Investitor/Naročnik: - Energetika Ljubljana

4.1 NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU
Načrt in številčna oznaka načrta:
4. – NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME
Investitor:
ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o.
Verovškova 62, LJUBLJANA
Objekt:
Toplarna Šiška – zamenjava SN stikališča in transformatorjev
Vrsta projektne dokumentacije:
DOKUMENTACIJA ZA RAZPIS (DZR)
Za gradnjo:
REKONSTRUKCIJA
Projektant:
ELEK d.o.o.
Koprska ulica 88
1000 Ljubljana
Slovenija
Direktor:
mag. Zvone Košnjek, univ. dipl. inž. el.
Podpis:
Žig podjetja:
Odgovorni projektant:
mag. Anton Sirk, univ.dipl.inž.el. (E-1405)
Podpis:
Žig:
Odgovorni vodja projekta:
mag. Anton Sirk, univ.dipl.inž.el. (E-1405)
Podpis:
Žig:
Številka projekta pri projektantu, kraj in datum izdelave projekta:
1059.E04, ELEK d.o.o., Ljubljana, maj 2015
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Splošne strani
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Splošne strani
Revizija: 3
Datum: maj 2015
Stran: 1 od 3
Sodelavci pri izdelavi načrta:
Andraž Kragelj, univ. dipl. inž. el.
Janez Verdnik, dipl. inž. el.
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Splošne strani
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Splošne strani
Revizija: 3
Datum: maj 2015
Stran: 2 od 3
4.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA 4
Številka načrta:
1059.E04
Dokument:
Št.
načrta/prikaza:
Št. mape:
4.1
4.2
4.4
4.5
4.6
1059.E04
1059.E04
1059.E04
1059.E04
1059.E04
1059.M4/1
1059.M4/1
1059.M4/1
1059.M4/1
1059.M4/1
Naslovna stran načrta
Kazalo vsebine načrta
Tehnično poročilo
Tabele tehničnih podatkov
Risbe
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Splošne strani
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Splošne strani
Revizija: 3
Datum: maj 2015
Stran: 3 od 3
4.4. TEHNIČNO POROČILO
VSEBINA:
1
UVOD .................................................................................... 6
1.1
SPLOŠNO .......................................................................................... 6
1.2
MEJE DOBAVE IN STORITEV .................................................................. 6
1.3
MEJE NADZORA NAD MONTAŽO IN SPUŠČANJEM V POGON............................ 8
2
SPLOŠNI TEHNIČNI POGOJI ................................................. 9
2.1
SPLOŠNE ZAHTEVE .............................................................................. 9
2.1.1
Merske enote ........................................................................... 9
2.1.2
Standardi ................................................................................. 9
2.1.3
Pogoji vgradnje ........................................................................ 9
2.1.4
Zaščita pred električnimi in elektromagnetnimi motnjami ............... 9
2.1.5
Identifikacijski napisi in izpisi ................................................... 11
2.2
ZASNOVA NAPRAV ............................................................................ 11
2.2.1
Materiali in izdelava ................................................................ 11
2.2.2
Konstrukcijske zahteve ............................................................ 12
2.2.3
Pomožna oprema .................................................................... 13
2.2.4
Priključni elementi .................................................................. 13
2.2.5
Ozemljitev naprav ................................................................... 14
2.2.6
Zaščita proti koroziji................................................................ 14
2.3
PREVZEMNI PREIZKUSI ...................................................................... 15
2.3.1
Tipski preizkusi ....................................................................... 15
2.3.2
Tovarniško prevzemno preizkušanje .......................................... 15
2.3.3
Prevzemno preizkušanje na objektu .......................................... 16
2.4
USPOSABLJANJE IN NAVODILA ZA NAROČNIKOVO OSEBJE ......................... 17
2.4.1
Šolanje naročnikovega osebja .................................................. 17
2.4.2
Usposabljanje na gradbišču ...................................................... 17
2.5
EMBALIRANJE IN TRANSPORT ............................................................. 17
2.6
DEMONTAŽNA DELA .......................................................................... 18
2.7
OBSEG MONTAŽNIH DEL IN NADZORA ................................................... 18
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 1 od 86
2.8
PROGRAMSKA OPREMA ...................................................................... 19
2.9
DOKUMENTACIJA.............................................................................. 19
2.10 REZERVNI DELI ................................................................................ 20
2.11 ZAVAROVANJE ................................................................................. 21
2.12 POSKUSNO OBRATOVANJE .................................................................. 21
2.12.1
Tehnični pregled in uporabno dovoljenje .................................... 21
2.12.2
Poskusno obratovanje ............................................................. 21
2.13 GARANCIJSKA DOBA ......................................................................... 22
3
POSEBNI TEHNIČNI POGOJI............................................... 23
3.1
OSNOVNE ZAHTEVE ........................................................................... 23
3.2
SN STIKALIŠČE ................................................................................ 23
3.2.1
Standardi ............................................................................... 23
3.2.2
Obratovalni pogoji .................................................................. 23
3.2.3
Nazivni podatki stikališča ......................................................... 23
3.2.4
Splošne zahteve za SN stikališče ............................................... 24
3.2.5
Kovinsko oklopljene in pregrajene SN celice ............................... 25
3.2.6
Ohišje ................................................................................... 25
3.2.7
Ozemljevanje ......................................................................... 26
3.2.8
Zbiralnični predelek ................................................................. 26
3.2.9
Kabelski predelek.................................................................... 26
3.2.10
Odklopniški predelek ............................................................... 27
3.2.11
Servisni voziček ...................................................................... 27
3.2.12
NN krmilna omarica ................................................................ 27
3.2.13
Odklopniki ............................................................................. 28
3.2.14
Ozemljilniki ............................................................................ 28
3.2.15
Instrumenti transformatorji ...................................................... 29
3.2.16
Odvodniki prenapetosti ............................................................ 29
3.2.17
Blokade ................................................................................. 30
3.2.18
Pomožni kontakti .................................................................... 30
3.2.19
Pomožno napajanje ................................................................. 31
3.2.20
Oprema tipičnih celic ............................................................... 31
3.2.20.1
Generatorska celica ................................................................................... 31
3.2.20.2
Dovodna celica ......................................................................................... 32
3.2.20.3
Transformatorska celica ............................................................................. 32
3.2.20.4
Celice za zvezno polje ................................................................................ 33
3.2.20.5
Merilna celica............................................................................................ 34
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 2 od 86
3.2.21
Tovarniški preizkusi (FAT) ........................................................ 34
3.2.22
Preizkusi na mestu vgradnje (SAT) ........................................... 35
TRANSFORMATORJI .......................................................................... 36
3.3
3.3.1
Standardi ............................................................................... 36
3.3.2
Obratovalni pogoji .................................................................. 37
3.3.3
Nazivni podatki transformatorjev .............................................. 37
3.3.4
Oljni transformatorji 10(20)/6,3 kV ........................................... 39
3.3.4.1
Navitje ........................................................................................................ 39
3.3.4.2
Jedro .......................................................................................................... 39
3.3.4.3
Izolacija, segrevanje in hlajenje ..................................................................... 39
3.3.4.4
Skozniki ...................................................................................................... 40
3.3.4.5
Kotel, pokrov in konzervator .......................................................................... 40
3.3.4.6
Buchholz rele ............................................................................................... 40
3.3.4.7
Varnostni oddušnik ....................................................................................... 40
3.3.4.8
Termična zaščita .......................................................................................... 40
3.3.4.9
Konstrukcijski elementi ................................................................................. 41
3.3.4.10
3.3.5
Sistem priključitve..................................................................................... 41
Suhi transformatorji 10(20)/0,4 kV ........................................... 42
3.3.5.1
Navitje ........................................................................................................ 42
3.3.5.2
Jedro .......................................................................................................... 42
3.3.5.3
Izolacija, segrevanje in hlajenje ..................................................................... 43
3.3.5.4
Termična zaščita .......................................................................................... 43
3.3.5.5
Konstrukcijski elementi ................................................................................. 43
3.3.5.6
Sistem priključitve ........................................................................................ 43
3.3.6
Tovarniški preizkusi (FAT) ........................................................ 44
3.3.7
Vgradnja in zagonski preizkusi (SAT)......................................... 44
3.4
SN KABLI IN KABELSKI KONČNIKI ....................................................... 45
3.4.1
Standardi ............................................................................... 45
3.4.2
Nazivni podatki kabla .............................................................. 45
3.4.3
Splošne zahteve za SN kable .................................................... 46
3.4.4
Enožilni SN XLPE kabel ............................................................ 46
3.4.5
Zaključevanje kablov............................................................... 47
3.4.6
Tovarniški preizkusi (FAT) ........................................................ 47
3.4.7
Vgradnja in zagonski preizkusi (SAT)......................................... 47
VODENJE IN ZAŠČITA SN STIKALIŠČA ................................................... 48
3.5
3.5.1
Vodenje SN stikališča .............................................................. 49
3.5.1.1
Lokalno vodenje ........................................................................................... 49
3.5.1.2
Daljinsko vodenje ......................................................................................... 49
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 3 od 86
3.5.2
Splošne zahteve glede enot vodenja in zaščite............................ 49
3.5.3
Napajanje enot vodenja in zaščite ter njihovih tokokrogov ........... 50
3.5.4
Analogni vhodi........................................................................ 50
3.5.5
Binarni vhodi in izhodi ter ARC vhodi ......................................... 50
3.5.6
Zanesljivost in samonadzor ...................................................... 51
3.5.7
Nastavljanje parametrov.......................................................... 51
3.5.8
Signalizacija ........................................................................... 52
3.5.9
Snemanje in prenos dogodkov ter okvar .................................... 52
3.5.10
Programska oprema za parametriranje in analizo enot vodenja in
zaščite .................................................................................. 52
3.5.11
Komunikacija z enotami vodenja in časovna sinhronizacija ........... 53
3.5.12
Zaščitne funkcije .................................................................... 53
3.5.12.1
Zaščite in meritve ločilnega mesta............................................................... 54
3.5.12.2
Zaščite in meritve transformatorja ali voda................................................... 54
3.5.13
Temperaturni nadzor suhih transformatorjev in njihovo hlajenje ... 54
3.5.13.1
Termični rele ............................................................................................ 55
3.5.13.2
Rele krmiljenja ventilatorjev ....................................................................... 55
3.5.14
Preklopna avtomatika .............................................................. 55
3.5.15
Sistem sinhronizacije generatorja ............................................. 55
3.5.16
Omara števčnih meritev +CFC01 .............................................. 56
3.5.16.1
Kontrolne meritve ..................................................................................... 56
3.5.17
Komunikacijsko stikalo ............................................................ 56
3.5.18
Strežnik za daljinsko posluževanje – SCADA strežnik in aplikacija
sistema vodenja – iFIX ............................................................ 57
3.5.19
Sistem točnega časa ............................................................... 59
3.5.20
Polaganje kablov sistemov vodenja, zaščite in meritev ................ 59
3.5.21
Montaža enot vodenja in zaščite ter RTXP 18 .............................. 60
3.5.22
Montaža komunikacijske opreme .............................................. 60
3.6
LASTNA PORABA AC IN DC ................................................................ 61
3.6.1
Razdelitev +BFA01, 230 V AC ................................................... 61
3.6.2
Razdelitev +BUC01, 110 V DC .................................................. 61
3.6.3
Polaganje kablov sistemov lastne porabe ................................... 62
3.7
4
REZERVNI DELI ................................................................................ 62
GRADBENA IN ELEKTROMONTAŽNA DELA .......................... 64
4.1
POTEK IZVEDBE DEL .......................................................................... 64
4.2
GRADBENA DELA .............................................................................. 69
4.2.1
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
SN stikališče TP 768 ................................................................ 69
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 4 od 86
4.2.2
Notranji TR boksi .................................................................... 69
4.2.3
Zunanji TR boksi ..................................................................... 70
4.3
KLJUČAVNIČARSKA DELA ................................................................... 72
4.4
ELEKTROMONTAŽNA IN DEMONTAŽNA DELA............................................ 72
4.4.1
SN stikališče........................................................................... 72
4.4.2
Demontažna dela pri notranjih energetskih transformatorjih ........ 74
4.4.3
Montažna dela pri notranjih energetskih transformatorjih............. 75
4.4.4
Demontažna dela pri zunanjih energetskih transformatorjih ......... 76
4.4.5
Montažna dela pri zunanjih energetskih transformatorjih ............. 77
4.4.6
Izvedba SN kabelskih povezav .................................................. 78
4.4.6.1
Izdelava SN kabelske povezave »obvod SISTEM I – SISTEM II« ......................... 78
4.4.6.2
Priklop SN kabla RTP Bežigrad ....................................................................... 79
4.4.6.3
Priklop SN kabla RTP Šiška ............................................................................ 79
4.4.6.4
Priklop obstoječih kablov generatorja.............................................................. 80
4.4.6.5
Priklop obstoječih kablov TR LR 10/0,4 kV ....................................................... 80
4.4.6.6
Zamenjava SN kablov do notranjih transformatorjev ........................................ 80
4.4.6.7
Zamenjava SN kablov do zunanjih transformatorjev ......................................... 81
4.4.7
Ostranitev obstoječega 10 kV stikališča ..................................... 81
4.5
SPUŠČANJE V OBRATOVANJE ............................................................... 81
4.6
ELEKTRIČNE INŠTALACIJE .................................................................. 82
4.7
POŽARNO JAVLJANJE......................................................................... 83
4.8
OZEMLJITVE .................................................................................... 84
4.9
STRELOVODI ................................................................................... 85
5
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
PREDVIDENI TERMINSKI PLAN .......................................... 86
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 5 od 86
1 UVOD
1.1 SPLOŠNO
V Energetiki Ljubljana, d.o.o., enota TOŠ bo izvedena celovita obnova oz.
zamenjava:
−
SN stikališč s sistemom vodenja, zaščite in meritev;
−
transformatorjev 10(20)/0,4 kV, 10(20)/6 kV;
−
SN kabelskih povezav;
−
prostorov SN stikališča ter transformatorskih boksov.
Ponudnik mora obvezno za vso dobavljeno opremo upoštevati vse zahteve po tem
razpisu v:
−
Splošnih tehničnih pogojih;
−
Posebnih tehnični pogojih;
−
Navodilih za gradbena in elektromontažna dela;
−
Projektu za izvedbo za gradbena dela;
−
Tabelah tehničnih podatkov;
−
Stroškovniku.
1.2 MEJE DOBAVE IN STORITEV
Specifikacije in zahteve po tej razpisni dokumentaciji ne predstavljajo končnih
omejitev dobave. Ponudnik oz. Izvajalec mora dobaviti tudi vse ostale naprave,
opremo ali dela, ki predstavljajo bistven element za trajno, zanesljivo in varno
delovanje opreme, tudi v primeru, če niso bile izrecno omenjene v razpisu. Oprema
in izvedba mora ustrezati zahtevam in specifikacijam v splošnem in tehničnem delu
razpisne dokumentacije.
Meja dobave in del za SN stikališče:
−
celice SN stikališča, opremljene z ustrezno primarno opremo;
−
priključitev primarne opreme do vrstnih sponk v krmilni omarici (v primeru
ločenega transporta);
−
demontaža obstoječih 10 kV stikališč (TP768 in TP 612).
Meje dobave in del za SN in NN kabelske povezave:
−
podaljšanje dovodnih SN kablov za povezave SN celic
distribucijskim omrežjem, transformatorji ter generatorjem;
−
SN kabli med SISTEMOM I in SISTEMOM II;
−
SN kabelski končniki in kabelske spojke;
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
z
javnim
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 6 od 86
−
prilagoditev bakrenih NN zbiralk za povezave transformatorjev z NN
stikališčem;
−
zamenjava bakrenih zbiralk pri transformatorjih 10(20)/6,3 kV;
−
raztovarjanje dobavljene opreme;
−
montaža vseh kabelskih povezav, vključno s potrebnim podpornim in
pritrdilnim materialom ter preboji (kabelske objemke, police, lestve, nosilci,
preboji,…).
Meje dobave za transformatorje:
−
oljni transformatorji 10(20)/6,3 kV, 4 MVA;
−
suhi transformatorji 10(20)/0,4 kV, 2 MVA.
Meja dobave in del za sekundarno opremo:
−
enote vodenja in zaščite, kompaktni merilniki ter oprema lastne porabe za
vgradnjo v NN omarice SN celic;
−
izvedba kompletnega
dokumentaciji;
−
izdelava in montaža razdelilcev AC in DC lastne porabe za potrebe novega
SN stikališča in obstoječega 6 kV stikališča;
−
napajalni, krmilno-signalni, optični in komunikacijski kabli;
−
izvedba preklopne avtomatike s pomočjo enot vodenja in zaščite;
−
predelave obstoječega sistema sinhronizacije kogeneracijskega postroja na
novo SN stikališče v sodelovanju s podjetjem Turbomach (za angažma
Turbomach-a bo poskrbel Naročnik);
−
dobava SCADA računalnika, SCADA programske opreme in komunikacijske
opreme ter povezave v komunikacijsko omrežje TOŠ;
−
izdelava SCADA zaslonskih slik, povezave na obstoječe sisteme iHistorian,
PROCIS in MePIS v TOŠ;
−
števčne meritve električne energije za vgradnjo v omarico števčnih meritev
in omarica števčnih meritev v skladu z zahtevami SODO in SOPO ter
parametriranje sistema Advance;
ožičenja
krmilnih
omaric
SN
celic
po
PZI
Gradbena in ključavničarska dela:
−
vsi potrebni preboji za potrebe montaže dobavljene opreme;
−
obnova lovilnih skled, zidov in vrat TR boksov;
−
dvojni podi v SN stikališču, obnova SN stikališča, menjava vrat;
−
slikopleskarska dela;
−
dobava in montaža adresabilnih protipožarnih senzorjev, demontaža in
razgradnje obstoječe protipožarne signalizacije in povezava na obstoječo
požarno centralo ZARJA in parametriranje požarne centrale;
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 7 od 86
−
Izdelava strelovodne instalacije na TR boksih;
Projekt za izvedbo PZI za gradbena dela je del te razpisne dokumentacije.
Ponudnik mora zagotovi tudi:
−
tovarniško dokumentacijo dobavljene opreme;
−
varnostni načrt;
−
tovarniško prevzemno preizkušanje in prevzem opreme v tovarni;
−
embalažo, transport, raztovarjanje in transport opreme na objektu z
zavarovanjem;
−
montažo opreme na objektu;
−
demontažo obstoječe opreme;
−
ves potrebni drobni montažni material;
−
prevzemni preizkusi na objektu (SN stikališče, transformatorji. energetski
kabli, sistem vodenja in zaščite, SCADA, števčne meritve, električne
inštalacije, strelovodi, požarni senzorji,…);
−
šolanje osebja Naročnika;
−
navodila za obratovanje in vzdrževanje dobavljene opreme;
−
dokazilo o zanesljivosti objekta in pridobitev uporabnega dovoljenja;
−
garancijsko dobo za obseg dobave in del.
Vsa oprema mora biti v čim večjem obsegu, kolikor to dovoljujejo transportne in
druge omejitve, montirana pri Proizvajalcu.
1.3 MEJE NADZORA NAD MONTAŽO IN SPUŠČANJEM V POGON
Izvajalec je odgovoren poskrbeti za strokovni nadzor in odgovornega vodjo del za
izvajanje del v obsegu svoje dobave in za njihov uspešen zaključek.
Za odgovornega nadzornika v skladu z Zakonom o graditvi objektov bo poskrbel
Naročnik.
Izvajalec mora za vsa dela voditi gradbeni dnevnik. Vnose v gradbeni dnevnik bosta
potrjevala odgovorni vodja del ter odgovorni nadzornik.
Izvajalec oziroma njegov Podizvajalec mora predložiti potrdilo s strani
proizvajalca opreme o usposobljenosti za opravljanje montažnih del in
preizkušanje na ponujeni opremi. V kolikor Izvajalec oziroma njegov
Podizvajalec tega potrdila nima, mora zagotoviti nadzor nad montažo in
preizkušanje s strani proizvajalca opreme oz. od njega za ta dela
pooblaščene osebe.
Stroški nadzora nad izvajanjem montažnih del v obsegu dobave morajo biti
vključeni v skupno ponudbeno ceno.
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 8 od 86
2 SPLOŠNI TEHNIČNI POGOJI
2.1 SPLOŠNE ZAHTEVE
2.1.1 Merske enote
Uporablja se metrični sistem v standardiziranem mednarodnem merskem sistemu
SI.
2.1.2 Standardi
Načrtovanje, konstrukcija, materiali, izdelava, montaža in preizkušanje vseh del in
dobav mora ustrezati veljavnim standardom:
−
SIST (Slovenski nacionalni standardi);
−
EN (evropskih standardi);
−
IEC (International Electrotechnical Commission).
2.1.3 Pogoji vgradnje
Ponudnik mora dobaviti opremo za notranjo montažo, razen oljnih
transformatorjev, ki morajo biti izdelani za zunanjo montažo. Navesti mora
priporočila, predpise in standarde, po katerih je oprema izdelana in preizkušena.
Ponudnik mora upoštevati naslednje pogoje vgradnje:
−
oprema bo vgrajena na nadmorski višini do 1000 m;
−
oprema za notranjo montažo mora brez poškodb prenesti in obratovati v
temperaturnem območju od -5°C do +40°C, relativna vlažnost do 85 %,
razen kjer je to drugače zahtevano v Posebnih tehničnih pogojih;
−
oprema za zunanjo montažo prostore mora brez poškodb prenesti in
obratovati v temperaturnem območju od -25 °C do 40 °C, relativna vlažnost
95 %, razen kjer je to drugače zahtevano v Posebnih tehničnih pogojih;
−
oprema mora ustrezati elektromagnetni kompatibilnosti za tovrstne objekte.
2.1.4 Zaščita pred električnimi in elektromagnetnimi motnjami
Električne in elektromagnetne motnje se v glavnem nanašajo, vendar niso omejene,
na:
−
ozko pasovne motnje pri nizkih frekvencah;
−
ozko pasovne motnje pri visokih frekvencah;
−
široko pasovne motnje (interference);
−
itd.
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 9 od 86
Te motnje lahko vplivajo na krmilne tokokroge, kar lahko povzroči nepravilno
delovanje in neuporabnost avtomatskega krmilnega sistema in neodvisnih krmilnih
tokokrogov.
Ponudnik mora predvideti celotno zaščito proti takšnim motnjam z upoštevanjem
vseh potrebnih ukrepov za preprečitev nastajanja motenj in za zaščito vse opreme
pred pojavom motenj (kateregakoli tipa ali amplitude).
Električna in elektronska oprema mora biti izdelana in nameščena v skladu s
Pravilnikom o elektromagnetni združljivosti, Uradni list RS, št. 132/2006 tako:
−
da oddaja najmanjše možne električne in elektromagnetne motnje;
−
da je neobčutljiva na notranje in zunanje motnje.
Oprema mora ustrezati vsem zahtevam, ki se nanašajo na elektromagnetno
kompatibilnost (EMC) in vsa dela morajo biti opravljena glede na zadnje izdaje
naslednjih standardov:
−
IEC 61000 - Electromagnetic compatibility (EMC);
−
IEC 61204 - Low-voltage power supply devices, d.c. output - Performance
characteristics;
−
IEC 60950 - Safety of information technology equipment including electrical
business equipment;
Ta spisek standardov ne sme biti omejujoč. Ponudnik mora upoštevati vse potrebne
standarde, da izpolni zahteve za svojo celotno izvedbo del v skladu s pravili dobre
inženirske prakse. Za zaščito električne in ostale opreme pred električnimi in
elektromagnetnimi motnjami mora biti Ponudnik oprezen in prevzeti vse mere, kot
so:
−
zaščita pri odklopnih napravah krmilnih tokokrogov;
−
zaščita vse opreme, ki proizvaja visoke frekvence;
−
zaščita posameznih krmilnih tokokrogov;
−
zmanjšanje medsebojnega delovanja med opremo, ki proizvaja in opremo,
ki sprejema motnje;
−
uporabo pravilnega tipa kablov in pravil za ožičenje za preprečevanje
motenj;
−
uporaba ustreznih ISO/IEC standardov (za določeno opremo) za
dielektričnost, izolacijsko upornost, električno neprekinjenost, najvišjo
vzdržno napetost, polje elektromagnetnega sevanja in elektrostatične
razelektritve.
Izvajalec mora med izvedbo, med testiranji in garancijsko dobo dokazati, da je
električna oprema odporna na elektromagnetne motnje. Takšne meritve morajo biti
narejene s strani akreditirane organizacije in vse stroške mora kriti Izvajalec.
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 10 od 86
2.1.5 Identifikacijski napisi in izpisi
Vsa oprema in projektna dokumentacija mora biti označena v skladi s KKS
oznakami (Identification System for Power Stations).
Vsak pomembnejši del opreme mora biti na vidnem mestu opremljen s trajno
obstojno napisno ploščico proizvajalca z osnovnimi podatki o proizvajalcu, serijsko
številko, datumu proizvodnje in glavnimi tehničnimi podatki.
Tablice in pritrdilni elementi morajo biti odporni proti koroziji in drugim zunanjim
vplivom.
Napisi na napisnih ploščicah (opreme, omar, elementov v omarah, naprav itd.)
morajo biti dobro čitljivi in v slovenskem jeziku.
Vsi opozorilni napisi, ki so potrebni za varno obratovanje, morajo biti na objektu
enotno oblikovani in nameščeni na vidnih mestih.
Vsaka kabelska ali žična povezava mora biti na obeh koncih ustrezno označena in
skladna z oznakami iz kabelskih list ali načrtov.
2.2 ZASNOVA NAPRAV
Zasnova naprav mora omogočati vgraditev opreme na predvideno mesto, zagotoviti
ustreznost vsem tehničnim pogojem razpisa, enostavno vzdrževanje ter zanesljivo
in varno obratovanje.
Ob zasnovi mora Ponudnik upoštevati zadnje izsledke dobre inženirske prakse ter
najnovejša mednarodna ali nacionalna priporočila in standarde. Pri zasnovi je
potrebno upoštevati vse pogoje vgradnje, kompatibilnost z obstoječimi napravami
in inštalacijami na objektu.
Posamezni deli opreme na objektu morajo biti unificirani tam, kjer je to mogoče. S
tem je omogočeno minimiziranje rezervnih delov in poenostavitev vzdrževanja,
zamenjave ali nadomestitve. Za ta namen lahko investitor v fazi projekta predpiše
tipe drobnega mehanskega in električnega materiala, ki ga mora Izvajalec uporabiti
za svojo opremo.
Oprema z vsemi pomožnimi deli potrebnimi za normalno obratovanje mora biti
izdelana po najnovejših dognanjih tehnike, iz nerabljenih materialov in popolnoma
brez napak. Ob zasnovi, izvedbi in montaži opreme mora Izvajalec upoštevati s
predpisi zahtevane zaščitne ukrepe in ozemljitve. Pri tem je potrebno upoštevati
tudi zahteve ustreznih standardov.
Vsi deli električne opreme, ki lahko pridejo pod napetost morajo biti mehansko
zaščiteni pred neposrednim dotikom, dodatno izolirani ter ozemljeni. Mehanska
zaščita se lahko odstrani le s posebnim orodjem.
2.2.1 Materiali in izdelava
Vsi materiali, uporabljeni za izdelavo specificiranih naprav ali potrošni material,
uporabljen pri storitvah v okviru te pogodbe, morajo ustrezati zahtevanim
parametrom. Materiali morajo biti novi, prvovrstne kvalitete in ustrezati zadnji izdaji
ustreznega standarda. Specifikacija materialov mora biti razvidna v pripadajoči
dokumentaciji, ki jo mora Izvajalec predložiti v potrditev.
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 11 od 86
Vsi materiali morajo biti skrbno izbrani tako, da bodo v celoti izpolnjevali
specificirane zahteve. Povsod tam, kjer standardni materiali ne izpolnjujejo zahtev,
je potrebno uporabiti materiale enakega ali višjega razreda.
Vse površine morajo biti ravno in gladko obdelane. Barvane ploskve morajo biti na
robovih zaobljene. Izvrtine ali preboji morajo biti izvedeni tako, da ne oslabijo
osnovnega materiala, enako velja tudi za ostalo oblikovanje materiala.
Varjenje pomembnejših obremenjenih delov lahko opravljajo le za to posebej
kvalificirani varilci. Varjenje mora potekati po standardih veljavnih v Republiki
Sloveniji ali v skladu z ASW standardi (Ameriško varilsko združenje). Material mora
biti za varjenje pravilno pripravljen in očiščen. Z ustrezno tehnologijo varjenja mora
biti doseženo, da so dodatne obremenitve zaradi temperaturnih raztezkov
minimalne. Varilni material in elektrode za obločno varjenje morajo biti ustrezno
izbrani glede na varjene materiale, mehanske obremenitve, tip prekritja, absorpcijo
vodika, način varjenja itd. Nerjaveče jeklo mora biti varjeno le z nerjavečimi
elektrodami.
Materiali in postopki izdelave dobavljene opreme morajo biti skrbno izbrani za
namen za katerega bo oprema narejena, z upoštevanjem vseh pogojev mesta
vgradnje.
Postopek kontrole vhodnih materialov in posameznih stopenj izdelave ter končnega
izdelka mora biti dokumentirano preverjen po planu zagotovitve kakovosti
proizvajalca opreme.
Vsa dela je potrebno izvajati po potrjenih navodilih proizvajalcev opreme, skladno
z ustreznimi predpisi.
2.2.2 Konstrukcijske zahteve
Oprema mora biti konstruirana po najnovejših standardih za tovrstno opremo.
Dobavljena ali vgrajena oprema mora biti sposobna prenesti vse električne,
mehanske in termične obremenitve, do katerih lahko pride med normalnim
obratovanjem in ob eventualnih kratkih stikih ali zemeljskih stikih.
Vse celice in omarice oziroma ohišja naprav morajo biti iz nerjavne pločevine (inox)
ali iz aluminija ali iz ustrezno antikorozijsko zaščitene jeklene pločevine. Končna
plast laka mora biti mehansko odporna in zaščitena proti poškodbam zaradi zunanjih
vplivov in obratovalnih pogojev. Lak mora biti take vrste, da je možno med
transportom poškodovana mesta enostavno popraviti. Če je material jeklena
pločevina, mora biti le-ta ustrezno antikorozijsko zaščitena (galvanizirana oziroma
vroče cinkana pločevina in lakirana z lakom ustrezne kvalitete).
Deli naprav, ki bodo stalno ali občasno na visokem potencialu, morajo biti zaščiteni
pred nenamernim dotikom in po predpisih vidno označeni. Oprema mora imeti
ustrezne priključke za ozemljitev.
Konstrukcija opreme mora biti prilagojena transportu po cesti. Vsa težja oprema
mora biti opremljena s kljukami za prenašanje pri transportu in montaži.
Nizkonapetostne priključne sponke morajo biti nameščene v NN delu stikalne celice,
ki je lahko dosegljiva tudi med obratovanjem, obenem pa onemogoča slučajni dotik
delov pod napetostjo. Oznake priključkov morajo biti jasne in na vidnem mestu. NN
priključne sponke morajo biti nameščene tako, da je omogočen lahek dostop in
priključevanje krmilno signalnih, merilnih, napajalnih in optičnih kablov. Vsaka
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 12 od 86
omara ali omarica mora imeti na delu, kjer bodo ozemljeni plašči kablov, ustrezno
pripravljeno eno ali več ozemljitvenih zbiralk, ki bodo omogočile, glede na
priporočila o omejevanju sekundarnih prenapetosti v električnih postrojih, pravilno
izvedbo ozemljitve oklopa kablov.
Omogočen mora biti lahek dostop do sponk ali priključkov in servisiranje opreme in
elementov. Elementi za ročno krmiljenje in nadzor morajo biti nameščeni na višini
0,6 do največ 1,8 m od končne višine tal.
Vse naprave, povezave in kabelski dovodi morajo biti izdelani tako, da se prepreči
izbruh požara, njegovo razširjanje ali kakršnokoli škodo povzročeno z ognjem. Vse
omare, omarice in druga oprema morajo biti opremljene s priključnimi sponkami
ustrezne kvalitete. Zahtevane so sponke enake kvalitete ali boljše kot sponke
proizvajalcev Weidmueller ali Phoenix. Vse žične zveze morajo nositi oznake
elementov/sponk, na katere so priključene.
Vsaka naprava mora biti opremljena s tovarniškimi in tipskimi oznakami ter z
napisnimi tablicami za označitev namena in uporabe v slovenskem jeziku. Na vratih
vsake omare mora biti nameščen žep za dokumentacijo.
2.2.3 Pomožna oprema
Kjer je to zahtevano, morajo biti vsi elementi opremljeni s pomožnimi stikali,
kontaktorji in mehanizmi za indikacijo, meritve, krmiljenje, blokiranje in ostalo. Vsi
kontakti pomožnih stikal morajo biti ožičeni na spončno letev. Pomožna stikala
morajo biti montirana na dosegljivem mestu in ustrezno zaščitena. Krmilne omarice
morajo biti ustrezno velike za namestitev sekundarne opreme, vseh spončnih letev,
sekundarne opreme same celice in opreme za ozemljitev naprav.
Predmet razpisa je krmilna omarica s sponkami ter izvedenim ožičenjem do
primarnih elementov celice (krmilni, signalni, merilni in napajalni tokokrogi) ter
oprema za vodenje, zaščito in meritve.
2.2.4
Priključni elementi
Na vseh ožičenih priključkih morajo biti montirani končniki ustreznih dimenzij glede
na presek kabelskih in žičnih povezav.
Proizvajalec mora pravilno površinsko zaščititi priključke proti oksidaciji in kvarnim
pojavom elektrolize. Za pritegovanje pritrdilnih vijakov mora uporabljati momentni
ključ.
Vsi priključki morajo biti trajno in pravilno označeni.
Izvajalec mora dobaviti ustrezne dolžine kablov za povezave med elementi, ki jih
dobavlja in predvidene sponke. Za vse medsebojne povezave med dobavljeno
opremo je odgovoren Izvajalec. Če bo katero od kabelskih povezav potrebno urediti
z izvedbo podaljškov obstoječih kablov, se to izvede z uporabo ustreznih atestiranih
spojk. Pri izvedbi kabelskih spojk se mora Izvajalec strogo držati navodil
Proizvajalca.
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 13 od 86
2.2.5
Ozemljitev naprav
Osnovni namen ozemljitve naprav je:
−
zaščita ljudi, ki prihajajo v stik z napravami;
−
zaščita same naprave in ostalih naprav, ki so z njimi povezane;
−
zmanjšanje električnih motenj.
Na osnovi tega ločimo naslednje ozemljitve:
−
zaščitno ozemljitev, to je ozemljitev tistih delov naprav, ki ne pripadajo
električnim tokokrogom naprav. Običajno so to izolirani deli naprav, na
katerih se lahko zaradi poškodbe izolacije pojavi previsoka napetost;
−
obratovalno ozemljitev, to je ozemljitev tistega dela naprav, ki je stalno ali
občasno sestavni del obratovalnega električnega tokokroga.
Proizvajalec opreme mora posredovati morebitne zahteve in predloge dodatnih
ukrepov pri izvedbi ozemljitev naprav, ki jih namerava izvesti ob montaži.
Izvajalec mora dobaviti ves material za notranji ozemljilni sistem in ves material za
priklop opreme na notranji ozemljilni sistem.
2.2.6 Zaščita proti koroziji
Ponudnik oz. Izvajalec mora za vse dobavljene podporne konstrukcije ter ostalo
opremo iz jekla ustrezno zaščititi proti koroziji, za kar mora naročniku v potrditev
predložiti svoj program sistema zaščite z vsemi potrebnimi podatki za njegovo
kritično presojo (proizvajalec, tip, komponente, način, število in debelina nanosov,
kemične in fizikalne lastnosti in odpornosti, trajnost ob različnih vplivih,...).
Zaščitni materiali morajo biti standardne proizvodnje, dobavljeni s strani na tem
področju izkušenega in potrjenega proizvajalca. Pred nanašanjem prvega sloja mora
biti površina ustrezno očiščena, pripravljena in popolnoma razmaščena, enako velja
tudi za vsak naslednji nanos. Določeni deli morajo biti pred nanosom galvanizirani,
vroče cinkani, metalizirani.
Vse površine jeklenih konstrukcij, ki so izpostavljene vlagi kot tudi vijaki, matice,
podložke in ostali drobni material morajo biti vroče galvanizirane, elektrolitsko
galvanizirane, ali drugače ustrezno zaščitene. Priprava in postopek galvanizacije,
kjer je lahko uporabljen le originalni v topilni peči pridobljeni cink, čistoče najmanj
98,5%, morajo potekati po zahtevah standarda VDE 0210 in v skladu s predloženim
programom.
V kolikor so bile omenjene z galvanizacijo zaščitene površine poškodovane, je
potrebno razen v primeru manjših poškodb galvanizacijo ponoviti. Takrat se lahko
uporabi ustrezna reparatura renomiranega proizvajalca. Če tudi po drugem
potapljanju ostanejo poškodbe, je potrebno del zavrniti.
Izvajalec mora izvajati kontrolo uspešnosti zaščite proti koroziji, katere načrt mora
predložiti Naročniku v potrditev.
Za zaščito proti koroziji velja garancijska doba petih (5) let po prevzemu opreme.
V tem času se Izvajalec obvezuje, da bo na svoje stroške odpravil vse ugotovljene
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 14 od 86
napake. Po preteku garancijske dobe za zaščito proti koroziji barvane ali
galvanizirane površine ne smejo biti korodirane bolj kot RE 1 (ena) po evropski skali
za protikorozijsko zaščito.
2.3 PREVZEMNI PREIZKUSI
Preizkušanje opreme formalno verificira projektne rešitve, konstrukcijo in
sposobnosti sistema. Skladnost s specifikacijami se ugotavlja s preverjanjem
analitičnih podatkov, preizkušanjem elementov in demonstriranjem delovanja.
Končni prevzem zajema tudi preverjanje kompletnosti dobave opreme in potrditev
pravilnosti ter kompletnosti dokumentacije.
Osnovna preizkušanja so:
−
tovarniško prevzemno preizkušanje,
−
prevzemno preizkušanje na objektu.
Vsi preizkusi morajo biti izvedeni po zahtevah zadnjih IEC standardov, če ni drugače
dogovorjeno med Izvajalcem in Naročnikom.
Izvajalec je dolžan izvesti tudi druga preizkušanja, ki niso navedena v teh
specifikacijah, so pa potrebna za kompletnost in varnost naprav.
Vse potrebne naprave in instrumente za izvedbo zahtevanih preizkusov mora
zagotoviti Izvajalec.
2.3.1 Tipski preizkusi
Poročila in rezultati o tipskih preizkušanjih, morajo biti dodani ponudbi in morajo
dati osnovne informacije o vseh tipskih preizkusih, ki so bili izvedeni na ponujeni
opremi za potrditev ustreznosti njene izvedbe in izdelave.
Tipski preizkusi morajo biti izvedeni za:
−
kompletno celico enake ali podobne konfiguracije kot je ponujena;
−
SN in NN kable in kabelske končnike;
−
enote vodenja in zaščite enakega tipa, kot so ponujeni.
2.3.2 Tovarniško prevzemno preizkušanje
Prevzem opreme se opravi v tovarniških prostorih. Tovarniško prevzemno
preizkušanje opreme izvede v skladu s standardi IEC in ga overi tovarniška služba
za zagotovitev kakovosti, ne glede na morebitno prisotnost Naročnika, ki pa mora
biti predhodno o preizkušanjih obveščen. Izvajalec mora pripraviti vse postopke za
tovarniška preizkušanja in jih posredovati Naročniku v odobritev. Tovarniška
preizkušanja se morajo odvijati v skladu s temi postopki, kar je izključna naloga
Izvajalca. Prav tako je Izvajalec, ne glede na odobritev testov od Naročnika, še
vedno odgovoren za pravilno delovanje opreme po vgraditvi. Stroške prevzemnih
preizkusov vključi Ponudnik v ceno dobave.
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 15 od 86
S tovarniškim prevzemnim preizkušanjem se preverijo vse specificirane funkcije
opreme v tovarniških pogojih. V primeru neuspešnih tovarniških preizkušanj nosi
celotne stroške ponovnih tovarniških preizkušanj Izvajalec.
Izvajalec mora vnaprej pripraviti vse potrebne postopke in A-teste ter obvestiti
Naročnika najmanj 10 dni pred pričetkom preizkušanja opreme (za tujega Izvajalca
je rok 20 dni). Izvajalec je ob preizkušanju dolžan predložiti potrdila in dokazila o
brezhibnosti uporabljene opreme.
Tovarniško prevzemno preizkušanje se izvrši za:
−
SN stikalne celice z vgrajenimi enotami vodenja in zaščite;
−
oljne transformatorje 10(20)/6,3 kV, 4 MVA;
−
suhe transformatorje 10(20)/0,4 kV, 2 MVA;
Vsa odstopanja od zahtevanih vrednosti se dokumentira v poročilu Proizvajalca.
Potrebna popravila se prav tako vpiše in opiše, poleg tega jih preverijo predstavniki
Naročnika in Izvajalca. Pri večjih odstopanjih lahko nadzorna oseba zahteva
prekinitev in ponovno preverjanje za neustrezno opremo.
Prevzemni preizkusi v tovarni Proizvajalca se vršijo v prisotnosti Naročnika. Vsi
stroški tovarniških preizkusov morajo biti vključeni v pogodbeno ceno na strošek
Ponudnika.
Potne stroške, stroške nastanitve in prehrane Naročnikovega osebja nosi Naročnik.
Ponudnik bo pomagal pri rezervacijah na primernih lokacijah in tudi poskrbel za
lahek dostop do tovarne.
Udeležba na tovarniških preizkusih se s strani Naročnika predvidi za štiri (4) osebe.
2.3.3 Prevzemno preizkušanje na objektu
Po končani montaži in pred tehničnim pregledom mora Izvajalec posamezne
naprave kot tudi celoto preizkusiti. Pred začetkom teh preizkušanj mora Izvajalec
posredovati Naročniku v potrditev vse predvidene preizkuse.
Izvajalec si mora za preizkušanje sam zagotoviti vso testno in merilno opremo.
Preizkušanje naj se izvede v skladu s standardi lEC ter ob prisotnosti Naročnika.
Pri tem je treba upoštevati navodila in predpise Proizvajalca naprav in opreme,
splošno veljavne predpise ter zahteve Naročnika.
Izvajalec je dolžan na lastne stroške odpraviti vse pomanjkljivosti na sami opremi
oziroma pri delovanju opreme, če je pomanjkljivost posledica nepravilne montaže,
poškodb pri transportu oziroma nepravilnosti same naprave.
Po uspešno zaključenem in z zapisnikom potrjenem preizkusu na objektu Izvajalec
in Naročnik izdelata in potrdita zapisnik o prevzemu opreme.
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 16 od 86
2.4 USPOSABLJANJE IN NAVODILA ZA NAROČNIKOVO OSEBJE
2.4.1 Šolanje naročnikovega osebja
Usposabljanje in navodila za Naročnikovo osebje bo izvajano v Proizvajalčevem
izobraževalnem centru in na objektu, prav tako tudi svetovanje po prevzemu (če bo
potrebno).
Šolanje v tujini bo potekalo v angleškem ali slovenskem jeziku, šolanje v Sloveniji
pa v slovenskem jeziku.
Vsakemu šolanju mora slediti preizkus znanja. Po uspešno opravljenem preizkusu
se vsakemu udeležencu šolanja izda ustrezno potrdilo o usposobljenosti.
Termini šolanj morajo biti prikazani v terminskem planu izgradnje, ki je obvezni del
ponudbe.
2.4.2 Usposabljanje na gradbišču
Od začetka gradnje do končanja del bo moral Ponudnik usposabljati Naročnikovo
tehnično osebje, ki bo odgovorno za delovanje in vzdrževanje opreme.
Naročnikovemu osebju bo dovoljeno, da spremlja vse montažne operacije v
sodelovanju z Ponudnikovim lastnim tehničnim osebjem. Enak postopek bo
zahtevan med testiranji v fazi končanja del.
Predstavljen bo učinkovit program usposabljanja, da se zagotovi da bo ob končanju
kateregakoli sklopa del in celote, Naročnikovo osebje usposobljeno za učinkovito in
varno upravljanje in vzdrževanje opreme.
Usposabljanje in navodila bodo podana v slovenščini.
Stroški takšnega usposabljanja so del pogodbene cene.
2.5 EMBALIRANJE IN TRANSPORT
Ponudnik oz. Izvajalec je dolžan vso opremo, ki je predmet tega razpisa ustrezno
embalirati tako, da je zaščitena pred morebitnimi poškodbami med transportom do
objekta in v objektu ali poškodbami zaradi nepravilne embalaže.
Vsak kos embalaže mora biti na dveh nasprotnih straneh vidno označen, oznaka
mora vsebovati osnovne podatke o vsebini, teži in navodila za pravilno rokovanje.
Vsi kosi opreme težji od 90 kg morajo biti opremljeni za strojni transport na objektu.
Vsi električni deli, ki bi jih lahko poškodovala vlaga morajo biti v vodotesno zaprti
embalaži.
Rezervni deli morajo biti ločeni od ostale opreme v embalaži, ki zdrži skladiščenje
najmanj 10 let.
Izvajalec sam organizira celotno nalaganje, transport opreme in materiala, ki je
predmet dobave do mesta razkladanja. Pregledati mora možnosti in način
transporta težkih in velikih kosov opreme do objekta in v objektu do končnega
mesta vgradnje, o čemer mora vsaj tri tedne pred transportom natančno obvestiti
naročnika.
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 17 od 86
2.6 DEMONTAŽNA DELA
Ponudnik mora v skladu s posameznimi fazami gradnje odstraniti obstoječo elektro
opremo in podporne konstrukcije.
Naročnik bo obdržal obstoječo opremo stikalnih celic, to so odklopniki,
napetostni in tokovni instrumentni transformatorji, električne zaščite in
električne števce.
Za prevzem starih transformatorjev mora biti Ponudnik ali njegov Podizvajalec
vpisan v seznam oseb, ki ravnajo z odpadki pod klasifikacijsko št. 16 02 13*.
Ponudnik kot dokazilo priloži ustrezen izpisek iz seznama ARSO. Transformatorsko
olje ne vsebuje PCB.
Stroški demontaže, odvoza in razgradnje naj bodo zajeti v ponudbeni ceni.
Po opravljeni demontaži, odvozu in razgradnji mora Ponudnik oz. Podizvajalec
Naročniku predati dokazila (evidenčne liste) o razgradnji demontirane opreme v
skladu z veljavno zakonodajo.
2.7 OBSEG MONTAŽNIH DEL IN NADZORA
Izvesti je potrebno vsa montažna dela na objektu, ki so potrebna za vgradnjo
dobavljene opreme, vključno z raztovorom po podrobnih navodilih, ki jih mora
pripraviti Ponudnik oz. Izvajalec.
Dela, nastavitve in preizkusi se bodo izvajali v skladu s projekti za izvedbo, ki jih bo
priskrbel Naročnik.
Če se ob montaži ali v garancijskem roku pokažejo hujše napake zaradi katerih ni
dosežena zahtevana razpoložljivost, je Ponudnik dolžan v najkrajšem času
brezplačno zamenjati neustrezno enoto. Po zamenjavi se ponovno prične
preverjanje razpoložljivosti te naprave. Stroški demontaže, montaže, preizkušanja,
transporta, zavarovanja in ostali stroški v zvezi z novim delom gredo v breme
Ponudnika. Naročnik se zaveže, da pošlje Ponudniku pokvarjeni del na stroške
Ponudnika. Naročnik nima pravice do povrnitve stroškov zaradi indirektno
povzročene škode.
Pogoje za izvedbo del bo zagotovil Naročnik.
Ponudnik bo zagotovil strokovno osebje za montažo in zagon opreme. Če je pri
montaži potrebno uporabljati kakršnakoli posebna orodja mora Ponudnik Naročnika
obvestiti o tem v ponudbi, vsekakor pa vsaj v roku 14 dni po prejemu prvega
obvestila Naročnika o možni montaži.
Naročnik ali od njega pooblaščena oseba (nadzorni organ) zagotovi strokovno
osebje za nadzor montaže.
Vsa orodja, potrebna za montažo v skladu z navodili za montažo je dolžan zagotoviti
izvajalec elektromontažnih del.
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 18 od 86
2.8 PROGRAMSKA OPREMA
Ponudnik mora zagotoviti vso potrebno programsko opremo za parametriranje in
pregledovanje stanja enot vodenja, zaščite in vse ostale dobavljene opreme.
Šolanje osebja mora vsebovati tudi šolanje v uporabi kompletne programske
opreme.
2.9 DOKUMENTACIJA
Ponudnik oz. Izvajalec mora predložiti reference, opise, risbe, diagrame, grafe,
krivulje in podobne dokumentirane informacije, ki so potrebne za kvalitetno
vrednotenje ustreznosti naprav in opreme, ki jo namerava proizvesti in dobaviti.
Vsa dokumentacija mora po obliki, vsebini in uporabljenem jeziku ustrezati
zahtevam slovenske zakonodaje in mednarodnim standardom.
Pred izdelavo opreme je predložena dokumentacija predmet Naročnikovega
pregleda in potrditve. Pregled dokumentacije mora biti opravljen v skupno
dogovorjenem roku, predvidoma dveh (2) tednov.
V primeru pripomb, ki se nanašajo na neustreznost zahtevam iz razpisa, mora
Ponudnik oz. Izvajalec pripombe upoštevati in v določenem roku popravljeno
dokumentacijo vrniti v ponovni pregled. Morebitni nesporazumi ali nejasnosti se
rešujejo na skupnih sestankih.
V primeru, da se med potekom projekta ugotovi, da so določeni deli dokumentacije
pomanjkljivi ali nejasni, lahko Naročnik zahteva dopolnitev ali dodatno
dokumentacijo. Rok za dopolnitve dokumentacije je 14 dni po zapisniško
ugotovljenih pomanjkljivostih.
Kljub uskladitvi dokumentacije z Naročnikom, Ponudnik oz. Izvajalec ostane polno
odgovoren za garantirano delovanje dobavljene opreme.
Ponudnik oz. Izvajalec je dolžan predložiti naslednjo dokumentacijo:
1. Ob predložitvi ponudbe:
−
dokumente v skladu z zahtevami iz splošnega dela razpisnih pogojev;
−
potrjene reference;
−
seznam opreme v obsegu dobave s polno oznako za naročanje;
−
seznam rezervnih delov;
−
specifikacijo opreme in storitev z izpolnjenimi tabelami tehničnih podatkov
(z ločenim seznamom rezervnih delov);
−
podroben opis opreme in delovanja z ustreznim prospektnim materialom, ki
vsebujejo vse potrebne tabele in grafe, ki so merodajni za opremo, ki bo
dobavljena;
−
osnovne preliminarne merske skice celic;
−
seznam certifikatov in tipskih testov za vsak posamezni tip naprave.
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 19 od 86
2. 30 dni po podpisu pogodbe:
−
dopolnjeno specifikacijo opreme ter druge dokumente (ki dopolnjujejo
ponudbeni del);
−
tovarniško dokumentacijo dobavljene opreme v aktivnem in pdf formatu;
−
dopolnjeno in s strani kupca potrjeno kompletno tehnično dokumentacijo
opreme.
Na osnovi tovarniške dokumentacije bo Naročnik izdelal PZI dokumentacijo,
ki bo predana Ponudniku v skladu z ob podpisu pogodbe dogovorjenim
terminskim planom rekonstrukcije objekta.
3. Ob prevzemu opreme v tovarni:
−
kopijo povzetkov o tipskih preizkusih;
−
poročilo o kosovnih preizkusih;
−
poročilo o prevzemnih preizkusih;
−
dokumentacijo za šolanje v slovenskem jeziku;
−
navodila za montažo v slovenskem jeziku;
−
obratovalna navodila v slovenskem jeziku. Obratovalna navodila morajo biti
prilagojena dejansko dobavljeni in vgrajeni opremi;
−
vzdrževalna navodila v slovenskem jeziku.
Vsa dokumentacija mora po obliki, vsebini in uporabljenem jeziku ustrezati
zahtevam slovenske zakonodaje.
4. 5 dni pred tehničnim pregledom:
−
dokazila v skladu s Pravilnikom o dokazilu o zanesljivosti objekta;
−
projekte izvedenih del –PID;
−
navodila za obratovanje in vzdrževanje – NOV v slovenskem jeziku;
−
povzetke tehnične dokumentacije opreme v slovenskem jeziku.
2.10
REZERVNI DELI
Ponudnik mora poleg rezervnih delov pod točko 3.7 predložiti spisek morebitnih
dodatnih rezervnih delov, ki je po originalni dokumentaciji proizvajalca priporočen
za prvih 10 let obratovanja ter morebitna specialna orodja, ki so potrebna za
vzdrževanje.
Ti rezervni deli in orodje morajo biti specificirani in vključeni v ceno osnovne
dobavljene opreme ter dobavljeni skupaj z njo.
Ponudnik in proizvajalec opreme se poleg tega zavezujeta, da bodo rezervni deli
dobavljivi še najmanj 15 let po zaključku montaže in spuščanja v pogon.
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 20 od 86
2.11
ZAVAROVANJE
Izvajalec mora zavarovati dobave in storitve v svojem imenu in v imenu kupca za
rizike v času nakladanja, transporta, razkladanja, montaže, zagonskih preizkusov
in poskusnega obratovanja za njeno polno vrednost.
2.12
POSKUSNO OBRATOVANJE
2.12.1 Tehnični pregled in uporabno dovoljenje
Za zamenjavo stikališča in transformatorjev je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje,
ki ga bo Naročnik posredoval Izvajalcu v 30 dneh po podpisu pogodbe.
Po uspešno izvedenih zagonskih in funkcionalnih preizkusih ob zamenjavi stikališča
in transformatorjev, Izvajalec pisno obvesti Naročnika, da je oprema pripravljena
za tehnični pregled. Po pisni potrditvi Naročnika, da so oprema in storitve opravljene
v skladu s pogodbenimi določili, ter da se Naročnik strinja s pričetkom postopka za
pridobitev uporabnega dovoljenja, mora Izvajalec izvesti vse potrebne postopke za
pridobitve uporabnega dovoljenja ter Naročniku predati uporabno dovoljenje.
Vse stroške postopka pridobitve uporabnega dovoljenja nosi Izvajalec.
2.12.2 Poskusno obratovanje
Po pridobljenem uporabnem dovoljenju bo Izvajalec v sodelovanju z Naročnikom
opravil poskusno obratovanje.
Namen poskusnega obratovanja je, da Izvajalec v neprekinjenem obratovanju
dokaže zanesljivost obratovanja opreme in izpolnjevanje osnovnih tehničnih
karakteristik, določenih s pogodbo. Prav tako je namen poskusnega obratovanja,
da Izvajalec zaključi šolanje osebja Naročnika tako, da lahko samostojno prevzame
obratovanje opreme po začasnem prevzemu naprav.
Poskusno obratovanje traja neprekinjeno 6 mesecev.
Izvajalec mora voditi dnevnik poskusnega obratovanja opreme, ki ga mora
pregledati odgovorni nadzornik. Obratovanje opreme mora biti usklajeno z
Naročnikom. Med poskusnim obratovanjem skrbi za obratovanje ustrezno izšolano
osebje Naročnika, vendar pod nadzorom in na odgovornost in riziko Izvajalca.
Naročnik ima, ob upoštevanju obratovalnih navodil Izvajalca, ob vsakem času
pravico prekiniti in nato zahtevati nadaljevanje poskusnega obratovanja.
V primeru neuspešnega poskusnega obratovanja je Izvajalec dolžan poskusno
obratovanje ponoviti v celoti. Če je poskusno obratovanje ponovno neuspešno lahko
Naročnik odstopi od pogodbe.
Poskusno obratovanje je končano, ko Izvajalec in Naročnik podpišeta zapisnik o
končanju poskusnega obratovanja. Iz zapisnika morajo biti razvidne ugotovljene
napake in pomanjkljivosti ter določen rok za njihovo odpravo. Napake morajo biti
kvantitativno in kvalitativno opredeljene. Na osnovi tega se bo Naročnik odločil,
katere napake so takšne, ki vplivajo predvsem na varnost in zanesljivost naprave
in morajo biti odpravljene do začasnega prevzema.
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 21 od 86
2.13
GARANCIJSKA DOBA
Garancijska doba za dobavo opreme po tem razpisu je 36 (šestintrideset) mesecev
po uspešno zaključenem poskusnem obratovanju. Ponudnik lahko za posamezne
sklope opreme ponudi tudi daljšo garancijsko dobo do 5 let.
Ob reklamaciji zaradi odpovedi naprave je Ponudnik dolžan v roku 24 ur po prejemu
pismenega obvestila poslati na objekt svojega predstavnika. Če tega ne naredi,
lahko Naročnik zahteva novo napravo v breme Ponudnika.
Novo opremo, ki bo nadomestila okvarjeno, je potrebno na stroške Ponudnika
zamenjati v najkrajšem možnem času.
Napake ali pomanjkljivosti dobavljene opreme po reklamaciji ugotavlja skupna
komisija sestavljena iz predstavnikov Naročnika in Ponudnika.
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 22 od 86
3 POSEBNI TEHNIČNI POGOJI
3.1 OSNOVNE ZAHTEVE
Razpisna dokumentacija obravnava dobavo nove opreme na SN nivoju ter opremo
vodenja, zaščite, števčnih meritev in lastne porabe stikališča TP768-TOŠ2.
Ponudnik oz. Izvajalec mora garantirati, da glavne karakteristike dobavljene
opreme ne bodo odstopale od zahtevanih vrednosti.
Če naprave ne izpolnjujejo zahtev, jih mora Izvajalec ustrezno predelati ali
zamenjati v roku največ enega meseca in spraviti v stanje, ki bo garantiralo
doseganje zahtevanih vrednosti.
3.2 SN STIKALIŠČE
3.2.1 Standardi
Standardi:
−
IEC 62271-200: Metal Enclosed switchgear;
−
IEC 60265-1: General Purpose switches;
−
IEC 62271-102: Disconnectors and Earthing switches;
−
IEC 62271-105: Switch Fuse Combination;
−
IEC 62271-100: Circuit Breakers;
−
IEC 60694: Common clauses;
3.2.2 Obratovalni pogoji
Postavitev
notranja izvedba in montaža
Nadmorska višina
do 1.000 m
Temperatura okolice:
Maksimalna
40°C
Minimalna
-5°C
Relativna vlažnost
85 %
3.2.3 Nazivni podatki stikališča
Nazivna napetost Un
10 kV
Maksimalna obratovalna napetost Um
24 kV
Izolacijski nivo
24 LI125AC50
Nazivna frekvenca f
50 Hz
Število faz
3
Zdržna kratkotrajna napetost 1 min, 50 Hz
50 kV
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 23 od 86
Zdržna atmosferska udarna napetost 1,2/50 µs
125 kV
Nazivni tok zbiralk In
1250 A
Nazivni kratkotrajni zdržni tok Ik (3 s)
−
Obratovanje na 10 kV
25 kA
−
Obratovanje na 20 kV
25 kA
Kratkostični udarni tok Ip
−
Obratovanje na 10 kV
63 kA
−
Obratovanje na 20 kV
63 kA
3.2.4 Splošne zahteve za SN stikališče
SN stikališče bo obratovalo na 10 kV napetostnem nivoju, po prehodu distribucije
na 20 kV napetostni nivo pa na 20 kV. Zato mora biti SN stikališče izdelano za
maksimalno obratovalno napetost 24 kV oz. izolacijski nivo 24 LI125AC50. Vsi
napetostni in tokovni instrumentni transformatorji morajo biti sekundarprevezljivi,
da ob prehodu na 20 kV napetostni nivo ne bo potrebna njihova zamenjava, temveč
se jih bo s čim manjšimi posegi samo ustrezno prevezalo na 20 kV napetostni nivo.
SN stikališče mora biti izvedeno z enojnim sistemom zbiralnic, z dvema sektorjema
ter s celicami za vzdolžno zvezo med posameznimi sektorji. Odklopniki v SN
stikališču morajo biti izvlačljive vakuumske izvedbe s parametri v skladu s tabelami
tehničnih podatkov in enopolno shemo. Celice morajo biti zračno izolirane, plin SF6
ni dovoljen.
V prostoru SN stikališča bo nameščeno 16 SN stikalnih celic. Topologija SN stikališča
je prikazana v grafičnih prilogah. Celice bodo montirane v drugem nadstropju TP
768 – TOŠ2. Pred vgradnjo bo moral Ponudnik prostor gradbeno urediti in postaviti
dvojni pod. Ponudnik mora v ponudbi potrditi razpoložljivi prostor po površini in
višini.
Dostop do opreme v posamezni celici v primeru upravljanja, vzdrževanja ali
popravila mora biti s sprednje strani. SN kabelski priključki morajo omogočati odvod
kablov skozi odprtine v dvojnem podu, priklop kablov pa mora biti omogočen s
prednje strani.
Vsaka celica mora biti svoja tehnološka celota.
Celice morajo imeti mehanske blokade, ki so neodvisne od prisotnosti krmilne
napetosti, za preprečevanje morebitnih napačnih stikalnih manipulacij. Celice naj
imajo tudi logične obratovalne mehanske blokade med vstopnimi vrati celice,
odklopnikom in ozemljilnim ločilnikom.
Omogočeno mora biti zaklepanja položajev stikal npr. z obešankami.
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 24 od 86
3.2.5 Kovinsko oklopljene in pregrajene SN celice
Vsaka SN stikalna celica mora biti projektirana, proizvedena in preizkušena v skladu
z veljavnim standardom IEC 62271-200, zračno izolirana, kovinsko oklopljena in
kovinsko pregrajena, kategorija LSC 2B, PM, s tehničnimi karakteristikami in
dimenzijami, ki so definirane v tabelah tehničnih podatkov.
Celica mora biti razdeljena na sledeče predelke:
−
zbiralnični predelek s 3 izoliranimi faznimi bakrenimi zbiralkami in z
izoliranim spojem proti odklopniškemu predelku ali predelku z napetostnim
instrumentnim transformatorjem (NIT) ter izolirano skozniško pregrado med
sosednjimi celicami;
−
odklopniški predelek (predelek NIT v merilnih celicah);
−
kabelskih predelek s tokovnimi instrumentnimi transformatorji (TIT);
−
NN krmilna omarica z enoto vodenja in zaščite.
Osnovna konstrukcija celice mora biti izdelana iz z Al-Zn prevlečene (Sendzimir
galvanized) jeklene pločevine (min debelina Al-Zn 14 mikronov), ki ne zahtevajo
kakšnih koli naknadnih obdelav površine. Minimalna debelina pločevine je 2 mm.
Prednja vrata in bočne stranice morajo biti proizvedene iz običajne jeklene
pločevine, barvane z barvo RAL 7035, minimalne debeline 65 mikronov. Ponudnik
mora v ponudbi predati podroben opis postopka barvanja površine pločevine.
Prednje strani celic morajo biti označene z graviranimi tablicami, na katerih je
navedena oznaka in ime celice.
Celice morajo biti prilagojene za montažo na jekleno konstrukcijo dvojnega poda.
Podrobna navodila in tolerance za montažo podnožja morajo biti navedena v
navodilih za montažo stikališča ter morajo biti predana Naročniku v roku 30 dni po
podpisu pogodbe.
3.2.6 Ohišje
Vsaka celica mora imeti stopnjo zaščite IP 4X (v skladu z IEC62271-200). Montaža
opreme na prednjo stran celice ne sme imeti vpliva na stopnjo zaščite ohišja. Okna
morajo imeti stopnjo zaščite najmanj enako stopnji zaščite ohišja.
Vsaka celica mora zagotavljati ustrezno tehnično rešitev, da omeji trajanje
notranjega obloka do 100 ms s selektivnostjo zaščite (npr samo izklop celice v
okvari). Vsak predelek mora biti opremljen s tlačno loputo, ki se odpre v primeru
nadtlaka zaradi notranjega obloka, in optičnim senzorjem obloka, ki je povezan na
enoto vodenja in zaščite. Enota vodenja in zaščite da komando za izklop ustreznega
odklopnika, ki mora odklopiti okvarjeno celico.
Notranja okvara, kot je npr. oblok proti zemlji, neuspešen izklop odklopnika, pojav
obloka preko izolacijske razdalje,… ne sme imeti večjih posledic za operaterja, ki
stoji pred, ob ali za stikališčem. Stikališče mora biti glede odpornosti na notranji
oblok izdelano po klasifikaciji IAC A FLR iz IEC 62271. Upoštevane morajo biti vse
konstrukcijske možnosti, da se preprečijo tovrstni riziki.
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 25 od 86
Doseganje teh zahtev mora biti potrjena s tipskim testom za notranji oblok
za stikalno celico za minimalni tok 25 kA – 1s, kar mora biti razvidno iz
priloženih certifikatov tipskih testov.
Tipke za vklop in izklop morajo biti vgrajene na vrata vsakega odklopniškega
predelka in morajo omogočati rokovaje z odklopnikom brez odpiranja vrat.
Ohišje mora biti izdelano tako, da ni mogoč padec orodja v predelke celic.
3.2.7 Ozemljevanje
Celice morajo biti ozemljene preko bakrene zbiralke za ozemljevanje, ki mora
potekate po celotni dolžini stikališča, ter mora biti priključena na ozemljilni sistem
objekta v najmanj dveh točkah.
3.2.8 Zbiralnični predelek
Zbiralnični predelek mora biti sestavljen iz:
−
izoliranih bakrenih zbiralk;
−
spojev med zbiralkami in ustreznih priključkov na odklopniški predelek.
Spoji morajo biti prekriti z ustreznimi izolirnimi pokrovi/ščitniki in
zbiralničnimi skozniki.
Zbiralnice morajo biti pritrjene na izolatorje ali skoznike iz kompozitnih materialov.
Izolirni pokrovi/ščitniki morajo pokriti visokonapetostne spoje v celoti. Dostop do
zbiralnic mora biti mogoč z odstranitvijo zgornje, sprednje ali bočne plošče, ki mora
biti privijačena na ohišje celice.
Glavne zbiralke ter spoji na odklopnike morajo biti projektirane in izdelane tako, da
prenesejo termične in elektrodinamične raztezke.
Odstranljive bočne stranice morajo omogočati razširitev zbiralk brez predelav na
celici.
3.2.9 Kabelski predelek
Kabelski predelek mora biti sestavljen iz:
−
tokovnih in/ali napetostnih instrumentnih transformatorjev;
−
ozemljilnika z ročnim pogonom, ki ga je mogoče upravljati s prednje strani
celice;
−
kapacitivnih napetostnih delilnikov za vsako fazo za indikacijo napetosti;
−
potrebnega prostora za priključitev kablov.
Dostop do predelka mora biti mogoč z odpiranjem prednjih vrat predelka.
Uvod kablov v celico mora biti izveden iz spodnje strani preko pločevine iz
nemagnetnega materiala in uvodnic, ki preprečuje dostop do delov pod napetostjo.
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 26 od 86
3.2.10 Odklopniški predelek
Odklopniški predelek mora biti nameščen na prednji strani celice in sestavljen iz:
−
izvlačljivega dela, ki nosi odklopnik in šest izoliranih komor skoznikov s
fiksnimi kontakti;
−
nizkonapetostne vtičnice za spajanje krmilnih tokokrogov odklopnika.
Odklopniki enakih tehničnih karakteristik morajo biti med seboj zamenljivi brez
demontaže katerega koli dela.
3.2.11 Servisni voziček
Stikališče mora biti opremljeno z najmanj dvema servisnima vozičkoma, ki bosta
služila za izvlek odklopnikov in napetostnih instrumentnih transformatorjev iz celic.
Servisni voziček mora biti opremljen z ustreznim številom koles, ki omogočajo
nemoteno premikanje vozička.
3.2.12 NN krmilna omarica
Vsaka celica mora imeti NN krmilno omarico z vrati na prednji strani celice in
odstranljivo ploščo z uvodnicami s spodnje strani za uvlek krmilno signalnih kablov.
NN krmilna omarica mora imeti tudi LED svetilko za osvetlitev notranjosti predelka,
svetilka se vklaplja preko končnega stikala na vratih. Vgrajena mora biti tudi 230 V
AC vtičnica.
Vsi krmilno signalni tokokrogi morajo biti varovani z inštalacijskimi odklopniki (za
motorni pogon odklopnika, napajanje enote vodenja in zaščite, krmilnih in signalnih
tokokrogov,…), ki morajo biti nameščeni znotraj NN krmilne omarice. Izpad
kateregakoli instalacijskega odklopnika mora biti signaliziran v sistem vodenja
(SCADA).
Na prednjih vratih vsake NN krmilne omarice mora biti:
−
ime in oznaka polja;
−
enota vodenja in zaščite;
−
preizkusna vtičnica RTXP18 s prozornim pokrovom;
−
indikator napetosti za vsako fazo;
−
slepa shema z LED svetilkami za označbo položajev stikal.
Celotno ožičenje mora biti izvedeno z bakrenimi izoliranimi vodniki do priključnih
sponk znotraj NN krmilne omarice. Presek vodnikov mora biti 1,5 ali 2,5 mm2 za
krmilno signalne tokokroge ter 4 ali 6 mm2 za NIT in TIT. Priključne sponke morajo
biti proizvajalcev Weidmueller ali Phoenix in morajo ustrezati vsem zahtevam IEC
standardov. Vsaka sponka mora imeti neizbrisljivo in zamenljivo oznako. Vse
sponke morajo biti razstavljivega tipa, sponke za merilne tokokroge razstavljivopreizkusnega tipa.
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 27 od 86
Vgrajenih mora biti najmanj 25 % dodatnih rezervnih sponk. Razpored spončnih
letev bo odobren s strani Naročnika.
Izolacija žic in sponke morajo biti iz samougasljivih materialov.
Bakrena zbiralka za ozemljevanje mora biti nameščena tako, da omogoča
priključevanje ekranov kablov.
Ožičenje med celicami (blokade, signali, merilne napetosti, razvod pomožnih
napetosti,…) mora biti izvedeno s fleksibilnim ožičenjem ustreznega preseka, s
konektorji, ki preprečujejo napačno priključevanje na ustrezne vtičnice.
3.2.13 Odklopniki
Odklopniki morajo biti vakuumski in vgrajeni na izvlačljivi voziček. Vakuumske
komore v polu morajo biti zaščitene (Embedded pole).
Vsak odklopnik mora biti opremljen z vzmetnim pogonskim mehanizmom z
elektromotornim navijanjem vzmeti.. Pogonska napetost odklopnikov je 110 VDC.
Omogočeno mora biti tudi ročno navijanje vzmeti odklopnika. Elektromotorni pogon
mora delovati normalno med 85 % in 110 % nazivne napetosti napajanja.
Ob izgubi napajanja pogonskega mehanizma, mora shranjena energija v vzmeti
omogočiti izvedbo sekvence IZKLOP-VKLOP-IZKLOP odklopnika znotraj nazivnih
parametrov.
Vsi odklopniki morajo biti zaščiteni pred slučajnim vklopom ali izklopom. Odklopniki
morajo imeti »anti-pumping« zaščito. Odklopniki morajo izvršiti:
−
najmanj 30.000 izklopov nazivnega toka brez vzdrževanja odklopnika;
−
najmanj 50 izklopov nazivnega kratkostičnega toka brez vzdrževanja
odklopnika.
Odklopnik ali celica morata biti opremljena z:
−
mehanskim indikatorjem položaja odklopnika;
−
mehanskim indikatorjem stanja navitja vzmeti;
−
števcem delovanja;
−
eno tuljavo za vklop in dvema tuljavama za izklop odklopnika;
−
vretenom za ročno navijanje vzmeti.
Maksimalni čas izklopa odklopnika je 75 ms.
3.2.14 Ozemljilniki
Vsaka dovodna ali odvodna celica mora imeti tripolne nože za ozemljevanje.
Ozemljilnik zbiralk bo nameščen v merilnih celicah, v skladu z enopolno shemo.
Nazivni kratkostični tok je 25 kA 3s.
Upravljanje z ozemljilnikom je ročno. Pogonski mehanizem je vzmetni, hitrega tipa.
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 28 od 86
Ozemljilnik mora imeti zanesljivo blokado za preprečevanje slučajnega vklopa.
Zapiranje nožev mora biti mogoče le v primeru, ko je odklopnik v izvlečenem
položaju, z možnostjo zaklepanja s ključavnico.
Ozemljilnik mora imeti mehansko blokado z odklopnikom, da je onemogočeno
upravljanje z ozemljilnikom, dokler odklopnik ni izvlečen.
3.2.15 Instrumenti transformatorji
Instrumentni transformatorji morajo biti suhega tipa, z nazivnimi vrednostmi v
skladu z enopolno shemo in tabelami tehničnih podatkov. Vsi instrumentni
transformatorji morajo biti sekundarno prevezljivi.
Tip konstrukcije in izolacije, razred točnosti in obremenitve morajo ustrezati
najnovejšim verzijam standardov IEC 60044-1 in -2 ter zahtevam Naročnika in
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja.
Priključne sponke za povezovanje sekundarnih krogov TIT in NIT morajo biti
razstavljivo-preizkusnega
tipa.
Vsa
ožičenja
vsakega
instrumentnega
transformatorja mora biti izvedeno do priključnih sponk v NN krmilni omarici.
TIT ne smejo biti vgrajeni na voziček odklopnika, ker se lahko isti odklopnik uporabi
v različnih celicah.
Vsi instrumentni transformatorji morajo biti opremljeni z oznako, ki identificira tip,
nazivno napetost, prestavo, razred točnosti, nazivno moč in serijsko številko. Ker
se uporablja prevezljive instrumentne transformatorje, je potrebno za vsak
instrumentnega transformator podati tudi ustrezno shemo vezave.
Nazivni
podatki
instrumentnih
transformatorjev
transformatorjev predani Naročniku v potrditev.
bodo
pred
izdelavo
Za instrumentne transformatorje na obračunskih in kontrolnih meritvah je potrebna
odobritev in overitev tipa merila v skladu Zakonom o meroslovju in Pravilnikom o
načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o
vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti.
3.2.16 Odvodniki prenapetosti
V celicah =AJA01, =AJD02, =AJA07, =AJD15 in =AJA16 bodo vgrajeni odvodniki
prenapetosti.
Odvodniki prenapetosti morajo biti izdelani v skladu z veljavnimi mednarodnimi
standardi IEC 60099-4
Najvišja dovoljena sistemska napetost Um
12 kV
Nazivna napetost prenap. Odvodnika Ur
12,5 kV
Najvišja trajna obratovalna napetost Uc
10 kV
Nazivni praznilni tok 8/20 µs
10 kA
Energijski razred
II
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 29 od 86
3.2.17 Blokade
V skladu z IEC 62271-200 je potrebno izvesti sledeče blokade:
−
blokada izvleka in vstavitve odklopnika, če je odklopnik vključen;
−
blokada vklopa odklopnika (lokalno ali daljinsko), če voziček odklopnika ni
v delovnem ali testnem položaju;
−
blokada vstavitve vozička odklopnika, če vtičnica pomožnih tokokrogov ni
spojena;
−
blokada popolnega izvleka vozička odklopnika, če je vtičnica pomožnih
tokokrogov spojena;
−
blokada vklopa ozemljilnika, če je voziček odklopnika v delovnem položaju;
−
blokada vklopa ozemljilnika v primeru prisotnosti napetosti na kabelskih
končnikih;
−
blokada vstavitve vozička odklopnika, če je ozemljilnik vključen;
−
blokada vklopa ozemljilnika zbiralk, če vozički odklopnikov vseh celic
posameznega sistema zbiralk, vključno s celico zveznega polja, niso v
testnem položaju;
−
blokada vstavitve vozičkov odklopnikov vseh celic določenega sistema
zbiralk, vključno s celico zveznega polja, če ozemljilnik zbiralk ni v položaju
izključeno.
Dodatne zahteve za blokade so:
−
med celicami ni možno menjati odklopnikov z različnimi nazivnimi tokovi;
−
blokada odpiranja vrat odklopnika, če je voziček odklopnika v delovnem
položaju;
−
blokada odpiranja vrata kabelskega predelka, če je ozemljilnik izključen;
−
blokada izklopa ozemljilnika, če so odprta vrata kabelskega predelka.
3.2.18 Pomožni kontakti
Za stikala morajo biti na voljo sledeči pomožni kontakti:
−
za odklopnike 8 NO (normalno odprt), 8 NC (normalno zaprt) in 1 trenutni
kontakt;
−
voziček 4 NO in 4 NC;
−
ozemljilnik 5 NO in 5 NC.
Vsi pomožni kontakti morajo biti ožičeni na sponke v NN krmilni omarici.
Vsi pomožni kontakti morajo prenesti tok minimalno 10 A DC, brez preseganja
dopuščenega porasta temperature v skladu z ustreznimi IEC standardi. Pomožni
kontakti morajo biti zmožni prekiniti tok 2 A z induktivno obremenitvijo v τ = 30
ms.
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 30 od 86
3.2.19 Pomožno napajanje
Pomožno napajanje za vse sisteme vodenja in zaščite, alarme, vklope in izklope je
110 VDC.
Pomožno AC napajanje mora biti 230 V AC, 50 Hz.
3.2.20 Oprema tipičnih celic
3.2.20.1 Generatorska celica
Generatorske kabelske celice =AJA01, AJA07 in =AJA16 se opremi z:
−
tripolni vakuumski odklopnik ≥1250 A na vozičku, z elektromotornim
pogonom, pogonska napetost 110 VDC. Odklopniki morajo biti opremljeni
z:
•
vzmetnim mehanizmom z akumulacijo energije z el. Motorjem, z
avtomatskim ponovnim vklopom;
•
tipkami za VKLOP in IZKLOP;
•
1 vklopno tuljavo 110 VDC;
•
2 izklopnima tuljavama 110 VDC;
•
števcem delovanja;
•
pomožnimi kontakti 110 VDC;
•
pomožno stikalo za signal "Vzmet navita";
•
signal za delovanje odklopnika;
−
ozemljilnik ≥1250 A, z ročnim pogonom, signalna napetost 110 VDC;
−
tokovni instrumentni transformator 300-600/5/5/5 A v vseh treh fazah;
−
razstavljivi objemni tokovni instrumentni transformator 50/1 A, 5P10, 1VA;
−
enopolno izolirani napetostni instrumentni transformator s primarno
10(20)
0,1
0,1
/ 3 /
kV,
varovalko, v vsaki fazi posebej, prestavno razmerje NIT
3
3
√
√
transformator mora biti priključen na strani kabelskih priključkov;
−
indikator napetosti v vseh treh fazah;
−
kabelski priključki za minimalno 2 kabla N2XS(FL)2Y 1x240 mm2 RM 25
mm2;
−
slepa shema s LED svetilkami za označbo položajev stikal;
−
NN krmilno omarico.
Vsi primarni aparati morajo biti ožičeni na spončne letve v NN krmilni omarici
(krmiljenje, signalizacija, napajanje in merilni tokokrogi).
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 31 od 86
3.2.20.2 Dovodna celica
Dovodne celice =AJD02 in =AJD15 se opremi z:
−
tripolni vakuumski odklopnik ≥1250 A na vozičku, z elektromotornim
pogonom, pogonska napetost 110 VDC. Odklopniki morajo biti opremljeni
z:
•
vzmetnim mehanizmom z akumulacijo energije z el. motorjem, z
avtomatskim ponovnim vklopom;
•
tipkami za VKLOP in IZKLOP;
•
1 vklopno tuljavo 110 VDC;
•
2 izklopnima tuljavama 110 VDC;
•
števcem delovanja;
•
pomožnimi kontakti 110 VDC;
•
pomožno stikalo za signal "Vzmet navita";
•
signal za delovanje odklopnika;
−
ozemljilnik ≥1250 A, z ročnim pogonom, signalna napetost 110 VDC;
−
tokovni instrumentni transformator 300-600/5/5 A v vseh treh fazah;
−
razstavljivi objemni tokovni instrumentni transformator 50/1 A, 5P10, 1VA;
−
enopolno izolirani napetostni instrumentni transformator s primarno
10(20)
0,1
0,1
/ 3 /
kV,
varovalko, v vsaki fazi posebej, prestavno razmerje NIT
3
3
√
√
transformator mora biti priključen na strani kabelskih priključkov;
−
indikator napetosti v vseh treh fazah;
−
kabelski priključki za minimalno 2 kabla N2XS(FL)2Y 1x240 mm2 RM 25
mm2;
−
slepa shema s LED svetilkami za označbo položajev stikal;
−
NN krmilno omarico.
Vsi primarni aparati morajo biti ožičeni na spončne letve v NN krmilni omarici
(krmiljenje, signalizacija, napajanje in merilni tokokrogi).
3.2.20.3 Transformatorska celica
Transformatorske celice =AJT04, =AJT05, =AJT06, =AJT10, =AJT11, =AJT12
in =AJTD13 se opremi z :
−
tripolni vakuumski odklopnik ≥630 A na vozičku, z elektromotornim
pogonom, pogonska napetost 110 VDC. Odklopniki morajo biti opremljeni
z:
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
•
vzmetnim mehanizmom z akumulacijo energije z el. Motorjem, z
avtomatskim ponovnim vklopom;
•
tipkami za VKLOP in IZKLOP;
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 32 od 86
•
1 vklopno tuljavo 110 VDC;
•
2 izklopnima tuljavama 110 VDC;
•
števcem delovanja;
•
pomožnimi kontakti 110 VDC;
•
pomožno stikalo za signal »Vzmet navita«;
•
signal za delovanje odklopnika;
−
ozemljilnik ≥630 A, z ročnim pogonom, signalna napetost 110 VDC;
−
tokovni instrumentni transformator v vseh treh fazah:
−
celice =AJT04, =AJT10, =AJT13
150-300/5/5 A
−
celice =AJT05, =AJT11, =AJT12
60-120/5/5 A
−
celica =AJT06
30-60/5/5 A
−
razstavljivi objemni tokovni instrumentni transformator 50/1 A, 5P10, 1VA;
−
indikator napetosti v vseh treh fazah;
−
kabelski priključki za minimalno 2 kabla N2XS(FL)2Y 1x240 mm2 RM 25
mm2;
−
slepa shema s LED svetilkami za označbo položajev stikal;
−
NN krmilno omarico.
Vsi primarni aparati morajo biti ožičeni na spončne letve v NN krmilni omarici
(krmiljenje, signalizacija, napajanje in merilni tokokrogi).
3.2.20.4 Celice za zvezno polje
Celica za vzdolžno ločitev =AJZ08 se opremi z:
−
tripolni vakuumski odklopnik ≥1250 A na vozičku, z elektromotornim
pogonom, pogonska napetost 110 VDC. Odklopniki morajo biti opremljeni
z:
•
vzmetnim mehanizmom z akumulacijo energije z el. Motorjem, z
avtomatskim ponovnim vklopom;
•
tipkami za VKLOP in IZKLOP;
•
1 vklopno tuljavo 110 VDC;
•
2 izklopnima tuljavama 110 VDC;
•
števcem delovanja;
•
pomožnimi kontakti 110 VDC;
•
pomožno stikalo za signal »Vzmet navita«;
•
signal za delovanje odklopnika;
−
indikator napetosti v vseh treh fazah;
−
kabelski priključki za minimalno 4 kable N2XS(FL)2Y 1x240 mm2 RM 25
mm2;
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 33 od 86
−
slepa shema s LED svetilkami za označbo položajev stikal;
−
NN krmilno omarico.
Celica za vzdolžno ločitev =AJZ09 se opremi z:
−
indikator napetosti v vseh treh fazah;
−
kabelski priključki za minimalno 4 kable N2XS(FL)2Y 1x240 mm2 RM 25
mm2;
−
NN krmilno omarico.
Vsi primarni aparati morajo biti ožičeni na spončne letve v NN krmilni omarici
(krmiljenje, signalizacija, napajanje in merilni tokokrogi).
Med celicami za zvezno polje ostalimi celicami morajo biti izvedene električne
blokade proti nepravilnemu krmiljenju stikalnih aparatov v vseh celicah.
3.2.20.5 Merilna celica
Merilni celici =AJM03 in =AJM14 se opremi z:
−
ozemljilnik ≥1250 A, z ročnim pogonom, krmilna in signalna napetost 110
VDC;
−
tokovni instrumentni transformator 300-600/5/5 A v vseh treh fazah;
−
enopolno izolirani napetostni instrumentni transformator s primarno
10(20)
0,1
0,1
0,1
/ 3 / 3 /
kV,
varovalko, v vsaki fazi posebej, prestavno razmerje
3
3
√
transformator mora biti priključen neposredno na zbiralke;
−
indikator napetosti v vseh treh fazah;
−
slepa shema s LED svetilkami za označbo položajev stikal;
−
NN krmilno omarico.
√
√
Vsi primarni aparati morajo biti ožičeni na spončne letve v krmilni omarici dovodne
celice (krmiljenje, signalizacija in merilni tokokrogi).
3.2.21 Tovarniški preizkusi (FAT)
Po izdelavi SN celic morajo biti opravljeni naslednji preizkusi pri proizvajalcu skladno
s standardom IEC 62271-1 in IEC 62271-200:
−
vizualni pregled in preverjanje dimenzij;
−
preizkus mehanskega delovanja celic;
−
preizkus funkcionalnega delovanja stikališča;
−
preizkus vzdržne napetosti industrijske frekvence;
−
preizkus krmilnih tokokrogov z napetostjo 2 kV RMS, omrežne frekvence, 1
min.
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 34 od 86
−
Merjenje upornosti glavnih tokokrogov;
−
Preizkus merilnih in zaščitnih tokokrogov.
Tovarniški preizkusi se izvedejo ob prisotnosti naročnika.
3.2.22 Preizkusi na mestu vgradnje (SAT)
Preizkusi na mestu vgradnje bodo izvedeni na popolnoma sestavljenem stikališču
ob koncu montaže. Rezultati preizkusov bodo dokumentirani in rezultati primerjani
z ustreznimi navodili ter tovarniškimi poročili o preizkusih. Končno poročilo o
preizkusih na mestu vgradnje bo predano naročniku v dveh tednih od zaključka
preizkusov.
−
−
vizualni pregled, kontrola in potrditev. Pregledano in potrjeno bo:
•
skladnost postroja s proizvajalčevimi risbami in navodili;
•
pritegnitev vseh spojev na zbiralkah, vijakih in sponkah;
•
vizualni pregled vseh krmilnih tokokrogov in tokokrogov napetostnih
ter tokovnih instrumentnih transformatorjev;
•
ugotovitev ustreznega delovanja nadzorne, merilne, zaščitne in
regulacijske opreme vključno razsvetljavo s pomočjo ustreznih poročil
o spuščanju v pogon;
•
preizkus
mehanskega
ozemljilnikov;
•
O-CO delovanje;
•
Maksimalna krmilna napetost: O-CO delovanje, 3 preizkusi;
•
Minimalna krmilna napetost: O-CO delovanje, 3 preizkusi.
delovanja
odklopnikov,
vozičkov
in
meritev upornosti glavnih tokokrogov z enosmerno napetostjo:
•
meritev se izvede z enosmernim tokom, izmerjene vrednosti se
primerjajo z rezultati tovarniških preizkusov. Rezultati bodo
dokumentirani glede na fazo in točko meritve.
−
preizkus zapahovanj;
−
preizkus ročnega posluževanja odklopnika, vozička in ozemljilnika;
−
preizkus glavnih tokokrogov z omrežno frekvenco:
•
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
po končanju montažnih del se bo stikališče preizkusilo z 80%
izmenične vzdržne napetosti iz tovarniškega preizkusa, 1 minuta. Med
temi preizkusi bo vsa SN oprema, kot so kabli, transformatorji in vodi,
izključena. Preizkusi se bodo izvedli s posebno preizkusno opremo
priključeno na stikališče. Posebna preizkusna oprema in posebni
preizkusni adapterji za pritrditev na prirobnice, morajo biti za čas
trajanja preizkusa, v kolikor so potrebni, priskrbljeni s strani
proizvajalca. Vsako stikalno stanje med preizkusi, skupaj s priključno
točko preizkusnega transformatorja mora biti dokumentirano v kopiji
enopolne sheme.
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 35 od 86
Zagon in začetek poizkusnega obratovanje se izvede pri obvezni prisotnosti
proizvajalca.
3.3 TRANSFORMATORJI
Razpisna dokumentacija obravnava dobavo:
−
2 kos oljni transformator 10(20)/6 kV, 4000 kVA;
−
3 kos suhi transformator 10(20)/0,4 kV, 2000 kVA.
Pri izdelavi transformatorjev mora biti upoštevana veljavna zakonodaja, zlasti
Uredba komisije EU št. 458/2014 o izvajanju Direktive 2009/125/ES
Evropskega parlamenta in Sveta glede majhnih, srednjih in velikih
transformatorjev in relevantni standardi. Poleg tega mora proizvajalec
transformatorjev pri izdelavi upoštevati in uporabljati sodobna dognanja s področja
gradnje transformatorjev.
Transformatorji morajo biti na visokonapetostni strani (VN) prevezljivi iz 10 kV
napetostnega nivoja na 20 kV napetostni nivo. Transformatorji morajo biti do svoje
nazivne moči hlajeni brez prisilnega kroženja zraka okoli hladilnih reber oz navitij
transformatorjev.
V okviru dobave je zajeta tudi demontaža obstoječih transformatorjev in transport
ter montaža novih transformatorjev.
3.3.1 Standardi
Standardi:
−
SIST EN 60076-1; Elektroenergetski transformatorji – splošno,
−
SIST EN 60076-2;
transformatorjev,
−
SIST EN 60076-3; Elektroenergetski transformatorji – stopnja izolacije in
dielektrični preizkusi,
−
SIST EN 60076-4; Elektroenergetski transformatorji – preizkusi z udarno
napetostjo in stikalni impulzni preizkusi,
−
SIST EN 60076-5;
zmogljivosti,
−
SIST EN 60076-7; Elektroenergetski transformatorji – smernice za
obremenjevanje oljnih transformatorjev,
−
SIST EN 60076-10; Elektroenergetski transformatorji – hrup in merjenje
hrupa na transformatorjih in dušilkah,
−
SIST EN 60076-11: Suhi transformatorji;
−
SIST EN 60071-1: Koordinacija izolacije v visokonapetostnih napravah,
−
SIST EN 60156; Insulating liquids – Determination of the breakdown voltage
at power frequency – Test method,
−
SIST IEC 60296; Mineralna olja za uporabo v transformatorjih,
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
Elektroenergetski
Elektroenergetski
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
transformatorji
transformatorji
–
–
segrevanje
kratkostične
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 36 od 86
−
SIST EN 61125; Nerabljene izolacijske tekočine na osnovi ogljikovodikov –
Preskusne metode za ocenjevanje oksidacijske stabilnosti;
−
SIST EN 50541-1:2011: Trifazni suhi distribucijski transformatorji, 50 Hz,
od 100 do 3150 kVA, za napetosti, ki ne presegajo 36 kV – 1. del: Splošne
zahteve in zahteve za suhi tip transformatorjev za napetosti, ki ne presegajo
36 kV;
−
SIST EN 50541-2:2013: Trifazni suhi distribucijski transformatorji za 50 Hz,
za območje od 100 do 3 150 kVA, z najvišjo napetostjo, ki za opremo ne
presega 36 kV – 2. del: Ugotavljanje močnostne zmogljivosti
transformatorja, obremenjenega z nesinusnim tokom;
Poleg standardov, ki opredeljujejo tehnične značilnosti transformatorja mora
ponudnik upoštevati tudi vso veljavno in relevantno zakonodajo in standarde s
področja varne uporabe dobavljene opreme.
3.3.2 Obratovalni pogoji
Posamezni transformatorji bodo nameščen v ločenih TR boksih. Dimenzije in tloris
TR boksov so prikazani na risbi, ki je del razpisne dokumentacije.
Postavitev
zunanja izvedba in montaža
(oljni TR)
notranja izvedba in montaža
(suhi TR)
Nadmorska višina
do 1.000 m
Temperatura okolice:
Maksimalna
40°C
Minimalna
-20°C
Povprečna
20°C
Relativna vlažnost
95 %
3.3.3 Nazivni podatki transformatorjev
Transformatorji bodo na primarni strani povezani na srednjenapetostno omrežje 10
kV. V prihodnosti je predviden prehod na 20 kV napetost, zaradi česar mora biti
transformator na primarni strani prevezljiv. Najvišja obratovalna napetost, za
katero mora biti dimenzioniran transformator znaša na primarni strani 24 kV.
Na sekundarni strani bodo transformatorji priključeni na 6 kV napetost oz. na nizko
napetost 0,4 kV.
Nazivna navidezna moč Sn posameznih transformatorjev mora biti dosežena ne
glede na položaj regulacijskega stikala ali prevezavo na primarni strani.
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 37 od 86
4.000 kVA transformatorji
Tip transformatorja
oljni transformator
Prestavno razmerje
10(20) ± 2x2,5 % / 6,3 kV
Izolacijski nivo na SN strani
24 kV LI125AC50
Izolacijski nivo na NN strani
7.2 kV LI60AC20
Nazivna frekvenca f
50 Hz
Nazivna moč
4.000 kVA
uk
7%
Tok prostega teka I0
0,5 % In
Vezava
Dyn5
Hlajenje
ONAN
Termični razred izolacije
A
Hrup LWA (po IEC60076-10)
≤48 dB
2.000 kVA transformatorji
Tip transformatorja
suhi transformator
Prestavno razmerje
10(20) ± 2x2,5 % / 0,4 kV
Izolacijski nivo na SN strani
24 LI125AC50
Izolacijski nivo na NN strani
1,1 kV AC3
Nazivna frekvenca f
50 Hz
Nazivna moč
2.000 kVA
uk
6,3 %
Tok prostega teka I0
0,5 % In
Vezava
Dyn5
Hlajenje
AN (AF nad nazivno močjo)
Termični razred izolacije
F
Hrup LWA (po IEC60076-10)
≤70 dB
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 38 od 86
3.3.4 Oljni transformatorji 10(20)/6,3 kV
3.3.4.1 Navitje
Navitja transformatorjev morajo biti izdelana iz elektrolitskega bakra.
Primarna navitja transformatorjev morajo biti prevezljiva in dimenzionirana tako,
da omogočajo priključitev na 10 kV ali 20 kV napetostni nivo, frekvence 50 Hz.
Preklop naj bo možen v breznapetostnem stanju s pomočjo preklopnika na
transformatorju.
Zvezdišče posameznega transformatorja na sekundarni strani mora biti
dimenzionirano za nazivno obremenitev in polno napetost. Vsak transformator mora
biti dimenzioniran za trajno obratovanje pri nazivnih vrednostih in pod klimatskimi
pogoji na objektu brez prekoračitve temperaturnih mej.
Vsak transformator mora biti opremljeni z odcepnim preklopnikom za regulacijo
napetosti na primarni strani. Obseg regulacije napetosti transformatorjev je
Un ± dun = 10 kV (20 kV) ± 2 x 2,5 %. Spreminjanje položaja regulacijskega stikala
je predvideno v breznapetostnem stanju. Transformatorji morajo biti ustrezno
dimenzionirani, da se ohranja nazivna moč v vseh položajih regulacijskega stikala.
3.3.4.2 Jedro
Transformatorji morajo biti jedrnega tipa. Jedra transformatorjev morajo biti
izdelana iz lamelirane hladno valjane orientirane pločevine z nizkimi specifičnimi
izgubami. Lamele morajo biti površinsko izolirane z ustrezno izolacijo, ki je stabilna
pri vseh pogojih obratovanja.
3.3.4.3 Izolacija, segrevanje in hlajenje
Navitja transformatorjev naj bodo izolirana s kakovostno papirno izolacijo, ki mora
izkazovati ustrezno stopnjo polimerizacije. Aktivni del transformatorja naj bo
potopljen v kotel polnjen z oljem, ki naj ima funkcijo izolacijskega in hladilnega
medija.
Za olje je dovoljeno segrevanje na nadtemperaturo do 60 K.
Za navitje je dovoljeno segrevanje na nadtemperaturo do 78 K.
Transformatorji naj bodo naravno hlajeni s hladilnim sistemom ONAN, izvedenim s
hladilnimi elementi – radiatorji. Hladilni elementi so nameščeni na kotlu
transformatorja.
Izolacijski in hladilni medij ne sme vsebovati PCB-jev, kar naj se zagotovi z atestom
uporabljenega olja. Ravno tako mora proizvajalec z atestom potrditi zahtevano
kakovost olja. Atesti naj ne bodo starejši od šestih mesecev.
Proizvajalec mora podati nabor tipov olj, ki se lahko mešajo z oljem, ki bo
dobavljeno.
Za izolacijsko olje se zahteva dielektrična prebojna trdnost, ki naj ne bo manjša od
250 kV/cm. Kemijska stabilnost oziroma indukcijski čas olja naj bo najmanj 110 ur.
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 39 od 86
3.3.4.4 Skozniki
Vsak transformator mora biti opremljen z ustreznimi SN (3x) in 6,3 kV (4x) skozniki,
katerih namestitev mora omogočati morebitno zamenjavo posameznega skoznika
brez potrebe po demontaži pokrova kotla.
Dimenzionirani morajo biti na način, da omogočajo normalno delovanje
transformatorja v vseh zahtevanih pogojih brez nevarnosti za kakršne koli poškodbe
samih skoznikov (električne, mehanske ali termične).
Skozniki morajo omogočati enostavno pritrditev ploščatih bakrenih zbiralk
ustreznega preseka za dano moč.
3.3.4.5 Kotel, pokrov in konzervator
Vsak transformator naj bo opremljen s konzervatorjem, Buchholz relejem,
kontaktnim termometrom in indikatorjem nivoja olja.
Kotel mora biti opremljen z ventili za izpust olja. Ravno tako mora imeti kotel tri
čepe za ugotavljanje kvalitete olja (zgornji, srednji in spodnji nivo olja). Dodatno
mora imeti kotel dva diagonalna priključka za sušenje in čiščenje olja.
Transformator mora biti opremljen tudi z dvema ločenima priključkoma za
ozemljitev, ki naj se nahajata na spodnjem robu kotla.
Konstrukcija pokrova transformatorja mora biti izvedena na način, ki omogoča
usmerjen pretok plinov, ki se tvori v kotlu, proti mestu priključitve Buchholz releja.
Konzervator mora biti nameščen na krajši stranici transformatorja. Opremljen mora
biti z odprtino za polnjenje olja, odprtino za praznjenje, pokazateljem nivoja olja ter
odprtino za pregled in čiščenje.
3.3.4.6 Buchholz rele
Buchholz rele naj bo vgrajen med kotlom in konzervatorjem. Način vgradnje mora
omogočati odstranitev oziroma zamenjavo Buchholz releja brez potrebe po izpustu
olja iz konzervatorja ali kotla. Bucholz rele mora biti opremljen z signalnim in
izklopnim kontaktom.
3.3.4.7 Varnostni oddušnik
Varnostni oddušnik z vzmetjo mora biti opremljen z mehanskim indikatorjem
delovanja. Namenjen je za razbremenitev kotla transformatorja ob morebitnem
previsokem tlaku, ki bi nastal ob hujših okvarah transformatorja. Funkciji ustrezno
mora biti varnostni oddušnik nameščen na primernem mestu na kotlu in na način,
ki omogoča varno odtekanje olja v oljno jamo.
3.3.4.8 Termična zaščita
Transformator mora biti opremljen s kontaktnim termometrom za merjenje
temperature olja na vrhu kotla, ki mora imeti signalni in izklopni kontakt. Opozorilni
signal mora dati pri 80 0C, izklopni pa pri 90 0C.
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 40 od 86
3.3.4.9 Konstrukcijski elementi
Kotel transformatorja mora biti ustrezno dimenzioniran in izdelan, da ne utrpi
poškodb zaradi pritiskov (statičnih in dinamičnih) pri morebitnih kratkih stikih
transformatorja. Tesnjenje transformatorskega kotla mora biti zagotovljeno tudi pri
temperaturi olja do 110 °C.
Transformatorji naj bodo izdelani za zunanjo montažo. Morajo biti ustrezno
protikorozijsko zaščiteni.
Transformatorji morajo biti opremljeni s kolesi, ki naj omogočajo premikanje v
prečni in vzdolžni smeri ter z ušesi za dviganje. Ti deli morajo biti dimenzionirani za
ustrezno nosilnost, ki omogoča dvigovanje in premikanje transformatorjev. Sistem
koles mora biti opremljen z ustreznimi blokadami.
Osna razdalja med kolesi za premik transformatorja mora biti 1500 mm.
Največje dovoljene mere transformatorjev so:
Masa transformatorja
12000 kg
Dolžina
3700 mm
Širina
2800 mm
Višina
3400 mm
Barva transformatorjev naj bo RAL 7032.
Barvni nanos mora biti odporen v širokem temperaturnem področju (od – 20 °C do
+ 110 °C) ter ustrezno obstojen na kemične vplive (prisotnost olja). V tem smislu
mora ponudnik zagotoviti 5 letno garancijsko obdobje za prerjavenje.
Zahteva se izvedba barvanja z dvema osnovnima premazoma in dvema pokrivnima
slojema.
3.3.4.10 Sistem priključitve
Transformatorji morajo biti izvedeni s sistemom za priključitev 20 kV kabla
N2XS(FL)2Y 3x1x95 mm2 RM 16 mm2.
Izvedba priključkov na 6,3 kV strani mora omogočati priklop ploščatih Cu zbiralk.
Za potrebe ozemljevanja morajo imeti vsi transformatorji po dva ozemljilna
priključka.
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 41 od 86
3.3.5 Suhi transformatorji 10(20)/0,4 kV
Transformatorji bodo ustrezali sledečim zahtevam:
−
okoljski razred E2 (pogosto kondenziranje vlage, pogosto onesnaževanje ali
oboje);
−
klimatski razred C2 (TR je primeren za obratovanje pri temperaturah okolice
do -25°C);
−
odpornost na gorenje F1 (TR je predmet požarne ogroženosti, zahtevana je
omejena gorljivost, emisija strupenih snovi in neprosojnega dima mora biti
minimalna);
−
izvedba z manjšimi izgubami;
−
izvedba z znižanim nivojem šuma ≤70 dB. Meritve hrupa se izvedejo po
veljavnih predpisih.
3.3.5.1 Navitje
Navitja naj bodo izdelana iz aluminija ter izolirana z mešanico epoksidne smole in
kremenčevega prahu. Navitja naj bodo vpeta med prožne distančnike, ki
zagotavljajo učinkovito dušenje vibracij, tako iz železnega jedra kot tudi
medsebojno med navitji.
Primarna navitja transformatorjev morajo biti prevezljiva in dimenzionirana tako,
da omogočajo priključitev na 10 kV ali 20 kV napetostni nivo, frekvence 50 Hz.
Preklop naj bo možen v breznapetostnem stanju s pomočjo preklopnika na
transformatorju.
Zvezdišče posameznega transformatorja na nizkonapetostni strani mora biti
dimenzionirano za nazivno obremenitev in polno napetost. Vsak transformator mora
biti dimenzioniran za trajno obratovanje pri nazivnih vrednostih in pod klimatskimi
pogoji na objektu brez prekoračitve temperaturnih mej.
Vsak transformator mora biti opremljeni z odcepnim preklopnikom za regulacijo
napetosti na primarni strani. Obseg regulacije napetosti transformatorjev je
Un ± dun = 10 kV (20 kV) ± 2 x 2,5 %. Spreminjanje položaja regulacijskega stikala
je predvideno v breznapetostnem stanju. Transformatorji morajo biti ustrezno
dimenzionirani, da se ohranja nazivna moč v vseh položajih regulacijskega stikala.
3.3.5.2 Jedro
Transformatorji morajo biti jedrnega tipa. Jedra transformatorjev morajo biti
izdelana iz lamelirane hladno valjane orientirane pločevine z nizkimi specifičnimi
izgubami. Lamele morajo biti površinsko izolirane z ustrezno izolacijo, ki je stabilna
pri vseh pogojih obratovanja.
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 42 od 86
3.3.5.3 Izolacija, segrevanje in hlajenje
Za navitje je dovoljeno segrevanje na nadtemperaturo do 80 K (razred F).
Transformatorji morajo biti do svoje nazivne moči hlajeni brez prisilnega kroženja
zraka okoli navitij transformatorjev, za morebitno trenutno kratkotrajno povečanje
moči nad nazivno moč pa naj bodo za prisilno prezračevanje vgrajeni radialni
ventilatorji za prisilno kroženje zraka okoli navitij – AN (AF).
3.3.5.4 Termična zaščita
Transformatorji morajo biti opremljeni s PT100 sondami v tulkah za sprotno
spremljanje temperature transformatorja. Poleg tega morajo biti opremljeni tudi s
temperaturnim relejem, ki ima signalni in izklopni kontakt. Opozorilni signal je pri
130°C, izklopni pa pri 140°C. Za delovanje krmilne in alarmne opreme je predvidena
pomožna napetost 110 VDC.
3.3.5.5 Konstrukcijski elementi
Transformatorji naj bodo izdelani za notranjo montažo. Morajo biti opremljeni s
kolesi, ki naj omogočajo premikanje v prečni in vzdolžni smeri ter z ušesi za
dviganje. Ti deli morajo biti dimenzionirani za ustrezno nosilnost, ki omogoča
dvigovanje in premikanje transformatorjev. Sistem koles mora biti opremljen z
ustreznimi blokadami.
Osna razdalja med kolesi za premik transformatorja mora biti 820 mm.
Transformatorji bodo nameščeni v zidanih TR boksih naslednjih dimenzij:
Masa transformatorja
5000 kg
Dolžina
1900 mm
Širina
1400 mm
Višina
2500 mm
3.3.5.6 Sistem priključitve
Transformatorji morajo biti izvedeni s sistemom za priključitev 20 kV kabla
N2XS(FL)2Y 3x1x70 mm2 RM 16 mm2na SN strani.
Izvedba priključkov na NN strani mora omogočati priklop Cu zbiralk za nazivni tok
3000 A.
Za potrebe ozemljevanja morajo imeti vsi transformatorji po dva ozemljilna
priključka.
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 43 od 86
3.3.6 Tovarniški preizkusi (FAT)
Po izdelavi transformatorjev morajo biti opravljeni naslednji preizkusi pri
proizvajalcu skladno s standardom SIST EN 60076-1:
−
merjenje upornosti navitij,
−
merjenje prestavnega razmerja transformacije (za vse možne položaje
preklopnega regulacijskega stikala) in za obe varianti primarne napetosti
−
kontrola vezne skupine,
−
preizkus prostega teka z meritvijo izgub in toka prostega teka,
−
merjenje magnetilnih tokov (napetost 400 V, frekvenca 50 Hz),
−
merjenje nivoja hrupa,
−
preizkus segrevanja,
−
preizkus kratkega stika z meritvijo izgub in kratkostične napetosti,
−
merjenje nične impedance (pri regulacijskem stikalu v srednjem položaju),
−
merjenje kapacitivnost in tgδ,
−
merjenje izolacijske upornosti,
−
merjenje stresane induktivnosti,
−
preizkus tesnjenja kotla in hladilnih elementov, ter pregled ventilov,
zasunov,…
−
preizkus ventilatorjev;
−
pregled antikorozijske zaščite transformatorja,
−
preizkus z napetostjo tujega vira,
−
preizkus z inducirano napetostjo,
−
preizkušanje z udarno napetostjo,
−
preizkus prebojne trdnosti izolacijskega olja,
−
funkcionalni preizkusi pomožnih naprav (Buchholz rele, termometer,…).
Na zgornjem seznamu je preizkus segrevanja, ki spada med tipske preizkuse in se
zato opravi le na enem od vsakega tipa transformatorjev.
3.3.7 Vgradnja in zagonski preizkusi (SAT)
Namestitev in pritrditev transformatorjev mora biti izvedena na način, ki onemogoča
kakršen koli zlom, nevarne premike ali odpadanje pritrjenih delov. Navedeni pogoji
za namestitev veljajo tako za normalno obratovanje transformatorjev, kot za
morebiten primer potresa.
Po zaključku montaže in pred začetkom poizkusnega obratovanja je potrebno
opraviti vse preglede, ki omogočajo varno obratovanje. Izvede se vsaj sledeče
preizkuse:
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 44 od 86
−
vizualni pregled, kontrola in potrditev,
−
merjenje izolacijske upornosti,
−
pregled antikorozijske zaščite transformatorja (sanacija poškodb med
transportom in montažo),
−
preizkus prebojne trdnosti izolacijskega olja za oljne TR,
−
funkcionalni preizkusi pomožnih naprav (Buchholz rele, termometer, PT100
sonde,…).
Zagon in začetek poizkusnega obratovanje se izvede pri obvezni prisotnosti
proizvajalca.
3.4 SN KABLI IN KABELSKI KONČNIKI
3.4.1 Standardi
Standardi
−
IEC 60502-2: Power cables with extruded insulation and their accessories
for rated voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV); Part
2: Cables for rated voltages from 6 kV (Um = 7,2 kV) up to 30 kV (Um = 36
kV).
3.4.2 Nazivni podatki kabla
Nazivna napetost Un
20 kV
Maksimalna obratovalna napetost Um
24 kV
Izolacijski nivo
24 LI125AC50
Nazivna frekvenca f
50 Hz
Število faz
3
Zdržna kratkotrajna napetost 1 min, 50 Hz
50 kV
Zdržna atmosferska udarna napetost 1,2/50 µs
125 kV
Tip kabla:
za povezave na suhe TR
N2XS(FL)2Y 3x1x70 mm2 RM
16 mm2
za povezave na oljne TR
N2XS(FL)2Y 3x1x95 mm2 RM
16 mm2
za podaljševanje dovodnih kablov
N2XS(FL)2Y
RM 25 mm2
za podaljševanje kablov do generatorja
N2XS(FL)2Y 3x2x95 mm2 RM
16 mm2
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
3x1x240
mm2
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 45 od 86
3.4.3 Splošne zahteve za SN kable
SN kabli morajo biti enožilni, z XLPE izolacijo. SN kabli in pripadajoča oprema mora
vzdržati vse prenapetosti povzročene s preklopi, nenadnimi spremembami
bremena, napakami, itd., ki se normalno pojavljajo na sistemih, v katere so kabli
vključeni.
Kabli bodo položeni po kabelskih kanalih, kabelskih policah in kabelskih lestvah.
Kabli morajo biti položeni v trikoten snop in speti skupaj z trakom za kable in
fiksirani na tla ali steno s kabelskimi objemkami. Posebno pozornost je potrebno
posvetiti polaganju kablov, da so položeni v pravilni konfiguraciji, s pravilno
razporeditvijo tokov med fazami.
Normalno temperatura okolice ne bo presegla 30 °C, vendar pa je bila v izračunu
kablov upoštevana temperatura okolice 40 °C.
Kabel in pripadajoča oprema mora biti skonstruirana in izbrana tako, za izpolni
obratovalne zahteve pri polni obremenitvi ali pri katerem drugem faktorju
obremenitve.
3.4.4 Enožilni SN XLPE kabel
Vodniki morajo biti bakrene konstrukcije, ki ustreza zahtevam po IEC 60228. Prerez
vodnika ne sme biti manjši od predpisanega Tabelah tehničnih podatkov. Vodnik
mora biti ovit s tremi sloji izolacijskega materiala (ekran vodnika, izolacija in ekran
izolacije).
Ekran vodnika mora biti brizgan in mora vsebovati polprevodni material ustrezne
debeline. Povezan mora biti s prekrivajočo izolacijo, vendar mora biti lahko
odstranljiv od vodnika.
Izolacija mora biti iz omreženega polietilena (XLPE), ki mora ustrezati fizičnim in
električnim zahtevam za kable podane napetosti v sistemu ozemljenem preko
ozemljilnega upora. Ustrezati mora suhim in mokrim razmeram. Izolacija mora biti
ekstrudirana preko plasti ekrana vodnika s primernim popolnoma suhim
vulkaniziranim postopkom, tako da se eliminira možnost nastanka mikro mehurčkov
v izolaciji. Izolacija mora imeti konstantno debelino z maksimalnim odstopanjem ±
5 %.
Ekran izolacije mora vsebovati brizgano polprevodno zmes, ki mora biti trdno in
neprekinjeno povezana na izolacijo, da jo je možno enostavno odstraniti v primeru
spajanja ali zaključevanja kabla.
Ekran kabla mora biti iz koncentričnih plasti nemagnetnega materiala, ki je
električno neprekinjen in povezan po celotni dolžini kabla.
Preko kovinskega plašča mora biti povit poliesterski trak kot zaščitni sloj.
Zunanji plašč mora biti iz črno barvanega brizganega PE-HD ali podobnega
materiala, ki ustreza opisanim fizičnim zahtevam iz IEC 60502-2 in je primeren za
stanje na objektu.
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 46 od 86
Na enakomernih razdaljah vzdolž dolžine kabla morajo biti trajno odtisnjeni
naslednji podatki:
−
naziv proizvajalca kabla;
−
leto proizvodnje;
−
nazivna napetost;
−
presek in material vodnika;
−
»XLPE« kabel.
3.4.5 Zaključevanje kablov
Kabli morajo biti urejeni in varno pritrjeni. Potrebno je upoštevati ustrezne radije
krivljenja. Poskrbeti je potrebno za pravilno tesnjenje kabla za preprečitev
vstopanja prahu in vlage v kabel.
Vsi kabli se v celicah zaključijo s kabelskimi končniki za notranjo montažo.
Konektorski kabelski končniki niso dovoljeni.
Kable se na transformatorjih poveže na skoznike transformatorjev. Kable se zaključi
s kabelskimi končniki za zunanjo montažo, ki morajo biti prilagojeni skozniku na
transformatorju.
Obstoječe kable, ki se jih ne menja, je potrebno z ustrezno kabelsko spojko spojiti
z novimi kabli ter povezati na SN stikališče.
Dobaviti je potrebno ves potreben material za pravilno montažo, priključevanje ali
spajanje kablov.
3.4.6 Tovarniški preizkusi (FAT)
Tovarniški preizkusi za kable niso predvideni.
3.4.7 Vgradnja in zagonski preizkusi (SAT)
Po montaži in pred priklopom na omrežno napetost se mora izvesti napetostni
preizkus kabla po eni izmed spodnjih metod:
−
VLF metoda;
−
5 minutni napetostni preizkus z medfazno napetostjo med prevodnikom in
kovinskim ekranom kabla.
Preizkus kabla z enosmerno napetostjo ni dovoljen.
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 47 od 86
3.5 VODENJE IN ZAŠČITA SN STIKALIŠČA
V novo SN stikališče TP768-TOŠ2 se bo vgradila nova oprema zaščite, vodenja in
meritev. Predvidena je vgradnja:
−
12 enot vodenja in zaščite;
−
3 enote termičnih relejev suhih transformatorjev z IEC 61850 komunikacijo;
−
3 enote krmiljenja ventilatorjev;
−
1 SCADA postaja v obliki PC računalnika z aplikacijo sistema vodenja (zadnja
verzija iFix, neomejeno št. točk, osnovni runtime) in ostalo programsko
opremo ter licencami;
−
6 števcev Landis&Gyr ZMD405;
−
1 števec Landis&Gyr ZMQ205;
−
2 komunikacijskih modulov Landis&Gyr z ohišji;
−
1 komunikacijskega stikala.
Predmet razpisne dokumentacije je:
−
dobava opreme;
−
montaža opreme;
−
kabliranje;
−
izdelava testnih tabel in izvedba preizkusov za IQ (Instalation Quality), OQ
(Operational Quality) in PQ (Performance Quality);
−
izdelati vse potrebne funkcijske specifikacije, parametriranje, izvesti
testiranja, spuščanje v obratovaje in poskusno obratovanje vse dobavljene
opreme in obstoječih sistemov Naročnika (predvsem generatorja, turbine in
vzbujanja), s katerimi se nova oprema povezuje;
−
postavitev novega SCADA sistema vodenja SN stikališča in ustreznih
zaslonskih slik ter predelava obstoječih zaslonskih slik na SCADA sistemu
plinske turbine skupaj z vključitvijo novih podatkov, novega stikališča;
−
nastavitev sistema števčnih meritev – Advance;
−
povezovanje novega sistema vodenja z obstoječim sistemom iHistorian;
−
povezovanje novega sistema vodenja s sistemi MePIS in PROZIS;
−
izvedba šolanja Naročnikovega osebja.
Ponudnik mora garantirati, da glavne karakteristike dobavljene opreme ne bodo
odstopale od zahtevanih vrednosti.
Če naprave ne izpolnjujejo zahtev, jih mora Ponudnik zamenjati v roku največ enega
meseca in spraviti v stanje, ki bo zagotavljalo doseganje zahtevanih vrednosti.
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 48 od 86
3.5.1 Vodenje SN stikališča
SN stikališče je zasnovano kot lokalno/daljinsko voden objekt brez posadke. Vse
zaščite, blokade, pogoni in naprave za vzdrževanje obratovalne pripravljenosti bodo
neodvisne od načina vodenja stikališča. Za stikališče sta predvidena dva nivoja
sistema vodenja:
−
lokalno vodenje;
−
daljinsko vodenje.
3.5.1.1 Lokalno vodenje
Vsak odklopnik bo imel mehansko posluževanje na njem samem in preko NN
krmilne omarice. Lokalno krmiljenje preko NN krmilne omarice bo izvedeno preko
LCD grafičnega zaslona kombinirane enote lokalnega vodenja in zaščite. LCD
grafični zaslon bo prikazoval enopolno shemo polja (v nekaterih primerih tudi dveh
ali treh polj) s prikazom položajev elementov (vklopljen/izklopljen). Enote lokalnega
vodenja in zaščite bodo preko mrežnega stikala povezane z nadzornim SCADA
sistemom.
Na vratih ene NN krmilne omarice se predvidi preklopko Lokalno/Daljinsko za
krmiljenje stikališča ter tipke in preklopke za izvedbo ročnega preklopov z glavnega
na rezervni dovod in obratno ter sinhronizacijo generatorja.
3.5.1.2 Daljinsko vodenje
Daljinsko vodenje SN stikališča se bo vršilo preko nove SCADA aplikacije sistema
vodenja, ki jo mora izdelati in dobaviti Ponudnik. V sklopu dobave je tudi PC
računalnik za daljinsko posluževanje stikališča, na katerem bo naložena ta
aplikacija.
Daljinsko vodenje mora omogočati 3 profile uporabnikov: View, Operater in Admin.
Vsak uporabnik ima svoje identifikacijske podatke in spada v enega od treh profilov.
Preprečeno mora biti izbiranje gesel, krajših od 6 znakov.
Posamezne kombinirane enote vodenja in zaščite bodo preko optičnega vodnika in
protokola IEC61850 povezane na komunikacijsko stikalo, ki bo prav tako preko
optičnega vodnika povezan z računalnikom s SCADA sistemom.
Vsa komunikacija med SCADA računalnikom in enotami vodenja in zaščite bo
temeljila na komunikacijskem protokolu IEC 61850.
3.5.2 Splošne zahteve glede enot vodenja in zaščite
Vse enote vodenja in zaščite morajo biti multifunkcijske ter opremljene z
zmogljivimi procesorji, imeti pa morajo tudi notranje izklopne matrike. Vsa opravila,
kot so izdaja komand stikalom, obdelava izmerjenih vrednosti in komunikacija z
nadrejenim centrom vodenja ter komunikacija z drugimi enotami vodenja in zaščite,
morajo biti obdelana digitalno. Vse zaščitne funkcije morajo biti zbrane v funkcijski
knjižnici, od koder uporabnik izbere želene. Znotraj enote vodenja in zaščite morajo
biti na voljo zaščitne in merilne funkcije ter razna logična vrata, časovniki, pulzi,…
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 49 od 86
ki se potrebujejo za izvedbo preprostega sistema preklopne avtomatike in ostalih
zapahovanj.
3.5.3 Napajanje enot vodenja in zaščite ter njihovih tokokrogov
Vse dobavljene enote vodenja in zaščite bodo napajane iz obstoječih DC baterij 110
VDC. Napajalni tokokrogi znotraj NN krmilne omarice morajo biti izvedeni ločeno.
Ločitev naj bo sledeča:
−
vsaka enota mora imeti svoj zaščitni avtomat,
−
vsak izklopni tokokrog mora imeti svoj zaščitni avtomat,
−
signali tokokrogi morajo imeti svoje zaščitne avtomate.
Vse enote vodenja in zaščite morajo imeti prigrajene preizkusne vtičnice ABB
RTXP18, preko katerih so nanje pripeljani tokovi, napetosti, izklopi in napajanje.
3.5.4 Analogni vhodi
Analogni vhodi služijo tudi galvanski ločitvi. Merjeni tokovi in napetosti se tu
pretvorijo na nivoje, ki so primerni za nadaljnjo notranjo obdelavo v enoti vodenja
in zaščite. Vsaka enota lokalnega vodenja in zaščite mora imeti zadostno število
ustreznih analognih vhodov, da bo lahko brez napak opravljala vse zahtevane
zaščitne funkcije.
Nazivni tok enot vodenja in zaščite
5/1 A
Nazivna napetost enot vodenja in zaščite
100 V
Nazivna frekvenca enot vodenja in zaščite
50 Hz
Število tokovnih vhodov
4 (3x5A, 1x1A)
Število napetostnih vhodov
4
3.5.5 Binarni vhodi in izhodi ter ARC vhodi
Vsi binarni vhodi in izhodi morajo biti primerni za obratovanje s 110 VDC. Njihovo
število mora biti zadostno, da bodo lahko opravljali vse želene funkcije.
Binarni izhodi bodo namenjeni predvsem proženju odklopnikov in daljinski
signalizaciji, binarni vhodi pa javljanju položajev odklopnika, vozička, alarmih stanj,
izpadov avtomatov in beleženju ostalih signalov.
ARC vhodi se bodo potrebovali za zaščito ob obloku. V vsaki celici, kjer se nahaja
enota vodenja in zaščite, se bo nadzorovalo predelek s kablom, z zbiralkami in z
odklopnikom. Vsak enota mora torej imeti 3 vhode. Ponudnik lahko namesto enote
vodenja in zaščite z ARC vhodi dobavi namenske enote za zaščito ob obloku. Cena
teh enot mora biti že upoštevana v ceni enot vodenja in zaščite.
Zahtevana je približno 15 % rezerva v številu binarnih vhodov in izhodov za bodočo
vključitev dodatnih zaščitnih funkcij in vhodnih signalov.
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 50 od 86
Predvideno število binarnih vhodov in izhodov:
−
AJA01:
18 BI, 5 BO, 3 ARC
−
AJD02+AJM03:
25 BI, 3 BO, 3 ARC
−
AJT04:
21 BI, 5 BO, 3 ARC
−
AJT05:
21 BI, 5 BO, 3 ARC
−
AJT06:
21 BI, 5 BO, 3 ARC
−
AJA07:
21 BI, 5 BO, 3 ARC
−
AJZ08+AJZ09+AJT10:
28 BI, 8 BO, 3 ARC
−
AJT11:
21 BI, 5 BO, 3 ARC
−
AJT12:
21 BI, 5 BO, 3 ARC
−
AJA13:
21 BI, 5 BO, 3 ARC
−
AJM14+AJD15:
25 BI, 3 BO, 3 ARC
−
AJA16:
18 BI, 5 BO, 3 ARC
3.5.6 Zanesljivost in samonadzor
Vse enote vodenja in zaščite morajo imeti vgrajeno zmogljivo funkcijo samonadzora
tako strojne kot programske opreme. Vsako nenormalno stanje mora biti
nemudoma signalizirano preko binarnega izhoda in preko komunikacijskega vodila,
prav tako mora biti na enoti sami jasno signalizirano, da je prišlo do okvare.
Samonadzor mora preverjati tako strojno kot tudi programsko opremo enote ter se
glede na resnost okvare blokirati ali ostati v obratovanju ter hkrati signalizirati
napako. Informacija o notranji napaki enote mora ostati shranjena v njej sami, do
nje pa mora biti možno dostopati daljinsko, ali pa lokalno, preko prenosnega
računalnika. Funkcija samonadzora mora biti aktivna vedno kadar je enota
vključena.
Vsaka enota mora imeti tudi t.i. 'life contact' oz. 'internal relay fault' kontakt preko
katerega signalizira okvaro na sosednjo enoto. Manjše prekinitve napajanja (50ms)
mora enota vzdržati brez motenj v delovanju.
3.5.7 Nastavljanje parametrov
Nastavljanje zaščitnih funkcij in njihovih parametrov ter funkcij vodenja mora biti
možno direktno na enoti vodenja in zaščite ali preko osebnega računalnika:
−
preko osebnega računalnika mora biti možno nastavljati vse podrobnosti
zaščitnih funkcij, izklopno matriko, parametre vodenja, komunikacijske
parametre, časovno sinhronizacijo in ostalo;
−
direktno na enoti vodenja mora biti možno nastavljati osnovne parametre
zaščitnih funkcij (sprožilne vrednosti, časovne zakasnitve in vključitev ter
izključitev funkcije).
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 51 od 86
3.5.8 Signalizacija
Signali, kot so vzbujanja, izklopi in ostalo, se mora prikazati:
−
na zaslonu enote vodenja in zaščite,
−
z LED na sprednji strani enote vodenja in zaščite.
Vso daljinsko signalizacijo na SCADA je potrebno izvesti preko komunikacijskega
stikala, s protokolom IEC 61850, za kar mora Ponudnik priskrbeti vso potrebno
programsko in strojno opremo. Novo komunikacijsko stikalo se vgradi v novo
komunikacijsko omaro v prostoru SN stikališča, predvideti pa je potrebno tudi
dobavo in montažo vseh komunikacijskih kablov.
Na sprednji strani vsake enote vodenja in zaščite se mora nahajati vsaj 6 prosto
nastavljivih LED.
3.5.9 Snemanje in prenos dogodkov ter okvar
Med proženjem in vzbuditvami zaščitnih funkcij, mora enota vodenja in zaščite biti
zmožna vse merjene vrednosti in izračunane vrednosti shraniti za poznejšo analizo.
Funkcija snemanja mora biti nastavljiva. Nastavljiv naj bo:
−
čas snemanja pred nastopom dogodka (0 – 1 s);
−
čas snemanja po začetku nastopa dogodka (0 – 5 s).
Shranjene vrednosti se morajo prenašati na osebni računalnik in jih s priloženo
programsko opremo obdelovati.
Na osnovi shranjenih vrednosti mora priložena programska oprema biti zmožna
prikazati oscilograme izmerjenih vrednosti.
Shranjene dogodke mora biti možno izvoziti v standardno COMTRADE datoteko.
3.5.10 Programska oprema za parametriranje in analizo enot vodenja in
zaščite
Z dobavljeno programsko opremo (dobaviti je potrebno eno licenco, v kolikor se
licenca za uporabo programske opreme potrebuje) mora biti možno:
−
nastavljati parametre sistema vodenja, kot so shema na zaslonu, izbira
aktivnega elementa, krmiljenje elementa, konfiguriranje IEC 61850
komunikacije in GOOSE…;
−
izvesti zapahovanja med posameznimi elementi celice in ostalega stikališča;
−
nastavljati zaščitne funkcije enote vodenja in zaščite;
−
nastavljati izklopno matriko;
−
nastavljati komunikacijske parametre sistema in časovno sinhronizacijo;
−
nastavljati signalizacijo in funkcijo snemanja dogodkov ter okvar;
−
prenašati zapise o dogodkih in okvarah na osebni računalnik;
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 52 od 86
−
analizirati shranjene dogodke;
−
prikazovati obratovalne meritve (U, I, f…).
Ponudnik mora dobaviti, ob času spuščanja v obratovanje, najnovejšo verzijo
programske opreme, razen če Naročnik zahteva drugače.
3.5.11 Komunikacija z enotami vodenja in časovna sinhronizacija
Enote vodenja in zaščite morajo omogočati, da se bodo s procesnega nivoja na
nadzorni sistem prenašali vsi podatki, ki zagotavljajo najmanj naslednje SCADA
funkcije:
−
prikaz položajne signalizacije;
−
prikaz napetosti, tokov, frekvence, delovne in jalove moči ter energije;
−
opozorila in izklopi iz drugih delov SN stikališča,
−
prikaz signalov stanja in delovanja zaščit, ki so nameščene v posameznih
SN celicah;
−
parametriranje, alarmiranje, zgodovina (trendi), dogodki, poročila…
Na SCADA sistemu morajo biti smiselno izdelane zaslonske slike, ki bodo prikazovale
stanje sistema SN celic. Prikazano mora biti najmanj:
−
stikalna stanja vseh elementov;
−
napetost, tok, frekvenca, moč posamezne celice;
−
stanje transformatorjev (alarmi, izklopi, temperature,…);
−
stanje enot vodenja in zaščite;
−
opozorila;
−
ostalo, glede na želje Naročnika.
Prav tako mora biti možno preko sistema vodenja, iz SCADA sistema, daljinsko
prožiti vse elemente, kjer za to obstajajo tehnične možnosti (lasten pogon).
Enote vodenja in zaščite morajo imeti izvedeno časovno sinhronizacijo z NTP/SNTP
protokolom.
3.5.12 Zaščitne funkcije
Vse enote vodenja in zaščite lahko, glede na zahtevano število in tipe zaščitnih ter
merilnih funkcij, razdelimo na dva različna tipa:
−
enota vodenja in zaščite ločilnega mesta;
−
enota vodenja in zaščite transformatorja ali voda.
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 53 od 86
3.5.12.1 Zaščite in meritve ločilnega mesta
−
I>
(ANSI 51);
−
I>>
(ANSI 51);
−
I>>>
(ANSI 50);
−
U>
(ANSI 59);
−
U>>
(ANSI 59);
−
U<
(ANSI 27);
−
U<<
(ANSI 27);
−
f>
(ANSI 81);
−
f<
(ANSI 81);
−
detekcija obloka v celici;
−
meritev delovne moči;
−
meritev jalove moči;
−
meritev energije.
3.5.12.2 Zaščite in meritve transformatorja ali voda
−
I>
(ANSI 51);
−
I>>
(ANSI 51);
−
I>>>
(ANSI 50);
−
In>
(ANSI 67N);
−
In_dir>
(ANSI 67N);
−
detekcija obloka v celici;
−
meritev delovne moči;
−
meritev jalove moči;
−
meritev energije.
3.5.13 Temperaturni nadzor suhih transformatorjev in njihovo hlajenje
Ponudnik mora za temperaturni nadzor vsakega suhega transformatorja dobaviti:
−
omarico, kjer bo vgrajena oprema;
−
termični rele z IEC 61850 komunikacijo;
−
rele krmiljenja ventilatorjev;
−
drobni material v obliki zaščitnih avtomatov, sponk, ožičenja..
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 54 od 86
3.5.13.1 Termični rele
Termični rele (npr. TECSYSTEM NT935 ali podoben) mora imeti vsaj 4 vhode za
priključitev Pt100 sond ter vsaj 4 binarne izhode za signalizacijo ter krmiljenje
vklopa ventilatorjev. Podpirati mora tudi protokol IEC 61850, preko katerega bo
enota pošiljala podatke o stanju transformatorja na SCADA sistem. Primeren mora
biti za napajanje s 110 VDC, lahko tudi preko zunanjega napajalnika.
3.5.13.2 Rele krmiljenja ventilatorjev
Za vklop/izklop in zaščito ventilatorjev mora ponudnik dobaviti ločen rele. Krmiljen
bo preko binarnega izhoda termičnega releja in mora imeti ločeno napajanje za
krmilni in močnostni del (npr. TECSYSTEM VRT200 ali podoben).
3.5.14 Preklopna avtomatika
Dve enoti vodenja in zaščite morata imeti izvedeno funkcijo avtomatskega preklopa
ob izpadu napajanja dovoda. Za izvedbo preklopne avtomatike je predvidena
uporaba protokola IEC 61850 ter različnih logičnih modulov/funkcij v enoti vodenja
in zaščite.
Avtomatski preklop z glavnega dovoda na rezervni dovod (z napetostno pavzo) se
bo izvedel ob upoštevanju določenih pogojev, vezanih na pozicije odklopnikov in
ločilnikov ter glede na podatek, ali je ravno v teku sinhronizacija generatorja.
Preklop z rezervnega dovoda na glavni dovod (brez napetostne pavze) se bo moral
zgoditi avtomatsko, potem ko bo napetost na glavnem dovodu prisotna že vsaj 1
minuto.
Na eni od NN krmilnih omaric se morata nahajati tudi tipki za ročno izvedbo
preklopov napajanj in preklopka za blokado preklopne avtomatike. Ponudnik mora
v nastavitvah preklopne avtomatike izvesti tudi vsa potrebna zapahovanja, ki bi
posluževalcu preprečila izvedbo nedovoljenih stikalnih operacij.
3.5.15 Sistem sinhronizacije generatorja
Obstoječ sistem sinhronizacije generatorja na distribucijsko omrežje je potrebno
predelati z dveh sinhronizacijskih mest na tri sinhronizacijska mesta:
−
sinhronizacija generatorja na SN zbiralke preko celice AJA07;
−
sinhronizacija generatorja na prvem ločilnem mestu preko celice AJD02;
−
sinhronizacija generatorja na drugem ločilnem mestu preko celice AJD15.
Ponudnik mora predelati omaro pri generatorju, kjer se nahaja oprema, povezana
s sinhronizacijo generatorja. Obstoječ sinhronizator se ohrani, zamenjati in dodati
je potrebno predvsem izbirne preklopke, tipke in pomožne releje s katerimi bo
možno izvesti zanesljiv sistem sinhronizacije na tri sinhronizacijska mesta.
Obstoječi sinhronizator DIGICON bo prenastavil Naročnik sam.
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 55 od 86
3.5.16 Omara števčnih meritev +CFC01
Ponudnik mora dobaviti:
-
1 kos omaro meritev z vsemi sponkami in ožičenjem;
-
6 kosov števcev Landis+Gyr E650 ZMD405CT44 s komunikacijskimi moduli
CU-Q22 ;
-
1 kos Landis+Gyr E850 ZMQ205C F6 z Q22 komunikacijskim modulom;
-
1 kos Landis+Gyr CU-E22 komunikacijski modul;
-
1 kos Landis+Gyr CU-P42 komunikacijski modul;
-
2 kos Landis+Gyr CU-ADP1 adapter (za CU-E22 in CU-P42 modula).
Vseh sedem števcev bo vgrajenih v novo omaro števčnih meritev, ki jo mora
dobaviti Ponudnik. Ponudnik mora v to omaro premestiti še osmi, obstoječ
Landis&Gyr E850 (ZMQ205) števec in ga ožičiti (tokovi, napetosti, komunikacija),
ožičiti ter nastaviti mora tudi vse komunikacijske enote.
Ponudnik mora izvesti tri RS485 verige, prvo za Elektro Ljubljano, ki bo svoje
podatke prejemala preko dobavljene GPRS naprave CU-P42, drugo za Energetiko
Ljubljana in TE-TOL, ki se bo zaključila na dobavljenem CU-E22 modulu, ki ga mora
Ponudnik nastaviti ter priključiti na obstoječe mrežno stikalo ter tretjo za ELES, ki
se bo zaključila v ELESovi TK omari.
Ponudnik mora nastaviti vse števce, ki jih dobavlja ali prestavlja, urediti
komunikacijo s pripadajočimi centri, prav tako mora nastaviti strežnik sistema
števčnih meritev – Advance.
3.5.16.1 Kontrolne meritve
Ponudnik mora v nove SN celice vgraditi pet obstoječih števcev ZMD405CT44 in en
obstoječi ZMQ205C, ki jih ima Naročnik. Pet števcev ima CU-Q22 komunikacijske
module, ki jih mora ponudnik povezati v RS485 verigo, ki se zaključi na šestem
števcu s CU-E22 modulom. Komunikacijsko je potrebno verigo priključiti na
obstoječe stikalo sistema vodenja preko šestega števca, ki ima CU-E22
komunikacijski modul in to izvede Ponudnik. Ponudnik mora tudi nastaviti vse
števce, ki jih prestavlja v nove celice, prav tako mora nastaviti strežnik sistema
števčnih meritev – Advance.
3.5.17 Komunikacijsko stikalo
Telekomunikacijska naprava, ki opravlja funkcije komunikacijskega vozlišča sistema
vodenja SN stikališča združuje vse komunikacije v sistemu. Naročnik v svojih TK
sistemih uporablja izključno HP Procurve 2910 ali 2920 mrežna stikala, zato mora
takšnega dobaviti tudi Ponudnik, v kolikor bo lahko z njim izvedel komunikacijo
preko IEC 61850 protokola.
Na stikalo bodo priključene:
−
enote vodenja in zaščite;
−
termični releji;
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 56 od 86
−
obstoječe stikalo sistema vodenja.
Komunikacijsko stikalo mora podpirati komunikacijo preko protokola IEC 61850 in
ostalih protokolov, ki se bodo uporabili.
Funkcije komunikacijskega stikala:
−
komunikacija z različnimi podrejenimi napravami v SN stikališču;
−
povezava različnih naprav v enovit sistem daljinskega vodenja in zaščite;
−
komunikacija s sistemom sinhronizacije točnega časa.
Ostale zahteve:
−
podpirati mora GBIC naprave;
−
podpirati mora RSPT (Rapid spanning tree protocol);
−
imeti mora 4 x SM LC za povezavo z enotami vodenja in zaščite;
−
imeti mora 1 x SM LC za povezavo z obstoječim 'KV 6' stikalom;
−
imeti mora 8 x 10/100TX RJ45 za ostale povezave.
Zaradi poenotenja opreme znotraj podjetja, morajo biti vse optične povezave single
mode, vsi GBIC morajo biti single mode in vse optične povezovalne vrvice morajo
biti opremljene z LC-LC konektorji.
3.5.18 Strežnik za daljinsko posluževanje – SCADA strežnik in aplikacija
sistema vodenja – iFIX
Ponudnik mora dobaviti vgradni strežnik za daljinsko posluževanje stikališča –
SCADA strežnik, ki se bo vgradil v novo omaro nadzora (+DRC01, ki jo tudi dobavi
in vgradi ponudnik), nahajala se bo v prostoru pod komandno sobo proizvodnje, v
upravni stavbi. Med komunikacijskim stikalom in SCADA strežnikom bo Ponudnik
položil optični vodnik, ob SCADA strežniku pa bo dobavil še komunikacijski
pretvornik optični/električni ethernet. Ker se bodo zaslon, miška in tipkovnica
nahajali drugje kot strežnik, mora Ponudnik dobaviti in vgraditi tudi KVM extender
(obe enoti, lokalno in oddaljeno) ter vmesne povezovalne kable.
Na strežniku mora biti naložen najnovejši operacijski sistem, dobavljena in
instalirana pa mora biti tudi ena licenca nadzornega sistema iFIX (zadnja verzija
iFix, neomejeno število točk, osnovni runtime).
Izdelati je potrebno aplikacijo sistema vodenja kompletnega stikališča, z vsemi
odklopniki, stikali, merilniki, opozorili, izklopi…, ter vse potrebne ekranske prikaze
nadzora nad stikališčem z vsemi pripadajočimi sklopi in elementi. Koncept izdelave
ekranskih prikazov mora biti čim bolj podoben trenutno uporabljenem v primerljivih
objektih oz. v elektrodistribucijskih podjetjih.
Novi SCADA sistem bo potrebno vključiti v obstoječi procesni sistem Proficy
Historian in vključitev v obstoječe kliente nadzora. Potrebno je izdelati prikaz
arhiviranih podatkov, trendov, liste alarmov, liste dogodkov in poročila vključena v
obstoječi proizvodno informacijski sistem PROZIS, vključno s poročili o porabi
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 57 od 86
električne energije. Potrebno je izdelati ločeno listo alarmov in listo dogodkov (ločiti
podatke, ki so pomembni za energetika – upravljalca, od podatkov, ki so pomembni
za sistemskega operaterja). V trenutku izklopa posameznega elementa, mora biti
to zabeleženo v listi dogodkov. V ta namen je potrebno izdelati filtriranje in prikaz
podatkov po različnih kriterijih. Omogočena mora biti tudi sledljivost za vse
uporabniške akcije, ki vsebujejo uporabniško ime, datum, čas in uporabniški poseg.
Za časovno usklajenost naprav je potrebno predvideti sinhronizacijo ure realnega
časa enot vodenja in zaščite ter SCADA sistema z zunanjim virom točnega časa.
Naročnik ima v svoji mreži že vgrajen GPS sistem točnega časa.
Na nadzornem nivoju je potrebno izvesti najmanj naslednje:
−
izdelava in instalacija sistemske in aplikativne programske opreme na
nadzornem nivoju;
−
izdelava funkcijske specifikacije;
−
izdelava testnih tabel za IQ (Instalation Quality), OQ (Operational Quality)
in PQ (Performance Quality) teste;
−
izvedba testov IQ (Instalation Quality), OQ (Operational Quality) in PQ
(Performance Quality) skladno s Funkcijsko specifikacijo in I/O specifikacijo
s preverjanjem celotne poti od stikala do vključno preverjanja vseh
ekranskih prikazov. Teste se izvede v sodelovanju z izvajalcem procesne
avtomatizacije, elektro izvajalcem in z izdelavo merilnih listov in zapisnikov;
−
izdelava dokumentacije;
−
usposabljanje in priučitev uporabnikovega tehničnega osebja;
−
poskusno obratovanje nadzornega sistema, najmanj 21 dnevno pred
dnevom končne primopredaje;
−
dostava programske opreme v elektronski obliki na CD mediju z vsemi
potrebnimi gesli za vstop in navodili za kompletno restavracijo sistema;
−
potrebno je zagotoviti vse potrebno za prenos podatkov na informacijski
sistem za podporo energetskemu managementu.
Potrebno je izvesti validacijo funkcionalnega testiranja v skladu s smernicami
uporabnika.
Potrebno je načrtovati takšno funkcijsko specifikacijo komunikacijskega protokola
Ethernet TCP/IP za prenos vseh HW in SW vhodno-izhodnih signalov na nadzorni
sistem uporabnika, ki bo hkrati podlaga za izvedbo validacije funkcionalnega
testiranja IQ-OQ-PQ.
Potrebno je izdelati vsebino postopkov za testiranje in testne procedure ter izdelati
postopke v sili za primer nepričakovanih dogodkov. Na koncu testiranj je potrebno
podati poročilo z zaključkom testiranj iz katerega mora biti razvidno, ali so bila
izvedena vsa testiranja, ali so bila uspešna, ali zadostujejo zahtevam…
Ponudnik mora v ponudbi imenovati izvajalca elektroinstalacij, izvajalca procesne
avtomatizacije(vodenje in zaščita), izvajalca nadzornega sistema in izvajalca za
sistem števčnih meritev. Po prijavi napake s strani uporabnika se mora izvajalec v
garancijski dobi odzvati v roku 24 ur in predlagati način reševanja, ter odpraviti
napako v roku naslednjih 24 ur. Vsa programska oprema, vključno z ekranskimi
prikazi postane last uporabnika.
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 58 od 86
Osnovne zahteve za SCADA strežnik, najmanj:
−
CPU: Intel Xeon E5-2650 (2,0 GZH, 8-core, 20MB);
−
št. rež pomnilnika: 4 x, 2 x prosto; max: 16/32 GB;
−
RAM: 8 GB DDR3;
−
HDD: 1 TB 7200rpm+1 TB 7200rpm – RAID1;
−
DVD+/-RW DL;
−
OHIŠJE: rack;
−
VGA: integrirana Intel HD;
−
barvni LCD monitor 27'';
−
Povezave: 10/100/1000 Mb/s mrežna kartica;
−
strojni RAID 1 krmilnik;
−
SLO USB tipkovnica in opt. Miška;
−
zvočna kartica integrirana HD Audio;
−
Operacijski sistem: zadnja verzija Windows 64-bit s priloženimi mediji za
obnovitev OS;
−
barvni laserski tiskalnik A4.
3.5.19 Sistem točnega časa
Ponudniku ni potrebno dobaviti ločenega sistema točnega časa, saj ima naročnik že
vgrajen SyncServer S100 proizvajalca Microsemi.
3.5.20 Polaganje kablov sistemov vodenja, zaščite in meritev
Za izvedbo sistema vodenja mora Ponudnik dobaviti in položiti nove signalnokrmilne in komunikacijske kable:
−
1 kos
−
6 kos
8 x 1,5 mm2, OLFLEX – povezava enot vodenja in zaščite z
omarico na transformatorju (380m);
−
6 kos
8 x 1,5 mm2, OLFLEX – povezava enot vodenja in zaščite z NN
ploščo(480m);
−
3 kos
4 x 1,5 mm2, OLFLEX – povezava SN celic z omaro števčnih
meritev +CFC01 – napetosti (35m);
−
6 kos
4 x 4 mm2, OLFLEX – povezava SN celic z omaro števčni
meritev+CFC01 – tokovi (61m);
−
2 kos
8 x 1,5 mm2, OLFLEX – pozicije SN stikal za zaščito,
sinhronizacijo in vzbujanje generatorja (192m);
−
4 kos
8 x 1,5 mm2, OLFLEX – vklopi in izklopi SN stikal iz zaščite,
sinhronizacije in vzbujanja generatorja (364m);
−
4 kos
4 x 1,5 mm2, OLFLEX – meritev napetosti iz merilne celice na
ostale celice (80m);
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
kabel za GPS anteno (z opletom) (24m);
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 59 od 86
−
2 kos
4 x 1,5 mm2, OLFLEX – izpad avtomata v SN celici (30m);
−
2 kos
(25m);
4 x 1,5 mm2, OLFLEX – izpad avtomata +BUC01 ali +BFA01
−
2 kos
(44m);
4 x 1,5 mm2, OLFLEX – napetost nizka +BUC01 ali +BFA01
−
3 kos
8 x 1,5 mm2, OLFLEX – Signalizacija in zaščitni izklopi iz
temperaturnega nadzora suhih transformatorjev (300m);
−
10 kos
optična vrvica - povezava enot vodenja in zaščite med seboj
(10x4m=40m);
−
4 kos
optični kabel - povezava enot vodenja in zaščite med seboj
(4x12m=48m);
−
1 kos
optični kabel - povezava obstoječega komunikacijskega stikala
z novim komunikacijskim stikalom (20m);
−
1 kos
optični kabel – povezava novega komunikacijskega stikala z
opt/el. Pretvornikom SCADA računalnika(80m);
−
1 kos
ethernet SFTP - povezava SCADA računalnika z bližnjim
ethernet priključkom (2m);
−
2 kos
ethernet SFTP - povezava obstoječega komunikacijskega
stikala KV 3 z verigo števcev (30m);
−
3 kos
ethernet SFTP - povezava novega komunikacijskega stikala z
napravami temperaturnega nadzora suhih transformatorjev (300m);
−
20 kos
6 x 0,14 mm2, LiYCY - izvedba RS485 verig za števčne meritve
(ELES, Energetika Ljubljana, Elektro Ljubljana) (80m);
−
1 kpl
kanali…).
podometna in nadometna instalacijska oprema (doze, police,
Seznam krmilno-signalnih kablov ni dokončen. Ponudnik mora zagotoviti vse
potrebne krmilno-signalne kable za polno funkcionalen sistem vodenja in zaščite SN
stikališča, transformatorjev, sinhronizacije generatorja, zaščite generatorja,
vodenja generatorja, lastne porabe in ostale porabe, ki je predmet tega razpisa.
3.5.21 Montaža enot vodenja in zaščite ter RTXP 18
Enote vodenja in zaščite morajo biti vgrajene v čelne plošče NN krmilnih omarice,
za kar bo moral Ponudnik izvesti izrez montažnih odprtin ter dobaviti ves potreben
pritrdilni material ter ostali drobni material (sponke, avtomati, relejčki, diode,
razsvetljava…).
Vtičnice RTXP bodo v NN krmilni omarici. Ponudnik mora dobaviti in vgraditi vtičnice,
ohišja za vtičnice in pokrove za ohišja.
3.5.22 Montaža komunikacijske opreme
Komunikacijsko stikalo in 24 portni optični patch panel morata biti vgrajena v
komunikacijsko omarico +DYV01, ki je tudi del te dobave. Omarica mora biti
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 60 od 86
primerna za vgradnjo komunikacijske opreme ter opremljena z režami za
prezračevanje, vgrajen mora imeti tudi protiprašni filter.
3.6 LASTNA PORABA AC IN DC
V novem SN stikališču se za potrebe napajanja SN celic, pripadajočih enot vodenja
in zaščite, števcev električne energije in komunikacijskih naprav vgradita dva
razdelilnika lastne porabe +BFA01 in +BUC01. Omari razdelilnikov bosta
prostostoječi, velikosti 2000x600x400mm(VxŠxG) s sponkami na spodnjem delu
omare. Iz njiju se bo napajalo tudi obstoječe 6kV stikališče, za kar mora Ponudnik
dobaviti ustrezno število zaščitnih avtomatov s pomožnimi kontakti in napajalne
kable.
3.6.1 Razdelitev +BFA01, 230 V AC
+BFA01 (400/230 V AC) je namenjen napajanju razsvetljave, ogrevanja, hlajenja
in remontnih vtičnic SN stikališča ter kabelskega prostora.
Razdelilec lastne porabe bo napajan iz obstoječe razdelitve lastne porabe v TOŠ.
Za razdelitev izmenične napetosti se predvidijo enopolne in tropolne avtomatske
varovalke s pomožnimi kontakti ter podvojenimi priključnimi sponkami. Na vratih
naj bo vgrajen V-meter s preklopko za izbiro prikazane napetosti (L1-N, L2-N, L3N, L1-L2, L2-L3, L3-L1).
Število potrebnih avtomatov je razvidno iz priložene sheme razdelilca +BFA01.
V omari razdelilca se mora nahajati tudi preprosto krmiljenje ogrevanja, za katerega
se predvideva sledeča oprema, ki jo mora dobaviti in vgraditi Ponudnik:
−
1 kos preklopa ročno/avtomatsko;
−
6 kos tipka vklop/izklop;
−
3 kos močnostni kontaktor;
−
1 kos krmilni kontaktor;
−
1 kos termostat.
3.6.2 Razdelitev +BUC01, 110 V DC
+BUC01 (110 V DC) je namenjen napajanju elektromotornih pogonov stikal, enot
vodenja in zaščite, krmiljenju, signalizaciji ter napajanju pomožnih naprav kot so
mrežna stikala, pretvorniki, števci in druga oprema vodenja in zaščite stikališča.
Razdelilec lastne porabe bo napajan iz obstoječe razdelitve enosmerne lastne
porabe v TOŠ.
Za razdelitev enosmerne napetosti se predvidijo dvopolne avtomatske varovalke s
pomožnimi kontakti ter podvojenimi priključnimi sponkami. Na vratih naj bo vgrajen
V-meter s preklopko indikacije zemeljskega stika. V omaro se vgradi tudi
enosmerni, dvopolni, podnapetostni rele, s kompletom pomožnih kontaktov za
signalizacijo.
Število potrebnih avtomatov je razvidno iz priložene sheme razdelilca +BUC01.
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 61 od 86
3.6.3 Polaganje kablov sistemov lastne porabe
Za izvedbo sistema lastne porabe mora Ponudnik dobaviti in položiti nove kable:
−
1 kos
2 x 16 mm2, NYY-RM – dovod DC iz razdelilca TOŠ (72m);
−
1 kos
2 x 1,5 mm2, NYY-RM – dovod DC iz razdelilca zasilne razsvetljave
TOŠ (60m);
−
1 kos
−
3 kos
2 x 1,5 mm2, NYY-RM – DC 24V napajanje IEC 61850 enot pri v
omarici suhih transformatorjev (300m);
−
3 kos
3 x 1,5 mm2, NYY-RM – AC napajanje krmiljenja ventilatorjev in
nadzora suhih transformatorjev (300m);
−
3 kos
3 x 1,5 mm2, NYY-RM – DC 110V napajanje motorjev ventilatorjev
suhih transformatorjev (300m);
−
35 kos
2 x 1,5 mm2, OLFLEX – DC napajanje 6 kV in 10(20) kV celic
(650m);
−
4 kos
−
5 kos
4 x 1,5 mm2, OLFLEX – skupinski izpadi avtomatov AC, ostala
signalizacija (72m);
−
1 kos
4 x 1,5 mm2, OLFLEX – signalizacija izpada DC napajanja na
krmilnik 6 kV stikališča (48m);
5 x 16 mm2, NYY-RM – dovod AC iz razdelilca TOŠ (96m);
3 x 1,5 mm2, OLFLEX – AC napajanje 10(20) kV celic (52m);
Seznam kablov ni dokončen. Ponudnik mora zagotoviti vse potrebne kable za polno
funkcionalen sistem vodenja in zaščite SN stikališča, transformatorjev, lastne
porabe in ostale porabe, ki je predmet tega razpisa.
3.7 REZERVNI DELI
Vsi dobavljeni rezervni deli morajo biti medsebojno zamenljivi z originalnimi deli.
Vsi deli morajo biti primerno tretirani in zapakirani za dolgotrajno notranje
skladiščenje pod klimatskimi pogoji na objektu.
Vsak del mora biti jasno označen na zunanji strani paketa z opisom in funkcijo. V
primeru več delov v enem paketu mora biti na zunanji strani paketa napisana
podrobna vsebina paketa.
Kot minimalna zahteva morajo biti za SN stikalno opremo in SN kable dobavljeni
naslednji rezervni deli:
−
1 kos
odvodnik prenapetosti za montažo v SN celico;
−
1 kos
enota vodenja in zaščite vsakega tipa;
−
1 kos
SN varovalka za NIT;
−
3 kos
20 kV kabelski končnik za zunanjo montažo vsakega tipa;
−
3 kos
20 kV kabelski končnik za notranjo montažo vsakega tipa;
−
3 kos
instalacijska varovalka vsakega tipa;
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 62 od 86
−
1 kos
preklopka, stikalo in gumb vsakega tipa;
−
2 kos.
lučka vsakega tipa;
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 63 od 86
4 GRADBENA IN ELEKTROMONTAŽNA DELA
V sklopu zamenjave SN stikališča se bodo izvajala naslednja glavna dela:
−
gradbena dela;
−
elektromontažna dela;
−
spuščanje v pogon.
4.1 POTEK IZVEDBE DEL
Zamenjava SN stikališča in transformatorjev se bo izvedla v dveh fazah. Potek
izvedbe del se bo lahko med gradnjo spremenil:
a) 1. faza – izgradnja Sistema I novega SN stikališča TP 768-TOŠ2:
−
−
−
−
−
priprava delovišča:
•
označba delovišča za postavitev Sistema I novega SN stikališča;
•
zavarovanje naprav, ki se nahajajo v stikališču ter so pod napetostjo;
•
izvedba protiprašne zaščite obstoječih stikališč v TP 768-TOŠ2.
ureditev prostora:
•
zapolnitev odvečnih obstoječih prebojev v AB plošči v delu prostora,
kjer je predvidena postavitev Sistema I;
•
beljenje prostora;
•
postavitev dvojnega poda pod Sistemom I;
•
zamenjava električnih inštalacij in požarnih senzorjev.
montaža omar DC lastne porabe, TK omarice in omare števčnih meritev:
•
montaža nove omare DC lastne porabe 6 kV in 10 kV stikališč v TP
768-TOŠ2;
•
prevezava lastne porabe 6 kV stikališča v novo omaro lastne porabe;
•
demontaža obstoječe omarice lastne porabe;
•
montaža omare števčnih meritev;
•
montaža TK omarice.
montaža 8 novih SN celic v TP 768-TOŠ2;
•
montaža celic;
•
izvedba napetostnih preizkusov Sistema I;
•
montaža krmilno-signalnih kablov;
•
vzpostavitev sistema vodenja novih celic na novi nadzorni sistem;
•
nastavitev električnih zaščit v dovodni celici ter na posameznih
odcepih;
vzpostavitev sistema števčnih meritev:
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 64 od 86
•
vzpostavitev obračunskega merilnega mesta na dovodni celici AJM03
v sodelovanju z Elektrom Ljubljana;
•
vzpostavitev obračunskega merilnega mesta na celici TR LR celici
AJT06;
•
vzpostavitev obračunskega merilnega mesta na generatorski celici
AJA07;
•
vzpostavitev kontrolnih meritev na transformatorskih celicah.
−
demontaža prvih treh celic v TP 612-TOŠ;
−
menjava transformatorja TR 3 10/0,4 kV:
−
•
izklop TR 3 10/0,4 kV, 400 kVA;
•
demontaža transformatorja ter 10 kV kabelskih povezav in 0,4 kV
zbiralk;
•
demontaža jeklenih tračnic transformatorja;
•
vgradnja jeklenih ojačitev nosilne AB plošče transformatorja;
•
vgradnja novih tračnic transformatorja;
•
beljenje prostora, barvanje konstrukcij, vrat in rešetk;
•
vgradnja požarnih senzorjev;
•
zamenjava električnih inštalacij (vtičnice, luči);
•
montaža novega suhega transformatorja BBT02 20(10)/0,4 kV, 2.000
kVA;
•
predelava in priklop obstoječih 0,4 kV zbiralčnih povezav od TR do
obstoječega NN stikališča v TP 612-TOŠ1 na novi TR;
•
izdelava električne izolacije zbiralk (npr. Raychem Low Voltage Busbur
Insulation Tape LVBT) pri preboju med TR boksom in NN stikališčem;
•
izdelava požarnega tesnjenja preboja za NN zbiralke med TR boksom
in NN stikališčem (npr. Tervol + HILTI protipožarni premaz);
•
montaža novih 20 kV kablov do nove celice AJT05.
menjava transformatorja TR 1 10/6 kV:
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
•
izklop TR 1 10/0,4 kV, 4.000 kVA;
•
demontaža transformatorja ter 10 kV kabla;
•
umik in zaščita 6 kV kabla, da se omogoči sanacijo TR boksa;
•
vgradnja INOX oljne lovilne sklede ter jeklenih ojačitev nosilne AB
plošče transformatorja;
•
vgradnja novih zaščitnih vrat TR boksa;
•
beljenje prostora;
•
vgradnja požarnih senzorjev;
•
zamenjava električnih inštalacij (vtičnice, luči);
•
montaža novega oljnega transformatorja BBT01 20(10)/6 kV, 4.000
kVA;
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 65 od 86
−
−
•
montaža obstoječih 6 kV kablov;
•
montaža novih 20 kV kablov do nove celice AJT04.
prevezava transformatorja TR LR v novo SN stikališče:
•
izklop in blokada stikala lastne rabe (celica 9) v obstoječem 10 kV
stikališču TP 768-TOŠ2;
•
zamenjava obstoječega SN kabla in prevezava TR LR na celico AJT06;
prevezava generatorja kogeneracije v novo SN stikališče:
•
izklop in blokada stikala generatorja (celica 8) v obstoječem 10 kV
stikališču TP 768-TOŠ2;
•
prevezava obstoječega 10 kV kabla na celico AJA07;
•
vzpostavitev sistema sinhronizacije generatorja preko odklopnikov v
celici AJA07 in celici AJD02;
−
prevezava kablovoda RTP Bežigrad v celico AJD02, dela se izvedejo v
koordinaciji in sodelovanjem Elektra Ljubljana;
−
izvedba meritev vrtilnega polja, meritev SN kablovodov, funkcionalnih
preizkusov sistema vodenja, zaščit, meritev in sinhronizacije na Sistemu I v
novem SN stikališču;
−
spuščanje Sistema I pod 10 kV napetost:
•
deblokada vklopa odklopnika Q0 v celici AJD02 in s strani Elektra
Ljubljana vklop 10 kV napetosti na kablovod v RTP Bežigrad;
•
vklop odklopnika Q0 v celici AJD02;
•
vklop odklopnikov v celicah AJT04, AJT05 in AJT06;
•
preizkus sinhronizacije generatorja z 10 kV omrežjem RTP Bežigrad.
b) 2. faza – izgradnja Sistema II novega SN stikališča TP 768-TOŠ2:
−
−
−
priprava delovišča:
•
označba delovišča za postavitev Sistema II novega SN stikališča,
•
zavarovanje naprav, ki se nahajajo v stikališču ter so pod napetostjo,
•
izvedba protiprašne zaščite novega SN stikališč v TP 768-TOŠ2.
demontaža obstoječega stikališča TP768-TOŠ2:
•
izklop in odklop 10 kV RTP Šiška;
•
izklop in demontaža vseh odcepov na obstoječih 10 kV stikališčih TP
612-TOŠ1 in TP 768-TOŠ2;
•
demontaža obstoječih stikališč TP 612-TOŠ1 in TP 768-TOŠ2;
ureditev prostora:
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
•
zapolnitev odvečnih obstoječih prebojev v AB plošči v delu prostora,
kjer je predvidena postavitev Sistema II;
•
beljenje prostora;
•
postavitev dvojnega poda pod Sistemom II;
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 66 od 86
•
−
−
zamenjava električnih inštalacij in požarnih senzorjev.
montaža omar AC lastne porabe:
•
montaža nove omare AC lastne porabe v TP 768-TOŠ2;
•
povezava električnih inštalacij, gretja in klima naprav SN in
kabelskega prostora na novo AC omaro lastne porabe;
•
povezava AC lastne porabe SN celic na omaro AC lastne porabe;
montaža 8 novih SN celic v TP 768-TOŠ2;
•
montaža celic;
•
izvedba napetostnih preizkusov Sistema II;
•
montaža krmilno-signalnih kablov;
•
vzpostavitev sistema vodenja novih celic na novi nadzorni sistem;
•
nastavitev električnih zaščit v dovodni celici ter na posameznih
odcepih;
−
vzpostavitev in preizkus sistema preklopne avtomatike;
−
vzpostavitev sistema števčnih meritev:
−
−
•
vzpostavitev obračunskega merilnega mesta na dovodni celici AJM14
v sodelovanju z Elektrom Ljubljana;
•
vzpostavitev kontrolnih meritev na transformatorskih celicah.
menjava transformatorja TR 2 10/0,4 kV:
•
izklop TR 2 10/0,4 kV, 1.250 kVA;
•
demontaža transformatorja ter 10 kV kabelskih povezav in 0,4 kV
zbiralk;
•
demontaža jeklenih tračnic transformatorja;
•
vgradnja jeklenih ojačitev nosilne AB plošče transformatorja;
•
vgradnja novih tračnic transformatorja;
•
beljenje prostora, barvanje konstrukcij, vrat in rešetk;
•
vgradnja požarnih senzorjev;
•
montaža novega suhega transformatorja BBT04 20(10)/0,4 kV, 2.000
kVA;
•
predelava in priklop obstoječih 0,4 kV zbiralčnih povezav od TR do
obstoječega NN stikališča v TP 612-TOŠ1 na novi TR;
•
izdelava električne izolacije zbiralk (npr. Raychem Low Voltage Busbur
Insulation Tape LVBT) pri preboju med TR boksom in NN stikališčem;
•
izdelava požarnega tesnjenja preboja za NN zbiralke med TR boksom
in NN stikališčem;
•
montaža novih 20 kV kablov do nove celice AJT11.
menjava transformatorja TR 1 10/0,4 kV:
•
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
izklop TR 1 10/0,4 kV, 1.250 kVA;
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 67 od 86
−
•
demontaža transformatorja ter 10 kV kabelskih povezav in 0,4 kV
zbiralk;
•
demontaža jeklenih tračnic transformatorja;
•
vgradnja jeklenih ojačitev nosilne AB plošče transformatorja;
•
vgradnja novih tračnic transformatorja;
•
beljenje prostora, barvanje konstrukcij, vrat in rešetk;
•
vgradnja požarnih senzorjev;
•
montaža novega suhega transformatorja BBT05 20(10)/0,4 kV, 2.000
kVA;
•
predelava in priklop obstoječih 0,4 kV zbiralčnih povezav od TR do
obstoječega NN stikališča v TP 612-TOŠ1 na novi TR;
•
izdelava električne izolacije zbiralk (npr. Raychem Low Voltage Busbur
Insulation Tape LVBT) pri preboju med TR boksom in NN stikališčem;
•
izdelava požarnega tesnjenja preboja za NN zbiralke med TR boksom
in NN stikališčem;
•
montaža novih 20 kV kablov do nove celice AJT12.
menjava transformatorja TR 2 10/6 kV:
•
izklop TR 2 10/0,4 kV, 4.000 kVA;
•
demontaža transformatorja ter 10 kV kabla;
•
umik in zaščita 6 kV kabla, da se omogoči sanacijo TR boksa;
•
vgradnja INOX oljne lovilne sklede ter jeklenih ojačitev nosilne AB
plošče transformatorja;
•
vgradnja novih zaščitnih vrat TR boksa;
•
beljenje prostora;
•
vgradnja požarnih senzorjev;
•
montaža novega oljnega transformatorja BBT06 20(10)/6 kV, 4.000
kVA;
•
montaža obstoječih 6 kV kablov;
•
montaža novih 20 kV kablov do nove celice AJT13.
−
izvedba kabelske povezave med Sistemom I (AJZ08) in Sistemom II
(AJZ09);
−
prevezava kablovoda RTP Šiška v celico AJD15, dela se izvedejo v
koordinaciji in sodelovanjem Elektra Ljubljana;
−
vzpostavitev sistema sinhronizacije generatorja preko odklopnika v celici
AJD15;
−
izvedba meritev vrtilnega polja, meritev SN kablovodov, funkcionalnih
preizkusov sistema vodenja, zaščit, meritev in sinhronizacije na Sistemu II
v novem SN stikališču;
−
spuščanje Sistema II pod 10 kV napetost:
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 68 od 86
•
deblokada vklopa odklopnika Q0 v celici AJD15 in s strani Elektra
Ljubljana vklop 10 kV napetosti na kablovod v RTP Šiška;
•
vklop odklopnika Q0 v celici AJD15;
•
vklop odklopnikov v celicah AJT11, AJT12 in AJT13;
•
prehod na otočno obratovanje generatorja kogeneracije na Sistemu I
(izklop odklopnika Q0 v celici AJD02);
•
deblokada in vklop odklopnika Q0 celice AJZ08 povezave med
Sistemom I in Sistemom II;
•
preizkus sinhronizacije generatorja z 10 kV omrežjem RTP Šiška;
•
preizkus preklopne avtomatike.
4.2 GRADBENA DELA
Podrobneje so gradbena dela prikazana v PZI projektu gradbenih del, ki je del te
razpisne dokumentacije.
4.2.1 SN stikališče TP 768
Prostor SN stikališča je dolg 14,75 m in širok 9,5 m, višina prostora pa je 5,2 m.
Ponudnik bo moral izvesti sledeča dela:
−
izvedba protiprašne zaščite obstoječih in novih 6 in 10 kV stikališč v TP 768–
TOŠ2 z lesenim ogrodjem in PVC folijami;
−
demontaža obstoječih vhodnih vrat v pločevinasti izvedbi dimenzij 220/200
cm v SN stikališču in kabelskem prostoru;
−
dobava in vgradnja protipožarnih (EI60) enokrilnih vrat v SN stikališču in
kabelskem prostoru, proti hodniku, širine 1,00 m, višine 2,20 m. Levo krilo
obstoječih vrat se zazida z ustreznim protipožarnim materialom (opeka
debeline 25 cm ), skupno 2 kompleta;
−
odstranitev obstoječe PVC obloge tal, skupno 90 m2;
−
izdelava izvrtin do Φ200 mm v AB ploščo ali stene, skupno 8 kos;
−
odstranitev ostankov lepil, brušenje neravnin, premaz tal s protiprašno
barvo, skupno 90 m2;
−
pleskanje sten in stropa v SN stikališču in kabelskem prostoru v skupni
površini cca. 680 m2 – po končanih gradbenih delih.
Glede na to, da v tem prostoru danes že obratujoče stikališče 10 kV, bodo gradbena
dela v dveh fazah. V prvi fazi se bo obnovilo približno polovico površin. V drugi fazi
pa preostali del prostora – po zaključeni demontaži obstoječega stikališča 10 kV v
TP 768.
4.2.2 Notranji TR boksi
Obstoječi energetski transformatorji 10/0,4 kV različnih nazivnih moči, skupno 3
enote, so vsak zase nameščeni v notranjih TR boksih.
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 69 od 86
Velikost posameznih boksov transformatorjev 10/0,4 kV:
Širina
3.410 mm
Globina
2.530 mm
Višina
4.500 mm
Prostori so zaprti z dvo-krilnimi vrati širine 2,240 m in višine 2,5 m.
Za tri transformatorske prostore je potrebno izvesti sledeča dela:
−
odvoz obstoječega prodca na deponijo oz. uničenje, prodec je umazan z
transformatorskim oljem – skupno 1,4 m3 (Izvajalec mora Naročniku
dostaviti evidenčne liste o razgradnji);
−
sanacija razpok in poškodb v AB konstrukcijah – skupno 4,5 m2;
−
izdelava in montaža kovinskih ojačitev nosilne plošče – skupno 3 komplete;
−
dobava in vgradnja rešetk nad lovilno skledo – skupno 3 komplete;
−
Dobava in vgradnja NPU 160 in NPU 100 profilov za postavitev novih
transformatorjev – skupno 3 komplete;
−
izdelava novih opleskov sten, stropa in prezračevalnih odprtin v površini 100
m2 v 3 boksih, skupno 300 m2;
−
obstoječa vrata je potrebno na novo kvalitetno prebarvati v barvi RAL 5010.
Dobaviti in vgraditi je potrebno nove kvalitetne kovinske kljuke za
industrijsko uporabo ter nove napise in opozorilne table. Skupno je potrebno
obnoviti 3 vrata;
−
za dovod hladilnega zraka od zunaj so pod vrati nameščene stenske rešetke
dimenzij 2,3 x 0,7 m. Za odvod toplega zraka so na višini 4 m nameščene
stenske rešetke dimenzij 2,2 x 0,77 m. Rešetke je potrebno očistiti prahu in
mastnih oblog ter na novo kvalitetno prebarvati v barvi RAL 5010 – skupno
3 komplete;
−
v posameznem transformatorskem boksu je potrebna obnova betonskega
tlaka in oljnih lovilcev (sanacija razpok, brušenje, izravnalni premaz) in
izdelava novega mehansko odpornega premaza v površini cca. 20 m2 v 3
boksih, skupno 60 m2;
−
protipožarna zaščita jeklene nosilne konstrukcije stavbe z nanosom zaščitne
prevleke – skupno 30 m2;
−
protipožarna tesnjenje pri prebojih za izolirane Cu zbiralke- skupno 3
preboji;
−
dobava in vgradnja verig in tablic z napisom POZOR VISOKA NAPETOST;
−
naročilo strokovnega mnenja za ugotovitev požarnih lastnosti obstoječih
zidov med TR boksi in stikališčem.
4.2.3 Zunanji TR boksi
Obstoječa energetska transformatorja 10/6 kV nazivne moči 4 MVA, skupno 2 enoti,
sta vsak zase nameščeni v TR boksih.
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 70 od 86
Velikost posameznih boksov transformatorjev 10/6 kV:
Širina
4.600 mm
Globina
4.100 mm
Višina
4.000 mm
Prostori so zaprti z dvo-krilnimi vrati širine 2,240 m in višine 2,5 m.
Za tri transformatorske prostore je potrebno izvesti sledeča dela:
−
odvoz obstoječega prodca na deponijo oz. uničenje, prodec je umazan z
transformatorskim oljem – skupno 2,2 m3 (Izvajalec mora Naročniku
dostaviti evidenčne liste o razgradnji);
−
demontaža in odvoz obstoječih rešetk v oljnem lovilcu TR boksa – skupno 2
kompleta rešetk;
−
sanacija razpok v AB konstrukcijah, zunaj in znotraj TR boksa. Del AB
konstrukcije je poškodovan do te mere, da se vidi armatura – skupno 30
m2;
−
izdelava in montaža INOX lovilnih skled pod transformatorji ter izvedba
preizkusov tesnosti lovilnih skled in izdelava poročila s strani pooblaščenega
podjetja– skupno 2 skledi;
−
izdelava in montaža rešetk v oljnem lovilcu TR boksa iz pocinkane rešetke
z okencem 35x35 mmm debelina rešetke 40 mm – skupno 2 kompleta
rešetk;
−
izdelava novih opleskov zunanjih in notranjih sten ter stropa s fasadno barvo
za zunanjo uporabo, skupna površina 260 m2;
−
dobava in nasipanje prodca granulacije 30-50 mm – skupno 2,2 m3;
−
odstranitev obstoječe zaščitne mreže z vrati;
−
izdelava,
dobava
in
montaža
kovinske
zaščitne
mreže
pred
transformatorjema kompletno do vrha, z vgrajenimi dvokrilnimi vrati,
celotna konstrukcija je cinkana. Na vrata se montira nove napise in
opozorilne table. Skupno je potrebno zamenjati 2 vrat;
−
v posameznem transformatorskem boksu je potrebna obnova betonskega
oljnega lovilca (sanacija razpok, brušenje, izravnalni premaz) in izdelava
novega mehansko odpornega premaza v površini cca. 15 m2 v 2 boksih,
skupno 30 m2;
−
dobava in vgradnja verig in tablic z napisom POZOR VISOKA NAPETOST.
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 71 od 86
4.3 KLJUČAVNIČARSKA DELA
Za namestitev 18 celic novega SN stikališča je potrebno izdelati dvojni pod višine
0,8 m v skupni površini 55 m2. V ta obseg spada tudi izdelava dostopnih stopnic in
klančine. Nosilnost dvojnega poda mora biti min. 1000 kg/m2. Nosilna konstrukcija
SN celic bo izdelana iz jeklene, vroče cinkane konstrukcije. Pohodni del dvojnega
poda bo izveden s tipskim dvojnim podom (npr. MERO). Velikost plošč dvojnega
poda mora biti 0,6 x 0,6 m, barvo PVC obloge plošče bo določil Naročnik (npr. MERO
Elast 964).
Dvojni pod bo montiran v več korakih:
−
prvi del za namestitev in pritrditev 8 stikalnih celic Sistema I bo montiran
pred pričetkom montaže novega SN stikališča;
−
drugi del za namestitev 8 stikalnih celic Sistema II z dostopnimi stopnicami
in klančino bo montiran po končani demontaži obstoječega stikališča TP 768TOŠ2;
−
jeklena vroče cinkana konstrukcija dvojnega poda bo s sidrnimi vijaki
pritrjena na obnovljena betonska tla in stene prostora SN stikališča.
Sestavljanje dvojnega poda na lokaciji mora biti izvedeno z vijačnimi spoji.
Varjenje dvojnega poda na lokaciji ni dovoljeno;
−
pohodni del tipskega dvojnega poda bo s sidrnimi vijaki pritrjen na
obnovljena betonska tla ter privijačen na nosilno konstrukcijo SN celic.
Montaža poda se izvede po navodilih proizvajalca dvojnega poda;
−
obseg in lokacija dvojnega poda je razvidna iz priloženega montažnega
tlorisa naprav novega SN stikališča v gradbeni PZI dokumentaciji;
−
čelne strani dvojnega poda je potrebno zapreti s pocinkano demontažno
pločevino ter izdelati ograjo višine 1 m.
Izdelati in montirati je potrebno tudi pokrove iz rebraste pločevine za zapiranje
odvečnih obstoječih kabelskih prebojev.
4.4 ELEKTROMONTAŽNA IN DEMONTAŽNA DELA
4.4.1 SN stikališče
Pogoj za pričetek elektromontažnih del pri obnovi SN stikališča je:
−
dobavljeno kompletno stikališče 20 (10) kV z vsemi 16 stikalnimi celicami;
−
dobavljeni vsi novi transformatorji;
−
dobavljeni enožilni 24 kV kabli in pripadajoče kabelski končniki;
−
demontirana stara omara lastne porabe stikališča;
−
vgrajena nova omara lastne porabe stikališča;
−
polovica prostora mora biti gradbeno urejena (obnovljena), kot je to opisano
v poglavju gradbenih del in gradbeni PZI dokumentaciji.
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 72 od 86
V sklop elektromontažnih del SN stikališča spada:
−
dobava in montaža mehanske zaščite zbiralk na obstoječem 6 kV stikališču;
−
transport SN celic na mesto vgradnje in pritrditev celic na dvojni pod;
−
montaža SN celic (zbiralke, NN krmilne omarice, odklopniki na vozičku, TIT,
NIT, …);
−
izdelava in montaža DC omare lastne porabe SN celic ter in AC omare za
napajanje AC porabe SN celic, električnih inštalacij SN prostora in
kabelskega prostora. Enopolna shema razdelilcev je v grafičnih prilogah;
−
izdelava in montaža krmilno-signalnih kablov;
−
izvedba novega sistema vodenja SN stikališča (enote vodenja in zaščite,
SCADA računalnik, mrežne povezave, …);
−
vzpostavitev sistema števčnih meritev novega SN stikališča;
−
vzpostavitev preklopne avtomatike;
−
vzpostavitev sinhronizacije generatorja na novem delu SN stikališča TP 768;
−
ostala dela, ki so potrebna za zanesljivo in varno obratovanje SN stikališča
in opreme, ki je priključena na SN stikališče.
Fazni potek izvedbe del je opisan v poglavju 4.1.
Pred spuščanjem posameznih sklopov stikališča v obratovanje mora izvajalec
elektromontažnih del urediti oz. izvesti:
−
vizualni pregled vgrajenih naprav;
−
funkcionalni pregled posameznih elementov;
−
pregledati pravilnosti faznega zaporedja SN kablov;
−
meritve SN kablov;
−
vključitev novega stikališča v sistem vodenja, zaščite in števčnih meritev;
−
testiranje sistemov vodenja in zaščite iz vseh nivojev;
−
preverjanje delovanja
obratovanje;
−
izdelava začasnih navodil za obratovanje s posebno pozornostjo začasnega
napajanja novega SN stikališča;
−
izvesti delni interni tehnični pregled.
po
projektni
dokumentaciji
in
navodilih
za
Ponudnik mora v svojo ponudbo vključiti tudi vse stroške, ki bodo nastali
ob sodelovanju distribucijskega operaterja pri zamenjavi SN opreme v TP
768 TOŠ (npr. preklopi in prevezave KB Bežigrad in Šiška, števčne meritve,
tehnični pregledi,…).
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 73 od 86
4.4.2 Demontažna dela pri notranjih energetskih transformatorjih
Transformatorji so 10/0,4 kV, nazivne moči 1250 kVA oz. 400 kVA, oljne izvedbe.
Opisna dela so enaka za vse 3 transformatorje.
Transformator je nameščen v samostojnem transformatorskem boksu velikosti 3,4
x 2,5 m višina do stropa h = 4,5m. Višina tal v TR boksu je 1,05 m nad nivojem
zunanjih tal.
Teža posameznega transformatorja je 4820 kg.
Transformatorski boks je zaprt z dvokrilnimi vrati širine 2,24 m in višine 2,5 m.
Na primarni strani je TR z 10 kV trižilnim kablom PP41 3 x 70 mm2 Cu povezan do
obstoječe 10 kV stikalne celice. Kabel poteka od boksa do celice po kabelskih
kinetah. Kabli se v celoti odstranijo.
0,4 kV priključki so izvedeni s Cu ploščatimi vodniki 3x(100x10) + 60x10 mm oz.
3x(50x10) + 40x10 mm.
Pogoj za demontažo transformatorja so uspešno izvedene vse aktivnosti za montažo
novega SN stikališča iz poglavja 4.4.1. Po izklopu transformatorja iz rednega
obratovanja je potrebno demontirati primarne in sekundarne priključke ter
transformator odstraniti iz TR boksa.
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 74 od 86
Po odvozu transformatorja se demontira obstoječi 10 kV kabel med boksom in
obstoječim 10 kV stikališčem.
Hkrati z demontažnimi deli opreme se izvedejo tudi vsa potrebna gradbena
dela iz poglavja 4.2.2.
4.4.3 Montažna dela pri notranjih energetskih transformatorjih
Po uspešni izvedbi vseh demontažnih del pri energetskih transformatorjih ter
končanih gradbenih delih lahko pričnemo z namestitvijo novih suhih
transformatorjev.
Opisna dela so enaka za vse 3 transformatorje.
Transformator je potrebno pripeljati do montažne podporne konstrukcije pred TR
boksom ter ga postaviti na konstrukcijo. TR se po konstrukciji bočno uvleče v TR
boks.
Med novo SN stikalno celico in primarnimi sponkami transformatorja je potrebno
položiti in obojestransko priključiti nove enožilne kable 24 kV N2XS(FL)2Y 3x1x70
mm2:
Obstoječe 0,4 kV Cu zbiralke 3x(100x10) + 60x10 mm (TR I in TR II) oz. 3x(50x10)
+ 40x10 mm (TR III) je potrebno prilagoditi za priklop na nove transformatorje.
Zbiralke se na prehodu skozi steno med TR boksom in NN stikališčem električno
izolira s termoskrčnim izolacijskim trakom npr. Raychem Low Voltage Busbur
Insulation Tape LVBT, minimalno 50 cm na vsako stran zidu. Po izvedbi električne
izolacije zbiralk se prehod skozi steno požarno zatesni.
Pt 100 sonde je potrebno preko termičnega releja po komunikacijskem protokolu
IEC 61850 povezati s sistemom vodenja. Termični rele se s kabli poveže tudi do NN
krmilne omarice in enote vodenja in zaščite na novi SN transformatorski celici.
Po uspešni namestitvi in kabelski in zbiralčni priključitvi transformatorja mora
izvajalec elektromontažnih del urediti tudi:
−
Vizualni pregled vgrajenih naprav;
−
Funkcionalni pregled posameznih elementov;
−
Meritve SN kablov in NN zbiralčnih povezav;
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 75 od 86
−
Testiranje delovanja primarnih in sekundarnih zaščit transformatorja;
−
Testiranje delovanja požarnega javljalnika;
−
Preverjanje delovanja naprav po projektni dokumentaciji;
−
Dopolnitev začasnih obratovalnih navodil;
−
Izdelava zaključnih poročil, izjav in testov kot osnova za spuščanje novo
vgrajenega transformatorja v obratovanje.
4.4.4 Demontažna dela pri zunanjih energetskih transformatorjih
Transformatorji so 10/6 kV, nazivne moči 4000 kVA, oljne izvedbe.
Opisna dela so enaka za oba transformatorja.
Transformator je nameščen v samostojnem transformatorskem boksu velikosti 4,6
x 4,1 m višina do stropa h = 4 m. Višina tal v TR boksu je 40 cm nad nivojem
zunanjih tal.
Teža posameznega transformatorja je 10700 kg.
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 76 od 86
Na primarni strani je TR z 10 kV trižilnim kablom PP41 3 x 120 mm2 Cu povezan do
obstoječe 10 kV stikalne celice. Kabel poteka od boksa do celice po kabelskih
kinetah. 6 kV priključki so izvedeni s 6 kV trižilnimi kabli, ki so preko Cu zbiralk
povezani na TR.
Pogoj za demontažo transformatorja so uspešno izvedene vse aktivnosti za montažo
novega SN stikališča iz poglavja 4.4.1. Po izklopu transformatorja iz rednega
obratovanja je potrebno demontirati primarne in sekundarne priključke ter
transformator demontirati.
Po odvozu transformatorja se demontira obstoječi 10 kV kabel med boksom in
obstoječim 10 kV stikališčem. 6 kV zbiralke se demontira, 6 kV kabel pa ostane in
se ga ne premika.
Hkrati z demontažnimi deli opreme se izvedejo tudi vsa potrebna gradbena
dela.
4.4.5 Montažna dela pri zunanjih energetskih transformatorjih
Po uspešni izvedbi vseh demontažnih del pri energetskih transformatorjih ter
končanih gradbenih delih lahko pričnemo z namestitvijo novih oljnih
transformatorjev.
Opisna dela so enaka za oba transformatorja.
Transformatorja je potrebno pripeljati do TR boksov ter ju postaviti na tračnice v TR
boksu. TR se po tračnicah vzdolžno uvleče v TR boks.
Med novo stikalno celico in primarnimi sponkami transformatorja je potrebno
položiti in obojestransko priključiti nove enožilne kable 24 kV N2XS(FL)2Y 3x1x95
mm2.
Obstoječe 6 kV kable je potrebno preko novih barvanih Cu zbiralk priključiti na
sekundarno stran transformatorja. Dimenzije novih barvanih Cu zbiralk so
minimalno 3x(40x5) mm.
Bucholz rele in kontaktne termometre je potrebno s kabli povezati do NN krmilne
omarice ter enot vodenja in zaščite na novi SN transformatorski celici stikališča TP
768.
Po uspešni namestitvi in kabelski priključitvi transformatorja mora izvajalec
elektromontažnih del urediti tudi:
−
Vizualni pregled vgrajenih naprav;
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 77 od 86
−
Funkcionalni pregled posameznih elementov;
−
Meritve SN kablov;
−
Testiranje delovanja primarnih in sekundarnih zaščit transformatorja;
−
Testiranje delovanja požarnega javljalnika;
−
Preverjanje delovanja naprav po projektni dokumentaciji;
−
Dopolnitev začasnih obratovalnih navodil;
−
Izdelava zaključnih poročil, izjav in testov kot osnova za spuščanje novo
vgrajenega transformatorja v obratovanje.
4.4.6 Izvedba SN kabelskih povezav
V sklop elektromontažnih del pri izvedbi kabelskih povezav spada:
−
izdelava SN kabelske povezave »SISTEM I – SISTEM II«;
−
priklop novega stikališča na dovodni kablovod iz RTP 110/10 kV Bežigrad;
−
priklop novega stikališča na dovodni kablovod iz RTP 110/10 kV Šiška;
−
priklop obstoječih kablov generatorja na novo stikališče;
−
zamenjava kablov do 3 transformatorjev 10(20)/0,4 kV;
−
priklop obstoječih kablov do TR LR;
−
zamenjava kablov do 2 transformatorjev 10(20)/6,3 kV.
Vsi kabli, kabelski končniki in kabelske spojke morajo biti primerni za 24 kV
izolacijski nivo.
Po končanem polaganju kablov je pred priklopom kablov na napetost potrebno:
−
pregledati pravilnosti faznega zaporedja;
−
izvesti meritve SN kabelskih povezav v skladu s poglavjem 3.4.7.
SN enožilne kable je potrebno na vsak dolžinski meter s pomočjo distančnikov in
fiksirnih trakov povezati v trikot. Pri prehodu kablov med različnimi požarnimi
sektorji je potrebno odprtine požarno zatesniti.
4.4.6.1 Izdelava SN kabelske povezave »obvod SISTEM I – SISTEM II«
Dela, ki jih je potrebno izvesti pri izdelavi obvoda med SISTEMOM I in SISTEMOM
II novega SN stikališča so:
−
položiti 9 enožilnih 24 kV kablov N2XS(FL)2Y 1x240 mm2 med celicama
=AJZ08 in =AJZ09, dolžina trase je 15 m;
−
namestitev 18 kabelskih končnikov za kabel N2XS(FL)2Y 1x240 mm2 in
priključite kabelskih končnikov v celici =AJZ08 in =AJZ09.
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 78 od 86
4.4.6.2 Priklop SN kabla RTP Bežigrad
Obstoječi dovodni kabel iz RTP Bežigrad je trenutno priključen v celico »0«
obstoječega 10 kV stikališča TP 768-TOŠ2.
Obstoječi kabel IPO 41 Cu 3x240 mm2 bo preko kabelske spojke v kabelskem
prostoru obstoječega stikališča podaljšan s kablom N2XS(FL)2Y 3x1x240 mm2 do
stikalne celice =AJD02 v novem SN stikališču:
−
položiti je potrebno 3 enožilne 24 kV kable N2XS(FL)2Y 1x240 mm2 po tleh
in kabelskih lestvah do celice =AJD02, dolžina trase je 25 m;
−
izdelava kabelske spojke za spoj kablov IPO 41 Cu 3x240 mm2 in
N2XS(FL)2Y 3x1x240 mm2;
−
namestitev 3 kabelskih končnikov za kabel N2XS(FL)2Y 1x240 mm2 in
priključite kabelskih končnikov v celici =AJD02.
V času prestavitve dovodnega kabla iz RTP Bežigrad bo obstoječe staro stikališče
napajano iz RTP Šiška, kabel je trenutno priključen v obstoječo celico »1« v TP 768TOŠ2.
Po zaključeni prestavitvi dovodnega kabla iz RTP Bežigrad v novo SN stikališče bodo
po predhodnih meritvah, preizkusih, funkcionalnih pregledih naprav ob prisotnosti
pooblaščenih predstavnikov Elektro Ljubljana izpolnjeni pogoji za priklop SISTEMA
I novega SN stikališča na 10 kV napetost.
4.4.6.3 Priklop SN kabla RTP Šiška
Obstoječi dovodni kabel iz RTP Šiška je trenutno priključen v celico »1« obstoječega
10 kV stikališča TP 768-TOŠ2.
Obstoječi kabel XHE49 3x1x240 mm2 bo preko kabelske spojke v kabelskem
prostoru obstoječega stikališča podaljšan s kablom N2XS(FL)2Y 3x1x240 mm2 do
stikalne celice =AJD02 v novem SN stikališču:
−
položiti je potrebno 3 enožilne kable N2XS(FL)2Y 1x240 mm2 po tleh in
kabelskih lestvah do celice =AJD02, dolžina trase je 20 m;
−
izdelava kabelske spojke za spoj kablov XHE49 3x1x240 mm2 in N2XS(FL)2Y
3x1x240 mm2;
−
namestitev 3 kabelskih končnikov za kabel N2XS(FL)2Y 3x1x240 mm2 in
priključite kabelskih končnikov v celici =AJD02.
Po zaključeni prestavitvi dovodnega kabla iz RTP Šiška v novo SN stikališče bodo po
predhodnih meritvah, preizkusih, funkcionalnih pregledih naprav ob prisotnosti
pooblaščenih predstavnikov Elektro Ljubljana izpolnjeni pogoji za priklop SISTEMA
II novega SN stikališča na napetost.
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 79 od 86
4.4.6.4 Priklop obstoječih kablov generatorja
Obstoječi 10 kV kabel do generatorja je trenutnopriključen v celico »8« obstoječega
10 kV stikališča TP 768-TOŠ2.
Obstoječi kabel XLPE 3x2x1x95 mm2 bo preko kabelske spojke v kabelskem
prostoru obstoječega stikališča podaljšan s kablom N2XS(FL)2Y 3x2x1x95 mm2 do
stikalne celice =AJA07 v novem SN stikališču:
−
položiti je potrebno 6 enožilnih kablov N2XS(FL)2Y 1x95 mm2 po tleh in
kabelskih lestvah do celice =AJA07, dolžina trase je 15 m;
−
izdelava kabelske spojke za spoj kablov XLPE 3x2x1x95 mm2 in N2XS(FL)2Y
3x1x95 mm2;
−
namestitev 6 kabelskih končnikov za kabel N2XS(FL)2Y 3x2x1x95 mm2 in
priključite kabelskih končnikov v celici =AJA07.
Po zaključeni prestavitvi kablov generatorja v novo SN stikališče bodo po
predhodnih meritvah, preizkusih, funkcionalnih pregledih naprav in povezavi
pogojev za delovanje DEA kogeneracije, izpolnjeni pogoji za priklop in sinhronizacijo
generatorja na omrežje.
4.4.6.5 Priklop obstoječih kablov TR LR 10/0,4 kV
Obstoječi kabel do TR LR je trenutno priključen v celico »9« obstoječega 10 kV
stikališča TP 768-TOŠ2.
Obstoječi kabel XLPE 3x1x70 mm2 bo preko kabelske spojke v kabelskem prostoru
obstoječega stikališča podaljšan s kablom N2XS(FL)2Y 3x1x70 mm2 do stikalne
celice =AJT06 v novem SN stikališču:
−
položiti je potrebno 3 enožilne kable N2XS(FL)2Y 1x70 mm2 po tleh in
kabelskih lestvah do celice =AJT06, dolžina trase je 15 m;
−
izdelava kabelske spojke za spoj kablov XLPE 3x1x70 mm2 in N2XS(FL)2Y
3x1x70 mm2;
−
namestitev 3 kabelskih končnikov za kabel N2XS(FL)2Y 3x1x70 mm2 in
priključite kabelskih končnikov v celici =AJA07.
Po zaključeni prestavitvi kablov TR LR v novo SN stikališče bodo po predhodnih
meritvah, preizkusih, funkcionalnih pregledih naprav izpolnjeni pogoji za priklop in
TR LR pod napetost.
4.4.6.6 Zamenjava SN kablov do notranjih transformatorjev
Opisna dela so enaka za vse 3 transformatorje.
Obstoječe 10 kV kable se pred polaganjem novih kablov odstrani. Med
transformatorjem in SN celico je potrebno:
−
položiti 3 nove enožilne 24 kV kable N2XS(FL)2Y 70 mm2 po kabelskih
kanalih in policah, dolžina trase je 60 m;
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 80 od 86
−
namestiti 3 notranje kabelske končnike za kabel N2XS(FL)2Y 3x1x70 mm2
in priključiti kabelske končnike na transformator.
−
namestiti 3 notranje kabelske končnike za kabel N2XS(FL)2Y 3x1x70 mm2
in priključiti kabelske končnike v celici.
Po zaključeni montaži kablov transformatorjev v novo SN stikališče bodo po
predhodnih meritvah, preizkusih, funkcionalnih pregledih naprav izpolnjeni pogoji
za priklop transformatorja na napetost.
4.4.6.7 Zamenjava SN kablov do zunanjih transformatorjev
Opisna dela so enaka za oba zunanja transformatorja.
Obstoječe 10 kV kable se pred polaganjem novih kablov odstrani. Med
transformatorjem in SN celico je potrebno:
−
položiti 3 nove enožilne 24 kV kable N2XS(FL)2Y 95 mm2 po kabelskih
kanalih in policah, dolžina trase je 75 m;
−
namestiti 3 zunanje kabelske končnike za kabel N2XS(FL)2Y 3x1x95 mm2
in priključiti kabelske končnike na transformator.
−
namestiti 3 notranje kabelske končnike za kabel N2XS(FL)2Y 3x1x95 mm2
in priključiti kabelske končnike v celici.
Po zaključeni montaži kablov transformatorjev v novo SN stikališče bodo po
predhodnih meritvah, preizkusih, funkcionalnih pregledih naprav izpolnjeni pogoji
za priklop transformatorja na napetost.
4.4.7 Ostranitev obstoječega 10 kV stikališča
Po uspešno zaključeni montaži novega SN stikališča ter izvedbi SN kabelskih
povezav bosta obstoječi 10 kV stikališči TP-768-TOŠ2 in TP 612-TOŠ1 obratovalno
ukinjeni, kar pomeni, da ju je potrebno odstraniti. Oprema celic (odklopniki, stikala,
zaščitni releji in instrumentni TR) se bo skladiščila na lokaciji TOŠ.
Obstoječi 10 kV stikališči v skupnem obsegu 17 stikalnih celic sta kovinske izvedbe
s Cu zbiralkami na vrhu celic.
Vse stikalne celice so prostozračne, širine 800 mm, globine 1500mm in višine 3000
mm. Teža posamezne celice je približno 1500 kg. Odklopniki so vakuumske izvedbe.
V stikališču ni plina SF6.
Pred začetkom demontažnih – rušitvenih del je potrebno opremo v bližini
demontažnih del protiprašno zaščititi (lesena ogrodja in PVC folija).
4.5 SPUŠČANJE V OBRATOVANJE
Spuščanje v obratovanje vsebuje vse aktivnosti, ki so potrebne za zanesljivo in
varno obratovanje naprav in sistemov, ki so predmet te razpisne dokumentacije:
−
vizualni pregled vgrajenih naprav;
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 81 od 86
−
funkcionalni pregled posameznih elementov;
−
vključitev novih naprav v sistem vodenja in zaščite;
−
izdelava testnih protokolov in testiranje sistemov vodenja in zaščite iz vseh
nivojev;
−
preverjanje delovanja
obratovanje;
−
vnašanje morebitnih dopolnitev oz. sprememb v en izvod PZI projektne
dokumentacije. Dopolnjen izvod PZI dokumentacije se preda projektantu za
izdelavo PID dokumentacije;
−
izdelava vseh potrebnih meritev in nastavitev;
−
izdelava zapisnika o spuščanju v obratovanje.
po
projektni
dokumentaciji
in
navodilih
za
Navedene aktivnosti mora izvesti Ponudnik ob prisotnosti Naročnika.
4.6 ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
V sklop obnove električnih inštalacij spada zamenjava razsvetljave prostorov,
zamenjava vtičnic, prestavitve notranjih enot klima naprav ter prestavitve grelcev.
Inštalacija se izvede v nadometni izvedbi s PK100 in PK200 policami s pokrovi ter
plastičnimi inštalacijskimi kanali, v obsegu, ki je prikazan v priloženem tlorisu el.
Inštalacij.
SN prostor:
−
dobava in montaža NN dvižnih vodov od NN stikališča do SN stikališča, tip
kabla NYY-J-RM 5x16 mm2;
−
dobava in montaža NN dvižnih vodov do kabelskega prostora in izdelava
povezav dvižnih vodov na obstoječe inštalacije v kabelskem prostoru, tip
kabla NYY-J-RM različni prerezi;
−
demontaža in razgradnja obstoječih električnih inštalacij v SN prostoru;
−
dobava in montaža novih stikal v siluminski izvedbi;
−
dobava in montaža novih fluorescentne stenskih svetilk;
−
dobava in montaža nadometnih stenskih LED svetilk, 11W, 110 VDC za
nadomestno razsvetljavo (centralno napajanje 110 V DC);
−
dobava in montaža nadometnih stenskih in stropnih LED svetilk, 24W, 110
VDC za varnostno razsvetljavo s piktogramom (centralno napajanje 110 V
DC);
−
dobava in montaža enofaznih in trofaznih vtičnic v siluminskem ohišju;
−
prestavitev notranje enote obstoječe klime naprave;
−
vgradnja krmiljenja električnih grelcev v omaro AC lastne porabe – 1 kpl;
−
prestavitev električnih grelcev z ventilatorji – 3 kos;
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 82 od 86
−
dobava in montaža kablov za električne inštalacije, tip kabla NYY-J-RM
različni prerezi;
−
drobni montažni material (PK police, inštalacijski kanali, razdelilne doze,
sponke, označbe,…)l;
−
meritve električnih inštalacij in izdelava poročila o preizkusu.
Notranji TR boksi:
−
dobava in montaža novih stikal v siluminski izvedbi;
−
dobava in montaža novih fluorescentne stenskih svetilk;
−
dobava in montaža enofaznih vtičnic v siluminskem ohišju;
−
dobava in montaža kablov za električne inštalacije, tip kabla NYY-J-RM
različni prerezi;
−
drobni montažni material (inštalacijski kanali, razdelilne doze, sponke,
označbe,…);
−
meritve električnih inštalacij in izdelava poročila o preizkusu.
Zunanji TR boksi:
V zunanjih TR boksih ni predelav električnih inštalacij.
4.7 POŽARNO JAVLJANJE
V sklopu obnove električnih inštalacij se bo zamenjalo oz. na novo vgradilo tudi
senzorje za požarno javljanje. Da se zagotovi kompatibilnost z obstoječo požarno
centralo, morajo biti optični, ročni in termični adresabilni javljalniki požara
Zarja tip XP95. V dobavo in montažo spadajo tudi povezovalni vodniki od
javljalnikov požara do obstoječe požarne centrale za navedeni objekt ter
parametriranje požarnega sistema.
Izvesti je potrebno:
−
demontažo in razgradnjo obstoječih ionizacijskih senzorjev (Naročniku je
potrebno predati ustrezne evidenčne liste o razgradnji);
−
demontažo in razgradnjo obstoječih signalnih kablov;
−
dobavo in montažo optičnih senzorjev s podnožji za SN stikališče;
−
dobavo in montažo optičnih senzorjev s podnožji za kabelski prostor;
−
dobavo in montažo optičnih senzorjev za notranje TR bokse in DEA agregat;
−
dobava in montaža termičnih senzorjev za zunanje TR bokse;
−
dobava in montaža ročnih javljalcev požara v SN stikališču in kabelskem
prostoru;
−
dobava in vgradnja kabla JYSTY 1x2x0,8 s inštalacijskimi kanali in
kabelskimi dozami;
−
parametriranje obstoječe požarne centrale;
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 83 od 86
−
meritve in izdelava poročila o preizkusu novo vgrajenih požarnih senzorjev.
4.8 OZEMLJITVE
V TOŠ so združene osnovna, tehnološka in potencialna ozemljilna mreža. Osnovno
ozemljilno mrežo predstavljajo ozemljitve celotnega območja TOŠ.
Tehnološko ozemljitev predstavljajo ozemljitve primarne opreme, ki jo le-ta zahteva
za svoje delovanje. Sem spadajo:
−
ozemljitve nevtralnih točk transformatorjev;
−
ozemljitve odvodnikov;
−
ozemljitve tokovnih instrumentnih transformatorjev;
−
ozemljitve napetostnih instrumentnih transformatorjev;
−
ozemljilniki v SN stikališču.
Tehnološka ozemljilna mreža je povezana na osnovno ozemljilno mrežo.
Potencialna ozemljitev je namenjena izenačevanju potenciala, da se prepreči pojav
človeku nevarne napetosti (napetost koraka in dotika) na glavni in pomožni opremi
stikališča.
Obseg novih ozemljilnih povezav je v grafičnih prilogah. Izdelati je potrebno:
−
dopolnitev osnovne ozemljilne mreže z valjancem FeZn 25x4 mm;
−
povezave novega SN stikališča na osnovno ozemljilno mrežo z vodniki P/F
95 mm2 Cu, rumeno zelene barve;
−
povezave novih transformatorjev na osnovno ozemljilno mrežo z vodniki P/F
95 mm2 Cu, rumeno zelene barve;
−
povezave ekranov SN kablov z vodniki P/F 16 mm2 Cu, rumeno zelene
barve;
−
povezave kovinskih delov (dvojni pod, podporne konstrukcije, kabelske
lestve in police, rešetke,…) na osnovno ozemljilno mrežo z vodniki P/F 16
mm2 Cu, rumeno zelene barve;
−
povezave vrat v SN stikališču, kabelskem prostoru in TR boksih na osnovno
ozemljilno mrežo z vodniki P/F 16 mm2 Cu, rumeno zelene barve;
−
meritve in poročila o meritvah dopolnjenih in novih ozemljilnih povezav.
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 84 od 86
4.9 STRELOVODI
Na zgradbi zunanjih transformatorskih boksov je potrebno izdelati strelovodne
instalacije.
Konstrukcija zgradbe je razvidna iz spodnjih slik:
Stene zgradbe so armiranobetonske, streha je
pokrita s pločevinasto kritino na leseni konstrukciji.
Izdelati je potrebno:
−
strešni lovilni vodi inox žica Φ10 mm in strešni nosilci;
−
zidni odvodi inox žica Φ10 mm in zidni nosilci;
−
vertikalne zaščite strelovoda dolžine 1,5 m;
−
povezave do obstoječe ozemljilne mreže (iz valjanca FeZn 25x4 mm) z inox
žico 10 mm, vključno z zarezom asfalta, polaganjem žice, zalivanjem asfalta
z bitumnom;
−
drobni montažni material (sponke, označbe,…).
−
meritve in poročila o meritvah strelovodnih inštalacij.
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 85 od 86
5 PREDVIDENI TERMINSKI PLAN
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04 - Tehnični opis 2015_05_04
Revizija: 3
Datum: april 2015
Stran: 86 od 86
ID
Task Name
Duration
0
Task Mode
Zamenjava SN stikališča in TR
223 days Mon 11.5.15
1
Izvedba javnega razpisa
Objava javnega razpisa na portalu javnih naročil
2
Start
Finish
Predecessors ay '15
4
70 days
40 days
Mon 11.5.15Fri 14.8.15
Mon Fri 3.7.15
11.5.15
3
Izbira dobavitelja
20 days
Mon 6.7.15 Fri 31.7.15
2
4
Priprava pogodbe
10 days
Mon 3.8.15 Fri 14.8.15
3
Podpis pogodbe
Uvedba v delo
1 day
1 day
Mon 17.8.15Mon 17.8.15 4
Mon 24.8.15Mon 24.8.15 4FS+5 days
7
Dobava opreme in PZI dokumentacija
80 days
Tue 25.8.15 Mon 14.12.15
8
Dobava SN stikališča
4 mons
Tue 25.8.15 Mon 14.12.156
9
Dobava TR
4 mons
Tue 25.8.15 Mon 14.12.156
10
Izdelava PZI dokumentacije
2 mons
Tue 25.8.15 Mon 19.10.156
5
6
11
1. faza ‐ izgradnja Sistema I ‐ 10 k 50 days
Priprava delovišča
3 days
13
Umik krmilno‐signalnih omaric 5 days
Fri 30.10.15 Thu 5.11.15 12
14
Ureditev prostora, dvojni pod 10 days
Fri 6.11.15 Thu 19.11.15 13
15
Montaža Sistema I
Tue 15.12.15Mon 28.12.158
16
Vzpostavitev sistema vodenja, 10 days
zaščite, števčnih meritev
Fri 18.12.15 Thu 31.12.15 15SS+3 days
17
Demontaža 3 celic v TP 612‐TOŠ5 days
Tue 29.12.15Mon 4.1.16
15
18
Menjava TR3 (SN/0,4 kV), 5 days
vključno s predelavo TR boksa
Tue 15.12.15
Mon 21.12.15
9
19
Menjava TR1 (SN/6 kV), 10 days
vključno s predelavo TR boksa
Tue 15.12.15
Mon 28.12.15
18FS‐5 days
20
Prevezava TR LR
1 day
Tue 22.12.15Tue 22.12.15 18
21
Prevezava generatorja
5 days
Tue 22.12.15Mon 28.12.1520SS
22
Prevezava KB Bežigrad
2 days
Tue 29.12.15Wed 30.12.1515
23
Meritve KB
1 day
Tue 29.12.15Tue 29.12.15 21
24
Funkcionalni preizkusi
2 days
Tue 29.12.15Wed 30.12.1521
25
Spuščanje Sistema I pod napetost
2 days
Thu 31.12.15
26
Interni tehnični pregled
1 day
Mon 4.1.16 Mon 4.1.16
25
Wed 6.1.16 Tue 9.2.16
Wed 6.1.16 Wed 6.1.16
8
25FS+2 days
Thu 7.1.16 Fri 8.1.16
28
27
28
2. faza ‐ izgradnja Sistema II ‐ 10 k25 days
Priprava delovišča
1 day
Fri 1.1.16
30
Ureditev prostora, dvojni pod 5 days
Mon 11.1.16Fri 15.1.16
29
31
Montaža Sistema II
Mon 18.1.16Fri 29.1.16
30
32
Vzpostavitev sistema vodenja, 10 days
zaščite, števčnih meritev
Wed 20.1.16
Tue 2.2.16
31SS+2 days
33
Menjava TR1 (SN/0,4 kV), 5 days
vključno s predelavo TR boksa
Mon 11.1.16
Fri 15.1.16
29
34
Menjava TR2 (SN/0,4 kV), 5 days
vključno s predelavo TR boksa
Thu 14.1.16 Wed 20.1.16 29SS+5 days
35
Menjava TR1 (SN/6 kV), 10 days
vključno s predelavo TR boksa
Thu 21.1.16 Wed 3.2.16
34SS+5 days
36
Izdelava KB povezave med Sistem I in Sistem II
1 day
Mon 1.2.16 Mon 1.2.16
31
37
Prevezava KB Šiška
2 days
Mon 1.2.16 Tue 2.2.16
31
38
Meritve KB
1 day
Wed 3.2.16 Wed 3.2.16
37
39
Funkcionalni preizkusi
2 days
Wed 3.2.16 Thu 4.2.16
37
40
Spuščanje Sistema II pod napetost
2 days
Fri 5.2.16
39
41
Interni tehnični pregled
1 day
Tue 9.2.16 Tue 9.2.16
42
43
44
45
Tehnični pregled
27 days
Dokazilo o zanesljivosti objekta 5 days
Tehnični pregled
Uporabno dovoljenje
Project: 1059.E04 ‐ Terminski plan
Date: Mon 4.5.15
1 day
1 day
Jun '15
1
8
15
22
Jul '15
29
6
13
20
27
Aug '15
3
10
17
24
Sep '15
31
7
14
21
Oct '15
28
5
12
19
26
Nov '15
2
9
16
23
Dec '15
30
7
14
21
28
Jan '16
4
11
18
25
Feb '16
1
8
17.8
24.8
24
Demontaža obstoječega stikališča TOŠ768‐TOŠ2
10 days
25
Tue 27.10.15Mon 4.1.16
Tue 27.10.15Thu 29.10.15 6FS+45 days
29
2 days
18
6
12
10 days
11
Wed 16.3.16
Mon 8.2.16
4.1
9.2
40
Tue 9.2.16 Wed 16.3.16
Tue 9.2.16 Mon 15.2.16 40
Tue 23.2.16 Tue 23.2.16 43FS+5 days
Wed 16.3.16Wed 16.3.16 44FS+15 days
Task
Milestone
Project Summary
External Milestone
Inactive Milestone
Manual Task
Manual Summary Rollup
Start‐only
Deadline
Split
Summary
External Tasks
Inactive Task
Inactive Summary
Duration‐only
Manual Summary
Finish‐only
Progress
Page 1
Manual Progress
15
22
Mar '16
29
7
14
4.5 TABELE TEHNIČNIH PODATKOV
VSEBINA:
1
SN STIKALIŠČE..................................................................... 2
1.1
SPLOŠNO .......................................................................................... 2
1.2
NAZIVNI PODATKI .............................................................................. 2
1.3
KONSTRUKCIJA STIKALIŠČA ................................................................. 3
1.4
ODKLOPNIKI ..................................................................................... 3
1.5
VOZIČEK .......................................................................................... 5
1.6
OZEMLJILNIK .................................................................................... 5
1.7
TOKOVNI INSTRUMENTNI TRANSFORMATORJI .......................................... 6
1.8
NAPETOSTNI INSTRUMENTNI TRANSFORMATORJI ...................................... 7
2
OLJNI TRANSFORMATORJI 10(20)/6,3 KV, 4.000 KVA ......... 9
2.1
SPLOŠNO .......................................................................................... 9
2.2
NAZIVNI PODATKI .............................................................................. 9
2.3
IZOLACIJA IN HLAJENJE ....................................................................... 9
2.4
TRANSFORMATORSKO OLJE ................................................................. 10
2.5
IZOLACIJSKI PAPIR .......................................................................... 11
2.6
VN SKOZNIKI .................................................................................. 11
2.7
SN SKOZNIKI .................................................................................. 12
2.8
DIMENZIJE ..................................................................................... 12
3
SUHI TRANSFORMATORJI 10(20)/0,4 KV, 2.000 KVA ........ 13
3.1
SPLOŠNO ........................................................................................ 13
3.2
NAZIVNI PODATKI ............................................................................ 13
3.3
IZOLACIJA IN HLAJENJE ..................................................................... 14
3.4
DIMENZIJE ..................................................................................... 14
4
SN KABLI IN KABELSKI KONČNIKI ..................................... 15
4.1
SPLOŠNO ........................................................................................ 15
4.2
SN KABLI 70 MM2 ........................................................................... 15
4.3
SN KABLI 95 MM2 ........................................................................... 16
4.4
SN KABLI 240 MM2 ......................................................................... 17
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
2015_05_04
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04
Tabele
Stran: 1 od 18
Revizija: 3
Datum: maj 2015
tehničnih
podatkov
1 SN STIKALIŠČE
1.1 SPLOŠNO
Poz.
Opis
Enota
Zahtevane
vrednosti
1 Proizvajalec
-
2 Tip
-
3 Država izdelave
-
4 Montaža
-
notranja
Enota
Zahtevane
vrednosti
Ponudbene
vrednosti
1.2 NAZIVNI PODATKI
Poz.
Opis
1 Nazivna omrežna napetost
kV
10(20)
2 Nazivna napetost naprave
kV
24
3 Nazivna stopnja izolacije
Ponudbene
vrednosti
24LI125AC50
4 Nazivna frekvenca
Hz
50
5 Nazivni trajni tok obratovanja
zbiralk pri temperaturi okolice
40°C
A
≥1250
6 Nazivna zdržne napetosti pri 50
Hz, 1 min
kV
50
7 Nazivna zdržne atm. Prenap.
1,2/50 μs
kV
125
8 Nazivna preizkusna napetost na
sekundarnih tokokrogih
kV
2
- pri 10 kV
kA
≥25
- pri 20 kV
kA
≥25
- pri 10 kV
kA
≥63
- pri 20 kV
kA
≥63
9 Nazivni kratkotrajni zdržni tok Ik
(3 s):
10 Kratkostični udarni tok Ip:
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
2015_05_04
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04
Tabele
Stran: 2 od 18
Revizija: 3
Datum: maj 2015
tehničnih
podatkov
1.3 KONSTRUKCIJA STIKALIŠČA
Poz.
Opis
Enota
1 Tip materiala ohišja
Zahtevane
vrednosti
Ponudbene
vrednosti
AlZn
2 Barva
RAL 7035
3 Širina celice
mm
800
4 Višina celice
mm
≤2750
5 Globina celice
mm
≤1700
6 Namestitev celic ob steno
DA
7 Skupna teža celotnega SN stikališča
kg
8 Skupna dolžina celotnega stikališča
m
9 Izvedba mehanskih blokad
DA
10 Položajna signalizacija stikalnih
aparatov (na sprednji strani celice
na slepi shemi)
DA
11 Izolirane skozniške pregrade v
zbiralničnem prostoru med
celicami
DA
12 Certifikat o preizkusu celic v EU
DA
13 Kategorija po IEC 612271-200
LSC 2B, PM
14 Stopnja zaščite celice po IEC
62271-200
IP 4X
15 Odpornost na notranji oblok po
IEC62271
IAC A FLR
16 Indikator napetosti v vseh fazah v
vsaki celici
DA
1.4 ODKLOPNIKI
Poz.
Opis
Enota
Zahtevane
vrednosti
Ponudbene
vrednosti
1 Proizvajalec
2 Oznaka odklopnika pri
proizvajalcu
3 Nazivna napetost naprave
4 Nazivna stopnja izolacije
kV
24
24LI125AC50
5 Nazivni tok
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
2015_05_04
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04
Tabele
Stran: 3 od 18
Revizija: 3
Datum: maj 2015
tehničnih
podatkov
Poz.
Opis
Enota
Zahtevane
vrednosti
- Celice =AJA01, =AJD02,
=AJA07, =AJZ08, =AJD15,
=AJA16
A
≥1250
- Celice =AJT04, =AJT05,
=AJT06, =AJT10, =AJT11,
=AJT12; =AJT13
A
≥630
6 Nazivni kratkotrajni zdržni tok Ik
(3 s) pri 10 kV
kA
≥25
7 Nazivni kratkotrajni zdržni tok Ik
(3 s) pri 20 kV
kA
≥25
8 Tip odklopnika
Vakuumski,
na
izvlačljivem
vozičku
9 Pogon odklopnika
elektromot.
10 Pogonska napetost odklopnika
V DC
110
11 Število vklopnih tuljav
1
12 Število izklopnih tuljav
2
13 Napetost
tuljav
vklopnih
in
izklopnih
V DC
110
14 Število pomož. NO kontaktov
8
15 Število pomož. NC kontaktov
7
16 Število trenutnih kontaktov
1
17 Nazivna napetost kontaktov
18 Konektor
za
odklopnikom
povezavo
V DC
z
110
DA
19 Ročni vklop in izklop odklopnika
DA
20 Zaliti poli (Embedded pole)
DA
21 Število izklopov pri nazivnem toku
22 Število izklopov pri
kratkostičnem toku
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
2015_05_04
nazivnem
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04
Tabele
Stran: 4 od 18
Ponudbene
vrednosti
10.000
50
Revizija: 3
Datum: maj 2015
tehničnih
podatkov
1.5 VOZIČEK
Poz.
Opis
Enota
1 Nazivna napetost naprave
kV
2 Nazivna stopnja izolacije
Zahtevane
vrednosti
Ponudbene
vrednosti
24
24LI125AC50
3 Nazivni tok
- Celice =AJA01, =AJD02,
=AJA07, =AJZ08, =AJD15,
=AJA16
A
≥1250
- Celice =AJT04, =AJT05,
=AJT06, =AJT10, =AJT11,
=AJT12; =AJT13
A
≥630
4 Nazivni kratkotrajni zdržni tok Ik
(3 s) pri 10 kV
kA
≥25
5 Nazivni kratkotrajni zdržni tok Ik
(3 s) pri 20 kV
kA
≥25
6 Položaji vozička
Delovni/
testni
7 Število pomož. NO kontaktov
4
8 Število pomož. NC kontaktov
4
9 Nazivna napetost kontaktov
V DC
110
1.6 OZEMLJILNIK
Poz.
Opis
Enota
1 Nazivna napetost naprave
kV
2 Nazivna stopnja izolacije
Zahtevane
vrednosti
Ponudbene
vrednosti
24
24LI125AC50
4 Nazivni tok
- Celice =AJA01, =AJD02,
=AJA07, =AJZ08, =AJD15,
=AJA16
A
≥1250
- Celice =AJT04, =AJT05,
=AJT06, =AJT10, =AJT11,
=AJT12; =AJT13
A
≥630
6 Nazivni kratkotrajni zdržni tok Ik
(3 s) pri 10 kV
kA
≥25
7 Nazivni kratkotrajni zdržni tok Ik
(3 s) pri 20 kV
kA
≥25
8 Število pomož. NO kontaktov
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
2015_05_04
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04
Tabele
Stran: 5 od 18
5
Revizija: 3
Datum: maj 2015
tehničnih
podatkov
Poz.
Opis
Zahtevane
vrednosti
Enota
9 Število pomož. NC kontaktov
10 Nazivna napetost kontaktov
Ponudbene
vrednosti
5
V DC
110
1.7 TOKOVNI INSTRUMENTNI TRANSFORMATORJI
Poz.
Opis
Zahtevane
vrednosti
Enota
Ponudbene
vrednosti
1 Proizvajalec
2 Oznaka TIT pri proizvajalcu
3 Nazivna omrežna napetost
kV
10
4 Nazivna napetost naprave
kV
24
5 Nazivna stopnja izolacije
24LI125AC50
6 Nazivna frekvenca
Hz
7 Sekundarno prevezljivi
50
DA
TIT 300-600/5/5/5 A
Jedro
Moč
Zahtevana
vrednost
Ponudbena
vrednost
Razred
Zahtevana
vrednost
1. jedro
10 VA
0,5 FS5
2. jedro
10 VA
0,5 FS5
3. jedro
10 VA
5P10
Ponudbena
vrednost
TIT 300-600/5/5 A
Jedro
Moč
Zahtevana
vrednost
Ponudbena
vrednost
Razred
Zahtevana
vrednost
1. jedro
10 VA
0,5 FS5
2. jedro
10 VA
5P10
Ponudbena
vrednost
TIT 150-300/5/5 A
Jedro
Moč
Zahtevana
vrednost
1. jedro
2. jedro
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
2015_05_04
Ponudbena
vrednost
Razred
Zahtevana
vrednost
10 VA
0,5 FS5
10 VA
5P10
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04
Tabele
Stran: 6 od 18
Ponudbena
vrednost
Revizija: 3
Datum: maj 2015
tehničnih
podatkov
TIT 60-120/5/5 A
Jedro
Moč
Zahtevana
vrednost
Ponudbena
vrednost
Razred
Zahtevana
vrednost
1. jedro
10 VA
0,5 FS5
2. jedro
10 VA
5P10
Ponudbena
vrednost
TIT 30-60/5/5 A
Jedro
Moč
Zahtevana
vrednost
Ponudbena
vrednost
Razred
Zahtevana
vrednost
1. jedro
10 VA
0,5 FS5
2. jedro
10 VA
5P10
Ponudbena
vrednost
1.8 NAPETOSTNI INSTRUMENTNI TRANSFORMATORJI
Poz.
Opis
Zahtevane
vrednosti
Enota
Ponudbene
vrednosti
1 Proizvajalec
2 Oznaka NIT pri proizvajalcu
3 Nazivna omrežna napetost
kV
10
4 Nazivna napetost naprave
kV
24
5 Nazivna stopnja izolacije
24LI125AC50
6 Nazivna frekvenca
NIT
Hz
50
7 Prevezljivi iz 10 kV na 20 kV
DA
8 Primarna varovalka
DA
10−20
√3
Navitje
/
0,1
√3
/
0,1
3
kV
Zahtevana
vrednost
Moč
Ponudbena
vrednost
Razred
Zahtevana
vrednost
1. navitje
15 VA
0,5
2. navitje
15 VA
0,5/3P
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
2015_05_04
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04
Tabele
Stran: 7 od 18
Ponudbena
vrednost
Revizija: 3
Datum: maj 2015
tehničnih
podatkov
NIT
10−20
√3
Navitje
/
0,1
√3
/
0,1
√3
/
0,1
3
kV
Zahtevana
vrednost
Moč
Ponudbena
vrednost
Razred
Zahtevana
vrednost
1. navitje
15 VA
0,5
2. navitje
15 VA
0,5/3P
3. navitje
15 VA
3P
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
2015_05_04
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04
Tabele
Stran: 8 od 18
Ponudbena
vrednost
Revizija: 3
Datum: maj 2015
tehničnih
podatkov
2 OLJNI TRANSFORMATORJI 10(20)/6,3 KV, 4.000 KVA
2.1 SPLOŠNO
Poz.
Opis
Enota
1 Proizvajalec
-
2 Tip
-
3 Država izdelave
-
4 Montaža
-
Zahtevane
vrednosti
Ponudbene
vrednosti
zunanja
2.2 NAZIVNI PODATKI
Poz.
Opis
Enota
Zahtevane
vrednosti
1 Nazivna SN napetost - primar
kV
10 (20)
2 Nazivna NN napetost – sekundar
Preklop SN napetosti
3
(10 kV – 20 kV)
kV
6,3
Ponudbene
vrednosti
ročni
preklopnik
4 Nazivna moč
5 Nazivna frekvenca
kVA
4000
Hz
50
6 Število faz
3
7 Vezna skupina in fazno št.
Dyn5
8 Regulacija napetosti
Način preklopa regulacijskih
9
odcepov
Relativna kratkostična
10
napetost
± 2 x 2,5 %
ročni
preklopnik
7%
11 Izgube P0 (pri Un, fn)
W
≤4.000
12 Izgube Pk (pri 75°C)
W
≤22.000
13 Celotne izgube (pri 75°C)
W
≤26.000
Enota
Zahtevane
vrednosti
2.3 IZOLACIJA IN HLAJENJE
Poz.
Opis
1 Izolacijsko sredstvo
olje
2 Stopnja izolacije SN
24LI125AC50
3 Stopnja izolacije NN
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
2015_05_04
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04
Tabele
Stran: 9 od 18
kV
Ponudbene
vrednosti
7.2LI60AC20
Revizija: 3
Datum: maj 2015
tehničnih
podatkov
Poz.
Opis
Enota
4 Vrsta hlajenja
Zahtevane
vrednosti
ONAN
5 Dovoljena nadtemperatura olja
K
≤ 60
6 Dovoljena nadtemperatura navitja
K
≤ 78
dB
≤ 48
7 Nivo hrupa
Ponudbene
vrednosti
2.4 TRANSFORMATORSKO OLJE
Poz.
Opis
Enota
Zahtevane
vrednosti
Ponudbene
vrednosti
1 Proizvajalec
2 Država izdelave
3 Stopnja kakovosti olja
razred IIA
(IEC)
4 Oznaka
5 Barva (VDEW)
≤1
6 Gostota (pri 20 °C)
kg/cm3
≤ 0,895
7 Kinetična viskoznost (pri 40 °C)
mm2/s
≤ 12
°C
≥ 130
°C
≤ -40
10-3N/m
≥ 40
mgKOH/g
≤ 0,03
ppm
≤ 10
%(m/m)
ne
korozivno
od 0,08 do
0,40
kV
≥ 60
8 Plamenišče
9 Strdišče
Medpovršinska napetost pred
10
polnjenjem (pri 25 °C)
11 Nevtralizacijsko število
12 Vsebnost vode
13 Korozivno žveplo
14 Antioksidant
15 Prebojna napetost (IEC 60156)
Faktor dialektričnih izgub tgδ
16
(pri 90 °C)
≤ 0,005
17 Vsebnost PCB
ppm
nezaznavno
18 Vsebnost 2FAL
Oksidacijska stabilnost – metoda
19
B (IEC 61125)
ppm
≤ 0,03
20 Indukcijska perioda
Oksidacijska stabilnost – metoda
21
C - lastnosti po 500 urah
staranja (IEC 61125)
h
≥ 240
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
2015_05_04
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04
Tabele
Stran: 10 od 18
Revizija: 3
Datum: maj 2015
tehničnih
podatkov
Poz.
Opis
Enota
Zahtevane
vrednosti
22 Videz
čisto
23 Barva
≤2
24 Topne kisline
mgKOH/g
≤ 0,30
25 Sluz
Medpovršinska napetost (pri 25
26
°C)
IR spekter absorpcije (pri 1720
27
do 1750 cm-1)
%(m/m)
≤ 0,05
10-3N/m
≥ 30
Ponudbene
vrednosti
brez
absorpcije
2.5 IZOLACIJSKI PAPIR
Poz.
1
Opis
Enota
Stopnja polimerizacije (po
sušenju)
Zahtevane
vrednosti
Ponudbene
vrednosti
≥ 900
2 vsebnost vlage (po sušenju)
%
≤ 0,5
2.6 VN SKOZNIKI
Poz.
Opis
Enota
Zahtevane
vrednosti
Ponudbene
vrednosti
1 Proizvajalec
2 Država izdelave
3 Material
4 Izolacijski nivo
kV
24
5 Nazivna napetost
kV
20
6 Nazivni tok
A
> 500 A
7 Nazivni kratkostični vzdržni
termični tok kratkega stika (1s)
kA
8 Maksimalna nosilnost konzole
N
9 Plazilna razdalja
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
2015_05_04
mm
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04
Tabele
Stran: 11 od 18
Revizija: 3
Datum: maj 2015
tehničnih
podatkov
2.7 SN SKOZNIKI
Poz.
Opis
Enota
Zahtevane
vrednosti
Ponudbene
vrednosti
1 Proizvajalec
2 Država izdelave
3 Material
4 Izolacijski nivo
kV
7,2
5 Nazivna napetost
kV
6,3
6 Nazivni tok
A
> 500 A
7 Nazivni kratkostični vzdržni
termični tok kratkega stika (1s)
kA
8 Maksimalna nosilnost konzole
N
9 Plazilna razdalja
mm
2.8 DIMENZIJE
Poz.
Opis
Enota
1 Osni razmik med kolesi
Zahtevane
vrednosti
mm
1500
kg
≤ 12000
3 Dolžina
mm
≤ 3700
4 Širina
mm
≤ 2800
5 Višina
mm
≤ 3400
2 Skupna masa transformatorja
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
2015_05_04
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04
Tabele
Stran: 12 od 18
Ponudbene
vrednosti
Revizija: 3
Datum: maj 2015
tehničnih
podatkov
3 SUHI TRANSFORMATORJI 10(20)/0,4 KV, 2.000 KVA
3.1 SPLOŠNO
Poz.
Opis
Enota
1 Proizvajalec
-
2 Tip
-
3 Država izdelave
-
4 Montaža
-
Zahtevane
vrednosti
Ponudbene
vrednosti
notranja
3.2 NAZIVNI PODATKI
Poz.
Opis
Enota
Zahtevane
vrednosti
1 Nazivna SN napetost - primar
kV
10 (20)
2 Nazivna NN napetost – sekundar
Preklop SN napetosti
3
(10 kV – 20 kV)
kV
0,4
4 Nazivna moč
5 Nazivna frekvenca
ročni
preklopnik
kVA
2000
Hz
50
6 Število faz
3
7 Vezna skupina in fazno št.
Dyn5
8 Regulacija napetosti
Način preklopa regulacijskih
9
odcepov
Relativna kratkostična
10
napetost
± 2 x 2,5 %
ročni
preklopnik
6%
11 Izgube P0
W
≤2.600
12 Izgube Pk
W
≤16.000
13 Okoljski razred
E2
14 Klimatski razred
C2
15 Odpornost na gorenje
F1
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
2015_05_04
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04
Tabele
Stran: 13 od 18
Ponudbene
vrednosti
Revizija: 3
Datum: maj 2015
tehničnih
podatkov
3.3 IZOLACIJA IN HLAJENJE
Poz.
Opis
Enota
1 Stopnja izolacije
2 Nazivni nivo izolacije - primar
Nazivna zdržne napetosti pri 50
3
Hz, 1 min - primar
Nazivna zdržne atm. prenap.
4
1,2/50 μs - primar
5 Nazivni nivo izolacije - sekundar
Nazivna zdržne napetosti pri 50
6
Hz, 1 min - sekundar
Nazivna zdržne atm. prenap.
7
1,2/50 μs - sekundar
8
9
Ponudbene
vrednosti
24LI125AC50
kV
24
kV
50
kV
125
kV
1,1
kV
3
kV
/
AN (AF nad
nazivno
močjo)
Vrsta hlajenja
dovoljena nadtemperatura –
navitje (klasa F)
10 Nivo hrupa
Zahtevane
vrednosti
K
≤ 80
dB
≤ 70
Enota
Zahtevane
vrednosti
3.4 DIMENZIJE
Poz.
Opis
1 Osni razmik med kolesi
mm
800
kg
≤ 5000
3 Dolžina
mm
≤ 1900
4 Širina
mm
≤ 1400
5 Višina
mm
≤ 2500
2 Skupna masa transformatorja
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
2015_05_04
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04
Tabele
Stran: 14 od 18
Ponudbene
vrednosti
Revizija: 3
Datum: maj 2015
tehničnih
podatkov
4 SN KABLI IN KABELSKI KONČNIKI
4.1 SPLOŠNO
Poz.
Opis
Enota
1 Nazivna stopnja izolacije
Zahtevane
vrednosti
24LI125AC50
2 Nazivna napetost sistema
kV
10
3 Maksimalna obratovalna napetost
kV
24
4 Nazivna zdržne napetosti pri 50
Hz, 1 min
kV
50
5 Nazivna zdržne
1,2/50 μs
kV
125
Hz
50
atm.
Ponudbene
vrednosti
prenap.
6 Nazivna frekvenca
4.2 SN KABLI 70 MM2
Poz.
Opis
Enota
Zahtevane
vrednosti
Ponudbene
vrednosti
1 Proizvajalec
2 Tip
N2XS(FL)2Y
1x70 mm2
RM 16 mm2
3 Nazivni tok
A
4 Način ozemljitve ekrana
enostransko
5 Skupni redukcijski faktor tokovne
obremenitve
6 Presek faznega vodnika
mm2
7 Presek ekrana kabla
mm2
8 Zunanji premer kabla
mm
9 Nazivni tok tripolnega kratkega
stika (1 s)
kA
10 Nazivni udarni tok kratkega stika
kA
11 Dovoljena temp.
kratkem stiku
°C
vodnika
pri
12 Material faznega vodnika
13 Material ekrana kabla
14 Izolacijski material
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
2015_05_04
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04
Tabele
Stran: 15 od 18
XLPE
Revizija: 3
Datum: maj 2015
tehničnih
podatkov
Poz.
Opis
Enota
15 Material zunanjega plašča
Ω/km
17 Izmenična
90°C
Ω/km
kabla
pri
18 Kapacitivnost kabla
µF/km
19 Induktivnost kabla
mH/km
20 Električne izgube
21 Minimalni
polaganju
W/m
upogibni
22 Max. dovoljena
vodnika
Ponudbene
vrednosti
PE-HD
16 Enosmerna upornost kabla pri
20°C
upornost
Zahtevane
vrednosti
radij
pri
natezna
sila
mm
kN
4.3 SN KABLI 95 MM2
Poz.
Opis
Enota
Zahtevane
vrednosti
Ponudbene
vrednosti
1 Proizvajalec
2 Tip
N2XS(FL)2Y
1x95 mm2
RM 16 mm2
3 Nazivni tok
A
4 Način ozemljitve ekrana
enostransko
5 Skupni redukcijski faktor tokovne
obremenitve
6 Presek faznega vodnika
mm2
7 Presek ekrana kabla
mm2
8 Zunanji premer kabla
mm
9 Nazivni tok tripolnega kratkega
stika (1 s)
kA
10 Nazivni udarni tok kratkega stika
kA
11 Dovoljena temp.
kratkem stiku
°C
vodnika
pri
12 Material faznega vodnika
13 Material ekrana kabla
14 Izolacijski material
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
2015_05_04
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04
Tabele
Stran: 16 od 18
XLPE
Revizija: 3
Datum: maj 2015
tehničnih
podatkov
Poz.
Opis
Enota
15 Material zunanjega plašča
Ω/km
17 Izmenična
90°C
Ω/km
kabla
pri
18 Kapacitivnost kabla
µF/km
19 Induktivnost kabla
mH/km
20 Električne izgube
21 Minimalni
polaganju
W/m
upogibni
22 Max. dovoljena
vodnika
Ponudbene
vrednosti
PE-HD
16 Enosmerna upornost kabla pri
20°C
upornost
Zahtevane
vrednosti
radij
pri
natezna
sila
mm
kN
4.4 SN KABLI 240 MM2
Poz.
Opis
Enota
Zahtevane
vrednosti
Ponudbene
vrednosti
1 Proizvajalec
2 Tip
N2XS(FL)2Y
1x240 mm2
RM 25 mm2
3 Nazivni tok
A
4 Način ozemljitve ekrana
dvostransko
5 Skupni redukcijski faktor tokovne
obremenitve
6 Presek faznega vodnika
mm2
7 Presek ekrana kabla
mm2
8 Zunanji premer kabla
mm
9 Nazivni tok tripolnega kratkega
stika (1 s)
kA
10 Nazivni udarni tok kratkega stika
kA
11 Dovoljena temp.
kratkem stiku
°C
vodnika
pri
12 Material faznega vodnika
13 Material ekrana kabla
14 Izolacijski material
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
2015_05_04
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04
Tabele
Stran: 17 od 18
XLPE
Revizija: 3
Datum: maj 2015
tehničnih
podatkov
Poz.
Opis
Enota
15 Material zunanjega plašča
Ω/km
17 Izmenična
90°C
Ω/km
kabla
pri
18 Kapacitivnost kabla
µF/km
19 Induktivnost kabla
mH/km
20 Električne izgube
21 Minimalni
polaganju
Objekt:
Vsebina:
Št. načrta:
Št. mape:
Datoteka:
2015_05_04
W/m
upogibni
22 Max. dovoljena
vodnika
Ponudbene
vrednosti
PE-HD
16 Enosmerna upornost kabla pri
20°C
upornost
Zahtevane
vrednosti
radij
pri
natezna
sila
mm
kN
TOŠ – Zamenjava SN stikališča in TR (DZR)
Tehnični opisi
1059.E04
1059.M4/1
1059.E04
Tabele
Stran: 18 od 18
Revizija: 3
Datum: maj 2015
tehničnih
podatkov
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
A
A
B
B
C
C
D
D
A
M
V
Sprememba:
Opis spremembe:
Datum:
Investitor:
M
Podpis:
Objekt:
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Projektant/Izdelovalec:
E
Del objekta:
E
V
Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo
ID oznaka dokumenta
izdelovalca:
Vsebina dokumenta/risbe:
Ime in priimek: (podpis)
M
M
Odgovorni vodja
projekta:
Odgovorni
G
projektant:
Sodelavec -
F
Vrsta
projekta:
projektant:
Obdelal:
F
projekta:
Klasifikacijska
oznaka:
Datum izdelave:
Merilo:
Rev.:
Identifikacijska
oznaka:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
A
A
B
B
C
C
D
D
A
M
V
M
Sprememba:
Opis spremembe:
Datum:
Investitor:
Podpis:
Objekt:
Energetika Ljubljana, d.o.o.
V
Projektant/Izdelovalec:
E
Del objekta:
E
Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo
ID oznaka dokumenta
izdelovalca:
M
M
Vsebina dokumenta/risbe:
Ime in priimek: (podpis)
Odgovorni vodja
G
projekta:
Odgovorni
projektant:
Sodelavec -
F
Vrsta
projekta:
projektant:
Obdelal:
Datum izdelave:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
F
projekta:
Klasifikacijska
oznaka:
Merilo:
17
Rev.:
Identifikacijska
oznaka:
18
19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
A
A
B
B
C
C
D
D
A
M
V
M
Sprememba:
Opis spremembe:
Datum:
Investitor:
Podpis:
Objekt:
Energetika Ljubljana, d.o.o.
V
Projektant/Izdelovalec:
E
Del objekta:
E
Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo
ID oznaka dokumenta
izdelovalca:
M
M
Vsebina dokumenta/risbe:
Ime in priimek: (podpis)
Odgovorni vodja
G
projekta:
Odgovorni
projektant:
Sodelavec -
F
Vrsta
projekta:
projektant:
Obdelal:
Datum izdelave:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
F
projekta:
Klasifikacijska
oznaka:
Merilo:
17
Rev.:
Identifikacijska
oznaka:
18
19
1
2
3
4
5
6
7
8
A
A
B
B
6 kV, VENT.1 K5
C
10(20) kV, =AJT10
10(20) kV, =AJA01
DC/DC PRETVORNIK
10(20) kV, =AJT11
10(20) kV, =AJD02
HLAJENJE BBT02/1
10(20) kV, =AJT12
10(20) kV, =AJM03
6 kV, TR1 10/6kV
6 kV, VENT. K4
6 kV, MERILNA
HLAJENJE BBT02/2
10(20) kV, =AJT13
10(20) kV, =AJT04
=KABELSKI PROSTOR, ZASILNA RAZSV. 1
HLAJENJE BBT04/1
=KABELSKI PROSTOR, ZASILNA RAZSV. 2
6 kV, MERILNA
HLAJENJE BBT04/2
C
10(20) kV, =AJM14
10(20) kV, =AJZ05
10(20) kV, =AJD15
10(20) kV, =AJT06
D
D
HLAJENJE BBT05/1
HLAJENJE BBT05/2
REZERVA
E
6 kV, VENT. K3
6 kV, TR2 10/6kV
6 kV, SPOJNA
6 kV, DOVOD 110V
6 kV, VENT. 2 K5
6 kV, REZERVA
10(20) kV, =AJA16
10(20) kV, =AJT07
TK OMARA
10(20) kV, =AJZ08
10(20) kV, =AJZ09
E
REZERVA
REZERVA
REZERVA
Ime in priimek: (Podpis)
F
Odg. vod. proj.:
Odg. projektant:
..... .....
Revizija:
1
Opis spremembe:
.....
Podpis:
.....
Datum:
Projektant
Obdelal:
2
mag. Tone Sirk, udie
mag. Tone Sirk, udie
Objekt:
Vsebina dokumenta:
Enopolna shema razdelilnika
+BUC01
E-1405
E-1405
A. Kragelj, udie
E-1924
J. Verdnik, die
E-1615
3
Del objekta:
Projektant:
SN IN NN RAZVOD
4
1059
Merilo:
/
Vsebina projekta:
Naprava:
Ident. oznaka:
1059.E04.1005
5
6
7
DZR
-
Datum:
02/2015
Lokacija:
+
Klas. oznaka:
Stran:
-
F
1
1
8
1
2
3
4
5
6
7
8
A
A
B
B
=KABELSKI PROSTOR, RAZSVETLJAVA 1, 1f
=AJA01, RAZSVETLJAVA 1, 1f
=KABELSKI PROSTOR, RAZSVETLJAVA 2, 1f
=AJZ08, RAZSVETLJAVA 2, 1f
=KABELSKI PROSTOR, HLAJENJE 1, 1f
=KABELSKI PROSTOR, HLAJENJE 2, 1f
C
=KABELSKI PROSTOR, HLAJENJE 3, 1f
C
D
=HLAJENJE BBT02, 1f
D
=HLAJENJE BBT04, 1f
=HLAJENJE BBT05, 1f
REZERVA, 1f
REZERVA, 1f
E
E
REZERVA, 1f
REZERVA, 3f
Ime in priimek: (Podpis)
F
Odg. vod. proj.:
Odg. projektant:
..... .....
Revizija:
1
Opis spremembe:
.....
Podpis:
.....
Datum:
Projektant
Obdelal:
2
mag. Tone Sirk, udie
mag. Tone Sirk, udie
Objekt:
Vsebina dokumenta:
Enopolna shema razdelilnika
+BFA01
E-1405
E-1405
A. Kragelj, udie
E-1924
J. Verdnik, die
E-1615
3
Del objekta:
Projektant:
SN IN NN RAZVOD
4
1059
Merilo:
/
Vsebina projekta:
Naprava:
Ident. oznaka:
1059.E04.1006
5
6
7
DZR
-
Datum:
02/2015
Lokacija:
+
Klas. oznaka:
Stran:
-
F
1
1
8
1
2
3
4
5
6
7
8
A
A
B
B
C
C
D
D
E
Legenda
E
Nova oprema
in povezave
in povezave
Ime in priimek: (Podpis)
F
Odg. vod. proj.:
Odg. projektant:
..... .....
Revizija:
1
Opis spremembe:
.....
Podpis:
.....
Datum:
Projektant
Obdelal:
2
mag. Tone Sirk, udie
mag. Tone Sirk, udie
Objekt:
Vsebina dokumenta:
Shema
TK
E-1405
E-1405
A. Kragelj, udie
E-1924
J. Verdnik, die
E-1615
3
Del objekta:
Projektant:
SN IN NN RAZVOD
4
1059
Merilo:
/
Vsebina projekta:
Naprava:
Ident. oznaka:
1059.E04.1007
5
6
7
DZR
-
Datum:
05/2015
Lokacija:
+
Klas. oznaka:
Stran:
-
F
1
1
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Omarica
A
A
B
B
P.
C
C
D
D
E
E
F
F
Sprememba:
Opis spremembe:
Datum:
Investitor:
Podpis:
Objekt:
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Projektant/Izdelovalec:
G
Del objekta:
G
Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo
ID oznaka dokumenta
izdelovalca:
Vsebina dokumenta/risbe:
Ime in priimek: (podpis)
Odgovorni vodja
projekta:
P.
Odgovorni
projektant:
Sodelavec -
H
Vrsta
projekta:
projektant:
Obdelal:
Datum izdelave:
1
2
3
4
5
6
7
8
H
projekta:
Klasifikacijska
oznaka:
Merilo:
9
Rev.:
Identifikacijska
oznaka:
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9,60
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
A
1,30
B
1,46
A
B
C
D
D
E
E
ALL RIGHTS RESERVED
C
Ime in priimek: (Podpis)
Name: (Signature)
F
Odg. vod. proj.:
Approved:
Odg. projektant:
Confirmed:
..... .....
Revizija:
Revision:
1
Opis spremembe:
Revision Note:
.....
Podpis:
Signature:
.....
Datum:
Date:
mag. A. Sirk, udie
mag. A. Sirk, udie
Identif. No.:
E-1405
A. Kragelj, udie
E-1924
Obdelal:
Drawn:
A. Kragelj, udie
E-1924
3
Vsebina dokumenta:
Doc. Contents:
Owner:
E-1405
Projektant
Designed:
2
Objekt:
Facility:
Design Type:
Project No.:
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Del objekta:
Part of Facility:
Merilo:
Scale:
Projektant:
Designer:
1054
-
Vsebina projekta:
Design Phase:
Naprava:
Device:
Ident. oznaka:
ID Number:
SN IN NN RAZVOD
1059.E04.2002
4
5
6
7
DZR
=
Datum:
Date:
02/2015
Lokacija:
Location:
+
Klas. oznaka:
Klas. oznaka:
---------
8
F
Stran:
Page:
1
Pages:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9,60
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
A
B
0,80
0,80
1,30
B
1,00
2,15
1,15
A
C
0,80
6,40
0,80
0,80
C
D
0,80
0,80
0,80
D
E
ALL RIGHTS RESERVED
1,03
E
1,56
Ime in priimek: (Podpis)
Name: (Signature)
F
Odg. vod. proj.:
Approved:
Odg. projektant:
Confirmed:
..... .....
Revizija:
Revision:
1
Opis spremembe:
Revision Note:
.....
Podpis:
Signature:
.....
Datum:
Date:
mag. A. Sirk, udie
mag. A. Sirk, udie
Identif. No.:
E-1405
A. Kragelj, udie
E-1924
Obdelal:
Drawn:
A. Kragelj, udie
E-1924
3
Vsebina dokumenta:
Doc. Contents:
Owner:
E-1405
Projektant
Designed:
2
Objekt:
Facility:
Design Type:
Project No.:
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Del objekta:
Part of Facility:
0,10
Novo stanje
1. faza
Projektant:
Designer:
SN IN NN RAZVOD
Merilo:
Scale:
1059
-
Vsebina projekta:
Design Phase:
Naprava:
Device:
Ident. oznaka:
ID Number:
1059.E04.2003
4
5
6
7
DZR
=
Datum:
Date:
02/2015
Lokacija:
Location:
+
Klas. oznaka:
Klas. oznaka:
---------
8
F
Stran:
Page:
1
Pages:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
6,40
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
A
A
3,06
2,15
1,56
B
0,80
0,80
B
0,80
1,10
8,10
C
6,52
0,80
6,40
0,80
3,00
C
1,10
D
0,80
0,80
0,80
1,15
D
E
ALL RIGHTS RESERVED
1,56
2,31
Ime in priimek: (Podpis)
Name: (Signature)
F
Odg. vod. proj.:
Approved:
Odg. projektant:
Confirmed:
..... .....
Revizija:
Revision:
1
Opis spremembe:
Revision Note:
.....
Podpis:
Signature:
.....
Datum:
Date:
mag. A. Sirk, udie
mag. A. Sirk, udie
Identif. No.:
E-1405
A. Kragelj, udie
E-1924
Obdelal:
Drawn:
A. Kragelj, udie
E-1924
3
Design Type:
Project No.:
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Del objekta:
Part of Facility:
0,10
3,06
Vsebina dokumenta:
Doc. Contents:
Owner:
E-1405
Projektant
Designed:
2
Objekt:
Facility:
Novo stanje
2. faza
Projektant:
Designer:
SN IN NN RAZVOD
Merilo:
Scale:
1059
-
Vsebina projekta:
Design Phase:
Naprava:
Device:
Ident. oznaka:
ID Number:
1059.E04.2004
4
5
1,03
E
6
7
DZR
=
Datum:
Date:
02/2015
Lokacija:
Location:
+
Klas. oznaka:
Klas. oznaka:
---------
8
F
Stran:
Page:
1
Pages:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
A
B
B
C
C
D
D
E
E
ALL RIGHTS RESERVED
A
Ime in priimek: (Podpis)
Name: (Signature)
F
Odg. vod. proj.:
Approved:
Odg. projektant:
Confirmed:
..... .....
Revizija:
Revision:
1
Opis spremembe:
Revision Note:
.....
Podpis:
Signature:
.....
Datum:
Date:
mag. A. Sirk, udie
mag. A. Sirk, udie
Identif. No.:
E-1405
J. Verdnik, die
E-1615
Obdelal:
Drawn:
J. Verdnik, die
E-1615
3
Vsebina dokumenta:
Doc. Contents:
Owner:
E-1405
Projektant
Designed:
2
Objekt:
Facility:
Design Type:
Project No.:
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Del objekta:
Part of Facility:
Merilo:
Scale:
Projektant:
Designer:
1059
-
Vsebina projekta:
Design Phase:
Naprava:
Device:
Ident. oznaka:
ID Number:
SN IN NN RAZVOD
1059.E04.5001
4
5
6
7
DZR
=
Datum:
Date:
02/2015
Lokacija:
Location:
+
Klas. oznaka:
Klas. oznaka:
---------
8
F
Stran:
Page:
1
Pages:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
A
B
B
C
C
D
D
E
E
ALL RIGHTS RESERVED
A
Ime in priimek: (Podpis)
Name: (Signature)
F
Odg. vod. proj.:
Approved:
Odg. projektant:
Confirmed:
..... .....
Revizija:
Revision:
1
Opis spremembe:
Revision Note:
.....
Podpis:
Signature:
.....
Datum:
Date:
mag. A. Sirk, udie
mag. A. Sirk, udie
Identif. No.:
E-1405
J. Verdnik, die
E-1615
Obdelal:
Drawn:
J. Verdnik, die
E-1615
3
Vsebina dokumenta:
Doc. Contents:
Owner:
E-1405
Projektant
Designed:
2
Objekt:
Facility:
Design Type:
Project No.:
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Del objekta:
Part of Facility:
Klet
Projektant:
Designer:
Merilo:
Scale:
1059
-
Vsebina projekta:
Design Phase:
Naprava:
Device:
Ident. oznaka:
ID Number:
SN IN NN RAZVOD
1059.E04.5002
4
5
6
7
DZR
=
Datum:
Date:
02/2015
Lokacija:
Location:
+
Klas. oznaka:
Klas. oznaka:
---------
8
F
Stran:
Page:
1
Pages:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
1U
1V
1W
1U
1V
1V
1U
1W
A
1W
A
B
C
C
D
D
E
E
ALL RIGHTS RESERVED
B
Ime in priimek: (Podpis)
Name: (Signature)
F
Odg. vod. proj.:
Approved:
Odg. projektant:
Confirmed:
..... .....
Revizija:
Revision:
1
Opis spremembe:
Revision Note:
.....
Podpis:
Signature:
.....
Datum:
Date:
mag. A. Sirk, udie
mag. A. Sirk, udie
Identif. No.:
E-1405
J. Verdnik, die
E-1615
Obdelal:
Drawn:
J. Verdnik, die
E-1615
3
Vsebina dokumenta:
Doc. Contents:
Owner:
E-1405
Projektant
Designed:
2
Objekt:
Facility:
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Del objekta:
Part of Facility:
Projektant:
Designer:
SN IN NN RAZVOD
Design Type:
Tloris notranjih
in
zunanjih TR boksov
Project No.:
Merilo:
Scale:
1059
-
Vsebina projekta:
Design Phase:
Naprava:
Device:
Ident. oznaka:
ID Number:
1059.E04.5003
4
5
6
7
DZR
=
Datum:
Date:
02/2015
Lokacija:
Location:
+
Klas. oznaka:
Klas. oznaka:
---------
8
F
Stran:
Page:
1
Pages:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
A
B
B
C
C
D
D
E
E
ALL RIGHTS RESERVED
A
Ime in priimek: (Podpis)
Name: (Signature)
F
Odg. vod. proj.:
Approved:
Odg. projektant:
Confirmed:
..... .....
Revizija:
Revision:
1
Opis spremembe:
Revision Note:
.....
Podpis:
Signature:
.....
Datum:
Date:
mag. A. Sirk, udie
mag. A. Sirk, udie
Identif. No.:
E-1405
J. Verdnik, die
E-1615
Obdelal:
Drawn:
J. Verdnik, die
E-1615
3
Vsebina dokumenta:
Doc. Contents:
Owner:
E-1405
Projektant
Designed:
2
Objekt:
Facility:
Design Type:
Project No.:
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Del objekta:
Part of Facility:
Ozemljitve
-
Projektant:
Designer:
SN IN NN RAZVOD
Merilo:
Scale:
1059
-
Vsebina projekta:
Design Phase:
Naprava:
Device:
Ident. oznaka:
ID Number:
1059.E04.5004
4
5
6
7
DZR
=
Datum:
Date:
02/2015
Lokacija:
Location:
+
Klas. oznaka:
Klas. oznaka:
---------
8
F
Stran:
Page:
1
Pages:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
1U
1V
1W
1U
1V
1W
1U
B
1V
A
1W
A
B
C
D
D
E
E
ALL RIGHTS RESERVED
C
Ime in priimek: (Podpis)
Name: (Signature)
F
Odg. vod. proj.:
Approved:
Odg. projektant:
Confirmed:
..... .....
Revizija:
Revision:
1
Opis spremembe:
Revision Note:
.....
Podpis:
Signature:
.....
Datum:
Date:
mag. A. Sirk, udie
mag. A. Sirk, udie
Identif. No.:
E-1405
J. Verdnik, die
E-1615
Obdelal:
Drawn:
J. Verdnik, die
E-1615
3
Vsebina dokumenta:
Doc. Contents:
Owner:
E-1405
Projektant
Designed:
2
Objekt:
Facility:
Design Type:
TR boksi
Ozemljitve in
strelovodi
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Del objekta:
Part of Facility:
Projektant:
Designer:
SN IN NN RAZVOD
Project No.:
Merilo:
Scale:
1059
-
Vsebina projekta:
Design Phase:
Naprava:
Device:
Ident. oznaka:
ID Number:
1059.E04.5005
4
5
6
7
DZR
=
Datum:
Date:
02/2015
Lokacija:
Location:
+
Klas. oznaka:
Klas. oznaka:
---------
8
F
Stran:
Page:
1
Pages:
1