI
KOSTANJEVICA NA KRKI
KOSTANJEVICA NA KRKI
KRŠKO
KRŠKO
KRŠKO
KRŠKO
KRŠKO
LOKA PRI ZIDANEM
MOSTU
LOKA PRI ZIDANEM
MOSTU
LOKA PRI ZIDANEM
MOSTU
LOKA PRI ZIDANEM
MOSTU
LOKA PRI ZIDANEM
MOSTU
MOKRICE
MOKRICE
MOKRICE
MOKRICE
MOKRICE
MOKRICE
PIŠECE
PIŠECE
PIŠECE
PIŠECE
PIŠECE
PIŠECE
PIŠECE
PIŠECE
PIŠECE
PIŠECE
PIŠECE
PODBOČJE
PODBOČJE
PODBOČJE
PODBOČJE
PODBOČJE
RAKA
RAKA
SENOVO
SENOVO
SEVNICA
STUDENEC - VELIKI TRN
STUDENEC - VELIKI TRN
STUDENEC - VELIKI TRN
VIDEM OB SAVI
VELIKI PODLOG
VELIKI PODLOG
Mučinske drage
Kofin
Suhi vrh
Volčji grič
Cvajer
Krakovo
Gunte
Žlapovec
Markov hrib
Pušen graben
Krenjčika
Črneča vas
Črneča vas
Oštrc
Oštrc
Orehovec
Kostanjevica
Krško
Krško
Krško
Veliki Trn
Senuše
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
JELENJAD
1
1
1
1
1
1
1,2
1,2
1
1
1
Na Mlakah
Okroglice
D. PRAŠIČ
1,2
Planina
Radež
D. PRAŠIČ
1,2
Pri Pavletu
Lokavec
D. PRAŠIČ
1,2
Pod rižo
Radež
D. PRAŠIČ
2
Žirovnica
Selevc
Mačji jarek
Bukovina
Čičeve njive
Pokojc
Fučno
Brod
Pečarjev breg
Kočen dol
Rakončka
Sumrekovo
Piklčev Trebež
Ruše - kostanjina
Goliše
Jastrebinsko
Piklčev Trebež 1
Kralovo
Močile
Grič 3
Planinska gora
Kobilača
Lanišče
Gabrina
Herkules
Zakšek
Globoko
Metni vrh
Javorje
Dalce
Štegina
Jurenberg
Farma
Mlačne
Radež
Nova vas
Koritno
Koritno
Velika Dolina
Koritno
Koritno
Podgorje
Podgorje
Podgorje
Pavlova vas
Silovec
Pavlova vas
Silovec
Pavlova vas
Podgorje
Pavlova vas
Pavlova vas
Planina
Črneča vas
Planina
Planina
Planina
Smednik
Smednik
Reštanj
Dobrova
Metni vrh
Hubajnica
Veliki Trn
Studenec
Kostanjek
Veliki Podlog
Veliki Podlog
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
1,2
2
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1,2
1
1
1
1
1
1
1
1,2
1,2
1,2
1
1,2
1,2
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
74
Letni načrt za VII. Posavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2015
ZABUKOVJE
ZABUKOVJE
ZABUKOVJE
Lisca
Log
Gorica
Lisca
Zabukovje
Podgorje
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
D. PRAŠIČ
1,2
1,2
1,2
* 1 - privabljalno, 2 - preprečevalno, 1,2 - kombinirano
Podrobnejši podatki o lokacijah krmišč (parcelne številke in koordinate) se nahajajo na Zavodu za gozdove,
Območni enoti Brežice. Usklajenost vrst in količin krme z načrtom LUO je dosežena ob izdaji sklepa
usklajenosti letnih načrtov lovišč. V preglednici ne prikazujemo krmišč za malo divjad.
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice
75