Programa za krepitev zdravja

SKUPAJ ZA ZDRAVJE
Vzpostavitev strukture, organizacije in „Programa za
krepitev zdravja“ v Centru za krepitev zdravja
Asist. Sanja Vrbovšek, dipl. m. s., univ. dipl. soc.
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Center za upravljanje programov
preventive in krepitve zdravja
Delovno srečanje projekta Skupaj za zdravje
Zreče, 14. 5. 2015
SKUPAJ ZA ZDRAVJE
Organizacijsko-funkcionalni
vidik
Vsebinski vidik
Organizacija
Vsebine Programa za krepitev
zdravja
Delovanje
Pristopi
Povezovanje
Sodelovanje
SKUPAJ ZA ZDRAVJE
Preimenovanje zdravstvenovzgojnega centra (ZVC) v
Center za krepitev zdravja (CKZ).
CKZ je organiziran kot samostojna organizacijska enota v zdravstvenem domu.
ZDRAVSTVENI DOM
Zdravstveno
varstvo odraslih
Zdravstveno
varstvo žensk
Fizioterapija
Zobozdravstveno
varstvo otrok in
mladine
Center za
krepitev
zdravja
Zdravstveno
varstvo šolskih
otrok in mladine
Zobozdravstveno
varstvo odraslih
Zdravstveno
varstvo
predšolskih otrok
Patronažno
zdravstveno
varstvo
Področja preventive Centra za krepitev zdravja
ZA ODRASLO POPULACIJO
NEMEDIKAMENTOZNA
OBRAVNAVA
Podpora pri
spreminjanju vedenja,
povezanega z zdravjem
PREVENTIVA PRI
RANLJIVIH
POPULACIJSKIH
SKUPINAH
z vidika delovanja v
lokalni skupnosti
PROMOCIJA ZDRAVJA V LOKALNI SKUPNOSTI
Struktura Centra za krepitev zdravja
Diplomirana
medicinska sestra
Koordinator Programa
za krepitev zdravja
VODJA CKZ
Diplomirani
fizioterapevt
Univerzitetni
diplomirani psiholog
Dipl. m. s. iz
patronažne službe
Zdravnik specialist
Diplomirana
medicinska sestra
Koordinator Programa
za krepitev zdravja
VODJA CKZ
Diplomirani
fizioterapevt
Univerzitetni
diplomirani psiholog
Dipl. m. s. iz
patronažne službe
Zdravnik specialist
Izvajanje Programa za
krepitev zdravja
Struktura Centra za krepitev zdravja
Koordinator Programa
za krepitev zdravja
VODJA CKZ
Diplomirani
fizioterapevt
Univerzitetni
diplomirani psiholog
Dipl. m. s. iz
patronažne službe
Zdravnik specialist
Izvajanje preventive pri ranljivih
populacijskih skupinah
Diplomirana
medicinska sestra
Izvajanje Programa za
krepitev zdravja
Struktura Centra za krepitev zdravja
VODJA CKZ
Univerzitetni
diplomirani psiholog
Dipl. m. s. iz
patronažne službe
Zdravnik specialist
Aktivnosti za krepitev
javnozdravstvene vloge ZD na
področju krepitve zdravja in
zmanjševanja neenakosti v zdravju
Koordinator Programa
za krepitev zdravja
Diplomirani
fizioterapevt
Izvajanje preventive pri ranljivih
populacijskih skupinah
Diplomirana
medicinska sestra
Izvajanje Programa za
krepitev zdravja
Struktura Centra za krepitev zdravja
Struktura Centra za krepitev zdravja
Strokovno usmerjevalni in podporni preventivni tim za odrasle v ZD
Diplomirana medicinska
sestra
Diplomirani fizioterapevt
Koordinator Programa za
krepitev zdravja
VODJA CKZ
Univerzitetni diplomirani
psiholog
Dipl. m. s. iz patronažne
službe
Zdravnik specialist
Struktura Centra za krepitev zdravja
Strokovno usmerjevalni in podporni preventivni tim za odrasle v ZD
Diplomirana medicinska
sestra
Diplomirani fizioterapevt
 Predstavnica dipl.
m. s. iz RADM
Univerzitetni diplomirani
psiholog
 Predstavnica
patronažne službe
Koordinator Programa za
krepitev zdravja
VODJA CKZ
 Predstavnik
zdravnikov
družinske medicine
Dipl. m. s. iz patronažne
službe
Zdravnik specialist
 Vodja CKZ
 Koordinator
Programa za
krepitev zdravja
 Predstavnik OE NIJZ
VODJA CKZ
 Skrbi za standard in kakovost kadra ter za kontinuirano strokovno
izpopolnjevanje tega kadra;
 zagotavlja ustrezne pogoje dela za optimalno, kakovostno in uspešno
izvajanje dejavnosti CKZ;
 v sodelovanju s celotnim timom CKZ pripravlja letni plan dela CKZ in je
odgovoren za spremljanje njegove realizacije ter končno evalvacijo;
 odgovoren je za strokovno spremljanje in nadzor nad izvajanjem
zdravstvenovzgojnih obravnav v CKZ;
 spremlja vključenost ciljne populacije v preventivni program;
 sklicuje in vodi sestanke Strokovno usmerjevalnega in podporno
preventivnega tima za odraslo populacijo, ki se srečuje 4-krat letno (po
potrebi večkrat);
VODJA CKZ
 skrbi za ustrezne komunikacijske aktivnosti v okviru CKZ, vključujoč različne
vrste komuniciranja, specifične komunikacijske pristope, glede na cilj;
 skrbi za integracijo deležnikov na področju preventive v zdravstvenem domu;
 sodeluje in se povezuje (1) s predstavniki področij preventive v zdravstvenem
domu oziroma z vsemi strokovnimi dejavnostmi, povezanimi s področjem
delovanja CKZ, (2) z OE NIJZ, (3) z regijskim odgovornim zdravnikom, (4)
sektorsko in medresorsko z vsemi pomembnimi zdravstvenimi in drugimi
institucijami/ organizacijami ter s posamezniki, ki prispevajo k skrbi za zdravje
in zdravo okolje v lokalni skupnosti (ZZZS, CSD, ZRSZ, občino, NVO itd.);
 v sodelovanju z OE NIJZ koordinira lokalno skupino za krepitev zdravja;
 izvajanje in spremljanje izvajanja ukrepov za ranljive skupine v lokalnem
okolju s ciljem zmanjševanja neenakosti v zdravju;
VODJA CKZ
 vodi ustrezno dokumentacijo ter statistične in druge evidence dejavnosti
CKZ;
 raziskuje in kontinuirano spremlja novosti na svojem strokovnem področju;
 svoje delo vrednoti in ugotovitve predstavlja v delovnem in lokalnem okolju.
KOORDINATOR PROGRAMA ZA
KREPITEV ZDRAVJA
 Koordinira izvajanje programa za ciljno populacijo,
 spremlja izvajanje programa ter ga evalvira,
 odgovoren je za strokovno spremljanje izvajanja Programa za krepitev
zdravja;
 izvaja individualne vstopne razgovore v CKZ,
 izvaja »pogovorne ure v CKZ«,
 sodeluje pri pripravi letnega plana dela CKZ,
 sodeluje z vsemi zdravstvenimi delavci in sodelavci iz zdravstvenega doma
(in s koncesionarji), ki pokrivajo preventivo odrasle populacije,
KOORDINATOR PROGRAMA ZA
KREPITEV ZDRAVJA
 sodeluje s ključnimi strokami in institucijami v lokalni skupnosti,
 v sodelovanju s ključnimi deležniki v lokalni skupnosti identificira ranljive
skupine, posameznike, ovire in priložnosti ter sodeluje pri pripravi plana
intervencij za ranljive skupine.
STROKOVNO USMERJEVALNI IN PODPORNI PREVENTIVNI
TIM ZA ODRASLE V ZD
 Skrb za nemoteno komunikacijo in prenos informacij med izvajalci
preventivnih pregledov za odrasle in CKZ,
 obravnava uspešnosti in učinkovitosti obravnav v Programu za krepitev
zdravja,
 reševanje strokovnih vprašanj,
 identifikacija in reševanje nastalih problemov in ovir ,
 sodelovanje pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji Programa za
krepitev zdravja,
 sodelovanje pri identificiranju ranljivih skupin, ovir in priložnosti ter
sodelovanje pri pripravi plana intervencij za ranljive skupine.
Povezovanje Centra za krepitev zdravja
Center za krepitev zdravja
Nemedikamentozne
obravnave
Povezovanje Centra za krepitev zdravja
(Referenčne) ambulante
družinske medicine
Presejanje, integrirana
obravnava KNB
Center za krepitev zdravja
Nemedikamentozne
obravnave
Povezovanje Centra za krepitev zdravja
(Referenčne) ambulante
družinske medicine
Presejanje, integrirana
obravnava KNB
Center za krepitev zdravja
Nemedikamentozne
obravnave
Patronažna služba
Motiviranje, presejanje,
nemedikamentozna obravnava
Povezovanje Centra za krepitev zdravja
(Referenčne) ambulante
družinske medicine
Presejanje, integrirana
obravnava KNB
Center za krepitev zdravja
Nemedikamentozne
obravnave
Sekundarne specialistične
ambulante
Patronažna služba
Motiviranje, presejanje,
nemedikamentozna obravnava
Povezovanje Centra za krepitev zdravja
(Referenčne) ambulante
družinske medicine
Presejanje, integrirana
obravnava KNB
Odstranjevanje
ovir za ranljive osebe
Center za krepitev zdravja
Nemedikamentozne
obravnave
Sekundarne specialistične
ambulante
CSD
ZRSZ
Lokalno okolje
Zdravstveni izvajalci
Patronažna služba
Motiviranje, presejanje,
nemedikamentozna obravnava
Aktivnosti Centra za krepitev zdravja
V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI
Za različne populacijske skupine
IZVAJANJE PROGRAMA
ZA KREPITEV ZDRAVJA
JAVNOZDRAVSTVENA
VLOGA CKZ
VODENJE IN KOORDINACIJA
DELA V CENTRU ZA KREPITEV
ZDRAVJA
IZVAJANJE PROGRAMA
ZA KREPITEV ZDRAVJA
JAVNOZDRAVSTVENA
VLOGA CKZ
V LOKALNEM OKOLJU
Za potrebe populacij in okolij v lokalni skupnosti
Aktivnosti Centra za krepitev zdravja
Izvajanje Programa za krepitev
zdravja
Ciljna populacija
Zdrave osebe s
prisotnimi dejavniki
tveganja
Osebe, ogrožene za razvoj KNB
Osebe s prisotno
KNB
S srčno-žilnimi boleznimi
Nezdravo
prehranjevanje
Za srčno-žilne bolezni
Telesna nedejavnost
Za sladkorno bolezen tipa 2
Kajenje
Za KOPB
S sladkorno boleznijo
tipa 2
Z debelostjo (ITM > 30
kg/m2)
S KOPB
Tvegano/škodljivo pitje
alkohola
Za depresijo
Z depresijo
Stres
Za anksioznost
Z anksioznostjo
Visok krvni tlak
Visoke maščobe v krvi
Osebe s funkcijsko manjzmožnostjo
S hipertenzijo
Z mišično-skeletno
disfunkcijo
Izvajanje Programa za krepitev zdravja
Izvajanje
zdravstvenovzgojnih
delavnic in
individualnih svetovanj
Izvajanje presejanja za
funkcijsko
manjzmožnost
Izvajanje individualnih
razgovorov ob vstopu v
CKZ
Struktura programa za krepitev zdravja
Individualni vstopni razgovor
TEMELJNA
OBRAVNAVA ZA
KREPITEV
ZDRAVJA
MODULI ZA
KREPITEV
ZDRAVJA
Zvišan krvni tlak
Zdravo živim
Ali sem fit?
Tehnike
sproščanja
Zvišane maščobe v
krvi
POGLOBLJENA OBRAVNAVA ZA KREPITEV ZDRAVJA
SVETOVALNICA ZA
DUŠEVNO ZDRAVJE
SVETOVALNICA ZA
TVEGANA VEDENJA
Podpora pri
spoprijemanju z
depresijo
Skupinsko
svetovanje za
opuščanje kajenja
Zdravo hujšam
Podpora pri
spoprijemanju z
anksioznostjo
Individualno
svetovanje za
opuščanje kajenja
S sladkorno
boleznijo skozi
življenje
Prepoznavanje in
obvladovanje stresa
Individualno
svetovanje za
opuščanje
tveganega in
škodljivega pitja
alkohola
SVETOVALNICA ZA
ZDRAV ŽIVLJENJSKI
SLOG
Zdravo jem
Gibam se
Zvišan krvni
sladkor
Sladkorna bolezen
tipa 2
Testiranje telesne
pripravljenosti za
starejše
Individualni vstopni razgovor v Center za krepitev zdravja
Vsebuje naslednje elemente:
pregled pacientove dokumentacije,
predstavitev obravnav v CKZ,
motivacijski razgovor in ocena pacientove pripravljenosti na
spreminjanje življenjskega sloga,
ocena zdravstvene pismenosti pacienta,
osebni načrt obravnave v CKZ.
Struktura programa za krepitev zdravja
Individualni vstopni razgovor
TEMELJNA
OBRAVNAVA ZA
KREPITEV
ZDRAVJA
MODULI ZA
KREPITEV
ZDRAVJA
Zvišan krvni tlak
Zdravo živim
Ali sem fit?
Tehnike
sproščanja
Zvišane maščobe v
krvi
POGLOBLJENA OBRAVNAVA ZA KREPITEV ZDRAVJA
SVETOVALNICA ZA
DUŠEVNO ZDRAVJE
SVETOVALNICA ZA
TVEGANA VEDENJA
Podpora pri
spoprijemanju z
depresijo
Skupinsko
svetovanje za
opuščanje kajenja
Zdravo hujšam
Podpora pri
spoprijemanju z
anksioznostjo
Individualno
svetovanje za
opuščanje kajenja
S sladkorno
boleznijo skozi
življenje
Prepoznavanje in
obvladovanje stresa
Individualno
svetovanje za
opuščanje
tveganega in
škodljivega pitja
alkohola
SVETOVALNICA ZA
ZDRAV ŽIVLJENJSKI
SLOG
Zdravo jem
Gibam se
Zvišan krvni
sladkor
Sladkorna bolezen
tipa 2
Testiranje telesne
pripravljenosti za
starejše
Poti v Center za krepitev zdravja
Oseba v CKZ
pride sama
Oseba je v CKZ
usmerjena po
opravljenem
preventivnem
pregledu
Osebo v CKZ
usmeri
patronažna
medicinska
sestra
Oseba je v CKZ
usmerjena s
sekundarne
ravni
Center za krepitev
zdravja
Osebo v CKZ
usmeri
fizioterapevt
Nadgradnja Programa za krepitev zdravja
 Izhaja iz potreb uporabnikov,
 uvaja individualno obravnavo ob vstopu v CKZ,
 je fleksibilna,
 hitrejša možnost obravnave,
 opredeljuje povezovanje v zdravstveni dejavnosti in z lokalno
skupnostjo.
Aktivnosti Centra za krepitev zdravja
Javnozdravstvena vloga Centra za
krepitev zdravja