Oblikovanje projektnih idej na dvostranskih sestankih podjetij

Jamova cesta 39, SI-1001 Ljubljana, Slovenia
Tel.: +386 1 477 3224 / Fax: +386 1 423 5400
Tel.: +386 1 477 3900 / Fax: +386 1 453 5400
E-mail: [email protected]
Program:
9:30-10:00
10:00-10:15
10:15-10:45
10:45 – 11:15
11:15-11:30
11:30-14:00
Registracija udeležencev
Pozdrav ter predstavitev koncepta in dnevnega reda
Predstavitev Instituta »Jožef Stefan« in Centra za prenos tehnologij in inovacij
Kratka predstavitev razpisov EU, ki so še posebej zanimivi za podjetja
Odmor
Individualni sestanki med podjetji in raziskovalci IJS (vsak sestanek traja 30
minut)
PRIJAVNICA (vsa polja so obvezna)
»Oblikovanje projektnih idej na dvostranskih sestankih podjetij Severne Primorske
s predstavniki Instituta »Jožef Stefan«
dne 4. 6. 2015 ob 10.00 uri v Primorskem tehnološkem parku, Mednarodni prehod 6, Vrtojba.
Podjetje
Naslov: ulica, poštna št. in kraj
_____________________________________________________________________________
Ime in priimek udeleženca, funkcija
_____________________________________________________________________________
Telefon, e-naslov, web-site
_____________________________________________________________________________
Raziskovalno področje oz. področje razvoja, o katerem bi se želeli pogovarjati na dvostranskem sestanku
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Jamova cesta 39, SI-1001 Ljubljana, Slovenia
Tel.: +386 1 477 3224 / Fax: +386 1 423 5400
Tel.: +386 1 477 3900 / Fax: +386 1 453 5400
E-mail: [email protected]
Institut »Jožef Stefan« izvaja raziskave in razvoj tehnologij, kot so nanotehnologije, novi materiali,
biotehnologije, tehnologije vodenja in proizvodnje, komunikacijske tehnologije, računalniške tehnologije in
tehnologije znanja, okoljske tehnologije in reaktorske tehnologije.
Z novim znanjem, novimi zamislimi ter s svojimi povezavami daje Institut domačim in tujim gospodarskim družbam
nešteto razvojnih priložnosti. Sodelovanja se večinoma izvajajo preko licenčnih-, razvojnih- ter storitveni pogodb in
skupnih projektov. Posebej lahko poudarimo naslednje vrste sodelovanj:
 razvoj novih tehnologij, naprav, izdelkov in storitev
 izboljšave tehnologij, izdelkov in storitev
 svetovanja in različne meritve ter analize
 souporaba opreme itd.
Kratke ppt predstavitve aplikacij po področjih:
Fizika in reaktorske tehnologije
Kemija, biokemija, novi materiali, Elektronika
okoljske znanosti
tehnologije
in
informacijske
Raziskovalni odseki
Teoretična fizika F1
Fizika nizkih in srednjih energij
F2
Tanke plasti in površine F3
Tehnologija površin in
optoelektronika F4
Fizika trdne snovi F5
Kompleksne snovi F7
Reaktorska fizika F8
Eksperimentalna fizika
osnovnih delcev F9
Reaktorska tehnika R4
Biokemija, molekularna in
strukturna biologija B1
Molekularne in biomedicinske
znanosti B2
Biotehnologija B3
Fizika in reaktorske tehnologije
Fizika trdnih snovi, fizika jedra, osnovnih delcev in polj ter biofizika in fizika
mehke kondenzirane snovi
osnovne in aplikativne raziskave v fiziki nizkih in srednjih energij, radiološko
varstvo okolja
trde zaščitne prevleke za zaščito orodij in strojnih delov pred obrabo
obdelava površin s plinsko plazmo
eksperimentalna biofizika kompleksnih sistemov
magnetna resonanca in dielektrična spektroskopija
mehke snovi, površine in nanostrukture
dinamika kompleksnih sistemov, teorija kompleksnih sistemov, nanomateriali:
nanožice, fulereni, magnetizem, raziskave mehke snovi, biofizika in
biomedicinska optika, nelinearna optika
modeliranje in preučevanje transporta nevtronov in nevtronskih reakcij,
dozimetrija nabitih delcev in fizika plazme
meritve osnovnih delcev, razvoj in uporaba tehnološko zahtevnih detektorjev
delcev
jedrska tehnika in varnost
Kemija in biokemija
lastnosti proteaz in njihovih inhibitorjev
proteinska biokemija, molekularna in celična biologija ter genetika
molekule mikrobiološkega, glivnega, rastlinskega in živalskega izvora za namene v
humani in veterinarski medicini, za zaščito rastlin, pripravo kakovostne in varne
hrane ter za varovanje okolja
Jamova cesta 39, SI-1001 Ljubljana, Slovenia
Tel.: +386 1 477 3224 / Fax: +386 1 423 5400
Tel.: +386 1 477 3900 / Fax: +386 1 453 5400
E-mail: [email protected]
Anorganska kemija in
tehnologija K1
Fizikalna in organska kemija K3
Elektronska keramika K5
Inženirska keramika K6
Nanostrukturni materiali K7
Sinteza materialov K8
Raziskave sodobnih materialov
K9
Znanosti o okolju O2
Avtomatika, biokibernetika in
robotika E1
Sistemi in vodenje E2
Umetna inteligenca E3
Odprti sistemi in mreže E5
Komunikacijski sistemi E6
Računalniški sistemi E7
Tehnologije znanja E8
Inteligentni sistemi E9
anorganska kemija fluora, reševanje ekološke in tehnološke problematike
fizikalno-kemijski procesi na površinah trdih snovi in v atmosferskih procesih (npr
korozija), kemijski procesi halogeniranih, predvsem fluoriranih, organskih
molekul
keramični materiali v elektroniki
inženirska keramika
varistorska keramika, magnetni materiali in magnetokaloriki, kvazikristali za
shranjevanje vodika ter biokompatibilni materiali
magnetni in večfunkcionalni nanomateriali in drugi materiali ter polprevodne
keramike
materiali za LTCC-tehnologijo, materiali za večplastne elektronske komponente
(keramični kondenzatorji, piezoaktuatorji, varistorji), raziskave dielektrične
keramike za visokofrekvenčne aplikacije napetostno prilagodljivih dielektrikov,
mineralna vlakna
biogeokemijski procesi, ocene vplivov na okolje ter oceni tveganja za zdravje ljudi
in okolja zaradi človekovih posegov v naravo
Elektronika in informacijske tehnologije
avtomatizacija, inteligentna in servisna robotika, biokibernetika, ergonomija
avtomatizacija vodenja strojev, naprav, tehnoloških in drugih procesov
informacijske tehnologije s poudarkom na tehnologijah umetne inteligence
omrežja naslednje generacije, telekomunikacijske tehnologije, komponente in
integrirani sistemi ter storitve in aplikaciji informacijske družbe
telekomunikacijska omrežja, tehnologije in storitve naslednje generacije,
brezžični komunikacijski, vgrajeni in senzorski sistemi ter novi postopki za
vzporedno in porazdeljeno računanje
razvoje naprednih računalniških struktur in zmogljivih algoritmov za obdelavo
velikih količin podatkov
aplikacije na področjih proizvodnje, transporta, energetike, okoljske vzdržnosti,
bioinformatike, zdravja in medicine
rudarjenje podatkov, strojno učenje, podpora odločanju, jezikovne tehnologije
inteligentni sistemi za aplikativne namene na področju inteligentnih
informacijskih storitev, analize podatkov, inteligentnega preiskovanja spleta,
podpore odločanju, inteligentnih agentov, govornih in jezikovnih tehnologij,
inteligentnega doma, inteligentne proizvodnje in ekonomije